ZÁPIS
ze 4. zasedání Předsednictva MSD
konaného dne 20. prosince 2014
Hotel Theresia, Na Petříně 991, Kolín
Přítomní členové P MSD: L. Válová, L. Peterová, T. Meisner, V. Novák (dorazil se
zpožděním), P. Orieščík, M. Mencl
VÚS MSD: J. Trpák
Hosté s hlasem poradním: F. Střída, K. Peštová, M. Vöröš, V. Žižka, V. Drda, E. Kopáček,
J. Širc, R. Hlaváček, M. Doležel, R. Maděrová, P. Čulík, D. Vašátková
Omluveni: J. Morávek, K. Šircová, A. Ioele, J. Tříska, Z. Hrdý, P. Kotas, F. Kraus, J. Kuneš
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva předsedkyně
5. Diskuze ke zprávě
6. Zprávy místopředsedů, místopředsedkyň a diskuze ke zprávám
7. Zpráva ze zasedání ÚKK MSD
8. Diskuze
9. Různé
10. Závěr
-1-
1. Zahájení
Předsedkyně MSD Lucie Válová zahájila zasedání, přivítala přítomné a hosty – předsedy a
předsedkyně krajských klubů MSD a konstatovala, že zasedání je usnášeníschopné. P MSD
schvaluje zapisovatele tohoto jednání VÚS Jakuba Trpáka a ověřovatele zápisu Michaela
Mencla.
2. Schválení programu
Předsedkyně Lucie Válová předložila návrh programu jednání takto:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva předsedkyně
5. Diskuze ke zprávě
6. Zprávy místopředsedů, místopředsedkyň a diskuze ke zprávám
7. Zpráva ze zasedání ÚKK MSD
8. Diskuze
9. Různé
10. Závěr
V této podobě byl program schválen.
3. Kontrola usnesení
16/1/XIV/2014 P MSD
P MSD ukládá místopředsedovi MSD Tomáši Meisnerovi předložit ve spolupráci s 1.
místopředsedkyní MSD Kristýnou Šircovou a předsedkyní MSD Lucií Válovou návrh
redesignu webových stránek MSD.
Trvá – zodpovídá Tomáš Meisner do 31. 12. 2014
17/1/XIV/2014 P MSD
P MSD ukládá místopředsedkyni MSD pro zahraničí Vendule Havlíkové předložit na příštím
zasedání P MSD draft projektu k summer campu YES v ČR a harmonogram práce na summer
campu YES v ČR.
Revokováno usnesením 3/2/M/XIV/2014 P MSD
4/2/XIV/2014 P MSD
P MSD dává podnět Stanovové komisi dopracovat do hospodářské směrnice dlouhodobé
usnesení z roku 2007:
159/15 P MSD 2007 P MSD ukládá VÚS předkládat ke schválení P MSD faktury převyšující
částku 3000 Kč.
Trvá - Zodpovídá Kateřina Peštová
-2-
24/11/XIII/2013 P MSD
P MSD pověřuje předsedu Programové komise MSD Václava Drdu navázáním bližších vztahů
s odborovou mládeží.
Trvá – zodpovídá Václav Drda
7/1/M/XIV/2014 P MSD
P MSD pověřuje místopředsedu MSD pro vnější akce Petra Orieščíka a předsedu Programové
komise MSD Václava Drdu k pravidelnému zasílání výtahů z programů zasedání Vlády ČR a
PSP ČR.
Trvá - Zodpovídají – Petr Orieščík a Václav Drda
8/1/M/XIV/2014 P MSD
P MSD pověřuje místopředsedu MSD pro finance Tomáše Meisnera monitorováním dotačních
a grantových výzev s cílem nalézt vhodné zdroje pro financování akcí MSD.
Trvá - Zodpovídá – Tomáš Meisner
11/1/M/XIV/2014 P MSD
P MSD schvaluje účastníky exkurze europoslance RNDr. Pavla Poce do Evropského
parlamentu ve Štrasburku ve dnech 16. – 18. prosince 2014 ve složení:
 Petr Orieščík – vedoucí delegace MSD
 Jakub Trpák – asistent vedoucího delegace MSD
 Tereza Jandáková
 Petr Pravda
 Jiří Uřidil
 Ondřej Jakubčík
Splněno
7/3/XIV/2014 P MSD
P MSD schvaluje na základě Žádosti o dotaci na akci KK MSD MSK, potažmo Aleši
Hofrichtrovi, ve výši 2.000 Kč na exkurzi pro žáky středních škol do výrobny pneumatik
v Otrokovicích.
Plní se - Zodpovídá – Kristýna Šircová a Petr Oriečík
8/3/XIV/2014 P MSD
P MSD doporučuje 1. místopředsedkyni Kristýně Šircové účast na exkurzi pro žáky středních
škol do výrobny pneumatik v Otrokovicích.
Plní se - Zodpovídá Kristýna Šircová
9/3/XIV/2014 P MSD
P MSD pověřuje místopředsedkyni MSD Lenku Peterovou a předsedu programové komise
Václava Drdu vytvořit výstup ze semináře „Radikalismus, extremismus a xenofobie na světové
scéně“ včetně návrhu na usnesení.
Trvá - zodpovídá Lenka Peterová a Václav Drda do dalšího zasedání P MSD
-3-
3/3/XIV/2014 P MSD
P MSD schvaluje cestu Milana Maděry jako účastníka exkurze do Evropského parlamentu ve
Štrasburku ve dnech 16. – 18. prosince 2014 místo Ondřeje Jakubčíka, který se z cesty omluvil.
Splněno
3/2/M/XIV/2014 P MSD
P MSD revokuje usnesení 17/1/XIV/2014 P MSD:
P MSD ukládá místopředsedovi MSD pro zahraničí Michaelovi Menclovi předložit draft
projektu k Summer Campu YES v ČR a harmonogram práce na Summer Campu YES v ČR.
Trvá - Zodpovídá – Michael Mencl
6/2/M/XIV/2014 P MSD
P MSD schvaluje mentoringový program MSD s rozpočtem maximálně 25 000 Kč.
Trvá – zodpovídá Lucie Válová a Jakub Trpák
7/2/M/XIV/2014 P MSD
P MSD ukládá 1. místopředsedkyni Kristýně Šircové vytvořit plán merchandisingu MSD do
příštího zasedání.
Plní se - Zodpovídá – Kristýna Šircová a Tomáš Meisner – prodlouženo do ledna 2015
8/2/M/XIV/2014 P MSD
P MSD schvaluje výrobu 15 oranžových vlajek a 200 ks odznaků s logem s duhou.
Splněno
9/2/M/XIV/2014 P MSD
P MSD schvaluje příspěvek na akci „I děti na Madagaskaru si chtějí číst“ symbolických
500 Kč.
Plní se - Zodpovídá – Jakub Trpák
10/2/M/XIV/2014 P MSD
P MSD schvaluje účast Jana Košáka na Winter School ve Wertpfuhlu s rozpočtem 5 000 Kč.
Plní se - Zodpovídá – Jan Košák
12/2/M/XIV/2014 P MSD
P MSD žádá KK MSD o pověření místopředsedy KK MSD k náboru nových členů MSD.
Trvá - Zodpovídají – předsedové a předsedkyně KK MSD
13/2/M/XIV/2014 P MSD
P MSD schvaluje navázání spolupráce s ERA a zaplacení ročního příspěvku 25 000 Kč.
Plní se – zodpovídá Tomáš Meisner a Jakub Trpák
14/2/M/XIV/2014 P MSD
-4-
P MSD souhlasí se zapojením se do projektů ERA Dostupný web pro všechny a Výchova
k euroobčanství.
Plní se – zodpovídá Tomáš Meisner
4. Zpráva předsedkyně
Předsedkyně Lucie Válová informovala o započatém politickém mentoringu pro členy MSD,
deadlinu pro přihlašování zájemců o mentoring (21. prosince 2014) a plánovaném setkání
mentee a mentorů v lednu 2015. Dále se zmínila o nadcházejících akcích a seminářích MSD
(23. – 24. 1. 2015 Kulatý stůl na téma „Služební zákon“ v Plzni, Zimní setkání MSD 13. – 15.
února 2015). K Zimnímu setkání MSD uvedla, že se uskuteční v Orlických horách v hotelu
Šerlišský Mlýn a doporučila všem řidičům sněhové řetězy. Kapacita Zimního setkání MSD je
plánována na 60 míst, ale pokud se podaří vyjednat finanční podporu od KVV
Královéhradeckého kraje, může být kapacita navýšena. Přítomné informovala o proběhlém
panelu na FHS Univerzity Karlovy na téma „Jak by měla ČR reagovat na ruskou agresi na
Ukrajině“, kde MSD zastupovala. Akci pořádali Mladí občané. Zároveň se zúčastnila
neformálního setkání s ostatními zástupci mládežnických organizací a vyjádřila radost nad
budováním těchto vztahů. Na Zimní setkání budou tak vedle významných hostů, jako jsou
premiér, ministři, vedení ČSSD, spřátelené organizace apod. také zástupci či zástupkyně
mládežnických spolků. V závěru své zprávy hovořila o situaci pobočného spolku MSD a
uvedla, že byl pobočný spolek prověřen v Insolvenčním rejstříku. U pobočného spolku MSD
není veden žádný záznam (sken z rejstříku je přílohou tohoto zápisu – příloha 1). Předsedkyně
MSD se dále obrátí s dotazem na případná nevypořádaná finanční plnění na Ministerstvo
financí. Tento postup byl konzultován s Ministerstvem vnitra, které sdělilo, že rejstříky spolků,
do kterých by bylo možné nahlížet, byly zrušeny. Také upozornila na stále probíhající jednání
s nájemcem objektu MSD ve Vyškově a snaze vyřešit vzájemné vztahy oboustrannou dohodou
ku spokojenosti všech zúčastněných stran. Lucie Válová také sdělila, že dle usnesení KK MSD
Praha ze dne 15.12.2014 bude iniciovat schůzku s ministrem vnitra Milanem Chovancem ve
věci případné podpory aktivit Autonomního sociálního centra Klinika.
5. Diskuze ke zprávě předsedkyně
Diskuze proběhla v souvislosti s předchozím bodem.
6. Zprávy místopředsedů, místopředsedkyň a diskuze ke zprávám
Zpráva 1. místopředsedkyně MSD Kristýny Šircové:
Kristýna Šircová byla ze zasedání omluvena.
-5-
Zpráva místopředsedy MSD pro zahraničí Michaela Mencla:
Michael Mencl informoval o návštěvě sjezdu MKD v Humpolci, kterého se zúčastnil jako
zástupce MSD. Dále se zmínil o pozvánce italských MSD na kampaň a nizozemské iniciativě
proti telekomunikačnímu zákonu EU. K pozvánce Italů uvedl, že z jejich strany by byla nulová
finanční spoluúčast (vice-prezident YES Eduard Kopáček na toto reagoval: Jedná se o
kandidátskou organizaci a o jejím fungování nevíme příliš mnoho). Dalším bodem zprávy byla
problematika TTIP, ke které je třeba se. Michael Mencl sdělil, že problematiku TTIP je rozebrat
a analyzovat s odborníky na TTIP, které bude hledat ve spolupráci s MDA a FES (předsedkyně
MSD Lucie Válová navíc předala kontakt na Jakuba Kulhánka. Workshop k TTIP možný v
rámci kulatého stolu v Plzni nebo Zimního setkání MSD). Dalším tématem zprávy byl Congress
YES ve Švýcarsku v termínu 9. – 12. 4. 2014 s poplatkem YES 150 EUR/delegát/ka. MSD
musí do 30. ledna nominovat své delegáty/ky na kongres a kandidáty/ky na členy presidia YES.
(Eduard Kopáček doplnil informaci, že delegace MSD musí být gendrově vyvážená a v úvahu
přicházejí jen varianty 1+1, 2+2, 3+3 nebo 6+6 delegátů a delegátek.) Na konec své zprávy
místopředseda informoval, že na zimní univerzitu YES ve Werftpfuhlu ve dnech 27. 12. 2014
– 3. 1. 2015 byl vybrán Jan Košák, ale dle informací Michaela Mencla se Jan Košák akce asi
nebude moci zúčastnit. P MSD proto požádalo místopředsedu pro zahraničí, aby se pokusil, za
Jana Košáka zajistit náhradu popř. zajistil včasnou omluvu z akce, aby se MSD vyhnulo placení
storno poplatků. Vedla se také diskuse o tzv. couchsurfingu. Předsedkyně MSD doporučila L.
Peterové v koordinaci s Michaelem Menclem oslovení členů a členek MSD, kteří by měli zájem
zapojit se do databáze a poskytnout tak ubytování členům MSD.
V rámci zprávy Michaela Mencla také vystoupil host Eduard Kopáček: informoval o Reformní
skupině YES ve Werftpfuhlu v termínu 12. – 14. 12. 2015, na které se řešila tato problematika:
vnitřní komunikace, organizace byra YES, komunikace navenek a PR, dostupnost aktivit
osobám s handicapem. Dále také hovořil o metodice výběru členských příspěvků a financování
YES. K výstupům z reformní skupiny YES se prý může MSD vyjádřit a podávat své návrhy.
Příští byro MSD se uskuteční v lednu až únoru 2015. Poté, co budou zpřístupněny finální
podklady k návrhům reforem YES, je zahraniční tajemnice Daniela Vašátková přeloží do
češtiny a rozešle členům P MSD k další diskuzi. Lucie Válová upozornila na usnesení
„5/PR/XIV/2014 P MSD ze dne: 12. 10. 2014 P MSD nominuje Matouše Hrušku, člena bureau
YES, aby v součinnosti s předsedkyní MSD Lucií Válovou, zastupoval MSD v pracovní
skupině YES k volební reformě YES.” a nutnost jeho dodržování.
Zpráva místopředsedy MSD Petra Orieščíka:
Petr Orieščík navrhl navázat termín mediálního školení pro P MSD na konání Ústřední rady.
Dále se věnoval fotografické výstavě, potažmo vernisáži k např. 2. světové válce ve spolupráci
s Vojtěchem Žižkou. Konkrétní formát bude znám do konce roku 2014. Na konec své zprávy
uvedl, že bude pravidelně zasílat nejdůležitější reporty z jednání Vlády ČR, které se potenciálně
mohou týkat činností a aktivit MSD.
Zpráva místopředsedy MSD Vladimíra Nováka:
Vladimír Novák dorazil na jednání později.
-6-
Zpráva místopředsedy MSD pro finance Tomáše Meisnera:
Tomáš Meisner ve své zprávě představil návrh rozpočtu MSD na rok 2015 pro jednotlivé gesce.
K návrhu rozpočtu byla následně vedena diskuse. Lenka Peterová se dotázala na parametry
květnové konference 2015, proto ji a předsedkyni MSD Lucii Válovou P MSD pověřilo
přípravou draftu konference. Vzhledem k více připomínkám k rozpočtu požádal Tomáš
Meisner členy/ky P MSD k zaslání připomínek do lednového zasedání P MSD. K majetku
MSD dodal, že po návštěvě Vyškova zjistil, že pozemek, na kterém klub Bombastic stojí je do
roku 2016 pronajat p. Klementovi (nájemci objektu).
Zpráva místopředsedkyně MSD Lenky Peterové:
Lenka Peterová přednesla žádost o dotaci na kulatý stůl – workshop MSD v Plzni s tématem
„Služební zákon“ v termínu 23. – 24. ledna 2014 a cenou 19 750 Kč pro 25 účastníků a P MSD
schválilo navrženou dotaci. Dále Lenka Peterová společně s Václavem Drdou a Michaelem
Menclem předložili návrhy usnesení ze semináře MSD „Radikalismus, extremismus a
xenofobie na světové scéně“ v termínu 6. – 8. 11. 2014. Po krátké diskuzi pověřilo P MSD
Michaela Mencla dopracováním usnesení a jeho předložením PER-ROLLAM do konce roku
2014.
V souvislosti s tímto bodem také proběhla diskuse.
Poté předsedkyně MSD Lucie Válová poděkovala všem přítomným předsedům a předsedkyni
za účast na jednání. Přítomným představila nové PR materiály MSD: odznaky a přívěšky či
klíčenky ve tvaru loga MSD. Byly také vyrobeny vlajky MSD, které byly rozdány přítomným
zástupcům a zástupkyni krajů. Prostřednictvím předsedy KK MSD Moravskoslezského kraje
poděkovala Lucie Válová Kristýně Šircové za vlajky a odznaky MSD. Poděkovala také Vojtovi
Žižkovi za přívěšky a klíčenky ve tvaru loga MSD.
7. Zpráva ze zasedání ÚKK MSD
Předsedkyně MSD poté seznámila předsedy/kyni KK MSD s problematikou voleb
zástupců/kyň KK MSD v ÚR MSD. Uvedla, že ÚKK MSD se zabývala podnětem, který si
K.Peštová na základě podnětu Václava Klusáka dne 10. 11. 2014 na KK MSD Praha vzala za
svůj na jednání ÚKK MSD. Tento podnět se týkal prošetření formy voleb zástupců a zástupkyň
krajů do ÚR MSD. ÚKK MSD se tomuto tématu věnovala na svém zasedání 19. 12. 2014 za
přítomnosti P MSD a přijala usnesení, o jejichž prezentaci požádala Lucie Válová 1.
místopředsedkyni ÚKK MSD Kateřinu Peštovou.
Kateřina Peštová předsedům KK MSD přednesla jednotlivá usnesení a podrobně vysvětlila
jádro problému. Také podotkla, že předsedům a předsedkyni krajů byl ihned po skončení
zasedání ÚKK MSD zaslán informační e-mail.
Dále vystoupil předseda ÚKK MSD František Střída, který doplnil Kateřinu Peštovou a
vysvětlil nutnost přijatých usnesení a navrhovaných řešení.
-7-
Předsedkyně MSD zopakovala, že jádro problematiky tkví v nedodržování stanov MSD, resp.
nedodržení řádného postupu volby zástupců/kyň v ÚR MSD. Před volbou zástupců či
zástupkyň kraje v ÚR musí předcházet rezignace či odvolání stávajících zástupců či zástupkyň.
Dle nálezu ÚKK MSD nebyla tato praxe dodržena v několika krajích.
Z důvodu vyhnutí se jakémukoliv retroaktivnímu zpochybnění rozhodnutí ÚR MSD
konstatovalo ÚKK MSD, že v těchto rozhodnutích bylo postupováno dle zásady „dobré víry“
a tudíž se nepřipouští žádné zpochybnění.
Předsedkyně dále poděkovala za nesnadnou práci ÚKK MSD a doplnila, že rozhodnutí ÚKK
MSD považuje za dobré řešení v kontextu velmi složité situace. Zároveň všechny přítomné
upozornila, že situací se dále bude zabývat Stanovová komise MSD, která navrhne Sjezdu
doplnění či úpravu stanov MSD.
Kateřina Peštová také seznámila přítomné s návrhem metodiky postupu při nové volbě zástupců
a zástupkyň KK MSD v ÚR MSD.
Následně předsedkyně MSD požádala o vyjádření předsedy a předsedkyni KK MSD.
Vyjádření předsedů a předsedkyně:
Petr Čulík, Olomoucký kraj: SOUHLAS, s dodatkem, že v Olomouckém kraji situaci rozumí,
vedli o ní diskuzi a nemají s tímto problém.
Milan Doležel, Jihomoravský kraj: SOUHLAS s prosbou dodání „manuálu“ pro postup při
volbě na KK MSD.
Radka Maděrová, Vysočina: SOUHLAS bez komentáře.
Jan Širc, Moravskoslezský kraj: SOUHLAS s doplněním, že KK MSD MSK proběhne v lednu,
kde si své zástupce MSK navolí dle navrženého postupu UKK.
Václav Drda, Středočeský kraj: SOUHLAS bez komentáře.
Radek Hlaváček, Praha: SOUHLAS. Předseda Prahy se také formálně omluvil krajům za to,
že podnět byl podán z KK MSD Praha, nicméně vyjádřil potěšení nad konsensem předsedů
krajů při řešení této situace.
Lenka Peterová, Plzeňský kraj: SOUHLAS (Lenka Peterová zastupovala KK MSD Plzeňského
kraje na základě pověření předsedy Pavla Kotase).
Lucie Válová a Kateřina Peštová poděkovaly všem předsedům a předsedkyni za souhlas
s návrhem řešení.
Kateřina Peštová následně seznámila přítomné s navrženým harmonogramem postupu
vedoucímu k nápravě.



Od 20. 12. 2014 do 8. 2. 2015 čas na zvolení zástupců KK MSD v ÚR MSD.
Do 15. 2. 2015 zaslání volebního zápisu na ÚS MSD.
8. 3. 2015 předpokládané zasedání ÚR MSD.
Dále uvedla, že bude nutné provést příslušné změny ve stanovách MSD, představila proto návrh
na změnu systému, který bude dále konzultován v rámci Stanovové komise – mandát zástupce
-8-
KK MSD v ÚR MSD svázán s mandátem předsedy/kyně MSD, volení zástupců v ÚR MSD
s určením pořadí, volení a odvolání ¼ všech členů. Zánik mandátu zástupce KK MSD v ÚR
MSD – zánikem mandátu předsedy/kyně MSD, zánikem členství v MSD, rezignací. K tomuto
postupu se UKK kloní z důvodů, že ÚR MSD:
- Není voleným orgánem ve smyslu čl. XXI, bod 3 tzn. není orgánem s dvouletým
funkčním obdobím
- Je orgánem ústředním a proto je nutné jeho funkční období vázat k P MSD, nikoliv
kraji.
8. Diskuze
V rámci diskuse předsedkyně MSD Lucie Válová vyzvala předsedy a předsedkyni KK MSD
k uvedení připomínek, podnětů či návrhů k činnosti MSD jako celku.
Petr Čulík, Olomoucký kraj: „Chyběly placky, vlajky atd… Teď již vše v pořádku.“
Milan Doležel, Jihomoravský kraj: „Spokojenost, ale je potřeba počítat s kritikou, která ale
musí být konstruktivní.“
Radka Maděrová, Vysočina: „Máme se pěkně a děkujeme, plánujeme seminář“
Jan Širc, Moravskoslezský kraj: „Žádné negativní ohlasy u nás nejsou, naopak. V lednu máme
volební KK MSD, kde bude vše uvedeno do pořádku.“
Václav Drda, Středočeský kraj: „MSD funguje dobře, jen tak dál.“
Radek Hlaváček, Praha: „Činnost MSD jde nahoru. Jako kraj plánujeme několik akcí k výročí
25 let MSD a kvitujeme plány P MSD vůči tomuto výročí.“ Dále uvedl, že pokud bude schválen
P MSD, rád se ujme pozice šéfredaktora časopisu Ventil a vyjádřil naději na dělný tým v rámci
redakční rady, která se formuje nyní v krajích ČR.
Lenka Peterová, Plzeňský kraj: Vše v pořádku. Velmi kladné ohlasy na seminář v Praze
„Radikalismus, extremismus a xenofobie na světové scéně“.
Lucie Válová také informovala o pozdravu a pozvání na Zimní setkání 2015 od Andrey Ioeleho,
který z důvodu nemoci nemohl dorazit.
9. Různé
Předsedkyně MSD ještě jednou všechny pozvala na Zimní setkání MSD a připomněla
mentoring MSD.
-9-
10. Závěr
Předsedkyně Lucie Válová poděkovala přítomným za účast a v 15:00h ukončila schůzi. Další
zasedání P MSD proběhne do 19. 1. 2015 od 17:00h v Praze. Pokud není uvedeno jinak, bylo
případné usnesení schváleno jednomyslně.
Zapsal: Jakub Trpák
VÚS MSD
Ověřil: Michael Mencl
místopředseda MSD
- 10 -
USNESENÍ
ze 4. zasedání Předsednictva MSD
konaného dne 20. prosince 2014
Hotel Theresia, Na Petříně 991, Kolín
Kontrola usnesení:
16/1/XIV/2014 P MSD
P MSD ukládá místopředsedovi MSD Tomáši Meisnerovi předložit ve spolupráci s 1.
místopředsedkyní MSD Kristýnou Šircovou a předsedkyní MSD Lucií Válovou návrh
redesignu webových stránek MSD.
Trvá – zodpovídá Tomáš Meisner do 31. 12. 2014
17/1/XIV/2014 P MSD
P MSD ukládá místopředsedkyni MSD pro zahraničí Vendule Havlíkové předložit na příštím
zasedání P MSD draft projektu k summer campu YES v ČR a harmonogram práce na summer
campu YES v ČR.
Revokováno usnesením 3/2/M/XIV/2014 P MSD
4/2/XIV/2014 P MSD
P MSD dává podnět Stanovové komisi dopracovat do hospodářské směrnice dlouhodobé
usnesení z roku 2007:
159/15 P MSD 2007 P MSD ukládá VÚS předkládat ke schválení P MSD faktury převyšující
částku 3000 Kč.
Trvá - Zodpovídá Kateřina Peštová
24/11/XIII/2013 P MSD
P MSD pověřuje předsedu Programové komise MSD Václava Drdu navázáním bližších vztahů
s odborovou mládeží.
Trvá – zodpovídá Václav Drda
- 11 -
7/1/M/XIV/2014 P MSD
P MSD pověřuje místopředsedu MSD pro vnější akce Petra Orieščíka a předsedu Programové
komise MSD Václava Drdu k pravidelnému zasílání výtahů z programů zasedání Vlády ČR a
PSP ČR.
Trvá - Zodpovídají – Petr Orieščík a Václav Drda
8/1/M/XIV/2014 P MSD
P MSD pověřuje místopředsedu MSD pro finance Tomáše Meisnera monitorováním dotačních
a grantových výzev s cílem nalézt vhodné zdroje pro financování akcí MSD.
Trvá - Zodpovídá – Tomáš Meisner
11/1/M/XIV/2014 P MSD
P MSD schvaluje účastníky exkurze europoslance RNDr. Pavla Poce do Evropského
parlamentu ve Štrasburku ve dnech 16. – 18. prosince 2014 ve složení:
 Petr Orieščík – vedoucí delegace MSD
 Jakub Trpák – asistent vedoucího delegace MSD
 Tereza Jandáková
 Petr Pravda
 Jiří Uřidil
 Ondřej Jakubčík
Splněno
7/3/XIV/2014 P MSD
P MSD schvaluje na základě Žádosti o dotaci na akci KK MSD MSK, potažmo Aleši
Hofrichtrovi, ve výši 2.000 Kč na exkurzi pro žáky středních škol do výrobny pneumatik
v Otrokovicích.
Plní se - Zodpovídá – Kristýna Šircová a Petr Oriečík
8/3/XIV/2014 P MSD
P MSD doporučuje 1. místopředsedkyni Kristýně Šircové účast na exkurzi pro žáky středních
škol do výrobny pneumatik v Otrokovicích.
Plní se - Zodpovídá Kristýna Šircová
9/3/XIV/2014 P MSD
P MSD pověřuje místopředsedkyni MSD Lenku Peterovou a předsedu programové komise
Václava Drdu vytvořit výstup ze semináře „Radikalismus, extremismus a xenofobie na světové
scéně“ včetně návrhu na usnesení.
Trvá - zodpovídá Lenka Peterová a Václav Drda do dalšího zasedání P MSD
- 12 -
3/3/XIV/2014 P MSD
P MSD schvaluje cestu Milana Maděry jako účastníka exkurze do Evropského parlamentu ve
Štrasburku ve dnech 16. – 18. prosince 2014 místo Ondřeje Jakubčíka, který se z cesty omluvil.
Splněno
3/2/M/XIV/2014 P MSD
P MSD revokuje usnesení 17/1/XIV/2014 P MSD:
P MSD ukládá místopředsedovi MSD pro zahraničí Michaelovi Menclovi předložit draft
projektu k Summer Campu YES v ČR a harmonogram práce na Summer Campu YES v ČR.
Trvá - Zodpovídá – Michael Mencl
6/2/M/XIV/2014 P MSD
P MSD schvaluje mentoringový program MSD s rozpočtem maximálně 25 000 Kč.
Trvá – zodpovídá Lucie Válová a Jakub Trpák
7/2/M/XIV/2014 P MSD
P MSD ukládá 1. místopředsedkyni Kristýně Šircové vytvořit plán merchandisingu MSD do
příštího zasedání.
Plní se - Zodpovídá – Kristýna Šircová a Tomáš Meisner – prodlouženo do ledna 2015
8/2/M/XIV/2014 P MSD
P MSD schvaluje výrobu 15 oranžových vlajek a 200 ks odznaků s logem s duhou.
Splněno
9/2/M/XIV/2014 P MSD
P MSD schvaluje příspěvek na akci „I děti na Madagaskaru si chtějí číst“ symbolických
500 Kč.
Plní se - Zodpovídá – Jakub Trpák
10/2/M/XIV/2014 P MSD
P MSD schvaluje účast Jana Košáka na Winter School ve Wertpfuhlu s rozpočtem 5 000 Kč.
Plní se - Zodpovídá – Jan Košák
12/2/M/XIV/2014 P MSD
P MSD žádá KK MSD o pověření místopředsedy KK MSD k náboru nových členů MSD.
Trvá - Zodpovídají – předsedové a předsedkyně KK MSD
13/2/M/XIV/2014 P MSD
P MSD schvaluje navázání spolupráce s ERA a zaplacení ročního příspěvku 25 000 Kč.
Plní se – zodpovídá Tomáš Meisner a Jakub Trpák
- 13 -
14/2/M/XIV/2014 P MSD
P MSD souhlasí se zapojením se do projektů ERA Dostupný web pro všechny a Výchova
k euroobčanství.
Plní se – zodpovídá Tomáš Meisner
Nově přijatá usnesení:
1/4/XIV/2014 P MSD - PŘIJATO
P MSD schvaluje zapisovatele tohoto jednání VÚS MSD Jakuba Trpáka a ověřovatele zápisu
Michaela Mencla.
5/0/0
Zodpovídají – Jakub Trpák a Michael Mencl
2/4/XIV/2014 P MSD - PŘIJATO
P MSD schvaluje program svého jednání.
5/0/0
3/4/XIV/2014 P MSD - PŘIJATO
P MSD bere na vědomí zprávu předsedkyně MSD Lucie Válové.
5/0/0
4/4/XIV/2014 P MSD - PŘIJATO
P MSD bere na vědomí diskusi ke zprávě předsedkyně MSD Lucie Válové.
5/0/0
5/4/XIV/2014 P MSD - PŘIJATO
P MSD pověřuje Lenku Peterovou a předsedkyni MSD Lucii Válovou k přípravě draftu
mezinárodní konference v květnu 2015 včetně rozpočtu do příštího zasedání P MSD. 5/0/0
Zodpovídá – Lenka Peterová a Lucie Válová
6/4/XIV/2014 P MSD - PŘIJATO
P MSD schvaluje žádost o dotaci KK MSD Plzeňského kraje na kulatý stůl „Služební zákon“
v termínu 23. – 24. 1. 2015 ve výši 19 750 Kč.
6/0/0
Zodpovídá – Lenka Peterová a Jakub Trpák
7/4/XIV/2014 P MSD - PŘIJATO
P MSD pověřuje Michaela Mencla k dokončení usnesení ze semináře „Radikalismus,
extremismus a xenofobie na světové scéně“ a zaslání P MSD ke schválení PER-ROLLAM.
6/0/0
Zodpovídá – Michael Mencl
8/4/XIV/2014 P MSD - PŘIJATO
P MSD pověřuje Tomáše Meisnera zpracováním sankčního systému MSD do konce února
2015.
6/0/0
Zodpovídá – Tomáš Meisner
9/4/XIV/2014 P MSD - PŘIJATO
P MSD bere na vědomí zprávy všech přítomných místopředsedů.
- 14 -
6/0/0
10/4/XIV/2014 P MSD - PŘIJATO
P MSD bere na vědomí diskuzi a závěr, včetně závěrů týkající se nálezu UKK ve věci Ústřední
rady a navrhovaných postupů řešení.
6/0/0
Zapsal: Jakub Trpák
VÚS MSD
Ověřil: Michael Mencl
místopředseda MSD
- 15 -
Příloha 1 – sken prověření pobočného spolku MSD v Insolvenčním rejstříku
- 16 -
Download

ZÁPIS ze zasedání