1.
NEWS
léto / summer 2013
Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter
EDIFICE construction & consulting, s.r.o.
1
PREZENTAČNÍ PAVILON
REZIDENČNÍHO PROJEKTU ZLATICE
vznikl během jednoho měsíce na
rušné Koněvově třídě v Praze 3.
PRESENTATION PAVILION OF RESIDENTIAL
PROJECT ZLATICE was made during a month
on a Koněvova street in Prague 3.
www.zlatice.cz
ÚVODEM
INTRODUCTION
Vážení přátelé a obchodní partneři,
Dear friends and business partners
dostává se vám do ruky první číslo našeho firemního newsletteru,
který jsme se rozhodli vydávat proto, abychom vás průběžně informovali o zajímavostech z projektů vedených naší společností,
představovali novinky v portfoliu našich služeb, informovali o nových členech našeho týmu a partnerech, s nimiž spolupracujeme.
A samozřejmě se chceme pochlubit našimi úspěchy i analyzovat
naše neúspěchy. Na stránkách našeho newsletteru také dáme
prostor našim klientům.
Věříme, že tento čtvrtletník se pro vás do budoucna stane vítaným
zdrojem informací a poučení z našeho oboru a poskytne vám
zajímavé názory a pohledy respektovaných odborníků ze všech
oblastí realitního developmentu, kteří se potkávají na projektech
EDIFICE. Budeme se snažit v tomto periodiku pravidelně dávat
prostor vyváženou měrou architektům, investorům, bankéřům, uživatelům budov, dodavatelům a výrobcům nábytku a provozovatelům budov k vyjádření názorů jak na realizované projekty, tak na
projekty v přípravě, stejně jako své odborné vize do budoucna.
Věříme, že vám náš newsletter přinese zábavu i poučení a budeme pevně věřit, že rozšíří váš úhel pohledu na realitní development jako takový, ať jste laikem nebo odborníkem v jakékoliv části
týmů realizujících, obchodujících, investujících nebo provozujících
realitní projekty.
You are holding in your hands the first edition of our company
newsletter, which we have decided to publish so that we can regularly inform you of topics of interest in projects led by our companies, introduce you to new items in our portfolio of services,
and inform you of new team members and partners with whom
we work. And, of course, we want to boast of our successes and
analyse where we have not had success. We also give space to
our clients within our newsletter.
We believe that in future this quarterly magazine will be a welcome source of information and enlightenment in our field, providing you with interesting opinions and viewpoints from the respected specialists in all fields of real estate development who come
together in EDIFICE projects. We’ll be aiming to regularly give
space to a balanced mix of architects, investors, bankers, building users, suppliers and manufacturers of furniture, and building
operators to express their opinions on projects which have been
implemented, as well as projects in the planning phase, plus their
professional vision for the future.
We trust that our newsletter will both entertain you and teach you
something, and we firmly believe that it will extend your views on
real estate development whether you’re coming from a layman’s
or specialist’s angle in any part of the teams implementing, selling, investing or operating real estate projects.
Jan Horčička, jednatel a ředitel
Jan Horčička, Executive Director
2
3
AKTUÁLNĚ | CURRENT PROJECT
AKTUÁLNĚ | CURRENT PROJECT
OBCHODNÍ CENTRUM
PIVOVAR V DĚČÍNĚ
PIVOVAR SHOPPING
CENTRE IN DĚČÍN
Stavba obchodního centra v Děčíně pod naším vedením pokračuje dle harmonogramu dál a termín otevření na Velikonoce 2015
se zdá být stále reálnější. Centrum je již pronajaté z 65% a další
nájemní jednotky se rychle daří zaplňovat novými nájemci. Rekonstrukce stávajících objektů bývalého pivovaru a přístavba objektu
bezprostředně navazujícího na původní pivovarské budovy bude
sloužit jako multifunkční objekt nabízející zejména obchodní plochy s částí ploch veřejných služeb. Na okolních plochách a střeše
nově budované přístavby jsou navrženy parkovací plochy. Developerem projektu je společnost SETTIMO Development a.s. (www.settimo.cz), která stojí například za úspěšným projektem parkovacího
domu s komerčními prostory Parking Rychtářka v Plzni. Generálním
architektem a autorem projektu je ateliér Studio acht spol. s.r.o., realizační dokumentaci ve spolupráci s autorem připravuje společnost Helika, a.s..
Naše práce na tomto projektu
EDIFICE na projektu zajišťuje komplexní služby projektového řízení, cenového řízení a technického dozoru, ve fázi předrealizační
a realizační. Společně s tím jsme zajišťovali komplexní prvotní finančně-ekonomické posouzení a výchozí nastavení finančního
modelu projektu, výběr a řízení bankovního poradce a celkové
koncepční nastavení procesů a vztahů v rámci projektové struktury
dodavatelů jednotlivých služeb pro developerské řízení projektu.
Více také na www.centrumpivovar.cz
Construction of this shopping centre in Děčín under our management is continuing according to the timetable, and the planned
opening of Easter 2015 is becoming ever more likely. The centre
is already 65% leased out, and other rental units are finding their
new tenants quickly. The renovation of the former brewery buildings and construction of a building directly linked to the original
brewery buildings will result in a multifunctional building offering
sales space with areas for public services. Parking spaces are located around and on the roof of the newly built extension. The project
developer is SETTIMO Development a.s. (www.settimo.cz), which
is behind, e.g. the successful Rychtářka multi-storey car park with
commercial units in Pilsen. General architect and project author is
Studio acht spol. s.r.o., with project documents prepared by Helika, a.s. in collaboration with the author.
Our work on the project
EDIFICE secures complete project management, price management and technical inspection services for the project in the pre-implementation and implementation phases. In addition, we secured
a comprehensive primary financial and economic assessment and
set up the default project financial model, selection and management of a bank advisor, and overall conceptual set up for processes and relationships within the project structure for suppliers of different services for project development management.
More at www.centrumpivovar.cz
CENTRUM PIVOVAR
DĚČÍN V KOSTCE
Zastavěná plocha: 38 000 m2
Užitná plocha: 17 000 m2
Obestavěný prostor: 150 000 m3
Zahájení projektu: 2Q/2012
Plánované dokončení: 2Q/2014
Náklady výstavby: 450 mil. Kč
CENTRUM PIVOVAR
DĚČÍN IN A NUTSHELL
Built area: 38 000 m2
Usable floor area: 17 000 m2
Enclosed volume: 150 000 m3
Project began: 2Q/2012
Planned completion: 2Q/2014
Construction costs: 450 mil. Kč
4
5
AKTUÁLNĚ | CURRENTLY
VOJTĚCH RYVOLA
ROZHOVOR SE SPOLUMAJITELEM
SPOLEČNOSTI Centrum Pivovar, a.s
INTERVIEW WITH CO-OWNER
Centrum Pivovar, a.s.
Jste investorem projektu Centrum Pivovar
Děčín: proč jste si do svého portfolia vybrali právě tento mimopražský projekt?
Když jsem v roce 2007 prodal svou firmu
zabývající se facility managementem mimo
jiné nejvýznamnějších obchodních center
v České a Slovenské republice, rozhodl
jsem se zúročit své zkušenosti z tohoto segmentu tím, že postavím vlastní obchodní a
společenské centrum. A protože je lepší být
první v Neapoli než druhý v Římě, hledal
jsem příležitost mimo Prahu. Našel jsem ji v
Děčíně, který byl v České republice jedním
z posledních měst s obyvatelstvem nad 50
tisíc a neměl obchodní centrum. Měl jsem
několik možností pro svůj záměr, ale nakonec jsem si vybral pivovar z 19. století, který jsem vnímal jako obrovskou výzvu nejen
pro mne, ale pro celý můj tým.
Poslední dobou je náš záběr poněkud širší.
Investujeme do zemědělských pozemků,
do stavebních pozemků určených k výstavbě rodinných domků, do bytových domů k
rekonstrukci, ale také do Hopsária, což je
náš projekt zábavy pro děti a jejich rodiče,
který jsme otevřeli v loňském roce v Českých Budějovicích. V minulých dnech jsme
otevřeli další Hopsárium na Lipně. Rádi bychom také rozvíjeli naše investice do PPP
projektů a využili tak našeho know how
z realizace Parkovacího domu Rychtářka
v Plzni. A v neposlední řadě, jak už jsem
zmínil, rádi bychom získali další retailový
projekt.
Can you tell us about some other projects
you are investing in?
Our range recently has been rather
broad. We’re investing in agricultural
land, building plots for house construction, apartments for renovation, and also in
Hopsárium, which is a fun park for children
and their family which we opened last year
in České Budějovice. A few days ago, we
opened another Hopsárium in Lipno. We’d
also like to further develop our investments
in PPP projects and use our know-how from
the construction of the Rychtářka multi-storey car park in Pilsen. And last but not least,
as I’ve already mentioned, we’d like to
acquire a new retail project.
You are an investor for the Centrum Pivovar Děčín project: why did you choose
this project from outside Prague for your
portfolio?
In 2007, when I sold my company which
provided facility management services for
major shopping centres in the Czech Republic and Slovakia amongst other ventures, I decided to use my experience in this
segment by building my own shopping and
social centre. And because it’s better to be
the first in Naples than the second in Rome,
I looked for an opportunity outside Prague.
I found it in Děčín, which was one of the
last towns in the Czech Republic with a population of over 50 thousand without a shopping centre. I had a number of options for
my plan, but in the end I chose a brewery
from the 19th century which I considered a
huge challenge not just for me, but for my
whole team.
NAŠE SLUŽBY | OUR SERVICES
KONZULTANTI PRO
MANAGEMENT A CENOVÉ
ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ
KONZULTANTI PRO
OPTIMALIZACI PROVOZU
BUDOV
EDIFICE
real estate & financing
KONZULTANTI PRO
OBLAST NEMOVITOSTÍ
A JEJICH FINANCOVÁNÍ
Bude váš fond v investicích do retailu dále
pokračovat?
Rádi bychom pokračovali. V současné
době se rozhlížíme po nových příležitostech, nějaké posuzujeme. Trh je už však
dost saturovaný a zatím se nám nedaří najít
nic, co by stálo za to.
Můžete přiblížit i další projekty, do kterých investujete?
6
Will your fund be investing further in retail?
We’d like to do so. We’re currently looking
for new opportunities, and some we are assessing. But the market is fairly saturated,
and we haven’t yet found anything which
we would consider worth investing in.
7
ROZHOVOR | INTERVIEW
JAN HORČIČKA
JEDNATEL A ŘEDITEL
EDIFICE construction & consulting
EXECUTIVE DIRECTOR of
EDIFICE construction & consulting
Popište prosím vaši cestu v oboru? Po jakých zkušenostech jste zakládal EDIFICE
construction & consulting?
Moje cesta ve stavebním oboru začala
velmi úsměvně, a to prací na stavbě sídla
vlastníka Microsoftu Billa Gatese v Seattlu
ve státě Washington. To bylo v mých 18 letech, kdy jsem se při výměnném pobytu na
střední škole dostal do rodiny šéfa dodavatele domu. Následně jsem pracoval několik
měsíců na této stavbě jako jeho asistent.
Seriózně a systematicky jsem se oboru začal věnovat až na vysoké škole v průběhu
studia ČVUT a během průběžných stáží
v zahraničí na University of Washington,
Kansas State University v USA a Polytechnice of Horsens v Dánsku. V průběhu posledních let studia jsem pak pracoval asi pět let
jako projekt manažer společnosti Gleeds
Česká republika.
Kdy jste zakládal firmu?
Edifici jsem založil poté, co jsem začal mít
pocit, že trh zahraničních investorů v České republice se začíná utlumovat a naopak
roste trh českých investorů a partnerů. Na
ty Gleeds v té době nechtěl cílit. Edifici
jsem tedy založil po odchodu z Gleedsu
v roce 2004 a po několika letech tvrdé práce a velkého strádání se můj odhad ukázal
jako správný a firma začala právě na českých investorech úspěšně růst a rozšiřovat
jednak portfolio a také počet manažerů.
Pracujete hlavně pro české společnosti
a investory – jak byste charakterizoval
hlavní přidanou hodnotou služeb EDIFICE? Proč se domníváte, že máte u těchto
investorů úspěch?
Pracujeme zejména pro české investory,
české dodavatele a české partnery. I když
ne výhradně, protože se v našem portfoliu klientů objevují i zahraniční, například
konzultační společností Ernst & Young po-
čínaje (pro ty zajišťujeme kompletní služby
vedení výstavby jejich nových kanceláří),
přes klienty z řad módního průmyslu jako
je Louis Vuitton - pro ty jsme realizovali dva
obchody. Až po logistické společnosti jako
je ProLogis, pro něž jsme realizovali kompletní řízení výstavby logistické haly. Přesto
je pro nás klientela z řad českých investorů
klíčová a bylo tomu tak od počátku, kdy na
počátku našeho růstu byla zejména velmi
intenzivní spolupráce se společností Techo.
Pro tu jsme realizovali řadu projektů v roli
projektových manažerů a construction manažerů. Když to zjednoduším: ve své podstatě mne potřeby společnosti Techo, které
jsem nebyl schopen naplnit u předchozího
zaměstnavatele, vedly k založení vlastní
společnosti.
ným příkladem toho, že náš model funguje
a že klient dokáže přidanou hodnotu za
přiměřenou cenu ocenit.
Nyní ve vašem týmu působí několik desítek specialistů, co je Vaší metou a kam
bude EDIFICE dále směřovat?
Zastávám asi obecně rozšířenou teorii, že
každá firma musí mít snahu růst, jinak ji
nemá cenu dál rozvíjet. Cíle růstu jsou základem všech našich úvah o dalším směřování. Růst samotný není ovšem o počtu manažerů a specialistů, které zaměstnáváme.
Ti jsou nástroj, jak růstu dosahovat. Růst je
pak závislý zejména na zakázkách, klientech a trzích. A schopnosti nalézat nové
trhy a možnosti získávání nových zakázek.
Domnívám se, že hledání nových možností
„Jsme schopni přidanou
hodnotu našich služeb
jednoznačně doložit,“
A důvod, proč máme u investorů úspěch?
Upřímně myslím, že je to jako u všech ostatních úspěšných společností. Není na tom
nic tak převratného: poskytujeme služby
s vysokou přidanou hodnotu za přiměřené
ceny, u nichž si klient ověří, že cena těchto
služeb je významně nižší než přidaná hodnota, kterou přinášíme. Navíc se snažíme
v tomto oboru velmi netradičně cílit zejména na klienty s repetitivním businessem. Tudíž musíme být schopni přidanou hodnotu
našich služeb i jednoznačně doložit, aby
nás klient znovu využil. Příklad Techa, pro
které pracujeme již přes osm let, navíc na
velmi konkurenčním trhu dodavatelů, je zář-
se skrývá zejména v obsáhnutí co nejdelšího období z životního cyklu realitního projektu. V tomto a minulém roce jsme založili
dvě dceřinné společnosti EDIFICE real estate & financing a EDIFICE facility management, které by měly přispět právě k prodloužení časového období, ve kterém jsme
schopni projekt pokrývat. U prvně jmenované společnosti v oblasti obchodní před
zahájením projektu akviziční činností a po
jeho dokončení činností prodejů finálních
produktů nebo prodejů celého projektu
v souladu s exitovou strategií klienta. U společnosti druhé potom schopností poskytnout odborné služby provozovatelům při
9
ROZHOVOR | INTERVIEW
optimalizacích provozu a nákladů provozu
objektu až do jeho odstranění a uzavření
životního cyklu investice.
Chtěl bych ale zdůraznit, že přestože kolegové jsou nástroj firmy umožňující naplňovat růstové cíle, považuji zejména v našem
oboru své kolegy za to hlavní a klíčové, co
naše společnost má. Velmi si vážím jejich
kvalit a profesionality. Snažím se obecně
obklopit lidmi, kteří jsou vždy ve svém oboru a specializaci lepší než já, a tím posouvají možnosti společnosti daleko za hranice, ke kterým bych jí byl schopen posunout
já sám osobně.
Působil jste také v USA: v čem byla tato
zámořská zkušenost přínosná pro práci
v České republice?
Pokud se bavíme o mé spíš úsměvné historii
s Billem Gatesem a jeho domem, tak to se
nedá považovat za působení v USA. Ano,
studoval jsem tam a nějakou dobu tudíž žil
a každá zkušenost v zahraničí vám přináší
hlavně a především odstup od problémů
doma a schopnost je řešit s nadhledem, který lidem, kteří jiné prostředí neznají, chybí.
Mnohokrát mi právě tento nadhled pomohl
v řešení denních i koncepčních problémů
odlišně a úspěšněji než, „se to dělá“ u nás.
Do USA se stále vracíte: můžete přiblížit
Vaše aktuální aktivity v zámoří?
Ano, to je pravda, loni jsme v Sarasotě na
Floridě založili naší první americkou pobočku a nově nabízíme služby cíleného
vyhledávání realitních investičních příležitostí, kompletního developementu a projektového managementu i tam. Není to
nicméně vůbec jednoduchý začátek. Zatím
je pobočka ve velmi obtížné fázi rozjezdu
bez dlouhodobých projektů. Každopádně
cítíme, že atraktivita evropských trhů rychle
ROZHOVOR | INTERVIEW
klesá a investory začíná zajímat globální
diverzifikace investičního portfolia a právě
Spojené státy jsou pro konzervativní segment investorů velmi atraktivní a navíc realitní trh zejména rezidenčních nemovitostí
se nachází v naprosto optimální fázi ekonomického cyklu pro investice. Letos odstartoval další z cyklických růstů a investice na
tomto trhu jsou nyní velmi zajímavé. Proto
věříme, že přilákáme některé investory
z České republiky s chutí investovat na tamějším trhu svými referencemi a kreditem
z České republiky. Držte nám palce, budeme to potřebovat. Kdyby kdokoliv ze čtenářů chtěl na Floridě investovat, jsem mu
k dispozici s týmem kvalitních místních manažerů a developerů.
Aktuálně je jedním z největších projektů,
který řídí vaše společnost, bytový projekt
Zlatice na úpatí vrchu Vítkov… Kdy bude
tento projekt dokončen a jaká je role EDIFICE v tomto developmentu?
Zlatice je asi jeden z nejviditelnějších projektů, které řídíme, přestože aktuálně nepatří mezi největší a pro naši společnost
nevýznamnější projekt. Tím je v tuto chvíli
asi projekt výstavby pětihvězdičkového hotelového rezortu na Maledivách pro společnost Gladonia, kde řídíme formou construction managementu dodávky v hodnotě
přibližně 65 mil. USD.
Nicméně Zlatice jako významný rezidenční developerský projekt o 72 bytových jednotkách je pro nás významný zejména tím,
že je to první projekt, kde se nám podařilo
aplikovat naši strategii rozšířeného pokrytí
životního cyklu projektu. Na tomto projektu nyní zajišťujeme nejen kompletní služby
projektového řízení a technického dozoru,
ale i kompletní realitní služby prodeje bytových jednotek, jejich prezentace a zajišťo-
vání financování jak projektu, tak hypoték
jednotlivých bytů. Zlatice je pro nás proto
významným milníkem v expanzi po časové
ose životního cyklu projektů a portfoliu služeb na projektech zajišťovaných.
Jaká je podle Vás nyní situace na nemovitostním trhu? Odrazil se ode dna?
Domnívám se, že se „krize“ a její dopad
přeceňují a mnoho lidí se na ni vymlouvá.
Dle mého názoru nemovitostní trh nijak významně neporoste a jeho stávající situace
je standardem, na jaký si budeme muset
v budoucích letech zvyknout. Nezdravá
konjunktura let 2005 až 2009 poškodila
nemovitostní trh daleko více než stávající
standardní stav na trhu. A to zejména tím,
že významně zdražila v té době nedostatkové stavební práce a dala mnoha rádoby
developerům pocit, že na nemovitosti se
jednoduše vydělává prostě proto, že i špatné projekty se zhodnotily prostým růstem
hodnoty na trhu. A tak i špatné projekty neschopných „developerů“ nakonec vydělaly
a tato situace přivedla na trh přebytek nabídky nekvalitních projektů, které nyní často
banky drží v původních nesmyslných a nepřeceněných hodnotách v portfoliích. Na
základě těchto nesmyslů se obávají do realitních projektů investovat, což zdražuje náklady financování a zvyšuje potřebu equity.
Tedy trh vnímám jako zdravý a stabilizovaný. Kdo očekává růst trhu a čeká na něj, asi
se nejbližších letech nedočká. Co je ovšem
problém, je důvěra kupujících a nájemců a
to zejména v segmentu rezidenčních nemovitostí, kde média, která pro své fungování
potřebují vytvářet a podporovat teorie katastrof, neustále o stávajícím stavu informují
jako o krizi a přesvědčují trh, že existují reálné důvody k obavám z investic do realit,
a tím vytváří na trhu nejistotu a nedůvěru.
Pro významné české i zahraniční investory zajišťujeme komplexní inženýrské služby v oblasti
managementu staveb. Naším cílem je implementovat naší expertízu v procesu finančního
a cenového řízení do procesu řízení s dosažením optimální kvality ve stanoveném časovém horizontu a finančním rámci. Společnost EDIFICE nabízí komplexní balík služeb projektového a
cenového řízení stavebních projektů postavených na třech základních službách, kterými jsou
projektové řízení, cenové řízení, technický dozor a řízení dodavatelského systému.
We secure complete engineering services for major Czech and international investors in the
construction management field. Our goal is to implement our expertise in financial and price
management in the management process to achieve optimal quality within the determined time
and financial limits. EDIFICE offers a complete package of project and construction project price management services based on three basic services, these being project management, price
management, technical supervision and supply system management.
10
Can you describe your path in this field?
What experience led you to found EDIFICE construction & construction?
My path in the construction field began in
a rather funny way, working on the construction of Microsoft owner Bill Gates’
mansion in Seattle, Washington. I was 18
when I ended up with the family of the mansion’s contractor during an exchange trip at
secondary school. I subsequently worked
a number of months at the building site as
his assistant. I began working seriously and
systematically in the field at university when
studying at the Czech Technical University, and during progressive internships abroad at the University of Washington and
Kansas State University in the USA, and
Horsens Polytechnic in Denmark. During
my final years of study, I worked for about
five years as project manager for Gleeds
Czech Republic.
When did you set up the company?
I founded EDIFICE after I began to get the
impression that the foreign investors market
in the Czech Republic was starting to die
down, with the Czech investors and partners market growing. At that time, Gleeds
didn’t want to focus on them. So I set up
EDIFICE after leaving Gleeds in 2004, and
after a number of years of hard work and
huge adversity, my judgement was shown
to be correct, and the company began to
grow successfully with Czech investors, extending both its portfolio and number of
managers.
You work mainly for Czech companies
and investors – how would you characterise the main added value of EDIFICE services? Why do you think you are successful
with these investors?
We work mainly for Czech investors,
Czech suppliers and Czech partners, although not exclusively so, since there are
also foreign companies in our client portfolio, from consultancy company Ernst &
Young (for whom we provide complete
construction management services for their
new offices), through clients from the fashion industry such as Louis Vuitton – for
whom we’ve worked on two shops, up to
logistics companies such as ProLogis, for
whom we have implemented complete logistics hall construction management. Nonetheless, Czech investors are key clients for
us, and it has been like that since the beginning, when our growth began particularly
through intensive collaboration with Techo.
We carried out a number of projects for Techo as project managers and construction
managers. To put it simply: Techo’s requi-
rements, which I was unable to meet under
my former employer, led me to found my
own company.
And the reason behind our success with investors? I honestly think it’s the same as for
other successful companies. There’s nothing
surprising in it: we provide services with
high added value for fair prices, and our
clients can attest to the fact that the prices
of these services are markedly lower than
the added value they bring. Furthermore,
and unusually, we strive in particular to target clients with repeated business. We therefore have to be able to clearly prove the
added value of our services so that our clients will use us again. Techo, for whom we
have worked for over eight years in
a very competitive supplier market, is a perfect example that our model works, and
that clients appreciate added value for
a fair price.
There are now a few dozen specialists in
your team; what is your goal and where is
EDIFICE heading in future?
I stand by the well-known theory that every
company must try to grow; otherwise there’s no point in developing any further. The
aim of growth is behind all our considerations on where to go in future. But growth
itself isn’t about the number of managers
11
ROZHOVOR | INTERVIEW
AKTUÁLNĚ | CURRENTLY
and specialists we employ. They are tools
for achieving growth. Growth depends
especially on orders, clients and markets.
And the ability to find new markets and
opportunities for getting new orders. I think
hidden new opportunities can be found in
covering the longest possible period of the
life cycle of a real estate project. This year
and last year, we founded two subsidiaries,
EDIFICE real estate & financing, and EDIFICE facility management, which should
help us extend the time period we are able
to work on the project. The first company
works in the sales field before the project
begins through acquisitions and after completion through sales of the final product or
sales of the whole product in accordance
with the client’s exit strategy. For the second
company, this will be able to provide specialist services to operators to optimise operations and building operation costs until
their removal and closure of the investment
life cycle.
However, I would like to stress that although employees are tools of the company
allowing it to meet its growth targets, I consider my colleagues, in our field in particular, as our main asset and key to what our
company is. I truly appreciate their qualities
and professionalism. In general, I aim to surround myself with people who are better
in their field and specialism that I am, and
in this way they can move the company far
beyond the borders to which I would be
able to move it on my own.
complete development and project management over there too. It is, nonetheless,
not an easy beginning. At the moment, the
branch is in the difficult starting phase without any long-term projects. However, we
believe the attractiveness of European markets is falling fast, and investors are beginning to express interest in the global diversification of their investment portfolio, and
the United States is very attractive for conservative investors, plus the real estate market there, in particular residential property,
is in the ideal phase of the economic cycle
for investment. This year, further cyclical
growth began, and investment in the market
there is now very attractive. We therefore
believe that we can attract some investors
You’ve also worked in the USA: what benefits did this overseas experience bring
for work in the Czech Republic?
If you mean my rather amusing experience
with Bill Gates and his house, that can’t really be classed as working in the USA. But
yes, I studied there and also lived there for
some time, and every experience abroad
gives you distance from problems at home
so you can deal with them from a perspective which people who don’t know any other
environment, do not have. This perspective has many times helped me in dealing
with everyday problems and conceptual
problems in a different and more successful
way than the way ‘it’s done’ at home.
Currently, the Zlatice apartment project
at the foot of Vítkov hill represents one of
the largest projects run by your company. When will this project be completed,
and what is EDIFICE’s role in the development?
Zlatice is probably one of the most visible
projects we’re managing, but it is not currently one of the largest and most important projects for our company. Right now,
this is probably the construction of a five-star hotel resort in the Maldives for Gladonia, in which we are responsible for supply
construction management with a value of
roughly 65m USD.
Nevertheless, Zlatice, as a major residential development project with 72 apartment
units is particularly important for us because it is the first project where we succeeded in applying our strategy of covering a wider part of the project life cycle.
We now provide not just complete project
management and technical inspection
services for the project, but also complete
You still make many trips to the USA: can
you tell us about your current overseas
activities?
Yes, that’s true; last year we founded our
first American branch in Sarasota, Florida
and we now offer services including targeted real estate investment opportunities,
12
apartment unit sales services and presentation, and we secure financing for both
the project plus the mortgage for individual
apartments. Zlatice is an important milestone for us in our expansion along the life
cycle time line of projects and in the portfolio of services we provide for projects.
How do you assess the current situation
of the property market? Has it already hit
the bottom?
I think the ‘crisis’ and its affects are overstated, with many people using it to make
excuses. In my opinion, the property market
is not going to grow significantly, and the
current situation is the standard which we
are going to have to get used to in future.
‘We can demonstrate
the added value of
our services,’
from the Czech Republic wishing to invest
in the market over there with our references
and credit from the Czech Republic. Cross
your fingers for us, we’re going to need it. If
any of our readers want to invest in Florida,
I’m available for you with my team of quality local managers and developers.
The unhealthy boom of 2005 to 2009 did
much more to damage the property market
than the current standard market situation.
In particular in that poor quality construction work became significantly more expensive, giving developers the feeling that
they can easily make money in property
because even poor projects made money
simply through the growth in market values.
In this way even inept ‘developers’ made
money in the end, and the situation led to a
surplus of poor quality projects which now
banks often keep in their original nonsensical and non-revalued values in their portfolios. This crazy situation has made people
wary of investing in real estate projects, increasing financing costs and increasing equity requirements. So I consider the market
now to be healthy and stabilised. Anyone
expecting and waiting for market growth
will probably not see it in the next few
years. What is a problem, however, is the
lack of confidence of buyers and tenants, in
particularly in the residential property market, where the media, needing to create
and nurture the idea of disaster to survive,
continuously describes the current situation as a crisis, convincing the market that
there are real reasons to fear real estate investment, and thus creating insecurity and
scepticism in the market.
O FLORENTINU
FLORENTINUM
Aktuálně pracujeme již pro druhého nájemce, pro kterého jsme připravovali podklady pro výběr projektu a pomáhali při analýze vhodnosti. Jde o společnost RSJ algoritmic trading, která podepsala před
několika týdny HOT na pronájem části kanceláří v budově.
Prvnímu nájemci, pro kterého pracujeme na relokaci a který podepsal HOT již v lednu 2012, společnost Ernst & Young se podařilo na
počátku května 2013 uzavřít AFLA a tudíž směřuje dál úspěšně
k termínu stěhování 1. 1. 2014 do budovy.
Currently we have been working for another tenant, for which we are
preparing documents for project selection and assist in the analysis of
suitability. This tenant is RSJ algorithmic trading, which signed a HOT
a few weeks ago for the lease of a section of office space in the building.
The first tenants, for whom we are working on relocation and who signed a HOT in January 2012, Ernst & Young, managed to enter into an
AFLA in May 2013, and appear on course to move into the building
on 1 January 2014.
Z OSTROVA
FUSIVELAVARU
Pod naším vedením Techo úspěšně dokončilo a předalo
pět vil a dokončilo vzorové vily všech typů v resortu. Celá
akce směřuje k předání všech objektů nutných k zahájení
testovacího provozu před Vánoci 2013.
FROM THE ISLAND
OF FUSHIVELAVARU
Under our management, Techo successfully completed and
handed over five villas and completed show villas of all
villa types in the resort. The whole project is on course for
handover of all buildings necessary to launch test operations before Christmas 2013.
NAŠE SLUŽBY | OUR SERVICES
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
Nabízíme komplexní služby projektového řízení jak nájemcům, tak investorům nebo developerům. Naším cílem je zajištění profesionálního
řízení vývoje stavebního projektu od investičního záměru přes projektovou přípravu po realizaci metodou identifikace a plnění krátkodobých
srozumitelných cílů. Naší filozofií projektového řízení je zajištění informovanosti klienta, jež umožňuje činit kvalifikované rozhodnutí, na jejichž
základě zajistíme kompletní provedení těchto rozhodnutí včetně zajištění zpětné vazby a poradenství k jednotlivým krokům klienta.
PROJECT MANAGEMENT
We offer complete project management services to tenants, plus investors and developers. Our goal is to secure the professional management
of the construction project from the investment plan through project preparation to realisation of the method for identifying and meeting short-term comprehensible goals. Our project management philosophy is to
ensure the client is well-informed, allowing him to make informed decisions, on which basis we secure full execution of these decisions, including
providing feedback and advice on specific steps made by the client.
CENOVÉ ŘÍZENÍ
Dále nabízíme balík služeb cenového řízení od úvodní fáze investičního
záměru po zaúčtování realizovaného díla včetně poradenství dodavatelského systému, smluvní koordinace a cenového vyjednávání. Naším
cílem je implementovat expertízu v procesu finančního a cenového řízení do procesu řízení s dosažením optimální kvality ve stanoveném časovém horizontu a finančním rámci. Naše technika cenového řízení je specificky zaměřena na efektivní cenové plánování, kontrolu, monitoring a
reportování na základě stanovených priorit.
PRICE MANAGEMENT
We also offer a package of price management services from the initial
investment project phase to charging for the realised job including supply system advisory services, contractual co-ordination and price negotiations. Our goal is to implement our expertise in financial and price
management into the management process to achieve optimum quality
within the determined time and financial limits. Our price management
technique is specifically focused on effective price planning, control, monitoring and reporting on the basis of the determined priorities.
TECHNICKÝ DOZOR
A ŘÍZENÍ SUBDODAVATELŮ
Zahrnuje služby cenového řízení od úvodní fáze investičního záměru
po zaúčtování realizovaného díla včetně poradenství dodavatelského
systému, smluvní koordinace a cenového vyjednávání. Naším cílem je
implementovat expertízu v procesu finančního a cenového řízení do procesu řízení s dosažením optimální kvality ve stanoveném časovém horizontu a finančním rámci. Naše technika cenového řízení je specificky
zaměřena na efektivní cenové plánování, kontrolu, monitoring a reportování na základě stanovených priorit.
TECHNICAL SUPERVISION
AND SUBCONTRACTOR MANAGEMENT
Includes price management services from the initial investment project
phases to charging for the realised job including supply system advisory
services, contractual co-ordination and price negotiations. Our goal is
to implement our expertise in financial and price management into the
management process to achieve optimum quality within the determined
time and financial limits. Our price management technique is specifically
focused on effective price planning, control, monitoring and reporting
on the basis of the determined priorities.
13
PROJECT AND COST
MANAGEMENT
CONSULTANTS
USA - FLORIDA - TAMPA BAY - SARASOTA
V rámci portfolia služeb poskytovaných prostřednictvím
dceřinné společnosti EDIFICE US, LLS respektive v některých
případech poskytovaných v součinnosti s mateřskou firmou
EDIFICE construction & consulting, s.r.o., nabízíme v USA ve
státě Florida, konkrétně ve město Sarasota, následující služby:
EDIFICE US, LLC 1517 State Street, Sarasota, Florida, 34236
email: [email protected]fice.cz
> AKVIZIČNÍ SLUŽBY – VYHLEDÁVÁNÍ VHODNÝCH NEMOVITOSTÍ
> SLUŽBY DEVELOPERSKÉHO ŘÍZENÍ
> SLUŽBY PROJEKTOVÉHO A CENOVÉHO ŘÍZENÍ
> SLUŽBY ARCHITEKTA A CIVIL INŽENÝRA
KLÍČOVÍ LIDÉ EDIFICE PRO VÁS
YOUR EDIFICE KEY PEOPLE
JAN HORČIČKA
Ředitel
a jednatel společnosti

Executive Director
DAVID LAWN
Finanční ředitel
společnosti

Financial Director
TOMÁŠ FETTERS
Ředitel oddělení
cenového řízení

Head of Price
Management
EDIFICE NEWS
číslo I number: 01- léto 2013 I summer 2013
Vydává | Published by EDIFICE construction & consulting, s.r.o.; Návršní 2030/8, Praha 4, 140 00.
Tel.: +420 244 461 889, Email: [email protected]
Editor: Radek Váňa I Idealab
Redakční spolupráce | Editors: Lukáš Malý, Jan Škoda I EDIFICE construction & consulting
Foto | Photography: David Port, Jaroslav Moravec a archiv
Grafika | Graphics: Tereza Čermáková I Idealab
Kontakt | Contact: [email protected]
© 2013 EDIFICE construction & consulting. Všechna práva vyhrazena. / All rights reserved.
Navštivte www.edifice.cz, kde najdete náš newsletter volně ke stažení.
Visit www.edifice.cz, where you will find our newsletter available to download.
www.edifice.cz
16
JIŘÍ KRÁL
Ředitel oddělení
projektového řízení

Head of Project
Management
Download

stáhnout - Edifice