Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015
Roční plán
Organizační směrnice č. 30/2014/SŘ
Čj.: SŠNM/1410/2014
Podklady připravil kolektiv vedoucích zaměstnanců školy
V Novém Městě nad Metují dne 12. srpna 2014
Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy
Motto:
Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt
zalíbení v tom, co děláme.
Thomas A. Edison
2
Obsah 1 HLAVNÍ ÚKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE ................................................................. 9 1.1 Zhodnocení plnění úkolů z předcházejícího školního roku ....................................... 9 1.1.1 Výchovně vzdělávací oblast ...................................................................................... 9 1.1.2 Oblast provozu .......................................................................................................... 9 1.2 Výsledky kontrolní činnosti ........................................................................................ 10 1.2.1 Cíle kontroly ............................................................................................................ 10 1.2.2 Druhy kontroly ........................................................................................................ 10 1.2.3 Výsledky kontrol ..................................................................................................... 10 1.3 Trvalé úkoly a priority ................................................................................................ 11 1.4 Výchovně vzdělávací oblast ......................................................................................... 11 1.4.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků .......................................................... 11 1.4.2 Rozvíjení osobnosti žáků ........................................................................................ 12 1.4.3 Opatření pro zlepšení prospěchu a absence............................................................. 12 1.4.4 Prevence negativních společenských jevů .............................................................. 12 1.4.5 Výchova ke zdraví ................................................................................................... 13 1.4.6 Otevřená škola ......................................................................................................... 13 1.4.7 Environmentální výchova a projekt „Recyklohraní“ .............................................. 13 1.4.8 Změna názvu ŠVP (Autoopravář) ........................................................................... 14 1.4.9 Úpravy školních vzdělávacích programů ................................................................ 14 1.5 Oblast provozu a hospodaření .................................................................................... 14 1.5.1 Hlavní úkoly ............................................................................................................ 14 1.5.2 Úsporná opatření ..................................................................................................... 14 1.5.3 Plánované neinvestiční akce ve školním roce ......................................................... 14 1.5.4 Plánované investiční akce pro následující období................................................... 15 1.5.5 Projekt EU ............................................................................................................... 15 2 PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ............................................................ 15 2.1 Rámcové a školní vzdělávací programy ..................................................................... 15 2.2 Organizace školního roku 2014/2015 ......................................................................... 16 2.3 Volné dny pro žáky z organizačních a technických důvodů .................................... 16 2.4 Stanovení samostudia pedagogických pracovníků ................................................... 16 2.5 Schůzky s rodiči............................................................................................................ 17 2.5.1 ZŠ ............................................................................................................................ 17 2.5.2 SŠ ............................................................................................................................ 17 2.6 Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 ................................................................. 17 2.7 Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ ....................................................................................... 17 2.8 Opravné závěrečné zkoušky a náhradní zkoušky za školní rok 2013/2014 ............ 17 3
2.9 Opravné (komisionální) a doklasifikační (vyrovnávací) zkoušky ........................... 17 2.10 Organizace závěrečných zkoušek ............................................................................ 18 2.11 Opravné závěrečné zkoušky a náhradní zkoušky za školní rok 2014/2015 ........ 18 2.12 Jednání pedagogické rady........................................................................................ 18 2.12.1 Opočno ................................................................................................................. 18 2.12.2 SŠ NM .................................................................................................................. 18 2.12.3 ZŠ ......................................................................................................................... 19 2.13 Školní parlament....................................................................................................... 19 2.14 Ročníkové zkoušky ................................................................................................... 19 2.15 Schůzky metodických sdružení ............................................................................... 19 2.15.1 Opočno - všechny obory ...................................................................................... 19 2.15.2 SŠ NM - všechny obory ....................................................................................... 20 2.15.3 ZŠ ......................................................................................................................... 20 2.15.4 Vychovatelé ......................................................................................................... 20 2.16 Supervize pro pracovníky základní školy .............................................................. 20 2.17 Návštěvní dny učitelů a vychovatelů ....................................................................... 21 2.18 Další termínované akce ............................................................................................ 21 2.19 Plán exkurzí Opočno ................................................................................................ 21 2.19.1 Farmář a Zemědělec ............................................................................................. 22 2.19.2 Květinář - aranžér ................................................................................................ 22 2.19.3 Prodavač ............................................................................................................... 23 2.19.4 Strojař, Opravář, Autoopravář, Dřevař ................................................................ 23 2.20 Plán exkurzí SŠ NM ................................................................................................. 23 2.20.1 Kuchař NM .......................................................................................................... 24 2.20.2 Kuchař, Kuchař – číšník Opočno ......................................................................... 24 2.20.3 Kuchař Broumov .................................................................................................. 24 2.20.4 Cukrář .................................................................................................................. 25 2.20.5 Rodinka ................................................................................................................ 26 2.20.6 Pečovatel .............................................................................................................. 26 2.20.7 Příprava pro život ................................................................................................. 27 2.20.8 Zámečník - údržbář .............................................................................................. 27 2.21 Plánované školní akce ZŠ......................................................................................... 28 2.21.1 Průběžné a další akce ZŠ ..................................................................................... 28 2.22 Statistická zjišťování ................................................................................................ 28 2.22.1 Předávání dat ze školních matrik ......................................................................... 28 2.22.2 Resortní statistiky................................................................................................. 29 2.23 Organizace školního roku 2014/2015 ...................................................................... 29 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ .................................................................................... 29 4
3.1 Organizační útvary a úseky ........................................................................................ 29 3.2 Řízení pracovních týmů ............................................................................................... 30 3.3 Poradenský tým ............................................................................................................ 30 3.4 Pedagogická rada ......................................................................................................... 31 3.5 Poradenský tým HACCP ............................................................................................ 32 3.5.1 Základní informace o systému kritických bodů HACCP ........................................ 32 3.5.2 HACCP tým ............................................................................................................ 32 3.5.3 Školení a porady ...................................................................................................... 33 3.6 Nástroje řízení .............................................................................................................. 33 3.6.1 Úsek ředitelky školy ................................................................................................ 35 3.6.2 Úsek učitelů střední školy ....................................................................................... 36 3.6.3 Úsek základní školy ................................................................................................ 37 3.6.4 Úsek vychovatelů SŠ ............................................................................................... 37 3.6.5 Úsek ekonomických a provozních zaměstnanců ..................................................... 38 3.7 Zastupitelnost ............................................................................................................... 38 3.8 Základní povinnosti zaměstnanců .............................................................................. 39 3.8.1 Provoz stravovacích služeb ..................................................................................... 39 3.9 Pracovní řád ................................................................................................................. 40 3.10 Mlčenlivost ................................................................................................................ 40 3.10.1 Poskytování citlivých a důvěrných informací...................................................... 40 3.10.2 Komunikace se sdělovacími prostředky .............................................................. 40 3.11 Pracovní doba pedagogických pracovníků............................................................. 40 3.12 Prohlubování kvalifikace ......................................................................................... 41 3.12.1 Pedagogičtí pracovníci ......................................................................................... 41 3.12.2 Provozní zaměstnanci .......................................................................................... 42 3.13 Zvyšování kvalifikace ............................................................................................... 42 3.14 Školská rada .............................................................................................................. 42 3.15 Školní parlament střední školy a 2. stupně ZŠ ...................................................... 43 3.15.1 Cíle činnosti školního parlamentu ....................................................................... 43 3.15.2 Jednání školního parlamentu................................................................................ 43 3.15.3 Zásady činnosti školního parlamentu................................................................... 43 3.16 Pověření ..................................................................................................................... 45 3.16.1 Správce pracoviště ............................................................................................... 45 3.16.2 Správce ICTK ...................................................................................................... 45 3.16.3 Další pověření ...................................................................................................... 45 3.17 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ................................................................... 46 3.17.1 BOZP ................................................................................................................... 46 5
3.17.2 3.17.3 3.17.4 3.17.5 Opatření k ochraně před škodami způsobenými alkoholem ................................ 46 Zodpovědnost za bezpečnost ............................................................................... 47 Povinný dohled (povinný dozor) ......................................................................... 47 Postup při řešení úrazu/nevolnosti/doprovod k lékaři ......................................... 47 3.18 Pohyb neoprávněných osob ve vnějších a vnitřních prostorech školy ................ 48 3.19 Nástup nového zaměstnance .................................................................................... 49 3.20 Docházka ................................................................................................................... 49 3.21 Kontrola práce neschopných v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti ... 50 3.22 Mobilní telefony ........................................................................................................ 50 3.23 Majetek ...................................................................................................................... 50 3.23.1 Zacházení s majetkem .......................................................................................... 51 3.24 Stravování zaměstnanců .......................................................................................... 52 3.25 Pracovní cesty ........................................................................................................... 52 3.26 Úřední hodiny ........................................................................................................... 53 3.26.1 Úřední hodiny na ekonomickém úseku................................................................ 53 3.26.2 Úřední hodiny poradenského týmu ...................................................................... 53 4 ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU ............................... 54 4.1 Rozvrh hodin – základní škola.................................................................................... 54 4.2 ZŠ – povinně volitelné předměty ................................................................................ 54 4.3 Rozvrh hodin – střední škola ...................................................................................... 55 4.3.1 Teoretické vyučování .............................................................................................. 55 4.3.2 Odborný výcvik ....................................................................................................... 55 4.3.3 Docházka na obědy – SŠ Opočno ........................................................................... 56 4.4 Udělování výchovných opatření.................................................................................. 56 4.4.1 Základní škola ......................................................................................................... 56 4.4.2 Střední škola ............................................................................................................ 56 4.5 Udělování informativních hodnocení ......................................................................... 57 4.6 Udělování ocenění ředitelky školy .............................................................................. 57 4.7 Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními ................................................. 58 4.7.1 Spolupráce s PPP a SPC (úsek ZŠ) ......................................................................... 58 4.7.2 Spolupráce s SPC Náchod (úsek SŠ) ...................................................................... 58 4.8 Postup při uvolňování a omlouvání žáků................................................................... 59 4.8.1 Prevence záškoláctví ............................................................................................... 59 4.8.2 Způsob omlouvání nepřítomnosti, řešení neomluvené nepřítomnosti .................... 59 6
4.9 Vzájemná spolupráce pedagogických pracovníků .................................................... 61 4.10 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků – základní škola ......................................... 61 4.11 Hodnocení výsledků vzdělávání – střední škola..................................................... 62 4.12 Posuzování zdravotní způsobilosti žáků střední školy .......................................... 62 4.13 Zdravotní péče o žáky .............................................................................................. 63 4.13.1 Legislativní zakotvení .......................................................................................... 63 4.13.2 Stanovení průběhu zdravotní péče o žáky ........................................................... 63 5 PŘÍLOHY............................................................................................................. 63 5.1 Etický kodex pedagogického pracovníka................................................................... 63 5.2 Deklarace Otevřené školy............................................................................................ 64 5.3 Školní informační brožura Soutok ............................................................................. 65 5.3.1 Základní parametry ................................................................................................. 65 5.3.2 Redakční rada a spolupracovníci............................................................................. 65 5.3.3 Pravidla pro vydání ................................................................................................. 66 5.4 Plán environmentální výchovy.................................................................................... 66 5.4.1 Základní dokumenty ................................................................................................ 66 5.4.2 Obecné úkoly environmentální výchovy................................................................. 66 5.4.3 Klíčové kompetence ................................................................................................ 66 5.4.4 Realizace environmentální výchovy ....................................................................... 67 5.4.5 Plán akcí – základní škola ....................................................................................... 67 5.4.6 Plán akcí – střední škola Opočno ............................................................................ 67 5.4.7 Plán akcí – střední škola NM .................................................................................. 68 5.5 Plán kariérového poradenství střední školy .............................................................. 70 5.6 Dlouhodobý plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (2012 – 2017) ... 71 5.6.1 Základní podmínky ................................................................................................. 71 5.6.2 Zaměření DVPP ...................................................................................................... 71 5.7 Povinnosti školy na úseku poradenských služeb ....................................................... 72 5.7.1 Stručný nástin práce speciálního pedagoga – etopeda ............................................ 74 5.7.2 Stručný nástin práce psycholožky ........................................................................... 74 5.7.3 Stručný nástin práce AP pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí/sociální
pracovnice ............................................................................................................................. 75 5.8 Zásady používání PC - Provozní řád ......................................................................... 75 5.8.1 Zástupce správce ICTK ........................................................................................... 75 5.8.2 Uživatel (zaměstnanec využívající zařízení ICT) ................................................... 76 5.8.3 Uživatel – žák (žák využívající zařízení ICT) ......................................................... 77 5.8.4 Hlášení a odstraňování závad zařízení a programového vybavení.......................... 78 5.9 Plán ICT ........................................................................................................................ 78 5.9.1 Dlouhodobé cíle školy v oblasti informačních technologií ..................................... 79 5.9.2 Krátkodobé cíle školy v oblasti informačních technologií...................................... 79 7
5.10 Plán dovolených ........................................................................................................ 79 5.10.1 Obecná ustanovení (§ 217 a § 218 zákoníku práce) ............................................ 79 5.10.2 Pedagogičtí pracovníci ......................................................................................... 80 5.10.3 Nepedagogičtí pracovníci .................................................................................... 80 5.10.4 Společná ustanovení............................................................................................. 80 5.11 Hospitační a kontrolní činnost................................................................................. 80 5.11.1 Příklady zaměření hospitací - teoretické vyučování ............................................ 81 5.11.2 Příklady zaměření hospitací - praktické vyučování (odborný výcvik) ................ 81 5.11.3 Příklady zaměření hospitací - mimoškolní činnost .............................................. 82 5.11.4 Příklady zaměření kontrol – personální, provozní a správní oblast ..................... 82 5.11.5 Příklady zaměření kontrol – ekonomická oblast .................................................. 82 5.12 Asistenti pedagoga .................................................................................................... 83 5.13 Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním .................................... 83 5.14 Příslušnost pracovníků k jednotlivým pedagogickým úsekům ............................ 83 5.14.1 Pedagogičtí pracovníci ZŠ ................................................................................... 83 5.14.2 Pedagogičtí pracovníci Opočno ........................................................................... 84 5.14.3 Pedagogičtí pracovníci NM ................................................................................. 84 5.14.4 Mimoškolní výchova ........................................................................................... 85 5.15 Rozmístění a správcovství kabinetů a místností ZŠ .............................................. 85 5.16 Školní pracoviště praktického vyučování ............................................................... 86 5.16.1 NM ....................................................................................................................... 86 5.16.2 Opočno ................................................................................................................. 86 5.17 Smluvní pracoviště odborného vyučování .............................................................. 87 5.17.1 NM ....................................................................................................................... 87 5.17.2 Opočno ................................................................................................................. 88 6 ZÁVĚR ................................................................................................................ 88 8
1 HLAVNÍ ÚKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE
Hlavní úkoly na školní rok 2014/2015 vycházejí z koncepce školy, z výročních zpráv o
činnosti školy za uplynulé školní roky a především ze změn, které proběhly ve škole
v uplynulém období.
1.1
Zhodnocení plnění úkolů z předcházejícího školního roku
Podrobné zhodnocení školního roku je uvedeno ve Výroční zprávě o činnosti školy za školní
rok 2013/2014.
1.1.1
Výchovně vzdělávací oblast
V průběhu školního roku byly postupně naplňovány hlavní úkoly ve výchovně vzdělávací
oblasti:
-
-
-
pokračovalo další vzdělávání pedagogických pracovníků (zvyšování kvalifikace,
prohlubování kvalifikace – formou
o individuálního studia,
o individuální účasti na kurzech a seminářích,
o společných kurzů a seminářů,
o prostřednictvím schůzek metodického sdružení,
o samostudia pedagogických pracovníků)
pedagogičtí pracovníci usilovali o rozvíjení osobnosti žáků a uplatňovali opatření pro
zlepšení prospěchu a absence
o personální posílení o funkci školní psycholožky, širší uplatnění speciálního
pedagoga – etopeda, AP pro žáky ze sociálně znevýhodněného
prostředí/sociální pracovnice, vychovatele pro základní školu, zvýšení počtu
asistentů pedagoga, zřízení funkce asistenta pro žáky ze sociálně
znevýhodněného prostředí
o průběžná činnost poradenského týmu,
o zavádění hodnotícího systému,
o viz čl. 1. 2. kontrolní činnost
výrazná a stálá pozornost byla věnována prevenci negativních společenských jevů a
výchově ke zdraví
základní škola získala certifikát „Rodiče vítáni“
v průběhu školního roku proběhly akce věnované environmentální výchově
byly průběžně upravovány školní vzdělávací programy
učitelé v rámci projektu Šablony do škol vytvářeli výukové šablony
Kvalitu výchovně vzdělávací oblasti hodnotila mimo jiné v únoru 2014 ČŠI s vysoce
kladným výsledkem.
1.1.2
Oblast provozu
Z hlavních úkolů bylo splněno:
-
Revitalizace darovaného pozemku před budovou Králíček
Vybudování PC koutku pro zájmovou činnost v jídelně v budově Hradčany
Revitalizace septiku u budovy Králíček
Nákup služebních osobních vozidel
Dále byly provedeny tyto akce:
-
Výmalba internátu „ Na Hradčanech“ a „Králíčku“
Částečné zateplení budovy Domova mládeže a internátu (Opočno)
9
-
1.2
1.2.1
-
1.2.2
-
1.2.3
Vymalování chodeb a schodiště v budově studené kuchyně (Merkur)
Výměna nouzového osvětlení (Merkur)
Výměna expanzomatu v kotelně (Merkur)
Vybudování datových linek PC (Merkur)
Změna umístění serveru (Merkur)
Oprava omítek a vymalování průchodu - ulice Na Zadomí, úprava stěn v prostoru pro
odkládání zbytků stravy (Merkur)
Obložení šatny kuchařů palubkami (požadavek hygieny)
Vymalování většiny prostor pro výuku (Hradčany)
Vymalování učebny PC a instalace nového osvětlení (Hradčany)
Výroba nových stolů PC pro výuku (Hradčany)
Montáž požární signalizace (Hradčany)
Instalace bezpečnostních prvků (protiskluzové hrany) na schodišti do šatny
(Domeček)
Vybudování herního koutku pro Základní školy (Králíček)
Natírání radiátorů na pokojích internátu (Králíček)
Zhotovení krytování potrubí v 2. patře (Králíček)
Výsledky kontrolní činnosti
Cíle kontroly
mapování aktuálního stavu
dodržování legislativního rámce
plnění příkazů a směrnic
průběh a výsledky práce/činnosti
Druhy kontroly
osobní kontrolní a hospitační činnost
prostřednictvím pověřených zaměstnanců (zástupci ředitelky, vedoucí úseků)
specializovanou vnější organizací (PO, BOZP)
Výsledky kontrol
V průběhu kontrolní činnosti ředitelky školy a pověřených pracovníků nebyly v průběhu roku
zjištěny mimořádně závažné negativní skutečnosti.
Vedení školy průběžně naplňovalo stanovený plán kontrolní činnosti, měsíčně pověření
pracovníci odevzdávali výsledky kontrolní činnosti svému nadřízenému. Zjištěné nedostatky
byly průběžně odstraňovány.
Hodnocení je provedeno na základě kontrolní a hospitační činnosti vedoucích pracovníků
školy.
Hospitační činnost
V průběhu hospitační činnosti nebylo zjištěno neplnění školních vzdělávacích programů.
Učitelé vypracovali tematické plány, které jsou vodítkem pro časové rozvržení učiva. Lze
konstatovat, že učitelé se na výuku se většinou zodpovědně připravují, konkrétní nedostatky
byly s vyučujícími řešeny. Učitelé měli zpravidla stanoveny výukové cíle, které naplňovaly
didaktickou zásadu soustavnosti.
Osobnostní přístup učitelů a vychovatelů, jejich zkušenosti a znalosti vytváří předpoklady pro
kvalitní průběh výchovy a vzdělávání. Zásadní obtíže přetrvávají ve zvládnutí výuky ve třídě
s více odděleními (především na úseku střední školy v Opočně).
10
Úroveň vědomostí, dovedností a sociálních kompetencí žáků, které lze více či méně
objektivními metodami zjistit, odpovídá vzhledem k možnostem a podmínkám, ve kterých
výuka probíhá, stanoveným cílům.
Klima ve třídách je většinou pozitivně orientované, uvolněné a tvořivé. Výjimku tvoří některé
třídy na úseku základní školy. Tato skutečnost je však očekávatelná vzhledem ke složení žáků
a nestabilnímu složení žáků v jednotlivých třídách (měnící se stav žáků především na druhém
stupni) a je předmětem intenzivní činnosti členů poradenského týmu Pedagogičtí pracovníci
mají přiměřenou autoritu, kterou žáci v naprosté většině uznávají a přijímají. Učitelé
respektují osobnost žáků. Nadále přetrvávají určité nedostatky v úrovni verbální či neverbální
komunikace některých pedagogů. Učitelé se zpravidla snaží o správné vyjadřování žáků a
rozvoj jejich komunikativních dovedností, často však nepřiměřeně převažují aktivity a mluvní
projev učitelů nad aktivitami a činnostmi žáků.
Materiální podmínky se postupně zkvalitňují, učitelé oproti dřívějším obdobím více a
efektivněji využívají didaktickou techniku.
1.3
-
1.4
1.4.1
Trvalé úkoly a priority
spokojenost zaměstnanců
spokojenost žáků a rodičů
prezentace školy na veřejnosti
důsledné zaměření se na profesionální orientaci, volbu vhodného povolání žáků,
především spoluprací třídních učitelů a výchovných poradců s rodiči
rozvíjet logické myšlení žáků řešením problémů, tvořivou prací, důraz klást na
funkční gramotnost
individuální a diferencovaná práce se žáky
naplňovat minimální preventivní program všemi přijatelnými formami, pro které jsou
na škole vytvořeny podmínky, věnovat pozornost problematice šikany
rodičům, veřejnosti a odborné veřejnosti objasňovat změny ve školské soustavě, které
vyplývají ze zavedení nové školské legislativy
nadále spolupracovat a být v povědomí odborných pracovišť (PPP, SPC, SVP apod.)
chránit zdraví žáků, rozvíjet jejich tělesnou zdatnost, vybavit je pracovními
dovednostmi
možnost účasti rodičů na výuce, jejich spolupráce při tvorbě IVP
zainteresovanost učitelů na inovacích ŠVP
komunikace se zaměstnanci školy, vytváření podmínek pro vyjadřování názorů ke
všem zásadním koncepčním změnám,
uplatňování principu kooperace v řízení.
Výchovně vzdělávací oblast
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Cílem je plně kvalifikovaný pedagogický sbor - učitelé kvalitní, obětaví, spokojení a s
profesionálním jednáním. Odborníci s citlivým přístupem k žákům, rodičům i veřejnosti.
Nutné je rozvíjet pedagogické dovednosti učitelů, odborné znalosti ostatních pracovníků
školy, rozvíjet týmovou spolupráci, kolegiální vztahy ve škole, zkvalitňovat spolupráci
pedagogických pracovníků s rodiči a budovat oboustrannou důvěru. Důraz bude kladen na
další vzdělávání všech pedagogických zaměstnanců.
Škola se zaměří na vzdělávání celého pedagogického týmu, kdy lektoři budou docházet přímo
do školy a zpracují vzdělávací téma s ohledem na potřeby školy jako celku i s ohledem na
11
odbornost. Cílem je výrazně zvýšit schopnost profilace školy, zkvalitnit nabídku školy
směrem k rodičům a uchazečům o studium.
1.4.2
-
-
Rozvíjení osobnosti žáků
rozvíjet u žáků:
- komunikativnost - dovednost diskutovat, znázorňovat a vysvětlovat, zpracovávat a
připravovat písemné materiály, číst s porozuměním a odpovídat na písemné
materiály, připravit je na celoživotní vzdělávání,
- schopnost učit se - zjišťování vlastních schopností, aktivity zaměřené na zvyšování
efektivity učení,
- pracovat v týmu - umění rozdělovat odpovědnosti, plnit společné úkoly - řešit
problémy,
- využívat informační technologie,
vytvářet pozitivní hodnotové orientace, postupy a motivy jednání,
vytvářet ohleduplnější vztahy mezi spolužáky, dobrý vztah ke škole
podpořit environmentální chování a smýšlení žáků,
odstraňovat projevy vandalismu,
šetrně zacházet se zařízením školy, učebnicemi, pomůckami, cizím majetkem
Nezbytným předpokladem pro úspěšné naplňování tohoto cíle je jednání s žáky jako
s partnerem a respektování jejich názorů.
1.4.3
-
1.4.4
Opatření pro zlepšení prospěchu a absence
systematicky informovat rodiče (zákonné zástupce) o průběhu vzdělávání žáků,
jejich prospěchu, chování a absenci,
průběžně seznamovat rodiče a žáky s profilem absolventa, s požadavky školy i
jednotlivých vyučujících, s cíli vzdělání a kritérií hodnocení,
pomáhat prospěchově slabším žákům – konzultační hodiny, spolupráce s poradenským
týmem školy a odbornými pracovníky (speciální pedagog – etoped, školní
psycholožka, AP pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí/sociální pracovnice)
věnovat se adaptaci žáků, kteří byli nově zařazeni do naší základní školy, první
měsíc neklasifikovat nedostatečnými (jen upozornit na nedostatky a dát možnost
předvést lepší výkon),
věnovat se adaptaci 1. ročníků při přechodu na střední školu, první měsíc
neklasifikovat nedostatečnými (jen upozornit na nedostatky a dát možnost předvést
lepší výkon),
sledovat absenci a omlouvat ji zpravidla jen na základě omluvenek lékaře, prověřovat
časté krátkodobé absence žáků.
Prevence negativních společenských jevů
Všichni zaměstnanci školy se zaměří na prevenci negativních společenských jevů, působení
proti toxikománii, proti projevům rasismu, intolerance a xenofobie. Za součást
vnitroorganizačních předpisů považujeme:
-
Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí žáků
a studentů ve školách a školských zařízeních čj. 20 006/2007-51,
Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance
č.j. 14 423/99-22,
Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j.
MSMT-22294/2013-1,
12
-
1.4.5
Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků
z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví čj. 10 194/2002-14.
Školní preventivní strategie 2014 – 2018 (Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ ze dne
13. února 2014)
Výchova ke zdraví
Cílem výchovně vzdělávacího působení je žák odpovědný za vlastní chování a způsob života
v míře přiměřené jeho věku a schopnostem. Dovednosti a kvality pozitivního zdravého
životního stylu jsou nedílnou součástí procesu výchovy a vzdělávání.
Úkoly školy:
- respektovat a podporovat zdraví všech zaměstnanců, žáků i rodičů,
- podporovat zdraví ve všech jeho složkách (tělesné, duševní, sociální a duchovní),
- vytvářet optimální podmínky pro rovnováhu přírodního a společenského prostředí,
- vytvářet optimální podmínky pro prevenci sociálně patologických jevů,
- být bezpečným místem pro efektivní vzdělávání.
1.4.6
Otevřená škola
Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče
žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Spolupráce a
partnerská komunikace školy a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám.
Učiníme-li z rodičů spojence, mohou vnímat školu jako „svoji“, což se odrazí i na vztahu
žáka ke škole.
Základní škola bude dále pokračovat v naplňování podmínek certifikátu „Rodiče vítáni“.
Žákovské knížky a žákovské průkazy
Žákovské knížky a žákovské průkazy slouží k informování rodičů o prospěchu a chování
žáka, k průběžnému zaznamenávání školních výsledků.
Učitelé každého předmětu (včetně odborného výcviku) zaznamenávají nejméně jednou
měsíčně klasifikaci žáka do žákovské knížky nebo do žákovského průkazu.
1.4.7
Environmentální výchova a projekt „Recyklohraní“
Obecným úkolem environmentální výchovy je především vést žáky k získávání znalostí a
dovedností v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí, vzájemných vztahů člověka a
přírody a v oblasti rozvoje mezilidských vztahů. Tyto vědomosti a dovednosti pak žák
uplatňuje nejenom ve školním prostředí, ale především v praktickém životě. Snaží se také
vytvářet pozitivní životní styl a utvářet správnou hierarchii životních hodnot.
Environmetální výchovu chápeme a realizujeme v naší škole jako výchovu k odpovědnému
přístupu a postoji k životnímu prostředí. Především pak vychováváme žáky v souladu s trvale
udržitelným rozvojem.
Realizace projektu „RECYKLOHRANÍ“
Účel projektu: Podpora a prohloubení znalostí žáků základní a střední školy v oblasti třídění
odpadů a to především na základě osobní zkušenosti s touto činností.
Obsah projektu: Součástí projektu je nejenom samotné sbírání a třídění použitých baterií a
drobných elektrospotřebičů, ale další možnost vzdělávání žáků formou různých kvízů, her a
menších projektů. Celý projekt je zcela zdarma a to i dodání a následný odvoz sběrných
nádob.
13
Co nám účast přináší: Především aktivní zapojení žáků do udržitelného přístupu k životnímu
prostředí pomocí třídění odpadu, které je dle zákona o odpadech pro každého občana
povinností. Dále pak získává škola a především její pedagogové spoustu odborných materiálů
vážících se k problematice třídění odpadu. Navíc je škola odměňována za vyseparovaný
odpad body, které může následně vyměnit za odměny (většinou školní potřeby).
1.4.8
Změna názvu ŠVP (Autoopravář)
Dne 4. srpna 2014 byla vydána konečná verze nového školního vzdělávacího programu podle
RVP 23-51-E/01 Strojírenské práce doposud uváděného jako Dělník v autoservisu. K tomuto
dni rozhodla ředitelka školy o jeho novém názvu Autoopravář.
1.4.9
Úpravy školních vzdělávacích programů
V letošním školním roce jsou již vypracovány školní vzdělávací programy (ŠVP) pro všechny
obory, které jsou ve škole realizovány. Pozornost bude i nadále zaměřena na úpravy ŠVP.
Garantem jsou:
Mgr. Lenka Hašková
Mgr. Pavlína Sobotková
Mgr. Klára Barešová
Kamila Valterová
1.5
1.5.1
-
1.5.2
-
1.5.3
-
ŠVP pro základní vzdělávání
ŠVP pro obory Zemědělec, Květinář – aranžér, Opravář,
Prodavač, Dřevař, Malíř – natěrač, Autoopravář
ŠVP pro obory Příprava pro život, Rodinka, Cukrář, Kuchař,
Pečovatel, Zámečník - údržbář
ŠVP pro internát a domov mládeže
ŠVP pro školní družinu
Oblast provozu a hospodaření
Hlavní úkoly
hospodaření školy bude vycházet z dostupných finančních zdrojů, které je třeba co
nejefektivněji využívat, maximální pozornost bude věnována získávání a využívání
mimorozpočtových zdrojů financování,
v oblasti hospodaření bude vedení školy usilovat o průběžné vyhodnocování čerpání a
využití rozpočtových i mimorozpočtových zdrojů,
zvyšování operativnosti účetnictví školy,
získávání finančních příspěvků ze sponzorské činnosti,
pomocí grantových programů získávat další finanční prostředky,
usilovat o zvýšení objemu prostředků získaných vlastní hospodářskou činností.
Úsporná opatření
důsledné šetření energiemi (elektrická energie, topení, voda),
úspory v oblasti služeb (telefony, cestovné, omezení předplatného).
Plánované neinvestiční akce ve školním roce
Pokračování v revitalizaci darovaného pozemku před budovou Králíček
Oprava střechy na tělocvičně v Opočně
Sanace nepoužívaného komínu v budově bytu školníka
Záruční oprava povrchu podlahy tělocvičny v areálu školy v Opočně
14
1.5.4
Plánované investiční akce pro následující období
− Dokončení zateplení budovy Domova mládeže a internátu v Opočně (okna, střecha a
plášť budovy) – investice zřizovatele
− Rozšíření počtu tříd na Základní škole v budově Králíček
− Pokračování v projektu „Balkon do údolí“ (spoluúčast školy, Města a zřizovatele
− Vymalování tříd v budově školy v Opočně
− Odstranění veřejného osvětlení v areálu školy v Opočně
− Nátěr komínu, oprava a nátěr kovových prvků komínu plynové kotelny v Opočně
− Vyklizení uhelny a vyřešení vnitřní dispozice, oprava vrat
− Oprava příjezdové komunikace v areálu v Opočně
1.5.5
Projekt EU
Nákup pomůcek, výpočetní techniky do výuky, vedení projektu a mzdy v rámci projektu
EU „NM - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém
kraji“
Hodnota projektu je 2 443 163,00 Kč
2 PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015
2.1
Kód RVP
65-51-H/01
41-51-H/01
69-54-E/01
41-52-E/01
29-51-E/01
65-51-E/01
41-55-E/01
41-51-E/01
75-41-E/01
23-51-E/01
23-51-E/01
66-51-E/01
33-57-E/01
78-62-C/02
Rámcové a školní vzdělávací programy
Název RVP
RVP pro základní
vzdělávání
RVP pro základní
vzdělávání upravený pro
vzdělávání žáků s LMP
Kuchař – číšník
Zemědělec – farmář
Provozní služby
Zahradnické práce
Potravinářská výroba
Stravovací a ubytovací
služby
Opravářské práce
Zemědělské práce
Pečovatelské služby
Strojírenské práce
Strojírenské práce
Prodavačské práce
Dřevařská výroba
Praktická škola dvouletá
Název ŠVP
Č. j.
Platnost
od
Změna
Čj.
SŠNM
ŠVP pro základní
vzdělávání
ŠVP pro základní
vzdělávání upravený pro
vzdělávání žáků s LMP
Kuchař - číšník
Farmář
Rodinka
Květinář - aranžér
Cukrář
Kuchař
299/2007
01.09.2007
300/2007
01.09.2007
SŠO/1665/09
SŠO/1664/09
SŠNM/1010/2009
SŠNM/1354/2010
SŠNM/1355/2010
SŠNM/1356/2010
01.09.2009
01.09.2009
01.09.2009
01.09.2010
01.09.2010
01.09.2010
1500/2011
1498/2011
1496/2011
1497/2011
Opravář
Zemědělec
Pečovatel
Zámečník - údržbář
Autoopravář
Prodavač
Dřevař
Příprava pro život
SŠNM/1357/2010
SŠNM/1358/2010
SŠNM/1502/2011
SŠNM/1503/2011
SŠNM/1395/2014
SŠNM/1425/2012
SŠNM/1578/2013
SŠNM/1424/2012
01.09.2010
01.09.2010
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2014
01.09.2012
01.09.2013
01.09.2012
1499/2011
1501/2011
-
15
1427/2014
2.2
Organizace školního roku 2014/2015
Zahájení školního roku:
(Opočno pro 1. roč. v 10:00 v KN)
(SŠ NM pro 1. roč. v 9:00 na zámku)
(Broumov pro 1. roč. v 9:00 ZŠ Kladská)
(ZŠ celá škola + rodiče v 8:00 Králíček)
Podzimní prázdniny:
27. a 29. 10. 2014
Vánoční prázdniny:
22. 12. 2014 – 2. 1. 2015
Konec 1. pololetí:
29. 1. 2015
Pololetní prázdniny:
30. 1. 2015
Jarní prázdniny:
2. – 8. 2. 2015
Velikonoční prázdniny:
2. – 3. 4. 2015
Konec 2. pololetí:
30. 6. 2015
Hlavní prázdniny:
1. 7. 2015 – 31. 8. 2015
Zahájení školního roku 2015/2016: 1. 9. 2015
2.3
01.09.2014
Volné dny pro žáky z organizačních a technických
důvodů
30. – 31. října 2014 (čtvrtek a pátek po podzimních prázdninách)
12. prosince 2014 (pátek v době konání vánoční výstavy v Novém Městě nad Metují)
29. a 30. června 2015 (pondělí a úterý před zahájením oficiálního termínu hlavních prázdnin)
Vyučování realizované v uvedených dnech by nebylo v souladu s plněním podmínek
efektivního provozu školy (§ 24 odst. 2 školského zákona).
2.4
Stanovení samostudia pedagogických pracovníků
Podle § 24 odst. 7 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších
předpisů, přísluší pedagogickým pracovníkům k dalšímu vzdělávání volno v rozsahu 12
pracovních dnů ve školním roce (dále jen „volno“), nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Čerpání volna určuje ředitelka školy. Trvá-li pracovní poměr jen část školního roku,
přísluší za každý měsíc trvání pracovního poměru jedna dvanáctina volna. Při sjednání kratší
než stanovené týdenní pracovní doby se úměrně tomu sníží rozsah volna. Nevyčerpané volno
či jeho poměrná část bez dalších nároků zaniká.
datum
žáci
pedagogičtí pracovníci
počet dní
27.10.2014
29.10.2014
30.-31.10.2014
12. 12. 2014
22.12.-02.01.2015
30.01.2015
02.-06.02.2015
02.-03.04.2015
29.-30.06.2015
prázdniny
prázdniny
ředitelské volno
ředitelské volno
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
ředitelské volno
samostudium/dovolená
práce
práce
práce
samostudium/dovolená
práce
samostudium/dovolená
práce
dovolená
1
1
2
1
6
1
5
2
2
Volné dny pro žáky („ředitelské volno“)
5 dnů
16
Samostudium
až 12 dní
2.5
2.5.1
Schůzky s rodiči
ZŠ
Informace rodičům podají učitelé a vychovatelé kdykoliv po předchozí domluvě.
Prohlídka prostor školy a internátu je možná kdykoliv po předchozí domluvě.
Zahajovací společná schůzka:
Konzultační dny
01.09.2013
04.11.2014
13.01.2015
07.04 2015
09.06.2015
V případě potřeby budou zařazeny další termíny.
2.5.2
SŠ
Informace rodičům podají učitelé a vychovatelé kdykoliv po předchozí domluvě.
Prohlídka prostor škol, internátu a domova mládeže je možná kdykoliv po předchozí
domluvě.
Den otevřených dveří
Informativní schůzka o prospěchu
2.6
20. 11. 2014
19. 02. 2015
01. 04. 2015 (SŠ Opočno)
08. 04. 2015 (SŠ NM a Broumov)
Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016
První kolo přijímacího řízení se bude konat v úterý 22. 4. 2014. Přijímací zkoušky se
nekonají.
2.7
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání (§ 46 odst. 1 školského zákona) se uskuteční
dne 16. ledna 2015.
2.8
Opravné závěrečné zkoušky a náhradní zkoušky za školní
rok 2013/2014
Písemná zkouška:
Praktická zkouška:
Ústní zkouška:
2.9
17.09.2014
18.09.2014
25.09.2014
Písemná zkouška:
Praktická zkouška:
Ústní zkouška:
26.11.2014
27.11.2014
04.12.2014
Opravné (komisionální) a doklasifikační (vyrovnávací)
zkoušky
Doklasifikace za 1. pololetí:
Doklasifikace za 2. pololetí:
Opravné zkoušky
Mimořádný náhradní termín opravné zkoušky:
17
pondělí 16.03. – pátek 20.03.2015
čtvrtek 27.08.2015
čtvrtek 27.08.2015
středa 09.09.2015
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
2.10
Organizace závěrečných zkoušek
Oznámení
Vydání Písemná
hodn. pís.
Obor
Praktická zk.
vysv.
zk.
a prakt.
zk.
02.-03.06.
OU, PrŠ NM 29.05 01.06.
03.06.
02.-03.06.
OU Opočno 29.05 01.06.
03.06.
08.-10.06.
Farmář, K-Č 04.06. 05.06.
10.06.
2.11
04.-10.06.
04.-10.06.
11.-16.06.
Ústní Předání
zk. výuč. listů
11.06. 17.06.
11.06. 18.06.
17.06. 18.06.
Opravné závěrečné zkoušky a náhradní zkoušky za školní
rok 2014/2015
Písemná zkouška:
Praktická zkouška:
Ústní zkouška:
2.12
Volno
úterý 15.09.2015
st - čt 16.-17.09.2015
pátek 25.09.2015
Písemná zkouška:
Praktická zkouška:
Ústní zkouška:
úterý 24.11.2015
st – čt 25.-26. 11.2015
čtvrtek 04.12.2015
Jednání pedagogické rady
2.12.1 Opočno
Místo konání: jídelna Opočno
Čas konání: zpravidla 14:45 hod.
12.11.2014
21.01.2015
15.04.2015
26.05.2015
23.06.2015
25.08.2015
hodnocení chování a prospěchu za 1. čtvrtletí školního roku
klasifikační porada za 1. pololetí školního roku
hodnocení chování a prospěchu za 3. čtvrtletí školního roku
klasifikační porada 3. ročníků – ukončení klasifikace za 2. pololetí
klasifikační porada – 1. a 2. ročníky – ukončení klasifikace za 2. pololetí
zahájení školního roku 2015/2016
2.12.2 SŠ NM
Místo konání: jídelna Králíček
Čas konání: zpravidla 14:45 hod.
10.11.2014
19.01.2015
13.04.2015
25.05.2015
22.06.2015
25.08.2015
hodnocení chování a prospěchu za 1. čtvrtletí školního roku
klasifikační porada za 1. pololetí školního roku
hodnocení chování a prospěchu za 3. čtvrtletí školního roku
klasifikační porada 3. ročníků – ukončení klasifikace za 2. pololetí
klasifikační porada – 1. a 2. ročníky – ukončení klasifikace za 2. pololetí
zahájení školního roku 2015/2016
18
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
2.12.3 ZŠ
Místo konání: Králíček
Čas konání: zpravidla 14:00 hod.
11.11.2014
20.01.2015
14.04.2015
18.06.2015
25.08.2015
2.13
hodnocení prospěchu a chování za první čtvrtletí
hodnocení prospěchu a chování za první pololetí, klasifikace
hodnocení prospěchu a chování za třetí čtvrtletí
hodnocení prospěchu a chování za druhé pololetí, klasifikace
zahájení školního roku 2015/2016
Školní parlament
Jednání školního parlamentu se uskuteční vždy v budově internátu Králíček od 13:30 hod.:
06. 10. 2014
24. 11. 2014
26. 01. 2015
2.14
23.03.2015
11.05.2015
Ročníkové zkoušky
Ročníkové zkoušky konají žáci všech ročníků středního odborného učiliště a odborného
učiliště. Skládají se z části písemné, ústní a praktické.
V tříletých oborech se zkoušky v 1. a 2. ročníku konají na konci školního roku, ve 3. ročníku
v 1. pololetí školního roku.
Ve dvouletých oborech se zkoušky v 1. ročníku konají na konci školního roku, ve 2. ročníku
v 1. pololetí školního roku.
Ročníkové zkoušky shrnují učivo dosavadního studia a svým obsahem a formou připravují
žáky na závěrečné zkoušky. Slouží zároveň jako zpětná vazba učitelům jak v oblasti
teoretického vyučování, tak v odborném výcviku.
Výsledky ročníkových zkoušek se výrazně odrážejí v závěrečné klasifikaci žáka.
1.
1.
2.
3.
ročníky NM
ročníky Op
ročníky
ročníky
2.15
17.06.2015 (písemné a ústní)
16.06.2015 (písemné a ústní)
18.06.2015 (písemné a ústní)
09.01.2015 (písemné a ústní)
18.-22.05.2015 (praktické)
18.-22.05.2015 (praktické)
18.-22.05.2015 (praktické)
14.-15.01.2015 (praktické)
Schůzky metodických sdružení
Schůzek metodického sdružení se účastní všichni pedagogičtí pracovníci. Za jejich průběh
jsou zodpovědní zástupci jednotlivých útvarů, stručné zápisy jsou předávány ředitelce
školy.
2.15.1 Opočno - všechny obory
Vedoucí: Mgr. Eva Végsöová
13.10.2014
25.02.2015
29.04.2015
Náplň práce třídního učitele a jeho kompetence
14:45
Spolupráce učitelů, asistentů, vychovatelů a poradenského týmu 14:45
Využití didaktické techniky ve vyučování
14:45
19
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
2.15.2 SŠ NM - všechny obory
Vedoucí: Mgr. Martina Brožová
20.10.2014
23.02.2015
27.04.2015
Náplň práce třídního učitele a jeho kompetence
14:45
Spolupráce učitelů, asistentů, vychovatelů a poradenského týmu 14:45
Využití didaktické techniky ve vyučování
14:45
2.15.3 ZŠ
Vedoucí: Mgr. Jana Burianová
14.10.2014
10.02.2015
05.05.2015
Náplň práce třídního učitele a jeho kompetence
14:00
Spolupráce učitelů, asistentů, vychovatelů a poradenského týmu 14:00
Využití didaktické techniky ve vyučování
14:00
2.15.4 Vychovatelé
Vychovatelé internátu, domova mládeže, školní družiny
Vedoucí: Ing. Darina Uždilová
Schůzky se budou konat zpravidla od 10:30 hod. v budově internátu Králíček
20.11.2014
22.01.2015
19.03.2015
21.05.2015
2.16
Přínos zážitkové pedagogiky v praxi
Enviromentální výchova – recyklace, estetika,
Etická výchova
Prevence rizikových jevů v praxi internátu a DM
Supervize pro pracovníky základní školy
Cílem supervizních setkání:
-
otevřená komunikace mezi členy týmu (zlepšení komunikace, prohloubení
spolupráce)
případová supervize (jistota při vedení hovorů na náročné téma, ztráta pocitu zneužití
při hovoru, vymezení hranic)
možnost individuální supervize (využití supervize pro jednotlivá témata pracovníků).
Účast: pedagogičtí pracovníci pracující s žáky základní školy za účasti zástupkyně ředitelky
pro ZŠ Mgr. Lenky Haškové
Účast asistentů pedagoga a vychovatelů je nepovinná.
Supervizor: PhDr. Petra Novotná
Vedoucí: Bc. Lucie Radová
Termíny pro rok 2014:
12.09.2014 ve 13:00 h.
14.11.2014 ve 13:00 h.
Termíny pro rok 2015 budou stanoveny na podzim 2014.
Místo: Králíček
20
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
2.17
Návštěvní dny učitelů a vychovatelů
návštěvní dny pro vychovatele ve škole
návštěvní dny pro učitele v internátech
2.18
06.11.2014,
09.10.2014,
12.03.2015
23.04.2015
8:00 – 13:00
13:30 – 17:00
Další termínované akce
19.-20.09.
27.09.
3.-5.10.
Dožínky Hradec Králové – účast
Dobruška – svatováclavské slavnosti
Zahrada východních Čech – Častolovice
07.10.
Výstava škol Hradec Králové
8.-12.10.
14.10.
Ubytování Sokolníků v Opočně
Výstava škol Trutnov
17.-18.10.
Výstava škol Rychnov nad Kněžnou
21.10.
Výstava škol Náchod
10.-14.11.
Týden vzdělávání dospělých Úřad práce – účast
14.11.
Výstava škol (spec.) Pardubice
29.-30. 11.
11.-14.12.
12.12.
22.01.
13.02.
26.03
03.-05.04.
16. výstava Vánoce v Opočně
Vánoční výstava Nové Město nad Metují
Setkání soc. prac. – Leguán – pořadatel
Setkání ředitelů sp. škol – pořadatel
Ples školy Pyramida NM + Opočno
Pomlázkové posezení Červený Kostelec
Svátky jara – Častolovice (velikonoční výstava)
01.04.2015
19.06.
Hudební festival speciálních škol v Náchodě
Společná kulturní akce pro zaměstnance školy
Garant
Čejchan
Čejchan
Bažantová
Bartošová
Čejchan,
Ullwerová
Šafář
Čejchan,
Ullwerová
Čejchan,
Ullwerová
Čejchan,
Ullwerová
Čejchan
Holečková
Čejchan,
Ullwerová
Talášková
Talášková
Radová
Talášková
Hynková
Holečková
Bažantová
Bartošová
Barešová
Talášková
Další akce budou zveřejňovány v průběhu roku a zaměstnancům sdělovány
prostřednictvím vnitřního informačního systému.
2.19
Plán exkurzí Opočno
Exkurze a výlety mohou být uskutečněny pouze v termínech, na které nejsou stanoveny
akce uvedené v ročním plánu, případně v době konání akce celoškolní působnosti.
V opačném případě musí předcházet výslovný souhlas ředitelky školy.
21
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
2.19.1 Farmář a Zemědělec
Třída
Název akce
1. - 3. r.
Ekologické farmy – Lípa n. Orlicí,
Skanzen Krňovice
Chovatelská výstava Třebechovice
p. O.
Chov dojnic - ZD Ostaš
Bioplynová stanice – ZD Ostaš
Pštrosí farma - Bohdašín
Hnojiva – Agro Česká Skalice
Chov prasat – soukromá farma
Rohenice
Zemědělské muzeum – zámek
Kačina
Výroba krmných směsí – Žamberk
Ovčí farma - Žamberk
Chov koní, muzeum - Slatiňany
Chov drůbeže, včel a jelenovitých
- Třebechovice p. O.
Zemědělská olympiáda Frýdlant
Jízda zručnosti Hlušice
Zoologická zahrada Dvůr Králové
n. Labem – environmentální
výchova
3. r.
2. r.
2. r.
1. - 3. r.
3. r.
3. r.
3. r.
2. - 3. r.
1. - 2. r.
Garant
akce
Mlatečková
Termín
(rámcový)
září
Způsob
financování
grant IPO
Mlatečková
září
doprava AUS
Mlatečková
říjen
doprava AUS
Mlatečková
Mlatečková
březen-duben
duben
doprava AUS
doprava AUS
Mlatečková
duben
grant IPO
Mlatečková
květen
doprava AUS
Mlateček
Mlateček
duben/květen
květen
doprava AUS
doprava AUS
Mlatečková
Mlatečková
Mlatečková
duben
květen
červen
Madlena
Madlena
grant IPO
Garant
akce
BažantováBartošová
BažantováBartošová
BažantováBartošová
BažantováBartošová
Mlateček
Mlateček
Mlateček
BažantováBartošová
Termín
(rámcový)
září 2013 duben
2014
říjen
Způsob
financování
doprava AUS
(grant IPO)
grant IPO
duben
grant IPO
duben
grant IPO
květen
květen
květen
květen
-------
2.19.2 Květinář - aranžér
Třída
Název akce
1 - 3. r
Výstava Častolovice
1.- 3. r.
Kopidlnský kvítek
1 - 3. r.
Flora Olomouc
1 - 3. r.
Výstava Narcis Lysá n. Labem
1 - 3. r.
1 - 2. r.
1 - 3. r.
1.- 3. r.
Zahradnictví Černý Opočno
Agrico Týniště n. Orlicí
Chov včel Třebechovice p. O.
Botanická zahrada Praha
22
doprava AUS
doprava AUS
grant IPO
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
2.19.3 Prodavač
Třída
1. r.
1. r.
3. r.
1. r.
2. r.
3. r.
1. r, 2. r.
3. r.
2. r.
2. r.
2. r.
2.r.
Název akce
Návštěva supermarketu a
spec. prod.
Muzeum perníku
Pardubice
Velkoobchod Via
Mlýny Čermná n Orlicí
Mlékárna Opočno
Pivovar Rychnov n K.
Vánoční ozdoby
Pap., balírny Dobruška
Makro
Detecha Nové Měst.
Návštěva spec. prodejen
Cukrovar
Rafma MP Rampuše
Hejduková
Termín
Způsob
(rámcový)
financování
listopad,
AUS
květen
říjen
Grant Madlena
Čápová
Hejduková
Čápová
Hejduková
Hejduková
Hejduková
Hejduková
Hejduková
Hejduková
Hejduková
Čápová
červen
říjen
Říjen
Prosinec
Září
říjen
říjen
listopad
říjen
březen
duben
Garant akce
Hejduková
AUS
AUS
vlastní
AUS
AUS
AUS
AUS
AUS
AUS
AUS
Grant Madlena
2.19.4 Strojař, Opravář, Autoopravář, Dřevař
Třída
1.,2. M, 3.
OA, 1.,2. L
3. OA
3. OA
3. OA
všichni
Název akce
Garant akce
Čejchan
všichni
Strojírenský veletrh
Brno
Tech. muzeum Praha
Farmet v České Skalici
Agrico Týniště
Hydroelektrárna Dlouhé
stráně
Svět techniky Ostrava
Vítkovice
Zem. muzeum Litomyšl
3. OA
Muzeum Škoda Ml. Bol.
Čejchan
3. OA
Ecce Homo Šternberk
Čejchan
2.20
Plán exkurzí SŠ NM
všichni
Čejchan
Čejchan
Moravec
Moravec
Moravec
Moravec
Termín
Způsob
(rámcový)
financování
září
grant
prosinec
březen
duben
květen
(září)
květen
(září)
duben –
květen
duben –
květen
červen
AUS, spoluúčast
vlastní doprava
vlastní doprava
grant
grant
grant
AUS, spoluúčast
AUS, spoluúčast
Exkurze a výlety mohou být uskutečněny pouze v termínech, na které nejsou stanoveny
akce uvedené v ročním plánu, případně v době konání akce celoškolní působnosti.
V opačném případě musí předcházet výslovný souhlas ředitelky školy.
23
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
2.20.1 Kuchař NM
Třída
1. r.
2. r.
3. r.
Název akce
Garant akce
Prodejna zdravé výživy NMNM
Školní jídelna Dobruška, Opočno
Čajovna NM
Mlýn Náchod
Hotel Bonato Náchod
Skaličan - jatka Česká Skalice
Prodejna masa a uzenin NM
Čajovna NM
Muzeum řemesel Letohrad + hotel
Studánka Rychnov n. Kněžnou
Gastro HK
Pivovar Dobruška
Hotel bonato Náchod
Moštárna Opočno
Gastro HK
Muzeum řemesel Letohrad + hotel
Studánka Rychnov n. Kněžnou
Úřad práce Náchod
Hynková
Janovská
Hynková
Holečková
Holečková
Hynková
Holečková
Hynková
Holečková
Hynková
Janovská
Hynková
Holečková
Šrůtková
Janovská
Holečková
Hynková
Holečková
Termín
(rámcový)
říjen
listopad
únor
květen
červen
listopad
leden
únor
květen
Způsob
financování
---------------Grant Madlena
vlastní
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
----------------vlastní
Grant Madlena
duben
květen
červen
září
duben
květen
Grant Madlena
Grant Madlena
vlastní
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
květen
vlastní
2.20.2 Kuchař, Kuchař – číšník Opočno
1. r., 2. r.
Gastro HK
Smolová
2. r.
Odborná exkurze - ryby
Paliculinová
2. r., 3. r.
Pivovar RK, Náchod,
Dobruška
Hotel Beránek, Náchod
Hotel Havel, Panorama,
Studánka
Muzeum gastronomie
Praha
Pekárna Marta
Sodexo Dobruška
Mlýny Čermná n. Orlicí
Sádky Opočno
Masokom. Česká Skalice
Smolová
Termín
Způsob
(rámcový)
financování
duben
Doprava vlastní,
vstupné - Madlena
květen
Doprava Madlena
(červen)
Cena ryby - vlastní
březen
Grant Madlena
Smolová
Smolová
březen
duben
Grant Madlena
Školní auto
Hejduková
květen
Hejduková
Smolová
Smolová
Smolová
Mňuková
červen
říjen
říjen
květen
listopad
Školní auto,
Madlena grant
Školní auto
Grant Madlena
Školní auto
vlastní
Školní auto
Třída
2. r., 3. r.
2. r., 3. r.
3. r.
2. r.
2. r.
2. r.
2. r.
1. r., 2. r.
Název akce
Garant akce
2.20.3 Kuchař Broumov
Třída
1. r
Název akce
Garant akce
Návštěva školy v NM
MULTICatering
Ducháčová
Ducháčová
24
Termín
Způsob
(rámcový)
financování
říjen
Grant Madlena
listopad
vlastní
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
2. r
3. r
Knihovna Broumov
Coca Cola Praha
Gastro HK
Pivovar Dětenice
Coca Cola Praha
Gastro HK
PeCe Broumov.
Pivovar Dětenice
Pivovar Olivětín
Pejskar Police nad Metují
Coca Cola Praha
Gastro HK
ÚP Náchod
Biofarma Rokytník
Dětenice
Mňuková
Ducháčová
Ducháčová
Ducháčová
Ducháčová
Ducháčová
Ducháčová
Ducháčová
Ducháčová
Ducháčová
Ducháčová
Ducháčová
Ducháčová
Ducháčová
Ducháčová
únor
březen
duben
červen
březen
duben
květen
červen
říjen
březen
březen
duben
duben
květen
červen
vlastní
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
vlastní
Grant Madlena
vlastní
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
-----------------Grant Madlena
Grant Madlena
Garant
akce
Hovorková
Chrtková
Hovorková
Hovorková
Špringerová
Špringerová
Chrtková
Chrtková
Hovorková
Špringerová
Holečková
Hynková
Termín
(rámcový)
září
listopad
duben
květen
červen
červen
říjen
listopad
únor
duben
Způsob
financování
------------------Grant Madlena
vlastní
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
vlastní
Grant Madlena
Grant Madlena
květen
Grant Madlena
Špringerová
červen
Grant Madlena
Šrůtková
Chrtková
Špringerová
Hovorková
Hynková
Holečková
září
říjen
duben
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
květen
květen
Grant Madlena
Grant Madlena
2.20.4 Cukrář
Třída
1. r
2. r
3. r
Název akce
Prodejna zdravé výživy NM
Pekárny a cukrárny Náchod
Pekárna Klobas Dobruška
Mlýn Náchod
Cukrárna Marta Dobruška
Prodejna cukrářských potřeb
Horalské trubičky Teplice n. Met.
Pekárny a cukrárny Náchod
Pekárna Klobas
Gastro HK
Muzeum řemesel Letohrad + hotel
Studánka v Rychnově n. Kněžnou
Pekárna Marta Dobruška +
prodejna cukrářských potřeb
Pohoří
Moštárna Opočno
Horalské trubičky Teplice n. Met.
Gastro HK
Muzeum řemesel Letohrad + hotel
Studánka v Rychnově n. Kněžnou
ÚP Náchod
25
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
2.20.5 Rodinka
Třída
1. r
2. r
1. r + 2. r
1. r + 2. r
1. r + 2. r
1. r + 2. r
1. r + 2. r
Název akce
Garant akce
Knihovna NM
Pekárny Náchod
Zepo Bohuslavice
Amulet – chráněná dílna
Prádel. a čistírny Náchod
Ekofarma Rampuše
Hradec Králové
Mlýny Náchod
ÚP Náchod
Nákupní centrum Náchod
Knihovna NM
Čisticí prostředky NM
Chráněné dílny Neratov
Pekárny Marta Dobruška
Biofarma Šonov u Broum.
MÚ NM
Muzeum perníku Pardubice
ÚP Náchod
Výstava Bodies revealed
Divadlo Drak HK
Jedličkův ústav Praha
Miss panenka
Ullwerová
Konečná
Konečná
Konečná
Konečná
Konečná
Konečná
Konečná
Kožešníková
Firešová
Ullwerová
Konečná
Knoulichová
Konečná
Konečná
Ullwerová
Konečná
Konečná
Bílková
Ullwerová
Bílková
Firešová
Termín
(rámcový)
říjen
říjen
listopad
březen
duben
duben
duben
říjen
červen
květen
říjen
listopad
listopad
březen
duben
duben
duben
květen
říjen/listopad
leden - duben
květen
červen
Způsob
financování
-------------------Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
vlastní
vlastní
--------------------------------------------Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
-----------------------Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
2.20.6 Pečovatel
Třída
1. r
2. r
Název akce
MSSS Oáza
Knihovna NM
DD Náchod
Penzion pro seniory NM
ŠJ Opočno
Voletiny u Trutnova
ÚSP Domečky Rychnov n.
Kněžnou
Podlahové krytiny Vrchoviny
Prádelny a čistírny Náchod
Ratibořice – B. Němcová
Stacionář NONA
Knihovna NM
Chráněné dílny Neratov
Hospic Červený Kostelec
KB NM
Domov sv. Josefa Žíreč
Bílková
Ullwerová
Bílková
Bílková
Konečná
Knoulichová
Termín
(rámcový)
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
Způsob
financování
------------------------------------Grant Madlena
-------------------Grant Madlena
Grant Madlena
Ullwerová
Firešová
Firešová
Ullwerová
Bílková
Ullwerová
Knoulichová
Bílková
Ullwerová
Bílková
duben
duben
květen
červen
říjen
listopad
listopad
prosinec
únor
březen
Grant Madlena
-----------------Grant Madlena
Grant Madlena
-----------------------------------Grant Madlena
Grant Madlena
-----------------Grant Madlena
Garant akce
26
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
3. r
všechny
Kuks, farmaceutické muzeum
Ekofarma Rampuše
LDN, ÚSP Opočno
Knihovna NM
Porodnice Náchod
Biofarma Šonov u Broumova
Sněžka Náchod
ÚP Náchod
Odlehčovací služby Náchod
Výstava Bodies revealed Brno
Divadlo Drak HK
Jedličkův ústav Praha
Miss panenka
Ullwerová
Firešová
Bílková
Ullwerová
Ullwerová
Konečná
Firešová
Bílková
Bílková
Bílková
Ullwerová
Bílková
Firešová
květen
říjen
říjen
listopad
listopad
březen
duben
květen
květen
říj. + list.
leden/březen
květen
červen
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
----------------Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
vlastní
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
2.20.7 Příprava pro život
Třída
Název akce
1. a 2. r.
1. a 2. r.
1. a 2. r.
1. a 2. r.
1. a 2. r.
1. a 2. r.
1. a 2. r.
1. a 2. r.
1. a 2. r.
1. a 2. r
Orientace ve městě,
Návštěva knihovny
Vánoční výstava
Plavání
Jarní výstava
Výstava fotografií, kreseb
Muzejní týden
Pobyt v přírodě
Kulturní akce na závěr škol. roku
Pobyt v přírodě
Termín
(rámcový)
TU
září, říjen
Hovorka
průběžně
TU
prosinec
Hovorka
leden/únor
Komůrková duben
Hovorka
duben
Brožová
květen
TU
červen
TU
červen
Brožová
červen
Způsob
financování
Grant Madlena
---------------------------------Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
vlastní
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
Garant
akce
Učitel OV
Učitel OV
Ducháčová
Mňuková
Učitel OV
Ducháčová
Učitel OV
Ducháčová
Čejchan
Ducháčová
Ducháčová
Ducháčová
Učitel OV
Způsob
financování
---------------------------------Grant Madlena
---------------Grant Madlena
Grant Madlena
------------------vlastní
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant Madlena
-------------------
Garant akce
2.20.8 Zámečník - údržbář
Třída
Název akce
1. r
Firma Flamingo
Detas Broumov
Wikov
Knihovna Broumov
Dílny SŠ Opočno
Zámečnictví Šedek
Lom Rožmitál
ZD Šonov
Strojírenský veletrh Brno
Wikov
Opravna New Holand Žďárky
Zámečnictví Šedek
Lom Rožmitál
2. r
27
Termín
(rámcový)
září
říjen
říjen
únor
duben
květen
květen
červen
září
říjen
duben
květen
červen
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
2.21
Měsíc
Plánované školní akce ZŠ
Název akce
Třídy
září
říjen
Adaptační den
Podzimní triatlon
Projektový den – Pomáháme s VV
listopad Projektový den – Vyrábíme na VV
Divadelní představení – Staré pověsti
české 10.11.2014
prosinec Vánoční setkání s rodiči ve třídách
Bruslení
Projektový den – Tradice Vánoc a VV
leden
Projekt Holokaust
únor
Masopust na ZŠ
březen
Čteme – čtenářský řetěz
Jarní hrátky – vítání jara, velikonoce
duben
Čarodějnice
Den Země
Cykloden - BSP
květen
Pohádkový les setkání
Kubb – turnaj škol
červen
Olympijský den
Den IZS
Závěrečné setkání s rodiči
všichni
II. st.
všichni
všichni
žáci 3. - 5. roč.
všichni
všichni
všichni
II. st.
všichni
stupně zvlášť
všichni
všichni
všichni
všichni
všichni
všichni
všichni
všichni
Způsob
financování
Grant MěÚ
Grant Madlena
Grant Madlena
vlastní
Grant Madlena
vlastní
Grant Madlena
Grant Madlena
Grant MÚ
Grant Madlena
2.21.1 Průběžné a další akce ZŠ
Další netermínované a většinou celoročně opakované akce:
-
2.22
filmová a divadelní představení,
přednášky z oblasti prevence,
exkurze a školní výlety,
pravidelné vycházky v rámci výuky,
návštěvy knihovny, výstav a účast na akcích vhodných pro ZŠ,
podle možností se bude škola účastnit vyhlašovaných soutěží.
Statistická zjišťování
2.22.1 Předávání dat ze školních matrik
Předávání dat ze školních matrik k rozhodnému datu 30. 9. 2014 proběhne na serveru
https://matrika.uiv.cz/matrikas v období od 1. října do 15. října 2014.
Podrobnosti k předávání dat ze školních matrik k rozhodnému datu 31. 3. 2015 budou
zveřejněny na přelomu roku 2014/2015.
Garant:
Richard Sekera
Realizace:
Renata Petřeková
Spolupráce: zástupci ředitelky školy jednotlivých útvarů
28
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
2.22.2 Resortní statistiky
Přehled výkazů, jejichž sběr proběhne podle § 28, odst. 5 školského zákona. Vzor a bližší
informace jsou uvedeny ve Věstníku MŠMT, sešit 3 - 4, 2014 (mimo výkazu CR 2-04).
Garantem výkaznictví je stanoven pan Richard Sekera.
Výkaz
Název výkazu
Z 2-01
R 13-01
M3
M8
O školní družině
O ředitelství škol
O základní škole
O střední škole
Z 17-01
Z 19-01
S 53-01
Škol. stravování
Šk. ubyt. zařízení
Zahájení pov. šk.
docházky v ZŠ
Přijímací řízení
SŠ
Ubytování hostů
v hromadných
ubyt. zařízeních
S 5-01
CR 2-04
2.23
Termín odeslání –
internet
11. 11. 2014
10. 10. 2014
15. 10. 2014
15. 10. 2014
11. 11. 2014
11. 11. 2014
Březen 2015
(termín upřesní ÚIV)
Červen 2015
(termín upřesní ÚIV)
čtvrtletně
Odpovědní pracovníci
Kamila Košnar Valterová
Richard Sekera
Mgr. Lenka Hašková
Mgr. Klára Barešová
Mgr. Pavlína Sobotková
Jaroslava Hůlková
Kamila Košnar Valterová
Mgr. Lenka Hašková
Mgr. Klára Barešová
Mgr. P. Sobotková
Ing. Darina Uždilová
Organizace školního roku 2014/2015
Zahájení školního roku:
Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
Konec 1. pololetí:
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:
Konec 2. pololetí:
Hlavní prázdniny:
Zahájení školního roku 2016/2017
1. 9. 2015
29. a 30. 10. 2015
23. 12. 2015 – 3. 1. 2016
28. 1. 2016
29. 1. 2016
8. 2. – 14. 2. 2016
24. – 25. 3. 2016
30. 6. 2016
1. 7. 2016 – 31. 8. 2016
1. 9. 2016
3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ
3.1
Organizační útvary a úseky
Organizační strukturu školy tvoří čtyři základní organizační útvary:
Název útvaru
Útvar Střední škola Nové Město (SŠNM)
Útvar Střední škola Opočno (SŠO)
Útvar Základní škola (ZŠ)
Útvar Mimoškolní výchova (MV)
Vedoucí útvaru
Mgr. Klára Barešová, ZŘ
Mgr. Pavlína Sobotková, ZŘ
Mgr. Lenka Hašková, ZŘ
Kamila Košnar Valterová, ZŘ, zást. stat. orgánu
29
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Organizační útvary jsou doplněny Úsekem ředitelky školy.
Rámcové členění útvarů:
Útvar/úsek
SŠNM
Úsek
Kuchař, Kuchař – číšník, Cukrář
Pečovatel, Rodinka
Příprava pro život
Broumov – Kuchař, Zámečník
SŠO
Učitelé teoretických předmětů
Učitelé odborného výcviku
ZŠ
Učitelé
Asistenti pedagoga
MV
Odborní pracovníci
Základní škola, školní družina
Střední škola
Úsek ředitelky školy Školní jídelna
Údržba a úklid
Sekretariát, ekonomika, provoz
Vedoucí
Mgr. Hana Holečková
Mgr. Stanislava Bílková
Mgr. Karel Hovorka
Mgr. Petra Ducháčová
Ing. Dagmar Mlatečková
Jiří Čejchan
Ing. Bc. Monika Mikušková
Hana Holomková
Kamila Košnar Valterová
Ing. Darina Uždilová
Martina Havránková
Jaroslava Hůlková
Jiří Brát
PaedDr. Olga Talášková
Podrobné organizační schéma určuje vnitřní směrnice.
3.2
Řízení pracovních týmů
Pro zabezpečení realizace úkolů a cílů školy, jejichž splnění vyžaduje spolupráci a součinnost
pracovníků napříč jednotlivými útvary školy, ustanovuje ředitelka vedoucí pracovních týmů.
Rámcový cíl
Vedoucí pracovního týmu
Statistické výkazy
Richard Sekera
Mimořádné události v oblasti provozu Opočno
Mgr. Pavlína Sobotková
Vnitřní kontrola
Kamila Košnar Valterová
Komunikace s OHES
Jaroslava Hůlková
Otevřená škola
Mgr. Lucie Lukešová
Prezentace školy na veřejnosti
Ing. Yvona Ullwerová,
Jiří Čejchan
Žaneta Romanová
Mezinárodní spolupráce
3.3
Poradenský tým
Poradenský tým zabezpečuje činnosti vycházející ze znění vyhlášky č. 72/2005 Sb., o
poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím
potřebám žáků školy zaměřené na:
-
prevenci školní neúspěšnosti,
30
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
primární prevenci rizikových jevů,
kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné
volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho
snižování
metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických
poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.
-
Členové poradenského týmu ředitelky školy:
Funkce
Výchovná poradkyně NM
Výchovný poradce Opočno
Výchovná poradkyně ZŠ
Kariérová poradkyně ZŠ
Metodička prevence NM
Metodička prevence Opočno
Metodička prevence ZŠ
Spec. pedagog - etoped
Psycholožka
AP pro žáky ze sociálně znevýhodněného
prostředí/sociální pracovnice
3.4
Jméno
Mgr. Stanislava Bílková
Mgr. Dušan Felcman
Mgr. Iva Konečná
Mgr. Jana Burianová
Kamila Košnar Valterová, vedoucí týmu
Mgr. Eva Végsöová
Mgr. Marie Čevelová
Mgr. Jaroslav Lainz, DiS
Mgr. Lenka Krausová
Bc. Lucie Radová
Pedagogická rada
Pedagogická rada je poradním orgánem ředitelky školy. Projednává s ní všechny zásadní
pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém
rozhodování ředitelka školy k názorům pedagogické rady přihlédne.
Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. Záznamy z jednání
pedagogické rady jsou povinnou dokumentací.
Ředitelka školy informuje pedagogickou radu o svém rozhodnutí o podmíněném vyloučení či
vyloučení žáka.
Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické
fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo
za dlouhodobou úspěšnou práci.
Poradenský tým HACCP zabezpečuje činnosti vycházející ze znění vyhlášky č. 137/2004 Sb.,
o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při
činnostech epidemiologicky závažných ve znění vyhl. 602/2066 Sb.
Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin, vyhl. 137/2004 Sb o hygienických požadavcích na
stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky
závažných ve znění vyhl. 602/2006 Sb., zák. 110/1997 Sb. o potravinách v pozdějším znění a
doporučení Kodexu hygienických pravidel VS CACA/ RCP 39-1993.
31
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
3.5
3.5.1
Poradenský tým HACCP
Základní informace o systému kritických bodů HACCP
Jedná se o systém, jehož kvalifikované používání vede k minimalizaci popřípadě až k
vyloučení možných onemocnění či zdravotních poškození konzumentů potravin.
Systém HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) stojí na znalostech kritických
bodů tj. bodů, kde je největší možnost resp. pravděpodobnost kontaminace potravního řetězce
ať již mikrobiologická, chemická či fyzikální. Tyto body se stávají nejdůležitějším kontrolním
místem, které je monitorováno a vyhodnocováno resp. řízeno tak, aby možná kontaminace
byla vyloučena (patří sem např. dodržování technologických postupů - tepelné opracování,
chlazení, mražení, manipulace se syrovými surovinami, křížení čisté a nečisté části provozu
apod.).
Úspěšnost systému HACCP je závislá na odborné kompetenci týmu HACCP, přístupu vedení
organizace a všech zainteresovaných osob. Cílem práce týmu HACCP, který celý systém
buduje, je identifikace kritických bodů a definice možných nebezpečí z pohledu kontaminace
potravního řetězce. Příslušný vedoucí odpovídá za kontrolu efektivnosti systému HACCP a za
jeho aktualizaci. Systém HACCP by se měl stát přirozenou součástí manažerského systému
těch částí organizace, kde se pracuje s potravinami (výroba, skladování, distribuce).
Osvědčeným nástrojem efektivity systému HACCP jsou pak audity především interní, ale i
externí. Systém podléhá trvalé verifikaci a validaci s následnou aktualizací
3.5.2
HACCP tým
jmenný seznam osob, které se budou na práci se Systémem kritických bodů podílet.
Funkce
Jméno
Vedoucí ŠJ - Manažer HACCP
Jaroslava Hůlková
Šéfkuchařka
Kristýna Ticháčková
Pedagogický pracovník
Mgr. Ivana Hejduková
Pedagogický pracovník
Mgr. Jana Hrnčířová
Pedagogický pracovník
Hana Čápová
Pedagogický pracovník
Markéta Paliculinová
Pedagogický pracovník
Štěpánka Špringerová
Pedagogický pracovník
Karin Chrtková
Pedagogický pracovník
Lenka Šrůtková
Pedagogický pracovník
Věra Janovská
Pedagogický pracovník
Štěpánka Frimlová
Provozář - Bistro
Jan Žižka
Vedoucí - Bistro
Mgr. Miroslava Hynková
Prodavačka - Bistro
Vladimíra Viková
32
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Výdej - pracovník
Hana Burešová
Výdej - pracovník
Milena Suchánková
Výdej - pracovník
Květoslava Netrvalová
Výdej - pracovník
Frintová Jitka
Řidič – úsek údržby
Přemysl Bárta
Členové týmu se řídí zpracovanými příručkami HACCP a spolupracují s manažerem týmu
HACCP.
Scházejí se pravidelně dle stanovených termínů.
Dodržují povinnosti provozovatele a pracovníků činných v potravinářství.
3.5.3
Školení a porady
Společné školení 30.09.2014
Porady dle pracoviště:
Nové Město nad Metují
12.11.2014
28.01.2015
11.03.2015
06.05.2015
Vždy ve 14:00 hod. Merkur - Bistro
3.6
Opočno
19.11.2014
07.01.2015
18.03.2015
13.05.2015
Vždy ve 14:00 hod. kancelář školní jídelny
Nástroje řízení
Předpisy právního řádu ČR - vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci ekonomického úseku sledují
nejméně jednou měsíčně webové stránky www.sbcr.cz s aktuálními změnami v právních
normách a informují o nich podřízené pracovníky
Vnitřní předpisy – stanovují mzdová nebo platová práva a ostatní práva v pracovněprávních
vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec. Vnitřní předpisy jsou vydávány písemně, nesmí
být v rozporu s právními předpisy ani být vydány se zpětnou účinností, jinak jsou zcela nebo
v dotčené části neplatné.
Vnitřní předpisy jsou závazné pro zaměstnavatele a pro všechny zaměstnance. Nabývají
účinnosti dnem, který je v nich stanoven, nejdříve však dnem, kdy byly u zaměstnavatele
vyhlášeny. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo
zrušením vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. Vnitřní předpis musí být všem
zaměstnancům zaměstnavatele přístupný. Zaměstnavatel seznamuje zaměstnance s předpisy
prostřednictvím vnitřního informačního systému (viz dále). Předpisy vydané zaměstnavatelem
jsou k dispozici na intranetových stránkách školy.
Zaměstnanci jsou povinni dodržovat předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané a
dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně
seznámeni (§ 301 písm. c) zákoníku práce).
33
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Vnitřní informační systém - vychází ze snahy průběžně informovat zaměstnance o dění ve
škole, operativně předávat potřebné informace a pokyny, získávat od zaměstnanců poznatky,
podněty a náměty ke zlepšení činnosti školy. Základním prvkem jsou porady:
porada vedení (ředitelka školy, zástupci, případně další přizvaní zaměstnanci) – jednou
týdně, svolává ředitelka školy
kontrolní dny (ředitelka školy, zástupci, další přizvaní zaměstnanci) – zpravidla jednou
měsíčně, svolává ředitelka školy
provozní porada (všichni zaměstnanci) – dle potřeby, svolává ředitelka školy
jednání pedagogické rady (všichni ped. pracovníci) – 5x ročně, svolává příslušná
zástupkyně
porady vedoucích jednotlivých útvarů (vedoucí pracovníci příslušného útvaru) – svolávají
zástupkyně dle potřeby, zpravidla jednou týdně
společné porady vedoucích oborů SŠ – Nové Město a Opočno (svolávají zástupkyně pro
SŠ v NM a Opočně po dohodě, zpravidla jednou měsíčně, porady slouží ke koordinaci
výchovně vzdělávací činnosti střední školy)
porady svolávané nadřízenými pracovníky (podřízení pracovníci daného vedoucího) – dle
potřeby
porady metodického sdružení (všichni pedagogičtí pracovníci), zpravidla třikrát ročně
SŠ Opočno - svolává zástupkyně pro školu Opočno
SŠ NM – svolává zástupkyně pro školu NM
ZŠ – svolává zástupkyně pro ZŠ
vychovatelé SŠ a ZŠ – svolává zástupkyně pro mimoškolní činnost
porady poradenského týmu (členové poradenského týmu) – svolává vedoucí
poradenského týmu, zpravidla jednou měsíčně
vzájemné konzultace učitelů a vychovatelů (všichni vychovatelé a učitelé) – pedagogičtí
pracovníci nejméně jednou měsíčně konzultují výchovně vzdělávací záležitosti svěřených
žáků, konzultace zaznamenávají do třídní knihy, resp. do deníku výchovné skupiny a
stručnou zprávu odevzdávají s měsíčním výkazem svému nadřízenému
vzájemné návštěvy učitelů a vychovatelů na pracovišti (všichni vychovatelé a učitelé ZŠ a
SŠ) - dle stanoveného plánu jsou uskutečňovány tzv. návštěvní dny, v jejichž průběhu
konzultují pedagogičtí pracovníci výchovně vzdělávací záležitosti žáků, navštěvují
vyučovací hodiny, resp. mimoškolní činnost; stručnou zprávu odevzdávají s měsíčním
výkazem svému nadřízenému
Škola má zřízeny webové stránky na adrese www.skolynome.cz. Na vnitřní intranetové
síti jsou uvedeny všechny interní příkazy ředitelky, směrnice, řády a další
vnitroorganizační pokyny. Všichni pracovníci mají přístup k výpočetní technice a
k internetu a mají povinnost průběžně sledovat emailovou poštu a webové stránky
školy. Nadřízení pracovníci, jejichž podřízení mají omezený přístup k výpočetní technice
(především pracovníci údržby a úklidu), mají povinnost své podřízené aktuálně
informovat o vydaných normách a pokynech.
Pracovníci využívají ke komunikaci vnitřní telefonní linky, služební mobilní telefony a
výhradně zřízené e-mailové adresy ve tvaru:
[email protected]
34
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
3.6.1
Úsek ředitelky školy
Porada vedení
Termín:
zpravidla každé úterý od 7:30 v kanceláři ředitelky školy v Opočně
Účast:
ředitelka školy
zástupci ředitelky školy
Zodpovídá: ředitelka školy
Z jednání pořizuje zápis asistentka ředitelky paní Renata Petřeková.
Kontrolní dny
Termín:
zpravidla první úterý v měsíci po poradě vedení
Účast:
ředitelka školy
zástupci jednotlivých útvarů
přizvaní zaměstnanci
Zodpovídá: ředitelka školy
Z jednání pořizuje zápis asistentka ředitelky paní Renata Petřeková.
Společná porada poradenského týmu
Termín:
zpravidla středa jedenkrát za měsíc od 13:00 h. na Merkuru
01.10.2014
04.03.2015
29.10.2014
01.04.2015
26.11.2014
29.04.2015
07.01.2015
10.06.2015
11.02.2015
Účast:
poradenský tým školy
přizvaní pracovníci školy
Zodpovídá: Kamila Košnar Valterová
Z jednání je pořizován zápis.
Úseková porada školního poradenského týmu
Termín:
zpravidla středa jedenkrát měsíčně na pracovišti daného úseku (viz níže)
Účast:
výchovný poradce dané školy (Opočno, NM, ZŠ)
metodik prevence dané školy
speciální pedagog – etoped, AP pro žáky ze sociálně znevýhodněného
prostředí/sociální pracovnice, psycholožka
příp. vychovatel ZŠ (porada školního poradenského týmu na ZŠ)
Zodpovídá: výchovný poradce daného úseku
Z jednání je pořizován zápis a předáván vedoucí poradenského týmu.
Základní škola
10.09.2014
11.03.2015
08.10.2014
08.04.2015
05.11.2014
06.05.2015
03.12.2014
27.05.2015
14.01.2015
Úsekové porady poradenského týmu probíhající na ZŠ ve dnech 14.01.2015 a 27.05.2015
budou věnovány zhodnocení funkčností „Systému motivačního hodnocení“.
35
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Opočno
24.09.2014
22.10.2014
19.11.2014
17.12.2014
28.01.2015
18.02.2015
25.03.2015
22.04.2015
20.05.2015
Střední škola Nové Město
17.09.2014
15.10.2014
12.11.2014
10.12.2014
21.01.2014
3.6.2
25.02.2015
18.03.2015
15.04.2015
13.05.2015
Úsek učitelů střední školy
Porady vedoucích oborů NM
Termín:
zpravidla v úterý od 13:00 v kanceláři zástupkyně ředitelky
Účast:
zástupkyně ředitelky
vedoucí učitelé oborů Nové Město nad Metují, Broumov
Zodpovídá: Mgr. Klára Barešová, zástupkyně ředitelky pro teoretické a praktické
vyučování, Nové Město nad Metují
Z jednání je pořizován zápis a předáván ředitelce školy.
Pracovní porady učitelů SŠNM
Termín:
zpravidla jednou týdně dle rozpisu schváleného zástupkyní ředitelky
Účast:
vedoucí jednotlivých oborů
učitelé a asistenti pedagoga
Zodpovídají: vedoucí jednotlivých oborů
Z jednání je pořizován stručný zápis a předáván zástupkyni ředitelky pro teoretické a
praktické vyučování.
Pracovní porady stravovacího provozu SŠNM
Termín:
zpravidla jednou týdně
Účast:
Mgr. Klára Barešová, zástupkyně ředitelky SŠNM,
vedoucí kuchařských a cukrářských oborů, provozář
Zodpovídá: Mgr. Klára Barešová, zástupkyně ředitelky SŠNM
Z jednání je pořizován stručný zápis, který je zakládán u zástupkyně ředitelky.
Porady vedoucích úseků Opočno
Termín:
zpravidla v úterý od 13:30, kancelář zástupkyně ředitelky
Účast:
zástupkyně ředitelky
vedoucí úseků Opočno
Zodpovídá: Mgr. Pavlína Sobotková, zástupkyně ředitelky pro teoretické a praktické
vyučování, Opočno
Z jednání je pořizován zápis a předáván ředitelce školy.
Strana 36 (celkem 98)
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Pracovní porady učitelů Opočno
Termín:
zpravidla jednou týdně dle rozpisu schváleného zástupkyní ředitelky
Účast:
vedoucí úseků Opočno
učitelé
Zodpovídají: vedoucí jednotlivých úúseků
Z jednání je pořizován stručný zápis a předáván zástupkyni ředitelky pro teoretické a
praktické vyučování Opočno.
Společné porady vedoucích oborů SŠ – Nové Město a Opočno
Termín:
dle potřeby před společnými akcemi
Účast:
zástupkyně ředitelky SŠ Mgr. Klára Barešová, Mgr. Pavlína Sobotková
vedoucí jednotlivých oborů
Zodpovídají: Mgr. Klára Barešová, Mgr. Pavlína Sobotková, zástupkyně ředitelky
Z jednání je pořizován zápis a předáván ředitelce školy.
3.6.3
Úsek základní školy
Porady ZŠ
Termín:
Účast:
zpravidla 1x týdně v úterý ve 14:00 hod.
zástupce ředitelky pro ZŠ
vedoucí učitel ZŠ, učitelé ZŠ, asistenti pedagoga
vychovatel ZŠ, příp. další přizvaní pracovníci
Zodpovídá: Mgr. Lenka Hašková, zástupkyně ředitelky
Z jednání je pořizován zápis a předáván ředitelce školy.
3.6.4
Úsek vychovatelů SŠ
Porady vedoucích vychovatelů
Termín:
zpravidla každé úterý od 13:00 v budově Merkur
Účast:
zástupkyně ředitelky pro mimoškolní činnost
vedoucí vychovatelka ZŠ a SŠ
psycholožka, speciální pedagog - etoped, AP pro žáky ze sociálně
znevýhodněného prostředí/sociální pracovnice
Zodpovídá: paní Kamila Valterová, zástupkyně ředitelky pro mimoškolní činnost
Z jednání je pořizován zápis a předáván ředitelce školy
Pracovní porady útvaru mimoškolní výchovy v rámci jednotlivých budov
Termín:
zpravidla jednou týdně
Účast:
vedoucí vychovatelka ZŠ a SŠ
pracovníci mimoškolní výchovy jednotlivých budov
Zodpovídají: vedoucí vychovatelky ZŠ, SŠ
Z porady vedoucích vychovatelů je pořizován stručný zápis, se kterým se všichni seznámí,
podepíší a pak je předáván vedoucí vychovatelce
Společné porady pracovníků úseku internátu
Termín:
Schůzky se budou konat zpravidla od 11:15 hod. střídavě v budovách internátu
Králíček, Hradčany a v budově internátu Opočno
25. 8. 2014
22. 1. 2015
21. 5. 2015
20. 11. 2014
19. 3. 2015
Strana 37 (celkem 98)
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
3.6.5
Úsek ekonomických a provozních zaměstnanců
Porada vedoucích pracovníků provozu (údržba a úklid), vedoucí školní jídelny, manažera
bezpečnosti, provozního technika a pracovníků ekonomického úseku
Termín:
Účast:
zpravidla každé úterý od 12:30 hodin
ředitelka školy, manažer bezpečnosti, provozní technik, mzdová účetní a
personalistka, hlavní účetní, finanční referentka - účetní, finanční referentka,
vedoucí školní jídelny, vedoucí údržby a úklidu
Zodpovídá: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy
Z jednání je pořizován zápis a předáván ředitelce školy.
Pracovní porady jednotlivých úseků (údržba a úklid, školní jídelna)
Termín:
zpravidla jednou týdně dle rozpisu schváleného ředitelkou školy
Účast:
vedoucí jednotlivých úseků
zaměstnanci jednotlivých úseků
Zodpovídají: vedoucí jednotlivých úseků
Z porad je pořizován stručný zápis a předáván ředitelce školy.
3.7
Zastupitelnost
Ředitelku školy zastupuje v době její nepřítomnosti v plném rozsahu zástupkyně pro
mimoškolní výchovu - zástupkyně statutárního orgánu paní Kamila Košnar Valterová.
V její nepřítomnosti činí aktuální rozhodnutí nezbytná pro chod školy zástupci určení
ředitelkou školy nebo zástupkyní statutárního orgánu.
V době nepřítomnosti zastupují a činí případná aktuální nezbytná rozhodnutí:
-
za zástupkyni pro teoretické a praktické vyučování Opočno Jiří Čejchan,
za zástupkyni pro teoretické a praktické vyučování NM Mgr. Hana Holečková,
za zástupce pro ZŠ Ing. Bc. Monika Mikušková,
za zástupkyni pro mimoškolní výchovu Ing. Darina Uždilová,
za mzdovou účetní a personalistku paní Jitku Faiferovou paní Jana Vostřezová,
za finanční referentku - účetní paní Radku Hepnarovou v oblasti pokladny paní
Jitka Hybešová,
za finanční referentku paní Janu Vostřezovou v oblasti pokladny paní Jaroslava
Hůlková,
za hlavní účetní paní Jitku Hybešovou v oblasti účtování dokladů paní Radka
Hepnarová,
za asistentku ředitelky AP pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí/sociální
pracovnice Bc. Lucie Radová
za vedoucí školní jídelny paní Kristýna Ticháčková,
za vedoucího údržby a úklidu pan Luboš Jára
Vychovatelé a učitelé se zastupují vzájemně.
Bezpečnostní pracovníci se zastupují vzájemně.
Pracovníci úseků údržby a úklidu se zastupují vzájemně.
Další zastupitelnost řeší aktuálně přímý nadřízený nepřítomného pracovníka.
Strana 38 (celkem 98)
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
3.8
Základní povinnosti zaměstnanců
Základní povinnosti zaměstnanců vyplývají ze znění § 301 zákoníku práce. Zaměstnanci jsou
povinni
a) pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených
vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci,
b) využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit
kvalitně a včas pracovní úkoly,
c) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, dodržovat ostatní
předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni,
d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat
majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat
v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.
V oblasti předcházení škodám (§ 249 zákoníku práce) jsou zaměstnanci povinni počínat si
tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku ani k bezdůvodnému obohacení. Hrozí-li
škoda, jsou povinni na ni upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance.
Je-li k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli neodkladně třeba zákroku, jsou zaměstnanci
povinni zakročit; nemusí tak učinit, brání-li mu v tom důležitá okolnost, nebo jestliže by tím
vystavili vážnému ohrožení sebe nebo ostatní zaměstnance, popřípadě osoby blízké. Zjistí-li
zaměstnanci, že nemají vytvořeny potřebné pracovní podmínky, jsou povinni oznámit tuto
skutečnost nadřízenému vedoucímu zaměstnanci.
Dále jsou zaměstnanci povinni oznamovat zaměstnavateli veškeré změny týkající se
osobních poměrů a další údaje, které mají vliv na naplnění povinností zaměstnavatele
(zejména vznik nároku na invalidní a starobní důchod, změna zdravotní pojišťovny, adresy,
počtu vyživovaných osob apod.).
3.8.1
Provoz stravovacích služeb
Při všech činnostech souvisejících s provozováním stravovacích služeb, při uvádění potravin
do oběhu, při prezentačních akcích souvisejících se stravovacími službami a při výuce těchto
činností dbají všichni zaměstnanci v souladu se zněním § 50 vyhlášky č. 137/2004 Sb., o
hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při
činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů těchto zásad osobní
hygieny:
- pečování o tělesnou čistotu a před započetím vlastní práce, při přechodu z nečisté práce na
čistou (například úklid, hrubá příprava), po použití záchodu, po manipulaci s odpady a při
každém znečištění si umýt ruce v teplé vodě s použitím vhodného mycího, popřípadě
dezinfekčního prostředku,
- nošení čistých osobních ochranných prostředků odpovídajících charakteru činnosti,
zejména pracovní oděv, pracovní obuv a pokrývku hlavy při výrobě potravin a pokrmů,
udržování pracovního oděvu v čistotě a jeho vyměňování podle potřeby v průběhu směny;
při pracovní činnosti vyžadující vysoký stupeň čistoty nebo při vyšším riziku kontaminace
používání jednorázových ochranných rukavic a ústní roušky,
- neopouštění provozovny v průběhu pracovní doby v pracovním oděvu a v pracovní obuvi,
- vyloučení jakéhokoliv nehygienického chování (například kouření, úpravy vlasů a nehtů),
- zajištění péče o ruce, nehty na rukou ostříhané na krátko, čisté, bez lakování, na rukou
nenosit ozdobné předměty a
- ukládání použitého pracovního oděvu, jakož i občanského oděvu na místo k tomu
vyčleněné; ukládání pracovního oděvu a občanského oděvu odděleně.
Strana 39 (celkem 98)
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
3.9
Pracovní řád
Pracovní řád zaměstnanců školy je určen vyhláškou č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví
pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.
Uvedený právní předpis vymezuje:
− postup související se skončením pracovního poměru a odvoláním nebo vzdáním se
pracovního místa vedoucího zaměstnance,
− pracovní dobu pedagogických pracovníků,
− pravidla čerpání dovolené,
− volno k samostudiu,
− základní pravidla dohledu nad žáky.
3.10
Mlčenlivost
Zaměstnanci zachovávají mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních,
s kterými přijdou do styku a jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a
zachovávají rovněž mlčenlivost i po skončení pracovního poměru, jak vyplývá mj. ze znění
§ 15 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
3.10.1 Poskytování citlivých a důvěrných informací
Citlivé a důvěrné informace, které je škola povinna poskytovat jiným subjektům (poradenská
pracoviště, Policie ČR, sociální pracovníci apod.), budou předávány pouze se souhlasem
ředitelky školy. Jejich písemná verze bude ředitelce školy odeslána v elektronické podobě a
po odsouhlasení bude prostřednictvím sekretariátu odeslána příslušnému subjektu.
3.10.2 Komunikace se sdělovacími prostředky
Vyjádření pro média poskytuje a komunikaci s médii zajišťuje pouze ředitelka školy.
3.11
Pracovní doba pedagogických pracovníků
V pracovní době vykonávají pedagogičtí pracovníci v souladu s vyhláškou č. 263/2007 Sb.,
kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení:
a) přímou pedagogickou činnost,
b) další práce související s přímou pedagogickou činností - například příprava na přímou
pedagogickou činnost, příprava učebních pomůcek, hodnocení písemných, grafických a
jiných prací žáků a dále práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve škole,
jako je dohled nad žáky ve škole a při akcích organizovaných školou, spolupráce s ostatními
pedagogickými pracovníky, s výchovným poradcem, se školním metodikem prevence, s
metodikem informačních a komunikačních technologií, spolupráce se zákonnými zástupci
žáků, odborná péče o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící potřebám vzdělávání, výkon
prací spojených s funkcí třídního učitele a výchovného poradce, účast na poradách svolaných
vedoucím zaměstnancem školy nebo školského zařízení, studium a účast na dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků.
V souladu se zněním § 22a odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve
znění pozdějších předpisů, stanovuji povinnost pedagogických pracovníků být na pracovišti
Strana 40 (celkem 98)
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
školy v době stanovené rozvrhem jejich přímé pedagogické činnosti, v době stanovené
rozvrhem jejich dohledu nad žáky, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka a
v případech, kdy pro zajištění plnění úkolů souvisejících s naplňováním cílů výchovně
vzdělávacího procesu a dodržování vnitřních předpisů školy je jejich účast na pracovišti
nezbytná – např. spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky, spolupráce se zákonnými
zástupci žáků, odborná péče o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící potřebám
vzdělávání, výkon prací spojených s funkcí třídního učitele a výchovného poradce, účast na
poradách svolaných vedoucím zaměstnancem školy nebo školského zařízení, studium a účast
na dalším vzdělávání.
Jde-li o výkon jiné práce než podle předchozího odstavce, vykonává pedagogický pracovník
sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, a na místě, které si sám určí.
Náklady, které pedagogickému pracovníkovi vzniknou výlučně v souvislosti s výkonem práce
na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele, se nepovažují za náklady vzniklé v
souvislosti s výkonem závislé práce, a není-li dohodnuto jinak, hradí je pedagogický
pracovník.
3.12
Prohlubování kvalifikace
Zaměstnanci jsou povinni prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce.
Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její
podstata, a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se
považuje též její udržování a obnovování. Průběžným vzděláváním účastí v kurzech,
seminářích a obdobných vzdělávacích akcích dochází k prohlubování kvalifikace
zaměstnanců jejím udržováním a obnovováním.
Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách
přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby
prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby.
Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení
kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.
Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace hradí zaměstnavatel. Požaduje-li
zaměstnanec, aby mohl absolvovat prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě,
může se na nákladech prohlubování kvalifikace podílet.
3.12.1 Pedagogičtí pracovníci
Prohlubování a získávání kvalifikace bude probíhat v souladu s Dlouhodobým plánem dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků a potřebami školy. Pedagogičtí pracovníci do 15. 9.
2014 prokonzultují se svým nadřízeným Plán osobního rozvoje. Tento plán bude vyhodnocen
pedagogickými pracovníky do 15. června 2015. Zástupci ředitelky školy vyhotoví souhrnnou
písemnou zprávu do 30. 7. 2015 a předají ředitelce školy.
Nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků shromažďují zástupci jednotlivých
pedagogických útvarů, účast pedagogů na vzdělávací akci konzultují s ředitelkou školy. Při
rozhodování bude brán zřetel na:
-
Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Plány osobního rozvoje pedagogických pracovníků
potřeby školy
finanční možnosti školy
zájem jednotlivých zaměstnanců
Strana 41 (celkem 98)
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Evidenci účasti vedou zástupci jednotlivých pedagogických útvarů. Účastníci předají kopii
osvědčení o absolvovaném vzdělávání do personálního útvaru školy. Ústní zprávu o
absolvovaném vzdělávání přednesou zaměstnanci svému nadřízenému a na nejbližším
metodickém sdružení.
3.12.2 Provozní zaměstnanci
Nabídky dalšího vzdělávání provozních zaměstnanců shromažďuje ředitelka školy, který
rozhoduje o účasti konkrétních zaměstnanců. Při rozhodování bude brán zřetel na:
-
potřeby školy
finanční možnosti školy
zájem jednotlivých zaměstnanců
Účastníci předají kopii osvědčení o absolvovaném vzdělávání do personálního útvaru školy.
Ústní zprávu o absolvovaném vzdělávání přednesou zaměstnanci svému nadřízenému a
současně informují ostatní zaměstnance o případných změnách, které se jich týkají.
3.13
Zvyšování kvalifikace
Zvýšením kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace, nebo její získání, příp. rozšíření,
pokud je v souladu s potřebou zaměstnavatele (§ 231 odst. 1 a 2 zákoníku práce).
3.14
Školská rada
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým
žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě
školy.
Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a
zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady
nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Na podzim 2014
proběhnou nové volby.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda.
Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na
vyzvání jejího předsedy.
Školská rada
− vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,
− schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
− schvaluje školní řád,
− schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
− podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
− projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke
zlepšení hospodaření,
− projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
− podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
− podává návrh na odvolání ředitele,
− podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Strana 42 (celkem 98)
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Od ledna 2012 pracuje školská rada ve složení:
jmenovaní zřizovatelem
Petr Hable (předseda)
Šárka Škrabalová
zástupci pedagogických pracovníků Mgr. Miroslava Hynková
Mgr. Jana Melicharová
zástupci rodičů a zletilých žáků
Mgr. Alena Dušánková
Mgr. Kamila Stieberová - Zemanová
3.15
Školní parlament střední školy a 2. stupně ZŠ
Školní parlament umožňuje všem žákům školy spolupodílet se prostřednictvím svých
volených zástupců na životě a řízení školy. Koordinátorem je zástupkyně pro mimoškolní
výchovu paní Kamila Valterová.
3.15.1 Cíle činnosti školního parlamentu
K cílům školního parlamentu patří
- poskytnout žákům možnost svými názory a připomínkami podílet se na rozvoji školy a
jejího prostředí
- poznat náměty a názory žáků
- učit žáky odpovědnosti, demokratické diskusi a demokratickému způsobu řešení
problémů.
- učit žáky komunikačním dovednostem mezi sebou samými i ve vztahu k dospělým
- školní parlament spolupracuje zejména s vedením školy a radou školy
3.15.2 Jednání školního parlamentu
Jednání školního parlamentu se uskutečňují zpravidla jednou za dva měsíce za účasti ředitelky
školy nebo jí pověřeného zástupce.
Volby zástupců tříd (výchovných skupin) proběhnou do konce září 2014.
3.15.3 Zásady činnosti školního parlamentu
1. Školní parlament ve škole je součástí žákovské samosprávy. Vyjadřuje mimo jiné
sounáležitost žáků ke škole a spoluzodpovědnost za její postavení. Prostřednictvím
školního parlamentu žáci svobodně vyjadřují své názory, naplňují svoje práva a
zároveň přebírají svůj díl odpovědnosti za každodenní život školy.
2. Školní parlament má počet členů odpovídající součtu počtu tříd a počtu výchovných
skupin (mimo žáky 1. stupně ZŠ).
3. Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky ve třídách a výchovných
skupinách na začátku školního roku. Svou funkci zastávají v příslušném školním roce,
v případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na
jejich místo zvolen jiný třídní zástupce. Po svém zvolení se tito stávají zároveň členy
třídní samosprávy.
4. Členové školního parlamentu jsou povinni se pravidelně zúčastňovat všech řádných i
mimořádných jednání školního parlamentu, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za
sebe náhradu (zvoleného zástupce).
5. V čele školního parlamentu je žákovská rada tvořená třemi žáky. Žákovská rada
svolává mimořádné jednání školního parlamentu, navrhuje program, jedná jménem
žáků a zastupuje je prostřednictvím předsedy (místopředsedy). Tito jsou z členů
žákovské rady voleni a odvoláváni školním parlamentem a mohou být jako
Strana 43 (celkem 98)
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
pozorovatelé na vlastní žádost se souhlasem vedení školy přizváni na jednání
pedagogické rady školy.
6. Školní parlament zasedá zpravidla jednou za dva měsíce, případně dle potřeby. Jeho
závěry a rozhodnutí vyžadují souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů z
jednotlivých tříd. Přitom musí být přítomno minimálně 2/3 členů žákovského
parlamentu z jednotlivých tříd. Každá třída má hlas pouze jednoho člena. Přítomní
pracovníci školy hlasovací právo nemají.
7. Každý člen školního parlamentu má za povinnost informovat pravdivě své spolužáky
o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým školní
parlament dospěl.
8. Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.
9. Školní parlament nezasahuje do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování
patří do pravomocí ředitelky školy.
10. Školní parlament má právo zejména:
- vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti
- podílet se aktivně na veškerém životě školy
- zúčastnit se prostřednictvím předsedy (místopředsedy) jednání o problémech školy
a vyjadřovat se k nim
- požádat ředitelku školy o účast na poradě vedení školy a přednést své připomínky
a návrhy
11. Školní parlament má povinnost zejména:
- prostřednictvím žákovské rady pracovat a spolupracovat se všemi členy žákovské
samosprávy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy
- respektovat tradice školy, společenská pravidla a dbát vždy na dobrou pověst školy
- přijmout plnou morální zodpovědnost za veškeré své iniciativy
- být reprezentantem školy
12. Svou činnost školní parlament zaměřuje
a. ve vnitřním životě školy zejména na:
- zlepšování postoje každého žáka ke školní práci, vzájemnou pomoc žáků
- hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku
- chování o přestávkách, ve školní jídelně a v šatnách s cílem odstraňovat
lhostejnost a nezájem
- možnost podílu na aktualizaci webových stránek školy apod.
b. ve vnější činnosti školy zejména na:
- podíl na organizování soutěží všeho druhu, na kulturních akcích pro žáky,
rodiče i širší veřejnost
- propagaci nejúspěšnějších žáků školy formou příspěvků v hromadných
sdělovacích prostředcích
13. Školní parlament prosazuje ve své činnosti slušnost, vstřícnost a toleranci při
vzájemné komunikaci.
14. Tyto zásady tvoří základní rámec činnosti žákovského parlamentu na škole a mohou
být podle potřeby dále doplňovány a upřesňovány.
Strana 44 (celkem 98)
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
3.16
Pověření
3.16.1 Správce pracoviště
Součástí organizačního uspořádání školy je funkce správce pracoviště.
Pracovní náplň:
-
zajištění estetické úpravy budovy nebo úseku (interiéry i nejbližší okolí budovy)
zabezpečení pořádku v budově a jejím nejbližším okolí
kontrola zápisů v sešitech zřízených podle Směrnice o majetku, řešení nedostatků
evidence majetku předaného k opravě
spolupráce s vedením školy při pronájmu objektu nebo jeho části
zabezpečování dalších drobných úkolů zadaných ředitelkou školy
Správce pracoviště Merkur:
Správce pracoviště studená kuchyně Merkur:
Správce pracoviště Hradčany - škola:
Správce pracoviště Hradčany – internát:
Správce pracoviště Králíček - škola:
Správce pracoviště Králíček – internát:
Správce internátu Opočno
Správce tělocvičny:
Správce prádelny:
Mgr. Martina Brožová
pan Jan Žižka
paní Jana Konečná
paní Irena Zakouřilová
Mgr. Lucie Lukešová
Ing. Darina Uždilová
pan Viktor Šafář
Mgr Lukáš Jarotek
paní Květa Netrvalová
3.16.2 Správce ICTK
Správce ICTK
pan Josef Horák
Zástupce správce ICTK na pracovišti:
Merkur:
Hradčany – škola:
Broumov – škola
Králíček - škola:
Internáty NM:
Opočno:
pan Josef Horák
paní Eva Firešová
Mgr. Petra Ducháčová
Mgr. Marie Čevelová
Ing. Darina Uždilová
Ing. Jiří Mlateček (metodik IKT)
3.16.3 Další pověření
koordinátor prezentačních aktivit
koordinátor mediální prezentace školy (hl. dopisovatel)
prezentace ZŠ (časopis, reklama)
vedení evidence učitelské a žákovské knihovny NM:
vedení evidence učitelské knihovny Opočno:
vedení evidence žákovské knihovny DM Opočno:
vedení evidence žákovské knihovny v budově Hradčany:
vedení evidence učitelské knihovny ZŠ:
vedení evidence žákovské knihovny ZŠ:
vedení evidenci učebnic SŠ v budově Králíček:
vedení evidence učebnic v budově Merkur:
vedení evidence učebnic Opočno:
vedení evidence audio a video nosičů NM:
organizace školního plesu NM:
Strana 45 (celkem 98)
Ing. Yvona Ullwerová
Mgr. Jana Melicharová
Mgr. Lucie Lukešová
Ing. Yvona Ullwerová
Mgr. Eva Vegsöová
paní Dana Killarová
paní Irena Zakouřilová
PaedDr. Jana Tichá
Mgr. Marie Čevelová
Mgr. Jana Melicharová
Ing.Bc. Monika Mikušková
Mgr. Hana Horáková
paní Eva Firešová
Mgr. Miroslava Hynková
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
organizace školního plesu Opočno:
správa učitelského úseku na Králíčku:
správa učitelského úseku na Hradčanech:
správa učitelského úseku v Broumově:
koordinátor ubytovacích služeb v rámci VHČ:
koordinátor environmentální výchovy ZŠ:
koordinátor environmentální výchovy Opočno:
koordinátor environmentální výchovy NM:
koordinátor environmentální výchovy internát a DM
koordinátor Ročníkových zkoušek NM:
koordinátor Ročníkových zkoušek Opočno:
koordinátor Ročníkových zkoušek Broumov
slavnostní akce na novoměstském zámku:
slavnostní akce v Opočně (KND):
zdravotník ZŠ:
garant sportovních akcí ZŠ:
koordinátor spolupráce ZŠ a Madleny o. s.:
správa kabinetu 1. stupně ZŠ:
správa kabinetu 2. stupně ZŠ:
garant výtvarných aktivit 1. stupně ZŠ:
garant výtvarných aktivit 2. stupně ZŠ:
3.17
Mgr. Dušan Felcman
Mgr. Gabriela Hovorková
Mgr. Stanislava Bílková
Mgr. Petra Ducháčová
paní Irena Matoulková
pan Viktor Šafář
Ing. Bc. Monika Mikušková
Bc. Hana Bažantová Bartošová
paní Eva Firešová
pan Roman Švorc
Mgr. Hana Holečková
Mgr. Dagmar Mlatečková
Mgr. Petra Ducháčová
paní Alena Kožešníková,
paní Jana Konečná
Mgr. Iva Mňuková
Mgr. Ondřej Barabáš
Mgr. Lukáš Jarotek
Mgr. Jana Škodová
Mgr. Jana Burianová
Ing. Bc. Monika Mikušková
Mgr. Jana Škodová
Mgr. Ondřej Barabáš
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
3.17.1 BOZP
Nedílnou součástí předpisů školy je mj. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, který
vydalo MŠMT dne 22. 12. 2005 pod čj. 37 014/2005-25.
Zaměstnanci jsou povinni všechny závažné mimořádné události oznámit bezodkladně
ředitelce školy (nebo příslušnému zástupci).
Poškození majetku jsou zaměstnanci povinni oznámit bezodkladně panu Josefu
Horákovi.
3.17.2 Opatření k ochraně před škodami způsobenými alkoholem
Opatření k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami jsou uvedena ve směrnici č. 28/2012/SŘ ze dne 17. prosince 2012.
Ve směrnici jsou uvedena:
-
legislativní východiska,
postup při provádění zkoušky při podezření, že zaměstnanec je pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky.
Strana 46 (celkem 98)
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
V souladu se zněním § 106 odst. 4 písm. i) zákoníku práce určuji níže uvedené zaměstnance
k oprávnění zjišťovat, zda jim podřízení pracovníci nejsou pod vlivem alkoholu nebo
jiných návykových látek:
PaedDr. Olga Talášková
Mgr. Klára Barešová
Mgr. Lenka Hašková
Mgr. Pavlína Sobotková
paní Kamila Košnar Valterová
3.17.3 Zodpovědnost za bezpečnost
Škola zajišťuje svým žákům v rámci výchovy a vzdělávání bezpečnost a ochranu před riziky,
ohrožujícími vlivy, sociálně patologickými jevy, kriminalitou apod. Tuto ochranu
neinterpretujeme jako zodpovědnost za žáky. Takovou zodpovědnost škola nemá a ani mít
nemůže. Zodpovědnost za svůj život a zdraví má především každý sám (v různé míře, ale
má). Škola je zodpovědná za vytváření bezpečných podmínek pro žáky a za jejich
bezpečnost, nikoliv za ně samé.
Základní povinností školy (jejích zaměstnanců) je možná rizika mapovat, minimalizovat a
odstraňovat, minimalizovat rizikové faktory a poskytovat žákům informace, jak se před nimi
ochránit.
3.17.4 Povinný dohled (povinný dozor)
Dohled je obecný zákonný termín, dozor je termín užívaný specificky ve školním prostředí.
Z praktického a právního hlediska není mezi nimi rozdíl.
Dozor probíhá v souladu s příslušnými vnitřními předpisy.
3.17.5 Postup při řešení úrazu/nevolnosti/doprovod k lékaři
1. Každý žák je v souladu se zněním školního řádu povinen nahlásit úraz pedagogickému
pracovníkovi.
2. Za školní úraz se nepovažuje ta událost, která nastala při cestě do školy a zpět. Stejně
tak i ta událost, o které bude vyučující žákem informován až dodatečně následující
den.
3. Každý úraz žáka, o kterém vyučující prokazatelně ví, že nastal v době školního
vyučování, zapíše pedagogický pracovník do Knihy úrazů na pracovišti, kde se úraz
stal. V případě lehčích poranění/nevolnosti zajistí vyučující ošetření žáka sám,
v ostatních případech předává žáka do odborné lékařské péče. V naléhavých případech
poskytne pedagogický pracovník zraněnému první pomoc. Úraz/zdravotní problém
nahlásí pedagog třídnímu učiteli.
4. O úrazu žáka, který vyžaduje okamžité lékařské ošetření, informuje pedagogický
pracovník neprodleně telefonicky rodiče a zajistí doprovod k lékaři (asistent
pedagoga, etoped, AP pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí/sociální
pracovnice, učitel s volnou hodinou, spojení tříd, výchovných skupin). V naléhavých
případech bude požádána o pomoc rychlá záchranná služba.
5. Vyučující neprodleně (nejlépe téhož dne) nahlásí manažeru bezpečnosti panu
Richardu Sekerovi skutečnost, že byl sepsán Záznam o úrazu žáka (tiskopis na
intranetu).
Strana 47 (celkem 98)
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
6. Formulář Záznam o úrazu se vyhotovuje v následujících případech, jedná-li se o:
- úraz, kdy žák musí vyhledat lékařské ošetření
− úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole či na odborné praxi
delší než dva pracovní dny
− smrtelný úraz; smrtelným úrazem se rozumí takové poškození zdraví, které
způsobí smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do
jednoho roku od vzniku úrazu
− pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení
společenského uplatnění způsobené úrazem
− na žádost zákonného zástupce žáka, Policie České republiky, zřizovatele,
zdravotní pojišťovny nebo příslušného inspektorátu České školní inspekce
− jestliže žák pochází z rizikového prostředí a mohlo by dojít k nesrovnalostem a
problémům (tedy vyhotovit z preventivních důvodů)
Vyučující neprodleně (nejlépe téhož dne) nahlásí manažeru bezpečnosti panu
Richardu Sekerovi skutečnost, že byl sepsán Záznam o úrazu žáka!
7. Formulář Záznam o úrazu žáka vyhotovuje pedagog přítomný události v jednom
provedení. Pan Richard Sekera doplní evidenční číslo, podepíše a zajistí otisk razítka
školy. Poté obdrží pedagogický pracovník jednu kopii pro potřeby pedagogické
dokumentace, druhou kopii pro žáka či jeho zákonného zástupce. Na ostatní příslušné
instituce zasílá dokumentaci pan Richard Sekera formou sběru dat elektronickou
cestou max. do 5. dne dalšího měsíce.
8. Po každém úrazu jsou žáci opětovně poučeni pedagogickým pracovníkem, při jehož
činnosti se úraz stal, o bezpečnosti a chování a toto poučení je zaznamenáno v třídní
knize/deníku odborného výcviku/deníku výchovné skupiny. Pokud se jedná o úraz,
který nastal během přestávky, toto poučení provede a zapíše třídní učitel zraněného
žáka do listů BOZP.
3.18
Pohyb neoprávněných osob ve vnějších a vnitřních
prostorech školy
Pohyb a pobyt osob ve vnitřních a vnějších prostorách školy je povolen pouze s vědomím
zaměstnance, který danou osobu do školy pozval a v prostorách školy ji doprovází (rodiče,
dodavatelské firmy, ..).
Zjistí-li pracovník školy pohyb či pobyt osoby, která není doprovázena zaměstnancem školy,
vyzve ji ke sdělení účelu návštěvy školy a doprovodí ji k příslušnému zaměstnanci. Pokud
tohoto zaměstnance nezastihne a nelze účel návštěvy vyřídit s jiným zaměstnancem, vyzve
osobu k odchodu ze školy.
Komerční, náborové a jakékoliv jiné akce mohou ve škole proběhnout pouze se souhlasem
ředitelky školy.
Ostatní návštěvy jsou ze školy vykázány. V případě problému je vždy podána informace na
sekretariát školy.
Osoby provádějící státní kontrolu jsou povinny podle § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 552/1991
Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní kontrole, oznámit kontrolované osobě zahájení
kontroly a předložit pověření k provedení kontroly. Kontrolovanou osobou je v tomto případě
škola, jejímž statutárním orgánem je ředitelka školy. Bez zahájení kontroly nesmí kontrola ve
škole proběhnout.
Strana 48 (celkem 98)
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
3.19
Nástup nového zaměstnance
Vyřízení všech potřebných záležitostí bude provedeno nejpozději jeden den před
skutečným nástupem nového zaměstnance dle následujících pokynů:
Na základě pokynu ředitelky školy a informací podaných od přímého vedoucího daného
zaměstnance mzdová účetní vystaví veškeré potřebné dokumenty pro nástup zaměstnance a
zástupce pro ekonomiku a provoz připraví klíče, které na základě požadavku vedoucího
budou zaměstnanci vydány.
mzdová účetní
- zaměstnanec po dohodě na termínu se mzdovou účetní podepíše veškeré potřebné
dokumenty
manažer bezpečnosti
- proškolí PO, BOZP, zdravotní školení
- vydá potřebné klíče
přímý vedoucí
- předá informace o přístupu k PC, e-mailové adresy příslušnému zástupci správce
ICTK
- seznámí nového zaměstnance především s:
o vnitřním telekomunikačním systémem (vnitřní linky, e-mail, mobily)
o organizačním řádem, vnitřními předpisy - směrnicemi, příkazy ředitelky atd.
o vyplňováním pracovního výkazu
o systémem pracovních cest (vyplňování a podpisy cestovního příkazu)
o systém autoprovozu
o systémem objednávek
o systémem zamykání
o organizací závodního stravování
o možnostmi FKSP
o organizací určování dovolené, příp. samostudia
Nástup nového zaměstnance – pedagogického pracovníka
Při nástupu nového pedagogického pracovníka určí zástupkyně pro školu nebo zástupkyně
pro mimoškolní činnost uvádějícího učitele, resp. uvádějícího vychovatele.
Uvádějící pedagogický pracovník bude po celý školní rok průběžně vyplňovat Záznam o
uvádění do praxe, a to s ohledem na dosavadní pedagogickou praxi nově nastupujícího
zaměstnance.
3.20
Docházka
Docházka a její evidence probíhá v souladu s příslušnou směrnicí. Učitelé a vychovatelé jsou
přítomni na pracovišti nejméně 15 minut před svou první vyučovací hodinou, resp. zahájením
přímé pedagogické činnosti.
Všichni zaměstnanci jsou povinni ohlásit svoji nepřítomnost na pracovišti svému nařízenému
předem, případně bezprostředně po zjištění překážky v práci.
Učitelé navíc tuto skutečnost hlásí současně učiteli zajišťujícímu suplování.
Zaměstnanci školy jsou povinni při výkonu své práce vystupovat a udržovat svůj vzhled
způsobem odpovídajícím výchovnému poslání školy.
Strana 49 (celkem 98)
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
3.21
Kontrola práce neschopných v prvních dvou týdnech
pracovní neschopnosti
V souladu s ustanovením § 192 zákoníku práce je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, zda
zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních
14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce
neschopného (dále DPN). Podrobnosti stanovuje Organizační směrnice č. 2/2009/SŘ ze dne
1. 1. 2009.
Pověření zaměstnanci k provádění kontroly dodržování léčebného režimu DPN
a současně členové škodní komise jsou:
PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Kamila Košnar Valterová
zástupkyně ředitelky mimoškolní výchovu
Mgr. Pavlína Sobotková
zástupkyně ředitelky pro teoretické a praktické vyučování
Opočno
Mgr. Lenka Hašková
zástupkyně ředitelky pro ZŠ
Mgr. Klára Barešová
zástupkyně ředitelky pro teoretické a praktické vyučování NM
Jitka Faiferová
personalistka a mzdová účetní
Případy ke kontrole budou vybírány dle došlých hlášení o vzniku DPN, především na základě
podnětů ředitelky školy a dalších vedoucích zaměstnanců. Zaměstnanci určení k provádění
kontroly DPN jsou oprávněni žádat jménem zaměstnavatele ošetřujícího lékaře o sdělení
informací o místě pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti a o rozsahu a
době povolených vycházek.
3.22
Mobilní telefony
Zaměstnanci užívají soukromé mobilní telefony pouze v době svého volna, vyjma
mimořádných událostí. V době vyučování, výchovně vzdělávací činnosti, porad a
pracovních jednání a schůzek jsou telefony vypnuty nebo je vypnuto jejich vyzvánění.
Služební mobilní telefony jsou využívány pouze ke služebním účelům. V době vyučování,
výchovně vzdělávací činnosti, porad a pracovních jednání a schůzek jsou telefony
vypnuty nebo je vypnuto jejich vyzvánění, vyjma mimořádných událostí.
3.23
Majetek
Nový majetek smějí zaměstnanci pořizovat (tj. objednávat a nakupovat) pouze na základě
schváleného limitovaného nebo individuálního příslibu. Pořízení nového majetku navrhuje
zaměstnanec svému zástupci ředitele a schvaluje ředitelka školy.
Za převážnou většinu majetku umístěného na jednotlivých pracovištích odpovídají pracovníci,
kteří byli pověřeni ředitelkou školy na základě „Jmenování pracovníků odpovědných za
svěřený majetek“. Toto jmenování specifikuje pracovníky školy, kteří mimo povinnosti
vyplývající z uzavřené pracovní smlouvy mají odpovědnost za svěřený majetek, jeho
hospodárné používání, ochranu a za případnou vzniklou škodu.
Drobné předměty spotřebního majetku v ceně do 500 Kč účtované přímo do spotřeby uvede
uživatel pořízeného majetku do sešitu s číslovanými stranami, který podepíše zástupce
ředitele pro daný úsek (dále jen sešit spotřebního majetku).
Strana 50 (celkem 98)
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Každý pracovník, který odpovídá za majetek na pracovišti, je povinen opatřit předměty
uvedené na místním seznamu inventárním číslem buď napsaným nesmazatelnou barvou, nebo
samolepícím číselným štítkem, který si vyzvedne v kanceláři evidence majetku.
Základní povinností pracovníka odpovědného za pracoviště je pravidelná kontrola předmětů
hmotného majetku uvedeného na místním seznamu a spotřebního majetku do 500 Kč,
vedeného každým odpovědným pracovníkem v sešitě spotřebního majetku.
Za organizaci a vedení této evidence svými podřízenými odpovídají zástupci ředitele.
Každý odpovědný pracovník je povinen pravidelně kontrolovat technický stav majetku, který
mu byl svěřen, včas reagovat na zhoršení stavu, snížení funkčnosti nebo na poškození.
Majetek poškozený nebo nefunkční zaznamená pracovník ve zvláštních sešitech umístěných
na stanovených místech:
Budova
NM - Merkur
NM - Hradčany
NM - Hradčany
NM - Králíček
NM - Králíček
NM - Králíček
NM - Králíček
OP - Škola
OP - Škola
OP - Škola
OP - Internát
OP - Internát
Místo uložení knihy
Sekretariát
Kancelář vychovatelů - 2. patro
Prádelna - kancelář vedoucí úklidu
Sborovna ZŠ - 1. patro
Sborovna SŠ - 1. patro
Kancelář vychovatelů - 2. patro
Tělocvična - vstupní hala
Pokladna - 1. patro (č.p. 296)
Pokladna - 1. patro (č.p. 296)
Tělocvična - vchod
Sborovna OV - přízemí
Kancelář vychovatelů – přízemí
Určeno pro prostory
Pro celou budovu Merkur
Pro celou budovu Hradčany
Pro prádelnu a učebny OV
Pro prostory ZŠ
Pro prostory SŠ
Pro prostory internátu a DM
Pro celou budovu tělocvičny
Pro celou budovu č.p. 296 + ŠJ
Pro celou budovu č.p. 308
Pro celou budovu tělocvičny
Pro prostory odborného výcviku
Pro prostory internátu a DM
Pracovníci údržby tyto sešity denně kontrolují, zaznamenávají způsob opravy majetku a
tuto opravu realizují (příp. předají k opravě odborné firmě). Po opravě majetek předají
příslušnému odpovědnému pracovníkovi. Majetek zůstává v evidenci na pracovišti.
Každý zaměstnanec školy, zjistí-li poškození majetku žákem, tuto skutečnost nahlásí
bezodkladně pedagogickému pracovníkovi, který zajistí předání informace odpovědnému
pedagogickému pracovníkovi (třídní učitel, vychovatel).
Odpovědný pedagogický pracovník bezodkladně vyplní příslušný formulář a předá na
ekonomický úsek.
3.23.1 Zacházení s majetkem
-
Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní
potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky
ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je
zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.
-
Každý pracovník školy je povinen se svěřeným i ostatním používaným majetkem
zacházet šetrně, chránit ho před poškozením a stejný přístup vyžadovat také od žáků
školy a osob pohybujících se v objektech školy.
-
Pracovník školy je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku, a
hrozí-li škoda, je povinen na to upozornit vedoucí pracovníky.
Strana 51 (celkem 98)
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
-
Zaměstnancům není dovoleno odnášet z pracoviště předměty či majetek školy
bez předchozího písemného souhlasu nadřízeného.
-
Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v souladu s § 248 odst. 2
zákoníku práce v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci
k němu vnášejí a od něho odnášení popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců.
Při kontrole a prohlídce musí být dodržena ochrana osobnosti (občanské cti a
lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy).
Osobní prohlídku je oprávněn provádět nadřízený pracovník - osoba stejného
pohlaví.
3.24
Stravování zaměstnanců
Zaměstnancům v pracovním poměru náleží příspěvek na stravování na jedno hlavní jídlo
denně v kalendářním dni (práce pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni
v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě).
Nenáleží zaměstnancům ve dnech, kdy pobírají nemocenské dávky a ošetřovné, čerpají
dovolenou na zotavenou, mateřskou a rodičovskou dovolenou a osobní překážky v práci, a
dále ve dnech, kdy uplatní stravné při pracovní cestě.
Zaměstnanci odebírající jídlo ve školní jídelně využívají čipový systém.
Při odběru jídla ve školní jídelně, kdy nevznikl nárok na příspěvek, uhradí zaměstnanec plnou
cenu odebraného jídla.
3.25
Pracovní cesty
Zaměstnavatel vysílající zaměstnance na pracovní cestu určí místo jejího nástupu, místo
výkonu práce, dobu trvání, způsob dopravy a ukončení pracovní cesty. Tyto údaje jsou určeny
před nástupem na pracovní cestu na “Cestovním příkazu”. Nařizování pracovní cesty a její
schvalování provádí příslušní zástupci dle působnosti v jednotlivých útvarech. Pracovní cestu
zástupcům schvaluje ředitelka školy.
Zaměstnanec do 3 pracovních dnů od skončení pracovní cesty předá zprávu o výsledcích
pracovní cesty příslušnému zástupci. Ředitelka školy schvaluje vyúčtování pracovní cesty.
Zaměstnanec je povinen do 10 pracovních dnů po dni ukončení pracovní cesty, a v případě
přelomu měsíce do konce kalendářního měsíce, předložit zaměstnavateli písemné doklady
potřebné k vyúčtování pracovní cesty a vrátit nevyúčtovanou zálohu.
Při pracovní cestě se žáky je pracovník povinen předem předat na sekretariát školy písemně
vyhotovený jmenný seznam žáků a doprovodu. Nejpozději na počátku pracovní cesty (tedy
těsně před odjezdem) informuje sekretariát osobně, elektronicky nebo na tel. č. 491 474 022,
734 441 678 o změnách, které nastaly v počtu, ve jménech zúčastněných a pod.
Dále je nutno dodat Organizaci celé akce v písemné podobě (bezpečnost žáků, zajištění akce,
poučení, souhlas rodičů, dozory atd).
Strana 52 (celkem 98)
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
3.26
Úřední hodiny
3.26.1 Úřední hodiny na ekonomickém úseku
Pro vyřizování pracovních záležitostí zaměstnanců a žáků na ekonomickém úseku v Novém
Městě nad Metují jsou stanoveny úřední hodiny:
o pondělí
o úterý
o čtvrtek
6:30 – 9:00 hodin
6:30 – 9:00 hodin
6:30 – 9:00 hodin
12:30 – 14:30 hodin
12:30 – 14:30 hodin
v pokladně v Opočně jsou stanoveny úřední hodiny:
o pondělí
o úterý
o čtvrtek
6:30 – 9:00 hodin
6:30 – 9:00 hodin
6:30 – 9:00 hodin
12:30 – 14:30 hodin
12:30 – 14:30 hodin
ve Školní jídelně v Opočně jsou stanoveny úřední hodiny:
o pondělí
o úterý
o čtvrtek
8:15 – 10:45 hodin
8:15 – 10:45 hodin
8:15 – 10:45 hodin
12:30 – 14:30 hodin
12:30 – 14:30 hodin
V ostatních hodinách pracovní doby se zaměstnanci sekretariátu a ekonomického úseku
věnují plnění úkolů podle své pracovní náplně.
3.26.2 Úřední hodiny poradenského týmu
Výchovná poradkyně NM Mgr. Stanislava Bílková (tel. 734 314 506)
o středa
12:00 - 13:00 Hradčany
Výchovný poradce Opočno Mgr. Dušan Felcman (tel. 601 590 448)
o středa
12:30 – 14:00 hodin
Výchovná poradkyně ZŠ Mgr. Iva Konečná (601 590 449)
o středa
13:00 – 14:00 hodin
Metodička prevence NM paní Kamila Košnar Valterová (tel. 731 443 912)
Poradenské místo: Budova Králíček – 2. patro
o pondělí
13:00 – 15:00 hodin
Poradenské místo: Budova Hradčany – 2. patro
o čtvrtek
13:00 – 14:00 hodin
Metodička prevence Opočno Mgr. Eva Végsöová (tel. 494 668 129)
o středa
12:30 – 14:00 hodin
Metodička prevence ZŠ Mgr. Marie Čevelová (tel. 601 590 449)
o po předchozí domluvě
Speciální pedagog – etoped Mgr. Jaroslav Lainz, Dis. (tel. 734 314 504)
o čtvrtek (Merkur)
14:00 – 15:00 hodin
Psycholožka Mgr. Lenka Krausová (tel. 731 449 586)
o čtvrtek (Merkur)
14:00 – 15:00 hodin
AP pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí/sociální pracovnice Bc. Lucie Radová
(tel. 601 590 455)
o po předchozí domluvě
Další konzultace členů poradenského týmu jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě.
Strana 53 (celkem 98)
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
4 ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO
PROCESU
4.1
Rozvrh hodin – základní škola
Vyučování se řídí rozvrhem hodin, který pro tento školní rok schválila ředitelka školy.
Vyučování začíná zpravidla v 8 hodin, nesmí však začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování
musí být ukončeno nejpozději do 17 hodin.
Žákům je umožněn vstup a pobyt v budově školy nejméně 20 minut před začátkem vyučování
a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.
Žáci mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním
vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin. Konkrétní počet vyučovacích hodin je stanoven s
přihlédnutím k charakteru vzdělávací činnosti a k základním fyziologickým potřebám žáků.
Počet vyučovacích hodin týdně v jednotlivých ročnících a předmětech je stanoven školním
vzdělávacím programem.
Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou nejméně desetiminutové. Během dopoledního
vyučování, zpravidla po druhé vyučovací hodině, se zařazuje alespoň jedna přestávka v délce
nejméně 15 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá nejméně 50
minut. V případech hodných zvláštního zřetele lze zkrátit některé desetiminutové přestávky
na nejméně 5 minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30
minut. Při zkracování přestávek je přihlédnuto k základním fyziologickým potřebám žáků.
Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách a při akcích souvisejících s
výchovně vzdělávací činností školy bude zařazení a délka přestávek stanovena podle
charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
1. hod.
8:00 – 8:45
2. hod
8:55 – 9:40
3. hod
10:00 – 10:45
4. hod
10:55 – 11:40
5. hod
11:50 – 12:35
6. hod
12:45 – 13:30
7. hod
13:25 – 14:10
8. hod
14:15 – 15:00
Při odpoledním vyučování se zařazuje polední přestávka po 5. vyučovací hodině.
4.2
ZŠ – povinně volitelné předměty
Předmět
Vyučující
Mgr. Iva Konečná
Informatika Ing. Bc. Monika Mikušková
Mgr. Marie Čevelová
Strana 54 (celkem 98)
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
4.3
4.3.1
Rozvrh hodin – střední škola
Teoretické vyučování
Začátek a konec teoretického vyučování je stanoven tak, že začíná zpravidla v 8 hodin,
nejdříve v 7 hodin, a končí nejpozději ve 20 hodin. Nejvyšší počet vyučovacích hodin
povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je 8 hodin, ve výjimečných případech
9 hodin, bez polední přestávky 7 hodin.
Zpravidla po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 15 až 20 minut. Mezi
ostatní vyučovací hodiny se zařazuje přestávka zpravidla desetiminutová, délka polední
přestávky je nejméně 30 minut.
Broumov
1. hod.
2. hod.
3. hod
4. hod.
5. hod
6. hod
8:00 – 8:45
8:55 – 9:40
10:00 – 10:45
10:55 – 11:40
11:50 – 12:35
12:45 – 13:30
Opočno
1. hod.
2. hod.
3. hod.
4. hod.
5. hod.
6. hod.
7:30 – 8:15
8:25 – 9:10
9:30 – 10:15
10:25 – 11:10
11:20 – 12:05
12:15 – 13:00
Odpolední vyučování
7. hod.
12:35 – 13:20
8. hod.
13:25 – 14:10
9. hod.
14:15 – 15:00
Nové Město nad Metují
0. hod.
1. hod.
2. hod.
3. hod.
4. hod.
5. hod.
4.3.2
7:05 – 7:50
8:00 – 8:45
8:55 – 9:40
10:00 – 10:45
10:55 – 11:40
11:50 – 12:35
12.35 – 13.05 polední přestávka
6. hod.
13:05 – 13:50
7. hod.
13:55 – 14:40
8. hod.
14:45 – 15:30
Odborný výcvik
Odborný výcvik realizovaný na pracovištích školy probíhá podle rozvrhu hodin. Dopolední
vyučování ve vyučovacím dni začíná zpravidla v 7:00 hodin a končí nejpozději ve 20 hodin.
V odůvodněných případech budou žáci druhých a třetích ročníků zahajovat vyučovací den v 6
hodin a končit ve 22 hodin. Mezi koncem jednoho a začátkem druhého vyučovacího dne musí
být zajištěn odpočinek trvající nejméně 12 hodin.
Zpravidla po druhé hodině odborného výcviku se zařazuje patnáctiminutová přestávka.
Strana 55 (celkem 98)
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
4.3.3
Docházka na obědy – SŠ Opočno
Při teoretickém vyučování delším než 6 vyučovacích hodin je zařazena polední přestávka
vždy po 5. vyučovací hodině od 12:05 do 12:35. Trvá-li výuka 6 vyučovacích hodin, obědvají
žáci po skončení vyučování ve13:00 hod.
Při odborném výcviku prvních ročníků odcházejí žáci na oběd vždy po jeho skončení v 13:30
hodin. Při odborném výcviku druhých a třetích ročníků je zařazena polední přestávka vždy od
13:00 do 13:30 hod., poté odborný výcvik pokračuje dle rozvrhu do 14.45 hodin.
4.4
4.4.1
Udělování výchovných opatření
Základní škola
Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné
právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo
jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo
statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vyučujících žákovi po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení
žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitelky školy.
Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí
školního řádu.
Třídní učitel neprodleně oznámí ředitelce školy uložení důtky třídního učitele. Důtku
ředitelky školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění
nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a
jeho zákonnému zástupci.
Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do
dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za
pololetí, v němž bylo uděleno.
4.4.2
Střední škola
Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné
právnické či fyzické osoby žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev
lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou
úspěšnou práci.
Třídní učitel nebo učitel odborného výcviku může na základě vlastního rozhodnutí nebo na
základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelkou školy udělit
pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou
práci.
56
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto
porušení žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,
b) napomenutí učitele odborného výcviku,
c) důtku třídního učitele,
d) důtku učitele odborného výcviku, nebo
e) důtku ředitelky školy.
Pravidla pro udělování pochval a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí školního řádu.
Třídní učitel nebo učitel odborného výcviku neprodleně oznámí uložení důtky ředitelce
školy.
Ředitelka školy nebo třídní učitel nebo učitel odborného výcviku neprodleně oznámí
udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody
prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka.
Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do
dokumentace školy.
4.5
Udělování informativních hodnocení
Informativní hodnocení slouží jako interní hodnotící nástroj ve vztahu k žákům umístěným
na internátu nebo domově mládeže.
Žákovi je možno udělit:
a) pochvalu vychovatele,
b) pochvalu zástupkyně ředitelky pro mimoškolní činnost,
c) pochvalu ředitelky školy,
d) napomenutí vychovatele,
e) napomenutí zástupkyně ředitelky pro mimoškolní činnost,
f) napomenutí ředitelky školy.
Informativní hodnocení vychovatele (pochvala, napomenutí) je udělováno skupinovým
vychovatelem s tím, že může být navrženo kterýmkoliv pedagogickým pracovníkem školy.
Informativní hodnocení zástupkyně pro mimoškolní činnost je udělováno na návrh
skupinového vychovatele.
Informativní hodnocení ředitelky školy je udělováno na návrh zástupkyně pro mimoškolní
činnost.
Udělení informativního hodnocení zapisuje skupinový vychovatel do informačního systému
Foster, do Bakaláře zapíše paní Renata Petřeková. Informaci jí podává vychovatel.
4.6
Udělování ocenění ředitelky školy
Ocenění ředitelky školy má výhradně motivační charakter. Je udělováno dvakrát ročně, vždy
na návrh pedagogické rady (konec 1. a 2. pololetí).
Návrhy na ocenění předkládají vedoucí jednotlivých oborů (SŠ), třídní učitelé (ZŠ) a vedoucí
budov (internát, domov mládeže a školní družina).
57
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Možnosti ocenění:
-
nejnižší absence v teoretické výuce
nejnižší absence při odborném výcviku
nejnižší absence při tělesné výchově
snížení absence (začal chodit do školy)
za slušné chování (bez vulgarismů)
za zlepšení chování
za dobré studijní výsledky
zlepšení známky ve vyučovacích předmětech
aktivita při vyučování
aktivita při odborném výcviku
vzorný přístup k práci a plnění zadaných úkolů
za pravidelnou a pečlivou přípravu na vyučování
péče o třídu, školní prostředí
vedení sešitů
vedení sešitů odborného výcviku
připravenost na hodinu (včetně žákovské knížky)
pomoc učiteli
reprezentace školy
pomoc spolužákovi
a další….
Ocenění je předáváno žákům ředitelkou školy osobně s drobnou věcnou odměnou.
Ocenění ředitelky školy zapisuje třídní učitel nebo skupinový vychovatel do informačního
systému Foster.
4.7
4.7.1
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
Spolupráce s PPP a SPC (úsek ZŠ)
Školní psycholožka průběžně kontroluje platnosti zpráv jednotlivých žáků. O procházející
platnosti zprávy a nutnosti její aktualizace zpravuje jednotlivé třídní učitele. Třídní učitelé
jednak informují zákonné zástupce žáků o nutnosti objednat se v příslušném poradenském
zařízení ke kontrolnímu vyšetření, a dále zpracovávají zprávu o žákovi. Zhotovenou zprávu
předávají zástupkyni ředitelky pro základní školu a školní psycholožce. Ta odpovídá za
konečnou kontrolu výstupu, připojí případné vyjádření internátu o chování žáka a zajistí
odeslání zprávy žáka na příslušné pracoviště, včetně vložení kopie této zprávy do spisu žáka.
4.7.2
Spolupráce s SPC Náchod (úsek SŠ)
Školní psycholožka povede evidenci zpráv jednotlivých žáků a bude informovat Mgr.
Bílkovou o nezbytnosti nového vyšetření, případně rediagnostiky žáků. Mgr. Bílková bude
dále informovat třídní učitele o objednání žáků na příslušné termíny a o nutnosti vypracování
zpráv. Zprávy o žácích budou jednotně zpracovávány dle „Osnovy pro psaní zprávy na žáky“.
Třídní učitelé předají zprávy ke kontrole odpovědným pracovníkům dle příslušných
pracovišť:
58
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Pracoviště
Hradčany
Králíček
Merkur
Opočno
Broumov
Odpovědný pracovník
Mgr. Bílková
Mgr. Holečková
Mgr. Barešová
Mgr. Sobotková
Mgr. Ducháčová
Odpovědní pracovníci zprávu zkontrolují a eventuálně dále doplní. Zprávu následně předávají
školní psycholožce, která ji zkompletuje s dokumenty ze spisu žáka a případným vyjádřením
o chování žáka z internátu. Školní psycholožka zajistí předání kompletní zprávy do SPC
Náchod.
Doporučení k asistenci pedagoga
Školní psycholožka povede evidenci všech žáků, kterým byla asistence pedagoga
doporučena. V průběhu prosince zkontroluje platnosti jednotlivých doporučení a v případě
nutnosti obnovení platnosti zprávy informuje třídní učitele. Třídní učitelé se telefonicky
spojí se zákonnými zástupci nezletilých žáků, případně osloví přímo zletilé žáky, které
požádají o objednání se v příslušném školském poradenském zařízení. Dále třídní učitelé do
konce ledna vypracují a odevzdají zprávu o chování žáka a důvodech, kvůli nimž by
k prodloužení platnosti tohoto doporučení mělo dojít. Školní psycholožka nejpozději do 10.
února zajistí odeslaní všech zpráv s případnými vyjádřeními internátu a zároveň zodpovídá za
vložení kompletních zpráv do spisu žáků.
4.8
4.8.1
Postup při uvolňování a omlouvání žáků
Prevence záškoláctví
1. Dobu a způsob uvolnění žáka ze školního vyučování stanoví školní řád. V případě
podezření z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka se může
třídní učitel v dané věci obrátit na zákonného zástupce nezletilého žáka, nebo požádat o
spolupráci věcně příslušný správní orgán.
2. Školní docházku (omluvenou a neomluvenou nepřítomnost) žáků své třídy eviduje třídní
učitel. Na prevenci záškoláctví se podílí třídní učitel, členové poradenského týmu ve
spolupráci s ostatními učiteli a zákonnými zástupci žáka. Součástí prevence je:
a) pravidelné zpracovávání dokumentace o absenci žáků,
b) součinnost se zákonnými zástupci,
c) analýza příčin záškoláctví žáků včetně přijetí příslušných opatření,
d) výchovné pohovory s žáky,
e) spolupráce se školním psychologem a institucemi pedagogicko psychologického
poradenství,
f) konání výchovných komisí ve škole
g) spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí apod.
4.8.2
Způsob omlouvání nepřítomnosti, řešení neomluvené nepřítomnosti
1. Nepřítomnost nezletilého žáka školy ve škole omlouvá v souladu s platnými právními
předpisy zákonný zástupce žáka (popřípadě vychovatel domova mládeže/internátu, pokud
jde o nezletilého žáka střední školy ubytovaného v domově mládeže/internátě); zletilý žák
omlouvá svou nepřítomnost sám.
59
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
2. Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka
z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pro děti a dorost, a
to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka
(popřípadě vychovatelem domova mládeže/internátu, pokud jde o nezletilého žáka střední
školy ubytovaného v domově mládeže/internátu) nebo omluvenky vystavené zletilým
žákem.
3. Školy a zdravotnická zařízení, tedy i praktičtí lékaři pro děti a dorost, jsou v souladu s §
10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, povinni oznamovat
orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti nasvědčující tomu, že se v konkrétních
případech jedná o děti, na něž se sociálně-právní ochrana zaměřuje (o děti, které vedou
zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní
docházku; o děti, jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,
nebo tato práva nevykonávají či jich zneužívají apod.).
4. O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného
poradce a sociální pracovnici, která tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené
nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
5. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel žáků ZŠ
se zákonným zástupcem žáka formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván
doporučeným dopisem, případně na osobní vyzvání třídním učitelem. Třídní učitel
projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na
povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce s možnými důsledky
v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru.
6. Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin je u žáka ZŠ nutné kontaktovat
výchovného poradce a sociální pracovnici. Případ bude projednán na schůzce, které se dle
závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní ředitelka školy, zákonný zástupce,
třídní učitel, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, popř. další odborníci. Pozvání
zákonných zástupců na toto jednání (výchovné komise) se provádí doporučeným dopisem,
případně na osobní vyzvání. O průběhu a závěrech jednání se provede zápis, který
zúčastněné osoby podepíší.
Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin u žáka SŠ je nutné kontaktovat
výchovného poradce. Třídní učitel kontaktuje zákonného zástupce nezletilého žáka a
případ bude projednán na nejbližší schůzce poradenského týmu.
7. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka ZŠ přesáhne 25 hodin, předá třídní
učitel nebo výchovný poradce zprávu vedoucí poradenského týmu. Ta zajistí odeslání
oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu
sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací
povinnost vychází z platné právní úpravy.
V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka SŠ přesáhne 25 hodin, předá třídní
učitel zprávu o pokračující absenci výchovnému poradci a sociální pracovnici, která o
spolupráci v řešení požádá místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí.
8. V případě opakovaného záškoláctví u žáků ZŠ v průběhu školního roku, pokud již byli
zákonní zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek
podle ustanovení zákona, postoupí vedoucí poradenského týmu v pořadí již druhé hlášení
o zanedbání školní docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro
podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže. Kopie hlášení o
zanedbání školní docházky bude zaslána příslušnému okresnímu úřadu nebo pověřenému
obecnímu úřadu.
60
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
4.9
Vzájemná spolupráce pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga) a bezpečnostní pracovníci
důsledně dbají na vzájemnou informovanost v rámci vlastních úseků (škola, internát) a mezi
úseky. K předávání informací slouží porady a vzájemné konzultace a další formy komunikace
(ústní, telefonické, elektronické apod.).
Pro potřeby ochrany bezpečnosti a zdraví (především zajištění povinného dohledu) si
pracovníci školy a internátu neprodleně zajišťují předání informací zejména v následujících
případech:
-
4.10
-
-
-
-
-
zletilý žák nebo rodiče nezletilého žáka oznámí nepřítomnost žáka ve škole nebo na
internátě
mimořádný odjezd žáka z vyučování nebo z internátu
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků – základní škola
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech
povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených
rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu
nebylo povoleno opakování ročníku. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního
stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého
stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez
ohledu na prospěch tohoto žáka.
Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho
hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno
nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v
náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho
hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno
nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby
hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném
stupni základní školy již jednou ročník opakoval.
Ředitelka školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na
základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z
vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již
opakoval ročník.
Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali
ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných
předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu
stanoveném ředitelkou školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou
zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,
neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín
opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku.
61
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
4.11
-
-
-
-
4.12
Hodnocení výsledků vzdělávání – střední škola
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku
prospěl ze všech povinných předmětů stanovených ŠVP, s výjimkou předmětů, z nichž
se žák nehodnotí.
Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho
hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno
nejpozději do dvou měsíců od ukončení 1. pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v
náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho
hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno
nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje
žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů,
nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů
vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku
nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy.
Opravné zkoušky jsou komisionální.
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,
neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín
opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.
Posuzování zdravotní způsobilosti žáků střední školy
Právní předpisy vztahující se k posuzování zdravotní způsobilosti žáků střední školy:
-
zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o specifických
zdravotních službách
Z nich vyplývá povinnost dvou zdravotních posouzení:
-
zdravotní způsobilost ke vzdělávání jako součást přihlášky ke studiu
zdravotní způsobilost k výkonu praktického vyučování/odborného výcviku
Posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu praktického vyučování:
-
žákům prvních ročníků a žákům nově zařazeným bude třídními učiteli předán dopis
MUDr. Václava Hanky (poskytovatel pracovně lékařských služeb školy) s žádostí o
doručení výpisu ze zdravotní dokumentace žáka (hradí škola na základě účetního
dokladu),
-
žáci odešlou výpis MUDr. Václavu Hankovi poštou do 30. září 2013, žáci přicházející
v průběhu školního roku budou odevzdávat výpis ze zdravotní dokumentace současně
s přihláškou/žádostí,
-
MUDr. Václav Hanka vypracuje posudky o zdravotní způsobilosti (hradí škola),
-
lékařská prohlídka bude provedena v případě zjištění rizikových faktorů.
62
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
4.13
Zdravotní péče o žáky
4.13.1 Legislativní zakotvení
-
zákaz diskriminace v přístupu ke vzdělávání včetně z důvodu zdravotního stavu (§ 2 odst.
1 písm. a) školského zákona)
školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví při vzdělávání,
souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb (§ 29 odst. 2 školského
zákona)
zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti a
zdravotních obtížích žáka nebo o jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání (§ 22 odst. 3 písm. c) školského zákona)
údaje o zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích žáka jsou součástí dokumentace
školy (§ 28 odst. 2 písm. g) školského zákona)
zaměstnanci mají povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví (§ 249
odst. 1 zákoníku práce)
zaměstnanci jsou povinni dle svých schopností dbát o zdraví a bezpečnost ostatních
fyzických osob (§ 106 zákoníku práce)
zaměstnanci mají povinnost plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními
předpisy (§ 301 písm. a) zákoníku práce)
4.13.2 Stanovení průběhu zdravotní péče o žáky
-
-
-
získá-li pracovník školy informaci o zdravotních obtížích žáka (např. alergie, dietní
omezení, pravidelné užívání léků, onemocnění vyžadující zohlednění), informuje
okamžitě třídního učitele, příp. skupinového vychovatele, který:
o projedná otázku onemocnění dítěte se zákonnými zástupci
o vyzve k předložení odborného vyjádření lékaře
o zajistí jejich písemný souhlas k úkonům vyžadovaným ze strany školy
o informuje ředitelku školy, která
§ uloží příslušným zaměstnancům povinnost poskytnout nemocnému žákovi
zvláštní péči (např. podávání určitých léků, pravidelné sledování
zdravotního stavu žáka) podle druhu a míry onemocnění
§ zajistí proškolení zaměstnanců v oblasti příznaků a projevů onemocnění a o
náležité péči
škola poskytne jen ty činnosti, ke kterým není potřebná odborná kvalifikace a ke kterým
nejsou způsobilé jen osoby se speciálním odborným vzděláním
projevy nebo komplikace přesahující běžný průběh onemocnění a takové komplikace,
které vyžadují odbornou lékařskou pomoc, bude pracovník školy řešit přivoláním
zdravotní záchranné služby případně poskytnutím péče odpovídající zásadám první
pomoci
při splnění výše uvedeného postupu nenese škola ani její zaměstnanci právní odpovědnost
za případná rizika a komplikace spojená s onemocněním žáka
5 PŘÍLOHY
5.1
Etický kodex pedagogického pracovníka
1. Pedagogický pracovník jedná a rozhoduje se na základě principů humanity
a demokracie, a to podle svých nejlepších dosažených znalostí a dovedností.
63
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
2. Pedagogický pracovník chápe svou úlohu ve smyslu pomáhající profese, své postavení
nevyužívá k manipulaci a k soukromému osobnímu prospěchu (např. pedagogický
pracovník nesmí za doučování svých žáků požadovat zvláštní úplatu). Uplatňuje rovný
přístup ke všem žákům. Odmítá všechny formy diskriminace nebo chování, které
utlačuje druhé.
3. Pedagogický pracovník nakládá obezřetně s důvěrnými informacemi o žácích, nikdy
jich nepoužije v neprospěch a znevýhodnění žáka či posílení své pozice.
4. Pedagogický pracovník respektuje psychickou a fyzickou autonomii a jedinečnost jak
žáků, tak i spolupracovníků a rodičů. Stejně tak respektuje svou osobnost, své potřeby.
Má právo na seberealizaci.
5. Pedagogický pracovník rozvíjí schopnosti a dovednosti žáků podle jejich možností
s ohledem na vývojové potřeby a možnosti dané věkovou odlišností. Rozvíjí
všestranně potenciál žáka, zachovává a rozvíjí vhodné prostředí pro výuku a výchovu.
6. Pedagogický pracovník respektuje žáka jako svébytnou osobnost, respektuje jeho
zdravotní stav, mateřský jazyk a případná další specifika. Pedagog je povinen se
seznámit s informacemi o specifických výchovně vzdělávacích potřebách žáků (IVP),
které vzdělává. Má právo tyto informace požadovat.
7. Než pedagogický pracovník užije kázeňský postih, čerpá ze všech možností
dostupných pozitivních motivačních prostředků.
8. Pedagogický pracovník spolupracuje s kolegy a dalšími profesionály i laiky v zájmu
vzdělávání žáků. V pracovním kolektivu preferuje týmovou práci, při prosazování
svých cílů dbá na dané strategie a cíle školy jako celku. O vzniklých problémech
otevřeně komunikuje za účelem řešení. Neznevažuje profesionální způsobilost kolegů.
Chápe, že otevřená komunikace a spolupráce je zásadním mechanismem v procesu
organizování výchovného a vzdělávacího procesu.
9. Soustavným sebevzděláváním pedagogický pracovník prohlubuje a rozvíjí své
profesionální kompetence. Sebevzdělávání realizuje v zájmu svém, žáků resp. školy.
Vedení školy toto sebevzdělávání podporuje, umožňuje a řídí. Své poznatky
pedagogický pracovník předává kolegům a snaží se je uplatnit ve výchovně
vzdělávacích činnostech ve škole. Pravidelně provádí sebehodnocení své práce.
10. Požadavky na žáka dané školním řádem uplatňuje pedagogický pracovník i na sebe.
Pedagogický pracovník si je vědom, že svým pozitivním chováním a jednáním
ovlivňuje žáky.
11. Pedagogický pracovník si uvědomuje, že jeho psychická a fyzická vyrovnanost je
přímo úměrná kvalitě jeho práce a proto si pro ni vytváří podmínky včetně žádosti
o pomoc.
12. Pedagogický pracovník si je vědom toho, že neetické chování je nepřijatelné nejen
u něj samého, ale i u jeho kolegů. S pedagogickou prací je neslučitelné takové jednání
ignorovat resp. tolerovat a nesnažit se o nápravu. Nedojde-li k nápravě po
kontaktování kolegy, informuje pedagogický pracovník vedení školy.
13. Pedagogický pracovník má právo na informace o dění ve škole a má právo se
vyjadřovat ke všem záležitostem týkajícím se chodu školy resp. navrhovat změny.
5.2
-
Deklarace Otevřené školy
Rodiče se dostanou bez problémů do škol, včetně odpoledních hodin.
Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy.
Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje.
64
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
-
-
5.3
5.3.1
-
5.3.2
-
-
Rodičům zaručujeme, že neprobíráme prospěch a chování jejich dítěte před ostatními
rodiči.
S rodiči komunikujeme partnerským způsobem.
Na rodiče, kteří se obrátí na vedení školy nebo na učitele, si vždy uděláme čas,
vyslechneme je a slušně reagujeme na jejich potřeby (poskytneme informace, radu,
sjednáme schůzku apod.). Máme-li důvod požadavek odmítnout, svoje stanovisko
vždy vysvětlíme.
S rodiči komunikujeme důstojným způsobem a dbáme na to, aby u jednání nebyl
nikdo, koho se to netýká.
Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich
opravdu zúčastnit.
Nabízíme rodičům kromě žákovské knížky a třídních schůzek i další způsob, jak je
pravidelně informovat o prospěchu dítěte.
Naši pedagogové nabízejí konzultační hodiny pro žáky i rodiče.
Konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se
záležitost týká, včetně rodičů a žáků.
Školní dokumenty zpřístupňujeme na webu školy.
Nabízíme rodičům konzultace našeho školního psychologa/výchovného poradce.
Rodiče mají možnost ovlivňovat způsob stravování svých dětí ve škole (skladbu
jídelníčku v jídelně, sortiment ve školním bufetu, přítomnost/nepřítomnost automatu
na sladkosti apod.).
Rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě navštívit
vyučování.
Zveme rodiče do vyučování, aby se zúčastnili společné práce se svým dítětem.
Organizujeme školní akce, na kterých mohou rodiče a další rodinní příslušníci
spolupracovat s dětmi a potkávat se s učiteli.
Umíme rodičům doporučit externího dětského psychologa a logopeda, s nímž
spolupracujeme.
Rodiče mají možnost po domluvě využívat prostory školy k vlastním akcím
Školní informační brožura Soutok
Základní parametry
školní informační brožura
formát A4 (přeložené na 2 x A5)
četnost jedenkrát měsíčně
počet výtisků 80 ks
Redakční rada a spolupracovníci
hlavní editoři Mgr. Kamila Knoulichová, Mgr. Karel Hovorka
grafika Kateřina Sobotková
vedoucí jednotlivých rubrik:
o ZŠ Mgr. Lucie Lukešová
o SŠNM Mgr. Hana Holečková
o SŠ Opočno Jiří Čejchan
o Broumov Mgr. Petra Ducháčová
tisk Renata Petřeková
distribuce PaedDr. Olga Talášková
zveřejnění na webových stránkách školy Renata Petřeková
65
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
5.3.3
-
5.4
5.4.1
Pravidla pro vydání
adresa redakce [email protected]
textové příspěvky zasílat ve formátu. doc (docx)
obrázky ve formátu. jpg
příspěvky do jednotlivých rubrik zasílat e-mailem nejpozději do 25. dne v měsíci
redakční radě (měsíčně jeden příspěvek s obrázkem (fotografií) do každé rubriky
nejpozději do posledního dne v měsíci odešle redakční rada návrh ředitelce školy
nejpozději do tří pracovních dnů následujícího měsíce budou brožury vytištěny,
zveřejněny na webových stránkách školy a distribuovány zástupcům
Plán environmentální výchovy
Základní dokumenty
− program OSN Desetiletí pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji,
− Strategie udržitelného rozvoje České Republiky – usnesení vlády č. 1048 z roku 2000,
− Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve
školách a školských zařízeních č. j. 32 338/2000-22,
− Školní vzdělávací programy
5.4.2
Obecné úkoly environmentální výchovy
Obecným úkolem environmentální výchovy je především vést žáky k získávání potřebných
znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí, vzájemných vztahů
člověka a přírody a v oblasti rozvoje mezilidských vztahů. Tyto vědomosti a dovednosti pak
žák uplatňuje nejenom ve školním prostředí ale především v praktickém životě. Snaží se také
vytvářet pozitivní životní styl a utvářet správnou hierarchii životních hodnot.
5.4.3
Klíčové kompetence
V souladu se školními vzdělávacími programy je naším úkolem upevňovat u žáků především
tyto kompetence:
kompetence k učení
-­‐ žák si vybírá a používá pro své učení vhodné způsoby a metody
-­‐ žák poznává smysl a cíl učení
-­‐ žák propojuje učivo s reálním životem
kompetence k řešení problémů
-­‐ žák vnímá nejrůznější problémové situace
-­‐ žák vyhledává informace vhodné k řešení problému
-­‐ žák samostatně řeší problémy v oblasti
kompetence komunikativní
-­‐ žák umí naslouchat i jiným názorům a objektivně je přijímat
-­‐ žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky
kompetence sociální a personální
-­‐ žák účinně spolupracuje ve skupině
-­‐ žák se podílí na vytváření příjemné atmosféry, a to nejenom v třídním kolektivu
kompetence občanské
− žák respektuje přesvědčení ostatních lidí
− rozhoduje se zodpovědně podle dané situace
kompetence odborné (pracovní)
66
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
-­‐
5.4.4
žák přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot
Realizace environmentální výchovy
Pro naplnění obecných úkolů tohoto dokumentu jsou jednotlivými školními koordinátory
vypracovány konkrétní plány environmetální výchovy pro školní rok. V těchto plánech jsou
pak úkoly více konkretizované, rozpracované a především termínované.
Environmentální výchova je začleněna jednak jako průřezové téma do jednotlivých
vzdělávacích oborů, tak i jako téma samostatných projektů a to především v těchto oblastech:
− Biodiverzita
− Odpadové hospodářství školy
− Vztah člověka k prostředí
− Trvale udržitelný rozvoj.
5.4.5
Plán akcí – základní škola
− Projednání a případné zahájení spolupráce se Střediskem Ekologické Výchovy a Etiky
Rýchory na projektu Ekoškola.
− Návštěvy městské obory a besedy s pracovníky lesů a odboru životního prostředí NM.
− Třídění odpadu ve škole (umístění nových sběrných nádob ve škole).
− Zapojení do projektu Recyklohraní + sběr baterií.
− Návštěva správy CHKO Broumovsko spojená s turistickým výletem po Broumovských
stěnách (vybraní žáci).
− Návštěva Informačního centra obnovitelných zdrojů v Hradci Králové.
− Návštěva výrobny pitné vody v Hradci Králové.
− Možnost účasti internátních žáků na projektu „Sledování osobní spotřeby vody“.
− „Příprava na podzim“ – úklid okolo školy a jejího blízkého okolí (září).
− Realizace školního kola Přírodovědného klokana (září).
− Celozimní přikrmování lesní zvěře (po domluvě se správci obory) – žáci 1. stupně ZŠ.
− „Jarní hrátky“ – soutěž o nejhezčí výzdobu tříd, oken atd., úklid okolo školy a jejího
blízkého okolí (březen).
− 22. dubna oslava Dne Země.
− Vedení nástěnek pro Environmentální výchovu – obměna témat minimálně jednou
měsíčně (zapojení žáků do její tvorby).
− Péče o pokojové rostliny ve škole.
− Výroba krmítek pro ptactvo a jejich přikrmování v zimních měsících.
− Možnost návštěvy Záchranné stanice pro handicapovaná zvířata v Jaroměři - prohlídka a
případná pomoc stanici.
− Besedy s členy ekologických hnutí, případná účast na akcích.
− Pravidelné monitorování ekologické situace v okolí školy a v Novém Městě, vést
záznamy, vyhodnocovat situace a konzultovat s příslušnými orgány.
5.4.6
Plán akcí – střední škola Opočno
Téma na tento školní rok je Člověk a zdraví - Zdravý životní styl.
-­‐ Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu
-­‐ Zaměření akcí školy na téma zdraví
67
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Třídění odpadu
Zapojení do projektu Recyklohraní – sběr baterií
Mezioborová spolupráce, rodina a škola
Praktické činnosti zaměřené na zdravou výživu
Září
- vysvětlení pojmu Zdravý životní styl
- Svatováclavské slavnosti v Dobrušce
- Dožínky HK /význam této akce/
- Připomenutí stromů, které jsme vloni vysadili-oslava Dne stromů
Říjen
- Světový den vegetariánství
- Zahrada východních Čech
Listopad
- Úprava pozemku v okolí školy
- Beseda s odborníkem z MÚ Opočno
- Den proti drogám, Mezinárodní nekuřácký den
Prosinec
- Světový den boje proti AIDS
- Vánoční výstava
- Vánoční posezení
Leden, Únor
- Beseda s odborníkem – lékařem /dietologem, popř.preventistou/
- Světový den nemocných
Březen
- Mezinárodní den zdravého spánku
- Exkurze Lysá nad Labem, popř. Praha/
Duben
- Velikonoční zahrada Čech – Častolovice, prezentace
- Projektový den na oslavu Dne Země – Zdravý životní styl
- Flora Olomouc
Květen
- Exkurze, Botanická zahrada Praha
- Mezinárodní den Červeného kříže
Červen
- Světový den životního prostředí
- Exkurze Lednicko-valdický areál
5.4.7
Plán akcí – střední škola NM
Předpokládané výukové metody: práce ve skupině, pracovní činnosti, prezentace, diskuze,
metody cílené zpětné vazby, tvůrčí činnost, hra, práce s textem, exkurze, fotografování
Mezipředmětové vazby: Odborný výcvik, Český jazyk, Estetika, Občanská výchova,
Zdravotní výchova, Technologie, …
Září - pozorování přírody
Cíl: Aktivní zapojení žáka do aktuální problematické situace místa, ve kterém žije
Jak vypadá moje město.
Fotografie města, výtvarné obrázky, internet
Významné dny v tomto měsíci
1. až 2. víkend v září Dny evropského dědictví – Dny otevřených dveří památek
68
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
16. 9. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
22. 9. Evropský den bez aut
Říjen – bylinky a koření
Cíl: Rozpoznávání a využití rostlin a bylin, význam a pěstování.
HALLOWEEN – plody přírody
práce s dýněmi – dlabání hallowenských dekorací
příprava pokrmů z dýní
tradice a zvyky svátku – pověst, vyhledávání informací na Internetu
tvůrčí aktivita – kresba, aranžmá, dekorace, příprava sváteční tabule
Významné dny v tomto měsíci
1. pondělí v říjnu Světový den lidských sídel
2. středa v říjnu Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof
2. 10. Světový den hospodářských zvířat
4. 10. Mezinárodní den ochrany zvířat
16. 10. Světový den výživy
20. 10. Den stromů
Listopad – šetření s materiály v OV
Cíl: Ochrana životního prostředí při odborném výcviku
Jak šetřit s materiály ve svém oboru.
Významné dny v tomto měsíci
3. čtvrtek v listopadu Mezinárodní nekuřácký den
3. 11. Den bez pesticidů
6. 11. Mezinárodní den pro prevenci ničení životního prostředí ve válkách a
ozbrojených konfliktech
16. 11. Mezinárodní nekuřácký den
Prosinec – Vánoční výstava
Cíl: Mezilidské vztahy
Využití přírodních materiálů při výzdobě betlémů, stromečků, pečení cukroví, stolničení atd.
Významné dny v tomto měsíci
11. 12. Mezinárodní den hor
Leden – mapy
Cíl: Práce s mapou
Významný den v tomto měsíci
10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb
Únor – význam pohybu pro zdraví
Cíl: Příprava turistické akce v okolí školy
Anketa – jak žáci tráví volný čas, zájmy a záliby
Civilizační choroby
Významný den v tomto měsíci
2. 2. Světový den mokřadů
Březen – potraviny, zdravý způsob stravování
Cíl: Orientace ve zdravé výživě. Trávení volného času. Pohyb v přírodě.
Sestavení jídelníčku v rámci odborných předmětů.
Jak se chránit při nakupování potravin.
Co sledovat a jak nakládat s odpadovým materiálem.
Jak trávit volný čas. (sport, pohyb, spánek, odpočinek)
Významné dny v tomto měsíci
18. 3. Ukliďme svět
22. 3. Světový den vody
23. 3. Světový den meteorologie
69
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Duben – Projektový den na oslavu Dne země, Velikonoce
Cíl: Problémy životního prostředí, Velikonoční svátky
Významné dny v tomto měsíci
Zelený čtvrtek - Mezinárodní den proti hluku
1. 4. Den ptactva
4. 4. Mezinárodní den mrkve
7. 4. Světový den zdraví
22. 4. Den Země
Květen – voda, vodní zdroje
Cíl: Vodní plochy, toky v blízkosti svého bydliště. Pozorování živočichů vázané na vodní
toky. Jak zamezit plýtvání vodou ve svém oboru.
Významné dny v tomto měsíci
2. středa v květnu Květinový den (proti rakovině)
2. 5. Mezinárodní den ptačího zpěvu
3. 5. Den Slunce
24. 5. Evropský den národních parků
31. 5. Světový den bez tabáku
31. 5. Den otvírání studánek
Červen – ochrana přírody
Cíl: Třídění odpadů, nakládání s odpadovými materiál, úklid svého okolí, chráněné území,
výlety do přírody
Významné dny v tomto měsíci
5. 6. Světový den životního prostředí
21. 6. Den květů
21. 6. Evropský den hudby
27. 6. Světový den rybářství
5.5
Plán kariérového poradenství střední školy
Kariérové poradenství bude realizovat Bc. Lucie Radová. Z důvodu obnovení systematického
poradenství v této oblasti po několikaleté přestávce bude v 1. a 2. ročníku stejná náplň hodiny.
Plán kariérového poradenství je rozdělen dle jednotlivých ročníků. Žáci 1. a 2. ročníků budou
oslovováni v rámci výuky občanské výchovy jednou ročně a žáci finálních ročníků budou
oslovováni 2 - 3krát ročně. Pro žáky praktické školy budou vybírána témata, na kterých si
budou moci vyzkoušet své dovednosti.
Vedle výše uvedených aktivit budou po dohodě probíhat i individuální rozhovory se žáky.
1. a 2. ročníky
-
Seznámení se službou kariérového poradce.
Profesní portfolio - diskuse na téma „Jaké dokumenty by profesní portfolio mělo
obsahovat“ (žáci dostanou podklady k vytvoření životopisu a informace o tom, jaké
dokumenty by měli uchovávat pro případnou potřebu – zaměstnání, brigáda atp.).
- Informace o postupu v případě brigád (náležitosti dohod o provedené práci x činnosti).
3. ročníky
- Seznámení se službou kariérového poradce
- Vytvoření profesního portfolia (sepsání životopisu a motivačního dopisu, vypracování
inzerátu..)
- Úřad práce – jak a kdy se registrovat, práce s formulářem
- Seznámení se základy pracovního práva – náležitosti pracovní smlouvy
70
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
-
Orientace v nabídkách zaměstnání a brigád
Video (Etiketa – přijímací pohovor)
Praktická škola
Výuka bude přizpůsobena individuálním možnostem – žákům budou rozdány letáky od
organizace Aspekt, bude jim sdělena možnost pracovního uplatnění na uzavřeném trhu práce
(např. v chráněných dílnách).
Témata do vyučovacích hodin:
-
5.6
Gesta – řeč těla, mimika, obličej
Podání ruky
Dlouhodobý plán dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků (2012 – 2017)
Tento plán je podkladem pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) školy v
příslušném školním roce i v dlouhodobém horizontu.
5.6.1
Základní podmínky
DVPP školy je organizováno na základě následujících zásad:
− rovnost příležitosti a zákaz diskriminace; každý pedagogický pracovník má stejnou
možnost účasti na dále uvedených formách a druzích DVPP, za podmínek a možností
uvedených v tomto plánu,
− vzdělávání celého pedagogického týmu bude mít přednost před individuálním studiem
k prohloubení kvalifikace,
− základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání jsou potřeby školy a
rozpočet školy,
− studium k získání kvalifikace nezbytné pro výkon povolání nebo pracovní zařazení
podle vyhlášky 317 (studium pro ředitele škol, pro vedoucí pracovníky, výchovného
poradce, koordinátora informačních a komunikačních technologií, koordinátora
školních vzdělávacích programů, preventistu sociálně patologických jevů,
koordinátora environmentální výchovy) má přednost před dalším studiem. Mezi
přednostní typ studia patří rovněž studium pro funkce uvedené v nařízení vlády č.
75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně
pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických (metodik
informačních a komunikačních technologií),
− s pracovníkem absolvujícím studium může škola uzavřít kvalifikační dohodu a v jejím
rámci poskytovat studijní úlevy a náhrady,
− účast na vzdělávání k prohlubování kvalifikace, které nařídí ředitelka škola, je pro
pracovníky školy podle zákoníku práce povinná.
5.6.2
Zaměření DVPP
Škola bude preferovat vzdělávání celého pedagogického týmu, kdy lektoři budou docházet
přímo na školu a zpracují vzdělávací téma s ohledem na potřeby školy jako celku i s ohledem
na odbornost jednotlivých vyučujících a potřeby jednotlivých vyučovacích předmětů.
Cílem je výrazně zvýšit schopnost profilace školy v určitých oblastech, zkvalitnit nabídku
školy směrem k rodičům a uchazečům o studium.
71
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Zaměření:
− základní pedagogické a psychologické dovednosti učitele
− prohloubení teoretických znalostí pedagogů i praktických dovedností
− specifické poruchy učení a chování, jejich příčiny, projevy a nápravné metody
(dovednosti v rozpoznávání poruch, jejich projevech v oblasti chování a vzdělávání,
jednotlivých vyučovacích předmětech, seznámí se s nápravnými metodami).
− sociálně patologické jevy; neustále se rozšiřující oblast patologických jevů chování u
mládeže vyžaduje, aby se pracovníci školy seznamovali průběžně s jejich druhy,
projevy, jak proti nim účinně zasahovat a jaká jsou možná preventivní opatření.
5.7
Povinnosti školy na úseku poradenských služeb
Poskytování poradenských služeb vychází ze znění vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších
předpisů.
Standardní poradenské služby školy na úseku výchovného poradce např.:
- Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní
cestě žáků.
- Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní
pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
- Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a
průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
- Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
- Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování
žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
- Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších
poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
- Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného
poradce, navržená a realizovaná opatření.
Standardní poradenské služby školy na úseku školního metodika prevence např.:
- Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
- Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví,
závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního
a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně
patologických jevů.
- Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně
patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s
třídními kolektivy apod.).
- Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v
kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem
preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými,
preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti
prevence sociálně patologických jevů.
- Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního
metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
- Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů,
o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence
pedagogickým pracovníkům školy.
72
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
-
-
Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a
zkušeností.
Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického
chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům,
případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními
učiteli).
Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností
rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování
úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve
škole.
Standardní poradenské služby školy na úseku školního psychologa např.:
- Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
- Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.
- Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.
- Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
- Screening, ankety, dotazníky ve škole.
- Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu,
vedení).
- Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).
- Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné
zástupce.
- Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.).
- Kariérové poradenství u žáků.
- Techniky a hygiena učení (pro žáky).
- Skupinová a komunitní práce s žáky.
- Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
- Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
- Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
- Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
- Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.
- Metodická pomoc třídním učitelům.
- Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení).
Standardní poradenské služby školy na úseku školního speciálního pedagoga např.:
- Diagnostické a intervenční činnosti)
- Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně
anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.
- Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy
a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).
- Realizace intervenčních činností, tj.
- provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem
(speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační,
stimulační),
- provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností
reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,
- participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním
učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci
žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy),
- průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a
realizace úprav,
73
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
-
-
zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným
zástupcem),
- speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a
pedagogické pracovníky školy,
- konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení.
Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými
pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
Participace na vytváření školních vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích
plánů s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se spec. vzdělávacími potřebami.
Metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy - specifika výuky a možnosti žáků
dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich
zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
5.7.1
-
Provádění komplexní speciálně-pedagogické, především etopedické diagnostiky,
náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s žáky.
Provádění náročného speciálně-pedagogického, zejména etopedického poradenství při
řešení problémů ve vývoji a vzdělávání žáků pro rodiče žáků, příp. osoby pečující o žáky.
Samostatná aplikace speciálně-pedagogických, zejména etopedických a psychopedických,
diagnostických postupů a metodik stimulace, reedukace a kompenzace při práci s žáky.
Provádění vzdělávacích a zejména výchovných činností se žáky.
Tvorba a vedení odborné speciálně-pedagogické dokumentace o žácích.
Metodické vedení, koordinační činnost a odborná speciálně-pedagogická, zejména
etopedická podpora pedagogických pracovníků organizace při práci se žáky.
Metodická činnost a tvorba dlouhodobé výchovně-vzdělávací koncepce, zahrnující
aplikaci speciálně-pedagogických, zejména etopedických přístupů do výchovněvzdělávací koncepce organizace
Správa informačního systému Foster, především zajišťování funkčnosti systému, správa
uživatelských účtů, metodická podpora a pomoc při práci s IS Foster, komunikace
s poskytovatelem
5.7.2
-
Stručný nástin práce speciálního pedagoga – etopeda
Stručný nástin práce psycholožky
Zajišťování psychoterapeutických služeb. Metodická pomoc sociální pracovnici.
Poskytování krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích žáků.
Samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na žáky se zvýšeným
rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.
Samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření žáků.
Tvorba metodických a koncepčních materiálů z oblasti psychologického poradenství a
prevence ve školství.
Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického
poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání žáků ve škole.
Provádění bilanční diagnostiky.
Metodická činnost a tvorba dlouhodobé výchovně-vzdělávací koncepce, zahrnující
aplikaci speciálně-pedagogických, zejména psychologických přístupů do výchovněvzdělávací koncepce školy.
Metodické vedení, koordinační činnost a odborná, zejména psychologická podpora
pedagogickým pracovníkům školy při práci se žáky.
74
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
5.7.3 Stručný nástin práce AP pro žáky ze sociálně znevýhodněného
prostředí/sociální pracovnice
-
Poskytuje odborné poradenství žákům 3. ročníků – motivuje je k hledání si práce,
podporuje žáky v osvojení si dovedností přímo a nepřímo spojených s hledáním a
udržením práce.
Pracuje s žáky nižších ročníků školy zejména v oblasti motivace, poskytuje jim
poradenství, týkající se jejich budoucího pracovního uplatnění.
Vytváří koncepci poradenské činnosti v oblasti profesní uplatnitelnosti žáků, podílí se
přípravě koncepce pro činnosti školy pro zvýšení uplatnitelnosti žáků na trhu práce.
Eviduje činnosti a data související s poskytováním služby, vytváří a aktualizuje celkovou
databázi klientů, zpracovává měsíční zprávy o činnosti.
Spolupracuje s rodinami, jinými odborníky participujících organizací.
Spolupracuje s rodinami žáků (rodinné prostředí, finanční situace, bytová situace, apod.).
Spolupracuje s odbory sociálně právní ochrany dětí, romskými poradci apod.
Spolupracuje s dětskými domovy a ústavy sociální péče.
Zajišťuje doprovod žákům při jednání na úřadech.
Pomáhá žákům při vyplňování tiskopisů, formulářů apod.
Zabezpečuje program Podpora romských žáků a další programy v sociální oblasti.
Vede agendu a korespondenci poradenského týmu školy.
Zajišťuje včasné vyřizování zpráv o žácích policii, soudům, sociálním odborům apod.
5.8
Zásady používání PC - Provozní řád
Provozní řád určuje základní pravidla pro používání a správu zařízení prostředků
informačních a komunikačních technologií (dále jen zařízení).
Škola využívá pro správu a podporu ICT služeb externí firmy (dále jen poskytovatel).
Součástí organizačního uspořádání školy jsou funkce správce a zástupce správce ICTK.
5.8.1
Zástupce správce ICTK
Správce je všeobecně povinen:
- provádět odstraňování jednoduchých závad (jako je zaseknutý papír v tiskárně),
- poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli při provádění vzdálené správy a
údržby, při odstraňování závad a při servisních zásazích,
- činit nezbytná opatření zabezpečující ochranu proti virům.
Mezi práva a povinnosti zástupce správce ICTK nepatří (úkony provádí poskytovatel na
základě výzvy zástupce správce ICTK):
- provádět správu uživatelských účtů (zejména vytváření, nastavení a rušení účtů,
přidělování práv),
- provádět základní správu a údržbu souborové a tiskové služby (zejména vytváření
adresářů, nastavení přístupových práv),
- provádět správu dodaného programového vybavení (zejména uživatelské nastavení a
nastavení uživatelského rozhraní),
Zástupce správce ICTK nesmí:
- rozebírat jakékoliv zařízení a měnit jeho nastavení,
- vyvíjet činnost vedoucí k jakémukoliv narušeni bezpečnosti sítě, zejména obcházení
systému bezpečného přihlašování, získávání hesel jiných uživatelů, získávání přístupu
na zabezpečená zařízení,
- záměrně rozšiřovat programy narušující bezpečnost systémů, viry a nevyžádanou
poštu.
75
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Zástupce správce ICTK odpovídá za to, že:
- zařízení nebudou využívána způsobem v rozporu s návodem k použití příslušného
zařízení nebo v rozporu s ustanoveními tohoto provozního řádu,
- v případě plné nebo částečné nedostupnosti některé z dodávaných služeb způsobené
činností prováděnou nad rámec tohoto provozního řádu, přijme taková opatření, která
povedou k odstranění příčiny nedostupnosti služby, případně s využitím technických a
systémových nástrojů, jimiž byl vybaven, zabezpečí obnovení původních systémových
nastavení PC sítě.
Zástupce správce ICTK může zabezpečovat následující činnosti (se souhlasem ředitelky
školy a poskytovatele):
- provádět pravidelnou údržbu,
- provádět odstraňování jednoduchých závad, jako je zaseknutý papír v tiskárně,
výměna toneru atp.,
- instalovat SW výukové a jiné programy souladu s pravidly a postupy vydanými
poskytovatelem,
- instalovat na SKP OS a Programové vybavení SKP z Image (je-li Image použito).
- provádět správu Programového vybavení SKP,
- přemísťovat jakékoliv zařízení počítačové sítě,
Činnosti nad rámec výše uvedených oprávnění může zástupce správce ICTK vykonávat na
základě rozhodnutí ředitelky školy jako činnosti nad rámec tohoto provozního řádu, nebo je
může objednávat prostřednictvím zástupce pro ekonomiku a provoz – správce ICTK (se
souhlasem ředitelky školy) u poskytovatele jako nadstandardně vyžádanou údržbu, kterou
poskytovatel provede na náklady školy.
5.8.2
Uživatel (zaměstnanec využívající zařízení ICT)
Uživatel je oprávněn:
- využívat dodaná zařízení a služby,
- spouštět nainstalované programy,
- používat zařízení a periferní zařízení v souladu s návodem na obsluhu.
Uživatel je povinen:
- pro všechna zařízení používat pouze spotřební materiál uvedený výrobcem v přiložené
technické dokumentaci zařízení,
- používat svěřené zařízení pouze k plnění svých pracovních povinností a v souladu s
účelem, ke kterému bylo určeno,
- pracovat se zařízením tak, aby je nepoškodil, zejména mechanicky,
- používat jen programy dodané poskytovatelem,
- uchovávat veškeré převzaté doklady k nainstalovanému SW a HW
- zamezit cizím osobám v přístupu k VT.
- při přerušení práce se ztrátou dohledu nad PC (i při krátkodobém opuštění pracoviště)
dostatečným způsobem zabránit neoprávněnému použití PC, například okamžitým
spuštěním spořiče obrazovky, který je chráněn heslem, uzamknutím PC, standardním
ukončením práce s PC apod.,
- důsledně dodržovat pravidla antivirové prevence,
- zajistit, aby PC podezřelý z infikování virem nebyl do prověření podezření a
odstranění viru používán,
- důsledně zálohovat, popř. archivovat veškerá data, pokud nejsou uživateli uložena na
centrálních zálohovacích prostředcích,
76
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
-
-
zajistit, aby svou činností v co nejnižším rozsahu negativně ovlivňoval možnost
využití počítačových prostředků ostatními uživateli. To se týká jak neúměrného
zatěžování internetového připojení, tak i neúměrného zatěžování jednotlivých
počítačů. Všechny činnosti potenciálně ovlivňující výkon počítačových prostředků je
nutné konzultovat se správcem sítě a řídit se jeho pokyny.
hlásit určenému pracovníkovi závady na zařízení a podezření na porušování pravidel
pro používání výpočetní techniky ostatními uživateli.
Uživatel nesmí:
- poškozovat jakékoliv zařízení, sdílené programové vybavení a data ostatních
uživatelů,
- přemísťovat jakékoliv zařízení, měnit konfiguraci PC a jiných prostředků VT,
- rozebírat jakékoliv zařízení a měnit jeho nastavení,
- instalovat jakékoliv programy,
- spouštět SW s nejasným či neznámým původem,
- záměrně rozšiřovat programy narušující bezpečnost systémů, viry a nevyžádanou
poštu.
- vyvíjet činnost vedoucí k jakémukoliv narušení bezpečnosti sítě, zejména obcházení
systému bezpečného přihlašování, získávání hesel jiných uživatelů, získávání přístupu
na zabezpečená zařízení,
- prostřednictvím IKI záměrně rozšiřovat programy narušující bezpečnost systémů viry
a nevyžádanou poštu,
- rozpojovat kabely a provádět technické úpravy na zařízení, pokud tím nebyl pověřen
nebo oprávněn rozhodnutím nadřízeného,
- používat vulgárních a silně emotivních výrazů při elektronické komunikaci přístupné
dalším osobám otevřené dalším účastníkům (SMS, MMS, diskusní skupiny, news,
…..),
- používat síť pro politickou, náboženskou a rasovou agitaci,
- využívat elektronických prostředků (především elektronické pošty) k reklamním
účelům, osobnímu prospěchu a obtěžování nebo zastrašování jiných uživatelů, včetně
rozesílání spamu a řetězových zpráv,
- využívat elektronická zařízení k páchání trestných činů nebo přestupků nebo je
používat v rozporu s výchovným a vzdělávacím zaměřením školy,
- využívat data nedovoleným způsobem, neoprávněně prověřovat bezpečnost systému a
provádět činnosti, ke kterým nebyl oprávněn nebo pověřen,
- porušovat, obcházet nebo narušovat účinnost bezpečnostních opatření a ověřovacích
procedur systému.
Uživatelé nesou zodpovědnost za věcnou správnost jimi vytvořených dat a dat vytvořených
prostřednictvím jejich uživatelských účtů. Dále nesou zodpovědnost za poškození prostředků
výpočetní techniky (zavirování, ztráty dat, atd.) vzniklá prostřednictvím jejich uživatelských
účtů.
5.8.3
Uživatel – žák (žák využívající zařízení ICT)
Uživatel - žák je oprávněn:
- používat zařízení (PC) a služby (INTERNET),
- spouštět nainstalované programy.
Uživatel – žák je povinen:
- pracovat se zařízením tak, aby je nepoškodil, zejména mechanicky,
77
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
-
důsledně dodržovat pravidla antivirové prevence,
používat jen programy dodané poskytovatelem, nespouštět SW s nejasným či
neznámým původem.
hlásit pedagogickému pracovníkovi závady na zařízení a podezření na porušování
pravidel pro používání výpočetní techniky.
Uživatel - žák nesmí:
- poškozovat jakékoliv zařízení,
- přemísťovat jakékoliv zařízení, rozebírat jej, provádět technické úpravy a měnit jeho
nastavení,
- instalovat a jinak rozšiřovat jakékoliv programy a data, zejména programy narušující
bezpečnost, snižující výkon počítačových prostředků,
- používat PC, u něhož je podezření na napadení virem
- používat na školní počítačové síti přístupy na facebook, youtube, stream, icq, a
podobné servery, a nahlížet na stránky se závadovou tématikou – opatření proti
kyberšikaně,
- využívat elektronických prostředků (především elektronické pošty) k reklamním
účelům, osobnímu prospěchu a obtěžování nebo zastrašování jiných uživatelů, včetně
rozesílání spamu a řetězových zpráv,
- využívat elektronická zařízení k páchání trestných činů, přestupků nebo jiného
jednání, které je v rozporu s dobrými mravy.
5.8.4
Hlášení a odstraňování závad zařízení a programového vybavení
Závady na počítači hlásí každý uživatel pouze prostřednictvím internetové adresy
www.servis.indigoumi.cz založením požadavku.
5.9
Plán ICT
Průběžně probíhá obnova výpočetní a informační techniky. Cílem je usnadnění stálého
přístupu učitelům i žákům jak k využívání této techniky, tak informacím na internetu.
Přístup na internet zkvalitnil všeobecně možnosti práce žáků s informací a přispívá k osvojení
si kompetence zacházet s poznatkem, uvádět poznatky do souvislostí a ke kompetenci
srovnávání poznatků získaných z různých pramenů.
Ve výuce jsou využívány moderní metody výuky, je podporována snaha o kooperaci, využití
přímé zkušenosti, komunikace, spolupráce a spoluúčasti žáků. Za důležité je považováno
osvojování dovedností ve vyhledávání informací, jejich zpracování a využití při řešení
problémů každodenního života.
Pro postupnou kompletizaci výukových programů předpokládáme nákup evaluovaných titulů
včetně nových programů pro vzdělávání žáků a vybavení určených tříd interaktivními
tabulemi s připojením na internet.
V oblasti DVPP je průběžně realizováno proškolování pedagogických pracovníků v oblasti
informačních technologií, a to formou školení v rámci dostupných finančních prostředků.
Součástí využití informační a výpočetní techniky je i péče o možnost přístupu žáků k této
technice v době mimo vyučování.
Hlavním kritériem při rozšiřování ICT služeb v naší škole je efektivita, využitelnost a
spolehlivost. Škola dbá na dodržování autorských práv a licenčních ujednání.
78
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
5.9.1
Dlouhodobé cíle školy v oblasti informačních technologií
Dlouhodobé cíle školy v oblasti informačních technologií vycházejí zejména:
- z potřeby dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogického sboru,
- z potřeby mít kvalitně připravené pedagogické pracovníky pro práci s moderními
informačními technologiemi,
- z potřeby mít špičkově připravené řídící pracovníky školy v oblasti managementu,
- z potřeby zajistit stálý kontakt učitelů odborných předmětů s nejmodernějšími
poznatky, které se objevují v oborech, které vyučují,
- z potřeby zajistit možnost, aby se učitelé seznamovali s nejmodernějšími
didaktickými a metodickými postupy.
Dlouhodobé cíle školy v této oblasti jsou formulovány takto:
- dosáhnout optimální kvalifikovanosti a odbornosti pedagogického kolektivu,
- ve střednědobém časovém horizontu připravit celý pedagogický kolektiv na práci s
moderními informačními technologiemi tak, aby mohlo dojít k plně funkčnímu
využívání kvalitního hardwarového a softwarového vybavení školy,
- průběžně zajišťovat kontakty učitelů odborných předmětů s vývojem v oblasti
vědních oborů, které vyučují a v oblastech moderních metod a forem práce.
5.9.2
Krátkodobé cíle školy v oblasti informačních technologií
-
5.10
v rámci prostředků poskytovaných z centrálních zdrojů na oblast DVPP
pokračovat procesu zvyšování úrovně počítačové gramotnosti,
v rámci prostředků na DVPP zajistit účast členů vedení školy na všech dostupných
formách vzdělávání s cílem dosažení optimální připravenosti pro oblast řízení,
průběžné využívání programové nabídky v oblasti přípravy ICT koordinátorů a
zvyšování jejich odborné připravenosti; v rámci programové nabídky
akreditovaných vzdělávacích organizací využívat nabídek pro další vzdělávání
učitelů odborných předmětů.
Plán dovolených
5.10.1 Obecná ustanovení (§ 217 a § 218 zákoníku práce)
Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené tak, aby
dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém
právo na dovolenou vzniklo. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k
provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance.
Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit
nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce
čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit
zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
Zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro
vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky
splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.
Čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou
vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže
v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé
provozní důvody.
79
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Nemůže-li být dovolená vyčerpána v příslušném kalendářním roce, je zaměstnavatel povinen
určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního
roku. Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního
roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec
povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se
zaměstnavatelem na jiné době oznámení.
5.10.2 Pedagogičtí pracovníci
Pedagogičtí pracovníci budou čerpat dovolenou ve dnech hlavních prázdnin. Mimo hlavní
prázdniny mohou pedagogičtí pracovníci čerpat dovolenou výjimečně, a to
- v délce jednoho dne se souhlasem nejbližšího nadřízeného,
- v délce dvou až tří dnů se souhlasem příslušného zástupce,
- delší než tři dny pouze se souhlasem ředitelky školy.
5.10.3 Nepedagogičtí pracovníci
Nepedagogičtí pracovníci budou čerpat převážnou část dovolené ve dnech hlavních prázdnin.
Konkrétní plán dovolených na období hlavních prázdnin bude vypracován ředitelkou školy do
15. června 2015.
5.10.4 Společná ustanovení
Pracovníkům, kteří mají uzavřenu pracovní smlouvu na dobu určitou, bude dovolená
určována s přihlédnutím k provozním důvodům školy a oprávněným zájmům zaměstnance
rovněž v době mimo hlavní prázdniny.
Interní revizi počtu zbývající dovolené jednotlivých zaměstnanců za kalendářní rok 2014
zpracují ředitelka a její zástupkyně pro jednotlivé útvary/úseky do 15. října 2014.
Do 31. října 2014 vytvoří ředitelka a její zástupkyně konkrétní plán dovolených na zbývající
část kalendářního roku 2014.
5.11
Hospitační a kontrolní činnost
Základním prostředkem řízení je kooperace a participace všech pracovníků, rozdělení
kompetencí. Každý pracovník má své jasně definované konkrétní povinnosti (jsou uvedeny
v pracovních náplních), zodpovídá za svěřený úsek. V případě problémů, které pracovník není
schopen vyřešit sám, řeší je s vedením školy.
Kontrolní systém školy sleduje oblast pedagogickou, ekonomickou, provozní, správní a
BOZP PO.
Plán kontrolní činnosti je součástí ročního plánu práce školy. Kontroly v této oblasti probíhají
formou pozorování, hospitací, pohovorů, zastupováním ve výuce, kontrolou pedagogické
dokumentace a práce třídního učitele, vyhodnocováním písemných prací žáků. V oblasti
ekonomické se kontroly řídí platnými vnitřními účetními směrnicemi školy (o kontrole a
oběhu účetních dokladů, systémem účetních kontrol, atd.). V oblasti provozní probíhají
pravidelně prověrky a revize dle plánu revizí a kontrol. Pravidelně probíhají prověrky BOZP a
PO, kontroly a revize stavu budovy, zahrady a technického zařízení školy. Rovněž probíhají
kontroly dodržování provozního řádu školy zaměstnanci.
Součástí systému je také kontrolní činnost zřizovatele, státních orgánů, inspekce a školské
rady. S výsledky těchto kontrol jsou zaměstnanci průběžně seznamováni.
80
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Vedoucí pracovníci jednotlivých úseků předají příslušným zástupcům do 15 září 2014
plán kontrol/hospitací, do 30. června 2015 jeho vyhodnocení. V průběhu školního roku
předávají současně s pracovním výkazem za uplynulý měsíc přehled
kontrolní/hospitační činnosti.
Zástupci předají ředitelce školy do 30. září 2014 plán kontrol/hospitací, do 15. července
2015 jeho vyhodnocení. V průběhu školního roku předávají souhrnný přehled
kontrol/hospitací na svém úseku za uplynulý vždy na druhé poradě vedení v měsíci.
5.11.1 Příklady zaměření hospitací - teoretické vyučování
Příprava na vyučování
soulad výuky s obecnými cíli a zásadami středního vzdělávání, vhodnost a přiměřenost
stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy (např. plánované respektování
individuálních vzdělávacích potřeb žáků), konkretizace cílů ve sledované výuce, návaznost
probíraného učiva na předcházející témata
Materiální podpora výuky
vybavení a uspořádání učebny, podnětnost, využití pomůcek, učebnic, techniky
Psychohygienické podmínky
tempo výuky, prostor na relaxaci žáků, teplota, větrání, osvětlení
Metody a organizace výuky
řízení vyučovací hodiny, plnění cílů, účelnost výuky a metod, dodržování didaktických zásad
(přiměřenosti a individuálního přístupu, uvědomělosti a aktivity, postupnosti, soustavnosti a
cílevědomosti, trvalosti, názornosti, spojení teorie s praxí)
Motivace žáků
aktivita a zájem žáků, teorie a praxe v činnostech, využívání zkušeností žáků, vliv hodnocení
na motivaci, využití analýzy chyb k motivaci, příklad učitele
Interakce a komunikace
klima třídy, akceptování pravidel komunikace žák – učitel, učitel – žák, možnost vyjadřování
žáků, vzájemný respekt, rozvoj komunikativních dovedností (kladení otevřených otázek,
pojmenovávání cílů činností, užívání správné terminologie a symboliky)
Hodnocení žáků
vhodnost metod hodnocení, respektování individuálních schopností, využívání hodnocení a
sebehodnocení žáků, ocenění pokroku, zdůvodnění hodnocení, využití klasifikačního řádu,
vedení záznamů o hodnocení a klasifikaci, využívání žákovských knížek pro informování
rodičů
5.11.2 Příklady zaměření hospitací - praktické vyučování (odborný výcvik)
-
organizace odborného výcviku, zpracovávání jeho plánu
vysvětlování praktických činností, které žáci mají provádět včetně návaznosti na
teoretickou látku, kterou již probrali v odborných předmětech
praktické předvádění jednotlivých úkonů i celých činností
řízení činnosti žáků při jejich práci
posuzování individuálních schopností, vlastností, zvláštností a potřeb žáků
spolupráce s učiteli odborných předmětů
zajišťování dodržování bezpečnostních předpisů
péče o stroje, zařízení a další pomůcky používané v odborném výcviku
tvorba textových a jiných podpůrných učebních materiálů a pomůcek
spolupráce s firmami, organizacemi a institucemi při realizaci odborné praxe
vedení předepsané evidence o žácích i o celém odborném výcviku
81
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
5.11.3 Příklady zaměření hospitací - mimoškolní činnost
-
ovlivňování volného času žáků
spolupráce s učiteli
respektování potřeb žáků
motivace žáků k zájmovým činnostem
metody a formy práce (přitažlivost metod a forem, jejich střídání, rovnováha mezi
spontánními a organizovanými činnostmi)
odpočinkové a relaxační činnosti
dodržování požadavků citlivosti a citovosti, orientace na sociální kontakt
5.11.4 Příklady zaměření kontrol – personální, provozní a správní oblast
-
kontrola zajištění a fungování stanoveného provozu školy
kontrola stavu, bezpečnosti majetku a opatření k ostraze majetku a BOZP obecně
kontrola zabezpečení budov a jejich provozu
kontrola úklidových a údržbářských prací
kontrola čistoty školy
kontrola spisů a archivu
kontrola uzavření oken, uzamčení učeben a kabinetů
kontrola vypnutí elektrických spotřebičů, světel, uzavření vody, oken
kontrola pošty
kontrola spisů a dokumentů před vložením do archivu
čerpání finančních prostředků školy
vedení výkaznictví,
personální a platová agenda
zdravotní dokumentace všech zaměstnanců školy, preventivní prohlídky
dokumentace porad
platové výměry, stanovení nových platových výměrů
evidence docházky zaměstnanců, dodržování pracovní doby a pracovních povinností
dodržování režimu stravovacího provozu a hospodaření se surovinami
evidence nepřítomnosti v zaměstnání, čerpání dovolené
inventarizace majetku a pokladní hotovosti,
knihovny, sklady
plnění plánů práce (enviro, DVPP, výchovný poradce,….)
evidence a registrace úrazů
kontrola a upřesnění plánů dovolených, organizace prázdninového provozu
5.11.5 Příklady zaměření kontrol – ekonomická oblast
-
kontrola účetních operací – úplnosti a správnosti účetní dokumentace
kontrola náležitosti pokladny
kontrola čerpání finančních prostředků
kontrola náležitostí pracovněprávních dokumentů
kontrola správnosti mzdových dokumentů
kontrola majetku – inventarizace
kontrola účetního archivu
82
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
5.12
Asistenti pedagoga
Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem, jeho pracovní náplní je především
poskytování pomoci žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, pedagogickým
pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky a při
spolupráci se zákonnými zástupci žáků.
Pro školní rok 2014/2015 schválil zřizovatel škole 13,00 úvazku pro asistenty pedagoga.
Rozdělení:
ZŠ
SŠ NM
SŠ Opočno
školní družina
internát
5.13
7 x 0,75
1 x 0,50
4 x 0,75
1 x 0.50
1 x 0,75
1 x 0,50
3 x 0,75
2 x 0,125
celkem 5,75 úvazku
3,50
0,75
0,50
2,25
0,25
Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním
Asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním působí ve škole v rámci
Rozvojového programu MŠMT.
Pro kalendářní rok 2014 jsou ve škole zaměstnáni čtyři asistenti pedagoga pro žáky se
sociálním znevýhodněním. Jejich úkolem je cílené výchovné působení na zkvalitnění
základních návyků společenského chování a vytváření základních pracovních, hygienických a
jiných pozitivních návyků.
5.14
Příslušnost pracovníků k jednotlivým pedagogickým
úsekům
5.14.1 Pedagogičtí pracovníci ZŠ
Úsek
Pracovník pověřený
řízením
Učitelé Ing. Bc. Monika Mikušková
Učitel/asistent pedagoga
AP
Žaneta Romanová
Filip Valenčin
Alena Slámová
Hana Holomková
Mgr. Jana Burianová
Mgr. Lucie Lukešová
Mgr. Jana Škodová
Mgr. Iva Konečná
Mgr. Renata Michlová
Mgr. Marie Čevelová
Mgr. Ondřej Barabáš
Mgr. Lukáš Jarotek
PaedDr. Jana Tichá
83
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Simona Ulichová
Blanka Žabková
5.14.2 Pedagogičtí pracovníci Opočno
Úsek
Učitel pověřený řízením
Učitelé teoretické výuky Ing. Dagmar Mlatečková
Učitelé OV
Jiří Čejchan
Učitelé/AP
Mgr. Dušan Felcman
Mgr. Iva Mňuková
Mgr. Hana Horáková
Mgr. Eva Végsöová
Ing. Jiří Mlateček
Bc. Petr Moravec
Mgr. Ivana Hejduková
Mgr. Marcela Smolová
Bc. Jiří Derner
Jiří Svatoň
Josef Postler
Ing. Stanislava Pinkavová
Miloslava Gregorová
Hana Čápová
Bc. Hana Bažantová Bartošová
5.14.3 Pedagogičtí pracovníci NM
Kuchař NM + Opočno
Cukrář
Kuchař - číšník
Mgr. Hana Holečková
Příprava pro život
Mgr. Karel Hovorka
Pečovatel
Rodinka
Mgr. Stanislava Bílková
84
Mgr. Gabriela Hovorková
Mgr. Jana Melicharová
Mgr. Miroslava Hynková
Mgr. Jana Hrnčířová
Bc. Markéta Paliculinová
Štěpánka Frimlová
Lenka Šrůtková
Věra Janovská
Karin Chrtková
Štěpánka Špringerová
Jana Imlaufová/AP
Mgr. Martina Brožová
Mgr. Věra Komůrková
Nicol Pávová/AP
Jana Šrollová/AP
Ing. Yvona Ullwerová
Mgr. Kamila Knoulichová
Eva Firešová
Jana Konečná
Alena Kožešníková
Eva Stryalová
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Broumov
Kuchař
Zámečník
Mgr. Petra Ducháčová
Marie Svatoňová
Gabriela Kubová/AP
Zlata Lepšová/AP
Magdaléna Valterová
Jana Doležalová/AP
Petra Obršálová/AP
5.14.4 Mimoškolní výchova
Úsek Vedoucí
vychovatelka
ZŠ
Ing. Darina Uždilová
ŠD
SŠ
5.15
Martina Havránková
Vychovatelé
Roman Švorc
Mgr. Jakub Drbohlav
Eva Šritrová
DiS. Jana Maršíková
Irena Zakouřilová
DiS. Petr Babica
Viktor Šafář
Kamila Kopecká
Dana Killarová
Bezpeč. pracovníci,
domovník/AP
Tereza Galčíková
Martin Tylš
Bc. Markéta Kubínová
Lucie Kubešová
Irena Matoulková
Marcela Halmichová
Rozmístění a správcovství kabinetů a místností ZŠ
Číslo místnosti
112 (1. patro)
116 (1. patro)
106 (1. patro)
265 (2. přístavba)
233 (2. patro)
261 (2. patro)
263 (2. patro)
274 (2. patro)
241(2. patro)
278
250
278
225
143
260
112
155
Název místnosti
I. třída
II. třída
III. třída
V. třída
VI. třída
VII. třída
VIII. třída
IX. třída
Kancelář psychologa
Individuální místnost
Sborovna učitelů
Sborovna učitelů a asistentů
Kancelář zástupkyně ředitele
Ruční dílna
Kabinet 2. stupeň
Kabinet 1. stupeň (ve třídě)
Učebna ICT
85
Správce
Mgr. Jana Burianová
Mgr. Lucie Lukešová
Mgr. Jana Škodová
Mgr. Iva Konečná
PaedDr. Jana Tichá
Mgr. Ondřej Barabáš
Mgr. Lukáš Jarotek
Ing. Bc. Monika Mikušková
Mgr. Lenka Krausová
Mgr. Lenka Krausová
Mgr. Iva Konečná
Mgr. Iva Konečná
Mgr. Lenka Hašková
Mgr. Jana Škodová
Ing. Bc. Monika Mikušková
Mgr. Jana Burianová
Mgr. Marie Čevelová
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
5.16
Školní pracoviště praktického vyučování
5.16.1 NM
Pracoviště/budova
Obor
Učitel odborného výcviku
Prádelna/Hradčany
Pečovatel
Rodinka
Cukrářská dílna č. 1
Králíček přízemí
Cukrář
Cukrářská dílna č. 2
Králíček přízemí
Cukrář
Šicí dílna č. 1, Hradčany
Pečovatel, Rodinka
Kuchyňka č. 1/Králíček
Kuchař
Kuchyňka č. 2/Králíček
Školní kuchyňka
Merkur 1. patro
Studená kuchyně
Merkur
Keramická dílna
Merkur
Kuchař
Příprava pro život
Rodinka
Kuchyňka, Hradčany
Pečovatel, Rodinka
Kuchař
Příprava pro život
Mgr. Kamila Knoulichová
Mgr. Martina Brožová
Alena Kožešníková
Štěpánka Špringerová
Lenka Šrůtková
Karin Chrtková
Štěpánka Špringerová
Lenka Šrůtková
Karin Chrtková
Eva Firešová
Alena Kožešníková
Jana Konečná
Lenka Šrůtková
Věra Janovská
Mgr. Věra Komůrková
Jana Konečná
Štěpánka Frimlová
Mgr. Martina Brožová
Jana Konečná
Mgr. Kamila Knoulichová
Bc. Markéta Paliculínová
5.16.2 Opočno
Dílna, učebna
Dílna A - přízemí jednopatrové budovy
Dílna B - přízemí jednopatrové budovy
Dílna C - přízemní budova
Dílna D - přízemní budova
Dílna E - přízemní budova
Dílna F budova č. p. 314 přízemí
Dílna ručního obrábění 1 - I. patro jednopatrové budovy
Dílna ručního obrábění 2 - I. patro jednopatrové budovy
Klempírna - budova DM suterén
Kovárna – budova č. p. 308 suterén
Dílna aranžování - DM suterén 003, 004,027
Dílna aranžování - DM přízemí
Učebna OV - DM suterén 009, 026
Kuchyňka + jídelna - domeček přízemí vlevo
Kuchyňka - budova č. p. 308 I. patro
Kuchyňka + jídelna - domeček přízemí vpravo
86
Učitel odborného výcviku
Josef Postler
Jiří Svatoň
Jiří Čejchan
Bc. Jiří Derner
Jiří Čejchan
Bc. Jiří Derner
Jiří Svatoň
Josef Postler
Josef Postler
Jiří Svatoň
Bc. Hana Bažantová Bartošová
Bc. Hana Bažantová-Bartošová
Miloslava Gregorová
Mgr. Ivana Hejduková
Mgr. Jana Hrnčířová
Hana Čápová
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Učebna stolničení - budova č. p. 308 I. patro
Květinová učebna - galerie 1.patro
Učebny sml. prac. České Meziříčí
Učebny sml. prac. Trnov
Učebny sml. pracoviště Bohuslavice
5.17
Bc. Marcela Smolová
Ing. Stanislava Pinkavová
Miloslava Gregorová
Bc. Jiří Derner
Jiří Svatoň
Smluvní pracoviště odborného vyučování
5.17.1 NM
Název organizace, Adresa
Domovy Na Třešňovce, Riegrova
837, Česká Skalice
Centrum sociálních služeb Naděje
Broumov, Domov pro seniory,
Jiráskova 193, Broumov
Ambeat Health Care Sanatoriu,
Novodvorská 948, Trutnov
Občanské sdružení Cesta, Vítkova3,
Náchod
Domov důchodců ChD- Zdislava,
Týnišťská 337, Třebechovice pod
Orebem
Penzion pro seniory Metuj, Klosova
471, Nové Město nad Metují
Městské středisko sociálních služeb
Oáza, T. G. Masaryka 1424, Nové
Město nad Metují
Domov důchodců Police nad Metují,
Na Sibiři 149, Police nad Metují
Domov důchodců Černožice,
Revoluční 84, Černožice
DD, MŠ a ŠJ, třída Masarykova 246,
Broumov
MULTI- Catering s.r. o, Pardubice,
Nemocnice Broumov
Učitel odborného
výcviku/instruktor
Jana Zučková
Peč.
vedoucí zdravotního
úseku
Peč.
Radomíra Lantová,
vedoucí sociálně
zdravotního úseku
Kuch. Věra Krejčí, vedoucí
kuchařka
Obor
Kontakt
Tel. 606 608 978
Tel. 773 921 588
Tel. 774 450 631
Peč.
Bc. Yveta Jančovičová
Tel. 702 014 500
Peč.
Iva Gábrtová
Tel. 773 426 465
Peč.
Blanka Macánová,
vedoucí ošetřovatelka
Tel. 495 592 261
Peč.
Mgr. Zdeňka Císařová
Tel. 773 803 326
Peč.
Marie Svatoňová
Tel. 602 592 619
Daniela Ticháčková,
vedoucí zdravotního
úseku
Jana Ludvíková, vedoucí
sociálního úseku
Peč.
domova se zvláštním
režimem
Bc. Liana Cholevová,
Kuch.
vedoucí THP
Jana Školová, vedoucí
Kuch
jídelny
Peč.
87
Tel. 737 883 337
Tel. 495 705 223
Tel. 491 522 130
Tel. 724 437 144
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
5.17.2 Opočno
Název organizace, Adresa
Obor
ZEMSPOL, a.s., Julia Fučíka 532,
České Meziříčí
Zem.
Far.
ZEPO, Bohuslavice, a.s.,
Bohuslavice nad Metují 67
Zem.
Far.
ZEAS Podorlicko, Trnov
Zem.
Far.
Květiny – velkoobchod Boženy
Němcové 249, České Meziříčí
Penny Market s.r.o., Počernická 257,
Radonice (provozovny Dobruška,
Rychnov nad Kněžnou 590, Nové
Město nad Metují)
Tesco Stores ČR a.s., Rychnov nad
Kněžnou, Štenberkova 1698
Kvě.
Učitel odborného
výcviku/instruktor
Ing. Tomáš Černý
Hlavní zootechnik +
učitel odborného
výcviku – školní
závod
Učitel odborného
výcviku – školní
závod
Učitel odborného
výcviku
Instruktorka –
Ludmila Matoušová
Kontakt
Tel. 737 504 212
Tel. 605 507 680
Tel. 603 758 362
Prod.
Učitel odborného
výcviku
Tel. 606 778 131 NM
Tel. 736 153 060 Dob.
Tel. 606 702 349 RK
Prod.
Instruktorka – Jitka
Kňážková
Tel. 494 330 112
6 ZÁVĚR
Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem vydání. Dnem účinnosti tohoto předpisu
pozbývají platnosti veškerá ustanovení dosavadních předpisů, která jsou s tímto předpisem
v rozporu.
Pokud byste rybu soudili podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý
život věřit tomu, že je hloupá.
Albert Einstein
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
všem nám přeji, abychom následující období prožili v dělné atmosféře, ve
vzájemném respektu a přiměřené spokojenosti.
Olga Talášková
V Novém Městě nad Metují dne 12. srpna 2014
88
PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
září
Střední škola Nové Město
Střední škola Opočno
1. Zahájení šk. roku – zámek 9:00
Zahájení šk. roku KND 10:00
hodin
hodin. Broumov 9:00 ZŠ Kladská
Základní škola
Zahajovací schůzka s rodiči
8:00
2.
3.
4.
Adaptační den
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Úsekový PT
11.
12.
Supervize
13.
14.
15.
16. Sportovní den
Sportovní den
17. Opr. a náhr. ZZk – písemná část
Úsekový PT
18. Opr. a náhr. ZZk – prakt. část
19.
Dožínky HK
20.
Dožínky HK
21.
22.
23.
24.
Úsekový PT
25. Opravné a náhradní ZZk -ústní
část, Uzávěrka Soutoku
Uzávěrka Soutoku
26.
27.
.
Dobruška - Svatováclavské
slavnosti
28.
29.
30. Školení HACCP Dr. Mathesová
Uzávěrka Soutoku
Školení HACCP Dr. Mathesová
89
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
říjen
Střední škola Nové Město
Střední škola Opočno
Základní škola
1. Školní PT
2.
Školní PT
Školní PT
3.
Častolovice
4.
Častolovice
5.
Častolovice
6. Školní parlament
7. Výstava škol HK
Školní parlament
8.
Sokolníci
Úsekový PT
9. Návštěvní den uč. v internátech
Sokolníci. Návštěvní den uč. v int.
Návštěvní den uč. v internátech
Podzimní triatlon
Školní parlament
Výstava škol HK
10.
Sokolníci
11. Raut zámek NM
12.
Raut zámek NM, Sokolníci
13.
Metodické sdružení
14. Výstava škol Trutnov
15. Úsekový PT
Výstava škol Trutnov
Metodické sdružení
Výstava škol Rychnov n. K.
Projektový den
.
Sokolníci
16.
17. Výstava škol Rychnov n. K.
18. Výstava škol Rychnov n. K.
Výstava škol Rychnov n. K.
19.
20. Metodické sdružení
21.
22.
Úsekový PT
23.
24. Uzávěrka Soutoku
25.
Uzávěrka Soutoku
Uzávěrka Soutoku
27. Podzimní prázdniny/samost.
28.
Podzimní prázdniny/samost.
Podzimní prázdniny/samost.
29. Podzimní prázdniny, Školní PT
Podzimní prázdniny, Školní PT
9-14 Školení fin. gram.
Podzimní prázdniny, Školní PT
9-14 Školení fin. gram.
30. Ředitelské volno
31. Ředitelské volno
Ředitelské volno
Ředitelské volno
Ředitelské volno
Ředitelské volno
26.
9-14 Školení fin. gram
90
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
listopad
Střední škola Nové Město
Střední škola Opočno
Základní škola
1.
2.
3.
4.
Konzultační den s rodiči
5.
Úsekový PT
6. Návštěvní dny vych. ve škole
7.
Návštěvní dny vych. ve škole
Návštěvní dny vych. ve škole
10. Pedagogická rada
Týden vzdělávání dospělých ÚP
Divadelní představení –
Pověsti české 3. – 9. ročník
11. Týden vzdělávání dospělých ÚP
Týden vzdělávání dospělých ÚP
Pedagogická rada
12. Týden vzdělávání dospělých ÚP
PT HACCP, Úsekový PT
Pedagogická rada
Týden vzdělávání dospělých ÚP
13. Týden vzdělávání dospělých ÚP
Týden vzdělávání dospělých ÚP
14. Týden vzdělávání dospělých ÚP
Týden vzdělávání dospělých
Výstava škol - Aldis
8.
9.
Týden vzdělávání dospělých ÚP
Výstava škol - Aldis
Projektový den
Supervize
15.
16.
17.
18.
19.
PT HACCP, Úsekový PT
20. Den otevřených dveří
Metodické sdružení vychovatelů
Den otevřených dveří
Metodické sdružení vychovatelů
Metodické sdružení vychovatelů
21.
22.
23.
24. Školní parlament
25. Uzávěrka Soutoku
Školní parlament
26. Opravné a náhradní ZZk –
Opravné a náhradní ZZk –
písemná část, Školní PT
Opravné a náhradní ZZk –
praktická část
27.
písemná část, Školní PT
Opravné a náhradní ZZk –
praktická část
Uzávěrka Soutoku
28.
29.
Vánoční výstava
30.
Vánoční výstava
91
Uzávěrka Soutoku
Školní PT
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
prosinec
Střední škola Nové Město
Střední škola Opočno
Základní škola
1.
2.
3.
Úsekový PT
4. Opravné a náhradní ZZk – ústní
5.
Opravné a náhradní ZZk – ústní
Projektový den
6.
7.
8.
9.
10. Úsekový PT
11. Vánoční výstava
Vánoční výstava
Vánoční výstava
12. Ředitelské volno
Ředitelské volno
Setkání soc. prac v Leguánu
13. Vánoční výstava
14. Vánoční výstava
Vánoční výstava
Ředitelské volno
Vánoční výstava
Vánoční výstava
15.
16.
17.
Úsekový PT
18.
19. Uzávěrka Soutoku
20.
Uzávěrka Soutoku
Uzávěrka Soutoku
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
29. Vánoční prázdniny/samost.
30. Vánoční prázdniny/samost.
Vánoční prázdniny/samost.
Vánoční prázdniny/samost.
Vánoční prázdniny/samost.
Vánoční prázdniny/samost.
31. Vánoční prázdniny/samost.
Vánoční prázdniny/samost.
Vánoční prázdniny/samost.
21.
22. Vánoční prázdniny
23. Vánoční prázdniny
24.
25.
26.
27.
28.
92
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
leden
Střední škola Nové Město
Střední škola Opočno
Základní škola
Vánoční prázdniny/samost.
Vánoční prázdniny/samost.
PT HACCP, Školní PT
Školní PT
1.
2. Vánoční prázdniny/samost.
3.
4.
5.
6.
7. Školní PT
8.
9. RZk – ústní, písemné 3. roč.
10.
RZk – ústní, písemné 3. roč.
11.
12.
13.
14. RZk – praktické – 3. roč.
15. RZk – praktické – 3. roč.
Konzultační den s rodiči
RZk – praktické – 3. roč.
Úsekový PT
RZk – praktické – 3. roč.
16.
Zápis do 1. ročníku
17.
18.
19. Pedagogická rada
20.
21.
Úsekový PT
22. Setkání řed. spec. škol
Met. sdružení vychovatelů
23. Uzávěrka Soutoku
24.
Pedagogická rada
Pedagogická rada
Setkání řed. spec. škol
Met. sdružení vychovatelů
Uzávěrka Soutoku
Setkání řed. spec. škol
Met. sdružení vychovatelů
Uzávěrka Soutoku
26. Školní parlament
27.
Školní parlament
Školní parlament
28. PT HACCP
29. Konec 1. pololetí
Úsekový PT
Konec 1. pololetí
Konec 1. pololetí
30. Pololetní prázdniny
31.
Pololetní prázdniny
Pololetní prázdniny
25.
93
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
únor
Střední škola Nové Město
Střední škola Opočno
Základní škola
2. Jarní prázdniny/samost.
3. Jarní prázdniny/samost.
Jarní prázdniny/samost.
Jarní prázdniny/samost.
Jarní prázdniny/samost.
Jarní prázdniny/samost.
4. Jarní prázdniny/samost.
5. Jarní prázdniny/samost.
Jarní prázdniny/samost.
Jarní prázdniny/samost.
Jarní prázdniny/samost.
Jarní prázdniny/samost.
6. Jarní prázdniny/samost.
7.
Jarní prázdniny/samost.
Jarní prázdniny/samost.
1.
8.
9.
10.
Metodické sdružení
11. Školní PT
12.
Školní PT
Školní PT
13. Ples školy
14.
15.
16.
17.
18.
Úsekový PT
19. Den otevřených dveří
20.
Den otevřených dveří
Masopust
21.
22.
23. Metodické sdružení
24.
25. Uzávěrka Soutoku
Úsekový PT
Metodické sdružení
Uzávěrka Soutoku
26.
27.
28.
94
Uzávěrka Soutoku
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
březen
Střední škola Nové Město
Střední škola Opočno
Základní škola
1.
2.
3.
4. Školní PT
5.
Školní PT
Školní PT
6.
7.
8.
9.
10.
Úsekový PT
11. PT HACCP
12. Návštěvní dny vych. ve škole
Návštěvní dny vych. ve škole
Návštěvní dny vych. ve škole
16. Doklasifikace
17. Doklasifikace
Doklasifikace
Doklasifikace
Doklasifikace
Doklasifikace
18. Doklasifikace, Úsekový PT
Doklasifikace
PT HACCP
Doklasifikace
Metodické sdružení vychovatelů
13.
14.
15.
19. Doklasifikace
Metodické sdružení vychovatelů
20. Doklasifikace
21.
Doklasifikace
Doklasifikace
Metodické sdružení vychovatelů
Doklasifikace
Doklasifikace
23. Školní parlament
24.
Školní parlament
Školní parlament
25. Uzávěrka Soutoku
26. Pomlázkové posezení ČK
Uzávěrka Soutoku, Úsekový PT
Uzávěrka Soutoku
22.
27.
Jarní hrátky
28.
29.
30.
31.
95
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
duben
Střední škola Nové Město
Střední škola Opočno
Základní škola
1. Hudební festival Náchod,
Konzultační den s rodiči
Školní PT
Školní PT
2. Velikonoční prázdniny
3. Velikonoční prázdniny
Velikonoční prázdniny
Velikonoční prázdniny
Velikonoční prázdniny
Velikonoční prázdniny
Školní PT
4.
5.
6.
7.
8. Konzultační den s rodiči
9.
Konzultační den s rodiči
Konzultační den s rodiči
Úsekový PT
10.
11.
Častolovice
12.
Častolovice
13. Pedagogická rada
Častolovice
14.
15. Úsekový PT
16.
Pedagogická rada
Pedagogická rada
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Úsekový PT
Den Země
23. Návštěvní den uč. v internátech
24. Uzávěrka Soutoku
Návštěvní den uč. v internátech
Návštěvní den uč. v internátech
Uzávěrka Soutoku
Uzávěrka Soutoku
Metodické sdružení, Školní PT
Školní PT
25.
26.
27. Metodické sdružení
28.
29. Školní PT
30.
Čarodějnice
96
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
květen
Střední škola Nové Město
Střední škola Opočno
Základní škola
1.
2.
3.
4.
5.
Metodické sdružení
6. PT HACCP
7.
Úsekový PT
8.
9.
10.
11. Školní parlament
12.
Školní parlament
13. Úsekový PT
14.
PT HACCP
15.
Školní parlament
Pohádkový les, setkání s rodiči
16.
17.
18. RZk – praktické – 1-2. roč.
RZk – praktické – 1-2. roč.
19.
RZk – praktické – 1-2. roč.
RZk – praktické – 1-2. roč.
20.
RZk – praktické – 1-2. roč.
21.
RZk – praktické – 1-2. roč.
Metodické sdružení vychovatelů
RZk – praktické – 1-2. roč.
Uzávěrka Soutoku
RZk – praktické – 1-2. roč.
Úsekový PT
RZk – praktické 1- 2. R.
Metodické sdružení vychovatelů
RZk – praktické – 1-2. roč.
Uzávěrka Soutoku
22.
Metodické sdr. vychovatelů
Uzávěrka Soutoku
23.
24.
25.
Pedagogická rada pro 3. ročník
26.
Pedagogická rada pro 3. ročník
27.
Úsekový PT
28.
29.
Vysvědčení OU, Prš 3. ročník
Vysvědčení OU 3. ročník
30.
31.
97
Kubb
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
červen
Střední škola Nové Město
1. ZZk – písemná část
2. ZZK – OU praktická část
Střední škola Opočno
Základní škola
ZZK – OU praktická část
3. ZZK – OU praktická část
4.
ZZK – OU praktická část
5.
ZZK SOU – písemná část
Vysvědčení SOU 3. ročník
6.
7.
8.
ZZk SOU– praktická část
9.
Konzultační den s rodiči
10. Školní PT
11. ZZk – ústní část
Školní PT
Školní PT
ZZk OU – ústní část
12.
Olympijský den
13.
14.
15.
16.
RZk– písemná, ústní část 1. r
17. Předání výučních listů
ZZk SOU – ústní část
RZk – písemná, ústní část 1. r
18. RZk– písemná, ústní část 2. r
19. Zahradní slavnost
Uzávěrka Soutoku
Předání výučních listů
RZk. – písemná, ústní část 2. r
Zahradní slavnost
Uzávěrka Soutoku
Slavnostní rozloučení
s absolventy
Pedagogická rada
Zahradní slavnost
Uzávěrka Soutoku
20.
21.
22. Pedagogická rada
23.
Pedagogická rada
24.
Závěrečné setkání s rodiči
25.
26. Konec 2. pololetí
27.
Konec 2. pololetí
Konec 2. pololetí
Ředitelské volno
Ředitelské volno
Ředitelské volno
Ředitelské volno
28.
29. Ředitelské volno
30. Ředitelské volno
98
Download

Roční plán 2014 / 2015