На основу члана 58. став 1. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 107/12) и члана 43.
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),
Влада доноси
ОД Л У К У
о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
1. Овом одлуком утврђују се највише цене на велико лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт.
2. Списак цена лекова одштампан је уз ову одлуку и чини њен саставни део.
3. Цене на велико лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт из тачке 1. ове одлуке утврђене су
без пореза на додату вредност (ПДВ).
4. Правна лица која се баве прометом лекова на велико и апотеке као здравствене установе, односно апотеке као други облици
здравствене службе, које се баве прометом лекова на мало, дужни су да ускладе цене лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је
режим издавања на рецепт који су затечени на залихама на дан ступања на снагу ове одлуке, са ценама лекова утврђеним у овој одлуци.
5. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је
режим издавања на рецепт („Службени гласник РС”, бр. 108/12, 8/13 и 22/13).
6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 брoj 338-4316/2013-1
У Бeoгрaду, 23. маја 2013. гoдинe
Влада
Председник,
Ивица Дачић, с.р.
Ред.
бр.
1
ЈКЛ
2
1
O1
2
01 0
3
4
Генеричко име лека (INN)
Заштићено име
лека
Облик и доза лека
Произвођач лека
3
4
5
6
7
Држава
Цена на велико у
производње
динарима
лека
8
9
LEKOVI KOJI DELUJU NA IMUNOLOŠKE MEHANIZME
antiserum protiv otrova evropskih zmija - konjski
J06AA03
01 0
5
6
АТЦ
Viekvin
rastvor za inj., bočica, 1x5ml
Institut za virusologiju, vakcine i serume”Torlak”
Republika
Srbija
1.175,20
Totekvin
rastvor za inj.; 1500i.j./ml;
ampula, 10x1ml
Institut za virusologiju, vakcine i serume”Torlak”
Republika
Srbija
1.780,60
antitoksin tetanusa za humanu
upotrebu - konjski
J06AA02
01 0
anti-humani T limfocitni imunoglobulin kunića
7
L04AA04
ATG-Fresenius S
koncentrat za rastvor za inf.;
20mg/ml; bočica, 1x5ml
Fresenius Biotech GmbH
Nemačka
27.880,60
8
L04AA04
ATG-Fresenius S
koncentrat za rastvor za inf.;
20mg/ml; bočica, 10x5ml
Fresenius Biotech GmbH
Nemačka
278.807,20
Thymoglobuline
prašak za rastvor za inf.; 25mg;
bočica staklena, 1x25mg
Genzyme Polyclonals SAS
Francuska
16.076,40
9
01 0
10
11
anti-T limfocitni imunoglobulin
za humanu upotrebu, zečiji
L04AA04
01 1
vakcina protiv hepatitisa B,
rekombinantna
12
J07BC01
Engerix-B
suspenzija za inj.; 10mcg/0,5ml;
bočica, 25x0,5ml
GlaxoSmithKline Biologicals Belgija
S.A.
14.601,30
13
J07BC01
Engerix-B
suspenzija za injekciju;
10mcg/0.5mL; ukupno 100 kom,
bočica, 100x0.5mL
GlaxoSmithKline Biologicals Belgija
S.A.
58.405,20
14
J07BC01
Engerix-B
suspenzija za inj.; 20mcg/1ml;
bočica, 25x1ml
GlaxoSmithKline Biologicals Belgija
S.A.
19.113,80
15
J07BC01
Engerix-B
suspenzija za injekciju;
20mcg/1mL; ukupno 100 kom,
bočica, 100x1mL
GlaxoSmithKline Biologicals Belgija
S.A.
76.455,30
16
J07BC01
Euvax B
suspenzija za inj.; 10mcg/0,5ml;
bočica, 1x0,5ml
LG Life Sciences
Južna
Koreja
501,70
17
J07BC01
Euvax B
suspenzija za injekciju;
10mcg/0.5mL; ukupno 10 kom,
bočica, 10x0.5mL
LG Life Sciences
Južna
Koreja
5.017,10
18
J07BC01
Euvax B
suspenzija za inj.; 20mcg/ml;
bočica, 1x1ml
LG Life Sciences
Južna
Koreja
913,60
19
J07BC01
Euvax B
suspenzija za injekciju;
20mcg/1mL; ukupno 10 kom,
bočica, 10x1mL
LG Life Sciences
Južna
Koreja
8.076,30
20
J07BC01
Euvax B
suspenzija za inj.; 10mcg/0,5ml;
bočica, 20x0,5ml
LG Life Sciences
Južna
Koreja
10.034,20
21
J07BC01
Euvax B
suspenzija za inj.; 20mcg/ml;
bočica, 20x1ml
LG Life Sciences
Južna
Koreja
14.894,30
24. мај 2013.
1
2
11
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
22
01 1
vakcina protiv hepatitisa A (inak- tivisana, adsorbovana)
23
J07BC02
Avaxim 160 U
suspenzija za inj. u napunjenom
inj.špricu; 160 Antigen j./0.5ml;
napunjen injekcioni špric,
1x0.5ml
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
24
01 1
vakcina protiv hepatitisa A,
inaktivisana
25
J07BC02
Havrix
suspenzija za inj.;720 El.j./0,5ml; GlaxoSmithKline Biologicals Belgija
S.A.
bočica staklena, 1x0,5ml
1.927,30 26
J07BC02
Havrix
suspenzija za inj.;720 El.j./0,5ml; GlaxoSmithKline Biologicals Belgija
S.A.
napunjen inj. špric, 1x0,5ml
1.927,30 27
J07BC02
Havrix
suspenzija za inj.;1440 El.j./1ml;
bočica staklena, 1x1ml
GlaxoSmithKline Biologicals Belgija
S.A.
2.920,20 28
J07BC02
Havrix
suspenzija za inj.;1440 El.j./1ml;
napunjen inj. špric, 1x1ml
GlaxoSmithKline Biologicals Belgija
S.A.
2.920,20 29
01 1
vakcina protiv hepatitisa A
(inaktivisana) i hepatitisa B
(rekombinantna, adsorbovana)
30
J07BC20
Twinrix Adult
suspenzija za inj.;720
El.j./1ml+20mcg/1ml.; napunjen
inj.špric, 1x1ml
GlaxoSmithKline Biologicals Belgija
S.A.
3.065,00 31
J07BC20
Twinrix Paediatric suspenzija za inj.; 360 El.j./0.5ml GlaxoSmithKline Biologicals Belgija
S.A.
+ 10mcg/0.5ml; napunjen inj.
špric, 1x0.5ml
2.151,20 32
01 1
vakcina protiv tuberkuloze
(atenuirani bacili M.bovis, soj
BCG)
33
J07AN01
BCG vakcina
liofilizovana
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 1mg/ml; liobočica sa
rastvaračem u ampuli, 5x1ml
Institut za virusologiju, vakcine i serume»Torlak»
Republika
Srbija
34
01 1
vakcina protiv poliomijelitisa,
inaktivisana
35
J07BF03
Imovax Polio
suspenzija za inj. u napunjenom Sanofi Pasteur S.A.
inj.špricu; 40 D.j/0.5ml + 8
D.j/0.5ml + 32 D.j/0.5ml; napunjeni inj. špric, 1x0,5ml
Francuska
36
01 1
vakcina protiv gripa
(fragmentisani virus,
inaktivisana)
37
J07BB02
Fluarix
suspenzija za inj.u napunjenom
inj.špricu, 15mcg / 0.5ml +
15mcg / 0.5ml + 15mcg / 0.5ml;
1x0,5ml
SmithKline Biologicals
Nemačka
38
J07BB02
Vaxigrip
suspenzija za inj. u napunjenom
inj. špricu; 15mcg/doza +15mcg/
doza + 15mcg/doza; napunjen
inj. špric, 20x0,5ml
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
10.481,90 39
J07BB02
Vaxigrip
suspenzija za inj. u napunjenom
inj. špricu; 15mcg/doza +15mcg/
doza + 15mcg/doza; napunjen
inj. špric, 1x0,5ml
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
524,10 40
J07BB02
Vaxigrip Junior
suspenzija za inj. u napunjenom
inj. špricu; 7.5mcg/doza
+7.5mcg/doza + 7.5mcg/doza;
napunjen inj. špric, 1x0,25ml
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
487,70 41
01 1
vakcina protiv gripa (fragmentisani virus, inaktivisana)
42
J07BB02
Intanza
suspenzija za inj. u napunjenom
injekcionom špricu; 9mcg/0,1
ml+9mcg/0,1ml+9mcg/0,1ml;
napunjen inj.špric, 1x0,1ml
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
754,10 43
J07BB02
Intanza
suspenzija za inj. u napunjenom
injekcionom špricu; 15mcg/0,1
ml+15mcg/0,1ml+15mcg/0,1ml;
napunjen inj.špric, 1x0,1ml
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
754,10 44
01 1
vakcina protiv gripa (inaktivisani površinski antigeni)
45
J07BB02
Fluad
suspenzija za inj. u napunjenom injekcionom špricu;
15mcg/0,5ml +15mcg/0,5ml
+15mcg/0,5ml; napunjen inj.
špric, 1x0,5ml
Imunološki zavod D.D.
Hrvatska
741,80 46
J07BB02
Fluimun
suspenzija za inj. u napunjenom injekcionom špricu;
15mcg/0,5ml +15mcg/0,5ml
+15mcg/0,5ml; napunjen inj.
špric, 1x0,5ml
Imunološki zavod D.D.
Hrvatska
560,80 47
01 1
vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabiesa)
2.393,20 4.878,20 630,00 504,60 12
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
48
J07BG01
Verorab
prašak i rastvarač za suspenziju
za inj., 2.5ij/0.5ml; bočica sa
rastvaračem u ampuli, 5x0.5ml
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
49
01 1
vakcina protiv Haemophilus
influenzae tip B, konjugovana
50
J07AG01
Act-HIB
prašak i rastvarač za rastvor za
Sanofi Pasteur S.A.
injekciju; 10mcg/0.5mL; ukupno
1 kom, bočica sa praškom i
napunjeni injekcioni špric sa
rastvaračem, 1 x 0.5mL
51
J07AG01
Hiberix
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 10mcg/0,5ml; liobočica sa
rastvaračem u bočici, 1x0,5ml
GlaxoSmithKline Biologicals Belgija
S.A.
816,70 52
J07AG01
Hiberix
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 10mcg/0,5ml; liobočica sa
rastvaračem u bočici, 100x0,5ml
GlaxoSmithKline Biologicals Belgija
S.A.
79.003,50 53
01 1
vakcina protiv pneumokoka,
polivalentna
54
J07AL01
Pneumo 23
rastvor za inj.; 25mcg/0,5ml
+25mcg/0,5ml +25mcg/0,5ml
+25mcg/0,5ml +25mcg/0,5ml
+25mcg/0,5ml +25mcg/0,5ml
+ 25mcg/0,5ml +25mcg/0,5ml
+25mcg/0,5ml +25mcg/0,5ml
+25mcg/0,5ml +25mcg/0,5ml
+25mcg/0,5ml +25mcg/0,5ml
+25mcg/0,5ml +25mcg/0,5ml
+25mcg/0,5ml +25mcg/0,5ml
+25mcg/0,5ml +25mcg/0,5ml
+25mcg/0,5ml +25mcg/0,5ml ;
napunjen inj.špric, 1x0,5ml
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
55
01 1
pneumokokna polisaharidna kon- jugovana vakcina, adsorbovana
56
J07AL02
Prevenar
suspenzija za inj. u napunjenom
injekcionom špricu; 2mcg/0,5ml
+ 4mcg/0,5ml + 2mcg/0,5ml
+ 2mcg/0,5ml + 2mcg/0,5ml
+ 2mcg/0,5ml + 2mcg/0,5ml
+ 20mcg/0,5ml; napunjen
injekcioni špric, 1x0,5 ml
Wyeth Pharmaceuticals
Velika
Britanija
5.561,30 57
J07AL02
Prevenar 13
suspenzija za injekciju u
napunjenom injekcionom špricu;
2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL
+ 2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL
+ 4.4mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL
+ 2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL
+ 2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL + 3.2mcg/0.5mL;
ukupno 1 kom, napunjen injekcioni špric sa iglom, 1 x 0.5 mL
Wyeth Pharmaceuticals
Velika
Britanija
5.558,00 58
J07AL02
Prevenar 13
suspenzija za injekciju u
napunjenom injekcionom špricu;
2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL
+ 2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL
+ 4.4mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL
+ 2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL
+ 2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL + 3.2mcg/0.5mL;
ukupno 10 kom, napunjen injekcioni špric, 10 x 0.5 mL
Wyeth Pharmaceuticals
Velika
Britanija
55.580,50 59
J07AL02
Prevenar 13
suspenzija za injekciju u
Wyeth Pharmaceuticals
napunjenom injekcionom špricu;
2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL
+ 2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL
+ 4.4mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL
+ 2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL
+ 2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL + 3.2mcg/0.5mL;
ukupno 10 kom, napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 x 0.5 mL
Velika
Britanija
55.580,50 60
01 1
pneumokokna polisaharidna kon- jugovana vakcina, adsorbovana
61
J07AL52
suspenzija za inj.; 1mcg/0,5ml
+ 3mcg/0,5ml + 1mcg/0,5ml
+ 1mcg/0,5ml+ 1mcg/0,5ml +
1mcg/0,5ml + 1mcg/0,5ml +
3mcg/0,5ml + 3mcg/0,5ml +
1mcg/0,5ml; bočica, 1x0.5ml
GlaxoSmithKline Biologicals Belgija
S.A.
Synflorix
Francuska
5.600,30 868,00 1.033,40 5.116,60 24. мај 2013.
1
2
13
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
suspenzija za inj. u napunjenom
injekcionom špricu; 1mcg/0,5ml
+ 3mcg/0,5ml + 1mcg/0,5ml
+ 1mcg/0,5ml+ 1mcg/0,5ml +
1mcg/0,5ml + 1mcg/0,5ml +
3mcg/0,5ml + 3mcg/0,5ml +
1mcg/0,5ml, napunjen inj. špric,
1x0,5ml
GlaxoSmithKline Biologicals Belgija
S.A.
vakcina protiv meningitisa (tip A i C), polisaharidna
J07AH03
Meningococcal
A+C
prašak i rastvarač za
suspenziju za inj.;
50mcg/0,5ml+50mcg/0,5ml;
liobočica sa rastvaračem u
špricu, 1x0,5ml
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
01 1
vakcina protiv trbušnog tifusa,
polisaharidna
66
J07AP03
Typhim VI
rastvor za inj. u napunjenom inj.
špricu; 25mcg/0,5ml; napunjeni
inj. špric, 1x0,5ml
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
67
01 1
vakcina protiv tetanusa, adsorbovana
68
J07AM01
Tetavaksal-T
suspenzija za inj.; 40i.j./0,5ml;
bočica, 10x5ml
Institut za virusologiju,
vakcine i serume”Torlak”
Republika
Srbija
8.877,30 69
J07AM01
Tetavaksal-T
suspenzija za inj.; 40i.j./0,5ml;
ampula, 1x0,5ml
Institut za virusologiju,
vakcine i serume”Torlak”
Republika
Srbija
184,30 70
J07AM01
Tetavaksal-T
suspenzija za inj.; 40i.j./0,5ml;
ampula, 10x0,5ml
Institut za virusologiju, vakcine i serume”Torlak”
Republika
Srbija
1.352,20 71
01 1
vakcina protiv difterije, tetanusa
i pertusisa (acelularna), adsorbovana
72
J07AX..
Infanrix
suspenzija za inj. u napunjenom injekcionom špricu;
25mcg/0,5ml + 25mcg/0,5ml
+ 8mcg/0,5ml + 30i.j./0,5ml +
40i.j./0,5ml; napunjen injekcioni
špric sa iglom, 1x0,5ml
GlaxoSmithKline Biologicals Belgija
S.A.
73
01 1
vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularna), hepatitisa
B (rekombinantna), poliomijelitisa (inaktivisana) i Haemophilus
influenzae tip b (konjugovana,
adsorbovana), kombinovana
74
J07AX..
Infanrix hexa
prašak i suspenzija za suspenziju
za inj.; 30i.j./0,5ml+25mcg/0,5m
l+40D.j./0,5ml+8D.j./0,5ml+32
D.j./0,5ml+25mcg/0,5ml+8mcg/
0,5ml+10mcg/0.5ml+40i.j./0,5m
l+10mcg PRP/0,5ml i 20-40mcg
T/0,5ml; napunjen inj. špric i
bočica, 1x0,5ml
GlaxoSmithKline Biologicals Belgija
S.A.
75
01 1
vakcina protiv dečije paralize,
(oralna)
76
J07BF02
OPVERO
oralna suspenzija; najmanje
106CCID50 /0.1ml + najmanje
105CCID50 /0.1ml + najmanje
105.8CCID50/0.1ml; bočica,
10x1 ml
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
77
01 1
vakcina protiv žute groznice
(živa atenuirana)
78
J07BL01
Stamaril
Sanofi Pasteur S.A.
prašak i rastvarač za suspenziju
za inj.; 1000LD 50/0,5ml; bočica
i rastvarač u napunjenom inj.
špricu, 1x0,5ml
Francuska
79
01 1
vakcina protiv H. influenzae
tip B, adsorbovana difterije i
tetanusa i acelularna pertusisa
i inaktivisana poliomijelitisa
1,2 i 3
80
J07CA06
Infanrix-IPV +
Hib
prašak i suspenzija za suspenziju
za inj.; 30i.j./0,5ml+25mcg/0,5
ml+40D.j./0,5ml+8D.j./0,5ml+
32D.j./0,5ml+25mcg/0,5ml+8
mcg/0,5ml+40i.j./0,5ml+10mcg
PRP/0,5ml i 20-40mcg T/0,5ml;
napunjen inj. špric i bočica,
1x0,5ml
GlaxoSmithKline Biologicals Belgija
S.A.
2.810,00 81
J07CA06
Pentaxim
prašak i suspenzija za suspenziju
za inj. u napunjenom inj.špricu;
30i.j./0.5ml+40i.j./0.5ml+25mc
g/0.5ml+25mcg/ 0.5ml+40D.j./0
.5ml.+8D.j./0.5ml.+32D.j./0.5m
l+10mcg/0.5ml; ukupno 1 kom;
bočica i napunjeni inj. špric sa
iglom, 1x0.5ml
Sanofi Pasteur S.A.
2.766,90 62
J07AL52
63
01 1
64
65
Synflorix
Francuska
5.116,60 848,60 1.207,70 1.407,50 5.220,70 4.512,80 1.550,30 14
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
82
J07CA06
Pentaxim
prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenom
injekcionom špricu; 30i.j./0.5m
l+40i.j./0.5ml+25mcg/0.5ml+2
5mcg/ 0.5ml+40D.j./0.5ml.+8D
.j./0.5ml.+32D.j./0.5ml+10mc
g/0.5ml; ukupno 1 kom; bočica
i napunjeni injekcioni špric sa
iglom, 1x0.5ml
Sanofi-Aventis ZRT
Mađarska
2.761,40 83
J07CA06
Pentaxim
prašak i suspenzija za suspenziju Sanofi Pasteur S.A.
za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 30i.j./0.5ml+40i
.j./0.5ml+25mcg/0.5ml+25mcg/
0.5ml+40D.j./0.5ml.+8D.j./0.5m
l.+32D.j./0.5ml+10mcg/0.5ml;
ukupno 1 kom; bočica i napunjeni injekcioni špric sa dodatkom
jedne ili dve igle, 1x0.5ml
Francuska
2.761,40 84
J07CA06
Pentaxim
prašak i suspenzija za suspenziju Sanofi-Aventis ZRT
za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 30i.j./0.5ml+40i
.j./0.5ml+25mcg/0.5ml+25mcg/
0.5ml+40D.j./0.5ml.+8D.j./0.5m
l.+32D.j./0.5ml+10mcg/0.5ml;
ukupno 1 kom; bočica i napunjeni injekcioni špric sa dodatkom
jedne ili dve igle, 1x0.5ml
Mađarska
2.761,40 85
01 1
vakcina protiv difterije i tetanusa, adsorbovana
86
J07AM51
Ditevaksal -T
suspenzija za inj.;
30i.j./0,5ml+40i.j/0,5ml;
bočica,10x5ml
Institut za virusologiju, vakcine i serume”Torlak”
Republika
Srbija
8.271,80 87
J07AM51
Ditevaksal -T za
odrasle
suspenzija za inj.;
30i.j./0,5ml+40i.j/0,5ml;
bočica,10x5ml
Institut za virusologiju, vakcine i serume”Torlak”
Republika
Srbija
8.271,80 88
01 1
vakcina protiv difterije, tetanusa
i velikog kašlja , adsorbovana
89
J07AM52
Aldipete-T
suspenzija za inj.; 40i.j./0,5ml+
30i.j./0,5ml+4i.j/0,5ml; bočica,
10x5ml
Institut za virusologiju, vakcine i serume”Torlak”
Republika
Srbija
90
01 1
vakcina protiv difterije, tetanusa
i pertusisa (acelularna), adsorbovana
91
J07AJ52
Tripacel
suspenzija za injekciju; 10mcg/0. Sanofi Pasteur Limited
5mL+5mcg/0.5mL+5mcg/0.5mL
+3mcg/0.5mL+30i.j./0.5mL+40i
.j./0.5mL; ukupno 1 kom; bočica
staklena, 1x0.5mL
Kanada
867,30 92
J07AJ52
Tripacel
suspenzija za inj; 10mcg/0.5ml+
5mcg/0.5ml+5mcg/0.5ml+3mcg/
0.5ml+30i.j./0.5ml+40i.j./0.5ml;
bočica staklena, 5x0.5ml
Sanofi Pasteur Limited
Kanada
4.336,60 93
01 1
vakcina protiv malih boginja,
zauški i rubele
94
J07BD52
Trimovax
prašak i rastvarač za rastvor za
Sanofi Pasteur S.A.
injekciju; 3log CCID50 + 3.7log
CCID50 + 3log CCID50; ukupno
10 kom, bočica sa praškom i
ampula sa rastvaračem, 10 x
0.5mL
95
J07BD52
Priorix
prašak i rastvarač za rastvor za
inj., liobočica sa rastvaračem u
ampuli, 1x0.5ml
GlaxoSmithKline Biologicals Belgija
S.A.
1.010,00 96
J07BD52
Priorix
prašak i rastvarač za rastvor za
inj., liobočica sa rastvaračem u
ampuli, 100x0.5ml
GlaxoSmithKline Biologicals Belgija
S.A.
98.235,50 97
J07BD52
M-M-R-VaxPRO
prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u
napunjenom injekcionom
špricu; 3logTCID50/0.5mL
+ 4.1logTCID50/0.5mL +
3logTCID50/0.5mL; ukupno
10 kom, bočica sa praškom i
napunjeni injekcioni špric sa
rastvaračem, 10 x 0.5mL
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
98
01 1
vakcina protiv varičele, živa
99
J07BK01
Varilrix
prašak i rastvarač za rastvor za
GlaxoSmithKline Biologicals Belgija
inj.; 10exp3.3 PFU/0.5ml; bočica S.A.
i rastvarač u napunjenom inj.
špricu, 1x0.5ml
100
01 1
vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6, 11, 16,
18), rekombinantna
Francuska
16.309,10 6.967,30 8.395,40 5.773,50 24. мај 2013.
1
2
15
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
101
J07BM01
Gardasil
suspenzija za inj.;
20μg+40μg+40μg+20μg;
bočica, 1x0,5ml
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
11.602,90 102
J07BM01
Gardasil
suspenzija za inj. u napunjenom injekcionom špricu;
20mcg+40mcg+40mcg+20mcg;
napunjen injekcioni špric,
1x0,5ml
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
11.601,90 103
01 1
vakcina protiv humanog
papiloma virusa (tipovi 16 i
18), rekombinantna, ađuvantna,
adsorbovana
104
J07BM02
Cervarix
suspenzija za inj.;
20mcg/0,5ml+20mcg/0,5ml;
napunjen inj.špric, 1x0,5ml
GlaxoSmithKline Biologicals Belgija
S.A.
105
01 1
živa vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusom
106
J07BH01
Rota Teq
oralni rastvor; 3,01x10exp6
i.j./doza + 4,39x10exp6 i.j./
doza +5,98x10exp6 i.j./
doza +3,51x10exp6 i.j./doza
+4,13x10exp6 i.j./doza; tuba,
1x2ml
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
107
J07BH01
Rotarix
prašak i rastvarač za oralnu
GlaxoSmithKline Biologicals Belgija
suspenziju; 10exp6 CCID50/1ml; S.A.
bočica i rastvarač u oralnom
aplikatoru, 1x1ml
108
01 2
prečišćeni proteinski derivat
tuberkulina za humanu upotrebu
109
V04CF01
PPD-T tuberkulin
rastvor za inj.; 3ij/0,1ml ; bočica
10x2,5ml
Institut za virusologiju, vakcine i serume”Torlak”
Republika
Srbija
110
01 3
humani normalni imunoglobulin
111
J06BA01
Gammanorm
rastvor za inj.; 165mg/ml;
bočica, 1x10ml
Octapharma AB
Švedska
10.033,70 112
J06BA01
Gammanorm
rastvor za inj.; 165mg/ml;
bočica, 10x10ml
Octapharma AB
Švedska
100.336,90 113
J06BA01
Gammanorm
rastvor za inj.; 165mg/ml;
bočica, 20x10ml
Octapharma AB
Švedska
200.673,80 114
J06BA01
Gammanorm
rastvor za inj.; 165mg/ml;
bočica, 1x20ml
Octapharma AB
Švedska
20.067,40 115
J06BA01
Gammanorm
rastvor za inj.; 165mg/ml;
bočica, 10x20ml
Octapharma AB
Švedska
200.673,80 116
J06BA01
Gammanorm
rastvor za inj.; 165mg/ml;
bočica, 20x20ml
Octapharma AB
Švedska
401.347,50 117
01 3
humani normalni imunoglobulin
za intravensku upotrebu
118
J06BA02
Humani imunoglobulin 5%
rastvor za inf.; 50mg/ml; bočica,
1x50ml
Institut za transfuziju krvi
Srbije
Republika
Srbija
9.568,90 119
J06BA02
Humani imunoglobulin 5%
rastvor za inf.; 50mg/ml; bočica,
1x100ml
Institut za transfuziju krvi
Srbije
Republika
Srbija
19.065,30 120
J06BA02
Octagam
rastvor za inf.; 50mg/ml; bočica,
1x50ml
Octapharma Pharmazeutika
Produktionsges m.b.H
Austrija
19.153,70 121
J06BA02
Octagam
rastvor za inf.; 50mg/ml; bočica,
1x100ml
Octapharma Pharmazeutika
Produktionsges m.b.H
Austrija
38.307,70 122
J06BA02
Ig Vena N I.V.
rastvor za inf.; 50mg/ml; bočica,
1x20ml
Kedrion S.P.A.
Italija
7.661,50 123
J06BA02
Ig Vena N I.V.
rastvor za inf.; 50mg/ml; bočica,
1x50ml
Kedrion S.P.A.
Italija
19.153,70 124
J06BA02
Ig Vena N I.V.
rastvor za inf.; 50mg/ml; bočica,
1x100ml
Kedrion S.P.A.
Italija
38.307,70 125
J06BA02
Ig Vena N I.V.
rastvor za inf.; 50mg/ml; bočica,
1x200ml
Kedrion S.P.A.
Italija
76.615,40 126
J06BA02
Kiovig
rastvor za inf.;10%; bočica
staklena, 1x25ml
Baxter S.A.
Belgija
19.153,30 127
J06BA02
Kiovig
rastvor za inf.;10%; bočica
staklena, 1x50ml
Baxter S.A.
Belgija
38.306,10 128
J06BA02
Kiovig
rastvor za inf.;10%; bočica
staklena, 1x100ml
Baxter S.A.
Belgija
76.612,70 129
J06BA02
Intratect
rastvor za inf.; 50mg/ml; bočica,
1x50ml
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
19.153,30 130
J06BA02
Intratect
rastvor za inf.; 50mg/ml; bočica,
1x100ml
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
38.307,70 131
J06BA02
Intratect
rastvor za inf.; 50mg/ml; bočica,
1x200ml
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
76.612,70 132
J06BA02
Privigen
rastvor za inf.; 100mg/ml;
bočica, 1x25ml
CSL Behring AG
Švajcarska
19.146,80 133
J06BA02
Privigen
rastvor za inf.; 100mg/ml;
bočica, 1x50ml
CSL Behring AG
Švajcarska
38.305,80 134
J06BA02
Privigen
rastvor za inf.; 100mg/ml;
bočica, 1x100ml
CSL Behring AG
Švajcarska
76.611,50 9.294,90 3.843,20 5.364,30 19.610,80 16
Број 46
3
24. мај 2013.
1
2
135
01 3
anti D (Rho) imunoglobulin,
humani
4
5
6
7
8
9
136
J06BB01
Partobulin SDF
rastvor za inj.; 1250i.j./1ml;
napunjen inj. špric, 1x1ml
Baxter AG
Austrija
5.103,40 137
J06BB01
Immunorho
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 300mcg/2ml; liobočica sa
rastvaračem, 1x2ml
Kedrion S.P.A.
Italija
4.071,20 138
J06BB01
Rhesonativ
rastvor za inj.; 1250i.j./2ml;
ampula, 1x2ml
Octapharma AB
Švedska
5.107,50 139
J06BB01
Rhophylac 300
rastvor za inj. u napunjenom inj.
špricu; 300mcg/2ml; napunjen
inj. špric, 1x2ml
CSL Behring AG
Švajcarska
5.107,50 140
01 3
rabies imunoglobulin-humani
141
J06BB05
Humani antirabijski imunoglobin
rastvor za inj.; 100i.j./ml;
bočica, 1x1ml
Institut za transfuziju krvi
Srbije
Republika
Srbija
22,60 142
J06BB05
Humani antirabijski imunoglobin
rastvor za inj.; 100i.j./ml ;
bočica, 1x2ml
Institut za transfuziju krvi
Srbije
Republika
Srbija
22,60 143
J06BB05
Humani antirabijski imunoglobin
rastvor za inj.; 100i.j./ml;
bočica, 1x5ml
Institut za transfuziju krvi
Srbije
Republika
Srbija
22,60 144
J06BB05
Imunoglobulin
(ljudski) protiv
besnila
rastvor za inj.; 200i.j.; bočica,
1x2ml
Imunološki zavod D.D.
Hrvatska
145
01 3
tetanus imunoglobulin-humani
146
J06BB02
Atebulin
rastvor za inj.; 250i.j.; bočica,
1x250i.j.
Institut za transfuziju krvi
Srbije
Republika
Srbija
952,50 147
J06BB02
Tetagam P
rastvor za inj.; 250i.j./1ml;
ampula, 1x1ml
CSL Behring GmbH
Nemačka
952,40 148
J06BB02
Tetanus Gamma
rastvor za inj.; 250i.j./1ml;
napunjen inj.špric, 1x1ml
Kedrion S.P.A.
Italija
798,10 149
J06BB02
Tetabulin S/D
rastvor za inj.; 250i.j./1ml; napunjen inj.špric sa iglom, 1x1ml
Baxter AG
Austrija
150
01 3
hepatitis B imunoglobulin,
humani
151
J06BB04
ImmunoHBs
rastvor za inj.;180 i.j./1ml;
bočica, 1x1ml
Kedrion S.P.A.
Italija
7.685,10 152
J06BB04
ImmunoHBs
rastvor za inj.;540 i.j./3ml;
bočica, 1x3ml
Kedrion S.P.A.
Italija
26.920,30 153
J06BB04
Hepatect CP
rastvor za inf.;50 i.j./ml; bočica,
1x2ml
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
7.540,40 154
J06BB04
Hepatect CP
rastvor za inf.;50 i.j./ml; bočica,
1x10ml
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
34.660,70 155
J06BB04
Hepatect CP
rastvor za inf.;50 i.j./ml; bočica,
1x40ml
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
133.782,20 156
01 3
palivizumab
157
J06BB16
Synagis
prašak i rastvarač za rastvor za
Abbott S.R.L.
inj.; 50mg; bočica sa rastvaračem
u ampuli, 1x1ml
Italija
59.429,50 158
J06BB16
Synagis
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.;100mg; bočica sa
rastvaračem u ampuli, 1x1ml
Abbott S.R.L.
Italija
98.345,40 159
01 4
adalimumab
160
L04AB04
Humira
rastvor za inj. u napunjenom
injekcionom špricu; 40mg/0,8ml
; napunjen inj.špric, 2x0,8ml
Abbott Biotechnology
Deutchland GmbH
Nemačka
161
01 4
golimumab
162
L04AB06
Simponi
rastvor za inj. u napunjenom
Janssen Biologics B.V.
injekcionom špricu; 50mg/0.5ml;
napunjen inj.špric, 1x0.5ml
Holandija
112.675,10 163
L04AB06
Simponi
rastvor za inj. u penu sa
uloškom; 50mg/0.5ml; pen sa
uloškom, 1x0.5ml
Janssen Biologics B.V.
Holandija
112.675,10 164
01 4
ustekinumab
165
L04AC05
Stelara
rastvor za inj.; 45mg/0.5ml;
bočica, 1x2ml
Centocor B.V.
Holandija
166
01 4
tocilizumab
167
L04AC07
Actemra
koncentrat za rastvor za inf.;
80mg/4ml; bočica staklena,
1x4ml
Roche Pharma AG
Nemačka
15.499,40 168
L04AC07
Actemra
koncentrat za rastvor za inf.;
200mg/10ml; bočica staklena,
1x10ml
Roche Pharma AG
Nemačka
38.684,60 169
L04AC07
Actemra
koncentrat za rastvor za inf.;
400mg/20ml; bočica staklena,
1x20ml
Roche Pharma AG
Nemačka
77.040,30 170
01 4
azatioprin
171
L04AX01
Imuran
film tabl.100x50mg
Excella GmbH
Nemačka
172
01 4
leflunomid
173
L04AA13
Arava
film tabl. 30x10mg
Aventis Intercontinental
Francuska
9.121,00 1.047,60 111.683,80 388.732,00 2.007,40 6.169,10 24. мај 2013.
1
2
17
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
174
L04AA13
Arava
film tabl. 30x20mg
Aventis Intercontinental
Francuska
5.740,70 175
L04AA13
Arava
film tabl. 3x100mg
Aventis Intercontinental
Francuska
2.983,40 176
01 4
mikofenolna kiselina
177
L04AA06
CellCept
kaps., tvrda, 300x250mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
29.300,40 178
L04AA06
CellCept
film tabl. 150x500mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
24.925,30 179
L04AA06
CellCept
prašak za koncentrat za rastvor
za inf. bočica, 4x500mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
5.440,60 180
L04AA06
Myfortic
tabl.gastrorezistentne,
120x180mg
Novartis Pharma Services
Švajcarska
12.912,80 181
L04AA06
Myfortic
tabl.gastrorezistentna,
120x360mg
Novartis Pharma Services
Švajcarska
25.807,80 182
L04AA06
Micolat
kaps., tvrda, 300x250mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
17.891,70 183
L04AA06
Trixin
kaps., tvrda, 100x250mg
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
5.963,90 184
L04AA06
Mycophenolate
Mofetil Medico
Uno
film tabl. 50x500mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
5.873,40 185
L04AA06
Mycophenolate
Mofetil Medico
Uno
film tabl. 150x500mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
17.620,50 186
L04AA06
Mofetan
kapsula, tvrda; 250mg; ukupno
30 kom, blister, 3 x 10 kom
Pharmaswiss D.O.O.
Republika
Srbija
1.750,60 187
L04AA06
Mofetan
film tableta; 500mg; ukupno 150
kom, blister, 15 x 10 kom
Pharmaswiss D.O.O.
Republika
Srbija
17.682,20 188
01 4
fingolimod
189
L04AA27
Gilenya
kapsula, tvrda; 0,5mg; ukupno 28 Novartis Pharma Stein AG
kom, blister, 2 x 14 kom
Švajcarska
190
01 4
rituksimab
191
L01XC02
Mabthera
koncentrat za rastvor za inf.;
500mg/50ml; bočica, 1x50ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd;
Roche Diagnostics GmbH
Švajcarska;
Nemačka
143.195,40 192
L01XC02
Mabthera
koncentrat za rastvor za inf.;
100mg/10ml; bočica, 2x10ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd;
Roche Diagnostics GmbH
Švajcarska;
Nemačka
57.606,50 193
01 4
infliksimab
194
L04AB02
Remicade
prašak za koncentrat za rastvor
za inf.,bočica, 1x100mg
Centocor B.V.
Holandija
195
01 4
ciklosporin
196
L04AD01
Sandimmun
koncentrat za rastvor za inf.;
250mg/5ml; ampula, 10x5ml
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
10.380,30 197
L04AD01
Sandimmun
Neoral
kaps., meka, 50x100 mg
R.P.Scherer GmbH & Co.KG
za Novartis Pharma AGŠvajcarska
Nemačka
13.887,70 198
L04AD01
Sandimmun
Neoral
kaps., meka, 50x25 mg
R.P.Scherer GmbH & Co.KG
za Novartis Pharma AGŠvajcarska
Nemačka
3.740,90 199
L04AD01
Sandimmun
Neoral
kaps., meka, 50x50 mg
R.P.Scherer GmbH & Co.KG
za Novartis Pharma AGŠvajcarska
Nemačka
7.201,20 200
L04AD01
Sandimmun
Neoral
oralni rastvor; 100mg/ml;
bočica, 1x50ml
R.P.Scherer GmbH & Co.KG
za Novartis Pharma AGŠvajcarska
Francuska
14.546,60 201
01 4
baziliksimab
202
L04AC02
Simulect
prašak i rastvarač za rastvor za inj./inf., liobočica sa
rastvaeačem, 1x20mg
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
203
01 4
etanercept
204
L04AB01
Enbrel
prašak i rastvarač za rastvor za
inj., bočica, 4x25mg
Wyeth Pharmaceuticals
Velika
Britanija
53.755,80 205
L04AB01
Enbrel
rastvor za inj.; 25mg/0,5ml;
napunjen injekcioni špric sa
iglom, 4x0,5ml
Wyeth Pharmaceuticals
Velika
Britanija
53.755,80 206
L04AB01
Enbrel
rastvor za inj.; 50mg/1ml; napunjen injekcioni špric sa iglom,
4x1ml
Wyeth Pharmaceuticals
Velika
Britanija
107.493,60 207
01 4
everolimus
208
L04AA18
Certican
tabl. 60x0,25mg
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
10.523,50 209
L04AA18
Certican
tabl. 60x0,5mg
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
18.811,90 210
01 4
natalizumab
211
L04AA23
Tysabri
koncentrat za rastvor za inf.;
300mg/15ml; bočica,1x15ml
Biogen Idec Denmark
Manufacturing APS
Danska
212
01 4
sirolimus
213
L04AA10
Rapamune
film tabl. 30x1mg
Pfizer Ireland
Pharmaceuticals
Irska
214
01 4
takrolimus
215
L04AD02
Prograf
kaps., tvrda, 30x0,5mg
Astellas Ireland Co. Ltd.
Irska
3.102,80 216
L04AD02
Prograf
kaps., tvrda, 60x1mg
Astellas Ireland Co. Ltd.
Irska
12.865,60 217
L04AD02
Prograf
kaps., tvrda, 30x5mg
Astellas Ireland Co. Ltd.
Irska
29.040,80 187.366,20 60.488,40 110.410,70 178.970,10 11.480,60 18
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
218
L04AD02
Advagraf
kaps. sa produženim
oslobađanjem, tvrda; 30x0.5mg
Astellas Ireland Co. Ltd.
Irska
3.265,80 219
L04AD02
Advagraf
kaps. sa produženim
oslobađanjem, tvrda; 50x0.5mg
Astellas Ireland Co. Ltd.
Irska
5.443,10 220
L04AD02
Advagraf
kaps. sa produženim
oslobađanjem, tvrda; 30x1mg
Astellas Ireland Co. Ltd.
Irska
6.534,10 221
L04AD02
Advagraf
kaps. sa produženim
oslobađanjem, tvrda; 50x1mg
Astellas Ireland Co. Ltd.
Irska
10.890,10 222
L04AD02
Advagraf
kaps. sa produženim
oslobađanjem, tvrda; 60x1mg
Astellas Ireland Co. Ltd.
Irska
13.068,10 223
L04AD02
Advagraf
kaps. sa produženim
oslobađanjem, tvrda; 30x3mg
Astellas Ireland Co. Ltd.
Irska
19.597,20 224
L04AD02
Advagraf
kaps. sa produženim
oslobađanjem, tvrda; 50x3mg
Astellas Ireland Co. Ltd.
Irska
32.662,00 225
L04AD02
Advagraf
kaps. sa produženim
oslobađanjem, tvrda; 30x5mg
Astellas Ireland Co. Ltd.
Irska
31.404,20 226
L04AD02
Advagraf
kaps. sa produženim
oslobađanjem, tvrda; 50x5mg
Astellas Ireland Co. Ltd.
Irska
52.340,10 227
L04AD02
Panalimus
kaps., tvrda, 60x0,5mg
Panacea Biotec LTD.
Indija
4.799,00 228
L04AD02
Panalimus
kaps., tvrda, 60x1mg
Panacea Biotec LTD.
Indija
8.430,00 229
L04AD02
Panalimus
kaps., tvrda, 100x5mg
Panacea Biotec LTD.
Indija
65.134,10 230
01 5
glatiramer acetat
231
L03AX13
Copaxone
rastvor za inj.; 20mg/ml; napunjen inj. špric, 28x1ml
Teva Pharmaceutical
Industries Ltd.
Izrael
232
01 5
interferon beta 1b - humani
rekombinantni
233
L03AB08
Betaferon
prašak i rastvarač za inj.; 8Mij/
ml; lioboćica sa rastvaračem u
špricu, 15x1,2ml
Schering AG
Nemačka
234
O2 i LEKOVI KOJI DELUJU NA INFEKTIVNE I PARAZITARNE 32
BOLESTI
235
02 0
benzilpenicilin, benzilpenicilinprokain
236
J01CE30
Pancillin
prašak za suspenziju za inj.;
200000ij +600000ij; bočica,
50x800000ij
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
237
02 0
fenoksimetilpenicilin kalijum
238
J01CE02
Cliacil
tabl. 20x600000ij
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
163,00 239
J01CE02
Cliacil
tabl. 20x1200000ij
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
394,00 240
J01CE02
Cliacil
prašak za sirup, bočica, 1x150ml
(600000ij/ml)
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
263,90 241
02 0
flukloksacilin
242
J01CF05
Flucloxacillin
Aurobindo
prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 1000mg; ukupno 1 kom,
bočica staklena, 1 x 1000mg
Aurobindo Pharma LTD
Indija
243
02 1
amoksicilin
244
J01CA04
Amoksicilin
kaps., tvrda, 16x250mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
96,80 *
245
J01CA04
Amoksicilin
kaps., tvrda, 16x500mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
138,60 *
246
J01CA04
Amoksicilin
granule za oralnu suspenziju;
250mg/5ml; bočica, 1x100ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
102,50 247
J01CA04
Amoxicillin
kaps., tvrda, 16x500mg
Remedica Ltd.
Kipar
138,60 *
248
J01CA04
Sinacilin
prašak za oralnu suspenziju;
250mg/5ml; bočica,1x100ml
Galenika AD
Republika
Srbija
151,10 *
249
J01CA04
Sinacilin
kaps., tvrda, 16x250mg
Galenika AD
Republika
Srbija
96,80 *
250
J01CA04
Sinacilin
kaps., tvrda, 16x500mg
Galenika AD
Republika
Srbija
138,60 *
251
J01CA04
Ospamox
prašak za oralnu suspenziju;
500mg/5ml; bočica, 1x60ml
Sandoz GmbH
Austrija
121,70 252
J01CA04
Ospamox DT
tabl. za oralnu suspenziju,
14x500mg
Sandoz GmbH
Austrija
124,80 253
J01CA04
Ospamox DT
tabl. za oralnu suspenziju,
14x1000mg
Sandoz GmbH
Austrija
250,10 254
02 1
amoksicilin, klavulanska kiselina 255
J01CR02
Amoksiklav 2X
Lek Farmacevtska Družba
prašak za oralnu suspenziju;
400mg+57mg; bočica od tamnog D.D.
stakla, 1x70ml
Slovenija
332,10 256
J01CR02
Amoksiklav 2X
film tabl. 10x(500mg+125mg)
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
469,10 257
J01CR02
Amoksiklav 2X
film tabl. 10x(875mg+125mg)
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
618,80 258
J01CR02
Amoksiklav
film tabl. 15x(250mg+125mg)
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
435,70 84.349,50 86.756,50 2.386,70 299,20 24. мај 2013.
1
2
19
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
259
J01CR02
Amoksiklav
film tabl. 15x(500mg+125mg)
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
606,50 260
J01CR02
Amoksiklav
prašak za rastvor za inj., bočica,
5x(1000mg+200mg)
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
975,10 261
J01CR02
Augmentin
film tabl. 14x(875mg+125mg)
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika
Britanija
726,70 262
J01CR02
Augmentin
prašak za oralnu suspenziju; 400mg/5mL+57mg/5mL;
ukupno 1 kom, bočica staklena,
1x70mL
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika
Britanija
403,40 263
J01CR02
Augmentin
prašak za rastvor za inj./
inf.; 500mg+100mg; bočica,
10x600mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika
Britanija
1.414,30 264
J01CR02
Medoclav
prašak za rastvor za inj./inf.;
1000mg + 200mg; bočica staklena, 5x1.2g
Medochemie Ltd.
Kipar
975,10 265
J01CR02
Panklav
film tabl. 15x(250mg+125mg)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
437,00 *
266
J01CR02
Panklav
film tabl. 20x(500mg+125mg)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
865,00 *
267
J01CR02
Panklav
prašak za oralnu suspenziju;
125mg/5ml+31,25mg/5ml;
bočica, 1x100ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
269,90 *
268
J01CR02
Panklav forte
prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5ml+62.5mg/5ml;
bočica, 1x100ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
568,90 *
269
J01CR02
Panklav 2X
film tabl. 14x(875mg+125mg)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
912,80 *
270
J01CR02
Panklav 2X
granule za oralnu suspenziju;
400mg/5ml+57mg/5ml; bočica,
1x70ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
350,50 *
271
J01CR02
Panklav 2X
granule za oralnu suspenziju;
400mg/5ml+57mg/5ml; bočica,
1x140ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
692,50 *
272
02 1
ampicilin
273
J01CA01
Ampicilin
kaps., tvrda, 16x500mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
139,90 274
J01CA01
Ampicilin
granule za oralnu suspenziju;
250mg/5ml; bočica, 1x100ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
116,60 275
J01CA01
Pentrexyl
prašak za rastvor za inj., bočica,
50x1g
Corden Pharma Latina S.P.A. Italija
276
J01CA01
Pentrexyl
kapsula tvrda; 500mg; ukupno 16 Galenika AD
kom, blister, 2 x 8 kom
Republika
Srbija
170,20 *
277
J01CA01
Pamecil
prašak za rastvor za inj. /inf.,
bočica, 10x1g
Medochemie Ltd.
Kipar
721,30 278
J01CA01
Pamecil
prašak za rastvor za inj. /inf.,
bočica, 100x1g
Medochemie Ltd.
Kipar
7.213,20 279
02 1
ampicilin, sulbaktam
280
J01CR01
Ampisulcillin
prašak za rastvor za inj.;
1000mg+500mg; bočica,
10x1,5g
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
281
02 1
piperacilin, tazobaktam
282
J01CR05
Tazocin
prašak za rastvor za inj./inf.;
4g+0.5g; bočica, 12x4.5g
Wyeth Lederle S.P.A.
Italija
15.513,40 283
J01CR05
Piperacillin/
Tazobactam
Aurobindo
prašak za rastvor za inj./inf.;
4g+0.5g; bočica, 12x4.5g
Aurobindo Pharma LTD
Indija
12.239,00 284
J01CR05
Piperacillin/
Tazobactam
prašak za rastvor za inj./inf.;
2g+0.25g; boca, 1x2.25g
Labesfal-Laboratorios Almiro Portugalija
S.A.
487,30 285
J01CR05
Piperacillin/
Tazobactam
prašak za rastvor za inj./inf.;
2g+0.25g; boca, 10x2.25g
Labesfal-Laboratorios Almiro Portugalija
S.A.
4.873,60 286
J01CR05
Piperacillin/
Tazobactam
prašak za rastvor za inj./inf.;
4g+0.5g; boca, 1x4.5g
Labesfal-Laboratorios Almiro Portugalija
S.A.
958,50 287
J01CR05
Piperacillin/
Tazobactam
prašak za rastvor za inj./inf.;
4g+0.5g; boca, 10x4.5g
Labesfal-Laboratorios Almiro Portugalija
S.A.
10.165,00 288
J01CR05
Acipirin
prašak za rastvor za inj./inf.;
4g+0.5g; bočica, 1x4.5g
Laboratorio Reig Jofre S.A.
Španija
289
J01CR05
Piptaz
prašak za rastvor za inj./inf.;
4g+0.5g; bočica, 12x4.5g
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
290
32 1
cefaleksin
291
J01DB01
Cefaleksin
kaps., tvrda, 16x250mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
148,40 *
292
J01DB01
Cefaleksin
kaps., tvrda, 16x500mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
253,20 *
293
J01DB01
Cefaleksin
granule za oralnu suspenziju;
250mg/5ml; bočica, 1x100ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
241,30 *
294
J01DB01
Cefalexin Alkaoid
kaps., tvrda, 16x500 mg
Alkaloid AD
Makedonija
253,20 *
295
J01DB01
Cefalexin Alkaoid
prašak za oralnu suspenziju;
250mg/5ml; bočica, 1x100ml
Alkaloid AD
Makedonija
174,50 *
4.282,90 1.580,70 *
958,50 12.239,00 20
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
296
J01DB01
Cefalexin
kaps., tvrda, 16x500mg
Remedica Ltd.
Kipar
253,20 *
297
J01DB01
Palitrex
kaps., tvrda, 16x250mg
Galenika AD
Republika
Srbija
148,40 *
298
J01DB01
Palitrex
kaps., tvrda, 16x500mg
Galenika AD
Republika
Srbija
253,20 *
299
J01DB01
Palitrex
prašak za oralnu suspenziju;
250mg/5ml; bočica, 1x100ml
Galenika AD
Republika
Srbija
241,30 *
300
32 1
cefazolin
301
J01DB04
Cefazolin
Pharmanova
prašak za rastvor za inj., bočica,
5x1g
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
993,70 302
J01DB04
Cefazolin-MIP
prašak za rastvor za inf.;
2g/100ml; bočica, 10x100ml
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
4.715,30 *
303
J01DB04
Galecef
prašak za rastvor za inj.im iv
inf., bočica, 50x1g
Galenika AD
Republika
Srbija
9.938,30 *
304
J01DB04
Cefazolin
prašak za rastvor za inj./inf.,
bočica, 50x1g
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
9.937,00 305
J01DB04
Primaceph
prašak za rastvor za inj., bočica,
50x1g
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
9.937,00 306
32 1
cefaklor
307
J01DC04
Alfacet
kaps., tvrda, 16x250mg
Galenika AD
Republika
Srbija
434,70 *
308
J01DC04
Alfacet
kaps., tvrda, 16x500mg
Galenika AD
Republika
Srbija
731,00 *
309
J01DC04
Alfacet
prašak za oralnu suspenziju;
25mg/ml; bočica, 1x60ml
Galenika AD
Republika
Srbija
185,70 *
310
J01DC04
Alfacet
prašak za oralnu suspenziju;
50mg/ml; bočica, 1x60ml
Galenika AD
Republika
Srbija
296,60 *
311
J01DC04
Cefaklor
kaps., tvrda, 16x250mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
433,40 312
J01DC04
Cefaklor
kaps., tvrda, 16x500mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
729,70 313
J01DC04
Cefaklor
sirup; 125mg/5ml; bočica,
1x60ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
184,40 314
J01DC04
Cefaklor
sirup; 250mg/5ml; bočica,
1x60ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
295,30 315
J01DC04
Cefaklor Alkaloid
kaps., tvrda, 16x500mg
Alkaloid AD
Makedonija
731,00 *
316
J01DC04
Cefaklor Alkaloid
prašak za oralnu suspenziju;
125mg/5ml; bočica, 1x60ml
Alkaloid AD
Makedonija
185,70 *
317
J01DC04
Cefaklor Alkaloid
prašak za oralnu suspenziju;
250mg/5ml; bočica, 1x60ml
Alkaloid AD
Makedonija
296,60 *
318
32 1
cefprozil
319
J01DC10
Cefzil
film tabl. 10x500mg
Corden Pharma Latina S.P.A. Italija
1.395,20 320
J01DC10
Cefzil
granule za oralnu suspenziju;
250mg/5ml; bočica, 1x60ml
Corden Pharma Latina S.P.A. Italija
785,20 321
32 1
cefiksim
322
J01DD08
Pancef
film tabl. 5x400mg
Alkaloid AD
Makedonija
811,90 323
J01DD08
Pancef
film tabl. 10x400mg
Alkaloid AD
Makedonija
1.623,70 324
J01DD08
Pancef
granule za oralnu suspenziju;
100mg/5ml; bočica, 1x60ml
Alkaloid AD
Makedonija
704,40 325
J01DD08
Pancef
prašak za oralnu suspenziju;
100mg/5ml; bočica, 1x100ml
Alkaloid AD
Makedonija
1.174,00 326
J01DD08
Cefexin
film tableta; 400mg; ukupno 10
kom, blister, 1 x 10 kom
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
1.623,70 327
32 1
cefpodoksim
328
J01DD13
Tridox
film tabl. 10x100mg
Alkaloid AD
Makedonija
470,20 *
329
J01DD13
Tridox
film tabl. 20x100mg
Alkaloid AD
Makedonija
939,10 *
330
J01DD13
Tridox
film tabl. 10x200mg
Alkaloid AD
Makedonija
956,60 *
331
J01DD13
Tridox
film tabl. 20x200mg
Alkaloid AD
Makedonija
1.911,90 *
332
J01DD13
Tridox
prašak za oralnu suspenziju;
40mg/5ml; bočica, 1x64.8g
Alkaloid AD
Makedonija
551,00 *
333
32 1
cefuroksim
334
J01DC02
Nilacef
prašak za rastvor za inj., bočica,
1x750mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
184,10 *
335
J01DC02
Nilacef
prašak za rastvor za inj., bočica,
1x1500mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
364,70 *
336
J01DC02
Cefuroksim
prašak za rastvor za inj., bočica,
1x750mg
Galenika AD
Republika
Srbija
184,10 *
337
J01DC02
Cefuroksim
prašak za rastvor za inj., bočica,
1x1500mg
Galenika AD
Republika
Srbija
364,70 *
338
J01DC02
Ceroxim
tabl. 10x250mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
418,90 339
J01DC02
Ceroxim
tabl. 10x500mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
698,80 24. мај 2013.
1
2
21
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
340
J01DC02
Cefuroxim-MIP
prašak za rastvor za inj., bočica,
10x750mg
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
1.542,90 *
341
J01DC02
Cefuroxim-MIP
prašak za rastvor za inj./inf.,
bočica, 10x1500mg/100ml
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
2.836,70 *
342
J01DC02
Cefuroxim-MIP
prašak za rastvor za inj./inf.,
bočica, 10x1500mg/50ml
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
2.836,70 *
343
J01DC02
Aksef
film tabl. 10x250mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
418,90 344
J01DC02
Aksef
film tabl. 14x250mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
586,40 345
J01DC02
Aksef
film tabl. 20x250mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
837,60 346
J01DC02
Aksef
film tabl. 10x500mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
698,80 347
J01DC02
Aksef
film tabl. 14x500mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
978,30 348
J01DC02
Aksef
film tabl. 20x500mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
1.397,70 349
J01DC02
Aksef
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 750mg/6ml; liobočica sa
rastvaračem u ampuli, 1x6ml
Pharma Vision Sanayii Ve
Ticaret A.S. za Nobel Ilac
Sanayii Ve Ticaret A.S.
Turska
182,80 350
J01DC02
Xorimax
prašak za oralnu suspenziju;
125mg/5ml; boca staklena,
1x32.9g
Sandoz GmbH
Austrija
373,00 351
J01DC02
Xorim
prašak za rastvor za inj., bočica,
10x750mg
Sandoz GmbH
Austrija
1.541,60 352
J01DC02
Xorim
prašak za rastvor za inj., bočica,
10x1500mg
Sandoz GmbH
Austrija
2.835,40 353
J01DC02
Cefuroxim
Medochemie
prašak za rastvor za inj./inf.;
bočica, 10x750mg
Medochemie Ltd.
Kipar
1.541,60 354
J01DC02
Cefuroxim
Medochemie
prašak za rastvor za inj./inf.;
bočica, 10x1500mg
Medochemie Ltd.
Kipar
2.835,40 355
J01DC02
Dicef
prašak za rastvor za inj./inf.,
bočica, 50x750mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
7.708,20 356
J01DC02
Dicef
prašak za rastvor za inj./inf.,
bočica, 10x1500mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
2.835,40 357
J01DC02
Dicef
prašak za rastvor za inj./inf.,
bočica, 50x1500mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
14.176,80 358
32 1
cefotaksim
359
J01DA10
Tolycar
prašak za inj., bočica, 1x0,5g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
138,10 360
J01DA10
Tolycar
prašak za inj., bočica, 1x1g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
291,60 361
J01DA10
Tolycar
prašak za inj., bočica, 1x2g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
530,20 362
J01DA10
Tolycar
prašak za inj., bočica, 20x0,5g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
2.779,40 363
J01DA10
Tolycar
prašak za inj., bočica, 20x1g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
5.412,70 364
J01DA10
Tolycar
prašak za inj., bočica, 20x2g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
10.069,40 365
J01DD01
Cefotaksim
prašak za rastvor za inj., bočica,
1x1g
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
291,70 *
366
J01DD01
Cefotaksim
prašak za rastvor za inj., bočica,
5x1g
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.255,50 *
367
J01DD01
Cefotaksim
Pharmanova
prašak za rastvor za inj., bočica,
5x1g
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
1.022,20 368
J01DD01
Cefotaxim
Medochemie
prašak za rastvor za inj./inf.; 1g;
bočica staklena, 10x1g
Medochemie Ltd.
Kipar
2.001,50 369
J01DD01
Cefotaxim
Medochemie
prašak za rastvor za inj./inf.; 1g;
bočica staklena, 100x1g
Medochemie Ltd.
Kipar
20.015,20 370
32 1
ceftazidim
371
J01DD02
Ceftazidim
Sandoz
prašak za rastvor za inj., bočica,
1x500mg
Sandoz GmbH
Austrija
306,00 372
J01DD02
Ceftazidim
Sandoz
prašak za rastvor za inj., bočica,
1x1g
Sandoz GmbH
Austrija
640,70 373
J01DD02
Ceftazidim
prašak za rastvor za inj., bočica,
1x1g
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
490,30 374
J01DD02
Ceftazidim
prašak za rastvor za inj., bočica,
1x1g
Galenika AD
Republika
Srbija
491,60 *
375
J01DD02
Forcas
prašak za rastvor za inj., bočica,
1x500mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
307,30 *
376
J01DD02
Forcas
prašak za rastvor za inj., bočica,
1x1000mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
491,60 *
22
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
377
J01DD02
Tizacef
prašak za rastvor za inj./inf.; 1g;
bočica staklena, 50x1g
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
24.511,00 378
32 1
ceftibuten
379
J01DA39
Cedax
kaps., tvrda, 5x400mg
Schering-Plough
Holandija
1.277,70 380
J01DA39
Cedax
prašak za oralnu suspenziju;
36mg/ml; bočica, 1x30ml
Schering-Plough
Holandija
628,60 381
J01DA39
Cedax
prašak za oralnu suspenziju;
36mg/ml; bočica, 1x60ml
Schering-Plough
Holandija
1.257,30 382
32 1
ceftriakson
383
J01DD04
Azaran
prašak za rastvor za inj., bočica,
50x1g
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
23.056,90 *
384
J01DD04
Ceftriakson
prašak za rastvor za inj.
10x250mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
1.087,60 385
J01DD04
Ceftriakson
prašak za rastvor za inj.
50x250mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
5.437,90 386
J01DD04
Ceftriakson
prašak za rastvor za inj.
10x500mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
1.859,40 387
J01DD04
Ceftriakson
prašak za rastvor za inj.
50x500mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
9.296,60 388
J01DD04
Ceftriakson
prašak za rastvor za inj. 10x1g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
4.610,60 389
J01DD04
Ceftriakson
prašak za rastvor za inj. 50x1g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
23.055,60 390
J01DD04
Ceftriakson
prašak za rastvor za inj., bočica,
1x1g
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
465,10 *
391
J01DD04
Ceftriakson
prašak za rastvor za inj., bočica,
5x1g
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
2.306,40 *
392
J01DD04
Ceftriakson
prašak za rastvor za inj., bočica,
1x2g
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
961,00 *
393
J01DD04
Ceftriakson
prašak za rastvor za inj., bočica,
5x2g
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
4.799,70 *
394
J01DD04
Ceftriakson
prašak za rastvor za inj., bočica,
10x1g
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
4.610,60 395
J01DD04
Ceftriakson
prašak za rastvor za inj., bočica,
50x1g
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
23.055,60 396
J01DD04
3cef
prašak za rastvor za inj./inf.;
bočica, 50x1 g
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
23.055,60 397
J01DD04
Ceftriaxon-MIP
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x1g
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
472,70 *
398
J01DD04
Ceftriaxon-MIP
prašak za rastvor za inf., bočica,
10x1g
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
4.611,90 *
399
J01DD04
Ceftriaxon-MIP
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x2g
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
961,00 *
400
J01DD04
Ceftriaxon-MIP
prašak za rastvor za inf. 10x2g
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
9.598,10 *
401
J01DD04
Ceftriakson
Pharmanova
prašak za rastvor za inj./inf.,
bočica, 5x1g
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
2.305,10 402
J01DD04
Lendacin
prašak za rastvor za inj./inf.,
bočica, 10x1g
Sandoz GmbH
Austrija
4.610,60 403
J01DD04
Longaceph
prašak za rastvor za inj., bočica,
10x1g
Galenika AD
Republika
Srbija
4.611,90 *
404
J01DD04
Rocephin
prašak za rastvor za inf., bočica,
5x2g
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
4.928,10 405
J01DD04
Rocephin
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 1g/3.5ml; liobočica sa
rastvaračem u ampuli, 1x3.5ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
385,70 406
J01DD04
Rocephin
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 1g/10ml; liobočica sa
rastvaračem u ampuli, 1x10ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
443,90 407
32 1
cefepim
408
J01DE01
Cefim
prašak za rastvor za inj./inf.,
bočica, 1x500mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
272,20 *
409
J01DE01
Cefim
prašak za rastvor za inj./inf.,
bočica, 1x1000mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
684,10 *
410
J01DE01
Maxicef
prašak za rastvor za injekciju,
bočica, 1x1g
Galenika AD
Republika
Srbija
684,10 *
411
02 2
doksiciklin
412
J01AA02
Doksiciklin
tabl. 5x100mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
55,50 413
J01AA02
Doksiciklin
kaps., tvrda, 5x100mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
69,80 *
414
J01AA02
Dovicin
kaps. 5x100mg
Galenika AD
Republika
Srbija
69,80 *
24. мај 2013.
1
2
23
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
415
J01AA02
Vibramycin D
tabl.za oralnu suspenziju, 10x100 Pfizer PGM
mg
Francuska
225,10 416
02 2
tetraciklin hlorid
417
J01AA07
Amracin
kaps. 16x500mg
Galenika AD
Republika
Srbija
185,10 *
418
J01AA07
Amracin
kapsula, tvrda; 500mg; ukupno
20 kom, blister, 2x10 kom
Galenika AD
Republika
Srbija
232,40 *
419
02 4
tobramicin
420
J01GB01
Bramitob
rastvor za raspršivanje;
300mg/4ml; kontejner jednodozni, 56x4ml
Chiesi Farmaceutici S.P.A.
Italija
421
02 4
gentamicin
422
J01GB03
Gentamicin
rastvor za inj.; 80mg; ampula,
10x2ml
Galenika AD
Republika
Srbija
532,20 *
423
J01GB03
Gentamicin
rastvor za inj.; 120mg; ampula
10x2ml
Galenika AD
Republika
Srbija
692,20 *
424
J01GB03
Gentamicin
inj.im iv inf. 10x20mg/2ml
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
329,50 *
425
J01GB03
Gentamicin
inj.im iv inf. 10x40mg/2ml
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
407,10 *
426
J01GB03
Gentamicin
inj.im iv inf. 10x80mg/2ml
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
532,20 *
427
J01GB03
Gentamicin
inj.im iv inf. 10x120mg/2ml
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
692,20 *
428
J01GB03
Gentamicin
rastvor za inj.; 80mg/2ml;
ampula, 10x2ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
532,20 *
429
J01GB03
Gentamicin
rastvor za inj.; 120mg/2ml;
ampula, 10x2ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
692,20 *
430
02 4
amikacin
431
J01GB06
Amikacin
rastvor za inj.; 100mg; ampula,
10x2ml
Galenika AD
Republika
Srbija
592,40 *
432
J01GB06
Amikacin
rastvor za inj.; 500mg; ampula,
10x2ml
Galenika AD
Republika
Srbija
1.699,30 *
433
J01GB06
Aminocin
rastvor za inj./inf.; 500mg/2ml;
ampula, 50x2ml
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
8.489,80 434
32 5
azitromicin
435
J01FA10
Azitromicin
Sandoz
film tabl. 6x250mg
Sandoz S.R.L.
Rumunija
542,50 436
J01FA10
Azitromicin
Sandoz
film tabl. 3x500mg
Sandoz S.R.L.
Rumunija
456,70 437
J01FA10
Azitromicin
Sandoz
prašak za oralnu suspenziju;
100mg/5ml; bočica, 1x20ml
Sandoz S.R.L.
Rumunija
244,90 438
J01FA10
Azitromicin
Sandoz
prašak za oralnu suspenziju;
200mg/5ml; bočica, 1x20ml
Sandoz S.R.L.
Rumunija
327,50 439
J01FA10
Azitromicin
Sandoz
prašak za oralnu suspenziju;
200mg/5ml; bočica, 1x30ml
Sandoz S.R.L.
Rumunija
491,20 440
J01FA10
Hemomycin
kaps., tvrda, 6x250mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
543,80 *
441
J01FA10
Hemomycin
film tabl. 3x500mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
458,00 *
442
J01FA10
Hemomycin
granule za oralnu suspenziju;
200mg/5ml; bočica, 1x20ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
328,80 *
443
J01FA10
Hemomycin
prašak za oralnu suspenziju;
200mg/5ml; bočica, 1x30ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
492,50 *
444
J01FA10
Hemomycin
granule za oralnu suspenziju;
100mg/5ml; bočica, 1x20ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
228,70 *
445
J01FA10
Hemomycin
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x500mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
781,30 *
446
J01FA10
Sumamed
film tabl. 6x125mg
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
495,40 447
J01FA10
Sumamed
film tabl. 3x500mg
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
564,50 448
J01FA10
Sumamed
kaps., tvrda, 6x250mg
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
755,20 449
J01FA10
Sumamed
sirup, bočica, 1x20ml
(100mg/5ml)
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
325,40 450
J01FA10
Sumamed
sirup, bočica, 1x30ml
(200mg/5ml)
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
823,40 451
J01FA10
Sumamed
prašak za rastvor za inf., bočica,
5x500mg
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
4.402,10 452
J01FA10
Sumamed forte
sirup
prašak za oralnu suspenziju;
200mg/5ml; bočica, 1x15ml
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
362,50 453
J01FA10
Sumamed sirup
1200 XL
prašak za oralnu suspenziju;
200mg/5ml; bočica, 1x37.5ml
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
1.027,60 454
J01FA10
Azitrim
film tabl. 6x250mg
Farmal D.D.
Hrvatska
542,50 455
J01FA10
Azitrim
film tabl. 3x500mg
Farmal D.D.
Hrvatska
456,70 456
J01FA10
Zmax
granule sa produženim
oslobađanjem za oralnu
suspenziju; 2g; bočica, 1x60ml
Pfizer Pharmaceuticals LLC
Portoriko
927,30 203.275,60 24
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
457
J01FA10
Azax
film tabl. 3x500mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
456,70 458
J01FA10
Azibiot
film tabl. 3x500mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
456,70 459
J01FA10
Azibiot
film tabl. 3x500mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
458,00 *
460
32 5
eritromicin
461
J01FA01
Eritromicin
film tabl. 16x250mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
181,10 462
J01FA01
Eritromicin
film tabl. 16x500mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
298,40 463
J01FA01
Eritromicin
suva smeša za oralnu suspenziju;
125mg/5ml; bočica, 1x100ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
377,30 464
J01FA01
Eritromicin
suva smeša za oralnu suspenziju;
250mg/5ml; bočica, 1x100ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
631,60 465
J01FA01
Eritromicin
film tabl. 20x250mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
226,90 *
466
J01FA01
Eritromicin
film tabl. 20x500mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
373,60 *
467
32 5
klaritromicin
468
J01FA09
Zymbaktar
film tabl. 14x250mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
343,80 *
469
J01FA09
Zymbaktar
film tabl. 14x500mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
721,80 *
470
J01FA09
Zymbaktar
granule za oralnu suspenziju;
125mg/5ml; bočica, 1x100ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
446,70 *
471
J01FA09
Zymbaktar
granule za oralnu suspenziju;
250mg/5ml; bočica, 1x100ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
911,70 *
472
J01FA09
Klaritromicin
film tabl. 14x250mg
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
342,50 473
J01FA09
Klaritromicin
film tabl. 14x500mg
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
720,50 474
J01FA09
Klacid MR
film tabl. sa modifikovanim
oslobađanjem 7x500mg
Abbott S.R.L.
Italija
653,80 475
J01FA09
Klacid
film tabl. 14x500
Abbott S.R.L.
Italija
842,30 476
J01FA09
Klacid
granule za oralnu suspenziju;
125mg/5ml; boca, 1x60ml
Abbott S.R.L.
Italija
319,10 477
J01FA09
Klacid IV
prašak za rastvor za inf., bočica
staklena, 1x500mg
Famar L Aigle
Francuska
478
J01FA09
Clarithromycin
film tabl. 14x250mg
Remedica Ltd.
Kipar
342,50 479
J01FA09
Clarithromycin
film tabl. 14x500mg
Remedica Ltd.
Kipar
720,50 480
J01FA09
Fromilid
film tabl. 14x500mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
721,80 *
481
J01FA09
Fromilid
film tabl. 14x250mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
342,50 482
J01FA09
Fromilid uno
tabl. sa produženim oslobadjanjem 7x500mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
551,90 *
483
J01FA09
Fromilid uno
tabl. sa produženim oslobadjanjem 14x500mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
1.174,90 *
484
J01FA09
Fromilid uno
film tableta sa modifikovanim
oslobađanjem; 500mg; ukupno 5
kom, blister, 1 x 5 kom
Krka, Tovarna zdravil, D.D.
Slovenija
418,20 485
J01FA09
Fromilid uno
film tableta sa modifikovanim
oslobađanjem; 500mg; ukupno
10 kom, blister, 2 x 5 kom
Krka, Tovarna zdravil, D.D.
Slovenija
836,40 486
J01FA09
Klerimed
film tabl. 14x250mg
Medochemie Ltd.
Kipar
342,50 487
J01FA09
Klerimed
film tabl. 14x500mg
Medochemie Ltd.
Kipar
720,50 488
32 5
midekamicin
489
J01FA03
Macropen
film tabl. 16x400mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
279,20 490
J01FA03
Macropen
granule za oralnu suspenziju;
175mg/5ml; bočica, 1x115ml
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
391,60 491
32 5
roksitromicin
492
J01FA06
Roximisan
tabl. 10x150mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
493
32 5
telitromicin
494
J01FA15
Ketek
film tabl. 10x400mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
2.204,30 495
J01FA15
Ketek
film tabl. 14x400mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
3.086,00 496
32 6
klindamicin
497
J01FF01
Clindamycin-MIP
film tabl. 12x300mg
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
241,50 *
498
J01FF01
Clindamycin-MIP
film tabl. 30x300mg
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
497,80 *
499
J01FF01
Clindamycin-MIP
film tabl. 12x600mg
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
453,70 *
1.319,60 386,90 *
24. мај 2013.
1
2
25
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
500
J01FF01
Clindamycin-MIP
film tabl. 30x600mg
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
1.131,90 *
501
J01FF01
Clindamycin-MIP
rastvor za inj.; 600mg/4ml ;
ampula, 5x4ml
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
1.091,10 *
502
J01FF01
Klindamicin
kaps., tvrda, 16x150mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
186,20 503
J01FF01
Klindamicin
rastvor za inj.; 300mg/2ml;
ampula, 10x2ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.246,00 *
504
32 6
linkomicin hlorid
505
J01FF02
Lincohem
rastvor za inj./ inf.; 600mg/2ml;
ampula, 10x2ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
506
32 7
amfotericin B
507
J02AA01
Amphocil
liofilizat za rastvor za inf. bočica, Chiesi Pharmaceuticals
1x50mg
GmbH
Austrija
14.166,40 508
J02AA01
Amphocil
liofilizat za rastvor za inf. bočica, Chiesi Pharmaceuticals
1x100mg
GmbH
Austrija
23.399,40 509
32 7
flukonazol
510
J02AC01
Diflucan
rastvor za infuziju; 2mg/ml;
bočica, 1x100ml
Pfizer PGM
Francuska
511
J02AC01
Diflucan
kaps., tvrda, 1x150mg
Pfizer PGM
Francuska
338,90 512
J02AC01
Diflucan
kaps., tvrda, 7x50mg
Pfizer PGM
Francuska
1.060,40 513
J02AC01
Fluconal
kaps. 7x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
830,30 *
514
J02AC01
Fluconal
kaps. 1x150mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
286,60 *
515
J02AC01
Fluconal
rastvor za inf.; 2mg/ml; bočica
1x100ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.129,60 516
J02AC01
Flumycozal
kaps., tvrda, 7x50mg
Aegis Ltd
Kipar
872,90 517
J02AC01
Flumycozal
kaps., tvrda, 1x150mg
Aegis Ltd
Kipar
285,30 518
J02AC01
Fluco Sandoz
kaps., tvrda, 7x50mg
Novartis (Bangladesh) Ltd
Bangladeš
872,90 519
J02AC01
Fluco Sandoz
kaps., tvrda, 1x150mg
Novartis (Bangladesh) Ltd
Bangladeš
285,30 520
J02AC01
Fluconazole-Teva
rastvor za infuziju; 2mg/mL;
ukupno 10 kom, kesa, 10 x
100mL
Teva Pharmaceutical Works
Private Ltd. Company
Mađarska
11.278,60 521
32 7
itrakonazol
522
J02AC02
Kanazol
kaps. 10x100mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
951,10 *
523
J02AC02
Omicral
kaps., tvrda, 4x100mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
403,20 524
J02AC02
Omicral
kaps., tvrda, 15x100mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
1.439,20 525
J02AC02
Omicral
kaps., tvrda, 28x100mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
2.633,30 526
J02AC02
ItraconEP
kaps. tvrda, 14x100mg
ExtractumPharma ZRT.
Mađarska
1.325,40 527
J02AC02
ItraconEP
kaps. tvrda, 28x100mg
ExtractumPharma ZRT.
Mađarska
2.633,30 528
32 7
posakonazol
529
J02AC04
Noxafil
oralna suspenzija; 40mg/ml;
bočica staklena, 1x105ml
Schering Plough
Francuska
530
32 7
kaspofungin
531
J02AX04
Cancidas
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x50mg
Merck & Co.Inc
USA
48.653,00 532
J02AX04
Cancidas
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x70mg
Merck & Co.Inc
USA
61.749,90 533
32 7
ketokonazol
534
J02AB02
Mycoseb
tabl. 20x200mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
524,90 1.526,00 65.872,40 513,10 *
535
32 7
terbinafin
536
D01BA02
Lamisil
tabl. 14x250mg
Novartis Pharmaceuticals
UK Ltd
Velika
Britanija
1.437,60 537
D01BA02
Myconafine
tabl. 28x125mg
Actavis Ltd
Malta
1.612,00 *
538
D01BA02
Myconafine
tabl. 14x250mg
Actavis Ltd
Malta
1.074,80 *
539
D01BA02
Mycofin
tabl. 14x250mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
1.073,50 540
D01BA02
Mycofin
tabl. 28x250mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
1.951,60 541
D01BA02
Terbinafin
Genericon
tabl. 14x250mg
Genericon Pharma GMBH
Austrija
1.073,50 542
32 7
vorikonazol
543
J02AC03
Vfend
film tabl. 10x50mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
9.669,90 544
J02AC03
Vfend
film tabl. 10x200mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
38.575,00 545
J02AC03
Vfend
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x200mg
Pfizer PGM
Francuska
12.000,90 26
Број 46
3
24. мај 2013.
1
2
546
32 8
aciklovir
4
5
6
7
8
9
547
J05AB01
Aciklovir
tabl. 25x200mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
548
J05AB01
Zovirax
prašak za rastvor za inf., bočica,
5x250mg
GlaxoSmithKline SPA
Italija
4.050,80 549
J05AB01
Medovir
prašak za rastvor za inf., bočica,
10x250mg
Medochemie Ltd.;
Lisapharma S.P.A.
Kipar; Italija
7.356,60 550
J05AB01
Medovir
prašak za rastvor za inf., bočica,
100x250mg
Medochemie Ltd.;
Lisapharma S.P.A.
Kipar; Italija
73.565,00 551
32 8
brivudin
552
J05AB15
Brivuzost
tabl. 7x125mg
Berlin-Chemie AG (Menarini
Group)
Nemačka
553
32 8
darunavir
554
J05AE10
Prezista
film tabl. 60x600mg
Janssen-Cilag S.P.A.
Italija
555
32 8
telaprevir
556
J05AE11
Incivo
film tableta; 375mg; ukupno 168
kom, boca plastična, 4 x 42 kom
Janssen-Cilag S.P.A.
Italija
557
32 8
boceprevir
558
J05AE12
Victrelis
kapsula, tvrda; 200mg; ukupno
336 kom, blister, 28 x 12 kom
Schering-Plough Labo N.V.
Belgija
559
32 8
fosamprenavir
560
J05AE07
Telzir
film tabl. 60x700mg
Glaxo Wellcome Operations;
Glaxo Wellcome S.A.
Velika
Britanija;
Španija
561
32 8
ganciklovir
562
J05AB06
Cymevene
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x500mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
563
32 8
interferon alfa 2a
564
L03AB04
Roferon A
rastvor za inj.; 3Mij/0,5ml;
napunjen inj.špric, 1x0,5ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
1.641,00 565
L03AB04
Roferon A
rastvor za inj.; 4,5Mij/0,5ml;
napunjen inj.špric, 1x0,5ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
2.411,70 566
L03AB04
Roferon A
rastvor za inj.; 9Mij/0,5ml;
napunjen inj.špric, 1x0,5ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
4.909,70 567
L03AB04
Roferon A
rastvor za inj.; 18Mij/0,6ml;
karpula, 1x0,6ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
10.686,20 568
32 8
peginterferon alfa 2a
569
L03AB11
Pegasys
rastvor za inj.; 135mcg/0,5ml;
napunjen inj.špric, 1x0.5ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
15.198,70 570
L03AB11
Pegasys
rastvor za inj.; 180mcg/0,5ml;
napunjen inj.špric, 1x0,5ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
18.425,90 571
L03AB11
Pegasys
rastvor za injekciju u penu
sa uloškom; 135mcg/0.5mL;
ukupno 1 kom, pen sa uloškom,
1 x 0.5 mL
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
15.240,20 572
L03AB11
Pegasys
rastvor za injekciju u penu
sa uloškom; 180mcg/0.5mL;
ukupno 1 kom, pen sa uloškom,
1 x 0.5 mL
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
18.475,60 573
32 8
interferon alfa 2b
574
L03AB05
Intron A
rastvor za inj.; 18Mij/1,2ml;
karpula sa dozerom u pen
aplikatoru, 1x1,2ml
Schering-Plough (Brinny)
Company
Irska
575
L03AB05
Realdiron
prašak za rastvor za inj., bočica,
5x3 M.i.j.
Sicor Biotech UAB
Litvania
576
32 8
peginterferon alfa 2b
577
L03AB10
PegIntron
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 50mcg/0,5ml; pen sa
uloškom, 1x0,5ml
Schering-Plough (Brinny)
Company
Irska
8.558,60 578
L03AB10
PegIntron
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 80mcg/0,5ml; pen sa
uloškom, 1x0,5ml
Schering-Plough (Brinny)
Company
Irska
13.673,40 579
L03AB10
PegIntron
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 100mcg/0,5ml; pen sa
uloškom, 1x0,5ml
Schering-Plough (Brinny)
Company
Irska
17.206,80 580
L03AB10
PegIntron
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 120mcg/0,5ml; pen sa
uloškom, 1x0,5ml
Schering-Plough (Brinny)
Company
Irska
20.535,80 581
L03AB10
PegIntron
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 150mcg/0,5ml; pen sa
uloškom, 1x0,5ml
Schering-Plough (Brinny)
Company
Irska
26.304,60 582
32 8
interferon beta 1a - humani
rekombinantni
583
L03AB07
Rebif
rastvor za inj.; 22mcg (6Mij.);
napunjen inj.špric sa iglom,
12x0.5ml
Serono Pharma
Italija
672,50 *
6.697,30 68.573,10 928.032,40 333.180,90 34.455,50 3.643,50 11.277,90 8.972,90 80.513,00 24. мај 2013.
1
2
27
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
584
L03AB07
Rebif
rastvor za inj.; 44mcg (12Mij.);
napunjen inj.špric sa iglom,
12x0.5ml
Serono Pharma
Italija
97.019,10 585
L03AB07
Avonex
rastvor za inj. u napunjenom inj.
špricu; 30mcg/0.5ml; napunjen
inj. špric, 4x0.5ml
Biogen Idec Denmark
Manufacturing APS
Danska
78.339,50 586
32 8
rimantadin
587
J05AC02
Remavir
tabl. 20x50mg
JSC Olainfarm
Letonija
588
32 8
lamivudin
589
J05AF05
Epivir
film tabl. 60x150mg
Glaxo Wellcome Operations
Velika
Britanija
12.113,00 590
J05AF05
Epivir
film tabl. 60x150mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
12.113,00 591
J05AF05
Zeffix
film tabl. 28x100mg
Glaxo Wellcome Operations;
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Velika
Britanija;
Poljska
592
32 8
zanamivir
593
J05AH01
Relenza
prašak za inhalaciju, podeljen,
20x5mg
Glaxo Wellcome Production
Francuska
1.894,00 594
J05AH01
Relenza
prašak za inhalaciju, podeljen,
20x5mg
GlaxoSmithKline Australia
PTY LTD
Australija
1.894,00 595
32 8
oseltamivir
596
J05AH02
Tamiflu
kaps., tvrda, 10x75mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
2.377,00 597
J05AH02
Tamiflu
prašak za oralnu suspenziju;
12mg/ml; bočica, 1x30g
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
2.376,90 598
J05AH02
Tamiflu
kaps., tvrda, 10x30mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
1.109,90 599
J05AH02
Tamiflu
kaps., tvrda, 10x45mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
1.600,40 600
32 8
ribavirin
601
J05AB04
Copegus
film tabl. 168x200mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
63.639,40 602
J05AB04
Rebetol
kaps., tvrda, 140x200mg
Schering-Plough
Holandija
49.712,00 603
32 8
abakavir
604
J05AF06
Ziagen
film tabl. 60x300mg
Glaxo Wellcome Operations;
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Velika
Britanija;
Poljska
605
32 8
tenofovir
606
J05AF07
Viread
film tabl. 30x245mg
Gilead Sciences LTD
Irska
607
32 8
abakavir, lamivudin
608
J05AR02
Kivexa
film tabl. 30x(600mg+300mg)
Glaxo Wellcome Operations;
Glaxo Wellcome S.A.
Velika
Britanija;
Španija
609
32 8
tenofovir, emtricitabin
J05AR03
Truvada
film tabl.; 245mg+200mg; boca;
1x30 kom.
Gilead Sciences LTD
Irska
610
598,50 5.741,40 23.461,10 31.789,50 38.352,50 47.238,80 611
32 8
abakavir, zidovudin, lamivudin
612
J05AR04
Trizivir
film tabl.
60x(300mg+300mg+150mg)
Glaxo Wellcome Operations
Velika
Britanija
613
32 8
didanozin
614
J05AF02
Videx EC
gastrorezistentna kaps., tvrda,
30x250mg
Bristol Myers Squibb
Francuska
10.263,70 615
J05AF02
Videx EC
gastrorezistentna kaps., tvrda,
30x400mg
Bristol Myers Squibb
Francuska
16.521,20 616
32 8
efavirenz
617
J05AG03
Stocrin
tabl. film 30x600mg
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
618
32 8
etravirin
619
J05AG04
Intelence
tabl.; boca plastična, 120x100mg Janssen-Cilag S.P.A.
Italija
52.776,20 30.401,80 47.583,30 620
32 8
inozin acedoben dimepranol
621
J05AX05
Isoprinosine
tableta; 500mg; ukupno 50 kom,
blister, 5 x 10 kom
Lusomedicamenta Sociedade
Tecnica Farmaceutica S.A.
Portugalija
1.210,20 *
622
J05AX05
Isoprinosine
tableta; 500mg; ukupno 100
kom, blister, 10 x 10 kom
Lusomedicamenta Sociedade
Tecnica Farmaceutica S.A.
Portugalija
2.419,10 *
623
J05AX05
Isoprinosine
sirup; 50mg/mL; ukupno 1 kom,
boca, 1 x 150 ml
Lusomedicamenta Sociedade
Tecnica Farmaceutica S.A.
Portugalija
605,70 *
624
32 8
enfuvirtid
625
J05AX07
Fuzeon
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 90mg/1ml; liobočica sa
rastvaračem, 60x1.1ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
626
32 8
raltegravir
627
J05AX08
Isentress
film tabl. 60x400mg
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
628
32 8
maravirok
629
J05AX09
Celsentri
film tabl. 60x150mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
87.599,00 630
J05AX09
Celsentri
film tabl. 60x300mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
87.599,00 631
32 8
indinavir sulfat
632
J05AE02
Crixivan
kaps., tvrda, 180x400mg
Merck Sharp & Dohme
USA
156.723,20 87.475,70 26.739,50 28
Број 46
3
24. мај 2013.
1
2
633
32 8
lamivudin, zidovudin
4
5
6
7
8
9
634
J05AR04
Combivir
film tabl. 60x(150mg+300mg)
Glaxo Operations UK
Limited
Velika
Britanija
30.549,40 635
J05AR04
Combivir
film tabl. 60x(150mg+300mg)
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
30.549,40 636
32 8
lopinavir, ritonavir
637
J05AE..
Aluvia
film tabl. 60x(100mg + 25mg)
Abbott GmbH & Co.KG
Nemačka
10.790,60 638
J05AE..
Aluvia
film tabl. 120x(200mg + 50mg)
Abbott GmbH & Co.KG
Nemačka
40.985,80 639
32 8
nevirapin
640
J05AG01
Viramune
tabl. 60x200mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
18.201,30 641
J05AG01
Viramune
oralna suspenzija; 50mg/5ml;
bočica, 1x240ml
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
4.483,40 642
32 8
ritonavir
643
J05AE03
Norvir
film tabl. 30x100mg
Abbott GmbH & Co.KG
Nemačka
2.501,00 644
J05AE03
Norvir
kaps., meka, 336x100mg
Aesica Queenborough Ltd
Velika
Britanija
29.043,90 645
32 8
sakvinavir
646
J05AE01
Invirase
film tabl. 120x500mg
Roche Farma, S.A.;
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Španija;
Švajcarska
647
32 8
stavudin
648
J05AF04
Zerit
kaps., tvrda, 56x30mg
Bristol Myers Squibb
Francuska
12.994,10 649
J05AF04
Zerit
kaps., tvrda, 56x30mg
Bristol Myers Squibb S.R.L.
Italija
12.994,10 650
32 8
telbivudin
651
J05AF11
Sebivo
film tabl. 28x600mg
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
652
32 8
zidovudin
653
J05AF01
Zidosan
kaps., tvrda, 100x100mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
654
32 8
valganciklovir
655
J05AB14
Valcyte
film tabl. 60x450mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
656
32 9
ciprofloksacin
657
J01MA02
Citeral
tabl. 10x250 mg
Alkaloid AD
Makedonija
658
J01MA02
Citeral
tabl. 10x500 mg
Alkaloid AD
Makedonija
352,70 659
J01MA02
Citeral
rastvor za inj.; 100mg/10ml;
ampula, 5x10ml
Alkaloid AD
Makedonija
1.029,80 660
J01MA02
Ciprinol
film tabl. 10x250mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
661
J01MA02
Ciprinol
film tabl. 10x500mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
649,50 662
J01MA02
Ciprinol
film tabl. 10x750mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
1.086,10 663
J01MA02
Ciprofloxacin
film tabl. 10x250mg
Remedica Ltd.; Alvogen
d.o.o. Barice
Kipar;
Republika
Srbija
292,20 *
664
J01MA02
Ciprofloxacin
film tabl. 10x500mg
Remedica Ltd.; Alvogen
d.o.o. Barice
Kipar;
Republika
Srbija
650,80 *
665
J01MA02
Ciprocinal
film tabl. 10x250mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
292,20 *
666
J01MA02
Ciprocinal
film tabl. 10x500mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
650,80 *
667
J01MA02
Ciprocinal
rastvor za inf., 100mg/50ml ;
bočica, 5x50ml
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.646,00 *
668
J01MA02
Ciprofloksacin
film tabl. 10x500mg
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
649,50 669
J01MA02
Ciprofloksacin
film tabl. 10x250mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
290,90 670
J01MA02
Ciprofloksacin
film tabl. 20x250mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
566,90 671
J01MA02
Ciprofloksacin
film tabl. 10x500mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
649,50 672
J01MA02
Ciprofloksacin
film tabl. 20x500mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
1.304,50 673
J01MA02
Marocen
film tabl. 10x250mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
292,20 *
674
J01MA02
Marocen
film tabl. 10x500mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
650,80 *
675
J01MA02
Marocen
koncentrat za inf.; 100mg/10ml;
ampula, 5x10ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.355,70 *
676
J01MA02
Cifran
film tabl. 10x250mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
290,90 677
J01MA02
Cifran
film tabl. 10x500mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
649,50 678
J01MA02
Citeral
film tabl. 10x250 mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
194,60 679
J01MA02
Citeral
film tabl. 10x500 mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
352,70 30.124,50 43.242,00 7.766,10 *
122.702,40 194,60 290,90 24. мај 2013.
1
2
29
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
680
J01MA02
Citeral
koncentrat za rastvor za inf.;
100mg/10ml; ampula, 5x10ml
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
1.029,80 681
J01MA02
Ciprofloksacin
film tabl. 10x250 mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
194,60 682
J01MA02
Ciprofloksacin
film tabl. 10x500 mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
352,70 683
32 9
ofloksacin
684
J01MA01
Visiren
tabl. 10x200mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
685
32 9
levofloksacin
686
J01MA12
Lebel
film tabl. 7x500mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
739,30 687
J01MA12
Lebel
film tabl. 7x750mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
2.017,10 688
J01MA12
Levoxa
film tableta; 250mg; ukupno 5
kom; blister, 1 x 5 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
280,50 689
J01MA12
Levoxa
film tableta; 250mg; ukupno 7
kom; blister, 1 x 7 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
392,70 690
J01MA12
Levoxa
film tableta; 250mg; ukupno 10
kom; blister, 1 x 10 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
561,00 691
J01MA12
Levoxa
film tableta; 500mg; ukupno 5
kom; blister, 1 x 5 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
526,70 692
J01MA12
Levoxa
film tableta; 500mg; ukupno 7
kom; blister, 1 x 7 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
737,30 693
J01MA12
Levoxa
film tableta; 500mg; ukupno 10
kom; blister, 1 x 10 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.053,20 694
J01MA12
Levoxa
rastvor za infuziju; 5mg/mL;
ukupno 1 kom, kesa, 1 x 50 mL
Acs Dobfar Info SA; Facta
Farmaceutici S.P.A.
Švajcarska;
Italija
914,10 695
J01MA12
Levoxa
rastvor za infuziju; 5mg/mL;
ukupno 5 kom, kesa, 5 x 50 mL
Acs Dobfar Info SA; Facta
Farmaceutici S.P.A.
Švajcarska;
Italija
4.570,70 696
J01MA12
Levoxa
rastvor za infuziju; 5mg/mL;
ukupno 10 kom, kesa, 10 x 50
mL
Acs Dobfar Info SA; Facta
Farmaceutici S.P.A.
Švajcarska;
Italija
9.141,50 697
J01MA12
Levoxa
rastvor za infuziju; 5mg/mL;
ukupno 15 kom, kesa, 15 x 50
mL
Acs Dobfar Info SA; Facta
Farmaceutici S.P.A.
Švajcarska;
Italija
13.712,20 698
J01MA12
Levoxa
rastvor za infuziju; 5mg/mL;
ukupno 20 kom, kesa, 20 x 50
mL
Acs Dobfar Info SA; Facta
Farmaceutici S.P.A.
Švajcarska;
Italija
18.283,00 699
J01MA12
Levoxa
rastvor za infuziju; 5mg/mL;
ukupno 1 kom, kesa, 1 x 100 mL
Acs Dobfar Info SA; Facta
Farmaceutici S.P.A.
Švajcarska;
Italija
1.828,30 700
J01MA12
Levoxa
rastvor za infuziju; 5mg/mL;
ukupno 5 kom, kesa, 5 x 100 mL
Acs Dobfar Info SA; Facta
Farmaceutici S.P.A.
Švajcarska;
Italija
9.141,30 701
J01MA12
Levoxa
rastvor za infuziju; 5mg/mL;
ukupno 10 kom, kesa, 10 x
100 mL
Acs Dobfar Info SA; Facta
Farmaceutici S.P.A.
Švajcarska;
Italija
18.282,90 702
J01MA12
Levoxa
rastvor za infuziju; 5mg/mL;
ukupno 15 kom, kesa, 15 x
100 mL
Acs Dobfar Info SA; Facta
Farmaceutici S.P.A.
Švajcarska;
Italija
26.894,30 703
J01MA12
Levoxa
rastvor za infuziju; 5mg/mL;
ukupno 20 kom, kesa, 20 x
100 mL
Acs Dobfar Info SA; Facta
Farmaceutici S.P.A.
Švajcarska;
Italija
36.566,10 704
J01MA12
Levoxa
rastvor za infuziju; 5mg/mL;
ukupno 5 kom, bočica, 5 x 50
mL
Pharmathen S.A.
Grčka
4.570,70 705
J01MA12
Levoxa
rastvor za infuziju; 5mg/mL;
ukupno 20 kom, bočica, 20 x
50 mL
Pharmathen S.A.
Grčka
18.283,00 706
J01MA12
Levoxa
rastvor za infuziju; 5mg/mL;
ukupno 5 kom, bočica, 5 x 100
mL
Pharmathen S.A.
Grčka
9.141,50 707
J01MA12
Levoxa
rastvor za infuziju; 5mg/mL;
ukupno 20 kom, bočica, 20 x
100 mL
Pharmathen S.A.
Grčka
36.566,10 708
J01MA12
Flexid
film tabl. 10x250mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
561,00 709
J01MA12
Flexid
film tabl. 10x500mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
1.056,10 710
J01MA12
Levomax
film tabl. 10x250mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
561,00 711
J01MA12
Levomax
film tabl. 10x500mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
1.056,10 712
J01MA12
Levomax
rastvor za inf.; 500mg/100ml;
kesa, 10x100ml
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
18.283,00 713
J01MA12
Lofocin
film tabl. 10x250mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
561,00 714
J01MA12
Lofocin
film tabl. 10x500mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
1.056,10 819,00 30
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
715
J01MA12
Forteca
film tabl. 10x250mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
562,30 *
716
J01MA12
Forteca
film tabl. 10x500mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.057,40 *
717
J01MA12
Levoxan
film tableta; 250mg; ukupno 3
kom, blister, 1 x 3 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
168,30 718
J01MA12
Levoxan
film tableta; 250mg; ukupno 5
kom, blister, 1 x 5 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
280,50 719
J01MA12
Levoxan
film tableta; 250mg; ukupno 7
kom, blister, 1 x 7 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
392,70 720
J01MA12
Levoxan
film tableta; 250mg; ukupno 10
kom, blister, 1 x 10 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
561,00 721
J01MA12
Levoxan
film tableta; 500mg; ukupno 3
kom, blister, 1 x 3 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
315,90 722
J01MA12
Levoxan
film tableta; 500mg; ukupno 5
kom, blister, 1 x 5 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
526,60 723
J01MA12
Levoxan
film tableta; 500mg; ukupno 7
kom, blister, 1 x 7 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
737,20 724
J01MA12
Levoxan
film tableta; 500mg; ukupno 10
kom, blister, 1 x 10 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
1.053,20 725
J01MA12
Leflogal
film tableta; 250mg; ukupno 7
kom, blister, 1 x 7 kom
Galenika AD
Republika
Srbija
394,00 *
726
J01MA12
Leflogal
film tableta; 500mg; ukupno 7
kom, blister, 1 x 7 kom
Galenika AD
Republika
Srbija
738,50 *
727
32 9
moksifloksacin
728
J01MA14
Avelox
film tabl. 5x400mg
Bayer HealthCare AG
Nemačka
1.535,30 729
J01MA14
Avelox
film tabl. 7x400mg
Bayer HealthCare AG
Nemačka
2.124,30 730
J01MA14
Avelox
rastvor za inf.; 400mg/250ml;
boca; 1x250ml
Bayer HealthCare AG
Nemačka
3.813,20 731
J01MA14
Movoxan
film tableta; 400mg; ukupno 5
kom, blister, 1 x 5 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
1.375,20 732
J01MA14
Movoxan
film tableta; 400mg; ukupno 7
kom, blister, 1 x 7 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
1.925,20 733
J01MA14
Movoxan
film tableta; 400mg; ukupno 10
kom, blister, 1 x 10 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
2.750,30 734
02 5
rifampicin
735
J04AB02
Rifamor
kaps., tvrda, 16x300mg
Galenika AD
Republika
Srbija
736
02 6
sulfametoksazol, trimetoprim
737
J01EE01
Bactrim
tabl. 20x480mg (400mg+80mg)
Galenika AD
Republika
Srbija
162,70 *
738
J01EE01
Bactrim
sirup; 200mg/5ml+40mg/5ml;
bočica, 1x100ml
Galenika AD
Republika
Srbija
144,90 *
739
J01EE01
Bactrim
tableta; 400mg + 80mg; ukupno
20 kom, blister, 2x 10 kom
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
226,00 740
J01EE01
Bactrim
sirup; 200mg/5ml + 40mg/5ml;
bočica, 1x100ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
170,70 741
J01EE01
Bactrim
koncentrat za rastvor za inf.;
400mg/5ml+80mg/5ml;
ampula,10x5ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
2.568,10 742
J01EE01
Trimosul
tabl. 20x(400mg+80mg)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
94,20 743
02 8
mebendazol
744
P02CA01
Soltrik
suspenzija za oralnu primenu;
100mg/5ml; bočica,1x30ml
Galenika AD
Republika
Srbija
745
02 9
ertapenem
746
J01DH03
Invanz
prašak za koncentrat za rastvor
za inf., bočica, 1x1g
Laboratoires Merck Sharp &
Dohme-Chibret
Francuska
747
02 9
doripenem
748
J01DH04
Doribax
prašak za rastvor za inf.; 500mg; Janssen Pharmaceutica N.V.
bočica, 10x500mg
Belgija
339,90 *
129,10 *
5.027,80 23.664,70 749
02 9
fosfomicin
750
J01XX01
Monural
granule za rastvor za oralni
rastvor; 3g/8g; kesica, 1x3g
Zambon Switzerland Ltd
Švajcarska
751
02 9
imipenem, cilastatin
752
J01DH51
Tienam I.V.
prašak za rastvor za inf.;
500mg+500mg; bočica,
10x20ml
Laboratoires Merck Sharp &
Dohme-Chibret
Francuska
10.760,40 753
J01DH51
Mipecid
prašak za rastvor za inf.;
500mg+500mg; bočica,
10x1000mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
9.963,10 754
02 9
linezolid
755
J01XX08
Zenix
film tabl. 10x600mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
41.717,70 *
756
J01XX08
Zenix
rastvor za infuziju; 2mg/ml;
boca, 1x100ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.398,20 281,80 24. мај 2013.
1
2
31
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
757
J01XX08
Zenix
rastvor za infuziju; 2mg/ml;
boca, 1x300ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
4.194,60 758
J01XX08
Zyvox
film tabl. 30x600mg
Pfizer Pharmaceuticals LLC
Portoriko
166.269,70 759
J01XX08
Zyvox
rastvor za infuziju; 2mg/ml;
kesa, 10x300ml
Fresenius Kabi Norge AS
Norveška
55.728,30 760
02 9
daptomicin
761
J01XX09
Cubicin
prašak za rastvor za injekciju/
infuziju; 350mg; ukupno 1 kom,
bočica, 1 x 350mg
Novartis Pharmaceuticals
UK Ltd
Velika
Britanija
8.233,10 762
J01XX09
Cubicin
prašak za rastvor za injekciju/
infuziju; 500mg; ukupno 1 kom,
bočica, 1 x 500mg
Novartis Pharmaceuticals
UK Ltd
Velika
Britanija
11.398,70 763
02 9
meropenem
764
J01DH02
Meronem
prašak za rastvor za inj./inf.;
bočica, 10x1g
AstraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
24.473,70 *
765
J01DH02
Meronem
prašak za rastvor za inj./ inf.;
bočica, 10x500mg
AstraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
13.164,20 766
J01DH02
Meropenem
Providens
prašak za rastvor za inj./ inf.;
500mg; bočica, 10x500mg
Pharmathen S.A.
Grčka
9.105,00 767
J01DH02
Meropenem
Providens
prašak za rastvor za inj./ inf.;
1000mg; bočica, 10x1000mg
Pharmathen S.A.
Grčka
15.352,20 768
J01DH02
Merocid
prašak za rastvor za inj./ inf.;
500mg; bočica, 10x500mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
9.113,90 769
J01DH02
Merocid
prašak za rastvor za inj./ inf.;
1000mg; bočica, 10x1000mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
15.352,20 770
J01DH02
Itanem
prašak za rastvor za inj./inf.;
bočica, 10x500mg
Galenika AD
Republika
Srbija
9.106,30 *
771
J01DH02
Itanem
prašak za rastvor za inj./inf.;
bočica, 10x1g
Galenika AD
Republika
Srbija
15.353,50 *
772
J01DH02
Meropenem
Pharmanova
prašak za rastvor za inj./inf.;
bočica, 10x500mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
9.105,00 773
J01DH02
Meropenem
Pharmanova
prašak za rastvor za inj./inf.;
bočica, 10x1g
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
15.352,20 774
02 9
metronidazol
775
P01AB01
Orvagil
tabl. 20x250mg
Galenika AD
Republika
Srbija
124,00 *
776
P01AB01
Orvagil
film tabl. 20x400mg
Galenika AD
Republika
Srbija
208,20 *
777
J01XD01
Orvagil
rastvor za infuziju; 500mg/100ml Galenika AD
; bočica, 1x100ml
Republika
Srbija
225,80 778
A01AB17
Orvagil D
film tabl. 20x400mg
Galenika AD
Republika
Srbija
208,20 *
779
J01XD01
Metronidazole
B.Braun
rastvor za infuziju; 5mg/ml ;
boca plastična, 20x100ml
B.Braun Melsungen AG;
B.Braun Medical SA
Nemačka;
Španija
4.515,70 780
02 9
nitroksolin
781
J01XX07
Nitroxolin forte
kaps. meka, 30x250mg
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
711,90 *
782
J01XX07
Nitroxolin forte
kaps. meka, 90x250mg
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
2.078,00 *
783
02 9
teikoplanin
784
J01XA02
Targocid
liofilizat za rastvor za inj.;
Aventis -Gruppo Lepetit SpA
200mg; liobočica sa rastvaračem,
1x3ml
Italija
2.781,70 785
J01XA02
Targocid
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 400mg; liobočica sa
rastvaračem, 1x3ml
Aventis Pharma S.A.-Aventis
Intercontinental
Francuska
5.304,30 786
02 9
tinidazol
787
P01AB02
Triagil
film tabl. 4x500mg
Galenika AD
Republika
Srbija
788
02 9
tigeciklin
789
J01AA12
Tygacil
prašak za rastvor za inf., bočica,
10x50mg
Wyeth Pharmaceuticals
Velika
Britanija
80,20 54.534,40 790
02 9
vankomicin
791
J01XA01
Vancomycin-MIP
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x500mg
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
744,30 *
792
J01XA01
Vancomycin-MIP
prašak za rastvor za inf., bočica,
5x500mg
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
3.715,90 *
793
J01XA01
Vancomycin-MIP
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x1000mg
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
1.421,30 *
794
J01XA01
Vancomycin-MIP
prašak za rastvor za inf., bočica,
5x1000mg
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
6.488,20 *
32
1
Број 46
2
24. мај 2013.
3
4
5
6
7
8
9
795
J01XA01
Edicin
prašak za rastvor za inj., bočica,
1x500mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
729,00 796
J01XA01
Edicin
prašak za rastvor za inj., bočica,
1x1g
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
1.420,00 797
J01XA01
Kovancin
liofilizat za rastvor za inf.,
bočica, 10x500mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
7.429,50 798
J01XA01
Kovancin
liofilizat za rastvor za inf.,
bočica, 10x1g
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
13.497,10 799
J01XA01
Vancomycin
Enterocaps
kapsula, tvrda; 250mg; ukupno
10 kom, blister, 1 x 10 kom
Riemser Arzneimittel AG
Nemačka
8.196,30 800
A07AA09; J01XA01
Vancomycin
Riemser
prašak za rastvor za inf.; bočica,
5x500mg
Riemser Arzneimittel AG
Nemačka
3.714,60 801
A07AA09; J01XA01
Vancomycin
Riemser
prašak za rastvor za inf.; bočica,
5x1000mg
Riemser Arzneimittel AG
Nemačka
7.099,70 802
A07AA09; J01XA01
Voxin
prašak za rastvor za inf.; bočica,
1x500mg
Vianex S.A.
Grčka
538,30 803
J01XA01
Vancomycine
prašak za rastvor za infuziju;
500mg; ukupno 1 kom, bočica,
1 x 500 mg
Xellia Pharmaceuticals APS
Danska
670,10 804
J01XA01
Vancomycine
prašak za rastvor za infuziju;
1000mg; ukupno 1 kom, bočica,
1 x 1000 mg
Xellia Pharmaceuticals APS
Danska
1.420,00 805
O3
LEKOVI KOJI
NEOPLAZMI
LEČENJE 806
03 0
etopozid
807
L01CB01
Etoposid “Ebewe” koncentrat za rastvor za inf.;
100mg/5ml; bočica,1x5ml
Ebewe Arzneimittel GmbH
Austrija
1.170,30 808
L01CB01
Etoposide
koncentrat za rastvor za inf.;
100mg/5ml; bočica,1x5ml
Pfizer (Perth) Pty. Limited
Australija
1.170,30 809
L01CB01
Etoposide-Teva
koncentrat za rastvor za inf.;
100mg/5ml; bočica,1x5ml
Pharmachemie B.V.
Holandija
1.170,30 810
L01CB01
Lastet inj.
rastvor za inj.; 100mg/5ml;
ampula, 10x5ml
Nippon Kayaku Co. Ltd.
Japan
11.703,20 16.113,80 SE UPOTREBLJAVAJU
ZA
811
L01CB01
Lastet Cap. 25
kaps., meka, 40x25mg
Nippon Kayaku Co. Ltd.
Japan
812
L01CB01
Lastet Cap. 50
kaps., meka, 20x50mg
Nippon Kayaku Co. Ltd.
Japan
9.425,30 813
L01CB01
Lastet Cap. 100
kaps., meka, 10x100mg
Nippon Kayaku Co. Ltd.
Japan
13.524,90 814
L01CB01
Sintopozid
koncentrat za rastvor za inf.;
100mg/5ml; bočica,1x5ml
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
815
03 0
vinblastin
816
L01CA01
Vinblastine
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 10mg/5ml; liobočica sa
rastvaračem u ampuli, 1x5ml
Gedeon Richter Ltd
Madjarska
817
03 0
vinkristin
818
L01CA02
Vincristine
prašak i rastvarač za rastvor za
inj./inf.; 1mg/10ml; liobočica sa
rastvaračem u ampuli, 1x10ml
Gedeon Richter Ltd
Madjarska
543,00 *
819
L01CA02
Vincristine
rastvor za inj./ inf.; 1mg/ml;
bočica, 5x1ml
Pfizer (Perth) Pty. Limited
Australija
3.216,10 820
L01CA02
Sindovin
prašak za rastvor za inj./inf.
bočica, 1x1mg
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
474,90 *
821
03 0
vinorelbin
822
L01CA04
Vinorelsin
koncentrat za rastvor za inf.;
10mg/mL; ukupno 1 kom,
bočica, 1 x 1 mL
Actavis Italy S.P.A.; S.C.
Sindan-Pharma S.R.L.
Italija;
Rumunija
1.549,40 *
823
L01CA04
Vinorelsin
koncentrat za rastvor za inf.;
50mg/5ml; bočica, 1x5ml
Actavis Italy S.P.A.; S.C.
Sindan-Pharma S.R.L.
Italija;
Rumunija
7.269,90 *
824
L01CA04
Vinorelbin
koncentrat za rastvor za inf.;
10mg/1ml; bočica, 1x1ml
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
1.548,10 825
L01CA04
Vinorelbin
koncentrat za rastvor za inf.;
10mg/1ml; bočica, 1x5ml
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
7.352,40 826
L01CA04
Vinorelbin
“Ebewe”
koncentrat za rastvor za inf.;
10mg/1ml; bočica, 1x1ml
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
1.548,10 827
L01CA04
Vinorelbin
“Ebewe”
koncentrat za rastvor za inf.;
50mg/5ml; bočica, 1x5ml
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
7.352,40 828
03 1
ciklofosfamid
829
L01AA01
Endoxan
prašak za rastvor za inj. bočica,
1x500mg
Baxter Oncology GmbH
Nemačka
414,40 830
L01AA01
Endoxan
prašak za rastvor za inj. bočica,
1x1g
Baxter Oncology GmbH
Nemačka
753,50 831
03 1
cisplatin
832
L01XA01
Cisplatin
rastvor za inf.; 0,5mg/ml;
bočica, 1x20ml
Medac Gesellschaft fur
klinische Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
412,50 833
L01XA01
Cisplatin
rastvor za inf.; 0,5mg/ml;
bočica, 1x100ml
Medac Gesellschaft fur
klinische Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
1.947,40 834
L01XA01
Cisplatin
koncentrat za rastvor za inf.;
1mg/ml; bočica, 5x10ml
Pfizer (Perth) Pty. Limited
Australija
2.573,90 1.171,60 *
1.045,80 *
24. мај 2013.
1
2
33
Број 46
3
4
5
835
L01XA01
Cisplatin
836
L01XA01
837
L01XA01
838
839
6
koncentrat za rastvor za inf.;
1mg/ml; bočica, 1x50ml
7
8
9
Pfizer (Perth) Pty. Limited
Australija
1.683,90 Cisplatin “Ebewe” koncentrat za inf.; 10mg/20ml;
bočica, 1x20ml
Ebewe Arzneimittel GmbH
Austrija
412,50 Cisplatin “Ebewe” koncentrat za inf.; 50mg/100ml;
bočica, 1x100ml
Ebewe Arzneimittel GmbH
Austrija
1.947,40 L01XA01
Platosin
koncentrat za rastvor za inf.;
10mg/20ml; bočica, 1x20ml
Pharmachemie B.V.
Holandija
412,50 L01XA01
Cisplatin-Teva
koncentrat za rastvor za inf.;
50mg/100ml; bočica, 1x100ml
Pharmachemie B.V.
Holandija
1.947,40 840
L01XA01
Sinplatin
koncentrat za rastvor za inf.;
10mg/10ml; bočica staklena,
1x10ml
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
434,70 *
841
L01XA01
Sinplatin
koncentrat za rastvor za inf.;
50mg/50ml; bočica staklena,
1x50ml
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
1.531,70 *
842
03 1
estramustin fosfat
843
L01XX11
Estracyt
kaps., tvrda, 100x140mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
844
03 1
ifosfamid
845
L01AA06
Holoxan
prašak za rastvor za inj. bočica,
1x1g
Baxter Oncology GmbH
Nemačka
846
03 1
karboplatin
847
L01XA02
Carboplatin
koncentrat za rastvor za inf.;
10mg/ml; bočica, 1x15ml
Pfizer (Perth) Pty. Limited
Australija
3.474,50 848
L01XA02
Carboplatin
“Ebewe”
koncentrat za rastvor za inf.;
150mg/15ml ; bočica, 1x15ml
Ebewe Arzneimittel GmbH
Austrija
5.459,40 849
L01XA02
Carboplatin
“Ebewe”
koncentrat za rastvor za inf.;
450mg/45ml; bočica, 1x45ml
Ebewe Arzneimittel GmbH
Austrija
10.775,00 850
L01XA02
Carboplatin-Teva
koncentrat za rastvor za inf.;
150mg/15ml ; bočica, 1x15ml
Pharmachemie B.V.
Holandija
5.459,40 851
L01XA02
Carboplatin-Teva
koncentrat za rastvor za inf.;
450mg/45ml ; bočica, 1x45ml
Pharmachemie B.V.
Holandija
15.995,50 852
L01XA02
Carboplasin
koncentrat za rastvor za inf.;
10mg/ml; bočica, 1x5ml
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
1.525,50 *
853
L01XA02
Carboplasin
koncentrat za rastvor za inf.;
10mg/ml; bočica, 1x15ml
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
4.622,70 *
854
L01XA02
Carboplasin
koncentrat za rastvor za inf.;
10mg/ml; bočica, 1x45ml
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
15.184,20 *
855
L01XA02
Carboplasin
koncentrat za rastvor za inf.;
10mg/ml; bočica, 1x60ml
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
19.919,60 *
856
03 1
oksaliplatin
857
L01XA03
Eloxatine
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x50mg
Aventis Pharma Ltd.
Velika
Britanija
14.210,70 858
L01XA03
Eloxatine
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x100mg
Aventis Pharma Ltd.
Velika
Britanija
28.034,20 859
L01XA03
Eloxatin
koncentrat za rastvor za inf.;
5mg/ml; bočica, 1x10ml
Aventis Pharma Ltd.
Velika
Britanija
15.372,00 860
L01XA03
Eloxatin
koncentrat za rastvor za inf.;
5mg/ml; bočica, 1x20ml
Aventis Pharma Ltd.
Velika
Britanija
30.474,00 861
L01XA03
Oxaliplatin-Pliva
koncentrat za rastvor za infuziju;
5mg/mL; ukupno 1 kom, bočica,
1 x 10mL
Teva Pharmaceutical Works
Private Ltd. Company;
Pharmachemie B.V.; Pliva
Hrvatska D.O.O.
Mađarska;
Holandija;
Hrvatska
11.136,80 862
L01XA03
Oxaliplatin-Pliva
koncentrat za rastvor za infuziju;
5mg/mL; ukupno 1 kom, bočica,
1 x 20mL
Teva Pharmaceutical Works
Private Ltd. Company;
Pharmachemie B.V.; Pliva
Hrvatska D.O.O.
Mađarska;
Holandija;
Hrvatska
22.097,30 863
L01XA03
Oxaliplatin
PharmaSwiss
prašak za rastvor za inf.; bočica
staklena, 1x50mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
11.517,40 864
L01XA03
Oxaliplatin
PharmaSwiss
prašak za rastvor za inf.; bočica
staklena, 1x100mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
22.841,00 865
L01XA03
Sinoxal
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x50mg
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
11.518,70 *
866
L01XA03
Sinoxal
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x100mg
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
22.842,30 *
867
L01XA03
Oxaliplatin PlivaLachema 100
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x100mg
Pliva-Lachema A.S.
Češka
22.841,00 868
L01XA03
Oxaliplatin
“Ebewe”
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x50mg
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
11.517,40 869
L01XA03
Oxaliplatin
“Ebewe”
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x100mg
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
22.841,00 870
L01XA03
Sinoxal
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x50mg
Actavis Italy S.P.A.
Italija
11.518,70 *
871
L01XA03
Sinoxal
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x100mg
Actavis Italy S.P.A.
Italija
22.842,30 *
872
L01XA03
Oxaliplatin HF
prašak za rastvor za infuziju;
50mg; ukupno 1 kom, bočica
staklena, 1 x 50 mg
Cell Pharm GmbH
Nemačka
11.161,30 12.373,40 2.386,70 34
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
873
L01XA03
Oxaliplatin HF
prašak za rastvor za infuziju;
100mg; ukupno 1 kom, bočica
staklena, 1 x 100 mg
Cell Pharm GmbH
Nemačka
22.117,10 874
03 1
temozolomid
875
L01AX03
Temodal
kaps., tvrda, 5x5mg
Schering-Plough Labo N.V.
Belgija
876
L01AX03
Temodal
kaps., tvrda, 5x20mg
Schering-Plough Labo N.V.
Belgija
8.857,20 877
L01AX03
Temodal
kaps., tvrda, 5x100mg
Schering-Plough Labo N.V.
Belgija
42.809,50 878
L01AX03
Temodal
kaps., tvrda, 5x250mg
Schering-Plough Labo N.V.
Belgija
105.618,90 879
L01AX03
Temodal
kaps., tvrda; kesica, 5x5mg
Schering-Plough Labo N.V.
Belgija
1.865,50 880
L01AX03
Temodal
kaps., tvrda; kesica, 5x20mg
Schering-Plough Labo N.V.
Belgija
8.701,40 881
L01AX03
Temodal
kaps., tvrda; kesica, 5x100mg
Schering-Plough Labo N.V.
Belgija
41.979,30 882
L01AX03
Temodal
kaps., tvrda; kesica, 5x250mg
Schering-Plough Labo N.V.
Belgija
103.505,40 883
03 3
bleomicin sulfat
884
L01DC01
Bleocin-S
prašak za rastvor za inj. 1x15000
i.j./bočica
Nippon Kayaku CO. Ltd.
Japan
885
03 3
daunorubicin
886
L01DB02
Daunoblastina
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.1x20mg+10ml rastvar.
Actavis Italy S.P.A.
Italija
887
03 3
doksorubicin
888
L01DB01
Adriblastina RD
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.;10mg; liobočica sa
rastvaračem, 1x5ml
Actavis Italy S.P.A.
Italija
976,20 889
L01DB01
Adriblastina RD
prašak za rastvor za inj., bočica,
1x50mg
Actavis Italy S.P.A.
Italija
4.881,40 890
L01DB01
Adriblastina CS
rastvor za inj.; 10mg/5ml;
bočica, 1x5ml
Pfizer (Perth) Pty. Limited
Australija
976,20 891
L01DB01
Adriblastina CS
rastvor za inj.; 50mg/25ml;
bočica, 1x25ml
Pfizer (Perth) Pty. Limited
Australija
4.881,40 892
L01DB01
Doxorubicin-Teva
prašak za rastvor za inj., bočica,
1x10mg
Pharmachemie B.V.
Holandija
525,90 893
L01DB01
Doxorubicin-Teva
prašak za rastvor za inj., bočica,
1x50mg
Pharmachemie B.V.
Holandija
4.110,70 894
L01DB01
Sindroxocin
prašak za rastvor za inj./inf.,
bočica, 1x10mg
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
527,20 *
895
L01DB01
Sindroxocin
prašak za rastvor za inj./inf.,
bočica, 1x50mg
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
4.112,00 *
896
L01DB01
Doxorubicin
“Ebewe”
koncentrat za rastvor za infuziju;
10mg/5mL; ukupno 1 kom;
bočica staklena, 1 x 5 mL
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
905,40 897
L01DB01
Doxorubicin
“Ebewe”
koncentrat za rastvor za infuziju;
50mg/25mL; ukupno 1 kom;
bočica staklena, 1 x 25 mL
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
3.986,10 898
03 3
epirubicin
899
L01DB03
Episindan
liofilizat za rastvor za inf.,
bočica, 1x10mg
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
1.171,20 *
900
L01DB03
Episindan
liofilizat za rastvor za inf.,
bočica, 1x50mg
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
5.652,20 *
901
L01DB03
Epirubicin
,,Ebewe”
koncentrat za inf.; 10mg/5ml;
bočica, 1x5ml
Ebewe Arzneimittel GmbH
Austrija
1.382,20 902
L01DB03
Epirubicin
,,Ebewe”
koncentrat za inf.; 50mg/25ml;
bočica, 1x25ml
Ebewe Arzneimittel GmbH
Austrija
6.131,40 903
L01DB03
Farmorubicin RD
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 10mg; liobočica sa
rastvaračem, 1x5ml
Actavis Italy S.P.A.
Italija
1.545,70 904
L01DB03
Farmorubicin RD
prašak za rastvor za inj., bočica,
1x50mg
Actavis Italy S.P.A.
Italija
7.122,70 905
L01DB03
Farmorubicin CS
rastvor za inj.; 10mg/5ml;
bočica, 1x5ml
Pfizer (Perth) Pty. Limited
Australija
1.545,70 906
L01DB03
Farmorubicin CS
rastvor za inj.; 50mg/25ml;
bočica, 1x25ml
Pfizer (Perth) Pty. Limited
Australija
7.122,70 907
L01DB03
Epirubicin
rastvor za inj./inf.; 2mg/ml;
bočica, 1x5ml
Medac GMBH
Nemačka
1.347,40 908
L01DB03
Epirubicin
rastvor za inj./inf.; 2mg/ml;
bočica, 1x10ml
Medac GMBH
Nemačka
2.616,90 909
L01DB03
Epirubicin
rastvor za inj./inf.; 2mg/ml;
bočica, 1x25ml
Medac GMBH
Nemačka
5.988,90 910
L01DB03
Epirubicin
rastvor za inj./inf.; 2mg/ml;
bočica, 1x50ml
Medac GMBH
Nemačka
11.874,10 911
L01DB03
Epirubicin
rastvor za inj./inf.; 2mg/ml;
bočica, 1x100ml
Medac GMBH
Nemačka
23.492,60 912
03 3
idarubicin
913
L01DB06
Zavedos
kaps. 1x5mg
Actavis Italy S.P.A.
Italija
3.871,20 914
L01DB06
Zavedos
liofilizat za rastvor za inf.,
bočica, 1x10mg
Actavis Italy S.P.A.
Italija
20.173,40 915
03 3
mitoksantron
1.953,90 2.110,70 741,50 24. мај 2013.
1
2
35
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
916
L01DB07
Mitoxantron
“Ebewe”
koncentrat za rastvor za inf.;
10mg/5ml; bočica 1x5ml
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
6.561,60 917
L01DB07
Mitoxantron
“Ebewe”
koncentrat za rastvor za inf.;
20mg/10ml; bočica, 1x10ml
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
13.193,50 918
03 4
citarabin
919
L01BC01
Alexan ″Ebewe″
rastvor za injekciju/infuziju;
100mg/5ml; bočica, 1x5ml
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
276,40 920
L01BC01
Alexan ″Ebewe″
rastvor za injekciju/infuziju;
500mg/10ml; bočica, 1x10ml
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
1.210,00 921
L01BC01
Alexan ″Ebewe″
rastvor za injekciju/infuziju;
1000mg/20ml; bočica, 1x20ml
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
2.103,10 922
L01BC01
Cytosar
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 100mg/5ml; liobočica sa
rastvaračem u ampuli, 1x5ml
Actavis Italy S.P.A.
Italija
313,60 923
L01BC01
Cytosar
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 500mg/10ml; liobočica sa
rastvaračem u ampuli, 1x10ml
Actavis Italy S.P.A.
Italija
1.184,70 924
L01BC01
Cytosar
prašak za rastvor za inj., bočica
, 1x1g
Actavis Italy S.P.A.
Italija
2.586,00 925
03 4
fludarabin
926
L01BB05
Fludara
film tabl. 20x10mg
Schering AG
Nemačka
46.897,90 927
L01BB05
Fludara
liofilizat za rastvor za inj.,
bočica, 5x50mg
Schering AG
Nemačka
57.619,70 928
L01BB05
Fludarabine-Teva
koncentrat za rastvor za inj./inf.; Pharmachemie B.V.
25mg/ml; bočica staklena, 1x2ml
Holandija
7.939,60 929
L01BB05
Sindarabin
prašak za rastvor za inj./inf.;
50mg; bočica, 1x50mg
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
7.068,10 *
930
03 4
fluorouracil
931
L01BC02
5-Fluorouracil
,,Ebewe”
rastvor za inj./ inf., 250mg/5ml;
ampula, 5x5ml
Ebewe Arzneimittel GmbH
Austrija
734,60 932
L01BC02
5-Fluorouracil
,,Ebewe”
koncentrat za rastvor za inj./ inf.; Ebewe Pharma Ges.M.B.H
500mg/10ml; ampula, 5x10ml
NFG. KG
Austrija
1.166,50 933
L01BC02
Efudix
krem; 5% ; tuba, 1x20g
ICN Polfa Rzaszow S.A.
Poljska
2.656,40 934
L01BC02
Fluorouracil-Teva
rastvor za inj.; 50mg/1ml;
bočica, 1x5ml
Pharmachemie B.V.
Holandija
146,90 935
L01BC02
Fluorouracil-Teva
rastvor za inj.; 50mg/1ml;
bočica, 1x10ml
Pharmachemie B.V.
Holandija
233,30 936
L01BC02
Fluorouracil
rastvor za inj./inf.; 50mg/ml;
bočica, 1x10ml
Medac Gesellschaft fur
klinische Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
230,70 937
L01BC02
Fluorouracil
rastvor za inj./inf.; 50mg/ml;
bočica, 1x20ml
Medac Gesellschaft fur
klinische Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
350,00 938
L01BC02
Fluorouracil
rastvor za inj./inf.; 50mg/ml;
bočica, 1x100ml
Medac Gesellschaft fur
klinische Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
1.377,30 939
03 4
gemcitabin
940
L01BC05
Gemzar
liofilizat za rastvor za inf.,
bočica, 1x1g
Lilly France S.A.S.
Francuska
11.548,10 941
L01BC05
Gemzar
liofilizat za rastvor za inf.,
bočica, 1x200mg
Lilly France S.A.S.
Francuska
2.387,60 942
L01BC05
Gemcitabin
Sandoz
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x200mg
Sandoz S.A.
Argentina
1.646,20 943
L01BC05
Gemcitabin
Sandoz
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x1g
Sandoz S.A.
Argentina
7.906,30 944
L01BC05
Gemcitabin Pliva
200
prašak za rastvor za infuziju;
200mg; ukupno 1 kom, bočica
staklena, 1 x 200mg
Teva Pharmaceutical Works
Private Ltd. Company; Pliva
Hrvatska D.O.O.
Mađarska;
Hrvatska
1.545,60 945
L01BC05
Gemcitabin Pliva
1000
prašak za rastvor za infuziju;
1000mg; ukupno 1 kom, boca
staklena, 1 x 1000mg
Teva Pharmaceutical Works
Private Ltd. Company; Pliva
Hrvatska D.O.O.
Mađarska;
Hrvatska
7.336,50 946
L01BC05
Gitrabin
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x200mg
Actavis Italy S.P.A.
Italija
1.647,50 *
947
L01BC05
Gitrabin
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x200mg
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
1.647,50 *
948
L01BC05
Gitrabin
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x1000mg
Actavis Italy S.P.A.
Italija
7.907,60 *
949
L01BC05
Gitrabin
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x1000mg
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
7.907,60 *
950
L01BC05
Gemnil
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x200mg
Vianex S.A.
Grčka
1.565,00 951
L01BC05
Gemnil
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x1000mg
Vianex S.A.
Grčka
7.336,60 952
L01BC05
Gemcitabin
Ebewe
koncentrat za rastvor za inf.;
10mg/ml; bočica 1x20ml
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
1.554,00 953
L01BC05
Gemcitabin
Ebewe
koncentrat za rastvor za inf.;
10mg/ml; bočica 1x100ml
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
7.379,10 36
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
954
L01BC05
Gemcitabin
PharmaSwiss
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x200mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
1.646,20 955
L01BC05
Gemcitabin
PharmaSwiss
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x1g
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
7.906,30 956
L01BC05
Gemcitabin
PharmaSwiss
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x2g
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
14.944,50 957
L01BC05
Gemcitabine
koncentrat za rastvor za infuziju;
38mg/mL; bočica, 1 x 26.3 mL
Hospira UK Limited
Velika
Britanija
7.379,10 958
L01BC05
Gemcitabine
koncentrat za rastvor za infuziju;
38mg/mL; bočica, 1 x 5.3 mL
Hospira UK Limited
Velika
Britanija
1.551,80 959
03 4
kapecitabin
960
L01BC06
Xeloda
film tabl. 120x500mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd;
Syntex, S.A. DE C.V.
Švajcarska;
Mexico
35.569,60 961
L01BC06
Xeloda
film tabl. 60x150mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd;
Syntex, S.A. DE C.V.
Švajcarska;
Mexico
5.431,90 962
03 4
kladribin
963
L01BB04
Litak
rastvor za injekciju,
5x(10mg)/5ml
Lipomed AG
Švajcarska
964
03 4
metotreksat
965
L04AX03
Methotrexat
,,Ebewe”
tabl. 50x2,5mg
Ebewe Arzneimittel GmbH
Austrija
751,70 966
L04AX03
Methotrexat
,,Ebewe”
tabl. 50x5mg
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
1.579,90 967
L01BA01
Methotrexate
rastvor za inj.; 50mg/2ml;
bočica, 5x2ml
Pfizer (Perth) Pty. Limited
Australija
2.251,10 968
L01BA01
Methotrexate
rastvor za inj.; 500mg/20ml;
bočica, 1x20ml
Pfizer (Perth) Pty. Limited
Australija
2.802,60 969
L01BA01
Metoject
rastvor za inj.; 10mg/ml ; napun- Medac Gesellschaft fur
jen inj.špric, 1x1ml
klinische Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
1.028,40 970
L01BA01
Metoject
rastvor za inj.; 15mg/1,5ml ;
napunjen inj.špric, 1x1,5ml
Medac Gesellschaft fur
klinische Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
1.352,60 971
L01BA01
Metoject
rastvor za inj.; 20mg/2ml ;
napunjen inj.špric, 1x2ml
Medac Gesellschaft fur
klinische Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
1.467,20 972
L01BA01
Metoject
rastvor za inj.; 25mg/2,5ml ;
napunjen inj.špric, 1x2,5ml
Medac Gesellschaft fur
klinische Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
1.807,10 973
L01BA01
MethotrexateTeva
rastvor za inj.; 25mg/ml;
bočica,1x2ml
Pharmachemie B.V.
Holandija
520,20 974
L01BA01
MethotrexateTeva
rastvor za inj.; 25mg/ml;
bočica,1x20ml
Pharmachemie B.V.
Holandija
3.089,10 975
03 4
pemetreksed
976
L01BA04
Alimta
prašak za koncentrat za rastvor
za inf.,bočica, 1x500mg
Lilly France S.A.S.
Francuska
977
03 7
bikalutamid
978
L02BB03
Bicadex
film tabl. 28x50mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
4.443,50 979
L02BB03
Bicatlon
film tabl. 28x50mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
4.443,50 980
L02BB03
Casodex
tabl.28x50mg
AstraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
4.268,80 *
981
L02BB03
Casodex
tabl.28x150mg
AstraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
11.140,10 982
L02BB03
Calumid
film tabl. 30x50mg
Gedeon Richter PLC
Mađarska
4.760,60 983
L02BB03
Calumid
film tabl. 90x50mg
Gedeon Richter PLC
Mađarska
16.548,60 984
L02BB03
Calumid
film tabl. 30x150mg
Gedeon Richter PLC
Mađarska
12.740,10 985
L02BB03
Alprodex
film tabl. 30x50mg
Cipla LTD.
Indija
4.760,60 986
L02BB03
Bikalutamid Pliva
film tabl. 28x50mg
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
4.216,50 987
03 7
flutamid
988
L02BB01
Flucinom
tabl. 100x250mg
Schering-Plough Labo N.V.
Belgija
3.840,20 989
L02BB01
Flutasin
tabl. bočica, 30x250mg
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
1.174,20 *
990
L02BB01
Flutasin
tabl. bočica, 90x250mg
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
3.377,30 *
991
03 7
leuprorelin
992
L02AE02
Lupron
prašak i rastvarač za suspenziju
za inj. u napunjenom inj. špricu;
3.75mg/1ml; napunjen inj. špric,
1x1ml
Abbott Laboratories S.A.
Španija
9.444,40 993
L02AE02
Lupron
prašak i rastvarač za suspenziju
za inj. u napunjenom inj. špricu;
11.25mg/1ml; napunjen inj.
špric, 1x1ml
Abbott Laboratories S.A.
Španija
28.333,10 994
03 7
goserelin
995
L02AE03
Zoladex
implant , napunjen inj.špric,
1x3,6mg
AstrraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
146.745,30 148.667,00 12.125,30 24. мај 2013.
1
2
37
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
996
L02AE03
Zoladex LA
implant , napunjen inj.špric,
1x10,8mg
AstrraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
35.451,40 997
03 7
triptorelin
998
L02AE04
Diphereline
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 0.1mg/1ml; liobočica sa
rastvaračem u ampuli, 7x1ml
Ipsen Pharm Biotech;
PharmaSwiss D.O.O.
Francuska;
Republika
Srbija
3.092,10 999
L02AE04
Diphereline
prašak i rastvarač za suspenziju za inj. sa produženim
oslobađanjem; 3.75mg/2ml;
liobočica sa rastvaračem u
ampuli, 1x2ml
Ipsen Pharm Biotech;
PharmaSwiss D.O.O.
Francuska;
Republika
Srbija
12.646,10 1000 L02AE04
Diphereline
prašak i rastvarač za suspenziju za inj. sa produženim
oslobađanjem; 11.25mg/2ml;
liobočica sa rastvaračem u
ampuli, 1x2ml
Ipsen Pharm Biotech;
PharmaSwiss D.O.O.
Francuska;
Republika
Srbija
33.787,00 1001 L02AE04
Diphereline
prašak i rastvarač za suspenIpsen Pharma Biotech
ziju za injekciju sa produženim
oslobađanjem; 22,5 mg/2mL; ukupno 1 kom, bočica sa praškom i
ampula sa rastvaračem, 1 x 2 mL
Francuska
67.091,40 1002 03 9
anastrozol
1003 L02BG03
Arimidex
film tabl. 28x1mg
AstraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
7.027,50 *
1004 L02BG03
Aremed
film tabl. 28x1mg
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
4.039,50 *
1005 L02BG03
Armotraz
film tabl. 30x1mg
Cipla LTD.
Indija
4.878,00 1006 L02BG03
Anastrozol Pliva
film tabl. 28x1mg
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
4.038,20 1007 L02BG03
Mivisia
film tabl. 28x1mg
Synthon BV; Synthon
Hispania S.L.
Holandija;
Španija
4.038,20 1008 L02BG03
Trasolette
film tabl. 28x1mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
4.038,20 1009 L02BG03
Anastrozole
Medico Uno
film tabl. 28x1mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
4.038,20 1010 L02BG03
Anazol
film tableta; 1 mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
4.104,60 1011 L02BG03
Altravesa
film tableta; 1mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14 kom
Cell Pharm GMBH;
Siegfried Generics (Malta)
LTD; Haupt Pharma Munster
GMBH; Stada Arzneimittel
AG
Nemačka;
Malta;
Nemačka;
Nemačka
3.256,20 1012 03 9
bevacizumab
1013 L01XC07
Avastin
koncentrat za rastvor za inf.;
100mg/4ml ; bočica, 1x4ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd;
Roche Diagnostics GmbH
Švajcarska;
Nemačka
35.673,70 1014 L01XC07
Avastin
koncentrat za rastvor za inf.;
400mg/16ml ; bočica, 1x16ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd;
Roche Diagnostics GmbH
Švajcarska;
Nemačka
135.345,10 1015 03 9
imatinib
1016 L01XE01
Glivec
kaps., tvrda, 120x100mg
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
247.153,00 1017 L01XE01
Glivec
film tabl. 30x400mg
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
250.180,10 1018 L01XE01
Anzovip
film tabl. 120x100mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
173.008,40 *
1019 L01XE01
Anzovip
film tabl. 30x400mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
177.265,80 *
1020 03 9
bortezomib
1021 L01XX32
Velcade
prašak za rastvor za inj., bočica,
1x3,5mg
Janssen Pharmaceutica N.V.
Belgija
1022 03 9
cetuksimab
1023 L01XC06
Erbitux
rastvor za inf.; 5mg/ml; bočica,
1x20ml
Merck KGaA
Nemačka
21.882,70 *
1024 L01XC06
Erbitux
rastvor za inf.; 5mg/ml; bočica,
1x100ml
Merck KGaA
Nemačka
106.106,80 1025 03 9
panitumumab
1026 L01XC08
Vectibix
koncentrat za rastvor za inf.;
20mg/ml; bočica, 1x5ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
1027 03 9
eksemestan
1028 L02BG06
Aromasin
obložena tabl. 30x25mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
7.610,30 1029 L02BG06
Exemestane
Alvogen
film tableta; 25mg; ukupno 30
kom, blister, 3x10 kom
Eirgen Pharma LTD.
Irska
5.197,90 1030 03 9
tamoksifen
1031 L02BA01
Nolvadex
film tabl. 30x10mg
AstraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
449,50 *
1032 L02BA01
Tamoxifen
tabl. 30x10mg
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
390,80 *
1033 L02BA01
Tamoxifen
tabl. 30x20mg
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
624,50 *
1034 03 9
fulvestrant
130.701,50 43.147,70 38
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
1035 L02BA03
Faslodex
rastvor za inj. u napunjenom
injekcionom špricu; 250mg/5ml
; napunjen inj.špric sa iglom,
1x5ml
AstraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
1036 03 9
abirateron
1037 L02BX03
ZYTIGA
tableta; 250mg; ukupno 120
kom, boca, 1x120 kom
Janssen-Cilag S.P.A.
Italija
1038 03 9
živi atenuirani bacili M. bovis,
soj BCG
1039 L03AX03
ImmuCyst
prašak za intravezikalnu suspenziju; 81mg, bočica, 1x81mg
Sanofi-Aventis ZRT;
Sanofi Pasteur Limited
Mađarska;
Kanada
1040 03 9
dakarbazin
1041 L01AX04
Dakarbazin
prašak za rastvor za inj./inf.,
bočica, 1x500mg
Medac Gesellschaft fur
klinische Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
5.329,80 1042 L01AX04
Dakarbazin
prašak za rastvor za inj./inf.,
bočica, 1x1000mg
Medac Gesellschaft fur
klinische Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
8.288,30 1043 03 9
docetaksel
1044 L01CD02
Taxotere
koncentrat i rastvarač za rastvor
za inf.; 20mg/0.5ml; bočica sa
rastvaračem u bočici, 1x1,5ml
Aventis Pharma Ltd.
Francuska
16.158,70 1045 L01CD02
Taxotere
koncentrat i rastvarač za rastvor
za inf.; 80mg/2ml; bočica sa
rastvaračem u bočici, 1x6ml
Aventis Pharma Ltd.
Francuska
61.344,40 1046 L01CD02
Taxotere
koncentrat za rastvor za inf.;
20mg/1ml; bočica 1x1ml
Aventis Pharma Ltd.
Velika
Britanija
12.778,80 1047 L01CD02
Taxotere
koncentrat za rastvor za inf.;
80mg/4ml; bočica 1x4ml
Aventis Pharma Ltd.
Velika
Britanija
46.782,20 1048 L01CD02
Docetaxel Sandoz
koncentrat za rastvor za inf.;
20mg/2ml; bočica 1x2ml
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
8.030,20 1049 L01CD02
Docetaxel Sandoz
koncentrat za rastvor za inf.;
80mg/8ml; bočica 1x8ml
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
30.198,20 1050 L01CD02
Docetaxel
koncentrat i rastvarač za rastvor
za inf.; 20mg/0.5ml; bočica
sa koncentratom i bočica sa
rastvaračem, 1x0.5ml
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
8.309,30 1051 L01CD02
Docetaxel
koncentrat i rastvarač za rastvor
za inf.; 80mg/2ml; bočica
sa koncentratom i bočica sa
rastvaračem, 1x2ml
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
29.243,80 1052 L01CD02
Docetaxel-Teva
koncentrat i rastvarač za rastvor Teva Pharmaceutical Works
za infuziju; 20mg/0.72mL;
Private Ltd. Company;
ukupno 1 kom, bočica sa koncen- Pharmachemie B.V.
tratom i bočica sa rastvaračem,
1 x 1.28mL
Mađarska;
Holandija
8.021,20 1053 L01CD02
Docetaxel-Teva
koncentrat i rastvarač za rastvor Teva Pharmaceutical Works
za infuziju; 80mg/2.88mL;
Private Ltd. Company;
ukupno 1 kom, bočica sa koncen- Pharmachemie B.V.
tratom i bočica sa rastvaračem,
1 x 5.12mL
Mađarska;
Holandija
29.243,80 1054 L01CD02
Docetaxel HF
koncentrat i rastvarač za rastvor Cell Pharm GMBH
za infuziju; 20mg/0.5mL;
ukupno 1 kom, bočica sa koncentratom i bočica sa rastvaračem,
1 x 0.5mL
Nemačka
8.021,20 1055 L01CD02
Docetaxel HF
koncentrat i rastvarač za rastvor
za infuziju; 80mg/2mL; ukupno
1 kom, bočica sa koncentratom i
bočica sa rastvaračem, 1 x 2mL
Nemačka
29.248,20 1056 L01CD02
Docetaxel
koncentrat za rastvor za infuziju; Actavis Italy S.P.A.; S.C.
20mg/mL; ukupno 1 kom, bočica Sindan-Pharma S.R.L.
staklena, 1 x 1 mL
Italija;
Rumunija
8.021,20 1057 L01CD02
Docetaxel
koncentrat za rastvor za infuziju;
80mg/4mL; ukupno 1 kom,
bočica staklena, 1 x 4 mL
Actavis Italy S.P.A.; S.C.
Sindan-Pharma S.R.L.
Italija;
Rumunija
29.248,20 1058 L01CD02
Docetaxel
koncentrat za rastvor za infuziju;
140mg/7mL; ukupno 1 kom,
bočica staklena, 1 x 7 mL
Actavis Italy S.P.A.; S.C.
Sindan-Pharma S.R.L.
Italija;
Rumunija
33.402,90 1059 03 9
cabazitaksel
1060 L01CD04
Jevtana
koncentrat i rastvarač za rastvor
za inf.; 60mg/1.5ml; bočica
sa koncentratom i bočica sa
rastvaračem, 1x4.5ml
Sanofi-Aventis Deutschland
Nemačka;
GMBH; Aventis Pharma LTD Velika
Britanija
1061 03 9
erlotinib
1062 L01XE03
Tarceva
film tabl. 30x25mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
53.251,00 1063 L01XE03
Tarceva
film tabl. 30x100mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
188.008,50 1064 L01XE03
Tarceva
film tabl. 30x150mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
225.386,90 1065 03 9
gefitinib
Cell Pharm GMBH
43.135,80 410.241,30 8.789,60 437.435,30 24. мај 2013.
1
2
39
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
1066 L01XX31
Iressa
film tabl. 30x250mg
AstraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
243.522,50 1067 03 9
hidroksikarbamid
1068 L01XX05
Litalir
kaps., tvrda, 100x500mg
Corden Pharma Latina S.P.A. Italija
4.332,30 1069 L01XX05
Hidroksikarbamid
kaps., tvrda, 100x500mg
Medac Gesellschaft fur
klinische Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
2.754,60 1070 03 9
topotekan
1071 L01XX17
Hycamtin
kaps., tvrda, 10x0.25mg
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.
Italija
11.510,30 1072 L01XX17
Hycamtin
kaps., tvrda, 10x1mg
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.
Italija
45.985,30 1073 L01XX17
Hycamtin
prašak za koncentrat za rastvor
za inf.; bočica staklena, 1x1mg
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.
Italija
9.929,70 1074 L01XX17
Hycamtin
prašak za koncentrat za rastvor
za inf.; bočica staklena, 5x1mg
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.
Italija
49.648,40 1075 L01XX17
Hycamtin
prašak za koncentrat za rastvor
za inf.; bočica staklena, 1x4mg
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.
Italija
25.329,50 1076 L01XX17
Hycamtin
prašak za koncentrat za rastvor
za inf.; bočica staklena, 5x4mg
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.
Italija
126.647,40 1077 L01XX17
Topotecan
koncentrat za rastvor za infuziju; Hospira UK Limited
4mg/4mL; ukupno 1 kom, bočica
staklena, 1 x 4 mL
Velika
Britanija
15.606,50 1078 L01XX17
Topotecan
koncentrat za rastvor za infuziju; Hospira UK Limited
4mg/4mL; ukupno 5 kom, bočica
staklena, 5 x 4 mL
Velika
Britanija
78.031,50 1079 03 9
irinotekan
1080 L01XX19
Campto
koncentrat za rastvor za inf.;
100mg/5ml; bočica, 1x5ml
Pfizer (Perth) Pty. Limited
Australija
12.656,90 1081 L01XX19
Campto
koncentrat za rastvor za inf.;
40mg/2ml; bočica, 1x2ml
Pfizer (Perth) Pty. Limited
Australija
5.593,20 1082 L01XX19
Campto
koncentrat za rastvor za inf.;
300mg/15ml; bočica, 1x15ml
Pfizer (Perth) Pty. Limited
Australija
45.252,00 1083 L01XX19
Irinotekan Sandoz
koncentrat za rastvor za inf.;
100mg/5ml; bočica, 1x5ml
Sandoz S.A.
Argentina
9.526,90 1084 L01XX19
Irinotesin
koncentrat za rastvor za inf.;
40mg/2ml; bočica, 1x2ml
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
4.031,70 *
1085 L01XX19
Irinotesin
koncentrat za rastvor za inf.;
100mg/5ml; bočica, 1x5ml
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
9.528,20 *
1086 L01XX19
Irinotesin
koncentrat za rastvor za inf.;
100mg/5ml; bočica, 1x5ml
Actavis Italy S.P.A.
Italija
9.528,20 *
1087 L01XX19
Irinotesin
koncentrat za rastvor za inf.;
500mg/25ml; bočica, 1x25ml
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
1088 L01XX19
Irinotecan
koncentrat za rastvor za inf.;
40mg/2ml; bočica, 1x2ml
Cipla LTD.
Indija
4.030,40 1089 L01XX19
Irinotecan
koncentrat za rastvor za inf.;
100mg/5ml; bočica, 1x5ml
Cipla LTD.
Indija
9.526,90 1090 L01XX19
Irinotecan Ebewe
koncentrat za rastvor za inf.;
100mg/5ml; bočica, 1x5ml
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
9.526,90 1091 L01XX19
Irinotecan
PharmaSwiss
koncentrat za rastvor za inf.;
40mg/2ml; bočica, 1x2ml
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
4.030,40 1092 L01XX19
Irinotecan
PharmaSwiss
koncentrat za rastvor za inf.;
100mg/5ml; bočica, 1x5ml
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
9.526,90 1093 L01XX19
Viaritec
koncentrat za rastvor za infuziju;
40mg/2mL; ukupno 1 kom,
bočica staklena, 1 x 2 mL
Vianex S.A.
Grčka
4.033,30 1094 L01XX19
Viaritec
koncentrat za rastvor za infuziju;
100mg/5mL; ukupno 1 kom,
bočica staklena, 1 x 5 mL
Vianex S.A.
Grčka
9.473,10 1095 03 9
letrozol
1096 L02BG04
Femara
film tabl. 30x2,5mg
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
8.648,00 1097 L02BG04
Lametta
film tabl. 30x2,5mg
Vipharm S.A.
Poljska
5.375,00 1098 L02BG04
Letrozol Sandoz
film tableta; 2,5mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
4.817,70 1099 L02BG04
Letrozole Medico
Uno
film tabl. 28x2,5mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
4.215,80 1100 L02BG04
Femozol
film tabl. 30x2,5mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
5.375,00 1101 L02BG04
Lekazol
film tableta; 2.5mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
4.817,90 1102 03 9
paklitaksel
1103 L01CD01
Paclitaxel
″Ebewe”
koncentrat za rastvor za inf.;
30mg/5ml ; bočica, 1x5ml
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
7.052,20 1104 L01CD01
Paclitaxel
″Ebewe”
koncentrat za rastvor
za inf.;100mg/16,7ml;
bočica,1x16,7ml
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
23.026,00 1105 L01CD01
Paclitaxel
″Ebewe”
koncentrat za rastvor za
inf.;150mg/25ml; bočica,1x25ml
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
33.791,10 55.008,20 *
40
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
1106 L01CD01
Paclitaxel
″Ebewe”
koncentrat za rastvor za inf.;
300mg/50ml; bočica,1x50ml
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
69.526,40 1107 L01CD01
Paclitaxel
PharmaSwiss
koncentrat za rastvor za inf.;
30mg/5ml; bočica, 1x5ml
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
7.052,20 1108 L01CD01
Paclitaxel-Teva
koncentrat za rastvor za inf.;
30mg/5ml; bočica,1x5ml
Pharmachemie B.V.
Holandija
7.052,20 1109 L01CD01
Paclitaxel-Teva
koncentrat za rastvor za
inf.;100mg/16,7ml;bočica,
1x16,7ml
Pharmachemie B.V.
Holandija
23.026,00 1110 L01CD01
Sindaxel
koncentrat za rastvor za inf.;
30mg/5ml; bočica, 1x5ml
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.;
Actavis Italy S.P.A.
Rumunija;
Italija
7.053,50 *
1111
L01CD01
Sindaxel
koncentrat za rastvor
za inf.; 100mg/16,67m;
bočica,1x16,67ml
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.;
Actavis Italy S.P.A.
Rumunija;
Italija
23.027,30 *
1112 L01CD01
Pataxel
koncentrat za rastvor za inf.;
30mg/5ml ; bočica, 1x5ml
Vianex S.A.
Grčka
4.079,40 1113 L01CD01
Pataxel
koncentrat za rastvor
za inf.;100mg/16,7ml;
bočica,1x16,7ml
Vianex S.A.
Grčka
13.597,90 1114 L01CD01
Pataxel
koncentrat za rastvor za inf.;
300mg/50ml; bočica,1x50ml
Vianex S.A.
Grčka
41.358,20 1115 L01CD01
Habitax
koncentrat za rastvor za inf.;
30mg/5ml ; bočica, 1x5ml
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
7.052,20 1116 L01CD01
Habitax
koncentrat za rastvor za inf.;
30mg/5ml ; bočica, 10x5ml
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
60.993,70 1117 L01CD01
Habitax
koncentrat za rastvor za
inf.; 100mg/16,7ml ; bočica,
1x16,7ml
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
23.026,00 1118 03 9
trastuzumab
1119 L01XC03
Herceptin
prašak i rastvarač za koncentrat za rastvor za inf.; 440mg;
liobočica sa rastvaračem,
1x20ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
1120 03 9
sorafenib
1121 L01XE05
Nexavar
film tabl. 112x200mg
Bayer Healthcare AG
Nemačka
1122 03 9
sunitinib
1123 L01XE04
Sutent
kaps., tvrda 28x12,5mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
206.314,00 382.529,00 138.074,10 1124 L01XE04
Sutent
kaps., tvrda 28x25mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
275.119,50 1125 L01XE04
Sutent
kaps., tvrda 28x50mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
549.201,20 1126 L01XE04
Sutent
kaps., tvrda, 30x12,5mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
147.936,60 1127 L01XE04
Sutent
kaps., tvrda, 30x25mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
294.771,30 1128 L01XE04
Sutent
kaps., tvrda, 30x50mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
588.429,90 1129 03 9
lapatinib
1130 L01XE07
Tyverb
film tableta; 250mg; ukupno 70
kom; blister, 7 x 10 kom
Glaxo Wellcome Operations;
Glaxo Wellcome S.A.
Velika
Britanija;
Španija
131.572,00 1131 L01XE07
Tyverb
film tableta; 250mg; ukupno 70
kom, bočica, 1 x 70 kom
Glaxo Wellcome Operations;
Glaxo Wellcome S.A.
Velika
Britanija;
Španija
131.572,00 1132 03 9
nilotinib
1133 L01XE08
Tasigna
kaps., tvrda, 112x200mg
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
441.196,80 1134 L01XE08
Tasigna
kaps., tvrda, 112x150mg
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
309.621,00 1135 03 9
everolimus
1136 L01XE10
Afinitor
tabl. 30x5mg
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
269.231,10 1137 L01XE10
Afinitor
tabl. 30x10mg
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
374.463,10 1138 03 9
pazopanib
1139 L01XE11
Votrient
film tabl. 30x200mg
Glaxo Wellcome S.A.; Glaxo
Wellcome Operations
Španija;
Velika
Britanija
85.791,80 1140 L01XE11
Votrient
film tabl. 90x200mg
Glaxo Wellcome S.A.; Glaxo
Wellcome Operations
Španija;
Velika
Britanija
257.375,60 1141 L01XE11
Votrient
film tabl. 60x400mg
Glaxo Wellcome S.A.; Glaxo
Wellcome Operations
Španija;
Velika
Britanija
342.587,40 1142 03 9
vemurafenib
1143 L01XE15
Zelboraf
film tableta; 240mg; ukupno 56
kom, blister, 7 x 8 kom
Roche S.P.A.
Italija
1144 03 9
temsirolimus
1145 L01XE..
Torisel
koncentrat i rastvarač za rastvor
za inf.; 25mg/ml; bočica,
1x1,2ml+1x1,8ml rastvarača
Wyeth Lederle S.P.A.
Italija
1146 O4 i
34
LEKOVI KOJI DELUJU NA ENDOKRINE BOLESTI
1147 04 0
kalcitonin
1148 H05BA01
Miacalcic
rastvor za inj./ inf.; 100ij/ml;
ampula, 5x1ml
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
243.850,90 102.441,40 1.589,70 24. мај 2013.
1
2
41
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
1149 H05BA01
Miacalcic
sprej za nos, rastvor; 200ij/dozi;
bočica sa raspršiv. 1x2ml
Novartis Pharma S.A.S.
Francuska
1150 04 0
sinakalcet
1151 H05BX01
Mimpara
film tabl. 14x30mg
Amgen Europe B.V.
Holandija
9.846,90 1152 H05BX01
Mimpara
film tabl. 28x30mg
Amgen Europe B.V.
Holandija
19.693,80 1153 H05BX01
Mimpara
film tabl. 84x30mg
Amgen Europe B.V.
Holandija
59.081,30 1154 H05BX01
Mimpara
film tabl. 14x60mg
Amgen Europe B.V.
Holandija
18.166,70 1155 H05BX01
Mimpara
film tabl. 28x60mg
Amgen Europe B.V.
Holandija
36.333,40 1156 H05BX01
Mimpara
film tabl. 84x60mg
Amgen Europe B.V.
Holandija
109.000,20 1157 H05BX01
Mimpara
film tabl. 14x90mg
Amgen Europe B.V.
Holandija
27.521,50 1158 H05BX01
Mimpara
film tabl. 28x90mg
Amgen Europe B.V.
Holandija
55.042,70 1159 H05BX01
Mimpara
film tabl. 84x90mg
Amgen Europe B.V.
Holandija
165.128,30 1160 04 0
levotiroksin natrijum
1161 H03AA01
Euthyrox
tabl. 50x25mcg
Merck KGaA
Nemačka
110,00 *
1162 H03AA01
Euthyrox
tabl. 50x50mcg
Merck KGaA
Nemačka
146,30 *
1163 H03AA01
Euthyrox
tabl. 50x75mcg
Merck KGaA
Nemačka
131,20 *
1164 H03AA01
Euthyrox
tabl. 50x100mcg
Merck KGaA
Nemačka
191,50 *
1165 H03AA01
Euthyrox
tabl. 50x125mcg
Merck KGaA
Nemačka
167,10 *
1166 H03AA01
Euthyrox
tabl. 50x150mcg
Merck KGaA
Nemačka
183,00 *
1167 H03AA01
Letrox 50
tabl. 50x50mcg
Berlin-Chemie (Menarini
Group)
Nemačka
128,20 1168 H03AA01
Letrox 100
tabl. 50x100mcg
Berlin-Chemie (Menarini
Group)
Nemačka
150,80 1169 H03AA01
Letrox 150
tabl. 50x150mcg
Berlin-Chemie (Menarini
Group)
Nemačka
150,70 1170 H03AA01
Tivoral
tabl. 50x100mcg
Galenika AD
Republika
Srbija
152,10 *
1171 04 0
propiltiouracil
1172 H03BA02
PTU
tabl. 20x50mg
Alkaloid AD
Makedonija
160,90 1173 H03BA02
PTU
tabl. 45x100mg
Alkaloid AD
Makedonija
690,40 1174 04 0
teriparatid
1175 H05AA02
Forteo
rastvor za inj.; 20mcg/80μl; pen
sa uloškom, 28x80μl
Lilly France S.A.S.
Francuska
1176 04 0
tiamazol
1177 H03BB02
Tiastat
tabl. 20x20mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
1178 H03BB02
Thyrozol
film tabl. 20x5mg
Merck KGaA
Nemačka
70,60 *
1179 H03BB02
Thyrozol
film tabl. 20x10mg
Merck KGaA
Nemačka
141,60 *
1180 H03BB02
Thyrozol
film tabl. 20x20mg
Merck KGaA
Nemačka
220,50 *
1181 04 1
insulin humani
1182 A10AB01
Actrapid Penfil
rastvor za inj.; 100i.j./ml; karpula, 5x3ml
Novo Nordisk A/S
Danska
2.506,50 *
1183 A10AB01
Humulin R
rastvor za inj.; 100i.j./ml; karpula, 5x3ml
Eli Lilly France S.A.S.
Francuska
2.411,70 1184 A10AB01
Insuman Rapid
OptiSet
rastvor za inj.; 100i.j./ml; pen sa
uloškom , 5x3ml
Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH
Nemačka
2.782,10 1185 A10AB01
Insuman Rapid
rastvor za inj.; 100i.j./ml; pen sa
uloškom SoloStar , 5x3ml
Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH
Nemačka
2.183,80 1186 04 1
biosintetski humani insulin:
kristalni 30%, protamin izofan
70%
1187 A10AD01
Humulin M3
suspenzija za inj.; 100i.j./ml;
karpula, 5x3ml
Eli Lilly France S.A.S.
Francuska
2.411,70 1188 A10AD01
Humulin Pen M3
suspenzija za inj.; 100i.j./ml; pen Eli Lilly France S.A.S.
aplikator sa karpulama,5x3ml
Francuska
2.871,10 1189 A10AD01
Mixtard 30
PENFILL
suspenzija za inj.; 100i.j./ml;
karpula, sc 5x3ml
Novo Nordisk A/S
Danska
2.521,70 *
1190 04 1
insulin humani
1191 A10AC01
Humulin NPH
suspenzija za inj.; 100ij./ml;
karpula, 5x3ml
Eli Lilly France S.A.S.
Francuska
2.411,70 1192 A10AC01
Humulin Pen NPH suspenzija za inj.; 100i.j./ml; pen Eli Lilly France S.A.S.
aplikator sa karpulama, 5x3ml
Francuska
2.748,60 1193 A10AC01
Insulatard HM
PENFILL
suspenzija za inj.; 100i.j./ml;
karpula, 5x3ml
Novo Nordisk A/S
Danska
2.506,30 *
1194 A10AC01
Insuman Basal za
OptiSet
suspenzija za inj.; 100i.j./ml;
pen sa uloškom, 5x3ml
Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH
Nemačka
2.748,60 1195 A10AC01
Insuman Basal
suspenzija za inj.; 100i.j./ml;
pen sa uloškom SoloStar, 5x3ml
Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH
Nemačka
2.748,80 1196 04 1
insulin humani
1197 A10AD01
Insuman Comb 25 suspenzija za inj.; 100i.j./ml; pen Sanofi-Aventis Deutschland
OptiSet
sa uloškom, 5x3ml
GmbH
Nemačka
3.057,30 1198 A10AD01
Insuman Comb 25 suspenzija za inj.; 100i.j./ml; pen Sanofi-Aventis Deutschland
sa uloškom SoloStar, 5x3ml
GmbH
Nemačka
3.057,30 1199 04 1
insulin aspart
4.486,90 40.198,10 203,10 42
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
1200 A10AB05
Novo Rapid
rastvor za inj.; 100i.j./ml ;
bočica, 1x10ml
Novo Nordisk A/S
Danska
2.455,20 *
1201 A10AB05
NovoRapid
FlexPen
rastvor za inj.; 100i.j./ml; pen sa
uloškom, 5x3ml
Novo Nordisk A/S
Danska
3.705,40 *
1202 A10AB05
NovoRapid
FlexPen
rastvor za inj.; 100i.j./ml; pen sa
uloškom, 5x3ml
Novo Nordisk Production
S.A.S.
Francuska
3.705,40 *
1203 A10AB05
NovoRapid Penfill rastvor za inj.; 100i.j./ml;
uložak, 5x3ml
Novo Nordisk A/S
Danska
3.414,60 1204 04 1
insulin lispro
1205 A10AB04
Humalog
rastvor za inj.; 100i.j/ml; uložak,
5x3ml
Lilly France S.A.S.
Francuska
3.472,70 1206 A10AD04
Humalog Mix25
suspenzija za inj. u ulošku; 100j./ Lilly France S.A.S.
ml; uložak, 5x3ml
Francuska
3.486,70 1207 A10AD04
Humalog Mix25
suspenzija za inj. u ulošku; 100j./ Eli Lilly Italia S.P.A.
ml; uložak, 5x3ml
Italija
3.486,70 1208 A10AD04
Humalog Mix50
suspenzija za inj. u ulošku; 100j./ Lilly France S.A.S.
ml; uložak, 5x3ml
Francuska
3.486,70 1209 A10AD04
Humalog Mix50
suspenzija za inj. u ulošku; 100j./ Eli Lilly Italia S.P.A.
ml; uložak, 5x3ml
Italija
3.486,70 1210 A10AD04
Humalog Mix25
KwikPen
suspenzija za inj. u penu sa
uloškom; 100j./ml; pen sa
uloškom, 5x3ml
Lilly France S.A.S.
Francuska
3.650,70 1211 A10AD04
Humalog Mix50
KwikPen
suspenzija za inj. u penu sa
uloškom; 100j./ml; pen sa
uloškom, 5x3ml
Lilly France S.A.S.
Francuska
3.650,70 1212 04 1
insulin aspart
1213 A10AD05
NovoMix 30
FlexPen
suspenzija za inj.; 100j/ml; pen
sa uloškom, 5x3ml
Novo Nordisk Production
S.A.S.
Francuska
3.705,40 *
1214 A10AD05
NovoMix 30
FlexPen
suspenzija za inj.; 100i.j/ml; pen
sa uloškom, 5x3ml
Novo Nordisk A/S
Danska
3.705,40 *
1215 A10AD05
NovoMix 30
Penfill
suspenzija za inj.; 100i.j/ml;
uložak, 5x3ml
Novo Nordisk A/S
Danska
3.391,20 1216 04 1
insulin glargin
1217 A10AE04
Lantus
rastvor za inj.; 100i.j/ml; bočica,
1x10ml
Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH
Nemačka
3.739,90 1218 A10AE04
Lantus SoloStar
rastvor za inj.; 100i.j/ml; pen sa
uloškom, 5x3ml
Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH
Nemačka
5.388,30 1219 A10AE04
Lantus for
OptiPen
rastvor za inj.; 100i.j/ml; uložak, Sanofi-Aventis Deutschland
5x3ml
GmbH
Nemačka
5.388,30 1220 A10AE04
Lantus OptiSet
rastvor za inj.; 100i.j/ml; pen sa
uloškom, 5x3ml
Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH
Nemačka
5.506,60 1221 04 1
insulin glulizin
1222 A10AB06
Apidra
rastvor za inj.; 100i.j/ml; karpula, Sanofi-Aventis Deutschland
5x3ml
GmbH
Nemačka
3.361,40 1223 A10AB06
Apidra
rastvor za inj.; 100i.j/ml; bočica, Sanofi-Aventis Deutschland
1x10ml
GmbH
Nemačka
2.313,60 1224 A10AB06
Apidra OptiSet
rastvor za inj.; 100i.j./ml; pen sa
uloškom, 5x3ml
Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH
Nemačka
3.501,50 1225 A10AB06
Apidra SoloStar
rastvor za inj.; 100i.j./ml; pen sa
uloškom, 5x3ml
Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH
Nemačka
3.438,00 1226 04 1
insulin detemir
1227 A10AE05
Levemir FlexPen
rastvor za inj. u penu sa uloškom; Novo Nordisk Production
100j./ml; pen sa uloškom, 5x3ml S.A.S.; Novo Nordisk A/S
Francuska;
Danska
5.675,90 *
1228 A10AE05
Levemir Penfill
rastvor za inj.; 100i.j/ml; uložak, Novo Nordisk A/S
5x3ml
Danska
5.946,40 1229 34 1
akarboza
1230 A10BF01
Glucobay
tabl. 30x50mg
Bayer Healthcare AG
Nemačka
439,60 1231 A10BF01
Glucobay
tabl. 30x100mg
Bayer Healthcare AG
Nemačka
538,40 1232 34 1
glukagon
1233 H04AA01
GlucaGen
HypoKit
prašak i rastvarač za rastvor za
Novo Nordisk A/S
inj.; 1mg/1ml; napunjen inj.špric,
1x1ml
Danska
1.741,60 *
1234 34 1
metformin, glibenklamid
1235 A10BD02
Glucovance
film tabl. 30x(500mg+2,5mg)
Merck Sante S.A.S.
Francuska
276,30 *
1236 A10BD02
Glucovance
film tabl. 30x(500mg+5mg)
Merck KgaA & CO. WERK
SPITTAL; Merck S.L.
Austrija;
Španija
296,00 *
1237 A10BD02
Glibomet
film tabl. 40x(400mg+2,5mg)
Berlin-Chemie AG (Menarini
Group)
Nemačka
243,90 1238 34 1
metformin, sitagliptin
1239 A10BD07
Janumet
film tabl. 56x(850mg+50mg)
Frosst-Iberica S.A. MSD
Španija
3.956,00 1240 A10BD07
Janumet
film tabl. 56x(1000mg+50mg)
Frosst-Iberica S.A. MSD
Španija
3.890,60 1241 34 1
sitagliptin
1242 A10BH01
Januvia
film tabl. 28x100mg
Merck Sharp&Dohme (Italia) Italija
S.P.A.
1243 34 1
vildagliptin
4.156,00 24. мај 2013.
1
2
43
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
1244 A10BH02
Galvus
tableta; 50mg; ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
1.833,40 1245 34 1
saksagliptin
1246 A10BH03
Onglyza
film tableta; 5mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14 kom
Bristol Myers Squibb S.R.L.
Italija
1247 34 1
linagliptin
1248 A10BH05
Trajenta
film tableta; 5mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
3.721,90 1249 A10BH05
Trajenta
film tableta; 5mg; ukupno 90
kom, blister, 9 x 10 kom
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
11.165,70 1250 34 1
repaglinid
1251 A10BX02
Reguly
tabl. 30x0.5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
200,60 *
1252 A10BX02
Reguly
tabl. 30x1mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
216,40 *
1253 A10BX02
Reguly
tabl. 30x2mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
234,10 *
1254 A10BX02
Enyglid
tabl. 90x0.5mg
Tad Pharma GMBH; Krka,
Tovarna Zdravil, D.D.
Nemačka;
Slovenija
597,80 1255 A10BX02
Enyglid
tabl. 90x1mg
Tad Pharma GMBH; Krka,
Tovarna Zdravil, D.D.
Nemačka;
Slovenija
645,30 1256 A10BX02
Enyglid
tabl. 90x2mg
Tad Pharma GMBH; Krka,
Tovarna Zdravil, D.D.
Nemačka;
Slovenija
698,60 1257 A10BX02
Glukoglinid
tableta; 0.5mg; ukupno 90 kom,
blister, 9 x 10 kom
Actavis LTD
Malta
507,30 *
1258 A10BX02
Glukoglinid
tableta; 1mg; ukupno 90 kom,
blister, 9 x 10 kom
Actavis LTD
Malta
544,90 *
1259 A10BX02
Glukoglinid
tableta; 2mg; ukupno 90 kom,
blister, 9 x 10 kom
Actavis LTD
Malta
585,60 *
1260 A10BX02
Glukoglinid
tableta; 4mg; ukupno 90 kom,
blister, 9 x 10 kom
Actavis LTD
Malta
629,70 *
1261 A10BX02
Repaglinid
PharmaS
tableta; 0.5mg; ukupno 90 kom,
blister, 6 x 15 kom
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
506,00 1262 A10BX02
Repaglinid
PharmaS
tableta; 1mg; ukupno 90 kom,
blister, 6 x 15 kom
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
543,60 1263 A10BX02
Repaglinid
PharmaS
tableta; 2mg; ukupno 90 kom,
blister, 6 x 15 kom
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
584,30 1264 34 1
liraglutid
1265 A10BX07
Victoza
rastvor za inj. u penu sa uloškom; Novo Nordisk A/S
6mg/ml; pen sa uloškom, 2x3ml
Danska
10.346,90 1266 A10BX07
Victoza
rastvor za inj. u penu sa uloškom; Novo Nordisk A/S
6mg/ml; pen sa uloškom, 3x3ml
Danska
15.520,40 1267 34 3
nandrolon
1268 A14AB01
Deca-Durabolin
rastvor za inj.; 50mg/ml; ampula, 1x1ml
N.V.Organon
Holandija
523,20 1269 A14AB01
Deca-Durabolin
rastvor za inj.; 50mg/ml; ampula, 10x1ml
N.V.Organon
Holandija
5.232,30 1270 04 2
glibenklamid
1271 A10BB01
Daonil
tabl. 30x5mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
90,00 1272 A10BB01
Maninil 3,5
tabl. 30x3,5mg
Berlin-Chemie (Menarini
Group)
Nemačka
127,80 1273 A10BB01
Maninil 5
tabl. 120x5mg
Berlin-Chemie (Menarini
Group)
Nemačka
360,20 1274 04 2
gliklazid
1275 A10BB09
Diaprel MR
tabl.sa modifikovanim
oslobađanjem, 60x30mg
Les Laboratoires Servier
Francuska
644,60 1276 A10BB09
Diaprel MR
tabl.sa modifikovanim
oslobađanjem, 30x60mg
Servier (Ireland) Industries
LTD; Les Laboratoires
Servier Industrie
Irska;
Francuska
730,30 1277 A10BB09
Diaprel MR
tabl.sa modifikovanim
oslobađanjem, 60x60mg
Servier (Ireland) Industries
LTD; Les Laboratoires
Servier Industrie
Irska;
Francuska
1.407,00 1278 A10BB09
Diprian
tabl. 30x80mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
186,70 *
1279 A10BB09
Glikosan
tabl. 30x80mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
186,70 *
1280 A10BB09
Glioral
tabl. 30x80mg
Galenika AD
Republika
Srbija
186,70 *
1281 A10BB09
Gliklazid MR
tableta sa modifikovanim
Zdravlje A.D.
oslobađanjem; 30 mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Republika
Srbija
240,50 1282 A10BB09
Gliclada
tableta sa produženim
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
oslobađanjem; 30 mg; ukupno 30
kom, blister, 2 x 15 kom
Slovenija
204,10 1283 04 2
glimepirid
1284 A10BB12
Amaryl
tabl. 30x1mg
Aventis Pharma S.P.A.
Italija
3.814,20 *
185,80 44
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
1285 A10BB12
Amaryl
tabl. 30x2mg
Aventis Pharma S.P.A.
Italija
277,90 1286 A10BB12
Amaryl
tabl. 30x3mg
Aventis Pharma S.P.A.
Italija
395,70 1287 A10BB12
Amaryl
tabl. 30x4mg
Aventis Pharma S.P.A.
Italija
346,00 1288 A10BB12
Diulong
tabl. 30x1mg
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
164,40 1289 A10BB12
Diulong
tabl. 30x2mg
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
243,90 1290 A10BB12
Diulong
tabl. 30x3mg
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
353,70 1291 A10BB12
Diulong
tabl. 30x4mg
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
374,80 1292 A10BB12
Glimepirid
tabl. 30x4mg
M.D. Nini D.O.O.
Republika
Srbija
374,80 1293 A10BB12
Glimepirid
tabl. 30x6mg
M.D. Nini D.O.O.
Republika
Srbija
360,50 1294 A10BB12
Limeral
tabl. 30x1mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
165,70 *
1295 A10BB12
Limeral
tabl. 30x2mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
245,20 *
1296 A10BB12
Limeral
tabl. 30x3mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
355,00 *
1297 A10BB12
Limeral
tabl. 30x4mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
376,10 *
1298 A10BB12
Limeral
tabl. 30x6mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
361,80 *
1299 A10BB12
Dibiglim
tabl. 30x1mg
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
164,40 1300 A10BB12
Dibiglim
tabl. 30x2mg
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
243,90 1301 A10BB12
Dibiglim
tabl. 30x3mg
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
353,70 1302 A10BB12
Dibiglim
tabl. 30x4mg
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
374,80 1303 A10BB12
Meglimid
tabl. 30x1mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
164,40 1304 A10BB12
Meglimid
tabl. 30x2mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
243,90 1305 A10BB12
Meglimid
tabl. 30x3mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
353,70 1306 A10BB12
Meglimid
tabl. 30x4mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
374,80 1307 A10BB12
Trical
tabl. 30x1mg
A.Menarini, Manufacturing
Italija
Logistics And Services S.R.L.
164,50 1308 A10BB12
Trical
tabl. 30x2mg
A.Menarini, Manufacturing
Italija
Logistics And Services S.R.L.
243,90 1309 A10BB12
Trical
tabl. 30x3mg
A.Menarini, Manufacturing
Italija
Logistics And Services S.R.L.
353,70 1310 A10BB12
Trical
tabl. 30x4mg
A.Menarini, Manufacturing
Italija
Logistics And Services S.R.L.
374,80 1311 A10BB12
Trical
tabl. 30x6mg
A.Menarini, Manufacturing
Italija
Logistics And Services S.R.L.
360,50 1312 A10BB12
Dibiglim
tabl. 30x1mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
164,50 1313 A10BB12
Dibiglim
tabl. 30x2mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
243,90 1314 A10BB12
Dibiglim
tabl. 30x3mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
353,70 1315 A10BB12
Dibiglim
tabl. 30x4mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
374,80 1316 04 2
glipizid
1317 A10BB07
Glucotrol XL
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 30x5mg
Pfizer PGM
Francuska
511,40 1318 A10BB07
Glucotrol XL
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 30x10mg
Pfizer PGM
Francuska
953,80 1319 04 3
metformin
1320 A10BA02
Glucophage
film tabl. 50x500mg
Merck KgaA; Merck KgaA & Nemačka;
CO. WERK SPITTAL
Austrija
191,20 *
1321 A10BA02
Glucophage
film tabl. 30x850mg
Merck KgaA; Merck KgaA & Nemačka;
CO. WERK SPITTAL
Austrija
185,90 *
1322 A10BA02
Glucophage
film tabl. 30x1000mg
Merck KgaA; Merck KgaA & Nemačka;
CO. WERK SPITTAL
Austrija
179,70 *
1323 A10BA02
Glucophage
prašak za oralni rastvor; kesica,
30x500mg
Merck, S.L.
Španija
163,00 *
1324 A10BA02
Glucophage
prašak za oralni rastvor; kesica,
30x850mg
Merck, S.L.
Španija
161,40 *
1325 A10BA02
Glucophage
prašak za oralni rastvor; kesica,
30x1000mg
Merck, S.L.
Španija
265,00 *
1326 A10BA02
Gluformin
film tabl. 30x500mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
92,50 *
1327 A10BA02
Gluformin
film tabl. 30x1000mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
151,60 *
24. мај 2013.
1
2
45
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
1328 A10BA02
Metfogamma 500
film tabl. 30x500mg
Dragenopharm Apotheker
Püschl GmbH & Co.KG za
Wörwag Pharma GmbH &
Co.KG
Nemačka
91,20 1329 A10BA02
Metfogamma 850
film tabl. 30x850mg
Artesan Pharma
GmbH & Co.KG
za Wörwag Pharma GmbH
& Co.KG
Nemačka
155,30 1330 A10BA02
Metfogamma
1000
film tabl. 30x1000mg
Dragenopharm Apotheker
Püschl GmbH & Co.KG za
Wörwag Pharma GmbH &
Co.KG
Nemačka
150,30 1331 A10BA02
Siofor 500
film tabl. 30x500mg
Berlin-Chemie (Menarini
Group)
Nemačka
91,20 1332 A10BA02
Siofor 850
film tabl. 30x850mg
Berlin-Chemie (Menarini
Group)
Nemačka
155,30 1333 A10BA02
Siofor 1000
film tabl. 30x1000mg
Berlin-Chemie (Menarini
Group)
Nemačka
150,30 1334 A10BA02
Siofor 500
film tabl. 60x500mg
Berlin-Chemie AG (Menarini
Group)
Nemačka
184,90 1335 A10BA02
Siofor 850
film tabl. 60x850mg
Berlin-Chemie AG (Menarini
Group)
Nemačka
275,10 1336 A10BA02
Siofor 1000
film tabl. 60x1000mg
Berlin-Chemie AG (Menarini
Group)
Nemačka
300,90 1337 A10BA02
Tefor
tabl. 30x500mg
Galenika AD
Republika
Srbija
92,50 *
1338 A10BA02
Tefor
film tabl. 30x850mg
Galenika AD
Republika
Srbija
147,10 *
1339 A10BA02
Metfodiab
film tableta; 500mg; ukupno 30
kom, blister, 3x10 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
91,20 1340 A10BA02
Metfodiab
film tableta; 850mg; ukupno 30
kom, blister, 3x10 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
155,30 1341 A10BA02
Metfodiab
film tableta; 1000mg; ukupno 30
kom, blister, 3x10 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
150,30 1342 04 3
pioglitazon
1343 A10BG03
Oglition
tabl. 30x15mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.293,40 *
1344 A10BG03
Oglition
tabl. 30x30mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
2.585,60 *
1345 A10BG03
Oglition
tabl. 30x45mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
3.140,70 *
1346 04 4
cetroreliks
1347 H01CC02
Cetrotide
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 0,25mg/1ml; liobočica i
rastvor u špricu, 1x1ml
Aeterna Zentaris GmbH;
Baxter Oncology GmbH
Nemačka;
Nemačka
3.683,80 1348 H01CC02
Cetrotide
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 3mg/3ml; liobočica i rastvor
u špricu, 1x3ml
Baxter Oncology GmbH za
Serono Europe Ltd. Velika
Britanija
Nemačka
20.182,40 1349 04 4
folitropin alfa
1350 G03GA05
Gonal F
prašak za inj.; 5,5mcg/ml; inj.s.c. Serono Pharma International
1x75i.j.
Švajcarska
1351 G03GA05
Gonal - f 300
rastvor za inj.; 300i.j./0,5ml; pen Industria Farmaceutica
sa uloškom, 1x0,5ml
Serono S.P.A.
Italija
10.883,90 1352 G03GA05
Gonal - f 450
rastvor za inj.; 450i.j./0,75ml;
pen sa uloškom, 1x0,75ml
Industria Farmaceutica
Serono S.P.A.
Italija
16.228,70 1353 G03GA05
Gonal - f 900
rastvor za inj.; 900i.j./1,5ml;
pen sa uloškom, 1x1,5ml
Industria Farmaceutica
Serono S.P.A.
Italija
32.425,50 1354 04 4
folitropin alfa, lutropin alfa
1355 G03GA05 G03GA07
Pergoveris
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 150i.j./1ml + 75i.j./1ml;
bočica sa praškom i bočica sa
rastvaračem, 1x1ml
Merck Serono S.P.A.
Italija
1356 04 4
folitropin beta
1357 G03GA06
Puregon
rastvor za inj.; 50ij/0,5ml;
bočica, 1x0,5ml
N.V.Organon
Holandija
1.849,10 1358 G03GA06
Puregon
rastvor za inj.; 100ij/0,5ml;
bočica, 1x0,5ml
N.V.Organon
Holandija
3.406,90 1359 G03GA06
Puregon
rastvor za inj. u
ulošku;300i.j./0,36ml,uložak
1x0,36ml
Organon Ireland Limited;
N.V. Organon
Irska;
Holandija
11.018,50 1360 G03GA06
Puregon
rastvor za inj. u
ulošku;600i.j./0,72ml,uložak
1x0,72ml
Organon Ireland Limited;
N.V. Organon
Irska;
Holandija
21.315,80 1361 G03GA06
Puregon
rastvor za inj. u
ulošku;900i.j./1,08ml,uložak
1x1,08ml
Organon Ireland Limited;
N.V. Organon
Irska;
Holandija
32.869,90 1362 04 4
horionski gonadotropin
2.652,20 7.933,90 46
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
1363 G03GA01
Pregnyl
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 5000ij/1ml; lio-ampula sa
rastvaračem, 1x1ml
N.V.Organon
Holandija
347,20 1364 G03GA01
Pregnyl
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 5000ij/ml; lio-ampula sa
rastvaračem, 3x1ml
N.V.Organon
Holandija
1.041,40 1365 G03GA01
Pregnyl
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 1500ij/ml; lio-ampula sa
rastvaračem, 3x1ml
N.V.Organon
Holandija
406,00 1366 04 4
horiogonadotropin alfa
1367 G03GA08
Ovitrelle
rastvor za inj.; 250mcg/0,5ml;
napunjen injekcioni
špric,1x0,5ml
Industria Farmaceutica
Serono S.P.A.
Italija
1368 04 4
korifolitropin alfa
1369 G03GA09
Elonva
rastvor za inj. u napunjenom inj.
špricu; 100mcg/0.5ml; napunjen
inj. špric, 1x0.5ml
N.V.Organon; Organon
Ireland Limited
Holandija;
Irska
57.338,10 1370 G03GA09
Elonva
rastvor za inj. u napunjenom inj.
špricu; 150mcg/0.5ml; napunjen
inj. špric, 1x0.5ml
N.V.Organon; Organon
Ireland Limited
Holandija;
Irska
57.338,10 1371 04 4
lutropin alfa
1372 G03GA07
Luveris 75 IU
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 75i.j.; liobočica sa
rastvaračem, 1x1ml
Industria Farmaceutica
Serono S.P.A.
Italija
1373 04 4
menotrofin
1374 G03GA02
Menopur
prašak za inj., bočica,
10x(75ijFSH i 75ijLH) + 10
ampula po 1ml rastvarača
Ferring GmbH
Nemačka
18.161,40 1375 G03GA02
Merional
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 75i.j.FSH/75i.j.LH;
liobočica sa rastvaračem u
ampuli, 1x1ml
Ibsa Institut Biochimique
S.A.
Švajcarska
1.902,60 1376 04 4
somatropin
1377 H01AC01
Genotropin
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 5,3mg/ml; uložak, 1x1ml
Pfizer Manufacturing
Belgium NV/SA
Belgija
13.231,20 1378 H01AC01
Genotropin
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 5,3mg/ml; uložak, 5x1ml
Pfizer Manufacturing
Belgium NV/SA
Belgija
66.156,20 1379 H01AC01
Genotropin
prašak i rastvarač za rastvor za
injekciju; 5,3 mg/mL; ukupno 1
kom, pen sa uloškom, 1 x 1 mL
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
15.789,10 1380 H01AC01
Genotropin
prašak i rastvarač za rastvor za
injekciju; 5,3 mg/mL; ukupno 5
kom, pen sa uloškom, 5 x 1 mL
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
78.945,70 1381 H01AC01
Genotropin
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 12mg/ml; uložak, 1x1ml
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
24.583,70 1382 H01AC01
Genotropin
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 12mg/ml; uložak, 5x1ml
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
122.923,30 1383 H01AC01
Genotropin
prašak i rastvarač za rastvor za
injekciju; 12mg/mL; ukupno 1
kom, pen sa uloškom, 1 x 1 mL
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
29.003,70 1384 H01AC01
Genotropin
prašak i rastvarač za rastvor za
injekciju; 12mg/mL; ukupno 5
kom, pen sa uloškom, 5 x 1 mL
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
145.024,80 1385 H01AC01
Humatrope
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 6mg/3ml; uložak sa
rastvaračem u špricu, 1x3ml
Lilly France S.A.S.
Francuska
14.661,90 1386 H01AC01
Norditropin
NordiLet
rastvor za inj.; 10mg/1.5ml; pen
sa uloškom, 1x1.5ml
Novo Nordisk A/S
Danska
35.788,40 *
1387 H01AC01
Norditropin
NordiLet
rastvor za inj.; 15mg/1.5ml; pen
sa uloškom, 1x1.5ml
Novo Nordisk A/S
Danska
44.316,20 *
1388 04 4
tirotropin alfa
1389 H01AB01
Thyrogen
prašak za rastvor za inj., bočica,
2x0,9mg
Genzyme Limited
Velika
Britanija
1390 04 4
urofolitropin
1391 G03GA04
Fostimon
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 75i.j.; liobočica sa
rastvaračem u ampuli, 1x1ml
Ibsa Institut Biochimique
S.A.
Švajcarska
1392 04 5
dezmopresin
1393 H01BA02
Minirin
tabl. 30x0.2mg
Ferring AB
Švedska
3.582,40 1394 H01BA02
Minirin
tabl. 30x0.2mg
Ferring International Center
SA
Švajcarska
3.582,40 1395 H01BA02
Minirin
sprej za nos, rastvor;100mcg/ml;
bočica sa sprej pumpom, 1x5ml
Ferring AB
Švedska
3.649,30 1396 H01BA02
Minirin
sprej za nos, rastvor;100mcg/ml;
bočica sa sprej pumpom, 1x5ml
Ferring International Center
SA
Švajcarska
3.649,30 1397 H01BA02
Minirin Melt
oralni liofilizat; 30x60mcg
Ferring AB
Švedska
1.840,20 1398 H01BA02
Minirin Melt
oralni liofilizat; 30x120mcg
Ferring AB
Švedska
3.660,10 1399 H01BA02
Minirin Melt
oralni liofilizat; 30x240mcg
Ferring AB
Švedska
8.545,80 2.953,10 2.766,10 84.314,30 1.161,20 24. мај 2013.
1
2
47
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
1400 H01BA02
Minirin Melt
oralni liofilizat; 30x60mcg
Ferring GMBH
Nemačka
1.840,20 1401 H01BA02
Minirin Melt
oralni liofilizat; 30x120mcg
Ferring GMBH
Nemačka
3.660,10 1402 H01BA02
Minirin Melt
oralni liofilizat; 30x240mcg
Ferring GMBH
Nemačka
8.545,80 1403 04 5
terlipresin
1404 H01BA04
Glypressin
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 1mg/5ml; liobočica sa
rastvaračem u ampuli, 5x5ml
Ferring International Center
SA
Švajcarska
1405 04 7
hidrokortizon
1406 H02AB09
Hidrokortizon
liofilizat za rastvor za inj.sa
rastvaračem za parenteralnu
upotrebu; 100mg/2ml; liobočica
sa rastvaračem u ampuli, 1x2ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
125,30 1407 H02AB09
Hidrokortizon
liofilizat za rastvor za inj.sa
rastvaračem za parenteralnu
upotrebu; 100mg/2ml; dvodelna
bočica, 1x2ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
114,80 *
1408 H02AB09
Hidrokortizon
liofilizat za rastvor za inj.sa
rastvaračem za parenteralnu
upotrebu; 500mg/4ml; liobočica
sa rastvaračem u ampuli, 1x4ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
327,10 1409 04 7
metilprednizolon
1410 H02AB04
Lemod
tabl. 20x4mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
145,70 1411 H02AB04
Lemod Depo
suspenzija za inj.; 40mg/ml;
bočica, 10x1ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.109,00 *
1412 H02AB04
Lemod Solu
prašak i rastvarač za rastvor za
inj./ inf.; 20mg/1ml; liobočica sa
rastvaračem u ampuli, 15x1ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
862,40 *
1413 H02AB04
Lemod Solu
prašak i rastvarač za rastvor za
inj./ inf.; 40mg/1ml; liobočica sa
rastvaračem u ampuli, 15x1ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.427,50 *
1414 H02AB04
Lemod Solu
prašak i rastvarač za rastvor za
inj./ inf.; 125mg/2ml; liobočica
sa rastvaračem u ampuli, 1x2ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
192,10 *
1415 H02AB04
Lemod Solu
prašak i rastvarač za rastvor za
Hemofarm A.D.
inj./ inf.; 500mg/7,8ml; liobočica
sa rastvaračem u ampuli,
1x7,8ml
Republika
Srbija
630,90 *
1416 H02AB04
Lemod-Solu
liofilizat za rastvor za inj. sa
rastvaračem za parenteralnu
upotrebu; 40mg; dvodelna
bočica, 1x1ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
143,50 *
1417 H02AB04
Lemod-Solu
liofilizat za rastvor za inj. sa
rastvaračem za parenteralnu
upotrebu; 125mg; dvodelna
bočica, 1x2ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
256,10 *
1418 H02AB04
Nirypan
tabl. 20x4mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
196,00 1419 H02AB04
Nirypan
tabl. 20x8mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
392,00 1420 H02AB04
Nirypan solubile
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 20mg/ml; liobočica sa
rastvaračem u ampuli, 15x1ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
861,10 1421 H02AB04
Nirypan solubile
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 40mg/ml; liobočica sa
rastvaračem u ampuli, 15x1ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
1.457,60 1422 04 7
prednizon
1423 H02AB07
Prednizon
tabl. 10x5mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
1424 H02AB07
Pronison
tabl. 20x20mg
Galenika AD
Republika
Srbija
1425 04 7
betametazon
1426 H02AB01
Diprophos
suspenzija za inj.; 7mg/1ml;
ampula, 5x1ml
Schering-Plough Labo N.V.
Belgija
1427 04 7
deksametazon
1428 H02AB02
Dexason
tabl. 50x0,5mg
Galenika AD
Republika
Srbija
307,60 *
1429 H02AB02
Dexason
rastvor za inj.; 4mg/ml; ampula,
25x1ml
Galenika AD
Republika
Srbija
688,50 *
1430 04 7
triamcinolon
1431 H02AB08
Kenalog
suspenzija za inj.; 40mg/1ml;
ampula, 5x1ml
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
1432 04 8
testosteron
1433 G03BA03
Nebido
rastvor za inj.; 1000mg/4ml;
ampula, 1x4ml
Schering AG
Nemačka
1434 G03BA03
Testosteron depo
rastvor za inj.; 250mg/1ml;
ampula, 5x1ml
Galenika AD
Republika
Srbija
718,10 *
1435 G03BA03
Andriol Testocaps
kaps. 30x40mg
N.V.Organon
Holandija
624,40 1436 04 8
ciproteron
21.656,30 70,40 281,80 *
1.433,90 991,10 9.988,60 48
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
1437 G03HA01
Androcur
tabl. 50x50mg
Schering AG
Nemačka
2.737,50 1438 G03HA01
Cyprocur
tabl. 90x50mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
3.933,70 1439 04 8
estradiol
1440 G03CA03
Climara
transdermalni flaster;
50mcg/24h; aluminijska folija,
4x3,8mg/12,5cm2
Schering GmbH &
Co.Produktions KG
za Schering AG
Nemačka
1441 04 8
didrogesteron
1442 G03DB01
Duphaston
film tabl. 20x10mg
Abbott Biologicals B.V.
Holandija
1443 04 8
hidroksiprogesteron kaproat
1444 G03DA03
Progesteron Depo
rastvor za inj.; 250mg/ml; ampula, 5x1ml
Galenika AD
Republika
Srbija
1445 04 8
progesteron
1446 G03DA04
Utrogestan
kaps. meka, 30x100mg
Besins Manufacturing
Belgium
Belgija
532,70 1447 G03DA04
Utrogestan
kaps. meka, 30x100mg
Laboratoires Besins
International
Francuska
532,70 1448 G03DA04
Utrogestan
kaps. meka, 14x200mg
Besins Manufacturing
Belgium
Belgija
532,70 1449 G03DA04
Utrogestan
kaps. meka, 14x200mg
Laboratoires Besins
International
Francuska
532,70 1450 G03DA04
Progestogel
gel; 10mg/g; tuba, 1x80g
Besins Manufacturing
Belgium
Belgija
427,90 1451 G03DA04
Progestogel
gel; 10mg/g; tuba, 1x80g
Laboratoires Besins
International
Francuska
427,90 1452 04 8
linestrenol
1453 G03DC03
Orgametril
tabl. 30x5mg
N.V.Organon
Holandija
1454 04 8
dienogest
1455 G03D…
Visanne
tabl. 28x2mg
Schering GmbH & Co.
Produktions KG
Nemačka
1456 04 8
megestrol
1457 L02AB01
Megace
tabl. 30x160mg
Bristol Myers Squibb
Francuska
1458 L02AB01
Megace
tabl. 30x160mg
Lawrence Laboratories
Irska
1459 L02AB01
Megace
tabl. 100x160mg
Bristol Myers Squibb
Švajcarska
17.188,80 1460 L02AB01
Megace
suspenzija za oralnu primenu;
40mg/ml; bočica, 1x240ml
Bristol Myers Squibb
Francuska
10.800,90 1461 L02AB01
Megace
oralna suspenzija; 40mg/ml;
boca plastična, 1x240ml
Brecon Pharmaceuticals LTD. Velika
Britanija
1462 L02AB01
O,Tentika
oralna suspenzija; 40mg/ml;
boca plastična, 1x240ml
Vipharm S.A.
Poljska
8.923,30 *
1463 L02AB01
Megoxi
oralna suspenzija; 40mg/ml;
boca plastična, 1x240ml
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
8.922,00 1464 04 8
noretisteron
1465 G03DC02
Primolut-Nor-5
tabl., bočica staklena 20x5mg
Schering AG
Nemačka
1466 04 8
ciproteron, estradiol
1467 G03HB01
Climen
obložena tabl. 21 kom.:
ružičaste 10x(1mg+2mg) i bele
11x(0+2mg)
Delpharm Lille SAS
Francuska
1468 04 8
norgestrel, estradiol
1469 G03FB01
Cyclo Progynova
obložena tabl.;
Schering GmbH & Co.
0,5mg+2mg+2mg; 21kom.:
Produktions KG
svetlosmedje 10x(0,5mg +2mg) i
bele 11x(2mg+0)
Nemačka
1470 04 8
ciproteron, etinilestradiol
1471 G03HB01
Diane 35
obložena tabl.; 2mg+0,035mg;
1x21kom
Schering GmbH & Co.
Produktions KG
Nemačka
569,90 455,00 557,70 *
299,30 4.122,00 5.156,70 5.156,70 10.800,90 245,80 713,80 248,80 395,70 1472 04 8
drospirenon, estradiol
1473 G03FA17
Angeliq
film tabl. 28 x (2mg+1mg)
Schering AG
Nemačka
1474 04 9
ganireliks
1475 H01CC01
Orgalutran
rastvor za inj.; 0,25mg/0,5ml;
napunjen inj.špric, 1x0,5ml
N.V.Organon
Holandija
1476 04 9
lanreotid
1477 H01CB03
Somatuline
Autogel
rastvor za inj., napunjen inj.
špric, 1x60mg
Ipsen Pharma Biotech
Francuska
79.969,60 1478 H01CB03
Somatuline
Autogel
rastvor za inj., napunjen inj.
špric, 1x90mg
Ipsen Pharma Biotech
Francuska
96.042,90 1479 H01CB03
Somatuline
Autogel
rastvor za inj., napunjen inj.
špric, 1x120mg
Ipsen Pharma Biotech
Francuska
109.398,50 1480 04 9
oktreotid
1481 H01CB02
Sandostatin
rastvor za inj./inf.; 0,1mg/ml;
ampula, 5x1ml
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
4.330,50 1482 H01CB02
Sandostatin LAR
prašak i rastvarač za suspenziju za inj., liobočica i rastvor u
špricu, 1x10mg
Novartis Pharma AG
Švajcarska
70.056,10 1.258,90 3.823,90 24. мај 2013.
1
2
49
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
1483 H01CB02
Sandostatin LAR
prašak i rastvarač za suspenziju za inj., liobočica i rastvor u
špricu, 1x20mg
Novartis Pharma AG
Švajcarska
100.686,30 1484 H01CB02
Sandostatin LAR
prašak i rastvarač za suspenziju za inj., liobočica i rastvor u
špricu, 1x30mg
Novartis Pharma AG
Švajcarska
124.309,10 1485 04 9
bazedoksifen
1486 G03XC02
Conbriza
film tabl. 28x20mg
Pfizer Ireland
Pharmaceuticals
Irska
1487 04 9
tibolon
1488 G03CX01
Livial
tabl. 28x2,5mg
N.V.Organon
Holandija
1489 O5
LEKOVI KOJI DELUJU NA BOLESTI METABOLIZMA I ISHRANE
1490 05 0
fitomenadion
1491 B02BA01
Konakion MM
rastvor za inj.; 2mg/0,2ml;
ampula,.5x0,2ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
263,70 1492 B02BA01
Konakion MM
rastvor za inj.; 10mg/1ml; ampula, 5x1ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
267,00 1493 05 0
alfakalcidol
1494 A11CC03
Alpha D3
kaps. 50x0,25mcg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
518,20 *
1495 A11CC03
Alpha D3
kaps. meka, 30x0,5mcg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
564,90 *
1496 A11CC03
Alpha D3
kaps. meka, 30x1mcg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
949,90 *
1497 05 0
holekalciferol
1498 A11CC05
Vigantol ulje
oralne kapi, rastvor; 20000ij/ml;
bočica, 1x10ml
Merck KGaA
Nemačka
1499 05 0
kalcitriol
1500 A11CC04
Rocaltrol
kaps., meka, 100x0,25mcg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
1501 05 0
parikalcitol
1502 A11CC07
Zemplar
rastvor za inj.; 5mcg/1ml;
ampula, 5x1ml
Abbott S.R.L.
Italija
10.839,40 1503 A11CC07
Zemplar
kaps., meka, 28x1mcg
Aesica Queenborough Ltd
Velika
Britanija
10.322,20 1504 A11CC07
Zemplar
kaps., meka, 28x2mcg
Aesica Queenborough Ltd
Velika
Britanija
20.997,90 1505 05 0
retinol, fitomenadion, ergokalcif- erol, tokoferol
1506 A11JA..
Vitalipid N Infant
koncentrat za emulziju za
inf.; 135,3mcg/ml +20mcg/ml
+1mcg/ml +0,64mg/ml; ampula,
10x10ml
Fresenius Kabi AB
Švedska
2.750,80 1507 A11JA..
Vitalipid N Adult
koncentrat za emulziju za
inf.; 194,1mcg/ml +15mcg/
ml +0,5mcg/ml +0,91mg/ml;
ampula, 10x10ml
Fresenius Kabi AB
Švedska
2.413,80 1508 05 1
askorbinska kiselina
1509 A11GA01
Vitamin C
rastvor za inj.; 500mg/5ml; ukupno 50 kom; ampula, 50 x 5ml
Galenika AD
Republika
Srbija
1510 05 1
piridoksin
1511 A11HA02
Bedoxin
tabl. 20x20mg
Galenika AD
Republika
Srbija
57,10 *
1512 A11HA02
Bedoxin
rastvor za inj.; 50mg/2ml; ampula, 50x2ml
Galenika AD
Republika
Srbija
616,00 *
1513 05 1
tiamin hlorid
1514 A11DA01
Vitamin
B1Alkaloid
rastvor za inj.; 100mg/ml;
ampula, 50x1ml
Alkaloid AD
Makedonija
1515 05 1
cijanokobalamin
1516 B03BA01
Vitamin B12
Alkaloid
rastvor za inj.; 500mcg/ml;
ampula, 50x1ml
Alkaloid AD
Makedonija
1517 05 1
hidroksokobalamin
1518 B03BA03
OHB 12
rastvor za inj.; 2500mcg/2ml;
ampula, 5x2ml
Galenika AD
Republika
Srbija
1519 05 2
retinol, ergokalciferol (D2)
1520 A11CB..
Vitamin AD
oralne kapi; 22522i/mlj+5000ij/
ml; bočica, 1x10ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1521 05 2
tiamin, piridoksin, cijanokobalamin
1522 A11DB..
Milgamma N
rastvor za inj.;
100mg/2ml+100mg/2ml+
1mg/2ml; ampula, 5x2ml
Solupharm Pharmazeutische
Erzeugnisse GmbH za
Wörwag Pharma GmbH &
Co.KG
Nemačka
1523 05 2
tiamin, riboflavin, piridoksin,
nikotinamid, kalcijum-pantotenat, cijanokobalamin
2.153,10 1.578,70 167,10 *
1.731,20 1.783,30 *
1.905,10 907,60 361,10 *
84,20 *
436,10 50
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
1524 A11EA..
Beviplex
liofilizat za rastvor za inj. sa
Galenika AD
rastvaračem za parenteralnu
upotrebu.; 40mg+4mg+8mg+10
0mg+10mg+0,004mg; ampula sa
rastvaračem u ampuli, 5x2ml
Republika
Srbija
1525 05 2
askorbinska kiselina, nikotinamid, natrijum-pentotenat, piridoksin, riboflavin, tiamin, folna
kiselina, biotin, cijanokobalamin
1526 B05XC..
Soluvit N
prašak za rastvor za inf.;
100mg+40mg+15mg+
4mg+3,6mg
+2,5mg+0,4mg+60mcg+5mcg;
bočica, 10x10ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
1527 05 3
kalcijum-karbonat, holekalciferol 1528 A11JB..
Ideos
tabl.za žvakanje
30x(1,25g+400i.j.)
Innothera Chouzy
Francuska
280,60 1529 A11JB..
Ideos
tabl. za žvakanje;
60x(1,25g+400i.j.)
Innothera Chouzy
Francuska
561,40 1530 05 3
kalcijum glubionat
1531 A12AA02
Calcium Sandoz
10%
rastvor za inj.; 0,1375g/ml;
ampula, 5x10ml
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
1532 05 3
kalcijum karbonat
1533 A12AA04
Kalcijum karbonat tabl. 50x1g
Alkaloid
Alkaloid AD
Makedonija
1534 05 5
imigluceraza
1535 A16AB02
Cerezyme
prašak za koncentrat za rastvor
za inf.,bočica, 1x200 U
Genzyme Limited
Velika
Britanija
88.845,80 1536 A16AB02
Cerezyme
prašak za koncentrat za rastvor
za inf.,bočica, 1x400 U
Genzyme Limited
Velika
Britanija
164.164,10 1537 05 5
laronidaza
1538 A16AB05
Aldurazyme
koncentrat za rastvor za inf.;
100j./ml; bočica,1x5ml
Genzyme Limited
Velika
Britanija
1539 05 8
difenhidramin
1540 R06AA02
Calmaben
obložena tabl. 10x50mg
Pharmazeutische Fabrik
Montavit Ges.M.B.H.
Austrija
1541 05 8
cetirizin
1542 R06AE07
Cetirizin
film tabl. 20x10mg
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
260,80 1543 R06AE07
Cetirizin
film tabl. 20x10mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
262,10 *
1544 R06AE07
Cetirizin
sirup; 5mg/5ml; boca staklena,
1x200ml
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
358,80 *
1545 R06AE07
Cetirizine Alvogen film tableta; 10mg; ukupno 20
kom, blister, 1x20 kom
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
260,80 1546 R06AE07
Letizen
film tabl. 20x10mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
262,10 *
1547 R06AE07
Letizen S
film tabl. 10x10mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
163,70 *
1548 05 8
feniramin
1549 R06AB05
Avil
tabl. 20x50mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
77,50 1550 R06AB05
Avil
sirup; 3mg/ml; bočica, 1x100ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
98,00 1551 05 8
hlorfenamin maleat
1552 R06AB04
Lentostamin
kaps. 20x12mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
1553 05 8
hlorpiramin hlorid
1554 R06AC03
Synopen
rastvor za inj.; 20mg/2ml;
ampula, 10x2ml
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
1555 05 8
levocetirizin
1556 R06AE09
Xyzal
film tabl. 10x5mg
UCB Pharma S.P.A.
Italija
243,70 1557 R06AE09
Xyzal
film tabl. 30x5mg
UCB Pharma S.P.A.
Italija
663,40 1558 R06AE09
Xyzal
oralni rastvor; 0.5mg/ml; bočica
staklena, 1x75ml
UCB Pharma S.P.A.
Italija
487,40 1559 R06AE09
Xyzal
oralni rastvor; 0.5mg/ml; boca
staklena, 1x200ml
UCB Pharma S.P.A.
Italija
1.300,00 1560 R06AE09
Cezera
film tabl. 10x5mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
125,30 1561 R06AE09
Cezera
film tabl. 30x5mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
376,20 1562 05 8
loratadin
1563 R06AX13
Flonidan
tabl. 10x10mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
166,70 1564 R06AX13
Flonidan
oralna suspenzija; 1mg/1ml;
bočica, 1x120ml
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
231,10 1565 R06AX13
Pressing
tabl. 10x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
168,00 *
1566 R06AX13
Pressing
šumeće tabl. 10x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
171,40 *
437,40 *
3.320,20 468,10 282,10 78.778,70 161,30 209,20 785,20 24. мај 2013.
1
2
51
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
1567 R06AX13
Pressing
sirup; 5mg/5ml; bočica,
1x120ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
232,40 *
1568 R06AX13
Loratadin
tabl. 10x10mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
166,70 1569 R06AX13
Loratadin
tabl. 10x10mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
166,70 1570 R06AX13
Loratadin
tabl. 20x10mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
263,30 1571 R06AX13
Loratadin
sirup; 5mg/5ml; bočica,
1x120ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
231,10 1572 R06AX13
Loratadin
oralna suspenzija; 5mg/5ml;
bočica, 1x120ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
231,10 1573 R06AX13
Actalor
tabl. 10x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
168,00 *
1574 05 8
feksofenadin
1575 R06AX26
FexofEP
film tabl. 30x120mg
ExtractumPharma ZRT.
Mađarska
530,60 1576 R06AX26
FexofEP
film tabl. 30x180mg
ExtractumPharma ZRT.
Mađarska
567,90 1577 R06AX26
Flexofen
film tabl. 10x60mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
86,10 1578 R06AX26
Flexofen
film tabl. 10x120mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
172,20 1579 R06AX26
Flexofen
film tabl. 10x180mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
189,20 1580 05 8
desloratadin
1581 R06AX27
Aerius
film tabl. 10x5mg
Schering-Plough Labo N.V.
Belgija
401,90 1582 R06AX27
Aerius
sirup; 0.5mg/ml; bočica, 1x60ml Schering Plough
Holandija
392,70 1583 R06AX27
Aerius
oralni rastvor; 0.5mg/ml; bočica
staklena, 1x60ml
Schering-Plough Labo N.V.
Belgija
392,70 1584 R06AX27
Aerogal
film tableta; 5mg; ukupno 10
kom, blister 1x10 kom
Galenika AD
Republika
Srbija
240,40 1585 R06AX27
Aerogal
sirup; 0.5mg/mL; ukupno 1 kom, Galenika AD
bočica staklena, 1x60mL
Republika
Srbija
353,10 1586 R06AX27
Esradin
film tableta; 5mg; ukupno 7 kom, Slaviamed D.O.O. u saradnji
blister 1 x 7 kom
sa Krka, Tovarna Zdravil,
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
169,60 *
1587 R06AX27
Esradin
film tableta; 5mg; ukupno 10
kom, blister 1 x 10 kom
Slaviamed D.O.O. u saradnji
sa Krka, Tovarna Zdravil,
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
241,70 *
1588 R06AX27
Esradin
film tableta; 5mg; ukupno 14
kom, blister 2 x 7 kom
Slaviamed D.O.O. u saradnji
sa Krka, Tovarna Zdravil,
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
309,50 *
1589 R06AX27
Esradin
film tableta; 5mg; ukupno 20
kom, blister 2 x 10 kom
Slaviamed D.O.O. u saradnji
sa Krka, Tovarna Zdravil,
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
412,90 *
1590 05 9
alendronska kiselina
1591 M05BA04
Alned
tabl. 4x70mg
Laboratorios Belmac S.A.
Španija
982,60 1592 M05BA04
Alendronat ICP
tabl. 4x70mg
Laboratorios Belmac S.A.
Španija
982,60 1593 M05BA04
Alendronat
tabl. 20x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
513,80 1594 M05BA04
Fosamax
tabl. 4x70mg
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
1.157,30 1595 M05BA04
Forosa
film tabl. 2x70mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
491,10 1596 M05BA04
Forosa
film tabl. 4x70mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
982,60 1597 M05BA04
Forosa
film tabl. 8x70mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
2.007,70 1598 M05BA04
Sedron
film tabl. 4x70mg
Gedeon Richter PLC
Mađarska
982,60 1599 M05BA04
Sedron
film tabl. 12x70mg
Gedeon Richter PLC
Mađarska
3.087,60 1600 M05BA04
Aldron
tabl. 4x70mg
Farmal D.D.
Hrvatska
982,60 1601 M05BA04
Forosa
film tabl. 2x70mg
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
491,10 1602 M05BA04
Forosa
film tabl. 4x70mg
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
982,60 1603 M05BA04
Forosa
film tabl. 8x70mg
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
1.999,00 1604 M05BA04
Bonap
tabl. 4x70mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
983,90 *
1605 M05BA04
Alefoss
tabl. 4x70mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
982,60 1606 M05BA04
Alefoss
tabl. 8x70mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
2.007,90 1607 M05BA04
Alefoss
tabl. 12x70mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
3.087,60 1608 05 9
alendronska kiselina, holekalciferol
1609 M05BB03
Fosavance
tabl. 4x (70mg+2800i.j.)
MSD Frosst Iberica S.A.
Španija
1.816,30 52
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
1610 M05BB03
Fosavance
tabl. 4x (70mg+5600i.j.)
Merck Sharp & Dohme
(Italia) S.P.A.
Italija
1.861,80 1611 05 9
ibandronska kiselina
1612 M05BA06
Bondronat
koncentrat za rastvor za inf.;
2mg/2ml; bočica, 1x2ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
12.292,60 1613 M05BA06
Bondronat
koncentrat za rastvor za inf.;
6mg/6ml; bočica, 1x6ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
25.112,20 1614 M05BA06
Bondronat
koncentrat za rastvor za inf.;
6mg/6ml; bočica, 5x6ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
125.561,80 1615 M05BA06
Bondronat
film tabl. 28x50mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
24.004,40 1616 M05BA06
Bonviva
film tabl. 1x150mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
2.226,30 1617 M05BA06
Bonnedra
film tableta; 150mg; ukupno 1
kom, blister, 1 x 1 kom
Teva Pharmaceutical Works
Private Limited Company
Mađarska
1.039,00 1618 M05BA06
Bonviva
rastvor za inj.; 3mg/3ml; napunjen inj.špric, 1x3ml
Roche Diagnostics GmbH
Nemačka
8.444,80 1619 M05BA06
Alvodronic
koncentrat za rastvor za infuziju;
2mg/2mL; ukupno 1 kom, ampula, 1 x 2 mL
Pharmathen S.A.
Grčka
8.375,30 1620 M05BA06
Alvodronic
koncentrat za rastvor za inPharmathen S.A.
fuziju; 6mg/6mL; ukupno 1 kom,
bočica, 1 x 6 mL
Grčka
18.901,80 1621 M05BA06
Alvodronic
film tabl. 1x150mg
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
1.165,70 *
1622 M05BA06
Ibandronat
PharmaS
film tableta; 150mg; ukupno 1
kom, blister, 1x1 kom
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
1.039,00 1623 05 9
risedronska kiselina
1624 M05BA07
Bifodron
film tableta; 35mg; ukupno 4
kom, blister, 1x4 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1625 05 9
klodronat dinatrijum
1626 M05BA02
Bonefos
koncentrat za rastvor za inf.;
60mg/ml; ampula, 5x5ml
Bayer Schering Pharma OY
Finska
7.458,00 1627 M05BA02
Bonefos
film tabl. 60x800mg
Bayer Schering Pharma OY
Finska
19.569,70 1628 05 9
pamidronska kiselina
1629 M05BA03
Aredia
prašak i rastvarač za rastvor
za inf.; 30mg; liobočica sa
rastvaračem, 2x10ml
Novartis Pharma AG
Švajcarska
1630 M05BA03
Pamitor
koncentrat za rastvor za inf.;
15mg/ml; ampula, 1x2ml
Chiesi Pharmaceuticals
GmbH
Austrija
4.247,80 1631 M05BA03
Pamitor
koncentrat za rastvor za inf.;
15mg/ml; ampula, 1x4ml
Chiesi Pharmaceuticals
GmbH
Austrija
9.304,90 1632 M05BA03
Pamitor
koncentrat za rastvor za inf.;
15mg/ml; ampula, 1x6ml
Chiesi Pharmaceuticals
GmbH
Austrija
12.930,80 1633 M05BA03
Pamifos
koncentrat za rastvor za inf.;
3mg/ml; bočica, 1x5ml
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
1.610,10 1634 M05BA03
Pamifos
koncentrat za rastvor za inf.;
3mg/ml; bočica, 1x10ml
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
4.070,30 1635 M05BA03
Pamifos
koncentrat za rastvor za inf.;
3mg/ml; bočica, 1x20ml
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
5.616,80 1636 M05BA03
Pamifos
koncentrat za rastvor za inf.;
3mg/ml; bočica, 1x30ml
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
8.485,60 1637 M05BA03
Hidensil
prašak i rastvarač za rastvor za
inf.; 30mg/10ml; liobočica sa
rastvaračem u ampuli, 2x10ml
Vipharm S.A.
Poljska
6.397,20 1638 05 9
zoledronska kiselina
1639 M05BA08
Aclasta
rastvor za inf.; 0,05mg/ml;
bočica, 1x100ml
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
33.496,10 1640 M05BA08
Zometa
prašak i rastvarač za rastvor
za inf.; 4mg/5ml; liobočica sa
rastvaračem u ampuli, 1x5ml
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
25.696,50 1641 M05BA08
Zometa
koncentrat za rastvor za inf.;
4mg/5ml; bočica, 1x5ml
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
25.794,90 1642 M05BA08
Zoledronate
PharmaSwiss
koncentrat za rastvor za inf.;
4mg/5ml; bočica, 1x5ml
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
19.415,50 1643 05 9
stroncijum ranelat
1644 M05BX03
Bivalos
granule za oralnu suspenziju;
kesica, 28x2g
Les Laboratoires Servier
Industrie
Francuska
1645 05 9
denosumab
1646 M05BX04
Prolia
rastvor za inj. u napunjenom inj.
špricu; 60mg/ml; 1x1ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
1647 05 9
orlistat
1648 A08AB01
Xenical
kaps., tvrda, 42x120mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd;
Roche S.P.A.
Švajcarska;
Italija
3.008,40 1649 A08AB01
Xenical
kaps., tvrda, 84x120mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd;
Roche S.P.A.
Švajcarska;
Italija
6.016,80 1650 05 9
kalcijum-polistiren-sulfonat
1651 V03AE01
Sorbisterit
prašak za oralnu/rektalnu suspenziju; 759-949mg/g; kontejner
višedozni, 1x500g
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Nemačka
975,10 10.531,40 3.587,90 21.092,30 1.915,70 24. мај 2013.
1
2
53
Број 46
3
4
5
6
7
8
1652 05 9
sevelamer
1653 V03AE02
Renagel
film tabl. bočica, 180x800mg
Genzyme Ireland Limited
Irska
1654 05 9
kalcijum-acetat, magnezijumkarbonat
1655 V03AE04
OsvaRen
film tabl.; 435mg+235mg; konte- Fresenius Medical Care
jner za tabl., 1x180 kom.
Deutschland GmbH
1656 O6
LEKOVI KOJI DELUJU
KRVOTVORNIH ORGANA
1657 06 0
gvoždje (II)-fumarat
1658 B03AA02
1659 B03AA02
1660 06 0
NA
BOLESTI
KRVI
Nemačka
9
16.830,40 2.114,60 I Heferol
kaps., tvrda; 350mg; bočica,
1x30 kom.
Alkaloid AD
Makedonija
310,40 Heferol
kaps., tvrda; 350mg, blister,
3x10 kom.
Alkaloid AD
Makedonija
310,40 gvoždje (II)-glukonat, manganglukonat, bakar-glukonat
1661 B03AE10
Tot Hema
oralni rastvor ; 50mg/10ml
+1,33mg/10ml+ 0,7mg/10ml;
ampula, 20x10ml
Innothera Chouzy
Francuska
1662 06 0
gvoždje (III)-proteinsukcinilat
1663 B03AB09
Legofer
oralni rastvor; 800mg/15ml;
bočica, 1x150ml
Alkaloid AD
Makedonija
1664 06 0
gvoždje III
1665 B03AB04
Ferrum Sandoz
sirup; 50mg/5ml; bočica,
1x100ml
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
246,70 1666 B03AB04
Ferrum Sandoz
tabl. za žvakanje 30x100mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
384,60 1667 06 0
gvožđe (III)-hidroksid polimaltozni kompleks
1668 B03AB05
Referum
tableta za žvakanje, 30x100mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
385,90 *
1669 B03AB05
Referum
sirup; 50mg/5ml; boca staklena,
1x100ml
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
248,00 *
1670 B03AB05
Referum
sirup; 100mg/5ml; boca staklena, Slaviamed D.O.O.
1x100ml
Republika
Srbija
494,70 *
1671 06 0
gvožđe (III)-hidroksid saharoza
kompleks
1672 B03AC02
Ferrovin
koncentrat za rastvor za inj./inf.;
100mg/5ml; ampula, 5x5ml
Rafarm S.A.
Grčka
1673 06 1
folna kiselina
1674 B03BB01
Folacin
tabl., blister, 20x5mg
Jadran Galenski Laboratorij
D.D.
Hrvatska
155,20 1675 B03BB01
Folnak
tabl., fiola, 20x5mg
M.D. Nini D.O.O.
Republika
Srbija
155,20 1676 06 2
antitrombin III
1677 B01AB02
Antitrombin III
Baxter
prašak i rastvarač za rastvor za
inf.; 500i.j./10ml; liobočica sa
rastvaračem, 1x10ml
Baxter AG
Austrija
24.321,30 1678 B01AB02
Antitrombin III
Baxter
prašak i rastvarač za rastvor za
inf.; 1000i.j./20ml; liobočica sa
rastvaračem, 1x20ml
Baxter AG
Austrija
48.642,30 1679 B01AB02
Kybernin P 500
prašak i rastvarač za rastvor za
inj./inf.; 500i.j./10ml; liobočica
sa rastvaračem, 1x10ml
CSL Behring GmbH
Nemačka
24.321,30 1680 06 2
dalteparin natrijum
1681 B01AB04
Fragmin
rastvor za inj./ inf.; 10000ij/1ml;
ampula, 10x1ml
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
6.315,30 1682 B01AB04
Fragmin
rastvor za inj.; 5000ij/0,2ml;
napunjen inj.špric,10x0,2ml
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
3.358,00 1683 B01AB04
Fragmin
rastvor za inj.; 2500ij/0,2ml;
napunjen inj.špric,10x0,2ml
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
1.874,80 1684 06 2
enaksaparin natrijum
1685 B01AB05
Clexane
rastvor za inj.; 20mg/0,2ml; ,
napunjen inj.špric, 2x0,2ml
Sanofi Winthrop Industrie;
Chinoin Pharmaceutical And
Chemical Works Co. LTD
Francuska;
Mađarska
404,70 1686 B01AB05
Clexane
rastvor za inj.; 40mg/0,4ml;
napunjen inj.špric, 2x0,4ml
Sanofi Winthrop Industrie;
Chinoin Pharmaceutical And
Chemical Works Co. LTD
Francuska;
Mađarska
743,70 1687 B01AB05
Clexane
rastvor za inj.; 60mg/0,6ml;
napunjen inj.špric, 2x0,6ml
Sanofi Winthrop Industrie;
Chinoin Pharmaceutical And
Chemical Works Co. LTD
Francuska;
Mađarska
1.013,30 1688 B01AB05
Clexane
rastvor za inj.; 80mg/0,8ml;
napunjen inj.špric, 2x0,8ml
Sanofi Winthrop Industrie;
Chinoin Pharmaceutical And
Chemical Works Co. LTD
Francuska;
Mađarska
1.182,70 1689 B01AB05
Clexane
rastvor za inj.; 100mg/1ml;
napunjen inj.špric, 2x1ml
Sanofi Winthrop Industrie;
Chinoin Pharmaceutical And
Chemical Works Co. LTD
Francuska;
Mađarska
1.374,40 1690 B01AB05
Clexane
rastvor za inj.; 20mg/0,2ml;
napunjen inj. špric sa iglom,
10x0,2ml
Sanofi-Aventis, S.A.
Španija
1.954,00 316,90 343,30 4.937,80 54
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
1691 B01AB05
Clexane
rastvor za inj.; 20mg/0,2ml;
napunjen inj. špric sa iglom,
10x0,2ml
Sanofi Winthrop Industrie;
Chinoin Pharmaceutical And
Chemical Works Co. LTD
Francuska;
Mađarska
1.954,00 1692 B01AB05
Clexane
rastvor za inj.; 40mg/0,4ml;
napunjen inj. špric sa iglom,
10x0,4ml
Sanofi-Aventis, S.A.
Španija
3.591,60 1693 B01AB05
Clexane
rastvor za inj.; 40mg/0,4ml;
napunjen inj. špric sa iglom,
10x0,4ml
Sanofi Winthrop Industrie;
Chinoin Pharmaceutical And
Chemical Works Co. LTD
Francuska;
Mađarska
3.591,60 1694 B01AB05
Clexane
rastvor za inj.; 60mg/0,6ml;
napunjen inj. špric sa iglom,
10x0,6ml
Sanofi-Aventis, S.A.
Španija
4.835,40 1695 B01AB05
Clexane
rastvor za inj.; 60mg/0,6ml;
napunjen inj. špric sa iglom,
10x0,6ml
Sanofi Winthrop Industrie;
Chinoin Pharmaceutical And
Chemical Works Co. LTD
Francuska;
Mađarska
4.835,40 1696 B01AB05
Clexane
rastvor za inj.; 80mg/0,8ml;
napunjen inj. špric sa iglom,
10x0,8ml
Sanofi-Aventis, S.A.
Španija
5.648,90 1697 B01AB05
Clexane
rastvor za inj.; 80mg/0,8ml;
napunjen inj. špric sa iglom,
10x0,8ml
Sanofi Winthrop Industrie;
Chinoin Pharmaceutical And
Chemical Works Co. LTD
Francuska;
Mađarska
5.648,90 1698 B01AB05
Clexane
rastvor za inj.; 100mg/1ml;
napunjen inj. špric sa iglom,
10x1ml
Sanofi-Aventis, S.A.
Španija
6.589,80 1699 B01AB05
Clexane
rastvor za inj.; 100mg/1ml;
napunjen inj. špric sa iglom,
10x1ml
Sanofi Winthrop Industrie;
Chinoin Pharmaceutical And
Chemical Works Co. LTD
Francuska;
Mađarska
6.589,80 1700 06 2
heparin natrijum
1701 B01AB01
Heparin
rastvor za inj.; 5000ij/ml; ampula, 5x1ml
Galenika AD
Republika
Srbija
359,00 *
1702 B01AB01
Heparin
rastvor za inj.; 25000ij/5ml;
ampula, 10x5ml
Galenika AD
Republika
Srbija
2.907,50 *
1703 B01AB01
Heparin
rastvor za inj.; 5000ij/0,25ml;
ampula, 5x0,25ml
Galenika AD
Republika
Srbija
359,00 *
1704 06 2
nadroparin kalcijum
1705 B01AB06
Fraxiparine
rastvor za inj.; 2850i.j.; napunjen Glaxo Wellcome Production
inj.špric, 10x0.3ml
Francuska
1.921,50 1706 B01AB06
Fraxiparine
rastvor za inj.; 3800i.j./0,4ml;
napunjen inj.špric, 10x0.4ml
Glaxo Wellcome Production
Francuska
2.568,00 1707 B01AB06
Fraxiparine
rastvor za inj.; 5700i.j.; napunjen Glaxo Wellcome Production
inj.špric, 10x0.6ml
Francuska
3.489,20 1708 B01AB06
Fraxiparine multi
rastvor za inj.; 47500i.j./5ml;
bočica, 10x5ml
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
33.179,40 1709 B01AB06
Fraxiparine multi
rastvor za inj.; 47500i.j./5ml;
bočica, 10x5ml
Glaxo Wellcome Production
Francuska
33.179,40 1710 06 2
reviparin natrijum
1711 B01AB08
Clivarin
rastvor za inj.; 1432ij/0.25ml;
napunjen inj. špric, 10x0.25ml
Abbott GmbH & Co.KG
Nemačka
1.936,20 1712 B01AB08
Clivarin
rastvor za inj.; 3436ij/0.6ml;
napunjen inj. špric, 10x0.6ml
Abbott GmbH & Co.KG
Nemačka
4.088,80 1713 06 2
fondaparinuks-natrijum
1714 B01AX05
Arixtra
rastvor za inj.; 2,5mg/0,5ml;
napunjen inj.špric, 10x0,5ml
Glaxo Wellcome Production
Francuska
4.795,00 1715 B01AX05
Arixtra
rastvor za inj.; 5mg/0,4ml;
napunjen inj.špric, 10x0,4ml
Glaxo Wellcome Production
Francuska
9.698,50 1716 B01AX05
Arixtra
rastvor za inj.; 7,5mg/0,6ml;
napunjen inj.špric, 10x0,6ml
Glaxo Wellcome Production
Francuska
14.544,30 1717 B01AX05
Arixtra
rastvor za inj.; 10mg/0,8ml;
napunjen inj.špric, 10x0,8ml
Glaxo Wellcome Production
Francuska
14.544,30 1718 06 3
acenokumarol
1719 B01AA07
Sinkum 4
tabl. 20x4mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
1720 06 3
varfarin natrijum
1721 B01AA03
Farin
tabl. 30x5mg
Galenika AD
Republika
Srbija
1722 06 4
alteplaza
1723 B01AD02
Actilyse
prašak i rastvarač za rastvor inj./
inf.; 50mg+50ml; liobočica sa
rastvaračem, 1x50ml
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
1724 06 4
streptokinaza
1725 B01AD01
Streptase
prašak za rastvor za inj./inf.,
bočica, 1x1500.000ij
CSL Behring GmbH
Nemačka
1726 06 4
tenekteplaza
1727 B01AD11
Metalyse
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 50mg/10ml; liobočica sa
rastvaračem u špricu, 1x10ml
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
1728 06 5
traneksaminska kiselina
114,20 134,40 *
50.658,70 13.560,40 116.645,90 24. мај 2013.
1
2
55
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
1729 B02AA02
Tranexamic
Medochemie
rastvor za inj./inf.; 500mg/5ml;
ampula, 10x5ml
Medochemie LTD
Kipar
489,70 1730 06 5
aprotinin
1731 B02AB01
Trasylol
rastvor za inf.; 500000kij/50ml;
bočica, 1x50ml
Bayer HealthCare AG
Nemačka
1732 06 6
antiinhibitorski kompleks faktora VIII
1733 B02BD03
Feiba NF
prašak i rastvarač za rastvor
za inf.; 500j./20ml; bočica sa
praškom i bočica sa rastvaračem
rastvaračem, 1x20ml
Baxter AG
Austrija
1734 06 6
eptakog alfa (aktivirani)
1735 B02BD08
NovoSeven
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 1,2mg/2,2ml; liobočica sa
rastvaračem u bočici, 1x2.2ml
Novo Nordisk A/S
Danska
85.575,80 1736 B02BD08
NovoSeven
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 1mg; bočica sa praškom i
bočica sa rastvaračem, 1x1.1ml
Novo Nordisk A/S
Danska
73.977,60 *
1737 06 6
nonakog alfa
1738 B02BD09
BeneFIX
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 250i.j./5ml; bočica staklena,
1x5ml
Wyeth Farma S.A.
Španija
18.589,60 1739 B02BD09
BeneFIX
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 500i.j./5ml; bočica staklena,
1x5ml
Wyeth Farma S.A.
Španija
37.975,10 1740 B02BD09
BeneFIX
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 1000i.j./5ml; bočica staklena, 1x5ml
Wyeth Farma S.A.
Španija
74.357,00 1741 B02BD09
BeneFIX
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 2000i.j./5ml; bočica staklena, 1x5ml
Wyeth Farma S.A.
Španija
148.715,30 1742 06 6
koagulacioni faktor VIII humani
1743 B02BD02
Beriate P
prašak i rastvarač za rastvor za
injekciju/infuziju; 250i.j./2.5mL;
ukupno 1 kom, liobočica sa
rastvaračem u bočici, 1 x 2.5mL
CSL Behring GmbH
Nemačka
13.863,10 1744 B02BD02
Beriate P
prašak i rastvarač za rastvor za
injekciju/infuziju; 500i.j./5mL;
ukupno 1 kom, liobočica sa
rastvaračem u bočici, 1 x 5mL
CSL Behring GmbH
Nemačka
25.537,30 1745 B02BD02
Beriate P
prašak i rastvarač za rastvor za
CSL Behring GmbH
injekciju/infuziju; 1000i.j./10mL;
ukupno 1 kom, liobočica sa
rastvaračem u bočici, 1 x 10mL
Nemačka
51.074,40 1746 B02BD02
Emoclot
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 500i.j./10ml; liobočica sa
rastvaračem, 1x10ml
Kedrion S.P.A.
Italija
25.538,40 1747 B02BD02
Emoclot
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 1000i.j./10ml; liobočica sa
rastvaračem, 1x10ml
Kedrion S.P.A.
Italija
51.077,00 1748 B02BD02
Haemoctin SDH
liofilizat za rastvor inj.;
250ij/5ml; liobočica sa
rastvaračem, 1x5ml
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
13.921,30 1749 B02BD02
Haemoctin SDH
liofilizat za rastvor inj.;
500ij/10ml; liobočica sa
rastvaračem, 1x10ml
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
25.442,50 1750 B02BD02
Haemoctin SDH
liofilizat za rastvor inj.;
1000ij/10ml; liobočica sa
rastvaračem, 1x10ml
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
50.953,60 1751 B02BD02
Octanate 250
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 50ij/ml; liobočica sa
rastvaračem, 1x5ml
Octapharma Pharmazeutika
Produktionsges m.b.H
Austrija
14.021,90 1752 B02BD02
Octanate 250
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 50ij/ml; liobočica sa
rastvaračem, 1x5ml
Octapharma S.A.S.
Francuska
14.021,90 1753 B02BD02
Octanate 250
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 50ij/ml; liobočica sa
rastvaračem, 1x5ml
Octapharma AB
Švedska
14.021,90 1754 B02BD02
Octanate 500
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 50ij/ml; liobočica sa
rastvaračem u bočici, 1x10ml
Octapharma Pharmazeutika
Produktionsges m.b.H
Austrija
25.598,80 1755 B02BD02
Octanate 1000
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 100ij/ml; liobočica sa
rastvaračem, 1x10ml
Octapharma Pharmazeutika
Produktionsges m.b.H
Austrija
51.198,70 1756 B02BD02
Octanate 1000
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 100ij/ml; liobočica sa
rastvaračem, 1x10ml
Octapharma S.A.S.
Francuska
51.198,70 1757 B02BD02
Octanate 1000
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 100ij/ml; liobočica sa
rastvaračem, 1x10ml
Octapharma AB
Švedska
51.198,70 2.476,90 48.644,80 56
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
1758 B02BD02
Koate-DVI
prašak i rastvarač za rastvor za
inj./inf.; 250i.j./5ml; liobočica sa
rastvaračem u bočici, 1x5ml
Talecris Biotherapeutics,
INC.
USA
13.862,80 1759 B02BD02
Koate-DVI
prašak i rastvarač za rastvor za
inj./inf.; 500i.j./5ml; liobočica sa
rastvaračem u bočici, 1x5ml
Talecris Biotherapeutics,
INC.
USA
25.413,30 1760 B02BD02
Koate-DVI
prašak i rastvarač za rastvor za
inj./inf.; 1000i.j./10ml; liobočica
sa rastvaračem u bočici, 1x10ml
Talecris Biotherapeutics,
INC.
USA
50.747,60 1761 06 6
oktokog alfa
1762 B02BD02
Kogenate Bayer
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 250i.j./2,5ml; liobočica sa
rastvaračem u špricu sa bio-set
priborom, 1x2.5ml
Bayer Biologicals S.R.L.
Italija
18.679,70 1763 B02BD02
Kogenate Bayer
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 500i.j./2,5ml; liobočica sa
rastvaračem u špricu sa bio-set
priborom, 1x2.5ml
Bayer Biologicals S.R.L.
Italija
36.563,40 1764 B02BD02
Kogenate Bayer
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 1000i.j./2,5ml; liobočica sa
rastvaračem u špricu sa bio-set
priborom, 1x2.5ml
Bayer Biologicals S.R.L.
Italija
74.482,00 1765 B02BD02
Recombinate 250
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 250i.j./10ml; liobočica sa
rastvaračem (sterilna igla sa dva
kraja za rekonstituciju), 1x10ml
Baxter S.A.
Belgija
14.541,90 1766 B02BD02
Recombinate 500
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 500i.j./10ml; liobočica sa
rastvaračem (sterilna igla sa dva
kraja za rekonstituciju), 1x10ml
Baxter S.A.
Belgija
26.660,10 1767 B02BD02
Recombinate 1000 prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 1000i.j./10ml; liobočica sa
rastvaračem (sterilna igla sa dva
kraja za rekonstituciju), 1x10ml
Baxter S.A.
Belgija
53.320,20 1768 B02BD02
Recombinate 250
prašak i rastvarač za rastvor za
Baxter S.A.
inj.; 250i.j./10ml; liobočica sa
rastvaračem (komplet BAXJECT
II), 1x10ml
Belgija
14.541,90 1769 B02BD02
Recombinate 500
prašak i rastvarač za rastvor za
Baxter S.A.
inj.; 500i.j./10ml; liobočica sa
rastvaračem (komplet BAXJECT
II), 1x10ml
Belgija
26.660,10 1770 B02BD02
Recombinate 1000 prašak i rastvarač za rastvor za
Baxter S.A.
inj.; 1000i.j./10ml; liobočica sa
rastvaračem (komplet BAXJECT
II), 1x10ml
Belgija
53.320,20 1771 B02BD02
Advate
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 250i.j./5ml; bočica sa
praškom i bočica sa rastvaračem
, 1x5ml
Baxter S.A.
Belgija
19.740,30 1772 B02BD02
Advate
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 500i.j./5ml; bočica sa
praškom i bočica sa rastvaračem
, 1x5ml
Baxter S.A.
Belgija
38.728,80 1773 B02BD02
Advate
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 1000i.j./5ml; bočica sa
praškom i bočica sa rastvaračem
, 1x5ml
Baxter S.A.
Belgija
77.717,00 1774 B02BD02
Advate
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 1500i.j./5ml; bočica sa
praškom i bočica sa rastvaračem
, 1x5ml
Baxter S.A.
Belgija
120.961,00 1775 06 6
moroktokog alfa
1776 B02BD02
ReFacto AF
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 250i.j./4ml; bočica i napunjeni injekcioni špric, 1x4ml
Wyeth Farma S.A.
Španija
19.261,00 1777 B02BD02
ReFacto AF
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 500i.j./4ml; bočica i napunjeni injekcioni špric, 1x4ml
Wyeth Farma S.A.
Španija
38.177,60 1778 B02BD02
ReFacto AF
prašak i rastvarač za rastvor za
Wyeth Farma S.A.
inj.; 1000i.j./4ml; bočica i napunjeni injekcioni špric, 1x4ml
Španija
74.078,60 1779 B02BD02
ReFacto AF
prašak i rastvarač za rastvor za
Wyeth Farma S.A.
inj.; 2000i.j./4ml; bočica i napunjeni injekcioni špric, 1x4ml
Španija
148.158,50 1780 06 6
koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov faktor
(vWF:Rcof)
1781 B02BD06
Haemate P 250
prašak i rastvarač za rastvor za
inj./inf.; 250i.j./5ml+600i.j./5ml;
liobočica sa rastvaračem, 1x5ml
CSL Behring GmbH
Nemačka
19.456,90 24. мај 2013.
1
2
57
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
1782 B02BD06
Haemate P 500
prašak i rastvarač za rastvor za inj./inf.; 500i.j./10ml
+1200i.j./10ml; liobočica sa
rastvaračem, 1x10ml
CSL Behring GmbH
Nemačka
36.481,90 1783 B02BD06
Haemate P 1000
prašak i rastvarač za rastvor
za inj./inf.; 1000i.j./15ml
+2400i.j./15ml; liobočica sa
rastvaračem, 1x15ml
CSL Behring GmbH
Nemačka
72.963,50 1784 B02BD06
Immunate
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 250i.j.+125i.j.; liobočica sa
rastvaračem, 1x5ml
Baxter AG
Austrija
13.921,30 1785 B02BD06
Immunate
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 500i.j.+250i.j.; liobočica sa
rastvaračem, 1x5ml
Baxter AG
Austrija
25.305,20 1786 B02BD06
Immunate
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; (1000i.j.+500i.j.)/10ml;
bočica sa praškom i bočica sa
rastvaračem, 1x10ml
Baxter AG
Austrija
50.896,70 1787 B02BD06
Wilate 450
prašak i rastvarač za rastvor za inj./inf.; 450i.j./5ml
+ 400i.j./5ml; liobočica sa
rastvaračem u bočici, 1x5ml
Octapharma Pharmazeutika
Produktionsges.m.b.H
Austrija
37.942,90 1788 B02BD06
Wilate 900
prašak i rastvarač za rastvor
za inj./inf.; 900i.j./10ml +
800i.j./10ml; liobočica sa
rastvaračem u bočici, 1x10ml
Octapharma Pharmazeutika
Produktionsges.m.b.H
Austrija
75.885,70 1789 06 6
koagulacioni faktor IX, humani
1790 B02BD04
Aimafix
prašak i rastvarač za rastvor za
inf.; 500i.j./10ml; liobočica sa
rastvaračem u bočici, 1x10ml
Kedrion S.P.A.
Italija
22.972,20 1791 B02BD04
Immunine
liofilizat za rastvor za inj.;
600i.j./5ml; liobočica sa
rastvaračem, 1x5ml
Baxter AG
Austrija
32.464,90 1792 B02BD04
Octanine F
prašak i rastvarač za rastvor za
inj./inf.; 500i.j./5ml; liobočica sa
rastvaračem u bočici, 1x5ml
Octapharma Pharmazeutika
Produktionsges m.b.H
Austrija
27.058,50 1793 B02BD04
Berinin P
prašak i rastvarač za rastvor za
inj./inf.; 600i.j./5ml; liobočica sa
rastvaračem u bočici, 1x5ml
CSL Behring GmbH
Nemačka
31.010,90 1794 B02BD04
Haemonine 250
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 50i.j./ml; bočica sa praškom
i bočica sa rastvaračem, 1x5ml
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
13.377,70 1795 B02BD04
Haemonine 500
prašak i rastvarač za rastvor
Biotest Pharma GmbH
za inj.; 100i.j./ml; bočica sa
praškom i bočica sa rastvaračem,
1x5ml
Nemačka
26.755,40 1796 B02BD04
Haemonine 1000
prašak i rastvarač za rastvor
Biotest Pharma GmbH
za inj.; 100i.j./ml; bočica sa
praškom i bočica sa rastvaračem,
1x10ml
Nemačka
53.511,90 1797 06 6
etamsilat
1798 B02BX01
Dicynone
rastvor za injekciju; 250mg/2mL; Lek Farmacevtska Družba
ukupno 10 kom, ampula, 10 x
D.D.
2 mL
Slovenija
888,00 1799 B02BX01
Dicynone
tableta; 250mg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
693,50 1800 06 7
fibrinogen, koagulacioni faktor
XIII, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid
1801 B02BC30
Beriplast P Combi
set
prašak i rastvarač za lepak za
tkivo; 90mg/1ml+60U/1ml
+1000KIU/1ml
+1,25mg/1ml+5,9mg/1ml,
bočica, 4x1ml
CSL Behring GmbH
Nemačka
11.552,60 1802 B02BC30
Beriplast P Combi
set
prašak i rastvarač za lepak za
tkivo; 270mg/3ml+180U/3ml
+3000KIU/3ml
+3,75mg/3ml+17,7mg/3ml,
bočica, 4x3ml
CSL Behring GmbH
Nemačka
32.225,50 1803 06 8
acetilsalicilna kiselina, dipiridamol
1804 B01AC30
Aggrenox
kaps. sa modifikovanim oslobad- Boehringer Ingelheim
janjem, 60x(25mg+200mg)
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
1805 06 8
klopidogrel, acetilsalicilna
kiselina
1806 B01AC30
DuoPlavin
film tabl. 28x(75mg+100mg)
Sanofi Winthrop Industrie
Francuska
1807 06 8
anagrelid
1808 L01XX35
Thromboreductin
kaps., tvrda, 100x0,5mg
AOP Orphan Pharmaceuticals Austrija
AG
1809 06 8
klopidogrel
1810 B01AC04
Plavix
film tabl. 28x75mg
Sanofi Synthelabo Groupe
Francuska
1.485,30 2.604,00 41.318,30 1.654,10 58
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
1811 B01AC04
Plavix
film tabl. 4x300mg
Sanofi Winthrop Industrie
Francuska
2.464,80 1812 B01AC04
Plavix
film tabl. 30x300mg
Sanofi Winthrop Industrie
Francuska
18.487,50 1813 B01AC04
Zyllt
film tabl. 28x75mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
1.516,60 *
1814 B01AC04
Zyllt
film tabl. 56x75mg
Krka Farma D.O.O.
Hrvatska
3.790,50 1815 B01AC04
Zyllt
film tabl. 84x75mg
Krka Farma D.O.O.
Hrvatska
4.454,40 1816 B01AC04
Synetra
film tabl. 30x75mg
Alkaloid AD
Makedonija
1.545,40 1817 B01AC04
Cardogrel
film tabl. 30x75mg
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
1.545,40 1818 B01AC04
Rožak
film tabl. 30x75mg
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
1.545,40 1819 B01AC04
Klopidogrel
film tabl. 14x75mg
M.D. Nini D.O.O.
Republika
Srbija
757,70 1820 B01AC04
Klopidogrel
film tabl. 28x75mg
M.D. Nini D.O.O.
Republika
Srbija
1.515,30 1821 B01AC04
Klopidogrel
film tabl. 56x75mg
M.D. Nini D.O.O.
Republika
Srbija
3.494,80 1822 B01AC04
Klopidogrel
film tabl. 84x75mg
M.D. Nini D.O.O.
Republika
Srbija
4.454,40 1823 B01AC04
Klopidogrel
film tabl. 28x75mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
1.515,30 1824 B01AC04
Clopigal
film tabl. 28x75mg
Galenika AD
Republika
Srbija
1.516,60 *
1825 B01AC04
Clopigal
film tabl. 56x75mg
Galenika AD
Republika
Srbija
3.790,50 1826 B01AC04
Antiagrex
film tabl. 28x75mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.516,60 *
1827 B01AC04
Monogrel
film tabl. 30x75mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
1.545,40 1828 B01AC04
Klogrel
film tabl. 28x75mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
1.515,30 1829 B01AC04
Klogrel
film tabl. 56x75mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
3.790,50 1830 B01AC04
Clopidix
film tabl. 28x75mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.516,60 *
1831 06 8
tiklopidin hlorid
1832 B01AC05
Ticlodix
film tabl. 30x250mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1833 06 8
iloprost
1834 B01AC11
Ventavis
rastvor za raspršivanje; 10mcg/
ml; ampula, 90x2ml
Berlimed S.A.
Španija
1835 06 8
eptifibatid
1836 B01AC16
Integrilin
rastvor za inj.; 2mg/ml;
bočica,1x10ml
Glaxo Operations UK
Limited
Velika
Britanija
1.995,70 1837 B01AC16
Integrilin
rastvor za inf.; 0.75mg/ml;
bočica,1x100ml
Glaxo Operations UK
Limited
Velika
Britanija
6.254,10 1838 06 8
tirofiban
1839 B01AC17
Aggrastat
koncentrat za rastvor za inf.;
0.25mg/ml; bočica,1x50ml
MSD (Merck Sharp &
Dohme)
USA
1840 06 8
treprostinil
1841 B01AC21
Remodulin
rastvor za inj.; 1mg/ml;
bočica,1x20ml
Exel
Velika
Britanija
351.042,50 1842 B01AC21
Remodulin
rastvor za inj.; 2,5 mg/ml;
bočica,1x20ml
Exel
Velika
Britanija
764.433,20 1843 B01AC21
Remodulin
rastvor za inj.; 5 mg/ml;
bočica,1x20ml
Exel
Velika
Britanija
1.409.160,10 1844 B01AC21
Remodulin
rastvor za inj.; 10 mg/ml;
bočica,1x20ml
Exel
Velika
Britanija
2.655.814,40 1845 06 8
tikagrelor
1846 B01AC24
Brilique
film tabl. 56x90mg
AstraZeneca AB;
AstraZeneca UK Limited
Švedska;
Velika
Britanija
1847 06 9
dabigatraneteksilat
1848 B01AE07
Pradaxa
kaps.,tvrda, 10x75mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
2.012,90 1849 B01AE07
Pradaxa
kaps.,tvrda, 30x75mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
6.019,00 1850 B01AE07
Pradaxa
kaps.,tvrda, 10x110mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
2.048,80 1851 B01AE07
Pradaxa
kaps.,tvrda, 30x110mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
6.019,00 1852 B01AE07
Pradaxa
kaps.,tvrda, 60x110mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
8.664,10 1853 B01AE07
Pradaxa
kaps.,tvrda, 60x150mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
8.472,80 1854 06 9
rivaroksaban
532,70 *
263.599,90 18.472,50 7.045,70 *
24. мај 2013.
1
2
59
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
1855 B01AX06
Xarelto
film tabl. 10x10mg
Bayer HealthCare AG
Nemačka
4.089,60 1856 B01AX06
Xarelto
film tabl. 30x10mg
Bayer HealthCare AG
Nemačka
12.231,70 1857 06 9
romiplostim
1858 B02BX04
Nplate
prašak za rastvor za inj.;
250mcg; bočica, 1x250mcg
Amgen Europe B.V.
Holandija
60.787,40 1859 B02BX04
Nplate
prašak za rastvor za inj.;
500mcg; bočica, 1x500mcg
Amgen Europe B.V.
Holandija
121.549,00 1860 06 9
eltrombopag
1861 B02BX05
Revolade
film tabl. 28x25mg
Glaxo Wellcome Operations
Velika
Britanija
106.062,10 1862 B02BX05
Revolade
film tabl. 28x50mg
Glaxo Wellcome Operations
Velika
Britanija
212.071,30 1863 06 9
darbepoetin alfa
1864 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.; 10mcg/0,4ml;
napunjen inj.špric, 1x0,4ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
1.768,60 1865 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.;15mcg/0,375ml;
napunjen inj.špric, 1x0,375ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
2.781,50 1866 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.; 20mcg/0,5ml;
napunjen inj.špric, 1x0,5ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
3.499,20 1867 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.; 30mcg/0,3ml;
napunjen inj.špric, 1x0,3ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
5.231,50 1868 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.; 40mcg/0,4ml;
napunjen inj.špric, 1x0,4ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
6.982,00 1869 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.; 50mcg/0,5ml;
napunjen inj.špric, 1x0,5ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
8.723,30 1870 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.; 60mcg/0,3ml;
napunjen inj.špric, 1x0,3ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
10.464,40 1871 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.; 80mcg/0,4ml;
napunjen inj.špric, 1x0,4ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
13.947,00 1872 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.; 100mcg/0,5ml;
napunjen inj.špric, 1x0,5ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
18.274,90 1873 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.; 150mcg/0,3ml;
napunjen inj.špric, 1x0,3ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
27.399,90 1874 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.; 300mcg/0,6ml;
napunjen inj.špric, 1x0,6ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
47.925,50 1875 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.; 500mcg/1ml;
napunjen inj.špric, 1x1ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
79.858,80 1876 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.; 20mcg/0,5ml;
pen sa uloškom, 1x0,5ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
3.675,00 1877 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.; 40mcg/0,4ml;
pen sa uloškom, 1x0,4ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
7.325,40 1878 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.; 60mcg/0,3ml; pen Amgen Europe B.V.
sa uloškom, 1x0,3ml
Holandija
10.975,30 1879 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.; 80mcg/0,4ml;
pen sa uloškom, 1x0,4ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
14.625,50 1880 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.; 100mcg/0,5ml;
pen sa uloškom, 1x0,5ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
18.274,90 1881 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.; 150mcg/0,3ml;
pen sa uloškom, 1x0,3ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
27.399,90 1882 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.; 300mcg/0,6ml;
pen sa uloškom, 1x0,6ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
47.925,50 1883 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.; 500mcg/1ml; pen Amgen Europe B.V.
sa uloškom, 1x1ml
Holandija
79.858,80 1884 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.u napunjenom inj.
špricu; 10mcg/0.4ml; napunjen
inj.špric, 1x0.4ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
1.768,60 1885 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.u napunjenom inj.
špricu;15mcg/0.375ml; napunjen
inj.špric, 1x0.375ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
2.781,50 1886 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.u napunjenom inj.
špricu; 20mcg/0.5ml; napunjen
inj.špric, 1x0.5ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
3.499,20 1887 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.u napunjenom inj.
špricu; 30mcg/0.3ml; napunjen
inj.špric, 1x0.3ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
5.231,50 1888 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.u napunjenom inj.
špricu; 40mcg/0.4ml; napunjen
inj.špric, 1x0.4ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
6.982,00 1889 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.u napunjenom inj.
špricu; 50mcg/0.5ml; napunjen
inj.špric, 1x0.5ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
8.723,30 1890 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.u napunjenom inj.
špricu; 60mcg/0.3ml; napunjen
inj.špric, 1x0.3ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
10.464,40 1891 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.u napunjenom inj.
špricu; 80mcg/0.4ml; napunjen
inj.špric, 1x0.4ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
13.947,00 60
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
1892 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.u napunjenom inj.
špricu; 100mcg/0.5ml; napunjen
inj.špric, 1x0.5ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
18.274,90 1893 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.u napunjenom inj.
špricu; 150mcg/0.3ml; napunjen
inj.špric, 1x0.3ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
27.399,90 1894 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.u napunjenom inj.
špricu; 300mcg/0.6ml; napunjen
inj.špric, 1x0.6ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
47.925,50 1895 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj.u napunjenom inj.
špricu; 500mcg/1ml; napunjen
inj.špric, 1x1ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
79.858,80 1896 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj. u penu sa
uloškom; 20mcg/0.5ml; pen sa
uloškom, 1x0.5ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
3.675,00 1897 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj. u penu sa
uloškom; 40mcg/0.4ml; pen sa
uloškom, 1x0.4ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
7.325,40 1898 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj. u penu sa
uloškom; 60mcg/0.3ml; pen sa
uloškom, 1x0.3ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
10.975,30 1899 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj. u penu sa
uloškom; 80mcg/0.4ml; pen sa
uloškom, 1x0.4ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
14.625,50 1900 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj. u penu sa
uloškom; 100mcg/0.5ml; pen sa
uloškom, 1x0.5ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
18.274,90 1901 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj. u penu sa
uloškom; 150mcg/0.3ml; pen sa
uloškom, 1x0.3ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
27.399,90 1902 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj. u penu sa
uloškom; 300mcg/0.6ml; pen sa
uloškom, 1x0.6ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
47.925,50 1903 B03XA02
Aranesp
rastvor za inj. u penu sa
uloškom; 500mcg/1ml; pen sa
uloškom, 1x1ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
79.858,80 1904 06 9
epoetin alfa
1905 B03XA01
Eprex
rastvor za inj.; 1000ij/0.5ml;
napunjen inj.špric, 6x0.5ml
Cilag AG
Švajcarska
5.298,60 1906 B03XA01
Eprex
rastvor za inj.; 2000ij/0.5ml;
napunjen inj.špric, 6x0.5ml
Cilag AG
Švajcarska
9.540,60 1907 B03XA01
Eprex
rastvor za inj.; 3000ij/0.3ml;
napunjen inj.špric, 6x0.3ml
Cilag AG
Švajcarska
14.412,20 1908 B03XA01
Eprex
rastvor za inj.; 4000ij/0.4ml;
napunjen inj.špric, 6x0.4ml
Cilag AG
Švajcarska
19.257,00 1909 B03XA01
Eprex
rastvor za inj.; 10000ij/1ml;
napunjen inj.špric, 6x1ml
Cilag AG
Švajcarska
47.390,20 1910 B03XA01
Binocrit
rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;
2000i.j./1mL; ukupno 6 kom,
napunjen injekcioni špric, 6 x
1 mL
Sandoz GmbH
Austrija
1911 06 9
epoetin beta
1912 B03XA01
Recormon
rastvor za inj.; 2000ij/0,3ml;
napunjen inj.špric, 6x0,3ml
Roche Diagnostics GmbH
Nemačka
7.695,60 1913 B03XA01
Recormon
rastvor za inj.; 5000ij/0,3ml;
napunjen inj.špric, 6x0,3ml
Roche Diagnostics GmbH
Nemačka
22.272,20 1914 06 9
epoetin zeta
1915 B03XA01
Eqralys
rastvor za inj.; 1000i.j./0,3ml;
napunjen inj.špric, 1x0,3ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
802,30 *
1916 B03XA01
Eqralys
rastvor za inj.; 1000i.j./0,3ml;
napunjen inj.špric, 6x0,3ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
4.807,40 *
1917 B03XA01
Eqralys
rastvor za inj.; 2000i.j./0,6ml;
napunjen inj.špric, 1x0,6ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.596,90 *
1918 B03XA01
Eqralys
rastvor za inj.; 2000i.j./0,6ml;
napunjen inj.špric, 6x0,6ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
9.575,40 *
1919 B03XA01
Eqralys
rastvor za inj.; 3000i.j./0,9ml;
napunjen inj.špric, 1x0,9ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
2.392,50 *
1920 B03XA01
Eqralys
rastvor za inj.; 3000i.j./0,9ml;
napunjen inj.špric, 6x0,9ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
14.348,80 *
1921 B03XA01
Eqralys
rastvor za inj., 4000i.j./0,4ml;
napunjen inj.špric, 1x0,4ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
3.188,90 *
1922 B03XA01
Eqralys
rastvor za inj.; 4000i.j./0,4ml;
napunjen inj.špric, 6x0,4ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
19.126,70 *
1923 B03XA01
Eqralys
rastvor za inj.; 10000i.j./1ml;
napunjen inj.špric, 1x1ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
7.926,20 *
1924 B03XA01
Eqralys
rastvor za inj.; 10000i.j./1ml;
napunjen inj.špric, 6x1ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
47.550,60 *
1925 B03XA01
Eqralys
rastvor za inj.; 20000i.j./0,5ml;
napunjen inj.špric, 1x0,5ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
13.085,70 *
8.345,50 24. мај 2013.
1
2
61
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
1926 B03XA01
Eqralys
rastvor za inj.;30000i.j./0,75ml;
napunjen inj.špric,1x0,75ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
19.596,60 *
1927 B03XA01
Eqralys
rastvor za inj.; 40000i.j./1ml;
napunjen inj.špric, 1x1ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
27.385,10 *
1928 06 9
metoksipolietilenglikol-epoetin
beta
1929 B03XA03
Mircera
rastvor za inj.; 30mcg/0,3ml;
napunjen inj. špric, 1x0,3ml
Roche Diagnostics GmbH
Nemačka
5.755,60 1930 B03XA03
Mircera
rastvor za inj.; 50mcg/0,3ml;
napunjen inj. špric, 1x0,3ml
Roche Diagnostics GmbH
Nemačka
9.581,40 1931 B03XA03
Mircera
rastvor za inj., 75mcg/0,3ml;
napunjen inj. špric, 1x0,3ml
Roche Diagnostics GmbH
Nemačka
14.363,40 1932 B03XA03
Mircera
rastvor za inj.; 100mcg/0,3ml;
napunjen inj. špric, 1x0,3ml
Roche Diagnostics GmbH
Nemačka
19.145,30 1933 B03XA03
Mircera
rastvor za inj.; 120mcg/0,3ml;
napunjen inj. špric, 1x0,3ml
Roche Diagnostics GmbH
Nemačka
22.970,80 1934 B03XA03
Mircera
rastvor za inj.; 150mcg/0,3ml;
napunjen inj. špric, 1x0,3ml
Roche Diagnostics GmbH
Nemačka
28.709,50 1935 B03XA03
Mircera
rastvor za inj.; 200mcg/0,3ml;
napunjen inj. špric, 1x0,3ml
Roche Diagnostics GmbH
Nemačka
38.273,30 1936 B03XA03
Mircera
rastvor za inj.; 250mcg/0,3ml;
napunjen inj. špric, 1x0,3ml
Roche Diagnostics GmbH
Nemačka
47.837,80 1937 B03XA03
Mircera
rastvor za inj.; 360mcg/0,6ml;
napunjen inj. špric, 1x0,6ml
Roche Diagnostics GmbH
Nemačka
72.416,20 1938 B03XA03
Mircera
rastvor za inj.; 50mcg/1ml ;
bočica, 1x1ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
9.581,40 1939 06 9
filgrastim
1940 L03AA02
Neupogen
rastvor za inj./inf.; 48Mij/0,5ml;
napunjen inj.špric, 1x0,5ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
11.378,20 1941 L03AA02
Neupogen
rastvor za inj./inf.; 30Mij/0.5ml;
napunjen inj.špric, 1x0.5ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
7.693,60 1942 L03AA02
Nivestim
rastvor za injekciju/infuziju u
napunjenom injekcionom špricu;
12Mj./0.2mL; ukupno 5 kom,
napunjen injekcioni špric, 5 x
0.2 mL
Hospira Enterprises B.V.
Holandija
11.174,70 1943 L03AA02
Nivestim
rastvor za injekciju/infuziju u
napunjenom injekcionom špricu;
30Mj./0.5mL; ukupno 5 kom,
napunjen injekcioni špric, 5 x
0.5 mL
Hospira Enterprises B.V.
Holandija
27.224,70 1944 L03AA02
Nivestim
rastvor za injekciju/infuziju u
napunjenom injekcionom špricu;
48Mj./0.5mL; ukupno 5 kom,
napunjen injekcioni špric, 5 x
0.5 mL
Hospira Enterprises B.V.
Holandija
43.062,30 1945 L03AA02
Zarzio
rastvor za injekciju/infuziju u
napunjenom injekcionom špricu;
30Mj./0.5mL; ukupno 1 kom,
napunjen injekcioni špric, 1 x
0.5 mL
Sandoz GMBH
Austrija
5.599,40 1946 L03AA02
Zarzio
rastvor za injekciju/infuziju u
napunjenom injekcionom špricu;
48Mj./0.5mL; ukupno 1 kom,
napunjen injekcioni špric, 1 x
0.5 mL
Sandoz GMBH
Austrija
8.639,60 1947 06 9
pegfilgrastim
1948 L03AA13
Neulastim
rastvor za inj.u napunjenom inj.
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
špricu; 6mg/0.6ml; napunjen inj.
špric, 1x0.6ml
Švajcarska
1949 06 9
tretinoin
1950 L01XX14
Vesanoid
kaps., meka, 100x10mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
1951 O7
LEKOVI KOJI
POREMEĆAJA
DUŠEVNIH 1952 07 0
flufenazin
1953 N05AB02
Metoten
obložena tabl. 25x1mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
112,60 *
1954 N05AB02
Metoten
obložena tabl. 25x5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
348,20 *
1955 N05AB02
Moditen
obložena tabl. 25x1mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
132,20 1956 N05AB02
Moditen
obložena tabl. 100x2.5mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
990,40 1957 N05AB02
Moditen depo
rastvor za inj.; 25mg/1ml ;
ampula, 5x1ml
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
1.135,70 1958 07 0
hlorpromazin hlorid
1959 N05AA01
Largactil
film tabl. 50x25mg
Galenika AD
Republika
Srbija
SE
PRIMENJUJU
KOD
1960 07 0
tioridazin
1961 N05AC02
Trixifen
obložena tabl. 50x25mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
99.210,60 18.137,50 97,70 *
248,30 *
62
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
1962 07 0
haloperidol
1963 N05AD01
Haldol
tabl. 25x2mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
228,20 1964 N05AD01
Haldol
tabl. 30x10mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
464,40 1965 N05AD01
Haldol
rastvor za inj.; 5mg/1ml; ampula, 10x1ml
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
308,50 1966 N05AD01
Haldol depo
rastvor za inj.; 50mg/1ml;
ampula, 5x1ml
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
1.420,90 1967 N05AD01
Haloperidol
tabl. 25x2mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
229,50 *
1968 N05AD01
Haloperidol
tabl. 30x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
465,70 *
1969 N05AD01
Haloperidol
tabl. 25x2mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
229,50 *
1970 N05AD01
Haloperidol
tabl. 30x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
465,70 *
1971 07 0
droperidol
1972 N05AD08
Xomolix
rastvor za inj.; 2.5mg/ml; ampula, 10x1ml
Delpharm Tours
Francuska
1973 07 0
klozapin
1974 N05AH02
Clozapin Sandoz
tabl. 50x25mg
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
586,40 1975 N05AH02
Clozapin Sandoz
tabl. 50x100mg
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
1.618,10 1976 N05AH02
Clozapine
tabl. 50x25mg
Remedica Ltd.
Kipar
587,70 *
1977 N05AH02
Clozapine
tabl. 50x100mg
Remedica Ltd.
Kipar
1.959,30 *
1978 N05AH02
Leponex
tabl. 50x25mg
Novartis Pharmaceuticals
UK Ltd
Velika
Britanija
696,40 1979 N05AH02
Leponex
tabl. 50x100mg
Novartis Pharmaceuticals
UK Ltd
Velika
Britanija
2.325,10 1980 07 0
kvetiapin
1981 N05AH04
Seroquel
film tabl.;
6x25mg+3x100mg+1x200mg;
blister 1x10 komada
AstraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
647,30 1982 N05AH04
Seroquel
film tabl. 60x25mg
AstraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
1.836,50 1983 N05AH04
Seroquel
film tabl. 60x100mg
AstraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
3.614,10 1984 N05AH04
Seroquel
film tabl. 60x200mg
AstraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
5.657,50 1985 N05AH04
Seroquel XR
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 60x50mg
AstraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
4.973,20 1986 N05AH04
Seroquel XR
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 60x150mg
AstraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
6.940,80 1987 N05AH04
Seroquel XR
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 60x200mg
AstraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
9.314,70 1988 N05AH04
Seroquel XR
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 60x300mg
AstraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
10.863,50 1989 N05AH04
Seroquel XR
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 60x400mg
AstraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
15.300,70 1990 N05AH04
Kventiax
film tabl. 60x25mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
1.298,90 1991 N05AH04
Kventiax
film tabl. 60x100mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
2.568,10 1992 N05AH04
Kventiax
film tabl. 60x150mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
3.026,30 1993 N05AH04
Kventiax
film tabl. 60x200mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
4.151,90 1994 N05AH04
Kventiax
film tabl. 60x300mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
5.430,20 1995 N05AH04
Q-PIN
film tabl. 60x100mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
2.568,10 1996 N05AH04
Q-PIN
film tabl. 60x200mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
4.151,90 1997 N05AH04
Treksta
film tabl. 60x25mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.300,20 *
1998 N05AH04
Treksta
film tabl. 60x100mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
2.569,40 *
1999 N05AH04
Treksta
film tabl. 60x200mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
4.153,20 *
2000 N05AH04
Kvetiapin
PharmaS
film tableta; 25mg; ukupno 60
kom, blister, 6x10 kom
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
1.079,30 2001 N05AH04
Kvetiapin
PharmaS
film tableta; 100mg; ukupno 60
kom, blister, 6x10 kom
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
2.052,50 2002 N05AH04
Kvetiapin
PharmaS
film tableta; 200mg; ukupno 60
kom, blister, 6x10 kom
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
3.354,20 2003 N05AH04
Kvetiapin
PharmaS
film tableta; 300mg; ukupno 60
kom, blister, 6x10 kom
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
4.616,70 2004 07 0
litijum karbonat
2005 N05AN01
Litijum karbonat
kaps., tvrda, 100x300mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
2006 07 0
olanzapin
2007 N05AH03
Zalasta
tabl. 28x5mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
4.658,10 397,40 1.795,70 24. мај 2013.
1
2
63
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
2008 N05AH03
Zalasta
tabl. 28x10mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
3.472,80 2009 N05AH03
Zapilex
tabl. 28x5mg
Adpharma SP. Z.O.O. za
Laboratorios Adamed SP.
Z.O.O.
Poljska
1.932,10 2010 N05AH03
Zapilex
tabl. 28x10mg
Adpharma SP. Z.O.O. za
Laboratorios Adamed SP.
Z.O.O.
Poljska
3.739,50 2011 N05AH03
Zyprexa Velotab
oralna disperzibilna tabl. 28x5mg Lilly S.A.
Španija
3.842,50 2012 N05AH03
Zyprexa Velotab
oralna disperzibilna tabl.
28x10mg
Španija
7.547,10 2013 N05AH03
Zalasta Q-Tab
oralna disperzibilna tabl. 28x5mg Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
1.967,00 2014 N05AH03
Zalasta Q-Tab
oralna disperzibilna tabl. 28x5mg Krka Polska Spolka Z.O.O.
Poljska
1.967,00 2015 N05AH03
Zalasta Q-Tab
oralna disperzibilna tableta;
7.5mg; ukupno 28 kom; blister
4 x 7 kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
2.866,00 2016 N05AH03
Zalasta Q-Tab
oralna disperzibilna tableta;
7.5mg; ukupno 28 kom; blister
4 x 7 kom
Krka Polska Spolka Z.O.O.
Poljska
2.866,00 2017 N05AH03
Zalasta Q-Tab
oralna disperzibilna tabl.
28x10mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
3.810,90 2018 N05AH03
Zalasta Q-Tab
oralna disperzibilna tabl.
28x10mg
Krka Polska Spolka Z.O.O.
Poljska
3.810,90 2019 N05AH03
Zalasta Q-Tab
oralna disperzibilna tableta;
15mg; ukupno 28 kom; blister
4 x 7 kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
5.732,10 2020 N05AH03
Zalasta Q-Tab
oralna disperzibilna tableta;
15mg; ukupno 28 kom; blister
4 x 7 kom
Krka Polska Spolka Z.O.O.
Poljska
5.732,10 2021 N05AH03
Zalasta Q-Tab
oralna disperzibilna tableta;
20mg; ukupno 28 kom; blister
4 x 7 kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
6.822,80 2022 N05AH03
Zalasta Q-Tab
oralna disperzibilna tableta;
20mg; ukupno 28 kom; blister
4 x 7 kom
Krka Polska Spolka Z.O.O.
Poljska
6.822,80 2023 N05AH03
Onzapin
film tabl. 28x5mg
Actavis Ltd
Malta
1.932,10 2024 N05AH03
Onzapin
film tabl. 28x10mg
Actavis Ltd
Malta
3.739,50 2025 N05AH03
Onzapin
film tabl. 28x15mg
Actavis Ltd
Malta
8.617,50 2026 N05AH03
OlanzEP
film tabl. 30x5mg
Cipla LTD.
Indija
2.220,60 2027 N05AH03
OlanzEP
film tabl. 30x7.5mg
Cipla LTD.
Indija
3.356,80 2028 N05AH03
OlanzEP
film tabl. 30x10mg
Cipla LTD.
Indija
4.218,10 2029 N05AH03
OlanzEP
film tabl. 30x15mg
Cipla LTD.
Indija
9.232,90 2030 N05AH03
Olanzapin Sandoz
film tabl. 28x5mg
Sandoz Ilac Sanayi Ve
Ticaret A.S.
Turska
1.932,10 2031 N05AH03
Olanzapin Sandoz
film tabl. 28x10mg
Sandoz Ilac Sanayi Ve
Ticaret A.S.
Turska
3.739,50 2032 N05AH03
Olanzapin Teva
oralna disperzibilna tabl. 28x5mg Teva Pharmaceutical Works
Private Limited Company;
Teva Operations Poland SP.
Z. O. O.
Mađarska;
Poljska
1.967,00 2033 N05AH03
Olanzapin Teva
oralna disperzibilna tabl.
28x10mg
Teva Pharmaceutical Works
Private Limited Company;
Teva Operations Poland SP.
Z. O. O.
Mađarska;
Poljska
3.810,90 2034 N05AH03
Sizap
film tabl. 30x5mg
Alkaloid AD; Alkaloid
D.O.O.
Makedonija;
Republika
Srbija
2.220,60 2035 N05AH03
Sizap
film tabl. 30x10mg
Alkaloid AD; Alkaloid
D.O.O.
Makedonija;
Republika
Srbija
4.218,10 2036 N05AH03
Vaira-V
oralna disperzibilna tabl. 28x5mg Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
1.967,00 2037 N05AH03
Vaira-V
oralna disperzibilna tabl.
28x10mg
Hrvatska
3.810,90 2038 N05AH03
Treana
oralna disperzibilna tabl. 28x5mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.968,30 *
2039 N05AH03
Treana
oralna disperzibilna tabl.
28x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
3.812,20 *
2040 N05AH03
Treana
film tabl. 30x5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
2.221,90 *
2041 N05AH03
Treana
film tabl. 30x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
4.219,40 *
2042 N05AH03
Onzapin
film tabl. 28x5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.933,40 *
2043 N05AH03
Onzapin
film tabl. 28x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
3.740,80 *
2044 N05AH03
Onzapin
film tabl. 28x15mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
8.618,80 *
Lilly S.A.
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
64
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
2045 N05AH03
Olanzapin
PharmaS
oralna disperzibilna tabl. 28x5mg PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
1.967,00 2046 N05AH03
Olanzapin
PharmaS
oralna disperzibilna tabl.
28x10mg
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
3.810,90 2047 07 0
risperidon
2048 N05AX08
Speridan
film tabl. 20x1mg
Actavis HF
Island
2049 N05AX08
Speridan
film tabl. 20x2mg
Actavis HF
Island
832,40 2050 N05AX08
Speridan
film tabl. 20x3mg
Actavis HF
Island
1.127,70 2051 N05AX08
Speridan
film tabl. 20x4mg
Actavis HF
Island
1.650,50 2052 N05AX08
Speridan
film tabl. 20x1mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
449,80 *
2053 N05AX08
Speridan
film tabl. 20x2mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
833,70 *
2054 N05AX08
Speridan
film tabl. 20x3mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.129,00 *
2055 N05AX08
Speridan
film tabl. 20x4mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.651,80 *
2056 N05AX08
Risset
film tabl. 20x1mg
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
448,50 2057 N05AX08
Risset
film tabl. 20x2mg
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
832,40 2058 N05AX08
Risset
film tabl. 20x3mg
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
1.127,70 2059 N05AX08
Risset
film tabl. 20x4mg
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
1.650,50 2060 N05AX08
Rispen
film tableta; 1mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10 kom
Farmal D.D.
Hrvatska
1.318,00 2061 N05AX08
Rispen
film tabl. 60x2mg
Farmal D.D.
Hrvatska
2.481,40 2062 N05AX08
Rispen
film tabl. 60x3mg
Farmal D.D.
Hrvatska
3.139,30 2063 N05AX08
Rispen
film tabl. 60x4mg
Farmal D.D.
Hrvatska
4.935,30 2064 N05AX08
Rissar
film tabl. 20x1mg
Alkaloid AD
Makedonija
2065 N05AX08
Rissar
film tabl. 20x2mg
Alkaloid AD
Makedonija
832,40 2066 N05AX08
Rissar
film tabl. 20x3mg
Alkaloid AD
Makedonija
1.127,70 2067 N05AX08
Rissar
film tabl. 20x1mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
448,50 2068 N05AX08
Rissar
film tabl. 20x2mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
832,40 2069 N05AX08
Rissar
film tabl. 20x3mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
1.127,70 2070 N05AX08
Rispolept
film tabl. 20x1mg
Janssen-Cilag S.P.A.
Italija
2071 N05AX08
Rispolept
film tabl. 20x2mg
Janssen-Cilag S.P.A.
Italija
865,50 2072 N05AX08
Rispolept
film tabl. 20x3mg
Janssen-Cilag S.P.A.
Italija
1.140,70 2073 N05AX08
Rispolept
film tabl. 20x4mg
Janssen-Cilag S.P.A.
Italija
1.763,10 2074 N05AX08
Rispolept
rastvor za oralnu primenu; 1mg/
ml; bočica, 1x30ml
Janssen Pharmaceutica N.V.
Belgija
1.409,30 2075 N05AX08
Rispolept
oralni rastvor; 1mg/ml; bočica,
1x100ml
Janssen Pharmaceutica N.V.
Belgija
2.983,30 2076 N05AX08
Rispolept consta
prašak i rastvarač za suspenziju za inj.; 25mg; liobočica
sa rastvaračem u špricu,
1x25mg+2ml rastvarača
Janssen-Cilag International
N.V.
Belgija
10.918,70 2077 N05AX08
Rispolept consta
prašak i rastvarač za suspenziju za inj.; 37,5mg; liobočica
sa rastvaračem u špricu,
1x37.5mg+2ml rastvarača
Janssen-Cilag International
N.V.
Belgija
14.153,90 2078 N05AX08
Rispolept consta
prašak i rastvarač za suspenziju za inj.; 50mg; liobočica
sa rastvaračem u špricu,
1x50mg+2ml raststvarača
Janssen-Cilag International
N.V.
Belgija
17.497,80 2079 N05AX08
Torendo
film tabl. 20x1mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
448,50 2080 N05AX08
Torendo
film tabl. 20x2mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
833,70 *
2081 N05AX08
Torendo
film tabl. 20x3mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
1.129,00 *
2082 N05AX08
Torendo
film tabl. 20x4mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
1.650,50 2083 N05AX08
Torendo Q-Tab
oralno disperzibilna tabl.
28x0,5mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
357,40 2084 N05AX08
Torendo Q-Tab
oralno disperzibilna tabl.
28x1mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
623,80 2085 N05AX08
Torendo Q-Tab
oralno disperzibilna tabl.
28x2mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
1.173,40 2086 N05AX08
Rispolux
film tabl. 20x1mg
Novartis (Bangladesh) Ltd
Bangladeš
2087 N05AX08
Rispolux
film tabl. 20x2mg
Novartis (Bangladesh) Ltd
Bangladeš
832,40 2088 N05AX08
Rispolux
film tabl. 20x3mg
Novartis (Bangladesh) Ltd
Bangladeš
1.127,70 2089 N05AX08
Rispolux
film tabl. 20x4mg
Novartis (Bangladesh) Ltd
Bangladeš
1.650,50 2090 N05AX08
Risperidon
film tabl. 20x1mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
449,80 *
2091 N05AX08
Risperidon
film tabl. 20x2mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
833,70 *
448,50 448,50 435,30 448,50 24. мај 2013.
1
2
65
Број 46
6
7
2092 N05AX08
3
4
Risperidon
5
film tabl. 20x3mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
8
1.129,00 *
9
2093 N05AX08
Risperidon
film tabl. 20x4mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.651,80 *
2094 07 0
aripiprazol
2095 N05AX12
Zolprix
tableta; 5mg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
5.390,90 2096 N05AX12
Zolprix
tableta; 10mg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
5.390,90 2097 N05AX12
Zolprix
tableta; 30mg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
11.590,30 2098 07 0
sulpirid
2099 N05AL01
Eglonyl
kaps. 30x50mg
Alkaloid AD
Makedonija
260,40 *
2100 N05AL01
Eglonyl
tabl.forte 12x200mg
Alkaloid AD
Makedonija
279,30 *
2101 N05AL01
Eglonyl
rastvor za oralnu upotrebu;
25mg/5ml; bočica, 1x120 ml
Alkaloid AD
Makedonija
124,80 *
2102 N05AL01
Eglonyl
rastvor za inj.; 100mg/2ml;
ampula, 30x2ml
Alkaloid AD
Makedonija
501,40 *
2103 N05AL01
Sulpirid
kaps. 30x50mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
133,10 2104 07 0
amisulprid
2105 N05AL05
Fitam
tableta; 50mg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
1.762,20 2106 N05AL05
Fitam
tableta; 50mg; ukupno 60 kom,
blister, 6 x 10 kom
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
3.524,50 2107 N05AL05
Fitam
tableta; 100mg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
745,70 2108 N05AL05
Fitam
tableta; 100mg; ukupno 60 kom,
blister, 6 x 10 kom
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
1.491,50 2109 N05AL05
Fitam
tableta; 200mg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
1.441,80 2110 N05AL05
Fitam
tableta; 200mg; ukupno 60 kom,
blister, 6 x 10 kom
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
2.883,60 2111 N05AL05
Fitam
tableta; 400mg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
2.703,70 2112 N05AL05
Fitam
tableta; 400mg; ukupno 60
tableta., blister, 6 x 10 kom
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
5.407,60 2113 07 0
ziprasidon
2114 N05AE04
Zeldox
kaps., tvrda, 30x20mg
Pfizer Manufacturing
Deutchland
Nemačka
4.823,70 2115 N05AE04
Zeldox
kaps., tvrda, 30x40mg
Pfizer Manufacturing
Deutchland
Nemačka
4.256,50 2116 N05AE04
Zeldox
kaps., tvrda, 30x60mg
Pfizer Manufacturing
Deutchland
Nemačka
4.629,80 2117 N05AE04
Zeldox
kaps., tvrda, 30x80mg
Pfizer Manufacturing
Deutchland
Nemačka
7.392,40 2118 N05AE04
Zeldox
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 20mg; liobočica sa
rastvaračem, 1x1,2ml
Pfizer PGM
Francuska
1.596,60 2119 N05AE04
Zypsila
kaps., tvrda, 30x20mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
3.630,70 2120 N05AE04
Zypsila
kaps., tvrda, 30x40mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
2.248,80 2121 N05AE04
Zypsila
kaps., tvrda, 30x60mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
2.980,80 2122 N05AE04
Zypsila
kaps., tvrda, 30x80mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
4.048,00 2123 07 0
zuklopentiksol
2124 N05AF05
Clopixol
film tabl. 50x10mg
H.Lundbeck A/S
Danska
660,40 2125 N05AF05
Clopixol
film tabl. 50x25mg
H.Lundbeck A/S
Danska
1.650,70 2126 N05AF05
Clopixol acuphase rastvor za inj.; 50mg/ml; ampula, 5x1ml
H.Lundbeck A/S
Danska
3.668,70 2127 N05AF05
Clopixol depot
rastvor za inj.; 200mg/ml; ampula, 10x1ml
H.Lundbeck A/S
Danska
3.638,70 2128 07 1
alprazolam
2129 N05BA12
Helex
tabl. 30x0.25mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
119,60 2130 N05BA12
Helex
tabl. 30x0.5mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
176,20 2131 N05BA12
Helex
tabl. 30x1mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
281,10 2132 N05BA12
Ksalol
tabl. 30x0,25mg
Galenika AD
Republika
Srbija
84,30 *
2133 N05BA12
Ksalol
tabl. 30x0,5mg
Galenika AD
Republika
Srbija
136,70 *
2134 N05BA12
Ksalol
tabl, 30x1mg
Galenika AD
Republika
Srbija
194,00 *
2135 N05BA12
Xanax
tabl. 30x0,25mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
141,90 2136 N05BA12
Xanax
tabl. 30x0,5mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
209,20 2137 N05BA12
Xanax XR
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 30x0.5mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
217,90 2138 N05BA12
Xanax XR
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 30x1mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
324,20 66
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
2139 N05BA12
Zolarem
tabl. 30x0,5mg
Aegis Ltd.
Kipar
176,20 2140 N05BA12
Zolarem
tabl. 30x1mg
Aegis Ltd.
Kipar
188,30 2141 07 1
bromazepam
2142 N05BA08
Bromazepam
tabl. 30x1,5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
75,40 *
2143 N05BA08
Bromazepam
tabl. 30x3mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
100,30 *
2144 N05BA08
Bromazepam
tabl. 20x6mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
83,10 *
2145 N05BA08
Lexaurin
tabl. 30x1.5mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
98,60 2146 N05BA08
Lexaurin
tabl. 30x3mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
135,20 2147 N05BA08
Lexaurin
tabl. 30x6mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
190,90 2148 N05BA08
Lexilium
tabl. 30x1,5mg
Alkaloid AD
Makedonija
74,10 2149 N05BA08
Lexilium
tabl. 30x3mg
Alkaloid AD
Makedonija
124,80 2150 N05BA08
Lexilium
tabl. 30x6mg
Alkaloid AD
Makedonija
192,20 *
2151 07 1
diazepam
2152 N05BA01
Apaurin
obložena tabl. 30x2mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
89,10 2153 N05BA01
Apaurin
obložena tabl. 30x5mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
133,00 2154 N05BA01
Apaurin
obložena film tabl. 30x10mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
190,50 2155 N05BA01
Bensedin
tabl. 30x2mg
Galenika AD
Republika
Srbija
90,40 *
2156 N05BA01
Bensedin
tabl. 30x5mg
Galenika AD
Republika
Srbija
108,90 *
2157 N05BA01
Bensedin
tabl. 30x10mg
Galenika AD
Republika
Srbija
145,10 *
2158 N05BA01
Bensedin
rastvor za inj.; 10mg/2ml; ampula, 10x2ml
Galenika AD
Republika
Srbija
281,50 *
2159 N05BA01
Diazepam
tabl. 30x2mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
90,40 *
2160 N05BA01
Diazepam
tabl. 30x5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
108,90 *
2161 N05BA01
Diazepam
tabl. 30x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
145,10 *
2162 N05BA01
Diazepam
tabl. 30x2mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
61,80 2163 N05BA01
Diazepam
tabl. 30x5mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
74,10 2164 07 1
lorazepam
2165 N05BA06
Lorazepam
tabl. 30x1mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
104,10 *
2166 N05BA06
Lorazepam
tabl. 20x2,5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
115,40 *
2167 07 1
midazolam
2168 N05CD08
Midazolam Torrex rastvor za inj.; 15mg/3ml;
ampula, 10x3ml
Chiesi Pharmaceuticals
GmbH
Austrija
1.719,40 2169 N05CD08
Dormicum
rastvor za inj.; 15mg/3ml;
ampula, 5x3ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
1.070,80 2170 N05CD08
Dormicum
rastvor za inj.; 5mg/5ml; ampula, F.Hoffmann-LaRoche Ltd
10x5ml
Švajcarska
818,70 2171 N05CD08
Dormicum
film tabl. 10x7,5mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
175,80 2172 N05CD08
Dormicum
film tabl. 10x15mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
310,90 2173 N05CD08
Dormicum
rastvor za inj.; 50mg/10ml;
ampula, 5x10ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
2.201,20 2174 N05CD08
Flormidal
film tabl. 30x15mg
Galenika AD
Republika
Srbija
742,10 *
2175 07 1
prazepam
2176 N05BA11
Demetrin
tabl. 20x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
2177 07 1
tofizopam
2178 N05BA23
Grandaxin
tabl. 20x50mg
Egis Pharmaceuticals PLC
Mađarska
2179 07 1
tetrazepam
2180 M03BX07
Myolastan
film tabl. 20x50mg
Sanofi Synthelabo Groupe
Francuska
2181 07 2
citalopram
2182 N06AB04
Citalex
film tabl. 20x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
208,50 *
2183 N06AB04
Citalex
film tabl. 50x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
489,30 *
2184 N06AB04
Citalex
film tabl. 20x20mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
430,10 *
2185 N06AB04
Citalex
film tabl. 50x20mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.053,20 *
2186 N06AB04
Timopram
film tabl. 30x20mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
621,70 2187 N06AB04
Citalopram
Sandoz
film tabl. 20x20mg
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
428,80 138,90 *
204,40 400,60 24. мај 2013.
1
2
67
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
2188 N06AB04
Starcitin
film tabl. 28x20mg
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
600,40 2189 N06AB04
Starcitin
film tabl. 28x40mg
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
998,40 2190 07 2
klomipramin
2191 N06AA04
Anafranil
obložena tabl. 30x25mg
Novartis Pharma AG
Švajcarska
288,70 2192 N06AA04
Anafranil
rastvor za inj.; 25mg/2ml; ampula, 10x2ml
Novartis Pharma AG
Švajcarska
354,20 2193 07 2
amitriptilin
2194 N06AA09
Amitriptyline
film tabl. 100x10mg
Remedica Ltd.
Kipar
281,50 *
2195 N06AA09
Amitriptyline
film tabl. 30x25mg
Remedica Ltd.
Kipar
95,30 *
2196 N06AA09
Triamyl
film tabl. 30x25mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
94,00 2197 07 2
maprotilin mesilat
2198 N06AA21
Maprotilin
film tabl. 30x25mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
127,90 *
2199 N06AA21
Maprotilin
film tabl. 30x50mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
272,80 *
2200 07 2
mianserin hlorid
2201 N06AX03
Tolvon
film tabl. 30x30mg
N.V.Organon
Holandija
2202 07 2
mirtazapin
2203 N06AX11
Mirtazapin
film tabl. 28x30mg
Aurobindo Pharma LTD
Indija
665,20 2204 N06AX11
Calixta
film tabl. 30x30mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
725,60 *
2205 N06AX11
Mirzaten
film tabl. 30x30mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
724,30 2206 N06AX11
Mirzaten
film tabl. 30x45mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
976,70 2207 N06AX11
Remeron
tabl. 30x30mg
Organon Agencies B.V.
Holandija
859,90 2208 N06AX11
Remirta
film tabl. 30x15mg
Farmaceutsko-hemijska
industrija ZDRAVLJE A.D.
Leskovac
Republika
Srbija
303,00 2209 N06AX11
Remirta
film tabl. 30x30mg
Farmaceutsko-hemijska
industrija ZDRAVLJE A.D.
Leskovac
Republika
Srbija
724,30 2210 N06AX11
Mirzaten Q-Tab
oralna disperzibilna tabl.
30x15mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
872,80 2211 N06AX11
Mirzaten Q-Tab
oralna disperzibilna tabl.
30x30mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
751,80 2212 N06AX11
Mirzaten Q-Tab
oralna disperzibilna tabl.
30x45mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
705,50 2213 N06AX11
Mirtazapin ODT
Sandoz
oralna disperzibilna tabl.
30x15mg
Sandoz Private Limited
Indija
700,00 2214 N06AX11
Mirtazapin ODT
Sandoz
oralna disperzibilna tabl.
30x30mg
Sandoz Private Limited
Indija
751,80 2215 N06AX11
Mirtazapin ODT
Sandoz
oralna disperzibilna tabl.
30x45mg
Sandoz Private Limited
Indija
705,50 2216 N06AX11
Tifona
oralna disperzibilna tabl.
30x30mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
703,80 *
2217 07 2
escitalopram
2218 N06AB10
Elicea
film tabl. 28x5mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
506,50 2219 N06AB10
Elicea
film tabl. 28x10mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
1.054,30 2220 N06AB10
Cipralex
film tabl. 28x10mg
H.Lundbeck A/S
Danska
1.330,40 2221 N06AB10
Esram
film tabl. 28x10mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
1.054,30 2222 N06AB10
Esram
film tabl. 28x20mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
1.711,70 2223 N06AB10
Citram
film tabl. 28x10mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
932,20 2224 N06AB10
Lata
film tabl. 28x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.055,60 *
2225 07 2
fluoksetin
2226 N06AB03
Flunirin
kaps., tvrda, 30x20mg
Galenika AD
Republika
Srbija
538,60 *
2227 N06AB03
Flunisan
tabl. 30x20mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
538,60 *
2228 N06AB03
Fluxilan
kaps., tvrda, 10x20mg
Aegis Ltd.
Kipar
173,80 2229 N06AB03
Fluxilan
kaps., tvrda, 30x20mg
Aegis Ltd.
Kipar
537,30 2230 N06AB03
Flusetin
tabl. 20x20mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
339,40 2231 07 2
paroksetin
2232 N06AB05
Seroxat
film tabl. 30x20mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika
Britanija
874,50 2233 N06AB05
Seroxat
film tabl. 30x20mg
S.C. Europharm S.A.
Rumunija
874,50 2234 N06AB05
Seroxat
film tabl. 30x20mg
Glaxo Wellcome Production
Francuska
874,50 2235 N06AB05
Rexetin
film tabl. 30x20mg
Gedeon Richter PLC
Mađarska
660,30 2236 N06AB05
Arketis
tabl. 30x20mg
Farmaceutisch Analytisch
Laboratorium Duiven B.V.
Holandija
470,60 561,00 68
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
2237 N06AB05
Paroxetin Sandoz
film tabl. 30x20mg
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
660,30 2238 N06AB05
Paroksetin
film tabl. 30x20mg
Aurobindo Pharma LTD
Indija
660,30 2239 N06AB05
Actapax
film tabl. 30x20mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
661,60 *
2240 N06AB05
Actapax
film tabl. 30x30mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.148,50 *
2241 N06AB05
Paroksetin
PharmaS
film tabl. 30x20mg
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
470,60 2242 N06AB05
Paroksetin
PharmaS
film tabl. 30x30mg
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
1.104,70 2243 07 2
sertralin
2244 N06AB06
Asentra
film tabl. 28x50mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
551,70 *
2245 N06AB06
Asentra
film tabl. 28x100mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
920,30 *
2246 N06AB06
Zoloft
film tabl. 28x50mg
Haupt Pharma Latina S.R.L.
Italija
653,50 2247 N06AB06
Zoloft
film tabl. 28x100mg
Haupt Pharma Latina S.R.L.
Italija
1.096,40 2248 N06AB06
Halea
film tabl. 30x50mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
569,20 2249 N06AB06
Sonalia
film tabl. 28x50mg
Jadran Galenski Laboratorij
D.D.
Hrvatska
549,80 2250 N06AB06
Setaloft
film tabl. 28x50mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
551,70 *
2251 N06AB06
Setaloft
film tabl. 28x100mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
920,30 *
2252 N06AB06
Optibel
film tabl. 30x50mg
Laboratorios Belmac S.A.
Španija
534,90 2253 N06AB06
Optibel
film tabl. 30x100mg
Laboratorios Belmac S.A.
Španija
993,60 2254 N06AB06
Sertralin ICP
film tabl. 30x50mg
Laboratorios Belmac S.A.
Španija
534,90 2255 N06AB06
Sertralin ICP
film tabl. 30x100mg
Laboratorios Belmac S.A.
Španija
993,60 2256 N06AB06
Sertalin
film tabl. 28x50mg
Aurobindo Pharma LTD
Indija
549,80 2257 N06AB06
Sidata
film tabl. 28x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
551,70 *
2258 N06AB06
Sidata
film tabl. 28x100mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
920,30 *
2259 N06AB06
Onirux
film tabl. 30x50mg
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
569,20 2260 N06AB06
Onirux
film tabl. 30x100mg
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
993,60 2261 N06AB06
Serlift
film tabl. 28x50mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
550,40 2262 N06AB06
Serlift
film tabl. 28x100mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
919,00 2263 N06AB06
Tragal
film tabl. 28x50mg
Galenika AD
Republika
Srbija
509,50 *
2264 N06AB06
Tragal
film tabl. 28x100mg
Galenika AD
Republika
Srbija
920,30 *
2265 07 2
fluvoksamin
2266 N06AB08
Fevarin
film tabl. 15x100mg
Abbott Healthcare SAS
Francuska
550,10 2267 N06AB08
Fevarin
film tabl. 30x100mg
Abbott Healthcare SAS
Francuska
1.100,10 2268 07 2
tianeptin
2269 N06AX14
Coaxil
obložena tabl. 30x12,5mg
Les Laboratoires Servier
Industrie
Francuska
2270 07 2
trazodon
2271 N06AX05
Trittico retard
tabl.sa produženim oslobadjanjem, 20x150mg
CSC Pharmaceuticals
Handels GmbH
Austrija
2272 07 2
venlafaksin
2273 N06AX16
Alventa
kaps.sa produženim
oslobađanjem, tvrda, 28x75mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
719,90 *
2274 N06AX16
Alventa
kaps.sa produženim
oslobađanjem, tvrda, 28x150mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
1.273,40 *
2275 N06AX16
Efectin ER
kaps.sa produženim
oslobađanjem, tvrda, 28x75mg
Pfizer Ireland
Pharmaceuticals
Irska
809,60 2276 N06AX16
Efectin ER
kaps.sa produženim
oslobađanjem, tvrda, 28x150mg
Pfizer Ireland
Pharmaceuticals
Irska
1.418,10 2277 N06AX16
Velafax
tabl. 28x37,5mg
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
360,30 2278 N06AX16
Velafax
kaps. 28x75mg
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
603,70 2279 N06AX16
Velahibin
film tabl. 28x37,5mg
Actavis HF
Island
360,30 2280 N06AX16
Velahibin
film tabl. 28x75mg
Actavis HF
Island
603,70 2281 N06AX16
Efexiva
kaps.sa produženim
oslobađanjem, tvrda; 28x37.5mg
Sandoz Private Limited
Indija
473,00 2282 N06AX16
Venlor-XR 75
kaps.sa produženim
oslobađanjem, tvrda; 30x75mg
Cipla LTD.
Indija
769,90 2283 N06AX16
Zanfexa XR
kaps.sa produženim
oslobađanjem, tvrda; 30x75mg
Alkaloid AD
Makedonija
769,90 520,10 507,00 24. мај 2013.
1
2
69
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
2284 N06AX16
Zanfexa XR
kaps.sa produženim
oslobađanjem, tvrda; 30x150mg
Alkaloid AD
Makedonija
1.362,90 2285 N06AX16
Venlax
kaps.sa produženim
oslobađanjem, tvrda; 30x37.5mg
Galenika AD
Republika
Srbija
480,90 *
2286 N06AX16
Venlax
kaps.sa produženim
oslobađanjem, tvrda; 30x75mg
Galenika AD
Republika
Srbija
771,20 *
2287 N06AX16
Venlax
kaps.sa produženim
oslobađanjem, tvrda; 30x150mg
Galenika AD
Republika
Srbija
1.364,20 *
2288 N06AX16
Velahibin
film tabl. 28x37,5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
361,60 *
2289 N06AX16
Velahibin
film tabl. 28x75mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
605,00 *
2290 07 2
duloksetin
2291 N06AX21
Cymbalta
gastrorezinstentna kapsula, tvrda; Lilly S.A.
28x30mg
Španija
1.725,20 2292 N06AX21
Cymbalta
gastrorezinstentna kapsula, tvrda; Lilly S.A.
28x60mg
Španija
3.021,50 2293 07 2
moklobemid
2294 N06AG02
Aurorix
film tableta; 150mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Meda Pharma GmbH & CO.
KG; Cenexi SAS
Nemačka;
Francuska
626,50 2295 N06AG02
Aurorix
film tabl. 60x150mg
Meda Pharma GmbH & CO.
KG; Cenexi SAS
Nemačka;
Francuska
1.104,50 2296 N06AG02
Aurorix
film tabl. 30x300mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
1.401,90 2297 07 3
metilfenidat
2298 N06BA04
Concerta
tabl.sa produženim oslobadjanjem, bočica, 30x18mg
Janssen Pharmaceutica N.V.
Belgija
3.362,30 2299 N06BA04
Concerta
tabl.sa produženim oslobadjanjem, bočica, 30x36mg
Janssen Pharmaceutica N.V.
Belgija
4.019,40 2300 07 3
piracetam
2301 N06BX03
Oikamid
kaps., tvrda, 60x400mg
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
2302 07 5
disulfiram
2303 N07BB01
Esperal
tabl. 20x500mg
Sanofi Synthelabo Groupe
Francuska
2304 07 5
akamprosat
2305 N07BB03
Campral
gastrorezistentna tabl. 84x333mg Merck Sante S.A.S.
Francuska
2306 07 7
brotizolam
2307 N05CD09
Lendormin
tabl. 10x0,25 mg
Boehringer Ingelheim France
Francuska
2308 07 7
nitrazepam
2309 N05CD02
Cerson
tabl. 10x5mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
77,30 *
2310 N05CD02
Nipam
tabl. 10x5mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
76,00 2311 N05CD02
Nipam
tabl. 30x5mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
182,20 2312 07 7
zopiklon
2313 N05CF01
Somnols
film tabl. 10x7.5mg
AS Grindeks
Letonija
251,50 2314 N05CF01
Somnols
film tabl. 20x7.5mg
AS Grindeks
Letonija
503,00 2315 N05CF01
Somnols
film tabl. 30x7.5mg
AS Grindeks
Letonija
754,50 2316 07 7
zolpidem
2317 N05CF02
Stilnox
film tabl. 20x10mg
Sanofi Winthrop Industrie
Francuska
395,70 2318 N05CF02
Sanval
film tabl. 20x5mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
148,20 2319 N05CF02
Sanval
film tabl. 20x10mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
333,20 2320 N05CF02
Zolsana
film tableta; 5mg; ukupno 20
kom, blister, 2 x 10 kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
147,80 2321 N05CF02
Zolsana
film tabl. 20x10mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
333,20 2322 N05CF02
Zonadin
film tabl. 20x5mg
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
148,20 2323 N05CF02
Zonadin
film tabl. 20x10mg
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
333,20 2324 N05CF02
Lunata
film tabl. 10x5mg
Alkaloid AD
Makedonija
77,00 2325 N05CF02
Lunata
film tabl. 20x5mg
Alkaloid AD
Makedonija
146,60 2326 N05CF02
Lunata
film tabl. 10x10mg
Alkaloid AD
Makedonija
165,30 2327 N05CF02
Lunata
film tabl. 20x10mg
Alkaloid AD
Makedonija
327,70 2328 N05CF02
Belbien
film tabl. 20x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
334,50 *
2329 07 7
zaleplon
2330 N05CF03
Zan
kapsula, tvrda, 14x5mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
141,20 *
2331 N05CF03
Zan
kapsula, tvrda, 14x10mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
276,60 *
2332 07 9
donepezil
2333 N06DA02
Aricept
film tabl. 28x5mg
Pfizer PGM
Francuska
4.654,70 2334 N06DA02
Aricept
film tabl. 28x10mg
Pfizer PGM
Francuska
4.982,40 2335 N06DA02
Aricept Evess
oralna disperzibilna tabl. 28x5mg Pfizer PGM
Francuska
2.610,50 236,00 151,30 1.818,70 178,00 70
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
2336 N06DA02
Aricept Evess
oralna disperzibilna tabl.
28x10mg
Pfizer PGM
Francuska
3.266,00 2337 N06DA02
Yasnal
film tabl. 28x5mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
3.305,30 *
2338 N06DA02
Yasnal
film tabl. 28x10mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
3.632,30 *
2339 N06DA02
Donecept
film tabl. 28x5mg
Actavis LTD
Malta
3.304,00 2340 N06DA02
Donecept
film tabl. 28x10mg
Actavis LTD
Malta
3.630,80 2341 N06DA02
Landex
film tabl. 28x5mg
Egis Pharmaceuticals PLC
Mađarska
3.304,00 2342 N06DA02
Landex
film tabl. 28x10mg
Egis Pharmaceuticals PLC
Mađarska
3.630,80 2343 N06DA02
Tregona
film tabl. 28x5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
3.305,30 *
2344 N06DA02
Tregona
film tabl. 28x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
3.632,10 *
2345 N06DA02
Donepezil
Alvogen
film tableta; 5mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14 kom
Alvogen D.O.O.
Republika
Srbija
2.620,20 2346 N06DA02
Donepezil
Alvogen
film tableta; 10mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14 kom
Alvogen D.O.O.
Republika
Srbija
2.999,10 2347 07 9
galantimin
2348 N06DA04
Alzamin
kapsula sa produženim
oslobađanjem, tvrda; 8mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
2.193,60 2349 N06DA04
Alzamin
kapsula sa produženim
oslobađanjem, tvrda; 16mg;
ukupno 30 kom, blister, 3 x 10
kom
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
2.916,80 2350 N06DA04
Alzamin
kapsula sa produženim
oslobađanjem, tvrda; 24mg;
ukupno 30 kom, blister, 3 x 10
kom
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
3.323,90 2351 07 9
memantin
2352 N06DX01
Ebixa
film tabl. 28x10mg
H.Lundbeck A/S
Danska
4.081,80 2353 N06DX01
Ebixa
film tabl. 28x20mg
H.Lundbeck A/S
Danska
8.136,00 2354 N06DX01
Ebixa
film tabl. 56x10mg
H.Lundbeck A/S
Danska
8.136,00 2355 N06DX01
Memantin PLIVA
film tabl. 30x10mg
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
3.061,40 2356 07 9
riluzol
2357 N07XX02
Rilutek
film tabl. 56x50mg
Usiphar
Francuska
22.916,00 2358 O8
LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM
2359 08 0
azot-suboksid
2360 N01AX13
Azot suboksid
medicinski gas, delimično tečni;
100%v/v; boca, 1x2kg
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
932,20 2361 N01AX13
Azot suboksid
medicinski gas, delimično tečni;
100%v/v; boca, 1x5kg
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
2.258,00 2362 N01AX13
Azot suboksid
medicinski gas, delimično tečni;
100%v/v; boca, 1x6kg
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
2.447,40 2363 N01AX13
Azot suboksid
medicinski gas, delimično tečni;
100%v/v; boca, 1x8kg
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
3.344,80 2364 N01AX13
Azot suboksid
medicinski gas, delimično tečni;
100%v/v; boca, 1x17kg
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
6.934,40 2365 N01AX13
Azot suboksid
medicinski gas, delimično tečni;
100%v/v; boca, 1x25kg
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
10.197,30 2366 N01AX13
Azot suboksid
medicinski gas, delimično tečni;
100%v/v; boca, 1x30kg
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
12.237,00 2367 N01AX13
Azot suboksid
medicinski gas, delimično tečni;
100%v/v; boca, 1x185kg
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
44.468,50 2368 V03AN04
Medicinski
diazotoksid
medicinski gas; 98% v/v; 3kg,
boca
Linde gas Srbija Industrija
gasova A.D.
Republika
Srbija
1.398,50 2369 V03AN04
Medicinski
diazotoksid
medicinski gas; 98% v/v; 10kg,
boca
Linde gas Srbija Industrija
gasova A.D.
Republika
Srbija
4.078,90 2370 V03AN04
Medicinski
diazotoksid
medicinski gas; 98% v/v; 40kg,
boca
Linde gas Srbija Industrija
gasova A.D.
Republika
Srbija
16.316,00 2371 08 0
etomidat
2372 N01AX07
Hypnomidate
rastvor za inj.; 20mg/10ml;
ampula, 5x10ml
Janssen Pharmaceutica N.V.
Belgija
2373 08 0
propofol
2374 N01AX10
Diprivan
emulzija za inj./ inf.; 10mg/ml;
ampula, 5x20ml
AstraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
1.765,70 2375 N01AX10
Propofol 1%
Fresenius
emulzija za inj/inf.; 10mg/ml;
ampula, 5x20ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
1.373,10 2376 N01AX10
Propofol 1%
Fresenius
emulzija za inj/inf.; 10mg/ml;
bočica, 1x50ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
761,50 2377 N01AX10
Propofol 1%
Fresenius
emulzija za inj/inf.; 10mg/ml;
bočica, 1x100ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
1.288,40 2378 N01AX10
Propofol 1% MCT emulzija za inj/inf.; 10mg/ml;
ampula, 5x20ml
Fresenius
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
1.373,10 2379 N01AX10
Propofol 1% MCT emulzija za inj/inf.; 10mg/ml;
Fresenius
bočica, 10x50ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
6.759,50 590,40 24. мај 2013.
1
2
71
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
2380 N01AX10
Propofol 1% MCT emulzija za inj/inf.; 10mg/ml;
Fresenius
bočica, 10x100ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
12.285,50 2381 N01AX10
Propofol 1% MCT emulzija za inj/inf.; 10mg/ml;
Fresenius
ampula, 5x20ml
Fresenius Kabi AB
Švedska
1.373,10 2382 N01AX10
Propofol 1% MCT emulzija za inj/inf.; 10mg/ml;
Fresenius
bočica, 10x50ml
Fresenius Kabi AB
Švedska
6.759,50 2383 N01AX10
Propofol 1% MCT emulzija za inj/inf.; 10mg/ml;
Fresenius
bočica, 10x100ml
Fresenius Kabi AB
Švedska
12.285,50 2384 N01AX10
Propofol Lipuro
1%
emulzija za inj./ inf.; 10mg/ml;
ampula, 5x20ml
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
1.373,10 2385 N01AX10
Propofol Lipuro
1%
emulzija za inj./ inf.; 10mg/ml;
bočica, 10x50ml
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
6.759,50 2386 N01AX10
Propofol Lipuro
1%
emulzija za inj./ inf.; 10mg/ml;
bočica, 10x100ml
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
12.426,00 2387 08 0
halotan
2388 N01AB01
Halotan
para za inhalaciju, tečnost;
Jugoremedija A.D.
99,99%; bočica staklena, 5x50ml
Republika
Srbija
2389 08 0
izofluran
2390 N01AB06
Forane
para za inhalaciju, tečnost;
100%; bočica, 1x100 ml
Aesica Queenborough Ltd
Velika
Britanija
2391 08 0
sevofluran
2392 N01AB08
Sevorane
para za inhalaciju, tečnost;
100%; bočica, 1x250 ml
Aesica Queenborough Ltd
Velika
Britanija
17.106,90 2393 N01AB08
Sojourn
Sevoflurane
para za inhalaciju, tečnost;
100%; boca, 1x250 ml
Piramal Critical Care INC
USA
11.492,90 *
2394 08 0
sufentanil
2395 N01AH03
Sufenta forte
rastvor za inj.; 0,25mg; ampula,
5x5ml
Janssen Pharmaceutica N.V.
Belgija
2396 08 1
artikain
2397 N01BB08
Cystocain 2%
rastvor za inj.; 20mg/ml; ampula, 5x10ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
2398 08 1
bupivakain
2399 N01BB01
Marcaine 0,5%
rastvor za inj.; 5mg/ml; bočica,
5x20ml
Recipharm Monts
Francuska
1.213,60 2400 N01BB01
Marcaine spinal
0,5%
rastvor za inj.; 5mg/ml; ampula,
5x4ml
Cenexi SAS
Francuska
2.387,80 2401 N01BB01
Marcaine spinal
0,5% Heavy
rastvor za inj.; 5mg/ml; ampula,
5x4ml
Cenexi SAS
Francuska
2.528,00 2402 08 1
ropivakain
2403 N01BB09
Ropivacaine
Molteni
rastvor za inj.; 2mg/ml; ampula,
5x10ml
L.Molteni & C. Dei F.Lli
Alitti Societa Di Esercizio
S.P.A.
Italija
1.673,60 2404 N01BB09
Ropivacaine
Molteni
rastvor za inj.; 2mg/ml; ampula,
5x20ml
L.Molteni & C. Dei F.Lli
Alitti Societa Di Esercizio
S.P.A.
Italija
2.644,00 2405 N01BB09
Ropivacaine
Molteni
rastvor za inj.; 7.5mg/ml; ampula, 5x10ml
L.Molteni & C. Dei F.Lli
Alitti Societa Di Esercizio
S.P.A.
Italija
1.786,60 2406 N01BB09
Ropivacaine
Molteni
rastvor za inj.; 7.5mg/ml; ampula, 5x20ml
L.Molteni & C. Dei F.Lli
Alitti Societa Di Esercizio
S.P.A.
Italija
3.464,50 2407 N01BB09
Ropivacaine
Molteni
rastvor za inj.; 10mg/ml; ampula, L.Molteni & C. Dei F.Lli
5x10ml
Alitti Societa Di Esercizio
S.P.A.
Italija
3.013,10 2408 N01BB09
Ropivacaine
Molteni
rastvor za inj.; 10mg/ml; ampula, L.Molteni & C. Dei F.Lli
5x20ml
Alitti Societa Di Esercizio
S.P.A.
Italija
5.905,90 2409 08 1
levobupivakain
2410 N01BB10
Chirocaine
rastvor za inj./koncentrat za
rastvor za inf.; 5mg/ml; ampula,
10x10ml
Abbott S.R.L.
Italija
2411 08 1
lidokain
2412 N01BB02
Lidokain hlorid
1%
rastvor za inj.; 10mg/ml; ampula, Galenika AD
10x3,5ml
Republika
Srbija
210,60 *
2413 N01BB02
Lidokain hlorid
2%
rastvor za inj.; 20mg/ml; ampula, Galenika AD
50x2ml
Republika
Srbija
1.048,00 *
2414 N01BB02
Lidokain hlorid
gel, (2%), tuba, 1x30g
Galenika AD
Republika
Srbija
163,10 2415 08 1
artikain, epinefrin
2416 N01BB58
Cystocain 2% A
rastvor za inj.; 20mg/
ml+0,006mg/ml; ampula,
5x10ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
195,20 2417 N01BB58
Cystocain DS
rastvor za inj.; 40mg/
ml+0,006mg/ml; ampula,
50x2ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
917,60 2418 08 1
lidokain, epinefrin
2419 N01BB52
Lidokain 2%
adrenalin
rastvor za inj.;
40mg/2mL+0,025mg/2mL;
ampula, 50x2mL
Galenika AD
Republika
Srbija
4.977,80 3.948,80 3.367,60 195,20 7.639,40 865,20 *
72
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
2420 08 1
lidokain, hlorheksidin
2421 N01BB52
Cathejell sa lidokainom
gel, aplikator, 25x12,5g (20mg/
g+0,5mg/g)
Pharmazeutische Fabrik
Montavit Ges.m.b.H.
Austrija
2422 08 2
atrakurijum besilat
2423 M03AC04
Tracrium
rastvor za inj.; 25mg/2,5ml;
ampula, 5x2.5ml
GlaxoSmithKline SPA
Italija
1.047,90 2424 M03AC04
Tracrium
rastvor za inj.; 50mg/5ml;
ampula, 5x5ml
GlaxoSmithKline SPA
Italija
2.093,80 2425 08 2
cisatrakurijum
2426 M03AC11
Nimbex
rastvor za inj./inf.; 2mg/ml;
ampula, 5x5ml
GaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.; Aspen
Bad Oldesloe GmbH
Italija;
Nemačka
2.720,50 2427 M03AC11
Nimbex
rastvor za inj./ inf.; 2mg/ml;
ampula, 5x2,5ml
GaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.; Aspen
Bad Oldesloe GmbH
Italija;
Nemačka
1.465,20 2428 08 2
botulinum toksin tip A
2429 M03AX01 Botox
prašak za rastvor za inj.,bočica,
1x100ij
Allergan Pharmaceuticals
Ireland
Irska
16.803,40 *
2430 M03AX01 Vistabel
prašak za rastvor za inj.;
4Allergan j./0.1 mL; bočica,
1x50j.
Allergan Pharmaceuticals
Ireland
Irska
13.093,30 *
2431 M03AX01 Dysport
liofilizat za rastvor za inj.,
bočica, 1x500ij
Ipsen Biopharm Limited
Velika
Britanija
28.230,90 2432 M03AX01 Dysport
liofilizat za rastvor za inj.,
bočica, 2x500ij
Ipsen Biopharm Limited
Velika
Britanija
55.068,90 2433 08 2
pankuronijum bromid
2434 M03AC01
Pavulon
rastvor za inj.; 4mg/2ml; ampula, 10x2ml
N.V.Organon
Holandija
998,90 2435 M03AC01
Pavulon
rastvor za inj.; 4mg/2ml; ampula, 50x2ml
N.V.Organon
Holandija
4.994,60 2436 08 2
rokuronijum bromid
2437 M03AC09
Esmeron
rastvor za inj.; 100mg/10ml;
bočica ,10x10ml
N.V.Organon
Holandija
11.164,90 2438 M03AC09
Esmeron
rastvor za inj.; 50mg/5ml;
bočica, 10x5ml
N.V.Organon
Holandija
4.848,60 2439 M03AC09
Esmeron
rastvor za inj.; 50mg/5ml;
bočica, 12x5ml
N.V.Organon
Holandija
6.272,60 2440 08 2
suksametonijum
2441 M03AB01
Midarine
rastvor za inj./inf.; 100mg/2ml;
ampula, 100x2ml
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.
Italija
2442 08 2
tetrazepam
2443 M01BX07
Tetrazepam-MIP
tabl. 20x50mg
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
2444 08 2
vekuronijum bromid
2445 M03AC03
Norcuron
prašak i rastvarač za rastvor
za inj.; 4mg/1ml; ampula sa
rastvaračem u ampuli, 50x1ml
N.V.Organon
Holandija
2446 08 4
etosuksimid
2447 N03AD01
Suxinutin
sirup; 250mg/5ml; bočica,
1x200ml
Famar Orleans
Francuska
2448 08 4
fenobarbiton
2449 N03AA02
Fenobarbiton
tabl. 30x100mg
Galenika AD
Republika
Srbija
165,50 2450 N03AA02
Phenobarbiton
tabl. 30x15mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
71,00 *
2451 N03AA02
Phenobarbiton
tabl. 30x100mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
166,80 *
2452 N03AA02
Phenobarbiton
natrijum
liofilizat za rastvor za inj.;
Hemofarm A.D.
220mg; liobočica sa rastvaračem,
5x2ml
Republika
Srbija
256,80 *
2453 08 4
gabapentin
2454 N03AX12
Gabagamma 100
kaps., tvrda, 20x100mg
Artesan Pharma
GmbH & Co.KG.
za Worwag Pharma GmbH
& Co.KG.
Nemačka
149,60 2455 N03AX12
Gabagamma 100
kaps., tvrda, 50x100mg
Artesan Pharma
GmbH & Co.KG.
za Worwag Pharma GmbH
& Co.KG.
Nemačka
396,70 2456 N03AX12
Gabagamma 300
kaps., tvrda, 20x300mg
Artesan Pharma
GmbH & Co.KG.
za Worwag Pharma GmbH
& Co.KG.
Nemačka
425,80 2457 N03AX12
Gabagamma 300
kaps., tvrda, 50x300mg
Artesan Pharma
GmbH & Co.KG.
za Worwag Pharma GmbH
& Co.KG.
Nemačka
1.064,30 2.515,70 4.417,60 301,40 *
10.540,80 356,70 24. мај 2013.
1
2
73
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
2458 N03AX12
Katena
kaps. tvrda, 50x300mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
1.065,60 *
2459 N03AX12
Neurontin
kaps. tvrda, 50x300mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
1.281,70 2460 08 4
karbamazepin
2461 N03AF01
Galepsin
tabl. 50x200mg
Galenika AD
Republika
Srbija
258,40 *
2462 N03AF01
Karbapin
tabl. 50x200mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
257,10 2463 N03AF01
Tegretol
sirup; 2g/100ml; bočica,
1x250ml
Novartis Pharma AG
Švajcarska
388,80 2464 N03AF01
Tegretol CR
film tabl.sa modifikovanim
oslobađanjem, 30x400mg
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
582,00 2465 N03AF01
CarbamazepineRetard
tabl.sa modifikovanim
oslobađanjem, 30x400mg
Remedica Ltd.; Alvogen
d.o.o. Barice
Kipar;
Republika
Srbija
478,70 *
2466 08 4
klonazepam
2467 N03AE01
Rivotril
tabl. 30x2mg
Galenika AD
Republika
Srbija
172,10 *
2468 N03AE01
Rivotril
tabl. 30x2mg
Roche Farma, S.A.;
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Španija;
Švajcarska
170,80 2469 N03AE01
Rivotril
tabl. 50x0,5mg
Roche Farma, S.A.;
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Španija;
Švajcarska
188,80 2470 N03AE01
Rivotril
koncentrat za rastvor za inj./inf.
sa rastvaračem za parenteralnu
upotrebu; 1mg/ml; ampula sa
rastvaračem u ampuli, 5x1ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
715,80 2471 N03AE01
Klonazepam
tabl. 30x2mg
Remedica Ltd.
Kipar
172,10 *
2472 08 4
lamotrigin
2473 N03AX09
Epitrigine
oralna disperzibilna tabl. 30x2mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
104,50 *
2474 N03AX09
Epitrigine
oralna disperzibilna tabl. 30x5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
309,80 *
2475 N03AX09
Epitrigine
oralna disperzibilna tabl.
30x25mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
333,80 *
2476 N03AX09
Epitrigine
oralna disperzibilna tabl.
30x50mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
597,40 *
2477 N03AX09
Epitrigine
oralna disperzibilna tabl.
30x100mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.052,90 *
2478 N03AX09
Epitrigine
tabl. 30x25mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
281,90 *
2479 N03AX09
Epitrigine
tabl. 30x50mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
609,10 *
2480 N03AX09
Epitrigine
tabl. 30x100mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.045,40 *
2481 N03AX09
Lamictal
tabl.za žvakanje 30x5mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
372,80 2482 N03AX09
Lamictal
tabl. 30x25mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
265,00 2483 N03AX09
Lamictal
tabl. 30x50mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
606,70 2484 N03AX09
Lamictal
tabl. 30x100mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
1.096,80 2485 N03AX09
Lamal
tabl. 30x25mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
280,60 2486 N03AX09
Lamal
tabl. 30x50mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
607,80 2487 N03AX09
Lamal
tabl. 30x100mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
1.044,10 2488 N03AX09
Lamal
tabl. 30x200mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
1.849,90 2489 N03AX09
Lamotrix
tabl. 30x25mg
Medochemie Ltd.
Kipar
2490 N03AX09
Lamotrix
tabl. 30x50mg
Medochemie Ltd.
Kipar
607,80 2491 N03AX09
Lamotrix
tabl. 30x100mg
Medochemie Ltd.
Kipar
1.044,10 2492 N03AX09
Lamotrix
tabl. 30x200mg
Medochemie Ltd.
Kipar
1.849,90 2493 N03AX09
Lamect
tabl. 30x25mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
280,60 2494 N03AX09
Lamect
tabl. 30x50mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
607,80 2495 N03AX09
Lamect
tabl. 30x100mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
1.044,10 2496 N03AX09
Solaban
tabl. za oralnu suspenziju
30x5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
309,80 *
2497 N03AX09
Solaban
tabl. za oralnu suspenziju
30x25mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
333,80 *
2498 N03AX09
Solaban
tabl. za oralnu suspenziju
30x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
597,40 *
280,60 74
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
2499 N03AX09
Solaban
tabl. za oralnu suspenziju
30x100mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.052,90 *
2500 N03AX09
Lamotral
tabl. 30x25mg
Galenika AD
Republika
Srbija
281,90 *
2501 N03AX09
Lamotral
tabl. 30x50mg
Galenika AD
Republika
Srbija
609,10 *
2502 N03AX09
Lamotral
tabl. 30x100mg
Galenika AD
Republika
Srbija
1.045,40 *
2503 08 4
valproinska kiselina
2504 N03AG01
Eftil
sirup; 50mg/ml; bočica,
1x150ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
493,20 *
2505 N03AG01
Depakine
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 400mg/4ml; liobočica sa
rastvaračem, 4x4ml
Sanofi Winthrop Industrie
Francuska
3.542,40 2506 08 4
valproinska kiselina, natrijumvalproat
2507 N03AG01
Eftil
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
30x(145mg+333mg)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
506,40 *
2508 N03AG01
Valproix
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
30x(145mg+333mg)
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
477,90 2509 08 4
okskarbazepin
2510 N03AF02
Trileptal
film tabl. 50x300mg
Novartis
Švajcarska
992,00 2511 N03AF02
Trileptal
film tabl. 50x600mg
Novartis
Švajcarska
1.908,80 2512 N03AF02
Trileptal
oralna suspenzija; 60mg/ml;
bočica, 1x250ml
Novartis
Švajcarska
2.387,50 2513 N03AF02
Trileptal
oralna suspenzija; 60mg/ml;
bočica, 1x100ml
Novartis Pharma AG
Švajcarska
954,90 2514 08 4
topiramat
2515 N03AX11
Topamax
film tabl. 28x25mg
Cilag AG
Švajcarska
652,20 2516 N03AX11
Topamax
film tabl. 28x50mg
Cilag AG
Švajcarska
1.148,20 2517 N03AX11
Topamax
film tabl. 28x100mg
Cilag AG
Švajcarska
2.168,30 2518 N03AX11
Convol
film tablete; 25mg; blister, 2x14
kom
Actavis HF
Island
446,10 2519 N03AX11
Convol
film tablete; 50mg; blister, 2x14
kom
Actavis HF
Island
689,10 2520 N03AX11
Convol
film tablete; 100mg; blister,
2x14 kom
Actavis HF
Island
1.305,10 2521 N03AX11
Tiramat
film tabl. 60x25mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
856,60 *
2522 N03AX11
Tiramat
film tabl. 60x50mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
1.535,40 *
2523 N03AX11
Tiramat
film tabl. 60x100mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
2.798,50 *
2524 N03AX11
Topamat
film tabl. 30x25mg
Cipla LTD.
Indija
2525 N03AX11
Topamat
film tabl. 30x50mg
Cipla LTD.
Indija
804,60 2526 N03AX11
Topamat
film tabl. 30x100mg
Cipla LTD.
Indija
1.539,80 2527 08 4
levetiracetam
2528 N03AX14
Keppra
film tabl. 60x250mg
UCB Pharma SA
Belgija
2529 N03AX14
Keppra
film tabl. 60x500mg
UCB Pharma SA
Belgija
5.925,10 2530 N03AX14
Keppra
film tabl. 60x1000mg
UCB Pharma SA
Belgija
11.548,00 2531 N03AX14
Keppra
oralni rastvor; 100mg/ml; bočica, NextPharma SAS
1x300ml
Francuska
6.381,30 2532 N03AX14
Epilev
film tabl. 60x250mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
1.907,70 2533 N03AX14
Epilev
film tabl. 60x500mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
2.546,40 2534 N03AX14
Epilev
film tabl. 60x1000mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
4.924,10 2535 N03AX14
Cetalev
film tableta; 250mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
658,30 2536 N03AX14
Cetalev
film tableta; 250mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
1.252,30 2537 N03AX14
Cetalev
film tableta; 500mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
1.203,60 2538 N03AX14
Cetalev
film tableta; 500mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
2.339,80 2539 N03AX14
Cetalev
film tableta; 1000mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
2.344,40 2540 N03AX14
Cetalev
film tableta; 1000mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
4.545,80 2541 N03AX14
Lyvam
film tableta; 250mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10 kom
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
1.252,30 2542 N03AX14
Lyvam
film tableta; 500mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10 kom
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
2.339,80 477,90 3.038,10 24. мај 2013.
1
2
75
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
2543 N03AX14
Lyvam
film tableta; 750mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10 kom
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
3.509,50 2544 N03AX14
Lyvam
film tableta; 1000mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10 kom
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
4.545,60 2545 N03AX14
Tinalvo
film tableta; 250mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10 kom
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
1.252,30 2546 N03AX14
Tinalvo
film tableta; 500mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10 kom
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
2.339,80 2547 N03AX14
Tinalvo
film tableta; 1000mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10 kom
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
4.545,80 2548 08 4
pregabalin
2549 N03AX16
Lyrica
kaps., tvrda, 14x75mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
782,50 2550 N03AX16
Lyrica
kaps., tvrda, 56x75mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
3.130,60 2551 N03AX16
Lyrica
kaps., tvrda, 14x150mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
1.136,10 2552 N03AX16
Lyrica
kaps., tvrda, 56x150mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
4.545,10 2553 N03AX16
Lyrica
kaps., tvrda, 56x225mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH Betriebsstatte Freiburg
Nemačka
6.156,60 2554 N03AX16
Lyrica
kaps., tvrda, 14x300mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
1.824,40 2555 N03AX16
Lyrica
kaps., tvrda, 56x300mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
7.297,40 2556 08 4
retigabin
2557 N03AX21
Trobalt
film tableta; 50 mg; ukupno 21
kom, blister, 1 x 21 kom
Glaxo Wellcome S.A.
Španija
560,50 2558 N03AX21
Trobalt
film tableta; 50 mg; ukupno 84
kom, blister, 4 x 21 kom
Glaxo Wellcome S.A.
Španija
2.242,20 2559 N03AX21
Trobalt
film tableta; 100 mg; ukupno 21
kom, blister, 1 x 21 kom
Glaxo Wellcome S.A.
Španija
1.037,50 2560 N03AX21
Trobalt
film tableta; 100 mg; ukupno 84
kom, blister, 4 x 21 kom
Glaxo Wellcome S.A.
Španija
4.149,90 2561 N03AX21
Trobalt
film tableta; 200 mg; ukupno 84
kom, blister, 7 x 12 kom
Glaxo Wellcome S.A.
Španija
7.660,90 2562 N03AX21
Trobalt
film tableta; 300 mg; ukupno 84
kom, blister, 7 x 12 kom
Glaxo Wellcome S.A.
Španija
11.232,70 2563 N03AX21
Trobalt
film tableta; 400 mg; ukupno 84
kom, blister, 7 x 12 kom
Glaxo Wellcome S.A.
Španija
14.743,50 2564 08 5
amantadin sulfat
2565 N04BB01
PK Merz
film tabl. 30x100mg
Merz Pharma GmbH & Co.
KGaA
Nemačka
440,70 2566 N04BB01
PK Merz
rastvor za infuzij; 200mg; boca ,
10x500ml
Merz Pharma GmbH & Co.
KGaA
Nemačka
16.255,90 2567 08 5
biperiden
2568 N04AA02
Mendilex
tabl. 50x2mg
Alkaloid AD
Makedonija
2569 08 5
ropinirol
2570 N04BC04
ReQuip
film tabl. 210x0.25mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika
Britanija
2.329,30 2571 N04BC04
ReQuip
film tabl. 210x0.25mg
Glaxo Wellcome GmbH
&CO. KG
Nemačka
2.329,30 2572 N04BC04
ReQuip
film tabl. 21x1mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika
Britanija
639,30 2573 N04BC04
ReQuip
film tabl. 21x1mg
Glaxo Wellcome GmbH
&CO. KG
Nemačka
639,30 2574 N04BC04
ReQuip
film tabl. 21x2mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika
Britanija
1.020,40 2575 N04BC04
ReQuip
film tabl. 21x2mg
Glaxo Wellcome GmbH
&CO. KG
Nemačka
1.020,40 2576 N04BC04
ReQuip
film tabl. 21x5mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika
Britanija
2.133,40 2577 N04BC04
ReQuip
film tabl. 21x5mg
Glaxo Wellcome GmbH
&CO. KG
Nemačka
2.133,40 2578 N04BC04
Requip Modutab
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 28x2mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals; Glaxo
Wellcome S.A.
Velika
Britanija;
Španija
1.433,80 2579 N04BC04
Requip Modutab
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 28x4mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals; Glaxo
Wellcome S.A.
Velika
Britanija;
Španija
2.762,50 2580 N04BC04
Requip Modutab
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 28x8mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals; Glaxo
Wellcome S.A.
Velika
Britanija;
Španija
5.283,10 2581 N04BC04
Eminens
film tabl. 210x0.25mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
2.083,80 2582 N04BC04
Eminens
film tabl. 21x1mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
565,00 177,30 76
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
2583 N04BC04
Eminens
film tabl. 21x2mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
947,20 2584 N04BC04
Nypero
film tabl. 21x0.25mg
Alkaloid AD
Makedonija
208,40 2585 N04BC04
Nypero
film tabl. 21x0.5mg
Alkaloid AD
Makedonija
326,90 2586 N04BC04
Nypero
film tabl. 21x1mg
Alkaloid AD
Makedonija
540,70 2587 N04BC04
Nypero
film tabl. 21x2mg
Alkaloid AD
Makedonija
913,50 2588 N04BC04
Nypero
film tabl. 21x5mg
Alkaloid AD
Makedonija
1.880,20 2589 N04BC04
Repirol
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 30x2mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
1.248,90 2590 N04BC04
Repirol
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 30x4mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
2.474,00 2591 N04BC04
Repirol
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 30x8mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
4.567,40 2592 N04BC04
Rolpryna SR
tableta sa produženim
oslobađanjem; 2mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7 kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
1.090,10 2593 N04BC04
Rolpryna SR
tableta sa produženim
oslobađanjem; 4mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7 kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
2.151,30 2594 N04BC04
Rolpryna SR
tableta sa produženim
oslobađanjem; 8mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7 kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
4.003,30 2595 08 5
triheksifenidil
2596 N04AA01
Artane
tabl. 100x2mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
162,00 2597 N04AA01
Artane
tabl. 100x5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
228,20 2598 08 5
entakapon
2599 N04BX02
Comtan
film tabl. 30x200mg
Novartis Pharma AG
Švajcarska
2600 08 5
levodopa, benzerazid
2601 N04BA02
Madopar
tableta; 200mg+ 50mg; ukupno
100 kom; boca staklena, 1 x
100 kom
Galenika AD; Roche LTD
Republika
Srbija;
Švajcarska
2.125,80 *
2602 N04BA02
Madopar Roche
HBS
kapsula sa produženim
oslobađanjem, tvrda; 100mg +
25mg; ukupno 30 kom, bočica,
1 x 30 kom
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
345,00 2603 N04BA02
Madopar Roche
tabl. 100x(200mg+50mg)
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
2.125,70 2604 08 5
levodopa, karbidopa, entakapon
2605 N04BA03
Stalevo
film tabl. 100x(50mg +12,5mg
+200mg)
Orion Corporation Orion
Pharma
Finska
7.965,10 2606 N04BA03
Stalevo
film tabl. 100x(100mg +25mg
+200mg)
Orion Corporation Orion
Pharma
Finska
8.177,90 2607 N04BA03
Stalevo
film tabl. 100x(150mg +37,5mg
+200mg)
Orion Corporation Orion
Pharma
Finska
8.394,00 2608 08 5
pramipeksol
2609 N04BC05
Mirapexin
tabl. 30x0,25mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
639,50 2610 N04BC05
Mirapexin
tabl. 30x1mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
2.294,40 2611 N04BC05
Mirapexin
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 10x0,375mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
322,10 2612 N04BC05
Mirapexin
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 30x0,75mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
1.814,70 2613 N04BC05
Mirapexin
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 30x1,5mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
3.643,60 2614 N04BC05
Mirapexin
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 30x3mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
7.286,90 2615 N04BC05
Oprymea
tabl. 30x0,18mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
537,70 2616 N04BC05
Oprymea
tabl. 30x0,7mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
2.109,30 2617 N04BC05
Panarak
tabl. 30x0,18mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
539,00 *
2618 N04BC05
Panarak
tabl. 30x0,7mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
2.110,60 *
2619 N04BC05
Pramipeksol
PharmaS
tableta; 0.18mg; ukupno 30 kom, PharmaS D.O.O.
blister, 3 x 10 kom
Republika
Srbija
404,70 2620 N04BC05
Pramipeksol
PharmaS
tableta; 0.7mg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
1.622,80 2621 08 5
rasagilin
2622 N04BD02
Azilect
tabl. 28x1mg
Teva Pharmaceuticals Europe Holandija
B.V.
2623 08 6
acetilsalicilna kiselina
2624 N02BA01
Acetisal pH 8
film tabl. 500x500mg
Galenika AD
Republika
Srbija
1.691,00 *
2625 N02BA01
Anbol
tabl. 500x300mg
Galenika AD
Republika
Srbija
1.056,40 *
2.265,70 9.169,60 24. мај 2013.
1
2
77
Број 46
6
7
2626 N02BA01
3
4
Midol
5
tabl. 500x300mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
2627 08 6
metamizol natrijum
2628 N02BB02
Analgin
tabl. 10x500mg
Alkaloid AD
Makedonija
56,50 *
2629 N02BB02
Analgin
tabl. 500x500mg
Alkaloid AD
Makedonija
2.200,30 2630 N02BB02
Analgin
rastvor za inj.im iv, ampula,
50x1g/2ml
Alkaloid AD
Makedonija
1.151,90 2631 N02BB02
Analgin
rastvor za inj.im iv, ampula,
50x2,5g/5ml
Alkaloid AD
Makedonija
1.562,40 2632 N02BB02
Baralgin M
tabl. 10x500mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
30,60 2633 N02BB02
Baralgin M
tabl. 500x500mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
1.675,60 2634 N02BB02
Baralgin M
rastvor za inj.; 2,5g/5ml; ampula, Jugoremedija A.D.
5x5ml
Republika
Srbija
96,30 2635 N02BB02
Baralgin M
supozitorije, 5x1000mg
Republika
Srbija
156,90 2636 N02BB02
Novalgetol
rastvor za inj.; 2,5g/5ml; ampula, Galenika AD
50x5ml
Republika
Srbija
1.563,70 *
2637 N02BB02
Analgin Srbolek
tabl. 10x500mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
35,70 2638 N02BB02
Analgin Srbolek
tabl. 500x500mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
1.788,50 2639 08 6
paracetamol
2640 N02BE01
Febricet
tabl. 500x500mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
941,70 *
2641 N02BE01
Paracetamol
tabl. 500x500mg
Galenika AD
Republika
Srbija
941,70 *
2642 N02BE01
Paracetamol
PharmaSwiss
rastvor za inf.; 10mg/ml; boca
staklena, 10x100ml
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
2.296,80 2643 08 6
kamilofin, mekloksamin, propifenazon, kofein, ergotamin
2644 N02CA52
Amigren
film tabl. 20 x
(25mg+20mg+200mg
+80mg+0,75mg)
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
2645 08 6
sumatriptan
2646 N02CC01
Imigran
film tabl. 2x50mg
Glaxo Wellcome Operations
Velika
Britanija
283,30 2647 N02CC01
Imigran
film tabl. 2x50mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
283,30 2648 N02CC01
Sumacta
obložena tabl. 2x50mg
Actavis HF
Island
238,30 2649 N02CC01
Sumacta
obložena tabl. 2x100mg
Actavis HF
Island
354,60 2650 N02CC01
Nomigren
tabl. 4x50mg
Liconsa S.A.
Španija
477,00 2651 N02CC01
Nomigren
tabl. 4x100mg
Liconsa S.A.
Španija
708,70 2652 N02CC01
Sapphirex
film tabl. 2x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
239,60 *
2653 N02CC01
Sapphirex
film tabl. 2x100mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
355,90 *
2654 N02CC01
Sumatriptan
tabl. 2x50mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
239,60 *
2655 N02CC01
Sumatriptan
tabl. 6x50mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
805,80 *
2656 N02CC01
Sumatriptan
tabl. 2x100mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
355,90 *
2657 N02CC01
Sumatriptan
tabl. 6x100mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
1.064,50 *
2658 08 6
zolmitriptan
2659 N02CC03
Zomig
film tabl. 3x2,5mg
AstraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
2660 N02CC03
Zolmitriptan
oralna disperzibilna tableta;
2.5mg; ukupno 3 kom; blister, 1
x 3 kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
415,70 2661 N02CC03
Zolmitriptan
oralna disperzibilna tableta; 5mg; Hemofarm A.D.
ukupno 6 kom; blister, 2 x 3 kom
Republika
Srbija
1.023,50 2662 08 6
frovatriptan
2663 N02CC07
Frovamax
film tabl.; 2.5mg; blister, 1x2
kom.
A.Menarini, Manufacturing
Italija
Logistics And Services S.R.L.
2664 08 7
alfentanil
2665 N01AH02
Rapifen
rastvor za inj.iv inf.; 0,5mg/ml;
ampula, 50x10ml
Janssen Pharmaceutica N.V.
Belgija
2666 08 7
fentanil
2667 N02AB03
Durogesic
transdermalni flaster; 25mcg/h;
kesica, 5x2.5mg/10cm2
Janssen Pharmaceutica N.V.
Belgija
1.734,00 2668 N02AB03
Durogesic
transdermalni flaster; 50mcg/h;
kesica, 5x5mg/20cm2
Janssen Pharmaceutica N.V.
Belgija
3.146,90 Jugoremedija A.D.
8
9
1.056,40 *
273,10 1.132,10 744,00 14.734,70 78
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
2669 N02AB03
Durogesic
transdermalni flaster; 75mcg/h;
kesica, 5x1 kom
Janssen Pharmaceutica N.V.
Belgija
4.310,70 2670 N02AB03
Durogesic
transdermalni flaster; 100mcg/h;
kesica, 5x10mg/40cm2
Janssen Pharmaceutica N.V.
Belgija
5.315,60 2671 N02AB03
Fentanyl Sandoz
MAT
transdermalni flaster; 25mcg/h;
kesica, 5x1 kom
Hexal AG
Nemačka
1.334,30 2672 N02AB03
Fentanyl Sandoz
MAT
transdermalni flaster; 50mcg/h;
kesica, 5x1 kom
Hexal AG
Nemačka
2.443,30 2673 N02AB03
Fentanyl Sandoz
MAT
transdermalni flaster; 100mcg/h;
kesica, 5x1 kom
Hexal AG
Nemačka
4.207,00 2674 N02AB03
Victanyl
transdermalni flaster; 25mcg/h;
kesica, 5x1 kom
Actavis Nordic A/S
Danska
1.282,80 *
2675 N02AB03
Victanyl
transdermalni flaster; 50mcg/h;
kesica, 5x1 kom
Actavis Nordic A/S
Danska
2.354,70 *
2676 N02AB03
Victanyl
transdermalni flaster; 75mcg/h;
kesica, 5x1 kom
Actavis Nordic A/S
Danska
3.311,40 *
2677 N02AB03
Victanyl
transdermalni flaster; 100mcg/h;
kesica, 5x1 kom
Actavis Nordic A/S
Danska
4.066,90 *
2678 N01AH01
Fentanyl
rastvor za inj.; 0,5mg/10ml;
ampula, 50x10ml
Janssen Pharmaceutica N.V.
Belgija
7.108,50 2679 N01AH01
Fentanyl
rastvor za inj.; 0,1mg/2ml;
ampula, 50x2ml
Janssen Pharmaceutica N.V.
Belgija
1.513,30 2680 N01AH01
Fentanyl Torrex
rastvor za inj.; 50μg/ml; ampula, Chiesi Pharmaceuticals
5x10ml
GmbH
Austrija
2681 08 7
metadon
2682 N07BC02
Metadon Alkaloid
oralne kapi, rastvor; 10mg/1ml;
bočica, 1x10ml
Alkaloid AD
Makedonija
185,50 2683 N07BC02
Metadon Alkaloid
oralni rastvor; 10mg/1ml; bočica, Alkaloid AD
1x100ml
Makedonija
1.131,20 2684 N07BC02
Metadon Alkaloid
oralni rastvor; 10mg/1ml; bočica, Alkaloid AD
1x1000ml
Makedonija
10.976,80 2685 N07BC02
Metadon
oralne kapi, rastvor; 10mg/ml;
bočica, 1x10ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
2686 N07BC02
Metadon Molteni
oralni rastvor; 1mg/ml; bočica,
1x20ml
L.Molteni & C. Dei F.Lli
Alitti Societa Di Esercizio
S.P.A.
Italija
37,10 2687 N07BC02
Metadon Molteni
oralni rastvor; 1mg/ml; bočica,
1x40ml
L.Molteni & C. Dei F.Lli
Alitti Societa Di Esercizio
S.P.A.
Italija
74,20 2688 N07BC02
Metadon Molteni
oralni rastvor; 1mg/ml; bočica,
1x60ml
L.Molteni & C. Dei F.Lli
Alitti Societa Di Esercizio
S.P.A.
Italija
111,20 2689 N07BC02
Metadon Molteni
oralni rastvor; 1mg/ml; bočica,
1x100ml
L.Molteni & C. Dei F.Lli
Alitti Societa Di Esercizio
S.P.A.
Italija
185,50 2690 N07BC02
Metadon Molteni
oralni rastvor; 1mg/ml; boca,
1x1000ml
L.Molteni & C. Dei F.Lli
Alitti Societa Di Esercizio
S.P.A.
Italija
1.131,20 2691 N07BC02
Metadon Molteni
oralni rastvor; 5mg/ml; bočica,
1x20ml
L.Molteni & C. Dei F.Lli
Alitti Societa Di Esercizio
S.P.A.
Italija
185,50 2692 N07BC02
Metadon Molteni
oralni rastvor; 5mg/ml; boca,
1x1000ml
L.Molteni & C. Dei F.Lli
Alitti Societa Di Esercizio
S.P.A.
Italija
5.488,40 2693 08 7
morfin
2694 N02AA01
Morfin hidrohlorid rastvor za inj.; 20mg/ml; ampula, Alkaloid AD
Alkaloid
10x1ml
Makedonija
2695 N02AA01
Morphin Merck
2%
oralne kapi, rastvor; 2%; bočica
sa kapaljkom, 1x50ml
Merck KGaA
Nemačka
2696 N02AA01
Oramorph
oralne kapi, rastvor; 20mg/ml;
bočica sa kapaljkom, 1x20ml
L.Molteni & C. Dei F.Lli
Alitti Societa Di Esercizio
S.P.A.
Italija
551,50 2697 N02AA01
Oramorph
sirup; 10mg/5ml; bočica,
1x100ml
L.Molteni & C. Dei F.Lli
Alitti Societa Di Esercizio
S.P.A.
Italija
310,40 2698 N02AA01
Oramorph
oralni rastvor; 10mg/5ml; konte- L.Molteni & C. Dei F.Lli
jner jednodozni, 20x5ml
Alitti Societa Di Esercizio
S.P.A.
Italija
1.222,70 2699 N02AA01
Oramorph
oralni rastvor; 30mg/5ml; konte- L.Molteni & C. Dei F.Lli
jner jednodozni, 20x5ml
Alitti Societa Di Esercizio
S.P.A.
Italija
1.222,70 2700 08 7
hidromorfon
2701 N02AA03
Jurnista
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 14x8mg
Janssen Pharmaceutica N.V.
Belgija
2.585,20 2702 N02AA03
Jurnista
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 14x16mg
Janssen Pharmaceutica N.V.
Belgija
4.552,60 2703 N02AA03
Jurnista
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 14x32mg
Janssen Pharmaceutica N.V.
Belgija
8.640,90 682,10 234,50 771,50 1.461,90 *
24. мај 2013.
1
2
79
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
2704 N02AA03
Jurnista
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 14x64mg
Janssen Pharmaceutica N.V.
Belgija
10.872,00 2705 N02AA03
Jurnista
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 28x32mg
Janssen Pharmaceutica N.V.
Belgija
17.236,30 2706 N02AA03
Jurnista
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 28x64mg
Janssen Pharmaceutica N.V.
Belgija
21.744,00 2707 08 7
petidin hlorid
2708 N02AB02
Dolantin
rastvor za inj.; 100mg/2ml;
ampula, 5x2ml
Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH
Nemačka
2709 08 7
remifentanil hlorid
2710 N01AH06
Ultiva
prašak za koncentrat za rastvor
za inf.; 1mg; bočica staklena,
5x1mg
Glaxo Operations UK
Limited
Velika
Britanija
3.244,30 2711 N01AH06
Ultiva
prašak za koncentrat za rastvor
za inf.; 1mg; bočica staklena,
5x1mg
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.
Italija
3.244,30 2712 N01AH06
Ultiva
prašak za koncentrat za rastvor
za inf.; 2mg; bočica staklena,
5x2mg
Glaxo Operations UK
Limited
Velika
Britanija
4.927,80 2713 N01AH06
Ultiva
prašak za koncentrat za rastvor
za inf.; 2mg; bočica staklena,
5x2mg
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.
Italija
4.927,80 2714 08 7
tramadol
2715 N02AX02
Trodon
kaps., tvrda, 20x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
211,70 *
2716 N02AX02
Trodon
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 10x100mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
212,70 *
2717 N02AX02
Trodon
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 10x200mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
417,10 *
2718 N02AX02
Trodon
rastvor za inj.; 50mg/ml; ampula, Hemofarm A.D.
5x1ml
Republika
Srbija
157,40 2719 N02AX02
Trodon
rastvor za inj.; 100mg/2ml;
ampula, 5x2ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
221,30 *
2720 N02AX02
TramaFlash
oralna disperzibilna tabl.
20x50mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
249,60 2721 N02AX02
TramaFort
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 20x100mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
427,70 2722 N02AX02
TramaFort
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 20x150mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
605,40 2723 08 8
neostigmin-metilsulfat
2724 N07AA01
Neostigmine
rastvor za inj.; 2.5mg/ml; ampula, 50x1ml
Cooper S.A.
Grčka
2725 08 8
piridostigmin-bromid
2726 N07AA02
Mestinon
obložena tabl. 150x60mg
Legacy Pharmaceuticals
Switzerland GmbH
Švajcarska
3.196,40 2727 N07AA02
Mestinon
obložena tabl. 150x60mg
ICN Polfa Rzeszow S.A.
Poljska
3.196,40 2728 08 8
rivastigmin
2729 N06DA03
Exelon
kaps. 28x1.5mg
Novartis
Švajcarska
3.247,30 2730 N06DA03
Exelon
kaps. 28x3mg
Novartis
Švajcarska
3.247,30 2731 N06DA03
Exelon
kaps. 28x4.5mg
Novartis
Švajcarska
3.247,30 2732 N06DA03
Exelon
kaps. 28x6mg
Novartis
Švajcarska
3.247,30 2733 N06DA03
Exelon
rastvor za oralnu upotrebu; 2mg/ Novartis
ml; bočica,1x120ml
Švajcarska
8.103,70 2734 N06DA03
Exelon
transdermalni flaster; 4,6mg/24h; Novartis Pharma Stein AG
vrećica, 30x1 kom.
Švajcarska
7.804,80 2735 N06DA03
Exelon
transdermalni flaster; 9,5mg/24h; Novartis Pharma Stein AG
vrećica, 30x1 kom.
Švajcarska
7.804,80 2736 08 9
alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina)
2737 A16AX01
Berlithion 600 ED koncentrat za rastvor za inf.;
600mg/24ml; ampula, 5x24ml
Berlin Chemie AG (Menarini
Group)
Nemačka
2.240,50 2738 A16AX01
Thiogamma 600
injekt
koncentrat za rastvor za inf.;
600mg/20ml; ampula, 5x20ml
Solupharm Pharmazeutische
Erzeugnisse GmbH za
Wörwag Pharma GmbH &
Co.KG
Nemačka
2.256,20 2739 A16AX01
Thiogamma 600
oral
film tabl. 30x600mg
Wörwag Pharma GmbH &
Co.KG
Nemačka
2.466,20 2740 A16AX01
Thiogamma 600
oral
film tabl. 60x600mg
Wörwag Pharma GmbH &
Co.KG
Nemačka
4.500,90 2741 A16AX01
Thioctacid 600 T
rastvor za inj.; 25mg/ml; ampula, Meda Pharma GMBH &
5x24ml
CO.KG
Nemačka
2.660,60 2742 A16AX01
Thioctacid 600
HR
film tabl.; 600mg; bočica, 1x30
kom.
Meda Pharma GMBH &
CO.KG
Nemačka
2.040,90 2743 08 9
bupropion
2744 N07BA02
Zyban
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 60x150mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
551,20 1.479,60 5.232,00 80
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
2745 N07BA02
Wellbutrin XR
tabl.sa modifikovanim
oslobađanjem, 30x150mg
Glaxo Wellcome GmbH
&CO. KG
Nemačka
1.719,10 2746 N07BA02
Wellbutrin XR
tabl.sa modifikovanim
oslobađanjem, 30x300mg
Glaxo Wellcome GmbH
&CO. KG
Nemačka
2.524,70 2747 08 9
citizin
2748 N07BA..
Tabex
film tabl. 100x1,5mg
Sopharma PLC
Bugarska
761,20 2749 O9
LEKOVI KOJI DELUJU NA BOLESTI OKA I UHA
2750 09 0
aciklovir
2751 S01AD03
Zovirax
mast za oči; 30mg/g; tuba,
1x4.5g
Glaxo Operations UK
Limited
Velika
Britanija
2752 09 0
bacitracin, hidrokortizon
2753 S01CA03
Corticin
mast za oči;10 mg/g + 1000
i.j./g; ukupno 3,5 g, tuba, 1 x
3,5 g
Galenika AD
Republika
Srbija
2754 09 0
ciprofloksacin
2755 S01AX13
Citeral
kapi za oči, rastvor; 3mg/ml;
bočica, 1x5ml (0,3%)
Alkaloid AD
Makedonija
192,50 2756 S01AX13
Marocen
kapi za oči, rastvor; 0.3%;
bočica, 1x5ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
193,80 *
2757 09 0
deksametazon
2758 S01BA01
Maxidex
kapi za oči, suspenzija; 1mg/ml;
bočica, 1x5ml
Alcon-Courvreur N.V.
Belgija
2759 S01BA01
Ozurdex
intravitrealni implant u
aplikatoru; 700mcg; vrećica,
1x700mcg
Allergan Pharmaceuticals
Ireland
Irska
2760 09 0
deksametazon, gentamicin
2761 S01CA01
Dexamytrex
kapi za oči, rastvor; 0,1%+0,5%;
bočica, 1x5ml
Dr.Gerhard Mann,Chem.Pharm. Fabrik GmbH
Nemačka
334,60 2762 S01CA01
Dexamytrex
mast za oči; 0,3mg/g+5mg/g;
tuba, 1x3g
Dr.Gerhard Mann,Chem.Pharm. Fabrik GmbH
Nemačka
260,20 2763 09 0
deksametazon, neomicin
2764 S03CA01
Dexamethasonneomycin
kapi za oči, rastvor;
(0,1%+0,35%); bočica, 1x5ml
Galenika AD
Republika
Srbija
104,90 *
2765 S03CA01
Dexamethasonneomycin
kapi za oči, rastvor;
(0,1%+0,35%); bočica, 1x10ml
Galenika AD
Republika
Srbija
204,40 *
2766 S01CA01
Neodeksacin
kapi za oči, rastvor;
0,1%+0,35%; bočica, 1x10ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
204,40 *
2767 09 0
deksametazon, tobramicin
2768 S01CA01
Tobradex
kapi za oči, suspenzija; 1mg/
ml+3mg/ml; bočica, 1x5ml
Alcon-Courvreur N.V.
Belgija
345,30 2769 S01CA01
Tobradex
mast za oči; 1mg/g+3mg/g;
tuba, 1x3.5g
Alcon-Courvreur N.V.
Belgija
372,00 2770 09 0
gentamicin sulfat
2771 S01AA11
Gentokulin
kapi za oči, rastvor; 0,3%;
bočica, 1x10ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
2772 09 0
hidrokortizon
2773 S01BA02
Hydrocortison
mast za oči; (1%); ukupno 5 g,;
tuba, 1 x 5 g
Galenika AD
Republika
Srbija
2774 09 0
hloramfenikol
2775 S01AA01
Chloramphenicol
mast za oči; (1%); ukupno 5g,,
tuba, 1 x 5 g
Galenika AD
Republika
Srbija
138,20 *
2776 S01AA01
Hloramfenikol
Alkaloid
mast za oči; 10mg/g; tuba, 1x5g
(1%)
Alkaloid AD
Makedonija
136,90 2777 S01AA01
Hloramkol
mast za oči; 1%; tuba, 1x5g
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
138,20 *
2778 S01AA01
Hloramkol
kapi za oči, rastvor; 5mg/ml;
bočica, 1x10ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
195,00 *
2779 09 0
ofloksacin
2780 S01AX11
Floxal
kapi za oči,rastvor; 3mg/
ml;plastična bočica sa kapaljkom, 1x5ml
Dr.Gerhard Mann,Chem.Pharm. Fabrik GmbH
Nemačka
247,30 2781 S01AX11
Floxal
mast za oči; 3mg/g; tuba, 1x3g
Dr.Gerhard Mann,Chem.Pharm. Fabrik GmbH
Nemačka
371,20 2782 S01AX11
Uniflox
kapi za uši/oči, rastvor; 0,3%;
bočica, 1x10 ml
Unimed Pharma S.R.O.
Slovačka
253,20 2783 09 0
prednizolon acetat
2784 S01BA04
Oftalmol
kapi za oči, suspenzija; 0,5%;
bočica, 1x5ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
2785 09 0
tobramicin
2786 S01AA12
Tobrex
kapi za oči, rastvor ; 3mg/ml;
bočica, 1x5ml
Alcon-Courvreur N.V.
Belgija
2787 09 1
nafazolin
2788 S01GA01
Hemokulin
kapi za oči, rastvor; 0,03%;
bočica, 1x10ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
2789 09 1
tetrizolin
2790 S01GA02
Montevizin
kapi za oči, rastvor; 0,05%;
bočica, 1x10ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
747,20 138,20 *
199,50 107.968,80 *
163,20 *
138,20 *
142,70 *
308,80 104,90 *
180,10 *
24. мај 2013.
1
2
81
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
2791 09 3
betaksolol
2792 S01ED02
Betoptic S
kapi za oči, suspenzija; 2,5mg/
ml; bočica, 1x5ml
Alcon-Courvreur N.V.
Belgija
2793 09 3
timolol
2794 S01ED01
Glaumol
kapi za oči, rastvor; 5mg/ml;
bočica, 1x5ml
Galenika AD
Republika
Srbija
223,60 *
2795 S01ED01
Timadren
kapi za oči, rastvor; 5mg/ml;
staklena bočica, 1x5ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
223,60 *
2796 S01ED01
Timadren
kapi za oči, rastvor; 5mg/ml;
plastična bočica, 1x5ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
223,60 *
2797 S01ED01
Timolol Alkaloid
kapi za oči; 0,5%; bočica,
1x5ml
Alkaloid AD
Makedonija
215,90 *
2798 S01ED01
Unitimolol 0,5%
kapi za oči, rastvor; 0,5%;
bočica, 1x10ml
Unimed Pharma S.R.O.
Slovačka
326,50 2799 09 4
brimonidin
2800 S01EA05
Alphagan
kapi za oči; 0,2%; bočica, 1x5ml
Allergan Pharmaceuticals
Ireland
Irska
686,60 *
2801 S01EA05
Brimonal 0,2%
kapi za oči, rastvor; 0,2%; bočica Unimed Pharma S.R.O.
sa kapaljkom, 1x10ml
Slovačka
890,40 2802 09 4
pilokarpin
2803 S01EB01
Miokarpin
kapi za oči, rastvor; 2%; bočica,
1x10ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
2804 09 5
atropin
2805 S01FA01
Atropin
kapi za oči, rastvor; 0,5%; bočica Hemomont D.O.O.
sa kapaljkom, 1x10ml
Crna Gora
169,00 *
2806 S01FA01
Atropin
kapi za oči,rastvor; 0,5%; plast.
bočica sa kapaljkom,1x10ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
169,00 *
2807 S01FA01
Atropin
kapi za oči, rastvor; 1%; bočica
sa kapaljkom, 1x10ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
202,50 *
2808 S01FA01
Atropin
kapi za oči, rastvor; 1%; plast.
bočica sa kapaljkom, 1x10ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
202,50 *
2809 09 5
tropikamid
2810 S01FA06
Unitropic 1%
kapi za oči, rastvor; 10mg/ml;
bočica, 1x10ml
Unimed Pharma S.R.O.
Slovačka
2811 09 6
brinzolamid
2812 S01EC04
Azopt
kapi za oči, suspenzija; 10mg/
mL; ukupno 5mL, bočica sa
kapaljkom, 1x5ml
Alcon-Couvreur N.V.; Alcon
Cusi S.A.
Belgija;
Španija
2813 09 6
dorzolamid
2814 S01EC03
Trusopt
kapi za oči, rastvor; 20mg/ml;
bočica, 1x5ml (2%)
Merck Sharp & Dohme
IDEA inc
Švajcarska
722,70 2815 S01EC03
Ulom
kapi za oči, rastvor; 2%; bočica
sa kapaljkom, 1x5ml
Teva Pharmaceutical Works
Private Ltd. Company; Pliva
Hrvatska d.o.o.
Mađarska;
Hrvatska
500,10 2816 S01EC03
Optodrop
kapi za oči, rastvor; 20mg/ml;
bočica sa kapaljkom, 1x5ml
Rafarm S.A.
Grčka
500,10 2817 09 7
oksibuprokain
2818 S01HA02
Benoxi
kapi za oči, rastvor; 4mg/ml;
bočica sa kapaljkom, 1x10ml
Unimed Pharma S.R.O.
Slovačka
2819 09 7
tetrakain
2820 S01HA03
Tetrakain
kapi za oči, rastvor; 0,5%;
bočica, 1x10ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
2821 09 8
betahistin
2822 N07CA01
Urutal
tabl. 100x8mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
812,20 *
2823 N07CA01
Urutal
tableta; 24mg; ukupno 20 kom,
blister, 2x10 kom
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
424,40 2824 N07CA01
Betaserc
tabl. 20x24mg
Abbott Healthcare SAS
Francuska
548,00 2825 N07CA01
Betaserc
tabl. 50x24mg
Abbott Healthcare SAS
Francuska
1.214,60 2826 09 8
tirotricin, prednizolon, tetrakain
2827 S02CA01
Otol H
kapi za uši, rastvor;
0,1mg+1mg+10mg; bočica,
1x10g
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
2828 09 9
deproteinizovani hemodijalizat
teleće krvi
2829 S01XA..
Solcoseryl
gel za oči; 8.3mg/g; tuba, 1x5g
Meda Pharma GmbH
& CO.KG; Legacy
Pharmaceuticals Switzerland
GmbH
Nemačka;
Švajcarska
2830 09 9
diklofenak
2831 S01BC02
Uniclophen 0,1%
kapi za oči, rastvor; 0,1%;
bočica sa kapaljkom, 1x10ml
Unimed Pharma S.R.O.
Slovačka
2832 09 9
dorzolamid, timolol
2833 S01ED51
Cosopt
kapi za oči; 2%+0.5%; bočica,
1x5ml
Laboratoires Merck Sharp &
Dohme-Chibret
Francuska
426,00 143,80 *
343,70 848,50 295,20 153,10 *
84,20 *
627,90 470,80 911,90 82
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
2834 S01ED51
Ortodrop-Co
kapi za oči, rastvor; 20mg/ml +
0,5mg/ml; bočica sa kapaljkom,
1x5ml
Rafarm S.A.
Grčka
638,00 2835 S01ED51
Timoglaucon
kapi za oči, rastvor; 20mg/mL +
5mg/mL, ukupno 1 kom, bočica
sa kapaljkom, 1 x 5 mL
Aeropharm GMBH
Nemačka
611,80 2836 S01ED51
Ulom plus
kapi za oči, rastvor; 20mg/mL +
5mg/mL, ukupno 1 kom, bočica
sa kapaljkom, 1 x 5 mL
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
611,00 2837 09 9
emedastin
2838 S01GX06
Emadine
kapi za oči, rastvor; 0,5mg/ml;
bočica, 1x5ml
Alcon-Courvreur N.V.
Belgija
2839 09 9
azelastin
2840 S01GX07
Allergodil
kapi za oči, rastvor; 0.5mg/ml;
bočica sa kapaljkom, 1x6ml
Meda Pharma GMBH &
CO.KG
Nemačka
2841 09 9
olopatadin
2842 S01GX09
Opatanol
kapi za oči, rastvor; 1mg/ml;
bočica sa kapaljkom, 1x5ml
Alcon-Couvreur N.V.
Belgija
727,70 2843 S01GX09
Opatanol
kapi za oči, rastvor; 1mg/ml;
bočica sa kapaljkom, 1x5ml
Alcon Cusi S.A.
Španija
727,70 2844 09 9
indometacin
2845 S01BC01
Indocollyre
kapi za oči, rastvor; 1mg/ml;
bočica sa kapaljkom,1x5ml
Laboratoire Chauvin S.A.
Francuska
2846 09 9
kromoglicinska kiselina
2847 S01GX01
Natrijum kromoglikat
kapi za oči, rastvor; 20mg/ml;
bočica, 1x10ml
Unimed Pharma S.R.O.
Slovačka
332,00 2848 S01GX01
Vividrin
kapi za oči, rastvor; 20mg/ml;
bočica sa kapaljkom, 1x10ml
Dr.Gerhard Mann,Chem.Pharm. Fabrik GmbH
Nemačka
376,20 2849 09 9
latanoprost
2850 S01EE01
Xalatan
kapi za oči, bočica, 1x2,5ml
(0,005%)
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
2851 S01EE01
Unilat
kapi za oči, rastvor; 50mcg/ml;
bočica sa kapaljkom, 1x2.5ml
Unimed Pharma S.R.O.
Slovačka
770,10 2852 S01EE01
Unilat
kapi za oči, rastvor; 50mcg/ml;
bočica sa kapaljkom, 3x2.5ml
Unimed Pharma S.R.O.
Slovačka
2.220,10 2853 S01EE01
Latanox
kapi za oči, rastvor; 50mcg/
mL; ukupno 2.5mL, bočica sa
kapaljkom, 1x2.5mL
Jadran Galenski Laboratorij
D.D.
Hrvatska
664,70 2854 S01EE01
Latanox
kapi za oči, rastvor; 50mcg/
mL; ukupno 3 kom, bočica sa
kapaljkom, 3x2.5mL
Jadran Galenski Laboratorij
D.D.
Hrvatska
1.904,10 2855 S01EE01
Lanoprogal
kapi za oči, rastvor; 50mcg/
mL; ukupno 1 kom, bočica sa
kapaljkom, 1x2.5mL
Galenika AD
Republika
Srbija
666,00 *
2856 S01EE01
Lataz
kapi za oči, rastvor; 50mcg/
mL; ukupno 1 kom, bočica sa
kapaljkom, 1 x 2.5 mL
Rafarm S.A.
Grčka
666,00 *
2857 S01EE01
Lataz
kapi za oči, rastvor; 50mcg/
mL; ukupno 3 kom, bočica sa
kapaljkom, 3 x 2.5 mL
Rafarm S.A.
Grčka
1.905,40 *
2858 S01EE01
Lataz
kapi za oči, rastvor; 50mcg/
mL; ukupno 6 kom, bočica sa
kapaljkom, 6 x 2.5 mL
Rafarm S.A.
Grčka
3.809,40 *
2859 S01EE01
Visus
kapi za oči, rastvor; 50mcg/
mL; ukupno 1 kom, bočica sa
kapaljkom, 1 x 2.5mL
Hemofarm AD
Republika
Srbija
2860 09 9
latanoprost, timolol maleat
2861 S01ED51
Xalacom
kapi za oči,rastvor; 50mcg/
ml+5mg/ml; bočica, 1x2,5ml
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
2862 09 9
travoprost, timolol
2863 S01ED51
DuoTrav
kapi za oči, rastvor; 40mcg/
ml+5mg/ml; bočica sa kapaljkom, 1x2,5ml
Alcon-Couvreur N.V.
Belgija
1.568,50 2864 S01ED51
DuoTrav
kapi za oči, rastvor; 40mcg/ml + Alcon Cusi S.A.
5mg/ml; ukupno 2.5ml; bočica sa
kapaljkom, 1 x 2.5ml
Španija
1.564,30 2865 09 9
brinzolamid, timolol
2866 S01ED51
Azarga
kapi za oči, suspenzija; 10mg/ml
+ 5mg/ml; bočica, 1x5ml
Alcon-Couvreur N.V.
Belgija
1.240,30 2867 S01ED51
Azarga
kapi za oči, suspenzija; 10mg/ml
+ 5mg/ml; ukupno 5 ml; bočica
plastična, 1 x 5ml
Alcon Cusi S.A.
Španija
1.237,00 2868 09 9
timolol, bimatoprost
2869 S01ED51
Ganfort
kapi za oči, rastvor; 5mg/
ml+300mcg/ml; bočica sa
kapaljkom, 1x3ml
Allergan Pharmaceuticals
Ireland
Irska
2870 09 9
timolol, brimonidin
846,50 790,70 500,50 1.205,30 658,20 1.540,00 1.474,60 *
24. мај 2013.
1
2
83
Број 46
3
4
5
6
7
8
2871 S01ED51
Combigan
kapi za oči, rastvor; 5mg/mL +
2mg/mL; ukupno 1 kom, bočica
sa kapaljkom, 1 x 5 mL
Allergan Pharmaceuticals
Ireland
Irska
2872 09 9
bimatoprost
2873 S01EE03
Lumigan
kapi za oči, rastvor; 0.01%;
bočica sa kapaljkom, 1x3ml
Allergan Pharmaceuticals
Ireland
Irska
2874 09 9
tafluprost
2875 S01EE05
Saflutan
kapi za oči, rastvor; 15mcg/ml;
kontejner jednodozni, 30x0.3ml
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
2876 09 9
travoprost
2877 S01EE04
Travatan
kapi za oči, rastvor; 0,04mg/ml;
bočica, 1x2.5ml
Alcon-Couvreur N.V.
Belgija
2878 09 9
ranibizumab
2879 S01LA04
Lucentis
rastvor za inj.; 10mg/ml; bočica,
1x0.23ml
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
BOLESTI 2880 10 i
LEKOVI
KOJI
DELUJU
40
KARDIOVASKULARNOG SISTEMA
NA
9
1.088,90 *
1.311,60 *
1.644,60 1.357,10 113.267,00 2881 10 0
digoksin
2882 C01AA05
Dilacor
tabl. 20x0,25mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
73,40 *
2883 C01AA05
Dilacor
rastvor za inj./ inf.; 0,25mg/2ml;
ampula, 6x2ml
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
164,20 *
2884 C01AA05
Digoxicor
tableta; 0.25mg; ukupno 50 kom, Sopharma PLC
blister, 5 x 10 kom
Bugarska
180,20 2885 10 1
propafenon hlorid
2886 C01BC03
Profenan
film tabl. 50x150mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
359,90 2887 C01BC03
Profenan
film tabl. 50x300mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
648,00 2888 C01BC03
Propafen
film tabl. 50x150mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
361,20 *
2889 C01BC03
Propafen
film tabl. 50x300mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
649,30 *
2890 C01BC03
Propafenon
Alkaloid
tabl. 40x150mg
Alkaloid AD
Makedonija
287,80 2891 10 1
amjodaron
2892 C01BD01
Amiodaron
tabl. 60x200mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
835,00 *
2893 C01BD01
Sedacoron
rastvor za inf.; 50mg/ml; ampula, 5x3ml
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
694,50 2894 C01BD01
Sedacoron
tabl. 50x200mg
Ebewe Arzneimittel GmbH
Austrija
958,10 2895 C01BD01
Cordarone
tabl. 30x200mg
Sanofi Winthrop Industrie
Francuska
662,50 2896 C01BD01
Cordarone
rastvor za inj.; 150mg/3ml;
ampula, 6x3ml
Sanofi Winthrop Industrie
Francuska
1.173,90 2897 10 2
gliceril trinitrat
2898 C01DA02
Nirmin
rastvor za inj.; 1mg/1,6ml;
ampula, 50x1,6ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.085,50 *
2899 C01DA02
Nirmin
koncentrat za rastvor za inf.;
5mg/1,6ml; ampula,50x1,6ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
2.147,50 *
2900 C01DA02
Nitrolingual
sublingvalni sprej; 0,4mg/dozi;
200doza, boca sa pumpom za
doziranje, 1x12,2ml
G.Pohl-Boskamp GmbH &
Co.KG
Nemačka
557,90 2901 10 2
izosorbid 5 mononitrat
2902 C01DA14
Monizol
tabl. 30x20mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
107,70 *
2903 C01DA14
Monizol
tabl. 30x40mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
175,00 *
2904 C01DA14
Monosan
tabl. 30x20mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
107,70 *
2905 C01DA14
Monosan
tabl. 30x40mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
175,00 *
2906 C01DA14
Isocard
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 50x60mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
686,30 2907 10 2
izosorbid dinitrat
2908 C01DA08
Cornilat
tabl. 20x20mg
Galenika AD
Republika
Srbija
84,40 *
2909 C01DA08
Difutrat
retard kaps. 20x20mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
83,80 2910 C01DA08
Difutrat
retard kaps. 60x20mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
251,70 2911 C01DA08
Isosorb retard
kaps.sa produženim
oslobađanjem, tvrda, 60x20mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
253,00 *
2912 10 2
pentaeritritil tetranitrat
2913 C01DA05
Dilcoran 80
retard tabl. 20x80mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
113,40 *
84
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
2914 C01DA05
Lentonitrat 50
kaps. 20x50mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
107,80 2915 10 2
molsidomin
2916 C01DX12
Lopion
tabl. 30x2mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
156,90 2917 C01DX12
Lopion retard
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 20x8mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
241,40 2918 C01DX12
Molicor
tabl. 30x2mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
156,90 2919 40 2
amlodipin
2920 C08CA01
Amlodipin
tabl. 20x5mg
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
240,70 2921 C08CA01
Amlodipin
tabl. 20x10mg
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
332,60 2922 C08CA01
Amlodipin
PharmaS
tabl. 20x5mg
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
240,70 2923 C08CA01
Amlodipin
PharmaS
tabl. 20x10mg
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
332,60 2924 C08CA01
Amlogal
tabl. 20x5mg
Galenika AD
Republika
Srbija
242,00 *
2925 C08CA01
Amlogal
tabl. 20x10mg
Galenika AD
Republika
Srbija
333,90 *
2926 C08CA01
Alopres
tabl. 20x5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
242,00 *
2927 C08CA01
Alopres
tabl. 20x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
333,90 *
2928 C08CA01
Alopres
tabl. 30x5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
345,60 *
2929 C08CA01
Alopres
tabl. 30x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
480,20 *
2930 C08CA01
Amlodil
kaps. 20x5mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
240,70 2931 C08CA01
Amlodipin
tabl. 20x5mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
240,70 2932 C08CA01
Amlodipin
tabl. 20x10mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
332,60 2933 C08CA01
Amlodipin
tabl. 20x5mg
M.D. Nini D.O.O.
Republika
Srbija
240,70 2934 C08CA01
Amlodipin
tabl. 20x10mg
M.D. Nini D.O.O.
Republika
Srbija
332,60 2935 C08CA01
Amlopin
tabl. 20x5mg
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
239,20 2936 C08CA01
Amlopin
tabl. 20x10mg
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
332,60 2937 C08CA01
Amlopin
tabl. 20x5mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
240,70 2938 C08CA01
Amlopin
tabl. 20x10mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
332,60 2939 C08CA01
Monodipin
tabl. 20x5mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
240,70 2940 C08CA01
Monodipin
tabl. 20x10mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
332,60 2941 C08CA01
Amlodipine
PharmaSwiss
tabl. 20x5mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
239,10 2942 C08CA01
Amlodipine
PharmaSwiss
tabl. 20x10mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
332,60 2943 C08CA01
Norvasc
tabl. 30x5mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
428,50 2944 C08CA01
Norvasc
tabl. 30x10mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
597,50 2945 C08CA01
Vazotal
tabl. 20x5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
242,00 *
2946 C08CA01
Vazotal
tabl. 20x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
333,90 *
2947 C08CA01
Tenox
tabl. 30x5mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
344,30 2948 C08CA01
Tenox
tabl. 30x10mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
478,90 2949 C08CA01
Amlonorm
tabl. 30x5mg
Adamed SP.Z.O.O.
Poljska
344,30 2950 C08CA01
Amlonorm
tabl. 30x10mg
Adamed SP.Z.O.O.
Poljska
478,90 2951 C08CA01
Fopin
tabl. 30x5mg
Farmal D.D.
Hrvatska
344,30 2952 C08CA01
Fopin
tabl. 30x10mg
Farmal D.D.
Hrvatska
478,90 2953 C08CA01
Amlodipin
Alkaloid
tabl. 30x5mg
Alkaloid AD
Makedonija
344,30 2954 C08CA01
Amlodipin
Alkaloid
tabl. 30x10mg
Alkaloid AD
Makedonija
478,90 2955 C08CA01
Vazodipin
tableta; 5mg; ukupno 20 kom,
blister, 2 x 10 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
239,70 24. мај 2013.
1
2
85
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
2956 C08CA01
Vazodipin
tableta; 5mg; ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
320,60 2957 C08CA01
Vazodipin
tableta; 10mg; ukupno 20 kom,
blister, 2 x 10 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
331,30 2958 C08CA01
Vazodipin
tableta; 10mg; ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
444,70 2959 40 2
felodipin
2960 C08CA02
Plendil
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 30x2,5mg
AstraZeneca AB
Švedska
402,30 *
2961 C08CA02
Plendil
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 30x5mg
AstraZeneca AB
Švedska
445,10 *
2962 C08CA02
Plendil
tabl.sa produženim oslobađanjem, 30x10mg
AstraZeneca AB
Švedska
678,20 *
2963 40 2
diltiazem hlorid
2964 C08DB01
Diltiazem Alkaoid
tabl.sa produženim
oslobađanjem; 30x90mg
Alkaloid AD
Makedonija
236,20 2965 C08DB01
Cortiazem retard
film tabl.sa modifikovanim
oslobađanjem, 30x90mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
237,50 *
2966 C08DB01
Diltizem
tabl. 30x90mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
238,20 2967 40 2
lerkanidipin
2968 C08CA13
Lercanil
film tabl. 28x10mg
Berlin Chemie AG (Menarini
Group)
Nemačka
711,50 2969 C08CA13
Lercanil 10
film tabl. 50x10mg
Berlin Chemie AG (Menarini
Group)
Nemačka
744,10 2970 C08CA13
Lercanil 10
film tabl. 60x10mg
Berlin-Chemie AG (Menarini
Group)
Nemačka
701,20 2971 C08CA13
Lercanil 20
film tabl. 28x20mg
Recordati Industria Chimica
E Farmaceutica S.P.A.;
Berlin-Chemie AG (Menarini
Group)
Italija;
Nemačka
493,40 2972 C08CA13
Lercanil 20
film tabl. 60x20mg
Berlin-Chemie AG (Menarini
Group)
Nemačka
781,80 2973 C08CA13
Cornelin
film tabl. 28x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
396,90 *
2974 C08CA13
Cornelin
film tabl. 28x20mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
556,50 *
2975 40 2
nifedipin
2976 C08CA05
Nifedipin retard
film tabl.sa modifikovanim
oslobađanjem, 30x20mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
157,20 *
2977 C08CA05
Nipidin
kaps.sa produženim
oslobađanjem, tvrda, 30x20mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
155,90 2978 C08CA05
Nifelat
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 30x20mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
157,20 *
2979 40 2
nimodipin
2980 C08CA06
Nimotop S
rastvor za infuziju; 10mg/50ml;
bočica, 1x50ml
Bayer HealthCare AG
Nemačka
1.384,50 2981 C08CA06
Nimotop S
film tabl. 100x30mg
Bayer Schering Pharma AG
Nemačka
3.800,30 2982 40 2
verapamil
2983 C08DA01
Izopamil
film tabl. 45x80mg
Galenika AD
Republika
Srbija
162,60 *
2984 C08DA01
Verapamil
obložena tabl. 50x80mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
179,40 2985 C08DA01
Verapamil
Alkaloid
obložena tabl. 30x40mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
71,30 2986 C08DA01
Verapamil
Alkaloid
obložena tabl. 30x80mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
107,60 2987 C08DA01
Verapamil
Alkaloid
rastvor za injekciju/infuziju;
5mg/2mL; ukupno 10 kom,
ampula, 10 x 2mL
Alkaloid AD
Makedonija
449,70 2988 C08DA01
Verapamil
film tabl. 30x40mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
72,60 *
2989 C08DA01
Verapamil
film tabl. 50x80mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
180,70 *
2990 10 3
cilazapril
2991 C09AA08
Cilazapril
film tabl. 30x2.5mg
Galenika AD
Republika
Srbija
483,50 2992 C09AA08
Cilazapril
film tabl. 30x5mg
Galenika AD
Republika
Srbija
861,10 2993 C09AA08
Inhibace
film tabl. 28x2,5mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
536,00 2994 C09AA08
Inhibace
film tabl. 28x5mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
1.066,80 2995 C09AA08
Prilazid
film tabl. 30x2,5mg
Galenika AD
Republika
Srbija
484,80 *
2996 C09AA08
Prilazid
film tabl. 30x5mg
Galenika AD
Republika
Srbija
862,40 *
2997 C09AA08
Zobox
film tabl. 30x2,5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
484,80 *
86
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
6
7
2998 C09AA08
4
Zobox
5
film tabl. 30x5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
8
9
2999 10 3
enalapril maleat
3000 C09AA02
Enalapril
tabl. 20x5mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
92,70 3001 C09AA02
Enalapril
tabl. 20x10mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
169,10 3002 C09AA02
Enalapril
tabl. 20x20mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
319,80 3003 C09AA02
Enalapril Zdravlje
Actavis
tabl. 20x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
170,40 *
3004 C09AA02
Enalapril Zdravlje
Actavis
tabl. 20x20mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
321,10 *
3005 C09AA02
Enalapril Zdravlje
Actavis
tabl. 30x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
222,50 *
3006 C09AA02
Enalapril Zdravlje
Actavis
tabl. 30x20mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
474,00 *
3007 C09AA02
Enap
tabl. 20x5mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
128,30 3008 C09AA02
Enap
tabl. 20x10mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
169,10 3009 C09AA02
Enap
tabl. 20x20mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
315,80 3010 C09AA02
Enalapril Sandoz
tabl. 20x10mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
169,10 3011 C09AA02
Enalapril Sandoz
tabl. 20x20mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
306,20 3012 C09AA02
Enalapril
tabl. 20x10mg
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
170,40 *
3013 C09AA02
Enalapril
tabl. 20x20mg
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
321,10 *
3014 C09AA02
Prilenap
tabl. 20x5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
92,70 3015 C09AA02
Prilenap
tabl. 20x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
170,40 *
3016 C09AA02
Prilenap
tabl. 20x20mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
321,10 *
3017 C09AA02
Enatens
tabl. 20x10mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
169,10 3018 C09AA02
Enatens
tabl. 20x20mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
319,80 3019 C09AA02
Enatens
tableta; 10mg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
221,70 3020 C09AA02
Enatens
tableta; 20mg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
472,70 3021 10 3
fosinopril
3022 C09AA09
Fosicard
tabl. 30x10mg
Actavis HF
Island
389,80 3023 C09AA09
Fosicard
tabl. 30x20mg
Actavis HF
Island
545,80 3024 C09AA09
Fosinopril-Teva
tabl. 30x10mg
Teva Pharmaceutical
Industries LTD.
Izrael
389,80 3025 C09AA09
Fosinopril-Teva
tabl. 30x20mg
Teva Pharmaceutical
Industries LTD.
Izrael
545,80 3026 C09AA09
Monopril
tabl. 28x10mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
415,10 3027 C09AA09
Monopril
tabl. 28x20mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
509,40 3028 10 3
trandolapril
3029 C09AA10
Trandolapril
PharmaS
kaps.,tvrda, 28x0.5mg
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
179,30 3030 C09AA10
Trandolapril
PharmaS
kaps.,tvrda, 28x2mg
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
460,20 3031 C09AA10
Trandolapril
PharmaS
kaps.,tvrda, 28x4mg
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
571,20 3032 10 3
zofenopril
3033 C09AA15
Zofecard
film tabl. 7x7,5mg
A.Menarini, Manufacturing
Italija
Logistics And Services S.R.L.
160,30 3034 C09AA15
Zofecard
film tabl. 28x7.5mg
A.Menarini, Manufacturing
Italija
Logistics And Services S.R.L.
329,80 3035 C09AA15
Zofecard
film tabl. 28x30mg
A.Menarini, Manufacturing
Italija
Logistics And Services S.R.L.
1.061,70 3036 10 3
kaptopril
3037 C09AA01
Kaptopril Alkaloid tabl. 40x25mg
Alkaloid AD
Makedonija
194,00 3038 C09AA01
Kaptopril Alkaloid tabl. 40x50mg
Alkaloid AD
Makedonija
326,30 3039 C09AA01
Katopil
tabl. 40x25mg
Galenika AD
Republika
Srbija
255,80 *
3040 C09AA01
Katopil
tabl. 40x50mg
Galenika AD
Republika
Srbija
408,30 *
3041 C09AA01
Zorkaptil
tabl. 40x12,5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
138,90 *
862,40 *
24. мај 2013.
1
2
87
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
3042 C09AA01
Zorkaptil
tabl. 40x25mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
255,80 *
3043 C09AA01
Zorkaptil
tabl. 40x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
408,30 *
3044 10 3
kvinapril hlorid
3045 C09AA06
Hemokvin
film tabl. 20x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
198,20 *
3046 C09AA06
Hemokvin
film tabl. 20x20mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
367,30 *
3047 10 3
lizinopril
3048 C09AA03
Irumed
tabl. 30x5mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
273,40 *
3049 C09AA03
Irumed
tabl. 30x20mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
531,40 *
3050 C09AA03
Loril
tabl. 20x5mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
179,50 3051 C09AA03
Loril
tabl. 20x10mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
176,40 3052 C09AA03
Loril
tabl. 20x20mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
354,50 3053 C09AA03
Lizinopril
tabl. 20x5mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
179,50 3054 C09AA03
Lizinopril
tabl. 20x10mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
176,40 3055 C09AA03
Lizinopril
tabl. 20x20mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
354,50 3056 C09AA03
Lizopril
tabl. 20x5mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
179,50 3057 C09AA03
Lizopril
tabl. 20x10mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
176,40 3058 C09AA03
Lizopril
tabl. 20x20mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
354,50 3059 C09AA03
Lisinopril Sandoz
tabl. 30x5mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
272,10 3060 C09AA03
Lisinopril Sandoz
tabl. 30x10mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
241,70 3061 C09AA03
Lisinopril Sandoz
tabl. 30x20mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
530,10 3062 C09AA03
Skopryl
tabl. 20x10mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
176,40 3063 C09AA03
Skopryl
tabl. 20x20mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
354,50 3064 C09AA03
Skopryl
tabl. 30x10mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
241,70 3065 C09AA03
Skopryl
tabl. 30x20mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
423,30 3066 10 3
perindopril
3067 C09AA04
Prexanil
tabl.30x4mg
Les Laboratoires Servier
Industrie
Francuska
871,70 3068 C09AA04
Prexanil
film tabl.30x5mg
Les Laboratoires Servier
Industrie; Anpharm
Przedsiebiorstwo
Farmaceutyczne S.A.
Francuska;
Poljska
1.156,20 3069 C09AA04
Prexanil
film tabl.30x10mg
Les Laboratoires Servier
Industrie; Anpharm
Przedsiebiorstwo
Farmaceutyczne S.A.
Francuska;
Poljska
1.495,50 3070 C09AA04
Prexanil
film tabl.30x5mg
Servier (Ireland)
Industries LTD; Anpharm
Przedsiebiorstwo
Farmaceutyczne S.A.
Irska;
Poljska
1.156,20 3071 C09AA04
Prexanil
film tabl.30x10mg
Servier (Ireland)
Industries LTD; Anpharm
Przedsiebiorstwo
Farmaceutyczne S.A.
Irska;
Poljska
1.495,50 3072 C09AA04
Prenessa
tabl. 30x2mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
535,30 3073 C09AA04
Prenessa
tabl. 30x4mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
538,00 3074 C09AA04
Prenessa
tabl. 30x8mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
750,70 3075 C09AA04
Nopritex
tabl. 30x4mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
538,00 3076 C09AA04
Nopritex
tabl. 30x8mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
750,70 3077 C09AA04
Ranbapril
tabl. 30x4mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
538,00 3078 C09AA04
Ranbapril
tabl. 30x8mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
750,70 3079 C09AA04
Perigard
tableta; 4mg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
459,30 88
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
3080 C09AA04
Perigard
tableta; 8mg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
720,60 3081 C09AA04
Relika
tableta; 2mg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
325,50 3082 C09AA04
Relika
tableta; 4mg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
459,30 3083 C09AA04
Relika
tableta; 8mg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
701,20 3084 10 3
ramipril
3085 C09AA05
Ampril
tabl. 28x1,25mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
231,20 *
3086 C09AA05
Ampril
tabl. 28x2,5mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
283,60 *
3087 C09AA05
Ampril
tabl. 28x5mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
411,50 *
3088 C09AA05
Ampril
tabl. 28x10mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
516,10 *
3089 C09AA05
Ampril
tableta; 1.25mg; ukupno 30 kom, Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
blister, 3 x 10 kom
Slovenija
241,60 3090 C09AA05
Ampril
tableta; 2.5mg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
301,00 3091 C09AA05
Ampril
tableta; 5mg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
434,90 3092 C09AA05
Ampril
tableta; 10mg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
553,10 3093 C09AA05
Tritace
tabl. 28x2,5mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
335,30 3094 C09AA05
Tritace
tabl. 28x5mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
487,00 3095 C09AA05
Tritace
tabl. 28x10mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
611,30 3096 C09AA05
Ramipril
tabl. 28x2,5mg
Farmal D.D.
Hrvatska
282,30 3097 C09AA05
Ramipril
tabl. 28x5mg
Farmal D.D.
Hrvatska
410,20 3098 C09AA05
Ramipril
tabl. 28x10mg
Farmal D.D.
Hrvatska
514,80 3099 C09AA05
Ramipril
tabl. 28x2,5mg
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
282,30 3100 C09AA05
Ramipril
tabl. 28x5mg
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
410,20 3101 C09AA05
Ramipril
tabl. 28x10mg
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
514,80 3102 C09AA05
Ramipril
Genericon
tabl. 30x2,5mg
Genericon Pharma GMBH
Austrija
300,10 3103 C09AA05
Ramipril
Genericon
tabl. 30x5mg
Genericon Pharma GMBH
Austrija
439,20 3104 C09AA05
Ramipril
Genericon
tabl. 30x10mg
Genericon Pharma GMBH
Austrija
566,80 3105 C09AA05
Prilinda
tabl. 28x2,5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
283,60 *
3106 C09AA05
Prilinda
tabl. 28x5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
411,50 *
3107 C09AA05
Ramitens
tabl. 20x2,5mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
204,60 3108 C09AA05
Ramitens
tabl. 20x5mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
293,40 3109 C09AA05
Ramitens
tabl. 28x2,5mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
282,30 3110 C09AA05
Ramitens
tabl. 28x5mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
410,20 3111 C09AA05
Ramitens
tabl. 30x2,5mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
300,10 3112 C09AA05
Ramitens
tabl. 30x5mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
439,20 3113 C09AA05
Ramipril PharmaS tabl. 28x2,5mg
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
282,30 3114 C09AA05
Ramipril PharmaS tabl. 28x5mg
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
410,20 3115 C09AA05
Vivace
tabl. 28x1,25mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
231,20 *
3116 C09AA05
Vivace
tabl. 28x2,5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
283,60 *
3117 C09AA05
Vivace
tabl. 28x5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
411,50 *
3118 C09AA05
Vivace
tabl. 28x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
516,10 *
3119 10 3
lizinopril, amlodipin
3120 C09BB03
Lisonorm
tabl. 30x(10mg + 5mg)
Gedeon Richter PLC
Mađarska
480,70 *
3121 C09BB03
Lisonorm Forte
tabl. 30x(20mg +10mg)
Gedeon Richter PLC
Mađarska
707,60 3122 10 3
perindopril, amlodipin
24. мај 2013.
1
2
89
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
3123 C09BB04
Prexanor
tabl. 30x(5mg+5mg)
Les Laboratoires Servier
Industrie
Francuska
1.400,40 3124 C09BB04
Prexanor
tabl. 30x(5mg+5mg)
Servier (Ireland) Industries
LTD
Irska
1.400,40 3125 C09BB04
Prexanor
tabl. 30x(5mg+10mg)
Les Laboratoires Servier
Industrie
Francuska
1.400,40 3126 C09BB04
Prexanor
tabl. 30x(5mg+10mg)
Servier (Ireland) Industries
LTD
Irska
1.400,40 3127 C09BB04
Prexanor
tabl. 30x(10mg+5mg)
Les Laboratoires Servier
Industrie
Francuska
1.862,90 3128 C09BB04
Prexanor
tabl. 30x(10mg+5mg)
Servier (Ireland) Industries
LTD
Irska
1.862,90 3129 C09BB04
Prexanor
tabl. 30x(10mg+10mg)
Les Laboratoires Servier
Industrie
Francuska
1.904,90 3130 C09BB04
Prexanor
tabl. 30x(10mg+10mg)
Servier (Ireland) Industries
LTD
Irska
1.904,90 3131 10 3
losartan
3132 C09CA01
Losartic
film tabl. 28x50mg
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
561,70 3133 C09CA01
Lorista
film tabl. 28x12,5mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
276,70 3134 C09CA01
Lorista
film tabl. 28x25mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
431,10 3135 C09CA01
Lorista
film tabl.; 50mg; blister, 4x7
kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
561,70 3136 C09CA01
Lorista
film tabl.; 50mg; blister, 2x14
kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
561,70 3137 C09CA01
Lorista
film tabl.; 100mg; blister, 2x14
kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
695,20 3138 C09CA01
Lakea
film tabl. 30x50mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
589,70 3139 C09CA01
Cozaar
tabl. 28x50mg
Merck Sharp & Dohme
USA
3140 C09CA01
Rasoltan
film tabl. 28x50mg
Actavis HF
Island
561,70 3141 C09CA01
Rasoltan
film tabl. 28x50mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
563,00 *
3142 C09CA01
Sentor
film tabl. 30x100mg
Gedeon Richter PLC
Mađarska
774,20 3143 C09CA01
LozarEP
film tabl. 28x50mg
Kern Pharma S.L.
Španija
561,70 3144 C09CA01
LozarEP
film tabl. 28x100mg
Kern Pharma S.L.
Španija
695,20 3145 C09CA01
Erynorm
film tabl. 28x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
563,00 *
3146 C09CA01
Erynorm
film tabl. 28x100mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
696,50 *
3147 C09CA01
Losartan
film tabl. 28x50mg
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
561,70 3148 C09CA01
Losar
film tabl. 30x50mg
Galenika AD
Republika
Srbija
591,00 *
3149 C09CA01
Lotar
film tabl. 30x50mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
589,70 3150 C09CA01
Lotar
film tabl. 30x100mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
774,20 3151 C09CA01
Losarin
film tableta; 25mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
342,60 3152 C09CA01
Losarin
film tableta; 25mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
342,60 3153 C09CA01
Losarin
film tableta; 25mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
366,90 3154 C09CA01
Losarin
film tableta; 25mg; ukupno 30
kom, blister, 2 x 15 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
366,90 3155 C09CA01
Losarin
film tableta; 50mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
483,50 3156 C09CA01
Losarin
film tableta; 50mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
483,50 3157 C09CA01
Losarin
film tableta; 50mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
589,70 3158 C09CA01
Losarin
film tableta; 50mg; ukupno 30
kom, blister, 2 x 15 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
589,70 3159 C09CA01
Losarin
film tableta; 100mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
675,80 3160 C09CA01
Losarin
film tableta; 100mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
675,80 3161 C09CA01
Losarin
film tableta; 100mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
763,10 3162 C09CA01
Losarin
film tableta; 100mg; ukupno 30
kom, blister, 2 x 15 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
763,10 3163 10 3
eprosartan
3164 C09CA02
Teveten
film tabl. 28x600mg
Abbott Healthcare SAS
Francuska
3165 10 3
valsartan
3166 C09CA03
Diovan
film tabl. 28x160mg
Novartis Pharma
Švajcarska
1.586,60 3167 C09CA03
Diovan
film tabl. 28x40mg
Novartis Pharma
Švajcarska
853,50 1.163,70 1.398,50 90
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
3168 C09CA03
Diovan
film tabl. 28x80mg
Novartis Pharma
Švajcarska
1.254,80 3169 C09CA03
Valsacor
film tabl. 28x80mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
541,40 3170 C09CA03
Valsacor
film tabl. 28x160mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
760,60 3171 C09CA03
Val
film tabl. 28x80mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
541,40 3172 C09CA03
Val
film tabl. 28x160mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
760,60 3173 C09CA03
Valsartan Sandoz
film tabl. 28x40mg
Novartis Farmaceutica S.A.
Španija
502,90 3174 C09CA03
Valsartan Sandoz
film tabl. 28x80mg
Novartis Farmaceutica S.A.
Španija
541,40 3175 C09CA03
Valsartan Sandoz
film tabl. 28x160mg
Novartis Farmaceutica S.A.
Španija
760,60 3176 C09CA03
Tenival
film tabl. 28x80mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
541,40 3177 C09CA03
Tenival
film tabl. 28x160mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
760,60 3178 C09CA03
Valsacor
film tableta; 320mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14 kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
932,10 3179 10 3
irbesartan
3180 C09CA04
Irda
film tabl. 28x75mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
1.152,30 3181 C09CA04
Irda
film tabl. 28x150mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
979,80 3182 C09CA04
Irda
film tabl. 28x300mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
1.307,00 3183 C09CA04
Iracor
film tabl. 75mg; blister, 2x14
kom.
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
1.152,30 3184 C09CA04
Iracor
film tabl. 75mg; blister, 4x7 kom. Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
1.152,30 3185 C09CA04
Iracor
film tabl. 150mg; blister, 2x14
kom.
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
979,80 3186 C09CA04
Iracor
film tabl. 150mg; blister, 4x7
kom.
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
979,80 3187 C09CA04
Iracor
film tabl. 300mg; blister, 2x14
kom.
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
1.307,00 3188 C09CA04
Iracor
film tabl. 300mg; blister, 4x7
kom.
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
1.307,00 3189 C09CA04
Irbenida
film tabl. 30x150mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.051,00 *
3190 C09CA04
Irbenida
film tabl. 30x300mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.401,60 *
3191 10 3
doksazosin
3192 C02CA04
Alphapres
tabl. 30x1mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
169,90 *
3193 C02CA04
Alphapres
tabl. 30x2mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
288,10 *
3194 C02CA04
Kamiren XL
tabl. sa modifikovanim
oslobađanjem, 30x4mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
687,00 3195 10 3
kandesartan
3196 C09CA06
Atacand
tabl. 28x4mg
AstraZeneca AB
Švedska
1.131,40 3197 C09CA06
Atacand
tabl. 28x8mg
AstraZeneca AB
Švedska
1.407,20 3198 C09CA06
Atacand
tabl. 28x16mg
AstraZeneca AB
Švedska
1.637,90 3199 C09CA06
Atacand
tabl. 28x32mg
AstraZeneca AB
Švedska
2.126,70 3200 C09CA06
Kandesartan
Sandoz
tabl. 30x4mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
804,80 3201 C09CA06
Kandesartan
Sandoz
tabl. 30x8mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
1.160,40 3202 C09CA06
Kandesartan
Sandoz
tabl. 30x16mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
1.386,40 3203 C09CA06
Kandesartan
Sandoz
tabl. 30x32mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
1.771,80 3204 10 3
telmisartan
3205 C09CA07
Micardis
tabl. 28x40mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
1.357,20 3206 C09CA07
Micardis
tabl. 28x80mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
1.712,10 3207 C09CA07
Telmitens
tableta; 40mg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
991,10 3208 C09CA07
Telmitens
tableta; 80mg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
1.195,20 3209 C09CA07
Tolura
tabl. 28x40mg
Krka Polska Spolka Z.O.O.;
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Poljska;
Slovenija
925,10 3210 C09CA07
Tolura
tabl. 28x80mg
Krka Polska Spolka Z.O.O.;
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Poljska;
Slovenija
1.115,50 3211 10 3
olmesartanmedoksomil
3212 C09CA08
Menartan
film tabl. 28x10mg
Berlin-Chemie AG (Menarini
Group)
Nemačka
1.266,10 3213 C09CA08
Menartan
film tabl. 28x20mg
Berlin-Chemie AG (Menarini
Group)
Nemačka
1.772,70 24. мај 2013.
1
2
91
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
3214 10 3
aliskiren
3215 C09XA02
Rasilez
film tabl. 28x150mg
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
1.971,10 3216 C09XA02
Rasilez
film tabl. 28x150mg
Novartis Farma S.P.A.
Italija
1.971,10 3217 C09XA02
Rasilez
film tabl. 28x300mg
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
2.175,50 3218 C09XA02
Rasilez
film tabl. 28x300mg
Novartis Farma S.P.A.
Italija
2.175,50 3219 10 3
terazosin
3220 G04CA03 Kornam
tabl. 20x2mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
299,10 3221 G04CA03
Kornam
tabl. 20x5mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
376,10 3222 G04CA03
Setegis
tabl. 30x2mg
Egis Pharmaceuticals PLC
Mađarska
441,20 3223 G04CA03
Setegis
tabl. 30x5mg
Egis Pharmaceuticals PLC
Mađarska
564,00 3224 10 3
urapidil
3225 C02CA06
Ebrantil 25
rastvor za inj./inf.; 25mg/5ml;
ampula, 5x5ml
Nycomed AG GMBH
Nemačka
1.891,60 *
3226 C02CA06
Ebrantil 50
rastvor za inj./inf.; 50mg/10ml;
ampula, 5x10ml
Nycomed AG GMBH
Nemačka
2.395,10 *
3227 10 3
metildopa
3228 C02AB02
Methyldopa
film tabl. 20x250mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
158,90 *
3229 C02AB02
Metildopa
tabl. 20x250mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
118,60 3230 10 3
moksonidin
3231 C02AC05
Moxogamma 0,2
film tabl. 30x0,2mg
Artesan Pharma
GmbH & Co.KG
za Wörwag Pharma GmbH
& Co.KG
Nemačka
429,30 3232 C02AC05
Moxogamma 0,3
film tabl. 30x0,3mg
Artesan Pharma
GmbH & Co.KG
za Wörwag Pharma GmbH
& Co.KG
Nemačka
443,50 3233 C02AC05
Moxogamma 0,4
film tabl. 30x0,4mg
Artesan Pharma
GmbH & Co.KG
za Wörwag Pharma GmbH
& Co.KG
Nemačka
670,60 3234 C02AC05
Physiotens
film tabl. 28x0,2mg
Abbott Healthcare SAS
Francuska
585,30 3235 C02AC05
Physiotens
film tabl. 28x0,4mg
Abbott Healthcare SAS
Francuska
961,70 3236 10 3
rilmenidin
3237 C02AC06
Tenaxum
tabl. 30x1mg
Les Laboratoires Servier
Industrie
Francuska
3238 10 3
bosentan
3239 C02KX01
Tracleer
film tabl. 56x62,5mg
Actelion Pharmaceuticals
LTD
Švajcarska
261.228,00 3240 C02KX01
Tracleer
film tabl. 56x125mg
Actelion Pharmaceuticals
LTD
Švajcarska
267.674,90 3241 10 3
ambrisentan
3242 C02KX02
Volibris
film tableta; 5mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Aspen Bad Oldesloe GmbH
Nemačka
255.139,40 3243 C02KX02
Volibris
film tableta; 10mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Aspen Bad Oldesloe GmbH
Nemačka
255.139,40 3244 10 3
indapamid
3245 C03BA11
Indapres
film tabl. 30x2,5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
227,10 *
3246 C03BA11
Indapres SR
retard film tabl. 30x1.5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
305,70 *
3247 C03BA11
Indapamid
obložena tabl. 30x2,5mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
225,80 3248 C03BA11
Rawel SR
tabl.sa produženim oslobadjanjem 30x1.5mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
323,90 3249 10 3
kandesartan, hidrohlortiazid
3250 C09DA06
Atacand Plus
tabl. 28x(16mg+12,5mg)
AstraZeneca AB
Švedska
3251 40 0
amilorid, hidrohlorotiazid
3252 C03EA01
Hemopres
tabl. 40x(5mg+50mg)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
3253 40 0
bumetanid
3254 C03CA02
Yurinex
tabl. 20x1mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
195,30 *
3255 C03CA02
Yurinex
rastvor za inj.; 0,5mg/2ml ;
ampula, 10x2ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
163,20 *
3256 40 0
furosemid
3257 C03CA01
Lasix
tabl. 10x40mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
33,20 3258 C03CA01
Lasix
tabl. 50x40mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
162,00 3259 C03CA01
Lasix
rastvor za inj.; 20mg/2ml ;
ampula, 5x2ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
67,40 885,80 1.625,90 163,30 *
92
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
3260 C03CA01
Lasix
rastvor za inj.; 20mg/2ml; ampula, 50x2ml
3261 C03CA01
Furosemide
Ivančić
3262 40 0
hidrohlorotiazid
3263 C03AA03
3264 40 0
3265 B05BC01
3266 7
Jugoremedija A.D.
8
9
Republika
Srbija
636,00 rastvor za inj.; 10mg/ml; ampula, Sopharma PLC
10x2ml
Bugarska
345,60 Diunorm
tabl. 20x25mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
manitol
Manitol
rastvor za infuziju; 10%; boca,
1x500ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
163,20 B05BC01
Manitol 10%
rastvor za infuziju; 10%; boca
staklena, 1x500ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
163,20 3267 B05BC01
Manitol
rastvor za infuziju; 20%; boca,
1x250ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
151,10 3268 B05BC01
Manitol 20%
rastvor za infuziju; 20%; boca
staklena, 1x250ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
151,10 3269 40 0
spironolakton
3270 C03DA01
Spironolakton
tabl. 40x25mg
Galenika AD
Republika
Srbija
276,30 *
3271 C03DA01
Spironolakton
tabl. 30x100mg
Galenika AD
Republika
Srbija
532,30 *
3272 40 0
eplerenon
3273 C03DA04
Inspra
film tabl. 30x25mg
Pfizer PGM
Francuska
4.040,80 3274 C03DA04
Inspra
film tabl. 30x50mg
Pfizer PGM
Francuska
4.040,80 3275 40 0
torasemid
3276 C03CA04
Diuver
tabl. 20x5mg
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
167,00 3277 C03CA04
Diuver
tabl. 20x10mg
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
221,10 3278 40 1
amilorid, metiklotazid
3279 C03EA..
Lometazid
tabl. 30x(10mg+5mg)
Galenika AD
Republika
Srbija
3280 40 1
cilazapril, hidrohlorotiazid
3281 C09BA08
Cilazapril 5 plus
film tabl. 30x(5mg+12,5mg)
Galenika AD
Republika
Srbija
945,70 3282 C09BA08
Inhibace plus
film tabl. 28x(5mg+12,5mg)
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
1.099,80 3283 C09BA08
Prilazid plus
film tabl. 30x(5mg+12,5mg)
Galenika AD
Republika
Srbija
993,60 *
3284 40 1
enalapril, hidrohlorotiazid
3285 C09BA02
Enap H
tabl. 20x(10mg+25mg)
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
248,00 3286 C09BA02
Enap H
tabl. 90x(10mg+25mg)
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
1.030,70 3287 C09BA02
Enap HL
tabl. 20x(10mg+12,5mg)
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
210,40 3288 C09BA02
Enap HL
tabl. 90x(10mg+12,5mg)
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
899,70 3289 C09BA02
Enap HL 20
tabl. 20x(20mg+12,5mg)
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
484,30 3290 C09BA02
Enap - HL 20
tableta; 20mg+12.5mg; ukupno
30 kom; blister, 3 x 10 kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
510,40 3291 C09BA02
Prilenap HL
tabl. 20x(10mg+12,5mg)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
230,30 *
3292 C09BA02
Prilenap H
tabl. 20x(10mg+25mg)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
237,30 *
3293 C09BA02
Enalapril HCT
tabl. 20x(20mg+6mg)
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
330,60 *
3294 C09BA02
Enalapril HCT
tabl. 30x(20mg+6mg)
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
495,30 *
3295 C09BA02
Enalapril HCT
tabl. 20x(20mg+12,5mg)
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
341,50 *
3296 C09BA02
Enalapril HCT
tabl. 30x(20mg+12,5mg)
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
511,70 *
3297 C09BA02
Enatens plus
tabl. 20x(20mg+12,5mg)
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
340,20 3298 C09BA02
Enatens plus
tabl. 30x(20mg+12,5mg)
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
510,40 3299 40 1
fosinopril, hidrohlorotiazid
3300 C09BA09
Monopril plus
tabl. 28x(20mg+12,5mg)
Bristol- Myers Squibb S.R.L.
Italija
829,20 3301 C09BA09
Monopril plus
tabl. 28x(20mg+12,5mg)
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
610,80 3302 40 1
kvinapril, hidrohlorotiazid
3303 C09BA06
Hemokvin plus
film tabl. 20x(20mg+12,5mg)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
384,10 *
3304 C09BA06
Kvinapril/
Hidrohlortiazid
film tabl. 28x(20mg+12,5mg)
Teva Pharmaceutical Works
Private Limited Company
Mađarska
470,10 3305 40 1
lizinopril, hidrohlortiazid
3306 C09BA03
Lizopril H
tabl. 20x(10mg+12.5mg)
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
284,10 3307 C09BA03
Lizopril H
tabl. 20x(20mg+12.5mg)
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
411,70 3308 C09BA03
Skopryl plus
tabl. 30x(20mg+12.5mg)
Alkaloid AD
Makedonija
561,20 97,10 *
138,20 *
24. мај 2013.
1
2
93
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
3309 C09BA03
Iruzid
tabl. 30x(10mg+12.5mg)
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
414,80 *
3310 C09BA03
Iruzid
tabl. 30x(20mg+25mg)
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
682,80 *
3311 C09BA03
Lisinopril H
Sandoz
tabl. 30x(10mg+12.5mg)
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
413,50 3312 C09BA03
Lisinopril H
Sandoz
tabl. 100x(10mg+12.5mg)
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
1.274,40 3313 C09BA03
Lisinopril H
Sandoz
tabl. 30x(20mg+12.5mg)
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
561,20 3314 C09BA03
Lisinopril H
Sandoz
tabl. 100x(20mg+12.5mg)
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
1.787,70 3315 40 1
losartan, hidrohlortiazid
3316 C09DA01
Lorista H
film tabl.; 50mg+12.5mg; blister, Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
4x7 kom
Slovenija
641,00 3317 C09DA01
Lorista H
film tabl.; 50mg+12.5mg; blister, Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
2x14 kom
Slovenija
641,00 3318 C09DA01
Lorista H 100
film tableta; 100mg+12.5mg;
ukupno 28 kom, blister, 2 x
14 kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
782,40 3319 C09DA01
Lorista HD
film tabl.;100mg+25mg; blister,
4x7 kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
860,90 3320 C09DA01
Lorista HD
film tabl.;100mg+25mg; blister,
2x14 kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
860,90 3321 C09DA01
Lorista HD
film tabl. 30x(100mg+25mg)
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
831,10 3322 C09DA01
Lorista HD
film tabl.; 100mg+25mg; blister,
4x14 kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
1.509,60 3323 C09DA01
Lorista HD
film tabl. 60x(100mg+25mg)
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
1.617,40 3324 C09DA01
Losartic plus
film tabl. 28x(50mg+12,5mg)
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
641,00 3325 C09DA01
Losar plus
film tabl. 30x(50mg+12.5mg)
Galenika AD
Republika
Srbija
583,40 *
3326 C09DA01
Erynorm plus
film tabl. 28x(50mg+12,5mg)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
642,30 *
3327 40 1
perindopril, indapamid
3328 C09BA04
Prexanil Combi
LD
tabl. 30x(2mg+0,625mg)
Les Laboratoires Servier
Industrie
Francuska
1.161,10 3329 C09BA04
Prexanil Combi
LD
film tabl. 30x(2,5mg+0,625mg)
Les Laboratoires Servier
Industrie
Francuska
1.151,60 3330 C09BA04
Prexanil Combi
LD
film tabl. 30x(2,5mg+0,625mg)
Servier (Ireland) Industries
LTD
Irska
1.151,60 3331 C09BA04
Prexanil Combi
tabl. 30x(4mg+1,25mg)
Les Laboratoires Servier
Industrie
Francuska
1.352,40 3332 C09BA04
Prexanil Combi
film tabl. 30x(5mg+1,25mg)
Les Laboratoires Servier
Industrie
Francuska
1.240,70 3333 C09BA04
Prexanil Combi
film tabl. 30x(5mg+1,25mg)
Servier (Ireland) Industries
LTD
Irska
1.240,70 3334 C09BA04
Co-Prenessa
tabl. 30x(4mg+1,25mg)
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
641,60 3335 C09BA04
Co-Prenessa
tabl. 30x(2mg+0,625mg)
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
567,20 3336 C09BA04
Co-Prenessa
tableta; 8mg + 2.5mg; ukupno 30 Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
kom; blister, 3 x 10 kom
Slovenija
979,20 3337 C09BA04
Nopritex plus
tabl. 30x(2mg+0,625mg)
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
567,20 3338 C09BA04
Nopritex plus
tabl. 30x(4mg+1,25mg)
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
641,60 3339 C09BA04
Perigard Plus
tableta; 4mg + 1.25mg; ukupno
30kom, blister, 3 x 10 kom
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
641,60 3340 40 1
ramipril, hidrohlortiazid
3341 C09BA05
Ampril HL
tabl. 28x(2,5mg+12,5mg)
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
292,10 3342 C09BA05
Ampril HD
tabl. 28x(5mg+25mg)
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
479,00 3343 C09BA05
Tritace comp LS
tabl. 28x(2,5mg+12,5mg)
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
345,40 3344 C09BA05
Tritace comp
tabl. 28x(5mg+25mg)
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
572,70 3345 C09BA05
Ramipril H
tabl. 28x(2,5mg+12,5mg)
Farmal D.D.
Hrvatska
292,10 3346 C09BA05
Ramipril H
tabl. 28x(5mg+25mg)
Farmal D.D.
Hrvatska
479,00 3347 C09BA05
Ramicomp
Genericon mite
tabl. 30x(2,5mg+12,5mg)
Genericon Pharma GMBH
Austrija
304,90 3348 C09BA05
Ramicomp
Genericon
tabl. 30x(5mg+25mg)
Genericon Pharma GMBH
Austrija
497,10 3349 C09BA05
Ramipril H
tabl. 28x(2,5mg+12,5mg)
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
292,10 3350 C09BA05
Ramipril H
tabl. 28x(5mg+25mg)
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
479,00 3351 C09BA05
Vivace plus L
tabl. 28x(2,5mg+12,5mg)
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
293,40 *
3352 C09BA05
Vivace plus
tabl. 28x(5mg+25mg)
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
480,30 *
3353 40 1
telmisartan, hidrohlortiazid
94
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
3354 C09DA07
Micardis Plus
tabl. 28x(40mg+12,5mg)
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
1.396,40 3355 C09DA07
Micardis Plus
tabl. 28x(80mg+12,5mg)
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
1.560,90 3356 C09DA07
PritorPlus
tabl. 28x(40mg+12,5mg)
Bayer Schering Pharma AG
Nemačka
1.429,00 3357 40 1
valsartan, hidrohlortiazid
3358 C09DA03
CO-Diovan
film tabl. 28x(80mg+12,5mg)
Novartis
Švajcarska
1.247,30 3359 C09DA03
CO-Diovan
film tabl. 28x(160mg+12,5mg)
Novartis Pharma
Švajcarska
1.579,40 3360 C09DA03
CO-Diovan
film tabl. 28x(160mg+25mg)
Novartis Pharma
Švajcarska
1.579,40 3361 C09DA03
Valsacombi
film tabl. 28x(80mg+12,5mg)
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
608,80 3362 C09DA03
Valsacombi
film tabl. 28x(160mg+12,5mg)
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
709,40 3363 C09DA03
Valsacombi
film tabl. 28x(160mg+25mg)
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
800,30 3364 C09DA03
Valsacombi
film tableta; 320mg + 12.5mg;
ukupno 28 kom, blister, 2 x 14
kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
715,50 3365 C09DA03
Valsacombi
film tableta; 320mg + 25mg;
ukupno 28 kom, blister, 2 x 14
kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
746,90 3366 C09DA03
Valsartan/HCT
Sandoz
film tabl. 28x(80mg+12,5mg)
Novartis Farma S.P.A.
Italija
608,80 3367 C09DA03
Valsartan/HCT
Sandoz
film tabl. 28x(160mg+12,5mg)
Novartis Farma S.P.A.
Italija
709,40 3368 C09DA03
Valsartan/HCT
Sandoz
film tabl. 28x(160mg+25mg)
Novartis Farma S.P.A.
Italija
800,30 3369 C09DA03
Val Plus
film tabl. 28x(80mg+12,5mg)
Belupo, Lijekovi i Kozmetika Hrvatska
D.D.
608,80 3370 C09DA03
Tenival plus
film tabl. 28x(80mg+12,5mg)
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
608,80 3371 C09DA03
Tenival plus
film tabl. 28x(160mg+12,5mg)
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
709,40 3372 C09DA03
Tenival plus
film tabl. 28x(160mg+25mg)
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
800,30 3373 40 1
irbesartan, hidrohlortiazid
3374 C09DA04
Co-Irda
film tabl. 28x(150mg+12,5mg)
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
979,80 3375 C09DA04
Co-Irda
film tabl. 28x(300mg+12,5mg)
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
1.307,00 3376 C09DA04
Irbenida plus
film tabl. 30x(150mg+12,5mg)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.051,40 *
3377 C09DA04
Irbenida plus
film tabl. 30x(300mg+12,5mg)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.401,60 *
3378 enalapril, lerkanidipin
3379 C09BB02
Lercanil ACE
film tableta; 10mg + 10mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom
Recordati Industria Chimica
E Farmaceutica S.P.A.
Italija
861,20 3380 C09BB02
Lercanil ACE
film tableta; 20mg + 10mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom
Recordati Industria Chimica
E Farmaceutica S.P.A.
Italija
933,00 3381 40 3
felodipin, ramipril
3382 C09BB05
Triapin Mite
tabl. sa produženim
oslobađanjem,
28x(2,5mg+2,5mg)
Chinoin Pharmaceutical and
Chemical Works Co.LTD
Mađarska
503,20 3383 C09BB05
Triapin
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 28x(5mg+5mg)
Chinoin Pharmaceutical and
Chemical Works Co.LTD
Mađarska
672,40 3384 40 3
valsartan, amlodipin
3385 C09DB01
Exforge
film tabl. 28x(80mg+5mg)
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
1.727,60 3386 C09DB01
Exforge
film tabl. 28x(160mg+5mg)
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
1.945,30 3387 C09DB01
Exforge
film tabl. 28x(160mg+10mg)
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
1.945,30 3388 10 4
ciprofibrat
3389 C10AB08
Lipanor
kaps., tvrda, 30x100mg
Sanofi Synthelabo Groupe
Francuska
403,60 3390 10 4
atorvastatin
3391 C10AA05
Atoris
film tabl. 30x10mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
3392 C10AA05
Atoris
film tabl. 90x10mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
2.786,50 3393 C10AA05
Atoris
film tabl. 30x20mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
1.703,90 *
3394 C10AA05
Atoris
film tabl. 90x20mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
5.044,60 3395 C10AA05
Atoris
film tableta; 30mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Slaviamed D.O.O.; Krka
Tovarna Zdravil D.D.
Republika
Srbija;
Slovenija
3396 C10AA05
Atoris
film tabl. 30x40mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
3397 C10AA05
Atoris
film tableta; 60mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Slaviamed D.O.O.; Krka
Tovarna Zdravil D.D.
Republika
Srbija;
Slovenija
983,90 *
3398 C10AA05
Atoris
film tableta; 80mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Slaviamed D.O.O.; Krka
Tovarna Zdravil D.D.
Republika
Srbija;
Slovenija
2.169,20 *
945,60 *
891,20 *
2.177,90 24. мај 2013.
1
2
95
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
3399 C10AA05
Tulip
film tabl. 30x10mg
Ufar D.O.O. u saradnji sa
Sandoz Pharmaceuticals
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
944,30 3400 C10AA05
Tulip
film tabl. 30x20mg
Ufar D.O.O. u saradnji sa
Sandoz Pharmaceuticals
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
1.702,60 3401 C10AA05
Hipolip
film tabl. 30x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
945,60 *
3402 C10AA05
Hipolip
film tabl. 30x20mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.703,90 *
3403 C10AA05
Hipolip
film tabl. 30x40mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
2.179,20 *
3404 C10AA05
Hipolip
film tabl. 30x80mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
2.405,20 *
3405 C10AA05
Atorvastatin
PharmaS
film tabl. 30x10mg
Pharmas D.O.O.
Republika
Srbija
944,30 3406 C10AA05
Atorvastatin
PharmaS
film tabl. 30x20mg
Pharmas D.O.O.
Republika
Srbija
1.702,60 3407 C10AA05
Atorvastatin
PharmaS
film tabl. 30x40mg
Pharmas D.O.O.
Republika
Srbija
2.177,90 3408 C10AA05
Sortis
film tabl. 30x10mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
1.200,60 3409 C10AA05
Sortis
film tabl. 30x20mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
2.174,10 3410 C10AA05
Sortis
film tabl. 30x40mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
2.717,40 3411 C10AA05
Sortis
film tabl. 30x80mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
3.105,50 3412 C10AA05
Atacor
film tabl. 30x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
945,60 *
3413 C10AA05
Atacor
film tabl. 30x20mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.703,90 *
3414 C10AA05
Atacor
film tabl. 30x40mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
2.179,20 *
3415 C10AA05
Dislipat
film tabl. 30x10mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
944,30 3416 C10AA05
Dislipat
film tabl. 30x20mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
1.702,60 3417 C10AA05
Dislipat
film tabl. 30x40mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
2.177,90 3418 C10AA05
Dislipat
film tabl. 30x80mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
2.403,90 3419 C10AA05
Atolip
film tabl. 30x10mg
Galenika AD
Republika
Srbija
944,30 3420 C10AA05
Atolip
film tabl. 30x20mg
Galenika AD
Republika
Srbija
1.702,60 3421 C10AA05
Lipidra
film tabl. 30x10mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
944,30 3422 C10AA05
Lipidra
film tabl. 30x20mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
1.702,60 3423 C10AA05
Lipidra
film tabl. 30x40mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
2.177,90 3424 C10AA05
Lipidra
film tabl. 30x80mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
2.403,90 3425 C10AA05
Torez
film tableta; 10mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
871,50 3426 C10AA05
Torez
film tableta; 20mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
1.498,10 3427 C10AA05
Torez
film tableta; 40mg; ukupno 30
kom, blister, 2 x 15 kom
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
1.889,00 3428 C10AA05
Torez
film tableta; 80mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
2.167,90 3429 10 4
rosuvastatin
3430 C10AA07
Crestor
film tabl. 28x5mg
AstraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
1.414,90 *
3431 C10AA07
Crestor
film tabl. 28x10mg
AstraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
1.670,60 *
3432 C10AA07
Crestor
film tabl. 28x20mg
AstraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
2.542,90 *
3433 C10AA07
Crestor
film tabl. 28x40mg
AstraZeneca UK Limited
Velika
Britanija
3.308,50 *
3434 C10AA07
Roxera
film tabl. 28x5mg
Slaviamed D.O.O.u saradnji
sa Krka, Tovarna Zdravil,
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
877,20 *
3435 C10AA07
Roxera
film tabl. 28x10mg
Slaviamed D.O.O.u saradnji
sa Krka, Tovarna Zdravil,
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
1.242,80 *
96
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
3436 C10AA07
Roxera
film tabl. 28x15mg
Slaviamed D.O.O.u saradnji
sa Krka, Tovarna Zdravil,
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
1.518,30 *
3437 C10AA07
Roxera
film tabl. 28x20mg
Slaviamed D.O.O.u saradnji
sa Krka, Tovarna Zdravil,
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
1.863,40 *
3438 C10AA07
Roxera
film tabl. 28x30mg
Slaviamed D.O.O.u saradnji
sa Krka, Tovarna Zdravil,
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
2.517,60 *
3439 C10AA07
Roxera
film tabl. 28x40mg
Slaviamed D.O.O.u saradnji
sa Krka, Tovarna Zdravil,
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
2.407,10 *
3440 C10AA07
Rosuhol
film tabl. 30x5mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
937,40 3441 C10AA07
Rosuhol
film tabl. 30x10mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
1.329,20 3442 C10AA07
Rosuhol
film tabl. 30x20mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
1.994,20 3443 C10AA07
Rosuhol
film tabl. 30x40mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
2.576,70 3444 C10AA07
Rovesta
film tabl. 28x10mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
1.241,50 3445 C10AA07
Rovesta
film tabl. 28x20mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
1.862,10 3446 C10AA07
Rovesta
film tabl. 28x40mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
2.405,80 3447 C10AA07
Rosuvastatin
Sandoz
film tableta; 5mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7 kom
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
875,90 3448 C10AA07
Rosuvastatin
Sandoz
film tableta; 10mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7 kom
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
1.241,50 3449 C10AA07
Rosuvastatin
Sandoz
film tableta; 20mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7 kom
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
1.862,10 3450 C10AA07
Rosuvastatin
Sandoz
film tableta; 40mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7 kom
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
2.406,50 3451 C10AA07
Roswera
film tableta; 10mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14 kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
1.231,70 3452 C10AA07
Roswera
film tableta; 20mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14 kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
1.820,50 3453 C10AA07
Roswera
film tableta; 40mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14 kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
2.406,50 3454 C10AA07
Rosucard
film tableta; 10mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Zentiva K.S.
Češka
1.254,30 3455 C10AA07
Rosucard
film tableta; 20mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Zentiva K.S.
Češka
1.842,20 3456 C10AA07
Rosucard
film tableta; 40mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Zentiva K.S.
Češka
2.423,70 3457 10 4
atorvastatin, amlodipin
3458 C10BX03
Caduet
film tabl. 30x(10mg+5mg)
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
871,90 3459 C10BX03
Caduet
film tabl. 30x(10mg+10mg)
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
964,70 3460 10 4
omega-3-kiselina etil estri 90
3461 C10AX06
Omacor
kapsula, meka; 1000mg; ukupno
28 kom, boca, 1 x 28 kom
Abbott Products GMBH;
Pronova Biopharma Norge
AS
Nemačka;
Norveška
3462 10 4
ezetimib
3463 C10AX09
Ezetrol
tabl. 28x10mg
MSD (Merck Sharp &
Dohme)
USA
3.363,10 3464 C10AX09
Ezoleta
tabl. 30x10mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
2.694,40 3465 10 4
fluvastatin
3466 C10AA04
Lescol
kaps., tvrda, 28x20mg
Novartis Farmaceutica S.A.
Španija
1.446,10 3467 C10AA04
Lescol
kaps., tvrda, 28x40mg
Novartis Farmaceutica S.A.
Španija
1.028,30 3468 C10AA04
Lescol XL
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 28x80mg
Novartis Farmaceutica S.A.
Španija
850,30 3469 10 4
fenofibrat
3470 C10AB05
Fenolip
kaps. tvrda, 30x160mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
3471 10 4
nikotinska kiselina, laropiprant
3472 C10AD52
Tredaptive
tabl. sa modifikovanim
oslobađanjem,
28x(1000mg+20mg)
Merck Sharp & Dohme LTD.
Velika
Britanija
3473 10 4
pravastatin
3474 C10AA03
PravaCor
tabl. 30x20mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
451,30 3475 C10AA03
PravaCor
tabl. 30x40mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
1.049,50 3476 C10AA03
Pravapres
tabl. 30x10mg
Sopharma PLC
Bugarska
1.628,50 545,20 2.150,50 449,00 24. мај 2013.
1
2
97
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
3477 C10AA03
Pravapres
tabl. 30x20mg
Sopharma PLC
Bugarska
451,30 3478 C10AA03
Pralip
tabl. 30x20mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
451,30 3479 C10AA03
Pralip
tabl. 30x40mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
1.049,50 3480 C10AA03
Pralip
tabl. 90x20mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
1.354,70 3481 C10AA03
Pralip
tabl. 90x40mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
3.148,30 3482 10 4
simvastatin
3483 C10AA01
Cholipam
film tabl. 20x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
262,00 *
3484 C10AA01
Cholipam
film tabl. 20x20mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
358,30 *
3485 C10AA01
Simvastatin
PharmaS
film tabl. 28x10mg
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
344,10 3486 C10AA01
Simvastatin
PharmaS
film tabl. 28x20mg
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
499,90 3487 C10AA01
Simvor
film tabl. 28x10mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
344,10 3488 C10AA01
Simvor
film tabl. 28x20mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
499,90 3489 C10AA01
Simvor
film tabl. 28x40mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
773,00 3490 C10AA01
Vasilip
film tabl. 28x10mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
345,40 *
3491 C10AA01
Vasilip
film tabl. 28x20mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
501,20 *
3492 C10AA01
Vasilip
film tabl, 28x40mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
774,30 *
3493 C10AA01
Zocor
film tabl. 28x10mg
Merck Sharp & Dohme
Holandija
346,90 3494 C10AA01
Zocor
film tabl. 28x20mg
Merck Sharp & Dohme
Holandija
637,20 3495 C10AA01
Zocor
film tabl. 28x40mg
Merck Sharp & Dohme
USA
920,10 3496 C10AA01
Hollesta
film tabl. 30x10mg
Alkaloid AD
Makedonija
362,10 3497 C10AA01
Hollesta
film tabl. 30x20mg
Alkaloid AD
Makedonija
529,40 3498 C10AA01
Hollesta
film tabl. 30x40mg
Alkaloid AD
Makedonija
781,20 3499 C10AA01
Hollesta
film tabl. 30x10mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
297,60 3500 C10AA01
Hollesta
film tabl. 30x20mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
529,40 3501 C10AA01
Hollesta
film tabl. 30x40mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
781,20 3502 C10AA01
Simva Sandoz
film tabl. 30x10mg
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
362,10 3503 C10AA01
Simva Sandoz
film tabl. 30x20mg
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
529,40 3504 C10AA01
Simva Sandoz
film tabl. 30x30mg
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
329,20 3505 C10AA01
Simvabel
film tabl. 28x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
345,40 *
3506 C10AA01
Simvabel
film tabl. 28x20mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
501,20 *
3507 C10AA01
Simvabel
film tabl. 28x40mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
774,30 *
3508 C10AA01
Simvastatin ICP
film tabl. 28x10mg
Laboratorios Belmac S.A.
Španija
344,10 3509 C10AA01
Simvastatin ICP
film tabl. 28x20mg
Laboratorios Belmac S.A.
Španija
499,90 3510 C10AA01
Simvastatin ICP
film tabl. 28x40mg
Laboratorios Belmac S.A.
Španija
773,00 3511 C10AA01
Simvax
film tabl. 20x10mg
Jadran Galenski Laboratorij
D.D.
Hrvatska
260,70 3512 C10AA01
Simvax
film tabl. 28x10mg
Jadran Galenski Laboratorij
D.D.
Hrvatska
344,10 3513 C10AA01
Simvax
film tabl. 20x20mg
Jadran Galenski Laboratorij
D.D.
Hrvatska
357,00 3514 C10AA01
Simvax
film tabl. 28x20mg
Jadran Galenski Laboratorij
D.D.
Hrvatska
499,90 3515 C10AA01
Simvax
film tabl. 20x40mg
Jadran Galenski Laboratorij
D.D.
Hrvatska
612,50 3516 C10AA01
Simvax
film tabl. 28x40mg
Jadran Galenski Laboratorij
D.D.
Hrvatska
773,00 3517 C10AA01
Astax
film tableta; 10mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14 kom
Farmal D.D.
Hrvatska
339,50 3518 C10AA01
Astax
film tableta; 20mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14 kom
Farmal D.D.
Hrvatska
488,50 3519 C10AA01
Astax
film tableta; 40mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14 kom
Farmal D.D.
Hrvatska
749,40 3520 10 4
simvastatin, ezetimib
3521 C10BA02
Inegy
tabl. 28x(10mg+10mg)
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
3.929,80 3522 C10BA02
Inegy
tabl. 28x(40mg+10mg)
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
4.667,60 98
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
3523 10 5
epinefrin
3524 C01CA24
Adrenalin HCL
1:1000
rastvor za inj.; 1mg/ml; ampula,
50x1ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
3525 10 5
dopamin
3526 C01CA04
Dopamin Admeda
50
koncentrat za rastvor za inf.;
50mg/5ml; ampula, 5x5ml
Haupt Pharma Wulfing
GmbH
Nemačka
490,90 3527 C01CA04
Dopamin Admeda
200
koncentrat za rastvor za inf.;
200mg/10ml; ampula, 5x10ml
Wulfing Pharma GmbH za
Admeda Arzneimittel GmbH
Nemačka
386,00 3528 10 5
dobutamin
3529 C01CA07
Dobutamin
Admeda 250
koncentrat za rastvor za inf.;
250mg/50ml; ampula, 1x50ml
Haupt Pharma Wulfing
GmbH
Nemačka
3530 10 5
levosimendan
3531 C01CX08
Simdax
koncentrat za rastvor za inf.;
2,5mg/ml; bočica, 1x5ml
Orion Corporation Orion
Pharma
Finska
3532 10 6
betahistin
3533 N07CA01
Vestibo
tabl. 100x8mg
Catalent Germany Schorndorf Nemačka
GmbH
812,20 *
3534 N07CA01
Vestibo
tabl. 60x16mg
Catalent Germany Schorndorf Nemačka
GmbH
976,40 *
3535 10 6
cinarizin
3536 N07CA02
Cinarizin
tabl., forte, 50x75mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
294,30 3537 N07CA02
Cinedil
tabl. 45x75mg
Alkaloid AD
Makedonija
169,70 *
3538 N07CA02
Cinedil
tabl. 50x75mg
Alkaloid AD
Makedonija
187,20 3539 N07CA02
Stugeron forte
tabl. 50x75mg
Krka, Tovarna zdravil,
D.D. u saradnji sa Janssen
Pharmaceutica N.V.
Slovenija;
Belgija
212,70 *
3540 10 6
dihidroergotoksin
3541 C04AE01
Redizork
tabl. 20x1,5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
143,90 *
3542 C04AE01
Redizork
tabl. 20x4,5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
260,70 *
3543 10 6
kodergokrin-mezilat
3544 C04AE01
Redergin
tabl. 20x1,5mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
142,60 3545 C04AE01
Redergin
tabl. 20x4,5mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
259,40 3546 10 6
nicergolin
3547 C04AE02
Sermion
film tabl. 30x30mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
3548 10 6
pentoksifilin
3549 C04AD03
Damaton
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 20x400mg
Galenika AD
Republika
Srbija
170,20 *
3550 C04AD03
Trental
obložena tabl. 20x400mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
180,70 3551 C04AD03
Trental
rastvor za inj.; 100mg/5ml;
ampula, 5x5ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
217,60 3552 10 6
vinpocetin
3553 N06BX18
Cavinton
tabl. 50x5mg
Gedeon Richter Ltd
Madjarska
334,70 *
3554 N06BX18
Cavinton Forte
tabl. 30x10mg
Gedeon Richter PLC
Madjarska
394,90 *
3555 10 7
atenolol
3556 C07AB03
Atenolol
tabl. 14x100mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
101,80 3557 C07AB03
Atenolol
tabl. 20x50mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
82,40 3558 C07AB03
Atenolol
tabl. 14x100mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
103,10 *
3559 C07AB03
Panapres
tabl. 14x100mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
101,80 3560 C07AB03
Prinorm
tabl. 14x100mg
Galenika AD
Republika
Srbija
103,10 *
3561 10 7
bisoprolol
3562 C07AB07
Bisoprolol
PharmaS
tabl. 30x2,5mg
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
224,90 3563 C07AB07
Bisoprolol
PharmaS
tabl. 30x5mg
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
261,80 3564 C07AB07
Bisoprolol
PharmaS
tabl. 30x10mg
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
331,50 3565 C07AB07
Tensec
film tabl. 30x5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
263,10 *
3566 C07AB07
Tensec
film tabl. 30x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
332,80 *
3567 C07AB07
Concor
film tabl. 30x5mg
Merck KGaA
Nemačka
359,10 *
3568 C07AB07
Concor
film tabl. 30x10mg
Merck KGaA
Nemačka
473,50 *
3569 C07AB07
Concor Cor
film tabl. 30x2,5mg
Merck KGaA & Co; Merck
KGaA & Co. WERK
SPITTAL
Nemačka;
Austrija
316,60 *
2.165,60 481,00 97.024,40 659,60 24. мај 2013.
1
2
99
Број 46
3
4
5
6
7
8
9
3570 C07AB07
Concor Cor
film tabl. 30x5mg
Merck KGaA & Co; Merck
KGaA & Co. WERK
SPITTAL
Nemačka;
Austrija
359,10 *
3571 C07AB07
Concor Cor
film tabl. 30x10mg
Merck KGaA
Nemačka
473,80 *
3572 C07AB07
Bisobel
tabl. 30x5mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
263,10 *
3573 C07AB07
Biprol
tabl. 30x5mg
Farmal D.D.
Hrvatska
261,80 3574 C07AB07
Biprol
tabl. 30x10mg
Farmal D.D.
Hrvatska
331,50 3575 C07AB07
Byol
film tabl. 30x2,5mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
224,90 3576 C07AB07
Byol
film tabl. 30x5mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
261,80 3577 C07AB07
Byol
film tabl. 30x10mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
331,50 3578 C07AB07
Byol
film tabl. 30x2,5mg
Ufar D.O.O. u saradnji sa
Sandoz Pharmaceuticals
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
224,90 3579 C07AB07
Byol
film tabl. 30x5mg
Ufar D.O.O. u saradnji sa
Sandoz Pharmaceuticals
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
261,80 3580 C07AB07
Byol
film tabl. 30x10mg
Ufar D.O.O. u saradnji sa
Sandoz Pharmaceuticals
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
331,50 3581 C07AB07
Bilokord
tabl. 30x5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
263,10 *
3582 C07AB07
Bilokord
tabl. 30x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
332,70 *
3583 C07AB07
Biprez
film tabl. 30x2,5mg
Alkaloid AD
Makedonija
224,90 3584 C07AB07
Biprez
film tabl. 30x5mg
Alkaloid AD
Makedonija
261,80 3585 C07AB07
Biprez
film tabl. 30x10mg
Alkaloid AD
Makedonija
331,50 3586 C07AB07
Biprez
film tabl. 30x2,5mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
224,90 3587 C07AB07
Biprez
film tabl. 30x5mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
261,80 3588 C07AB07
Biprez
film tabl. 30x10mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
331,50 3589 10 7
bisoprolol, hidrohlortiazid
3590 C07BB07
Lodoz
film tabl. 30x(2,5mg+6,25mg)
Merck Sante S.A.S.; Merck
KgaA
Francuska;
Nemačka
575,70 *
3591 C07BB07
Lodoz
film tabl. 30x(5mg+6,25mg)
Merck Sante S.A.S.; Merck
KgaA
Francuska;
Nemačka
578,80 *
3592 C07BB07
Lodoz
film tabl. 30x(10mg+6,25mg)
Merck Sante S.A.S.; Merck
KgaA
Francuska;
Nemačka
578,80 *
3593 C07BB07
Tensec plus
film tabl. 30x(5mg+12,5mg)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
327,40 *
3594 C07BB07
Byol plus
film tableta; 5mg + 12.5mg; uku- Ufar D.O.O. u saradnji sa
pno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Sandoz Pharmaceuticals
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
326,10 3595 C07BB07
Byol plus
film tableta; 10mg + 25mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
Ufar D.O.O. u saradnji sa
Sandoz Pharmaceuticals
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
383,80 3596 nebivolol, hidrohlortiazid
3597 C07BB12
Nebilet Plus
5/12.5
film tableta; 5mg + 12.5mg; uku- Menarini-von Heyden
pno 28 kom, blister, 2 x 14 kom GmbH; Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
Nemačka;
Nemačka
3598 10 7
metoprolol
3599 C07AB02
Metoprolol XL
Sandoz
film tabl.sa modifikovanim
oslobađanjem, 30x47,5mg
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
229,60 3600 C07AB02
Metoprolol XL
Sandoz
film tabl.sa modifikovanim
oslobađanjem, 30x95mg
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
274,50 3601 C07AB02
Metoprolol XL
Sandoz
film tabl.sa modifikovanim
oslobađanjem, 30x190mg
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
332,10 3602 C07AB02
Corvitol 50
tabl. 30x50mg
Berlin Chemie AG (Menarini
Group)
Nemačka
101,90 3603 C07AB02
Corvitol 100
tabl. 30x100mg
Berlin Chemie AG (Menarini
Group)
Nemačka
211,20 3604 C07AB02
Betaloc Zok
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 28x25mg
AstraZeneca AB
Švedska
190,90 3605 C07AB02
Betaloc Zok
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 30x25mg
AstraZeneca AB
Švedska
204,40 3606 C07AB02
Betaloc Zok
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 28x50mg
AstraZeneca AB
Švedska
246,40 3607 C07AB02
Betaloc Zok
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 30x50mg
AstraZeneca AB
Švedska
263,80 3608 C07AB02
Betaloc Zok
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 28x100mg
AstraZeneca AB
Švedska
317,90 3609 C07AB02
Betaloc Zok
tabl. sa produženim
oslobađanjem, 30x100mg
AstraZeneca AB
Švedska
340,60 627,60 100
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
3610 C07AB02
Egilok
tabl. 60x25mg
Egis Pharmaceuticals PLC
Mađarska
102,60 3611 C07AB02
Egilok
tabl. 60x50mg
Egis Pharmaceuticals PLC
Mađarska
190,10 3612 C07AB02
Egilok
tabl. 60x100mg
Egis Pharmaceuticals PLC
Mađarska
422,40 3613 C07AB02
Presolol
film tabl.30x100mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
212,50 *
3614 C07AB02
Presolol
rastvor za inj.; 5mg/5ml; ampula, 5x5ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
255,10 *
3615 C07AB02
Presolol
film tabl. 28x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
98,10 *
3616 C07AB02
Presolol
film tabl. 56x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
179,70 *
3617 10 7
nebivolol
3618 C07AB12
Nebilet
tabl. 28x5mg
Berlin Chemie (Menarini
Group)
Nemačka
599,40 3619 C07AB12
Nebivolol Sandoz
tabl. 14x5mg
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
206,00 3620 C07AB12
Nevotens
tabl. 14x5mg
Actavis LTD
Malta
206,00 3621 C07AB12
Nevotens
tabl. 14x5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
207,30 *
3622 C07AB12
Nevotens
tableta; 5mg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
394,20 3623 C07AB12
NebivEP
tabl. 30x5mg
ExtractumPharma ZRT.
Mađarska
434,10 3624 C07AB12
Nebispes
tabl. 14x5mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
206,00 3625 C07AB12
Nebispes
tabl. 28x5mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
405,20 3626 C07AB12
Binevol
tabl. 30x5mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
434,10 3627 C07AB12
Nebacop
tabl. 28x5mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
405,20 3628 10 7
karvedilol
3629 C07AG02
Carvedigamma
12,5
film tabl. 30x12,5mg
Artesan Pharma
GmbH&Co.KG
za Worwag Pharma
GmbH&Co.KG
Nemačka
387,60 3630 C07AG02
Carvedigamma 25
film tabl. 30x25mg
Artesan Pharma
GmbH&Co.KG
za Worwag Pharma
GmbH&Co.KG
Nemačka
490,40 3631 C07AG02
Carvedilol Sandoz tabl. 30x6,25mg
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
303,70 3632 C07AG02
Carvedilol Sandoz tabl. 30x12,5mg
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
387,60 3633 C07AG02
Carvedilol Sandoz tabl. 30x25mg
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
490,40 3634 C07AG02
Coryol
tabl. 28x3,125mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
272,30 3635 C07AG02
Coryol
tabl. 28x6,25mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
278,70 *
3636 C07AG02
Coryol
tabl. 28x12,5mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
340,90 *
3637 C07AG02
Coryol
tabl. 28x25mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
453,70 3638 C07AG02
Dilatrend
tabl. 28x6,25mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
333,50 3639 C07AG02
Dilatrend
tabl. 28x12,5mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
434,00 3640 C07AG02
Dilatrend
tabl. 28x25mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
482,10 3641 C07AG02
Dilatrend
tabl. 30x6,25mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
357,30 3642 C07AG02
Dilatrend
tabl. 30x12,5mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
460,10 3643 C07AG02
Dilatrend
tabl. 30x25mg
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
530,80 3644 C07AG02
Karvileks
tabl. 30x12,5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
364,20 *
3645 C07AG02
Karvedilol
tabl. 30x6,25mg
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
303,70 3646 C07AG02
Karvedilol
tabl. 30x12,5mg
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
387,60 3647 C07AG02
Karvedilol
tabl. 30x25mg
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
490,40 3648 C07AG02
Milenol
tabl. 28x12.5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
340,10 *
3649 C07AG02
Milenol
tabl. 28x25mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
455,00 *
3650 10 7
propranolol hlorid
3651 C07AA05
Propranolol
tabl. 50x40mg
Galenika AD
Republika
Srbija
3652 10 7
sotalol
3653 C07AA07
Darob mite
tabl. 50x80mg
Abbott GmbH & Co.KG
Nemačka
3654 10 8
diosmin
3655 C05CA03
Phlebodia
film tabl. 15x600mg
Innothera Chouzy
Francuska
535,00 3656 C05CA03
Phlebodia
film tabl. 30x600mg
Innothera Chouzy
Francuska
1.041,20 3657 10 8
fluorometolon, neomicin,
feniramin
107,90 *
428,70 24. мај 2013.
1
2
Број 46
3
4
5
6
7
8
101
9
3658 C05AA06
Delmeson
mast; 0,2mg/g+1,6mg/
g+11,5mg/g; tuba, 1x10g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
85,90 3659 C05AA06
Delmeson
supozitorije,
5x(0.1mg+3mg+7.4mg)
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
76,20 3660 10 8
cinhokain, polikrezulen
3661 C05AD..
Faktu
mast; 10mg/g +50mg/g; tuba,
1x20g
Nycomed GmbH
Nemačka
292,80 *
3662 C05AD..
Faktu
supozitorije 10x(2,5mg +
100mg)
Nycomed GmbH
Nemačka
282,90 *
3663 10 9
trimetazidin
3664 C01EB15
Preductal MR
film tabl.sa modifikovanim
oslobađanjem, 60x35mg
Les Laboratories Servier
Industrie; Servier
(Ireland) Industries LTD;
Anpharm Przedsiebiorstwo
Farmaceutyczne S.A.
Francuska;
Irska;
Poljska
804,30 3665 C01EB15
Trimetacor
tableta sa produženim
oslobađanjem; 35mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
240,30 3666 C01EB15
Trimetacor
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 60x35mg
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
481,90 *
3667 C01EB15
Moduxin MR
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 30x35mg
Gedeon Richter Polska SP.
Z.O.O.; Gedeon Richter PLC
Poljska;
Mađarska
240,30 3668 C01EB15
Moduxin MR
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 60x35mg
Gedeon Richter Polska SP.
Z.O.O.; Gedeon Richter PLC
Poljska;
Mađarska
480,60 3669 C01EB15
Trimecard
tableta sa modifikovanim
oslobađanjem; 35mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
240,30 3670 C01EB15
Trimecard
tableta sa modifikovanim
oslobađanjem; 35mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10 kom
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
480,60 3671 C01EB15
Trimetazidin
PharmaS
tableta sa modifikovanim
oslobađanjem; 35mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
240,30 3672 C01EB15
Trimetazidin
PharmaS
tableta sa modifikovanim
oslobađanjem; 35mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10 kom
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
480,60 3673 10 9
ivabradin
3674 C01EB17
Coraxan
film tabl. 56x5mg
Servier (Ireland) Industries
LTD
Irska
4.895,30 3675 C01EB17
Coraxan
film tabl. 56x5mg
Les Laboratoires Servier
Industrie
Francuska
4.895,30 3676 C01EB17
Coraxan
film tabl. 56x7.5mg
Servier (Ireland) Industries
LTD
Irska
4.895,30 3677 C01EB17
Coraxan
film tabl. 56x7.5mg
Les Laboratoires Servier
Industrie
Francuska
4.895,30 3678 10 9
ranolazin
3679 C01EB18
Ranexa 375
tableta sa produženim
oslobađanjem; 375mg; ukupno
60 kom, blister, 6 x 10 kom
Menarini-Von Heyden
GMBH
Nemačka
5.086,20 3680 C01EB18
Ranexa 500
tableta sa produženim
oslobađanjem; 500mg; ukupno
60 kom, blister, 6 x 10 kom
Menarini-Von Heyden
GMBH
Nemačka
5.086,20 3681 C01EB18
Ranexa 750
tableta sa produženim
oslobađanjem; 750mg; ukupno
60 kom, blister, 6 x 10 kom
Menarini-Von Heyden
GMBH
Nemačka
5.086,20 3682 11
LEKOVI KOJI DELUJU NA BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
3683 11 0
azelastin
3684 R01AC03
Allergodil
sprej za nos, rastvor; 1mg/ml;
Meda Pharma GMBH &
bočica sa sprej pumpom, 1x10ml CO.KG
Nemačka
3685 11 0
beklometazon
3686 R01AD01
Beconase
sprej za nos, suspenzija; 50mcg/
dozi; bočica sa raspršivačem,
1x200doza
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
363,00 3687 R01AD01
Nasobec
sprej za nos, suspenzija;
50mcg/dozi; 30ml, bočica sa
raspršivačem, 1x200doza
Ivax Corporation USA
USA
359,80 3688 11 0
flutikazon
3689 R01AD08
Rinoco
sprej za nos, suspenzija; 50mcg/
doza; boca sa pumpom za doziranje, 1x120 doza
Teva Czech Industries S.R.O.
Češka
609,00 930,00 3690 11 0
mometazon
3691 R01AD09
Nasonex
sprej za nos; 0,05%; bočica
sa raspršivačem, 1x120 doza
(50mcg/dozi)
Schering-Plough Labo N.V.
Belgija
1.030,60 3692 R01AD09
Nasonex
sprej za nos, suspenzija;
0,05%; ukupno 18g; bočica sa
raspršivačem, 1x140 doza
Schering-Plough Labo N.V.
Belgija
1.202,10 3693 11 0
flutikazonfuroat
102
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
3694 R01AD12
Avamys
sprej za nos, suspenzija; 27,5mcg/doza; bočica sa
pumpom za doziranje, 1x120
doza
Glaxo Operations UK
Limited
Velika
Britanija
1.134,50 3695 11 0
fenilefrin hlorid, tramazolin
hlorid
3696 R01AB01
Adrianol
kapi za nos,rastvor; 1mg/
ml+1,5mg/ml; plast.bočica,
1x10ml
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
98,70 *
3697 R01AB01
Adrianol T
kapi za nos, rastvor; 0,5mg/
ml+0,5mg/ml; plast.bočica,
1x10ml
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
79,90 *
3698 11 1
ibuprofen, pseudoefedrin hlorid
3699 R01BA52
Defrinol forte
film tabl. 20x(400mg+60mg)
Galenika AD
Republika
Srbija
3700 11 1
loratadin, pseudoefedrin
3701 R01BA52
Clarinase
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
10x(5mg+120mg)
Schering-Plough Labo N.V.
Belgija
3702 11 2
acetilcistein
3703 R05CB01
Fluimucil
rastvor za inj.; 300mg; ampula,
5x3ml
Zambon Group Italia
Italija
3704 11 2
dornaze alfa
3705 R05CB13
Pulmozyme
rastvor za raspršivanje;
2500j/2,5ml; ampula, 6x2,5ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
3706 11 4
ketotifen
3707 R06AX17
Galitifen
sirup; 1mg/5ml; bočica, 1x100ml Galenika AD
Republika
Srbija
3708 11 4
indakaterol
3709 R03AC18
Onbrez Breezhaler prašak za inhalaciju, tvrda kapsula; 150mcg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
2.678,90 3710 R03AC18
Onbrez Breezhaler prašak za inhalaciju, tvrda kapsula; 300mcg; ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
2.678,90 3711 11 4
aminofilin
3712 R03DA05
Aminofilin
tabl. 50x100mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
123,10 3713 R03DA05
Aminofilin
rastvor za inj.; 250mg/10ml;
ampula, 50x10ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
573,50 3714 R03DA05
Aminofilin
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 20x350mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
206,80 3715 R03DA05
Aminophyllinum
rastvor za inj./ inf. ;
250mg/10ml; ampula, 50x10ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
911,80 3716 R03DA05
Aminofilin Retard
retard tabl. 20x350mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
206,80 3717 11 4
ciklesonid
3718 R03BA08
Alvesco 80
rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 80mcg/dozi; sprej-boca sa
dozerom, 1x120 doza
Nycomed GmbH
Nemačka
3.459,70 *
3719 R03BA08
Alvesco 160
rastvor za inhalaciju pod pritisNycomed GmbH
kom; 160mcg/dozi; sprej-boca sa
dozerom, 1x60 doza
Nemačka
1.886,70 *
3720 11 4
formoterol
3721 R03AC13
Oxis Turbuhaler
prašak za inhalaciju; 4,5mcg/
doza, 1x60 doza
AstraZeneca AB
Švedska
1.291,10 *
3722 R03AC13
Oxis Turbuhaler
prašak za inhalaciju; 9mcg/doza,
1x60 doza
AstraZeneca AB
Švedska
2.198,10 *
3723 11 4
fenoterol, ipratropium bromid
3724 R03AK03
Berodual N
rastvor za inhalaciju pod
pritiskom; (0,05mg+0,02mg)/
dozi; inhalator pod pritiskom sa
dozerom, 1x10ml/200doza
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
786,60 3725 R03AK03
Berodual
rastvor za raspršivanje; 0,5mg/
ml+0,25mg/ml; bočica, 1x20ml
Istituto De Angeli S.R.L.
Italija
384,90 3726 11 4
salbutamol
3727 R03CC02
Aloprol
tabl. 60x2mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
173,70 3728 R03CC02
Aloprol
sirup; 2mg/5ml; bočica,
1x100ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
104,30 3729 R03AC02
Aloprol
rastvor za raspršivanje; 5mg/ml;
bočica, 1x10ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
134,10 3730 R03AC02
Ecosal
aerosol za inhalaciju; 0,1mg/
dozi; bočica sa raspršivačem,
1x200 doza
Ivax Pharmaceuticals S.R.O.
Češka
311,30 3731 R03AC02
Ecosal EasiBreathe
aerosol za inhalaciju; 0,1mg/
dozi; bočica sa raspršivačem,
1x200 doza
Ivax Pharmaceuticals S.R.O.
Češka
311,30 144,60 *
241,10 318,70 14.231,30 154,60 *
24. мај 2013.
1
2
Број 46
3
4
5
6
7
8
103
9
3732 R03CC02
Spalmotil
tabl..60x2mg
Galenika AD
Republika
Srbija
175,00 *
3733 R03CC02
Spalmotil
oralni rastvor; 2mg/5ml; bočica,
1x200ml
Galenika AD
Republika
Srbija
198,20 *
3734 R03AC02
Spalmotil
rastvor za inhalaciju, bočica,
1x10ml (5mg/ml)
Galenika AD
Republika
Srbija
196,90 *
3735 R03AC02
Ventolin
suspenzija za inhalaciju pod pri- GlaxoSmithKline
tiskom; 100mcg/doza, inhalator
Pharmaceuticals S.A.
pod pritis.sa dozerom, 200doza x
100mcg/doza
Poljska
363,00 3736 11 4
salmeterol
3737 R03AC12
Serevent Inhaler
CFC-Free
suspenzija za inhalaciju pod
pritiskom; 25mcg/doza; inhalator pod pritiskom sa dozerom,
120x25mcg/doza
Hemofarm A.D. u saradnji
sa GlaxoSmithKline Export
Limited, Velika Britanija
Republika
Srbija
3738 11 4
teofilin
3739 R03DA04
Durofilin
retard kaps. 40x125mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
132,00 *
3740 R03DA04
Durofilin
retard kaps. 40x250mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
320,80 *
3741 11 4
tiotropium bromid
3742 R03BB04
Spiriva
prašak za inhalaciju, tvrda
kaps.30x18mcg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
3.267,40 3743 R03BB04
Spiriva Respimat
rastvor za inhalaciju; 2.5mcg/
potisak; ukupno 4ml; uložak i
inhaler, 1x60 potisaka (30 doza)
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG
Nemačka
3.251,10 3744 11 4
beklometazon
3745 R03BA01
Becloforte CFCFree Inhaler
rastvor za inhalaciju pod
pritiskom; 250mcg/doza; inhalator pod pritiskom sa dozerom,
200x250mcg/doza
Hemofarm A.D. u saradnji
sa GlaxoSmithKline Export
Limited, Velika Britanija
Republika
Srbija
3746 R03BA01
Ecobec
rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 100mcg/doza; kontejner
pod pritiskom sa ventilom za
doziranje, 1x200 doza
Ivax Pharmaceuticals S.R.O.
Češka
738,70 3747 R03BA01
Ecobec
rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 250mcg/doza; kontejner
pod pritiskom sa ventilom za
doziranje, 1x200 doza
Norton Waterford T/V Ivax
Pharmaceuticals Ireland
Irska
729,70 3748 R03BA01
Ecobec EasiBreathe
rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 100mcg/doza; kontejner
pod pritiskom sa ventilom za
doziranje, 1x200 doza
Ivax Pharmaceuticals S.R.O.
Češka
1.092,60 3749 R03BA01
Ecobec EasiBreathe
rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 250mcg/doza; kontejner
pod pritiskom sa ventilom za
doziranje, 1x200 doza
Ivax Pharmaceuticals S.R.O.
Češka
1.497,00 3750 11 4
budesonid
3751 R03BA02
Pulmicort
Turbuhaler
prašak za inhalaciju ; 200mcg/
dozi; inhaler, doza 100x200mcg
AstraZeneca AB
Švedska
1.120,00 *
3752 R03BA02
Pulmicort
Turbuhaler
prašak za inhalaciju ; 400mcg/
dozi; inhaler, doza 100x400mcg
AstraZeneca AB
Švedska
2.128,90 3753 R03BA02
Pulmicort
suspenzija za raspršivanje ;
0.125mg/ml; ampula, 20x2ml
AstraZeneca AB
Švedska
1.317,70 3754 R03BA02
Pulmicort
suspenzija za raspršivanje ;
0.25mg/ml; ampula, 20x2ml
AstraZeneca AB
Švedska
1.126,20 *
3755 R03BA02
Pulmicort
suspenzija za raspršivanje ;
0.5mg/ml; ampula, 20x2ml
AstraZeneca AB
Švedska
1.690,90 *
3756 R03BA02
Budelin Novolizer prašak za inhalaciju ; 200mcg/
dozi; inhalator i uložak, 1x200
doza
Meda Pharma GMBH &
Nemačka;
CO.KG; Meda manufacturing Nemačka
GmbH
1.485,70 3757 R03BA02
Budelin Novolizer prašak za inhalaciju ; 200mcg/
dozi; uložak, 1x200 doza
Meda Pharma GMBH &
Nemačka;
CO.KG; Meda manufacturing Nemačka
GmbH
1.403,50 3758 11 4
beklometazon, formoterol
3759 R03AK07
Foster
rastvor za inhalaciju pod pritisChiesi Pharmaceuticals
kom; 100mcg/doza+6mcg/doza; GmbH
kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x120 doza
Austrija
3.425,60 3760 R03AK07
Foster
rastvor za inhalaciju pod pritisChiesi Pharmaceuticals
kom; 100mcg/doza+6mcg/doza; GmbH
kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x180 doza
Austrija
4.974,40 3761 11 4
budesonid, formeterol
3762 R03AK07
Symbicort
Turbuhaler
prašak za inhalaciju;
80mcg/dozi+4,5mcg/dozi;
inhaler,1x60doza
AstraZeneca AB
Švedska
1.862,90 *
3763 R03AK07
Symbicort
Turbuhaler
prašak za inhalaciju; 160mcg/
dozi+4,5mcg/dozi; inhaler,
1x60doza
AstraZeneca AB
Švedska
2.206,10 *
2.075,20 1.113,40 104
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
3764 R03AK07
Symbicort
Turbuhaler
prašak za inhalaciju;
320mcg/dozi+9mcg/dozi;
inhaler,1x60doza
AstraZeneca AB
Švedska
3765 11 4
flutikazon
3766 R03BA05
Flixonase
sprej za nos, suspenzija; 50mcg/
doza; boca sa pumpom za doziranje, 1x120doza
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
972,60 3767 R03BA05
Flixotide
suspenzija za inhalaciju pod pritiskom; 50mcg/doza; kontejner
pod pritiskom, 1x120 doza
Hemofarm A.D. u saradnji
sa GlaxoSmithKline Export
Limited Velika Britanija
Republika
Srbija
916,10 3768 R03BA05
Flixotide
suspenzija za inhalaciju pod pritiskom; 125mcg/doza; kontejner
pod pritiskom, 1x60 doza
Hemofarm A.D. u saradnji
sa GlaxoSmithKline Export
Limited Velika Britanija
Republika
Srbija
798,70 3769 R03BA05
Flixotide
suspenzija za inhalaciju pod pritiskom; 250mcg/doza; kontejner
pod pritiskom, 1x60 doza
Hemofarm A.D. u saradnji
sa GlaxoSmithKline Export
Limited Velika Britanija
Republika
Srbija
1.564,30 3770 11 4
salmaterol, flutikazon
3771 R03AK06
Seretide Diskus
prašak za inhalaciju, podeljen;
50mcg/doza+100mcg/doza;
diskus, 1x60 doza
Glaxo Wellcome Operations
Velika
Britanija
2.434,40 3772 R03AK06
Seretide Diskus
prašak za inhalaciju, podeljen;
50mcg/doza+250mcg/doza;
diskus, 1x60 doza
Glaxo Wellcome Operations
Velika
Britanija
3.297,50 3773 R03AK06
Seretide Diskus
prašak za inhalaciju, podeljen;
50mcg/doza+500mcg/doza;
diskus, 1x60 doza
Glaxo Wellcome Operations
Velika
Britanija
4.524,50 3774 11 4
montelukast
3775 R03DC03
Singulair
tabl.za žvakanje 28x5mg
MSD (Merck Sharp &
Dohme B.V.)
USA
3.002,10 3776 R03DC03
Singulair
film tabl. 28x10mg
MSD (Merck Sharp &
Dohme B.V.)
USA
2.869,00 3777 R03DC03
Singulair
granule; 4mg; kesica, 28x1 kom
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
3.108,90 3778 R03DC03
Singulair
tabl.za žvakanje, 28x4mg
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
3.258,30 3779 R03DC03
Monkasta
tabl.za žvakanje 28x4mg
Krka Polska Spolka Z.O.O.
Poljska
2.220,00 3780 R03DC03
Monkasta
tabl.za žvakanje 28x5mg
Krka Polska Spolka Z.O.O.
Poljska
2.144,50 3781 R03DC03
Monkasta
film tabl. 28x10mg
Krka Polska Spolka Z.O.O.
Poljska
2.058,40 3782 R03DC03
Monkasta
tableta za žvakanje; 4mg; ukupno Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
28 kom; blister, 4 x 7 kom
Slovenija
2.104,70 3783 R03DC03
Monkasta
tableta za žvakanje; 5mg; ukupno Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
28 kom; blister, 4 x 7 kom
Slovenija
2.047,60 3784 R03DC03
Monkasta
film tableta; 10mg; ukupno 28
kom; blister, 2 x 14 kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
1.962,60 3785 R03DC03
Monkasta
film tableta; 10mg; ukupno 28
kom; blister, 4 x 7 kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
1.962,60 3786 R03DC03
Alvokast
tabl. za žvakanje 28x4mg
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
2.221,30 *
3787 R03DC03
Alvokast
tabl. za žvakanje 28x5mg
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
2.145,80 *
3788 R03DC03
Alvokast
film tabl. 28x10mg
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
2.059,70 *
3789 R03DC03
Montelukast
PharmaS
tabl. za žvakanje 28x5mg
Pharmas D.O.O.
Republika
Srbija
2.144,50 3790 R03DC03
Montelukast
PharmaS
tabl. 28x10mg
Pharmas D.O.O.
Republika
Srbija
2.058,40 3791 R03DC03
MontEP mini
tabl. za žvakanje 30x4mg
ExtractumPharma Co. LTD.
Mađarska
2.378,30 3792 R03DC03
MontEP junior
tabl. za žvakanje 30x5mg
ExtractumPharma Co. LTD.
Mađarska
2.297,60 3793 R03DC03
MontEP
film tabl. 30x10mg
ExtractumPharma Co. LTD.
Mađarska
2.205,40 3794 R03DC03
Monlast
tableta za žvakanje; 4mg; ukupno Belupo, Lijekovi i kozmetika
28 kom, blister, 2x14 kom
D.D.
Hrvatska
2.098,50 3795 R03DC03
Monlast
tableta za žvakanje; 5mg; ukupno Belupo, Lijekovi i kozmetika
28 kom, blister, 2x14 kom
D.D.
Hrvatska
2.008,00 3796 R03DC03
Monlast
film tableta; 10mg; ukupno 28
kom, blister, 2x14 kom
Hrvatska
1.927,50 3797 R03DC03
Teluka
tableta za žvakanje; 4mg; ukupno Galenika AD
28 kom, blister,
4x7 kom
Republika
Srbija
2.144,40 *
3798 R03DC03
Teluka
tableta za žvakanje; 5mg; ukupno Galenika AD
28 kom, blister,
4x7 kom
Republika
Srbija
2.087,30 *
3799 R03DC03
Teluka
film tableta; 10mg; ukupno 28
kom, blister, 4x7 kom
Galenika AD
Republika
Srbija
2.002,30 *
3800 11 5
folkodin
3801 R05DA08
Folkodin Alkaloid
kaps., tvrda; 10mg, blister 2x10
kom.
Alkaloid AD
Makedonija
188,30 *
3802 R05DA08
Folkodin Alkaloid
kaps., tvrda; 10mg; bočica, 1x20
kom.
Alkaloid AD
Makedonija
188,30 *
3803 R05DA08
Folkodin Alkaloid
oralni rastvor; 1mg/ml; bočica,
1x150ml
Alkaloid AD
Makedonija
232,40 *
3804 11 5
kodein fosfat
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
4.329,40 *
24. мај 2013.
1
2
Број 46
3
4
5
6
7
8
105
9
3805 R05DA04
Kodein fosfat
Alkaloid
tabl. 10x30mg
Alkaloid AD
Makedonija
3806 11 6
butamirat citrat
3807 R05DB13
Omnitus
depo film tabl. 10x20mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
168,60 *
3808 R05DB13
Omnitus
forte depo film tabl. 10x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
215,20 *
3809 R05DB13
Omnitus
sirup; 4mg/5ml; boca, 1x200ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
224,60 *
3810 R05DB13
Sinetus
oralni rastvor; 4mg/5ml; boca,
1x200ml
Galenika AD
Republika
Srbija
224,60 *
3811 11 6
levodropropizin
3812 R05DB27
Levopront
sirup; 6mg/ml; boca, 1x200ml
DOMPE S.P.A.
Italija
3813 11 9
flurbiprofen
3814 R02AX01
Strepsils Intensive
lozenga, 16x8.75mg
Reckitt Benckiser Healthcare
International LTD.
Velika
Britanija
3815 11 9
omalizumab
3816 R03DX05
Xolair
prašak i rastvarač za rastvor za
inj.; 150mg/1.2ml; bočica sa
rastvaračem u ampuli, 1x1.2ml
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
3817 11 9
roflumilast
3818 R03DX07
Daxas
film tabl. 30x500mcg
Nycomed GmbH
Nemačka
3819 11 9
beraktant
3820 R07AA..
Survanta
suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje; 25mg/ml;
bočica, 1x4ml
Abbott Logistics B.V.
Holandija
23.187,90 3821 R07AA..
Survanta
suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje; 25mg/ml;
bočica, 1x8ml
Abbott Logistics B.V.
Holandija
30.262,50 3822 11 9
poraktant alfa
3823 R07AA02
Curosurf
suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje; 120mg/1.5ml;
bočica staklena, 2x1.5ml
Chiesi Farmaceutici SPA;
Chiesi Pharmaceuticals
GmbH
Italija;
Austrija
90.593,80 3824 R07AA02
Curosurf
suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje; 240mg/3ml;
bočica staklena, 1x3ml
Chiesi Farmaceutici SPA;
Chiesi Pharmaceuticals
GmbH
Italija;
Austrija
83.663,50 3825 11 9
141,40 414,70 367,80 41.318,10 4.346,20 kiseonik
3826 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, komprimovani;
Messer Tehnogas A.D.
100% v/v; boca, 1x0.33 l-150 bar
Republika
Srbija
145,70 3827 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, komprimovani;
100% v/v; boca, 1x0.5 l-150 bar
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
174,70 3828 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, komprimovani;
100% v/v; boca, 1x1 l-150 bar
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
201,90 3829 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, komprimovani;
100% v/v; boca, 1x2 l-150 bar
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
227,90 3830 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, komprimovani;
100% v/v; boca, 1x3 l-150 bar
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
169,80 3831 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, komprimovani;
100% v/v; boca, 1x4 l-150 bar
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
227,90 3832 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, komprimovani;
100% v/v; boca, 1x5 l-150 bar
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
265,10 3833 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, komprimovani;
100% v/v; boca, 1x10 l-150 bar
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
311,90 3834 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, komprimovani;
100% v/v; boca, 1x10 l-200 bar
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
416,00 3835 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, komprimovani;
100% v/v; boca, 1x27 l-150 bar
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
861,80 3836 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, komprimovani;
100% v/v; boca, 1x40 l-150 bar
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
1.139,20 3837 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, komprimovani;
100% v/v; boca, 1x40 l-200 bar
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
1.522,50 3838 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, komprimovani;
100% v/v; boca, 1x50 l-150 bar
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
1.434,00 3839 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, komprimovani;
100% v/v; boca, 1x50 l-200 bar
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
1.916,50 3840 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x180 l
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
12.848,90 3841 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x2m3
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
55.940,40 3842 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x3m3
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
83.910,80 3843 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x5m3
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
139.851,20 3844 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x6m3
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
167.821,50 3845 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x8m3
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
223.762,00 106
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
3846 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x10m3
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
279.702,50 3847 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x11m3
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
328.411,60 3848 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x12m3
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
335.642,90 3849 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x13m3
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
363.613,10 3850 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x14m3
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
391.583,40 3851 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x15m3
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
419.553,70 3852 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x16m3
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
447.524,00 3853 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x17m3
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
475.494,20 3854 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x18m3
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
503.464,40 3855 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x20m3
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
559.314,70 3856 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x33m3
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
923.018,10 3857 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x41m3
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
1.146.780,20 3858 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x50m3
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
1.398.512,30 3859 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni; Messer Tehnogas A.D.
100% v/v; kontejner za transport,
1x10m3
Republika
Srbija
298.556,00 3860 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni; Messer Tehnogas A.D.
100% v/v; kontejner za transport,
1x15m3
Republika
Srbija
419.553,70 3861 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni; Messer Tehnogas A.D.
100% v/v; kontejner za transport,
1x20m3
Republika
Srbija
559.405,00 3862 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x36l
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
5.093,00 3863 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x46l
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
6.701,40 3864 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x600l
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
38.459,10 3865 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x1000l
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
43.703,40 3866 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas; 99.5% v/v; 3
l, boca
Linde gas Srbija Industrija
gasova A.D.
Republika
Srbija
158,60 3867 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas; 99.5% v/v; 10
l, boca
Linde gas Srbija Industrija
gasova A.D.
Republika
Srbija
297,20 3868 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas; 99.5% v/v; 40
l, boca
Linde gas Srbija Industrija
gasova A.D.
Republika
Srbija
1.340,30 3869 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas; 99.5% v/v; 50
l, boca
Linde gas Srbija Industrija
gasova A.D.
Republika
Srbija
1.340,30 3870 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas; 99.5% v/v; 180 l, Linde gas Srbija Industrija
palet rezervoar
gasova A.D.
Republika
Srbija
71,40 3871 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas; 99.5% v/v; 660 l, Linde gas Srbija Industrija
palet rezervoar
gasova A.D.
Republika
Srbija
58,30 3872 V03AN01
Medicinski
kiseonik
medicinski gas; 99.5% v/v;
14000 l, cisterna
Linde gas Srbija Industrija
gasova A.D.
Republika
Srbija
28,10 3873 11 9
ugljen-dioksid
3874 V03AN02
Medicinski ugljen- medicinski gas; 99.5% v/v; 1kg,
dioksid
boca
Linde gas Srbija Industrija
gasova A.D.
Republika
Srbija
118,00 3875 V03AN02
Medicinski ugljen- medicinski gas; 99.5% v/v; 10kg, Linde gas Srbija Industrija
dioksid
boca
gasova A.D.
Republika
Srbija
903,30 3876 V03AN02
Medicinski ugljen- medicinski gas; 99.5% v/v; 30kg, Linde gas Srbija Industrija
dioksid
boca
gasova A.D.
Republika
Srbija
2.359,90 3877 V03AN02
Medicinski ugljen- medicinski gas,delimično tečni;
dioksid
100% v/v; 1kg, boca
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
118,00 3878 V03AN02
Medicinski ugljen- medicinski gas,delimično tečni;
dioksid
100% v/v; 2kg, boca
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
235,90 3879 V03AN02
Medicinski ugljen- medicinski gas,delimično tečni;
dioksid
100% v/v; 4kg, boca
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
471,80 3880 V03AN02
Medicinski ugljen- medicinski gas,delimično tečni;
dioksid
100% v/v; 7,5kg, boca
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
677,40 3881 V03AN02
Medicinski ugljen- medicinski gas,delimično tečni;
dioksid
100% v/v; 10kg, boca
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
903,30 3882 V03AN02
Medicinski ugljen- medicinski gas,delimično tečni;
dioksid
100% v/v; 25kg, boca
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
1.966,70 3883 V03AN02
Medicinski ugljen- medicinski gas,delimično tečni;
dioksid
100% v/v; 30kg, boca
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
2.359,90 24. мај 2013.
1
2
Број 46
3
3884 V03AN02
3885 12
4
5
6
Medicinski ugljen- medicinski gas,delimično tečni;
dioksid
100% v/v; 37,5kg, boca
7
8
107
9
Messer Tehnogas A.D.
Republika
Srbija
2.950,00 LEKOVI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA
3886 12 0
demeklociklin, triamcinolon
3887 A01AD11
Ledermix
dentalna pasta; 30mg/g+10mg/g;
tuba, 1x5g
Riemser Arzneimittel AG
Nemačka
3888 12 1
pankreatin
(amilaza+lipaza+proteaza)
3889 A09AA02
Festal N
obložena tabl.; 500x
(4500FIPj+6000FIPj+300FIPj)
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
3890 A09AA02
Kreon 10 000
gastrorezistentna kapsula, tvrda;
20x150mg
Abbott Products GMBH
Nemačka
257,90 3891 A09AA02
Kreon 10 000
gastrorezistentna kapsula, tvrda;
50x150mg
Abbott Products GMBH
Nemačka
609,70 3892 A09AA02
Kreon 10 000
gastrorezistentna kapsula, tvrda;
100x150mg
Abbott Products GMBH
Nemačka
1.197,20 3893 A09AA02
Kreon 25 000
gastrorezistentna kapsula, tvrda;
20x300mg
Abbott Products GMBH
Nemačka
660,60 3894 A09AA02
Kreon 25 000
gastrorezistentna kapsula, tvrda;
50x300mg
Abbott Products GMBH
Nemačka
1.643,30 3895 A09AA02
Kreon 25 000
gastrorezistentna kapsula, tvrda;
100x300mg
Abbott Products GMBH
Nemačka
3.240,70 3896 A09AA02
Kreon 40 000
gastrorezistentna kapsula, tvrda;
20x400mg
Abbott Products GMBH
Nemačka
1.042,20 3897 A09AA02
Kreon 40 000
gastrorezistentna kapsula, tvrda;
50x400mg
Abbott Products GMBH
Nemačka
2.589,00 3898 A09AA02
Kreon 40 000
gastrorezistentna kapsula, tvrda;
100x400mg
Abbott Products GMBH
Nemačka
5.023,10 3899 A09AA02
Eurobiol 25000
gastrorezistentna kapsula, tvrda;
274.05-329.875mg; ukupno
100 kom, bočica staklena, 1 x
100 kom
Laboratoires Mayoly Spindler Francuska
3900 12 2
esomeprazol
3901 A02BC05
Nexium
gastrorezistentna tabl. 7x20mg
AstraZeneca AB
Švedska
320,00 *
3902 A02BC05
Nexium
gastrorezistentna tabl. 14x20mg
AstraZeneca AB
Švedska
638,70 *
3903 A02BC05
Nexium
gastrorezistentna tabl. 7x40mg
AstraZeneca AB
Švedska
452,20 *
3904 A02BC05
Nexium
gastrorezistentna tabl. 14x40mg
AstraZeneca AB
Švedska
903,70 *
3905 A02BC05
Nexium
prašak za rastvor za iv inj./ inf.,
bočica, 1x40mg
AstraZeneca AB
Švedska
559,10 3906 A02BC05
Nexium
prašak za rastvor za iv inj./ inf.,
bočica, 10x40mg
AstraZeneca AB
Švedska
5.592,40 *
3907 A02BC05
Emanera
gastrorezistentna kapsula, tvrda;
7x20mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
196,60 3908 A02BC05
Emanera
gastrorezistentna kapsula, tvrda;
14x20mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
393,30 3909 A02BC05
Emanera
gastrorezistentna kapsula, tvrda;
28x20mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
710,50 3910 A02BC05
Emanera
gastrorezistentna kapsula, tvrda;
7x40mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
272,00 3911 A02BC05
Emanera
gastrorezistentna kapsula, tvrda;
14x40mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
544,20 3912 A02BC05
Emanera
gastrorezistentna kapsula, tvrda;
28x40mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
996,50 3913 A02BC05
Esomeprazol
Sandoz
gastrorezistentna tabl. 7x20mg
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
196,60 3914 A02BC05
Esomeprazol
Sandoz
gastrorezistentna tabl. 7x40mg
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
272,00 3915 A02BC05
Esomeprazol
PharmaS
gastrorezistentna tableta 7x20mg
Pharmas D.O.O.
Republika
Srbija
196,60 3916 A02BC05
Esomeprazol
PharmaS
gastrorezistentna tableta
14x20mg
Pharmas D.O.O.
Republika
Srbija
393,30 3917 A02BC05
Esomeprazol
PharmaS
gastrorezistentna tableta 7x40mg
Pharmas D.O.O.
Republika
Srbija
272,00 3918 A02BC05
Esomeprazol
PharmaS
gastrorezistentna tableta
14x40mg
Pharmas D.O.O.
Republika
Srbija
544,20 4.767,40 1.884,50 2.791,40 3919 12 2
lansoprazol
3920 A02BC03
Lansoprazol ICP
gastrorezistentna kaps. tvrda,
28x15mg
Laboratorios Belmac S.A.
Španija
593,10 3921 A02BC03
Lansoprazol ICP
gastrorezistentna kaps. tvrda,
28x30mg
Laboratorios Belmac S.A.
Španija
945,20 3922 A02BC03
Lanzul
kaps. 14x30mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
529,20 3923 A02BC03
Lanzul S
kaps. 28x15mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
613,00 3924 A02BC03
Larona
gastrorezistentna kaps. tvrda,
28x15mg
Jadran Galenski Laboratorij
D.D.
Hrvatska
593,10 3925 A02BC03
Larona
gastrorezistentna kaps. tvrda,
28x30mg
Jadran Galenski Laboratorij
D.D.
Hrvatska
945,20 108
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
3926 A02BC03
Lazol
gastrorezistentna kapsula, tvrda;
15mg; ukupno 28 kom, blister,
4 x 7 kom
Farmal D.D.
Hrvatska
593,10 3927 A02BC03
Lazol
gastrorezistentna kapsula, tvrda;
30mg; ukupno 14 kom, blister,
2 x 7 kom
Farmal D.D.
Hrvatska
477,90 3928 A02BC03
Lazol
gastrorezistentna kapsula, tvrda;
30mg; ukupno 28 kom, blister,
4 x 7 kom
Farmal D.D.
Hrvatska
925,70 3929 A02BC03
Sabax
gastrorezistentna kaps. tvrda,
14x30mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
479,20 *
3930 A02BC03
Sabax
gastrorezistentna kaps. tvrda,
28x15mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
594,40 *
3931 12 2
omeprazol
3932 A02BC01
Loseprazol
gastrorezistentna kaps., tvrda,
14x20mg
Pro.Med.CS Praha A.S.
Češka
393,10 3933 A02BC01
Loseprazol
gastrorezistentna kaps., tvrda,
28x20mg
Pro.Med.CS Praha A.S.
Češka
696,40 3934 A02BC01
Omeprazid
gastrorezistentna kaps. 14x20mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
393,10 3935 A02BC01
Omeprol
prašak za rastvor za inf., bočica,
1x40mg
Sofarimex - Industria
Quimica E Farmaceutica
LDA
Portugalija
423,70 *
3936 A02BC01
Omnibel
gastrorezistentna kaps., tvrda,
7x10mg
Laboratorios Belmac S.A.
Španija
127,80 3937 A02BC01
Omnibel
gastrorezistentna kaps., tvrda,
14x10mg
Laboratorios Belmac S.A.
Španija
255,90 3938 A02BC01
Omnibel
gastrorezistentna kaps., tvrda,
14x20mg
Laboratorios Belmac S.A.
Španija
393,10 3939 A02BC01
Omnibel
gastrorezistentna kaps., tvrda,
28x20mg
Laboratorios Belmac S.A.
Španija
696,40 3940 A02BC01
Omeprazol ICP
gastrorezistentna kaps., tvrda,
7x10mg
Laboratorios Belmac S.A.
Španija
127,80 3941 A02BC01
Omeprazol ICP
gastrorezistentna kaps., tvrda,
14x10mg
Laboratorios Belmac S.A.
Španija
255,90 3942 A02BC01
Omeprazol ICP
gastrorezistentna kaps., tvrda,
14x20mg
Laboratorios Belmac S.A.
Španija
393,10 3943 A02BC01
Omeprazol ICP
gastrorezistentna kaps., tvrda,
28x20mg
Laboratorios Belmac S.A.
Španija
696,40 3944 A02BC01
Ortalox
gastrorezistentna kaps., tvrda,
14x10mg
Jadran Galenski Laboratorij
D.D.
Hrvatska
255,90 3945 A02BC01
Ortalox
gastrorezistentna kaps., tvrda,
28x10mg
Jadran Galenski Laboratorij
D.D.
Hrvatska
512,90 3946 A02BC01
Ortalox
gastrorezistentna kaps., tvrda,
14x20mg
Jadran Galenski Laboratorij
D.D.
Hrvatska
393,10 3947 A02BC01
Ortalox
gastrorezistentna kaps., tvrda,
28x20mg
Jadran Galenski Laboratorij
D.D.
Hrvatska
696,40 3948 A02BC01
Omex
gastrorezistentna kaps., tvrda,
14x20mg
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
393,10 3949 A02BC01
Omex
gastrorezistentna kaps., tvrda,
28x20mg
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
696,40 3950 A02BC01
Omeprazol
gastrorezistentna kaps., tvrda,
14x20mg
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
394,40 *
3951 A02BC01
Ortanol
gastrorezistentna kaps., tvrda,
14x20mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
393,10 3952 A02BC01
Ortanol
gastrorezistentna kaps., tvrda,
14x20mg
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
393,10 3953 A02BC01
Omeprol
gastrorezistentna kaps., tvrda,
15x20mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
422,30 *
3954 A02BC01
Smertoprazol
gastrorezistentna kaps., tvrda,
14x10mg
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
255,90 3955 A02BC01
Smertoprazol
gastrorezistentna kaps., tvrda,
14x20mg
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
393,10 3956 A02BC01
Smertoprazol
gastrorezistentna kaps., tvrda,
14x40mg
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
575,50 3957 A02BC01
Zeprom
gastrorezistentna kaps., tvrda,
14x20mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
393,10 3958 A02BC01
Omeprazol
gastrorezistentna kapsula, tvrda;
20 mg; ukupno 14 kom, blister,
2 x 7 kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
393,10 3959 A02BC01
Omeprazol
gastrorezistentna kapsula, tvrda;
20 mg; ukupno 15 kom, boca, 1
x 15 kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
420,60 3960 12 2
pantoprazol
3961 A02BC02
Controloc
gastrorezistentna tabl. 14x20mg
Nycomed Oranienburg
GmbH
Nemačka
402,50 *
3962 A02BC02
Controloc
gastrorezistentna tabl. 28x20mg
Nycomed GmbH
Nemačka
777,40 *
3963 A02BC02
Controloc
gastrorezistentna tabl.14x40mg
Nycomed Oranienburg
GmbH
Nemačka
673,30 *
24. мај 2013.
1
2
Број 46
3
4
5
6
7
8
109
9
3964 A02BC02
Controloc
prašak za rastvor za inj., bočica,
1x40mg
Nycomed GmbH
Nemačka
545,00 *
3965 A02BC02
Pulcet
gastrorezistentna tabl. 14x40mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
471,90 3966 A02BC02
Pulcet
gastrorezistentna tabl. 28x40mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
888,20 3967 A02BC02
Nolpaza
prašak za rastvor za inj.; bočica
staklena, 1x40mg
Laboratorios Alcala Farma
S.L.; Krka, Tovarna Zdravil,
D.D.
Španija;
Slovenija
382,70 3968 A02BC02
Nolpaza
prašak za rastvor za inj.; bočica
staklena, 5x40mg
Laboratorios Alcala Farma
S.L.; Krka, Tovarna Zdravil,
D.D.
Španija;
Slovenija
1.819,50 3969 A02BC02
Nolpaza
gastrorezistentna tabl.14x20mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
286,40 3970 A02BC02
Nolpaza
gastrorezistentna tabl.28x20mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
602,80 3971 A02BC02
Nolpaza
gastrorezistentna tableta; 20mg;
ukupno 30 kom; blister, 2 x 15
kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
609,70 3972 A02BC02
Nolpaza
gastrorezistentna tabl.14x40mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
468,40 3973 A02BC02
Nolpaza
gastrorezistentna tabl.28x40mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
888,20 3974 A02BC02
Nolpaza
gastrorezistentna tableta; 40mg;
ukupno 30 kom; blister, 2 x 15
kom
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
945,00 3975 A02BC02
Pantoprazol
Sandoz
gastrorezistentna tabl.14x20mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
310,90 3976 A02BC02
Pantoprazol
Sandoz
gastrorezistentna tabl.14x40mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
471,90 3977 A02BC02
Pantoprazal
gastrorezistentna tabl.30x20mg
Cipla LTD
Indija
636,50 3978 A02BC02
Pantoprazal
gastrorezistentna tabl.30x40mg
Cipla LTD
Indija
997,00 3979 A02BC02
Zoltex
gastrorezistentna tabl. 28x20mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
602,80 3980 A02BC02
Zoltex
gastrorezistentna tabl. 14x40mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
471,90 3981 A02BC02
Apazol
gastrorezistentna tabl. 28x20mg
Farmal D.D.
Hrvatska
602,80 3982 A02BC02
Apazol
gastrorezistentna tabl. 28x40mg
Farmal D.D.
Hrvatska
888,20 3983 A02BC02
Gastroloc
gastrorezistentna tabl. 14x20mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
310,90 3984 A02BC02
Gastroloc
gastrorezistentna tabl. 28x20mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
602,80 3985 A02BC02
Gastroloc
gastrorezistentna tabl. 14x40mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
471,90 3986 A02BC02
Gastroloc
gastrorezistentna tabl. 28x40mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
888,20 3987 A02BC02
Panrazol
gastrorezistentna tabl. 14x20mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
312,20 *
3988 A02BC02
Panrazol
gastrorezistentna tabl. 14x40mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
473,20 *
3989 A02BC02
Pantoprazol
PharmaS
gastrorezistentna tabl. 14x20mg
Pharmas D.O.O.
Republika
Srbija
310,90 3990 A02BC02
Pantoprazol
PharmaS
gastrorezistentna tabl. 28x20mg
Pharmas D.O.O.
Republika
Srbija
602,80 3991 A02BC02
Pantoprazol
PharmaS
gastrorezistentna tabl. 14x40mg
Pharmas D.O.O.
Republika
Srbija
471,90 3992 A02BC02
Pantoprazol
PharmaS
gastrorezistentna tabl. 28x40mg
Pharmas D.O.O.
Republika
Srbija
888,20 3993 12 3
himekromon
3994 A05AX02
Mendiaxon
obložena tabl. 20x200mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
3995 12 3
hioscin butilbromid
3996 A03BB01
Buscopan
obložena tabl. 20x10mg
Boehringer Ingelheim France
Francuska
3997 A03BB01
Buscopan
rastvor za inj.; 20mg/1ml; ampula, 6x1ml
Boehringer Ingelheim Espana Španija
S.A.
241,90 255,00 72,30 301,30 3998 A03BB01
Buscopan
supozitorije, 6x10mg
Istituto De Angeli S.R.L.
Italija
3999 12 3
mebeverin
4000 A03AA04
Rudakol
obložena tabl. 50x135mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
4001 A03AA04
Colospa retard
kaps. sa modifikovanim
oslobađanjem, tvrda; 30x200mg
Abbott Healthcare SAS
Francuska
1.063,80 4002 A03AA04
Colospa retard
kaps. sa modifikovanim
oslobađanjem, tvrda; 60x200mg
Abbott Healthcare SAS
Francuska
2.127,50 4003 12 3
metamizol, pitofenon, fenpiverinijum
4004 A03DA02
Baralgetas
tabl. 100x (500mg+5mg+0,1mg)
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
754,00 *
212,60 110
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
4005 A03DA02
Baralgetas
rastvor za inj.;
2500mg+10mg+0,1mg; ampula,
5x5ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
111,20 4006 A03DA02
Baralgetas
tabl. 10x (500mg+5mg+0.1mg)
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
45,40 4007 12 3
drotaverin
4008 A03AD02
No-Spa
tabl. 20x40mg
Chinoin Pharmaceutical and
Chemical Works Co.Ltd.
Mađarska
142,80 4009 A03AD02
No-Spa
tabl. 100x40mg
Chinoin Pharmaceutical and
Chemical Works Co.Ltd.
Mađarska
713,90 4010 A03AD02
No-Spa
rastvor za inj.; 40mg/2ml; ampula, 25x2ml
Chinoin Pharmaceutical and
Chemical Works Co.Ltd.
Mađarska
922,10 4011 12 4
cisaprid
4012 A03FA02
Cisap
tabl. 30x5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
147,70 *
4013 A03FA02
Cisap
tabl. 30x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
321,60 *
4014 12 4
metoklopramid hlorid
4015 A03FA01
Klometol
tabl. 30x10mg
Galenika AD
Republika
Srbija
135,30 *
4016 A03FA01
Klometol
oralni rastvor ; 5mg/5ml; bočica, Galenika AD
1x100ml
Republika
Srbija
79,80 *
4017 A03FA01
Klometol
rastvor za inj.; 10mg/2ml; ampula, 10x2ml
Galenika AD
Republika
Srbija
169,90 *
4018 A03FA01
Reglan
tabl. 40x10 mg
Alkaloid AD
Makedonija
178,70 4019 12 4
granisetron
4020 A04AA02
Kytril
koncentrat za rastvor za inj./inf.;
1mg/1ml; ampula, 5x1ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
3.787,40 4021 A04AA02
Kytril
film tabl. 10x1mg
Roche S.P.A.; F.HoffmannLaRoche Ltd
Italija;
Švajcarska
3.728,90 4022 A04AA02
Rasetron
film tabl 10x1mg
Actavis LTD
Malta
3.013,00 4023 A04AA02
Rasetron
film tabl. 5x2mg
Actavis LTD
Malta
2.978,20 4024 A04AA02
Granisetron-Teva
koncentrat za rastvor za inj./inf.;
1mg/1ml; ampula, 5x1ml
Teva Pharmaceutical Works
Private Ltd. Company
Mađarska
2.600,30 4025 A04AA02
Granisetron-Teva
koncentrat za rastvor za inj./inf.;
3mg/3ml; ampula, 5x3ml
Teva Pharmaceutical Works
Private Ltd. Company
Mađarska
4.628,70 4026 12 4
ondansetron
4027 A04AA01
Ondasan
film tabl. 10x4mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
2.083,60 *
4028 A04AA01
Ondasan
film tabl. 10x8mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
3.528,50 *
4029 A04AA01
Ondasan
rastvor za inj.; 4mg/2ml; ampula, 5x2ml
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
1.585,40 *
4030 A04AA01
Zofran
film tabl. 10x4mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
2.415,60 4031 A04AA01
Zofran
film tabl. 10x8mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
3.649,40 4032 A04AA01
Zofran
rastvor za inj.; 4mg/2ml; ampula, GlaxoSmithKline
5x2ml
Manufacturing S.P.A.
Italija
2.538,50 4033 A04AA01
Zofran
rastvor za inj.; 8mg/4ml; ampula, GlaxoSmithKline
5x4ml
Manufacturing S.P.A.
Italija
4.719,50 4034 12 4
palonosetron
4035 A04AA05
Aloxi
rastvor za inj.; 250mcg/5ml;
bočica, 1x5ml
Helsinn Birex
Pharmaceuticals Ltd.;
PharmaSwiss D.O.O.
Irska;
Republika
Srbija
4036 12 4
tropisetron
4037 A04AA03
Navoban
kaps., tvrda, 5x5mg
Novartis Farmaceutica S.A.
Španija
4038 A04AA03
Navoban
rastvor za inj./ inf.; 5mg/5ml;
ampula, 10x5ml
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
7.416,70 6.657,60 17.170,20 4039 12 4
aprepitant
4040 A04AD12
Emend
kaps., tvrda; 80mg; blister 2x1
kom
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
4.615,90 4041 A04AD12
Emend
kaps., tvrda; 125mg+80mg;
blister, 1x125mg i 2x80mg
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
6.426,50 4042 12 4
fosaprepitant
4043 A04AD..
Ivemend
prašak za rastvor za inf.; bočica,
1x115mg
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
4044 12 5
bisakodil
4045 A06AB02
Bisacodyl Actavis
gastrorezistentna tabl. 30x5mg
BalkanPharma-Dupnitza AD
Bugarska
4046 12 5
makrogol 4000
4047 A06AD65
Fortrans
prašak za pripremu oralne suspenzije, kesica, 4x74g
Beaufour Ipsen Industrie
Francuska
4048 12 5
natrijum pikosulfat
4049 A06AB08
Natrijum pikosulfat
draž. 30x5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
3.539,80 110,20 847,50 60,70 *
24. мај 2013.
1
2
Број 46
3
4
5
6
7
8
111
9
4050 12 5
polietilenglikol, natrijum-sulfat,
natrijum-hidrogenkarbonat,
natrijum-hlorid, kalijum-hlorid
4051 A06AD65
Klean-Prep
prašak za oralni rastvor; 59g+5,
685g+1,685g+1,465g+0,7425g;
kesica, 4x68.96g
Helsinn Birex
Pharmaceuticals Ltd
Irska
4052 12 6
loperamid
4053 A07DA03
Loperamid
tabl. 20x2mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
112,70 *
4054 A07DA03
Lopedium akut
kaps., tvrda, 10x2mg
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
55,70 4055 12 6
nifuroksazid
4056 A07AX03
Enterofuryl
kaps., tvrda, 30x100mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
254,90 4057 A07AX03
Enterofuryl
kaps., tvrda, 8x200mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
132,40 4058 A07AX03
Enterofuryl
kaps., tvrda, 16x200mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
264,50 4059 A07AX03
Enterofuryl
oralna suspenzija; 200mg/5ml;
bočica, 1x90ml
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
317,50 4060 12 7
laktuloza
4061 A06AD11
Lactulose-MIP
sirup; 650mg/ml; boca
plastična, 1x200ml
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
251,40 *
4062 A06AD11
Lactulose-MIP
sirup; 650mg/ml; boca
plastična, 1x500ml
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
543,40 *
4063 A06AD11
Lactulose-MIP
sirup; 650mg/ml; boca
plastična, 1x1000ml
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
1.012,30 *
4064 A06AD11
Portalak
sirup; 66,7g/100ml; boca,
1x500ml
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
518,90 *
4065 A06AD11
Duphalac
oralni rastvor; 667g/l; boca
plastična, 1x500ml
Abbott Biologicals B.V.
Holandija
543,00 4066 A06AD11
Laktuloza
sirup; 66,7g/100ml; boca,
1x200ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
208,20 *
4067 A06AD11
Laktuloza
sirup; 66,7g/100ml; boca,
1x500ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
518,90 *
4068 12 7
L-ornitin-L-aspartat
4069 A05BA..
Hepa-Merz
granule, kesica, 30x3g
Merz Pharma GmbH & Co.
KGaA
Nemačka
3.116,70 4070 A05BA..
Hepa-Merz
koncentrat za rastvor za inf.;
5g/10ml; ampula, 10x10ml
Merz Pharma GmbH & Co.
KGaA
Nemačka
6.406,20 4071 12 7
ursodeoksiholna kiselina
4072 A05AA02
Ursofalk
kaps., tvrda, 50x250mg
Dr. Falk Pharma GmbH
Nemačka
1.595,60 4073 A05AA02
Ursofalk
kaps., tvrda, 100x250mg
Dr. Falk Pharma GmbH
Nemačka
3.160,50 4074 A05AA02
Ursosan
kaps., tvrda, 50x250mg
Pro.Med.CS Praha A.S.
Češka
1.337,50 4075 A05AA02
Ursosan
kaps., tvrda 100x250mg
Pro.Med.CS Praha A.S.
Češka
2.613,90 4076 12 8
famotidin
4077 A02BA03
Famotidin
Alkaloid
film tabl. 20x20mg
Alkaloid AD
Makedonija
173,20 *
4078 A02BA03
Famotidin
Alkaloid
film tabl. 10x40mg
Alkaloid AD
Makedonija
178,10 *
4079 A02BA03
Famotidin
film tabl. 30x20mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
407,10 *
4080 A02BA03
Famotidin
film tabl. 30x40mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
782,30 *
4081 A02BA03
Quamatel
film tabl. 28x20mg
Gedeon Richter Ltd
Madjarska
238,90 *
4082 A02BA03
Quamatel
film tabl. 14x40mg
Gedeon Richter Ltd
Madjarska
263,90 *
4083 12 8
ranitidin
4084 A02BA02
Ranisan
film tabl. 20x150mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
278,70 *
4085 A02BA02
Ranisan
rastvor za inj./ inf.; 50mg/5ml;
ampula, 5x5ml
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
193,10 *
4086 A02BA02
Ranitidin
film tabl. 20x150mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
278,70 *
4087 A02BA02
Ranitidin
film tabl. 30x300mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
786,50 4088 A02BA02
Ranitidin
šumeće tabl. 20x150mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
294,10 *
4089 A02BA02
Ranitidin
šumeće tabl. 30x300mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
789,80 *
4090 A02BA02
Ranitidin
rastvor za inj./ inf.; 50mg/2ml;
ampula, 5x2ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
193,10 *
4091 A02BA02
Ransana
film tabl. 20x150mg
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
277,40 4092 A02BA02
Ranital
film tableta; 150mg; ukupno 20
kom, blister, 2 x 10 kom
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
277,40 740,90 112
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
4093 A02BA02
Ranital
film tableta; 300mg; ukupno 20
kom, blister, 2 x 10 kom
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
524,20 4094 A02BA02
Ranitidin
PharmaSwiss
film tabl. 20x150mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
277,40 4095 A02BA02
Ranitidin
PharmaSwiss
film tabl. 30x300mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
786,40 4096 A02BA02
Ulcodin
film tabl. 20x150mg
Alkaloid AD
Makedonija
181,60 *
4097 12 9
budesonid
4098 A07EA06
Budosan
gastrorezistentna kaps.tvrda
100x3mg
Dr. Falk Pharma GmbH
Nemačka
8.663,20 4099 A07EA06
Budenofalk
rektalna pena; 2mg/doza; ukupno Dr. Falk Pharma GmbH
14 doza, kontejner pod pritiskom
sa ventilom za doziranje, 14 x
1.2 g
Nemačka
6.928,90 4100 12 9
alverin, simetikon
4101 A03AX58
Meteospasmyl
kaps., meka; 20x(60mg+300mg)
Laboratoires Mayoly Spindler Francuska
269,60 4102 A03AX58
Meteospasmyl
kaps., meka; 30x(60mg+300mg)
Laboratoires Mayoly Spindler Francuska
404,50 4103 12 9
mesalazin
4104 A07EC02
5 -ASA
gastrorezistentna tabl.
100x250mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
1.116,60 *
4105 A07EC02
5 -ASA
supozitorije 30x250mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
901,90 *
4106 A07EC02
Salofalk
gastrorezistentna tabl. 50x250mg Dr. Falk Pharma GmbH
Nemačka
961,90 4107 A07EC02
Salofalk
gastrorezistentna tabl.
100x250mg
Dr. Falk Pharma GmbH
Nemačka
1.878,30 4108 A07EC02
Salofalk
gastrorezistentna tabl. 50x500mg Dr. Falk Pharma GmbH
Nemačka
1.616,70 4109 A07EC02
Salofalk
gastrorezistentna tabl.
100x500mg
Dr. Falk Pharma GmbH
Nemačka
2.978,40 4110 A07EC02
Salofalk
supozitorije 10x500mg
Dr. Falk Pharma GmbH
Nemačka
733,80 4111 A07EC02
Salofalk
klizme 7x4g/60ml
Dr. Falk Pharma GmbH
Nemačka
3.177,90 4112 A07EC02
Salofalk
granule sa produženim
oslobađanjem; kesica 50x500mg
Dr. Falk Pharma GmbH
Nemačka
2.311,10 4113 A07EC02
Salofalk
granule sa produženim
oslobađanjem; kesica
100x500mg
Dr. Falk Pharma GmbH
Nemačka
4.375,70 4114 A07EC02
Salofalk
granule sa produženim
oslobađanjem; kesica
50x1000mg
Dr. Falk Pharma GmbH
Nemačka
3.975,00 4115 A07EC02
Salofalk
granule sa produženim
oslobađanjem; kesica
100x1000mg
Dr. Falk Pharma GmbH
Nemačka
7.722,40 4116 A07EC02
Asacol
gastrorezistentna tabl.
100x400mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
1.972,40 4117 A07EC02
Pentasa
tabl. sa produženim oslobadjanjem, 100x500mg
Ferring International Center
SA
Švajcarska
3.048,10 4118 A07EC02
Pentasa
supozitorije, 28x1g
Ferring International Center
SA
Švajcarska
3.447,30 4119 A07EC02
Pentasa
rektalna suspenzija; 1g/100ml;
bočica, 7x100ml
Ferring-Lečiva, A.S.
Češka
4120 12 9
sulfasalazin
4121 A07EC01
Salazopyrin EN
gastrorezistentna tabl.
100x500mg
Kemwell AB
Švedska
4122 05 3
kalijum-hlorid
4123 A12BA01
Kalii chloridi
oralni prašak; 1g; ukupno 10
kom, kesica, 10 x 1g
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
4124 12 9
agalzidaza beta
4125 A16AB04
Fabrazyme
prašak za koncentrat za rastvor
za inf.; bočica, 1x5mg
Genzyme Limited
Velika
Britanija
60.743,70 4126 A16AB04
Fabrazyme
prašak za koncentrat za rastvor
za inf.; bočica, 1x35mg
Genzyme Limited
Velika
Britanija
383.108,80 4127 13
LEKOVI KOJI DELUJU NA BOLESTI UROGENITALNOG SISTEMA
885,80 936,00 241,10 4128 13 2
norfloksacin
4129 J01MA06
Nolicin
film tabl. 20x400mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
457,40 4130 J01MA06
Nofocin
tabl. 20x400mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
457,40 4131 J01MA06
Uricin
film tabl. 20x400mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
458,70 *
4132 13 2
pipemidna kiselina
4133 J01MB04
Palin
kaps. 20x200mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
225,40 4134 J01MB04
Pipegal
kaps., tvrda, 20x200mg
Galenika AD
Republika
Srbija
363,50 *
4135 J01MB04
Pipem
kaps.tvrda, 20x200mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
363,50 *
4136 13 3
natrijum hidrogenkarbonat
24. мај 2013.
1
2
Број 46
3
4
5
6
7
8
113
9
4137 B05XA02
Natriumbicarbonat koncentrat za inf.; 8,4%; bočica,
Fresenius 8,4% 10x100ml
Konzentrat
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
2.488,40 4138 13 4
alfuzosin
4139 G04CA01
Xatral XL
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 30x10mg
Sanofi Synthelabo Limited
Velika
Britanija
696,60 4140 G04CA01
Xatral SR
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 28x5mg
Sanofi Winthrop Industrie
Francuska
285,40 4141 G04CA01
Xatral SR
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 56x5mg
Sanofi Winthrop Industrie
Francuska
570,90 4142 13 4
finasterid
4143 G04CB01
Finpros
film tabl. 28x5mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
832,80 4144 G04CB01
Proscar
film tabl. 28x5mg
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
1.028,50 4145 G04CB01
Prosterid
film tabl. 28x5mg
Gedeon Richter PLC
Mađarska
832,80 4146 G04CB01
FinastEP
film tabl. 28x5mg
Cipla Limited
Indija
832,80 4147 G04CB01
Finasterid Sandoz
film tabl. 30x5mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
896,20 4148 G04CB01
Beneprost
film tabl. 30x5mg
Ivačić i sinovi D.O.O.
Republika
Srbija
896,20 4149 G04CB01
Finasteride-Teva
film tabl. 28x5mg
Teva Pharmaceutical Works
Private Limited Company
Mađarska
832,80 4150 G04CB01
Zerlon
film tabl. 30x5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
897,50 *
4151 G04CB01
Finasterid
PharmaS
film tableta; 5mg; ukupno 28
kom, blister, 2x14 kom
Pharmas D.O.O.
Republika
Srbija
821,10 4152 13 4
dutasterid
4153 G04CB02
Avodart
kaps. meka, 30x0,5mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
4154 13 4
tamsulosin
4155 G04CA02
Flosin
kaps. sa modifikovanim
oslobađanjem, tvrda, 30x0,4mg
Berlin Chemie AG (Menarini
Group)
Nemačka
637,00 4156 G04CA02
Tamsol
kaps. sa produženim
oslobađanjem, tvrda, 30x0,4mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
637,00 4157 G04CA02
Tamosin
kaps. sa produženim
oslobađanjem, tvrda, 30x0,4mg
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
638,30 *
4158 G04CA02
Tamsudil
kaps. sa modifikovanim
oslobađanjem, tvrda, 30x0,4mg
Synthon Hispania, S.L.
Španija
637,00 4159 G04CA02
Omsal
kaps. sa produženim
oslobađanjem, tvrda, 30x0,4mg
S.C. Gedeon Richter
Romania S.A.
Rumunija
637,00 4160 G04CA02
Omsal
kaps. sa produženim
oslobađanjem, tvrda, 100x0,4mg
S.C. Gedeon Richter
Romania S.A.
Rumunija
2.148,60 4161 G04CA02
Tanyz
kaps. sa modifikovanim
oslobađanjem, tvrda, 30x0,4mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
637,00 4162 G04CA02
Tamsu Genericon
retard
kaps. sa modifikovanim
oslobađanjem, tvrda, 10x0,4mg
Genericon Pharma GMBH
Austrija
206,60 4163 G04CA02
Betamsal
kaps. sa modifikovanim
oslobađanjem, tvrda, 30x0,4mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
638,30 *
4164 G04CA02
Tamsulosin
PharmaS
kapsula sa modifikovanim
oslobađanjem, tvrda; 0,4mg;
ukupno 30 kom, blister, 3x10
kom
Pharmas D.O.O.
Republika
Srbija
637,20 4165 silodosin
4166 G04CA04
Urorec
kapsula, tvrda; 4 mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Recordati Industria Chimica
E Farmaceutica S.P.A.
Italija
478,30 4167 G04CA04
Urorec
kapsula, tvrda; 8 mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10 kom
Recordati Industria Chimica
E Farmaceutica S.P.A.
Italija
956,00 4168 13 4
dutasterid, tamsulosin
4169 G04CA52
Duodart
kaps. tvrda; 30x(0.5mg+0.4mg),
bočica
Catalent Germany Schorndorf Nemačka
GmbH
4170 13 5
dezogestrel, etinilestradiol
4171 G03AA09
Mercilon
tabl. 21x (0,15mg+0,02mg)
Organon Ireland Limited
Irska
413,70 4172 G03AA09
Novynette
film tabl., 21x(0,15mg+0,02mg)
Gedeon Richter PLC
Mađarska
388,80 *
4173 G03AA09
Regulon
film tabl., 21x(0,15mg+0,03mg)
Gedeon Richter PLC
Mađarska
284,40 4174 G03AA09
Regulon
film tabl., 63x(0,15mg+0,03mg)
Gedeon Richter PLC
Mađarska
853,30 4175 13 5
dienogest, etinilestradiol
4176 G03FA15
Jeanine
obložena tabl. 21x(2mg +
0,03mg)
Schering AG
Nemačka
4177 13 5
drospirenon, etinilestradiol
4178 G03AA12
Yasmin
film tabl. 21x(3mg+0,03mg)
Schering AG
Nemačka
867,50 4179 G03AA12
Yaz
film tabl.; 3mg+0.02mg;
Schering GMBH & Co.
blister,1x28 kom. (24+4 placebo) Produktions KG
Nemačka
864,60 4180 G03AA12
Linatera
film tabl. 3mg + 0.02mg; blister,
1x28 kom. (24 + 4 placebo)
Schering GMBH & Co.
Produktions KG
Nemačka
864,60 4181 G03AA12
Palandra
film tabl. 21x(3mg + 0.03mg)
Bayer Schering Pharma AG
Nemačka
867,50 4182 G03AA12
Midiana
film tabl. 21x(3mg + 0.03mg)
Gedeon Richter PLC
Mađarska
720,40 *
2.101,70 2.853,30 564,10 114
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
4183 G03AA12
Midiana
film tabl. 63x(3mg+0,03mg)
Gedeon Richter PLC
Mađarska
2.157,20 4184 13 5
gestoden, etinilestradiol
4185 G03AA10
Logest
obložena tabl.
21x(0,075mg+0,02mg)
Schering AG
Nemačka
556,10 4186 G03AA10
Lindynette 20
obložena tabl.
21x(75mcg+20mcg)
Gedeon Richter PLC
Mađarska
463,60 *
4187 G03AA10
Lindynette 20
obložena tabl.
63x(75mcg+20mcg)
Gedeon Richter PLC
Mađarska
1.094,30 4188 13 5
levonorgestrel, etinilestradiol
4189 G03AA07
Legravan
film tabl. 21x (0,15mg+0,03mg)
Galenika AD
Republika
Srbija
150,80 *
4190 G03AA07
Microgynon 30
obložena tabl.
21x(0,15mg+0,03mg)
Schering AG
Nemačka
306,20 4191 G03AA07
Tri-Regol
obložena tabl.; 50mcg+30mcg/7
5mcg+40mcg/125mcg+30mcg;
blister,1x21 kom
Gedeon Richter PLC
Mađarska
271,10 *
4192 G03AA07
Tri-Regol
obložena tabl.; 50mcg+30mcg/7
5mcg+40mcg/125mcg+30mcg;
blister,3x21 kom
Gedeon Richter PLC
Mađarska
809,80 4193 G03AA07
Rigevidon
obložena tabl.
21x(150mcg+30mcg)
Gedeon Richter PLC
Mađarska
149,50 4194 G03AA07
Rigevidon
obložena tabl.
63x(150mcg+30mcg)
Gedeon Richter PLC
Mađarska
448,40 4195 13 5
estradiolvalerat, dienogest
4196 G03AB..
Qlaira
film tabl.;
3mg/2mg+2mg/2mg+3mg/1mg;
blister, 1x28 kom
Schering GMBH&Co.
Produktions KG
Nemačka
4197 13 5
ulipristal
4198 /
Ellaone
tabl. 1x30mg
Osny Pharma S.A.S.
Francuska
4199 13 5
dezogestrel
4200 G03AC09
Cerazette
film tabl. 28x75mcg
N.V.Organon
Holandija
829,30 4201 G03AC09
Cerazette
film tabl. 28x75mcg
Organon Ireland Limited
Irska
829,30 4202 13 6
benzalkonijum hlorid
4203 G02BB..
Pharmatex
vaginalne kaps. 6x18,90mg
Innothera Chouzy
Francuska
366,40 4204 G02BB..
Pharmatex
tabl. za vaginalnu primenu,
12x20mg
Innothera Chouzy
Francuska
325,30 4205 13 6
levonorgestrel
4206 G03AC03
Mirena
intrauterini dostavni sistem,
1x52mg
Schering OY
Finska
4207 13 6
etonogestrel, etinilestradiol
4208 G02BB01
Nuva Ring
vaginalni prsten, kesica,
1x(11,7mg+2,7mg)
Organon Agencies B.V.
Holandija
4209 13 7
benzidamin
4210 G02CC03 Tantum rosa
granule za vaginalni rastvor,
kesica, 10x0,5g
Aziende Chimiche Riunite
Angelini Francesco S.P.A.
Italija
4211 13 7
estriol
4212 G03CA04
Ovestin
vagitorija; 0,5mg; strip,
15x0,5mg
N.V.Organon
Holandija
714,40 4213 G03CA04
Ovestin
vaginalni krem; 1mg/g; tuba sa
aplikatorom, 1x15g
Organon Ireland Limited
Irska
608,70 4214 13 7
lactobacillus acidophilus, estriol
4215 G03CA..
Gynoflor
vaginalna tabl. 6x(1x10exp8
CFU + 0,03mg)
Cemelog-BRS Kft; Medinova Mađarska;
LTD.
Švajcarska
4216 13 7
dekvalinijum-hlorid
4217 G01AC05
Fluomizin
vaginalna tabl. 6x10mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
4218 13 7
ekonazol
4219 G01AF05
Ecalin
vagitorije 3x150mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
252,50 4220 G01AF05
Ecalin
vagitorije 6x150mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
505,10 4221 13 7
fentikonazol
4222 G01AF12
Lomexin
vaginalna kaps. 1x600mg
Cetalent Italy S.P.A.
Italija
4223 13 7
metronidazol
4224 G01AF01
Orvagil
vaginalne tabl. 10x500mg
Galenika AD
Republika
Srbija
202,80 *
4225 G01AF01
Arilin Rapid
vagitorija, 1000mg; strip, 1x2
kom.
Dr. August Wolff GmbH &
Co. Arzneimittel
Nemačka
307,20 4226 13 7
mikonazol nitrat
4227 G01AF04
Gino Daktanol
vagitorije 7x200mg
Galenika AD
Republika
Srbija
4228 13 7
metronidazol, mikonazol
4229 G01AF20
Neo-Penotran
vagitorije 14x(500mg+100mg)
Embil Pharmaceutical Co.
Ltd
Turska
1.067,50 1.891,30 11.880,80 961,40 400,80 613,40 667,60 294,20 282,40 *
746,00 24. мај 2013.
1
2
Број 46
3
4
5
6
7
8
115
9
4230 G01AF20
Neo-Penotran
forte
vagitorije 7x(750mg+200mg)
Embil Pharmaceutical Co.
Ltd
Turska
743,40 4231 13 7
nistatin, neomicin, polimiksin B
4232 G01AA51
Polygynax
vaginalna kaps.meka,
6x(100000ij+35000ij+35000ij)
Innothera Chouzy
Francuska
316,30 4233 G01AA51
Polygynax
vaginalna kaps.meka,
12x(100000ij+35000ij+35000ij)
Innothera Chouzy
Francuska
585,60 4234 13 7
nifuratel, nistatin
4235 G01AX99
Macmiror
Complex
vaginalna kaps.meka,
12x(500mg+200000ij)
Poli Industria Chimica S.P.A.
Italija
821,70 4236 G01AX99
Macmiror
Complex
vaginalna mast; 100mg/
g+40000ij/g ; tuba, 1x30g
Poli Industria Chimica S.P.A.
Italija
614,70 4237 13 7
nistatin
4238 G01AA01
Nystatin
vaginalne tabl. 15x100000ij
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
4239 13 7
polikrezulen
4240 G01AX03
Albothyl
vagitorija, 6x90mg
Nycomed GmbH
Nemačka
4241 13 7
progesteron
4242 G03DA04
Crinone
vaginalni gel; 8%; aplikator,
15x1,125g
Fleet Laboratories Limited za Velika
Serano Limited
Britanija
4243 13 9
aciklovir
4244 D06BB03
Aciklovir
mast; 5%; tuba, 1x5g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
266,50 4245 D06BB03
Aciklovir
krem; 5%; tuba, 1x5g
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
267,80 *
4246 13 9
imikvimod
4247 D06BB10
Aldara
krem; 5%; kesica, 12x250mg
3M Health Care Limited
Velika
Britanija
4248 13 9
zeleni čaj (Camellia sinensis
(L.)), suvi ekstrakt lista
4249 HD06BB..
Veregen
mast; 10%; tuba, 1x15g
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
4250 13 9
sildenafil
4251 G04BE03
Viagra
film tabl. 1x25mg
Pfizer PGM
Francuska
603,80 4252 G04BE03
Viagra
film tabl. 1x50mg
Pfizer PGM
Francuska
718,80 4253 G04BE03
Viagra
film tabl. 1x100mg
Pfizer PGM
Francuska
862,60 4254 G04BE03
Vizarsin
film tabl. 1x25mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
471,80 4255 G04BE03
Vizarsin
film tabl. 1x50mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
507,00 4256 G04BE03
Vizarsin
film tabl. 1x100mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
659,30 4257 G04BE03
Sildena
film tabl. 1x25mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
473,10 *
4258 G04BE03
Sildena
film tabl. 1x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
508,30 *
4259 G04BE03
Sildena
film tabl. 1x100mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
660,60 *
4260 G04BE03
Ernafil
film tabl. 1x25mg
Actavis LTD; Actavis HF
Malta;
Island
473,10 *
4261 G04BE03
Ernafil
film tabl. 1x50mg
Actavis LTD; Actavis HF
Malta;
Island
508,30 *
4262 G04BE03
Ernafil
film tabl. 1x100mg
Actavis LTD; Actavis HF
Malta;
Island
660,60 *
4263 G04BE03
Menagra
film tableta; 25mg; ukupno 1
kom, blister 1 x 1 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
454,50 4264 G04BE03
Menagra
film tableta; 25mg; ukupno 2
kom, blister 1 x 2 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
908,90 4265 G04BE03
Menagra
film tableta; 25mg; ukupno 4
kom, blister 1 x 4 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
1.817,90 4266 G04BE03
Menagra
film tableta; 50mg; ukupno 1
kom, blister 1 x 1 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
484,20 4267 G04BE03
Menagra
film tableta; 50mg; ukupno 2
kom, blister 1 x 2 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
968,50 4268 G04BE03
Menagra
film tableta; 100mg; ukupno 1
kom, blister 1 x 1 kom
Zdravlje-Medic D.O.O.
Republika
Srbija
624,70 4269 G04BE03
Gedena
tableta za žvakanje; 25mg; ukupno 2 kom, blister, 1 x 2 kom
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
908,90 4270 G04BE03
Gedena
tableta za žvakanje; 50mg; ukupno 2 kom, blister, 1 x 2 kom
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
968,50 4271 G04BE03
Gedena
tableta za žvakanje; 100mg; uku- Alvogen D.O.O. Barice
pno 2 kom, blister, 1 x 2 kom
Republika
Srbija
1.249,40 4272 G04BE03
Dinamico
film tableta; 50mg; ukupno 4
kom, blister, 1 x 4 kom
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
1.937,00 4273 G04BE03
Dinamico
film tableta; 100mg; ukupno 4
kom, blister, 1 x 4 kom
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
2.498,70 4274 13 9
tadalafil
4275 G04BE08
Cialis
film tabl. 4x10mg
Eli Lilly and Company Ltd.
Velika
Britanija
76,20 *
302,10 *
3.813,30 5.595,80 4.804,90 3.456,60 116
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
4276 G04BE08
Cialis
film tabl. 4x20mg
Eli Lilly and Company Ltd.
Velika
Britanija
3.456,60 4277 G04BE08
Cialis
film tabl. 2x20mg
Eli Lilly and Company Ltd.
Velika
Britanija
1.728,20 4278 13 9
tolterodin tartarat
4279 G04BD07
Detrusitol
film tabl. 28x1mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
2.186,80 4280 G04BD07
Detrusitol
film tabl. 28x2mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
1.301,40 4281 13 9
solifenacin
4282 G04BD08
Vesicare
film tabl. 10x5mg
Astellas Pharma Europe B.V.
Holandija
1.095,70 4283 G04BD08
Vesicare
film tabl. 30x5mg
Astellas Pharma Europe B.V.
Holandija
3.178,70 4284 G04BD08
Vesicare
film tabl. 30x10mg
Astellas Pharma Europe B.V.
Holandija
3.896,50 4285 13 9
trospijum-hlorid
4286 G04BD09
Inkontan
film tabl. 20x15mg
Pharmazeutische Fabrik
Montavit Ges.m.b.H.
Austrija
539,90 4287 G04BD09
Inkontan
film tabl. 20x30mg
Pharmazeutische Fabrik
Montavit Ges.m.b.H.
Austrija
874,30 4288 13 9
vardenafil
4289 G04BE09
Levitra
film tabl. 2x10mg
Bayer HealthCare AG
Nemačka
895,20 4290 G04BE09
Levitra
film tabl. 2x20mg
Bayer HealthCare AG
Nemačka
1.748,80 4291 G04BE09
Levitra
film tabl. 4x5mg
Bayer HealthCare AG
Nemačka
895,20 4292 G04BE09
Levitra
film tabl. 4x10mg
Bayer HealthCare AG
Nemačka
2.058,40 4293 G04BE09
Levitra
film tabl. 4x20mg
Bayer HealthCare AG
Nemačka
3.497,50 4294 14
LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU PRI POROĐAJU I
KOMPLIKACIJAMA
TRUDNOĆE,
POROĐAJA
I
PUERPERIJUMA
4295 14 0
oksitocin
4296 H01BB02
Oxytocine
Synthetic
rastvor za inj.; 10ij/ml; ampula,
100x1ml
Gedeon Richter Ltd
Madjarska
3.484,40 *
4297 H01BB02
Syntocinon
rastvor za inj./ inf.; 5ij/ml;
ampula, 100x1ml
Novartis Pharma
Švajcarska
3.247,60 4298 H01BB02
Syntocinon
rastvor za inj./ inf.; 10ij/ml;
ampula, 100x1ml
Novartis Pharma
Švajcarska
4.136,20 4299 14 1
metilergometrin maleat
4300 G02AB01
Methylergometrin
oralne kapi, rastvor; 0,25mg/ml;
bočica, 1x10ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
92,70 4301 G02AB01
Methylergometrin
rastvor za inj.; 0,1mg/ml;
ampula, 50x1ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
563,10 4302 G02AB01
Methylergometrin
rastvor za inj.; 0,2mg/ml; ampula, 50x1ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.134,50 4303 14 2
fenoterol
4304 G02CA03
Partusisten
tabl. 50x5mg
Boehringer Ingelheim Ellas
A.E.
Grčka
4305 G02CA03
Partusisten
koncentrat za rastvor za inf.;
0,5mg/10ml; ampula, 5x10ml
Boehringer Ingelheim Espana Španija
S.A.
4306 14 2
heksoprenalin sulfat
4307 R03CC05
Gynipral
tabl. 20x0,5mg
Alkaloid AD
Makedonija
4308 14 3
dinoproston
4309 G02AD02
Prepidil
endocervikalni gel; 0,5mg/3g;
napunjen inj.špric, 1x3g
Pfizer Manufacturing
Belgium NV/SA
Belgija
2.178,50 4310 G02AD02
Prostin E2
vaginalna tabl. 4x3mg
Sanico N.V.
Belgija
4.537,10 4311 14 3
karboprost
4312 G02AD04
Prostin 15 M
rastvor za inj.; 0,25mg/1ml;
ampula, 1x1ml
Pfizer Manufacturing
Belgium NV/SA
Belgija
4313 14 9
atosiban
4314 G02CX01
Tractocile
rastvor za inj., bočica,
1x6,75mg/0,9ml
Ferring AB
Švedska
3.081,20 4315 G02CX01
Tractocile
koncentrat za rastvor za infuziju,
bočica, 1x37,5mg/5ml
Ferring AB
Švedska
9.660,30 4316 14 9
bromokriptin
4317 N04BC01
Bromokriptin
tabl. 30x2,5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
276,10 *
4318 N04BC01
Bromokriptin
tabl. 30x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
899,60 *
4319 14 9
kvinagolid
4320 G02CB04
Norprolac
tabl. 6x25mcg/50mcg
Ferring GmbH
Nemačka
425,90 4321 G02CB04
Norprolac
tabl. 30x75mcg
Ferring GmbH
Nemačka
2.464,00 4322 G02CB04
Norprolac
tabl. 30x150mcg
Ferring GmbH
Nemačka
4.448,40 4323 15
LEKOVI KOJI DELUJU
POTKOŽNOG TKIVA
I 4324 15 0
bacitracin, neomicin
4325 S01AA30
Enbecin
mast za oči; 500i.j/g+3,3mg/g;
ukupno 5g, tuba, 1 x 5g
Galenika AD
Republika
Srbija
4326 15 0
fusidat natrijum
NA
BOLESTI
KOŽE
598,40 634,60 248,40 1.084,90 94,50 *
24. мај 2013.
1
2
Број 46
3
4
5
6
7
8
117
9
4327 D06AX01
Stanicid
mast; 2%; tuba, 1x10g
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
248,50 *
4328 D09AA02
Stanicid
impregnirana kompresa;
30mg;aluminijumska folija 1x10
komada
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
277,20 *
4329 15 0
gentamicin
4330 D06AX07
Gentamicin
mast; 0,1%; tuba, 1x15g
Galenika AD
Republika
Srbija
4331 15 0
metronidazol
4332 D06BX01
Rozamet
krem; 1%; tuba, 1x25g
Jadran Galenski Laboratorij
D.D.
Hrvatska
4333 15 0
klindamicin
4334 D10AF01
Clindasome
gel sa lipozomima; 1%; tuba,
1x20g
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
4335 15 0
eritromicin, cink-acetat
4336 D10AF52
Zineryt
prašak i rastvarač za rastvor
za kožu; 40mg/ml+12mg/
ml; boca sa praškom i boca sa
rastvaračem, 1x30ml
Astellas Pharma Europe B.V.
Holandija
4337 15 1
sulfadiazin srebro
4338 D06BA01
Sanaderm
krem; 1%; tuba, 1x50g
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
4339 15 2
alklometazon
4340 D07AB10
Afloderm
krem; 0,5mg/g; tuba, 1x20g
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
268,30 *
4341 D07AB10
Afloderm
mast; 0,5mg/g; tuba, 1x20g
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
268,30 *
4342 15 2
betametazon
4343 D07AC01
Beloderm
krem; 0,5mg/g; tuba, 1x15g
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
172,70 *
4344 D07AC01
Beloderm
mast; 0,5mg/g; tuba, 1x15g
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
162,90 *
4345 D07AC01
Beloderm
rastvor za kožu; 0.5mg/g; ukupno 1 kom, bočica sa kapaljkom,
1x50mL
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
451,50 4346 15 2
dezoksimetazon
4347 D07AC03
Esperson
krem; 0,25%; tuba, 1x30g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
428,50 4348 D07AC03
Esperson M
mast; 0,25%; tuba, 1x30g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
428,50 4349 D07AC03
Esperson mite
krem; 0,05%; tuba, 1x30g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
114,90 4350 15 2
diflukortolon
4351 D07AC06
Decotal
krem; 0,1%; tuba, 1x20g
Alkaloid AD
Makedonija
243,30 4352 D07AC06
Decotal
mast; 0,1%; tuba, 1x20g
Alkaloid AD
Makedonija
243,30 4353 15 2
fluocinolon acetonid
4354 D07AC04
Sinoderm
krem; 0,25mg/g; tuba, 1x15g
Galenika AD
Republika
Srbija
78,80 *
4355 D07AC04
Sinoderm
mast; 0,25mg/g; tuba, 1x15g
Galenika AD
Republika
Srbija
78,80 *
4356 D07AC04
Sinoderm
gel; 0,25mg/g; tuba, 1x30g
Galenika AD
Republika
Srbija
120,40 *
4357 15 2
hidrokortizon
4358 D07AA02
Hydrocortison
mast; 2,5%; tuba, 1x5g
Galenika AD
Republika
Srbija
4359 15 3
mometazon
4360 D07AC13
Elocom
krem; 0,1%; tuba, 1x15g
Schering-Plough Labo N.V.
Belgija
297,00 4361 D07AC13
Elocom
mast; 0,1%; tuba, 1x15g
Schering-Plough Labo N.V.
Belgija
297,00 4362 D07AC13
Elocom
rastvor za kožu; 0,1%; bočica,
1x 20ml
Schering-Plough Labo N.V.
Belgija
377,00 122,50 *
414,20 226,00 *
1.169,70 197,30 *
66,90 *
4363 15 3
betametazon, gentamicin
4364 D07CC01
Belogent
mast; 0,05%+100000ij/100g;
tuba, 1x15g
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
208,10 *
4365 D07CC01
Belogent
krem; 0,05%+100000ij/100g;
tuba, 1x15g
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
208,10 *
4366 D07CC01
Didermal
mast; 0,05%+100000ij/100g;
tuba, 1x15g
Galenika AD
Republika
Srbija
201,00 *
4367 D07CC01
Didermal
krem; 0,05%+100000ij/100g;
tuba, 1x15g
Galenika AD
Republika
Srbija
201,00 *
4368 15 3
betametazon, salicilna kiselina
4369 D07BC01
Belosalic
mast; 0,5mg/g+30mg/g; tuba,
1x30g
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
286,10 *
4370 D07BC01
Belosalic
rastvor za kožu; 0,5mg/
g+20mg/g; bočica, 1x50ml
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
459,20 *
4371 D07BC01
Diprosalic
rastvor za kožu; 0,5mg/
g+20mg/g; bočica, 1x30ml
Schering-Plough Labo N.V.
Belgija
317,00 118
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
4372 D07BC01
Diprosalic
mast; 0,5mg/g+30mg/g; tuba,
1x15g
Schering-Plough Labo N.V.
Belgija
156,80 4373 15 3
klotrimazol, betametazon,
gentamicin
4374 D01AC20
Triderm
mast; 10mg/g+0,5mg/g+1mg/g; Schering-Plough Farma LDA
tuba, 1x15g
Portugal
269,50 4375 D01AC20
Triderm
krem; 10mg/g+0,5mg/g+1mg/g;
tuba, 1x15g
Schering-Plough Labo N.V.
Belgija
269,50 4376 15 3
neomicin sulfat, fluocinolon
acetonid
4377 D07CC02
Sinoderm N
krem; (330000ij+0,025g)/100g ;
tuba, 1x15g
Galenika AD
Republika
Srbija
107,20 *
4378 D07CC02
Sinoderm N
mast; (330000ij+0,025g)/100g;
tuba, 1x15g
Galenika AD
Republika
Srbija
107,20 *
4379 15 3
hidrokortizon, oksitetraciklin
4380 D07CA01
Geokorton
mast; 10mg/g +30mg/g; tuba,
1x20g
Pliva Hrvatska D.O.O.
Hrvatska
4381 D07CA01
Hydrocyclin
mast; 1%+3%; tuba, 1x5g
Galenika AD
Republika
Srbija
65,40 *
4382 D07CA01
Hydrocyclin
mast; 1%+3%; tuba, 1x20g
Galenika AD
Republika
Srbija
212,30 *
4383 15 5
acitretin
4384 D05BB02
Neotigason
kaps., tvrda, 30x10mg
Cenexi SAS
Francuska
1.661,90 4385 D05BB02
Neotigason
kaps., tvrda, 100x10mg
Cenexi SAS
Francuska
5.539,60 4386 D05BB02
Neotigason
kaps., tvrda, 30x25mg
Cenexi SAS
Francuska
3.547,30 4387 D05BB02
Neotigason
kaps., tvrda, 100x25mg
Cenexi SAS
Francuska
11.824,40 4388 15 5
adapalen
4389 D10AD03
Sona
gel; 0,1%; tuba, 1x30g
Belupo, Lijekovi i kozmetika
D.D.
Hrvatska
4390 15 5
azelainska kiselina
4391 D10AX03
Skinoren
krem; 200mg/g; ukupno 30 g,
tuba, 1 x 30 g
Intendis Manufacturing SPA
Italija
4392 15 5
izotretinoin
4393 D10BA01
Roaccutane
kaps., meka, 30x10mg
F.Hoffman-LaRoche Ltd
Švajcarska
1.090,30 4394 D10BA01
Roaccutane
kaps., meka, 30x20mg
F.Hoffman-LaRoche Ltd
Švajcarska
2.052,30 4395 15 5
tazaroten
4396 D05AX05
Zorac
gel; 0,05%; tuba, 1x15g
Pierre Fabre Medicament
Production
Francuska
601,60 4397 D05AX05
Zorac
gel; 0,1%; tuba, 1x15g
Pierre Fabre Medicament
Production
Francuska
713,10 4398 15 6
polivinilpirolidon jod
4399 D08AG02
Betadine
rastvor za kožu; 10%; boca,
1x1000ml
Alkaloid AD
Makedonija
814,80 4400 D08AG02
Betadine
rastvor za kožu; 7,5%; boca,
1x1000ml
Alkaloid AD
Makedonija
744,90 4401 15 7
ciklopiroks
4402 D01AE14
Obytin
krem; 1%; tuba, 1x20g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
152,00 4403 D01AE14
Obytin
rastvor za kožu; 1%; plastična
bočica, 1x20ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
157,20 4404 D01AE14
Obytin
prašak za kožu; 1%; plastična
bočica, 1x30g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
253,50 4405 15 7
ekonazol
4406 D01AC03
Ecalin
krem; 1%; tuba, 1x20g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
182,60 4407 D01AC03
Ecalin
krem; 1%; tuba, 1x30g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
274,80 208,40 885,80 *
678,20 4408 15 7
mikonazol nitrat
4409 D01AC02
Daktanol
krem; 2%; tuba, 1x30g
Galenika AD
Republika
Srbija
198,20 *
4410 A01AB09
Daktanol
oralni gel; 2%; tuba, 1x40g
Galenika AD
Republika
Srbija
225,50 *
4411 15 7
terbinafin
4412 D01AE15
Lamisil
krem; 10mg/g; tuba, 1x15g
Novartis Consumer
Švajcarska
420,70 4413 D01AE15
Mycofin
krem; 1%; tuba, 1x15g
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
249,00 4414 15 7
butokonazol
4415 G01AF15
Gynofort
vaginalni krem; 20mg/g; aplikator, 1x5g
Gedeon Richter PLC
Mađarska
4416 15 9
deproteinizovani hemodijalizat
teleće krvi, hemijski i biološki
standardizovan
4417 C04AX..
Solcoseryl rastvor
za i.v. injektiranje
rastvor za inj.; 42,5mg/ml;
ampula, 25x2ml
Meda Pharma GmbH
& CO.KG; Legacy
Pharmaceuticals Switzerland
GmbH
Nemačka;
Švajcarska
701,00 5.533,50 24. мај 2013.
1
2
Број 46
3
4
5
6
7
8
119
9
4418 D11AX..
Solcoseryl
mast; 2.07mg/g; tuba, 1x20g
Meda Pharma GmbH
& CO.KG; Legacy
Pharmaceuticals Switzerland
GmbH
Nemačka;
Švajcarska
440,80 4419 D11AX..
Solcoseryl
gel; 4.15mg/g; tuba, 1x20g
Meda Pharma GmbH
& CO.KG; Legacy
Pharmaceuticals Switzerland
GmbH
Nemačka;
Švajcarska
519,60 4420 15 9
takrolimus
4421 D11AH01
Protopic
mast; 0,03%; tuba, 1x30g
Astellas Ireland CO.LTD.
Irska
2.472,60 4422 D11AH01
Protopic
mast; 0,1%; tuba, 1x30g
Astellas Ireland CO.LTD.
Irska
2.723,20 4423 15 9
pimekrolimus
4424 D11AH02
Elidel
krem; 1%; tuba, 1x15g
(10mg/g)
Novartis Pharma Produktions
GmbH; Meda Pharma GmbH
& Co. KG
Nemačka;
Nemačka
4425 15 9
tromantadin
4426 D06BB02
Viru-Merz Serol
gel; 1g/100g; tuba, 1x2g
Merz Pharma GmbH & Co.
KGaA
Nemačka
4427 15 9
placenta humana, etanolni
ekstrakt
4428 D11A...
Melagenina plus
tečnost za kožu; 50%; boca,
1x235ml
Centro Di Histoterapia
Placentaria
Kuba
4429 16
LEKOVI KOJI DELUJU NA BOLESTI
MIŠIĆNOG SISTEMA I VEZIVNOG TKIVA
KOŠTANO 4430 16 1
lornoksikam
4431 M01AC05
Xefo Rapid
film tabl. 20x8mg
Nycomed GmbH
Nemačka
609,60 *
4432 M01AC05
Xefo Rapid
film tabl. 20x8mg
Nycomed Danmark APS
Danska
608,30 4433 M01AC05
Xefo
prašak i rastvarač za rastvor za
Nycomed Austria GmbH
inj.; 8mg/2ml; bočica sa praškom
i ampula sa rastvaračem, 5x2ml
Austrija
745,30 4434 M01AC05
Xefo
prašak i rastvarač za rastvor za
Nycomed Austria GmbH
inj.; 8mg/2ml; bočica sa praškom
i ampula sa rastvaračem, 10x2ml
Austrija
1.490,60 4435 16 1
meloksikam
4436 M01AC06
Meloksikam
PharmaS
tabl. 20x7,5mg
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
194,20 4437 M01AC06
Meloksikam
PharmaS
tabl. 20x15mg
PharmaS D.O.O.
Republika
Srbija
263,20 4438 M01AC06
Meloxan
tabl. 20x15mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
263,20 4439 M01AC06
Meloxan
tabl. 30x15mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
395,50 4440 M01AC06
Melox
rastvor za inj.; 15mg/1,5ml;
ampula, 3x1,5ml
Idol Ilac Dolum Sanayii Ve
Ticaret A.S. za Nobelfarma
Ilac Sanayii Ve Ticaret A.S.
Turska
118,60 4441 M01AC06
Melox
tabl. 10x7,5mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
97,00 4442 M01AC06
Melox Fort
tabl. 10x15mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
131,50 4443 M01AC06
Movalis
tabl. 20x7,5mg
Boehringer Ingelheim Ellas
A.E.
Grčka
282,00 4444 M01AC06
Movalis
tabl. 20x15mg
Boehringer Ingelheim Ellas
A.E.
Grčka
324,50 4445 M01AC06
Movalis
rastvor za inj.; 15mg/1,5ml;
ampula, 5x1,5ml
Boehringer Ingelheim Espana Španija
S.A.
4446 M01AC06
Melogal
tabl. 10x7,5mg
Galenika AD
Republika
Srbija
98,30 *
4447 M01AC06
Melogal
tabl. 10x15mg
Galenika AD
Republika
Srbija
128,40 *
4448 M01AC06
Lormed
tabl. 10x7,5mg
Chanelle Medical Ltd
Irska
97,00 4449 M01AC06
Lormed
tabl. 20x7,5mg
Chanelle Medical Ltd
Irska
194,20 4450 M01AC06
Lormed
tabl. 20x15mg
Chanelle Medical Ltd
Irska
263,20 4451 M01AC06
Loartroxy
tabl. 20x7,5mg
Cipla Ltd.
Indija
194,20 4452 M01AC06
Loartroxy
tabl. 30x15mg
Cipla Ltd.
Indija
395,50 4453 M01AC06
MeloxEP
tabl. 20x15mg
ExtractumPharma Co. LTD.
Mađarska
229,70 4454 M01AC06
MeloxEP
tabl. 30x15mg
ExtractumPharma Co. LTD.
Mađarska
344,70 4455 16 2
deksketoprofen
4456 M01AE17
Dexomen
film tabl. 10x25mg
Berlin-Chemie AG (Menarini
Group)
Nemačka
4457 M01AE17
Dexomen inject
rastvor za inj./koncentrat za rastvor za inf.; 50mg/2ml; ampula,
5x2ml
A.Menarini, Manufacturing
Italija
Logistics And Services S.R.L.
4458 16 2
diklofenak
4459 M01AB05
Diklofen
gastrorezistentna tabl. 20x50mg
Galenika AD
Republika
Srbija
78,10 *
4460 M01AB05
Diklofen
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 20x100mg
Galenika AD
Republika
Srbija
186,10 *
1.633,70 173,40 5.014,20 262,60 264,60 510,60 120
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
4461 M01AB05
Diklofen
supozitorija;50 mg; ukupno 10
kom; strip; 2 x 5 kom
Galenika AD
Republika
Srbija
135,80 *
4462 M01AB05
Diklofen
rastvor za inj.; 75mg/3ml;
ampula, 5x3ml
Galenika AD
Republika
Srbija
112,60 *
4463 M01AB05
Diklofen Duo
kaps. sa modifikovanim
oslobađanjem, tvrda, 30x75mg
Galenika AD
Republika
Srbija
297,90 *
4464 M01AB05
Diclofenac Duo
-Habit Pharm
kaps. sa modifikovanim
oslobađanjem, tvrda, 30x75mg
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
296,60 4465 M01AB05
Diklofenak
film tabl. 20x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
83,30 *
4466 M01AB05
Diklofenak
tabl.sa produženim
oslobađanjem, 20x100mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
186,10 *
4467 M01AB05
Diklofenak
rastvor za inj.; 75mg/3ml; ampula, 5x3ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
112,60 *
4468 M01AB05
Rapten Duo
tabl. sa modifikovanim
oslobađanjem, 30x75mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
297,90 *
4469 M01AB05
Rapten - K
obložena tabl. 10x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
57,70 *
4470 M01AB05
Diklofenak
supozitorije, 10x50mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
99,00 4471 M01AB05
Diklofenak
rastvor za inj.; 75mg/3ml; ampula, 5x3ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
111,30 4472 M01AB05
Diclofenac Duo
kaps. sa modifikovanim
oslobađanjem, tvrda, 30x75mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
296,60 4473 M01AB05
DicloRapid
gastrorezistentna kaps. tvrda,
10x75mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
110,40 4474 M01AB05
DicloRapid
gastrorezistentna kaps. tvrda,
20x75mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
209,90 4475 M01AB05
DicloRapid
gastrorezistentna kaps. tvrda,
30x75mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
250,00 4476 M01AB05
Naklofen duo
kaps., tvrda, 20x75mg
Krka, Tovarna Zdravil, D.D.
Slovenija
250,50 4477 M01AB05
Diclofenac-retard
tabl.sa produženim oslobadjanjem 20x100mg
Alvogen D.O.O. Barice
Republika
Srbija
186,10 *
4478 M01AB05
Diclac
rastvor za inj.; 75mg/3ml; ampula, 5x3ml
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
115,80 4479 M01AB05
Diclac
rastvor za inj.; 75mg/3ml; ampula, 50x3ml
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
1.061,60 4480 16 2
etodolak
4481 M01AB08
Etodin Fort
film tabl. 14x400mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
372,80 4482 M01AB08
Etodin Fort
film tabl. 28x400mg
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve
Ticaret A.S.
Turska
613,80 4483 16 2
ketorolak-trometamol
4484 M01AB15
Toradol
rastvor za inj.; 30mg/ml; ampula, F. Hoffmann-La Roche LTD
5x1ml
Švajcarska
328,10 4485 M01AB15
Zodol
film tabl. 10x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
469,60 *
4486 M01AB15
Zodol
rastvor za inj.im iv, ampula,
5x30mg/ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
277,50 *
4487 16 2
aceklofenak
4488 M01AB16
Aflamil
film tabl. 20x100mg
Gedeon Richter PLC
Mađarska
354,10 *
4489 M01AB16
Aflamil
film tabl. 60x100mg
Gedeon Richter PLC
Mađarska
1.058,60 4490 16 2
flurbiprofen
4491 M01AE09
Flugalin
obložena tabl. 30x50mg
Abbott Logistics B.V.
Holandija
116,90 4492 M01AE09
Flugalin
obložena tabl. 30x100mg
Abbott Logistics B.V.
Holandija
212,80 4493 16 2
ibuprofen
4494 M01AE01
Brufen
film tabl. 30x400mg
Abbott Logistics B.V.
Holandija
144,80 4495 M01AE01
Brufen
film tabl. 30x600mg
Abbott Logistics B.V.
Holandija
240,60 4496 M01AE01
Brufen
oralna suspenzija; 100mg/5ml;
boca, 1x100ml
Abbott S.R.L.
Italija
205,30 4497 M01AE01
Brufen
šumeće granule; 600mg; ukupno
30 kom, kesica, 30 x 1 kom
Abbott S.R.L.
Italija
384,80 4498 M01AE01
Ibuprofen
film tabl. 30x400mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
146,10 *
4499 M01AE01
Ibuprofen
oralna suspenzija; 100mg/5ml;
bočica, 1x100ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
171,10 4500 M01AE01
Ibuprofen
film tabl. 30x400mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
144,80 4501 M01AE01
Ibuprofen
film tabl. 30x600mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
209,20 4502 M01AE01
Ibuprofen
sirup; 100mg/5ml; bočica,
1x100ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
171,10 4503 M01AE01
Rapidol
film tabl. 30x400mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
144,80 4504 M01AE01
Rapidol
film tabl. 30x600mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
209,20 24. мај 2013.
1
2
Број 46
3
4
5
6
7
8
121
9
4505 M01AE01
Rapidol S
kapsula, meka; 20x400mg
PharmaSwiss D.O.O.
Republika
Srbija
130,80 4506 M01AE01
Spedifen 400
granule za oralni rastvor; kesica,
12x400mg
Zambon Switzerland LTD
Švajcarska
242,60 4507 M01AE01
Spedifen 400
granule za oralni rastvor; kesica,
30x400mg
Zambon Switzerland LTD
Švajcarska
409,90 4508 M01AE01
Ibalgin Baby
oralna suspenzija; 100mg/5mL;
ukupno 1 kom, bočica, 1 x
100mL
Zentiva K.S.
Češka
Republika
171,10 4509 16 2
ketoprofen
4510 M01AE03
Ketonal
rastvor za inj.; 100mg/2ml;
ampula, 10x2ml
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
387,60 4511 M01AE03
Ketonal forte
film tabl. 20x100mg
Lek Farmacevtska Družba
D.D.
Slovenija
185,50 4512 16 2
naproksen
4513 M01AE02
Naproksen
film tabl. 20x375 mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
181,60 *
4514 M01AE02
Naproxen
tabl. 20x375mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
180,30 4515 M01AE02
Naproxen
tabl. 50x375mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
450,90 4516 16 2
tiaprofenska kiselina
4517 M01AE11
Turganil
tabl. 20x300mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
4518 16 2
ibuprofen, paracetamol
4519 M01AE51
Metafex
tabl. 10x(200mg+325mg)
Zaklady Farmaceutyczne
Polfa-Lodz S.A.
Poljska
167,60 4520 M01AE51
Metafex
tabl. 20x(200mg+325mg)
Zaklady Farmaceutyczne
Polfa-Lodz S.A.
Poljska
288,00 4521 16 3
acemetacin
4522 M01AB11
Rantudil forte
kaps. tvrda, 20x60mg
Meda Manufacturing GmbH
Nemačka
4523 16 3
celekoksib
4524 M01AH01 Celebrex
kaps.tvrda, 10x200mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
4525 16 3
4526 M01AH05 Arcoxia
film tabl. 7x30mg
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
543,70 4527 M01AH05 Arcoxia
film tabl. 28x30mg
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
2.174,70 4528 M01AH05 Arcoxia
film tabl. 7x60mg
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
486,40 4529 M01AH05 Arcoxia
film tabl. 14x60mg
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
973,20 4530 M01AH05 Arcoxia
film tabl. 7x90mg
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
529,30 4531 M01AH05 Arcoxia
film tabl. 14x90mg
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
1.058,70 4532 M01AH05 Arcoxia
film tabl. 7x120mg
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
607,90 4533 M01AH05 Arcoxia
film tabl. 14x120mg
Merck Sharp & Dohme B.V.
Holandija
1.216,10 4534 16 3
4535 M01AX17 Nimesulid
tabl. 20x100mg
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
142,60 4536 M01AX17 Actasulid
tabl. 20x100mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
160,30 *
4537 M01AX17 Nimulid
tabl. 20x100mg
Panacea Biotec Ltd
Indija
160,80 *
4538 M01AX17 Nimulid MD
oralna disperzibilna
tabl.10x100mg
Panacea Biotec Ltd
Indija
49,90 *
4539 16 5
tizanidin
4540 M03BX02
Sirdalud
tabl. 30x2mg
Novartis Urunleri
Turska
765,60 937,40 etorikoksib
nimesulid
222,60 328,30 516,80 4541 M03BX02
Sirdalud
tabl. 30x4mg
Novartis Urunleri
Turska
4542 16 5
tolperison
4543 M03BX04
Mydocalm
film tabl. 30x150mg
Gedeon Richter Ltd
Mađarska
4544 16 7
ketoprofen
4545 M02AA10 Ketospray
sprej za kožu, rastvor; 10%;
bočica staklena, 1x25g
Pharbil Waltrop GmbH
Nemačka
4546 M02AA10 Fastum Gel
gel; 2.5%; tuba, 1x50g
A.Menarini, Manufacturing
Italija
Logistics And Services S.R.L.
336,10 4547 M02AA10 Ketonal
gel; 2.5%; ukupno 50g; tuba,
1x50g
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
336,10 4548 M02AA10 Ketoprofen IIS
gel; 2.5%; ukupno 1 kom, tuba,
1 x 40g
Sopharma PLC
Bugarska
268,80 4549 16 7
4550 M02AA18 Nimulid Transgel
gel; 1%; tuba, 1x30g
Panacea Biotec Ltd
Indija
4551 16 8
4552 M04AA01 Alopurinol
tabl. 40x100mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
4553 16 8
4554 M04AA03 Adenuric 80
film tableta; 80mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14 kom
Menarini-Von Heyden
GMBH
Nemačka
2.830,10 4555 M04AA03 Adenuric 120
film tableta; 120mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14 kom
Menarini-Von Heyden
GMBH
Nemačka
2.830,10 nimesulid
alopurinol
febuksostat
335,10 *
533,40 214,10 *
107,70 *
122
1
Број 46
2
24. мај 2013.
3
4556 16 9
4557 4
5
natrijum-hijaluronat
6
7
8
9
M09AX01 Hyalgan
rastvor za inj.; 20mg/2ml;
ampula, 1x2ml
Fidia Farmaceutici S.p.A
Italija
4558 16 9
4559 M01AX24 Artromed
film tabl. 30x200mg
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
650,90 *
4560 M01AX24 Artromed
film tabl. 100x200mg
Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik
GmbH
Nemačka
1.661,60 *
4561 17
SREDSTVA
ISHRANU
PARENTERALNU 4562 17 1
ulje soje, prečišćeno
4563 B05BA02
Intralipid
emulzija za inf.; 20%; plastične
kese, 10x100ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
7.331,30 4564 B05BA02
Intralipid
emulzija za inf.; 20%; staklene
boce, 10x100ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
7.331,30 4565 B05BA02
Intralipid
emulzija za inf.; 20%; plastične
kese, 1x250ml
Fresenius Kabi AB
Švedska
1.415,50 4566 B05BA02
Intralipid
emulzija za inf.; 20%; staklene
boce, 1x250ml
Fresenius Kabi AB
Švedska
1.415,50 4567 B05BA02
Intralipid
emulzija za inf.; 20%; plastične
kese, 1x500ml
Fresenius Kabi AB
Švedska
2.199,70 4568 B05BA02
Intralipid
emulzija za inf.; 20%; staklene
boce, 1x500ml
Fresenius Kabi AB
Švedska
2.199,70 4569 17 1
ulje soje, glicerol, lecitin jajeta
4570 B05BA02
Lipovenoes 10%
PLR
emulzija za inf.;
Fresenius Kabi Austria
10%+2,5%+0,6%; staklene boce, GmbH
10x500ml
Austrija
4571 17 1
ulje soje,rafinisano+trigliceridi,sr ednje dužine lanca
4572 B05BA02
Lipofundin MCT/
LCT 20%
emulzija za inf.; 100g/l+100g/l;
boca, 10x100ml
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
6.961,80 4573 B05BA02
Lipofundin MCT/
LCT 20%
emulzija za inf.; 100g/l+100g/l;
boca, 10x250ml
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
10.170,30 4574 B05BA02
Lipofundin MCT/
LCT 20%
emulzija za inf.; 100g/l+100g/l;
boca, 10x500ml
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
16.860,70 4575 17 1
glukoza, alanin, arginin, as partanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin,
izoleucin, leucin, lizin, metionin,
fenilalanin, prolin, serin, treonin,
triptofan, tirozin, valin, kalcijumhlorid, natrijum-glicerofosfat,
magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje
4576 B05BA10
Kabiven
emulzija za inf., trodelne kese,
4x1026ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
10.741,30 4577 B05BA10
Kabiven
emulzija za inf., trodelne kese,
4x1540ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
13.149,70 4578 B05BA10
Kabiven
emulzija za inf., trodelne kese,
2x2566ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
10.824,50 4579 B05BA10
Kabiven
emulzija za inf.; 190 g/l + 16 g/l Fresenius Kabi AB
+ 11.3 g/l + 3.4 g/l + 5.6 g/l + 7.9
g/l + 6.8 g/l + 5.6 g/l + 7.9 g/l
+ 9 g/l + 5.6 g/l + 7.9 g/l + 6.8
g/l + 4.5 g/l + 5.6 g/l + 1.9 g/l
+ 0.23 g/l + 7.3 g/l + 0.74 g/l +
5.04 g/l + 1.6 g/l + 5.97 g/l + 4.9
g/l + 200g/l; plastična kesa, 3x
2566ml (2300kcal)
Švedska
16.236,70 4580 B05BA10
Kabiven
Peripheral
emulzija za inf., trodelne kese,
4x1440ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
12.300,00 4581 B05BA10
Kabiven
Peripheral
emulzija za inf., trodelne kese,
2x2400ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
9.573,10 4582 B05BA10
Kabiven
Peripheral
emulzija za inf.; 110 g/l + 16 g/l Fresenius Kabi AB
+ 11.3 g/l + 3.4 g/l + 5.6 g/l + 7.9
g/l + 6.8 g/l + 5.6 g/l + 7.9 g/l +
9 g/l + 5.6 g/l + 7.9 g/l + 6.8 g/l
+ 4.5 g/l + 5.6 g/l + 1.9 g/l + 0.23
g/l + 7.3 g/l + 0.74 g/l + 5.04 g/l
+ 1.6 g/l + 5.97 g/l + 4.9 g/l +
200g/l; plastična kesa, 3x2400ml
(1700 kcal)
Švedska
14.360,30 4583 17 1
alanin, arginin, glicin, histidin,
izoleucin, leucin, lizin, metionin,
fenilalanin, prolin, serin, treonin,
triptofan, tirozin, valin, natrijumacetat, natrijum-glicerofosfat,
kalijum-hlorid, magnezijumhlorid, glukoza , kalcijum-hlorid,
maslinovo i sojino ulje,mešavina
oksaceprol
ZA
ZAMENU
KRVI
I
2.362,70 18.140,00 24. мај 2013.
1
2
Број 46
3
4
5
6
7
8
123
9
4584 B05BA10
OliClinomel N4550E
emulzija za inf., kesa, 6x1000ml
Baxter S.A.
Belgija
16.925,80 4585 B05BA10
OliClinomel N4550E
emulzija za inf., kesa, 4x2000ml
Baxter S.A.
Belgija
18.807,70 4586 B05BA10
OliClinomel N6900E
emulzija za inf., kesa, 4x2000ml
Baxter S.A.
Belgija
21.831,90 4587 B05BA10
OliClinomel N71000E
emulzija za inf., kesa, 6x1000ml
Baxter S.A.
Belgija
21.355,60 4588 B05BA10
OliClinomel N71000E
emulzija za inf., kesa, 4x2000ml
Baxter S.A.
Belgija
22.149,70 4589 17 1
izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin,
alanin, glicin, aspartanska
kiselina, glutaminska kiselina,
prolin, serin, natrijum-hidroksid,
natrijum-hlorid, natrijum-acetat,
kalijum-acetat, magnezijumacetat, kalcijum-hlorid, glukoza,
natrijum-dihidrogenfosfat, cinkacetat, trigliceridi srednje dužine
lanca, ulje soje
4590 B05BA10
NuTRIflex Lipid
peri
emulzija za inf.;1.872g/l +
B.Braun Melsungen AG
2.504g/l + 2.272g/l + 1.568g/l +
2.808g/l + 1.456g/l + 0.456g/l
+ 2.08g/l + 2.16g/l + 1.352g/l +
3.88g/l + 1.32g/l + 1.2g/l + 2.8g/l
+ 2.72g/l + 2.4g/l + 0.64g/l +
0.865g/l + 0.435g/l + 2.354g/l
+ 0.515g/l + 0.353g/l + 70.4g/l
+ 0.936g/l + 5.28g/l + 20g/l +
20g/l; kesa, 5x1250ml
Nemačka
16.731,50 4591 B05BA10
NuTRIflex Lipid
peri
emulzija za inf.;1.872g/l +
2.504g/l + 2.272g/l + 1.568g/l
+ 2.808g/l + 1.456g/l +
0.456g/l + 2.08g/l + 2.16g/l +
1.352g/l + 3.88g/l + 1.32g/l
+ 1.2g/l + 2.8g/l + 2.72g/l +
2.4g/l + 0.64g/l + 0.865g/l +
0.435g/l + 2.354g/l + 0.515g/l
+ 0.353g/l + 70.4g/l + 0.936g/l
+ 5.28g/l + 20g/l + 20g/l; kesa,
5x1875ml
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
23.808,10 4592 B05BA10
NuTRIflex Lipid
peri
emulzija za inf.;1.872g/l +
2.504g/l + 2.272g/l + 1.568g/l
+ 2.808g/l + 1.456g/l +
0.456g/l + 2.08g/l + 2.16g/l +
1.352g/l + 3.88g/l + 1.32g/l
+ 1.2g/l + 2.8g/l + 2.72g/l +
2.4g/l + 0.64g/l + 0.865g/l +
0.435g/l + 2.354g/l + 0.515g/l
+ 0.353g/l + 70.4g/l + 0.936g/l
+ 5.28g/l + 20g/l + 20g/l; kesa,
5x2500ml
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
23.806,00 4593 B05BA10
NuTRIflex Lipid
plus
emulzija za inf.; 2.256g/l +
3.008g/l + 2.728g/l + 1.88g/l +
3.368g/l + 1.744g/l + 0.544g/l
+ 2.496g/l + 2.592g/l +
1.624g/l + 4.656g/l + 1.584g/l
+ 1.44g/l + 3.368g/l + 3.264g/l
+ 2.88g/l + 0.781g/l + 0.402g/l
+ 0.222g/l + 2.747g/l +
0.686g/l + 0.47g/l + 132g/l +
1.872g/l + 5.264g/l + 20g/l +
20g/l; kesa, 5x1250ml
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
16.843,60 4594 B05BA10
NuTRIflex Lipid
plus
emulzija za inf.; 2.256g/l +
3.008g/l + 2.728g/l + 1.88g/l +
3.368g/l + 1.744g/l + 0.544g/l
+ 2.496g/l + 2.592g/l +
1.624g/l + 4.656g/l + 1.584g/l
+ 1.44g/l + 3.368g/l + 3.264g/l
+ 2.88g/l + 0.781g/l + 0.402g/l
+ 0.222g/l + 2.747g/l +
0.686g/l + 0.47g/l + 132g/l +
1.872g/l + 5.264g/l + 20g/l +
20g/l; kesa, 5x1875ml
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
23.279,40 4595 B05BA10
NuTRIflex Lipid
plus
emulzija za inf.; 2.256g/l +
3.008g/l + 2.728g/l + 1.88g/l +
3.368g/l + 1.744g/l + 0.544g/l
+ 2.496g/l + 2.592g/l +
1.624g/l + 4.656g/l + 1.584g/l
+ 1.44g/l + 3.368g/l + 3.264g/l
+ 2.88g/l + 0.781g/l + 0.402g/l
+ 0.222g/l + 2.747g/l +
0.686g/l + 0.47g/l + 132g/l +
1.872g/l + 5.264g/l + 20g/l +
20g/l; kesa, 5x2500ml
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
33.420,80 124
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
4596 B05BA10
NuTRIflex Lipid
special
emulzija za inf.; 3.284g/l +
4.384g/l + 3.98g/l + 2.736g/l
+ 4.916g/l + 2.54g/l + 0.8g/l +
3.604g/l + 3.78g/l + 2.368g/l
+ 6.792g/l + 2.312g/l + 2.1g/l
+ 4.908g/l + 4.76g/l +4.2g/l +
1.171g/l + 0.378g/l + 0.25g/l +
3.689g/l + 0.91g/l + 0.623g/l +
158.4g/l + 2.496g/l + 7.024g/l +
20g/l + 20g/l; kesa, 5x1250ml
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
25.723,00 4597 B05BA10
NuTRIflex Lipid
special
emulzija za inf.; 3.284g/l +
4.384g/l + 3.98g/l + 2.736g/l
+ 4.916g/l + 2.54g/l + 0.8g/l +
3.604g/l + 3.78g/l + 2.368g/l
+ 6.792g/l + 2.312g/l + 2.1g/l
+ 4.908g/l + 4.76g/l +4.2g/l +
1.171g/l + 0.378g/l + 0.25g/l +
3.689g/l + 0.91g/l + 0.623g/l +
158.4g/l + 2.496g/l + 7.024g/l +
20g/l + 20g/l; kesa, 5x1875ml
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
29.197,00 4598 B05BA10
NuTRIflex Lipid
special
emulzija za inf.; 3.284g/l +
4.384g/l + 3.98g/l + 2.736g/l
+ 4.916g/l + 2.54g/l + 0.8g/l +
3.604g/l + 3.78g/l + 2.368g/l
+ 6.792g/l + 2.312g/l + 2.1g/l
+ 4.908g/l + 4.76g/l +4.2g/l +
1.171g/l + 0.378g/l + 0.25g/l +
3.689g/l + 0.91g/l + 0.623g/l +
158.4g/l + 2.496g/l + 7.024g/l +
20g/l + 20g/l; kesa, 5x2500ml
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
32.821,30 4599 17 2
sukcinilovani želatin, natrijumhlorid
4600 B05AA06
Gelofusine
rastvor za inf.; 40g/l+7,01g/l;
boca, 10x500ml
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
6.613,00 4601 B05AA06
Gelofusine
rastvor za inf.; 40g/l+7,01g/l;
plastična kesa, 20x500ml
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
13.225,90 4602 17 3
glukoza
4603 B05BA03
Glucosi infundibile
rastvor za inf.; 5%
(glukoza,monohidrat 50g/l);
boca, 1x500ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
77,10 4604 B05BA03
Glucosi infundibile
rastvor za inf.; 10%
(glukoza,monohidrat 100g/l);
boca, 1x500ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
95,70 4605 B05BA03
Glucosi infundibile
rastvor za infuziju; 5%
(glukoza,bezvodna 50g/l); boca,
1x250ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
66,90 4606 B05BA03
Glucosi infundibile
rastvor za inf.; 5%
(glukoza,monohidrat 50g/l);
boca, 1x500ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
77,10 4607 B05BA03
Glucosi infundibile
rastvor za inf.; 10%
(glukoza,monohidrat 100g/l);
boca, 1x500ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
95,70 4608 B05BA03
Glucosi infundibile 5%
rastvor za inf.; 50g/l; boca
plastična, 1x500ml
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
77,10 4609 B05BA03
Glucosi infundibile 10%
rastvor za inf.; 100g/l, boca
plastična, 1x500ml
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
95,70 4610 B05BA03
Glucose 5%
rastvor za inf.; 50g/l; plastične
boce, 20x100ml
B. Braun Melsungen AG
Nemačka
1.832,70 4611 B05BA03
Glucose 5%
Fresenius
rastvor za inf.; 5g/100ml; staklene boce, 49x100ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
3.532,60 4612 B05BA03
Glucose 5%
Fresenius
rastvor za inf.; 5g/100ml; staklene boce, 20x500ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
1.689,10 4613 B05BA03
Glukoza 5%
rastvor za inf.; 5%; kesa,
1x100ml
Bieffe Medital S.A.; Bieffe
Medital SPA; Baxter
Healthcare LTD; Baxter S.A.;
Baxter Healthcare S.A.
Španija;
Italija;
Velika
Britanija;
Belgija;
Irska
91,70 4614 B05BA03
Glukoza 5%
rastvor za inf.; 5%; kesa,
1x250ml
Bieffe Medital S.A.; Bieffe
Medital SPA; Baxter
Healthcare LTD; Baxter S.A.;
Baxter Healthcare S.A.
Španija;
Italija;
Velika
Britanija;
Belgija;
Irska
66,90 4615 B05BA03
Glukoza 5%
rastvor za inf.; 5%; kesa,
1x500ml
Bieffe Medital S.A.; Bieffe
Medital SPA; Baxter
Healthcare LTD; Baxter S.A.;
Baxter Healthcare S.A.
Španija;
Italija;
Velika
Britanija;
Belgija;
Irska
77,10 4616 B05BA03
Glukoza 5%
rastvor za inf.; 5%; kesa,
1x1000ml
Bieffe Medital S.A.; Bieffe
Medital SPA; Baxter
Healthcare LTD; Baxter S.A.;
Baxter Healthcare S.A.
Španija;
Italija;
Velika
Britanija;
Belgija;
Irska
156,50 24. мај 2013.
1
2
Број 46
3
4
5
6
7
8
125
9
4617 B05BA03
Glukoza 10%
rastvor za inf.; 10%; kesa,
1x250ml
Bieffe Medital S.A.
Španija
83,80 4618 B05BA03
Glukoza 10%
rastvor za inf.; 10%; kesa,
1x500ml
Bieffe Medital S.A.
Španija
95,70 4619 B05BA03
Glukoza 10%
rastvor za inf.; 10%; kesa,
1x1000ml
Bieffe Medital S.A.
Španija
189,30 4620 17 3
natrijum hlorid, glukoza
4621 B05BB02
Natrii chloridi
infundibile cum
glucoso 5%
rastvor za inf. (0,9%+5%), boca,
1x500ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
4622 17 4
alanil glutamin
4623 B05XB02
Dipeptiven
koncentrat za rastvor za inf.;
20g/100ml; boca, 10x100ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
4624 17 4
alfa-okso-(R,S)-izoleucin,
kalcijumova so, alfa-okso-leucin,
kalcijumova so, alfa-oksofenilalanin, kalcijumova so,
alfa-okso-valin, kalcijumova so,
alfa-hidroksi-(R,S)-metionin,
kalcijumova so, lizin, treonin,
triptofan, histidin, tirozin
4625 A16AA..
Ketosteril
film tabl. 100x(67mg+101m
g+68mg+86mg+59mg+75mg
+53mg+23mg+38mg+30mg)
Fresenius Kabi Deutschland
GmbH; LabesfalLaboratorios Almiro S.A.
Nemačka;
Portugalija
4626 17 4
izoleucin, leucin, valin, lizin,
metionin, treonin, fenilalanin,
alanin, arginin, glicin, histidin,
prolin, serin, tirozin, taurin,
triptofan
4627 B05BA01
Aminoven 5%
rastvor za .inf.; 2,5g/l+3,7g/
l+3,1g/l+3,3g/l+2,15g/l+2,2g/l
+2,55g/l+7g/l+6g/l+5,5g/l+1,5g/
l+5,6g/l+3,25g/l+0,2g/l+0,5g/
l+1g/l; boca, 10x500ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
5.082,00 4628 B05BA01
Aminoven 10%
rastvor za inf.; 5g/l+7,4g/l+6,2g/ Fresenius Kabi Austria
l+6,6g/l +4,3g/l +4,4g/l +5,1g/l
GmbH
+14g/l+12g/l+11g/l+3g/l+11,2g/l
+6,5g/l+0,4g/l +1g/l +2g/l;
boca, 10x500ml
Austrija
9.090,30 4629 B05BA01
Aminoven 15%
rastvor za inf.; 5,2g/l+8,9g/
l+5,5g/l+11,1g/l +3,8g/l +8,6g/l
+5,5g/l +25g/l+20g/l+18,5g/
l+7,3g/l+17g/l +9,6g/l+0,4g/l
+2g/l +1,6g/l; boca, 10x250ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
7.129,60 4630 B05BA01
Aminoven 15%
rastvor za inf.; 5,2g/l+8,9g/
l+5,5g/l+11,1g/l +3,8g/l +8,6g/l
+5,5g/l +25g/l+20g/l+18,5g/
l+7,3g/l+17g/l +9,6g/l+0,4g/l
+2g/l +1,6g/l; ; boca, 10x500ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
14.259,30 4631 B05BA01
Aminosol 10%
rastvor za inf.; 5g/l+7,4g/l+6,2g/ Hemomont D.O.O.
l+6,6g/l +4,3g/l +4,4g/l +5,1g/l
+14g/l+12g/l+11g/l+3g/l+11,2g/l
+6,5g/l+0,4g/l +1g/l +2g/l;
boca, 1x500ml
Crna Gora
694,30 4632 B05BA01
Aminosol 15%
rastvor za inf.; 8,9g/l+25g/
l+20g/l +18,5g/l +17g/l
+15,66g/l +9,6g/l+8,6g/l+7,3g/
l+5,5g/l+5,5g/l +5,2g/l +3,8g/l
+2g/l +1,6g/l +0,4/l; boca,
1x500ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
954,00 4633 17 4
alanin, arginin, cistein, fenilal anin, glicin, histidin, izoleucin,
leucin, lizin, metionin, prolin,
serin, glacijalna sirćetna kiselina,
treonin, triptofan, valin
4634 B05BA01
rastvor za inf.; 4,64g/l+10,72g/
Hemomont D.O.O.
l+0,52g/l+0,88g/l +5,82g/l
+2,8g/l +10,4g/l +13,09g/
l+6,88g/l+1,1g/l+5,73g/
l+2,24g/l +4,42g/l+4,4g/l +0,7g/l
+10,08g/l; boca, 1x500ml
Crna Gora
4635 17 4
glutaminska kiselina, leucin,
alanin, lizin, prolin, arginin,
asparaginska kiselina, serin, treonin, valin, izoleucin, fenilalanin,
glicin, histidin, triptofan, metionin, cistein, tirozin, taurin
4636 B05BA01
rastvor za inf.; 7,1g/l+7g/l+6,3g/
l+5,6g/l+5,6g/l+4,1g/l+4,1g/l
+3,8g/l+3,6g/l+3,6g/l+3,1g/
l+2,7g/l+2,1g/l+2,1g/l+1,4g/l+
1,3g/l+1g/l+500mg/l+300mg/l;
boca, 12x100ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
Hepasol 8%
Vaminolact
105,30 40.111,20 6.269,30 554,70 12.968,00 126
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
4637 17 4
alanin, prolin, glicin, arginin,
natrijum glicerofosfat, jabučna
kiselina, leucin, lizin, valin,
fenilalanin, izoleucin, treonin,
metionin, histidin, triptofan,
kalijum hidroksid, magnezijum
hlorid, kalcijum hlorid dihidrat
4638 B05BA10
Aminosol 10% E
rastvor za inf.; 15g/l+15g/
l+14g/l+12g/l+9,453g/l+9,28g/l
+7,4g/l+9,31g/l+6,2g/l+5,1g/
l+5g/l+4,4g/l+4,3g/l+3g/l+2g/l
+1,683g/l+1,017g/l+0,735g/l;
boca, 1x500ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
4639 17 4
leucin, arginin, izoleucin,
valin, lizin, glicin, prolin, alinin,
sirćetna kiselina-glacijalna,
treonin, histidin, serin, metionin,
fenilalanin, acetilcistein,
triptofan
4640 B05BA10
Aminosteril
N-Hepa 8%
rastvor za inf.; 13,09g/l+10,72g/
l+10,4g/l+10,08g/l+9,71g/l +
5,82g/l+5,73g/l+4,64g/l+4,42g/
l+4,4g/l+2,8g/l+2,24g/l+1,1g/l
+0,88g/l+0,7g/l +0,7g/l; boca,
10x500ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
4641 17 4
izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan,
valin, arginin, histidin, alanin,
glicin, aspartanska kiselina,
glutaminska kiselina, prolin,
serin,tirozin, natrijum-acetat,
natrijun-hidroksid, kalijumacetat, magnezijum-hlorid,
dinatrijum-fosfat
4642 B05BA10
Aminoplasmal
B.Braun 10% E
rastvor za inf.; 5g/l + 8,9g/l +
6,85g/l + 4,4g/l + 4,7g/l + 4,2g/l
+ 1,6g/l + 6,2g/l + 11,5g/l +
3g/l + 10,5g/l + 12g/l + 5,6g/l +
7,2g/l + 5,5g/l + 2,3g/l + 0,4g/l
+ 2,858g/l + 0,36g/l + 2,453g/l
+ 0,508g/l + 3,581g/l; boca,
10x500ml
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
7.218,30 4643 B05BA10
Aminoplasmal
B.Braun 10% E
rastvor za inf.; 5g/l + 8,9g/l +
6,85g/l + 4,4g/l + 4,7g/l + 4,2g/l
+ 1,6g/l + 6,2g/l + 11,5g/l +
3g/l + 10,5g/l + 12g/l + 5,6g/l +
7,2g/l + 5,5g/l + 2,3g/l + 0,4g/l
+ 2,858g/l + 0,36g/l + 2,453g/l
+ 0,508g/l + 3,581g/l; boca,
6x1000ml
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
8.661,90 4644 17 4
glukoza, alanin, arginin, glicin,
histidin, izoleucin, leucin, lizin,
metionin, fenilalanin, prolin,
serin, taurin, treonin, triptofan,
tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat,
magnezijum-sulfat, kalijumhlorid, natrijum-acetat, cinksulfat, prečišćeno sojino ulje,
trigliceridi, srednje dužine lanca,
prečišćeno maslinovo ulje, riblje
ulje bogato omega-3 kiselinama
4645 B05BA10
SmofKabiven
Fresenius Kabi AB
emulzija za inf.; 420g/l + 14g/l
+ 12g/l + 11g/l + 3g/l + 5g/l +
7.4g/l + 6.6g/l + 4.3g/l + 5.1g/l
+ 11.2g/l + 6.5g/l + 1g/l + 4.4g/l
+ 2g/l + 0.4g/l + 6.2g/l + 0.56g/l
+ 4.18g/l + 1.2g/l + 4.48g/l +
3.4g/l + 0.0129g/l + 60g/l + 60g/l
+ 50g/l + 30g/l; kesa, 2x2463ml
(2700 kcal)
Švedska
20.137,20 4646 B05BA10
SmofKabiven
Fresenius Kabi AB
emulzija za inf.; 420g/l + 14g/l
+ 12g/l + 11g/l + 3g/l + 5g/l +
7.4g/l + 6.6g/l + 4.3g/l + 5.1g/l
+ 11.2g/l + 6.5g/l + 1g/l + 4.4g/l
+ 2g/l + 0.4g/l + 6.2g/l + 0.56g/l
+ 4.18g/l + 1.2g/l + 4.48g/l +
3.4g/l + 0.0129g/l + 60g/l + 60g/l
+ 50g/l + 30g/l; kesa, 3x2463ml
(2700 kcal)
Švedska
30.206,10 4647 B05BA10
SmofKabiven
emulzija za inf.; 420g/l + 14g/l
Fresenius Kabi AB
+ 12g/l + 11g/l + 3g/l + 5g/l +
7.4g/l + 6.6g/l + 4.3g/l + 5.1g/l
+ 11.2g/l + 6.5g/l + 1g/l + 4.4g/l
+ 2g/l + 0.4g/l + 6.2g/l + 0.56g/l
+ 4.18g/l + 1.2g/l + 4.48g/l +
3.4g/l + 0.0129g/l + 60g/l + 60g/l
+ 50g/l + 30g/l; kesa, 4x1477ml
(1600 kcal)
Švedska
27.750,30 630,00 11.275,20 24. мај 2013.
1
2
Број 46
3
4
5
6
7
8
127
9
4648 17 5
kalijum hlorid
4649 B05XA01
Kalium chlorid
″Fresenius″
koncentrat za rastvor za inf.;
1mmol/ml; ampula, 20x20ml
Fresenius Kabi Norge AS
Norveška
4650 17 5
natrijum hlorid
4651 B05XA03
Natrii chloridi
infundibile
rastvor za inf.; 0,9%; plastična
boca,1x500ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
82,60 4652 B05XA03
Natrii chloridi
infundibile
rastvor za inf.; 0,9%; boca staklena, 1x500ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
82,60 4653 B05XA03
Natrii chloridi
infundibile
rastvor za inf.; 9g/l; boca,
1x250ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
67,50 4654 B05XA03
Natrii chloridi
infundibile
rastvor za inf.; 0,9%; boca,
1x500ml
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
82,60 4655 B05XA03
Sodium Chloride
0,9%
rastvor za inf.; 9g/l; plastične
boce, 20x100ml
B. Braun Melsungen AG
Nemačka
1.941,30 4656 B05XA03
Sodium Chloride
rastvor za inf.; 9g/l; staklene
boce, 49x100ml
Fresenius Kabi Italia S.R.L.
Italija
3.864,40 4657 B05XA03
Sodium Chloride
rastvor za inf.; 9g/l; staklena
boca, 1x500ml
Fresenius Kabi Italia S.R.L.
Italija
93,80 4658 B05XA03
Natrii chloridi
infundibile 0.9%
rastvor za inf.; 9g/l; kesa,
1x100ml
Bieffe Medital S.A.; Bieffe
Medital SPA; Baxter
Healthcare LTD; Baxter S.A.;
Baxter Healthcare S.A.
Španija;
Italija;
Velika
Britanija;
Belgija;
Irska
94,90 4659 B05XA03
Natrii chloridi
infundibile 0.9%
rastvor za inf.; 9g/l; kesa,
1x250ml
Bieffe Medital S.A.; Bieffe
Medital SPA; Baxter
Healthcare LTD; Baxter S.A.;
Baxter Healthcare S.A.
Španija;
Italija;
Velika
Britanija;
Belgija;
Irska
67,50 4660 B05XA03
Natrii chloridi
infundibile 0.9%
rastvor za inf.; 9g/l; kesa,
1x500ml
Bieffe Medital S.A.; Bieffe
Medital SPA; Baxter
Healthcare LTD; Baxter S.A.;
Baxter Healthcare S.A.
Španija;
Italija;
Velika
Britanija;
Belgija;
Irska
82,60 4661 B05XA03
Natrii chloridi
infundibile 0.9%
rastvor za inf.; 9g/l; kesa,
1x1000ml
Bieffe Medital S.A.; Bieffe
Medital SPA; Baxter
Healthcare LTD; Baxter S.A.;
Baxter Healthcare S.A.
Španija;
Italija;
Velika
Britanija;
Belgija;
Irska
167,70 4662 17 5
natrijum-hlorid, kalijum-hlorid,
kalcijum- hlorid
4663 B05BB01
rastvor za inf.; 8,6g/l+0,3g/
Natrii chloridi
l+0,33g/l; boca plastična,
infundibile compositum (Ringerov 1x500ml
rastvor)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
90,70 4664 B05BB01
Natrii chloridi
infundibile compositum
rastvor za inf.; 8,6g/l+0,3g/
l+0,33g/l; boca staklena,
1x500ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
90,70 4665 B05BB01
Ringerov rastvor
rastvor za inf.; 8,6g/l+0,3g/
l+0,33g/l; boca, 1x500ml
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
90,70 4666 B05BB01
Ringerov rastvor
rastvor za inf.; 8,6g/l+0,3g/
l+0,33g/l; kesa, 1x500ml
Bieffe Medital S.A.; Baxter
Healthcare LTD; Baxter S.A.
Španija;
Velika
Britanija;
Belgija
90,70 4667 B05BB01
Ringerov rastvor
rastvor za inf.; 8,6g/l+0,3g/
l+0,33g/l; kesa, 1x1000ml
Bieffe Medital S.A.; Baxter
Healthcare LTD; Baxter S.A.
Španija;
Velika
Britanija;
Belgija
184,40 4668 17 5
natrijum-hlorid, kalijum-hlorid,
kalcijum-hlorid, natrijum-laktat
4669 B05BB01
Hartmanov rastvor rastvor za inf.; 6,02g/l+0,373g/
l+0,294g/l+6,276g/l; boca,
1x500ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
105,60 4670 B05BB01
Hartmanov rastvor rastvor za inf.; 6,02g/l+0,373g/
l+0,294g/l+3,25g/l; boca,
1x500ml
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
105,60 4671 B05BB01
Španija;
Hartmanov rastvor rastvor za infuziju; 6g/L + 0.4g/L Bieffe Medital S.A.; Baxter
Healthcare LTD.; Baxter S.A. Velika
+ 0.27g/L + 3.2g/L; ukupno 1
Britanija;
kom, kesa, 1 x 500mL
Belgija
105,60 4672 B05BB01
Španija;
Hartmanov rastvor rastvor za infuziju; 6g/L + 0.4g/L Bieffe Medital S.A.; Baxter
Healthcare LTD.; Baxter S.A. Velika
+ 0.27g/L + 3.2g/L; ukupno 1
Britanija;
kom, kesa, 1 x 1000mL
Belgija
216,50 4673 17 5
natrijum-hlorid, kalijum-hlorid,
magnezijum-hlorid, natrijumacetat, natrijum-glukonat
4674 B05BB01
Plasma-Lyte 148
(pH 7.4)
rastvor za inf.; 5.26g/l + 0.37g/l
Bieffe Medital S.A.
+ 0.3g/l + 3.68g/l + 5.02g/l; kesa,
1x500ml
Španija
972,70 92,40 128
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
4675 B05BB01
Plasma-Lyte 148
(pH 7.4)
rastvor za inf.; 5.26g/l + 0.37g/l
Baxter Healthcare LTD.
+ 0.3g/l + 3.68g/l + 5.02g/l; kesa,
1x1000ml
Velika
Britanija
4676 17 5
natrijum-hlorid, natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid, magnezijumhlorid, glukoza
4677 B05DB..
Balance 1.5% glu- rastvor za peritonealnu dijalizu;
koze,1.25 mmol/L 5.79g/L+7.85g/L+0.18g/L+0.1g/
kalcijuma
L+16.5g/L;kesa, 4x2000ml
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Nemačka
3.208,50 4678 B05DB..
Balance 2.3% glu- rastvor za peritonealnu dijalizu;
koze,1.25 mmol/L 5.79g/L+7.85g/L+0.18g/L+0.1g/
kalcijuma
L+22.73g/L;kesa, 4x2000ml
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Nemačka
3.208,50 4679 B05DB..
Balance 4.25%
rastvor za peritonealnu dijalizu;
glukoze,1.25
5.79g/L+7.85g/L+0.18g/L+0.1g/
mmol/L kalcijuma L+42.5g/L;kesa, 4x2000ml
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Nemačka
3.208,50 4680 B05DB..
Balance 1.5% glu- rastvor za peritonealnu dijalizu;
koze,1.75 mmol/L 5.79g/L+7.85g/L+0.26g/L+0.1g/
kalcijuma
L+15g/L;kesa, 4x2000ml
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Nemačka
3.208,50 4681 B05DB..
Balance 2.3% glu- rastvor za peritonealnu dijalizu;
koze,1.75 mmol/L 5.79g/L+7.85g/L+0.26g/L+0.1g/
kalcijuma
L+22.73g/L;kesa, 4x2000ml
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Nemačka
3.208,50 4682 B05DB..
Balance 4.25%
rastvor za peritonealnu dijalizu;
glukoze,1.75
5.79g/L+7.85g/L+0.26g/L+0.1g/
mmol/L kalcijuma L+42.5g/L;kesa, 4x2000ml
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Nemačka
3.208,50 4683 17 5
glukoza,natrijumhlorid,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat
4684 B05DB..
Physioneal 40 glu- rastvor za peritonealnu dikoza 1.36% m/v / jalizu; 13.6g/l+5.38g/l+0.184g/
13.6mg/ml
l+0.051g/l+2.1g/l+1.68g/l;
dvostruka plastična kesa,
1x2000ml
Baxter Healthcare S.A.
Irska
1.888,30 4685 B05DB..
Physioneal 40 glu- rastvor za peritonealnu dikoza 1.36% m/v / jalizu; 13.6g/l+5.38g/l+0.184g/
13.6mg/ml
l+0.051g/l+2.1g/l+1.68g/l;
jednostruka plastična kesa,
1x2500ml
Baxter Healthcare S.A.
Irska
1.620,90 4686 B05DB..
Physioneal 40 glu- rastvor za peritonealnu dikoza 1.36% m/v / jalizu; 13.6g/l+5.38g/l+0.184g/
13.6mg/ml
l+0.051g/l+2.1g/l+1.68g/l;
dvostruka plastična kesa,
1x2500ml
Baxter Healthcare S.A.
Irska
2.339,20 4687 B05DB..
Physioneal 40 glu- rastvor za peritonealnu dikoza 2.27% m/v / jalizu; 22.7g/l+5.38g/l+0.184g/
22.7mg/ml
l+0.051g/l+2.1g/l+1.68g/l;
dvostruka plastična kesa,
1x2000ml
Baxter Healthcare S.A.
Irska
1.876,50 4688 B05DB..
Physioneal 40 glu- rastvor za peritonealnu dikoza 2.27% m/v / jalizu; 22.7g/l+5.38g/l+0.184g/
22.7mg/ml
l+0.051g/l+2.1g/l+1.68g/l;
jednostruka plastična kesa,
1x2500ml
Baxter Healthcare S.A.
Irska
1.619,80 4689 B05DB..
Physioneal 40 glu- rastvor za peritonealnu dikoza 2.27% m/v / jalizu; 22.7g/l+5.38g/l+0.184g/
22.7mg/ml
l+0.051g/l+2.1g/l+1.68g/l;
dvostruka plastična kesa,
1x2500ml
Baxter Healthcare S.A.
Irska
2.315,60 4690 B05DB..
Physioneal 40 glu- rastvor za peritonealnu dikoza 3.86% m/v / jalizu; 38.6g/l+5.38g/l+0.184g/
38.6mg/ml
l+0.051g/l+2.1g/l+1.68g/l;
dvostruka plastična kesa,
1x2000ml
Baxter Healthcare S.A.
Irska
1.888,30 4691 17 5
glukoza,natrijumhlorid,natrijum-laktat,kalcijumhlorid,magnezijum-hlorid
4692 B05D…
Dianeal PD4
rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/
L+0.05g/L+4.48g/L;pl. kesa,
1x2000ml
Baxter Healthcare S.A.
Irska
928,30 4693 B05D…
Dianeal PD4
rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/
L+0.05g/L+4.48g/L;pl. kesa,
1x2500ml
Baxter Healthcare S.A.
Irska
928,00 4694 B05D…
Dianeal PD4
rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/
L+0.05g/L+4.48g/L;pl. kesa,
1x5000ml
Baxter Healthcare S.A.
Irska
1.286,30 4695 B05D…
Dianeal PD4
rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/
L+0.05g/L+4.48g/L;pl. kesa,
1x2000ml
Baxter Healthcare S.A.
Irska
928,30 188,80 24. мај 2013.
1
2
Број 46
3
4
5
6
7
8
129
9
4696 B05D…
Dianeal PD4
rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/
L+0.05g/L+4.48g/L;pl. kesa,
1x2500ml
Baxter Healthcare S.A.
Irska
928,00 4697 B05D…
Dianeal PD4
rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/
L+0.05g/L+4.48g/L;pl. kesa,
1x5000ml
Baxter Healthcare S.A.
Irska
1.286,30 4698 B05D…
Dianeal PD4
rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/
L+0.05g/L+4.48g/L;pl. kesa,
1x2000ml
Baxter Healthcare S.A.
Irska
928,30 4699 B05D…
Dianeal PD4
rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/
L+0.05g/L+4.48g/L;pl. kesa,
1x2500ml
Baxter Healthcare S.A.
Irska
928,00 4700 B05D…
Dianeal PD4
rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/
L+0.05g/L+4.48g/L;pl. kesa,
1x5000ml
Baxter Healthcare S.A.
Irska
1.286,30 4701 B05D..
Gambrosol trio 10
rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/
L+0.271g/L+0.054g/L;pl. kesa,
1x2000ml
Biosol S.P.A.
Italija
1.169,00 4702 B05D..
Gambrosol trio 10
rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/
L+0.271g/L+0.054g/L;pl. kesa,
1x5000ml
Biosol S.P.A.
Italija
1.169,00 4703 B05D..
Gambrosol trio 40
rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/
L+0.209g/L+0.054g/L;pl. kesa,
1x2000ml
Biosol S.P.A.
Italija
1.169,00 4704 B05D..
Gambrosol trio 40
rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/
L+0.209g/L+0.054g/L;pl. kesa,
1x5000ml
Biosol S.P.A.
Italija
1.169,00 4705 17 5
ikodekstrin,natrijumhlorid,natrijum- laktat,kalcijumhlorid,magnezijum-hlorid
4706 B05D...
Extraneal
rastvor za peritonealnu dijalizu;
75g/L+5.4g/L+4.5g/L+0.257g/
L+0.051g/L;pl. kesa, 1x2000ml
Baxter Healthcare S.A.
Irska
2.263,50 4707 B05D...
Extraneal
rastvor za peritonealnu dijalizu;
75g/L+5.4g/L+4.5g/L+0.257g/
L+0.051g/L;pl. kesa, 1x2500ml
Baxter Healthcare S.A.
Irska
2.830,40 4708 17 5
natrijum-hlorid,natrijum-laktat,
valin,arginin,leucin,lizin,alanin
,izoleucin,metionin,histidin,pro
lin,fenilalanin,glicin,serin,tiroz
in,L-tirozin,triptofan,kalcijumhlorid,treonin
4709 B05D...
Nutrineal PD4
rastvor za peritonealnu dijalizu:5 Baxter Healthcare S.A.
.38g+4.48g+1.393g+1.071g+1.0
2g+0.955g+0.951g+0.85g+0.85g
+0.714g+0.595g+0.57g+0.51g+
0.51g+0.3g+0.27g+0.184g+0.64
6g; pl. kesa, 1x2000ml
Irska
4710 17 5
natrijum hlorid, natrijum laktat,
kalcijum hlorid, magnezijum
hlorid, glukoza
4711 B05DB..
CAPD 2 Stay Safe rastvor za peritonealnu dijalizu;
5.786g/L+3.925g/L+0.257g/
L+0.102g/L+15g/L; kesa,
4x2000ml
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Nemačka
2.899,40 4712 B05DB..
CAPD 2 Stay Safe rastvor za peritonealnu dijalizu;
5.786g/L+3.925g/L+0.257g/
L+0.102g/L+15g/L; kesa,
4x2500ml
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Nemačka
3.089,20 4713 B05DB..
CAPD 3 Stay Safe rastvor za peritonealnu dijalizu;
5.786g/L+3.925g/L+0.257g/
L+0.1017g/L+42.5g/L;
kesa,4x2000ml
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Nemačka
2.899,40 4714 B05DB..
CAPD 3 Stay Safe rastvor za peritonealnu dijalizu;
5.786g/L+3.925g/L+0.257g/
L+0.1017g/L+42.5g/L;
kesa,4x2500ml
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Nemačka
3.089,20 4715 B05DB..
CAPD 4 Stay Safe rastvor za peritonealnu dijalizu;
5.786g/L+3.925g/L+0.257g/
L+0.1017g/L+22.73g/L;
kesa,4x2000ml
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Nemačka
2.899,40 4716 B05DB..
CAPD 4 Stay Safe rastvor za peritonealnu dijalizu;
5.786g/L+3.925g/L+0.257g/
L+0.1017g/L+22.73g/L;
kesa,4x2500ml
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Nemačka
3.089,20 1.554,20 130
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
4717 B05DB...
CAPD 17 Stay
Safe
rastvor za peritonealnu dijalizu;
5.79g/L+7.85g/L+0.18g/L+0.1g/
L+15g/L; kesa, 4x2000ml
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Nemačka
2.899,40 4718 B05DB...
CAPD 17 Stay
Safe
rastvor za peritonealnu dijalizu;
5.79g/L+7.85g/L+0.18g/L+0.1g/
L+15g/L; kesa, 4x2500ml
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Nemačka
3.089,20 4719 B05DB..
CAPD 18 Stay
Safe
rastvor za peritonealnu dijalizu;
5.79g/L+7.85g/L+0.18g/L+0.1g/
L+42.5g/L; kesa, 4x2000ml
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Nemačka
2.899,40 4720 B05DB..
CAPD 18 Stay
Safe
rastvor za peritonealnu dijalizu;
5.79g/L+7.85g/L+0.18g/L+0.1g/
L+42.5g/L; kesa, 4x2500ml
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Nemačka
3.089,20 4721 B05DB..
CAPD 19 Stay
Safe
rastvor za peritonealnu dijalizu;
5.79g/L+7.85g/L+0.18g/L+0.1g/
L+22.73g/L; kesa, 4x2000ml
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Nemačka
2.899,40 4722 B05DB..
CAPD 19 Stay
Safe
rastvor za peritonealnu dijalizu;
5.79g/L+7.85g/L+0.18g/L+0.1g/
L+22.73g/L; kesa, 4x2500ml
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Nemačka
3.089,20 4723 B05DB..
CAPD 2 sleep safe rastvor za peritonealnu dijalizu;
5.786 g/l + 7.847 g/l + 0.2573
g/l + 0.1017 g/l + 15 g/l; kesa,
2x5000ml
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Nemačka
2.789,50 4724 B05DB..
CAPD 3 sleep safe rastvor za peritonealnu dijalizu;
5.786 g/l + 7.847 g/l + 0.2573
g/l + 0.1017 g/l + 42.5 g/l; kesa,
2x5000ml
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Nemačka
2.789,50 4725 B05DB..
CAPD 4 sleep safe rastvor za peritonealnu dijalizu;
Fresenius Medical Care
5.786 g/l + 7.847 g/l + 0.2573 g/l Deutschland GmbH
+ 0.1017 g/l + 22.73 g/l; kesa,
2x5000ml
Nemačka
2.789,50 4726 17 5
natrijum-hlorid, kalijum-hlorid,
natrijum-hidrogenkarbonat,
kalcijum-hlorid, magnezijumhlorid, glukoza
4727 B05ZB..
multiBic 2mmol/l
kalijuma
rastvor za hemofiltraciju;
6.136g/l + 0.1491g/l + 2.94g/l
+ 0.2205g/l + 0.1017g/l + 1g/l;
kesa, 2x5000ml
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Nemačka
4728 17 5
manitol, sorbitol
4729 B05CX10
Ispirol
rastvor za ispiranje bešike; 5,4g/
l+27g/l; kesa, 1x5 lit
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
4730 17 6
voda za injekcije
4731 V07AB..
Voda za injekcije
rastvarač za parenteralnu
upotrebu; 250ml; kesa 1x250ml
Bieffe Medital S.A.; Baxter
Španija;
Healthcare LTD; Baxter S.A.; Velika
Baxter Healthcare S.A.
Britanija;
Belgija;
Irska
82,10 4732 V07AB..
Voda za injekcije
rastvarač za parenteralnu
upotrebu; 500ml; kesa 1x500ml
Bieffe Medital S.A.; Baxter
Španija;
Healthcare LTD; Baxter S.A.; Velika
Baxter Healthcare S.A.
Britanija;
Belgija;
Irska
88,20 4733 V07AB..
Voda za injekcije
rastvarač za parenteralnu upotrebu; 1000ml; kesa 1x1000ml
Bieffe Medital S.A.; Baxter
Španija;
Healthcare LTD; Baxter S.A.; Velika
Baxter Healthcare S.A.
Britanija;
Belgija;
Irska
168,60 4734 17 9
albumin - humani
4735 B05AA01
Human albumin
20% Behring,
malo soli
rastvor za inf.; 20%; bočica,
1x50ml
CSL Behring GmbH
Nemačka
3.648,00 4736 B05AA01
Human albumin
rastvor za inf.; 20%; bočica,
1x50ml
Baxter AG
Austrija
3.648,00 4737 B05AA01
Human Albumin
20% Baxter
rastvor za inf.; 20%; bočica,
1x100ml
Baxter AG
Austrija
7.271,00 4738 B05AA01
Human albumin
Octapharma 20%
rastvor za inf.; 20%; bočica,
1x50ml
Octapharma Pharmaceutika
Produktionsges m.b.H.
Austrija
3.648,00 4739 B05AA01
Humani albumin
Octapharma 5%
rastvor za inf.iv; 5%; bočica,
1x250ml
Octapharma Pharmaceutika
Produktionsges m.b.H.
Austrija
4.561,50 4740 B05AA01
Ljudski albumin
20%
rastvor za inf.; 20%; bočica
staklena, 1x10ml
Institut za transfuziju krvi
Srbije
Republika
Srbija
729,50 4741 B05AA01
Ljudski albumin
20%
rastvor za inf.; 20%; bočica
staklena, 1x50ml
Institut za transfuziju krvi
Srbije
Republika
Srbija
3.648,00 4742 B05AA01
Albiomin 20%
rastvor za inf.; 20%; bočica
staklena, 1x50ml
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
3.648,00 4743 B05AA01
Uman Albumin
rastvor za inf.; 20%; bočica,
1x50ml
Kedrion S.P.A.
Italija
3.648,00 4744 B05AA01
Plasbumin-20
rastvor za inf.; 20%; bočica,
1x50ml
Talecris Biotherapeutics
GmbH
Nemačka
3.517,40 4745 B05AA01
Plasbumin-20
rastvor za inf.; 20%; bočica,
1x100ml
Talecris Biotherapeutics
GmbH
Nemačka
6.462,60 2.323,20 1.315,70 24. мај 2013.
1
2
Број 46
3
4
5
6
7
8
131
9
4746 17 9
hidroksietil skrob, natrijumhlorid
4747 B05AA07
Hetasorb 6%
rastvor za inf.; 60g/l+9g/l; staklena boca, 1x500ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
803,50 4748 B05AA07
Hetasorb 10%
rastvor za inf.; 100g/l+9g/l; boca, Hemofarm A.D.
1x500ml
Republika
Srbija
1.092,20 4749 B05AA07
Voluven
rastvor za inf.; 60g/l+9g/l;
plastična kesa, 1x500ml
Fresenius Kabi Deutschland
GmbH
Nemačka
964,40 4750 B05AA07
Voluven
rastvor za inf.; 60g/l+9g/l; staklena boca, 1x500ml
Fresenius Kabi Deutschland
GmbH
Nemačka
964,40 4751 B05AA07
Voluven
rastvor za inf.; 60g/l+9g/l;
Fresenius Kabi Deutschland
plastična boca KabiPac, 1x250ml GmbH
Nemačka
518,20 4752 B05AA07
Voluven
rastvor za inf.; 60g/l+9g/l;
Fresenius Kabi Deutschland
plastična boca KabiPac, 1x500ml GmbH
Nemačka
964,40 4753 17 9
hidroksietil skrob, natrijumhlorid, kalijum-hlorid, kalcijumhlorid, magnezijum-hlorid,
natrijum-acetat, jabučna kiselina
4754 B05AA07
Tetraspan 6%
rastvor za inf.; 60g/l+6.252g/
l+298.4mg/l+367.5mg/
l+203.3mg/l+3.266g/l+671mg/l;
boca plastična, 10x500ml
B. Braun Medical SA
Švajcarska
8.626,70 4755 B05AA07
Tetraspan 6%
rastvor za inf.; 60g/l+6.252g/
l+298.4mg/l+367.5mg/
l+203.3mg/l+3.266g/l+671mg/l;
kesa, 20x250ml
B. Braun Medical SA
Švajcarska
8.626,70 4756 B05AA07
Tetraspan 6%
rastvor za inf.; 60g/l+6.252g/
l+298.4mg/l+367.5mg/
l+203.3mg/l+3.266g/l+671mg/l;
kesa, 20x500ml
B. Braun Medical SA
Švajcarska
17.253,50 4757 B05AA07
Tetraspan 10%
rastvor za inf.; 100g/l+6.252g/
l+298.4mg/l+367.5mg/
l+203.3mg/l+3.266g/l+671mg/l;
kesa, 20x250ml
B. Braun Medical SA
Švajcarska
11.105,80 4758 B05AA07
Tetraspan 10%
rastvor za inf.; 100g/l+6.252g/
l+298.4mg/l+367.5mg/
l+203.3mg/l+3.266g/l+671mg/l;
kesa, 20x500ml
B. Braun Medical SA
Švajcarska
22.211,60 4759 18
ANTIDOTI I ANTAGONISTI
4760 18 0
protamin sulfat
4761 V03AB14
Protamin sulfat
rastvor za inj.; 50mg/5ml; ampu- Galenika AD
la, 5x5ml
Republika
Srbija
4762 18 2
naltrekson
4763 N07BB04
Naltrexone
film tabl. 7x50mg
Haupt Pharma
Wolfratshausen GmbH
Nemačka
1.032,60 4764 N07BB04
Naltrexone
film tabl. 28x50mg
Haupt Pharma
Wolfratshausen GmbH
Nemačka
3.216,50 4765 18 2
buprenorfin
4766 N07BC01
Buprenorfin
Alkaloid
sublingvalna tabl., 7x0.4mg
Alkaloid AD
Makedonija
185,30 4767 N07BC01
Buprenorfin
Alkaloid
sublingvalna tabl., 28x0.4mg
Alkaloid AD
Makedonija
741,20 4768 N07BC01
Buprenorfin
Alkaloid
sublingvalna tabl., 7x2mg
Alkaloid AD
Makedonija
382,20 4769 N07BC01
Buprenorfin
Alkaloid
sublingvalna tabl., 28x2mg
Alkaloid AD
Makedonija
1.528,80 4770 N07BC01
Buprenorfin
Alkaloid
sublingvalna tabl., 7x8mg
Alkaloid AD
Makedonija
1.572,70 4771 N07BC01
Buprenorfin
Alkaloid
sublingvalna tabl., 28x8mg
Alkaloid AD
Makedonija
6.290,90 4772 18 4
kalcijum folinat
4773 V03AF03
Calciumfolinat
“Ebewe”
rastvor za inj./ inf.; 30mg/3ml;
ampula, 5x3ml
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
4.234,90 4774 V03AF03
Calciumfolinat
“Ebewe”
rastvor za inj./ inf.; 50mg/5ml;
ampula, 5x5ml
Ebewe Pharma Ges.M.B.H
NFG. KG
Austrija
4.919,50 4775 V03AF03
Leucovorin
Calcium
rastvor za inj.im/ iv ; 50mg/5ml;
ampula, 10x5ml
Pfizer (Perth) Pty. Limited
Australija
9.424,70 4776 V03AF03
Folcasin
rastvor za inj./ inf.; 30mg/10ml;
bočica staklena, 1x10ml
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
Rumunija
231,90 *
4777 V03AF03
Leucovorin - Teva
rastvor za inj./ inf.; 50mg/5ml;
bočica staklena, 1x5ml
Pharmachemie B.V.
Holandija
1.014,30 4778 V03AF03
Leucovorin - Teva
rastvor za inj./ inf.; 50mg/5ml;
bočica staklena, 1x5ml
Teva Pharmaceutical Works
Private Ltd. Company
Mađarska
1.014,30 4779 18 4
dinatrijum-folinat
4780 V03AF06
Sodiofolin
rastvor za inj./inf.; 100mg/2ml;
bočica, 1x2ml
Medac Gesellschaft fur
klinische Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
1.354,20 *
2.567,70 132
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
4781 V03AF06
Sodiofolin
rastvor za inj./inf.; 200mg/4ml;
bočica, 1x4ml
Medac Gesellschaft fur
klinische Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
5.135,30 4782 V03AF06
Sodiofolin
rastvor za inj./inf.; 300mg/6ml;
bočica, 1x6ml
Medac Gesellschaft fur
klinische Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
7.702,80 4783 V03AF06
Sodiofolin
rastvor za inj./inf.; 400mg/8ml;
bočica, 1x8ml
Medac Gesellschaft fur
klinische Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
10.270,20 4784 18 9
deferasiroks
4785 V03AC03
Exjade
tabl. za oralnu suspenziju,
28x125mg
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
19.344,50 4786 V03AC03
Exjade
tabl. za oralnu suspenziju,
28x250mg
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
38.092,10 4787 V03AC03
Exjade
tabl. za oralnu suspenziju,
28x500mg
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
76.629,50 4788 18 9
flumazenil
4789 V03AB25
Anexate
rastvor za inj./inf. ; 0,5mg/5ml;
ampula, 5x5ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
7.192,50 4790 V03AB25
Anexate
rastvor za inj./inf.; 1mg/10ml;
ampula, 5x10ml
F.Hoffmann-LaRoche Ltd
Švajcarska
9.521,50 4791 18 9
sugamadeks
4792 V03AB35
Bridion
rastvor za inj.; 100mg/ml;
bočica, 10x2ml
N.V.Organon
Holandija
87.801,10 4793 V03AB35
Bridion
rastvor za inj.; 100mg/ml;
bočica, 10x5ml
N.V.Organon
Holandija
214.516,60 4794 19
DIJAGNOSTICI I KONTRASTNA SREDSTVA
4795 19 1
urea
4796 V04CX..
Diabact UBT
tabl. 1x50mg
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
1.565,60 4797 V04CX..
Diabact UBT
tabl. 10x50mg
Habit Pharm A.D.
Republika
Srbija
13.419,60 4798 19 1
urea-13C
4799 V04CX..
Helicobacter Test
INFAI
prašak za oralni rastvor; ukupno 1 kom, tegla, 1x45mg (za
masenu spektrometriju)
Infai, Institut für
Biomedizinische Analytik
und NMR Imaging GmbH
Nemačka
1.583,50 4800 V04CX..
Helicobacter Test
INFAI
prašak za oralni rastvor; ukupno 1 kom, tegla, 1x75mg (za
masenu spektrometriju)
Infai, Institut für
Biomedizinische Analytik
und NMR Imaging GmbH
Nemačka
2.277,20 4801 V04CX..
Helicobacter Test
INFAI
prašak za oralni rastvor; ukupno
1 kom, tegla, 1x75mg (za infracrvenu spektroskopiju)
Infai, Institut für
Biomedizinische Analytik
und NMR Imaging GmbH
Nemačka
2.277,20 4802 V04CX..
Helicobacter Test
INFAI
prašak za oralni rastvor; ukupno
50 kom, tegla, 50x75mg (za
infracrvenu spektroskopiju)
Infai, Institut für
Biomedizinische Analytik
und NMR Imaging GmbH
Nemačka
103.113,20 4803 19 2
barijum sulfat
4804 V08BA02
Barijum sulfat
oralna/rektalna suspenzija; 1g/
ml; kontejner plastični,1x5 lit
Hemofarm D.O.O.
Republika
Srbija
4805 19 4
joksitalaminska kiselina (joksitalamat natrijum, joksitalamat
meglumin)
4806 V08AA05
Telebrix Gastro
rastvor za oralnu i rektalnu
primenu; 66,03g/100ml; bočica,
1x100ml (300mg I/ml)
Guerbet
Francuska
4807 19 4
joksaglat meglumin, joksaglat
natrijum
4808 V08AB03
Hexabrix 320
rastvor za inj. ; 320mg I/ml;
bočica, 1x50ml
Guerbet
Francuska
1.359,90 4809 V08AB03
Hexabrix 320
rastvor za inj.; 320mg I/ml;
bočica, 1x100ml
Guerbet
Francuska
2.582,40 4810 19 4
jopromid
4811 V08AB05
Ultravist 300
rastvor za inf.; 623,4mg/ml;
bočica, 10x50ml
Schering AG
Nemačka
18.398,20 4812 V08AB05
Ultravist 300
rastvor za inf.; 623,4mg/ml;
bočica, 10x100ml
Schering AG
Nemačka
35.627,00 4813 V08AB05
Ultravist 370
rastvor za inf.; 768,86mg/ml;
bočica, 10x50ml
Schering AG
Nemačka
20.652,30 4814 V08AB05
Ultravist 370
rastvor za inf.; 768,86mg/ml;
bočica, 10x100ml
Schering AG
Nemačka
40.946,60 4815 V08AB05
Ultravist 370
rastvor za inf.; 768,86mg/ml;
boca, 10x200ml
Schering AG
Nemačka
81.035,20 4816 V08AB05
Ultravist 370
rastvor za inf.; 768,86mg/ml;
boca, 8x500ml
Bayer Schering Pharma AG
Nemačka
161.932,90 4817 19 9
joversol
4818 V08AB07
Optiray 300
rastvor za inj.; 300mg joda/ml;
boca, 10x50ml
Tyco HealthCare
Kanada
16.037,20 4819 V08AB07
Optiray 300
rastvor za inj.; 300mg joda/ml;
boca, 10x75ml
Tyco HealthCare
Kanada
24.376,60 3.868,50 714,90 24. мај 2013.
1
2
Број 46
3
4
5
6
7
8
133
9
4820 V08AB07
Optiray 300
rastvor za inj.; 300mg joda/ml;
boca, 10x100ml
Tyco HealthCare
Kanada
31.272,60 4821 V08AB07
Optiray 300
rastvor za inj.; 300mg joda/ml;
boca, 10x150ml
Tyco HealthCare
Kanada
47.534,30 4822 V08AB07
Optiray 300
rastvor za inj.; 300mg joda/ml;
boca, 10x200ml
Tyco HealthCare
Kanada
60.981,60 4823 V08AB07
Optiray 300
rastvor za inj.; 300mg joda/ml;
boca, 5x500ml
Tyco HealthCare
Kanada
59.418,10 4824 V08AB07
Optiray 350
rastvor za inj.; 350mg joda/ml;
boca, 10x50ml
Tyco HealthCare
Kanada
16.037,20 4825 V08AB07
Optiray 350
rastvor za inj.; 350mg joda/ml;
boca, 10x100ml
Tyco HealthCare
Kanada
31.272,60 4826 V08AB07
Optiray 350
rastvor za inj.; 350mg joda/ml;
boca, 10x200ml
Tyco HealthCare
Kanada
60.981,60 4827 V08AB07
Optiray 350
rastvor za inj.; 350mg joda/ml;
boca, 5x500ml
Tyco HealthCare
Kanada
59.418,10 4828 19 9
gadobenska kiselina
4829 V08CA08
MultiHance
rastvor za injekciju; 529mg/mL;
bočica staklena, 1x10mL
Patheon Italia S.P.A.
Italija
3.644,80 4830 V08CA08
MultiHance
rastvor za injekciju; 529mg/mL;
bočica staklena, 1x15mL
Patheon Italia S.P.A.
Italija
5.421,70 4831 V08CA08
MultiHance
rastvor za injekciju; 529mg/mL;
bočica staklena, 1x20mL
Patheon Italia S.P.A.
Italija
6.587,80 4832 19 9
gadobutrol
4833 V08CA09
Gadovist
rastvor za inj.; 1mmol/ml; napunjen inj.špric, 5x7,5ml
Bayer Schering Pharma AG
Nemačka
26.967,60 4834 V08CA09
Gadovist
rastvor za inj.; 1mmol/ml; napunjen inj.špric, 5x15ml
Bayer Schering Pharma AG
Nemačka
53.019,80 4835 V08CA09
Gadovist
rastvor za inj.; 1mmol/ml;
bočica, 10x30ml
Bayer Schering Pharma AG
Nemačka
211.753,50 4836 19 9
gadoksetinska kiselina
4837 V08CA10
Primovist
rastvor za inj.; 181,43mg/ml;
napunjen inj. špric, 1x10ml
Bayer Schering Pharma AG
Nemačka
18.711,80 4838 V08CA10
Primovist
rastvor za inj.; 181,43mg/ml;
napunjen inj. špric, 5x10ml
Bayer Schering Pharma AG
Nemačka
93.558,60 4839 19 9
gadopentetska kiselina
4840 V08CA01
Magnevist
rastvor za inj.; 469,01mg/ml;
bočica, 10x20ml
Bayer Schering Pharma AG
Nemačka
58.856,50 4841 V08CA01
Magnegita 500
rastvor za inj.; 500μmol/ml;
bočica, 1x5ml
Biokanol Pharma GmbH
Nemačka
1.220,60 4842 V08CA01
Magnegita 500
rastvor za inj.; 500μmol/ml;
bočica, 10x5ml
Biokanol Pharma GmbH
Nemačka
12.085,60 4843 V08CA01
Magnegita 500
rastvor za inj.; 500μmol/ml;
bočica, 1x10ml
Biokanol Pharma GmbH
Nemačka
2.253,40 4844 V08CA01
Magnegita 500
rastvor za inj.; 500μmol/ml;
bočica, 10x10ml
Biokanol Pharma GmbH
Nemačka
22.311,30 4845 V08CA01
Magnegita 500
rastvor za inj.; 500μmol/ml;
bočica, 1x15ml
Biokanol Pharma GmbH
Nemačka
3.244,50 4846 V08CA01
Magnegita 500
rastvor za inj.; 500μmol/ml;
bočica, 10x15ml
Biokanol Pharma GmbH
Nemačka
32.152,90 4847 V08CA01
Magnegita 500
rastvor za inj.; 500μmol/ml;
bočica, 1x20ml
Biokanol Pharma GmbH
Nemačka
3.709,00 4848 V08CA01
Magnegita 500
rastvor za inj.; 500μmol/ml;
bočica, 10x20ml
Biokanol Pharma GmbH
Nemačka
36.731,10 4849 V08CA01
Magnegita 500
rastvor za inj.; 500μmol/ml;
bočica, 1x30ml
Biokanol Pharma GmbH
Nemačka
5.508,80 4850 V08CA01
Magnegita 500
rastvor za inj.; 500μmol/ml;
bočica, 10x30ml
Biokanol Pharma GmbH
Nemačka
54.528,80 4851 V08CA01
Magnegita 500
rastvor za inj.; 500μmol/ml;
bočica, 1x100ml
Biokanol Pharma GmbH
Nemačka
17.247,40 4852 V08CA01
Magnegita 500
rastvor za inj.; 500μmol/ml;
bočica, 10x100ml
Biokanol Pharma GmbH
Nemačka
170.088,60 4853 19 9
gadoterična kiselina
4854 V08CA02
Dotarem
rastvor za inj.; 0,5mmol/ml ;
bočica, 1x15ml
Guerbet
Francuska
4.510,40 4855 V08CA02
Dotarem
rastvor za inj.; 0,5mmol/ml;
bočica, 1x20ml
Guerbet
Francuska
5.831,50 4856 19 9
gadodiamid
4857 V08CA03
Omniscan
rastvor za inj.; 287mg/
ml=0,5mmol/ml; bočica,
10x10ml
GE HealthCare AS
Norveška
31.223,30 4858 V08CA03
Omniscan
rastvor za inj.; 287mg/
ml=0,5mmol/ml; bočica,
10x10ml
GE HealthCare Ireland
Irska
31.224,60 *
4859 V08CA03
Omniscan
rastvor za inj.; 287mg/
ml=0,5mmol/ml; bočica,
10x15ml
GE HealthCare AS
Norveška
46.826,60 134
1
Број 46
2
3
24. мај 2013.
4
5
6
7
8
9
4860 V08CA03
Omniscan
rastvor za inj.; 287mg/
ml=0,5mmol/ml; bočica,
10x15ml
GE HealthCare Ireland
Irska
46.827,90 *
4861 V08CA03
Omniscan
rastvor za inj.; 287mg/
ml=0,5mmol/ml; bočica,
10x20ml
GE HealthCare AS
Norveška
61.644,10 4862 V08CA03
Omniscan
rastvor za inj.; 287mg/
ml=0,5mmol/ml; bočica,
10x20ml
GE HealthCare Ireland
Irska
61.645,40 *
4863 19 9
jobitridol
4864 V08AB11
Xenetix 300
rastvor za inj.; 65,81g; bočica,
1x50ml
Guerbet
Francuska
2.018,90 4865 V08AB11
Xenetix 300
rastvor za inj.; 65,81g; bočica,
1x100ml
Guerbet
Francuska
3.981,30 4866 V08AB11
Xenetix 350
rastvor za inj.; 76,78g; bočica,
1x50ml
Guerbet
Francuska
2.211,00 4867 V08AB11
Xenetix 350
rastvor za inj.; 76,78g; bočica,
1x100ml
Guerbet
Francuska
4.353,50 4868 19 9
jodiksanol
4869 V08AB09
Visipaque
rastvor za inj.; 550mg/ml=270mg GE HealthCare Ireland
I/ml; bočica, 10x20ml
Irska
7.282,70 *
4870 V08AB09
Visipaque
rastvor za inj.; 550mg/ml=270mg GE HealthCare AS
I/ml; bočica, 10x20ml
Norveška
7.282,70 *
4871 V08AB09
Visipaque
rastvor za inj.; 550mg/ml=270mg GE HealthCare AS
joda/ml; bočica, 10x50ml
Norveška
18.203,50 4872 V08AB09
Visipaque
rastvor za inj.; 550mg/ml=270mg GE HealthCare Ireland
I/ml; bočica, 10x50ml
Irska
18.204,80 *
4873 V08AB09
Visipaque
rastvor za inj.; 625mg/ml=320mg GE HealthCare AS
joda/ml; bočica, 10x50ml
Norveška
22.087,60 4874 V08AB09
Visipaque
rastvor za inj.; 625mg/ml=320mg GE HealthCare AS
joda/ml; bočica, 10x100ml
Norveška
43.860,00 4875 V08AB09
Visipaque
rastvor za inj.; 652mg/ml=320mg GE HealthCare AS
I/ml; bočica, 10x20ml
Norveška
8.835,00 *
4876 V08AB09
Visipaque
rastvor za inj.; 652mg/ml=320mg GE HealthCare Ireland
I/ml; bočica, 10x20ml
Irska
8.835,00 *
4877 V08AB09
Visipaque
rastvor za inj.; 652mg/ml=320mg GE HealthCare Ireland
I/ml; bočica, 10x50ml
Irska
22.088,90 *
4878 V08AB09
Visipaque
rastvor za inj.; 652mg/ml=320mg GE HealthCare Ireland
I/ml; bočica, 10x100ml
Irska
43.861,30 *
4879 19 9
jomeprol
4880 V08AB10
Iomeron 300
rastvor za injekciju; 300mg I/
mL; ukupno 1 kom, bočica
staklena, 1 x 50mL
Patheon Italia S.P.A.
Italija
1.971,90 4881 V08AB10
Iomeron 300
rastvor za injekciju; 300mg I/
mL; ukupno 1 kom, boca staklena, 1 x 100mL
Patheon Italia S.P.A.
Italija
3.779,30 4882 V08AB10
Iomeron 300
rastvor za injekciju; 300mg I/
mL; ukupno 1 kom, boca staklena, 1 x 200mL
Patheon Italia S.P.A.
Italija
7.146,20 4883 V08AB10
Iomeron 300
rastvor za injekciju; 300mg I/
mL; ukupno 1 kom, boca staklena, 1 x 500mL
Patheon Italia S.P.A.
Italija
21.327,00 4884 V08AB10
Iomeron 350
rastvor za injekciju; 350mg I/
mL; ukupno 1 kom, bočica
staklena, 1 x 50mL
Patheon Italia S.P.A.
Italija
2.288,10 4885 V08AB10
Iomeron 350
rastvor za injekciju; 350mg I/
mL; ukupno 1 kom, boca staklena, 1 x 100mL
Patheon Italia S.P.A.
Italija
4.386,80 4886 V08AB10
Iomeron 350
rastvor za injekciju; 350mg I/
mL; ukupno 1 kom, boca staklena, 1 x 200mL
Patheon Italia S.P.A.
Italija
7.957,00 4887 V08AB10
Iomeron 350
rastvor za injekciju; 350mg I/
mL; ukupno 1 kom, boca staklena, 1 x 500mL
Patheon Italia S.P.A.
Italija
24.353,90 4888 V08AB10
Iomeron 400
rastvor za injekciju; 400mg I/
mL; ukupno 1 kom, bočica
staklena, 1 x 50mL
Patheon Italia S.P.A.
Italija
2.653,00 4889 V08AB10
Iomeron 400
rastvor za injekciju; 400mg
I/mL; ukupno 1 kom, boca
staklena, 1 x 100mL
Patheon Italia S.P.A.
Italija
5.005,00 4890 V08AB10
Iomeron 400
rastvor za injekciju; 400mg I/
mL; ukupno 1 kom, boca staklena, 1 x 200mL
Patheon Italia S.P.A.
Italija
9.400,00 4891 V08AB10
Iomeron 400
rastvor za injekciju; 400mg I/
mL; ukupno 1 kom, boca staklena, 1 x 500mL
Patheon Italia S.P.A.
Italija
25.340,70 4892 19 9
joheksol
4893 V08AB02
Omnipaque
rastvor za inj.; 300mg I/ml; boca
plastična, 10x50ml
GE HealthCare Ireland
Irska
17.271,20 24. мај 2013.
1
2
Број 46
3
4
5
6
7
8
135
9
4894
V08AB02
Omnipaque
rastvor za inj.; 300mg I/ml; boca
plastična, 10x100ml
GE HealthCare Ireland
Irska
32.208,60
4895
V08AB02
Omnipaque
rastvor za inj.; 350mg I/ml; boca
plastična, 10x50ml
GE HealthCare Ireland
Irska
14.403,40
4896
V08AB02
Omnipaque
rastvor za inj.; 350mg I/ml; boca
plastična, 10x100ml
GE HealthCare Ireland
Irska
28.806,90
4897
V08AB02
Omnipaque
rastvor za inj.; 350mg I/ml; boca
plastična, 10x200ml
GE HealthCare Ireland
Irska
71.830,90
4898
BILJNI LEKOVI
4899
herba kantariona, suvi ekstrakt
4900
HN06AW..
Laif 600
film tabl. 20x612mg
Steigerwald Arzneimittelwerk Nemačka
GMBH
735,00
4901
HN06AW..
Laif 600
film tabl. 60x612mg
Steigerwald Arzneimittelwerk Nemačka
GMBH
2.136,20
4902
HN06AW..
Laif 900
film tabl. 20x900mg
Steigerwald Arzneimittelwerk Nemačka
GMBH
757,70
4903
HN06AW..
Laif 900
film tabl. 60x900mg
Steigerwald Arzneimittelwerk Nemačka
GMBH
2.273,10
*
Цена на велико садржи и износ за покриће цене контролне маркице
Download

odluka - SlGlasnik.info