2B
TISK č.TISK
2B
4. zasedání 33. synodu ČCE (29. 5. – 1. 6. 2014)
VOLBY A NÁVRHY
A) Komise synodu
Rozdělení poslanců do komisí synodu
SR
ETF
I.
Komise
teologická
Komise
výchovná
Komise
právní
Komise
hospodářská
A
B
C
D
Lia Valková
Pavel Stolař
Joel Ruml
Pavel Kašpar
Daniel Ženatý
Eva Zadražilová
Jan Roskovec
Martin Wernisch 
Roman Mazur
– zpravodaj
Daniel Heller
Zvonimír Šorm
Zdeňka Skuhrová
Jana Šarounová
Petr Firbas
II.
Helena Exnerová 
Pavel Pistor
Emanuel Vejnar
III.
David Balcar
Jan Růžička
David Nečil
IV.
Miroslav Hamari
Martina ŠerákováVlková
Filip Susa – předseda
Mikuláš Zoubek
Tomáš Pavelka
Pavel Klimeš
Petr Pištora
– zpravodaj
(rezignace k 1.4.2014)
V.
VI.
VII.
Filip Šimonovský
Martin Fér
Jan Matějka
– předseda, zpravodaj
Josef Beneš
Vlasta Erdingerová
Jiří Kužel
Marta Binková
Vladimír Pavlíček
Tomáš Molnár
Michal Kitta
Hana Jüptnerová
VIII.
Jan Plecháček
Miloš Hübner
– předseda
Milan Chyba
Pavel Honzal
IX.
Marek Vanča
David Sedláček
Jaroslav Lacina
Jan Chroust
X.
Zdeněk Šorm
Věra Červinková
Ondřej Titěra
Jan Keřkovský
Radek Černý
Jiří Gruber
Vladimír Zikmund
Miloš Dědič
Radmila Včelná
Tomáš Rozbořil
XI.
XII.
Jarmila Řezníčková
– předseda
Vladimír Buzek
Petr Pivoňka *
Jiří Palán
Ivan Ryšavý
– zpravodaj
Daniel Fojtů
Karel Macek
Zdeňka Strouhalová
XIII.
XIV.
Pavel Křivohlavý
Lubomír Červenka
Marek Zikmund
Noemi Batlová
Eva Šormová
Jana Uhlířová
23
18
Antonín Plachý
Jiří Tomášek
Ondřej Halama
Jaromír Lukáš 
15
17
 zastupuje Jiří Mrázek
 zastupuje Dagmar Férová
* zastupuje Miloš Vavrečka
 zastupuje Petr Heřman
Předsednictvo synodu žádá poradce synodu, aby si zvolili komisi, jejíhož jednání se chtějí účastnit a
oznámili ji na vyzvání při prezenci v úvodu čtvrtečního jednání synodu.
1
4. zasedání 33. synodu ČCE (29. 5. – 1. 6. 2014)
TISK 2 B
B) Úhrada nákladů 4. zasedání 33. synodu
Předsednictvo synodu předkládá tento návrh na úhradu nákladů 4. zasedání 33. synodu:
Náklady 4. zasedání 33. synodu ČCE budou hrazeny z celocírkevních repartic.
Jízdní výdaje budou poslancům a poradcům synodu proplaceny v souladu s ustanovením zákoníku
práce o cestovních náhradách takto:
Jízdní výdaje za použití osobního automobilu v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za
spotřebovanou pohonnou hmotu budou proplaceny poslancům a poradcům synodu, kteří k cestě na
zasedání synodu použili osobní automobil, v němž vezli alespoň další 3 poslance či poradce synodu.
Ostatním poslancům a poradcům synodu budou jízdní výdaje vyplaceny ve výši jízdného za vlak či
autobus, a to jak v případech, kdy k cestě použijí hromadný dopravní prostředek, tak v případech,
kdy pojednou osobním automobilem.
Z obtížně dostupných oblastí budou jízdní výdaje za jízdu osobním automobilem v podobě základní
náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu hrazeny v každém případě do
nejbližší vhodné stanice hromadné dopravy.
C) Termín 2. zasedání 34. synodu
Předsednictvo synodu předkládá tento návrh termínu konání 2. zasedání 34. synodu:
Synod stanovuje dobu konání 2. zasedání 34. synodu na dny 19. – 22. května (alternativa 26 . – 29.
května) 2016 . O místě konání rozhodne 1. zasedání 34. synodu.
(Pozn.: Velikonoce 25. – 27. 3. 2016, Noc kostelů 10. 6. 2016, svátek nanebevstoupení Páně 5. 5.
2016, svatodušní neděle 15. 5. 2016)
1. zasedání 34. synodu se bude konat 14. – 17. května 2015 v Praze. Rozhodnutí o místě konání
2. zasedání 34. synodu navrhuje předsednictvo ponechat na příští zasedání synodu, které bude moci
vyhodnotit, zda konání synodu mimo Prahu bylo pro církev přínosem.
D) Volby na 4. zasedání 33. synodu
1. Doplňovací volba skrutátorů 33. synodu
První zasedání 33. synodu zvolilo pro všechna svá zasedání 10 skrutátorů. Zvolený skrutátor Miloš
Dědič nastupuje od 4. zasedání jako člen předsednictva synodu a Petr Pištora podal rezignaci na funkci
poslance synodu, je proto třeba provést doplňovací volbu. Návrhy kandidátů ponechává předsednictvo
poslancům synodu.
2. Volba 3. náhradníka předsednictva synodu z řad kazatelů a laiků
Synod musí provést doplňovací volbu 3. náhradníka předsednictva synodu z kazatelů. Toto místo se
uvolnilo, když dosavadní 2. náhradník Miroslav Pfann přestal být virilním poslancem synodu a
3. náhradník postoupil na jeho místo.
Synod musí rovněž zvolit 3. náhradníka předsednictva synodu ze starších. Toto místo se uvolnilo,
když místo Jaroslava Andrejse, který již není virilním poslancem synodu, se stal členem předsednictva
dosavadní 1. náhradník Miloš Dědič a ostatní náhradníci postoupili o jedno místo.
3. Volba delegátů na VII. Leuenberský synod
Ve dnech 21. – 22. 11. 2014 se bude konat VIII. synod českých církví leuenberského společenství. Pro
volbu delegátů, kteří budou zastupovat ČCE, a jejich náhradníků navrhuje synodní rada tyto
kandidáty:
Kazatelé: Jan Roskovec, Jindřich Halama; náhradníci: Filip Susa, Jana Hofmanová
Laici: Pavel Stolař, Jan Matějka; náhradnici: Eva Zadražilová, Lia Valková
Navržení s kandidaturou souhlasí a přijmou volbu, budou-li zvoleni.
2
4. zasedání 33. synodu ČCE (29. 5. – 1. 6. 2014)
TISK 2 B
4. Doplňovací volba poslance ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty za Chrudimský
seniorát
Protože zvolený poslanec ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty za Chrudimský seniorát Pavel
Trkal na svou funkci rezignoval, navrhuje podle Statutu Jeronýmovy jednoty příslušný seniorátní
výbor synodu jako kandidáta na místo poslance ústředního shromáždění JJ Jaromíra Drdu, presbytera
FS ČCE v Opatovicích.
5. Volba komise pro projednání odvolání k synodu
33. synod bude během 4. zasedání projednávat odvolání proti rozhodnutí církevní pastýřské rady.
Podle Řádu pastýřské služby čl. 9 odst. 6 musí synod zvolit komisi, která synodu předloží zprávu
o projednávaném případu a návrh rozhodnutí. Kandidáty pro volbu členů komise navrhne synodu
předsednictvo, synod může kandidátku případně rozšířit.
Důvěrné materiály z jednání CPR budou v době konání synodu v písemné podobě k dispozici všem
členům synodu, kteří o ně požádají. Dva bratři, jichž se případ týká, byli předsednictvem pozvání, aby
byli k dispozici členům komise, případně i plénu synodu.
E) Příprava volby nové synodní rady
V listopadu 2015 skončí funkční období stávajících členů synodní rady, proto je potřeba pro řádné
zasedání synodu na jaře 2015 připravit volbu nové. Podle řádů naší církve připravuje volby členů a
náhradníků synodní rady mandátová komise jmenovaná předsednictvem synodu (Řád o správě církve
čl. 38 odst. 2). Předsednictvo synodu proto požádalo mandátovou komisi (pracuje nyní ve složení:
Martin Kocanda, Roman Mazur, Lia Valková) o sdělení, jakým způsobem a podle jakého časového
harmonogramu bude příprava volby probíhat.
Mandátová komise stanovila postup přípravy volby na své schůzi dne 7. 4. 2014 a informovala o něm
předsednictvo prostřednictvím zápisu z této schůze.
1. Harmonogram přípravy volby členů synodní rady a jejich náhradníků
Léto 2014
Mandátová komise zašle prostřednictvím sborové zásilky staršovstvům všech sborů výzvu, aby na
svých zářijových nebo říjnových schůzích jednala o vhodných kandidátech. Upozorní je, že
prostřednictvím svých konventuálů je budou moci navrhnout na svých konventech v rámci tzv.
"průzkumné" volby, o kterou mandátová komise všechny konventy požádá.
Září 2014
Mandátová komise zašle všem předsednictvům konventů dopis s žádostí o pomoc při přípravě volby
nové synodní rady formou průzkumné volby na konventech.
Součástí dopisu bude i návrh procedury pro tuto průzkumnou volbu, aby mohla na konventech
proběhnout jednoduše a jednotně. Každý konventuál při ní dostane příležitost navrhnout nejvýše tři
kazatele a nejvýše tři laiky, kteří by podle něho byli vhodnými kandidáty na členy a náhradníky nové
synodní rady. Součástí dopisu bude rovněž informace o rozhodnutí těch členů stávající synodní rady,
kteří by příp. již v tomto čase byli pevně rozhodnuti, že kandidaturu na člena nové synodní rady
nepřijmou. Tuto skutečnost ověří mandátová komise před rozesláním svého dopisu konventům.
Konventy oznámí mandátové komisi jména všech navržených kandidátů s počty obdržených hlasů.
Každý konvent současně navrhne jednoho kazatele/ku na funkci synodního seniora/synodní seniorky a
jednoho presbytera/ku na funkci synodního kurátora/synodní kurátorky.
Říjen a listopad 2014
Na konventech probíhá průzkumné hlasování.
Prosinec 2014
Mandátová komise shromáždí informace o jednání na konventech a sečte výsledky průzkumného
hlasování.
Leden 2015
Mandátová komise sdělí synodálům prostřednictvím předsednictva synodu pořadí 10 volitelných
kazatelů a 10 volitelných laiků, kteří obdrželi nejvíce průzkumných hlasů, včetně uvedení počtu hlasů.
Jejich volitelnost ověří podle Církevního zřízení §26, čl. 9-10.
3
4. zasedání 33. synodu ČCE (29. 5. – 1. 6. 2014)
TISK 2 B
Březen 2015
Mandátová komise se obrátí na 10 volitelných kazatelů a 10 volitelných laiků, kteří obdrželi nejvíce
průzkumných hlasů, s dotazem, zda a do jakých funkcí by byli ochotni kandidovat.
Duben 2015
Mandátová komise informuje prostřednictvím předsednictva synod o odpovědích oslovených kazatelů
i laiků.
2. Žádost mandátové komise předsednictvu synodu
Vzhledem k okolnostem, rozsahu a důležitosti přípravy této volby mandátová komise požádala
předsednictvo synodu, aby byla podle čl. 37 odst. 6 Řádu o správě církve vhodně rozšířena o další 1-2
členy (příp. náhradníky), např. i z předsednictva synodu, a to především o takové, kteří neplánují
kandidovat do nové synodní rady.
Návrh předsednictva a mandátové komise na usnesení:
Synod bere na vědomí informace předsednictva synodu a mandátové komise o přípravě volby členů
nové synodní rady a jejich náhradníků. Synod ukládá konventům, aby na přípravě volby
spolupracovaly formou průzkumné volby na svých řádných zasedáních na podzim 2014, a to podle
procedury navržené mandátovou komisí synodu v tisku č. 2B.
F) Návrhy usnesení k předloženým zprávám
1. Synod přijímá Zprávu synodní rady předloženou v tisku č. 5.
2. Synod přijímá Zprávu předsednictva synodu o plnění usnesení 3. zasedání 33. synodu předloženou
v tisku č. 6.
3. Synod přijímá Zprávu Církevní pastýřské rady předloženou v tisku č. 7.
4. Synod přijímá Zprávu Evangelické akademie předloženou v tisku č. 11A.
5. Synod přijímá zprávu Nadačního fondu na podporu církevního školství předložené v tisku č. 11B.
6. Synod přijímá Zprávu Jeronýmovy jednoty předloženou v tisku č. 12.
7. Synod přijímá Zprávu nakladatelství a knihkupectví Kalich předloženou v tisku č. 13.
8. Synod přijímá Zprávu Sdružení evangelické mládeže v České republice předloženou v tisku č. 14.
9. Synod schvaluje Zprávu o hospodaření s Personálním fondem v roce 2013 předloženou v tisku
č. 8C.
10. Synod bere na vědomí Informace o církvi předložené v tisku č. 9.
11. Synod přijímá Zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru předloženou v tisku č. 8B.
12. Synod schvaluje hospodaření povšechného sboru za rok 2013 dle výsledovky předložené v tisku
8A a ukládá synodní radě, aby ztrátu 5 520 006,50 Kč uhradila z rezervního fondu. (viz též tisk 8A,
část H)
13. Synod přijímá Zprávy o životě sborů s podporovanými a misijními místy předložené v tisku č. 15 B.
14. Synod přijímá Zprávu o činnosti Diakonie ČCE v roce 2013 předloženou v tisku č. 10A.
15. Synod přijímá Zprávu o činnosti Dozorčí rady Diakonie ČCE předloženou v tisku č. 10B.
16. Synod přijímá Zprávu o činnosti Diakonie ČCE – Střediska humanitární a rozvojové pomoci
v roce 2013 předloženou v tisku č. 10E.
4
Download

Tisk 2 b - Evangnet