На основу члана 58. став 1. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник
РС”, бр. 30/10 и 107/12) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),
Влада доноси
ОДЛУКУ
о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини,
а чији је режим издавања на рецепт
1. Овом одлуком утврђују се највише цене на велико лекова за употребу у хуманој медицини, а
чији је режим издавања на рецепт.
2. Списак цена лекова одштампан је уз ову одлуку и чини њен саставни део.
3. Цене на велико лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
из тачке 1. ове одлуке утврђене су без пореза на додату вредност (ПДВ).
4. Правна лица која се баве прометом лекова на велико и апотеке као здравствене установе,
односно апотеке као други облици здравствене службе, које се баве прометом лекова на мало,
дужни су да ускладе цене лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на
рецепт који су затечени на залихама на дан ступања на снагу ове одлуке, са ценама лекова
утврђеним у овој одлуци.
5. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о највишим ценама лекова за
употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник РС”, бр.
46/13, 83/13, 113/13, 115/13 – исправка, 34/14, 37/14 – исправка, 71/14 и 118/14).
6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2015. године*.
05 број 338-15466/2014
У Београду, 7. децембра 2014. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
*"Службени гласник РС", бр. 133 од 10. децембра 2014, 138 од 17. децембра 2014 - исправка
Прилог Списак цена лекова
Ред.
бр.
АТЦ
JKL
EAN
Nosilac dozvole
1
2
3
4
5
Генеричко име
лека (INN)
Заштићено име лека
Облик и доза лека
Произвођач лека
Држава
производње
лека
Цена
на
велико
у
динарим
а
6
7
8
9
10
11
ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM - LEKOVI ZA LEČENJE
BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA
1
A
2
A01AB09
3
215710
A01AB09
1
4
A01AB17
5
A01AB17
6
A02BA02
7
A02BA02
112843
0
860006410443
ZDRAVLJE A.D.
4
8
A02BA02
012843
2
860006410587
ZDRAVLJE A.D.
5
9
112870
A02BA02
5
SANDOZ
860601089372 PHARMACEUTICALS
8
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
10
A02BA02
112870
6
860601089373 SANDOZ
5
PHARMACEUTICALS
mikonazol nitrat
860880810538
GALENIKA AD
9
Daktanol
oralni gel; 2%;
tuba, 1x40g
Galenika AD
Republika
Srbija
242, 60*
Orvagil D
film tabl. 20x400mg Galenika AD
Republika
Srbija
224, 00*
ranitidin
Ranisan
film tabl. 20x150mg Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
299, 80*
ranitidin
Ranisan
rastvor za inj./ inf.;
50mg/5ml; ampula,
5x5ml
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
207, 70*
ranitidin
Ranital
film tableta;
150mg; ukupno 20
kom, blister, 2 x 10
kom
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
298, 40
ranitidin
Ranital
film tableta;
300mg; ukupno 20
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
563, 90
mikonazol nitrat
metronidazol
102908
3
860880810556
GALENIKA AD
3
metronidazol
ranitidin
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
860009740116
HEMOFARM AD
6
ranitidin
Ranitidin
film tabl. 20x150mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
299, 80*
HEMOFARM AD
ranitidin
Ranitidin
film tabl. 30x300mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
846, 00
112864
3
860009740131
HEMOFARM AD
9
ranitidin
Ranitidin
šumeće tabl.
20x150mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
316, 40*
A02BA02
112864
4
860009740123
HEMOFARM AD
4
ranitidin
Ranitidin
šumeće tabl.
30x300mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
849, 60*
15
A02BA02
012862
0
860009740154
HEMOFARM AD
8
ranitidin
Ranitidin
rastvor za inj./ inf.;
50mg/2ml; ampula,
5x2ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
207, 70*
16
A02BA02
112815
6
860600708239 PHARMASWISS
5
D.O.O.
ranitidin
Ranitidin
PharmaSwiss
film tabl. 20x150mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
298, 40
17
A02BA02
112815
7
860600708240 PHARMASWISS
1
D.O.O.
ranitidin
Ranitidin
PharmaSwiss
film tabl. 30x300mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
845, 90
18
A02BA02
112838
0
531000120202 ALKALOID D.O.O.
6
BEOGRAD
ranitidin
Ulcodin
film tabl. 20x150mg Alkaloid AD
Makedonija
195, 30*
19
A02BA03
20
A02BA03
112863
0
860009701012
HEMOFARM AD
2
famotidin
Famotidin
film tabl. 30x20mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
437, 90*
21
A02BA03
112863
1
860009701014
HEMOFARM AD
6
famotidin
Famotidin
film tabl. 30x40mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
841, 50*
22
A02BA03
112848
0
531000120191 ALKALOID D.O.O.
3
BEOGRAD
famotidin
Famotidin Alkaloid
film tableta; 20mg;
ukupno 20 kom,
blister, 2 x 10 kom
Alkaloid AD;
Alkaloid D.O.O.
Makedonija;
Republika
Srbija
186, 30*
23
A02BA03
112848
2
531000120189 ALKALOID D.O.O.
0
BEOGRAD
famotidin
Famotidin Alkaloid
film tableta; 40mg;
ukupno 10 kom,
blister, 1 x 10 kom
Alkaloid AD;
Alkaloid D.O.O.
Makedonija;
Republika
Srbija
191, 60*
24
A02BA03
112848
5
RICHTER GEDEON
599700131303
NYRT9
PREDSTAVNIŠTVO
famotidin
Quamatel
film tabl. 28x20mg
Gedeon Richter PLC
Madjarska
257, 00*
25
A02BA03
112848
6
599700131304 RICHTER GEDEON
6
NYRT-
famotidin
Quamatel
film tabl. 14x40mg
Gedeon Richter PLC
Madjarska
283, 90*
11
A02BA02
12
A02BA02
13
A02BA02
14
112864
2
kom, blister, 2 x 10
kom
famotidin
PREDSTAVNIŠTVO
26
A02BC01
27
A02BC01
112284
5
859502647170
SIBEX LINE D.O.O.
2
omeprazol
Loseprazol
gastrorezistentna
kaps., tvrda,
14x20mg
Pro.Med.CS Praha
A.S.
Češka
395, 10
28
A02BC01
112284
6
859502647272
SIBEX LINE D.O.O.
3
omeprazol
Loseprazol
gastrorezistentna
kaps., tvrda,
28x20mg
Pro.Med.CS Praha
A.S.
Češka
697, 20
29
112230
A02BC01
0
NOBEL ILAC
869954016010 SANAYII VE TICARET
omeprazol
1
AS –
PREDSTAVNIŠTVO
Omeprazid
gastrorezistentna
kaps. 14x20mg
Nobelfarma Ilac
Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
395, 10
Omeprazol
gastrorezistentna
kapsula, tvrda; 20
mg; ukupno 14
kom, blister, 2 x 7
kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
396, 50*
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
424, 80*
30
A02BC01
omeprazol
112293
6
860009742123
HEMOFARM AD
2
omeprazol
31
A02BC01
112293
5
860009742122
HEMOFARM AD
5
omeprazol
Omeprazol
gastrorezistentna
kapsula, tvrda; 20
mg; ukupno 15
kom, boca, 1 x 15
kom
32
A02BC01
112285
7
860610640737 ALVOGEN PHARMA
2
D.O.O.
omeprazol
Omeprazol
gastrorezistentna
kaps., tvrda,
14x20mg
Alvogen D.O.O.
Barice
Republika
Srbija
396, 50*
33
A02BC01
112290
1
860610674343
TEVA SERBIA D.O.O. omeprazol
2
Omeprazol ICP
gastrorezistentna
kaps., tvrda,
7x10mg
Laboratorios
Belmac S.A.
Španija
113, 20
34
A02BC01
112290
0
843603732002
TEVA SERBIA D.O.O. omeprazol
6
Omeprazol ICP
gastrorezistentna
kaps., tvrda,
14x10mg
Laboratorios
Belmac S.A.
Španija
226, 10
35
A02BC01
112290
2
860610674344
TEVA SERBIA D.O.O. omeprazol
9
Omeprazol ICP
gastrorezistentna
kaps., tvrda,
14x20mg
Laboratorios
Belmac S.A.
Španija
395, 10
36
A02BC01
112290
3
860610674345
TEVA SERBIA D.O.O. omeprazol
6
Omeprazol ICP
gastrorezistentna
kaps., tvrda,
28x20mg
Laboratorios
Belmac S.A.
Španija
697, 20
37
A02BC01
112246
0
860006411658
ZDRAVLJE A.D.
1
omeprazol
Omeprol
gastrorezistentna
kaps., tvrda,
15x20mg
38
A02BC01
012212
0
569052818601
ACTAVIS D.O.O.
7
omeprazol
Omeprol
39
A02BC01
112293
4
860610301058
DE-TA-P D.O.O.
2
omeprazol
40
A02BC01
112293
3
860610301059
DE-TA-P D.O.O.
9
omeprazol
41
A02BC01
112290
5
42
A02BC01
43
Republika
Srbija
424, 80*
Sofarimex prašak za rastvor za
Industria Quimica E
inf., bočica, 1x40mg
Farmaceutica LDA
Portugalija
443, 70*
Omex
gastrorezistentna
kaps., tvrda,
14x20mg
Farmal D.D.
Hrvatska
395, 10
Omex
gastrorezistentna
kaps., tvrda,
28x20mg
Farmal D.D.
Hrvatska
697, 20
843603732003
TEVA SERBIA D.O.O. omeprazol
3
Omnibel
gastrorezistentna
kaps., tvrda,
7x10mg
Laboratorios
Belmac S.A.
Španija
113, 20
112290
4
860610426802
TEVA SERBIA D.O.O. omeprazol
6
Omnibel
gastrorezistentna
kaps., tvrda,
14x10mg
Laboratorios
Belmac S.A.
Španija
226, 10
A02BC01
112290
6
843603732004
TEVA SERBIA D.O.O. omeprazol
0
Omnibel
gastrorezistentna
kaps., tvrda,
14x20mg
Laboratorios
Belmac S.A.
Španija
395, 10
44
A02BC01
112290
7
843603732005
TEVA SERBIA D.O.O. omeprazol
7
Omnibel
gastrorezistentna
kaps., tvrda,
28x20mg
Laboratorios
Belmac S.A.
Španija
697, 20
45
A02BC01
112284
2
JADRAN GALENSKI
385888105961
LABORATORIJ D.D –
0
PREDSTAVNIŠTVO
omeprazol
Ortalox
gastrorezistentna
kaps., tvrda,
28x10mg
Jadran Galenski
Laboratorij D.D.
Hrvatska
417, 50
46
A02BC01
112284
3
JADRAN GALENSKI
385888105962
LABORATORIJ D.D –
7
PREDSTAVNIŠTVO
omeprazol
Ortalox
gastrorezistentna
kaps., tvrda,
14x20mg
Jadran Galenski
Laboratorij D.D.
Hrvatska
395, 10
47
A02BC01
112284
4
JADRAN GALENSKI
385888105960
LABORATORIJ D.D –
3
PREDSTAVNIŠTVO
omeprazol
Ortalox
gastrorezistentna
kaps., tvrda,
28x20mg
Jadran Galenski
Laboratorij D.D.
Hrvatska
697, 20
48
112284
A02BC01
6
Ortanol
gastrorezistentna
kaps., tvrda,
14x20mg
Ufar D.O.O. u
saradnji sa Sandoz
Pharmaceuticals
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
395, 10
860601089306
UFAR D.O.O.
3
omeprazol
Zdravlje A.D.
Zeprom
gastrorezistentna
kaps., tvrda,
14x20mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
395, 10
pantoprazol
Apazol
gastrorezistentna
tabl. 28x20mg
Farmal D.D.
Hrvatska
514, 20
pantoprazol
Apazol
gastrorezistentna
tabl. 28x40mg
Farmal D.D.
Hrvatska
808, 20
Controloc
gastrorezistentna
tableta; 20mg;
ukupno 14 kom,
blister, 1 x 14 kom
Takeda GmbH
Nemačka
276, 00*
Controloc
gastrorezistentna
tableta; 20mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Takeda GmbH
Nemačka
550, 60*
Controloc
gastrorezistentna
tableta; 40mg;
ukupno 14 kom,
blister, 1 x 14 kom
Takeda GmbH
Nemačka
471, 90*
pantoprazol
Controloc
prašak za rastvor za
injekciju; 40mg;
Takeda GmbH
ukupno 1 kom,
bočica, 1 x 40 mg
Nemačka
586, 30*
860610571325 PHARMANOVA
2
D.O.O.
pantoprazol
Gastroloc
gastrorezistentna
tabl. 14x20mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
235, 40
112286
1
860610571326 PHARMANOVA
9
D.O.O.
pantoprazol
Gastroloc
gastrorezistentna
tabl. 28x20mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
514, 20
A02BC02
112286
2
860610571327 PHARMANOVA
6
D.O.O.
pantoprazol
Gastroloc
gastrorezistentna
tabl. 14x40mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
391, 70
60
A02BC02
112286
3
860610571328 PHARMANOVA
3
D.O.O.
pantoprazol
Gastroloc
gastrorezistentna
tabl. 28x40mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
808, 20
61
112291
A02BC02
5
383898954179 PHARMANOVA
8
D.O.O.
Nolpaza
gastrorezistentna
tableta; 20mg;
ukupno 14 kom,
blister, 1 x 14 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
235, 40
112285
8
860600708260 PHARMASWISS
9
D.O.O.
49
A02BC01
50
A02BC02
51
A02BC02
112275
9
860610301032
DE-TA-P D.O.O.
2
52
A02BC02
112277
0
860610301032
DE-TA-P D.O.O.
2
53
112275
A02BC02
2
860610223301 TAKEDA GMBH –
2
PREDSTAVNIŠTVO
54
112275
A02BC02
3
860610223302 TAKEDA GMBH –
9
PREDSTAVNIŠTVO
55
112275
A02BC02
0
860610223319 TAKEDA GMBH –
7
PREDSTAVNIŠTVO
56
012275
A02BC02
1
860610223305 TAKEDA GMBH –
0
PREDSTAVNIŠTVO
57
A02BC02
112286
0
58
A02BC02
59
omeprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
Nolpaza
gastrorezistentna
tableta; 20mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
514, 20
Nolpaza
gastrorezistentna
tableta; 20mg;
ukupno 30 kom;
blister, 2 x 15 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
524, 70
Nolpaza
gastrorezistentna
tableta; 40mg;
ukupno 14 kom;
blister, 1 x 14 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
391, 70
Nolpaza
gastrorezistentna
tableta; 40mg;
ukupno 28 kom;
blister, 2 x 14 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
808, 20
Nolpaza
gastrorezistentna
tableta; 40mg;
ukupno 30 kom;
blister, 2 x 15 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
875, 40
Nolpaza
Laboratorios Alcala
prašak za rastvor za
Farma S.L.; Krka,
inj.; bočica
Tovarna Zdravil,
staklena, 1x40mg
D.D.
Španija;
Slovenija
382, 40
pantoprazol
Nolpaza
Laboratorios Alcala
prašak za rastvor za
Farma S.L.; Krka,
inj.; bočica
Tovarna Zdravil,
staklena, 5x40mg
D.D.
Španija;
Slovenija
1.842, 60
860006420166
ZDRAVLJE A.D.
9
pantoprazol
Panrazol
gastrorezistentna
tabl. 14x20mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
236, 80*
860006420167
ZDRAVLJE A.D.
6
pantoprazol
Panrazol
gastrorezistentna
tabl. 14x40mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
393, 10*
Ivančić i sinovi
D.O.O.
Republika
Srbija
391, 70
Cipla LTD
Indija
524, 70
62
112291
A02BC02
6
383898954180 PHARMANOVA
4
D.O.O.
63
112291
A02BC02
7
383898954181
KRKA FARMA D.O.O.
1
64
112292
A02BC02
0
383898954184 PHARMANOVA
2
D.O.O.
65
112292
A02BC02
1
383898954185 PHARMANOVA
9
D.O.O.
66
112292
A02BC02
2
383898954186
KRKA FARMA D.O.O.
6
67
012292
A02BC02
7
383898959382
7;
KRKA FARMA D.O.O.
383898957690
5
68
012292
A02BC02
8
383898959383
4;
KRKA FARMA D.O.O.
383898957691
2
69
A02BC02
112286
6
70
A02BC02
112286
7
71
112275
A02BC02
6
72
A02BC02
112275
7
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
860010151574 IVANČIĆ I SINOVI
2
D.O.O.
pantoprazol
Pantacid
gastrorezistentna
tableta; 40mg;
ukupno 14 kom;
blister, 2 x 7 kom
890111716162 ALTIS
7
INTERNATIONAL
pantoprazol
Pantoprazal
gastrorezistentna
tabl.30x20mg
Slovenija
D.O.O.
112275
8
ALTIS
890111716163
INTERNATIONAL
4
D.O.O.
Pantoprazal
gastrorezistentna
tabl.30x40mg
Cipla LTD
Indija
875, 40
Pantoprazol
gastrorezistentna
tableta; 20mg;
ukupno 14 kom;
blister, 1 x 14 kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
235, 40
pantoprazol
Pantoprazol
gastrorezistentna
tableta; 40mg;
ukupno 14 kom;
blister, 1 x 14 kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
391, 70
860601030271
PHARMAS D.O.O.
8
pantoprazol
Pantoprazol PharmaS
gastrorezistentna
tabl. 14x20mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
235, 40
112277
3
860601030272
PHARMAS D.O.O.
5
pantoprazol
Pantoprazol PharmaS
gastrorezistentna
tabl. 28x20mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
514, 20
A02BC02
112277
4
860601030273
PHARMAS D.O.O.
2
pantoprazol
Pantoprazol PharmaS
gastrorezistentna
tabl. 14x40mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
391, 70
79
A02BC02
112277
5
860601030274
PHARMAS D.O.O.
9
pantoprazol
Pantoprazol PharmaS
gastrorezistentna
tabl. 28x40mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
808, 20
80
112250
A02BC02
0
SANDOZ
860601089240 PHARMACEUTICALS
0
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
pantoprazol
Pantoprazol Sandoz
gastrorezistentna
tabl.14x20mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
235, 40
81
112250
A02BC02
2
SANDOZ
860601089242 PHARMACEUTICALS
4
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
pantoprazol
Pantoprazol Sandoz
gastrorezistentna
tabl. 14x40mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
391, 70
82
012210
A02BC02
0
SANDOZ
860601089377 PHARMACEUTICALS
3
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
Pantoprazol Sandoz
prašak za rastvor za
injekciju; 40mg;
Lek Farmacevtska
ukupno 1 kom,
Družba D.D.
bočica, 1 x 40 mg
Slovenija
371, 10
83
112285
A02BC02
1
NOBEL ILAC
869954004015 SANAYII VE TICARET
pantoprazol
1
AS –
PREDSTAVNIŠTVO
Pulcet
gastrorezistentna
tabl. 14x40mg
Nobelfarma Ilac
Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
391, 70
84
A02BC02 112285
869954004016 NOBEL ILAC
Pulcet
gastrorezistentna
Nobelfarma Ilac
Turska
808, 20
73
A02BC02
74
112274
A02BC02
9
860009742172
HEMOFARM AD
0
75
112274
A02BC02
8
860009742171
HEMOFARM AD
3
76
A02BC02
112277
2
77
A02BC02
78
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
0
8
SANAYII VE TICARET
AS –
PREDSTAVNIŠTVO
tabl. 28x40mg
Zeladrol
gastrorezistentna
tableta; 20mg;
ukupno 14 kom;
blister, 1 x 14 kom
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
235, 40
Zeladrol
gastrorezistentna
tableta; 20mg;
ukupno 28 kom;
blister, 2 x 14 kom
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
514, 20
860610571745
MEDICO UNO D.O.O. pantoprazol
8
Zeladrol
gastrorezistentna
tableta; 20mg;
ukupno 28 kom;
blister, 4 x 7 kom
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
514, 20
112275
5
BELUPO, LIJEKOVI I
385034304911
KOZMETIKA D.D. 5
PREDSTAVNIŠTVO
pantoprazol
Zoltex
gastrorezistentna
tabl. 28x20mg
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
514, 20
112277
1
BELUPO, LIJEKOVI I
385034304912
KOZMETIKA D.D. 2
PREDSTAVNIŠTVO
pantoprazol
Zoltex
gastrorezistentna
tabl. 14x40mg
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
391, 70
012275
A02BC02
2
BELUPO, LIJEKOVI I
385034301971
KOZMETIKA D.D. 2
PREDSTAVNIŠTVO
Zoltex
prašak za rastvor za
injekciju; 40mg;
Belupo, Lijekovi i
ukupno 1 kom,
kozmetika D.D.
bočica, 1 x 40 mg
Hrvatska
371, 10
Zipantola
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju;
40mg; ukupno 1
kom, bočica
staklena, 1 x 40 mg
Teva
Pharmaceutical
Works Private
Limited Company
Mađarska
382, 40
Teva
Pharmaceutical
Works Private
Limited Company
Mađarska
1.842, 60
Mađarska
3.677, 70
85
112287
A02BC02
3
860610571739
MEDICO UNO D.O.O. pantoprazol
7
86
112287
A02BC02
4
860610571740
MEDICO UNO D.O.O. pantoprazol
3
87
112287
A02BC02
1
88
A02BC02
89
A02BC02
90
91
Sanayii Ve Ticaret
A.S.
012200
A02BC02
1
pantoprazol
860610707503
TEVA SERBIA D.O.O. pantoprazol
7
92
A02BC02
012200
2
860610707504
TEVA SERBIA D.O.O. pantoprazol
4
Zipantola
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju;
40mg; ukupno 5
kom, bočica
staklena, 5 x 40 mg
93
A02BC02
012200
0
860610707505
TEVA SERBIA D.O.O. pantoprazol
1
Zipantola
prašak za rastvor za Teva
injekciju/infuziju;
Pharmaceutical
40mg; ukupno 10
Works Private
kom, bočica
staklena, 10 x 40
mg
Limited Company
94
A02BC03
95
A02BC03
112278
6
383898950031
KRKA FARMA D.O.O.
3
lansoprazol
Lanzul
kaps. 14x30mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
439, 40
96
A02BC03
112278
5
383898950030
KRKA FARMA D.O.O.
6
lansoprazol
Lanzul S
kaps. 28x15mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
541, 70
97
A02BC03
112216
3
JADRAN GALENSKI
385601320367
LABORATORIJ D.D –
2
PREDSTAVNIŠTVO
lansoprazol
Larona
gastrorezistentna
kaps. tvrda,
28x15mg
Jadran Galenski
Laboratorij D.D.
Hrvatska
541, 70
98
A02BC03
112216
2
JADRAN GALENSKI
385601320368
LABORATORIJ D.D –
9
PREDSTAVNIŠTVO
lansoprazol
Larona
gastrorezistentna
kaps. tvrda,
28x30mg
Jadran Galenski
Laboratorij D.D.
Hrvatska
857, 00
Lazol
gastrorezistentna
kapsula, tvrda;
15mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7
kom
Farmal D.D.
Hrvatska
541, 70
Lazol
gastrorezistentna
kapsula, tvrda;
30mg; ukupno 14
kom, blister, 2 x 7
kom
Farmal D.D.
Hrvatska
439, 40
Farmal D.D.
Hrvatska
857, 00
99
100
A02BC03
A02BC03
lansoprazol
112218
0
112218
1
860610301046
DE-TA-P D.O.O.
9
860610301047
DE-TA-P D.O.O.
6
lansoprazol
lansoprazol
101
A02BC03
112218
2
860610301048
DE-TA-P D.O.O.
3
lansoprazol
Lazol
gastrorezistentna
kapsula, tvrda;
30mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7
kom
102
A02BC03
112216
0
860009740541
HEMOFARM AD
6
lansoprazol
Sabax
gastrorezistentna
kaps. tvrda,
14x30mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
440, 80*
103
A02BC03
112216
1
860009740542
HEMOFARM AD
3
lansoprazol
Sabax
gastrorezistentna
kaps. tvrda,
28x15mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
543, 10*
104
A02BC04
105
A02BC04 112276
Gastroprazol
gastrorezistentna
Actavis HF
Island
222, 30*
rabeprazol
860610478612 ADOC D.O.O.
rabeprazol
4
106
112276
A02BC04
5
107
A02BC05
108
BEOGRAD
860610478613 ADOC D.O.O.
4
BEOGRAD
tableta; 10mg;
ukupno 14 kom,
blister, 2 x 7 kom
rabeprazol
Gastroprazol
gastrorezistentna
tableta; 20mg;
ukupno 14 kom,
blister, 2 x 7 kom
Actavis HF
Emanera
gastrorezistentna
kapsula, tvrda;
20mg; ukupno 7
kom, blister, 1 x 7
kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
159, 90
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
320, 40
608, 40
Island
370, 30*
esomeprazol
112285
A02BC05
9
109
112288
A02BC05
2
110
A02BC05
111
7
112288
1
112288
A02BC05
3
383898957590 PHARMANOVA
8
D.O.O.
esomeprazol
383898957586 PHARMANOVA
1
D.O.O.
esomeprazol
Emanera
gastrorezistentna
kapsula, tvrda;
20mg; ukupno 14
kom, blister, 2 x 7
kom
383898957589
KRKA FARMA D.O.O.
2
esomeprazol
Emanera
gastrorezistentna
kapsula, tvrda;
28x20mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Emanera
gastrorezistentna
kapsula, tvrda;
40mg; ukupno 7
kom, blister, 1 x 7
kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
215, 60
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
431, 60
383898957596 PHARMANOVA
0
D.O.O.
esomeprazol
383898957592 PHARMANOVA
2
D.O.O.
esomeprazol
Emanera
gastrorezistentna
kapsula, tvrda;
40mg; ukupno 14
kom, blister, 2 x 7
kom
Slovenija
112
112286
A02BC05
4
113
A02BC05
112286
5
383898957593
KRKA FARMA D.O.O.
9
esomeprazol
Emanera
gastrorezistentna
kapsula, tvrda;
28x40mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
779, 40
114
A02BC05
112287
6
860601030255
PHARMAS D.O.O.
8
esomeprazol
Esomeprazol PharmaS
gastrorezistentna
tableta 7x20mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
159, 90
115
A02BC05
112285
4
860601030256
PHARMAS D.O.O.
5
esomeprazol
Esomeprazol PharmaS
gastrorezistentna
tableta 14x20mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
320, 40
116
A02BC05
112287
5
860601030257
PHARMAS D.O.O.
2
esomeprazol
Esomeprazol PharmaS
gastrorezistentna
tableta 7x40mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
215, 60
117
A02BC05
112285
3
860601030258
PHARMAS D.O.O.
9
esomeprazol
Esomeprazol PharmaS
gastrorezistentna
tableta 14x40mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
431, 60
118
112283
A02BC05
1
SANDOZ
860601089263 PHARMACEUTICALS
9
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
esomeprazol
Esomeprazol Sandoz
gastrorezistentna
tabl. 7x20mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
159, 90
119
112283
A02BC05
3
SANDOZ
860601089265 PHARMACEUTICALS
3
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
esomeprazol
Esomeprazol Sandoz
gastrorezistentna
tabl. 7x40mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
215, 60
120
A02BC05
112281
0
ASTRAZENECA UK
732183972186
LIMITED 1
PREDSTAVNIŠTVO
esomeprazol
Nexium
gastrorezistentna
tabl. 7x20mg
AstraZeneca AB
Švedska
222, 70*
121
A02BC05
112281
5
ASTRAZENECA UK
732183922186
LIMITED 6
PREDSTAVNIŠTVO
esomeprazol
Nexium
gastrorezistentna
tabl. 14x20mg
AstraZeneca AB
Švedska
444, 50*
122
A02BC05
112281
1
ASTRAZENECA UK
732183972191
LIMITED 5
PREDSTAVNIŠTVO
esomeprazol
Nexium
gastrorezistentna
tabl. 7x40mg
AstraZeneca AB
Švedska
308, 80*
123
A02BC05
112281
4
ASTRAZENECA UK
732183922191
LIMITED 0
PREDSTAVNIŠTVO
esomeprazol
Nexium
gastrorezistentna
tabl. 14x40mg
AstraZeneca AB
Švedska
616, 50*
124
A02BC05
012281
3
ASTRAZENECA UK
860610371424
LIMITED 4
PREDSTAVNIŠTVO
esomeprazol
Nexium
prašak za rastvor za
iv inj./ inf., bočica,
AstraZeneca AB
10x40mg
Švedska
5.997,
30*
Peptix
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju;
40mg; ukupno 10
Hemofarm A.D.
kom, bočica
staklena, 10 x 40
mg
Republika
Srbija
4.268, 30
Colospa retard
kaps. sa
modifikovanim
oslobađanjem,
Francuska
1.144, 30
125
A02BC05
126
A03AA04
127
A03AA04
012281
4
860009742073
HEMOFARM AD
0
esomeprazol
mebeverin
112340
4
ABBOTT
376000832203
LABORATORIES S.A.
6
– PREDSTAVNIŠTVO
mebeverin
Abbott Healthcare
SAS
tvrda; 30x200mg
ABBOTT
376000832204
LABORATORIES S.A.
3
– PREDSTAVNIŠTVO
128
112340
A03AA04
5
129
112340
A03AA04
0
130
A03AD0
2
131
A03AD0
2
112341
4
599708610428 SANOFI-AVENTIS
7
D.O.O
132
A03AD0
2
012341
3
599708610316 SANOFI-AVENTIS
7
D.O.O
133
A03AX58
134
A03AX58
112993
1
332540600036
NEW MED D.O.O.
1
135
A03AX58
112993
2
340093432591
NEW MED D.O.O.
5
136
A03BB01
mebeverin
Colospa retard
kaps. sa
modifikovanim
oslobađanjem,
tvrda; 60x200mg
mebeverin
Rudakol
obložena tabl.
50x135mg
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
811, 10*
No-Spa
tableta; 40mg;
ukupno 24 kom,
blister, 1 x 24 kom
Chinoin
Pharmaceutical and
Chemical Works
Co.Ltd.
Mađarska
184, 40
No-Spa
rastvor za inj.;
40mg/2ml; ampula,
25x2ml
Chinoin
Pharmaceutical and
Chemical Works
Co.Ltd.
Mađarska
991, 90
alverin, simetikon
Meteospasmyl
kaps., meka;
Laboratoires Mayoly
Francuska
20x(60mg+ 300mg) Spindler
290, 00
alverin, simetikon
Meteospasmyl
kaps., meka;
Laboratoires Mayoly
Francuska
30x(60mg+ 300mg) Spindler
435, 10
hioscin butilbromid
Buscopan
obložena tabl.
20x10mg
Boehringer
Ingelheim France
Francuska
324, 10
hioscin butilbromid
Buscopan
rastvor za inj.;
20mg/1ml; ampula,
6x1ml
Boehringer
Ingelheim Espana
S.A.
Španija
260, 20
Baralgetas
tabl. 10x (500mg+
5mg+ 0.1mg)
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
129, 10
Abbott Healthcare
SAS
Francuska
2.288, 60
„
BELUPO, LIJEKOVI I
KOZMETIKA D.D. 385034303332
PREDSTAVNIŠTVO
9“
drotaverin
drotaverin
drotaverin
alverin, simetikon
hioscin butilbromid
137
A03BB01
112314
1
BOEHRINGER
860610307516
INGELHEIM SERBIA
1
D.O.O. BEOGRAD
138
A03BB01
012314
0
BOEHRINGER
860610307514
INGELHEIM SERBIA
7
D.O.O. BEOGRAD
139
A03DA0
2
140
A03DA0
2
metamizol,
pitofenon,
fenpiverinijum
112356
8
860881100452 UNION-MEDIC
5
D.O.O. NOVI SAD
metamizol,
pitofenon,
fenpiverinijum
141
A03DA0
2
112356
5
860881100451 UNION-MEDIC
8
D.O.O. NOVI SAD
metamizol,
pitofenon,
fenpiverinijum
Baralgetas
tabl. 100x (500mg+ Union-Medic D.O.O.
5mg+ 0, 1mg)
Novi Sad
Republika
Srbija
645, 40
Baralgetas
supozitorija; 10mg
+ 0.1mg +
1000mg; ukupno 5
kom, strip, 1 x 5
kom
Republika
Srbija
215, 10
Baralgetas
rastvor za inj.;
2500mg+ 10mg+ 0,
Jugoremedija A.D.
1mg; ampula,
5x5ml
Republika
Srbija
119, 60
142
A03DA0
2
512356
9
860881100453 UNION-MEDIC
2
D.O.O. NOVI SAD
metamizol,
pitofenon,
fenpiverinijum
143
A03DA0
2
012356
0
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100450
ZRENJANIN - U
1
STEČAJU
metamizol,
pitofenon,
fenpiverinijum
144
A03FA01
145
A03FA01
112430
1
860880810105
GALENIKA AD
3
metoklopramid
hlorid
Klometol
tabl. 30x10mg
Galenika AD
Republika
Srbija
145, 50*
146
A03FA01
312430
0
860880810106
GALENIKA AD
0
metoklopramid
hlorid
Klometol
oralni rastvor ;
5mg/5ml; bočica,
1x100ml
Galenika AD
Republika
Srbija
85, 80*
147
A03FA01
012430
2
860880810107
GALENIKA AD
7
metoklopramid
hlorid
Klometol
rastvor za inj.;
10mg/2ml; ampula,
10x2ml
Galenika AD
Republika
Srbija
182, 80*
148
A03FA01
112430
3
531000120337 ALKALOID D.O.O.
5
BEOGRAD
metoklopramid
hlorid
Reglan
tabl. 40x10 mg
Alkaloid AD
Makedonija
192, 20
149
A04AA01
150
012453
A04AA01
1
860610635415
BEOCOMPASS DOO
7
Onda
rastvor za injekciju;
4mg/2mL; ukupno
1 kom, ampula; 1 x
2 mL
Vianex S.A.- Plant
A’
Grčka
375, 00
151
012453
A04AA01
2
860610635414
BEOCOMPASS DOO
0
ondansetron
Onda
rastvor za injekciju;
4mg/2mL; ukupno
5 kom, ampula; 5 x
2 mL
Vianex S.A.- Plant
A’
Grčka
1.704, 00
152
A04AA01
012453
3
860610635417
BEOCOMPASS DOO
1
ondansetron
Onda
rastvor za injekciju;
8mg/4mL; ukupno
1 kom, ampula; 1 x
Vianex S.A.- Plant
A’
Grčka
708, 00
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
metoklopramid
hlorid
ondansetron
ondansetron
4 mL
Onda
rastvor za injekciju;
8mg/4mL; ukupno
5 kom, ampula; 5 x
4 mL
Vianex S.A.- Plant
A’
Grčka
3.167, 80
ondansetron
Ondasan
film tabl. 10x4mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
2.241,
30*
860500080018
SLAVIAMED D.O.O.
0
ondansetron
Ondasan
film tabl. 10x8mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
3.059,
30*
860500080016
SLAVIAMED D.O.O.
6
ondansetron
Ondasan
rastvor za inj.;
4mg/2ml; ampula,
5x2ml
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
1.705,
40*
Granisetron-Teva
koncentrat za
rastvor za inj./inf.;
1mg/1ml; ampula,
5x1ml
Teva
Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Mađarska
2.797, 10
Granisetron-Teva
koncentrat za
rastvor za inj./inf.;
3mg/3ml; ampula,
5x3ml
Teva
Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Mađarska
4.018, 40
granisetron
Kytril
koncentrat za
rastvor za inj./inf.;
1mg/1ml; ampula,
5x1ml
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
2.871, 30
860610388951
5;
ROCHE D.O.O.
860610276738
8
granisetron
Kytril
film tabl. 10x1mg
Roche S.P.A.;
F.HoffmannLaRoche Ltd
Italija;
Švajcarska
3.992, 70
112410
0
860006420248
ZDRAVLJE A.D.
2
granisetron
Rasetron
film tableta; 1mg;
ukupno 10 kom,
blister, 2 x 5 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
2.645,
10*
112410
4
860006420249
ZDRAVLJE A.D.
9
granisetron
Rasetron
film tableta; 2mg;
ukupno 5 kom,
blister, 1 x 5 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
3.166,
40*
153
012453
A04AA01
4
860610635418
BEOCOMPASS DOO
8
ondansetron
154
A04AA01
112453
2
860500080017
SLAVIAMED D.O.O.
3
155
A04AA01
112453
4
156
A04AA01
012453
0
157
A04AA02
158
012457
A04AA02
3
860610310029
TEVA SERBIA D.O.O. granisetron
0
159
012457
A04AA02
0
860610310030
TEVA SERBIA D.O.O. granisetron
6
160
012458
A04AA02
4
860610388905
ROCHE D.O.O.
8
161
112458
A04AA02
6
162
A04AA02
163
A04AA02
164
A04AA03
granisetron
tropisetron
165
A04AA03
112403
2
NOVARTIS PHARMA
860610354332
SERVICES INC. 5
PREDSTAVNIŠTVO
tropisetron
Navoban
kaps., tvrda, 5x5mg
Novartis
Farmaceutica S.A.
Španija
7.060, 40
166
A04AA03
012403
0
NOVARTIS PHARMA
860610354333
SERVICES INC. 2
PREDSTAVNIŠTVO
tropisetron
Navoban
rastvor za inj./ inf.;
5mg/5ml; ampula,
10x5ml
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
17.224,
80
167
A04AA05
168
012457
A04AA05
4
Aloxi
rastvor za inj.;
250mcg/5ml;
bočica, 1x5ml
Helsinn Birex
Pharmaceuticals
Ltd.; PharmaSwiss
D.O.O.
Irska;
Republika
Srbija
7.951, 00
169
A04AD1
2
170
A04AD1
2
112458
8
860010345365 MERCK SHARP &
3
DOHME D.O.O.
Emend
kaps., tvrda; 80mg; Merck Sharp &
blister 2x1 kom
Dohme B.V.
Holandija
4.406, 50
171
A04AD1
2
112458
7
860010345366 MERCK SHARP &
0
DOHME D.O.O.
Emend
kaps., tvrda;
125mg+ 80mg;
blister, 1x125mg i
2x80mg
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
6.549, 90
172
A05AA02
173
A05AA02
112717
6
403271700103
SEPHORALEK DOO
8
ursodeoksiholna
kiselina
Ursofalk
kaps., tvrda,
50x250mg
Dr. Falk Pharma
GmbH
Nemačka
1.542, 30
174
A05AA02
112717
7
403271700104
SEPHORALEK DOO
5
ursodeoksiholna
kiselina
Ursofalk
kaps., tvrda,
100x250mg
Dr. Falk Pharma
GmbH
Nemačka
2.986, 30
175
A05AA02
112750
0
859502646375
SIBEX LINE D.O.O.
2
ursodeoksiholna
kiselina
Ursosan
kaps., tvrda,
50x250mg
Pro.Med.CS Praha
A.S.
Češka
1.380, 30
176
A05AA02
112750
1
859502646370
SIBEX LINE D.O.O.
7
ursodeoksiholna
kiselina
Ursosan
kaps., tvrda
100x250mg
Pro.Med.CS Praha
A.S.
Češka
2.760, 60
177
A05BA..
178
A05BA..
212745
1
404622240542 EVROPA LEK
7
PHARMA D.O.O.
Hepa-Merz
granule, kesica,
30x3g
Merz Pharma GmbH
Nemačka
& Co. KGaA
3.352, 60
A05BA..
012745
2
404622271028 EVROPA LEK
6
PHARMA D.O.O.
Hepa-Merz
koncentrat za
rastvor za inf.;
5g/10ml; ampula,
10x10ml
Merz Pharma GmbH
Nemačka
& Co. KGaA
6.891, 10
179
palonosetron
358063797253 PHARMASWISS
8
D.O.O.
palonosetron
aprepitant
aprepitant
aprepitant
ursodeoksiholna
kiselina
L-ornitin-L-aspartat
L-ornitin-L-aspartat
L-ornitin-L-aspartat
180
A06AB02
181
A06AB02
182
183
bisakodil
112507
4
380071203191
ACTAVIS D.O.O.
3
bisakodil
A06AB58
natrijum-pikosulfat,
magnezijum-oksid,
laki, limunska
kiselina, bezvodna
A06AB58
natrijum-pikosulfat,
magnezijum-oksid,
laki, limunska
kiselina, bezvodna
112506
1
860610359463 GOODWILL PHARMA
1
D.O.O.
Lax-Activ
gastrorezistentna
tabl. 30x5mg
BalkanPharmaDupnitza AD
Bugarska
94, 00
Picoprep
prašak za oralni
rastvor; 10mg+
3.5g+ 12g; ukupno
2 kom, kesica,
2x16.1g
Ferring GmbH
Nemačka
949, 00
Colokit
tableta; 1102mg +
398mg; ukupno 32
kom, bočica
plastična, 1 x 32
kom
Laboratoires Mayoly
Francuska
Spindler
892, 00
Duphalac
oralni rastvor;
667g/l; boca
plastična, 1x500ml
Abbott Biologicals
B.V.
Holandija
584, 10
Lactulose-MIP
sirup; 650mg/ml;
boca plastična,
1x200ml
Chephasaar
Chemisch Pharmazeutische
Fabrik GmbH
Nemačka
175, 30*
Chephasaar
Chemisch Pharmazeutische
Fabrik GmbH
Nemačka
436, 20*
Chephasaar
Chemisch Pharmazeutische
Nemačka
871, 00*
A06AD..
natrijumdihidrogenfosfat,
monohidrat,
dinatrijum-fosfat,
bezvodni
185
A06AD..
natrijumdihidrogenfosfat,
monohidrat,
dinatrijum-fosfat,
bezvodni
186
A06AD1
1
187
A06AD1
1
312742
5
ABBOTT
871555400201
LABORATORIES S.A.
2
– PREDSTAVNIŠTVO
188
A06AD1
1
312744
0
912001857013
MIP PHARMA D.O.O.
3
189
A06AD1
1
312744
1
912001857014
MIP PHARMA D.O.O.
0
laktuloza
Lactulose-MIP
sirup; 650mg/ml;
boca plastična,
1x500ml
190
A06AD1
1
312744
2
912001857015
MIP PHARMA D.O.O.
7
laktuloza
Lactulose-MIP
sirup; 650mg/ml;
boca plastična,
1x1000ml
184
112506
2
340093471881
NEW MED D.O.O.
6
laktuloza
laktuloza
laktuloza
Fabrik GmbH
191
A06AD1
1
312742
7
860009701254
HEMOFARM AD
6
laktuloza
Laktuloza
sirup; 66,
7g/100ml; boca,
1x200ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
215, 60*
192
A06AD1
1
312742
6
860009740572
HEMOFARM AD
0
laktuloza
Laktuloza
sirup; 66,
7g/100ml; boca,
1x500ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
537, 00*
193
A06AD1
1
312705
0
BELUPO, LIJEKOVI I
385034303329
KOZMETIKA D.D. 9
PREDSTAVNIŠTVO
laktuloza
Portalak
sirup; 66,
7g/100ml; boca,
1x500ml
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
537, 00*
194
A06AD6
5
195
A06AD6
5
Fortrans
prašak za pripremu
oralne suspenzije,
kesica, 4x74g
Beaufour Ipsen
Industrie
Francuska
852, 90
Klean-Prep
prašak za oralni
rastvor; 59g+ 5,
685g+ 1, 685g+ 1,
465g+ 0, 7425g;
kesica, 4x68.96g
Helsinn Birex
Irska
Pharmaceuticals Ltd
makrogol 4000
312530
0
358218288622 PHARMASWISS
3
D.O.O.
makrogol 4001
A06AD6
5
polietilenglikol,
natrijum-sulfat,
natrijumhidrogenkarbonat,
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid
197
A06AD6
5
polietilenglikol,
natrijum-sulfat,
natrijumhidrogenkarbonat,
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid
198
A07AX03
199
A07AX03
112630
2
387001000270 BOSNALIJEK D.D. 0
PREDSTAVNIŠTVO
nifuroksazid
Enterofuryl
kaps., tvrda,
30x100mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
274, 20
200
A07AX03
112630
4
387001000506 BOSNALIJEK D.D. 0
PREDSTAVNIŠTVO
nifuroksazid
Enterofuryl
kaps., tvrda,
8x200mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
142, 40
201
A07AX03
BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNIŠTVO
nifuroksazid
Enterofuryl
kaps., tvrda,
16x200mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
284, 50
202
A07AX03
387001000271 BOSNALIJEK D.D. 7
PREDSTAVNIŠTVO
nifuroksazid
Enterofuryl
oralna suspenzija;
200mg/5ml; bočica,
1x90ml
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
341, 50
196
312530
5
860610311029
BONIFAR D.O.O.
9
797, 00
nifuroksazid
312630
3
203
A07DA0
3
204
A07DA0
3
112641
2
SANDOZ
860601089210 PHARMACEUTICALS
3
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
loperamid
Lopedium akut
kaps., tvrda,
10x2mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
59, 90
205
A07DA0
3
112640
1
860006410112
ZDRAVLJE A.D.
9
loperamid
Loperamid
tabl. 20x2mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
121, 20*
206
A07EA06
207
A07EA06
Budosan
gastrorezistentna
kaps.tvrda
100x3mg
Dr. Falk Pharma
GmbH
Nemačka
9.271, 50
Budenofalk
rektalna pena;
2mg/doza; ukupno
14 doza, kontejner
pod pritiskom sa
ventilom za
doziranje, 14 x 1.2
g
Dr. Falk Pharma
GmbH
Nemačka
7.453, 40
Salazopyrin EN
gastrorezistentna
tabl. 100x500mg
Kemwell AB
Švedska
1.082, 70
loperamid
budesonid
112993
0
412993
0
403271701002
SEPHORALEK DOO
3
506009643020
SEPHORALEK DOO
9
budesonid
208
A07EA06
209
A07EC01
210
A07EC01
211
A07EC02
212
A07EC02
112930
0
860500080039
SLAVIAMED D.O.O.
5
mesalazin
5-ASA
gastrorezistentna
tabl. 100x250mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
1.327,
10*
213
A07EC02
512930
3
860500080002
SLAVIAMED D.O.O.
9
mesalazin
5-ASA
supozitorije
30x250mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
970, 20*
214
112911
A07EC02
0
SANDOZ
383700009012 PHARMACEUTICALS
3
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
mesalazin
Asacol
gastrorezistentna
tabl. 100x400mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
2.112, 00
112911
2
SANDOZ
383700009014 PHARMACEUTICALS
7
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
Asacol
gastrorezistentna
tableta; 800mg;
ukupno 60kom,
blister, 6 x 10 kom
Lek Farmacevtska
Družba D.D. u
saradnji sa Tillots
Pharma AG,
Švajcarska
Slovenija
1.777, 80
215
A07EC02
budesonid
sulfasalazin
112949
0
PFIZER H.C.P.
860600741125
CORPORATION 6
PREDSTAVNIŠTVO
sulfasalazin
mesalazin
mesalazin
216
112913
A07EC02
0
FERRING
860600708188 PHARMACEUTICALS
6
SA
PREDSTAVNIŠTVO
mesalazin
Pentasa
tabl. sa produženim
oslobadjanjem,
100x500mg
Ferring
International
Center SA
Švajcarska
3.252, 50
217
512913
A07EC02
1
FERRING
860600708189 PHARMACEUTICALS
3
SA
PREDSTAVNIŠTVO
mesalazin
Pentasa
supozitorije, 28x1g
Ferring
International
Center SA
Švajcarska
3.689, 80
218
512913
A07EC02
2
FERRING
860600708190 PHARMACEUTICALS
9
SA
PREDSTAVNIŠTVO
mesalazin
Pentasa
rektalna suspenzija;
1g/100ml; bočica,
Ferring-Lečiva, A.S.
7x100ml
Češka
2.121, 20
219
A07EC02
112947
0
403271700001
SEPHORALEK DOO
7
mesalazin
Salofalk
gastrorezistentna
tabl. 50x250mg
Dr. Falk Pharma
GmbH
Nemačka
974, 60
220
A07EC02
112947
1
403271700002
SEPHORALEK DOO
4
mesalazin
Salofalk
gastrorezistentna
tabl. 100x250mg
Dr. Falk Pharma
GmbH
Nemačka
1.949, 70
221
A07EC02
112947
4
403271700005
SEPHORALEK DOO
5
mesalazin
Salofalk
gastrorezistentna
tabl. 50x500mg
Dr. Falk Pharma
GmbH
Nemačka
1.590, 50
222
A07EC02
112947
5
403271700006
SEPHORALEK DOO
2
mesalazin
Salofalk
gastrorezistentna
tabl. 100x500mg
Dr. Falk Pharma
GmbH
Nemačka
3.181, 00
223
A07EC02
512947
2
403271700011
SEPHORALEK DOO
6
mesalazin
Salofalk
supozitorije
10x500mg
Dr. Falk Pharma
GmbH
Nemačka
789, 30
224
A07EC02
512947
6
403271700024
SEPHORALEK DOO
6
mesalazin
Salofalk
supozitorija; 1g;
ukupno 10 kom,
strip, 2 x 5 kom
Dr. Falk Pharma
GmbH
Nemačka
1.324, 40
225
A07EC02
512947
3
403271700016
SEPHORALEK DOO
1
mesalazin
Salofalk
klizme 7x4g/60ml
Dr. Falk Pharma
GmbH
Nemačka
3.418, 50
226
312947
A07EC02
6
403271700017
SEPHORALEK DOO
8
Salofalk
granule sa
produženim
oslobađanjem;
kesica 50x500mg
Dr. Falk Pharma
GmbH
Nemačka
2.238, 80
Dr. Falk Pharma
GmbH
Nemačka
4.478, 30
Dr. Falk Pharma
GmbH
Nemačka
4.056, 70
mesalazin
„
227
A07EC02
228
A07EC02
312947
7“
312947
8
506009643003
SEPHORALEK DOO
2
mesalazin
Salofalk
granule sa
produženim
oslobađanjem;
kesica 100x500mg
506009643000
SEPHORALEK DOO
1
mesalazin
Salofalk
granule sa
produženim
oslobađanjem;
kesica 50x1000mg
Salofalk
Dr. Falk Pharma
GmbH
Nemačka
8.004, 70
Hidrasec
granule za oralnu
suspenziju; 10mg;
ukupno 16 kom,
kesica, 1 x 16 kom
Laboratoires
Sophartex
Francuska
904, 20
Hidrasec
granule za oralnu
suspenziju; 30mg;
ukupno 16 kom,
kesica, 1 x 16 kom
Laboratoires
Sophartex
Francuska
1.051, 00
Hidrasec
kapsula, tvrda;
100mg; ukupno 10
kom, blister, 1 x 10
kom
Laboratoires
Sophartex
Francuska
525, 00
229
230
A07XA04
231
112607
A07XA04
2
ABBOTT
800266000953
LABORATORIES S.A.
1
– PREDSTAVNIŠTVO
232
112607
A07XA04
3
ABBOTT
800266000955
LABORATORIES S.A.
5
– PREDSTAVNIŠTVO
233
112607
A07XA04
4
ABBOTT
800266000954
LABORATORIES S.A.
8
– PREDSTAVNIŠTVO
234
A08AB01
235
105920
A08AB01
1
860610276702
9;
ROCHE D.O.O.
860610388944
7
orlistat
Xenical
kaps., tvrda,
42x120mg
F.HoffmannŠvajcarska;
LaRoche Ltd; Roche
Italija
S.P.A.
3.236, 10
236
105920
A08AB01
2
860610276701
2;
ROCHE D.O.O.
860610388945
4
orlistat
Xenical
kaps., tvrda,
84x120mg
F.HoffmannŠvajcarska;
LaRoche Ltd; Roche
Italija
S.P.A.
6.472, 30
237
A09AA02
Eurobiol 25000
gastrorezistentna
kapsula, tvrda;
274.05-329.875mg; Laboratoires Mayoly
Francuska
ukupno 100 kom,
Spindler
bočica staklena, 1 x
100 kom
238
A09AA02
403271700021
SEPHORALEK DOO
5
granule sa
produženim
oslobađanjem;
kesica 100x1000mg
312947
A07EC02
9
mesalazin
racekadotril
racekadotril
racekadotril
racekadotril
orlistat
pankreatin
(amilaza+ lipaza+
proteaza)
112115
9
340009395333
NEW MED D.O.O.
8
pankreatin
(amilaza+ lipaza+
proteaza)
3.002, 70
239
A09AA02
112110
1
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100142
ZRENJANIN - U
5
STEČAJU
pankreatin
(amilaza+ lipaza+
proteaza)
Festal N
obložena tabl.;
500x (4500FIPj+
6000FIPj+ 300FIPj)
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
2.027, 20
240
A09AA02
112115
0
ABBOTT
860610344242
LABORATORIES S.A.
0
– PREDSTAVNIŠTVO
pankreatin
(amilaza+ lipaza+
proteaza)
Kreon 10 000
gastrorezistentna
kapsula, tvrda;
20x150mg
Abbott Laboratories
GmbH
Nemačka
231, 80
241
A09AA02
112115
1
ABBOTT
860610344243
LABORATORIES S.A.
7
– PREDSTAVNIŠTVO
pankreatin
(amilaza+ lipaza+
proteaza)
Kreon 10 000
gastrorezistentna
kapsula, tvrda;
50x150mg
Abbott Laboratories
GmbH
Nemačka
579, 40
242
A09AA02
112115
2
ABBOTT
860610344244
LABORATORIES S.A.
4
– PREDSTAVNIŠTVO
pankreatin
(amilaza+ lipaza+
proteaza)
Kreon 10 000
gastrorezistentna
kapsula, tvrda;
100x150mg
Abbott Laboratories
GmbH
Nemačka
1.159, 30
243
A09AA02
112115
3
ABBOTT
800266000621
LABORATORIES S.A.
9
– PREDSTAVNIŠTVO
pankreatin
(amilaza+ lipaza+
proteaza)
Kreon 25 000
gastrorezistentna
kapsula, tvrda;
20x300mg
Abbott Laboratories
GmbH
Nemačka
710, 60
244
A09AA02
112115
4
ABBOTT
800266000622
LABORATORIES S.A.
6
– PREDSTAVNIŠTVO
pankreatin
(amilaza+ lipaza+
proteaza)
Kreon 25 000
gastrorezistentna
kapsula, tvrda;
50x300mg
Abbott Laboratories
GmbH
Nemačka
1.767, 70
245
A09AA02
112115
5
ABBOTT
800266000620
LABORATORIES S.A.
2
– PREDSTAVNIŠTVO
pankreatin
(amilaza+ lipaza+
proteaza)
Kreon 25 000
gastrorezistentna
kapsula, tvrda;
100x300mg
Abbott Laboratories
GmbH
Nemačka
3.486, 00
246
A09AA02
112115
6
ABBOTT
860610344248
LABORATORIES S.A.
2
– PREDSTAVNIŠTVO
pankreatin
(amilaza+ lipaza+
proteaza)
Kreon 40 000
gastrorezistentna
kapsula, tvrda;
20x400mg
Abbott Laboratories
GmbH
Nemačka
1.056, 20
247
A09AA02
112115
7
ABBOTT
860610344249
LABORATORIES S.A.
9
– PREDSTAVNIŠTVO
pankreatin
(amilaza+ lipaza+
proteaza)
Kreon 40 000
gastrorezistentna
kapsula, tvrda;
50x400mg
Abbott Laboratories
GmbH
Nemačka
2.640, 60
248
A09AA02
112115
8
ABBOTT
860610344250
LABORATORIES S.A.
5
– PREDSTAVNIŠTVO
pankreatin
(amilaza+ lipaza+
proteaza)
Kreon 40 000
gastrorezistentna
kapsula, tvrda;
100x400mg
Abbott Laboratories
GmbH
Nemačka
5.281, 10
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
Nemačka
277, 40
Berlin-Chemie AG
Nemačka
1.255, 40
249
A09AA02
112114
5
BERLIN-CHEMIE AG
401305401356
(MENARINI GROUP)
4
– PREDSTAVNIŠTVO
pankreatin
(amilaza+ lipaza+
proteaza)
Pangrol 10000
gastrorezistentna
kapsula, tvrda;
153.5mg; ukupno
20 kom, bočica
plastična, 1 x 20
kom
250
A09AA02 112114
401305401357 BERLIN-CHEMIE AG
pankreatin
Pangrol 10000
gastrorezistentna
4
251
A09AA02
112114
7
112114
6
1
(MENARINI GROUP)
– PREDSTAVNIŠTVO
BERLIN-CHEMIE AG
401305401359
(MENARINI GROUP)
5
– PREDSTAVNIŠTVO
BERLIN-CHEMIE AG
401305401360
(MENARINI GROUP)
1
– PREDSTAVNIŠTVO
(amilaza+ lipaza+
proteaza)
pankreatin
(amilaza+ lipaza+
proteaza)
pankreatin
(amilaza+ lipaza+
proteaza)
kapsula, tvrda;
153.5mg; ukupno
100 kom, bočica
plastična, 1 x 100
kom
(Menarini Group)
Pangrol 25000
gastrorezistentna
kapsula, tvrda;
356.1mg; ukupno
20 kom, bočica
plastična, 1 x 20
kom
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
Nemačka
710, 60
Pangrol 25000
gastrorezistentna
kapsula, tvrda;
356.1mg; ukupno
100 kom, bočica
plastična, 1 x 100
kom
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
Nemačka
3.002, 70
252
A09AA02
253
A10AB01
254
A10AB01
004155
9
860010209901 NOVO NORDISK
2
PHARMA D.O.O.
insulin humani
Actrapid Penfil
rastvor za inj.;
100i.j./ml; karpula,
5x3ml
Novo Nordisk A/S
Danska
2.696,
20*
255
A10AB01
004142
5
ELI LILLY (SUISSE)
860600708088
SA 9
PREDSTAVNIŠTVO
insulin humani
Humulin R
rastvor za inj.;
100i.j./ml; karpula,
5x3ml
Eli Lilly France
S.A.S.
Francuska
2.527, 80
256
004156
A10AB01
3
Insuman Rapid
rastvor za inj.;
100i.j./ml; pen sa
uloškom SoloStar ,
5x3ml
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemačka
2.349, 10
257
A10AB04
258
A10AB04
Humalog
rastvor za inj.;
100i.j/ml; uložak,
5x3ml
Lilly France S.A.S.
Francuska
3.602, 20
259
A10AB05
260
A10AB05
004153
2
860010209930 NOVO NORDISK
2
PHARMA D.O.O.
insulin aspart
Novo Rapid
rastvor za inj.;
100i.j./ml ; bočica,
1x10ml
Novo Nordisk A/S
Danska
2.641,
10*
261
A10AB05 004152
860010209934 NOVO NORDISK
insulin aspart
NovoRapid FlexPen
rastvor za inj.;
Novo Nordisk A/S;
Danska;
3.907,
insulin humani
358291004773 SANOFI-AVENTIS
5
D.O.O
insulin humani
insulin lispro
004150
7
ELI LILLY (SUISSE)
859401269185
SA 8
PREDSTAVNIŠTVO
insulin lispro
insulin aspart
7
0;
PHARMA D.O.O.
860010209960
9
004155
3
860010209950 NOVO NORDISK
0
PHARMA D.O.O.
insulin aspart
100i.j./ml; pen sa
uloškom, 5x3ml
Novo Nordisk
Production S.A.S.
Francuska
50*
NovoRapid Penfill
rastvor za inj.;
100i.j./ml; uložak,
5x3ml
Novo Nordisk A/S
Danska
3.602, 20
262
A10AB05
263
A10AB06
264
A10AB06
004154
8
358291003233 SANOFI-AVENTIS
5
D.O.O
insulin glulizin
Apidra
rastvor za inj.;
100i.j/ml; karpula,
5x3ml
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemačka
3.567, 20
265
A10AB06
004154
9
860610296704 SANOFI-AVENTIS
7
D.O.O
insulin glulizin
Apidra
rastvor za inj.;
100i.j/ml; bočica,
1x10ml
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemačka
2.488, 70
266
A10AB06
004155
6
358291002792 SANOFI-AVENTIS
8
D.O.O
insulin glulizin
Apidra SoloStar
rastvor za inj.;
100i.j./ml; pen sa
uloškom, 5x3ml
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemačka
3.685, 60
267
A10AC01
268
„
A10AC01 004142
8“
ELI LILLY (SUISSE)
860600708089
SA 6
PREDSTAVNIŠTVO
Humulin NPH
suspenzija za inj.;
100ij./ml; karpula,
5x3ml
Eli Lilly France
S.A.S.
Francuska
2.527, 80
269
004151
A10AC01
5
ELI LILLY (SUISSE)
860600708086
SA 5
PREDSTAVNIŠTVO
insulin humani
Humulin Pen NPH
suspenzija za inj.;
100i.j./ml; pen
aplikator sa
karpulama, 5x3ml
Eli Lilly France
S.A.S.
Francuska
2.956, 70
270
A10AC01
860010209902 NOVO NORDISK
9
PHARMA D.O.O.
insulin humani
Insulatard HM
PENFILL
suspenzija za inj.;
100i.j./ml; karpula,
5x3ml
Novo Nordisk A/S
Danska
2.696,
00*
271
004156
A10AC01
4
Insuman Basal
suspenzija za inj.;
100i.j./ml; pen sa
uloškom SoloStar,
5x3ml
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemačka
2.956, 90
272
A10AD0
1
273
A10AD0
1
Humulin M3
suspenzija za inj.;
100i.j./ml; karpula,
Eli Lilly France
S.A.S.
Francuska
2.594, 30
insulin glulizin
insulin humani
004155
7
358291005453 SANOFI-AVENTIS
5
D.O.O
insulin humani
insulin humani
biosintetski humani
insulin: kristalni
30%, protamin
izofan 70%
004142
7
860600708090 ELI LILLY (SUISSE)
2
SA -
insulin humani
PREDSTAVNIŠTVO
5x3ml
Humulin Pen M3
suspenzija za inj.;
100i.j./ml; pen
aplikator sa
karpulama, 5x3ml
Eli Lilly France
S.A.S.
Francuska
2.989, 80
Mixtard 30 PENFILL
suspenzija za inj.;
100i.j./ml; karpula,
sc 5x3ml
Novo Nordisk A/S
Danska
2.712,
60*
Insuman Comb 25
suspenzija za inj.;
100i.j./ml; pen sa
uloškom SoloStar,
5x3ml
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemačka
3.288, 70
insulin lispro
Humalog Mix25
suspenzija za inj. u
ulošku; 100j./ml;
uložak, 5x3ml
Lilly France S.A.S.;
Eli Lilly Italia S.P.A.
Francuska;
Italija
3.656, 00
ELI LILLY (SUISSE)
860610651110
SA 9
PREDSTAVNIŠTVO
insulin lispro
Humalog Mix25
KwikPen
suspenzija za inj. u
penu sa uloškom;
100j./ml; pen sa
uloškom, 5x3ml
Lilly France S.A.S.
Francuska
3.906, 10
004150
3
860610651108
ELI LILLY (SUISSE)
6;
SA 860610651103
PREDSTAVNIŠTVO
1
insulin lispro
Humalog Mix50
suspenzija za inj. u
ulošku; 100j./ml;
uložak, 5x3ml
Lilly France S.A.S.;
Eli Lilly Italia S.P.A.
Francuska;
Italija
3.656, 00
004150
5
ELI LILLY (SUISSE)
860610651111
SA 6
PREDSTAVNIŠTVO
insulin lispro
Humalog Mix50
KwikPen
suspenzija za inj. u
penu sa uloškom;
100j./ml; pen sa
uloškom, 5x3ml
Lilly France S.A.S.
Francuska
3.906, 10
NovoMix 30 FlexPen
suspenzija za inj.;
100j/ml; pen sa
uloškom, 5x3ml
Novo Nordisk
Production S.A.S.;
Novo Nordisk A/S
Francuska;
Danska
3.907,
50*
274
A10AD0
1
004151
4
ELI LILLY (SUISSE)
860600708087
SA 2
PREDSTAVNIŠTVO
insulin humani
275
A10AD0
1
004155
8
860010209905 NOVO NORDISK
0
PHARMA D.O.O.
insulin humani
276
A10AD0
1
277
A10AD0
1
278
A10AD0
4
279
A10AD0
4
004150
2
860610651107
ELI LILLY (SUISSE)
9;
SA 860610651102
PREDSTAVNIŠTVO
4
280
A10AD0
4
004150
4
281
A10AD0
4
282
A10AD0
4
283
A10AD0
5
284
A10AD0
5
insulin humani
004156
5
358291004772 SANOFI-AVENTIS
8
D.O.O
insulin humani
insulin lispro
insulin aspart
004152
8
860010209959
NOVO NORDISK
3;
PHARMA D.O.O.
860010209935
insulin aspart
7
285
A10AD0
5
004155
2
860010209949 NOVO NORDISK
4
PHARMA D.O.O.
286
A10AE04
287
A10AE04
004153
0
358291002875 SANOFI-AVENTIS
8
D.O.O
288
A10AE04
004155
5
358291002444 SANOFI-AVENTIS
6
D.O.O
289
A10AE05
290
004155
A10AE05
0
860010209939
5;
NOVO NORDISK
860010209938 PHARMA D.O.O.
8
291
A10AE05
004155
1
860010209933 NOVO NORDISK
3
PHARMA D.O.O.
292
A10BA02
suspenzija za inj.;
100i.j/ml; uložak,
5x3ml
Novo Nordisk A/S
Danska
3.536, 20
insulin glargin
Lantus for OptiPen
rastvor za inj.;
100i.j/ml; uložak,
5x3ml
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemačka
5.777, 40
insulin glargin
Lantus SoloStar
rastvor za inj.;
100i.j/ml; pen sa
uloškom, 5x3ml
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemačka
5.777, 40
insulin detemir
Levemir FlexPen
rastvor za inj. u
penu sa uloškom;
100j./ml; pen sa
uloškom, 5x3ml
Novo Nordisk
Production S.A.S.;
Novo Nordisk A/S
Francuska;
Danska
5.980,
40*
insulin detemir
Levemir Penfill
rastvor za inj.;
100i.j/ml; uložak,
5x3ml
Novo Nordisk A/S
Danska
6.081, 90
Glucophage
film tableta;
500mg; ukupno 30
kom; blister, 2x15
kom
Merck Sante
S.A.S.; Merck S.L.;
Merck KGaA; Merck
KGaA&Co. WERK
SPITTAL
Francuska;
Španija;
Nemačka;
Austrija
123, 90*
Glucophage
Merck Sante
S.A.S.; Merck S.L.;
film tabl. 50x500mg Merck KGaA; Merck
KGaA&Co. WERK
SPITTAL
Francuska;
Španija;
Nemačka;
Austrija
205, 70*
Glucophage
film tableta;
500mg; ukupno 60
kom; blister, 4x15
kom
Francuska;
Španija;
Nemačka;
Austrija
246, 60*
insulin glargin
insulin detemir
metformin
104300
A10BA02
3
860610694620
MERCK D.O.O.
8
294
104310
A10BA02
6
860610531111
3;
860610531111
3;
MERCK D.O.O.
860610531149
6;
860610531151
9;
295
104300
A10BA02
5
860610694621
MERCK D.O.O.
5
293
NovoMix 30 Penfill
insulin aspart
metformin
metformin
metformin
Merck Sante
S.A.S.; Merck S.L.;
Merck KGaA; Merck
KGaA&Co. WERK
SPITTAL
296
297
104310
A10BA02
5
860610531110
6;
860610694604
8;
MERCK D.O.O.
860610531186
1;
860610694613
0,
104310
A10BA02
7
860610531112
0;
860610531198
4,
MERCK D.O.O.
860610531150
2;
860610531152
6;
metformin
metformin
Glucophage
Merck Sante
S.A.S.; Merck S.L.;
film tabl. 30x850mg Merck KGaA; Merck
KGaA&Co. WERK
SPITTAL
Francuska;
Španija;
Nemačka;
Austrija
200, 00*
Glucophage
film tabl.
30x1000mg
Merck Sante
S.A.S.; Merck S.L.;
Merck KGaA; Merck
KGaA&Co. WERK
SPITTAL
Francuska;
Španija;
Nemačka;
Austrija
193, 30*
Francuska;
Španija;
Nemačka;
Austrija
385, 20*
298
104300
A10BA02
4
860610694622
MERCK D.O.O.
2
metformin
Glucophage
Merck Sante
film tableta;
S.A.S.; Merck S.L.;
1000mg; ukupno 60
Merck KGaA; Merck
kom; blister, 4x15
KGaA&Co. WERK
kom
SPITTAL
299
A10BA02
304311
6
860610531153
MERCK D.O.O.
3
metformin
Glucophage
prašak za oralni
rastvor; kesica,
30x500mg
Merck, S.L.
Španija
175, 00*
300
A10BA02
304311
5
860610531154
MERCK D.O.O.
0
metformin
Glucophage
prašak za oralni
rastvor; kesica,
30x850mg
Merck, S.L.
Španija
173, 60*
301
A10BA02
304311
4
860610531155
MERCK D.O.O.
7
metformin
Glucophage
prašak za oralni
rastvor; kesica,
30x1000mg
Merck, S.L.
Španija
285, 10*
Merck S.L.; Merck
Sante S.A.S.;
Merck KGaA
Španija;
Francuska;
Nemačka
433, 70
Merck Sante
Francuska;
560, 00
302
A10BA02
104300
1
860610531193
MERCK D.O.O.
9
metformin
Glucophage XR
tableta sa
produženim
oslobađanjem;
750mg; ukupno 30
kom, blister, 2 x 15
kom
303
A10BA02 104300
860610531196 MERCK D.O.O.
metformin
Glucophage XR
tableta sa
0
0
produženim
S.A.S.; Merck KGaA Nemačka
oslobađanjem;
1000mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
304
A10BA02
104306
0
860009701155
HEMOFARM AD
6
metformin
Gluformin
film tabl. 30x500mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
93, 90*
305
A10BA02
104306
2
860009740848
HEMOFARM AD
6
metformin
Gluformin
film tabl.
30x1000mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
163, 10*
306
104311
A10BA02
6
860006420270
ZDRAVLJE A.D.
3
Metfodiab
film tableta;
500mg; ukupno 30
kom, blister, 3x10
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
92, 50
307
104311
A10BA02
8
860006420271
ZDRAVLJE A.D.
0
Metfodiab
film tableta;
850mg; ukupno 30
kom, blister, 3x10
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
166, 90
308
104311
A10BA02
7
860006420272
ZDRAVLJE A.D.
7
Metfodiab
film tableta;
1000mg; ukupno 30
Zdravlje A.D.
kom, blister, 3x10
kom
Republika
Srbija
161, 70
Metfogamma 500
Dragenopharm
Apotheker Püschl
film tabl. 30x500mg GmbH & Co.KG za
Wörwag Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
92, 50
Metfogamma 850
Artesan Pharma
GmbH & Co.KG za
film tabl. 30x850mg
Wörwag Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
166, 90
Nemačka
161, 70
Nemačka
92, 50
metformin
metformin
metformin
309
A10BA02
104301
0
WORWAG PHARMA
403067400136
GMBH & CO.KG 8
PREDSTAVNIŠTVO
310
104301
A10BA02
2
WORWAG PHARMA
403067400124
GMBH & CO.KG 5
PREDSTAVNIŠTVO
metformin
Metfogamma 1000
film tabl.
30x1000mg
Dragenopharm
Apotheker Püschl
GmbH & Co.KG za
Wörwag Pharma
GmbH & Co.KG
metformin
Siofor 500
film tabl. 30x500mg
Berlin-Chemie
(Menarini Group)
311
A10BA02
104301
4
WORWAG PHARMA
403067400264
GMBH & CO.KG 8
PREDSTAVNIŠTVO
312
A10BA02
104309
0
BERLIN-CHEMIE AG
401305400027
(MENARINI GROUP)
4
– PREDSTAVNIŠTVO
metformin
metformin
313
A10BA02
104309
1
BERLIN-CHEMIE AG
401305400179
(MENARINI GROUP)
0
– PREDSTAVNIŠTVO
metformin
Siofor 500
film tabl. 60x500mg
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
Nemačka
191, 90
314
A10BA02
104309
3
BERLIN-CHEMIE AG
401305400029
(MENARINI GROUP)
8
– PREDSTAVNIŠTVO
metformin
Siofor 850
film tabl. 30x850mg
Berlin-Chemie
(Menarini Group)
Nemačka
166, 90
315
A10BA02
104309
4
BERLIN-CHEMIE AG
401305400180
(MENARINI GROUP)
6
– PREDSTAVNIŠTVO
metformin
Siofor 850
film tabl. 60x850mg
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
Nemačka
285, 40
316
A10BA02
104309
8
BERLIN-CHEMIE AG
401305400789
(MENARINI GROUP)
1
– PREDSTAVNIŠTVO
metformin
Siofor 1000
film tabl.
30x1000mg
Berlin-Chemie
(Menarini Group)
Nemačka
161, 70
317
A10BA02
104309
6
BERLIN-CHEMIE AG
401305400736
(MENARINI GROUP)
5
– PREDSTAVNIŠTVO
metformin
Siofor 1000
film tabl.
60x1000mg
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
Nemačka
311, 00
318
A10BA02
104307
0
860880810561
GALENIKA AD
7
metformin
Tefor
tabl. 30x500mg
Galenika AD
Republika
Srbija
93, 90*
319
A10BA02
104307
1
860880810570
GALENIKA AD
9
metformin
Tefor
film tabl. 30x850mg Galenika AD
Republika
Srbija
158, 20*
320
A10BB01
321
A10BB01
322
A10BB01
323
A10BB09
glibenklamid
104233
2
JUGOREMEDIJA A.D.
ZRENJANIN - U
STEČAJU
glibenklamid
Daonil
tabl. 30x5mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
96, 80
BERLIN-CHEMIE AG
401305400274
(MENARINI GROUP)
2
– PREDSTAVNIŠTVO
glibenklamid
Maninil 3, 5
tabl. 30x3, 5mg
Berlin-Chemie
(Menarini Group)
Nemačka
137, 50
Diaprel MR
tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem;
60mg; ukupno 30
kom, blister, 2 x 15
kom
Servier (Ireland)
Industries LTD; Les
Irska;
Laboratoires Servier
Francuska;
Industrie; Anpharm
Poljska
Przedsiebiorstwo
Farmacetyczne S.A.
733, 50
Diaprel MR
tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem;
60mg; ukupno 60
Servier (Ireland)
Irska;
Industries LTD; Les
Francuska;
Laboratoires Servier
Poljska
Industrie; Anpharm
1.449, 50
gliklazid
324
A10BB09
104206
3
538118927005
LES LABORATOIRES
2;
SERVIER 359445260070
PREDSTAVNIŠTVO
5;
325
104216
A10BB09
1
539118927006
LES LABORATOIRES
9;
SERVIER 359445260089
PREDSTAVNIŠTVO
7;
gliklazid
gliklazid
326
327
328
329
A10BB09
104206
5
104206
A10BB09
6
A10BB09
A10BB09
104206
7
104206
0
860009740144
HEMOFARM AD
9
383898954865 PHARMANOVA
0
D.O.O.
383898954880
KRKA FARMA D.O.O.
3
BELUPO, LIJEKOVI I
385034301973
KOZMETIKA D.D. 6
PREDSTAVNIŠTVO
gliklazid
gliklazid
gliklazid
gliklazid
kom, blister, 4 x 15
kom
Przedsiebiorstwo
Farmacetyczne S.A.
Diprian
tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem;
80mg; ukupno 30
kom, blister, 2 x 15
kom
Hemofarm A.D.
Gliclada
tableta sa
produženim
oslobađanjem; 30
mg; ukupno 30
kom; blister, 2 x 15
kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
237, 70
Gliclada
tableta sa
produženim
oslobađanjem;
30mg; ukupno 60
kom, blister, 4 x 15
kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
460, 30
Glika
tableta sa
produženim
oslobađanjem; 30
mg; ukupno 60
kom; blister, 6 x 10
kom
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
460, 30
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
237, 70
Republika
Srbija
200, 80*
330
A10BB09
104206
4
860006420260
ZDRAVLJE A.D.
4
gliklazid
Gliklazid MR
tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem; 30
mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
331
A10BB09
104207
6
860500080005
SLAVIAMED D.O.O.
0
gliklazid
Glikosan
tabl. 30x80mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
200, 80*
332
A10BB09
104207
0
860880810524
GALENIKA AD
2
gliklazid
Glioral
tabl. 30x80mg
Galenika AD
Republika
Srbija
200, 80*
333
A10BB12
334
A10BB12 104231
Amaryl
tabl. 30x1mg
Aventis Pharma
Italija
199, 90
glimepirid
358291002418 SANOFI-AVENTIS
glimepirid
0
7
D.O.O
S.P.A.
335
A10BB12
104231
1
358291002415 SANOFI-AVENTIS
6
D.O.O
glimepirid
Amaryl
tabl. 30x2mg
Aventis Pharma
S.P.A.
Italija
263, 90
336
A10BB12
104231
2
358291002416 SANOFI-AVENTIS
3
D.O.O
glimepirid
Amaryl
tabl. 30x3mg
Aventis Pharma
S.P.A.
Italija
375, 60
337
A10BB12
104231
3
358291002417 SANOFI-AVENTIS
0
D.O.O
glimepirid
Amaryl
tabl. 30x4mg
Aventis Pharma
S.P.A.
Italija
372, 20
338
A10BB12
104281
5
860601089311
UFAR D.O.O.
7
glimepirid
Dibiglim
tabl. 30x1mg
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
174, 60
339
A10BB12
104281
6
860601089312
UFAR D.O.O.
4
glimepirid
Dibiglim
tabl. 30x2mg
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
219, 10
340
A10BB12
104281
7
860601089313
UFAR D.O.O.
1
glimepirid
Dibiglim
tabl. 30x3mg
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
311, 90
341
A10BB12
104281
8
860601089314
UFAR D.O.O.
8
glimepirid
Dibiglim
tabl. 30x4mg
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
370, 10
342
A10BB12
M.D. NINI D.O.O.
glimepirid
Glimepirid
tabl. 30x4mg
M.D. Nini D.O.O.
Republika
Srbija
370, 10
343
A10BB12
M.D. NINI D.O.O.
glimepirid
Glimepirid
tabl. 30x6mg
M.D. Nini D.O.O.
Republika
Srbija
372, 80
344
A10BB12
104283
0
860006420115
ZDRAVLJE A.D.
7
glimepirid
Limeral
tabl. 30x1mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
176, 00*
345
A10BB12
104283
1
860006420116
ZDRAVLJE A.D.
4
glimepirid
Limeral
tabl. 30x2mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
220, 50*
346
A10BB12
104283
2
860006420117
ZDRAVLJE A.D.
1
glimepirid
Limeral
tabl. 30x3mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
313, 30*
347
A10BB12
104283
3
860006420118
ZDRAVLJE A.D.
8
glimepirid
Limeral
tabl. 30x4mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
371, 50*
348
A10BB12
104283
4
860006420130
ZDRAVLJE A.D.
0
glimepirid
Limeral
tabl. 30x6mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
374, 20*
349
104200
A10BB12
0
383898952343 PHARMANOVA
5
D.O.O.
glimepirid
Meglimid
tableta; 1mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
174, 60
350
A10BB12
104200
1
383898952346 PHARMANOVA
6
D.O.O.
glimepirid
Meglimid
tableta; 2mg;
ukupno 30 kom,
Pharmanova D.O.O. Republika
u saradnji sa Krka, Srbija
219, 10
blister, 3 x 10 kom
351
104200
A10BB12
4
383898952347 PHARMANOVA
3
D.O.O.
352
104200
A10BB12
3
383898952348 PHARMANOVA
0
D.O.O.
353
104280
A10BB12
8
BERLIN-CHEMIE AG
401305401145
(MENARINI GROUP)
4
– PREDSTAVNIŠTVO
354
104281
A10BB12
0
BERLIN-CHEMIE AG
401305401153
(MENARINI GROUP)
9
– PREDSTAVNIŠTVO
355
104282
A10BB12
0
BERLIN-CHEMIE AG
401305401617
(MENARINI GROUP)
6
– PREDSTAVNIŠTVO
356
104282
A10BB12
4
BERLIN-CHEMIE AG
401305401621
(MENARINI GROUP)
3
– PREDSTAVNIŠTVO
357
A10BD0
2
358
A10BD0
2
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
Tovarna Zdravil,
D.D., Slovenija
Meglimid
tableta; 3mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
311, 90
Meglimid
tableta; 4mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
370, 10
tabl. 30x2mg
A.Menarini,
Manufacturing
Logistics And
Services S.R.L.
Italija
219, 10
tabl. 30x3mg
A.Menarini,
Manufacturing
Logistics And
Services S.R.L.
Italija
311, 90
tabl. 30x4mg
A.Menarini,
Manufacturing
Logistics And
Services S.R.L.
Italija
370, 10
Trical
tabl. 30x6mg
A.Menarini,
Manufacturing
Logistics And
Services S.R.L.
Italija
372, 80
Glucovance
film tabl.
30x(500mg+ 2,
5mg)
Merck Sante S.A.S.
Francuska
283, 50*
299, 50*
593, 00*
Trical
Trical
Trical
metformin,
glibenklamid
134180
1
860610531119
MERCK D.O.O.
9
metformin,
glibenklamid
Glucovance
film tabl.
30x(500mg+ 5mg)
Merck Sante
S.A.S.; Merck KGaA Francuska;
& Co. WERK
Austrija;
SPITTAL; Merck
Španija
S.L.
metformin,
Glucovance
film tableta;
Merck S.L.; Merck
359
A10BD0
2
134180
0
860610531120
5;
860610531170
MERCK D.O.O.
0;
860610531172
4;
360
A10BD0
134180
860610694601 MERCK D.O.O.
metformin,
glibenklamid
Španija;
2
2
7
glibenklamid
1000mg+ 5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 2 x 15 kom
KGaA & Co. WERK
SPITTAL; Merck
Sante S.A.S.
Austrija;
Francuska
361
A10BD0
7
362
A10BD0
7
134100
4
MERCK SHARP &
860010345368 DOHME IDEA INC.
4
AG PREDSTAVNIŠTVO
metformin,
sitagliptin
Janumet
film tabl.
Frosst-Iberica S.A.
56x(850mg+ 50mg) MSD
Španija
4.230, 80
363
A10BD0
7
134100
3
MERCK SHARP &
860010345369 DOHME IDEA INC.
1
AG PREDSTAVNIŠTVO
metformin,
sitagliptin
Janumet
film tabl.
56x(1000mg+
50mg)
Frosst-Iberica S.A.
MSD
Španija
4.078, 90
364
A10BF01
365
A10BF01
134110
2
860600791027
BAYER D.O.O.
8
akarboza
Glucobay
tabl. 30x50mg
Bayer Healthcare
AG
Nemačka
454, 40
366
A10BF01
134110
1
860600791028
BAYER D.O.O.
5
akarboza
Glucobay
tabl. 30x100mg
Bayer Healthcare
AG
Nemačka
535, 20
367
A10BG0
3
368
A10BG0
3
134182
4
860006420186
ZDRAVLJE A.D.
7
pioglitazon
Oglition
tabl. 30x15mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.039,
20*
369
A10BG0
3
134182
6
860006420187
ZDRAVLJE A.D.
4
pioglitazon
Oglition
tabl. 30x30mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.809,
90*
370
A10BG0
3
134182
5
860006420188
ZDRAVLJE A.D.
1
pioglitazon
Oglition
tabl. 30x45mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
3.190,
00*
371
A10BH0
1
372
A10BH0
1
Januvia
Merck
film tabl. 28x100mg Sharp&Dohme
(Italia) S.P.A.
Italija
4.127, 10
373
A10BH0
2
374
A10BH0
2
Galvus
tableta; 50mg;
ukupno 28 kom,
Švajcarska
1.972, 20
metformin,
sitagliptin
akarboza
pioglitazon
sitagliptin
134100
0
MERCK SHARP &
860010345357 DOHME IDEA INC.
8
AG PREDSTAVNIŠTVO
sitagliptin
vildagliptin
134190
0
860610644607 NOVARTIS PHARMA
4
SERVICES INC. -
vildagliptin
Novartis Pharma
Stein AG
PREDSTAVNIŠTVO
375
A10BH0
3
376
A10BH0
3
377
A10BH0
5
378
A10BH0
5
134190
2
BOEHRINGER
860610307563
INGELHEIM SERBIA
5
D.O.O. BEOGRAD
379
A10BH0
5
134190
1
BOEHRINGER
860610307564
INGELHEIM SERBIA
2
D.O.O. BEOGRAD
380
A10BX02
381
134136
A10BX02
1
383898959290
5;
KRKA FARMA D.O.O.
383898957116
0
382
134136
A10BX02
2
383
134136
A10BX02
3
384
A10BX02
385
386
blister, 2 x 14 kom
saksagliptin
Onglyza
film tableta; 5mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Bristol Myers
Squibb S.R.L.
Italija
4.102,
90*
linagliptin
Trajenta
film tableta; 5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
4.085, 20
linagliptin
Trajenta
film tableta; 5mg;
ukupno 90 kom,
blister, 9 x 10 kom
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
11.989,
30
repaglinid
Enyglid
tabl. 90x0.5mg
Tad Pharma GMBH;
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Nemačka;
Slovenija
430, 20
383898959291
2;
KRKA FARMA D.O.O.
383898957117
7
repaglinid
Enyglid
tabl. 90x1mg
Tad Pharma GMBH;
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Nemačka;
Slovenija
516, 70
383898959292
9;
KRKA FARMA D.O.O.
383898957118
4
repaglinid
Enyglid
tabl. 90x2mg
Tad Pharma GMBH;
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Nemačka;
Slovenija
650, 10
134136
4
860610478601 ADOC D.O.O.
1
BEOGRAD
repaglinid
Glukoglinid
tableta; 0.5mg;
ukupno 90 kom,
blister, 9 x 10 kom
Actavis LTD
Malta
431, 60*
A10BX02
134136
5
860610478602 ADOC D.O.O.
8
BEOGRAD
repaglinid
Glukoglinid
tableta; 1mg;
ukupno 90 kom,
blister, 9 x 10 kom
Actavis LTD
Malta
518, 10*
A10BX02
134136
6
860610478603 ADOC D.O.O.
5
BEOGRAD
repaglinid
Glukoglinid
tableta; 2mg;
ukupno 90 kom,
blister, 9 x 10 kom
Actavis LTD
Malta
629, 90*
134100
5
ASTRAZENECA UK
860610371440
LIMITED 4
PREDSTAVNIŠTVO
saksagliptin
linagliptin
repaglinid
387
A10BX02
134136
7
860610478604 ADOC D.O.O.
2
BEOGRAD
repaglinid
Glukoglinid
tableta; 4mg;
ukupno 90 kom,
blister, 9 x 10 kom
Actavis LTD
Malta
677, 40*
388
A10BX02
134136
0
860009741216
HEMOFARM AD
2
repaglinid
Reguly
tabl. 30x0.5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
144, 90*
389
A10BX02
134136
1
860009741931
HEMOFARM AD
4
repaglinid
Reguly
tabl. 30x1mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
173, 50*
390
A10BX02
134136
2
860009741932
HEMOFARM AD
1
repaglinid
Reguly
tabl. 30x2mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
218, 20*
391
A10BX02
134100
2
860601030382
PHARMAS D.O.O.
1
repaglinid
Repaglinid PharmaS
tableta; 0.5mg;
ukupno 90 kom,
blister, 6 x 15 kom
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
430, 20
392
A10BX02
134130
1
860601030383
PHARMAS D.O.O.
8
repaglinid
Repaglinid PharmaS
tableta; 1mg;
ukupno 90 kom,
blister, 6 x 15 kom
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
516, 70
393
A10BX02
134130
0
860601030384
PHARMAS D.O.O.
5
repaglinid
Repaglinid PharmaS
tableta; 2mg;
ukupno 90 kom,
blister, 6 x 15 kom
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
628, 50
394
A10BX04
Byetta
rastvor za injekciju
u penu sa uloškom;
5mcg/doza; ukupno
1 kom, pen sa
uloškom, 1 x 1.2
mL
Lilly Pharma
Fertigung und
Distribution GmbH
& CO.KG
Nemačka
9.458, 00
Byetta
rastvor za injekciju
u penu sa uloškom;
10mcg/doza;
ukupno 1 kom, pen
sa uloškom, 1 x 2.4
mL
Lilly Pharma
Fertigung und
Distribution GmbH
& CO.KG
Nemačka
9.458, 00
Novo Nordisk A/S
Danska
11.130,
20
Novo Nordisk A/S
Danska
16.695,
395
034110
A10BX04
3
eksenatid
ASTRAZENECA UK
860610371448
LIMITED 0
PREDSTAVNIŠTVO
ASTRAZENECA UK
860610371447
LIMITED 3
PREDSTAVNIŠTVO
eksenatid
396
034110
A10BX04
4
397
A10BX07
398
034110
A10BX07
5
860010209974 NOVO NORDISK
6
PHARMA D.O.O.
liraglutid
Victoza
rastvor za inj. u
penu sa uloškom;
6mg/ml; pen sa
uloškom, 2x3ml
399
A10BX07 034110
860010209975 NOVO NORDISK
liraglutid
Victoza
rastvor za inj. u
eksenatid
liraglutid
6
400
3
PHARMA D.O.O.
penu sa uloškom;
6mg/ml; pen sa
uloškom, 3x3ml
30
retinol,
ergokalciferol (D2)
A11CB..
205205
0
860009740109
HEMOFARM AD
8
retinol,
ergokalciferol (D2)
401
A11CB..
402
A11CC03
403
105010
A11CC03
0
860610707550
TEVA SERBIA D.O.O. alfakalcidol
1
404
105010
A11CC03
0
860610707551
TEVA SERBIA D.O.O. alfakalcidol
8
405
105010
A11CC03
2
860610707546
TEVA SERBIA D.O.O. alfakalcidol
4
406
105010
A11CC03
2
860610707547
TEVA SERBIA D.O.O. alfakalcidol
1
407
105010
A11CC03
1
860610707548
TEVA SERBIA D.O.O. alfakalcidol
8
408
105010
A11CC03
1
860610707549
TEVA SERBIA D.O.O. alfakalcidol
5
409
A11CC04
410
A11CC04
Vitamin AD
oralne kapi;
22522i/mlj+
5000ij/ml; bočica,
1x10ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
90, 60*
Alpha D3
kapsula, meka;
0.25mcg; ukupno
50 kom, blister, 5 x
10 kom
Teva
Pharmaceutical
Industries LTD.,
Pharmachemie B.V.
Izrael;
Holandija
557, 40*
Alpha D3
kapsula, meka;
0.25mcg; ukupno
50 kom, bočica, 5 x
10 kom
Teva
Pharmaceutical
Industries LTD.,
Pharmachemie B.V.
Izrael;
Holandija
557, 40*
Alpha D3
kapsula, meka,
0.5mcg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Teva
Pharmaceutical
Industries LTD.,
Pharmachemie B.V.
Izrael;
Holandija
546, 80*
Alpha D3
kapsula, meka,
0.5mcg; ukupno 30
kom, bočica, 3 x 10
kom
Teva
Pharmaceutical
Industries LTD.,
Pharmachemie B.V.
Izrael;
Holandija
546, 80*
Alpha D3
kapsula, meka,
1mcg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Teva
Pharmaceutical
Industries LTD.,
Pharmachemie B.V.
Izrael;
Holandija
1.021,
80*
Alpha D3
kapsula, meka,
1mcg; ukupno 30
kom, bočica, 3 x 10
kom
Teva
Pharmaceutical
Industries LTD.,
Pharmachemie B.V.
Izrael;
Holandija
1.021,
80*
Rocaltrol
kaps., meka,
100x0, 25mcg
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
1.855, 90
alfakalcidol
kalcitriol
105012
1
860610276779
ROCHE D.O.O.
1
kalcitriol
411
A11CC05
412
A11CC05
413
A11DA0
1
414
A11DA0
1
415
A11DB..
416
417
A11DB..
holekalciferol
205008
7
860610531109
MERCK D.O.O.
0
A11EA..
419
A11GA0
1
420
A11GA0
1
Vigantol ulje
oralne kapi, rastvor;
20000ij/ml; bočica, Merck KGaA
1x10ml
Nemačka
179, 80*
Vitamin B1Alkaloid
rastvor za inj.;
100mg/ml; ampula,
50x1ml
Alkaloid AD
Makedonija
2.049, 30
Milgamma N
rastvor za inj.;
100mg/2ml+
100mg/2ml+
1mg/2ml; ampula,
5x2ml
Solupharm
Pharmazeutische
Erzeugnisse GmbH
za Wörwag Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
469, 10
Beviplex
liofilizat za rastvor
za inj. sa
rastvaračem za
parenteralnu
upotrebu.; 40mg+
4mg+ 8mg+
100mg+ 10mg+ 0,
004mg; ampula sa
rastvaračem u
ampuli, 5x2ml
Galenika AD
Republika
Srbija
613, 50*
Vitamin C
rastvor za inj.;
500mg/5ml;
ukupno 50 kom;
ampula, 50 x 5ml
Galenika AD
Republika
Srbija
1.918,
30*
tiamin hlorid
005175
0
531000121885 ALKALOID D.O.O.
0
BEOGRAD
tiamin hlorid
tiamin, piridoksin,
cijanokobalamin
005220
1
WORWAG PHARMA
403067400930
GMBH & CO.KG 2
PREDSTAVNIŠTVO
tiamin, piridoksin,
cijanokobalamin
tiamin, riboflavin,
piridoksin,
nikotinamid,
kalcijumpantotenat,
cijanokobalamin
A11EA..
418
holekalciferol
005218
4
860880810029
GALENIKA AD
2
tiamin, riboflavin,
piridoksin,
nikotinamid,
kalcijumpantotenat,
cijanokobalamin
askorbinska kiselina
005184
5
860880810394
GALENIKA AD
1
askorbinska kiselina
421
A11HA0
2
422
A11HA0
2
105135
4
860880810027
GALENIKA AD
8
piridoksin
Bedoxin
tabl. 20x20mg
Galenika AD
Republika
Srbija
61, 40*
423
A11HA0
2
005135
1
860880810021
GALENIKA AD
6
piridoksin
Bedoxin
rastvor za inj.;
50mg/2ml; ampula,
50x2ml
Galenika AD
Republika
Srbija
808, 20*
Vitalipid N Adult
koncentrat za
emulziju za inf.;
194, 1mcg/ml +
15mcg/ml + 0,
5mcg/ml + 0,
91mg/ml; ampula,
10x10ml
Fresenius Kabi AB
Švedska
2.596, 50
Vitalipid N Infant
koncentrat za
emulziju za inf.;
135, 3mcg/ml +
20mcg/ml +
1mcg/ml + 0,
64mg/ml; ampula,
10x10ml
Fresenius Kabi AB
Švedska
2.959, 00
Calcium Sandoz 10%
rastvor za inj.; 0,
1375g/ml; ampula,
5x10ml
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
498, 40
Kalcijum karbonat
Alkaloid
tabl. 50x1g
Alkaloid AD
Makedonija
349, 00
Kalii chloridi
oralni prašak; 1g;
ukupno 10 kom,
kesica, 10 x 1g
Ufar D.O.O.
Republika
Srbija
259, 40
424
425
piridoksin
retinol,
fitomenadion,
ergokalciferol,
tokoferol
A11JA..
A11JA..
005015
1
005015
0
426
A11JA..
427
A12AA02
428
A12AA02
429
A12AA04
430
105307
A12AA04
5
431
A12BA01
432
A12BA01
433
A14AB01
860601092548 PEYTON MEDICAL
1
D.O.O.
860601092547 PEYTON MEDICAL
4
D.O.O.
retinol,
fitomenadion,
ergokalciferol,
tokoferol
retinol,
fitomenadion,
ergokalciferol,
tokoferol
kalcijum glubionat
005308
1
NOVARTIS PHARMA
383106100128
SERVICES INC. 9
PREDSTAVNIŠTVO
kalcijum glubionat
kalcijum karbonat
531000120195 ALKALOID D.O.O.
1
BEOGRAD
kalcijum karbonat
kalijum-hlorid
205324
7
860010196243
UFAR D.O.O.
0
kalijum-hlorid
nandrolon
434
A14AB01
034312
3
860010341921 MERCK SHARP &
5
DOHME D.O.O.
nandrolon
A16AA..
alfa-okso-(R, S)izoleucin,
kalcijumova so,
alfa-okso-leucin,
kalcijumova so,
alfa-oksofenilalanin,
kalcijumova so,
alfa-okso-valin,
kalcijumova so,
alfa-hidroksi-(R, S)metionin,
kalcijumova so,
lizin, treonin,
triptofan, histidin,
tirozin
436
A16AA..
alfa-okso-(R, S)izoleucin,
kalcijumova so,
alfa-okso-leucin,
kalcijumova so,
alfa-oksofenilalanin,
kalcijumova so,
alfa-okso-valin,
kalcijumova so,
alfa-hidroksi-(R, S)metionin,
kalcijumova so,
lizin, treonin,
triptofan, histidin,
tirozin
437
A16AB02
435
117401
5
860601092592 PEYTON MEDICAL
4
D.O.O.
Deca-Durabolin
rastvor za inj.;
50mg/ml; ampula,
1x1ml
N.V.Organon
Ketosteril
film tabl.
100x(67mg+
101mg+ 68mg+
86mg+ 59mg+
75mg + 53mg+
23mg+ 38mg+
30mg)
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH;
Nemačka;
LabesfalPortugalija
Laboratorios Almiro
S.A.
4.906, 50
Cerezyme
prašak za
koncentrat za
rastvor za inf.,
bočica, 1x200 U
A16AB02
Genzyme Limited
82.885,
30
539, 70
imigluceraza
„
438
Holandija
005500
0“
860610238603 SANOFI-AVENTIS
9
D.O.O
imigluceraza
Velika Britanija
439
005500
A16AB02
2
440
A16AB04
441
012994
A16AB04
1
860610238609 SANOFI-AVENTIS
1
D.O.O
442
012994
A16AB04
0
860610238610 SANOFI-AVENTIS
7
D.O.O
443
A16AB05
444
005500
A16AB05
5
445
A16AB07
446
A16AB07
447
A16AB09
860610238604 SANOFI-AVENTIS
6
D.O.O
imigluceraza
Cerezyme
prašak za
koncentrat za
rastvor za inf.,
bočica, 1x400 U
Genzyme Limited
Velika Britanija
176.591,
30
Fabrazyme
prašak za
koncentrat za
rastvor za inf.;
bočica, 1x5mg
Genzyme Limited
Velika Britanija
62.217,
40
Fabrazyme
prašak za
koncentrat za
rastvor za inf.;
bočica, 1x35mg
Genzyme Limited
Velika Britanija
410.323,
80
Aldurazyme
koncentrat za
rastvor za inf.;
100j./ml; bočica,
1x5ml
Genzyme Limited
Velika Britanija
83.243,
40
Myozyme
prašak za
koncentrat za
rastvor za infuziju;
50mg; ukupno 1
kom, bočica
staklena, 1 x 50 mg
Genzyme Ireland
Ltd.; Genzyme
Limited
Irska; Velika
Britanija
64.355,
90
Elaprase
koncentrat za
rastvor za infuziju;
2mg/mL; ukupno 1
kom, bočica, 1 x 3
mL
Shire Human
Genetic Therapies
AB
Švedska
323.835,
30
Berlithion 300
kapsula, meka;
300mg; ukupno 30
kom, blister, 2 x 15
R.P. Scherer GmbH
& Co. KG; BerlinChemie AG
Nemačka;
Nemačka
1.102, 60
agalzidaza beta
agalzidaza beta
agalzidaza beta
laronidaza
860610238611 SANOFI-AVENTIS
4
D.O.O
laronidaza
aglukozidaza alfa
005501
0
860610238612 SANOFI-AVENTIS
1
D.O.O
aglukozidaza alfa
idursulfaza
448
A16AB09 55008
449
A16AX01
450
A16AX01
SOLPHARM
735000649013
ADRIATIC D.O.O.
2
BEOGRAD
idursulfaza
alfa-lipoinska
kiselina (tioktinska
kiselina)
108911
3
401305402407 BERLIN-CHEMIE AG
2;
(MENARINI GROUP)
401305401506 – PREDSTAVNIŠTVO
alfa-lipoinska
kiselina (tioktinska
kiselina)
3
kom
(Menarini Group)
Berlithion 600
kapsula, meka;
600mg; ukupno 30
kom, blister, 2 x 15
kom
R.P. Scherer GmbH
& Co. KG; BerlinChemie AG
(Menarini Group)
Nemačka;
Nemačka
1.573, 00
Berlin Chemie AG
(Menarini Group)
Nemačka
2.410, 10
451
108911
A16AX01
5
401305402408
BERLIN-CHEMIE AG
9;
(MENARINI GROUP)
401305401508
– PREDSTAVNIŠTVO
7
alfa-lipoinska
kiselina (tioktinska
kiselina)
452
008911
A16AX01
2
BERLIN-CHEMIE AG
401305400420
(MENARINI GROUP)
3
– PREDSTAVNIŠTVO
alfa-lipoinska
kiselina (tioktinska
kiselina)
Berlithion 600 ED
koncentrat za
rastvor za inf.;
600mg/24ml;
ampula, 5x24ml
MEDA
PHARMACEUTICALS
401933860063
SWITZERLAND
5
GMBH PREDSTAVNIŠTVO
alfa-lipoinska
kiselina (tioktinska
kiselina)
Thioctacid 600 HR
film tabl.; 600mg;
bočica, 1x30 kom.
Meda Pharma
GMBH & CO.KG
Nemačka
2.195, 40
108912
4
MEDA
PHARMACEUTICALS
SWITZERLAND
401933860064
GMBH 2“
PREDSTAVNIŠTVO
alfa-lipoinska
kiselina (tioktinska
kiselina)
Thioctacid 600 T
rastvor za inj.;
25mg/ml; ampula,
5x24ml
Meda Pharma
GMBH & CO.KG
Nemačka
2.862, 00
alfa-lipoinska
kiselina (tioktinska
kiselina)
Thiogamma 600
injekt
koncentrat za
rastvor za inf.;
600mg/20ml;
ampula, 5x20ml
Solupharm
Pharmazeutische
Erzeugnisse GmbH
za Wörwag Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
2.427, 00
453
A16AX01
108912
3
„
454
A16AX01
455
A16AX01
008912
2
WORWAG PHARMA
403067400938
GMBH & CO.KG 8
PREDSTAVNIŠTVO
456
A16AX01
108912
0
WORWAG PHARMA
403067400939
GMBH & CO.KG 5
PREDSTAVNIŠTVO
alfa-lipoinska
kiselina (tioktinska
kiselina)
Thiogamma 600 oral
film tabl. 30x600mg
Wörwag Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
2.652, 90
457
A16AX01
108912
1
WORWAG PHARMA
403067400940
GMBH & CO.KG 1
PREDSTAVNIŠTVO
alfa-lipoinska
kiselina (tioktinska
kiselina)
Thiogamma 600 oral
film tabl. 60x600mg
Wörwag Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
4.841, 60
458
B
KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA
LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH
ORGANA
459
B01AA03
varfarin natrijum
460
B01AA03
tabl. 30x5mg
Galenika AD
Republika
Srbija
116, 20*
461
B01AA07
106311
5
860880810521
GALENIKA AD
1
varfarin natrijum
acenokumarol
Farin
106322
0
860881100504 UNION-MEDIC
1
D.O.O. NOVI SAD
Sinkum 4
tabl. 20x4mg
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
122, 80
heparin natrijum
Heparin
rastvor za inj.;
5000ij/ml; ampula,
5x1ml
Galenika AD
Republika
Srbija
426, 00*
860880810077
GALENIKA AD
3
heparin natrijum
Heparin
rastvor za inj.;
25000ij/5ml;
ampula, 10x5ml
Galenika AD
Republika
Srbija
3.127,
60*
860880810079
GALENIKA AD
7
heparin natrijum
Heparin
rastvor za inj.;
5000ij/0, 25ml;
ampula, 5x0, 25ml
Galenika AD
Republika
Srbija
386, 20*
Heparin Panpharma
rastvor za injekciju;
25000i.j./5mL;
ukupno 10 kom,
bočica staklena, 10
x 5 mL
Panpharma u
saradnji sa
Rotexmedica
GMBH, Nemačka
Francuska
3.126, 20
antitrombin III
prašak i rastvarač
za rastvor za inf.;
500i.j./10ml;
Antitrombin III Baxter
liobočica sa
rastvaračem,
1x10ml
Baxter AG
Austrija
26.162,
40
antitrombin III
prašak i rastvarač
za rastvor za inf.;
1000i.j./20ml;
Antitrombin III Baxter
liobočica sa
rastvaračem,
1x20ml
Baxter AG
Austrija
52.324,
50
Švedska
26.162,
40
462
B01AA07
463
B01AB01
464
B01AB01
006203
6
860880810078
GALENIKA AD
0
465
B01AB01
006203
7
466
B01AB01
006203
5
heparin natrijum
467
006203
B01AB01
9
468
B01AB02
469
470
471
B01AB02
B01AB02
B01AB02
acenokumarol
339113047250
LICENTIS DOO
6
heparin natrijum
antitrombin III
006216
1
006216
2
006216
3
900286483051
FARMIX D.O.O.
0
900286483082
FARMIX D.O.O.
4
860610344257 UNIFARM MEDICOM
4
D.O.O.
antitrombin III
Atenativ 500
prašak i rastvarač
za rastvor za
infuziju; 50i.j./mL;
ukupno 1 kom,
Octapharma AB
bočica sa praškom i
bočica sa
rastvaračem, 1 x 10
mL
472
473
B01AB02
B01AB02
006216
4
006216
5
006217
0
860610344258 UNIFARM MEDICOM
1
D.O.O.
860610344259 UNIFARM MEDICOM
8
D.O.O.
860600708377 PHARMASWISS
4
D.O.O.
antitrombin III
antitrombin III
antitrombin III
Atenativ 1000
prašak i rastvarač
za rastvor za
infuziju; 50i.j./mL;
ukupno 1 kom,
Octapharma AB
bočica sa praškom i
bočica sa
rastvaračem, 1 x 20
mL
Švedska
52.324,
80
Atenativ 1500
prašak i rastvarač
za rastvor za
infuziju; 50i.j./mL;
ukupno 1 kom,
Octapharma AB
bočica sa praškom i
bočica sa
rastvaračem, 1 x 30
mL
Švedska
56.364,
00
Kybernin P 500
prašak i rastvarač
za rastvor za
inj./inf.;
500i.j./10ml;
liobočica sa
rastvaračem,
1x10ml
CSL Behring GmbH
Nemačka
26.162,
40
Fragmin
rastvor za inj.;
2500ij/0, 2ml;
napunjen inj.špric,
10x0, 2ml
Pfizer
Manufacturing
Belgium NV
Belgija
2.011, 30
Pfizer
Manufacturing
Belgium NV
Belgija
3.602, 20
474
B01AB02
475
B01AB04
476
006221
B01AB04
0
PFIZER H.C.P.
403454100574
CORPORATION 9
PREDSTAVNIŠTVO
477
006221
B01AB04
1
PFIZER H.C.P.
403454100575
CORPORATION 6
PREDSTAVNIŠTVO
dalteparin natrijum
Fragmin
rastvor za inj.;
5000ij/0, 2ml;
napunjen inj.špric,
10x0, 2ml
478
B01AB04
006221
2
PFIZER H.C.P.
403454100573
CORPORATION 2
PREDSTAVNIŠTVO
dalteparin natrijum
Fragmin
rastvor za inj./ inf.;
10000ij/1ml;
ampula, 10x1ml
Pfizer
Manufacturing
Belgium NV
Belgija
6.578, 00
479
B01AB05
480
B01AB05 006220
Clexane
rastvor za inj.;
Sanofi Winthrop
Francuska;
419, 30
dalteparin natrijum
dalteparin natrijum
enaksaparin
natrijum
358291002159 SANOFI-AVENTIS
enaksaparin
0
481
482
B01AB05
B01AB05
9;
D.O.O
358708000020
7
natrijum
006220
1
358291002160
5;
SANOFI-AVENTIS
358708000021 D.O.O
4
006220
2
358291002161
2;
SANOFI-AVENTIS
358708000127 D.O.O
3
enaksaparin
natrijum
enaksaparin
natrijum
enaksaparin
natrijum
enaksaparin
natrijum
483
B01AB05
006220
3
358291002163
6;
SANOFI-AVENTIS
358708000128 D.O.O
0
484
006220
B01AB05
5
847000840215 SANOFI-AVENTIS
1
D.O.O
enaksaparin
natrijum
enaksaparin
natrijum
20mg/0, 2ml; ,
napunjen inj.špric,
2x0, 2ml
Clexane
rastvor za inj.;
40mg/0, 4ml;
napunjen inj.špric,
2x0, 4ml
Sanofi Winthrop
Industrie; Chinoin
Francuska;
Pharmaceutical And
Mađarska
Chemical Works Co.
LTD
770, 00
Clexane
rastvor za inj.;
60mg/0, 6ml;
napunjen inj.špric,
2x0, 6ml
Sanofi Winthrop
Industrie; Chinoin
Francuska;
Pharmaceutical And
Mađarska
Chemical Works Co.
LTD
1.050, 00
Clexane
rastvor za inj.;
80mg/0, 8ml;
napunjen inj.špric,
2x0, 8ml
Sanofi Winthrop
Industrie; Chinoin
Francuska;
Pharmaceutical And
Mađarska
Chemical Works Co.
LTD
1.226, 40
Clexane
rastvor za inj.;
20mg/0, 2ml;
napunjen inj. špric
sa iglom, 10x0, 2ml
Sanofi-Aventis, S.A. Španija
2.095, 10
Clexane
rastvor za inj.;
20mg/0, 2ml;
napunjen inj. špric
sa iglom, 10x0, 2ml
Sanofi Winthrop
Industrie; Chinoin
Francuska;
Pharmaceutical And
Mađarska
Chemical Works Co.
LTD
2.095, 10
Clexane
rastvor za inj.;
40mg/0, 4ml;
napunjen inj. špric
sa iglom, 10x0, 4ml
Sanofi-Aventis, S.A. Španija
3.850, 80
Sanofi Winthrop
Industrie; Chinoin
Francuska;
Pharmaceutical And
Mađarska
Chemical Works Co.
LTD
3.850, 80
Sanofi-Aventis, S.A. Španija
5.184, 50
485
B01AB05
006220
5
358708000216
4;
SANOFI-AVENTIS
500028365311 D.O.O
0
486
006220
B01AB05
6
847000839977 SANOFI-AVENTIS
2
D.O.O
enaksaparin
natrijum
Clexane
rastvor za inj.;
40mg/0, 4ml;
napunjen inj. špric
sa iglom, 10x0, 4ml
enaksaparin
Clexane
rastvor za inj.;
487
B01AB05
006220
6
358708000217
1;
SANOFI-AVENTIS
500028365312 D.O.O
7
488
B01AB05 006220
847000838953 SANOFI-AVENTIS
Industrie; Chinoin
Mađarska
Pharmaceutical And
Chemical Works Co.
LTD
7
7
D.O.O
enaksaparin
natrijum
enaksaparin
natrijum
489
B01AB05
006220
7
501301100564
8;
SANOFI-AVENTIS
500028365313 D.O.O
4
490
006220
B01AB05
8
847000838276 SANOFI-AVENTIS
7
D.O.O
006220
8
501301100565
5;
SANOFI-AVENTIS
500028365314 D.O.O
1
491
B01AB05
492
B01AB06
natrijum
enaksaparin
natrijum
60mg/0, 6ml;
napunjen inj. špric
sa iglom, 10x0, 6ml
Clexane
rastvor za inj.;
60mg/0, 6ml;
napunjen inj. špric
sa iglom, 10x0, 6ml
Sanofi Winthrop
Industrie; Chinoin
Francuska;
Pharmaceutical And
Mađarska
Chemical Works Co.
LTD
5.184, 50
Clexane
rastvor za inj.;
80mg/0, 8ml;
napunjen inj. špric
sa iglom, 10x0, 8ml
Sanofi-Aventis, S.A. Španija
6.057, 10
Clexane
rastvor za inj.;
80mg/0, 8ml;
napunjen inj. špric
sa iglom, 10x0, 8ml
Sanofi Winthrop
Industrie; Chinoin
Francuska;
Pharmaceutical And
Mađarska
Chemical Works Co.
LTD
6.057, 10
Fraxiparine
rastvor za inj.;
2850i.j.; napunjen
inj.špric, 10x0.3ml
Glaxo Wellcome
Production
Francuska
2.062, 20
Glaxo Wellcome
Production
Francuska
2.756, 10
nadroparin kalcijum
493
B01AB06
006230
0
GLAXOSMITHKLINE
860610595420
EXPORT LIMITED 4
PREDSTAVNIŠTVO
494
006240
B01AB06
0
GLAXOSMITHKLINE
860610595421
EXPORT LIMITED 1
PREDSTAVNIŠTVO
nadroparin kalcijum
Fraxiparine
rastvor za inj.;
3800i.j./0, 4ml;
napunjen inj.špric,
10x0.4ml
495
B01AB06
006230
2
GLAXOSMITHKLINE
860610595422
EXPORT LIMITED 8
PREDSTAVNIŠTVO
nadroparin kalcijum
Fraxiparine
rastvor za inj.;
5700i.j.; napunjen
inj.špric, 10x0.6ml
Glaxo Wellcome
Production
Francuska
3.744, 20
006237
0
860610595410
GLAXOSMITHKLINE
5;
EXPORT LIMITED 860610595409
PREDSTAVNIŠTVO
9
Fraxiparine multi
rastvor za inj.;
47500i.j./5ml;
bočica, 10x5ml
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.; Glaxo
Wellcome
Production
Poljska;
Francuska
30.534,
20
496
B01AB06
497
B01AC04
498
B01AC04
499
B01AC04 106824
nadroparin kalcijum
nadroparin kalcijum
klopidogrel
106822
1
860006420168
ZDRAVLJE A.D.
3
klopidogrel
Antiagrex
film tabl. 28x75mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.165,
60*
860601089183 UFAR D.O.O.
klopidogrel
Cardogrel
film tabl. 30x75mg
Ufar D.O.O. u
Republika
1.056, 20
3
0
saradnji sa Sandoz
Pharmaceuticals
D.D., Slovenija
Srbija
500
B01AC04
106855
1
860009741742
HEMOFARM AD
6
klopidogrel
Clopidix
film tabl. 28x75mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.165,
60*
501
B01AC04
106823
9
860880810731
GALENIKA AD
4
klopidogrel
Clopigal
film tabl. 28x75mg
Galenika AD
Republika
Srbija
1.165,
60*
Pharmathen
International S.A.;
Grčka; Austrija;
Kwizda Pharma
1.164, 20
Grčka
GmbH; Pharmathen
S.A.
502
B01AC04
106822
6
900345598340
MSF PHARM D.O.O.
0
klopidogrel
Clopidogrel Kwizda
film tableta; 75mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
503
B01AC04
106824
0
860610571308 PHARMANOVA
5
D.O.O.
klopidogrel
Klogrel
film tabl. 28x75mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
1.164, 20
504
B01AC04
106824
1
860610571322 PHARMANOVA
1
D.O.O.
klopidogrel
Klogrel
film tabl. 56x75mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
2.019, 80
505
B01AC04
106823
7
860610351591
M.D. NINI D.O.O.
9
klopidogrel
Klopidogrel
film tabl. 14x75mg
M.D. Nini D.O.O.
Republika
Srbija
581, 90
506
B01AC04
M.D. NINI D.O.O.
klopidogrel
Klopidogrel
film tabl. 28x75mg
M.D. Nini D.O.O.
Republika
Srbija
1.164, 20
507
B01AC04
M.D. NINI D.O.O.
klopidogrel
Klopidogrel
film tabl. 56x75mg
M.D. Nini D.O.O.
Republika
Srbija
2.019, 80
508
B01AC04
106823
6
860610351593
M.D. NINI D.O.O.
3
klopidogrel
Klopidogrel
film tabl. 84x75mg
M.D. Nini D.O.O.
Republika
Srbija
2.996, 10
509
B01AC04
106823
5
860880900269 SRBOLEK A.D. U
4
STEČAJU
klopidogrel
Klopidogrel
film tabl. 28x75mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
1.164, 20
510
106850
B01AC04
4
klopidogrel
Monogrel
film tabl. 30x75mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
1.056, 20
511
B01AC04
106822
0
358291001396 SANOFI-AVENTIS
9
D.O.O
klopidogrel
Plavix
film tabl. 28x75mg
Sanofi Synthelabo
Groupe
Francuska
1.333, 10
512
B01AC04
106802
4
358291002854 SANOFI-AVENTIS
3
D.O.O
klopidogrel
Plavix
film tabl. 4x300mg
Sanofi Winthrop
Industrie
Francuska
2.055, 80
513
B01AC04
106802
3
358291002193 SANOFI-AVENTIS
3
D.O.O
klopidogrel
Plavix
film tabl. 30x300mg
Sanofi Winthrop
Industrie
Francuska
15.418,
40
„
PHARMASWISS
860600708250 D.O.O.
0“
514
B01AC04
106802
8
860610605439 ALKALOID D.O.O.
2
BEOGRAD
klopidogrel
Synetra
film tabl. 30x75mg
Alkaloid AD;
Alkaloid D.O.O.
Makedonija;
Republika
Srbija
1.056, 20
515
B01AC04
106850
2
383898950505
SLAVIAMED D.O.O.
9
klopidogrel
Zyllt
film tabl. 28x75mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
1.165,
60*
516
B01AC04
106850
1
383898950684
KRKA FARMA D.O.O.
1
klopidogrel
Zyllt
film tabl. 56x75mg
Krka Farma D.O.O.
Hrvatska
2.019, 80
517
B01AC04
106850
3
383898950685
KRKA FARMA D.O.O.
8
klopidogrel
Zyllt
film tabl. 84x75mg
Krka Farma D.O.O.
Hrvatska
2.996, 10
518
B01AC05
519
106820
B01AC05
0
Ticlodix
film tabl. 30x250mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
573, 00*
520
B01AC06
521
108612
B01AC06
7
Aspirin protect
gastrorezistentna
tableta; 300mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Bayer Bitterfeld
GmbH
Nemačka
210, 90
522
B01AC16
tiklopidin hlorid
860009701069
HEMOFARM AD
6
tiklopidin hlorid
acetilsalicilna
kiselina
860600791065
BAYER D.O.O.
0
acetilsalicilna
kiselina
eptifibatid
523
B01AC16
006825
5
GLAXOSMITHKLINE
860610595462
EXPORT LIMITED 4
PREDSTAVNIŠTVO
eptifibatid
Integrilin
rastvor za inf.;
0.75mg/ml; bočica,
1x100ml
Glaxo Operations
UK Limited
Velika Britanija
6.706, 00
524
B01AC16
006825
6
GLAXOSMITHKLINE
860610595463
EXPORT LIMITED 1
PREDSTAVNIŠTVO
eptifibatid
Integrilin
rastvor za inj.;
2mg/ml; bočica,
1x10ml
Glaxo Operations
UK Limited
Velika Britanija
2.139, 90
525
B01AC17
526
006822
B01AC17
5
Aggrastat
koncentrat za
rastvor za inf.;
0.25mg/ml; bočica,
1x50ml
MSD (Merck Sharp
& Dohme)
USA
18.481,
70
527
B01AC21
528
B01AC21
006825
1
506011577122
PROVIDENS D.O.O.
1
treprostinil
Remodulin
rastvor za inj.;
1mg/ml; bočica,
1x20ml
Exel
Velika Britanija
377.616,
40
529
B01AC21 006825
506011577123 PROVIDENS D.O.O.
treprostinil
Remodulin
rastvor za inj.; 2, 5
Exel
Velika Britanija
822.300,
tirofiban
860010345396
LICENTIS DOO
7
tirofiban
treprostinil
2
8
mg/ml; bočica,
1x20ml
80
530
B01AC21
006825
3
506011577124
PROVIDENS D.O.O.
5
treprostinil
Remodulin
rastvor za inj.; 5
mg/ml; bočica,
1x20ml
Exel
Velika Britanija
1.515.83
3, 50
531
B01AC21
006825
0
506011577125
PROVIDENS D.O.O.
2
treprostinil
Remodulin
rastvor za inj.; 10
mg/ml; bočica,
1x20ml
Exel
Velika Britanija
2.856.85
9, 60
532
B01AC24
533
B01AC24
Brilique
film tabl. 56x90mg
AstraZeneca AB;
AstraZeneca UK
Limited
Švedska; Velika 7.341,
Britanija
70*
534
B01AC30
535
106851
B01AC30
0
Aggrenox
kaps. sa
Boehringer
modifikovanim
Ingelheim Pharma
oslobadjanjem,
GmbH & Co.KG
60x(25mg+ 200mg)
Nemačka
1.526, 40
536
B01AC30
537
B01AC30
DuoPlavin
film tabl.
Sanofi Winthrop
28x(75mg+ 100mg) Industrie
Francuska
2.801, 10
538
B01AD0
1
539
B01AD0
1
Streptase
prašak za rastvor za
inj./inf., bočica,
CSL Behring GmbH
1x1500.000ij
Nemačka
13.679,
60
540
B01AD0
2
Actilyse
prašak i rastvarač
za rastvor inj./ inf.;
50mg+ 50ml;
liobočica sa
rastvaračem,
1x50ml
Nemačka
54.493,
60
541
B01AD0
2
tikagrelor
106851
5
ASTRAZENECA UK
860610371458
LIMITED 9
PREDSTAVNIŠTVO
tikagrelor
acetilsalicilna
kiselina, dipiridamol
BOEHRINGER
860610307527
INGELHEIM SERBIA
7
D.O.O. BEOGRAD
acetilsalicilna
kiselina, dipiridamol
klopidogrel,
acetilsalicilna
kiselina
106852
0
358291005572 SANOFI-AVENTIS
3
D.O.O
klopidogrel,
acetilsalicilna
kiselina
streptokinaza
006405
2
860600708381 PHARMASWISS
1
D.O.O.
streptokinaza
alteplaza
006413
0
BOEHRINGER
860610307501
INGELHEIM SERBIA
7
D.O.O. BEOGRAD
alteplaza
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
542
B01AD1
1
543
B01AD1
1
544
B01AE07
tenekteplaza
Metalyse
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
50mg/10ml;
liobočica sa
rastvaračem u
špricu, 1x10ml
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
125.476,
00
006406
0
BOEHRINGER
860610307542
INGELHEIM SERBIA
0
D.O.O. BEOGRAD
dabigatraneteksilat
Pradaxa
kaps., tvrda,
10x75mg
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
1.310, 70
tenekteplaza
dabigatraneteksilat
545
B01AE07
106961
5
BOEHRINGER
860610307518
INGELHEIM SERBIA
5
D.O.O. BEOGRAD
546
B01AE07
106961
1
BOEHRINGER
860610307519
INGELHEIM SERBIA
2
D.O.O. BEOGRAD
dabigatraneteksilat
Pradaxa
kaps., tvrda,
30x75mg
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
3.931, 90
547
B01AE07
106961
3
BOEHRINGER
860610307521
INGELHEIM SERBIA
5
D.O.O. BEOGRAD
dabigatraneteksilat
Pradaxa
kaps., tvrda,
10x110mg
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
1.323, 80
548
B01AE07
106961
4
BOEHRINGER
860610307522
INGELHEIM SERBIA
2
D.O.O. BEOGRAD
dabigatraneteksilat
Pradaxa
kaps., tvrda,
30x110mg
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
3.931, 90
549
B01AE07
106961
0
BOEHRINGER
860610307523
INGELHEIM SERBIA
9
D.O.O. BEOGRAD
dabigatraneteksilat
Pradaxa
kaps., tvrda,
60x110mg
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
7.843, 60
550
B01AE07
106961
6
BOEHRINGER
860610307561
INGELHEIM SERBIA
1
D.O.O. BEOGRAD
dabigatraneteksilat
Pradaxa
kaps., tvrda,
60x150mg
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
7.843, 60
551
B01AF02
552
B01AF02
106802
5
PFIZER H.C.P.
860600741176
CORPORATION 8
PREDSTAVNIŠTVO
apiksaban
Eliquis
film tableta; 2.5mg;
Bristol Myers
ukupno 10 kom,
Squibb S.R.L.
blister, 1 x 10 kom
Italija
1.193, 30
553
B01AF02
106802
6
PFIZER H.C.P.
860600741177
CORPORATION 5
PREDSTAVNIŠTVO
apiksaban
Eliquis
film tableta; 2.5mg;
Bristol Myers
ukupno 60 kom,
Squibb S.R.L.
blister, 6 x 10 kom
Italija
7.113, 00
554
B01AF02
106802
7
PFIZER H.C.P.
860600741178
CORPORATION 2
PREDSTAVNIŠTVO
apiksaban
Eliquis
film tableta; 5mg;
ukupno 56 kom,
blister, 4 x 14 kom
Italija
6.707, 90
apiksaban
Bristol Myers
Squibb S.R.L.
106802
9
PFIZER H.C.P.
860600741179
CORPORATION 9
PREDSTAVNIŠTVO
555
B01AF02
556
B01AX05
557
006242
B01AX05
0
558
B01AX06
559
B01AX06
106960
0
860600791066
BAYER D.O.O.
7
560
B01AX06
106960
1
860600791067
BAYER D.O.O.
4
561
106960
B01AX06
2
860600791083
BAYER D.O.O.
4
562
106960
B01AX06
3
860600791084
BAYER D.O.O.
1
563
106960
B01AX06
4
860600791085
BAYER D.O.O.
8
564
B02AA02
565
B02AA02
566
B02BA01
567
B02BA01
005097
4
860610276777
ROCHE D.O.O.
7
568
B02BA01 005097
860610276776 ROCHE D.O.O.
Eliquis
film tableta; 5mg;
ukupno 60 kom,
blister, 6 x 10 kom
Bristol Myers
Squibb S.R.L.
Italija
7.187, 40
Arixtra
rastvor za inj.; 2,
5mg/0, 5ml;
napunjen inj.špric,
10x0, 5ml
Glaxo Wellcome
Production
Francuska
5.158, 00
rivaroksaban
Xarelto
film tabl. 10x10mg
Bayer HealthCare
AG
Nemačka
3.292, 10
rivaroksaban
Xarelto
film tabl. 30x10mg
Bayer HealthCare
AG
Nemačka
9.840, 80
Xarelto
film tableta; 15mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Bayer Healthcare
Manufacturing
S.R.L.; Bayer
Pharma AG
Italija;
Nemačka
6.778, 90
Xarelto
film tableta; 15mg;
ukupno 42 kom,
blister, 3 x 14 kom
Bayer Healthcare
Manufacturing
S.R.L.; Bayer
Pharma AG
Italija;
Nemačka
10.158,
60
Xarelto
film tableta; 20mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Bayer Healthcare
Manufacturing
S.R.L.; Bayer
Pharma AG
Italija;
Nemačka
6.778, 90
Tranexamic
Medochemie
rastvor za inj./inf.;
500mg/5ml;
ampula, 10x5ml
Medochemie LTD
Kipar
526, 80
fitomenadion
Konakion MM
rastvor za inj.;
2mg/0, 2ml;
ampula, .5x0, 2ml
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
283, 70
fitomenadion
Konakion MM
rastvor za inj.;
F.Hoffmann-
Švajcarska
287, 20
apiksaban
fondaparinuksnatrijum
GLAXOSMITHKLINE
860610368331
EXPORT LIMITED 1
PREDSTAVNIŠTVO
fondaparinuksnatrijum
rivaroksaban
rivaroksaban
rivaroksaban
rivaroksaban
traneksaminska
kiselina
006504
0
529093100678 FARMALOGIST
2
D.O.O. BEOGRAD
traneksaminska
kiselina
fitomenadion
0
569
570
B02BC30
B02BC30
572
B02BC30
B02BC30
10mg/1ml; ampula,
5x1ml
LaRoche Ltd
fibrinogen,
koagulacioni faktor
XIII, aprotinin,
trombin, kalcijum
hlorid
B02BC30
571
573
0
906708
1
906708
2
860600708371 PHARMASWISS
2
D.O.O.
860600708372 PHARMASWISS
9
D.O.O.
fibrinogen,
koagulacioni faktor
XIII, aprotinin,
trombin, kalcijum
hlorid
fibrinogen,
koagulacioni faktor
XIII, aprotinin,
trombin, kalcijum
hlorid
Beriplast P Combi set
prašak i rastvarač
za lepak za tkivo;
90mg/1ml+
60U/1ml +
1000KIU/1ml + 1,
25mg/1ml+ 5,
9mg/1ml, bočica,
4x1 kom (set 1 ml)
CSL Behring GmbH
Nemačka
12.427,
10
Beriplast P Combi set
prašak i rastvarač
za lepak za tkivo;
270mg/3ml+
180U/3ml +
3000KIU/3ml + 3,
75mg/3ml+ 17,
7mg/3ml, bočica,
4x3 kom (set 3ml)
CSL Behring GmbH
Nemačka
34.665,
00
TachoSil
lekoviti sunđer;
5.5mg/cm² +
2i.j./cm²; ukupno 1
kom, blister, 3cm +
2.5cm
Takeda Austria
GmbH
Austrija
6.056, 60
TachoSil
lekoviti sunđer;
5.5mg/cm² +
2i.j./cm²; ukupno 2
kom, blister, 4.8cm
+ 4.8cm
Takeda Austria
GmbH
Austrija
44.668,
30
TachoSil
lekoviti sunđer;
5.5mg/cm² +
2i.j./cm²; ukupno 1
kom, blister, 9.5cm
Takeda Austria
GmbH
Austrija
33.844,
90
fibrinogen, humani,
trombin, humani
906708
5
860610223324 TAKEDA GMBH –
1
PREDSTAVNIŠTVO
fibrinogen, humani,
trombin, humani
574
B02BC30
906708
3
860610223326 TAKEDA GMBH –
5
PREDSTAVNIŠTVO
fibrinogen, humani,
trombin, humani
575
906708
B02BC30
4
860610223325 TAKEDA GMBH –
8
PREDSTAVNIŠTVO
fibrinogen, humani,
trombin, humani
+ 4.8cm
576
577
578
579
580
581
B02BD0
2
B02BD0
2
B02BD0
2
B02BD0
2
B02BD0
2
B02BD0
2
koagulacioni faktor
VIII - humani
006661
0
006661
1
006661
2
006610
2
006610
3
860600708367 PHARMASWISS
5
D.O.O.
860600708368 PHARMASWISS
2
D.O.O.
860600708369 PHARMASWISS
9
D.O.O.
860610327306
MAKLER D.O.O.
2
860610327307
MAKLER D.O.O.
9
koagulacioni faktor
VIII - humani
koagulacioni faktor
VIII - humani
koagulacioni faktor
VIII - humani
koagulacioni faktor
VIII - humani
koagulacioni faktor
VIII - humani
Beriate
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju/infuziju;
250i.j./2.5mL;
ukupno 1 kom,
liobočica sa
rastvaračem u
bočici, 1 x 2.5mL
CSL Behring GmbH
Nemačka
14.912,
50
Beriate
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju/infuziju;
500i.j./5mL;
ukupno 1 kom,
liobočica sa
rastvaračem u
bočici, 1 x 5mL
CSL Behring GmbH
Nemačka
27.470,
50
Beriate
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju/infuziju;
1000i.j./10mL;
ukupno 1 kom,
liobočica sa
rastvaračem u
bočici, 1 x 10mL
CSL Behring GmbH
Nemačka
54.940,
70
Emoclot
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
500i.j./10ml;
liobočica sa
rastvaračem,
1x10ml
Kedrion S.P.A.
Italija
27.471,
70
Emoclot
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
1000i.j./10ml;
liobočica sa
rastvaračem,
1x10ml
Kedrion S.P.A.
Italija
54.943,
50
582
583
584
585
586
B02BD0
2
B02BD0
2
B02BD0
2
B02BD0
2
B02BD0
2
006663
0
006663
1
006663
2
006690
7
006690
8
860610409010
BEOHEM - 3 D.O.O.
1
860610409011
BEOHEM - 3 D.O.O.
8
860610409012
BEOHEM - 3 D.O.O.
5
860610635403
BEOCOMPASS DOO
4
860610635404
BEOCOMPASS DOO
1
koagulacioni faktor
VIII - humani
koagulacioni faktor
VIII - humani
koagulacioni faktor
VIII - humani
koagulacioni faktor
VIII - humani
koagulacioni faktor
VIII - humani
587
B02BD0
2
006690
6
860610635405
BEOCOMPASS DOO
8
koagulacioni faktor
VIII - humani
588
B02BD0
2
006601
3
860610344206
2;
UNIFARM MEDICOM
860610344211 D.O.O.
6;
koagulacioni faktor
VIII - humani
Haemoctin SDH
liofilizat za rastvor
inj.; 250ij/5ml;
liobočica sa
rastvaračem, 1x5ml
Biotest Pharma
GmbH
Nemačka
14.975,
10
Haemoctin SDH
liofilizat za rastvor
inj.; 500ij/10ml;
liobočica sa
rastvaračem,
1x10ml
Biotest Pharma
GmbH
Nemačka
27.368,
50
Haemoctin SDH
liofilizat za rastvor
inj.; 1000ij/10ml;
liobočica sa
rastvaračem,
1x10ml
Biotest Pharma
GmbH
Nemačka
54.810,
80
Koate-DVI
prašak i rastvarač
za rastvor za
inj./inf.;
250i.j./5ml;
liobočica sa
rastvaračem u
bočici, 1x5ml
Talecris
Biotherapeutics,
INC.
USA
14.912,
20
Koate-DVI
prašak i rastvarač
za rastvor za
inj./inf.;
500i.j./5ml;
liobočica sa
rastvaračem u
bočici, 1x5ml
Talecris
Biotherapeutics,
INC.
USA
27.337,
10
Koate-DVI
prašak i rastvarač
za rastvor za
inj./inf.;
1000i.j./10ml;
liobočica sa
rastvaračem u
bočici, 1x10ml
Talecris
Biotherapeutics,
INC.
USA
54.589,
20
Octanate 1000
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
100ij/ml; liobočica
sa rastvaračem,
Octapharma
Austrija;
Pharmazeutika
Francuska;
Produktionsges
Švedska
m.b.H; Octapharma
55.074,
40
860610344221
2
589
B02BD0
2
590
B02BD0
2
591
B02BD0
2
592
593
594
595
B02BD0
2
B02BD0
2
B02BD0
2
B02BD0
2
006601
4
006601
2
860610344205
5;
860610344209 UNIFARM MEDICOM
3;
D.O.O.
860610344210
9
860610344217 UNIFARM MEDICOM
8
D.O.O.
1x10ml
koagulacioni faktor
VIII - humani
koagulacioni faktor
VIII - humani
S.A.S.; Octapharma
AB
Octanate 250
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
50ij/ml; liobočica sa
rastvaračem, 1x5ml
Octapharma
Pharmazeutika
Austrija;
Produktionsges
Francuska;
m.b.H; Octapharma
Švedska
S.A.S.; Octapharma
AB
15.083,
40
Octanate 500
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
50ij/ml; liobočica sa
rastvaračem u
bočici, 1x10ml
Octapharma
Pharmazeutika
Produktionsges
m.b.H
Austrija
27.536,
60
Advate
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
250i.j./5ml; bočica
sa praškom i bočica
sa rastvaračem ,
1x5ml
Baxter S.A.
Belgija
19.564,
60
Advate
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
500i.j./5ml; bočica
sa praškom i bočica
sa rastvaračem ,
1x5ml
Baxter S.A.
Belgija
38.420,
10
Advate
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
1000i.j./5ml; bočica
Baxter S.A.
sa praškom i bočica
sa rastvaračem ,
1x5ml
Belgija
77.721,
00
Advate
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
1500i.j./5ml; bočica
Baxter S.A.
sa praškom i bočica
sa rastvaračem ,
1x5ml
Belgija
117.219,
40
oktokog alfa
006691
8
006691
7
006691
6
006691
5
541376034123
FARMIX D.O.O.
1
541376034124
FARMIX D.O.O.
8
541376034125
FARMIX D.O.O.
5
541376034126
FARMIX D.O.O.
2
oktokog alfa
oktokog alfa
oktokog alfa
oktokog alfa
596
597
598
599
600
601
B02BD0
2
B02BD0
2
B02BD0
2
B02BD0
2
B02BD0
2
B02BD0
2
006690
3
006690
5
006690
1
006690
9
006691
0
006691
1
860600791040
BAYER D.O.O.
7
860600791041
BAYER D.O.O.
4
860600791042
BAYER D.O.O.
1
541376034487
FARMIX D.O.O.
4
541376034488
FARMIX D.O.O.
1
541376034489
FARMIX D.O.O.
8
oktokog alfa
oktokog alfa
oktokog alfa
oktokog alfa
oktokog alfa
oktokog alfa
Kogenate Bayer
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
250i.j./2, 5ml;
liobočica sa
rastvaračem u
špricu sa bio-set
priborom, 1x2.5ml
Bayer Biologicals
S.R.L.
Italija
20.053,
60
Kogenate Bayer
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
500i.j./2, 5ml;
liobočica sa
rastvaračem u
špricu sa bio-set
priborom, 1x2.5ml
Bayer Biologicals
S.R.L.
Italija
39.202,
00
Kogenate Bayer
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
1000i.j./2, 5ml;
liobočica sa
rastvaračem u
špricu sa bio-set
priborom, 1x2.5ml
Bayer Biologicals
S.R.L.
Italija
80.120,
30
Recombinate 250
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
250i.j./10ml;
liobočica sa
rastvaračem
(komplet BAXJECT
II), 1x10ml
Baxter S.A.
Belgija
15.642,
70
Recombinate 500
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
500i.j./10ml;
liobočica sa
rastvaračem
(komplet BAXJECT
II), 1x10ml
Baxter S.A.
Belgija
28.678,
30
Recombinate 1000
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
1000i.j./10ml;
liobočica sa
rastvaračem
Baxter S.A.
Belgija
57.356,
50
(komplet BAXJECT
II), 1x10ml
602
603
604
605
B02BD0
2
B02BD0
2
B02BD0
2
B02BD0
2
606
B02BD0
2
607
B02BD0
3
608
B02BD0
3
609
B02BD0
4
moroktokog alfa
006677
0
PFIZER H.C.P.
501098100293
CORPORATION 6
PREDSTAVNIŠTVO
006677
1
PFIZER H.C.P.
501098100294
CORPORATION 3
PREDSTAVNIŠTVO
006677
2
006677
3
PFIZER H.C.P.
501098100295
CORPORATION 0
PREDSTAVNIŠTVO
PFIZER H.C.P.
501098100296
CORPORATION 7
PREDSTAVNIŠTVO
moroktokog alfa
moroktokog alfa
moroktokog alfa
moroktokog alfa
ReFacto AF
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
250i.j./4ml; bočica i Wyeth Farma S.A.
napunjeni injekcioni
špric, 1x4ml
Španija
19.236,
60
ReFacto AF
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
500i.j./4ml; bočica i Wyeth Farma S.A.
napunjeni injekcioni
špric, 1x4ml
Španija
37.832,
40
ReFacto AF
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
1000i.j./4ml; bočica
Wyeth Farma S.A.
i napunjeni
injekcioni špric,
1x4ml
Španija
76.454,
40
ReFacto AF
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
2000i.j./4ml; bočica
Wyeth Farma S.A.
i napunjeni
injekcioni špric,
1x4ml
Španija
148.861,
70
Feiba NF
prašak i rastvarač
za rastvor za inf.;
500j./20ml; bočica
sa praškom i bočica
sa rastvaračem
rastvaračem,
1x20ml
Austrija
52.327,
20
antiinhibitorski
kompleks faktora
VIII
006604
4
900286405852
FARMIX D.O.O.
5
antiinhibitorski
kompleks faktora
VIII
koagulacioni faktor
IX, humani
Baxter AG
610
611
612
613
B02BD0
4
B02BD0
4
B02BD0
4
B02BD0
4
006601
0
006600
8
006650
2
006650
1
860610327312
MAKLER D.O.O.
3
860600708370 PHARMASWISS
5
D.O.O.
860610409023
BEOHEM - 3 D.O.O.
1
860610409024
BEOHEM - 3 D.O.O.
8
koagulacioni faktor
IX, humani
koagulacioni faktor
IX, humani
koagulacioni faktor
IX, humani
koagulacioni faktor
IX, humani
614
B02BD0
4
006650
0
860610409025
BEOHEM - 3 D.O.O.
5
koagulacioni faktor
IX, humani
615
B02BD0
4
006617
1
900286405960
FARMIX D.O.O.
7
koagulacioni faktor
IX, humani
616
B02BD0
4
006600
7
860610344214 UNIFARM MEDICOM
7
D.O.O.
koagulacioni faktor
IX, humani
Aimafix
prašak i rastvarač
za rastvor za inf.;
500i.j./10ml;
liobočica sa
rastvaračem u
bočici, 1x10ml
Kedrion S.P.A.
Italija
24.711,
20
Berinin P
prašak i rastvarač
za rastvor za
inj./inf.;
600i.j./5ml;
liobočica sa
rastvaračem u
bočici, 1x5ml
CSL Behring GmbH
Nemačka
33.358,
40
Haemonine 250
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
50i.j./ml; bočica sa
praškom i bočica sa
rastvaračem, 1x5ml
Biotest Pharma
GmbH
Nemačka
14.390,
40
Haemonine 500
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
100i.j./ml; bočica
sa praškom i bočica
sa rastvaračem,
1x5ml
Biotest Pharma
GmbH
Nemačka
28.780,
80
Haemonine 1000
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
100i.j./ml; bočica
sa praškom i bočica
sa rastvaračem,
1x10ml
Biotest Pharma
GmbH
Nemačka
57.562,
80
Immunine
liofilizat za rastvor
za inj.; 600i.j./5ml;
liobočica sa
rastvaračem, 1x5ml
Baxter AG
Austrija
34.922,
50
Octanine F
prašak i rastvarač
za rastvor za
inj./inf.;
500i.j./5ml;
liobočica sa
Octapharma
Pharmazeutika
Produktionsges
m.b.H
Austrija
29.106,
80
rastvaračem u
bočici, 1x5ml
617
618
619
620
621
622
koagulacioni faktor
VIII, humani, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rcof)
B02BD0
6
B02BD0
6
B02BD0
6
B02BD0
6
B02BD0
6
B02BD0
6
006620
0
006620
1
006620
2
006615
3
006621
0
koagulacioni faktor
VIII, humani, von
Haemate P 250
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rcof)
prašak i rastvarač
za rastvor za
inj./inf.;
250i.j./5ml+
600i.j./5ml;
liobočica sa
rastvaračem, 1x5ml
CSL Behring GmbH
Nemačka
20.929,
80
koagulacioni faktor
VIII, humani, von
Haemate P 500
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rcof)
prašak i rastvarač
za rastvor za
inj./inf.;
500i.j./10ml +
1200i.j./10ml;
liobočica sa
rastvaračem,
1x10ml
CSL Behring GmbH
Nemačka
39.243,
60
860600708375 PHARMASWISS
0
D.O.O.
koagulacioni faktor
VIII, humani, von
Haemate P 1000
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rcof)
prašak i rastvarač
za rastvor za
inj./inf.;
1000i.j./15ml +
2400i.j./15ml;
liobočica sa
rastvaračem,
1x15ml
CSL Behring GmbH
Nemačka
78.486,
80
541376028227
FARMIX D.O.O.
5
koagulacioni faktor
VIII, humani, von
Immunate
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rcof)
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
250i.j.+ 125i.j.;
liobočica sa
rastvaračem, 1x5ml
Baxter AG
Austrija
14.975,
10
541376041817
FARMIX D.O.O.
9
koagulacioni faktor
VIII, humani, von
Immunate
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rcof)
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju;
250i.j./5mL +
190i.j./5mL;
Baxter AG
Austrija
13.689,
40
860600708373 PHARMASWISS
6
D.O.O.
860600708374 PHARMASWISS
3
D.O.O.
ukupno 1 kom,
bočica sa praškom i
bočica sa
rastvaračem, 1 x
5mL
623
624
625
B02BD0
6
B02BD0
6
B02BD0
6
006615
4
006621
2
006620
5
541376028228
FARMIX D.O.O.
2
541376041794
FARMIX D.O.O.
3
541376030230
FARMIX D.O.O.
0
koagulacioni faktor
VIII, humani, von
Immunate
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rcof)
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
500i.j.+ 250i.j.;
liobočica sa
rastvaračem, 1x5ml
Baxter AG
Austrija
27.220,
80
koagulacioni faktor
VIII, humani, von
Immunate
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rcof)
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju;
500i.j./5mL +
375i.j./5mL;
ukupno 1 kom,
bočica sa praškom i
bočica sa
rastvaračem, 1 x
5mL
Baxter AG
Austrija
27.378,
80
koagulacioni faktor
VIII, humani, von
Immunate
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rcof)
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
(1000i.j.+
500i.j.)/10ml;
bočica sa praškom i
bočica sa
rastvaračem,
1x10ml
Baxter AG
Austrija
54.749,
60
Baxter AG
Austrija
54.757,
60
Octapharma
Pharmazeutika
Austrija
40.815,
20
626
B02BD0
6
006621
1
541376041790
FARMIX D.O.O.
5
koagulacioni faktor
VIII, humani, von
Immunate
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rcof)
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju;
1000i.j./10mL +
750i.j./10mL;
ukupno 1 kom,
bočica sa praškom i
bočica sa
rastvaračem, 1 x
10mL
627
B02BD0
6
006670
0
860610344207 UNIFARM MEDICOM
9
D.O.O.
koagulacioni faktor
VIII, humani, von
prašak i rastvarač
za rastvor za
Wilate 450
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rcof)
628
B02BD0
6
629
B02BD0
8
006670
1
860610344208 UNIFARM MEDICOM
6
D.O.O.
inj./inf.; 450i.j./5ml
+ 400i.j./5ml;
liobočica sa
rastvaračem u
bočici, 1x5ml
Produktionsges.m.b
.H
prašak i rastvarač
za rastvor za
inj./inf.;
900i.j./10ml +
800i.j./10ml;
liobočica sa
rastvaračem u
bočici, 1x10ml
Octapharma
Pharmazeutika
Produktionsges.m.b
.H
Austrija
81.630,
20
NovoSeven
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
1mg; bočica sa
praškom i bočica sa
rastvaračem,
1x1.1ml
Novo Nordisk A/S
Danska
78.822,
20*
BeneFIX
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
250i.j./5ml; bočica
staklena, 1x5ml
Wyeth Farma S.A.
Španija
19.996,
80
BeneFIX
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
500i.j./5ml; bočica
staklena, 1x5ml
Wyeth Farma S.A.
Španija
40.236,
50
Španija
79.985,
80
Španija
159.973,
00
koagulacioni faktor
VIII, humani, von
Wilate 900
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rcof)
eptakog alfa
(aktivirani)
630
B02BD0
8
006660
2
860010209978 NOVO NORDISK
4
PHARMA D.O.O.
eptakog alfa
(aktivirani)
631
B02BD0
9
632
B02BD0
9
006611
0
PFIZER H.C.P.
501098100271
CORPORATION 4
PREDSTAVNIŠTVO
633
B02BD0
9
006611
1
PFIZER H.C.P.
501098100272
CORPORATION 1
PREDSTAVNIŠTVO
634
B02BD0
9
006611
2
PFIZER H.C.P.
501098100273
CORPORATION 8
PREDSTAVNIŠTVO
nonakog alfa
BeneFIX
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
Wyeth Farma S.A.
1000i.j./5ml; bočica
staklena, 1x5ml
635
B02BD0
9
006611
3
PFIZER H.C.P.
501098100274
CORPORATION 5
PREDSTAVNIŠTVO
nonakog alfa
BeneFIX
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
Wyeth Farma S.A.
2000i.j./5ml; bočica
nonakog alfa
nonakog alfa
nonakog alfa
staklena, 1x5ml
636
B02BX01
etamsilat
637
106607
B02BX01
2
SANDOZ
860601089321 PHARMACEUTICALS
6
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
638
006607
B02BX01
0
SANDOZ
860601089322 PHARMACEUTICALS
3
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
639
B02BX04
640
B02BX04
006940
0
860600708165 PHARMASWISS
7
D.O.O.
641
B02BX04
006940
1
860600708167 PHARMASWISS
1
D.O.O.
642
B02BX05
643
B02BX05
106911
1
GLAXOSMITHKLINE
860610595445
EXPORT LIMITED 7
PREDSTAVNIŠTVO
644
B02BX05
106911
0
GLAXOSMITHKLINE
860610595446
EXPORT LIMITED 4
PREDSTAVNIŠTVO
645
B03AA02
646
B03AA02
647
B03AB04
648
106007
B03AB04
2
SANDOZ
860601089222 PHARMACEUTICALS
6
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
gvoždje III
649
B03AB04
306007
3
SANDOZ
860601089221
PHARMACEUTICALS
9
D.D. -
gvoždje III
Dicynone
tableta; 250mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
746, 00
Dicynone
rastvor za injekciju;
250mg/2mL;
ukupno 10 kom,
ampula, 10 x 2 mL
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
955, 20
romiplostim
Nplate
prašak za rastvor za
inj.; 250mcg;
Amgen Europe B.V.
bočica, 1x250mcg
Holandija
65.389,
00
romiplostim
Nplate
prašak za rastvor za
inj.; 500mcg;
Amgen Europe B.V.
bočica, 1x500mcg
Holandija
129.058,
20
eltrombopag
Revolade
film tabl. 28x25mg
Glaxo Wellcome
Operations; Glaxo
Wellcome S.A.
Velika Britanija; 114.091,
Španija
00
eltrombopag
Revolade
film tabl. 28x50mg
Glaxo Wellcome
Operations; Glaxo
Wellcome S.A.
Velika Britanija; 228.125,
Španija
10
kaps., tvrda;
350mg, blister,
3x10 kom.
Alkaloid AD
Makedonija
333, 90
Ferrum Sandoz
tabl. za žvakanje
30x100mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
413, 70
Ferrum Sandoz
sirup; 50mg/5ml;
bočica, 1x100ml
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
265, 40
etamsilat
etamsilat
romiplostim
eltrombopag
gvoždje (II)-fumarat
106014
0
531000120633 ALKALOID D.O.O.
8
BEOGRAD
gvoždje (II)-fumarat Heferol
gvoždje III
PREDSTAVNIŠTVO
gvožđe (III)hidroksid
polimaltozni
kompleks
650
B03AB05
651
106007
B03AB05
5
860500080040
SLAVIAMED D.O.O.
1
gvožđe (III)hidroksid
polimaltozni
kompleks
Referum
tableta za žvakanje,
30x100mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
415, 10*
652
306007
B03AB05
2
860500080041
SLAVIAMED D.O.O.
8
gvožđe (III)hidroksid
polimaltozni
kompleks
Referum
sirup; 50mg/5ml;
boca staklena,
1x100ml
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
266, 80*
653
306007
B03AB05
4
860500080042
SLAVIAMED D.O.O.
5
gvožđe (III)hidroksid
polimaltozni
kompleks
Referum
sirup; 100mg/5ml;
boca staklena,
1x100ml
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
532, 20*
654
B03AB09
655
B03AB09
Legofer
oralni rastvor;
800mg/15ml;
bočica, 1x150ml
Alkaloid AD
Makedonija
369, 30
656
B03AC02
657
006025
B03AC02
0
Ferrovin
koncentrat za
rastvor za inj./inf.;
100mg/5ml;
ampula, 5x5ml
Rafarm S.A.
Grčka
5.311, 60
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
5.311, 60
Rafarm S.A.
Grčka
5.311, 50
gvoždje (III)proteinsukcinilat
306005
0
531000120193 ALKALOID D.O.O.
7
BEOGRAD
gvoždje (III)proteinsukcinilat
gvožđe (III)hidroksid saharoza
kompleks
gvožđe (III)860700002380
PROTON MED D.O.O. hidroksid saharoza
4
kompleks
658
B03AC02
006025
1
SANDOZ
860601089323 PHARMACEUTICALS
0
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
659
B03AC02
006024
1
860610359453 GOODWILL PHARMA
2
D.O.O.
gvožđe (III)hidroksid saharoza
kompleks
Ferrum Sandoz
koncentrat za
rastvor za
injekciju/infuziju;
100 mg/5mL;
ukupno 5 kom,
ampula, 5 x 5 mL
gvožđe (III)hidroksid saharoza
kompleks
TrioFerrum
rastvor za
injekciju/infuziju;
20 mg/mL; ukupno
5 kom, ampula, 5 x
5 mL
660
gvoždje (II)glukonat, manganglukonat, bakarglukonat
B03AE10
206056
0
INNOTECH
340097000099
INTERNATIONAL 9
PREDSTAVNIŠTVO
gvoždje (II)glukonat, manganglukonat, bakarglukonat
Tot Hema
oralni rastvor ;
50mg/10ml + 1,
33mg/10ml+ 0,
7mg/10ml; ampula,
20x10ml
Innothera Chouzy
Francuska
340, 90
OHB 12
rastvor za inj.;
2500mcg/2ml;
ampula, 5x2ml
Galenika AD
Republika
Srbija
388, 40*
661
B03AE10
662
B03BA03
663
B03BA03
664
B03BB01
665
B03BB01
106105
0
JADRAN GALENSKI
385888105331
LABORATORIJ D.D –
1
PREDSTAVNIŠTVO
folna kiselina
Folacin
tabl., blister,
20x5mg
Jadran Galenski
Laboratorij D.D.
Hrvatska
166, 90
666
B03BB01
106104
0
860610351565
M.D. NINI D.O.O.
0
folna kiselina
Folnak
tabl., fiola, 20x5mg
M.D. Nini D.O.O.
Republika
Srbija
166, 90
667
B03BB01
106102
1
AVE
860610722210
PHARMACEUTICAL
3
D.O.O. BEOGRAD
folna kiselina
Folkis
tableta; 5mg;
ukupno 20 kom,
blister, 2 x 10 kom
Ave Pharmaceutical
D.O.O.
Republika
Srbija
168, 30*
668
B03XA01
Binocrit
rastvor za injekciju
u napunjenom
injekcionom špricu;
2000i.j./1mL;
ukupno 6 kom,
napunjen injekcioni
špric, 6 x 1 mL
Sandoz GmbH
Austrija
7.644, 70
Cilag AG
Švajcarska
9.793, 40
Cilag AG
Švajcarska
50.977,
hidroksokobalamin
005156
0
860880810144
GALENIKA AD
2
hidroksokobalamin
folna kiselina
epoetin alfa
669
006914
B03XA01
5
SANDOZ
860601089353 PHARMACEUTICALS
7
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
670
006915
B03XA01
2
860610280414 JANSSEN CILAG KFT
4
- PREDSTAVNIŠTVO
epoetin alfa
Eprex
rastvor za inj.;
2000ij/0.5ml;
napunjen inj.špric,
6x0.5ml
671
B03XA01 006915
860610280429 JANSSEN CILAG KFT
epoetin alfa
Eprex
rastvor za inj.;
epoetin alfa
7
- PREDSTAVNIŠTVO
672
B03XA01
673
006916
B03XA01
5
860610276722
ROCHE D.O.O.
7
674
006916
B03XA01
6
860610276724
ROCHE D.O.O.
1
675
B03XA01
676
006922
B03XA01
2
860009740610
HEMOFARM AD
9
677
006922
B03XA01
7
860009740621
HEMOFARM AD
5
678
006923
B03XA01
5
860009740623
HEMOFARM AD
9
679
006922
B03XA01
3
860009740599
HEMOFARM AD
7
680
006922
B03XA01
4
860009740600
HEMOFARM AD
0
681
006922
B03XA01
8
860009740611
HEMOFARM AD
6
10000ij/1ml;
napunjen inj.špric,
6x1ml
60
epoetin beta
epoetin beta
epoetin beta
Recormon
rastvor za inj.;
2000ij/0, 3ml;
napunjen inj.špric,
6x0, 3ml
Roche Diagnostics
GmbH
Nemačka
8.278, 20
Recormon
rastvor za inj.;
5000ij/0, 3ml;
napunjen inj.špric,
6x0, 3ml
Roche Diagnostics
GmbH
Nemačka
23.750,
20
Eqralys
rastvor za inj.;
1000i.j./0, 3ml;
napunjen inj.špric,
6x0, 3ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
5.171,
30*
Eqralys
rastvor za inj.;
2000i.j./0, 6ml;
napunjen inj.špric,
6x0, 6ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
10.300,
30*
Eqralys
rastvor za inj.;
4000i.j./0, 4ml;
napunjen inj.špric,
6x0, 4ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
20.574,
60*
Eqralys
rastvor za inj.;
10000i.j./1ml;
napunjen inj.špric,
1x1ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
8.526,
20*
Eqralys
rastvor za inj.;
20000i.j./0, 5ml;
napunjen inj.špric,
1x0, 5ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
14.076,
30*
Eqralys
rastvor za
inj.;30000i.j./0,
75ml; napunjen
inj.špric, 1x0, 75ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
21.080,
10*
epoetin zeta
epoetin zeta
epoetin zeta
epoetin zeta
epoetin zeta
epoetin zeta
epoetin zeta
682
683
684
685
686
687
B03XA02
B03XA02
B03XA02
B03XA02
B03XA02
B03XA02
darbepoetin alfa
006993
9
006992
4
006992
8
006992
9
006993
3
860600708100 PHARMASWISS
8
D.O.O.
860600708102 PHARMASWISS
2
D.O.O.
860600708103 PHARMASWISS
9
D.O.O.
860600708104 PHARMASWISS
6
D.O.O.
860600708105 PHARMASWISS
3
D.O.O.
darbepoetin alfa
darbepoetin alfa
darbepoetin alfa
darbepoetin alfa
darbepoetin alfa
Aranesp
rastvor za inj.u
napunjenom inj.
špricu;
10mcg/0.4ml;
napunjen inj.špric,
1x0.4ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
1.824, 80
Aranesp
rastvor za inj.u
napunjenom inj.
špricu;
20mcg/0.5ml;
napunjen inj.špric,
1x0.5ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
3.608, 20
Aranesp
rastvor za inj.u
napunjenom inj.
špricu;
30mcg/0.3ml;
napunjen inj.špric,
1x0.3ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
5.393, 70
Aranesp
rastvor za inj.u
napunjenom inj.
špricu;
40mcg/0.4ml;
napunjen inj.špric,
1x0.4ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
7.198, 70
Aranesp
rastvor za inj.u
napunjenom inj.
špricu;
50mcg/0.5ml;
napunjen inj.špric,
1x0.5ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
8.993, 80
Amgen Europe B.V.
Holandija
10.789,
10
Amgen Europe B.V.
Holandija
14.379,
40
688
B03XA02
006993
4
860600708106 PHARMASWISS
0
D.O.O.
darbepoetin alfa
Aranesp
rastvor za inj.u
napunjenom inj.
špricu;
60mcg/0.3ml;
napunjen inj.špric,
1x0.3ml
689
B03XA02
006993
6
860600708107 PHARMASWISS
7
D.O.O.
darbepoetin alfa
Aranesp
rastvor za inj.u
napunjenom inj.
špricu;
80mcg/0.4ml;
napunjen inj.špric,
1x0.4ml
690
691
692
B03XA02
B03XA02
B03XA02
006992
0
006992
2
006992
6
006993
1
860600708108 PHARMASWISS
4
D.O.O.
860600708109 PHARMASWISS
1
D.O.O.
860600708110 PHARMASWISS
7
D.O.O.
860600708111 PHARMASWISS
4
D.O.O.
darbepoetin alfa
darbepoetin alfa
darbepoetin alfa
darbepoetin alfa
Aranesp
rastvor za inj.u
napunjenom inj.
špricu;
100mcg/0.5ml;
napunjen inj.špric,
1x0.5ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
18.578,
60
Aranesp
rastvor za inj.u
napunjenom inj.
špricu;
150mcg/0.3ml;
napunjen inj.špric,
1x0.3ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
27.852,
70
Aranesp
rastvor za inj.u
napunjenom inj.
špricu;
300mcg/0.6ml;
napunjen inj.špric,
1x0.6ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
48.311,
30
Aranesp
rastvor za inj.u
napunjenom inj.
špricu;
500mcg/1ml;
napunjen inj.špric,
1x1ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
80.500,
20
693
B03XA02
694
B03XA03
695
006921
B03XA03
3
860610388928
ROCHE D.O.O.
7
metoksipolietilenglik
Mircera
ol-epoetin beta
rastvor za inj.;
30mcg/0, 3ml;
napunjen inj. špric,
1x0, 3ml
Roche Diagnostics
GmbH
Nemačka
5.850, 70
696
006920
B03XA03
6
860610388914
ROCHE D.O.O.
0
metoksipolietilenglik
Mircera
ol-epoetin beta
rastvor za inj.;
50mcg/0, 3ml;
napunjen inj. špric,
1x0, 3ml
Roche Diagnostics
GmbH
Nemačka
9.739, 90
metoksipolietilenglik
ol-epoetin beta
697
006920
B03XA03
5
860610388915
ROCHE D.O.O.
7
metoksipolietilenglik
Mircera
ol-epoetin beta
rastvor za inj.,
75mcg/0, 3ml;
napunjen inj. špric,
1x0, 3ml
Roche Diagnostics
GmbH
Nemačka
14.600,
40
698
006920
B03XA03
4
860610388916
ROCHE D.O.O.
4
metoksipolietilenglik
Mircera
ol-epoetin beta
rastvor za inj.;
100mcg/0, 3ml;
napunjen inj. špric,
1x0, 3ml
Roche Diagnostics
GmbH
Nemačka
19.461,
00
699
006921
B03XA03
2
860610388929
ROCHE D.O.O.
4
metoksipolietilenglik
Mircera
ol-epoetin beta
rastvor za inj.;
120mcg/0, 3ml;
napunjen inj. špric,
1x0, 3ml
Roche Diagnostics
GmbH
Nemačka
23.349,
00
700
006920
B03XA03
3
860610388917
ROCHE D.O.O.
1
metoksipolietilenglik
Mircera
ol-epoetin beta
rastvor za inj.;
150mcg/0, 3ml;
napunjen inj. špric,
1x0, 3ml
Roche Diagnostics
GmbH
Nemačka
29.181,
60
701
006920
B03XA03
2
860610388918
ROCHE D.O.O.
8
metoksipolietilenglik
Mircera
ol-epoetin beta
rastvor za inj.;
200mcg/0, 3ml;
napunjen inj. špric,
1x0, 3ml
Roche Diagnostics
GmbH
Nemačka
38.903,
30
702
006920
B03XA03
1
860610388919
ROCHE D.O.O.
5
metoksipolietilenglik
Mircera
ol-epoetin beta
rastvor za inj.;
250mcg/0, 3ml;
napunjen inj. špric,
1x0, 3ml
Roche Diagnostics
GmbH
Nemačka
48.624,
30
703
006921
B03XA03
4
860610388930
ROCHE D.O.O.
0
metoksipolietilenglik
Mircera
ol-epoetin beta
rastvor za inj.;
360mcg/0, 6ml;
napunjen inj. špric,
1x0, 6ml
Roche Diagnostics
GmbH
Nemačka
72.122,
60
704
B05AA01
705
B05AA01
Albiomin 20%
rastvor za inf.;
20%; bočica
staklena, 1x50ml
Biotest Pharma
GmbH
Nemačka
3.924, 20
706
017918
B05AA01
8
008541209443
FARMIX D.O.O.
4
albumin - humani
Flexbumin 20%
rastvor za infuziju;
20%; ukupno 24
kom, kesa, 24 x 50
ml
Baxter AG
Austrija
94.209,
50
707
B05AA01
017918
7
008541209444
FARMIX D.O.O.
1
albumin - humani
Flexbumin 20%
rastvor za infuziju;
20%; ukupno 12
Baxter AG
Austrija
94.209,
50
albumin - humani
017936
0
860610409013
BEOHEM - 3 D.O.O.
2
albumin - humani
kom, kesa, 12 x
100 ml
708
B05AA01
017931
5
541376029223
FARMIX D.O.O.
6
albumin - humani
Human Albumin 20%
Baxter
rastvor za inf.;
20%; bočica,
1x50ml
Baxter AG
Austrija
3.924, 20
709
B05AA01
017931
6
541376029222
FARMIX D.O.O.
9
albumin - humani
Human Albumin 20%
Baxter
rastvor za inf.;
20%; bočica,
1x100ml
Baxter AG
Austrija
7.821, 40
710
B05AA01
017919
0
860600708376 PHARMASWISS
7
D.O.O.
albumin - humani
Human albumin 20%
Behring, malo soli
rastvor za inf.;
20%; bočica,
1x50ml
CSL Behring GmbH
Nemačka
3.924, 20
711
017935
B05AA01
1
860610344216 UNIFARM MEDICOM
1
D.O.O.
albumin - humani
Human albumin
Octapharma 20%
rastvor za inf.;
20%; bočica,
1x50ml
Octapharma
Pharmaceutika
Produktionsges
m.b.H.
Austrija
3.924, 20
712
017935
B05AA01
0
860610344215 UNIFARM MEDICOM
4
D.O.O.
albumin - humani
Humani albumin
Octapharma 5%
rastvor za inf.iv;
5%; bočica,
1x250ml
Octapharma
Pharmaceutika
Produktionsges
m.b.H.
Austrija
4.906, 80
713
B05AA01
017904
6
INSTITUT ZA
860600299006
TRANSFUZIJU KRVI
0
SRBIJE
albumin - humani
Ljudski albumin 20%
rastvor za inf.;
20%; bočica
staklena, 1x10ml
Institut za
transfuziju krvi
Srbije
Republika
Srbija
784, 70
714
B05AA01
017904
8
INSTITUT ZA
860600299007
TRANSFUZIJU KRVI
7
SRBIJE
albumin - humani
Ljudski albumin 20%
rastvor za inf.;
20%; bočica
staklena, 1x50ml
Institut za
transfuziju krvi
Srbije
Republika
Srbija
3.924, 20
715
B05AA01
017932
3
860610327315
MAKLER D.O.O.
4
albumin - humani
Uman Albumin
rastvor za inf.;
20%; bočica,
1x50ml
Kedrion S.P.A.
Italija
3.924, 20
716
B05AA06
717
B05AA06
017201
1
403053907045 B.BRAUN ADRIA
4
RSRB D.O.O.
sukcinilovani želatin,
Gelofusine
natrijum-hlorid
rastvor za inf.;
40g/l+ 7, 01g/l;
boca, 10x500ml
B.Braun Melsungen
AG
Nemačka
7.113, 60
718
017201
B05AA06
0
403053907044 B.BRAUN ADRIA
7
RSRB D.O.O.
sukcinilovani želatin,
Gelofusine
natrijum-hlorid
rastvor za inf.;
40g/l+ 7, 01g/l;
plastična kesa,
20x500ml
B.Braun Melsungen
AG
Nemačka
14.227,
10
sukcinilovani želatin,
natrijum-hlorid
hidroksietil skrob,
natrijum-hlorid
719
B05AA07
720
017934
B05AA07
5
860009700266
HEMOFARM AD
0
hidroksietil skrob,
natrijum-hlorid
721
B05AA07
017934
6
860009700304
HEMOFARM AD
9
hidroksietil skrob,
natrijum-hlorid
722
017934
B05AA07
3
860601092566 PEYTON MEDICAL
5
D.O.O.
hidroksietil skrob,
natrijum-hlorid
723
017934
B05AA07
1
PEYTON MEDICAL
D.O.O.
hidroksietil skrob,
natrijum-hlorid
724
017934
B05AA07
0
PEYTON MEDICAL
D.O.O.
hidroksietil skrob,
natrijum-hlorid
725
017934
B05AA07
4
860601092565 PEYTON MEDICAL
8
D.O.O.
hidroksietil skrob,
natrijum-hlorid
726
B05AA07
017933
8
727
B05AA07
728
B05AA07 017935
860601092502 PEYTON MEDICAL
3
D.O.O.
hidroksietil skrob,
natrijum-hlorid
Hetasorb 6%
rastvor za inf.;
60g/l+ 9g/l;
staklena boca,
1x500ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
853, 90
Hetasorb 10%
rastvor za inf.;
100g/l+ 9g/l; boca,
1x500ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.174, 90
Voluven
rastvor za inf.;
60g/l+ 9g/l;
plastična boca
KabiPac, 1x250ml
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
Nemačka
557, 40
Voluven
rastvor za inf.;
60g/l+ 9g/l;
plastična kesa,
1x500ml
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
Nemačka
1.037, 40
Voluven
rastvor za inf.;
60g/l+ 9g/l;
staklena boca,
1x500ml
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
Nemačka
1.037, 40
Voluven
rastvor za inf.;
60g/l+ 9g/l;
plastična boca
KabiPac, 1x500ml
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
Nemačka
1.037, 40
Voluven
rastvor za infuziju;
60g/L + 9g/L;
ukupno 10 kom,
boca staklena, 10 x
500mL
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
Nemačka
10.374,
10
Tetraspan 6%
rastvor za inf.;
B. Braun Medical
Švajcarska
9.279, 70
hidroksietil skrob,
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
natrijum-acetat,
jabučna kiselina
403053910030 B.BRAUN ADRIA
hidroksietil skrob,
5
729
730
731
732
733
B05AA07
B05AA07
B05AA07
B05AA07
B05BA01
017935
6
017935
7
017935
8
017935
9
4
RSRB D.O.O.
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
natrijum-acetat,
jabučna kiselina
60g/l+ 6.252g/l+
298.4mg/l+
367.5mg/l+
203.3mg/l+
3.266g/l+ 671mg/l;
boca plastična,
10x500ml
403053910031 B.BRAUN ADRIA
1
RSRB D.O.O.
hidroksietil skrob,
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
natrijum-acetat,
jabučna kiselina
Tetraspan 6%
rastvor za inf.;
60g/l+ 6.252g/l+
298.4mg/l+
367.5mg/l+
203.3mg/l+
3.266g/l+ 671mg/l;
kesa, 20x250ml
B. Braun Medical
SA
Švajcarska
9.279, 70
403053910033 B.BRAUN ADRIA
5
RSRB D.O.O.
hidroksietil skrob,
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
natrijum-acetat,
jabučna kiselina
Tetraspan 6%
rastvor za inf.;
60g/l+ 6.252g/l+
298.4mg/l+
367.5mg/l+
203.3mg/l+
3.266g/l+ 671mg/l;
kesa, 20x500ml
B. Braun Medical
SA
Švajcarska
18.559,
60
403053910026 B.BRAUN ADRIA
7
RSRB D.O.O.
hidroksietil skrob,
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
natrijum-acetat,
jabučna kiselina
Tetraspan 10%
rastvor za inf.;
100g/l+ 6.252g/l+
298.4mg/l+
367.5mg/l+
203.3mg/l+
3.266g/l+ 671mg/l;
kesa, 20x250ml
B. Braun Medical
SA
Švajcarska
11.946,
50
403053910027 B.BRAUN ADRIA
4
RSRB D.O.O.
hidroksietil skrob,
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
natrijum-acetat,
jabučna kiselina
Tetraspan 10%
rastvor za inf.;
100g/l+ 6.252g/l+
298.4mg/l+
367.5mg/l+
203.3mg/l+
3.266g/l+ 671mg/l;
kesa, 20x500ml
B. Braun Medical
SA
Švajcarska
23.893,
00
izoleucin, leucin,
valin, lizin,
metionin, treonin,
fenilalanin, alanin,
arginin, glicin,
SA
histidin, prolin,
serin, tirozin, taurin,
triptofan
734
735
736
737
B05BA01
B05BA01
rastvor za .inf.; 2,
5g/l+ 3, 7g/l+ 3,
1g/l+ 3, 3g/l+ 2,
15g/l+ 2, 2g/l + 2,
55g/l+ 7g/l+ 6g/l+
5, 5g/l+ 1, 5g/l+ 5,
6g/l+ 3, 25g/l+ 0,
2g/l+ 0, 5g/l+ 1g/l;
boca, 10x500ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
5.466, 70
860601092523 PEYTON MEDICAL
8
D.O.O.
izoleucin, leucin,
valin, lizin,
metionin, treonin,
fenilalanin, alanin,
Aminoven 10%
arginin, glicin,
histidin, prolin,
serin, tirozin, taurin,
triptofan
rastvor za inf.;
5g/l+ 7, 4g/l+ 6,
2g/l+ 6, 6g/l + 4,
3g/l + 4, 4g/l + 5,
1g/l + 14g/l+
12g/l+ 11g/l+
3g/l+ 11, 2g/l + 6,
5g/l+ 0, 4g/l + 1g/l
+ 2g/l; boca,
10x500ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
9.778, 40
860601092525 PEYTON MEDICAL
2
D.O.O.
izoleucin, leucin,
valin, lizin,
metionin, treonin,
fenilalanin, alanin,
Aminoven 15%
arginin, glicin,
histidin, prolin,
serin, tirozin, taurin,
triptofan
rastvor za inf.; 5,
2g/l+ 8, 9g/l+ 5,
5g/l+ 11, 1g/l + 3,
8g/l + 8, 6g/l + 5,
5g/l + 25g/l+
20g/l+ 18, 5g/l+ 7,
3g/l+ 17g/l + 9,
6g/l+ 0, 4g/l + 2g/l
+ 1, 6g/l; boca,
10x250ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
6.516, 80
860601092527 PEYTON MEDICAL
6
D.O.O.
izoleucin, leucin,
valin, lizin,
metionin, treonin,
fenilalanin, alanin,
Aminoven 15%
arginin, glicin,
histidin, prolin,
serin, tirozin, taurin,
triptofan
rastvor za inf.; 5,
2g/l+ 8, 9g/l+ 5,
5g/l+ 11, 1g/l + 3,
8g/l + 8, 6g/l + 5,
5g/l + 25g/l+
20g/l+ 18, 5g/l+ 7,
3g/l+ 17g/l + 9,
6g/l+ 0, 4g/l + 2g/l
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
13.033,
50
PEYTON MEDICAL
D.O.O.
B05BA01
B05BA01
izoleucin, leucin,
valin, lizin,
metionin, treonin,
fenilalanin, alanin,
Aminoven 5%
arginin, glicin,
histidin, prolin,
serin, tirozin, taurin,
triptofan
017402
1
017402
2
017402
3
+ 1, 6g/l; ; boca,
10x500ml
738
739
740
741
B05BA01
B05BA01
017403
5
017403
6
860009701225
HEMOFARM AD
6
izoleucin, leucin,
valin, lizin,
metionin, treonin,
fenilalanin, alanin,
Aminosol 10%
arginin, glicin,
histidin, prolin,
serin, tirozin, taurin,
triptofan
rastvor za inf.;
5g/l+ 7, 4g/l+ 6,
2g/l+ 6, 6g/l + 4,
3g/l + 4, 4g/l + 5,
1g/l + 14g/l+
12g/l+ 11g/l+
3g/l+ 11, 2g/l + 6,
5g/l+ 0, 4g/l + 1g/l
+ 2g/l; boca,
1x500ml
860009720037
HEMOFARM AD
0
izoleucin, leucin,
valin, lizin,
metionin, treonin,
fenilalanin, alanin,
Aminosol 15%
arginin, glicin,
histidin, prolin,
serin, tirozin, taurin,
triptofan
B05BA01
arginin, leucin,
izoleucin, metionin,
fenilalanin, alanin,
prolin, valin,
treonin, lizin, glicin,
histidin, serin,
tirozin, triptofan,
acetilcistein,
jabučna kiselina,
taurin
B05BA01
arginin, leucin,
izoleucin, metionin,
fenilalanin, alanin,
prolin, valin,
treonin, lizin, glicin,
histidin, serin,
tirozin, triptofan,
acetilcistein,
017401
5
860601092607 PEYTON MEDICAL
5
D.O.O.
Aminoven infant 10%
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
746, 90
rastvor za inf.; 8,
9g/l+ 25g/l+ 20g/l
+ 18, 5g/l + 17g/l
+ 15, 66g/l + 9,
6g/l+ 8, 6g/l+ 7,
Hemofarm A.D.
3g/l+ 5, 5g/l+ 5,
5g/l + 5, 2g/l + 3,
8g/l + 2g/l + 1, 6g/l
+ 0, 4/l; boca,
1x500ml
Republika
Srbija
981, 00
rastvor za infuziju;
7.5g/L + 13g/L +
8g/L + 3.12g/L +
3.75g/L + 9.3g/L +
9.71g/L + 9g/L +
4.4g/L + 12g/L +
4.15g/L + 4.76g/L
+ 7.67g/L +
Austrija
7.675, 70
Fresenius Kabi
Austria GmbH
jabučna kiselina,
taurin
742
743
B05BA01
alanin, arginin,
cistein, fenilalanin,
glicin, histidin,
izoleucin, leucin,
lizin, metionin,
prolin, serin,
glacijalna sirćetna
kiselina, treonin,
triptofan, valin
B05BA01
alanin, arginin,
cistein, fenilalanin,
glicin, histidin,
izoleucin, leucin,
lizin, metionin,
prolin, serin,
glacijalna sirćetna
kiselina, treonin,
triptofan, valin
744
B05BA01
745
B05BA01
017403
0
860009701224
HEMOFARM AD
9
5.176g/L + 2.01g/L
+ 0.77g/L +
2.62g/L + 0.4g/L ;
ukupno 10 kom,
bočica staklena, 10
x 100 mL
Hepasol 8%
rastvor za inf.; 4,
64g/l+ 10, 72g/l+
0, 52g/l+ 0, 88g/l +
5, 82g/l + 2, 8g/l +
10, 4g/l + 13,
09g/l+ 6, 88g/l+ 1, Hemomont D.O.O.
1g/l+ 5, 73g/l+ 2,
24g/l + 4, 42g/l+ 4,
4g/l + 0, 7g/l + 10,
08g/l; boca,
1x500ml
Crna Gora
596, 70
Vaminolact
rastvor za inf.; 7,
1g/l+ 7g/l+ 6,
Austrija
13.949,
70
glutaminska
kiselina, leucin,
alanin, lizin, prolin,
arginin,
asparaginska
kiselina, serin,
treonin, valin,
izoleucin,
fenilalanin, glicin,
histidin, triptofan,
metionin, cistein,
tirozin, taurin
017404
1
860601092560 PEYTON MEDICAL
3
D.O.O.
glutaminska
kiselina, leucin,
Fresenius Kabi
Austria GmbH
alanin, lizin, prolin,
arginin,
asparaginska
kiselina, serin,
treonin, valin,
izoleucin,
fenilalanin, glicin,
histidin, triptofan,
metionin, cistein,
tirozin, taurin
3g/l+ 5, 6g/l+ 5,
6g/l+ 4, 1g/l+ 4,
1g/l + 3, 8g/l+ 3,
6g/l+ 3, 6g/l+ 3,
1g/l+ 2, 7g/l+ 2,
1g/l+ 2, 1g/l+ 1,
4g/l+ 1, 3g/l+
1g/l+ 500mg/l+
300mg/l; boca,
12x100ml
746
B05BA02
ulje soje, prečišćeno
747
B05BA02
017129
1
860601092583 PEYTON MEDICAL
2
D.O.O.
ulje soje, prečišćeno Intralipid
emulzija za inf.;
20%; plastične
kese, 10x100ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
7.886, 30
748
B05BA02
017129
0
860601092582 PEYTON MEDICAL
5
D.O.O.
ulje soje, prečišćeno Intralipid
emulzija za inf.;
20%; staklene
boce, 10x100ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
7.886, 30
749
B05BA02
017128
7
860601092518 PEYTON MEDICAL
4
D.O.O.
ulje soje, prečišćeno Intralipid
emulzija za inf.;
20%; plastične
kese, 1x250ml
Fresenius Kabi AB
Švedska
1.522, 70
750
B05BA02
PEYTON MEDICAL
D.O.O.
ulje soje, prečišćeno Intralipid
emulzija za inf.;
20%; staklene
boce, 1x250ml
Fresenius Kabi AB
Švedska
1.522, 70
751
B05BA02
860601092520 PEYTON MEDICAL
7
D.O.O.
ulje soje, prečišćeno Intralipid
emulzija za inf.;
20%; plastične
kese, 1x500ml
Fresenius Kabi AB
Švedska
2.366, 20
752
B05BA02
PEYTON MEDICAL
D.O.O.
ulje soje, prečišćeno Intralipid
emulzija za inf.;
20%; staklene
boce, 1x500ml
Fresenius Kabi AB
Švedska
2.366, 20
753
B05BA02
754
017111
B05BA02
0
emulzija za inf.;
10%+ 2, 5%+ 0,
6%; staklene boce,
10x500ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
19.513,
20
755
B05BA02
017128
9
ulje soje, glicerol,
lecitin jajeta
860601092507 PEYTON MEDICAL
8
D.O.O.
ulje soje, glicerol,
lecitin jajeta
ulje soje,
rafinisano+
trigliceridi, srednje
Lipovenoes 10% PLR
dužine lanca
756
017131
B05BA02
0
403053908188 B.BRAUN ADRIA
7
RSRB D.O.O.
ulje soje,
rafinisano+
trigliceridi, srednje
dužine lanca
Lipofundin MCT/LCT
20%
emulzija za inf.;
100g/l+ 100g/l;
boca, 10x100ml
B.Braun Melsungen
AG
Nemačka
7.488, 80
757
017131
B05BA02
1
403053908189 B.BRAUN ADRIA
4
RSRB D.O.O.
ulje soje,
rafinisano+
trigliceridi, srednje
dužine lanca
Lipofundin MCT/LCT
20%
emulzija za inf.;
100g/l+ 100g/l;
boca, 10x250ml
B.Braun Melsungen
AG
Nemačka
10.940,
20
758
017131
B05BA02
2
403053908190 B.BRAUN ADRIA
0
RSRB D.O.O.
ulje soje,
rafinisano+
trigliceridi, srednje
dužine lanca
Lipofundin MCT/LCT
20%
emulzija za inf.;
100g/l+ 100g/l;
boca, 10x500ml
B.Braun Melsungen
AG
Nemačka
18.137,
10
759
B05BA03
760
B05BA03
017330
6
403053906864 B.BRAUN ADRIA
2
RSRB D.O.O.
glukoza
Glucose 5%
rastvor za inf.;
50g/l; plastične
boce, 20x100ml
B.Braun Melsungen
AG
Nemačka
1.971, 40
761
B05BA03
017390
0
860601092551 PEYTON MEDICAL
1
D.O.O.
glukoza
rastvor za inf.;
Glucose 5% Fresenius 5g/100ml; staklene
boce, 49x100ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
3.800, 00
762
B05BA03
017390
1
860601092552 PEYTON MEDICAL
8
D.O.O.
glukoza
rastvor za inf.;
Glucose 5% Fresenius 5g/100ml; staklene
boce, 20x500ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
1.817, 00
763
017350
B05BA03
2
860009720038
HEMOFARM AD
7
Glucosi infundibile
rastvor za infuziju;
5% (glukoza,
bezvodna 50g/l);
boca, 1x250ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
72, 00
764
017322
B05BA03
0
860009701064
HEMOFARM AD
1
Glucosi infundibile
rastvor za inf.; 5%
(glukoza,
monohidrat 50g/l);
boca, 1x500ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
82, 90
765
017350
B05BA03
0
860009720007
HEMOFARM AD
3
glukoza
Glucosi infundibile
rastvor za inf.; 5%
(glukoza,
monohidrat 50g/l);
boca, 1x500ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
82, 90
766
B05BA03
017350
1
860009720006
HEMOFARM AD
6
glukoza
Glucosi infundibile
rastvor za inf.; 10%
Hemomont D.O.O.
(glukoza,
Crna Gora
102, 90
glukoza
glukoza
glukoza
monohidrat 100g/l);
boca, 1x500ml
rastvor za inf.; 10%
(glukoza,
Hemofarm A.D.
monohidrat 100g/l);
boca, 1x500ml
767
017322
B05BA03
5
860009701065
HEMOFARM AD
8
glukoza
Glucosi infundibile
768
B05BA03
017313
0
860006410405
ZDRAVLJE A.D.
2
glukoza
rastvor za inf.;
Glucosi infundibile 5% 50g/l; boca
plastična, 1x500ml
769
B05BA03
017313
1
860006410407
ZDRAVLJE A.D.
6
glukoza
Glucosi infundibile
10%
770
771
772
B05BA03
B05BA03
B05BA03
017355
0
017355
1
017355
2
541376047229
DIACELL D.O.O.
4
541376047216
DIACELL D.O.O.
4
541376047217
DIACELL D.O.O.
1
glukoza
glukoza
glukoza
Glukoza 5%
Glukoza 5%
Glukoza 5%
Republika
Srbija
102, 90
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
82, 90
rastvor za inf.;
100g/l, boca
plastična, 1x500ml
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
102, 90
rastvor za inf.; 5%;
kesa, 1x100ml
Bieffe Medital S.A.;
Bieffe Medital SPA;
Baxter Healthcare
LTD; Baxter S.A.;
Baxter Healthcare
S.A.
Španija; Italija;
Velika Britanija; 98, 60
Belgija; Irska
rastvor za inf.; 5%;
kesa, 1x250ml
Bieffe Medital S.A.;
Bieffe Medital SPA;
Baxter Healthcare
LTD; Baxter S.A.;
Baxter Healthcare
S.A.
Španija; Italija;
Velika Britanija; 72, 00
Belgija; Irska
rastvor za inf.; 5%;
kesa, 1x500ml
Bieffe Medital S.A.;
Bieffe Medital SPA;
Baxter Healthcare
LTD; Baxter S.A.;
Baxter Healthcare
S.A.
Španija; Italija;
Velika Britanija; 82, 90
Belgija; Irska
Španija; Italija;
Velika Britanija; 168, 30
Belgija; Irska
Španija
773
B05BA03
017355
3
541376047223
DIACELL D.O.O.
2
glukoza
Glukoza 5%
rastvor za inf.; 5%;
kesa, 1x1000ml
Bieffe Medital S.A.;
Bieffe Medital SPA;
Baxter Healthcare
LTD; Baxter S.A.;
Baxter Healthcare
S.A.
774
B05BA03
017355
4
541376047238
DIACELL D.O.O.
6
glukoza
Glukoza 10%
rastvor za inf.;
10%; kesa,
Bieffe Medital S.A.
90, 10
1x250ml
775
B05BA03
017355
6
541376047252
DIACELL D.O.O.
2
glukoza
Glukoza 10%
rastvor za inf.;
10%; kesa,
1x500ml
Bieffe Medital S.A.
Španija
102, 90
776
B05BA03
017355
7
541376047265
DIACELL D.O.O.
2
glukoza
Glukoza 10%
rastvor za inf.;
10%; kesa,
1x1000ml
Bieffe Medital S.A.
Španija
203, 60
emulzija za inf.,
trodelne kese,
4x1026ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
11.554,
40
777
778
B05BA10
glukoza, alanin,
arginin, aspartanska
kiselina,
glutaminska
kiselina, glicin,
histidin, izoleucin,
leucin, lizin,
metionin,
fenilalanin, prolin,
serin, treonin,
triptofan, tirozin,
valin, kalcijumhlorid, natrijumglicerofosfat,
magnezijum-sulfat,
kalijum-hlorid,
natrijum-acetat, ulje
soje
B05BA10
glukoza, alanin,
arginin, aspartanska
kiselina,
glutaminska
kiselina, glicin,
histidin, izoleucin,
leucin, lizin,
metionin,
Kabiven
fenilalanin, prolin,
serin, treonin,
triptofan, tirozin,
valin, kalcijumhlorid, natrijumglicerofosfat,
magnezijum-sulfat,
017130
0
860601092573 PEYTON MEDICAL
3
D.O.O.
kalijum-hlorid,
natrijum-acetat, ulje
soje
779
B05BA10
017130
1
860601092574 PEYTON MEDICAL
0
D.O.O.
glukoza, alanin,
arginin, aspartanska
kiselina,
glutaminska
kiselina, glicin,
histidin, izoleucin,
leucin, lizin,
metionin,
fenilalanin, prolin,
Kabiven
serin, treonin,
triptofan, tirozin,
valin, kalcijumhlorid, natrijumglicerofosfat,
magnezijum-sulfat,
kalijum-hlorid,
natrijum-acetat, ulje
soje
emulzija za inf.,
trodelne kese,
4x1540ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
14.108,
00
emulzija za inf.,
trodelne kese,
2x2566ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
11.643,
90
emulzija za inf.;
190 g/l + 16 g/l +
Fresenius Kabi AB
Švedska
17.465,
80
780
B05BA10
017130
2
860601092575 PEYTON MEDICAL
7
D.O.O.
glukoza, alanin,
arginin, aspartanska
kiselina,
glutaminska
kiselina, glicin,
histidin, izoleucin,
leucin, lizin,
metionin,
fenilalanin, prolin,
Kabiven
serin, treonin,
triptofan, tirozin,
valin, kalcijumhlorid, natrijumglicerofosfat,
magnezijum-sulfat,
kalijum-hlorid,
natrijum-acetat, ulje
soje
781
B05BA10
017130
6
860601092578 PEYTON MEDICAL
8
D.O.O.
glukoza, alanin,
Kabiven
arginin, aspartanska
kiselina,
glutaminska
kiselina, glicin,
histidin, izoleucin,
leucin, lizin,
metionin,
fenilalanin, prolin,
serin, treonin,
triptofan, tirozin,
valin, kalcijumhlorid, natrijumglicerofosfat,
magnezijum-sulfat,
kalijum-hlorid,
natrijum-acetat, ulje
soje
782
783
B05BA10
B05BA10
017130
3
017130
4
11.3 g/l + 3.4 g/l +
5.6 g/l + 7.9 g/l +
6.8 g/l + 5.6 g/l +
7.9 g/l + 9 g/l + 5.6
g/l + 7.9 g/l + 6.8
g/l + 4.5 g/l + 5.6
g/l + 1.9 g/l + 0.23
g/l + 7.3 g/l + 0.74
g/l + 5.04 g/l + 1.6
g/l + 5.97 g/l + 4.9
g/l + 200g/l;
plastična kesa, 3x
2566ml (2300kcal)
860601092576 PEYTON MEDICAL
4
D.O.O.
glukoza, alanin,
arginin, aspartanska
kiselina,
glutaminska
kiselina, glicin,
histidin, izoleucin,
leucin, lizin,
metionin,
fenilalanin, prolin,
Kabiven Peripheral
serin, treonin,
triptofan, tirozin,
valin, kalcijumhlorid, natrijumglicerofosfat,
magnezijum-sulfat,
kalijum-hlorid,
natrijum-acetat, ulje
soje
emulzija za inf.,
trodelne kese,
4x1440ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
13.231,
10
860601092577 PEYTON MEDICAL
1
D.O.O.
glukoza, alanin,
arginin, aspartanska
kiselina,
glutaminska
Kabiven Peripheral
kiselina, glicin,
histidin, izoleucin,
leucin, lizin,
emulzija za inf.,
trodelne kese,
2x2400ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
10.297,
80
metionin,
fenilalanin, prolin,
serin, treonin,
triptofan, tirozin,
valin, kalcijumhlorid, natrijumglicerofosfat,
magnezijum-sulfat,
kalijum-hlorid,
natrijum-acetat, ulje
soje
784
785
B05BA10
B05BA10
017130
5
860601092580 PEYTON MEDICAL
1
D.O.O.
glukoza, alanin,
arginin, aspartanska
kiselina,
glutaminska
kiselina, glicin,
histidin, izoleucin,
leucin, lizin,
metionin,
fenilalanin, prolin,
Kabiven Peripheral
serin, treonin,
triptofan, tirozin,
valin, kalcijumhlorid, natrijumglicerofosfat,
magnezijum-sulfat,
kalijum-hlorid,
natrijum-acetat, ulje
soje
alanin, arginin,
glicin, histidin,
izoleucin, leucin,
lizin, metionin,
fenilalanin, prolin,
serin, treonin,
triptofan, tirozin,
valin, natrijumacetat, natrijumglicerofosfat,
kalijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
emulzija za inf.;
110 g/l + 16 g/l +
11.3 g/l + 3.4 g/l +
5.6 g/l + 7.9 g/l +
6.8 g/l + 5.6 g/l +
7.9 g/l + 9 g/l + 5.6
g/l + 7.9 g/l + 6.8
g/l + 4.5 g/l + 5.6
Fresenius Kabi AB
g/l + 1.9 g/l + 0.23
g/l + 7.3 g/l + 0.74
g/l + 5.04 g/l + 1.6
g/l + 5.97 g/l + 4.9
g/l + 200g/l;
plastična kesa,
3x2400ml (1700
kcal)
Švedska
15.447,
40
glukoza, kalcijumhlorid, maslinovo i
sojino ulje,
mešavina
786
787
788
B05BA10
B05BA10
B05BA10
017112
0
017112
1
017112
2
541376028817
DIACELL D.O.O.
8
alanin, arginin,
glicin, histidin,
izoleucin, leucin,
lizin, metionin,
fenilalanin, prolin,
serin, treonin,
triptofan, tirozin,
valin, natrijumacetat, natrijumglicerofosfat,
kalijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza, kalcijumhlorid, maslinovo i
sojino ulje,
mešavina
OliClinomel N4-550E
emulzija za inf.,
kesa, 6x1000ml
Baxter S.A.
Belgija
18.207,
10
541376021623
DIACELL D.O.O.
2
alanin, arginin,
glicin, histidin,
izoleucin, leucin,
lizin, metionin,
fenilalanin, prolin,
serin, treonin,
triptofan, tirozin,
valin, natrijumacetat, natrijumglicerofosfat,
kalijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza, kalcijumhlorid, maslinovo i
sojino ulje,
mešavina
OliClinomel N4-550E
emulzija za inf.,
kesa, 4x2000ml
Baxter S.A.
Belgija
20.231,
40
541376018050
DIACELL D.O.O.
2
alanin, arginin,
glicin, histidin,
izoleucin, leucin,
lizin, metionin,
fenilalanin, prolin,
OliClinomel N6-900E
emulzija za inf.,
kesa, 4x2000ml
Baxter S.A.
Belgija
23.484,
60
serin, treonin,
triptofan, tirozin,
valin, natrijumacetat, natrijumglicerofosfat,
kalijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza, kalcijumhlorid, maslinovo i
sojino ulje,
mešavina
789
790
B05BA10
B05BA10
017112
3
017112
4
541376028477
DIACELL D.O.O.
4
alanin, arginin,
glicin, histidin,
izoleucin, leucin,
lizin, metionin,
fenilalanin, prolin,
serin, treonin,
triptofan, tirozin,
valin, natrijumacetat, natrijumglicerofosfat,
kalijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza, kalcijumhlorid, maslinovo i
sojino ulje,
mešavina
OliClinomel N7-1000E
emulzija za inf.,
kesa, 6x1000ml
Baxter S.A.
Belgija
22.972,
20
541376028478
DIACELL D.O.O.
1
alanin, arginin,
glicin, histidin,
izoleucin, leucin,
lizin, metionin,
fenilalanin, prolin,
serin, treonin,
triptofan, tirozin,
valin, natrijumacetat, natrijumglicerofosfat,
kalijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza, kalcijumhlorid, maslinovo i
OliClinomel N7-1000E
emulzija za inf.,
kesa, 4x2000ml
Baxter S.A.
Belgija
23.826,
40
sojino ulje,
mešavina
791
792
B05BA10
izoleucin, leucin,
lizin, metionin,
fenilalanin, treonin,
triptofan, valin,
arginin, histidin,
alanin, glicin,
aspartanska
kiselina,
glutaminska
kiselina, prolin,
serin, natrijumhidroksid, natrijumhlorid, natrijumacetat, kalijumacetat,
magnezijum-acetat,
kalcijum-hlorid,
glukoza, natrijumdihidrogenfosfat,
cink-acetat,
trigliceridi srednje
dužine lanca, ulje
soje
B05BA10
izoleucin, leucin,
lizin, metionin,
fenilalanin, treonin,
triptofan, valin,
arginin, histidin,
alanin, glicin,
aspartanska
kiselina,
glutaminska
kiselina, prolin,
serin, natrijumhidroksid, natrijumhlorid, natrijumacetat, kalijumacetat,
magnezijum-acetat,
017132
0
403053908798 B.BRAUN ADRIA
8
RSRB D.O.O.
NuTRIflex Lipid peri
emulzija za
inf.;1.872g/l +
2.504g/l + 2.272g/l
+ 1.568g/l +
2.808g/l + 1.456g/l
+ 0.456g/l +
2.08g/l + 2.16g/l +
1.352g/l + 3.88g/l
+ 1.32g/l + 1.2g/l
+ 2.8g/l + 2.72g/l
+ 2.4g/l + 0.64g/l
+ 0.865g/l +
0.435g/l + 2.354g/l
+ 0.515g/l +
0.353g/l + 70.4g/l
+ 0.936g/l +
B.Braun Melsungen
AG
Nemačka
17.998,
10
kalcijum-hlorid,
glukoza, natrijumdihidrogenfosfat,
cink-acetat,
trigliceridi srednje
dužine lanca, ulje
soje
793
794
B05BA10
B05BA10
017132
1
017132
2
403053908797 B.BRAUN ADRIA
1
RSRB D.O.O.
izoleucin, leucin,
lizin, metionin,
fenilalanin, treonin,
triptofan, valin,
arginin, histidin,
alanin, glicin,
aspartanska
kiselina,
glutaminska
kiselina, prolin,
serin, natrijumhidroksid, natrijumhlorid, natrijumacetat, kalijumacetat,
magnezijum-acetat,
kalcijum-hlorid,
glukoza, natrijumdihidrogenfosfat,
cink-acetat,
trigliceridi srednje
dužine lanca, ulje
soje
403053908799 B.BRAUN ADRIA
5
RSRB D.O.O.
izoleucin, leucin,
lizin, metionin,
fenilalanin, treonin,
triptofan, valin,
arginin, histidin,
alanin, glicin,
aspartanska
kiselina,
glutaminska
kiselina, prolin,
serin, natrijum-
5.28g/l + 20g/l +
20g/l; kesa,
5x1250ml
NuTRIflex Lipid peri
emulzija za
inf.;1.872g/l +
2.504g/l + 2.272g/l
+ 1.568g/l +
2.808g/l + 1.456g/l
+ 0.456g/l +
2.08g/l + 2.16g/l +
1.352g/l + 3.88g/l
+ 1.32g/l + 1.2g/l
+ 2.8g/l + 2.72g/l
+ 2.4g/l + 0.64g/l
+ 0.865g/l +
0.435g/l + 2.354g/l
+ 0.515g/l +
0.353g/l + 70.4g/l
+ 0.936g/l +
5.28g/l + 20g/l +
20g/l; kesa,
5x1875ml
B.Braun Melsungen
AG
Nemačka
25.610,
40
NuTRIflex Lipid peri
emulzija za
inf.;1.872g/l +
2.504g/l + 2.272g/l
+ 1.568g/l +
2.808g/l + 1.456g/l
+ 0.456g/l +
2.08g/l + 2.16g/l +
1.352g/l + 3.88g/l
+ 1.32g/l + 1.2g/l
+ 2.8g/l + 2.72g/l
+ 2.4g/l + 0.64g/l
B.Braun Melsungen
AG
Nemačka
25.608,
10
hidroksid, natrijumhlorid, natrijumacetat, kalijumacetat,
magnezijum-acetat,
kalcijum-hlorid,
glukoza, natrijumdihidrogenfosfat,
cink-acetat,
trigliceridi srednje
dužine lanca, ulje
soje
795
796
B05BA10
B05BA10
017132
3
017132
4
403053908804 B.BRAUN ADRIA
6
RSRB D.O.O.
izoleucin, leucin,
lizin, metionin,
fenilalanin, treonin,
triptofan, valin,
arginin, histidin,
alanin, glicin,
aspartanska
kiselina,
glutaminska
kiselina, prolin,
serin, natrijumhidroksid, natrijumhlorid, natrijumacetat, kalijumacetat,
magnezijum-acetat,
kalcijum-hlorid,
glukoza, natrijumdihidrogenfosfat,
cink-acetat,
trigliceridi srednje
dužine lanca, ulje
soje
403053908803 B.BRAUN ADRIA
9
RSRB D.O.O.
izoleucin, leucin,
lizin, metionin,
fenilalanin, treonin,
triptofan, valin,
arginin, histidin,
alanin, glicin,
+ 0.865g/l +
0.435g/l + 2.354g/l
+ 0.515g/l +
0.353g/l + 70.4g/l
+ 0.936g/l +
5.28g/l + 20g/l +
20g/l; kesa,
5x2500ml
NuTRIflex Lipid plus
emulzija za inf.;
2.256g/l + 3.008g/l
+ 2.728g/l +
1.88g/l + 3.368g/l
+ 1.744g/l +
0.544g/l + 2.496g/l
+ 2.592g/l +
1.624g/l + 4.656g/l
+ 1.584g/l +
1.44g/l + 3.368g/l
+ 3.264g/l +
2.88g/l + 0.781g/l
+ 0.402g/l +
0.222g/l + 2.747g/l
+ 0.686g/l +
0.47g/l + 132g/l +
1.872g/l + 5.264g/l
+ 20g/l + 20g/l;
kesa, 5x1250ml
B.Braun Melsungen
AG
Nemačka
18.118,
70
NuTRIflex Lipid plus
emulzija za inf.;
2.256g/l + 3.008g/l
+ 2.728g/l +
1.88g/l + 3.368g/l
+ 1.744g/l +
0.544g/l + 2.496g/l
B.Braun Melsungen
AG
Nemačka
25.041,
70
+ 2.592g/l +
1.624g/l + 4.656g/l
+ 1.584g/l +
1.44g/l + 3.368g/l
+ 3.264g/l +
2.88g/l + 0.781g/l
+ 0.402g/l +
0.222g/l + 2.747g/l
+ 0.686g/l +
0.47g/l + 132g/l +
1.872g/l + 5.264g/l
+ 20g/l + 20g/l;
kesa, 5x1875ml
aspartanska
kiselina,
glutaminska
kiselina, prolin,
serin, natrijumhidroksid, natrijumhlorid, natrijumacetat, kalijumacetat,
magnezijum-acetat,
kalcijum-hlorid,
glukoza, natrijumdihidrogenfosfat,
cink-acetat,
trigliceridi srednje
dužine lanca, ulje
soje
797
B05BA10
017132
5
403053908805 B.BRAUN ADRIA
3
RSRB D.O.O.
izoleucin, leucin,
lizin, metionin,
fenilalanin, treonin,
triptofan, valin,
arginin, histidin,
alanin, glicin,
aspartanska
kiselina,
glutaminska
kiselina, prolin,
serin, natrijumhidroksid, natrijumhlorid, natrijumacetat, kalijumacetat,
magnezijum-acetat,
kalcijum-hlorid,
glukoza, natrijumdihidrogenfosfat,
cink-acetat,
trigliceridi srednje
dužine lanca, ulje
soje
798
B05BA10 017132
403053908810 B.BRAUN ADRIA
izoleucin, leucin,
NuTRIflex Lipid plus
emulzija za inf.;
2.256g/l + 3.008g/l
+ 2.728g/l +
1.88g/l + 3.368g/l
+ 1.744g/l +
0.544g/l + 2.496g/l
+ 2.592g/l +
1.624g/l + 4.656g/l
+ 1.584g/l +
1.44g/l + 3.368g/l
+ 3.264g/l +
2.88g/l + 0.781g/l
+ 0.402g/l +
0.222g/l + 2.747g/l
+ 0.686g/l +
0.47g/l + 132g/l +
1.872g/l + 5.264g/l
+ 20g/l + 20g/l;
kesa, 5x2500ml
B.Braun Melsungen
AG
Nemačka
35.950,
80
NuTRIflex Lipid
emulzija za inf.;
B.Braun Melsungen
Nemačka
27.670,
6
799
B05BA10
017132
7
7
RSRB D.O.O.
403053908809 B.BRAUN ADRIA
1
RSRB D.O.O.
lizin, metionin,
fenilalanin, treonin,
triptofan, valin,
arginin, histidin,
alanin, glicin,
aspartanska
kiselina,
glutaminska
kiselina, prolin,
serin, natrijumhidroksid, natrijumhlorid, natrijumacetat, kalijumacetat,
magnezijum-acetat,
kalcijum-hlorid,
glukoza, natrijumdihidrogenfosfat,
cink-acetat,
trigliceridi srednje
dužine lanca, ulje
soje
izoleucin, leucin,
lizin, metionin,
fenilalanin, treonin,
triptofan, valin,
arginin, histidin,
alanin, glicin,
aspartanska
kiselina,
glutaminska
kiselina, prolin,
serin, natrijumhidroksid, natrijumhlorid, natrijumacetat, kalijumacetat,
magnezijum-acetat,
kalcijum-hlorid,
glukoza, natrijumdihidrogenfosfat,
special
NuTRIflex Lipid
special
3.284g/l + 4.384g/l
+ 3.98g/l +
2.736g/l + 4.916g/l
+ 2.54g/l + 0.8g/l
+ 3.604g/l +
3.78g/l + 2.368g/l
+ 6.792g/l +
2.312g/l + 2.1g/l +
4.908g/l + 4.76g/l
+ 4.2g/l + 1.171g/l
+ 0.378g/l +
0.25g/l + 3.689g/l
+ 0.91g/l +
0.623g/l + 158.4g/l
+ 2.496g/l +
7.024g/l + 20g/l +
20g/l; kesa,
5x1250ml
emulzija za inf.;
3.284g/l + 4.384g/l
+ 3.98g/l +
2.736g/l + 4.916g/l
+ 2.54g/l + 0.8g/l
+ 3.604g/l +
3.78g/l + 2.368g/l
+ 6.792g/l +
2.312g/l + 2.1g/l +
4.908g/l + 4.76g/l
+ 4.2g/l + 1.171g/l
+ 0.378g/l +
0.25g/l + 3.689g/l
+ 0.91g/l +
0.623g/l + 158.4g/l
+ 2.496g/l +
7.024g/l + 20g/l +
20g/l; kesa,
5x1875ml
AG
B.Braun Melsungen
AG
20
Nemačka
31.407,
20
cink-acetat,
trigliceridi srednje
dužine lanca, ulje
soje
800
B05BA10
017132
8
801
B05BA10
802
B05BA10 017403
403053908811 B.BRAUN ADRIA
4
RSRB D.O.O.
izoleucin, leucin,
lizin, metionin,
fenilalanin, treonin,
triptofan, valin,
arginin, histidin,
alanin, glicin,
aspartanska
kiselina,
glutaminska
kiselina, prolin,
serin, natrijumhidroksid, natrijumhlorid, natrijumacetat, kalijumacetat,
magnezijum-acetat,
kalcijum-hlorid,
glukoza, natrijumdihidrogenfosfat,
cink-acetat,
trigliceridi srednje
dužine lanca, ulje
soje
NuTRIflex Lipid
special
emulzija za inf.;
3.284g/l + 4.384g/l
+ 3.98g/l +
2.736g/l + 4.916g/l
+ 2.54g/l + 0.8g/l
+ 3.604g/l +
3.78g/l + 2.368g/l
+ 6.792g/l +
2.312g/l + 2.1g/l +
4.908g/l + 4.76g/l
+ 4.2g/l + 1.171g/l
+ 0.378g/l +
0.25g/l + 3.689g/l
+ 0.91g/l +
0.623g/l + 158.4g/l
+ 2.496g/l +
7.024g/l + 20g/l +
20g/l; kesa,
5x2500ml
B.Braun Melsungen
AG
Nemačka
35.305,
90
Aminosol 10% E
rastvor za inf.;
Hemofarm A.D.
Republika
677, 70
alanin, prolin, glicin,
arginin, natrijum
glicerofosfat,
jabučna kiselina,
leucin, lizin, valin,
fenilalanin,
izoleucin, treonin,
metionin, histidin,
triptofan, kalijum
hidroksid,
magnezijum hlorid,
kalcijum hlorid
dihidrat
860009720036 HEMOFARM AD
alanin, prolin, glicin,
7
803
804
805
3
arginin, natrijum
glicerofosfat,
jabučna kiselina,
leucin, lizin, valin,
fenilalanin,
izoleucin, treonin,
metionin, histidin,
triptofan, kalijum
hidroksid,
magnezijum hlorid,
kalcijum hlorid
dihidrat
B05BA10
leucin, arginin,
izoleucin, valin,
lizin, glicin, prolin,
alinin, sirćetna
kiselina-glacijalna,
treonin, histidin,
serin, metionin,
fenilalanin,
acetilcistein,
triptofan
B05BA10
leucin, arginin,
izoleucin, valin,
lizin, glicin, prolin,
alinin, sirćetna
kiselina-glacijalna,
treonin, histidin,
serin, metionin,
fenilalanin,
acetilcistein,
triptofan
B05BA10
017404
0
860601092535 PEYTON MEDICAL
1
D.O.O.
izoleucin, leucin,
lizin, metionin,
fenilalanin, treonin,
triptofan, valin,
arginin, histidin,
alanin, glicin,
aspartanska
kiselina,
15g/l+ 15g/l+
14g/l+ 12g/l+ 9,
453g/l+ 9, 28g/l +
7, 4g/l+ 9, 31g/l+
6, 2g/l+ 5, 1g/l+
5g/l+ 4, 4g/l+ 4,
3g/l+ 3g/l+ 2g/l +
1, 683g/l+ 1,
017g/l+ 0, 735g/l;
boca, 1x500ml
Aminosteril N-Hepa
8%
rastvor za inf.; 13,
09g/l+ 10, 72g/l+
10, 4g/l+ 10,
08g/l+ 9, 71g/l + 5,
82g/l+ 5, 73g/l+ 4,
Fresenius Kabi
64g/l+ 4, 42g/l+ 4,
Austria GmbH
4g/l+ 2, 8g/l+ 2,
24g/l+ 1, 1g/l + 0,
88g/l+ 0, 7g/l + 0,
7g/l; boca,
10x500ml
Srbija
Austrija
10.121,
20
glutaminska
kiselina, prolin,
serin, tirozin,
natrijum-acetat,
natrijun-hidroksid,
kalijum-acetat,
magnezijum-hlorid,
dinatrijum-fosfat
806
B05BA10
807
B05BA10
808
B05BA10
017420
3
017420
2
403053909246 B.BRAUN ADRIA
3
RSRB D.O.O.
izoleucin, leucin,
lizin, metionin,
fenilalanin, treonin,
triptofan, valin,
arginin, histidin,
alanin, glicin,
aspartanska
kiselina,
glutaminska
kiselina, prolin,
serin, tirozin,
natrijum-acetat,
natrijun-hidroksid,
kalijum-acetat,
magnezijum-hlorid,
dinatrijum-fosfat
403053909247 B.BRAUN ADRIA
0
RSRB D.O.O.
izoleucin, leucin,
lizin, metionin,
fenilalanin, treonin,
triptofan, valin,
arginin, histidin,
alanin, glicin,
aspartanska
kiselina,
glutaminska
kiselina, prolin,
serin, tirozin,
natrijum-acetat,
natrijun-hidroksid,
kalijum-acetat,
magnezijum-hlorid,
dinatrijum-fosfat
glukoza, alanin,
Aminoplasmal
B.Braun 10% E
rastvor za inf.; 5g/l
+ 8, 9g/l + 6, 85g/l
+ 4, 4g/l + 4, 7g/l
+ 4, 2g/l + 1, 6g/l
+ 6, 2g/l + 11, 5g/l
+ 3g/l + 10, 5g/l +
12g/l + 5, 6g/l + 7,
2g/l + 5, 5g/l + 2,
3g/l + 0, 4g/l + 2,
858g/l + 0, 36g/l +
2, 453g/l + 0,
508g/l + 3, 581g/l;
boca, 10x500ml
B.Braun Melsungen
AG
Nemačka
7.764, 70
Aminoplasmal
B.Braun 10% E
rastvor za inf.; 5g/l
+ 8, 9g/l + 6, 85g/l
+ 4, 4g/l + 4, 7g/l
+ 4, 2g/l + 1, 6g/l
+ 6, 2g/l + 11, 5g/l
+ 3g/l + 10, 5g/l +
12g/l + 5, 6g/l + 7,
2g/l + 5, 5g/l + 2,
3g/l + 0, 4g/l + 2,
858g/l + 0, 36g/l +
2, 453g/l + 0,
508g/l + 3, 581g/l;
boca, 6x1000ml
B.Braun Melsungen
AG
Nemačka
9.317, 60
arginin, glicin,
histidin, izoleucin,
leucin, lizin,
metionin,
fenilalanin, prolin,
serin, taurin,
treonin, triptofan,
tirozin, valin,
kalcijum-hlorid,
natrijumglicerofosfat,
magnezijum-sulfat,
kalijum-hlorid,
natrijum-acetat,
cink-sulfat,
prečišćeno sojino
ulje, trigliceridi,
srednje dužine
lanca, prečišćeno
maslinovo ulje,
riblje ulje bogato
omega-3 kiselinama
809
B05BA10
017420
0
860601092590 PEYTON MEDICAL
0
D.O.O.
glukoza, alanin,
arginin, glicin,
histidin, izoleucin,
leucin, lizin,
metionin,
fenilalanin, prolin,
serin, taurin,
treonin, triptofan,
tirozin, valin,
kalcijum-hlorid,
natrijumglicerofosfat,
magnezijum-sulfat,
kalijum-hlorid,
natrijum-acetat,
cink-sulfat,
prečišćeno sojino
ulje, trigliceridi,
srednje dužine
SmofKabiven
emulzija za inf.;
420g/l + 14g/l +
12g/l + 11g/l + 3g/l
+ 5g/l + 7.4g/l +
6.6g/l + 4.3g/l +
5.1g/l + 11.2g/l +
6.5g/l + 1g/l +
4.4g/l + 2g/l +
Fresenius Kabi AB
0.4g/l + 6.2g/l +
0.56g/l + 4.18g/l +
1.2g/l + 4.48g/l +
3.4g/l + 0.0129g/l
+ 60g/l + 60g/l +
50g/l + 30g/l; kesa,
2x2463ml (2700
kcal)
Švedska
20.343,
30
lanca, prečišćeno
maslinovo ulje,
riblje ulje bogato
omega-3 kiselinama
810
811
B05BA10
B05BA10
017420
5
017420
1
860601092624 PEYTON MEDICAL
2
D.O.O.
glukoza, alanin,
arginin, glicin,
histidin, izoleucin,
leucin, lizin,
metionin,
fenilalanin, prolin,
serin, taurin,
treonin, triptofan,
tirozin, valin,
kalcijum-hlorid,
natrijumglicerofosfat,
magnezijum-sulfat,
kalijum-hlorid,
natrijum-acetat,
cink-sulfat,
prečišćeno sojino
ulje, trigliceridi,
srednje dužine
lanca, prečišćeno
maslinovo ulje,
riblje ulje bogato
omega-3 kiselinama
860601092589 PEYTON MEDICAL
4
D.O.O.
glukoza, alanin,
arginin, glicin,
histidin, izoleucin,
leucin, lizin,
metionin,
fenilalanin, prolin,
serin, taurin,
treonin, triptofan,
tirozin, valin,
kalcijum-hlorid,
natrijumglicerofosfat,
magnezijum-sulfat,
kalijum-hlorid,
SmofKabiven
emulzija za inf.;
420g/l + 14g/l +
12g/l + 11g/l + 3g/l
+ 5g/l + 7.4g/l +
6.6g/l + 4.3g/l +
5.1g/l + 11.2g/l +
6.5g/l + 1g/l +
4.4g/l + 2g/l +
Fresenius Kabi AB
0.4g/l + 6.2g/l +
0.56g/l + 4.18g/l +
1.2g/l + 4.48g/l +
3.4g/l + 0.0129g/l
+ 60g/l + 60g/l +
50g/l + 30g/l; kesa,
3x2463ml (2700
kcal)
Švedska
30.515,
00
SmofKabiven
emulzija za inf.;
420g/l + 14g/l +
12g/l + 11g/l + 3g/l
+ 5g/l + 7.4g/l +
6.6g/l + 4.3g/l +
5.1g/l + 11.2g/l +
6.5g/l + 1g/l +
Fresenius Kabi AB
4.4g/l + 2g/l +
0.4g/l + 6.2g/l +
0.56g/l + 4.18g/l +
1.2g/l + 4.48g/l +
3.4g/l + 0.0129g/l
+ 60g/l + 60g/l +
50g/l + 30g/l; kesa,
Švedska
25.265,
10
natrijum-acetat,
cink-sulfat,
prečišćeno sojino
ulje, trigliceridi,
srednje dužine
lanca, prečišćeno
maslinovo ulje,
riblje ulje bogato
omega-3 kiselinama
812
813
B05BA10
glukoza monohidrat,
alanin, arginin,
glicin, histidin,
izoleucin, leucin,
lizin-acetat,
metionin,
fenilalanin, prolin,
serin, taurin,
treonin, triptofan,
tirozin, valin,
kalcijum-hlorid
dihidrat, natrijumglicerofosfat hidrat,
magnezijum-sulfat
heptahidrat,
kalijum-hlorid,
natrijum-acetat
trihidrat, cink-sulfat
heptahidrat,
prečišćeno sojino
ulje, trigliceridi
srednje dužine
lanca, prečišćeno
maslinovo ulje,
riblje ulje bogato
omega-3 kiselinama
B05BA10
glukoza monohidrat,
alanin, arginin,
glicin, histidin,
SmofKabiven
izoleucin, leucin,
Peripheral
lizin-acetat,
metionin,
017134
6
860601092597 PEYTON MEDICAL
9
D.O.O.
4x1477ml (1600
kcal)
emulzija za inf.;
130 g/l + 14g/l +
12g/l + 11g/l + 3g/l
Fresenius Kabi AB
+ 5g/l + 7.4g/l +
6.6g/l + 4.3g/l +
5.1g/l + 11.2g/l +
Švedska
21.803,
90
fenilalanin, prolin,
serin, taurin,
treonin, triptofan,
tirozin, valin,
kalcijum-hlorid
dihidrat, natrijumglicerofosfat hidrat,
magnezijum-sulfat
heptahidrat,
kalijum-hlorid,
natrijum-acetat
trihidrat, cink-sulfat
heptahidrat,
prečišćeno sojino
ulje, trigliceridi
srednje dužine
lanca, prečišćeno
maslinovo ulje,
riblje ulje bogato
omega-3 kiselinama
814
B05BA10
017134
5
860601092599 PEYTON MEDICAL
3
D.O.O.
glukoza monohidrat,
alanin, arginin,
glicin, histidin,
izoleucin, leucin,
lizin-acetat,
metionin,
fenilalanin, prolin,
serin, taurin,
treonin, triptofan,
tirozin, valin,
SmofKabiven
kalcijum-hlorid
Peripheral
dihidrat, natrijumglicerofosfat hidrat,
magnezijum-sulfat
heptahidrat,
kalijum-hlorid,
natrijum-acetat
trihidrat, cink-sulfat
heptahidrat,
prečišćeno sojino
ulje, trigliceridi
6.5g/l + 1g/l +
4.4g/l + 2g/l +
0.4g/l + 6.2g/l +
0.56g/l + 4.18g/l +
1.2g/l + 4.48g/l +
3.4g/l + 0.0129g/l
+ 60g/l + 60g/l +
50g/l + 30g/l;
ukupno 4 kom,
kesa, 4 x 1206 mL
(800 kcal)
emulzija za inf.;
130 g/l + 14g/l +
12g/l + 11g/l + 3g/l
+ 5g/l + 7.4g/l +
6.6g/l + 4.3g/l +
5.1g/l + 11.2g/l +
6.5g/l + 1g/l +
4.4g/l + 2g/l +
0.4g/l + 6.2g/l +
Fresenius Kabi AB
0.56g/l + 4.18g/l +
1.2g/l + 4.48g/l +
3.4g/l + 0.0129g/l
+ 60g/l + 60g/l +
50g/l + 30g/l;
ukupno 3 kom,
kesa, 3 x 1904 mL
(1300 kcal)
Švedska
22.378,
50
srednje dužine
lanca, prečišćeno
maslinovo ulje,
riblje ulje bogato
omega-3 kiselinama
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid,
kalcijum- hlorid
815
B05BB01
816
017526
B05BB01
0
860009701063
HEMOFARM AD
4
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid,
kalcijum- hlorid
Natrii chloridi
infundibile
compositum
(Ringerov rastvor)
rastvor za inf.; 8,
6g/l+ 0, 3g/l+ 0,
33g/l; boca
plastična, 1x500ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
97, 60
817
017551
B05BB01
5
860009720013
HEMOFARM AD
4
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid,
kalcijum- hlorid
Natrii chloridi
infundibile
compositum
rastvor za inf.; 8,
6g/l+ 0, 3g/l+ 0,
33g/l; boca
staklena, 1x500ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
97, 60
818
017540
B05BB01
0
860006410461
ZDRAVLJE A.D.
8
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid,
kalcijum- hlorid
Ringerov rastvor
rastvor za inf.; 8,
6g/l+ 0, 3g/l+ 0,
33g/l; boca,
1x500ml
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
97, 60
819
017533
B05BB01
1
541376047287
DIACELL D.O.O.
4
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid,
kalcijum- hlorid
Ringerov rastvor
rastvor za inf.; 8,
6g/l+ 0, 3g/l+ 0,
33g/l; kesa,
1x500ml
Bieffe Medital S.A.;
Baxter Healthcare
LTD; Baxter S.A.
Španija; Velika
Britanija;
Belgija
97, 60
820
017533
B05BB01
0
541376047288
DIACELL D.O.O.
1
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid,
kalcijum- hlorid
Ringerov rastvor
rastvor za inf.; 8,
6g/l+ 0, 3g/l+ 0,
33g/l; kesa,
1x1000ml
Bieffe Medital S.A.;
Baxter Healthcare
LTD; Baxter S.A.
Španija; Velika
Britanija;
Belgija
198, 40
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
113, 60
Zdravlje A.D.
Republika
113, 60
B05BB01
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid,
kalcijum-hlorid,
natrijum-laktat
822
B05BB01
017518
5
860009701062
HEMOFARM AD
7
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid,
kalcijum-hlorid,
natrijum-laktat
Hartmanov rastvor
rastvor za inf.; 6,
02g/l+ 0, 373g/l+
0, 294g/l+ 6,
276g/l; boca,
1x500ml
823
B05BB01 017541
860006410460 ZDRAVLJE A.D.
natrijum-hlorid,
Hartmanov rastvor
rastvor za inf.; 6,
821
0
824
825
826
827
B05BB01
B05BB01
1
kalijum-hlorid,
kalcijum-hlorid,
natrijum-laktat
02g/l+ 0, 373g/l+
0, 294g/l+ 3, 25g/l;
boca, 1x500ml
Hartmanov rastvor
rastvor za infuziju;
6g/L + 0.4g/L +
0.27g/L + 3.2g/L;
ukupno 1 kom,
kesa, 1 x 500mL
Bieffe Medital S.A.;
Baxter Healthcare
LTD.; Baxter S.A.
Španija; Velika
Britanija;
Belgija
113, 60
Hartmanov rastvor
rastvor za infuziju;
6g/L + 0.4g/L +
0.27g/L + 3.2g/L;
ukupno 1 kom,
kesa, 1 x 1000mL
Bieffe Medital S.A.;
Baxter Healthcare
LTD.; Baxter S.A.
Španija; Velika
Britanija;
Belgija
232, 90
Plasma-Lyte 148 (pH
7.4)
rastvor za inf.;
5.26g/l + 0.37g/l +
0.3g/l + 3.68g/l +
5.02g/l; kesa,
1x500ml
Bieffe Medital S.A.
Španija
99, 40
Plasma-Lyte 148 (pH
7.4)
rastvor za inf.;
5.26g/l + 0.37g/l +
0.3g/l + 3.68g/l +
5.02g/l; kesa,
1x1000ml
Baxter Healthcare
LTD.
Velika Britanija
202, 30
Natrii chloridi
infundibile cum
glucoso 5%
rastvor za inf. (0,
9%+ 5%), boca,
1x500ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
113, 30
017542
0
541376013785
DIACELL D.O.O.
8
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid,
kalcijum-hlorid,
natrijum-laktat
017542
1
541376014252
4;
DIACELL D.O.O.
541376047215
7
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid,
kalcijum-hlorid,
natrijum-laktat
B05BB01
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
natrijum-acetat,
natrijum-glukonat
B05BB01
541376047266
DIACELL D.O.O.
9
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
natrijum-acetat,
natrijum-glukonat
541376022824
DIACELL D.O.O.
2
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
natrijum-acetat,
natrijum-glukonat
017555
7
017555
8
Srbija
828
B05BB01
829
B05BB02
830
B05BB02
831
B05BC01
832
B05BC01
040043
1
860009720009
HEMOFARM AD
7
manitol
Manitol
rastvor za infuziju;
10%; boca,
1x500ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
175, 60
833
B05BC01 040043
860009720010 HEMOFARM AD
manitol
Manitol
rastvor za infuziju;
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
162, 50
natrijum hlorid,
glukoza
017326
5
860009720011
HEMOFARM AD
0
natrijum hlorid,
glukoza
manitol
0
834
B05CX10
835
B05CX10
836
837
838
3
20%; boca,
1x250ml
manitol, sorbitol
917521
3
860009701120
HEMOFARM AD
4
manitol, sorbitol
B05D...
ikodekstrin,
natrijum-hlorid,
natrijum- laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid
B05D...
541376019009
DIACELL D.O.O.
9
ikodekstrin,
natrijum-hlorid,
natrijum- laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid
DIACELL D.O.O.
ikodekstrin,
natrijum-hlorid,
natrijum- laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid
917574
1
B05D...
839
B05D...
840
B05D...
Ispirol
rastvor za ispiranje
bešike; 5, 4g/l+
27g/l; kesa, 1x5 lit
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.415, 30
Extraneal
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 75g/L+
5.4g/L+ 4.5g/L+
0.257g/L+
0.051g/L;pl. kesa,
1x2000ml
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
2.434, 80
Extraneal
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 75g/L+
5.4g/L+ 4.5g/L+
0.257g/L+
0.051g/L;pl. kesa,
1x2500ml
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
3.044, 70
Nutrineal PD4
rastvor za
peritonealnu
dijalizu:5.38g+
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
1.671, 90
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
valin, arginin,
leucin, lizin, alanin,
izoleucin, metionin,
histidin, prolin,
fenilalanin, glicin,
serin, tirozin, Ltirozin, triptofan,
kalcijum-hlorid,
treonin
917573
9
541376001625
DIACELL D.O.O.
2
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
valin, arginin,
leucin, lizin, alanin,
izoleucin, metionin,
histidin, prolin,
fenilalanin, glicin,
serin, tirozin, Ltirozin, triptofan,
kalcijum-hlorid,
treonin
841
842
843
844
845
B05D…
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
B05D…
541376001595
DIACELL D.O.O.
8
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
541376001621
DIACELL D.O.O.
4
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
B05D…
917573
0
917573
1
B05D…
917573
2
541376001605
DIACELL D.O.O.
4
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
B05D…
917573
3
541376001627
DIACELL D.O.O.
6
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijum-
4.48g+ 1.393g+
1.071g+ 1.02g+
0.955g+ 0.951g+
0.85g+ 0.85g+
0.714g+ 0.595g+
0.57g+ 0.51g+
0.51g+ 0.3g+
0.27g+ 0.184g+
0.646g; pl. kesa,
1x2000ml
Dianeal PD4
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 13.6g/L+
5.38g/L+ 0.18g/L+
0.05g/L+
4.48g/L;pl. kesa,
1x2000ml
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
998, 60
Dianeal PD4
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 13.6g/L+
5.38g/L+ 0.18g/L+
0.05g/L+
4.48g/L;pl. kesa,
1x2500ml
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
998, 20
Dianeal PD4
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 13.6g/L+
5.38g/L+ 0.18g/L+
0.05g/L+
4.48g/L;pl. kesa,
1x5000ml
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
1.383, 70
Dianeal PD4
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 22.7g/L+
5.38g/L+ 0.18g/L+
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
998, 60
hlorid
846
847
848
849
B05D…
B05D…
B05D…
B05D…
850
B05D…
851
B05DB..
917573
4
917573
5
917573
6
917573
7
917573
8
541376001622
DIACELL D.O.O.
1
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
541376001607
DIACELL D.O.O.
8
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
541376001620
DIACELL D.O.O.
7
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
541376001623
DIACELL D.O.O.
8
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
541376001609
DIACELL D.O.O.
2
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
natrijum-hlorid,
0.05g/L+
4.48g/L;pl. kesa,
1x2000ml
Dianeal PD4
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 22.7g/L+
5.38g/L+ 0.18g/L+
0.05g/L+
4.48g/L;pl. kesa,
1x2500ml
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
998, 20
Dianeal PD4
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 22.7g/L+
5.38g/L+ 0.18g/L+
0.05g/L+
4.48g/L;pl. kesa,
1x5000ml
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
1.383, 70
Dianeal PD4
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 38.6g/L+
5.38g/L+ 0.18g/L+
0.05g/L+
4.48g/L;pl. kesa,
1x2000ml
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
998, 60
Dianeal PD4
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 38.6g/L+
5.38g/L+ 0.18g/L+
0.05g/L+
4.48g/L;pl. kesa,
1x2500ml
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
998, 20
Dianeal PD4
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 38.6g/L+
5.38g/L+ 0.18g/L+
0.05g/L+
4.48g/L;pl. kesa,
1x5000ml
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
1.383, 70
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
852
853
854
855
856
B05DB..
B05DB..
B05DB..
B05DB..
B05DB..
917571
6
917570
0
917571
7
FRESENIUS
404624107382
MEDICAL CARE
9
SRBIJA D.O.O.
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
FRESENIUS
404624107394
MEDICAL CARE
2
SRBIJA D.O.O.
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
FRESENIUS
404624107384
MEDICAL CARE
3
SRBIJA D.O.O.
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
Balance 1.5%
glukoze, 1.25 mmol/L
kalcijuma
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.79g/L+
7.85g/L+ 0.18g/L+
0.1g/L+
16.5g/L;kesa,
4x2000ml
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.451, 40
Balance 1.5%
glukoze, 1.25 mmol/l
kalcijuma
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.64g/L +
Fresenius Medical
3.925g/L +
Care Deutschland
0.1838g/L +
GmbH
0.1017g/L + 15 g/L,
ukupno 4 kom,
kesa, 4 x 2500 mL
Nemačka
3.451, 40
Balance 2.3%
glukoze, 1.25 mmol/L
kalcijuma
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.79g/L+
7.85g/L+ 0.18g/L+
0.1g/L+
22.73g/L;kesa,
4x2000ml
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.451, 40
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.451, 40
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.451, 40
917570
1
FRESENIUS
404624107396
MEDICAL CARE
6
SRBIJA D.O.O.
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
Balance 2.3%
glukoze, 1.25 mmol/L
kalcijuma
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.64g/L +
3.925g/L +
0.1838g/L +
0.1017g/L +
22.73g/L, ukupno 4
kom, kesa, 4 x
2500 mL
917571
8
FRESENIUS
404624107386
MEDICAL CARE
7
SRBIJA D.O.O.
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
Balance 4.25%
glukoze, 1.25 mmol/L
kalcijuma
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.79g/L+
7.85g/L+ 0.18g/L+
0.1g/L+
42.5g/L;kesa,
4x2000ml
857
858
859
860
B05DB..
B05DB..
B05DB..
B05DB..
861
B05DB..
862
B05DB..
917570
2
917574
3
917574
4
917574
5
FRESENIUS
404624107398
MEDICAL CARE
0
SRBIJA D.O.O.
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
FRESENIUS
404624107388
MEDICAL CARE
1
SRBIJA D.O.O.
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
FRESENIUS
404624107390
MEDICAL CARE
4
SRBIJA D.O.O.
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
FRESENIUS
404624107392
MEDICAL CARE
8
SRBIJA D.O.O.
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
Balance 4.25%
glukoze, 1.25 mmol/L
kalcijuma
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.64g/L +
3.925g/L +
0.1838g/L +
0.1017g/L +
42.5g/L, ukupno 4
kom, kesa, 4 x
2500 mL
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.451, 40
Balance 1.5%
glukoze, 1.75 mmol/L
kalcijuma
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.79g/L+
7.85g/L+ 0.26g/L+
0.1g/L+
15g/L;kesa,
4x2000ml
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.451, 40
Balance 2.3%
glukoze, 1.75 mmol/L
kalcijuma
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.79g/L+
7.85g/L+ 0.26g/L+
0.1g/L+
22.73g/L;kesa,
4x2000ml
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.451, 40
Balance 4.25%
glukoze, 1.75 mmol/L
kalcijuma
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.79g/L+
7.85g/L+ 0.26g/L+
0.1g/L+
42.5g/L;kesa,
4x2000ml
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.451, 40
Baxter Healthcare
Irska
2.031, 20
glukoza, natrijumhlorid, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid, natrijumhidrogenkarbonat,
natrijum-laktat
917576
541376027321 DIACELL D.O.O.
glukoza, natrijum-
Physioneal 40 glukoza rastvor za
0
863
864
865
866
B05DB..
B05DB..
B05DB..
B05DB..
917576
2
917576
1
917576
3
917576
5
1
hlorid, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid, natrijumhidrogenkarbonat,
natrijum-laktat
1.36% m/v /
13.6mg/ml
peritonealnu
dijalizu; 13.6g/l+
5.38g/l+ 0.184g/l+
0.051g/l+ 2.1g/l+
1.68g/l; dvostruka
plastična kesa,
1x2000ml
S.A.
541376019056
DIACELL D.O.O.
3
glukoza, natrijumhlorid, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid, natrijumhidrogenkarbonat,
natrijum-laktat
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 13.6g/l+
Physioneal 40 glukoza 5.38g/l+ 0.184g/l+
1.36% m/v /
0.051g/l+ 2.1g/l+
13.6mg/ml
1.68g/l;
jednostruka
plastična kesa,
1x2500ml
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
1.743, 60
541376019052
DIACELL D.O.O.
5
glukoza, natrijumhlorid, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid, natrijumhidrogenkarbonat,
natrijum-laktat
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 13.6g/l+
Physioneal 40 glukoza
5.38g/l+ 0.184g/l+
1.36% m/v /
0.051g/l+ 2.1g/l+
13.6mg/ml
1.68g/l; dvostruka
plastična kesa,
1x2500ml
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
2.516, 30
541376027332
DIACELL D.O.O.
7
glukoza, natrijumhlorid, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid, natrijumhidrogenkarbonat,
natrijum-laktat
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 22.7g/l+
Physioneal 40 glukoza
5.38g/l+ 0.184g/l+
2.27% m/v /
0.051g/l+ 2.1g/l+
22.7mg/ml
1.68g/l; dvostruka
plastična kesa,
1x2000ml
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
2.018, 60
541376019057
DIACELL D.O.O.
0
glukoza, natrijumhlorid, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid, natrijumhidrogenkarbonat,
natrijum-laktat
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 22.7g/l+
Physioneal 40 glukoza
5.38g/l+ 0.184g/l+
2.27% m/v /
0.051g/l+ 2.1g/l+
22.7mg/ml
1.68g/l;
jednostruka
plastična kesa,
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
1.742, 40
1x2500ml
867
868
869
870
B05DB..
B05DB..
917576
4
917576
6
541376019053
DIACELL D.O.O.
2
glukoza, natrijumhlorid, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid, natrijumhidrogenkarbonat,
natrijum-laktat
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 22.7g/l+
Physioneal 40 glukoza
5.38g/l+ 0.184g/l+
2.27% m/v /
0.051g/l+ 2.1g/l+
22.7mg/ml
1.68g/l; dvostruka
plastična kesa,
1x2500ml
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
2.490, 90
541376027418
DIACELL D.O.O.
8
glukoza, natrijumhlorid, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid, natrijumhidrogenkarbonat,
natrijum-laktat
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 38.6g/l+
Physioneal 40 glukoza
5.38g/l+ 0.184g/l+
3.86% m/v /
0.051g/l+ 2.1g/l+
38.6mg/ml
1.68g/l; dvostruka
plastična kesa,
1x2000ml
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
2.031, 20
CAPD 2 sleep safe
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.786 g/l +
7.847 g/l + 0.2573
g/l + 0.1017 g/l +
15 g/l; kesa,
2x5000ml
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.000, 70
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.118, 90
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.323, 10
B05DB..
natrijum hlorid,
natrijum laktat,
kalcijum hlorid,
magnezijum hlorid,
glukoza
B05DB..
FRESENIUS
404624100125
MEDICAL CARE
9
SRBIJA D.O.O.
natrijum hlorid,
natrijum laktat,
kalcijum hlorid,
magnezijum hlorid,
glukoza
CAPD 2 Stay Safe
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.786g/L+
3.925g/L+
0.257g/L+
0.102g/L+ 15g/L;
kesa, 4x2000ml
CAPD 2 Stay Safe
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.786g/L+
917511
7
871
B05DB..
917575
3
FRESENIUS
404624100179
MEDICAL CARE
2
SRBIJA D.O.O.
natrijum hlorid,
natrijum laktat,
kalcijum hlorid,
magnezijum hlorid,
glukoza
872
B05DB..
917575
4
FRESENIUS
404624100181
MEDICAL CARE
5
SRBIJA D.O.O.
natrijum hlorid,
natrijum laktat,
kalcijum hlorid,
magnezijum hlorid,
glukoza
873
874
875
876
877
B05DB..
B05DB..
B05DB..
B05DB..
B05DB..
917511
9
917575
5
917575
6
917511
8
917575
7
FRESENIUS
404624107363
MEDICAL CARE
8
SRBIJA D.O.O.
FRESENIUS
404624100194
MEDICAL CARE
5
SRBIJA D.O.O.
natrijum hlorid,
natrijum laktat,
kalcijum hlorid,
magnezijum hlorid,
glukoza
natrijum hlorid,
natrijum laktat,
kalcijum hlorid,
magnezijum hlorid,
glukoza
FRESENIUS
404624100196
MEDICAL CARE
9
SRBIJA D.O.O.
natrijum hlorid,
natrijum laktat,
kalcijum hlorid,
magnezijum hlorid,
glukoza
FRESENIUS
404624107365
MEDICAL CARE
2
SRBIJA D.O.O.
natrijum hlorid,
natrijum laktat,
kalcijum hlorid,
magnezijum hlorid,
glukoza
FRESENIUS
404624100235
MEDICAL CARE
5
SRBIJA D.O.O.
natrijum hlorid,
natrijum laktat,
kalcijum hlorid,
magnezijum hlorid,
glukoza
3.925g/L+
0.257g/L+
0.102g/L+ 15g/L;
kesa, 4x2500ml
CAPD 3 sleep safe
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.786 g/l +
7.847 g/l + 0.2573
g/l + 0.1017 g/l +
42.5 g/l; kesa,
2x5000ml
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.000, 70
CAPD 3 Stay Safe
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.786g/L+
3.925g/L+
0.257g/L+
0.1017g/L+
42.5g/L; kesa,
4x2000ml
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.118, 90
CAPD 3 Stay Safe
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.786g/L+
3.925g/L+
0.257g/L+
0.1017g/L+
42.5g/L; kesa,
4x2500ml
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.323, 10
CAPD 4 sleep safe
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.786 g/l +
7.847 g/l + 0.2573
g/l + 0.1017 g/l +
22.73 g/l; kesa,
2x5000ml
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.000, 70
CAPD 4 Stay Safe
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.786g/L+
3.925g/L+
0.257g/L+
0.1017g/L+
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.118, 90
22.73g/L; kesa,
4x2000ml
878
879
880
881
882
883
B05DB..
B05DB...
B05DB...
B05DB..
B05DB..
B05DB..
FRESENIUS
404624100206
MEDICAL CARE
5
SRBIJA D.O.O.
natrijum hlorid,
natrijum laktat,
kalcijum hlorid,
magnezijum hlorid,
glukoza
FRESENIUS
404624100235
MEDICAL CARE
5
SRBIJA D.O.O.
natrijum hlorid,
natrijum laktat,
kalcijum hlorid,
magnezijum hlorid,
glukoza
FRESENIUS
404624107352
MEDICAL CARE
2
SRBIJA D.O.O.
natrijum hlorid,
natrijum laktat,
kalcijum hlorid,
magnezijum hlorid,
glukoza
FRESENIUS
404624100243
MEDICAL CARE
0
SRBIJA D.O.O.
natrijum hlorid,
natrijum laktat,
kalcijum hlorid,
magnezijum hlorid,
glukoza
917572
3
FRESENIUS
404624107413
MEDICAL CARE
0
SRBIJA D.O.O.
natrijum hlorid,
natrijum laktat,
kalcijum hlorid,
magnezijum hlorid,
glukoza
917572
4
FRESENIUS
404624100251
MEDICAL CARE
5
SRBIJA D.O.O.
natrijum hlorid,
natrijum laktat,
kalcijum hlorid,
magnezijum hlorid,
glukoza
917575
8
917572
0
917572
1
917572
2
CAPD 4 Stay Safe
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.786g/L+
3.925g/L+
0.257g/L+
0.1017g/L+
22.73g/L; kesa,
4x2500ml
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.323, 10
CAPD 17 Stay Safe
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.79g/L+
7.85g/L+ 0.18g/L+
0.1g/L+ 15g/L;
kesa, 4x2000ml
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.118, 90
CAPD 17 Stay Safe
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.79g/L+
7.85g/L+ 0.18g/L+
0.1g/L+ 15g/L;
kesa, 4x2500ml
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.323, 10
CAPD 18 Stay Safe
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.79g/L+
7.85g/L+ 0.18g/L+
0.1g/L+ 42.5g/L;
kesa, 4x2000ml
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.118, 90
CAPD 18 Stay Safe
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.79g/L+
7.85g/L+ 0.18g/L+
0.1g/L+ 42.5g/L;
kesa, 4x2500ml
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.323, 10
CAPD 19 Stay Safe
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.79g/L+
7.85g/L+ 0.18g/L+
0.1g/L+ 22.73g/L;
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.118, 90
kesa, 4x2000ml
917572
5
FRESENIUS
404624107354
MEDICAL CARE
6
SRBIJA D.O.O.
natrijum hlorid,
natrijum laktat,
kalcijum hlorid,
magnezijum hlorid,
glukoza
CAPD 19 Stay Safe
rastvor za
peritonealnu
dijalizu; 5.79g/L+
7.85g/L+ 0.18g/L+
0.1g/L+ 22.73g/L;
kesa, 4x2500ml
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.323, 10
Kalium chlorid
″Fresenius″
koncentrat za
rastvor za inf.;
1mmol/ml; ampula,
20x20ml
Fresenius Kabi
Norge AS
Norveška
1.046, 30
Natriumbicarbonat
Fresenius 8, 4% Konzentrat
koncentrat za inf.;
8, 4%; bočica,
10x100ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
2.676, 80
884
B05DB..
885
B05XA01
886
017515
B05XA01
0
887
B05XA02
888
B05XA02
889
B05XA03
890
B05XA03
017524
0
860009701068
HEMOFARM AD
9
natrijum hlorid
Natrii chloridi
infundibile
rastvor za inf.; 0,
9%; plastična boca,
1x500ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
88, 90
891
B05XA03
017551
0
860009720012
HEMOFARM AD
7
natrijum hlorid
Natrii chloridi
infundibile
rastvor za inf.; 0,
9%; boca staklena,
1x500ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
88, 90
892
B05XA03
017551
6
860009720039
HEMOFARM AD
4
natrijum hlorid
Natrii chloridi
infundibile
rastvor za inf.; 9g/l;
Hemomont D.O.O.
boca, 1x250ml
Crna Gora
72, 60
893
B05XA03
017518
0
860006410404
ZDRAVLJE A.D.
5
natrijum hlorid
Natrii chloridi
infundibile
rastvor za inf.; 0,
9%; boca, 1x500ml
Republika
Srbija
88, 90
Španija; Italija;
Velika Britanija; 102, 10
Belgija; Irska
Španija; Italija;
Velika Britanija; 72, 60
Belgija; Irska
kalijum hlorid
908888247707 PEYTON MEDICAL
4
D.O.O.
kalijum hlorid
natrijum
hidrogenkarbonat
013311
0
860601092562 PEYTON MEDICAL
7
D.O.O.
natrijum
hidrogenkarbonat
natrijum hlorid
Zdravlje A.D.
894
B05XA03
017035
0
541376047267
DIACELL D.O.O.
6
natrijum hlorid
Natrii chloridi
infundibile 0.9%
Bieffe Medital S.A.;
Bieffe Medital SPA;
rastvor za inf.; 9g/l; Baxter Healthcare
kesa, 1x100ml
LTD; Baxter S.A.;
Baxter Healthcare
S.A.
895
B05XA03
017535
1
541376047269
0;
DIACELL D.O.O.
541376047275
natrijum hlorid
Natrii chloridi
infundibile 0.9%
Bieffe Medital S.A.;
rastvor za inf.; 9g/l;
Bieffe Medital SPA;
kesa, 1x250ml
Baxter Healthcare
1;
896
B05XA03
LTD; Baxter S.A.;
Baxter Healthcare
S.A.
Natrii chloridi
infundibile 0.9%
Bieffe Medital S.A.;
Bieffe Medital SPA;
rastvor za inf.; 9g/l; Baxter Healthcare
kesa, 1x500ml
LTD; Baxter S.A.;
Baxter Healthcare
S.A.
Španija; Italija;
Velika Britanija; 88, 90
Belgija; Irska
Španija; Italija;
Velika Britanija; 180, 40
Belgija; Irska
017535
2
541376047275
DIACELL D.O.O.
1
natrijum hlorid
Natrii chloridi
infundibile 0.9%
Bieffe Medital S.A.;
Bieffe Medital SPA;
rastvor za inf.; 9g/l; Baxter Healthcare
kesa, 1x1000ml
LTD; Baxter S.A.;
Baxter Healthcare
S.A.
natrijum hlorid
897
B05XA03
017535
3
541376047286
7;
DIACELL D.O.O.
541376013725
4;
898
B05XA03
017558
2
860601092550 PEYTON MEDICAL
4
D.O.O.
natrijum hlorid
Sodium Chloride
rastvor za inf.; 9g/l;
Fresenius Kabi
staklene boce,
Italia S.R.L.
49x100ml
Italija
4.156, 90
899
B05XA03
017558
1
860601092549 PEYTON MEDICAL
8
D.O.O.
natrijum hlorid
Sodium Chloride
rastvor za inf.; 9g/l;
Fresenius Kabi
staklena boca,
Italia S.R.L.
1x500ml
Italija
100, 90
900
B05XA03
017531
2
403053906869 B.BRAUN ADRIA
7
RSRB D.O.O.
natrijum hlorid
Sodium Chloride 0,
9%
rastvor za inf.; 9g/l;
B.Braun Melsungen
plastične boce,
AG
20x100ml
Nemačka
2.088, 30
901
B05XB02
902
017405
B05XB02
0
Dipeptiven
koncentrat za
rastvor za inf.;
20g/100ml; boca,
10x100ml
Austrija
43.147,
60
903
B05XC..
alanil glutamin
860601092501 PEYTON MEDICAL
6
D.O.O.
alanil glutamin
askorbinska
kiselina,
nikotinamid,
natrijumpentotenat,
piridoksin,
riboflavin, tiamin,
folna kiselina,
biotin,
Fresenius Kabi
Austria GmbH
cijanokobalamin
904
B05XC..
005272
0
860601092557 PEYTON MEDICAL
3
D.O.O.
askorbinska
kiselina,
nikotinamid,
natrijumpentotenat,
piridoksin,
riboflavin, tiamin,
folna kiselina,
biotin,
cijanokobalamin
Soluvit N
prašak za rastvor za
inf.; 100mg+
40mg+ 15mg+
Fresenius Kabi
4mg+ 3, 6mg + 2,
Austria GmbH
5mg+ 0, 4mg+
60mcg+ 5mcg;
bočica, 10x10ml
Austrija
3.571, 50
multiBic 2mmol/l
kalijuma
rastvor za
hemofiltraciju;
6.136g/l +
0.1491g/l + 2.94g/l
+ 0.2205g/l +
0.1017g/l + 1g/l;
kesa, 2x5000ml
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.499, 10
B05ZB..
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid,
natrijumhidrogenkarbonat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
906
B05ZB..
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid,
natrijumhidrogenkarbonat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
907
C
KARDIOVASKULARNI SISTEM - LEKOVI KOJI
DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM
908
C01AA05
digoksin
909
C01AA05
110025
4
860010151573 IVANČIĆ I SINOVI
5
D.O.O.
digoksin
Digoxicor
tableta; 0.25mg;
ukupno 50 kom,
blister, 5 x 10 kom
Sopharma PLC
Bugarska
193, 80
910
C01AA05
110025
2
860006410043
ZDRAVLJE A.D.
6
digoksin
Dilacor
tabl. 20x0, 25mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
83, 20*
911
C01AA05
010025
0
860006410042
ZDRAVLJE A.D.
9
digoksin
Dilacor
rastvor za inj./ inf.;
0, 25mg/2ml;
ampula, 6x2ml
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
176, 60*
912
C01BC03
913
C01BC03
Profenan
film tabl. 50x150mg Slaviamed D.O.O.
Republika
345, 10
905
917516
0
FRESENIUS
404624107484
MEDICAL CARE
0
SRBIJA D.O.O.
propafenon hlorid
SLAVIAMED D.O.O.
propafenon hlorid
Srbija
propafenon hlorid
Profenan
film tabl. 50x300mg Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
697, 10
860009741679
HEMOFARM AD
5
propafenon hlorid
Propafen
film tabl. 50x150mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
346, 50*
860009741680
HEMOFARM AD
1
propafenon hlorid
Propafen
film tabl. 50x300mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
698, 50*
amjodaron
Amiodaron
tabl. 60x200mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
898, 20*
358291004166 SANOFI-AVENTIS
5
D.O.O
amjodaron
Cordarone
tabl. 30x200mg
Sanofi Winthrop
Industrie
Francuska
711, 10
010135
5
358291003461 SANOFI-AVENTIS
2
D.O.O
amjodaron
Cordarone
rastvor za inj.;
150mg/3ml;
ampula, 6x3ml
Sanofi Winthrop
Industrie
Francuska
1.262, 80
921
C01BD0
1
110144
0
SANDOZ
908888075078 PHARMACEUTICALS
0
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
amjodaron
Sedacoron
tabl. 50x200mg
Ebewe Arzneimittel
GmbH
Austrija
1.030, 60
922
C01BD0
1
010144
1
SANDOZ
908888085149 PHARMACEUTICALS
4
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
amjodaron
Sedacoron
rastvor za inf.;
50mg/ml; ampula,
5x3ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
747, 10
923
C01CA04
924
010514
C01CA04
6
426009907025
MEDIKUNION D.O.O. dopamin
4
Dopamin Admeda 50
koncentrat za
rastvor za inf.;
50mg/5ml; ampula,
5x5ml
Haupt Pharma
Wulfing GmbH
Nemačka
528, 10
925
010514
C01CA04
5
426009907026
MEDIKUNION D.O.O. dopamin
1
koncentrat za
rastvor za inf.;
Dopamin Admeda 200
200mg/10ml;
ampula, 5x10ml
Wulfing Pharma
GmbH za Admeda
Arzneimittel GmbH
Nemačka
354, 60
926
C01CA07
927
010540
C01CA07
1
Dobutamin Admeda
250
Haupt Pharma
Wulfing GmbH
Nemačka
517, 40
914
C01BC03
SLAVIAMED D.O.O.
915
C01BC03
110113
0
916
C01BC03
110113
1
917
C01BD0
1
918
C01BD0
1
110140
2
860006410011
ZDRAVLJE A.D.
5
919
C01BD0
1
110135
4
920
C01BD0
1
amjodaron
dopamin
dobutamin
426009907024
MEDIKUNION D.O.O. dobutamin
7
koncentrat za
rastvor za inf.;
250mg/50ml;
ampula, 1x50ml
928
C01CA24
929
C01CA24
930
C01CX08
931
010550
C01CX08
0
932
C01DA0
2
933
C01DA0
2
010218
2
860009701251
HEMOFARM AD
5
934
C01DA0
2
010218
0
860009701251
HEMOFARM AD
5
935
C01DA0
2
936
C01DA0
2
937
C01DA0
5
938
C01DA0
5
939
C01DA0
8
epinefrin
010503
1
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100021
ZRENJANIN - U
3
STEČAJU
epinefrin
rastvor za inj.;
Adrenalin HCL 1:1000 1mg/ml; ampula,
50x1ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
2.329, 50
Simdax
koncentrat za
rastvor za inf.; 2,
5mg/ml; bočica,
1x5ml
Orion Corporation
Orion Pharma
Finska
103.891,
80
Nirmin
rastvor za inj.;
1mg/1, 6ml;
ampula, 50x1, 6ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.167,
70*
Nirmin
koncentrat za
rastvor za inf.;
5mg/1, 6ml;
ampula, 50x1, 6ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
2.310,
10*
Nitroglicerin
sublingvalna
tableta; 0.5mg;
ukupno 40 kom,
bočica staklena, 1 x
40 kom
Jaka-80 Radoviš
A.D.
Makedonija
139, 50
Nitrolingual
sublingvalni sprej;
0, 4mg/dozi;
200doza, boca sa
pumpom za
doziranje, 1x12,
2ml
G.Pohl-Boskamp
GmbH & Co.KG
Nemačka
597, 40
Dilcoran
retard tabl.
20x80mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
122, 00*
levosimendan
643210001020 MEDIS PHARMA
9
D.O.O.
levosimendan
gliceril trinitrat
110210
1
710262
1
531001000527
JAKA 80N DOO NIŠ
4
383700008199 MEDIS PHARMA
2
D.O.O.
gliceril trinitrat
gliceril trinitrat
gliceril trinitrat
gliceril trinitrat
pentaeritritil
tetranitrat
110243
0
860009701047
HEMOFARM AD
4
pentaeritritil
tetranitrat
izosorbid dinitrat
940
C01DA0
8
110208
2
860880810052
GALENIKA AD
0
izosorbid dinitrat
Cornilat
tabl. 20x20mg
Galenika AD
Republika
Srbija
90, 80*
941
C01DA0
8
110207
0
860880900044 SRBOLEK A.D. U
7
STEČAJU
izosorbid dinitrat
Difutrat
retard kaps.
20x20mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
90, 10
942
C01DA0
8
110207
1
860880900045 SRBOLEK A.D. U
4
STEČAJU
izosorbid dinitrat
Difutrat
retard kaps.
60x20mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
270, 80
943
C01DA0
8
110206
0
860006410197
ZDRAVLJE A.D.
6
izosorbid dinitrat
Isosorb retard
kaps.sa produženim
oslobađanjem,
tvrda, 60x20mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
318, 80*
944
C01DA1
4
945
C01DA1
4
Isocard
tabl. sa produženim
oslobađanjem,
50x60mg
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
736, 80
Olicard
kapsula sa
produženim
oslobađanjem,
tvrda; 40mg;
ukupno 50 kom,
blister, 5 x 10 kom
Temmler Pharma
GmbH & CO. KG
Nemačka
478, 10
Temmler Pharma
GmbH & CO. KG
Nemačka
723, 60
946
C01DA1
4
izosorbid 5
mononitrat
110247
1
110258
1
BELUPO, LIJEKOVI I
385034303213
KOZMETIKA D.D. 1
PREDSTAVNIŠTVO
ABBOTT
800266000932
LABORATORIES S.A.
6
– PREDSTAVNIŠTVO
izosorbid 5
mononitrat
izosorbid 5
mononitrat
947
C01DA1
4
110258
4
ABBOTT
800266000931
LABORATORIES S.A.
9
– PREDSTAVNIŠTVO
izosorbid 5
mononitrat
Olicard
kapsula sa
produženim
oslobađanjem,
tvrda; 60mg;
ukupno 50 kom,
blister, 5 x 10 kom
948
C01DA1
4
110245
0
860009741670
HEMOFARM AD
2
izosorbid 5
mononitrat
Monizol
tabl. 30x20mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
115, 90*
949
C01DA1
4
110245
2
860009741691
HEMOFARM AD
7
izosorbid 5
mononitrat
Monizol
tabl. 30x40mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
188, 20*
950
C01DA1
4
110230
2
860500080009
SLAVIAMED D.O.O.
8
izosorbid 5
mononitrat
Monosan
tabl. 30x20mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
115, 90*
951
C01DA1
4
110230
0
860500080010
SLAVIAMED D.O.O.
4
izosorbid 5
mononitrat
Monosan
tabl. 30x40mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
188, 20*
952
C01DX1
2
molsidomin
953
C01DX1
2
110252
0
860881100181 UNION-MEDIC
4
D.O.O. NOVI SAD
molsidomin
Lopion
tableta; 2mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
168, 80
954
C01DX1
2
110252
2
860881100183 UNION-MEDIC
8
D.O.O. NOVI SAD
molsidomin
Lopion forte
tabl. 30x4mg
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
186, 80
955
C01DX1
2
110252
1
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100182
ZRENJANIN - U
1
STEČAJU
molsidomin
Lopion retard
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
20x8mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
259, 70
956
C01EB15
957
C01EB15
110914
1
RICHTER GEDEON
599700130431
NYRT0
PREDSTAVNIŠTVO
trimetazidin
Moduxin MR
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
30x35mg
Gedeon Richter
Polska SP. Z.O.O.;
Gedeon Richter PLC
Poljska;
Mađarska
258, 50
958
C01EB15
110914
2
RICHTER GEDEON
599700130231
NYRT6
PREDSTAVNIŠTVO
trimetazidin
Moduxin MR
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
60x35mg
Gedeon Richter
Polska SP. Z.O.O.;
Gedeon Richter PLC
Poljska;
Mađarska
517, 00
Preductal MR
film tabl.sa
modifikovanim
oslobađanjem,
60x35mg
Les Laboratoires
Servier Industrie;
Servier (Ireland)
Industries LTD;
Anpharm
Przedsiebiorstwo
Farmaceutyczne
S.A.
Francuska;
Irska; Poljska
806, 90
Trimecard
tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem;
35mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
258, 50
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
517, 00
Alvogen D.O.O.
Barice
Republika
Srbija
258, 50
959
960
trimetazidin
110912
C01EB15
0
C01EB15
110913
0
359445580036
2;
LES LABORATOIRES
539118911318
SERVIER 2;
PREDSTAVNIŠTVO
590674020150
7
860600708318 PHARMASWISS
7
D.O.O.
trimetazidin
trimetazidin
961
C01EB15
110913
3
860600708319 PHARMASWISS
4
D.O.O.
trimetazidin
Trimecard
tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem;
35mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
962
C01EB15
110912
9
860601593017 ALVOGEN PHARMA
6
D.O.O.
trimetazidin
Trimetacor
tableta sa
produženim
oslobađanjem;
35mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
963
964
965
C01EB15
C01EB15
C01EB15
110913
1
110913
2
860610640734 ALVOGEN PHARMA
1
D.O.O.
860601030336
PHARMAS D.O.O.
4
110910
0
860601030337
PHARMAS D.O.O.
1
110913
4
SANDOZ
860601089376 PHARMACEUTICALS
6
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
966
C01EB15
967
C01EB17
968
110912
C01EB17
5
539118912024
LES LABORATOIRES
1;
SERVIER 359445130044
PREDSTAVNIŠTVO
6
969
110912
C01EB17
6
539118913121
LES LABORATOIRES
6;
SERVIER 359445140043
PREDSTAVNIŠTVO
6
970
C01EB18
971
110913
C01EB18
5
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
60x35mg
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
518, 40*
trimetazidin
tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem;
Trimetazidin PharmaS
35mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
258, 50
trimetazidin
tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem;
Trimetazidin PharmaS
35mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
517, 00
trimetazidin
tableta sa
produženim
oslobađanjem;
35mg; ukupno 60
kom, blister, 2 x 30
kom
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
518, 40*
film tabl. 56x5mg
Servier (Ireland)
Industries LTD; Les Irska;
Laboratoires Servier Francuska
Industrie
5.085, 10
Coraxan
film tabl. 56x7.5mg
Servier (Ireland)
Industries LTD; Les Irska;
Laboratoires Servier Francuska
Industrie
5.085, 10
Ranexa 375
tableta sa
produženim
oslobađanjem;
375mg; ukupno 60
Menarini-Von
Heyden GMBH
5.471, 20
trimetazidin
Trimetacor
Trimetazidin Sandoz
ivabradin
ivabradin
ivabradin
Coraxan
ranolazin
BERLIN-CHEMIE AG
401305401909
(MENARINI GROUP)
2
– PREDSTAVNIŠTVO
ranolazin
Nemačka
kom, blister, 6 x 10
kom
972
C01EB18
110913
6
110913
7
BERLIN-CHEMIE AG
401305401910
(MENARINI GROUP)
8
– PREDSTAVNIŠTVO
BERLIN-CHEMIE AG
401305401911
(MENARINI GROUP)
5
– PREDSTAVNIŠTVO
ranolazin
ranolazin
Ranexa 500
tableta sa
produženim
oslobađanjem;
500mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Menarini-Von
Heyden GMBH
Nemačka
5.471, 20
Ranexa 750
tableta sa
produženim
oslobađanjem;
750mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Menarini-Von
Heyden GMBH
Nemačka
5.471, 20
Methyldopa
film tabl. 20x250mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
170, 90*
Moxogamma 0, 2
Artesan Pharma
GmbH & Co.KG za
film tabl. 30x0, 2mg
Wörwag Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
450, 10
Moxogamma 0, 3
Artesan Pharma
GmbH & Co.KG za
film tabl. 30x0, 3mg
Wörwag Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
477, 10
Nemačka
710, 60
973
C01EB18
974
C02AB02
975
110343
C02AB02
2
976
C02AB02
977
110309
C02AC05
0
WORWAG PHARMA
403067400931
GMBH & CO.KG 9
PREDSTAVNIŠTVO
978
110309
C02AC05
2
WORWAG PHARMA
403067400932
GMBH & CO.KG 6
PREDSTAVNIŠTVO
979
110309
C02AC05
3
WORWAG PHARMA
403067400933
GMBH & CO.KG 3
PREDSTAVNIŠTVO
moksonidin
Moxogamma 0, 4
Artesan Pharma
GmbH & Co.KG za
film tabl. 30x0, 4mg
Wörwag Pharma
GmbH & Co.KG
980
C02AC05
110348
1
ABBOTT
376000832208
LABORATORIES S.A.
1
– PREDSTAVNIŠTVO
moksonidin
Physiotens
film tabl. 28x0, 2mg
Abbott Healthcare
SAS
Francuska
533, 30
981
C02AC05
110348
2
ABBOTT
376000832207
LABORATORIES S.A.
4
– PREDSTAVNIŠTVO
moksonidin
Physiotens
film tabl. 28x0, 4mg
Abbott Healthcare
SAS
Francuska
845, 00
982
C02AC06
metildopa
860009740065
HEMOFARM AD
7
metildopa
moksonidin
moksonidin
moksonidin
rilmenidin
110389
2
LES LABORATOIRES
359445550021
SERVIER 7
PREDSTAVNIŠTVO
983
C02AC06
984
C02CA04
985
C02CA04
110376
5
860006410010
ZDRAVLJE A.D.
8
986
C02CA04
110376
6
860006410012
ZDRAVLJE A.D.
2
987
110300
C02CA04
9
988
C02CA06
989
C02CA06
Tenaxum
tabl. 30x1mg
Les Laboratoires
Servier Industrie
Francuska
952, 90
doksazosin
Alphapres
tabl. 30x1mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
182, 80*
doksazosin
Alphapres
tabl. 30x2mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
309, 90*
Kamiren XL
tabl. sa
modifikovanim
oslobađanjem,
30x4mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
681, 10
Ebrantil 25
rastvor za
injekciju/infuziju;
25mg/5ml; ukupno
5 kom, ampula, 5 x
5 ml
Takeda GmbH
Nemačka
2.026,
10*
Ebrantil 50
rastvor za
injekciju/infuziju;
50mg/10ml;
ukupno 5 kom,
ampula, 5 x 10 ml
Takeda GmbH
Nemačka
2.576,
40*
rilmenidin
doksazosin
383898952479
KRKA FARMA D.O.O.
1
doksazosin
urapidil
010329
0
010329
1
860610223306 TAKEDA GMBH –
7
PREDSTAVNIŠTVO
860610223307 TAKEDA GMBH –
4
PREDSTAVNIŠTVO
urapidil
990
C02CA06
urapidil
991
C02KX01
992
C02KX01
110391
0
383700009475 MEDIS PHARMA
6
D.O.O.
bosentan
Tracleer
film tabl. 56x62,
5mg
Actelion
Pharmaceuticals
LTD
Švajcarska
275.375,
90
993
C02KX01
110391
1
383700009476 MEDIS PHARMA
3
D.O.O.
bosentan
Tracleer
Actelion
film tabl. 56x125mg Pharmaceuticals
LTD
Švajcarska
284.206,
90
994
C02KX02
ambrisentan
Volibris
film tableta; 5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Aspen Bad Oldesloe
GmbH
Nemačka
273.594,
10
ambrisentan
Volibris
film tableta; 10mg;
ukupno 30 kom,
Aspen Bad Oldesloe
GmbH
Nemačka
273.594,
10
bosentan
ambrisentan
995
C02KX02
110330
0
GLAXOSMITHKLINE
860610595475
EXPORT LIMITED 4
PREDSTAVNIŠTVO
996
C02KX02
110330
1
860610595476 GLAXOSMITHKLINE
1
EXPORT LIMITED -
PREDSTAVNIŠTVO
997
C03AA03
998
C03AA03
999
C03BA11
100
0
C03BA11
100
1
C03BA11
110304
5
100
2
C03BA11
100
3
C03BA11
100
4
C03CA01
100
5
C03CA01
040041
1
860010151555 IVANČIĆ I SINOVI
1
D.O.O.
100
6
C03CA01
140014
4
100
7
C03CA01
100
8
blister, 3 x 10 kom
hidrohlorotiazid
140041
0
860500080013
SLAVIAMED D.O.O.
5
Diunorm
tabl. 20x25mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
104, 50*
indapamid
Indapamid
obložena tabl. 30x2,
Jugoremedija A.D.
5mg
Republika
Srbija
242, 90
860009740150
HEMOFARM AD
0
indapamid
Indapres
film tabl. 30x2, 5mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
244, 30*
110304
6
860009740146
HEMOFARM AD
3
indapamid
Indapres SR
retard film tabl.
30x1.5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
327, 10*
110305
1
383898950501
KRKA FARMA D.O.O.
1
indapamid
Rawel SR
tabl.sa produženim
oslobadjanjem
30x1.5mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
325, 70
furosemid
Furosemid Ivančić
rastvor za inj.;
10mg/ml; ampula,
10x2ml
Sopharma PLC
Bugarska
371, 80
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100173
ZRENJANIN - U
9
STEČAJU
furosemid
Lasix
tabl. 10x40mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
35, 70
140014
2
358291006692 SANOFI-AVENTIS
7
D.O.O
furosemid
Lasix
tableta; 40mg;
ukupno 12 kom,
blister, 1 x 12 kom
Sanofi Winthrop
Industrie
Francuska
84, 40
C03CA01
140014
3
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100174
ZRENJANIN - U
6
STEČAJU
furosemid
Lasix
tabl. 50x40mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
174, 30
100
9
C03CA01
040014
0
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100171
ZRENJANIN - U
5
STEČAJU
furosemid
Lasix
rastvor za inj.;
20mg/2ml ;
ampula, 5x2ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
72, 50
101
0
C03CA01
040014
1
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100172
ZRENJANIN - U
2
STEČAJU
furosemid
Lasix
rastvor za inj.;
20mg/2ml; ampula,
50x2ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
684, 10
hidrohlorotiazid
indapamid
JUGOREMEDIJA A.D.
ZRENJANIN - U
STEČAJU
furosemid
101
1
C03CA02
101
2
C03CA02
140004
1
860009701003
HEMOFARM AD
0
bumetanid
Yurinex
tabl. 20x1mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
210, 10*
101
3
C03CA02
040004
0
860009701123
HEMOFARM AD
5
bumetanid
Yurinex
rastvor za inj.; 0,
5mg/2ml ; ampula,
10x2ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
175, 60*
101
4
C03CA04
101
5
C03CA04
140047
6
385011421511
TEVA SERBIA D.O.O. torasemid
4
Diuver
tabl. 20x5mg
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
134, 70
101
6
C03CA04
140047
5
385011421512
TEVA SERBIA D.O.O. torasemid
1
Diuver
tabl. 20x10mg
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
219, 10
101
7
C03DA0
1
101
8
C03DA0
1
140044
0
860880810577
GALENIKA AD
8
spironolakton
Spironolakton
tabl. 40x25mg
Galenika AD
Republika
Srbija
297, 20*
101
9
C03DA0
1
140044
1
860880810702
GALENIKA AD
4
spironolakton
Spironolakton
tabl. 30x100mg
Galenika AD
Republika
Srbija
572, 60*
102
0
C03DA0
4
102
1
C03DA0
4
140048
0
PFIZER H.C.P.
403454100882
CORPORATION 5
PREDSTAVNIŠTVO
eplerenon
Inspra
film tabl. 30x25mg
Pfizer PGM
Francuska
4.346, 70
102
2
C03DA0
4
140048
1
PFIZER H.C.P.
403454100883
CORPORATION 2
PREDSTAVNIŠTVO
eplerenon
Inspra
film tabl. 30x50mg
Pfizer PGM
Francuska
4.346, 70
102
3
C03EA..
102
4
C03EA..
Lometazid
tabl. 30x(10mg+
5mg)
Galenika AD
Republika
Srbija
148, 70*
102
5
C03EA01
102
6
C03EA01
Hemopres
tabl. 40x(5mg+
50mg)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
175, 70*
bumetanid
torasemid
spironolakton
eplerenon
amilorid,
metiklotazid
140129
0
860880810118
GALENIKA AD
3
amilorid,
metiklotazid
amilorid,
hidrohlorotiazid
140040
0
860009740049
HEMOFARM AD
7
amilorid,
hidrohlorotiazid
102
7
C04AD0
3
102
8
C04AD0
3
110665
1
860880810567
GALENIKA AD
9
pentoksifilin
Damaton
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
20x400mg
Galenika AD
Republika
Srbija
183, 10*
102
9
C04AD0
3
110635
2
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100273
ZRENJANIN - U
6
STEČAJU
pentoksifilin
Trental
obložena tabl.
20x400mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
194, 40
103
0
C04AD0
3
010635
0
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100271
ZRENJANIN - U
2
STEČAJU
pentoksifilin
Trental
rastvor za inj.;
100mg/5ml;
ampula, 5x5ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
234, 10
Trental
tableta sa
produženim
oslobađanjem;
400mg; ukupno 20
kom, blister, 2 x 10
kom
Sanofi-Aventis
S.P.A.
Italija
236, 70
pentoksifilin
103
1
C04AD0
3
110635
5
358291006238 SANOFI-AVENTIS
7
D.O.O
103
2
C04AE01
103
3
C04AE01
110662
2
860009741694
HEMOFARM AD
8
dihidroergotoksin
Redizork
tabl. 20x1, 5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
154, 80*
103
4
C04AE01
110662
3
860009741695
HEMOFARM AD
5
dihidroergotoksin
Redizork
tabl. 20x4, 5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
280, 40*
103
5
C04AE01
103
6
110645
C04AE01
0
SANDOZ
860601089188 PHARMACEUTICALS
5
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
kodergokrin-mezilat
Redergin
tabl. 20x1, 5mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
153, 40
103
7
110645
C04AE01
1
SANDOZ
860601089189 PHARMACEUTICALS
2
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
kodergokrin-mezilat
Redergin
tabl. 20x4, 5mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
279, 00
103
8
C04AE02
103
9
C04AE02
Sermion
film tabl. 30x30mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
709, 50
pentoksifilin
dihidroergotoksin
kodergokrin-mezilat
nicergolin
110667
0
403454100818 PFIZER H.C.P.
4
CORPORATION -
nicergolin
PREDSTAVNIŠTVO
104
0
deproteinizovani
hemodijalizat teleće
krvi, hemijski i
biološki
standardizovan
C04AX..
015905
0
MEDA
PHARMACEUTICALS
401933860140
SWITZERLAND
3
GMBH PREDSTAVNIŠTVO
104
1
C04AX..
104
2
C05AA06
104
3
C05AA06
410803
0
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100101
ZRENJANIN - U
2
STEČAJU
104
4
C05AA06
510803
1
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100102
ZRENJANIN - U
9
STEČAJU
104
5
C05CA03
104
6
C05CA03
110834
0
INNOTECH
340097000213
INTERNATIONAL 9
PREDSTAVNIŠTVO
104
7
C05CA03
110834
1
INNOTECH
340097000084
INTERNATIONAL 5
PREDSTAVNIŠTVO
104
8
C07AA05
104
9
C07AA05
105
0
C07AA07
105
1
C07AA07
deproteinizovani
hemodijalizat teleće
krvi, hemijski i
biološki
standardizovan
Solcoseryl rastvor za
i.v. injektiranje
rastvor za inj.; 42,
5mg/ml; ampula,
25x2ml
fluorometolon,
neomicin, feniramin
Delmeson
fluorometolon,
neomicin, feniramin
Meda Pharma
GmbH & CO.KG;
Legacy
Pharmaceuticals
Switzerland GmbH
Nemačka;
Švajcarska
5.952, 40
mast; 0, 2mg/g+ 1,
6mg/g+ 11, 5mg/g; Jugoremedija A.D.
tuba, 1x10g
Republika
Srbija
92, 40
Delmeson
supozitorije,
5x(0.1mg+ 3mg+
7.4mg)
Republika
Srbija
82, 00
diosmin
Phlebodia
film tabl. 15x600mg Innothera Chouzy
Francuska
575, 50
diosmin
Phlebodia
film tabl. 30x600mg Innothera Chouzy
Francuska
1.120, 00
Propranolol
tabl. 50x40mg
Galenika AD
Republika
Srbija
116, 10*
Darob mite
tabl. 50x80mg
Abbott GmbH &
Co.KG
Nemačka
461, 20
fluorometolon,
neomicin, feniramin
Jugoremedija A.D.
diosmin
propranolol hlorid
110718
3
860880810515
GALENIKA AD
0
propranolol hlorid
sotalol
110701
8
ABBOTT
403204600093
LABORATORIES S.A.
1
– PREDSTAVNIŠTVO
sotalol
105
2
C07AB02
105
3
C07AB02
110758
0
BERLIN-CHEMIE AG
401305400322
(MENARINI GROUP)
0
– PREDSTAVNIŠTVO
metoprolol
Corvitol 50
tabl. 30x50mg
Berlin Chemie AG
(Menarini Group)
Nemačka
109, 60
105
4
C07AB02
110758
2
BERLIN-CHEMIE AG
401305400354
(MENARINI GROUP)
1
– PREDSTAVNIŠTVO
metoprolol
Corvitol 100
tabl. 30x100mg
Berlin Chemie AG
(Menarini Group)
Nemačka
227, 20
105
5
C07AB02
110788
4
860610359418 GOODWILL PHARMA
1
D.O.O.
metoprolol
Egilok
tabl. 60x25mg
Egis
Pharmaceuticals
PLC
Mađarska
105, 50
105
6
C07AB02
110788
6
860610359419 GOODWILL PHARMA
8
D.O.O.
metoprolol
Egilok
tabl. 60x50mg
Egis
Pharmaceuticals
PLC
Mađarska
195, 60
105
7
C07AB02
110788
5
860610359420 GOODWILL PHARMA
4
D.O.O.
metoprolol
Egilok
tabl. 60x100mg
Egis
Pharmaceuticals
PLC
Mađarska
364, 60
105
8
110781
C07AB02
0
SANDOZ
860601089052 PHARMACEUTICALS
9
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
Metoprolol XL Sandoz
film tabl.sa
modifikovanim
oslobađanjem,
30x47, 5mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
239, 60
105
9
110781
C07AB02
4
SANDOZ
860601089054 PHARMACEUTICALS
3
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
Metoprolol XL Sandoz
film tabl.sa
modifikovanim
oslobađanjem,
30x95mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
287, 90
106
0
110781
C07AB02
2
SANDOZ
860601089050 PHARMACEUTICALS
5
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
metoprolol
Metoprolol XL Sandoz
film tabl.sa
modifikovanim
oslobađanjem,
30x190mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
351, 00
106
1
C07AB02
110775
0
860009701237
HEMOFARM AD
9
metoprolol
Presolol
film tabl. 28x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
105, 50*
106
2
C07AB02
110775
1
860009701187
HEMOFARM AD
7
metoprolol
Presolol
film tabl. 56x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
193, 30*
106
3
C07AB02
110749
6
860009701043
HEMOFARM AD
6
metoprolol
Presolol
film tabl.30x100mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
228, 60*
106
4
C07AB02
010749
7
860009701134
HEMOFARM AD
1
metoprolol
Presolol
rastvor za inj.;
5mg/5ml; ampula,
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
274, 40*
metoprolol
metoprolol
metoprolol
5x5ml
106
5
C07AB03
106
6
C07AB03
110755
2
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100611
ZRENJANIN - U
6
STEČAJU
atenolol
Atenolol
tabl. 20x50mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
88, 60
106
7
C07AB03
110755
0
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100612
ZRENJANIN - U
3
STEČAJU
atenolol
Atenolol
tabl. 14x100mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
109, 50
106
8
C07AB03
110750
0
860006411138
ZDRAVLJE A.D.
8
atenolol
Atenolol
tabl. 14x100mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
110, 90*
106
9
C07AB03
110717
0
860880810177
GALENIKA AD
0
atenolol
Prinorm
tabl. 14x100mg
Galenika AD
Republika
Srbija
110, 90*
107
0
C07AB07
107
1
C07AB07
110704
1
860006422246
ZDRAVLJE A.D.
8
bisoprolol
Bilokord
tabl. 30x5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
251, 90*
107
2
C07AB07
110704
0
860006420247
ZDRAVLJE A.D.
5
bisoprolol
Bilokord
tabl. 30x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
326, 50*
107
3
C07AB07
ALKALOID D.O.O.
BEOGRAD
bisoprolol
Biprez
film tabl. 30x2, 5mg Alkaloid AD
Makedonija
194, 30
107
4
C07AB07
860610605422 ALKALOID D.O.O.
4
BEOGRAD
bisoprolol
Biprez
film tabl. 30x2, 5mg Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
194, 30
107
5
C07AB07
ALKALOID D.O.O.
BEOGRAD
bisoprolol
Biprez
film tabl. 30x5mg
Alkaloid AD
Makedonija
250, 50
107
6
C07AB07
860610605423 ALKALOID D.O.O.
1
BEOGRAD
bisoprolol
Biprez
film tabl. 30x5mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
250, 50
107
7
C07AB07
ALKALOID D.O.O.
BEOGRAD
bisoprolol
Biprez
film tabl. 30x10mg
Alkaloid AD
Makedonija
325, 10
107
8
C07AB07
110703
7
860610605424 ALKALOID D.O.O.
8
BEOGRAD
bisoprolol
Biprez
film tabl. 30x10mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
325, 10
107
9
C07AB07
110704
5
860610301036
DE-TA-P D.O.O.
0
bisoprolol
Biprol
tabl. 30x5mg
Farmal D.D.
Hrvatska
250, 50
108
0
C07AB07
110704
6
860610301037
DE-TA-P D.O.O.
7
bisoprolol
Biprol
tabl. 30x10mg
Farmal D.D.
Hrvatska
325, 10
atenolol
bisoprolol
110703
5
110703
6
108
1
C07AB07
110704
2
860601030193
PHARMAS D.O.O.
3
bisoprolol
Bisoprolol PharmaS
tabl. 30x2, 5mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
194, 30
108
2
C07AB07
110702
0
860601030021
PHARMAS D.O.O.
9
bisoprolol
Bisoprolol PharmaS
tabl. 30x5mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
250, 50
108
3
C07AB07
110702
1
860601030031
PHARMAS D.O.O.
8
bisoprolol
Bisoprolol PharmaS
tabl. 30x10mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
325, 10
108
4
C07AB07
110704
8
860880810840
GALENIKA AD
3
bisoprolol
Bisprol
film tableta; 5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Galenika AD
Republika
Srbija
251, 90*
108
5
C07AB07
110704
9
860880810841
GALENIKA AD
0
bisoprolol
Bisprol
film tableta; 10mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Galenika AD
Republika
Srbija
326, 50*
108
6
110702
C07AB07
6
860601089332
UFAR D.O.O.
2
Byol
Ufar D.O.O. u
saradnji sa Sandoz
film tabl. 30x2, 5mg
Pharmaceuticals
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
194, 30
108
7
110702
C07AB07
7
860601089333
UFAR D.O.O.
9
Byol
film tabl. 30x5mg
Ufar D.O.O. u
saradnji sa Sandoz
Pharmaceuticals
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
250, 50
108
8
110702
C07AB07
5
860601089334
UFAR D.O.O.
6
bisoprolol
Byol
film tabl. 30x10mg
Ufar D.O.O. u
saradnji sa Sandoz
Pharmaceuticals
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
325, 10
108
9
C07AB07
110760
0
860610531107
MERCK D.O.O.
6
bisoprolol
Concor
film tabl. 30x5mg
Merck KGaA
Nemačka
386, 30*
109
0
C07AB07
110760
1
860610531108
MERCK D.O.O.
3
bisoprolol
Concor
film tabl. 30x10mg
Merck KGaA
Nemačka
483, 20*
109
1
110760
C07AB07
2
860610531116
8;
MERCK D.O.O.
860610531166
3;
bisoprolol
Concor Cor
Merck KGaA & Co;
film tabl. 30x2, 5mg Merck KGaA & Co.
WERK SPITTAL
Nemačka;
Austrija
340, 60*
109
2
110760
C07AB07
3
860610531117
5;
MERCK D.O.O.
860610531167
0;
bisoprolol
Concor Cor
film tabl. 30x5mg
Merck KGaA & Co;
Merck KGaA & Co.
WERK SPITTAL
Nemačka;
Austrija
386, 30*
109
C07AB07 110760
860610531118 MERCK D.O.O.
bisoprolol
Concor Cor
film tabl. 30x10mg
Merck KGaA
Nemačka
509, 70*
bisoprolol
bisoprolol
3
4
2;
860610531168
7;
109
4
C07AB07
110702
3
860009740372
HEMOFARM AD
6
bisoprolol
Tensec
film tabl. 30x5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
251, 90*
109
5
C07AB07
110702
2
860009740371
HEMOFARM AD
9
bisoprolol
Tensec
film tabl. 30x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
326, 50*
109
6
C07AB12
109
7
C07AB12
110763
3
860600708273 PHARMASWISS
9
D.O.O.
Binevol
tabl. 30x5mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
377, 10
109
8
C07AB12
110764
5
860610571750
MEDICO UNO D.O.O. nebivolol
2
Nebacop
tabl. 28x5mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
367, 20
109
9
C07AB12
110766
6
860880810808
GALENIKA AD
3
nebivolol
Nebigal
tableta; 5mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Galenika AD
Republika
Srbija
368, 60*
110
0
C07AB12
110763
2
BERLIN-CHEMIE AG
401305400216
(MENARINI GROUP)
2
– PREDSTAVNIŠTVO
nebivolol
Nebilet
tabl. 28x5mg
Berlin Chemie
(Menarini Group)
Nemačka
444, 70
110
1
C07AB12
110763
4
860610571306 PHARMANOVA
1
D.O.O.
nebivolol
Nebispes
tabl. 14x5mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
179, 90
110
2
C07AB12
110763
5
860610571307 PHARMANOVA
8
D.O.O.
nebivolol
Nebispes
tabl. 28x5mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
367, 20
110
3
C07AB12
110763
9
860610487312 EXTRACTUMPHARMA
nebivolol
4
D.O.O.
NebivEP
tabl. 30x5mg
ExtractumPharma
ZRT.
Mađarska
377, 10
110
4
110763
C07AB12
8
SANDOZ
860601089203 PHARMACEUTICALS
5
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
nebivolol
Nebivolol Sandoz
tabl. 14x5mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
179, 90
110
5
C07AB12
110763
6
860006420213
ZDRAVLJE A.D.
0
nebivolol
Nevotens
tabl. 14x5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
181, 30*
110
6
C07AB12
110763
4
860006420273
ZDRAVLJE A.D.
4
nebivolol
Nevotens
tableta; 5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
377, 10
110
7
C07AG0
2
nebivolol
nebivolol
karvedilol
film tabl. 30x12,
5mg
Artesan Pharma
GmbH&Co.KG za
Worwag Pharma
GmbH&Co.KG
Nemačka
409, 00
Carvedigamma 25
film tabl. 30x25mg
Artesan Pharma
GmbH&Co.KG za
Worwag Pharma
GmbH&Co.KG
Nemačka
487, 50
karvedilol
Carvedilol Sandoz
tabl. 30x6, 25mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
293, 20
SANDOZ
860601089231 PHARMACEUTICALS
8
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
karvedilol
Carvedilol Sandoz
tabl. 30x12, 5mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
409, 00
110783
1
SANDOZ
860601089232 PHARMACEUTICALS
5
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
karvedilol
Carvedilol Sandoz
tabl. 30x25mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
487, 50
C07AG0
2
110782
8
385011422324
TEVA SERBIA D.O.O. karvedilol
9
Carvetrend
tableta, 3.125mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
132, 30
111
4
C07AG0
2
110782
9
385011422325
TEVA SERBIA D.O.O. karvedilol
6
Carvetrend
tableta, 6.25mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
271, 20
111
5
C07AG0
2
110782
6
385011422326
TEVA SERBIA D.O.O. karvedilol
3
Carvetrend
tableta, 12.5mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
364, 40
111
6
C07AG0
2
110782
7
385011422327
TEVA SERBIA D.O.O. karvedilol
0
Carvetrend
tableta, 25mg;
ukupno 28 kom,
blister, 1 x 28 kom
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
452, 50
111
7
C07AG0
2
110767
0
383898950287
KRKA FARMA D.O.O.
4
karvedilol
Coryol
tabl. 28x3, 125mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
132, 30
111
8
C07AG0
2
110767
3
383898950292
SLAVIAMED D.O.O.
8
karvedilol
Coryol
tabl. 28x6, 25mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
272, 60*
111
C07AG0
110767
383898950295 SLAVIAMED D.O.O.
karvedilol
Coryol
tabl. 28x12, 5mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
366, 70*
110
8
C07AG0
2
110780
0
WORWAG PHARMA
403067400914
GMBH & CO.KG 2
PREDSTAVNIŠTVO
110
9
C07AG0
2
110780
2
WORWAG PHARMA
403067400915
GMBH & CO.KG 9
PREDSTAVNIŠTVO
karvedilol
111
0
C07AG0
2
110783
2
SANDOZ
860601089230 PHARMACEUTICALS
1
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
111
1
C07AG0
2
110783
0
111
2
C07AG0
2
111
3
karvedilol
Carvedigamma 12, 5
9
2
6
9
Srbija
112
0
C07AG0
2
110767
9
383898950298
KRKA FARMA D.O.O.
0
karvedilol
Coryol
tabl. 28x25mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
452, 50
112
1
C07AG0
2
110762
0
860610276762
ROCHE D.O.O.
3
karvedilol
Dilatrend
tabl. 28x6, 25mg
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
348, 30
112
2
C07AG0
2
110762
1
860610276763
ROCHE D.O.O.
0
karvedilol
Dilatrend
tabl. 28x12, 5mg
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
465, 60
112
3
C07AG0
2
110762
2
860610276764
ROCHE D.O.O.
7
karvedilol
Dilatrend
tabl. 28x25mg
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
517, 30
112
4
C07AG0
2
110762
5
860006412092
ZDRAVLJE A.D.
2
karvedilol
Karvileks
tabl. 30x12, 5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
391, 80*
112
5
C07AG0
2
110783
3
AVE
860610722206
PHARMACEUTICAL
6
D.O.O. BEOGRAD
karvedilol
Karvol
tableta; 12.5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Ave Pharmaceutical
D.O.O.
Republika
Srbija
391, 80
112
6
C07AG0
2
110783
4
AVE
860610722205
PHARMACEUTICAL
9
D.O.O. BEOGRAD
karvedilol
Karvol
tableta; 25mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Ave Pharmaceutical
D.O.O.
Republika
Srbija
487, 50
112
7
C07AG0
2
110766
0
860009740141
HEMOFARM AD
8
karvedilol
Milenol
tabl. 28x12.5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
365, 80*
112
8
C07AG0
2
110766
1
860009740142
HEMOFARM AD
5
karvedilol
Milenol
tabl. 28x25mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
453, 90*
112
9
C07BB07
113
0
140153
C07BB07
1
860601089257
UFAR D.O.O.
8
bisoprolol,
hidrohlortiazid
Byol plus
film tableta; 5mg +
12.5mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Ufar D.O.O. u
saradnji sa Sandoz
Pharmaceuticals
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
350, 80
113
1
140152
C07BB07
9
860601089258
UFAR D.O.O.
5
bisoprolol,
hidrohlortiazid
Byol plus
film tableta; 10mg
+ 25mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Ufar D.O.O. u
saradnji sa Sandoz
Pharmaceuticals
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
330, 90
113
2
110719
C07BB07
0
860610531121
2;
MERCK D.O.O.
860610531173
1;
bisoprolol,
hidrohlortiazid
Lodoz
film tabl. 30x(2,
5mg+ 6, 25mg)
Merck Sante
S.A.S.; Merck KgaA
Francuska;
Nemačka
503, 10*
113
C07BB07 110719
860610531122 MERCK D.O.O.
bisoprolol,
Lodoz
film tabl. 30x(5mg+ Merck Sante
Francuska;
513, 70*
bisoprolol,
hidrohlortiazid
3
1
9;
860610531174
8;
hidrohlortiazid
6, 25mg)
S.A.S.; Merck KgaA
Nemačka
Merck Sante
S.A.S.; Merck KgaA
Francuska;
Nemačka
517, 00*
113
4
110719
C07BB07
2
860610531123
6;
MERCK D.O.O.
860610531175
5;
bisoprolol,
hidrohlortiazid
Lodoz
film tabl.
30x(10mg+ 6,
25mg)
113
5
C07BB07
110702
4
860009741077
HEMOFARM AD
9
bisoprolol,
hidrohlortiazid
Tensec plus
film tabl. 30x(5mg+
Hemofarm A.D.
12, 5mg)
Republika
Srbija
352, 20*
113
6
C07BB12
113
7
110721
C07BB12
5
Nebilet Plus 5/12.5
film tableta; 5mg +
12.5mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14
kom
Menarini-von
Heyden GmbH;
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
Nemačka;
Nemačka
662, 10
113
8
C07FB07
113
9
110719
C07FB07
3
860610531187
MERCK D.O.O.
8
bisoprolol, amlodipin Concor AM
tableta; 5mg +
5mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Merck KGaA
Nemačka
631, 90
114
0
110719
C07FB07
4
860610531188
MERCK D.O.O.
5
bisoprolol, amlodipin Concor AM
tableta; 5mg +
10mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Merck KGaA
Nemačka
800, 40
114
1
110719
C07FB07
6
860610531189
MERCK D.O.O.
2
bisoprolol, amlodipin Concor AM
tableta;10mg +
5mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Merck KGaA
Nemačka
800, 40
114
2
110719
C07FB07
5
860610531190
MERCK D.O.O.
8
bisoprolol, amlodipin Concor AM
tableta;10mg +
10mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Merck KGaA
Nemačka
913, 90
114
3
C08CA01
114
4
C08CA01
tabl. 20x5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
194, 00*
nebivolol,
hidrohlortiazid
BERLIN-CHEMIE AG
401305402383
(MENARINI GROUP)
9
– PREDSTAVNIŠTVO
nebivolol,
hidrohlortiazid
bisoprolol, amlodipin
amlodipin
140283
0
860006410394
ZDRAVLJE A.D.
9
amlodipin
Alopres
114
5
C08CA01
140283
5
860006420299
ZDRAVLJE A.D.
4
amlodipin
Alopres
tabl. 30x5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
290, 30*
114
6
C08CA01
140283
1
860006410395
ZDRAVLJE A.D.
6
amlodipin
Alopres
tabl. 20x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
309, 10*
114
7
C08CA01
140283
6
860006420300
ZDRAVLJE A.D.
7
amlodipin
Alopres
tabl. 30x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
462, 80*
114
8
C08CA01
140273
1
387001000355 BOSNALIJEK D.D. 4
PREDSTAVNIŠTVO
amlodipin
Amlodil
kaps. 20x5mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
192, 60
114
9
C08CA01
140214
6
860881100603 UNION-MEDIC
1
D.O.O. NOVI SAD
amlodipin
Amlodipin
tabl. 20x5mg
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
192, 60
115
0
C08CA01
140285
0
860610351540
M.D. NINI D.O.O.
7
amlodipin
Amlodipin
tabl. 20x5mg
M.D. Nini D.O.O.
Republika
Srbija
192, 60
115
1
C08CA01
140214
7
860881100604 UNION-MEDIC
8
D.O.O. NOVI SAD
amlodipin
Amlodipin
tabl. 20x10mg
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
307, 70
115
2
C08CA01
140285
1
860610351541
M.D. NINI D.O.O.
4
amlodipin
Amlodipin
tabl. 20x10mg
M.D. Nini D.O.O.
Republika
Srbija
307, 70
115
3
140295
C08CA01
6
531000120561
4;
ALKALOID D.O.O.
860610605420 BEOGRAD
0;
amlodipin
Amlodipin Alkaloid
tableta; 5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alkaloid AD;
Alkaloid D.O.O.
Makedonija;
Republika
Srbija
288, 90
115
4
140283
C08CA01
3
531000120562
1;
ALKALOID D.O.O.
860610605421 BEOGRAD
7;
amlodipin
Amlodipin Alkaloid
tableta; 10mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alkaloid AD;
Alkaloid D.O.O.
Makedonija;
Republika
Srbija
461, 40
115
5
C08CA01
140214
2
860601030041
PHARMAS D.O.O.
7
amlodipin
Amlodipin PharmaS
tabl. 20x5mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
192, 60
115
6
C08CA01
140920
0
860601030047
PHARMAS D.O.O.
9
amlodipin
Amlodipin PharmaS
tableta; 5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
288, 90
115
7
C08CA01
140214
3
860601030051
PHARMAS D.O.O.
6
amlodipin
Amlodipin PharmaS
tabl. 20x10mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
307, 70
115
8
C08CA01
140920
1
860601030055
PHARMAS D.O.O.
4
amlodipin
Amlodipin PharmaS
tableta; 10mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
303, 30
115
9
C08CA01
140214
0
860880810668
GALENIKA AD
3
amlodipin
Amlogal
tabl. 20x5mg
Galenika AD
Republika
Srbija
194, 00*
116
0
C08CA01
140214
1
860880810659
GALENIKA AD
1
amlodipin
Amlogal
tabl. 20x10mg
Galenika AD
Republika
Srbija
309, 10*
116
1
C08CA01
140214
5
590041112100 ICP INTERCHEMIA
2
PHARMA D.O.O.
amlodipin
Amlonorm
tabl. 30x5mg
Adamed SP.Z.O.O.
Poljska
288, 90
116
2
C08CA01
140214
4
590041112200 ICP INTERCHEMIA
9
PHARMA D.O.O.
amlodipin
Amlonorm
tabl. 30x10mg
Adamed SP.Z.O.O.
Poljska
461, 40
116
3
140285
C08CA01
7
860601089304
UFAR D.O.O.
9
tabl. 20x5mg
Ufar D.O.O. u
saradnji sa Sandoz
Pharmaceuticals
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
192, 60
116
4
140285
C08CA01
8
860601089305
UFAR D.O.O.
6
amlodipin
Amlopin
tabl. 20x10mg
Ufar D.O.O. u
saradnji sa Sandoz
Pharmaceuticals
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
307, 70
116
5
C08CA01
140200
0
AVE
860610722201
PHARMACEUTICAL
1
D.O.O. BEOGRAD
amlodipin
Cardipine
tableta; 5mg;
ukupno 20 kom,
blister, 2 x 10 kom
Ave Pharmaceutical
D.O.O.
Republika
Srbija
192, 60
116
6
C08CA01
140200
1
AVE
860610722200
PHARMACEUTICAL
4
D.O.O. BEOGRAD
amlodipin
Cardipine
tableta; 10mg;
ukupno 20 kom,
blister, 2 x 10 kom
Ave Pharmaceutical
D.O.O.
Republika
Srbija
307, 70
116
7
C08CA01
140273
2
860610301056
DE-TA-P D.O.O.
8
amlodipin
Fopin
tabl. 30x5mg
Farmal D.D.
Hrvatska
288, 90
116
8
C08CA01
140273
3
860610301057
DE-TA-P D.O.O.
5
amlodipin
Fopin
tabl. 30x10mg
Farmal D.D.
Hrvatska
461, 40
116
9
C08CA01
140286
2
860600708287 PHARMASWISS
6
D.O.O.
amlodipin
Monodipin
tabl. 20x5mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
192, 60
117
0
C08CA01
140285
4
860600708288 PHARMASWISS
3
D.O.O.
amlodipin
Monodipin
tabl. 20x10mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
307, 70
117
1
C08CA01
140273
5
PFIZER H.C.P.
541397311238
CORPORATION 3
PREDSTAVNIŠTVO
amlodipin
Norvasc
tabl. 30x5mg
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
460, 90
117
2
C08CA01
140273
6
PFIZER H.C.P.
541397311338
CORPORATION 0
PREDSTAVNIŠTVO
amlodipin
Norvasc
tabl. 30x10mg
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
612, 20
117
3
C08CA01
140285
2
383898951364 PHARMANOVA
1
D.O.O.
amlodipin
Tenox
tableta; 5mg;
ukupno 30 kom,
Pharmanova D.O.O. Republika
u saradnji sa Krka, Srbija
288, 90
amlodipin
Amlopin
blister, 3 x 10 kom
Tovarna Zdravil,
D.D., Slovenija
Tenox
tableta; 10mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
450, 70
amlodipin
Vazodipin
tableta; 5mg;
ukupno 20 kom,
blister, 2 x 10 kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
192, 60
860610691528 UNION-MEDIC
0
D.O.O. NOVI SAD
amlodipin
Vazodipin
tableta; 5mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
269, 40
140221
3
860610691529 UNION-MEDIC
7
D.O.O. NOVI SAD
amlodipin
Vazodipin
tableta; 10mg;
ukupno 20 kom,
blister, 2 x 10 kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
307, 70
C08CA01
140221
1
860610691530 UNION-MEDIC
3
D.O.O. NOVI SAD
amlodipin
Vazodipin
tableta; 10mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
430, 60
117
9
C08CA01
140286
5
860009740137
HEMOFARM AD
1
amlodipin
Vazotal
tabl. 20x5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
194, 00*
118
0
C08CA01
140287
8
860009742247
HEMOFARM AD
5
amlodipin
Vazotal
tableta; 5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
288, 90
118
1
C08CA01
140286
6
860009740138
HEMOFARM AD
8
amlodipin
Vazotal
tabl. 20x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
309, 10*
118
2
C08CA01
140287
7
860009742246
HEMOFARM AD
8
amlodipin
Vazotal
tableta; 10mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
303, 30
118
3
C08CA02
118
4
C08CA02
140282
0
ASTRAZENECA UK
860610371437
LIMITED 4
PREDSTAVNIŠTVO
felodipin
Plendil
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
30x2, 5mg
AstraZeneca AB
Švedska
456, 50*
118
5
C08CA02
140282
1
ASTRAZENECA UK
860610371438
LIMITED 1
PREDSTAVNIŠTVO
felodipin
Plendil
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
30x5mg
AstraZeneca AB
Švedska
476, 40*
117
4
140285
C08CA01
3
383898951365 PHARMANOVA
8
D.O.O.
amlodipin
117
5
C08CA01
140221
2
860610691527 UNION-MEDIC
3
D.O.O. NOVI SAD
117
6
C08CA01
140221
0
117
7
C08CA01
117
8
felodipin
Plendil
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
30x10mg
AstraZeneca AB
Švedska
703, 10*
Nifelat
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
30x20mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
169, 10*
nimodipin
Nimotop S
film tabl. 100x30mg
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
4.088, 00
nimodipin
Nimotop S
rastvor za infuziju;
10mg/50ml; bočica,
1x50ml
Bayer HealthCare
AG
Nemačka
1.484, 80
lerkanidipin
Cornelin
film tabl. 28x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
378, 40*
860009741733
HEMOFARM AD
4
lerkanidipin
Cornelin
film tabl. 28x20mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
468, 10*
140284
0
BERLIN-CHEMIE AG
401305401616
(MENARINI GROUP)
9
– PREDSTAVNIŠTVO
lerkanidipin
Lercanil
film tabl. 28x10mg
Berlin Chemie AG
(Menarini Group)
Nemačka
529, 30
140286
3
BERLIN-CHEMIE AG
401305401959
(MENARINI GROUP)
7
– PREDSTAVNIŠTVO
lerkanidipin
Lercanil 10
film tabl. 60x10mg
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
Nemačka
754, 30
lerkanidipin
Lercanil 20
film tabl. 28x20mg
Recordati Industria
Chimica E
Farmaceutica
S.P.A.; BerlinChemie AG
(Menarini Group)
Italija;
Nemačka
530, 80
lerkanidipin
Lercanil 20
film tabl. 60x20mg
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
Nemačka
841, 00
140282
2
ASTRAZENECA UK
860610371439
LIMITED 8
PREDSTAVNIŠTVO
118
6
C08CA02
118
7
C08CA05
118
8
C08CA05
118
9
C08CA06
119
0
C08CA06
140210
3
860600791069
BAYER D.O.O.
8
119
1
C08CA06
040210
2
860600791025
BAYER D.O.O.
4
119
2
C08CA13
119
3
C08CA13
140284
3
860009741734
HEMOFARM AD
1
119
4
C08CA13
140284
4
119
5
C08CA13
119
6
C08CA13
felodipin
nifedipin
140248
1
860006410595
ZDRAVLJE A.D.
0
nifedipin
nimodipin
lerkanidipin
119
7
C08CA13
140286
9
401305402103
BERLIN-CHEMIE AG
3;
(MENARINI GROUP)
401305401042
– PREDSTAVNIŠTVO
6;
119
8
C08CA13
140286
8
BERLIN-CHEMIE AG
401305401961
(MENARINI GROUP)
0
– PREDSTAVNIŠTVO
119
9
C08DA0
1
120
0
C08DA0
1
140272
1
860880810440
GALENIKA AD
5
verapamil
Izopamil
film tabl. 45x80mg
Galenika AD
Republika
Srbija
174, 90*
120
1
C08DA0
1
140270
3
860009740129
HEMOFARM AD
6
verapamil
Verapamil
film tabl. 30x40mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
78, 10*
120
2
C08DA0
1
140270
4
860009740130
HEMOFARM AD
2
verapamil
Verapamil
film tabl. 50x80mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
194, 40*
120
3
C08DA0
1
140212
0
860610605428 ALKALOID D.O.O.
6
BEOGRAD
verapamil
Verapamil Alkaloid
obložena tabl.
30x40mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
76, 70
120
4
C08DA0
1
140212
1
860610605429 ALKALOID D.O.O.
3
BEOGRAD
verapamil
Verapamil Alkaloid
obložena tabl.
30x80mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
115, 70
Verapamil Alkaloid
rastvor za
injekciju/infuziju;
5mg/2mL; ukupno
Alkaloid AD
10 kom, ampula, 10
x 2mL
Makedonija
483, 70
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
208, 00*
verapamil
120
5
C08DA0
1
040272
1
531000121928 ALKALOID D.O.O.
4
BEOGRAD
120
6
C08DB0
1
120
7
C08DB0
1
140225
0
860009701131
HEMOFARM AD
0
diltiazem hlorid
Cortiazem retard
film tabl.sa
modifikovanim
oslobađanjem,
30x90mg
120
8
C08DB0
1
140220
3
531000120194
4;
ALKALOID D.O.O.
860610605425 BEOGRAD
5;
diltiazem hlorid
Diltiazem Alkaloid
tabl.sa produženim
oslobađanjem;
30x90mg
Alkaloid AD;
Alkaloid D.O.O.
Makedonija;
Republika
Srbija
206, 60
120
9
C09AA01
121
0
C09AA01
110322
0
860880810100
GALENIKA AD
8
kaptopril
Katopil
tabl. 40x25mg
Galenika AD
Republika
Srbija
275, 20*
121
1
C09AA01
110322
2
860880810753
GALENIKA AD
6
kaptopril
Katopil
tabl. 40x50mg
Galenika AD
Republika
Srbija
439, 10*
121
2
C09AA01
110363
2
860009741683
HEMOFARM AD
2
kaptopril
Zorkaptil
tabl. 40x12, 5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
149, 40*
121
C09AA01 110363
860009741684 HEMOFARM AD
kaptopril
Zorkaptil
tabl. 40x25mg
Hemofarm A.D.
Republika
275, 20*
verapamil
diltiazem hlorid
kaptopril
3
0
9
110363
1
860009741681
HEMOFARM AD
8
121
4
C09AA01
121
5
C09AA02
121
6
C09AA02
110387
0
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100501
ZRENJANIN - U
0
STEČAJU
121
7
C09AA02
110387
1
121
8
C09AA02
121
9
Srbija
Zorkaptil
tabl. 40x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
439, 10*
enalapril maleat
Enalapril
tabl. 20x5mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
99, 70
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100502
ZRENJANIN - U
7
STEČAJU
enalapril maleat
Enalapril
tabl. 20x10mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
159, 60
110388
6
860610640738 ALVOGEN PHARMA
9
D.O.O.
enalapril maleat
Enalapril
tabl. 20x10mg
Alvogen D.O.O.
Barice
Republika
Srbija
161, 00*
C09AA02
110387
2
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100503
ZRENJANIN - U
4
STEČAJU
enalapril maleat
Enalapril
tabl. 20x20mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
312, 70
122
0
C09AA02
110388
5
860610640739 ALVOGEN PHARMA
6
D.O.O.
enalapril maleat
Enalapril
tabl. 20x20mg
Alvogen D.O.O.
Barice
Republika
Srbija
314, 10*
122
1
110364
C09AA02
2
SANDOZ
860601089218 PHARMACEUTICALS
9
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
enalapril maleat
Enalapril Sandoz
tabl. 20x10mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
159, 60
122
2
110364
C09AA02
4
SANDOZ
860601089219 PHARMACEUTICALS
6
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
enalapril maleat
Enalapril Sandoz
tabl. 20x20mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
312, 70
122
3
C09AA02
110317
7
860006410203
ZDRAVLJE A.D.
4
enalapril maleat
Enalapril Zdravlje
Actavis
tabl. 20x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
161, 00*
122
4
C09AA02
110317
8
860006420296
ZDRAVLJE A.D.
3
enalapril maleat
Enalapril Zdravlje
Actavis
tabl. 30x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
189, 30*
122
5
C09AA02
110317
5
860006410204
ZDRAVLJE A.D.
1
enalapril maleat
Enalapril Zdravlje
Actavis
tabl. 20x20mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
314, 10*
122
6
C09AA02
110317
6
860006420297
ZDRAVLJE A.D.
0
enalapril maleat
Enalapril Zdravlje
Actavis
tabl. 30x20mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
414, 60*
122
7
C09AA02
110320
4
383898950317 PHARMANOVA
8
D.O.O.
enalapril maleat
Enap
tableta; 5mg;
ukupno 20 kom,
Pharmanova D.O.O. Republika
u saradnji sa Krka, Srbija
kaptopril
enalapril maleat
99, 70
blister, 2 x 10 kom
Tovarna Zdravil,
D.D., Slovenija
Enap
tableta; 10mg;
ukupno 20 kom,
blister, 2 x 10 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
159, 60
enalapril maleat
Enap
tableta; 20mg;
ukupno 20 kom,
blister, 2 x 10 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
312, 70
860600708211 PHARMASWISS
1
D.O.O.
enalapril maleat
Enatens
tabl. 20x10mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
159, 60
110398
8
860600708316 PHARMASWISS
3
D.O.O.
enalapril maleat
Enatens
tableta; 10mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
187, 90
C09AA02
110388
8
860600708212 PHARMASWISS
8
D.O.O.
enalapril maleat
Enatens
tabl. 20x20mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
312, 70
123
3
C09AA02
110398
7
860600708317 PHARMASWISS
0
D.O.O.
enalapril maleat
Enatens
tableta; 20mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
413, 20
123
4
C09AA02
110357
0
860009740105
HEMOFARM AD
0
enalapril maleat
Prilenap
tabl. 20x5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
99, 70
123
5
C09AA02
110357
1
860009740011
HEMOFARM AD
4
enalapril maleat
Prilenap
tabl. 20x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
161, 00*
123
6
C09AA02
110357
8
860009742248
HEMOFARM AD
2
enalapril maleat
Prilenap
tableta; 10mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
187, 90
123
7
C09AA02
110357
2
860009740012
HEMOFARM AD
1
enalapril maleat
Prilenap
tabl. 20x20mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
314, 10*
123
8
C09AA02
110357
9
860009742249
HEMOFARM AD
9
enalapril maleat
Prilenap
tableta; 20mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
413, 20
123
9
C09AA03
124
0
C09AA03
Irumed
tabl. 30x5mg
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
237, 30*
122
8
110320
C09AA02
0
383898950318 PHARMANOVA
5
D.O.O.
122
9
110320
C09AA02
2
383898950320 PHARMANOVA
8
D.O.O.
123
0
C09AA02
110388
7
123
1
C09AA02
123
2
enalapril maleat
lizinopril
110355
0
385034306950 BELUPO, LIJEKOVI I
2
KOZMETIKA D.D. -
lizinopril
PREDSTAVNIŠTVO
124
1
C09AA03
110355
1
BELUPO, LIJEKOVI I
385034307058
KOZMETIKA D.D. 4
PREDSTAVNIŠTVO
lizinopril
Irumed
tabl. 30x20mg
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
441, 50*
124
2
C09AA03
110387
5
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100308
ZRENJANIN - U
5
STEČAJU
lizinopril
Lizinopril
tabl. 20x5mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
159, 70
124
3
C09AA03
110387
6
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100309
ZRENJANIN - U
2
STEČAJU
lizinopril
Lizinopril
tabl. 20x10mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
139, 10
124
4
C09AA03
110387
7
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100310
ZRENJANIN - U
8
STEČAJU
lizinopril
Lizinopril
tabl. 20x20mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
305, 30
124
5
C09AA03
110386
7
387001000457 BOSNALIJEK D.D. 5
PREDSTAVNIŠTVO
lizinopril
Lizopril
tabl. 20x5mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
159, 70
124
6
C09AA03
110386
6
387001000458 BOSNALIJEK D.D. 2
PREDSTAVNIŠTVO
lizinopril
Lizopril
tabl. 20x10mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
139, 10
124
7
C09AA03
110386
5
387001000459 BOSNALIJEK D.D. 9
PREDSTAVNIŠTVO
lizinopril
Lizopril
tabl. 20x20mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
305, 30
124
8
C09AA03
110356
2
860880900093 SRBOLEK A.D. U
5
STEČAJU
lizinopril
Loril
tabl. 20x10mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
139, 10
124
9
C09AA03
110356
5
860610605416 ALKALOID D.O.O.
3
BEOGRAD
lizinopril
Skopryl
tabl. 20x10mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
139, 10
125
0
C09AA03
110356
7
860610605418 ALKALOID D.O.O.
7
BEOGRAD
lizinopril
Skopryl
tabl. 30x10mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
189, 20
125
1
C09AA03
110356
6
860610605417 ALKALOID D.O.O.
0
BEOGRAD
lizinopril
Skopryl
tabl. 20x20mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
305, 30
125
2
C09AA03
110356
8
860610605419 ALKALOID D.O.O.
4
BEOGRAD
lizinopril
Skopryl
tabl. 30x20mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
440, 10
125
3
C09AA04
125
4
C09AA04
110393
5
860610571318 PHARMANOVA
4
D.O.O.
perindopril
Nopritex
tabl. 30x4mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
395, 30
125
5
C09AA04
110392
9
860610571319 PHARMANOVA
1
D.O.O.
perindopril
Nopritex
tabl. 30x8mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
625, 60
perindopril
125
6
C09AA04
110385
6
860600708312 PHARMASWISS
5
D.O.O.
perindopril
Perigard
tableta; 4mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
395, 30
125
7
C09AA04
110385
7
860600708313 PHARMASWISS
2
D.O.O.
perindopril
Perigard
tableta; 8mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
625, 60
125
8
110390
C09AA04
0
383898952350 PHARMANOVA
3
D.O.O.
Prenessa
tableta; 2mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
338, 10
125
9
110390
C09AA04
1
383898952353 PHARMANOVA
4
D.O.O.
Prenessa
tableta; 4mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
395, 30
126
0
110390
C09AA04
6
383898952573 PHARMANOVA
6
D.O.O.
Prenessa
tableta; 8mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
625, 60
126
1
110391
C09AA04
2
383898961220
KRKA FARMA D.O.O.
7
Prenessa Q-Tab
oralna disperzibilna
tableta; 4mg;
ukupno 30 kom;
blister, 3 x 10 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
433, 30
126
2
110391
C09AA04
3
383898961221
KRKA FARMA D.O.O.
4
Prenessa Q-Tab
oralna disperzibilna
tableta; 4mg;
ukupno 60 kom;
blister, 6 x 10 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
866, 60
126
3
110391
C09AA04
4
383898961222
KRKA FARMA D.O.O.
1
Prenessa Q-Tab
oralna disperzibilna
tableta; 4mg;
ukupno 90 kom;
blister, 9 x 10 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
1.299, 90
126
4
110391
C09AA04
5
383898961223
KRKA FARMA D.O.O.
8
Prenessa Q-Tab
oralna disperzibilna
tableta; 8mg;
ukupno 30 kom;
blister, 3 x 10 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
747, 20
126
5
110391
C09AA04
6
383898961225
KRKA FARMA D.O.O.
2
Prenessa Q-Tab
oralna disperzibilna
tableta; 8mg;
ukupno 60 kom;
blister, 6 x 10 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
1.494, 40
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
126
6
126
7
110391
C09AA04
7
383898961226
KRKA FARMA D.O.O.
9
110391
6
359445660039
8;
LES LABORATOIRES
590674020178
SERVIER 1;
PREDSTAVNIŠTVO
539118909123
7
C09AA04
perindopril
perindopril
oralna disperzibilna
tableta; 8mg;
ukupno 90 kom;
blister, 9 x 10 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
2.241, 50
film tabl.30x5mg
Les Laboratoires
Servier Industrie;
Anpharm
Przedsiebiorstwo
Farmaceutyczne
S.A.; Servier
(Ireland) Industries
LTD
Francuska;
Poljska; Irska
1.108, 90
Prexanil
film tabl.30x10mg
Les Laboratoires
Servier Industrie;
Anpharm
Przedsiebiorstwo
Farmaceutyczne
S.A.; Servier
(Ireland) Industries
LTD
Francuska;
Poljska; Irska
1.399, 60
Prenessa Q-Tab
Prexanil
126
8
C09AA04
110391
5
359445680037
8;
LES LABORATOIRES
590674020179
SERVIER 8;
PREDSTAVNIŠTVO
539118910222
3
126
9
C09AA04
110395
5
860610571746
MEDICO UNO D.O.O. perindopril
5
Ranbapril
tabl. 30x4mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
395, 30
127
0
C09AA04
110395
6
860610571747
MEDICO UNO D.O.O. perindopril
2
Ranbapril
tabl. 30x8mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
625, 60
127
1
C09AA04
110351
2
860610605445 ALKALOID D.O.O.
3
BEOGRAD
perindopril
Relika
tableta; 2mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
350, 10
127
2
C09AA04
110351
3
860610605446 ALKALOID D.O.O.
0
BEOGRAD
perindopril
Relika
tableta; 4mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
395, 30
127
3
C09AA04
110351
1
860610605447 ALKALOID D.O.O.
7
BEOGRAD
perindopril
Relika
tableta; 8mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
625, 60
127
4
C09AA05
127
5
C09AA05
127
C09AA05 110325
perindopril
ramipril
110325
1
383898951729
SLAVIAMED D.O.O.
8
ramipril
Ampril
tabl. 28x1, 25mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
136, 70*
383898951730 KRKA FARMA D.O.O.
ramipril
Ampril
tableta; 1.25mg;
Krka, Tovarna
Slovenija
144, 30
6
2
4
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Zdravil, D.D.
127
7
C09AA05
110325
5
383898951732
SLAVIAMED D.O.O.
8
ramipril
Ampril
tabl. 28x2, 5mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
237, 80*
127
8
C09AA05
110325
6
383898951735
KRKA FARMA D.O.O.
9
ramipril
Ampril
tableta; 2.5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
245, 70
127
9
C09AA05
110325
9
383898951738
SLAVIAMED D.O.O.
0
ramipril
Ampril
tabl. 28x5mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
341, 50*
128
0
C09AA05
110326
0
383898951739
KRKA FARMA D.O.O.
7
ramipril
Ampril
tableta; 5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
359, 10
128
1
C09AA05
110326
3
383898951743
SLAVIAMED D.O.O.
4
ramipril
Ampril
tabl. 28x10mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
495, 10*
128
2
C09AA05
110326
4
383898951744
KRKA FARMA D.O.O.
1
ramipril
Ampril
tableta; 10mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
478, 10
128
3
110307
C09AA05
1
SANDOZ
860601089419 PHARMACEUTICALS
0
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
ramipril
Prilinda
tabl. 28x2, 5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
237, 80*
128
4
110307
C09AA05
2
SANDOZ
860601089420 PHARMACEUTICALS
6
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
ramipril
Prilinda
tabl. 28x5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
341, 50*
128
5
C09AA05
110328
6
860009742125
HEMOFARM AD
6
ramipril
Prilinda
tableta, 2.5mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
236, 40
128
6
C09AA05
110328
7
860009742126
HEMOFARM AD
3
ramipril
Prilinda
tableta, 5mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
340, 10
128
7
C09AA05
110328
5
860009742127
HEMOFARM AD
0
ramipril
Prilinda
tableta, 10mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
493, 70
128
8
C09AA05
110301
5
860610301060
DE-TA-P D.O.O.
5
ramipril
Ramipril
tabl. 28x2, 5mg
Farmal D.D.
Hrvatska
236, 40
128
9
C09AA05
110301
6
860610301061
DE-TA-P D.O.O.
2
ramipril
Ramipril
tabl. 28x5mg
Farmal D.D.
Hrvatska
340, 10
129
0
C09AA05
110301
4
860610301062
DE-TA-P D.O.O.
9
ramipril
Ramipril
tabl. 28x10mg
Farmal D.D.
Hrvatska
493, 70
129
1
C09AA05
110308
0
860601030061
PHARMAS D.O.O.
5
ramipril
Ramipril PharmaS
tabl. 28x2, 5mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
236, 40
129
2
C09AA05
110308
1
860601030071
PHARMAS D.O.O.
4
ramipril
Ramipril PharmaS
tabl. 28x5mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
340, 10
129
3
C09AA05
110302
3
860600708296 PHARMASWISS
8
D.O.O.
ramipril
Ramitens
tabl. 20x2, 5mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
168, 90
129
4
C09AA05
110301
1
860600708123 PHARMASWISS
7
D.O.O.
ramipril
Ramitens
tabl. 28x2, 5mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
236, 40
129
5
C09AA05
110301
7
860600708298 PHARMASWISS
2
D.O.O.
ramipril
Ramitens
tabl. 20x5mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
242, 80
129
6
C09AA05
110302
4
860600708297 PHARMASWISS
5
D.O.O.
ramipril
Ramitens
tabl. 30x2, 5mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
245, 70
129
7
C09AA05
110301
0
860600708124 PHARMASWISS
4
D.O.O.
ramipril
Ramitens
tabl. 28x5mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
340, 10
129
8
C09AA05
110301
8
860600708299 PHARMASWISS
9
D.O.O.
ramipril
Ramitens
tabl. 30x5mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
359, 10
129
9
C09AA05
110372
2
358291001986 SANOFI-AVENTIS
2
D.O.O
ramipril
Tritace
tabl. 28x2, 5mg
Sanofi-Aventis
S.P.A.
Italija
299, 80
130
0
C09AA05
110372
3
358291001987 SANOFI-AVENTIS
9
D.O.O
ramipril
Tritace
tabl. 28x5mg
Sanofi-Aventis
S.P.A.
Italija
430, 00
130
1
C09AA05
110372
4
358291001988 SANOFI-AVENTIS
6
D.O.O
ramipril
Tritace
tabl. 28x10mg
Sanofi-Aventis
S.P.A.
Italija
588, 70
130
2
C09AA05
110301
2
860006420006
ZDRAVLJE A.D.
8
ramipril
Vivace
tabl. 28x1, 25mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
136, 70*
130
3
C09AA05
110301
3
860006420007
ZDRAVLJE A.D.
5
ramipril
Vivace
tabl. 28x2, 5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
237, 80*
130
4
C09AA05
110308
3
860006420008
ZDRAVLJE A.D.
2
ramipril
Vivace
tabl. 28x5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
341, 50*
130
5
C09AA05
110308
2
860006420009
ZDRAVLJE A.D.
9
ramipril
Vivace
tabl. 28x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
495, 10*
130
C09AA06
kvinapril hlorid
6
130
7
C09AA06
110373
1
860009701046
HEMOFARM AD
7
kvinapril hlorid
Hemokvin
film tabl. 20x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
211, 10*
130
8
C09AA06
110373
2
860009701018
HEMOFARM AD
4
kvinapril hlorid
Hemokvin
film tabl. 20x20mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
348, 00*
130
9
C09AA08
131
0
C09AA08
110371
2
860610388912
ROCHE D.O.O.
6
cilazapril
Inhibace
film tabl. 28x2, 5mg
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
576, 60
131
1
C09AA08
110371
4
860610388913
ROCHE D.O.O.
3
cilazapril
Inhibace
film tabl. 28x5mg
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
1.147, 60
131
2
C09AA08
110370
2
860880810490
GALENIKA AD
0
cilazapril
Prilazid
film tabl. 30x2, 5mg Galenika AD
Republika
Srbija
199, 50*
131
3
C09AA08
110370
4
860880810750
GALENIKA AD
5
cilazapril
Prilazid
film tabl. 30x5mg
Republika
Srbija
927, 70*
131
4
C09AA08
110388
2
860009700253
HEMOFARM AD
0
cilazapril
Zobox
film tabl. 30x2, 5mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
199, 50*
131
5
C09AA08
110388
3
860009700254
HEMOFARM AD
7
cilazapril
Zobox
film tabl. 30x5mg
Republika
Srbija
927, 70*
131
6
C09AA08
110366
7
383898960106
KRKA FARMA D.O.O.
5
cilazapril
Cazaprol
film tableta; 2.5mg;
Krka Farma D.O.O.,
ukupno 28 kom,
Hrvatska
DPC Jastrebarsko
blister, 4 x 7 kom
184, 90
131
7
C09AA08
110366
6
383898960110
KRKA FARMA D.O.O.
2
cilazapril
Cazaprol
film tableta; 2.5mg;
Krka Farma D.O.O.,
ukupno 30 kom,
Hrvatska
DPC Jastrebarsko
blister, 3 x 10 kom
198, 10
131
8
C09AA08
110366
4
383898960112
KRKA FARMA D.O.O.
6
cilazapril
Cazaprol
film tableta; 5mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Krka Farma D.O.O.,
Hrvatska
DPC Jastrebarsko
864, 40
131
9
C09AA08
110366
3
383898960110
KRKA FARMA D.O.O.
2
cilazapril
Cazaprol
film tableta; 5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Krka Farma D.O.O.,
Hrvatska
DPC Jastrebarsko
926, 30
132
0
C09AA09
132
1
C09AA09
Fosinopril-Teva
tableta; 10mg;
ukupno 30 kom,
Teva
Pharmaceutical
419, 30
cilazapril
Galenika AD
Hemofarm A.D.
fosinopril
110381
4
860610707544
TEVA SERBIA D.O.O. fosinopril
0;
Izrael; Poljska
860610310032
0;
blister, 3 x 10 kom
Industries LTD.;
Teva Operations
Poland SP.Z.O.O.
Fosinopril-Teva
tableta; 20mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Teva
Pharmaceutical
Industries LTD.;
Teva Operations
Poland SP.Z.O.O.
Izrael; Poljska
587, 10
132
2
C09AA09
110381
5
860610707545
7;
TEVA SERBIA D.O.O. fosinopril
860610310033
7;
132
3
C09AA09
110381
0
860600708069 PHARMASWISS
8
D.O.O.
fosinopril
Monopril
tabl. 28x10mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
446, 50
132
4
C09AA09
110381
1
860600708070 PHARMASWISS
4
D.O.O.
fosinopril
Monopril
tabl. 28x20mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
499, 00
132
5
C09AA10
132
6
C09AA10
110394
0
860601030295
PHARMAS D.O.O.
4
trandolapril
Trandolapril PharmaS
kaps., tvrda,
28x0.5mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
148, 70
132
7
C09AA10
110394
1
860601030296
PHARMAS D.O.O.
1
trandolapril
Trandolapril PharmaS
kaps., tvrda,
28x2mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
418, 80
132
8
C09AA10
110394
2
860601030297
PHARMAS D.O.O.
8
trandolapril
Trandolapril PharmaS
kaps., tvrda,
28x4mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
516, 90
132
9
C09AA15
133
0
110346
C09AA15
0
BERLIN-CHEMIE AG
401305400929
(MENARINI GROUP)
1
– PREDSTAVNIŠTVO
film tabl. 7x7, 5mg
A.Menarini,
Manufacturing
Logistics And
Services S.R.L.
Italija
172, 40
133
1
110346
C09AA15
2
BERLIN-CHEMIE AG
401305402229
(MENARINI GROUP)
0
– PREDSTAVNIŠTVO
film tabl. 28x7.5mg
A.Menarini,
Manufacturing
Logistics And
Services S.R.L.
Italija
354, 80
133
2
110346
C09AA15
7
BERLIN-CHEMIE AG
401305400937
(MENARINI GROUP)
6
– PREDSTAVNIŠTVO
film tabl. 28x30mg
A.Menarini,
Manufacturing
Logistics And
Services S.R.L.
Italija
956, 50
133
3
C09BA02
trandolapril
zofenopril
zofenopril
zofenopril
zofenopril
enalapril,
hidrohlorotiazid
Zofecard
Zofecard
Zofecard
133
4
C09BA02
140108
0
860006410419
ZDRAVLJE A.D.
9
enalapril,
hidrohlorotiazid
Enalapril HCT
tabl. 20x(20mg+
6mg)
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
355, 60*
133
5
C09BA02
140108
3
860006420316
ZDRAVLJE A.D.
8
enalapril,
hidrohlorotiazid
Enalapril HCT
tabl. 30x(20mg+
6mg)
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
532, 80*
133
6
C09BA02
140108
1
860006410418
ZDRAVLJE A.D.
2
enalapril,
hidrohlorotiazid
Enalapril HCT
tabl. 20x(20mg+
12, 5mg)
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
367, 40*
133
7
C09BA02
140108
2
860006420315
ZDRAVLJE A.D.
1
enalapril,
hidrohlorotiazid
Enalapril HCT
tabl. 30x(20mg+
12, 5mg)
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
550, 40*
133
8
140114
C09BA02
0
383898950308 PHARMANOVA
6
D.O.O.
enalapril,
hidrohlorotiazid
Enap H
tableta; 10mg+
25mg; ukupno 20
kom, blister, 2 x 10
kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
191, 80
133
9
C09BA02
383898950309
KRKA FARMA D.O.O.
3
enalapril,
hidrohlorotiazid
Enap H
tabl. 90x(10mg+
25mg)
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
809, 90
134
0
140117
C09BA02
5
383898950310 PHARMANOVA
9
D.O.O.
enalapril,
hidrohlorotiazid
Enap HL
tableta; 10mg+
12.5mg; ukupno 20
kom, blister, 2 x 10
kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
226, 30
134
1
C09BA02
383898950316
KRKA FARMA D.O.O.
1
enalapril,
hidrohlorotiazid
Enap HL
tabl. 90x(10mg+
12, 5mg)
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
967, 80
134
2
140117
C09BA02
8
383898950194 PHARMANOVA
5
D.O.O.
enalapril,
hidrohlorotiazid
Enap HL 20
tableta; 20mg+
12.5mg; ukupno 20
kom, blister, 2 x 10
kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
366, 00
134
3
140117
C09BA02
9
383898950195 PHARMANOVA
2
D.O.O.
enalapril,
hidrohlorotiazid
Enap HL 20
tableta; 20mg+
12.5mg; ukupno 30
kom; blister, 3 x 10
kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
549, 00
134
4
C09BA02
140150
4
860600708309 PHARMASWISS
5
D.O.O.
enalapril,
hidrohlorotiazid
Enatens plus
tabl. 20x(20mg+
12, 5mg)
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
366, 00
134
5
C09BA02
140150
5
860600708310 PHARMASWISS
1
D.O.O.
enalapril,
hidrohlorotiazid
Enatens plus
tabl. 30x(20mg+
12, 5mg)
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
549, 00
134
6
C09BA02
140150
2
860009740134
HEMOFARM AD
0
enalapril,
hidrohlorotiazid
Prilenap H
tabl. 20x(10mg+
25mg)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
193, 20*
134
7
C09BA02
140150
3
860009742271
HEMOFARM AD
0
enalapril,
hidrohlorotiazid
Prilenap H
tableta; 10mg+
25mg; ukupno 30
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
287, 50
140114
1
140117
6
Slovenija
Slovenija
kom, blister, 3 x 10
kom
Prilenap HL
tabl. 20x(10mg+
12, 5mg)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
247, 70*
Prilenap HL
tableta; 10mg+
12.5mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
339, 50
lizinopril,
hidrohlortiazid
Iruzid
tabl. 30x(10mg+
12.5mg)
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
261, 60*
BELUPO, LIJEKOVI I
385034304036
KOZMETIKA D.D. 5
PREDSTAVNIŠTVO
lizinopril,
hidrohlortiazid
Iruzid
tabl. 30x(20mg+
25mg)
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
556, 40*
140191
C09BA03
1
SANDOZ
860601089091 PHARMACEUTICALS
8
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
lizinopril,
hidrohlortiazid
Lisinopril H Sandoz
tabl. 30x(10mg+
12.5mg)
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
260, 20
135
4
140191
C09BA03
0
SANDOZ
860601089092 PHARMACEUTICALS
5
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
lizinopril,
hidrohlortiazid
Lisinopril H Sandoz
tabl. 100x(10mg+
12.5mg)
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
880, 10
135
5
140191
C09BA03
3
SANDOZ
860601089093 PHARMACEUTICALS
2
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
lizinopril,
hidrohlortiazid
Lisinopril H Sandoz
tabl. 30x(20mg+
12.5mg)
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
485, 70
135
6
140191
C09BA03
2
SANDOZ
860601089094 PHARMACEUTICALS
9
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
lizinopril,
hidrohlortiazid
Lisinopril H Sandoz
tabl. 100x(20mg+
12.5mg)
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
1.514, 90
135
7
C09BA03
140117
1
387001000504 BOSNALIJEK D.D. 6
PREDSTAVNIŠTVO
lizinopril,
hidrohlortiazid
Lizopril H
tabl. 20x(10mg+
12.5mg)
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
185, 10
135
8
C09BA03
140117
2
387001000505 BOSNALIJEK D.D. 3
PREDSTAVNIŠTVO
lizinopril,
hidrohlortiazid
Lizopril H
tabl. 20x(20mg+
12.5mg)
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
341, 00
135
C09BA03 140118
531000120388 ALKALOID D.O.O.
lizinopril,
Skopryl plus
tabl. 30x(20mg+
Alkaloid AD;
Makedonija;
485, 70
134
8
C09BA02
140150
0
860009740135
HEMOFARM AD
7
enalapril,
hidrohlorotiazid
134
9
140149
C09BA02
9
860009742201
HEMOFARM AD
7
enalapril,
hidrohlorotiazid
135
0
C09BA03
135
1
C09BA03
140192
2
BELUPO, LIJEKOVI I
385034304037
KOZMETIKA D.D. 2
PREDSTAVNIŠTVO
135
2
C09BA03
140192
3
135
3
lizinopril,
hidrohlortiazid
9
2
7
BEOGRAD
hidrohlortiazid
12.5mg)
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
Co-Prenessa
tableta; 4 mg +
1.25 mg; ukupno
30 kom; blister,
3x10 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
606, 60
Co-Prenessa
tableta; 2 mg +
0.625 mg; ukupno
30 kom; blister, 3 x
10 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
552, 50
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
796, 90
136
0
C09BA04
perindopril,
indapamid
136
1
140125
C09BA04
2
383898956100 PHARMANOVA
0
D.O.O.
perindopril,
indapamid
136
2
140125
C09BA04
1
383898956093 PHARMANOVA
5
D.O.O.
perindopril,
indapamid
136
3
140125
C09BA04
5
383898959148 PHARMANOVA
9
D.O.O.
perindopril,
indapamid
Co-Prenessa
tableta; 8mg +
2.5mg; ukupno 30
kom; blister, 3 x 10
kom
136
4
C09BA04
140126
0
860610571320 PHARMANOVA
7
D.O.O.
perindopril,
indapamid
Nopritex plus
tabl. 30x(2mg+ 0,
625mg)
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
552, 50
136
5
C09BA04
140126
1
860610571321 PHARMANOVA
4
D.O.O.
perindopril,
indapamid
Nopritex plus
tabl. 30x(4mg+ 1,
25mg)
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
606, 60
136
6
140119
C09BA04
0
860600708323 PHARMASWISS
1
D.O.O.
perindopril,
indapamid
Perigard Plus
tableta; 4mg +
1.25mg; ukupno
30kom, blister, 3 x
10 kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
606, 60
136
7
140160
C09BA04
6
359445440052
LES LABORATOIRES
5;
SERVIER 539118916143
PREDSTAVNIŠTVO
5
perindopril,
indapamid
Prexanil Combi
Les Laboratoires
film tabl. 30x(5mg+ Servier Industrie;
1, 25mg)
Servier (Ireland)
Industries LTD
Francuska;
Irska
880, 00
136
8
140191
C09BA04
7
359445380035
LES LABORATOIRES
7;
SERVIER 539118915029
PREDSTAVNIŠTVO
3
perindopril,
indapamid
Prexanil Combi LD
film tabl. 30x(2,
5mg+ 0, 625mg)
Les Laboratoires
Servier Industrie;
Servier (Ireland)
Industries LTD
Francuska;
Irska
919, 10
136
9
C09BA05
137
0
C09BA05
Ampril HD
tableta; 5mg +
25mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7
Pharmanova D.O.O.
Republika
u saradnji sa Krka,
Srbija
Tovarna Zdravil,
ramipril,
hidrohlortiazid
140113
1
383898952188 PHARMANOVA
2
D.O.O.
ramipril,
hidrohlortiazid
441, 90
137
1
D.D., Slovenija
Ampril HL
tabl. 28x(2, 5mg+
12, 5mg)
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
266, 40
Piramil HCT
tableta; 2.5mg +
12.5mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14
kom
Lek S.A.; Lek S.A.;
Salutas Pharma
GmbH; Lek
Farmacevtska
Družba D.D.
Poljska;
Poljska;
Nemačka;
Slovenija
266, 40
Piramil HCT
tableta; 5mg +
25mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14
kom
Lek S.A.; Lek S.A.;
Salutas Pharma
GmbH; Lek
Farmacevtska
Družba D.D.
Poljska;
Poljska;
Nemačka;
Slovenija
440, 50
Prilinda plus
tableta; 2.5mg +
12.5mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7
kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
266, 40
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
440, 50
140113
C09BA05
0
383898952187 PHARMANOVA
5
D.O.O.
140190
C09BA05
1
SANDOZ
860601089123 PHARMACEUTICALS
6
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
137
3
140190
C09BA05
5
SANDOZ
860601089124 PHARMACEUTICALS
3
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
ramipril,
hidrohlortiazid
137
4
140193
C09BA05
1
860009742192
HEMOFARM AD
8
ramipril,
hidrohlortiazid
137
5
140193
C09BA05
2
860009742191
HEMOFARM AD
1
ramipril,
hidrohlortiazid
Prilinda plus
tableta; 5mg +
25mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7
kom
137
6
C09BA05
140191
6
860610301063
DE-TA-P D.O.O.
6
ramipril,
hidrohlortiazid
Ramipril H
tabl. 28x(2, 5mg+
12, 5mg)
Farmal D.D.
Hrvatska
266, 40
137
7
C09BA05
140190
7
860610301064
DE-TA-P D.O.O.
3
ramipril,
hidrohlortiazid
Ramipril H
tabl. 28x(5mg+
25mg)
Farmal D.D.
Hrvatska
440, 50
137
8
C09BA05
140101
3
358291002037 SANOFI-AVENTIS
0
D.O.O
ramipril,
hidrohlortiazid
Tritace comp
tabl. 28x(5mg+
25mg)
Sanofi-Aventis
S.P.A.
Italija
616, 10
137
9
C09BA05
140101
2
358291002038 SANOFI-AVENTIS
7
D.O.O
ramipril,
hidrohlortiazid
Tritace comp LS
tabl. 28x(2, 5mg+
12, 5mg)
Sanofi-Aventis
S.P.A.
Italija
370, 40
138
0
C09BA05
140190
9
860006420197
ZDRAVLJE A.D.
3
ramipril,
hidrohlortiazid
Vivace plus
tabl. 28x(5mg+
25mg)
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
441, 90*
138
1
C09BA05
140190
8
860006420196
ZDRAVLJE A.D.
6
ramipril,
hidrohlortiazid
Vivace plus L
tabl. 28x(2, 5mg+
12, 5mg)
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
267, 80*
138
2
C09BA06
137
2
ramipril,
hidrohlortiazid
kom
ramipril,
hidrohlortiazid
kvinapril,
hidrohlorotiazid
138
3
C09BA06
140103
0
860009701054
HEMOFARM AD
2
138
4
140105
C09BA06
5
138
5
C09BA08
138
6
140140
C09BA08
3
138
7
C09BA08
138
8
C09BA08
138
9
C09BA09
139
0
C09BA09
140123
6
860600708151 PHARMASWISS
0
D.O.O.
139
1
C09BA09
140123
6
860600708164 PHARMASWISS
0
D.O.O.
kvinapril,
hidrohlorotiazid
385011422519
kvinapril,
TEVA SERBIA D.O.O.
9
hidrohlorotiazid
Hemokvin plus
film tabl.
20x(20mg+ 12,
5mg)
film tabl.
Kvinapril/Hidrohlortiaz
28x(20mg+ 12,
id
5mg)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
413, 20*
Teva
Pharmaceutical
Works Private
Limited Company
Mađarska
505, 70
cilazapril,
hidrohlorotiazid
383898960116
KRKA FARMA D.O.O.
4
cilazapril,
hidrohlorotiazid
Cazacombi
film tableta; 5mg +
12.5mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7
kom
140140
1
860610276768
ROCHE D.O.O.
5
cilazapril,
hidrohlorotiazid
Inhibace plus
film tabl. 28x(5mg+ F.Hoffmann12, 5mg)
LaRoche Ltd
Švajcarska
1.183, 10
140140
0
860880810751
GALENIKA AD
2
cilazapril,
hidrohlorotiazid
Prilazid plus
film tabl. 30x(5mg+
Galenika AD
12, 5mg)
Republika
Srbija
958, 60*
fosinopril,
hidrohlorotiazid
Monopril plus
tabl. 28x(20mg+
12, 5mg)
Bristol- Myers
Squibb S.R.L.
Italija
743, 50
fosinopril,
hidrohlorotiazid
Monopril plus
tabl. 28x(20mg+
12, 5mg)
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
657, 00
Teva
Pharmaceutical
Works Private
Limited Company;
Teva
Pharmaceutical
Industries LTD.;
Teva
Pharmaceutical
Industries LTD.
Mađarska;
Izrael; Izrael
502, 90
Italija
926, 40
Krka Farma D.O.O.,
Hrvatska
DPC Jastrebarsko
893, 50
fosinopril,
hidrohlorotiazid
139
2
140123
C09BA09
0
139
3
C09BB02
139
4
C09BB02
860610707538
fosinopril,
TEVA SERBIA D.O.O.
9
hidrohlorotiazid
tableta; 20mg +
Fosinopril/Hidrohlortia 12.5mg; ukupno 28
zid
kom, blister, 2 x 14
kom
enalapril,
lerkanidipin
140303
0
401305402071 BERLIN-CHEMIE AG
5
(MENARINI GROUP)
enalapril,
lerkanidipin
Lercanil ACE
film tableta; 10mg
Recordati Industria
+ 10mg; ukupno 28 Chimica E
– PREDSTAVNIŠTVO
BERLIN-CHEMIE AG
401305402024
(MENARINI GROUP)
1
– PREDSTAVNIŠTVO
kom, blister, 2 x 14
kom
139
5
140303
C09BB02
1
enalapril,
lerkanidipin
139
6
C09BB03
139
7
110388
C09BB03
4
RICHTER GEDEON
599700131450
NYRT0
PREDSTAVNIŠTVO
139
8
110378
C09BB03
5
RICHTER GEDEON
599700131573
NYRT6
PREDSTAVNIŠTVO
139
9
110345
C09BB03
5
RICHTER GEDEON
599700131543
NYRT9
PREDSTAVNIŠTVO
140
0
C09BB04
140
1
110311
C09BB04
2
359445060030
LES LABORATOIRES
1;
SERVIER 539118920035
PREDSTAVNIŠTVO
6
perindopril,
amlodipin
140
2
110311
C09BB04
4
359445270030
LES LABORATOIRES
6;
SERVIER 539118921036
PREDSTAVNIŠTVO
2
perindopril,
amlodipin
140
3
110311
C09BB04
5
359445280030
LES LABORATOIRES
3;
SERVIER 539118922036
PREDSTAVNIŠTVO
1
perindopril,
amlodipin
140
4
110311
C09BB04
6
359445080030
LES LABORATOIRES
5;
SERVIER 539118923035
PREDSTAVNIŠTVO
3
perindopril,
amlodipin
Farmaceutica S.P.A.
Lercanil ACE
film tableta; 20mg
Recordati Industria
+ 10mg; ukupno 28
Chimica E
Italija
kom, blister, 2 x 14
Farmaceutica S.P.A.
kom
1.003, 60
Lisonorm
tableta; 10mg +
5mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Gedeon Richter PLC
Mađarska
494, 60*
Lisonorm
tableta; 20mg +
5mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Gedeon Richter PLC
Mađarska
533, 40
Lisonorm Forte
tableta; 20mg +
10mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Gedeon Richter PLC
Mađarska
727, 90
Prexanor
tabl. 30x(5mg+
5mg)
Les Laboratoires
Servier Industrie;
Servier (Ireland)
Industries LTD
Francuska;
Irska
1.255, 50
Prexanor
tabl. 30x(5mg+
10mg)
Les Laboratoires
Servier Industrie;
Servier (Ireland)
Industries LTD
Francuska;
Irska
1.251, 50
Prexanor
tabl. 30x(10mg+
5mg)
Les Laboratoires
Servier Industrie;
Servier (Ireland)
Industries LTD
Francuska;
Irska
1.706, 40
Prexanor
tabl. 30x(10mg+
10mg)
Les Laboratoires
Servier Industrie;
Servier (Ireland)
Industries LTD
Francuska;
Irska
1.723, 60
lizinopril, amlodipin
lizinopril, amlodipin
lizinopril, amlodipin
lizinopril, amlodipin
perindopril,
amlodipin
140
5
C09BB05
140
6
140302
C09BB05
1
358291002681 SANOFI-AVENTIS
5
D.O.O
140
7
140302
C09BB05
0
358291002682 SANOFI-AVENTIS
2
D.O.O
140
8
C09BX01
perindopril,
amlodipin,
indapamid
C09BX01
383898962576
KRKA FARMA D.O.O.
4
perindopril,
amlodipin,
indapamid
383898962581
KRKA FARMA D.O.O.
8
perindopril,
amlodipin,
indapamid
383898962582
KRKA FARMA D.O.O.
5
perindopril,
amlodipin,
indapamid
383898962577
KRKA FARMA D.O.O.
1
perindopril,
amlodipin,
indapamid
383898962583
KRKA FARMA D.O.O.
2
perindopril,
amlodipin,
indapamid
140
9
141
0
141
1
141
2
141
3
C09BX01
C09BX01
C09BX01
C09BX01
felodipin, ramipril
110360
5
110360
6
110360
7
110360
8
110360
9
felodipin, ramipril
felodipin, ramipril
Triapin Mite
tabl. sa produženim
oslobađanjem,
28x(2, 5mg+ 2,
5mg)
Chinoin
Pharmaceutical and
Chemical Works
Co.LTD
Mađarska
535, 70
Triapin
tabl. sa produženim
oslobađanjem,
28x(5mg+ 5mg)
Chinoin
Pharmaceutical and
Chemical Works
Co.LTD
Mađarska
718, 20
Co-Amlessa
Tad Pharma GMBH;
tableta; 2mg + 5mg
Krka Polska Spolka
+ 0.625mg; ukupno
Z.O.O.; Krka,
30 kom, blister, 3 x
Tovarna zdravil,
10 kom
D.D.
Nemačka;
Poljska;
Slovenija
425, 20
Co-Amlessa
Tad Pharma GMBH;
tableta; 2mg + 5mg
Krka Polska Spolka
+ 0.625mg; ukupno
Z.O.O.; Krka,
60 kom, blister, 6 x
Tovarna zdravil,
10 kom
D.D.
Nemačka;
Poljska;
Slovenija
850, 40
Co-Amlessa
Tad Pharma GMBH;
tableta; 2mg + 5mg
Krka Polska Spolka
+ 0.625mg; ukupno
Z.O.O.; Krka,
90 kom, blister, 9 x
Tovarna zdravil,
10 kom
D.D.
Nemačka;
Poljska;
Slovenija
1.275, 80
Co-Amlessa
Tad Pharma GMBH;
tableta; 4mg + 5mg
Krka Polska Spolka
+ 1.25mg; ukupno
Z.O.O.; Krka,
30 kom, blister, 3 x
Tovarna zdravil,
10 kom
D.D.
Nemačka;
Poljska;
Slovenija
564, 90
Co-Amlessa
Tad Pharma GMBH;
tableta; 4mg + 5mg
Krka Polska Spolka
+ 1.25mg; ukupno
Z.O.O.; Krka,
60 kom, blister, 6 x
Tovarna zdravil,
10 kom
D.D.
Nemačka;
Poljska;
Slovenija
1.129, 60
141
4
141
5
141
6
141
7
141
8
141
9
C09BX01
C09BX01
C09BX01
C09BX01
C09BX01
C09BX01
110361
0
110361
1
110361
2
110361
3
110361
4
110361
5
383898962584
KRKA FARMA D.O.O.
9
perindopril,
amlodipin,
indapamid
383898962578
KRKA FARMA D.O.O.
8
perindopril,
amlodipin,
indapamid
383898962585
KRKA FARMA D.O.O.
6
perindopril,
amlodipin,
indapamid
383898962586
KRKA FARMA D.O.O.
3
perindopril,
amlodipin,
indapamid
383898962579
KRKA FARMA D.O.O.
5
perindopril,
amlodipin,
indapamid
383898962587
KRKA FARMA D.O.O.
0
perindopril,
amlodipin,
indapamid
142
0
C09BX01
110361
6
383898962588
KRKA FARMA D.O.O.
7
perindopril,
amlodipin,
indapamid
142
1
110361
C09BX01
7
383898962580
KRKA FARMA D.O.O.
1
perindopril,
amlodipin,
indapamid
Co-Amlessa
Tad Pharma GMBH;
tableta; 4mg + 5mg
Krka Polska Spolka
+ 1.25mg; ukupno
Z.O.O.; Krka,
90 kom, blister, 9 x
Tovarna zdravil,
10 kom
D.D.
Nemačka;
Poljska;
Slovenija
1.694, 40
Co-Amlessa
tableta; 4mg +
10mg + 1.25mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Tad Pharma GMBH;
Krka Polska Spolka
Z.O.O.; Krka,
Tovarna zdravil,
D.D.
Nemačka;
Poljska;
Slovenija
599, 50
Co-Amlessa
tableta; 4mg +
10mg + 1.25mg;
ukupno 60 kom,
blister, 6 x 10 kom
Tad Pharma GMBH;
Krka Polska Spolka
Z.O.O.; Krka,
Tovarna zdravil,
D.D.
Nemačka;
Poljska;
Slovenija
1.198, 90
Co-Amlessa
tableta; 4mg +
10mg + 1.25mg;
ukupno 90 kom,
blister, 9 x 10 kom
Tad Pharma GMBH;
Krka Polska Spolka
Z.O.O.; Krka,
Tovarna zdravil,
D.D.
Nemačka;
Poljska;
Slovenija
1.798, 40
Co-Amlessa
Tad Pharma GMBH;
tableta; 8mg + 5mg
Krka Polska Spolka
+ 2.5mg; ukupno
Z.O.O.; Krka,
30 kom, blister, 3 x
Tovarna zdravil,
10 kom
D.D.
Nemačka;
Poljska;
Slovenija
786, 90
Co-Amlessa
Tad Pharma GMBH;
tableta; 8mg + 5mg
Krka Polska Spolka
+ 2.5mg; ukupno
Z.O.O.; Krka,
60 kom, blister, 6 x
Tovarna zdravil,
10 kom
D.D.
Nemačka;
Poljska;
Slovenija
1.573, 90
Co-Amlessa
Tad Pharma GMBH;
tableta; 8mg + 5mg
Krka Polska Spolka
+ 2.5mg; ukupno
Z.O.O.; Krka,
90 kom, blister, 9 x
Tovarna zdravil,
10 kom
D.D.
Nemačka;
Poljska;
Slovenija
2.360, 80
Co-Amlessa
tableta; 8mg +
10mg + 2.5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Nemačka;
Poljska;
Slovenija
826, 40
Tad Pharma GMBH;
Krka Polska Spolka
Z.O.O.; Krka,
Tovarna zdravil,
D.D.
142
2
142
3
142
4
142
5
142
6
C09BX01
C09BX01
C09BX01
C09BX01
C09BX01
383898962589
KRKA FARMA D.O.O.
4
perindopril,
amlodipin,
indapamid
110361
9
383898962590
KRKA FARMA D.O.O.
0
perindopril,
amlodipin,
indapamid
110360
0
599532715854
9;
590674020258
LES LABORATOIRES
0;
SERVIER 539118931036
PREDSTAVNIŠTVO
9;
359445030005
8
110360
2
599532715855
6;
590674020259
LES LABORATOIRES
7;
SERVIER 539118932038
PREDSTAVNIŠTVO
2;
359445010005
4
110360
3
599532715856
3;
590674020260
LES LABORATOIRES
3;
SERVIER 539118933037
PREDSTAVNIŠTVO
4;
359445760005
2
110361
8
perindopril,
amlodipin,
indapamid
perindopril,
amlodipin,
indapamid
perindopril,
amlodipin,
indapamid
Co-Amlessa
tableta; 8mg +
10mg + 2.5mg;
ukupno 60 kom,
blister, 6 x 10 kom
Tad Pharma GMBH;
Krka Polska Spolka
Z.O.O.; Krka,
Tovarna zdravil,
D.D.
Nemačka;
Poljska;
Slovenija
1.652, 70
Co-Amlessa
tableta; 8mg +
10mg + 2.5mg;
ukupno 90 kom,
blister, 9 x 10 kom
Tad Pharma GMBH;
Krka Polska Spolka
Z.O.O.; Krka,
Tovarna zdravil,
D.D.
Nemačka;
Poljska;
Slovenija
2.479, 10
film tableta; 5mg +
5mg + 1.25mg;
ukupno 30 kom,
kontejner za
tablete, 1 x 30 kom
Egis
Pharmaceuticals
PLC; Anpharm
Przedsiebiorstwo
Mađarska;
Farmaceutyczne
Poljska; Irska;
S.A.; Servier
Francuska
(Ireland) Industries
LTD; Les
Laboratoires Servier
Industrie
1.204, 90
film tableta; 5mg +
10mg + 1.25mg;
ukupno 30 kom,
kontejner za
tablete, 1 x 30 kom
Egis
Pharmaceuticals
PLC; Anpharm
Przedsiebiorstwo
Mađarska;
Farmaceutyczne
Poljska; Irska;
S.A.; Servier
Francuska
(Ireland) Industries
LTD; Les
Laboratoires Servier
Industrie
1.213, 80
film tableta; 10mg
+ 5mg + 2.5mg;
ukupno 30 kom,
kontejner za
tablete, 1 x 30 kom
Egis
Pharmaceuticals
PLC; Anpharm
Przedsiebiorstwo
Mađarska;
Farmaceutyczne
Poljska; Irska;
S.A.; Servier
Francuska
(Ireland) Industries
LTD; Les
Laboratoires Servier
2.074, 50
Triplixam
Triplixam
Triplixam
Industrie
110360
4
599532715857
0;
590674020261
LES LABORATOIRES
0;
SERVIER 539118934036
PREDSTAVNIŠTVO
6;
359445840005
7
perindopril,
amlodipin,
indapamid
Triplixam
film tableta; 10mg
+ 10mg + 2.5mg;
ukupno 30 kom,
kontejner za
tablete, 1 x 30 kom
Egis
Pharmaceuticals
PLC; Anpharm
Przedsiebiorstwo
Mađarska;
Farmaceutyczne
Poljska; Irska;
S.A.; Servier
Francuska
(Ireland) Industries
LTD; Les
Laboratoires Servier
Industrie
2.083, 40
142
7
C09BX01
142
8
C09CA01
142
9
C09CA01
110300
3
AVE
860610722207
PHARMACEUTICAL
3
D.O.O. BEOGRAD
losartan
Avelosartan
film tableta; 50mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Ave Pharmaceutical
D.O.O.
Republika
Srbija
482, 80*
143
0
C09CA01
110379
1
860010345333 MERCK SHARP &
2
DOHME D.O.O.
losartan
Cozaar
tabl. 28x50mg
Merck Sharp &
Dohme
USA
692, 60
143
1
C09CA01
110315
0
860009740532
HEMOFARM AD
4
losartan
Erynorm
film tabl. 28x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
460, 20*
143
2
C09CA01
110315
1
860009740531
HEMOFARM AD
7
losartan
Erynorm
film tabl. 28x100mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
634, 80*
143
3
110300
C09CA01
2
SANDOZ
860601089080 PHARMACEUTICALS
2
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
losartan
Lakea
film tabl. 30x50mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
481, 40
143
4
110389
C09CA01
7
383898952652 PHARMANOVA
8
D.O.O.
Lorista
film tableta;
12.5mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14
kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
297, 60
143
5
110389
C09CA01
8
383898952672 PHARMANOVA
6
D.O.O.
losartan
Lorista
film tableta; 25mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
368, 40
143
6
C09CA01
383898950039
KRKA FARMA D.O.O.
9
losartan
Lorista
film tabl.; 50mg;
blister, 4x7 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
458, 80
143
C09CA01 110379
383898957107 PHARMANOVA
losartan
Lorista
film tabl.; 50mg;
Pharmanova D.O.O. Republika
losartan
110379
2
losartan
Slovenija
458, 80
7
2
8
D.O.O.
blister, 2x14 kom
u saradnji sa Krka,
Tovarna Zdravil,
D.D., Slovenija
Srbija
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
143
8
110389
C09CA01
5
383898957108 PHARMANOVA
5
D.O.O.
losartan
Lorista
film tableta;
100mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14
kom
143
9
C09CA01
110359
4
860880810708
GALENIKA AD
6
losartan
Losar
film tabl. 30x50mg
Galenika AD
Republika
Srbija
482, 80*
144
0
C09CA01
110312
3
860610691515 UNION-MEDIC
0
D.O.O. NOVI SAD
losartan
Losarin
film tableta; 25mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
368, 50
144
1
C09CA01
110312
2
860610691516 UNION-MEDIC
7
D.O.O. NOVI SAD
losartan
Losarin
film tableta; 25mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
368, 50
144
2
C09CA01
110312
0
860610691517 UNION-MEDIC
4
D.O.O. NOVI SAD
losartan
Losarin
film tableta; 25mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
394, 70
144
3
C09CA01
110312
1
860610691518 UNION-MEDIC
1
D.O.O. NOVI SAD
losartan
Losarin
film tableta; 25mg;
ukupno 30 kom,
blister, 2 x 15 kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
394, 70
144
4
C09CA01
110312
7
860610691519 UNION-MEDIC
8
D.O.O. NOVI SAD
losartan
Losarin
film tableta; 50mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
458, 80
144
5
C09CA01
110312
6
860610691520 UNION-MEDIC
4
D.O.O. NOVI SAD
losartan
Losarin
film tableta; 50mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
458, 80
144
6
C09CA01
110312
5
860610691521 UNION-MEDIC
1
D.O.O. NOVI SAD
losartan
Losarin
film tableta; 50mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
481, 40
144
7
C09CA01
110312
4
860610691522 UNION-MEDIC
8
D.O.O. NOVI SAD
losartan
Losarin
film tableta; 50mg;
ukupno 30 kom,
blister, 2 x 15 kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
481, 40
144
8
110313
C09CA01
0
860610691523 UNION-MEDIC
5
D.O.O. NOVI SAD
Losarin
film tableta;
100mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7
kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
633, 40
losartan
633, 40
Losarin
film tableta;
100mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14
kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
633, 40
Losarin
film tableta;
100mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
676, 20
losartan
Losarin
film tableta;
100mg; ukupno 30
kom, blister, 2 x 15
kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
676, 20
losartan
Losartan PharmaS
film tabl. 28x50mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
458, 80
385011421394
TEVA SERBIA D.O.O. losartan
3
Losartic
film tabl. 28x50mg
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
458, 80
110300
0
860610605411 ALKALOID D.O.O.
8
BEOGRAD
losartan
Lotar
film tabl. 30x50mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
481, 40
C09CA01
110300
1
860610605412 ALKALOID D.O.O.
5
BEOGRAD
losartan
Lotar
film tabl. 30x100mg Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
676, 20
145
6
C09CA01
110379
5
860610487305 EXTRACTUMPHARMA
losartan
6
D.O.O.
LozarEP
film tabl. 28x50mg
Kern Pharma S.L.
Španija
458, 80
145
7
C09CA01
110379
6
860610487306 EXTRACTUMPHARMA
losartan
3
D.O.O.
LozarEP
film tabl. 28x100mg Kern Pharma S.L.
Španija
633, 40
145
8
C09CA01
145
9
C09CA01
144
9
110313
C09CA01
1
860610691524 UNION-MEDIC
2
D.O.O. NOVI SAD
145
0
110312
C09CA01
8
860610691525 UNION-MEDIC
9
D.O.O. NOVI SAD
145
1
110312
C09CA01
9
860610691526 UNION-MEDIC
6
D.O.O. NOVI SAD
145
2
C09CA01
110389
9
860601030153
PHARMAS D.O.O.
7
145
3
C09CA01
110379
3
145
4
C09CA01
145
5
losartan
losartan
ZDRAVLJE A.D.
losartan
Rasoltan
film tableta; 50mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
481, 40
110390
9
860006420189
ZDRAVLJE A.D.
8
losartan
Rasoltan
film tabl. 28x50mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
460, 20*
146
0
110391
C09CA01
8
860006420337
ZDRAVLJE A.D.
3
Rasoltan
film tableta;
100mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
677, 60*
146
1
C09CA03
146
C09CA03 110379
Diovan
film tabl. 28x40mg
Novartis Pharma
Švajcarska
818, 80
losartan
valsartan
860610354369 NOVARTIS PHARMA
valsartan
2
7
1
SERVICES INC. PREDSTAVNIŠTVO
146
3
C09CA03
110379
8
NOVARTIS PHARMA
860610354370
SERVICES INC. 7
PREDSTAVNIŠTVO
valsartan
Diovan
film tabl. 28x80mg
Novartis Pharma
Švajcarska
778, 40
146
4
C09CA03
110379
9
NOVARTIS PHARMA
860610354371
SERVICES INC. 4
PREDSTAVNIŠTVO
valsartan
Diovan
film tabl. 28x160mg Novartis Pharma
Švajcarska
862, 80
146
5
C09CA03
110378
0
860610571323 PHARMANOVA
8
D.O.O.
valsartan
Tenival
film tabl. 28x80mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
412, 10
146
6
C09CA03
110378
1
860610571324 PHARMANOVA
5
D.O.O.
valsartan
Tenival
film tabl. 28x160mg Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
592, 20
146
7
C09CA03
110350
0
BELUPO, LIJEKOVI I
385034304907
KOZMETIKA D.D. 8
PREDSTAVNIŠTVO
valsartan
Val
film tabl. 28x80mg
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
412, 10
146
8
C09CA03
110350
1
BELUPO, LIJEKOVI I
385034304908
KOZMETIKA D.D. 5
PREDSTAVNIŠTVO
valsartan
Val
film tabl. 28x160mg
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
592, 20
146
9
C09CA03
110344
6
383898952821
KRKA FARMA D.O.O.
8
valsartan
Valsacor
film tableta; 80mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
412, 10
147
0
110344
C09CA03
6
383898961789 PHARMANOVA
9
D.O.O.
Valsacor
film tableta; 80mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
412, 10
147
1
110344
C09CA03
5
383898952823
KRKA FARMA D.O.O.
2
Valsacor
film tableta;
160mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7
kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
592, 20
147
2
110344
C09CA03
5
383898961793 PHARMANOVA
6
D.O.O.
Valsacor
film tableta;
160mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14
kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
592, 20
147
3
110344
C09CA03
9
383898959271 PHARMANOVA
4
D.O.O.
Valsacor
film tableta;
320mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14
kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
825, 50
valsartan
valsartan
valsartan
valsartan
Slovenija
147
4
110343
C09CA03
7
SANDOZ
860601089237 PHARMACEUTICALS
0
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
valsartan
Valsartan Sandoz
film tabl. 28x40mg
Novartis
Farmaceutica S.A.
Španija
356, 50
147
5
110343
C09CA03
8
SANDOZ
860601089238 PHARMACEUTICALS
7
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
valsartan
Valsartan Sandoz
film tabl. 28x80mg
Novartis
Farmaceutica S.A.
Španija
412, 10
147
6
110343
C09CA03
9
SANDOZ
860601089239 PHARMACEUTICALS
4
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
valsartan
Valsartan Sandoz
film tabl. 28x160mg
Novartis
Farmaceutica S.A.
Španija
592, 20
147
7
C09CA03
110378
3
860009742241
HEMOFARM AD
3
valsartan
Yanida
film tableta; 40mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
356, 50
147
8
C09CA03
110378
4
860009742231
HEMOFARM AD
4
valsartan
Yanida
film tableta; 80mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
412, 10
147
9
110378
C09CA03
2
860009742242
HEMOFARM AD
0
Yanida
film tableta;
160mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14
kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
592, 20
148
0
110378
C09CA03
6
860009742243
HEMOFARM AD
7
valsartan
Yanida
film tableta;
320mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14
kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
825, 50
148
1
C09CA03
110343
4
860610605448 ALKALOID D.O.O.
4
BEOGRAD
valsartan
Walzera
film tableta; 40mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alkaloid D.O.O.
Beograd
Republika
Srbija
380, 50
148
2
C09CA03
110343
5
860610605449 ALKALOID D.O.O.
1
BEOGRAD
valsartan
Walzera
film tableta; 80mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alkaloid D.O.O.
Beograd
Republika
Srbija
418, 50
148
3
110343
C09CA03
6
860610605450 ALKALOID D.O.O.
7
BEOGRAD
Walzera
film tableta;
160mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Alkaloid D.O.O.
Beograd
Republika
Srbija
618, 90
148
4
C09CA04
valsartan
valsartan
irbesartan
148
5
C09CA04
110391
4
383898955429
KRKA FARMA D.O.O.
3
irbesartan
Iracor
film tabl. 75mg;
blister, 2x14 kom.
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
1.239, 50
148
6
C09CA04
110391
2
383898955437
KRKA FARMA D.O.O.
8
irbesartan
Iracor
film tabl. 150mg;
blister, 2x14 kom.
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
506, 00
148
7
C09CA04
110391
3
383898955445
KRKA FARMA D.O.O.
3
irbesartan
Iracor
film tabl. 300mg;
blister, 2x14 kom.
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
654, 80
148
8
C09CA04
110340
1
860009741941
HEMOFARM AD
3
irbesartan
Irbenida
film tabl. 30x150mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
543, 60*
148
9
C09CA04
110340
3
860009741942
HEMOFARM AD
0
irbesartan
Irbenida
film tabl. 30x300mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
702, 90*
149
0
110344
C09CA04
3
NOBEL ILAC
869954009840 SANAYII VE TICARET
irbesartan
4
AS –
PREDSTAVNIŠTVO
Irda
film tabl. 28x75mg
Nobelfarma Ilac
Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
1.239, 50
149
1
110344
C09CA04
1
NOBEL ILAC
869954009845 SANAYII VE TICARET
irbesartan
9
AS –
PREDSTAVNIŠTVO
Irda
Nobelfarma Ilac
film tabl. 28x150mg Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
506, 00
149
2
110344
C09CA04
2
NOBEL ILAC
869954009850 SANAYII VE TICARET
irbesartan
3
AS –
PREDSTAVNIŠTVO
Irda
Nobelfarma Ilac
film tabl. 28x300mg Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
654, 80
149
3
C09CA06
149
4
C09CA06
110375
1
ASTRAZENECA UK
860610371430
LIMITED 5
PREDSTAVNIŠTVO
kandesartan
Atacand
tabl. 28x4mg
AstraZeneca AB
Švedska
995, 10
149
5
C09CA06
110375
2
ASTRAZENECA UK
860610371431
LIMITED 2
PREDSTAVNIŠTVO
kandesartan
Atacand
tabl. 28x8mg
AstraZeneca AB
Švedska
882, 30
149
6
C09CA06
110375
3
ASTRAZENECA UK
860610371432
LIMITED 9
PREDSTAVNIŠTVO
kandesartan
Atacand
tabl. 28x16mg
AstraZeneca AB
Švedska
1.042, 50
149
7
C09CA06
110375
4
ASTRAZENECA UK
732183972160
LIMITED 1
PREDSTAVNIŠTVO
kandesartan
Atacand
tabl. 28x32mg
AstraZeneca AB
Švedska
1.355, 90
kandesartan
149
8
110366
C09CA06
1
SANDOZ
860601089253 PHARMACEUTICALS
0
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
kandesartan
Kandesartan Sandoz
tabl. 30x4mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
436, 10
149
9
110375
C09CA06
7
SANDOZ
860601089254 PHARMACEUTICALS
7
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
kandesartan
Kandesartan Sandoz
tabl. 30x8mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
607, 30
150
0
110375
C09CA06
8
SANDOZ
860601089255 PHARMACEUTICALS
4
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
kandesartan
Kandesartan Sandoz
tabl. 30x16mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
686, 20
150
1
110375
C09CA06
9
SANDOZ
860601089256 PHARMACEUTICALS
1
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
kandesartan
Kandesartan Sandoz
tabl. 30x32mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
805, 90
150
2
C09CA06
383898957599
KRKA FARMA D.O.O.
1
kandesartan
Karbis
tableta; 8mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
566, 90
150
3
C09CA07
150
4
110389
C09CA07
0
860610307553
BOEHRINGER
6;
INGELHEIM SERBIA
860610307568
D.O.O. BEOGRAD
0;
telmisartan
Micardis
tabl. 28x40mg
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
861, 00
150
5
110389
C09CA07
1
860610307554
BOEHRINGER
3;
INGELHEIM SERBIA
860610307569
D.O.O. BEOGRAD
7;
telmisartan
Micardis
tabl. 28x80mg
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
1.096, 00
150
6
C09CA07
110350
9
860006420362
ZDRAVLJE A.D.
5
telmisartan
Telmikor
tableta; 40mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
484, 60
150
7
C09CA07
110351
0
860006420363
ZDRAVLJE A.D.
2
telmisartan
Telmikor
tableta; 80mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
699, 10
150
8
C09CA07
110388
9
860600708332 PHARMASWISS
3
D.O.O.
telmisartan
Telmitens
tableta; 40mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
484, 60
110377
0
telmisartan
150
9
C09CA07
110378
9
860600708333 PHARMASWISS
0
D.O.O.
telmisartan
Telmitens
tableta; 80mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
699, 10
151
0
C09CA07
110368
9
860610640756 ALVOGEN PHARMA
3
D.O.O.
telmisartan
Telsidan
film tableta; 40mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
460, 60
151
1
C09CA07
110385
1
860601593029 ALVOGEN PHARMA
9
D.O.O.
telmisartan
Telsidan
film tableta; 40mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
484, 60
151
2
C09CA07
110368
8
860610640757 ALVOGEN PHARMA
0
D.O.O.
telmisartan
Telsidan
film tableta; 80mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
699, 80
151
3
C09CA07
110385
1
860601593030 ALVOGEN PHARMA
5
D.O.O.
telmisartan
Telsidan
film tableta; 80mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
699, 10
151
4
110393
C09CA07
0
383898958836
KRKA FARMA D.O.O.
6
tabl. 28x40mg
Slaviamed D.O.O. u
saradnji sa Krka,
Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
462, 00*
151
5
110393
C09CA07
1
383898958837
KRKA FARMA D.O.O.
3
Tolura
tabl. 28x80mg
Slaviamed D.O.O. u
saradnji sa Krka,
Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
701, 20*
151
6
C09CA08
151
7
C09CA08
110310
1
BERLIN-CHEMIE AG
401305401012
(MENARINI GROUP)
9
– PREDSTAVNIŠTVO
olmesartanmedokso
mil
Menartan
film tabl. 28x10mg
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
Nemačka
1.361, 90
151
8
C09CA08
110310
5
BERLIN-CHEMIE AG
401305401016
(MENARINI GROUP)
7
– PREDSTAVNIŠTVO
olmesartanmedokso
mil
Menartan
film tabl. 28x20mg
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
Nemačka
1.906, 90
151
9
C09DA0
1
152
0
C09DA0
1
140156
0
860009741599
HEMOFARM AD
6
losartan,
hidrohlortiazid
Erynorm plus
film tabl.
28x(50mg+ 12,
5mg)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
529, 50*
152
C09DA0
140112
383898951354 KRKA FARMA D.O.O.
losartan,
Lorista H
film tabl.; 50mg+
Krka, Tovarna
Slovenija
528, 10
telmisartan
telmisartan
Tolura
olmesartanmedokso
mil
losartan,
hidrohlortiazid
1
1
0
2
hidrohlortiazid
152
2
C09DA0
1
140112
0
383898957106 PHARMANOVA
1
D.O.O.
losartan,
hidrohlortiazid
152
3
C09DA0
1
140112
6
383898958355 PHARMANOVA
2
D.O.O.
152
4
C09DA0
1
140112
1
152
5
C09DA0
1
152
6
12.5mg; blister,
4x7 kom
Zdravil, D.D.
Lorista H
film tabl.; 50mg+
12.5mg; blister,
2x14 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
514, 10
losartan,
hidrohlortiazid
Lorista H 100
film tableta;
100mg+ 12.5mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
671, 60
383898951355
KRKA FARMA D.O.O.
9
losartan,
hidrohlortiazid
Lorista HD
film tabl.;100mg+
25mg; blister, 4x7
kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
741, 40
140112
1
383898957104 PHARMANOVA
7
D.O.O.
losartan,
hidrohlortiazid
Lorista HD
film tabl.;100mg+
25mg; blister, 2x14
kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
C09DA0
1
140112
2
383898951356
KRKA FARMA D.O.O.
6
losartan,
hidrohlortiazid
Lorista HD
film tabl.
Krka, Tovarna
30x(100mg+ 25mg) Zdravil, D.D.
Slovenija
796, 30
152
7
C09DA0
1
140112
5
383898957105
KRKA FARMA D.O.O.
4
losartan,
hidrohlortiazid
Lorista HD
film tabl.; 100mg+
25mg; blister, 4x14
kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
1.405, 10
152
8
C09DA0
1
140112
4
383898951358
KRKA FARMA D.O.O.
0
losartan,
hidrohlortiazid
Lorista HD
film tabl.
Krka, Tovarna
60x(100mg+ 25mg) Zdravil, D.D.
Slovenija
1.505, 40
152
9
C09DA0
1
140191
4
860880810709
GALENIKA AD
3
losartan,
hidrohlortiazid
Losar plus
film tabl.
30x(50mg+
12.5mg)
Galenika AD
Republika
Srbija
567, 20*
153
0
C09DA0
1
140191
5
385011421631
losartan,
TEVA SERBIA D.O.O.
9
hidrohlortiazid
Losartic plus
film tabl.
28x(50mg+ 12,
5mg)
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
528, 10
153
1
C09DA0
3
153
2
C09DA0
3
140104
0
NOVARTIS PHARMA
860610354375
SERVICES INC. 2
PREDSTAVNIŠTVO
valsartan,
hidrohlortiazid
CO-Diovan
film tabl.
28x(80mg+ 12,
5mg)
Novartis
Švajcarska
805, 30
153
3
C09DA0
3
140104
1
860610354376 NOVARTIS PHARMA
9
SERVICES INC. -
valsartan,
hidrohlortiazid
CO-Diovan
film tabl.
28x(160mg+ 12,
Novartis Pharma
Švajcarska
943, 40
Slovenija
741, 40
valsartan,
hidrohlortiazid
PREDSTAVNIŠTVO
5mg)
153
4
C09DA0
3
140104
2
NOVARTIS PHARMA
860610354377
SERVICES INC. 6
PREDSTAVNIŠTVO
valsartan,
hidrohlortiazid
CO-Diovan
film tabl.
Novartis Pharma
28x(160mg+ 25mg)
Švajcarska
912, 60
153
5
C09DA0
3
140165
0
860610571309 PHARMANOVA
2
D.O.O.
valsartan,
hidrohlortiazid
Tenival plus
film tabl.
28x(80mg+ 12,
5mg)
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
495, 80
153
6
C09DA0
3
140165
1
860610571310 PHARMANOVA
8
D.O.O.
valsartan,
hidrohlortiazid
Tenival plus
film tabl.
28x(160mg+ 12,
5mg)
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
722, 10
153
7
C09DA0
3
140165
2
860610571311 PHARMANOVA
5
D.O.O.
valsartan,
hidrohlortiazid
Tenival plus
film tabl.
Republika
Pharmanova D.O.O.
28x(160mg+ 25mg)
Srbija
720, 80
153
8
C09DA0
3
140193
0
BELUPO, LIJEKOVI I
385034304910
KOZMETIKA D.D. 8
PREDSTAVNIŠTVO
valsartan,
hidrohlortiazid
Val Plus
film tabl.
28x(80mg+ 12,
5mg)
Belupo, Lijekovi i
Kozmetika D.D.
495, 80
153
9
C09DA0
3
140192
4
383898955447 PHARMANOVA
7
D.O.O.
valsartan,
hidrohlortiazid
Valsacombi
film tableta; 80mg
+ 12.5mg; ukupno
28 kom, blister, 2 x
14 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
495, 80
154
0
C09DA0
3
140192
4
383898955455
KRKA FARMA D.O.O.
2
valsartan,
hidrohlortiazid
Valsacombi
film tableta; 80mg
+ 12.5mg; ukupno
28 kom, blister, 4 x
7 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
495, 80
154
1
C09DA0
3
140192
6
383898955460 PHARMANOVA
6
D.O.O.
valsartan,
hidrohlortiazid
Valsacombi
film tableta; 160mg
+ 12.5mg; ukupno
28 kom, blister, 2 x
14 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
722, 10
154
2
C09DA0
3
140192
6
383898955461
KRKA FARMA D.O.O.
3
valsartan,
hidrohlortiazid
Valsacombi
film tableta; 160mg
+ 12.5mg; ukupno
28 kom, blister, 4 x
7 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
722, 10
154
3
C09DA0
3
140192
5
383898955467 PHARMANOVA
5
D.O.O.
valsartan,
hidrohlortiazid
Valsacombi
film tableta; 160mg
+ 25mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14
kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
154
4
C09DA0
3
140192
5
383898955468
KRKA FARMA D.O.O.
2
valsartan,
hidrohlortiazid
Valsacombi
film tableta; 160mg Krka, Tovarna
+ 25mg; ukupno 28 Zdravil, D.D.
Hrvatska
Slovenija
Slovenija
Slovenija
720, 80
720, 80
kom, blister, 4 x 7
kom
Valsacombi
film tableta; 320mg
+ 12.5mg; ukupno
28 kom, blister, 2 x
14 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
769, 70
valsartan,
hidrohlortiazid
Valsacombi
film tableta; 320mg
+ 25mg; ukupno 28 Krka, Tovarna
kom, blister, 2 x 14 Zdravil, D.D.
kom
Slovenija
803, 40
SANDOZ
860601089244 PHARMACEUTICALS
8
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
valsartan,
hidrohlortiazid
Valsartan/HCT
Sandoz
film tabl.
28x(80mg+ 12,
5mg)
Novartis Farma
S.P.A.
Italija
495, 80
140104
6
SANDOZ
860601089245 PHARMACEUTICALS
5
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
valsartan,
hidrohlortiazid
Valsartan/HCT
Sandoz
film tabl.
28x(160mg+ 12,
5mg)
Novartis Farma
S.P.A.
Italija
722, 10
C09DA0
3
140104
7
SANDOZ
860601089246 PHARMACEUTICALS
2
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
valsartan,
hidrohlortiazid
Valsartan/HCT
Sandoz
film tabl.
Novartis Farma
28x(160mg+ 25mg) S.P.A.
Italija
720, 80
155
0
C09DA0
3
140193
3
860009742232
HEMOFARM AD
1
valsartan,
hidrohlortiazid
Yanida plus
film tableta; 80mg
+ 12.5mg; ukupno
28 kom, blister, 2 x
14 kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
495, 80
155
1
C09DA0
3
140193
4
860009742233
HEMOFARM AD
8
valsartan,
hidrohlortiazid
Yanida plus
film tableta; 160mg
+ 12.5mg; ukupno
28 kom, blister, 2 x
14 kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
722, 10
155
2
C09DA0
3
140193
5
860009742234
HEMOFARM AD
5
valsartan,
hidrohlortiazid
Yanida plus
film tableta; 160mg
+ 25mg; ukupno 28
Hemofarm A.D.
kom, blister, 2 x 14
kom
Republika
Srbija
720, 80
155
3
C09DA0
3
140193
6
860009742244
HEMOFARM AD
4
valsartan,
hidrohlortiazid
Yanida plus
film tableta; 320mg
+ 12.5mg; ukupno
28 kom, blister, 2 x
14 kom
Republika
Srbija
769, 70
154
5
C09DA0
3
140192
8
383898959279
KRKA FARMA D.O.O.
0
valsartan,
hidrohlortiazid
154
6
C09DA0
3
140192
7
383898959280
KRKA FARMA D.O.O.
6
154
7
C09DA0
3
140104
5
154
8
C09DA0
3
154
9
Hemofarm A.D.
Yanida plus
film tableta; 320mg
+ 25mg; ukupno 28
Hemofarm A.D.
kom, blister, 2 x 14
kom
Republika
Srbija
803, 40
NOBEL ILAC
869954009871 SANAYII VE TICARET irbesartan,
8
AS –
hidrohlortiazid
PREDSTAVNIŠTVO
Co-Irda
film tabl.
28x(150mg+ 12,
5mg)
Nobelfarma Ilac
Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
582, 70
140192
1
NOBEL ILAC
869954009861 SANAYII VE TICARET irbesartan,
9
AS –
hidrohlortiazid
PREDSTAVNIŠTVO
Co-Irda
film tabl.
28x(300mg+ 12,
5mg)
Nobelfarma Ilac
Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
749, 40
C09DA0
4
140166
2
860009741740
HEMOFARM AD
2
irbesartan,
hidrohlortiazid
Irbenida plus
film tabl.
30x(150mg+ 12,
5mg)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
625, 70*
155
9
C09DA0
4
140166
3
860009741741
HEMOFARM AD
9
irbesartan,
hidrohlortiazid
Irbenida plus
film tabl.
30x(300mg+ 12,
5mg)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
804, 20*
156
0
C09DA0
6
156
1
C09DA0
6
Atacand Plus
tabl. 28x(16mg+
12, 5mg)
AstraZeneca AB
Švedska
1.275, 80
156
2
C09DA0
7
156
3
C09DA0
7
140105
2
860610307570
BOEHRINGER
3;
INGELHEIM SERBIA
860610307533
D.O.O. BEOGRAD
8;
telmisartan,
hidrohlortiazid
Micardis Plus
tabl. 28x(40mg+
12, 5mg)
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
1.430, 70
156
4
C09DA0
7
140105
3
860610307571
BOEHRINGER
0;
INGELHEIM SERBIA
860610307534
D.O.O. BEOGRAD
5;
telmisartan,
hidrohlortiazid
Micardis Plus
tabl. 28x(80mg+
12, 5mg)
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
1.553, 50
156
5
C09DA0
7
140100
4
383898960960
KRKA FARMA D.O.O.
3
telmisartan,
hidrohlortiazid
Tolucombi
tableta; 40mg +
12.5mg; ukupno 28
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
629, 80
155
4
C09DA0
3
140193
7
155
5
C09DA0
4
155
6
C09DA0
4
140192
0
155
7
C09DA0
4
155
8
860009742245
HEMOFARM AD
1
valsartan,
hidrohlortiazid
irbesartan,
hidrohlortiazid
kandesartan,
hidrohlortiazid
110375
5
ASTRAZENECA UK
732183972216
LIMITED 5
PREDSTAVNIŠTVO
kandesartan,
hidrohlortiazid
telmisartan,
hidrohlortiazid
kom, blister, 4 x 7
kom
Tolucombi
tableta; 80mg +
12.5mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7
kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
836, 00
Tolucombi
tableta; 80mg +
25mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7
kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
835, 40
valsartan, amlodipin
Exforge
film tabl.
28x(80mg+ 5mg)
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
1.691, 60
NOVARTIS PHARMA
860610354344
SERVICES INC. 8
PREDSTAVNIŠTVO
valsartan, amlodipin
Exforge
film tabl.
28x(160mg+ 5mg)
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
1.927, 60
NOVARTIS PHARMA
860610354345
SERVICES INC. 5
PREDSTAVNIŠTVO
valsartan, amlodipin
Exforge
film tabl.
Novartis Pharma
28x(160mg+ 10mg) Stein AG
Švajcarska
1.927, 60
Rasilez
film tableta;
150mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7
kom
Novartis Pharma
Stein AG; Novartis
Farma S.P.A.
Švajcarska;
Italija
1.968, 20
Rasilez
film tableta;
150mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14
kom
Novartis Farma
S.P.A.
Italija
1.968, 20
aliskiren
Rasilez
film tableta;
300mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7
kom
Novartis Pharma
Stein AG; Novartis
Farma S.P.A.
Švajcarska;
Italija
2.340, 20
aliskiren
Rasilez
film tableta;
300mg; ukupno 28
Novartis Farma
S.P.A.
Italija
2.340, 20
156
6
C09DA0
7
140100
3
383898960961
KRKA FARMA D.O.O.
0
telmisartan,
hidrohlortiazid
156
7
C09DA0
7
140100
2
383898960962
KRKA FARMA D.O.O.
7
telmisartan,
hidrohlortiazid
156
8
C09DB0
1
156
9
C09DB0
1
140301
2
NOVARTIS PHARMA
860610354343
SERVICES INC. 1
PREDSTAVNIŠTVO
157
0
C09DB0
1
140301
1
157
1
C09DB0
1
140301
0
157
2
C09XA02
157
3
110319
C09XA02
0
860610354340
NOVARTIS PHARMA
0;
SERVICES INC. 860610354398
PREDSTAVNIŠTVO
1
157
4
110319
C09XA02
0
NOVARTIS PHARMA
860610644614
SERVICES INC. 2
PREDSTAVNIŠTVO
157
5
110319
C09XA02
1
860610354341
NOVARTIS PHARMA
7;
SERVICES INC. 860610354399
PREDSTAVNIŠTVO
8
157
6
C09XA02
110319
1
860610644615 NOVARTIS PHARMA
9
SERVICES INC. -
valsartan, amlodipin
aliskiren
aliskiren
aliskiren
PREDSTAVNIŠTVO
kom, blister, 2 x 14
kom
157
7
C10AA01
157
8
C10AA01
110425
0
860610301051
DE-TA-P D.O.O.
3
simvastatin
Astax
film tableta; 10mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Farmal D.D.
Hrvatska
279, 40
157
9
C10AA01
110425
1
860610301052
DE-TA-P D.O.O.
0
simvastatin
Astax
film tableta; 20mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Farmal D.D.
Hrvatska
400, 60
158
0
C10AA01
110425
2
860610301053
DE-TA-P D.O.O.
7
simvastatin
Astax
film tableta; 40mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Farmal D.D.
Hrvatska
600, 70
158
1
C10AA01
110451
0
860009701213
HEMOFARM AD
3
simvastatin
Cholipam
film tabl. 20x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
201, 50*
158
2
C10AA01
110451
3
860009742250
HEMOFARM AD
5
simvastatin
Cholipam
film tableta; 10mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
298, 20
158
3
C10AA01
110451
1
860009701214
HEMOFARM AD
0
simvastatin
Cholipam
film tabl. 20x20mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
290, 40*
158
4
C10AA01
110451
2
860009742251
HEMOFARM AD
2
simvastatin
Cholipam
film tableta; 20mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
471, 50
158
5
C10AA01
ALKALOID D.O.O.
BEOGRAD
simvastatin
Hollesta
film tabl. 30x10mg
Alkaloid AD
Makedonija
298, 20
158
6
C10AA01
860610605404 ALKALOID D.O.O.
0
BEOGRAD
simvastatin
Hollesta
film tabl. 30x10mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
298, 20
158
7
C10AA01
ALKALOID D.O.O.
BEOGRAD
simvastatin
Hollesta
film tabl. 30x20mg
Alkaloid AD
Makedonija
471, 50
158
8
C10AA01
860610605405 ALKALOID D.O.O.
7
BEOGRAD
simvastatin
Hollesta
film tabl. 30x20mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
471, 50
158
9
C10AA01
ALKALOID D.O.O.
BEOGRAD
simvastatin
Hollesta
film tabl. 30x40mg
Alkaloid AD
Makedonija
625, 40
159
0
C10AA01
860610605406 ALKALOID D.O.O.
4
BEOGRAD
simvastatin
Hollesta
film tabl. 30x40mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
625, 40
simvastatin
110461
0
110461
1
110461
2
159
1
C10AA01
110471
3
860610674348
TEVA SERBIA D.O.O. simvastatin
7
Simvastatin-Teva
film tableta; 10mg;
ukupno 28 kom,
blister, 1 x 28 kom
Teva Pharma S.L.U. Španija
279, 40
159
2
C10AA01
110471
4
860610674349
TEVA SERBIA D.O.O. simvastatin
4
Simvastatin-Teva
film tableta; 20mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Teva Pharma S.L.U. Španija
400, 60
159
3
C10AA01
110471
5
860610674350
TEVA SERBIA D.O.O. simvastatin
0
Simvastatin-Teva
film tableta; 40mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Teva Pharma S.L.U. Španija
600, 70
159
4
C10AA01
110413
0
JADRAN GALENSKI
385888105953
LABORATORIJ D.D –
5
PREDSTAVNIŠTVO
simvastatin
Simvax
film tabl. 20x10mg
Jadran Galenski
Laboratorij D.D.
Hrvatska
200, 10
159
5
C10AA01
110413
1
JADRAN GALENSKI
385888105954
LABORATORIJ D.D –
2
PREDSTAVNIŠTVO
simvastatin
Simvax
film tabl. 28x10mg
Jadran Galenski
Laboratorij D.D.
Hrvatska
279, 40
159
6
C10AA01
110413
2
JADRAN GALENSKI
385888105955
LABORATORIJ D.D –
9
PREDSTAVNIŠTVO
simvastatin
Simvax
film tabl. 20x20mg
Jadran Galenski
Laboratorij D.D.
Hrvatska
289, 00
159
7
C10AA01
110413
3
JADRAN GALENSKI
385888105956
LABORATORIJ D.D –
6
PREDSTAVNIŠTVO
simvastatin
Simvax
film tabl. 28x20mg
Jadran Galenski
Laboratorij D.D.
Hrvatska
400, 60
159
8
C10AA01
110413
4
JADRAN GALENSKI
385888105951
LABORATORIJ D.D –
1
PREDSTAVNIŠTVO
simvastatin
Simvax
film tabl. 20x40mg
Jadran Galenski
Laboratorij D.D.
Hrvatska
429, 10
159
9
C10AA01
110413
5
JADRAN GALENSKI
385888105952
LABORATORIJ D.D –
8
PREDSTAVNIŠTVO
simvastatin
Simvax
film tabl. 28x40mg
Jadran Galenski
Laboratorij D.D.
Hrvatska
600, 70
160
0
C10AA01
110450
0
860610571701
MEDICO UNO D.O.O. simvastatin
4
Simvor
film tabl. 28x10mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
279, 40
160
1
C10AA01
110441
2
860610571766
MEDICO UNO D.O.O. simvastatin
3
Simvor
film tableta; 10mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
279, 40
160
2
C10AA01
110450
1
860610571702
MEDICO UNO D.O.O. simvastatin
1
Simvor
film tabl. 28x20mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
400, 60
160
3
C10AA01
110441
1
860610571754
MEDICO UNO D.O.O. simvastatin
0
Simvor
film tableta; 20mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
400, 60
160
4
C10AA01
110450
2
860610571703
MEDICO UNO D.O.O. simvastatin
8
Simvor
film tabl. 28x40mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
600, 70
160
5
C10AA01
110441
0
860610571755
MEDICO UNO D.O.O. simvastatin
7
Simvor
film tableta; 40mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
600, 70
160
6
C10AA01
110449
0
383898956706
SLAVIAMED D.O.O.
4
simvastatin
Vasilip
film tabl. 28x10mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
280, 80*
160
7
C10AA01
110449
1
383898956707
SLAVIAMED D.O.O.
1
simvastatin
Vasilip
film tabl. 28x20mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
402, 00*
160
8
C10AA01
110449
2
383898956708
SLAVIAMED D.O.O.
8
simvastatin
Vasilip
film tabl, 28x40mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
602, 10*
160
9
C10AA01
110444
0
860010345314 MERCK SHARP &
1
DOHME D.O.O.
simvastatin
Zocor
film tabl. 28x10mg
Merck Sharp &
Dohme
Holandija
373, 20
161
0
C10AA01
110444
1
860010345316 MERCK SHARP &
5
DOHME D.O.O.
simvastatin
Zocor
film tabl. 28x20mg
Merck Sharp &
Dohme
Holandija
567, 50
161
1
C10AA01
110444
5
860010345318 MERCK SHARP &
9
DOHME D.O.O.
simvastatin
Zocor
film tabl. 28x40mg
Merck Sharp &
Dohme
USA
861, 80
161
2
C10AA03
161
3
110448
C10AA03
5
SANDOZ
860601089081 PHARMACEUTICALS
9
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
pravastatin
Pralip
tabl. 30x20mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
479, 70
161
4
110448
C10AA03
6
SANDOZ
860601089082 PHARMACEUTICALS
6
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
pravastatin
Pralip
tabl. 30x40mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
864, 30
161
5
C10AA03
110448
2
860600708242 PHARMASWISS
5
D.O.O.
pravastatin
PravaCor
tabl. 30x20mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
479, 70
161
6
C10AA03
110448
3
860600708243 PHARMASWISS
2
D.O.O.
pravastatin
PravaCor
tabl. 30x40mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
864, 30
161
7
C10AA04
161
8
C10AA04
Lescol
kaps., tvrda,
28x20mg
Novartis
Farmaceutica S.A.
Španija
1.555, 60
pravastatin
fluvastatin
110445
0
NOVARTIS PHARMA
860610354325
SERVICES INC. 7
PREDSTAVNIŠTVO
fluvastatin
161
9
C10AA04
110445
1
NOVARTIS PHARMA
860610354324
SERVICES INC. 0
PREDSTAVNIŠTVO
fluvastatin
Lescol
kaps., tvrda,
28x40mg
Novartis
Farmaceutica S.A.
Španija
1.106, 10
162
0
C10AA04
110445
2
NOVARTIS PHARMA
860610354326
SERVICES INC. 4
PREDSTAVNIŠTVO
fluvastatin
Lescol XL
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
28x80mg
Novartis
Farmaceutica S.A.
Španija
820, 70
162
1
C10AA05
162
2
C10AA05
110412
5
860006420018
ZDRAVLJE A.D.
1
atorvastatin
Atacor
film tabl. 30x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
363, 00*
162
3
C10AA05
110412
6
860006420019
ZDRAVLJE A.D.
8
atorvastatin
Atacor
film tabl. 30x20mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
606, 70*
162
4
C10AA05
110412
7
860006420020
ZDRAVLJE A.D.
4
atorvastatin
Atacor
film tabl. 30x40mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
871, 70*
162
5
C10AA05
110455
1
860880810766
GALENIKA AD
6
atorvastatin
Atolip
film tabl. 30x10mg
Galenika AD
Republika
Srbija
361, 60
162
6
C10AA05
110455
2
860880810767
GALENIKA AD
3
atorvastatin
Atolip
film tabl. 30x20mg
Galenika AD
Republika
Srbija
605, 30
162
7
C10AA05
110452
0
383898950283
SLAVIAMED D.O.O.
6
atorvastatin
Atoris
film tabl. 30x10mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
363, 00*
162
8
C10AA05
110452
1
383898950284
KRKA FARMA D.O.O.
3
atorvastatin
Atoris
film tabl. 90x10mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
935, 00
162
9
C10AA05
110452
2
383898950285
SLAVIAMED D.O.O.
0
atorvastatin
Atoris
film tabl. 30x20mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
606, 70*
163
0
C10AA05
110452
3
383898950286
KRKA FARMA D.O.O.
7
atorvastatin
Atoris
film tabl. 90x20mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
1.705, 60
163
1
C10AA05
110452
8
383898958606
SLAVIAMED D.O.O.
5
atorvastatin
Atoris
film tableta; 30mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Slaviamed D.O.O.;
Krka Tovarna
Zdravil D.D.
Republika
Srbija;
Slovenija
703, 60*
163
2
110452
C10AA05
4
383898951996
SLAVIAMED D.O.O.
4
atorvastatin
Atoris
film tableta; 40mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Slaviamed D.O.O. u
saradnji sa Krka,
Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
762, 20*
163
3
C10AA05
110452
9
383898958609
SLAVIAMED D.O.O.
6
atorvastatin
Atoris
film tableta; 60mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Slaviamed D.O.O.;
Krka Tovarna
Zdravil D.D.
1.045,
50*
atorvastatin
Republika
Srbija;
Slovenija
163
4
C10AA05
110452
7
383898958610
SLAVIAMED D.O.O.
2
atorvastatin
Atoris
film tableta; 80mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Slaviamed D.O.O.;
Krka Tovarna
Zdravil D.D.
Republika
Srbija;
Slovenija
1.085,
00*
163
5
C10AA05
110460
5
860601030342
PHARMAS D.O.O.
5
atorvastatin
Atorvastatin PharmaS
film tabl. 30x10mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
361, 60
163
6
C10AA05
110460
6
860601030343
PHARMAS D.O.O.
2
atorvastatin
Atorvastatin PharmaS
film tabl. 30x20mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
605, 30
163
7
C10AA05
110460
7
860601030344
PHARMAS D.O.O.
9
atorvastatin
Atorvastatin PharmaS
film tabl. 30x40mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
760, 80
163
8
C10AA05
110451
7
383898962663
KRKA FARMA D.O.O.
1
atorvastatin
Atorvastatin Krka
film tableta; 10 mg;
Krka, Tovarna
ukupno 20 kom,
Zdravil, D.D.
blister, 2 x 10 kom
Slovenija
230, 60
163
9
C10AA05
110451
9
383898963151
KRKA FARMA D.O.O.
2
atorvastatin
Atorvastatin Krka
film tableta; 10 mg;
Krka, Tovarna
ukupno 30 kom,
Zdravil, D.D.
blister, 3 x 10 kom
Slovenija
361, 60
164
0
C10AA05
110451
5
383898963148
KRKA FARMA D.O.O.
2
atorvastatin
Atorvastatin Krka
film tableta; 10 mg;
Krka, Tovarna
ukupno 60 kom,
Zdravil, D.D.
blister, 6 x 10 kom
Slovenija
623, 50
164
1
C10AA05
110451
6
383898962664
KRKA FARMA D.O.O.
8
atorvastatin
Atorvastatin Krka
film tableta; 20 mg;
Krka, Tovarna
ukupno 20 kom,
Zdravil, D.D.
blister, 2 x 10 kom
Slovenija
393, 50
164
2
C10AA05
110451
8
383898963154
KRKA FARMA D.O.O.
3
atorvastatin
Atorvastatin Krka
film tableta; 20 mg;
Krka, Tovarna
ukupno 30 kom,
Zdravil, D.D.
blister, 3 x 10 kom
Slovenija
605, 30
164
3
C10AA05
110451
4
383898963153
KRKA FARMA D.O.O.
6
atorvastatin
Atorvastatin Krka
film tableta; 20 mg;
Krka, Tovarna
ukupno 60 kom,
Zdravil, D.D.
blister, 6 x 10 kom
Slovenija
1.137, 00
164
4
C10AA05
110475
9
860610571731
MEDICO UNO D.O.O. atorvastatin
1
Dislipat
film tabl. 30x10mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
361, 60
164
5
C10AA05
110476
0
860610571732
MEDICO UNO D.O.O. atorvastatin
8
Dislipat
film tabl. 30x20mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
605, 30
164
6
C10AA05
110476
1
860610571733
MEDICO UNO D.O.O. atorvastatin
5
Dislipat
film tabl. 30x40mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
760, 80
164
7
C10AA05
110476
2
860610571734
MEDICO UNO D.O.O. atorvastatin
2
Dislipat
film tabl. 30x80mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
1.083, 60
164
C10AA05 110476
860610571767 MEDICO UNO D.O.O. atorvastatin
Dislipat C
film tableta; 10mg;
Medico Uno D.O.O.
Republika
361, 60
8
3
0
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Srbija
164
9
C10AA05
110476
4
860610571768
MEDICO UNO D.O.O. atorvastatin
7
Dislipat C
film tableta; 20mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
598, 90
165
0
C10AA05
110476
5
860610571733
MEDICO UNO D.O.O. atorvastatin
5
Dislipat C
film tableta; 40mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
760, 80
165
1
C10AA05
110476
6
860610571770
MEDICO UNO D.O.O. atorvastatin
0
Dislipat C
film tableta; 80mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
1.083, 60
165
2
C10AA05
110455
5
860009700352
HEMOFARM AD
0
atorvastatin
Hipolip
film tabl. 30x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
363, 00*
165
3
C10AA05
110455
6
860009700365
HEMOFARM AD
0
atorvastatin
Hipolip
film tabl. 30x20mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
606, 70*
165
4
C10AA05
110455
7
860009700320
HEMOFARM AD
9
atorvastatin
Hipolip
film tabl. 30x40mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
762, 20*
165
5
C10AA05
110479
0
860009700346
HEMOFARM AD
9
atorvastatin
Hipolip
film tabl. 30x80mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.085,
00*
165
6
C10AA05
110446
0
PFIZER H.C.P.
403454100053
CORPORATION 9
PREDSTAVNIŠTVO
atorvastatin
Sortis
film tabl. 30x10mg
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
504, 20
165
7
C10AA05
110446
2
PFIZER H.C.P.
403454100054
CORPORATION 6
PREDSTAVNIŠTVO
atorvastatin
Sortis
film tabl. 30x20mg
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
704, 80
165
8
C10AA05
110446
4
PFIZER H.C.P.
403454100055
CORPORATION 3
PREDSTAVNIŠTVO
atorvastatin
Sortis
film tabl. 30x40mg
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
1.059, 90
165
9
C10AA05
110446
5
PFIZER H.C.P.
403454100367
CORPORATION 7
PREDSTAVNIŠTVO
atorvastatin
Sortis
film tabl. 30x80mg
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
1.213, 30
166
0
C10AA05
110479
4
860610605459 ALKALOID D.O.O.
0
BEOGRAD
atorvastatin
Torez
film tableta; 10mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
361, 60
166
1
C10AA05
110479
3
860610605460 ALKALOID D.O.O.
6
BEOGRAD
atorvastatin
Torez
film tableta; 20mg;
ukupno 30 kom,
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
605, 30
blister, 3 x 10 kom
166
2
C10AA05
110479
2
860610605461 ALKALOID D.O.O.
3
BEOGRAD
atorvastatin
Torez
film tableta; 40mg;
ukupno 30 kom,
blister, 2 x 15 kom
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
760, 80
166
3
C10AA05
110479
1
860610605462 ALKALOID D.O.O.
0
BEOGRAD
atorvastatin
Torez
film tableta; 80mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
1.083, 60
166
4
110460
C10AA05
1
860010196206
UFAR D.O.O.
5
film tabl. 30x10mg
Ufar D.O.O. u
saradnji sa Sandoz
Pharmaceuticals
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
361, 60
166
5
110460
C10AA05
0
860010196207
UFAR D.O.O.
2
atorvastatin
Tulip
film tabl. 30x20mg
Ufar D.O.O. u
saradnji sa Sandoz
Pharmaceuticals
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
605, 30
166
6
C10AA05
110400
3
AVE
531009000304
PHARMACEUTICAL
7
D.O.O. BEOGRAD
atorvastatin
Vasator
film tableta; 10mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Ave Pharmaceutical
D.O.O. Beograd
Republika
Srbija
363, 00*
166
7
C10AA05
110400
4
AVE
531009000305
PHARMACEUTICAL
4
D.O.O. BEOGRAD
atorvastatin
Vasator
film tableta; 20mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Ave Pharmaceutical
D.O.O. Beograd
Republika
Srbija
606, 70*
166
8
C10AA05
110400
5
AVE
531009000314
PHARMACEUTICAL
6
D.O.O. BEOGRAD
atorvastatin
Vasator
film tableta; 40mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Ave Pharmaceutical
D.O.O. Beograd
Republika
Srbija
762, 20*
166
9
C10AA07
167
0
C10AA07
110471
8
ASTRAZENECA UK
500045501853
LIMITED 2
PREDSTAVNIŠTVO
rosuvastatin
Crestor
film tabl. 28x5mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
1.522,
00*
167
1
C10AA07
110471
6
ASTRAZENECA UK
500045501777
LIMITED 1
PREDSTAVNIŠTVO
rosuvastatin
Crestor
film tabl. 28x10mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
1.797,
10*
167
2
C10AA07
110471
7
ASTRAZENECA UK
500045501779
LIMITED 5
PREDSTAVNIŠTVO
rosuvastatin
Crestor
film tabl. 28x20mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
2.735,
40*
167
3
C10AA07
110471
9
500045501781 ASTRAZENECA UK
8
LIMITED -
rosuvastatin
Crestor
film tabl. 28x40mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
3.436,
90*
atorvastatin
Tulip
rosuvastatin
PREDSTAVNIŠTVO
167
4
C10AA07
110474
1
RICHTER GEDEON
599700131621
NYRT4
PREDSTAVNIŠTVO
rosuvastatin
Mertenil
film tableta; 5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Gedeon Richter PLC
Mađarska
961, 80*
167
5
C10AA07
110474
2
RICHTER GEDEON
599700131618
NYRT4
PREDSTAVNIŠTVO
rosuvastatin
Mertenil
film tableta; 10mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Gedeon Richter PLC
Mađarska
1.317,
30*
167
6
C10AA07
110473
9
RICHTER GEDEON
599700131619
NYRT1
PREDSTAVNIŠTVO
rosuvastatin
Mertenil
film tableta; 20mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Gedeon Richter PLC
Mađarska
1.924,
90*
167
7
C10AA07
110474
0
RICHTER GEDEON
599700131620
NYRT7
PREDSTAVNIŠTVO
rosuvastatin
Mertenil
film tableta; 40mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Gedeon Richter PLC
Mađarska
2.502,
90*
167
8
C10AA07
110474
3
860006420309
ZDRAVLJE A.D.
0
rosuvastatin
Rosacta
film tableta; 5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
960, 40
167
9
C10AA07
110474
4
860006420310
ZDRAVLJE A.D.
6
rosuvastatin
Rosacta
film tableta; 10mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.315, 90
168
0
C10AA07
110474
5
860006420311
ZDRAVLJE A.D.
3
rosuvastatin
Rosacta
film tableta; 20mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.923, 50
168
1
C10AA07
110474
6
860006420312
ZDRAVLJE A.D.
0
rosuvastatin
Rosacta
film tableta; 40mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
2.501, 50
168
2
C10AA07
110400
0
BELUPO, LIJEKOVI I
385034306153
KOZMETIKA D.D. 7
PREDSTAVNIŠTVO
rosuvastatin
Rosix
film tableta; 5mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Belupo, Lijekovi i
Kozmetika D.D.
Hrvatska
894, 30
168
3
C10AA07
110400
1
BELUPO, LIJEKOVI I
385034303414
KOZMETIKA D.D. 2
PREDSTAVNIŠTVO
rosuvastatin
Rosix
film tableta; 10mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Belupo, Lijekovi i
Kozmetika D.D.
Hrvatska
1.222, 50
168
4
C10AA07
110400
2
BELUPO, LIJEKOVI I
385034303415
KOZMETIKA D.D. 9
PREDSTAVNIŠTVO
rosuvastatin
Rosix
film tableta; 20mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Belupo, Lijekovi i
Kozmetika D.D.
Hrvatska
1.784, 20
168
5
C10AA07
110472
3
358291006231 SANOFI-AVENTIS
8
D.O.O
rosuvastatin
Rosucard
film tableta; 10mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Zentiva K.S.
Češka
1.315, 90
168
6
C10AA07
110472
4
358291006233 SANOFI-AVENTIS
2
D.O.O
rosuvastatin
Rosucard
film tableta; 20mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Zentiva K.S.
Češka
1.923, 50
168
7
C10AA07
110473
1
358291006232 SANOFI-AVENTIS
5
D.O.O
rosuvastatin
Rosucard
film tableta; 40mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Zentiva K.S.
Češka
2.501, 50
168
8
C10AA07
110477
0
860600708305 PHARMASWISS
7
D.O.O.
rosuvastatin
Rosuhol
film tabl. 30x5mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
960, 40
168
9
C10AA07
110477
1
860600708306 PHARMASWISS
4
D.O.O.
rosuvastatin
Rosuhol
film tabl. 30x10mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
1.315, 90
169
0
C10AA07
110477
2
860600708307 PHARMASWISS
1
D.O.O.
rosuvastatin
Rosuhol
film tabl. 30x20mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
1.923, 50
169
1
C10AA07
110477
3
860600708308 PHARMASWISS
8
D.O.O.
rosuvastatin
Rosuhol
film tabl. 30x40mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
2.501, 50
169
2
110473
C10AA07
5
SANDOZ
860601089292 PHARMACEUTICALS
9
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
rosuvastatin
Rosuvastatin Sandoz
film tableta; 5mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
894, 30
169
3
110473
C10AA07
6
SANDOZ
860601089293 PHARMACEUTICALS
6
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
rosuvastatin
Rosuvastatin Sandoz
film tableta; 10mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
1.222, 50
169
4
110473
C10AA07
7
SANDOZ
860601089294 PHARMACEUTICALS
3
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
rosuvastatin
Rosuvastatin Sandoz
film tableta; 20mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
1.784, 20
169
5
110473
C10AA07
8
SANDOZ
860601089295 PHARMACEUTICALS
0
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
rosuvastatin
Rosuvastatin Sandoz
film tableta; 40mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
2.318, 30
169
6
C10AA07
110470
7
383898960967
KRKA FARMA D.O.O.
2
rosuvastatin
Roswera
film tableta; 5mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
894, 30
169
7
C10AA07
110473
2
383898958349
KRKA FARMA D.O.O.
1
rosuvastatin
Roswera
film tableta; 10mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
1.222, 50
169
C10AA07 110470
383898960968 KRKA FARMA D.O.O.
rosuvastatin
Roswera
film tableta; 15mg;
Krka, Tovarna
Slovenija
1.125, 60
8
8
9
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Zdravil, D.D.
169
9
C10AA07
110473
3
383898958350
KRKA FARMA D.O.O.
7
rosuvastatin
Roswera
film tableta; 20mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
1.784, 20
170
0
C10AA07
110470
9
383898960969
KRKA FARMA D.O.O.
6
rosuvastatin
Roswera
film tableta; 30mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
1.822, 50
170
1
C10AA07
110473
4
383898958351
KRKA FARMA D.O.O.
4
rosuvastatin
Roswera
film tableta; 40mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
2.318, 30
170
2
C10AA07
110472
0
860610571329 PHARMANOVA
0
D.O.O.
rosuvastatin
Rovesta
film tabl. 28x10mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
1.222, 50
170
3
C10AA07
110472
1
860610571330 PHARMANOVA
6
D.O.O.
rosuvastatin
Rovesta
film tabl. 28x20mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
1.784, 20
170
4
C10AA07
110472
2
860610571331 PHARMANOVA
3
D.O.O.
rosuvastatin
Rovesta
film tabl. 28x40mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
2.318, 30
170
5
110472
C10AA07
7
383898958598
SLAVIAMED D.O.O.
3
film tabl. 28x5mg
Slaviamed D.O.O.u
saradnji sa Krka,
Tovarna Zdravil,
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
895, 70*
170
6
110472
C10AA07
5
383898958599
SLAVIAMED D.O.O.
0
film tabl. 28x10mg
Slaviamed D.O.O.u
saradnji sa Krka,
Tovarna Zdravil,
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
1.223,
90*
170
7
110472
C10AA07
9
383898958600
SLAVIAMED D.O.O.
3
film tabl. 28x15mg
Slaviamed D.O.O.u
saradnji sa Krka,
Tovarna Zdravil,
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
1.127,
00*
170
8
110472
C10AA07
8
383898958603
SLAVIAMED D.O.O.
4
film tabl. 28x20mg
Slaviamed D.O.O.u
saradnji sa Krka,
Tovarna Zdravil,
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
1.785,
60*
170
9
110473
C10AA07
0
383898958604
SLAVIAMED D.O.O.
1
film tabl. 28x30mg
Slaviamed D.O.O.u
saradnji sa Krka,
Tovarna Zdravil,
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
1.823,
90*
rosuvastatin
rosuvastatin
rosuvastatin
rosuvastatin
rosuvastatin
Roxera
Roxera
Roxera
Roxera
Roxera
171
0
110472
C10AA07
6
383898958605
SLAVIAMED D.O.O.
8
171
1
C10AB05
171
2
C10AB05
110423
2
860600708209 PHARMASWISS
8
D.O.O.
171
3
C10AB05
110423
3
531000122177 ALKALOID D.O.O.
5
BEOGRAD
171
4
C10AB08
171
5
C10AB08
171
6
C10AD5
2
Roxera
film tabl. 28x40mg
Slaviamed D.O.O.u
saradnji sa Krka,
Tovarna Zdravil,
D.D., Slovenija
fenofibrat
Fenolip
kaps. tvrda,
30x160mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
586, 50
fenofibrat
Zyglip
tableta; 145mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alkaloid AD Skopje
Makedonija
504, 90
Lipanor
kaps., tvrda,
30x100mg
Sanofi Synthelabo
Groupe
Francuska
434, 20
Tredaptive
tabl. sa
modifikovanim
oslobađanjem,
28x(1000mg+
20mg)
Merck Sharp &
Dohme LTD.
Velika Britanija
2.313, 30
Omacor
kapsula, meka;
1000mg; ukupno 28
kom, boca, 1 x 28
kom
Abbott Products
GMBH; Pronova
Biopharma Norge
AS
Nemačka;
Norveška
1.743, 00
rosuvastatin
Republika
Srbija
2.319,
70*
fenofibrat
ciprofibrat
110447
0
358291001457 SANOFI-AVENTIS
7
D.O.O
ciprofibrat
nikotinska kiselina,
laropiprant
171
7
C10AD5
2
110480
0
860010345381 MERCK SHARP &
3
DOHME D.O.O.
nikotinska kiselina,
laropiprant
171
8
C10AX06
171
9
110448
C10AX06
1
172
0
C10AX09
172
1
C10AX09
110447
5
860010345338 MERCK SHARP &
7
DOHME D.O.O.
ezetimib
Ezetrol
tabl. 28x10mg
MSD (Merck Sharp
& Dohme)
USA
3.469, 30
172
2
C10AX09
110448
0
383898957597
KRKA FARMA D.O.O.
7
ezetimib
Ezoleta
tabl. 30x10mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
2.898, 40
172
3
C10BA02
omega-3-kiselina
etil estri 90
ABBOTT
800266000962
LABORATORIES S.A.
3
– PREDSTAVNIŠTVO
omega-3-kiselina
etil estri 90
ezetimib
simvastatin,
ezetimib
172
4
C10BA02
110410
0
860010345349 MERCK SHARP &
3
DOHME D.O.O.
simvastatin,
ezetimib
Inegy
tabl. 28x(10mg+
10mg)
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
3.569, 40
172
5
C10BA02
110410
2
860010345351 MERCK SHARP &
6
DOHME D.O.O.
simvastatin,
ezetimib
Inegy
tabl. 28x(40mg+
10mg)
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
4.157, 80
172
6
C10BX03
172
7
C10BX03
110462
0
PFIZER H.C.P.
403454100329
CORPORATION 5
PREDSTAVNIŠTVO
atorvastatin,
amlodipin
Caduet
film tabl.
30x(10mg+ 5mg)
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
806, 00
172
8
C10BX03
110462
1
PFIZER H.C.P.
403454100330
CORPORATION 1
PREDSTAVNIŠTVO
atorvastatin,
amlodipin
Caduet
film tabl.
30x(10mg+ 10mg)
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
806, 00
172
9
110461
C10BX03
9
383898962660 PHARMANOVA
0
D.O.O.
atorvastatin,
amlodipin
Atordapin
film tableta; 10mg
+ 5 mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
528, 60
173
0
110461
C10BX03
8
383898962661 PHARMANOVA
7
D.O.O.
atorvastatin,
amlodipin
Atordapin
film tableta; 10mg
+ 10 mg; ukupno
30 kom, blister, 3 x
10 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
528, 60
173
1
D
KOŽA I POTKOŽNO TKIVO - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KOŽE I
POTKOŽNOG TKIVA (DERMATICI)
173
2
D01AC0
2
mikonazol nitrat
173
3
D01AC0
2
173
4
D01AC0
3
173
5
D01AC0
3
415732
0
860881100304 UNION-MEDIC
7
D.O.O. NOVI SAD
173
6
D01AC0
3
415732
1
860881100303 UNION-MEDIC
0
D.O.O. NOVI SAD
173
7
D01AC2
0
173
D01AC2
atorvastatin,
amlodipin
415710
0
860880810393
GALENIKA AD
4
Daktanol
krem; 2%; tuba,
1x30g
Galenika AD
Republika
Srbija
213, 20*
ekonazol
Ecalin
krem; 1%; tuba,
1x20g
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
132, 40
ekonazol
Ecalin
krem; 1%; tuba,
1x30g
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
198, 60
Triderm
mast; 10mg/g+ 0,
Schering-Plough
Portugal
289, 90
mikonazol nitrat
ekonazol
klotrimazol,
betametazon,
gentamicin
415365
860610317030 MERCK SHARP &
klotrimazol,
8
0
0
9
DOHME D.O.O.
173
9
D01AC2
0
415365
1
860610317029 MERCK SHARP &
3
DOHME D.O.O.
174
0
D01AE14
174
1
D01AE14
415731
2
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100211
ZRENJANIN - U
8
STEČAJU
174
2
D01AE14
415731
3
174
3
D01AE14
415731
1
174
4
D01AE15
174
5
D01AE15
415741
0
174
6
D01AE15
betametazon,
gentamicin
klotrimazol,
betametazon,
gentamicin
5mg/g+ 1mg/g;
tuba, 1x15g
Farma LDA
Triderm
krem; 10mg/g+ 0,
5mg/g+ 1mg/g;
tuba, 1x15g
Schering-Plough
Labo N.V.
Belgija
289, 90
ciklopiroks
Obytin
krem; 1%; tuba,
1x20g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
163, 50
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100213
ZRENJANIN - U
2
STEČAJU
ciklopiroks
Obytin
rastvor za kožu;
1%; plastična
bočica, 1x20ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
169, 10
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100212
ZRENJANIN - U
5
STEČAJU
ciklopiroks
Obytin
prašak za kožu;
1%; plastična
bočica, 1x30g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
272, 70
383106100417 CLINRES FARMACIJA
terbinafin
4
D.O.O.
Lamisil
krem; 10mg/g;
tuba, 1x15g
Novartis Consumer
Švajcarska
379, 10
415741
7
383700000137 CLINRES FARMACIJA
terbinafin
2
D.O.O.
Lamisil DermGel
gel; 10mg/g;
ukupno 15 g; tuba,
1 x 15 g
Novartis Consumer
Health SA
Švajcarska
379, 10
174
7
415711
D01AE15
0
NOBEL ILAC
869954035030 SANAYII VE TICARET
terbinafin
4
AS –
PREDSTAVNIŠTVO
Mycofin
krem; 1%; tuba,
1x15g
Nobelfarma Ilac
Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
262, 20
174
8
D01AE16
174
9
415750
D01AE16
0
Neolaque
lekoviti lak za
nokte; 5%; ukupno
1 kom, bočica
staklena, 1 x 2.5mL
Chanelle Medical
Ltd
Irska
767, 20
175
0
D01BA0
2
175
D01BA0
Lamisil
tabl. 14x250mg
Novartis
Velika Britanija
1.546, 40
ciklopiroks
terbinafin
amorolfin
860610571761
MEDICO UNO D.O.O. amorolfin
8
terbinafin
132751
860610354322 NOVARTIS PHARMA
terbinafin
1
2
0
6
SERVICES INC. PREDSTAVNIŠTVO
Pharmaceuticals UK
Ltd
175
2
D01BA0
2
132751
0
NOBEL ILAC
869954001625 SANAYII VE TICARET
terbinafin
5
AS –
PREDSTAVNIŠTVO
Mycofin
tabl. 14x250mg
Nobelfarma Ilac
Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
1.002, 70
175
3
D01BA0
2
132751
6
NOBEL ILAC
869954001626 SANAYII VE TICARET
terbinafin
2
AS –
PREDSTAVNIŠTVO
Mycofin
tabl. 28x250mg
Nobelfarma Ilac
Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
2.005, 30
175
4
D01BA0
2
132752
1
569052815439
ACTAVIS D.O.O.
9
Myconafine
tabl. 14x250mg
Actavis Ltd
Malta
1.004,
10*
175
5
D05BB0
2
175
6
D05BB0
2
115551
0
569052819902
ACTAVIS D.O.O.
4
Neotigason
kapsula, tvrda;
10mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Cenexi SAS; DSM
Fine Chemicals
Austria Nfg. GmbH
& Co KG
Francuska;
Austrija
1.782, 10
175
7
D05BB0
2
115551
1
569052819905
ACTAVIS D.O.O.
5
Neotigason
kapsula, tvrda;
10mg; ukupno 100
kom, blister, 10 x
10 kom
Cenexi SAS; DSM
Fine Chemicals
Austria Nfg. GmbH
& Co KG
Francuska;
Austrija
5.940, 20
175
8
D05BB0
2
115551
2
569052819907
ACTAVIS D.O.O.
9
Neotigason
kapsula, tvrda;
25mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Cenexi SAS; DSM
Fine Chemicals
Austria Nfg. GmbH
& Co KG
Francuska;
Austrija
3.803, 80
175
9
D05BB0
2
115551
3
569052819910
ACTAVIS D.O.O.
9
Neotigason
kapsula, tvrda;
25mg; ukupno 100
kom, blister, 10 x
10 kom
Cenexi SAS; DSM
Fine Chemicals
Austria Nfg. GmbH
& Co KG
Francuska;
Austrija
12.680,
00
176
0
D06AX0
1
176
1
D06AX0
1
Stanicid
mast; 2%; tuba,
1x10g
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
267, 30*
176
2
D06AX0
7
176
D06AX0
Gentamicin
mast; 0, 1%; tuba,
Galenika AD
Republika
173, 70*
terbinafin
acitretin
acitretin
acitretin
acitretin
acitretin
fusidat natrijum
415002
3
860009701135
HEMOFARM AD
8
fusidat natrijum
gentamicin
415040
860880810415 GALENIKA AD
gentamicin
3
7
176
4
D06BA0
1
176
5
D06BA0
1
176
6
D06BB0
2
176
7
D06BB0
2
176
8
D06BB0
3
176
9
D06BB0
3
413918
0
860881100602 UNION-MEDIC
4
D.O.O. NOVI SAD
177
0
D06BB0
3
413916
0
860006411657
ZDRAVLJE A.D.
4
177
1
D06BB1
0
177
2
D06BB1
0
177
3
D06BX0
1
177
4
D06BX0
1
177
5
D07AA0
2
177
6
D07AA0
2
177
7
D07AB1
0
177
8
D07AB1
0
0
3
1x15g
Srbija
sulfadiazin srebro
415105
0
860006411227
ZDRAVLJE A.D.
9
Sanaderm
krem; 1%; tuba,
1x50g
Zdravlje A.D.
Viru-Merz Serol
gel; 1g/100g; tuba,
1x2g
Merz Pharma GmbH
Nemačka
& Co. KGaA
186, 50
aciklovir
Aciklovir
mast; 5%; tuba,
1x5g
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
286, 70
aciklovir
Aciklovir
krem; 5%; tuba,
1x5g
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
288, 10*
Aldara
krem; 5%; kesica,
12x250mg
3M Health Care
Limited
Velika Britanija
6.019, 40
Rozamet
krem; 1%; tuba,
1x25g
Jadran Galenski
Laboratorij D.D.
Hrvatska
445, 60
Hydrocortison
mast; 2, 5%; tuba,
1x5g
Galenika AD
Republika
Srbija
72, 00*
Afloderm
krem; 0, 5mg/g;
tuba, 1x20g
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
288, 60*
sulfadiazin srebro
Republika
Srbija
212, 20*
tromantadin
415925
2
404622240140 EVROPA LEK
5
PHARMA D.O.O.
tromantadin
aciklovir
imikvimod
413918
1
MEDA
PHARMACEUTICALS
401933860131
SWITZERLAND
1
GMBH PREDSTAVNIŠTVO
imikvimod
metronidazol
415042
0
JADRAN GALENSKI
385888105333
LABORATORIJ D.D –
5
PREDSTAVNIŠTVO
metronidazol
hidrokortizon
415207
5
860880810084
GALENIKA AD
1
hidrokortizon
alklometazon
415210
4
385034302646 BELUPO, LIJEKOVI I
8
KOZMETIKA D.D. -
alklometazon
PREDSTAVNIŠTVO
415210
0
BELUPO, LIJEKOVI I
385034302645
KOZMETIKA D.D. 1
PREDSTAVNIŠTVO
177
9
D07AB1
0
Afloderm
mast; 0, 5mg/g;
tuba, 1x20g
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
288, 60*
178
0
D07AC0
1
178
1
D07AC0
1
415204
2
BELUPO, LIJEKOVI I
385034302644
KOZMETIKA D.D. 4
PREDSTAVNIŠTVO
betametazon
Beloderm
krem; 0, 5mg/g;
tuba, 1x15g
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
185, 80*
178
2
D07AC0
1
415204
0
BELUPO, LIJEKOVI I
385034302643
KOZMETIKA D.D. 7
PREDSTAVNIŠTVO
betametazon
Beloderm
mast; 0, 5mg/g;
tuba, 1x15g
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
175, 20*
178
3
D07AC0
1
415204
1
BELUPO, LIJEKOVI I
385034306152
KOZMETIKA D.D. 0
PREDSTAVNIŠTVO
Beloderm
rastvor za kožu;
0.5mg/g; ukupno 1
kom, bočica sa
kapaljkom, 1x50mL
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
485, 70
178
4
D07AC0
3
178
5
D07AC0
3
415225
4
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100132
ZRENJANIN - U
6
STEČAJU
dezoksimetazon
Esperson
krem; 0, 25%;
tuba, 1x30g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
296, 30
178
6
D07AC0
3
415225
3
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100133
ZRENJANIN - U
3
STEČAJU
dezoksimetazon
Esperson M
mast; 0, 25%;
tuba, 1x30g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
296, 30
178
7
D07AC0
3
415225
5
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100131
ZRENJANIN - U
9
STEČAJU
dezoksimetazon
Esperson mite
krem; 0, 05%;
tuba, 1x30g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
123, 60
178
8
D07AC0
4
178
9
D07AC0
4
415219
0
860880810512
GALENIKA AD
9
fluocinolon acetonid
Sinoderm
krem; 0, 25mg/g;
tuba, 1x15g
Galenika AD
Republika
Srbija
84, 80*
179
0
D07AC0
4
415219
1
860880810513
GALENIKA AD
6
fluocinolon acetonid
Sinoderm
mast; 0, 25mg/g;
tuba, 1x15g
Galenika AD
Republika
Srbija
84, 80*
179
1
D07AC0
4
415219
2
860880810514
GALENIKA AD
3
fluocinolon acetonid
Sinoderm
gel; 0, 25mg/g;
tuba, 1x30g
Galenika AD
Republika
Srbija
129, 50*
179
D07AC1
alklometazon
betametazon
betametazon
dezoksimetazon
fluocinolon acetonid
mometazon
2
3
179
3
D07AC1
3
415344
0
860610317014 MERCK SHARP &
9
DOHME D.O.O.
mometazon
Elocom
krem; 0, 1%; tuba,
1x15g
Schering-Plough
Labo N.V.
Belgija
319, 50
179
4
D07AC1
3
415344
1
860610317016 MERCK SHARP &
3
DOHME D.O.O.
mometazon
Elocom
mast; 0, 1%; tuba,
1x15g
Schering-Plough
Labo N.V.
Belgija
319, 50
179
5
D07AC1
3
715344
2
860610317039 MERCK SHARP &
2
DOHME D.O.O.
mometazon
Elocom
rastvor za kožu; 0,
1%; bočica, 1x
20ml
Schering-Plough
Labo N.V.
Belgija
404, 70
179
6
D07BC0
1
179
7
D07BC0
1
415302
0
BELUPO, LIJEKOVI I
385034302639
KOZMETIKA D.D. 0
PREDSTAVNIŠTVO
betametazon,
salicilna kiselina
Belosalic
mast; 0, 5mg/g+
30mg/g; tuba,
1x30g
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
303, 70*
179
8
D07BC0
1
715302
3
BELUPO, LIJEKOVI I
385034302636
KOZMETIKA D.D. 9
PREDSTAVNIŠTVO
betametazon,
salicilna kiselina
Belosalic
rastvor za kožu; 0,
5mg/g+ 20mg/g;
bočica, 1x50ml
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
490, 50*
179
9
D07BC0
1
415364
1
860610317013 MERCK SHARP &
2
DOHME D.O.O.
betametazon,
salicilna kiselina
Diprosalic
mast; 0, 5mg/g+
30mg/g; tuba,
1x15g
Schering-Plough
Labo N.V.
Belgija
168, 70
180
0
D07BC0
1
715364
0
860610317012 MERCK SHARP &
5
DOHME D.O.O.
betametazon,
salicilna kiselina
Diprosalic
rastvor za kožu; 0,
5mg/g+ 20mg/g;
bočica, 1x30ml
Schering-Plough
Labo N.V.
Belgija
341, 00
180
1
D07CA0
1
180
2
D07CA0
1
415309
2
385011422300
hidrokortizon,
TEVA SERBIA D.O.O.
3
oksitetraciklin
Geokorton
mast; 10mg/g +
30mg/g; tuba,
1x20g
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
224, 20
180
3
D07CA0
1
415310
5
860880810086
GALENIKA AD
5
hidrokortizon,
oksitetraciklin
Hydrocyclin
mast; 1%+ 3%;
tuba, 1x5g
Galenika AD
Republika
Srbija
70, 40*
180
4
D07CA0
1
415310
6
860880810087
GALENIKA AD
2
hidrokortizon,
oksitetraciklin
Hydrocyclin
mast; 1%+ 3%;
tuba, 1x20g
Galenika AD
Republika
Srbija
228, 40*
180
5
D07CC0
1
180
6
D07CC0
1
Belogent
mast; 0, 05%+
100000ij/100g;
tuba, 1x15g
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
220, 90*
betametazon,
salicilna kiselina
hidrokortizon,
oksitetraciklin
betametazon,
gentamicin
415353
4
BELUPO, LIJEKOVI I
385034302641
KOZMETIKA D.D. 3
PREDSTAVNIŠTVO
betametazon,
gentamicin
180
7
D07CC0
1
415353
5
BELUPO, LIJEKOVI I
385034302642
KOZMETIKA D.D. 0
PREDSTAVNIŠTVO
betametazon,
gentamicin
Belogent
krem; 0, 05%+
100000ij/100g;
tuba, 1x15g
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
220, 90*
180
8
D07CC0
1
415360
2
860880810528
GALENIKA AD
0
betametazon,
gentamicin
Didermal
mast; 0, 05%+
100000ij/100g;
tuba, 1x15g
Galenika AD
Republika
Srbija
216, 20*
180
9
D07CC0
1
415360
0
860880810527
GALENIKA AD
3
betametazon,
gentamicin
Didermal
krem; 0, 05%+
100000ij/100g;
tuba, 1x15g
Galenika AD
Republika
Srbija
216, 20*
181
0
D07CC0
2
181
1
D07CC0
2
415322
0
860880810511
GALENIKA AD
2
neomicin sulfat,
fluocinolon acetonid
Sinoderm N
krem; (330000ij+
0, 025g)/100g ;
tuba, 1x15g
Galenika AD
Republika
Srbija
115, 30*
181
2
D07CC0
2
415322
1
860880810510
GALENIKA AD
5
neomicin sulfat,
fluocinolon acetonid
Sinoderm N
mast; (330000ij+ 0,
025g)/100g; tuba,
Galenika AD
1x15g
Republika
Srbija
115, 30*
181
3
D08AG0
2
181
4
D08AG0
2
715616
3
531000120199 ALKALOID D.O.O.
9
BEOGRAD
polivinilpirolidon jod
Betadine
rastvor za kožu;
10%; boca,
1x1000ml
Alkaloid AD
Makedonija
876, 50
181
5
D08AG0
2
715617
1
531000120197 ALKALOID D.O.O.
5
BEOGRAD
polivinilpirolidon jod
Betadine
rastvor za kožu; 7,
5%; boca,
1x1000ml
Alkaloid AD
Makedonija
801, 30
181
6
D09AA0
2
Stanicid
impregnirana
kompresa;
30mg;aluminijumsk
a folija 1x10
komada
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
298, 20*
Sona
gel; 0, 1%; tuba,
1x30g
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
608, 70*
181
7
D09AA0
2
181
8
D10AD0
3
181
9
D10AD0
3
neomicin sulfat,
fluocinolon acetonid
polivinilpirolidon jod
fusidat natrijum
915002
4
860009701132
HEMOFARM AD
7
fusidat natrijum
adapalen
415530
0
BELUPO, LIJEKOVI I
385034304906
KOZMETIKA D.D. 1
PREDSTAVNIŠTVO
adapalen
182
0
D10AF01
182
1
D10AF01
182
2
D10AF51
182
3
415530
D10AF51
1
182
4
D10AF52
klindamicin
415041
1
860009701238
HEMOFARM AD
6
klindamicin
gel sa lipozomima;
1%; tuba, 1x20g
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
243, 10*
gel; 10mg/g +
50mg/g; ukupno 1
kom, tuba, 1 x 25g
Stiefel Laboratories
(Ireland) LTD;
Glaxo Operations
UK Limited
Irska; Velika
Britanija
1.752, 60
Zineryt
prašak i rastvarač
za rastvor za kožu;
40mg/ml+
12mg/ml; boca sa
praškom i boca sa
rastvaračem,
1x30ml
Astellas Pharma
Europe B.V.
Holandija
1.258, 20
Skinoren
krem; 200mg/g;
ukupno 30 g, tuba,
1 x 30 g
Intendis
Manufacturing SPA
Italija
729, 50
Clindasome
klindamicin, benzoilperoksid
GLAXOSMITHKLINE
860601534013
EXPORT LIMITED 5
PREDSTAVNIŠTVO
klindamicin, benzoilDuac
peroksid
eritromicin, cinkacetat
182
5
D10AF52
415041
5
860600708200 PHARMASWISS
5
D.O.O.
eritromicin, cinkacetat
182
6
D10AX0
3
182
7
D10AX0
3
182
8
D10BA0
1
182
9
D10BA0
1
115544
2
860610276711
ROCHE D.O.O.
1
izotretinoin
Roaccutane
kaps., meka,
30x10mg
F.Hoffman-LaRoche
Ltd
Švajcarska
1.122, 50
183
0
D10BA0
1
115544
4
860610276712
ROCHE D.O.O.
8
izotretinoin
Roaccutane
kaps., meka,
30x20mg
F.Hoffman-LaRoche
Ltd
Švajcarska
2.182, 30
183
1
D11AH0
1
183
2
D11AH0
1
415940
0
860600708178 PHARMASWISS
7
D.O.O.
takrolimus
Protopic
mast; 0, 03%;
tuba, 1x30g
Astellas Ireland
CO.LTD.
Irska
2.659, 80
183
3
D11AH0
1
415940
1
860600708174 PHARMASWISS
9
D.O.O.
takrolimus
Protopic
mast; 0, 1%; tuba,
1x30g
Astellas Ireland
CO.LTD.
Irska
2.929, 30
azelainska kiselina
415553
1
860010349236
BAYER D.O.O.
2
azelainska kiselina
izotretinoin
takrolimus
183
4
183
5
183
6
183
7
D11AH0
2
D11AH0
2
pimekrolimus
415935
0
MEDA
PHARMACEUTICALS
401933860220
SWITZERLAND
2
GMBH PREDSTAVNIŠTVO
Novartis Pharma
Produktions GmbH;
Meda Pharma
GmbH & Co. KG
Nemačka;
Nemačka
1.757, 40
mast; 2.07mg/g;
tuba, 1x20g
Meda Pharma
GmbH & CO.KG;
Legacy
Pharmaceuticals
Switzerland GmbH
Nemačka;
Švajcarska
474, 20
Solcoseryl
gel; 4.15mg/g;
tuba, 1x20g
Meda Pharma
GmbH & CO.KG;
Legacy
Pharmaceuticals
Switzerland GmbH
Nemačka;
Švajcarska
558, 90
Alopecid
film tableta; 1mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Actavis HF
Island
2.583,
10*
Elidel
deproteinizovani
hemodijalizat teleće
krvi, hemijski i
biološki
standardizovan
D11AX..
D11AX..
pimekrolimus
krem; 1%; tuba,
1x15g (10mg/g)
415905
2
MEDA
PHARMACEUTICALS
401933860142
SWITZERLAND
7
GMBH PREDSTAVNIŠTVO
deproteinizovani
hemodijalizat teleće
krvi, hemijski i
biološki
standardizovan
415905
3
MEDA
PHARMACEUTICALS
401933860143
SWITZERLAND
4
GMBH PREDSTAVNIŠTVO
deproteinizovani
hemodijalizat teleće
krvi, hemijski i
biološki
standardizovan
Solcoseryl
183
8
D11AX..
183
9
D11AX1
0
184
0
D11AX1
0
184
1
G
GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI - LEKOVI ZA
LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI
184
2
G01AA0
1
nistatin
184
3
G01AA0
1
184
4
G01AA5
1
184
5
G01AA5
1
finasterid
115900
0
613726
0
860610478615 ADOC D.O.O.
8
BEOGRAD
860009740090
HEMOFARM AD
9
finasterid
nistatin
Nystatin
vaginalne tabl.
15x100000ij
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
82, 00*
Polygynax
vaginalna
kaps.meka,
Innothera Chouzy
Francuska
340, 20
nistatin, neomicin,
polimiksin B
613731
1
340097000095 INNOTECH
1
INTERNATIONAL -
nistatin, neomicin,
polimiksin B
PREDSTAVNIŠTVO
613731
2
INNOTECH
340097000096
INTERNATIONAL 8
PREDSTAVNIŠTVO
184
6
G01AA5
1
184
7
G01AC0
5
184
8
G01AC0
5
184
9
G01AF01
185
0
G01AF01
613706
3
860010369013
MSF PHARM D.O.O.
3
185
1
G01AF01
613708
2
860880810551
GALENIKA AD
8
185
2
G01AF04
185
3
G01AF04
185
4
G01AF05
185
5
G01AF05
613732
0
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100306
ZRENJANIN - U
1
STEČAJU
185
6
G01AF05
613732
2
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100307
ZRENJANIN - U
8
STEČAJU
185
7
G01AF12
185
8
G01AF12
185
G01AF15
6x(100000ij+
35000ij+ 35000ij)
Polygynax
vaginalna
kaps.meka,
12x(100000ij+
35000ij+ 35000ij)
Innothera Chouzy
Fluomizin
vaginalna tableta;
10mg; ukupno 6
kom, blister, 1 x 6
kom
Republika
Medico Uno D.O.O.;
Srbija;
Medinova LTD.
Švajcarska
718, 10
metronidazol
Arilin Rapid
vagitorija, 1000mg;
strip, 1x2 kom.
Dr. August Wolff
GmbH & Co.
Arzneimittel
Nemačka
330, 50
metronidazol
Orvagil
vaginalne tabl.
10x500mg
Galenika AD
Republika
Srbija
174, 40*
Gino Daktanol
vagitorije 7x200mg
Galenika AD
Republika
Srbija
303, 80*
ekonazol
Ecalin
vagitorije 3x150mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
210, 20
ekonazol
Ecalin
vagitorije 6x150mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
420, 40
Lomexin
vaginalna kaps.
1x600mg
Cetalent Italy
S.P.A.
Italija
316, 50
nistatin, neomicin,
polimiksin B
Francuska
629, 90
dekvalinijum-hlorid
613700
1
860610571726
MEDICO UNO D.O.O. dekvalinijum-hlorid
7
metronidazol
mikonazol nitrat
613722
5
860880810392
GALENIKA AD
7
mikonazol nitrat
ekonazol
fentikonazol
613751
0
860610311010
BONIFAR D.O.O.
7
fentikonazol
butokonazol
9
415729
0
RICHTER GEDEON
599700131496
NYRT8
PREDSTAVNIŠTVO
186
0
G01AF15
186
1
G01AF20
186
2
G01AF20
186
3
G01AX..
186
4
G01AX..
186
5
G01AX0
3
186
6
G01AX0
3
186
7
G01AX9
9
186
8
G01AX9
9
613742
0
860610311014
BONIFAR D.O.O.
5
186
9
G01AX9
9
413742
1
860610311015
BONIFAR D.O.O.
2
187
0
G02AB0
1
187
1
G02AB0
1
214113
6
860009740083
HEMOFARM AD
1
187
2
G02AB0
1
014113
2
860009740084
HEMOFARM AD
8
Gynofort
vaginalni krem;
20mg/g; aplikator,
1x5g
Gedeon Richter PLC
Mađarska
754, 10
Neo-Penotran
vagitorije
14x(500mg+
100mg)
Embil
Pharmaceutical Co.
Ltd
Turska
802, 50
Gynoflor
vaginalna tabl.
6x(1x10exp8 CFU +
0, 03mg)
Cemelog-BRS Kft;
Medinova LTD.
Mađarska;
Švajcarska
659, 80
Albothyl
vagitorija; 90mg;
ukupno 6 kom,
strip, 1 x 6 kom
Takeda GmbH
Nemačka
323, 60
Macmiror Complex
vaginalna
kaps.meka,
12x(500mg+
200000ij)
Poli Industria
Chimica S.P.A.
Italija
883, 90
Macmiror Complex
vaginalna mast;
100mg/g+
40000ij/g ; tuba,
1x30g
Poli Industria
Chimica S.P.A.
Italija
661, 20
metilergometrin
maleat
Methylergometrin
oralne kapi, rastvor;
0, 25mg/ml; bočica, Hemofarm A.D.
1x10ml
Republika
Srbija
99, 70
metilergometrin
maleat
Methylergometrin
rastvor za inj.; 0,
1mg/ml; ampula,
Republika
Srbija
605, 70
butokonazol
metronidazol,
mikonazol
613706
0
860010349240
BAYER D.O.O.
9
metronidazol,
mikonazol
lactobacillus
acidophilus, estriol
613718
5
599988348621 PHARMASWISS
4
D.O.O.
lactobacillus
acidophilus, estriol
polikrezulen
613703
5
860610223317 TAKEDA GMBH –
3
PREDSTAVNIŠTVO
polikrezulen
nifuratel, nistatin
nifuratel, nistatin
nifuratel, nistatin
metilergometrin
maleat
Hemofarm A.D.
50x1ml
187
3
G02AB0
1
014113
5
860009740085
HEMOFARM AD
5
187
4
G02AD0
2
187
5
G02AD0
2
414312
5
PFIZER H.C.P.
860600741113
CORPORATION 3
PREDSTAVNIŠTVO
187
6
G02AD0
2
614312
0
PFIZER H.C.P.
860600741121
CORPORATION 8
PREDSTAVNIŠTVO
187
7
G02AD0
4
187
8
G02AD0
4
187
9
G02BA0
3
188
0
G02BA0
3
613692
1
RICHTER GEDEON
599700130560
NYRT7
PREDSTAVNIŠTVO
188
1
G02BA0
3
613692
0
860010349206
BAYER D.O.O.
5
188
2
G02BB..
188
3
G02BB..
613693
0
INNOTECH
340093543818
INTERNATIONAL 8
PREDSTAVNIŠTVO
188
4
G02BB..
613693
1
INNOTECH
340097000102
INTERNATIONAL 6
PREDSTAVNIŠTVO
188
5
G02BB0
1
Methylergometrin
rastvor za inj.; 0,
2mg/ml; ampula,
50x1ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.220, 40
dinoproston
Prepidil
endocervikalni gel;
0, 5mg/3g;
napunjen inj.špric,
1x3g
Pfizer
Manufacturing
Belgium NV/SA
Belgija
2.333, 80
dinoproston
Prostin E2
vaginalna tabl.
4x3mg
Sanico N.V.
Belgija
4.223, 50
Prostin 15 M
rastvor za inj.; 0,
25mg/1ml; ampula,
1x1ml
Pfizer
Manufacturing
Belgium NV/SA
Belgija
1.167, 00
levonorgestrel
Levosert
intrauterini dostavni
sistem; 20mcg/24h;
Gedeon Richter PLC
ukupno 1 kom,
blister, 1 x 1 kom
Mađarska
9.659,
70*
levonorgestrel
Mirena
intrauterini dostavni
sistem, 1x52mg
Schering OY
Finska
12.780,
20
benzalkonijum
hlorid
Pharmatex
vaginalne kaps.
6x18, 90mg
Innothera Chouzy
Francuska
375, 40
benzalkonijum
hlorid
Pharmatex
tabl. za vaginalnu
primenu, 12x20mg
Innothera Chouzy
Francuska
349, 90
metilergometrin
maleat
dinoproston
karboprost
014304
3
PFIZER H.C.P.
860600741117
CORPORATION 1
PREDSTAVNIŠTVO
karboprost
levonorgestrel
benzalkonijum
hlorid
etonogestrel,
etinilestradiol
913694
0
Nuva Ring
vaginalni prsten,
kesica, 1x(11,
7mg+ 2, 7mg)
Organon Agencies
B.V.
Holandija
1.034, 20
Partusisten
koncentrat za
rastvor za inf.; 0,
5mg/10ml; ampula,
5x10ml
Boehringer
Ingelheim Espana
S.A.
Španija
682, 60
kvinagolid
Norprolac
tabl.
6x25mcg/50mcg
Ferring GmbH
Nemačka
458, 10
FERRING
860600708079 PHARMACEUTICALS
7
SA
PREDSTAVNIŠTVO
kvinagolid
Norprolac
tabl. 30x75mcg
Ferring GmbH
Nemačka
2.650, 50
FERRING
860600708080 PHARMACEUTICALS
3
SA
PREDSTAVNIŠTVO
kvinagolid
Norprolac
tabl. 30x150mcg
Ferring GmbH
Nemačka
4.785, 10
Tantum rosa
granule za vaginalni
rastvor, kesica,
10x0, 5g
Aziende Chimiche
Riunite Angelini
Francesco S.P.A.
Italija
431, 10
atosiban
Tractocile
rastvor za inj.,
bočica, 1x6,
75mg/0, 9ml
Ferring AB
Švedska
2.958, 00
atosiban
Tractocile
koncentrat za
rastvor za infuziju,
bočica, 1x37,
Ferring AB
Švedska
9.360, 60
188
6
G02BB0
1
860010341914 MERCK SHARP &
7
DOHME D.O.O.
188
7
G02CA0
3
188
8
G02CA0
3
188
9
G02CB0
4
189
0
G02CB0
4
114908
0
FERRING
860600708078 PHARMACEUTICALS
0
SA
PREDSTAVNIŠTVO
189
1
G02CB0
4
114908
1
189
2
G02CB0
4
114908
2
189
3
G02CC0
3
189
4
G02CC0
3
189
5
G02CX0
1
189
6
G02CX0
1
014907
1
FERRING
501591982410 PHARMACEUTICALS
9
SA
PREDSTAVNIŠTVO
189
7
G02CX0
1
014907
0
FERRING
501591982681
PHARMACEUTICALS
3
SA
etonogestrel,
etinilestradiol
fenoterol
014210
2
BOEHRINGER
860610307538
INGELHEIM SERBIA
3
D.O.O. BEOGRAD
fenoterol
kvinagolid
benzidamin
913750
1
860610311008
BONIFAR D.O.O.
4
benzidamin
atosiban
PREDSTAVNIŠTVO
5mg/5ml
189
8
G03AA0
7
levonorgestrel,
etinilestradiol
189
9
G03AA0
7
113524
0
860880810495
GALENIKA AD
5
levonorgestrel,
etinilestradiol
Legravan
film tabl. 21x (0,
15mg+ 0, 03mg)
Galenika AD
Republika
Srbija
162, 20*
190
0
G03AA0
7
113524
1
860010349212
BAYER D.O.O.
6
levonorgestrel,
etinilestradiol
Microgynon 30
obložena tabl.
21x(0, 15mg+ 0,
03mg)
Schering AG
Nemačka
329, 40
Tri-Regol
obložena tabl.;
50mcg+
30mcg/75mcg+
40mcg/125mcg+
30mcg; blister,
1x21 kom
Gedeon Richter PLC
Mađarska
247, 30*
Tri-Regol
obložena tabl.;
50mcg+
30mcg/75mcg+
40mcg/125mcg+
30mcg; blister,
3x21 kom
Gedeon Richter PLC
Mađarska
738, 80
„
190
1
G03AA0
7
113527
1
113527
2
RICHTER GEDEON
NYRT599700131403
PREDSTAVNIŠTVO
6“
RICHTER GEDEON
599700131424
NYRT1
PREDSTAVNIŠTVO
levonorgestrel,
etinilestradiol
190
2
G03AA0
7
levonorgestrel,
etinilestradiol
190
3
G03AA0
9
190
4
G03AA0
9
113523
1
860010341916 MERCK SHARP &
1
DOHME D.O.O.
dezogestrel,
etinilestradiol
Mercilon
tabl. 21x (0, 15mg+ Organon Ireland
0, 02mg)
Limited
Irska
445, 00
190
5
G03AA0
9
113523
2
RICHTER GEDEON
599700131335
NYRT0
PREDSTAVNIŠTVO
dezogestrel,
etinilestradiol
Novynette
film tabl., 21x(0,
15mg+ 0, 02mg)
Gedeon Richter PLC
Mađarska
418, 20*
190
6
G03AA0
9
113523
3
RICHTER GEDEON
599700131404
NYRT3
PREDSTAVNIŠTVO
dezogestrel,
etinilestradiol
Regulon
film tabl., 21x(0,
15mg+ 0, 03mg)
Gedeon Richter PLC
Mađarska
276, 10
190
7
G03AA0
9
113523
4
RICHTER GEDEON
599700131405
NYRT0
PREDSTAVNIŠTVO
dezogestrel,
etinilestradiol
Regulon
film tabl., 63x(0,
15mg+ 0, 03mg)
Gedeon Richter PLC
Mađarska
828, 20
190
8
G03AA1
0
190
9
G03AA1
0
Logest
obložena tabl.
21x(0, 075mg+ 0,
Schering AG
Nemačka
598, 20
dezogestrel,
etinilestradiol
gestoden,
etinilestradiol
113527
0
860010349214
BAYER D.O.O.
0
gestoden,
etinilestradiol
02mg)
191
0
G03AA1
0
113530
0
RICHTER GEDEON
599700131408
NYRT1
PREDSTAVNIŠTVO
gestoden,
etinilestradiol
Lindynette 20
obložena tabl.
21x(75mcg+
20mcg)
Gedeon Richter PLC
Mađarska
420, 00*
191
1
G03AA1
0
113530
1
RICHTER GEDEON
599700131422
NYRT7
PREDSTAVNIŠTVO
gestoden,
etinilestradiol
Lindynette 20
obložena tabl.
63x(75mcg+
20mcg)
Gedeon Richter PLC
Mađarska
1.177, 10
191
2
G03AA1
2
191
3
G03AA1
2
113528
0
RICHTER GEDEON
599700131538
NYRT5
PREDSTAVNIŠTVO
drospirenon,
etinilestradiol
Midiana
film tabl. 21x(3mg
+ 0.03mg)
Gedeon Richter PLC
Mađarska
730, 50*
191
4
G03AA1
2
113528
1
RICHTER GEDEON
599700131539
NYRT2
PREDSTAVNIŠTVO
drospirenon,
etinilestradiol
Midiana
film tabl. 63x(3mg+
Gedeon Richter PLC
0, 03mg)
Mađarska
1.871, 90
191
5
G03AA1
2
113527
6
860010349227
BAYER D.O.O.
0
drospirenon,
etinilestradiol
Yasmin
film tabl. 21x(3mg+
Schering AG
0, 03mg)
Nemačka
933, 20
191
6
G03AA1
2
113527
7
860010349248
BAYER D.O.O.
5
drospirenon,
etinilestradiol
Yaz
film tabl.; 3mg+
0.02mg; blister,
1x28 kom. (24+ 4
placebo)
Schering GMBH &
Co. Produktions KG
Nemačka
930, 10
191
7
G03AB..
Qlaira
film tabl.;
3mg/2mg+
2mg/2mg+
3mg/1mg; blister,
1x28 kom
Schering
GMBH&Co.Produkti
ons KG
Nemačka
1.148, 30
Cerazette
film tabl. 28x75mcg
N.V.Organon;
Organon Ireland
Limited
Holandija;
Irska
892, 10
191
8
G03AB..
191
9
G03AC0
9
192
0
G03AC0
9
192
1
G03AD0
2
drospirenon,
etinilestradiol
estradiolvalerat,
dienogest
113527
8
860600791071
BAYER D.O.O.
1
estradiolvalerat,
dienogest
dezogestrel
113523
5
860010341933
8;
MERCK SHARP &
860010341934 DOHME D.O.O.
5
dezogestrel
ulipristal
104833
2
RICHTER GEDEON
599700130613
NYRT0
PREDSTAVNIŠTVO
Esmya
tableta; 5mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Gedeon Richter PLC
Mađarska
16.795,
90
Ellaone
tabl. 1x30mg
Osny Pharma
S.A.S.
Francuska
2.034, 50
testosteron
Andriol Testocaps
kaps. 30x40mg
N.V.Organon
Holandija
671, 40
860010349241
BAYER D.O.O.
6
testosteron
Nebido
rastvor za inj.;
1000mg/4ml;
ampula, 1x4ml
Schering AG
Nemačka
10.744,
70
860880810222
GALENIKA AD
7
testosteron
Testosteron depo
rastvor za inj.;
250mg/1ml;
ampula, 5x1ml
Galenika AD
Republika
Srbija
1.077,
10*
Climara
transdermalni
Schering GmbH &
flaster; 50mcg/24h;
Co.Produktions KG
aluminijska folija,
za Schering AG
4x3, 8mg/12, 5cm2
Nemačka
613, 00
estriol
Ovestin
vagitorija; 0, 5mg;
strip, 15x0, 5mg
N.V.Organon
Holandija
647, 50
estriol
Ovestin
vaginalni krem;
1mg/g; tuba sa
aplikatorom, 1x15g
Organon Ireland
Limited
Irska
654, 80
Livial
tabl. 28x2, 5mg
N.V.Organon
Holandija
1.666, 90
192
2
G03AD0
2
192
3
G03AD0
2
192
4
G03AD0
2
192
5
G03BA0
3
192
6
G03BA0
3
104811
1
860010341903 MERCK SHARP &
1
DOHME D.O.O.
192
7
G03BA0
3
004823
3
192
8
G03BA0
3
004861
9
192
9
G03CA0
3
193
0
G03CA0
3
193
1
G03CA0
4
193
2
G03CA0
4
613718
2
860010341932 MERCK SHARP &
1
DOHME D.O.O.
193
3
G03CA0
4
413718
4
860010341930 MERCK SHARP &
7
DOHME D.O.O.
193
4
G03CX0
1
193
5
G03CX0
1
193
G03D…
ulipristal
ulipristal
113525
5
RICHTER GEDEON
340093945037
NYRT7
PREDSTAVNIŠTVO
ulipristal
testosteron
estradiol
904873
0
860010349203
BAYER D.O.O.
4
estradiol
estriol
tibolon
104921
0
860010341912 MERCK SHARP &
3
DOHME D.O.O.
tibolon
dienogest
6
193
7
G03D…
193
8
G03DA0
3
193
9
G03DA0
3
194
0
G03DA0
4
194
1
194
2
G03DA0
4
G03DA0
4
194
3
G03DA0
4
194
4
G03DA0
4
194
5
G03DA0
4
194
6
G03DB0
1
194
7
G03DB0
1
194
8
G03DC0
2
104845
3
860010349258
BAYER D.O.O.
4
dienogest
Visanne
tabl. 28x2mg
Schering GmbH &
Co. Produktions KG
Nemačka
4.081, 50
Progesteron Depo
rastvor za inj.;
250mg/ml; ampula,
5x1ml
Galenika AD
Republika
Srbija
599, 90*
gel; 10mg/g; tuba,
1x80g
Besins
Manufacturing
Belgium;
Laboratoires Besins
International
Belgija;
Francuska
460, 30
kaps. meka,
30x100mg
Besins
Manufacturing
Belgium;
Laboratoires Besins
International
Belgija;
Francuska
573, 00
Utrogestan
kaps. meka,
14x200mg
Besins
Manufacturing
Belgium;
Laboratoires Besins
International
Belgija;
Francuska
573, 00
Crinone
vaginalni gel; 8%;
aplikator, 15x1,
125g
Fleet Laboratories
Limited za Serano
Limited
Velika Britanija
4.079, 10
Duphaston
film tabl. 20x10mg
Abbott Biologicals
B.V.
Holandija
489, 40
hidroksiprogesteron
kaproat
004846
8
860880810189
GALENIKA AD
3
hidroksiprogesteron
kaproat
progesteron
404810
0
511478900104
4;
SODIMED D.O.O.
340093131412
7
104846
3
541478900012
3;
SODIMED D.O.O.
340093232751
5
104846
2
541478900103
8;
SODIMED D.O.O.
340093483996
2
progesteron
progesteron
progesteron
Progestogel
Utrogestan
progesteron
413704
0
860610531128
MERCK D.O.O.
1
progesteron
didrogesteron
104829
3
ABBOTT
871555400199
LABORATORIES S.A.
2
– PREDSTAVNIŠTVO
didrogesteron
noretisteron
194
9
G03DC0
2
195
0
G03DC0
3
195
1
G03DC0
3
195
2
G03FA15
195
3
G03FA15
195
4
G03FA17
195
5
G03FA17
195
6
G03FB01
195
7
G03FB01
195
8
G03GA0
1
195
9
G03GA0
1
104843
1
860010349210
BAYER D.O.O.
2
noretisteron
Primolut-Nor-5
tabl., bočica
staklena 20x5mg
Schering AG
Nemačka
213, 20
Orgametril
tabl. 30x5mg
N.V.Organon
Holandija
322, 00
Jeanine
obložena tabl.
21x(2mg + 0,
03mg)
Schering AG
Nemačka
606, 80
Angeliq
film tabl. 28 x
(2mg+ 1mg)
Schering AG
Nemačka
1.335, 20
Cyclo Progynova
obložena tabl.; 0,
5mg+ 2mg+ 2mg;
21kom.:
Schering GmbH &
svetlosmedje 10x(0, Co. Produktions KG
5mg + 2mg) i bele
11x(2mg+ 0)
Nemačka
193, 20
Pregnyl
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
1500ij/ml; lioampula sa
rastvaračem, 3x1ml
N.V.Organon
Holandija
436, 70
N.V.Organon
Holandija
373, 50
N.V.Organon
Holandija
1.120, 20
linestrenol
104871
0
860010341982 MERCK SHARP &
6
DOHME D.O.O.
linestrenol
dienogest,
etinilestradiol
113527
5
860010349225
BAYER D.O.O.
6
dienogest,
etinilestradiol
drospirenon,
estradiol
104879
0
860010349243
BAYER D.O.O.
0
drospirenon,
estradiol
norgestrel, estradiol
104878
1
860010349215
BAYER D.O.O.
7
norgestrel, estradiol
horionski
gonadotropin
004414
3
860010341939 MERCK SHARP &
0
DOHME D.O.O.
horionski
gonadotropin
196
0
G03GA0
1
004414
4
860010341942 MERCK SHARP &
0
DOHME D.O.O.
horionski
gonadotropin
Pregnyl
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
5000ij/1ml; lioampula sa
rastvaračem, 1x1ml
196
1
G03GA0
1
004414
2
„
horionski
gonadotropin
Pregnyl
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
MERCK SHARP &
DOHME D.O.O.
860010341939
0“
196
2
196
3
G03GA0
2
G03GA0
2
196
4
G03GA0
2
196
5
G03GA0
4
5000ij/ml; lioampula sa
rastvaračem, 3x1ml
menotrofin
004408
6
004440
0
FERRING
860600708181 PHARMACEUTICALS
7
SA
PREDSTAVNIŠTVO
MITER
768052703100
INTERNATIONAL
3
D.O.O.
menotrofin
menotrofin
Menopur
prašak za inj.,
bočica, 10x(75ijFSH
i 75ijLH) + 10
ampula po 1ml
rastvarača
Ferring GmbH
Nemačka
19.467,
40
Merional
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
75i.j.FSH/75i.j.LH;
liobočica sa
rastvaračem u
ampuli, 1x1ml
Ibsa Institut
Biochimique S.A.
Švajcarska
1.810, 20
Fostimon
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
75i.j.; liobočica sa
rastvaračem u
ampuli, 1x1ml
Ibsa Institut
Biochimique S.A.
Švajcarska
1.249, 10
Gonal F
prašak za inj.; 5,
5mcg/ml; inj.s.c.
1x75i.j.
Serono Pharma
International
Švajcarska
2.708, 00
Gonal - f 300
rastvor za inj.;
300i.j./0, 5ml; pen
sa uloškom, 1x0,
5ml
Industria
Farmaceutica
Serono S.P.A.
Italija
11.125,
10
Italija
16.584,
40
Italija
33.133,
90
urofolitropin
004441
2
MITER
768052974062
INTERNATIONAL
0
D.O.O.
196
6
G03GA0
4
196
7
G03GA0
5
196
8
G03GA0
5
004425
0
860610531141
MERCK D.O.O.
0
196
9
G03GA0
5
004425
1
860610531137
MERCK D.O.O.
3
197
0
G03GA0
5
004425
2
860610531136
MERCK D.O.O.
6
folitropin alfa
Gonal - f 450
rastvor za inj.;
Industria
450i.j./0, 75ml; pen
Farmaceutica
sa uloškom, 1x0,
Serono S.P.A.
75ml
197
1
G03GA0
5
004425
3
860610531138
MERCK D.O.O.
0
folitropin alfa
Gonal - f 900
rastvor za inj.;
900i.j./1, 5ml; pen
urofolitropin
folitropin alfa
folitropin alfa
folitropin alfa
Industria
Farmaceutica
sa uloškom, 1x1,
5ml
197
2
G03GA0
5
G03GA0
7
Serono S.P.A.
folitropin alfa,
lutropin alfa
Pergoveris
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
150i.j./1ml +
75i.j./1ml; bočica
sa praškom i bočica
sa rastvaračem,
1x1ml
Merck Serono
S.P.A.
Italija
8.417, 00
197
3
G03GA0
5
G03GA0
7
197
4
G03GA0
6
197
5
G03GA0
6
004422
6
860010341948 MERCK SHARP &
2
DOHME D.O.O.
folitropin beta
Puregon
rastvor za inj.;
50ij/0, 5ml; bočica,
1x0, 5ml
N.V.Organon
Holandija
1.989, 10
197
6
G03GA0
6
004422
7
860010341950 MERCK SHARP &
5
DOHME D.O.O.
folitropin beta
Puregon
rastvor za inj.;
100ij/0, 5ml;
bočica, 1x0, 5ml
N.V.Organon
Holandija
3.664, 80
197
7
G03GA0
6
004423
0
860010341959
8;
MERCK SHARP &
860010341965 DOHME D.O.O.
9;
Puregon
rastvor za inj. u
ulošku;300i.j./0,
36ml, uložak 1x0,
36ml
Organon Ireland
Limited; N.V.
Organon
Irska;
Holandija
10.982,
60
197
8
G03GA0
6
004423
1
860010341960
4;
MERCK SHARP &
860010341966 DOHME D.O.O.
6;
Puregon
rastvor za inj. u
ulošku;600i.j./0,
72ml, uložak 1x0,
72ml
Organon Ireland
Limited; N.V.
Organon
Irska;
Holandija
22.929,
40
197
9
G03GA0
6
004423
2
860010341961
1;
MERCK SHARP &
860010341967 DOHME D.O.O.
3;
Puregon
rastvor za inj. u
ulošku;900i.j./1,
08ml, uložak 1x1,
08ml
Organon Ireland
Limited; N.V.
Organon
Irska;
Holandija
32.719,
20
198
0
G03GA0
7
198
1
G03GA0
7
Luveris 75 IU
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
75i.j.; liobočica sa
Industria
Farmaceutica
Serono S.P.A.
Italija
2.975, 50
004425
6
860610531146
MERCK D.O.O.
5
folitropin alfa,
lutropin alfa
folitropin beta
folitropin beta
folitropin beta
folitropin beta
lutropin alfa
004425
5
860610531131
MERCK D.O.O.
1
lutropin alfa
rastvaračem, 1x1ml
198
2
G03GA0
8
198
3
G03GA0
8
198
4
G03GA0
9
198
5
G03GA0
9
198
6
G03GA0
9
horiogonadotropin
alfa
004427
0
004426
9
860610531133
MERCK D.O.O.
5
860610694605
MERCK D.O.O.
5
horiogonadotropin
alfa
horiogonadotropin
alfa
Ovitrelle
rastvor za inj.;
250mcg/0, 5ml;
napunjen injekcioni
špric, 1x0, 5ml
Industria
Farmaceutica
Serono S.P.A.
Italija
3.048, 80
Ovitrelle
rastvor za injekciju
u penu sa uloškom;
250mcg/0.5mL;
ukupno 1 kom, pen
sa uloškom, 1 x 0.5
mL
Merck Serono
S.P.A.
Italija
3.048, 80
Elonva
rastvor za inj. u
napunjenom inj.
špricu;
100mcg/0.5ml;
napunjen inj. špric,
1x0.5ml
N.V.Organon;
Organon Ireland
Limited
Holandija;
Irska
52.666,
40
Elonva
rastvor za inj. u
napunjenom inj.
špricu;
150mcg/0.5ml;
napunjen inj. špric,
1x0.5ml
N.V.Organon;
Organon Ireland
Limited
Holandija;
Irska
60.186,
40
korifolitropin alfa
004440
6
004440
5
860010341956 MERCK SHARP &
7
DOHME D.O.O.
860010341957 MERCK SHARP &
4
DOHME D.O.O.
korifolitropin alfa
198
7
G03GA0
9
198
8
G03HA0
1
198
9
G03HA0
1
104833
1
860010349222
BAYER D.O.O.
5
ciproteron
Androcur
tabl. 50x50mg
Schering AG
Nemačka
2.846, 40
199
0
G03HA0
1
104833
3
860600708259 PHARMASWISS
3
D.O.O.
ciproteron
Cyprocur
tabl. 90x50mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
3.856, 30
199
1
G03HB0
1
199
2
G03HB0
1
Climen
obložena tabl. 21
kom.: ružičaste
Delpharm Lille SAS
Francuska
767, 80
korifolitropin alfa
ciproteron
ciproteron, estradiol
104872
0
860010349211
BAYER D.O.O.
9
ciproteron, estradiol
10x(1mg+ 2mg) i
bele 11x(0+ 2mg)
199
3
G03HB0
1
ciproteron,
etinilestradiol
199
4
G03HB0
1
199
5
G03XC0
2
199
6
G03XC0
2
199
7
G04BD0
7
199
8
G04BD0
7
113917
2
PFIZER H.C.P.
860600741046
CORPORATION 4
PREDSTAVNIŠTVO
199
9
G04BD0
7
113917
3
PFIZER H.C.P.
860600741047
CORPORATION 1
PREDSTAVNIŠTVO
200
0
G04BD0
8
200
1
G04BD0
8
113902
2
860600708438 PHARMASWISS
2
D.O.O.
200
2
G04BD0
8
113902
0
200
3
G04BD0
8
113902
1
200
4
G04BD0
9
200
5
G04BD0
9
113901
0
PHARMAZEUTISCHE
900150500366 FABRIK MONTAVIT
5
GES.M.B.H. PREDSTAVNIŠTVO
200
6
G04BD0
9
113901
2
900150500376 PHARMAZEUTISCHE
4
FABRIK MONTAVIT
104817
6
Diane 35
obložena tabl.;
2mg+ 0, 035mg;
1x21kom
Schering GmbH &
Co. Produktions KG
Nemačka
425, 70
Conbriza
film tabl. 28x20mg
Pfizer Ireland
Pharmaceuticals
Irska
2.316, 10
tolterodin tartarat
Detrusitol
film tabl. 28x1mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
1.290, 80
tolterodin tartarat
Detrusitol
film tabl. 28x2mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
1.290, 80
solifenacin
Vesicare
film tabl. 10x5mg
Astellas Pharma
Europe B.V.
Holandija
1.178, 60
860600708169 PHARMASWISS
5
D.O.O.
solifenacin
Vesicare
film tabl. 30x5mg
Astellas Pharma
Europe B.V.
Holandija
3.419, 30
860600708170 PHARMASWISS
1
D.O.O.
solifenacin
Vesicare
film tabl. 30x10mg
Astellas Pharma
Europe B.V.
Holandija
3.937, 50
trospijum-hlorid
Inkontan
film tabl. 20x15mg
Pharmazeutische
Fabrik Montavit
Ges.m.b.H.
Austrija
580, 80
trospijum-hlorid
Inkontan
film tabl. 20x30mg
Pharmazeutische
Fabrik Montavit
Austrija
940, 50
860010349213
BAYER D.O.O.
3
ciproteron,
etinilestradiol
bazedoksifen
104920
5
PFIZER H.C.P.
860600741170
CORPORATION 6
PREDSTAVNIŠTVO
bazedoksifen
tolterodin tartarat
solifenacin
trospijum-hlorid
GES.M.B.H. PREDSTAVNIŠTVO
Ges.m.b.H.
200
7
G04BE0
3
200
8
G04BE0
3
113981
1
385011422773
TEVA SERBIA D.O.O. sildenafil
5
200
9
G04BE0
3
113981
0
201
0
G04BE0
3
201
1
sildenafil
Dinamico
film tableta; 50mg;
ukupno 4 kom,
blister, 1 x 4 kom
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
2.083, 60
385011422774
TEVA SERBIA D.O.O. sildenafil
2
Dinamico
film tableta;
100mg; ukupno 4
kom, blister, 1 x 4
kom
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
2.687, 90
113912
1
569052819001
4;
ACTAVIS D.O.O.
569052819018
2;
sildenafil
Ernafil
film tabl. 1x25mg
Actavis LTD;
Actavis HF
Malta; Island
508, 90*
G04BE0
3
113912
4
569052819017
5;
ACTAVIS D.O.O.
860610706951
7;
sildenafil
Ernafil
film tableta; 25mg;
ukupno 2 kom,
blister, 2 x 1 kom
Actavis LTD;
Actavis HF
Malta; Island
400, 50*
201
2
G04BE0
3
113912
5
569052819002
1;
ACTAVIS D.O.O.
860610706952
4;
sildenafil
Ernafil
film tableta; 25mg;
ukupno 4 kom,
blister 1 x 4 kom
Actavis LTD;
Actavis HF
Malta; Island
1.697,
70*
201
3
G04BE0
3
113912
7
569052819003
8;
ACTAVIS D.O.O.
860610706953
1;
sildenafil
Ernafil
film tableta; 25mg;
ukupno 8 kom,
blister 2 x 4 kom
Actavis LTD;
Actavis HF
Malta; Island
2.795,
20*
201
4
G04BE0
3
113912
8
569052819016
8;
ACTAVIS D.O.O.
860610706954
8;
sildenafil
Ernafil
film tableta; 25mg;
ukupno 12 kom,
blister 3 x 4 kom
Actavis LTD;
Actavis HF
Malta; Island
5.867,
60*
201
5
G04BE0
3
113912
2
569052819004
5;
ACTAVIS D.O.O.
569052819019
9;
sildenafil
Ernafil
film tabl. 1x50mg
Actavis LTD;
Actavis HF
Malta; Island
546, 80*
201
6
G04BE0
3
113913
2
569052819014
4;
ACTAVIS D.O.O.
860610706955
sildenafil
Ernafil
film tableta; 50mg;
ukupno 2 kom,
blister, 2 x 1 kom
Actavis LTD;
Actavis HF
Malta; Island
799, 60*
5;
201
7
G04BE0
3
113912
9
569052819005
2;
ACTAVIS D.O.O.
860610706956
2;
sildenafil
Ernafil
film tableta; 50mg;
ukupno 4 kom,
blister 1 x 4 kom
Actavis LTD;
Actavis HF
Malta; Island
2.085,
00*
201
8
G04BE0
3
113913
0
569052819006
9;
ACTAVIS D.O.O.
860610706957
9;
sildenafil
Ernafil
film tableta; 50mg;
ukupno 8 kom,
blister 2 x 4 kom
Actavis LTD;
Actavis HF
Malta; Island
3.826,
30*
201
9
G04BE0
3
113913
1
569052819007
6;
ACTAVIS D.O.O.
860610706958
6;
sildenafil
Ernafil
film tableta; 50mg;
ukupno 12 kom,
blister 3 x 4 kom
Actavis LTD;
Actavis HF
Malta; Island
6.251,
60*
202
0
G04BE0
3
113912
3
569052819009
0;
ACTAVIS D.O.O.
569052819020
5;
sildenafil
Ernafil
film tabl. 1x100mg
Actavis LTD;
Actavis HF
Malta; Island
710, 60*
202
1
G04BE0
3
113913
3
569052819015
1;
ACTAVIS D.O.O.
860610706959
3;
Ernafil
film tableta;
100mg; ukupno 2
kom, blister, 2 x 1
kom
Actavis LTD;
Actavis HF
Malta; Island
1.331,
80*
202
2
G04BE0
3
113913
4
569052819010
6;
ACTAVIS D.O.O.
860610706960
9;
Ernafil
film tableta;
100mg; ukupno 4
kom, blister 1 x 4
kom
Actavis LTD;
Actavis HF
Malta; Island
2.689,
30*
202
3
G04BE0
3
113913
5
569052819011
3;
ACTAVIS D.O.O.
860610706961
6;
Ernafil
film tableta;
100mg; ukupno 8
kom, blister 2 x 4
kom
Actavis LTD;
Actavis HF
Malta; Island
5.297,
70*
202
4
G04BE0
3
113913
6
569052819012
0;
ACTAVIS D.O.O.
860610706962
3;
sildenafil
Ernafil
film tableta;
100mg; ukupno 12
kom, blister 3 x 4
kom
Actavis LTD;
Actavis HF
Malta; Island
7.701,
10*
113908
8
860610706931
9;
860610706901 ACTAVIS D.O.O.
2;
860610706916
sildenafil
Ernafil
tableta za žvakanje;
25mg; ukupno 1
kom, blister, 1 x 1
kom
Pharmadox
Healthcare LTD;
Genepharm SA;
Cemelog-BRS Kft
Malta; Grčka;
Mađarska
490, 30*
202
5
G04BE0
3
sildenafil
sildenafil
sildenafil
6;
202
6
202
7
202
8
202
9
203
0
G04BE0
3
G04BE0
3
G04BE0
3
G04BE0
3
G04BE0
3
113908
9
860610706932
6;
860610706902
ACTAVIS D.O.O.
9;
860610706917
3;
113909
0
860610706933
3;
860610706903
ACTAVIS D.O.O.
6;
860610706918
0;
113909
1
860610706934
0;
860610706904
ACTAVIS D.O.O.
3;
860610706919
7;
113909
2
860610706935
7;
860610706905
ACTAVIS D.O.O.
0;
860610706920
3;
113909
3
860610706936
4;
860610706906
ACTAVIS D.O.O.
7;
860610706921
0;
203
1
G04BE0
3
113909
4
860610706937
1;
860610706907
ACTAVIS D.O.O.
4;
860610706922
7;
203
2
G04BE0
3
113909
5
860610706938
ACTAVIS D.O.O.
8;
Ernafil
tableta za žvakanje;
25mg; ukupno 2
kom, blister, 1 x 2
kom
Pharmadox
Healthcare LTD;
Genepharm SA;
Cemelog-BRS Kft
Malta; Grčka;
Mađarska
979, 10*
Ernafil
tableta za žvakanje;
25mg; ukupno 4
kom, blister, 1 x 4
kom
Pharmadox
Healthcare LTD;
Genepharm SA;
Cemelog-BRS Kft
Malta; Grčka;
Mađarska
1.956,
90*
Ernafil
tableta za žvakanje;
25mg; ukupno 8
kom, blister, 2 x 4
kom
Pharmadox
Healthcare LTD;
Genepharm SA;
Cemelog-BRS Kft
Malta; Grčka;
Mađarska
3.912,
20*
Ernafil
tableta za žvakanje;
25mg; ukupno 12
kom, blister, 3 x 4
kom
Pharmadox
Healthcare LTD;
Genepharm SA;
Cemelog-BRS Kft
Malta; Grčka;
Mađarska
5.867,
60*
Ernafil
tableta za žvakanje;
50mg; ukupno 1
kom, blister, 1 x 1
kom
Pharmadox
Healthcare LTD;
Genepharm SA;
Cemelog-BRS Kft
Malta; Grčka;
Mađarska
367, 30*
sildenafil
Ernafil
tableta za žvakanje;
50mg; ukupno 2
kom, blister, 1 x 2
kom
Pharmadox
Healthcare LTD;
Genepharm SA;
Cemelog-BRS Kft
Malta; Grčka;
Mađarska
733, 10*
sildenafil
Ernafil
tableta za žvakanje; Pharmadox
50mg; ukupno 4
Healthcare LTD;
Malta; Grčka;
Mađarska
1.464,
80*
sildenafil
sildenafil
sildenafil
sildenafil
sildenafil
860610706908
1;
860610706923
4;
203
3
203
4
203
5
203
6
203
7
203
8
G04BE0
3
G04BE0
3
G04BE0
3
G04BE0
3
G04BE0
3
G04BE0
3
113909
6
860610706939
5;
860610706909
ACTAVIS D.O.O.
8;
860610706924
1;
113909
7
860610706940
1;
860610706910
ACTAVIS D.O.O.
4;
860610706925
8;
113909
8
860610706941
8;
860610706911
ACTAVIS D.O.O.
1;
860610706926
5;
113909
9
860610706942
5;
860610706912
ACTAVIS D.O.O.
8;
860610706927
2;
113913
8
860610706943
2;
860610706913
ACTAVIS D.O.O.
5;
860610706928
9;
113913
7
860610706944
9;
860610706914 ACTAVIS D.O.O.
2;
860610706929
sildenafil
sildenafil
sildenafil
sildenafil
sildenafil
sildenafil
kom, blister, 1 x 4
kom
Genepharm SA;
Cemelog-BRS Kft
Ernafil
tableta za žvakanje;
50mg; ukupno 8
kom, blister, 2 x 4
kom
Pharmadox
Healthcare LTD;
Genepharm SA;
Cemelog-BRS Kft
Malta; Grčka;
Mađarska
2.529,
20*
Ernafil
tableta za žvakanje;
50mg; ukupno 12
kom, blister, 3 x 4
kom
Pharmadox
Healthcare LTD;
Genepharm SA;
Cemelog-BRS Kft
Malta; Grčka;
Mađarska
3.793,
00*
Ernafil
tableta za žvakanje;
100mg; ukupno 1
kom, blister, 1 x 1
kom
Pharmadox
Healthcare LTD;
Genepharm SA;
Cemelog-BRS Kft
Malta; Grčka;
Mađarska
633, 30*
Ernafil
tableta za žvakanje;
100mg; ukupno 2
kom, blister, 1 x 2
kom
Pharmadox
Healthcare LTD;
Genepharm SA;
Cemelog-BRS Kft
Malta; Grčka;
Mađarska
1.265,
30*
Ernafil
tableta za žvakanje;
100mg; ukupno 4
kom, blister, 1 x 4
kom
Pharmadox
Healthcare LTD;
Genepharm SA;
Cemelog-BRS Kft
Malta; Grčka;
Mađarska
2.529,
20*
Ernafil
tableta za žvakanje;
100mg; ukupno 8
kom, blister, 2 x 4
kom
Pharmadox
Healthcare LTD;
Genepharm SA;
Cemelog-BRS Kft
Malta; Grčka;
Mađarska
4.325,
20*
6;
203
9
G04BE0
3
113913
9
860610706945
6;
860610706915
ACTAVIS D.O.O.
9;
860610706930
2;
204
0
G04BE0
3
113981
4
860610640711 ALVOGEN PHARMA
2
D.O.O.
204
1
G04BE0
3
113981
3
860610640712 ALVOGEN PHARMA
9
D.O.O.
204
2
G04BE0
3
113981
2
860610640713 ALVOGEN PHARMA
6
D.O.O.
204
3
G04BE0
3
113940
2
204
4
G04BE0
3
204
5
Ernafil
tableta za žvakanje;
100mg; ukupno 12
kom, blister, 3 x 4
kom
Pharmadox
Healthcare LTD;
Genepharm SA;
Cemelog-BRS Kft
Malta; Grčka;
Mađarska
6.487,
10*
Gedena
tableta za žvakanje;
25mg; ukupno 2
Alvogen D.O.O.
kom, blister, 1 x 2
Barice
kom
Republika
Srbija
977, 70
Gedena
tableta za žvakanje;
50mg; ukupno 2
Alvogen D.O.O.
kom, blister, 1 x 2
Barice
kom
Republika
Srbija
731, 70
sildenafil
Gedena
tableta za žvakanje;
100mg; ukupno 2
Alvogen D.O.O.
kom, blister, 1 x 2
Barice
kom
Republika
Srbija
1.263, 90
860610691501 UNION-MEDIC
3
D.O.O. NOVI SAD
sildenafil
Menagra
film tableta; 25mg;
ukupno 1 kom,
blister 1 x 1 kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
488, 90
113940
4
860610691502 UNION-MEDIC
0
D.O.O. NOVI SAD
sildenafil
Menagra
film tableta; 25mg;
ukupno 2 kom,
blister 1 x 2 kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
399, 10
G04BE0
3
113940
6
860610691503 UNION-MEDIC
7
D.O.O. NOVI SAD
sildenafil
Menagra
film tableta; 25mg;
ukupno 4 kom,
blister 1 x 4 kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
1.696, 30
204
6
G04BE0
3
113940
3
860610691504 UNION-MEDIC
4
D.O.O. NOVI SAD
sildenafil
Menagra
film tableta; 50mg;
ukupno 1 kom,
blister 1 x 1 kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
520, 90
204
7
G04BE0
3
113940
5
860610691505 UNION-MEDIC
1
D.O.O. NOVI SAD
sildenafil
Menagra
film tableta; 50mg;
ukupno 2 kom,
blister 1 x 2 kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
798, 20
204
8
G04BE0
3
113940
1
860610691506 UNION-MEDIC
8
D.O.O. NOVI SAD
Menagra
film tableta;
100mg; ukupno 1
kom, blister 1 x 1
kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
672, 00
sildenafil
sildenafil
sildenafil
sildenafil
204
9
G04BE0
3
113980
0
PFIZER H.C.P.
860600741186
CORPORATION 7
PREDSTAVNIŠTVO
sildenafil
Revatio
film tableta; 20mg;
ukupno 90 kom,
blister, 6 x 15 kom
Pfizer PGM
Francuska
63.731,
50
205
0
G04BE0
3
113910
7
860009740948
HEMOFARM AD
3
sildenafil
Sildena
film tabl. 1x25mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
508, 90*
205
1
G04BE0
3
113910
8
860009740949
HEMOFARM AD
0
sildenafil
Sildena
film tabl. 1x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
546, 80*
205
2
G04BE0
3
113910
6
860009740950
HEMOFARM AD
6
sildenafil
Sildena
film tabl. 1x100mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
710, 60*
205
3
G04BE0
3
113915
0
860601030393
PHARMAS D.O.O.
7
sildenafil
Sildenafil PharmaS
film tableta; 50mg;
ukupno 1 kom,
blister, 1 x 1 kom
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
520, 90
205
4
G04BE0
3
113915
1
860601030394
PHARMAS D.O.O.
4
sildenafil
Sildenafil PharmaS
film tableta;
100mg; ukupno 1
kom, blister, 1 x 1
kom
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
672, 00
205
5
G04BE0
3
113910
3
PFIZER H.C.P.
541397324118
CORPORATION 2
PREDSTAVNIŠTVO
sildenafil
Viagra
film tabl. 1x25mg
Pfizer PGM
Francuska
649, 50
205
6
G04BE0
3
113910
4
PFIZER H.C.P.
541397324218
CORPORATION 9
PREDSTAVNIŠTVO
sildenafil
Viagra
film tabl. 1x50mg
Pfizer PGM
Francuska
773, 20
205
7
G04BE0
3
113910
5
PFIZER H.C.P.
541397324318
CORPORATION 6
PREDSTAVNIŠTVO
sildenafil
Viagra
film tabl. 1x100mg
Pfizer PGM
Francuska
927, 90
205
8
G04BE0
3
113930
0
383898957113
KRKA FARMA D.O.O.
9
sildenafil
Vizarsin
film tabl. 1x25mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
507, 50
205
9
G04BE0
3
113930
2
383898957114
KRKA FARMA D.O.O.
6
sildenafil
Vizarsin
film tabl. 1x50mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
545, 40
206
0
G04BE0
3
113930
4
383898957115
KRKA FARMA D.O.O.
3
sildenafil
Vizarsin
film tabl. 1x100mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
709, 20
206
1
G04BE0
3
113930
1
383898957360
KRKA FARMA D.O.O.
7
sildenafil
Vizarsin
film tableta; 25mg;
ukupno 1 kom,
blister 1 x 1 kom
Tad Pharma GmbH
Nemačka
488, 90
206
2
G04BE0
3
113930
3
383898957361
KRKA FARMA D.O.O.
4
sildenafil
Vizarsin
film tableta; 50mg;
ukupno 1 kom,
Tad Pharma GmbH
Nemačka
520, 90
blister 1 x 1 kom
Vizarsin
film tableta;
100mg; ukupno 1
kom, blister 1 x 1
kom
Tad Pharma GmbH
Nemačka
672, 00
tadalafil
Bilive
film tableta; 5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
7.369, 80
860600708447 PHARMASWISS
4
D.O.O.
tadalafil
Bilive
film tableta; 10mg;
ukupno 2 kom,
blister, 1 x 2 kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
1.636, 10
113920
6
860600708448 PHARMASWISS
1
D.O.O.
tadalafil
Bilive
film tableta; 20mg;
ukupno 2 kom,
blister, 1 x 2 kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
1.649, 20
G04BE0
8
113920
0
ELI LILLY (SUISSE)
860600708094
SA 0
PREDSTAVNIŠTVO
tadalafil
Cialis
film tabl. 4x10mg
Eli Lilly and
Company Ltd.
Velika Britanija
3.718, 30
206
9
G04BE0
8
113920
1
ELI LILLY (SUISSE)
860600708081
SA 0
PREDSTAVNIŠTVO
tadalafil
Cialis
film tabl. 2x20mg
Eli Lilly and
Company Ltd.
Velika Britanija
1.859, 00
207
0
G04BE0
8
113920
2
ELI LILLY (SUISSE)
860600708093
SA 3
PREDSTAVNIŠTVO
tadalafil
Cialis
film tabl. 4x20mg
Eli Lilly and
Company Ltd.
Velika Britanija
3.718, 30
207
1
G04BE0
9
207
2
G04BE0
9
113921
0
860600791007
BAYER D.O.O.
0
vardenafil
Levitra
film tabl. 4x5mg
Bayer HealthCare
AG
Nemačka
963, 00
207
3
G04BE0
9
113921
3
860600791035
BAYER D.O.O.
3
vardenafil
Levitra
film tabl. 2x10mg
Bayer HealthCare
AG
Nemačka
963, 00
207
4
G04BE0
9
113921
4
860600791036
BAYER D.O.O.
0
vardenafil
Levitra
film tabl. 2x20mg
Bayer HealthCare
AG
Nemačka
1.881, 20
207
5
G04CA0
2
207
G04CA0
Betamsal
kaps. sa
Hemofarm A.D.
Republika
534, 90*
206
3
G04BE0
3
113930
5
383898957359
KRKA FARMA D.O.O.
1
206
4
G04BE0
8
206
5
G04BE0
8
113920
4
860600708446 PHARMASWISS
7
D.O.O.
206
6
G04BE0
8
113920
5
206
7
G04BE0
8
206
8
sildenafil
tadalafil
vardenafil
tamsulosin
113424
860009741076 HEMOFARM AD
tamsulosin
6
2
0
2
207
7
G04CA0
2
113423
7
BERLIN-CHEMIE AG
401305402402
(MENARINI GROUP)
7
– PREDSTAVNIŠTVO
207
8
G04CA0
2
113450
1
RICHTER GEDEON
599700131418
NYRT0
PREDSTAVNIŠTVO
207
9
G04CA0
2
113450
0
RICHTER GEDEON
599700131439
NYRT5
PREDSTAVNIŠTVO
208
0
G04CA0
2
113423
0
860600708214 PHARMASWISS
2
D.O.O.
208
1
G04CA0
2
113423
9
860006420198
ZDRAVLJE A.D.
0
208
2
G04CA0
2
113426
0
860601030350
PHARMAS D.O.O.
0
208
3
G04CA0
2
113435
5
383898952441
KRKA FARMA D.O.O.
8
208
4
G04CA0
3
208
G04CA0
modifikovanim
oslobađanjem,
tvrda, 30x0, 4mg
tamsulosin
tamsulosin
tamsulosin
tamsulosin
tamsulosin
tamsulosin
tamsulosin
Srbija
Flosin
kaps. sa
modifikovanim
oslobađanjem,
tvrda, 30x0, 4mg
Berlin Chemie AG
(Menarini Group)
Nemačka
533, 50
Omsal
kaps. sa
produženim
oslobađanjem,
tvrda, 30x0, 4mg
S.C. Gedeon
Richter Romania
S.A.
Rumunija
533, 50
Omsal
kaps. sa
produženim
oslobađanjem,
tvrda, 100x0, 4mg
S.C. Gedeon
Richter Romania
S.A.
Rumunija
1.766, 60
Tamsol
kaps. sa
produženim
oslobađanjem,
tvrda, 30x0, 4mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
533, 50
Tamsudil
kapsula sa
modifikovanim
oslobađanjem,
tvrda; 0, 4mg;
ukupno 30 kom;
blister, 3x10 kom
Synthon Hispania,
S.L.; Zdravlje A.D.
Španija;
Republika
Srbija
526, 80*
Tamsulosin PharmaS
kapsula sa
modifikovanim
oslobađanjem,
tvrda; 0, 4mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3x10 kom
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
533, 50
Tanyz
kaps. sa
modifikovanim
oslobađanjem,
tvrda, 30x0, 4mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
533, 50
Kornam
tabl. 20x2mg
Lek Farmacevtska
Slovenija
321, 70
terazosin
110376
860601089211 SANDOZ
terazosin
5
3
7
0
PHARMACEUTICALS
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
Družba D.D.
208
6
G04CA0
3
110376
8
SANDOZ
860601089212 PHARMACEUTICALS
7
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
terazosin
Kornam
tabl. 20x5mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
404, 60
208
7
G04CA0
3
110377
2
860610359416 GOODWILL PHARMA
7
D.O.O.
terazosin
Setegis
tabl. 30x2mg
Egis
Pharmaceuticals
PLC
Mađarska
474, 60
208
8
G04CA0
3
110377
3
860610359417 GOODWILL PHARMA
4
D.O.O.
terazosin
Setegis
tabl. 30x5mg
Egis
Pharmaceuticals
PLC
Mađarska
606, 70
208
9
G04CA0
4
209
0
G04CA0
4
113423
4
860600708384 PHARMASWISS
2
D.O.O.
Urorec
kapsula, tvrda; 4
mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Recordati Industria
Chimica E
Italija
Farmaceutica S.P.A.
514, 50
209
1
G04CA0
4
113423
3
860600708385 PHARMASWISS
9
D.O.O.
Urorec
kapsula, tvrda; 8
mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Recordati Industria
Chimica E
Italija
Farmaceutica S.P.A.
1.028, 40
209
2
G04CA5
2
209
3
G04CA5
2
Duodart
kaps. tvrda;
30x(0.5mg+
0.4mg), bočica
Catalent Germany
Schorndorf GmbH
Nemačka
2.532, 40
209
4
G04CB0
1
209
5
G04CB0
1
113422
8
860010151534 IVANČIĆ I SINOVI
6
D.O.O.
finasterid
Beneprost
film tabl. 30x5mg
Ivačić i sinovi
D.O.O.
Republika
Srbija
856, 80
209
6
G04CB0
1
113426
1
860610691540 UNION-MEDIC
2
D.O.O. NOVI SAD
finasterid
BHPstop
film tableta; 5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
856, 80
209
7
G04CB0
1
113425
5
860610487319 EXTRACTUMPHARMA
finasterid
3
D.O.O.
FinastEP
film tabl. 28x5mg
Cipla Limited
Indija
820, 40
silodosin
silodosin
silodosin
dutasterid,
tamsulosin
113424
5
GLAXOSMITHKLINE
860610595460
EXPORT LIMITED 0
PREDSTAVNIŠTVO
dutasterid,
tamsulosin
finasterid
209
8
G04CB0
1
113421
2
860601030361
PHARMAS D.O.O.
6
finasterid
Finasterid PharmaS
film tableta; 5mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2x14 kom
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
820, 40
209
9
G04CB0
1
113422
5
SANDOZ
860601089134 PHARMACEUTICALS
2
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
finasterid
Finasterid Sandoz
film tabl. 30x5mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
856, 80
210
0
G04CB0
1
113426
6
860610310031
TEVA SERBIA D.O.O. finasterid
3
Finasteride-Teva
film tabl. 28x5mg
Teva
Pharmaceutical
Works Private
Limited Company
Mađarska
820, 40
210
1
G04CB0
1
113435
0
383898952576
KRKA FARMA D.O.O.
7
finasterid
Finpros
film tabl. 28x5mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
820, 40
210
2
G04CB0
1
113435
1
383898952579
KRKA FARMA D.O.O.
8
finasterid
Finpros
film tableta; 5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
856, 80
210
3
G04CB0
1
113420
5
MERCK SHARP &
860010345301 DOHME IDEA INC.
1
AG PREDSTAVNIŠTVO
finasterid
Proscar
film tabl. 28x5mg
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
887, 30
210
4
G04CB0
1
113422
0
860009741687
HEMOFARM AD
0
finasterid
Zerlon
film tabl. 30x5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
858, 20*
210
5
G04CB0
2
210
6
G04CB0
2
113430
5
GLAXOSMITHKLINE
860610368318
EXPORT LIMITED 2
PREDSTAVNIŠTVO
Avodart
kaps. meka, 30x0,
5mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.
Poljska
1.952, 50
210
7
G04CB0
2
113430
6
860610640740 ALVOGEN PHARMA
2
D.O.O.
Dutaprost
kapsula, meka;
0.5mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
1.153, 20
210
8
H
HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE
HORMONE I INSULINE
210
9
H01AB0
1
tirotropin alfa
211
0
H01AB0
1
Velika Britanija
87.833,
60
dutasterid
004460
0
860610238608 SANOFI-AVENTIS
4
D.O.O
dutasterid
dutasterid
tirotropin alfa
Thyrogen
prašak za rastvor za
Genzyme Limited
inj., bočica, 2x0,
9mg
211
1
H01AC0
1
211
2
H01AC0
1
004424
2
PFIZER H.C.P.
860600741082
CORPORATION 2
PREDSTAVNIŠTVO
211
3
H01AC0
1
004424
1
PFIZER H.C.P.
860600741083
CORPORATION 9
PREDSTAVNIŠTVO
211
4
H01AC0
1
somatropin
004423
9
PFIZER H.C.P.
860600741171
CORPORATION 3
PREDSTAVNIŠTVO
211
5
H01AC0
1
004423
8
PFIZER H.C.P.
860600741176
CORPORATION 8
PREDSTAVNIŠTVO
211
6
H01AC0
1
004424
3
PFIZER H.C.P.
403454100828
CORPORATION 3
PREDSTAVNIŠTVO
211
7
H01AC0
1
004424
4
PFIZER H.C.P.
403454100829
CORPORATION 0
PREDSTAVNIŠTVO
somatropin
somatropin
somatropin
somatropin
somatropin
somatropin
Genotropin
prašak i rastvarač
Pfizer
za rastvor za inj.; 5,
Manufacturing
3mg/ml; uložak,
Belgium NV/SA
1x1ml
Belgija
13.888,
50
Genotropin
prašak i rastvarač
Pfizer
za rastvor za inj.; 5,
Manufacturing
3mg/ml; uložak,
Belgium NV/SA
5x1ml
Belgija
69.442,
60
Genotropin
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju; 5, 3
mg/mL; ukupno 1
kom, pen sa
uloškom, 1 x 1 mL
Pfizer
Manufacturing
Belgium NV
Belgija
16.037,
20
Genotropin
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju; 5, 3
mg/mL; ukupno 5
kom, pen sa
uloškom, 5 x 1 mL
Pfizer
Manufacturing
Belgium NV
Belgija
80.185,
80
Genotropin
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
12mg/ml; uložak,
1x1ml
Pfizer
Manufacturing
Belgium NV
Belgija
26.444,
70
Genotropin
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
12mg/ml; uložak,
5x1ml
Pfizer
Manufacturing
Belgium NV
Belgija
132.228,
60
Belgija
31.199,
30
Belgija
156.003,
211
8
H01AC0
1
004423
6
PFIZER H.C.P.
860600741172
CORPORATION 0
PREDSTAVNIŠTVO
somatropin
Genotropin
prašak i rastvarač
za rastvor za
Pfizer
injekciju; 12mg/mL;
Manufacturing
ukupno 1 kom, pen
Belgium NV
sa uloškom, 1 x 1
mL
211
H01AC0
004423
860600741177 PFIZER H.C.P.
somatropin
Genotropin
prašak i rastvarač
Pfizer
9
1
7
5
CORPORATION PREDSTAVNIŠTVO
za rastvor za
Manufacturing
injekciju; 12mg/mL; Belgium NV
ukupno 5 kom, pen
sa uloškom, 5 x 1
mL
somatropin
Humatrope
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
6mg/3ml; uložak sa
rastvaračem u
špricu, 1x3ml
212
0
H01AC0
1
004431
2
ELI LILLY (SUISSE)
501460250034
SA 4
PREDSTAVNIŠTVO
212
1
H01AC0
1
004430
8
860010209957 NOVO NORDISK
9
PHARMA D.O.O.
somatropin
Norditropin NordiLet
212
2
H01AC0
1
004430
9
860010209958 NOVO NORDISK
6
PHARMA D.O.O.
somatropin
004466
6
SANDOZ
860601089390 PHARMACEUTICALS
2
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
004466
5
SANDOZ
860601089391 PHARMACEUTICALS
9
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
004466
4
SANDOZ
860601089392 PHARMACEUTICALS
6
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
212
3
212
4
212
5
H01AC0
1
H01AC0
1
H01AC0
1
212
6
H01AC0
1
004466
3
SANDOZ
860601089393 PHARMACEUTICALS
3
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
212
7
H01AC0
1
004466
1
860601089394 SANDOZ
0
PHARMACEUTICALS
20
Francuska
15.771,
80
rastvor za inj.;
10mg/1.5ml; pen sa Novo Nordisk A/S
uloškom, 1x1.5ml
Danska
38.497,
60*
Norditropin NordiLet
rastvor za inj.;
15mg/1.5ml; pen sa Novo Nordisk A/S
uloškom, 1x1.5ml
Danska
47.670,
90*
Omnitrope
rastvor za injekciju
u ulošku;
5mg/1.5mL;
ukupno 1 kom,
uložak, 1 x 1.5 mL
Sandoz GmbH
Austrija
8.941, 80
Omnitrope
rastvor za injekciju
u ulošku;
5mg/1.5mL;
ukupno 5 kom,
uložak, 5 x 1.5 mL
Sandoz GmbH
Austrija
44.709,
00
Omnitrope
rastvor za injekciju
u ulošku;
10mg/1.5mL;
ukupno 1 kom,
uložak, 1 x 1.5 mL
Sandoz GmbH
Austrija
17.583,
30
somatropin
Omnitrope
rastvor za injekciju
u ulošku;
10mg/1.5mL;
ukupno 5 kom,
uložak, 5 x 1.5 mL
Sandoz GmbH
Austrija
87.916,
40
somatropin
Omnitrope
rastvor za injekciju
u ulošku;
Sandoz GmbH
Austrija
22.972,
50
somatropin
somatropin
somatropin
Lilly France S.A.S.
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
15mg/1.5mL;
ukupno 1 kom,
uložak, 1 x 1.5 mL
Omnitrope
rastvor za injekciju
u ulošku;
15mg/1.5mL;
ukupno 5 kom,
uložak, 5 x 1.5 mL
Sandoz GmbH
Austrija
114.862,
50
Saizen
rastvor za injekciju;
5.83mg/mL;
ukupno 1 kom,
uložak, 1 x 1.03 mL
Merck Serono
S.P.A.
Italija
17.397,
20
Saizen
rastvor za injekciju;
8mg/mL; ukupno 1
kom, uložak, 1 x
1.5 mL
Merck Serono
S.P.A.
Italija
34.794,
40
Saizen
rastvor za injekciju;
8mg/mL; ukupno 1
kom, uložak, 1 x
2.5 mL
Merck Serono
S.P.A.
Italija
57.990,
70
Minirin
tabl. 30x0.2mg
Ferring
International
Center SA
Švajcarska
3.853, 60
Švajcarska
3.904, 10
212
8
H01AC0
1
004466
2
SANDOZ
860601089395 PHARMACEUTICALS
7
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
212
9
H01AC0
1
004410
0
860610531183
MERCK D.O.O.
0
213
0
H01AC0
1
004410
1
860610531184
MERCK D.O.O.
7
213
1
H01AC0
1
004410
2
860610531185
MERCK D.O.O.
4
213
2
H01BA0
2
213
3
H01BA0
2
104508
1
FERRING
860600708180 PHARMACEUTICALS
0
SA
PREDSTAVNIŠTVO
213
4
H01BA0
2
704508
0
FERRING
860600708179 PHARMACEUTICALS
4
SA
PREDSTAVNIŠTVO
dezmopresin
Minirin
sprej za nos,
Ferring
rastvor;100mcg/ml;
International
bočica sa sprej
Center SA
pumpom, 1x5ml
213
5
H01BA0
2
104508
4
FERRING
860600708182 PHARMACEUTICALS
4
SA
PREDSTAVNIŠTVO
dezmopresin
Minirin Melt
oralni liofilizat;
30x60mcg
Ferring GMBH
Nemačka
1.972, 90
213
6
H01BA0
2
104508
2
FERRING
860600708183 PHARMACEUTICALS
1
SA
PREDSTAVNIŠTVO
dezmopresin
Minirin Melt
oralni liofilizat;
30x120mcg
Ferring GMBH
Nemačka
3.924, 00
somatropin
somatropin
somatropin
somatropin
dezmopresin
dezmopresin
213
7
H01BA0
2
213
8
H01BA0
4
213
9
H01BA0
4
214
0
H01BB0
2
214
1
H01BB0
2
104508
3
FERRING
860600708184 PHARMACEUTICALS
8
SA
PREDSTAVNIŠTVO
dezmopresin
Minirin Melt
oralni liofilizat;
30x240mcg
Ferring GMBH
Nemačka
9.192, 70
Glypressin
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
1mg/5ml; liobočica
sa rastvaračem u
ampuli, 5x5ml
Ferring
International
Center SA
Švajcarska
21.112,
80
Oxytocine Synthetic
rastvor za inj.;
10ij/ml; ampula,
100x1ml
Gedeon Richter PLC
Madjarska
3.748,
20*
Letonija
374, 70
terlipresin
004509
0
FERRING
860600708187 PHARMACEUTICALS
9
SA
PREDSTAVNIŠTVO
terlipresin
oksitocin
014015
0
RICHTER GEDEON
599700131301
NYRT5
PREDSTAVNIŠTVO
oksitocin
214
2
H01BB0
2
014011
7
860610359449 GOODWILL PHARMA
5
D.O.O.
oksitocin
Oxytocin-Grindeks
rastvor za
injekciju/infuziju;
10i.j./mL; ukupno
AS Grindeks
10 kom, ampula, 10
x 1 mL
214
3
H01BB0
2
014011
5
NOVARTIS PHARMA
860610354334
SERVICES INC. 9
PREDSTAVNIŠTVO
oksitocin
Syntocinon
rastvor za inj./ inf.;
5ij/ml; ampula,
100x1ml
Novartis Pharma
Švajcarska
3.493, 40
214
4
H01BB0
2
014011
6
NOVARTIS PHARMA
860610354335
SERVICES INC. 6
PREDSTAVNIŠTVO
oksitocin
Syntocinon
rastvor za inj./ inf.;
10ij/ml; ampula,
100x1ml
Novartis Pharma
Švajcarska
4.449, 30
214
5
H01CB0
1
214
6
H01CB0
1
Somatostatin
Lyomark
liofilizat za rastvor
za infuziju; 3mg;
ukupno 5 kom,
ampula, 5 x 3 mg
Lyomark Pharma
GmbH
Nemačka
21.311,
00
214
7
H01CB0
2
214
8
H01CB0
2
Sandostatin
rastvor za inj./inf.;
0, 1mg/ml; ampula,
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
4.643, 60
somatostatin
004908
1
426022525018
FARMIX D.O.O.
5
somatostatin
oktreotid
004919
0
860610354303 NOVARTIS PHARMA
5
SERVICES INC. -
oktreotid
PREDSTAVNIŠTVO
214
9
215
0
H01CB0
2
H01CB0
2
215
1
H01CB0
2
215
2
H01CB0
3
215
3
215
4
215
5
H01CB0
3
H01CB0
3
H01CB0
3
004919
5
NOVARTIS PHARMA
860610354386
SERVICES INC. 8
PREDSTAVNIŠTVO
004919
6
NOVARTIS PHARMA
860610354387
SERVICES INC. 5
PREDSTAVNIŠTVO
004919
7
NOVARTIS PHARMA
860610354388
SERVICES INC. 2
PREDSTAVNIŠTVO
5x1ml
oktreotid
oktreotid
oktreotid
Sandostatin LAR
prašak i rastvarač
za suspenziju za
inj., liobočica i
rastvor u špricu,
1x10mg
Novartis Pharma AG Švajcarska
74.600,
20
Sandostatin LAR
prašak i rastvarač
za suspenziju za
inj., liobočica i
rastvor u špricu,
1x20mg
Novartis Pharma AG Švajcarska
107.196,
20
Sandostatin LAR
prašak i rastvarač
za suspenziju za
inj., liobočica i
rastvor u špricu,
1x30mg
Novartis Pharma AG Švajcarska
132.406,
40
Somatuline Autogel
rastvor za injekciju
u napunjenom
injekcionom špricu;
60mg; ukupno 1
kom; napunjen
injekcioni špric, 1 x
60 mg
Ipsen Pharma
Biotech
Francuska
86.023,
30
Somatuline Autogel
rastvor za injekciju
u napunjenom
injekcionom špricu;
90mg; ukupno 1
kom; napunjen
injekcioni špric, 1 x
90 mg
Ipsen Pharma
Biotech
Francuska
103.313,
30
Somatuline Autogel
rastvor za injekciju
u napunjenom
injekcionom špricu;
120mg; ukupno 1
kom; napunjen
injekcioni špric, 1 x
120 mg
Ipsen Pharma
Biotech
Francuska
117.680,
00
lanreotid
004923
1
004923
2
004923
3
503661100006 PHARMASWISS
6
D.O.O.
503661100007 PHARMASWISS
3
D.O.O.
503661100008 PHARMASWISS
0
D.O.O.
lanreotid
lanreotid
lanreotid
215
6
H01CB0
5
215
7
H01CB0
5
004923
5
NOVARTIS PHARMA
860610644625
SERVICES INC. 8
PREDSTAVNIŠTVO
215
8
H01CB0
5
004923
6
NOVARTIS PHARMA
860610644626
SERVICES INC. 5
PREDSTAVNIŠTVO
215
9
H01CC0
1
216
0
H01CC0
1
216
1
H01CC0
2
pasireotid
pasireotid
pasireotid
Signifor
rastvor za injekciju;
0.6mg/mL; ukupno Novartis Pharma
60 kom, ampula, 60 Stein AG
x 1 mL
Švajcarska
412.870,
10
Signifor
rastvor za injekciju;
0.9mg/mL; ukupno Novartis Pharma
60 kom, ampula, 60 Stein AG
x 1 mL
Švajcarska
453.828,
80
Orgalutran
rastvor za inj.; 0,
25mg/0, 5ml;
napunjen inj.špric,
1x0, 5ml
Holandija
3.940, 20
Cetrotide
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.; 0, Aeterna Zentaris
25mg/1ml; liobočica GmbH; Baxter
i rastvor u špricu,
Oncology GmbH
1x1ml
Nemačka;
Nemačka
3.933, 30
Diprophos
suspenzija za inj.;
7mg/1ml; ampula,
5x1ml
Schering-Plough
Labo N.V.
Belgija
1.542, 40
ganireliks
004922
0
860010341925 MERCK SHARP &
3
DOHME D.O.O.
ganireliks
N.V.Organon
cetroreliks
004426
0
860610531176
2;
MERCK D.O.O.
860610531130
4;
216
2
H01CC0
2
216
3
H02AB0
1
216
4
H02AB0
1
216
5
H02AB0
2
216
6
H02AB0
2
104714
3
860880810360
GALENIKA AD
6
deksametazon
Dexason
tabl. 50x0, 5mg
Galenika AD
Republika
Srbija
330, 90*
216
7
H02AB0
2
004714
0
860880810055
GALENIKA AD
1
deksametazon
Dexason
rastvor za inj.;
4mg/ml; ampula,
25x1ml
Galenika AD
Republika
Srbija
740, 60*
216
8
H02AB0
4
cetroreliks
betametazon
004728
6
860610317011 MERCK SHARP &
8
DOHME D.O.O.
betametazon
deksametazon
metilprednizolon
216
9
217
0
217
1
217
2
217
3
217
4
217
5
H02AB0
4
H02AB0
4
H02AB0
4
H02AB0
4
H02AB0
4
H02AB0
4
H02AB0
4
004721
2
004721
6
004721
8
004721
9
004722
0
004722
2
004722
1
860009701097
HEMOFARM AD
9
860009701085
HEMOFARM AD
6
860009701083
HEMOFARM AD
2
860009701081
HEMOFARM AD
8
860009701082
HEMOFARM AD
5
860009700237
HEMOFARM AD
0
860009700236
HEMOFARM AD
3
metilprednizolon
metilprednizolon
metilprednizolon
metilprednizolon
metilprednizolon
metilprednizolon
metilprednizolon
Lemod Depo
suspenzija za inj.;
40mg/ml; bočica,
10x1ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.149,
60*
Lemod Solu
prašak i rastvarač
za rastvor za inj./
inf.; 20mg/1ml;
liobočica sa
rastvaračem u
ampuli, 15x1ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
927, 70*
Lemod Solu
prašak i rastvarač
za rastvor za inj./
inf.; 40mg/1ml;
liobočica sa
rastvaračem u
ampuli, 15x1ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.535,
60*
Lemod Solu
prašak i rastvarač
za rastvor za inj./
inf.; 125mg/2ml;
liobočica sa
rastvaračem u
ampuli, 1x2ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
206, 60*
Lemod Solu
prašak i rastvarač
za rastvor za inj./
inf.; 500mg/7, 8ml;
liobočica sa
rastvaračem u
ampuli, 1x7, 8ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
678, 70*
Lemod-Solu
liofilizat za rastvor
za inj. sa
rastvaračem za
parenteralnu
upotrebu; 40mg;
dvodelna bočica,
1x1ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
154, 40*
Lemod-Solu
liofilizat za rastvor
za inj. sa
rastvaračem za
parenteralnu
upotrebu; 125mg;
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
275, 50*
dvodelna bočica,
1x2ml
217
6
217
7
217
8
H02AB0
4
H02AB0
4
H02AB0
4
004718
3
004718
2
004718
1
860610674369
TEVA SERBIA D.O.O. metilprednizolon
2
860610674370
TEVA SERBIA D.O.O. metilprednizolon
8
860610674301
TEVA SERBIA D.O.O. metilprednizolon
2
Metilprednizolon-Teva
prašak za rastvor
injekciju/infuziju;
40mg; ukupno 1
kom, bočica
staklena, 1 x 40 mg
Teva
Pharmaceuticals
Works Private Ltd.
Company
Mađarska
107, 50
Metilprednizolon-Teva
prašak za rastvor
injekciju/infuziju;
40mg; ukupno 10
kom, bočica
staklena, 10 x 40
mg
Teva
Pharmaceuticals
Works Private Ltd.
Company
Mađarska
1.022, 80
Metilprednizolon-Teva
prašak za rastvor
injekciju/infuziju;
500mg; ukupno 1
kom, bočica
staklena, 1 x 500
mg
Teva
Pharmaceuticals
Works Private Ltd.
Company
Mađarska
518, 30
Teva
Pharmaceuticals
Works Private Ltd.
Company
Mađarska
788, 60
217
9
H02AB0
4
004718
0
860610674302
TEVA SERBIA D.O.O. metilprednizolon
9
Metilprednizolon-Teva
prašak za rastvor
injekciju/infuziju;
1000mg; ukupno 1
kom, bočica
staklena, 1 x 1000
mg
218
0
H02AB0
4
104717
7
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100196
ZRENJANIN - U
8
STEČAJU
Nirypan
tabl. 20x4mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
210, 80
004717
3
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100193
ZRENJANIN - U
7
STEČAJU
Nirypan solubile
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
20mg/ml; liobočica
sa rastvaračem u
ampuli, 15x1ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
926, 30
004717
4
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100194
ZRENJANIN - U
4
STEČAJU
Nirypan solubile
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
40mg/ml; liobočica
sa rastvaračem u
ampuli, 15x1ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
1.567, 90
218
1
218
2
H02AB0
4
H02AB0
4
metilprednizolon
metilprednizolon
metilprednizolon
218
3
H02AB0
7
218
4
H02AB0
7
104751
1
387001000460 BOSNALIJEK D.D. 5
PREDSTAVNIŠTVO
prednizon
Prednizon
tabl. 10x5mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
75, 70
218
5
H02AB0
7
104763
2
860880810530
GALENIKA AD
3
prednizon
Pronison
tabl. 20x20mg
Galenika AD
Republika
Srbija
303, 10*
218
6
H02AB0
8
218
7
H02AB0
8
Kenalog
suspenzija za inj.;
40mg/1ml; ampula,
5x1ml
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
1.066, 10
218
8
H02AB0
9
Hidrokortizon
liofilizat za rastvor
za inj.sa
rastvaračem za
parenteralnu
upotrebu;
100mg/2ml;
liobočica sa
rastvaračem u
ampuli, 1x2ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
134, 80
Hidrokortizon
liofilizat za rastvor
za inj.sa
rastvaračem za
parenteralnu
upotrebu;
500mg/4ml;
liobočica sa
rastvaračem u
ampuli, 1x4ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
351, 90
218
9
H02AB0
9
prednizon
triamcinolon
004746
1
383898957703
KRKA FARMA D.O.O.
2
triamcinolon
hidrokortizon
004712
0
004712
1
860009701098
HEMOFARM AD
6
860009701100
HEMOFARM AD
6
hidrokortizon
219
0
H02AB0
9
219
1
H03AA0
1
219
2
H03AA0
1
104023
0
860610531101
MERCK D.O.O.
4
levotiroksin natrijum Euthyrox
tabl. 50x25mcg
Merck KGaA
Nemačka
118, 30*
219
3
H03AA0
1
104023
1
860610531102
MERCK D.O.O.
1
levotiroksin natrijum Euthyrox
tabl. 50x50mcg
Merck KGaA
Nemačka
157, 40*
hidrokortizon
levotiroksin natrijum
219
4
H03AA0
1
104023
2
860610531103
MERCK D.O.O.
8
levotiroksin natrijum Euthyrox
tabl. 50x75mcg
Merck KGaA
Nemačka
141, 10*
219
5
H03AA0
1
104023
3
860610531104
MERCK D.O.O.
5
levotiroksin natrijum Euthyrox
tabl. 50x100mcg
Merck KGaA
Nemačka
206, 00*
219
6
H03AA0
1
104023
4
860610531105
MERCK D.O.O.
2
levotiroksin natrijum Euthyrox
tabl. 50x125mcg
Merck KGaA
Nemačka
179, 80*
219
7
H03AA0
1
104023
5
860610531106
MERCK D.O.O.
9
levotiroksin natrijum Euthyrox
tabl. 50x150mcg
Merck KGaA
Nemačka
196, 90*
219
8
H03AA0
1
104008
0
BERLIN-CHEMIE AG
401305400539
(MENARINI GROUP)
2
– PREDSTAVNIŠTVO
levotiroksin natrijum Letrox 50
tabl. 50x50mcg
Berlin-Chemie
(Menarini Group)
Nemačka
115, 30
219
9
H03AA0
1
104008
1
BERLIN-CHEMIE AG
401305400540
(MENARINI GROUP)
8
– PREDSTAVNIŠTVO
levotiroksin natrijum Letrox 100
tabl. 50x100mcg
Berlin-Chemie
(Menarini Group)
Nemačka
136, 00
220
0
H03AA0
1
104008
2
BERLIN-CHEMIE AG
401305400541
(MENARINI GROUP)
5
– PREDSTAVNIŠTVO
levotiroksin natrijum Letrox 150
tabl. 50x150mcg
Berlin-Chemie
(Menarini Group)
Nemačka
141, 10
220
1
H03AA0
1
104005
0
860880810401
GALENIKA AD
6
levotiroksin natrijum Tivoral
tabl. 50x100mcg
Galenika AD
Republika
Srbija
137, 40*
220
2
H03BA0
2
220
3
H03BA0
2
104019
0
531000120297 ALKALOID D.O.O.
2
BEOGRAD
propiltiouracil
PTU
tabl. 20x50mg
Alkaloid AD
Makedonija
173, 10
220
4
H03BA0
2
104019
2
531000120510 ALKALOID D.O.O.
2
BEOGRAD
propiltiouracil
PTU
tabl. 45x100mg
Alkaloid AD
Makedonija
742, 70
220
5
H03BB0
2
220
6
H03BB0
2
104025
1
860610531127
MERCK D.O.O.
4
tiamazol
Thyrozol
film tabl. 20x20mg
Merck KGaA
Nemačka
237, 20*
220
7
H03BB0
2
104012
0
387001000417 BOSNALIJEK D.D. 9
PREDSTAVNIŠTVO
tiamazol
Tiastat
tabl. 20x20mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
218, 50
220
8
H04AA0
1
220
9
H04AA0
1
GlucaGen HypoKit
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
Novo Nordisk A/S
Danska
1.851,
90*
propiltiouracil
tiamazol
glukagon
034134
0
860010209961 NOVO NORDISK
6
PHARMA D.O.O.
glukagon
1mg/1ml; napunjen
inj.špric, 1x1ml
221
0
H05AA0
2
221
1
H05AA0
2
221
2
H05BA0
1
221
3
H05BA0
1
221
4
H05BX0
1
221
5
H05BX0
1
104030
1
871513100290 PHARMASWISS
9
D.O.O.
221
6
H05BX0
1
104030
4
221
7
H05BX0
1
104030
7
221
8
H05BX0
2
221
9
H05BX0
2
005014
2
860700006083
PROTON MED D.O.O. parikalcitol
0
222
0
H05BX0
2
005014
1
860700006081
PROTON MED D.O.O. parikalcitol
6
222
1
H05BX0
2
005014
2
222
2
H05BX0
2
005014
1
teriparatid
004024
0
ELI LILLY (SUISSE)
501460210123
SA 7
PREDSTAVNIŠTVO
Forteo
rastvor za inj.;
20mcg/80μl; pen sa
uloškom, 28x80μl
Lilly France S.A.S.
Francuska
40.497,
70
Miacalcic
rastvor za inj./ inf.;
100ij/ml; ampula,
5x1ml
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
1.710, 00
sinakalcet
Mimpara
film tabl. 28x30mg
Amgen Europe B.V.
Holandija
19.604,
40
871513100293 PHARMASWISS
0
D.O.O.
sinakalcet
Mimpara
film tabl. 28x60mg
Amgen Europe B.V.
Holandija
37.072,
90
871513100296 PHARMASWISS
1
D.O.O.
sinakalcet
Mimpara
film tabl. 28x90mg
Amgen Europe B.V.
Holandija
56.114,
80
Rextol
rastvor za injekciju;
5mcg/mL; ukupno 1
Rafarm S.A.
kom, bočica, 1 x 1
mL
Grčka
1.377,
70*
Rextol
rastvor za injekciju;
5mcg/mL; ukupno 1
Rafarm S.A.
kom, ampula, 1 x 1
mL
Grčka
1.377,
70*
860700006084
PROTON MED D.O.O. parikalcitol
7
Rextol
rastvor za injekciju;
5mcg/mL; ukupno 5
Rafarm S.A.
kom, bočica, 5 x 1
mL
Grčka
6.882,
90*
860700006082
PROTON MED D.O.O. parikalcitol
3
Rextol
rastvor za injekciju;
Rafarm S.A.
5mcg/mL; ukupno 5
Grčka
6.882,
90*
teriparatid
kalcitonin
004018
0
NOVARTIS PHARMA
860610354330
SERVICES INC. 1
PREDSTAVNIŠTVO
kalcitonin
sinakalcet
parikalcitol
kom, ampula, 5 x 1
mL
222
3
H05BX0
2
105001
2
ABBVIE
805408300553 BIOPHARMACEUTICA
parikalcitol
9
LS GMBH,
PREDSTAVNIŠTVO
222
4
H05BX0
2
105001
0
ABBVIE
805408300554 BIOPHARMACEUTICA
parikalcitol
6
LS GMBH,
PREDSTAVNIŠTVO
222
5
H05BX0
2
005014
0
ABBVIE
805408300552 BIOPHARMACEUTICA
parikalcitol
2
LS GMBH,
PREDSTAVNIŠTVO
222
6
J
ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
222
7
J01AA02
doksiciklin
222
8
J01AA02
102250
0
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100321
ZRENJANIN - U
4
STEČAJU
doksiciklin
Doksiciklin
tabl. 5x100mg
222
9
J01AA02
102251
5
860009740025
HEMOFARM AD
1
doksiciklin
Doksiciklin
223
0
J01AA02
102251
0
860880810444
GALENIKA AD
3
doksiciklin
223
1
J01AA02
102252
7
PFIZER H.C.P.
541397315328
CORPORATION 7
PREDSTAVNIŠTVO
doksiciklin
223
2
J01AA07
223
3
J01AA07
102223
1
860880810496
GALENIKA AD
2
J01AA07
102223
2
860880810829
GALENIKA AD
8
223
4
Zemplar
kapsula, meka;
1mcg; ukupno 28
kom; blister,
4x7kom
Aesica
Queenborough Ltd
Velika Britanija
10.103,
30
Zemplar
kapsula, meka;
2mcg; ukupno 28
kom; blister,
4x7kom
Aesica
Queenborough Ltd
Velika Britanija
20.527,
40
Zemplar
rastvor za injekciju;
5mcg/mL; ukupno 5
Abbvie S.R.L.
kom, ampula, 5 x 1
mL
Italija
9.924, 70
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
59, 70
kaps., tvrda,
5x100mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
75, 10*
Dovicin
kaps. 5x100mg
Galenika AD
Republika
Srbija
75, 10*
Vibramycin D
tabl.za oralnu
suspenziju, 10x100
mg
Pfizer PGM
Francuska
242, 10
Amracin
kaps. 16x500mg
Galenika AD
Republika
Srbija
199, 10*
Amracin
kapsula, tvrda;
500mg; ukupno 20
kom, blister, 2x10
kom
Galenika AD
Republika
Srbija
250, 00*
tetraciklin hlorid
tetraciklin hlorid
tetraciklin hlorid
223
5
J01AA12
223
6
J01AA12
223
7
J01CA01
223
8
J01CA01
tigeciklin
002978
1
PFIZER H.C.P.
860600708042
CORPORATION 1
PREDSTAVNIŠTVO
tigeciklin
Tygacil
prašak za rastvor za
Wyeth
inf., bočica,
Pharmaceuticals
10x50mg
Velika Britanija
58.473,
20
Ampicillin 1000 mg
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju;
S.C. Antibiotice
1000mg; ukupno 50
S.A.
kom, bočica, 50 x
1000mg
Rumunija
3.147,
90*
Rumunija
6.294,
50*
ampicilin
002194
1
594473600866
LICENTIS DOO
2
ampicilin
223
9
J01CA01
002194
0
594473600867
LICENTIS DOO
9
ampicilin
Ampicillin 1000 mg
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju;
S.C. Antibiotice
1000mg; ukupno
S.A.
100 kom, bočica,
100 x 1000mg
224
0
J01CA01
002110
8
529093100516 FARMALOGIST
7
D.O.O. BEOGRAD
ampicilin
Pamecil
prašak za rastvor za
inj. /inf., bočica,
Medochemie Ltd.
10x1g
Kipar
775, 90
224
1
J01CA01
002110
9
529093100519 FARMALOGIST
8
D.O.O. BEOGRAD
ampicilin
Pamecil
prašak za rastvor za
inj. /inf., bočica,
Medochemie Ltd.
100x1g
Kipar
7.759, 20
224
2
J01CA01
102107
3
860880810165
GALENIKA AD
7
Pentrexyl
kapsula tvrda;
500mg; ukupno 16
kom, blister, 2 x 8
kom
Galenika AD
Republika
Srbija
183, 10*
224
3
J01CA04
224
4
J01CA04
102196
1
860009740067
HEMOFARM AD
1
amoksicilin
Amoksicilin
kaps., tvrda,
16x250mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
104, 10*
224
5
J01CA04
102196
5
860009740068
HEMOFARM AD
8
amoksicilin
Amoksicilin
kaps., tvrda,
16x500mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
149, 10*
J01CA04
302196
9
860009740053
HEMOFARM AD
4
Amoksicilin
granule za oralnu
suspenziju;
250mg/5ml; bočica,
1x100ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
110, 30
224
6
ampicilin
amoksicilin
amoksicilin
224
7
J01CA04
102191
2
529066500275 ALVOGEN PHARMA
3
D.O.O.
Amoxicillin
kaps., tvrda,
16x500mg
Remedica Ltd.
Kipar
149, 10*
J01CA04
302100
1
SANDOZ
900226001397 PHARMACEUTICALS
5
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
amoksicilin
Ospamox
prašak za oralnu
suspenziju;
500mg/5ml; bočica,
1x60ml
Sandoz GmbH
Austrija
130, 90
J01CA04
102100
8
SANDOZ
900226001399 PHARMACEUTICALS
9
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
amoksicilin
Ospamox DT
tabl. za oralnu
suspenziju,
14x500mg
Sandoz GmbH
Austrija
134, 20
225
0
J01CA04
102100
7
SANDOZ
900226001403 PHARMACEUTICALS
3
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
amoksicilin
Ospamox DT
tabl. za oralnu
suspenziju,
14x1000mg
Sandoz GmbH
Austrija
269, 00
225
1
J01CA04
102114
5
860880810203
GALENIKA AD
6
amoksicilin
Sinacilin
kaps., tvrda,
16x250mg
Galenika AD
Republika
Srbija
104, 10*
225
2
J01CA04
102114
8
860880810260
GALENIKA AD
9
amoksicilin
Sinacilin
kaps., tvrda,
16x500mg
Galenika AD
Republika
Srbija
149, 10*
J01CA04
302114
6
860880810205
GALENIKA AD
0
Sinacilin
prašak za oralnu
suspenziju;
250mg/5ml; bočica,
1x100ml
Galenika AD
Republika
Srbija
162, 50*
Sinacilin baby
prašak za oralnu
suspenziju;
250mg/5mL;
Galenika AD
ukupno 1 kom, boca
staklena, 1 x 100mL
Republika
Srbija
164, 20*
Pancillin
prašak za
suspenziju za inj.;
200000ij +
600000ij; bočica,
50x800000ij
Republika
Srbija
2.567, 40
224
8
224
9
225
3
302114
7
amoksicilin
225
4
J01CA04
225
5
J01CE30
benzilpenicilin,
benzilpenicilinprokain
225
6
J01CE30
benzilpenicilin,
benzilpenicilinprokain
225
7
J01CF05
002005
6
860880810831
GALENIKA AD
1
amoksicilin
860009740098
HEMOFARM AD
5
amoksicilin
flukloksacilin
Hemofarm A.D.
225
8
J01CF05
225
9
J01CR01
226
0
J01CR01
226
1
J01CR02
226
2
226
3
226
4
226
5
002002
0
890117500273
PROVIDENS D.O.O.
3
flukloksacilin
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju;
1000mg; ukupno 1
Aurobindo Pharma
kom, bočica
LTD
staklena, 1 x
1000mg
Indija
281, 40
prašak za rastvor za
inj.; 1000mg+
Zdravlje A.D.
500mg; bočica,
10x1, 5g
Republika
Srbija
1.852,
40*
Amoksiklav
film tabl.
15x(500mg+
125mg)
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
652, 40
Slovenija
1.048, 90
Flucloxacillin
Aurobindo
ampicilin, sulbaktam
002135
7
860006410379
ZDRAVLJE A.D.
6
ampicilin, sulbaktam Ampisulcillin
amoksicilin,
klavulanska kiselina
J01CR02
102156
0
SANDOZ
860601089276 PHARMACEUTICALS
9
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
amoksicilin,
klavulanska kiselina
J01CR02
002156
5
SANDOZ
860601089275 PHARMACEUTICALS
2
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
amoksicilin,
klavulanska kiselina
Amoksiklav
prašak za rastvor za
inj., bočica,
Lek Farmacevtska
5x(1000mg+
Družba D.D.
200mg)
J01CR02
102156
6
SANDOZ
860601089227 PHARMACEUTICALS
1
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
amoksicilin,
klavulanska kiselina
Amoksiklav 2X
film tabl.
10x(500mg+
125mg)
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
504, 60
J01CR02
102156
7
SANDOZ
860601089228 PHARMACEUTICALS
8
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
amoksicilin,
klavulanska kiselina
Amoksiklav 2X
film tabl.
10x(875mg+
125mg)
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
576, 60
amoksicilin,
klavulanska kiselina
Amoksiklav 2X
prašak za oralnu
suspenziju;
400mg+ 57mg;
bočica od tamnog
stakla, 1x70ml
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
357, 20
amoksicilin,
klavulanska kiselina
Augmentin
film tabl.
14x(875mg+
125mg)
SmithKline
Beecham
Pharmaceuticals
Velika Britanija
781, 70
226
6
J01CR02
302156
8
SANDOZ
860601089229 PHARMACEUTICALS
5
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
226
7
J01CR02
102163
2
GLAXOSMITHKLINE
860610368345
EXPORT LIMITED 8
PREDSTAVNIŠTVO
Augmentin
prašak za oralnu
suspenziju;
400mg/5mL+
57mg/5mL; ukupno
1 kom, bočica
staklena, 1x70mL
SmithKline
Beecham
Pharmaceuticals
Velika Britanija
416, 60
Augmentin
prašak za rastvor za
SmithKline
inj./ inf.; 500mg+
Beecham
100mg; bočica,
Pharmaceuticals
10x600mg
Velika Britanija
1.521, 40
Klavobel
film tableta; 500mg
+ 125mg; ukupno
14 kom, blister, 2 x
7 kom
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
608, 80
Klavobel Bid
film tableta; 875mg
+ 125mg; ukupno
14 kom, blister, 2 x
7 kom
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
781, 00
amoksicilin,
klavulanska kiselina
Medoclav
prašak za rastvor za
inj./inf.; 1000mg +
Medochemie Ltd.
200mg; bočica
staklena, 5x1.2g
Kipar
1.048, 90
860009740102
HEMOFARM AD
9
amoksicilin,
klavulanska kiselina
Panklav
film tabl.
15x(250mg+
125mg)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
470, 10*
860009740101
HEMOFARM AD
2
amoksicilin,
klavulanska kiselina
Panklav
film tabl.
20x(500mg+
125mg)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
930, 50*
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
290, 30*
J01CR02
302163
7
GLAXOSMITHKLINE
860610368346
EXPORT LIMITED 5
PREDSTAVNIŠTVO
amoksicilin,
klavulanska kiselina
J01CR02
002163
8
GLAXOSMITHKLINE
860009701135
EXPORT LIMITED 8
PREDSTAVNIŠTVO
amoksicilin,
klavulanska kiselina
J01CR02
102156
1
BELUPO, LIJEKOVI I
385034307581
KOZMETIKA D.D. 7
PREDSTAVNIŠTVO
amoksicilin,
klavulanska kiselina
J01CR02
102156
2
BELUPO, LIJEKOVI I
385034304338
KOZMETIKA D.D. 0
PREDSTAVNIŠTVO
amoksicilin,
klavulanska kiselina
227
2
J01CR02
002165
0
529093100887 FARMALOGIST
8
D.O.O. BEOGRAD
227
3
J01CR02
102160
0
227
4
J01CR02
102160
1
226
8
226
9
227
0
227
1
227
5
J01CR02
302160
2
860009740124
HEMOFARM AD
1
amoksicilin,
klavulanska kiselina
Panklav
prašak za oralnu
suspenziju;
125mg/5ml+ 31,
25mg/5ml; bočica,
1x100ml
227
6
J01CR02
102160
7
860009740151
HEMOFARM AD
7
amoksicilin,
klavulanska kiselina
Panklav 2X
film tabl.
14x(875mg+
125mg)
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
808, 50*
227
7
J01CR02
302160
8
860009740152
HEMOFARM AD
4
amoksicilin,
klavulanska kiselina
Panklav 2X
granule za oralnu
suspenziju;
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
377, 00*
400mg/5ml+
57mg/5ml; bočica,
1x70ml
227
8
J01CR02
302160
9
302160
6
860009740153
HEMOFARM AD
1
860009740125
HEMOFARM AD
8
amoksicilin,
klavulanska kiselina
amoksicilin,
klavulanska kiselina
Panklav 2X
granule za oralnu
suspenziju;
400mg/5ml+
57mg/5ml; bočica,
1x140ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
744, 90*
Panklav forte
prašak za oralnu
suspenziju;
250mg/5ml+
62.5mg/5ml;
bočica, 1x100ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
612, 00*
227
9
J01CR02
228
0
J01CR05
228
1
J01CR05
002199
8
PFIZER H.C.P.
860600708034
CORPORATION 6
PREDSTAVNIŠTVO
piperacilin,
tazobaktam
Tazocin
prašak za rastvor za
Wyeth Lederle
inj./inf.; 4g+ 0.5g;
S.P.A.
bočica, 12x4.5g
Italija
16.647,
30
228
2
J01CR05
002197
1
890117500264
PROVIDENS D.O.O.
1
piperacilin,
tazobaktam
Piperacillin/Tazobacta
m Aurobindo
prašak za rastvor za
Aurobindo Pharma
inj./inf.; 4g+ 0.5g;
LTD
bočica, 12x4.5g
Indija
11.984,
90
228
3
J01CR05
002196
2
860601092593 PEYTON MEDICAL
1
D.O.O.
piperacilin,
tazobaktam
Piperacillin/Tazobacta
m
prašak za rastvor za Labesfalinj./inf.; 2g+ 0.25g; Laboratorios Almiro
boca, 1x2.25g
S.A.
Portugalija
524, 20
228
4
J01CR05
002196
3
860601092594 PEYTON MEDICAL
8
D.O.O.
piperacilin,
tazobaktam
Piperacillin/Tazobacta
m
prašak za rastvor za Labesfalinj./inf.; 2g+ 0.25g; Laboratorios Almiro
boca, 10x2.25g
S.A.
Portugalija
5.242, 50
228
5
J01CR05
002196
4
860601092595 PEYTON MEDICAL
5
D.O.O.
piperacilin,
tazobaktam
Piperacillin/Tazobacta
m
prašak za rastvor za Labesfalinj./inf.; 4g+ 0.5g;
Laboratorios Almiro
boca, 1x4.5g
S.A.
Portugalija
900, 70
228
6
J01CR05
002196
6
860601092596 PEYTON MEDICAL
2
D.O.O.
piperacilin,
tazobaktam
Piperacillin/Tazobacta
m
prašak za rastvor za Labesfalinj./inf.; 4g+ 0.5g;
Laboratorios Almiro
boca, 10x4.5g
S.A.
Portugalija
9.741, 70
228
7
J01CR05
002195
9
860610310036
piperacilin,
TEVA SERBIA D.O.O.
8
tazobaktam
Acipirin
prašak za rastvor za
Laboratorio Reig
inj./inf.; 4g+ 0.5g;
Jofre S.A.
bočica, 1x4.5g
Španija
900, 70
228
J01CR05
002199
860600708281 PHARMASWISS
Piptaz
prašak za rastvor za PharmaSwiss
Republika
11.984,
piperacilin,
tazobaktam
piperacilin,
8
5
4
D.O.O.
tazobaktam
inj./inf.; 4g+ 0.5g;
bočica, 12x4.5g
D.O.O.
Srbija
90
228
9
J01DA10
229
0
J01DA10
032114
0
JUGOREMEDIJA A.D.
860610669701
ZRENJANIN - U
8
STEČAJU
cefotaksim
Tolycar
prašak za inj.,
bočica, 1x0, 5g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
148, 60
229
1
J01DA10
032114
3
JUGOREMEDIJA A.D.
860610669702
ZRENJANIN - U
5
STEČAJU
cefotaksim
Tolycar
prašak za inj.,
bočica, 20x0, 5g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
2.989, 80
229
2
J01DA10
032114
1
JUGOREMEDIJA A.D.
860610669703
ZRENJANIN - U
2
STEČAJU
cefotaksim
Tolycar
prašak za inj.,
bočica, 1x1g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
313, 70
229
3
J01DA10
032114
4
JUGOREMEDIJA A.D.
860610669704
ZRENJANIN - U
9
STEČAJU
cefotaksim
Tolycar
prašak za inj.,
bočica, 20x1g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
5.822, 40
229
4
J01DA10
032114
2
JUGOREMEDIJA A.D.
860610669705
ZRENJANIN - U
6
STEČAJU
cefotaksim
Tolycar
prašak za inj.,
bočica, 1x2g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
570, 30
229
5
J01DA10
032114
5
JUGOREMEDIJA A.D.
860610669706
ZRENJANIN - U
3
STEČAJU
cefotaksim
Tolycar
prašak za inj.,
bočica, 20x2g
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
10.831,
70
229
6
J01DA39
229
7
J01DA39
132182
1
860610317005 MERCK SHARP &
7
DOHME D.O.O.
Cedax
kaps., tvrda,
5x400mg
Schering-Plough
Holandija
1.298, 10
229
8
332182
J01DA39
2
860610317006 MERCK SHARP &
4
DOHME D.O.O.
Cedax
prašak za oralnu
suspenziju;
36mg/ml; bočica,
1x30ml
Schering-Plough
Holandija
641, 30
229
9
332182
J01DA39
0
860610317007 MERCK SHARP &
1
DOHME D.O.O.
Cedax
prašak za oralnu
suspenziju;
36mg/ml; bočica,
1x60ml
Schering-Plough
Holandija
1.283, 10
230
0
J01DB01
cefotaksim
ceftibuten
ceftibuten
ceftibuten
ceftibuten
cefaleksin
230
1
J01DB01
132171
0
860009740076
HEMOFARM AD
3
cefaleksin
Cefaleksin
kaps., tvrda,
16x250mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
159, 60*
230
2
J01DB01
132171
1
860009740077
HEMOFARM AD
0
cefaleksin
Cefaleksin
kaps., tvrda,
16x500mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
272, 40*
230
3
332171
J01DB01
9
860009740078
HEMOFARM AD
7
cefaleksin
Cefaleksin
granule za oralnu
suspenziju;
250mg/5ml; bočica,
1x100ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
259, 60*
230
4
J01DB01
132112
4
529066500269 ALVOGEN PHARMA
2
D.O.O.
cefaleksin
Cefalexin
kaps., tvrda,
16x500mg
Remedica Ltd.
Kipar
272, 40*
230
5
J01DB01
132101
0
531000120218 ALKALOID D.O.O.
7
BEOGRAD
cefaleksin
Cefalexin Alkaloid
kaps., tvrda,
16x500 mg
Alkaloid AD
Makedonija
272, 40*
230
6
332101
J01DB01
2
531000120219 ALKALOID D.O.O.
4
BEOGRAD
cefaleksin
Cefalexin Alkaloid
prašak za oralnu
suspenziju;
250mg/5ml; bočica,
1x100ml
Alkaloid AD
Makedonija
187, 70*
230
7
J01DB01
132187
0
860880810148
GALENIKA AD
0
cefaleksin
Palitrex
kaps., tvrda,
16x250mg
Galenika AD
Republika
Srbija
159, 60*
230
8
J01DB01
132187
2
860880810150
GALENIKA AD
3
cefaleksin
Palitrex
kaps., tvrda,
16x500mg
Galenika AD
Republika
Srbija
272, 40*
230
9
332187
J01DB01
5
860880810153
GALENIKA AD
4
Palitrex
prašak za oralnu
suspenziju;
250mg/5ml; bočica,
1x100ml
Galenika AD
Republika
Srbija
259, 60*
231
0
J01DB04
231
1
J01DB04
032196
2
860880810799
GALENIKA AD
4
cefazolin
Cefazolin
prašak za rastvor za
inj./inf., bočica,
Habit Pharm A.D.
50x1g
Republika
Srbija
10.281,
20
231
2
J01DB04
032185
4
860610571334 PHARMANOVA
4
D.O.O.
cefazolin
Cefazolin Pharmanova
prašak za rastvor za
Republika
Pharmanova D.O.O.
inj., bočica, 5x1g
Srbija
1.002, 60
231
3
032182
J01DB04
9
912001857007
MIP PHARMA D.O.O.
2
cefazolin
Cefazolin-MIP
Chephasaar
prašak za rastvor za
Chemisch inf.; 2g/100ml;
Pharmazeutische
bočica, 10x100ml
Fabrik GmbH
Nemačka
5.072,
20*
231
J01DB04 032196
860880810622 GALENIKA AD
cefazolin
Galecef
prašak za rastvor za Galenika AD
Republika
10.282,
cefaleksin
cefazolin
4
1
5
032103
0
860600708213 PHARMASWISS
5
D.O.O.
inj.im iv inf., bočica,
50x1g
Srbija
60*
Primaceph
prašak za rastvor za PharmaSwiss
inj., bočica, 50x1g
D.O.O.
Republika
Srbija
10.281,
20
231
5
J01DB04
231
6
J01DC02
231
7
132180
J01DC02
5
NOBEL ILAC
869954009100 SANAYII VE TICARET
cefuroksim
9
AS –
PREDSTAVNIŠTVO
Aksef
Nobelfarma Ilac
film tabl. 10x250mg Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
399, 00
231
8
132180
J01DC02
6
NOBEL ILAC
869954009104 SANAYII VE TICARET
cefuroksim
7
AS –
PREDSTAVNIŠTVO
Aksef
Nobelfarma Ilac
film tabl. 14x250mg Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
558, 60
231
9
132180
J01DC02
4
NOBEL ILAC
869954009101 SANAYII VE TICARET
cefuroksim
6
AS –
PREDSTAVNIŠTVO
Aksef
Nobelfarma Ilac
film tabl. 20x250mg Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
798, 10
232
0
132180
J01DC02
7
NOBEL ILAC
869954009102 SANAYII VE TICARET
cefuroksim
3
AS –
PREDSTAVNIŠTVO
Aksef
Nobelfarma Ilac
film tabl. 10x500mg Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
627, 10
232
1
132180
J01DC02
8
NOBEL ILAC
869954009105 SANAYII VE TICARET
cefuroksim
4
AS –
PREDSTAVNIŠTVO
Aksef
Nobelfarma Ilac
film tabl. 14x500mg Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
967, 00
232
2
132180
J01DC02
9
NOBEL ILAC
869954009103 SANAYII VE TICARET
cefuroksim
0
AS –
PREDSTAVNIŠTVO
Aksef
Nobelfarma Ilac
film tabl. 20x500mg Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
1.381, 40
232
3
J01DC02
032102
4
860880810797
GALENIKA AD
0
cefuroksim
Cefuroksim
prašak za rastvor za
inj., bočica,
Galenika AD
1x750mg
Republika
Srbija
198, 00*
232
4
J01DC02
032102
5
860880810798
GALENIKA AD
7
cefuroksim
Cefuroksim
prašak za rastvor za
inj., bočica,
Galenika AD
1x1500mg
Republika
Srbija
378, 40*
232
J01DC02 032195
529093100436 FARMALOGIST
cefuroksim
Cefuroxim
prašak za rastvor za Medochemie Ltd.
Kipar
1.658, 30
cefazolin
cefuroksim
5
5
8
D.O.O. BEOGRAD
032187
4
529093100482 FARMALOGIST
5
D.O.O. BEOGRAD
Medochemie
inj./inf.; bočica,
10x750mg
Cefuroxim
Medochemie
prašak za rastvor za
inj./inf.; bočica,
Medochemie Ltd.
10x1500mg
Kipar
2.989, 20
Cefuroxim-MIP
Chephasaar
prašak za rastvor za
Chemisch inj., bočica,
Pharmazeutische
10x750mg
Fabrik GmbH
Nemačka
1.659,
70*
Cefuroxim-MIP
Chephasaar
prašak za rastvor za
Chemisch inj./inf., bočica,
Pharmazeutische
10x1500mg/50ml
Fabrik GmbH
Nemačka
2.990,
60*
Cefuroxim-MIP
Chephasaar
prašak za rastvor za
Chemisch inj./inf., bočica,
Pharmazeutische
10x1500mg/100ml
Fabrik GmbH
Nemačka
2.990,
60*
860610571743
4;
MEDICO UNO D.O.O. cefuroksim
860610571715
1
Ceroxim
tabl. 10x250mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
399, 00
860610571744
1;
MEDICO UNO D.O.O. cefuroksim
860610571716
8
Ceroxim
tabl. 10x500mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
627, 10
032140
1
860600708263 PHARMASWISS
0
D.O.O.
cefuroksim
Dicef
prašak za rastvor za
PharmaSwiss
inj./inf., bočica,
D.O.O.
50x750mg
Republika
Srbija
8.291, 70
J01DC02
032140
3
860600708269 PHARMASWISS
2
D.O.O.
cefuroksim
Dicef
prašak za rastvor za
PharmaSwiss
inj./inf., bočica,
D.O.O.
10x1500mg
Republika
Srbija
2.989, 20
233
4
J01DC02
032140
4
860600708264 PHARMASWISS
7
D.O.O.
cefuroksim
Dicef
prašak za rastvor za
PharmaSwiss
inj./inf., bočica,
D.O.O.
50x1500mg
Republika
Srbija
14.949,
70
233
5
032102
J01DC02
7
Nilacef
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju;
750mg; ukupno 1
kom, bočica
Republika
Srbija
196, 60
232
6
J01DC02
232
7
032188
J01DC02
2
912001857020
MIP PHARMA D.O.O.
1
232
8
032188
J01DC02
3
912001857022
MIP PHARMA D.O.O.
5
232
9
032188
J01DC02
4
912001857024
MIP PHARMA D.O.O.
9
233
0
132197
J01DC02
6
233
1
132197
J01DC02
7
233
2
J01DC02
233
3
GLAXOSMITHKLINE
860009701199
EXPORT LIMITED 0
PREDSTAVNIŠTVO
cefuroksim
cefuroksim
cefuroksim
cefuroksim
cefuroksim
Hemofarm A.D. u
saradnji sa
GlaxoSmithKline
Export Limited,
staklena, 1 x 750mg Velika Britanija
233
6
032102
J01DC02
6
GLAXOSMITHKLINE
860009701200
EXPORT LIMITED 3
PREDSTAVNIŠTVO
cefuroksim
Nilacef
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju;
1500mg; ukupno 1
kom, bočica
staklena, 1 x
1500mg
233
7
032164
J01DC02
0
SANDOZ
860601089162 PHARMACEUTICALS
5
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
cefuroksim
Xorim
233
8
032164
J01DC02
3
SANDOZ
860601089163 PHARMACEUTICALS
2
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
cefuroksim
233
9
332164
J01DC02
4
SANDOZ
900226001304 PHARMACEUTICALS
3
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
234
0
J01DC04
234
1
J01DC04
132119
5
860880810254
GALENIKA AD
8
234
2
332119
J01DC04
3
860880810253
GALENIKA AD
1
234
3
332119
J01DC04
4
860880810252
GALENIKA AD
4
234
4
J01DC04
132161
0
531000120557 ALKALOID D.O.O.
7
BEOGRAD
234
5
332161
J01DC04
1
531000120559 ALKALOID D.O.O.
1
BEOGRAD
Hemofarm A.D. u
saradnji sa
GlaxoSmithKline
Export Limited,
Velika Britanija
Republika
Srbija
377, 00
prašak za rastvor za
inj., bočica,
Sandoz GmbH
10x750mg
Austrija
1.658, 30
Xorim
prašak za rastvor za
inj., bočica,
Sandoz GmbH
10x1500mg
Austrija
2.989, 20
Xorimax
prašak za oralnu
suspenziju;
125mg/5ml; boca
staklena, 1x32.9g
Sandoz GmbH
Austrija
401, 20
Alfacet
kaps., tvrda,
16x500mg
Galenika AD
Republika
Srbija
786, 30*
Alfacet
prašak za oralnu
suspenziju;
25mg/ml; bočica,
1x60ml
Galenika AD
Republika
Srbija
199, 80*
cefaklor
Alfacet
prašak za oralnu
suspenziju;
50mg/ml; bočica,
1x60ml
Galenika AD
Republika
Srbija
319, 10*
cefaklor
Cefaklor Alkaloid
kaps., tvrda,
16x500mg
Alkaloid AD
Makedonija
786, 30*
Cefaklor Alkaloid
prašak za oralnu
suspenziju;
125mg/5ml; bočica,
1x60ml
Alkaloid AD
Makedonija
239, 50*
cefuroksim
cefaklor
cefaklor
cefaklor
cefaklor
Cefaklor Alkaloid
prašak za oralnu
suspenziju;
250mg/5ml; bočica,
1x60ml
Alkaloid AD
Makedonija
319, 10*
Cefzil
film tabl. 10x500mg
Corden Pharma
Latina S.P.A.
Italija
1.322, 30
Cefzil
granule za oralnu
suspenziju;
250mg/5ml; bočica,
1x60ml
Corden Pharma
Latina S.P.A.
Italija
836, 40
cefotaksim
Cefotaksim
prašak za rastvor za
Zdravlje A.D.
inj., bočica, 1x1g
Republika
Srbija
313, 80*
860006410378
ZDRAVLJE A.D.
9
cefotaksim
Cefotaksim
prašak za rastvor za
Zdravlje A.D.
inj., bočica, 5x1g
Republika
Srbija
1.350,
50*
032198
2
860610571335 PHARMANOVA
1
D.O.O.
cefotaksim
Cefotaksim
Pharmanova
prašak za rastvor za
Republika
Pharmanova D.O.O.
inj., bočica, 5x1g
Srbija
1.099, 60
J01DD01
032198
3
529093100805 FARMALOGIST
2
D.O.O. BEOGRAD
cefotaksim
Cefotaxim
Medochemie
prašak za rastvor za
inj./inf.; 1g; bočica Medochemie Ltd.
staklena, 10x1g
Kipar
2.153, 00
235
5
J01DD01
032198
4
529093100819 FARMALOGIST
9
D.O.O. BEOGRAD
cefotaksim
Cefotaxim
Medochemie
prašak za rastvor za
inj./inf.; 1g; bočica Medochemie Ltd.
staklena, 100x1g
Kipar
21.530,
40
235
6
J01DD02
235
7
J01DD02
235
8
235
9
J01DD02
234
6
332161
J01DC04
2
531000120558 ALKALOID D.O.O.
4
BEOGRAD
234
7
J01DC10
234
8
J01DC10
132195
0
860600708071 PHARMASWISS
1
D.O.O.
234
9
332195
J01DC10
1
860600708072 PHARMASWISS
8
D.O.O.
235
0
J01DD01
235
1
J01DD01
032198
1
860006410366
ZDRAVLJE A.D.
6
235
2
J01DD01
032198
0
235
3
J01DD01
235
4
cefaklor
cefprozil
cefprozil
cefprozil
cefotaksim
ceftazidim
032102
3
860880810800
GALENIKA AD
7
ceftazidim
Ceftazidim
prašak za rastvor za
Galenika AD
inj., bočica, 1x1g
Republika
Srbija
528, 80*
032160
J01DD02
3
SANDOZ
860601089132 PHARMACEUTICALS
8
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
ceftazidim
Ceftazidim Sandoz
prašak za rastvor za
inj., bočica,
Sandoz GmbH
1x500mg
Austrija
279, 10
032160
2
860601089133 SANDOZ
5
PHARMACEUTICALS
ceftazidim
Ceftazidim Sandoz
prašak za rastvor za
Sandoz GmbH
inj., bočica, 1x1g
Austrija
636, 10
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
236
0
J01DD02
Forcas
prašak za rastvor za
injekciju; 500mg;
ukupno 1 kom,
bočica staklena, 1 x
500mg
Hemofarm A.D. u
saradnji sa
GlaxoSmithKline
Export Limited,
Velika Britanija
Republika
Srbija
279, 10
Hemofarm A.D. u
saradnji sa
GlaxoSmithKline
Export Limited,
Velika Britanija
Republika
Srbija
527, 40
032160
1
GLAXOSMITHKLINE
860009701153
EXPORT LIMITED 2
PREDSTAVNIŠTVO
ceftazidim
Forcas
prašak za rastvor za
injekciju; 1000mg;
ukupno 1 kom,
bočica staklena, 1 x
1000mg
ceftazidim
Tizacef
prašak za rastvor za
PharmaSwiss
inj./inf.; 1g; bočica
D.O.O.
staklena, 50x1g
Republika
Srbija
26.366,
50
ceftazidim
236
1
J01DD02
032160
0
GLAXOSMITHKLINE
860009730144
EXPORT LIMITED 2
PREDSTAVNIŠTVO
236
2
J01DD02
032170
7
860600708278 PHARMASWISS
4
D.O.O.
236
3
J01DD04
236
4
J01DD04
032186
5
860600708279 PHARMASWISS
1
D.O.O.
ceftriakson
3cef
prašak za rastvor za
PharmaSwiss
inj./inf.; bočica,
D.O.O.
50x1 g
Republika
Srbija
24.800,
90
236
5
J01DD04
032175
8
860009740118
HEMOFARM AD
0
ceftriakson
Azaran
prašak za rastvor za
Hemofarm A.D.
inj., bočica, 50x1g
Republika
Srbija
24.802,
30*
236
6
J01DD04
032198
5
860006410364
ZDRAVLJE A.D.
2
ceftriakson
Ceftriakson
prašak za rastvor za
Zdravlje A.D.
inj., bočica, 1x1g
Republika
Srbija
441, 90*
236
7
J01DD04
032198
6
860006410365
ZDRAVLJE A.D.
9
ceftriakson
Ceftriakson
prašak za rastvor za
Zdravlje A.D.
inj., bočica, 5x1g
Republika
Srbija
2.204,
00*
236
8
J01DD04
032198
7
860006410262
ZDRAVLJE A.D.
1
ceftriakson
Ceftriakson
prašak za rastvor za
Zdravlje A.D.
inj., bočica, 1x2g
Republika
Srbija
971, 70*
236
9
J01DD04
032198
8
860006410377
ZDRAVLJE A.D.
2
ceftriakson
Ceftriakson
prašak za rastvor za
Zdravlje A.D.
inj., bočica, 5x2g
Republika
Srbija
4.852,
40*
237
0
J01DD04
032102
2
860880810736
GALENIKA AD
9
ceftriakson
Ceftriakson
prašak za rastvor za
Habit Pharm A.D.
inj., bočica, 10x1g
Republika
Srbija
4.959, 60
237
1
J01DD04
032102
1
860880810737
GALENIKA AD
6
ceftriakson
Ceftriakson
prašak za rastvor za
Habit Pharm A.D.
inj., bočica, 50x1g
Republika
Srbija
24.800,
90
237
2
J01DD04
032198
9
860610571333 PHARMANOVA
7
D.O.O.
ceftriakson
Ceftriakson
Pharmanova
prašak za rastvor za
Republika
Pharmanova D.O.O.
inj./inf., bočica,
Srbija
ceftriakson
2.202, 60
5x1g
Ceftriaxon-MIP
Chephasaar
prašak za rastvor za Chemisch inf., bočica, 1x1g
Pharmazeutische
Fabrik GmbH
Nemačka
441, 90*
Ceftriaxon-MIP
Chephasaar
prašak za rastvor za Chemisch inf., bočica, 10x1g
Pharmazeutische
Fabrik GmbH
Nemačka
4.961,
00*
Ceftriaxon-MIP
Chephasaar
prašak za rastvor za Chemisch inf., bočica, 1x2g
Pharmazeutische
Fabrik GmbH
Nemačka
971, 70*
ceftriakson
Ceftriaxon-MIP
Chephasaar
prašak za rastvor za Chemisch inf. 10x2g
Pharmazeutische
Fabrik GmbH
Nemačka
10.324,
70*
SANDOZ
860601089113 PHARMACEUTICALS
7
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
ceftriakson
Lendacin
prašak za rastvor za
inj./inf., bočica,
Sandoz GmbH
10x1g
Austrija
4.959, 60
032132
9
860880810279
GALENIKA AD
1
ceftriakson
Longaceph
prašak za rastvor za
Galenika AD
inj., bočica, 10x1g
Republika
Srbija
4.961,
00*
032193
2
860610276787
ROCHE D.O.O.
6
ceftriakson
Rocephin
prašak za rastvor za F.Hoffmanninf., bočica, 5x2g
LaRoche Ltd
Švajcarska
5.301, 20
Rocephin
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
1g/3.5ml; liobočica
sa rastvaračem u
ampuli, 1x3.5ml
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
414, 90
Rocephin
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
1g/10ml; liobočica
sa rastvaračem u
ampuli, 1x10ml
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
477, 50
237
3
032199
J01DD04
6
912001857025
MIP PHARMA D.O.O.
6
237
4
032199
J01DD04
7
912001857027
MIP PHARMA D.O.O.
0
237
5
032199
J01DD04
8
912001857028
MIP PHARMA D.O.O.
7
237
6
032199
J01DD04
9
912001857030
MIP PHARMA D.O.O.
0
237
7
032186
J01DD04
3
237
8
J01DD04
237
9
J01DD04
238
0
J01DD04
238
1
J01DD04
238
2
J01DD08
032193
4
032193
6
860610276786
ROCHE D.O.O.
9
860610276785
ROCHE D.O.O.
2
ceftriakson
ceftriakson
ceftriakson
ceftriakson
ceftriakson
cefiksim
Cefexin
film tableta;
400mg; ukupno 10
kom, blister, 1 x 10
kom
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
1.017, 90
cefiksim
Pancef
film tabl. 5x400mg
Alkaloid AD
Makedonija
523, 70
cefiksim
Pancef
film tabl. 10x400mg Alkaloid AD
Makedonija
1.017, 90
Pancef
granule za oralnu
suspenziju;
100mg/5ml; bočica,
1x60ml
Alkaloid AD
Makedonija
491, 50
Pancef
prašak za oralnu
suspenziju;
100mg/5ml; bočica,
1x100ml
Alkaloid AD
Makedonija
761, 40
cefpodoksim
Tridox
film tabl. 10x100mg Alkaloid AD
Makedonija
481, 70*
531000121380 ALKALOID D.O.O.
0
BEOGRAD
cefpodoksim
Tridox
film tabl. 20x100mg Alkaloid AD
Makedonija
911, 50*
132152
3
531000121353 ALKALOID D.O.O.
4
BEOGRAD
cefpodoksim
Tridox
film tabl. 10x200mg Alkaloid AD
Makedonija
923, 80*
132152
4
531000121381 ALKALOID D.O.O.
7
BEOGRAD
cefpodoksim
Tridox
film tabl. 20x200mg Alkaloid AD
Makedonija
1.760,
70*
239
3
332152
J01DD13
5
531000121351 ALKALOID D.O.O.
0
BEOGRAD
Tridox
prašak za oralnu
suspenziju;
40mg/5ml; bočica,
1x64.8g
Makedonija
514, 10*
239
4
J01DE01
239
5
J01DE01
032163
1
860009740369
HEMOFARM AD
6
cefepim
Cefim
prašak za rastvor za
inj./inf., bočica,
Hemofarm A.D.
1x500mg
Republika
Srbija
292, 80*
239
J01DE01
032163
860009740370 HEMOFARM AD
cefepim
Cefim
prašak za rastvor za Hemofarm A.D.
Republika
678, 20*
238
3
132162
J01DD08
7
860610674312
TEVA SERBIA D.O.O. cefiksim
8
238
4
J01DD08
132162
2
531000120626 ALKALOID D.O.O.
0
BEOGRAD
238
5
J01DD08
132162
0
531000120627 ALKALOID D.O.O.
7
BEOGRAD
238
6
332162
J01DD08
3
531000120725 ALKALOID D.O.O.
0
BEOGRAD
238
7
332162
J01DD08
1
531000120724 ALKALOID D.O.O.
3
BEOGRAD
238
8
J01DD13
238
9
J01DD13
132152
1
531000121352 ALKALOID D.O.O.
7
BEOGRAD
239
0
J01DD13
132152
2
239
1
J01DD13
239
2
J01DD13
cefiksim
cefiksim
cefpodoksim
cefpodoksim
Alkaloid AD
cefepim
6
0
2
032191
4
860880810621
GALENIKA AD
8
inj./inf., bočica,
1x1000mg
Srbija
Maxicef
prašak za rastvor za
injekciju, bočica,
Galenika AD
1x1g
Republika
Srbija
678, 20*
meropenem
Meronem
prašak za rastvor za
AstraZeneca UK
inj./ inf.; bočica,
Limited
10x500mg
Velika Britanija
13.046,
00
ASTRAZENECA UK
500045500595
LIMITED 2
PREDSTAVNIŠTVO
meropenem
Meronem
prašak za rastvor za
AstraZeneca UK
inj./inf.; bočica,
Limited
10x1g
Velika Britanija
26.259,
30*
002965
8
860700001050
PROVIDENS D.O.O.
7
meropenem
prašak za rastvor za
Meropenem Providens inj./ inf.; 500mg;
Pharmathen S.A.
bočica, 10x500mg
Grčka
9.219, 50
J01DH02
002975
9
860700001051
PROVIDENS D.O.O.
4
meropenem
prašak za rastvor za
Meropenem Providens inj./ inf.; 1000mg;
Pharmathen S.A.
bočica, 10x1000mg
Grčka
15.375,
10
240
3
J01DH02
002975
3
860600708257 PHARMASWISS
9
D.O.O.
meropenem
Merocid
prašak za rastvor za
PharmaSwiss
inj./ inf.; 500mg;
D.O.O.
bočica, 10x500mg
Republika
Srbija
9.219, 50
240
4
J01DH02
002975
4
860600708258 PHARMASWISS
6
D.O.O.
meropenem
Merocid
prašak za rastvor za
PharmaSwiss
inj./ inf.; 1000mg;
D.O.O.
bočica, 10x1000mg
Republika
Srbija
15.375,
10
240
5
J01DH02
002975
5
860880810745
GALENIKA AD
1
meropenem
Itanem
prašak za rastvor za
inj./inf.; bočica,
Galenika AD
10x500mg
Republika
Srbija
9.220,
90*
240
6
J01DH02
002975
6
860880810744
GALENIKA AD
4
meropenem
Itanem
prašak za rastvor za
inj./inf.; bočica,
Galenika AD
10x1g
Republika
Srbija
15.376,
50*
240
7
J01DH02
002975
7
860610571316 PHARMANOVA
0
D.O.O.
meropenem
Meropenem
Pharmanova
prašak za rastvor za
Republika
inj./inf.; bočica,
Pharmanova D.O.O.
Srbija
10x500mg
9.219, 50
240
8
J01DH02
002975
8
860610571317 PHARMANOVA
7
D.O.O.
meropenem
Meropenem
Pharmanova
prašak za rastvor za
Republika
inj./inf.; bočica,
Pharmanova D.O.O.
Srbija
10x1g
15.375,
10
239
7
J01DE01
239
8
J01DH02
239
9
J01DH02
002975
0
ASTRAZENECA UK
500045500596
LIMITED 9
PREDSTAVNIŠTVO
240
0
J01DH02
002975
1
240
1
J01DH02
240
2
cefepim
meropenem
240
9
J01DH02
002975
2
SANDOZ
860601089359 PHARMACEUTICALS
9
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
002976
4
SANDOZ
860601089360 PHARMACEUTICALS
5
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
241
0
J01DH02
241
1
J01DH03
241
2
002978
J01DH03
0
241
3
J01DH51
241
4
002950
J01DH51
7
860600708251 PHARMASWISS
7
D.O.O.
241
5
002950
J01DH51
6
860010345362 MERCK SHARP &
2
DOHME D.O.O.
241
6
002950
J01DH51
9
545055700355 ALVOGEN PHARMA
2
D.O.O.
241
7
002951
J01DH51
0
545055700356 ALVOGEN PHARMA
9
D.O.O.
241
8
J01EE01
241
9
J01EE01
meropenem
meropenem
Meropenem Sandoz
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju;
500mg; ukupno 10
Sandoz GmbH
kom, bočica, 10 x
500 mg
Austrija
9.220,
90*
Meropenem Sandoz
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju;
1000mg; ukupno 10 Sandoz GmbH
kom, bočica, 10 x
1000 mg
Austrija
15.376,
50*
Invanz
prašak za
koncentrat za
rastvor za inf.,
bočica, 1x1g
Francuska
5.290, 80
Mipecid
prašak za rastvor za
inf.; 500mg+
PharmaSwiss
500mg; bočica,
D.O.O.
10x1000mg
Republika
Srbija
8.800, 90
Tienam I.V.
prašak za rastvor za
Laboratoires Merck
inf.; 500mg+
Sharp & Dohme500mg; bočica,
Chibret
10x20ml
Francuska
11.397,
00
Imipenem/ Cilastatin
prašak za rastvor za
infuziju; 500mg +
Hospira UK Limited
500mg; ukupno 1
kom, bočica, 1 x 1 g
Velika Britanija
865, 60
Imipenem/ Cilastatin
prašak za rastvor za
infuziju; 500mg +
Hospira UK Limited
500mg; ukupno 5
kom, bočica, 5 x 1 g
Velika Britanija
3.826, 20
Bactrim
tabl. 20x480mg
(400mg+ 80mg)
Republika
Srbija
175, 00*
ertapenem
860010345312 MERCK SHARP &
7
DOHME D.O.O.
ertapenem
Laboratoires Merck
Sharp & DohmeChibret
imipenem, cilastatin
imipenem, cilastatin
imipenem, cilastatin
imipenem, cilastatin
imipenem, cilastatin
sulfametoksazol,
trimetoprim
102621
1
860880810017
GALENIKA AD
9
sulfametoksazol,
trimetoprim
Galenika AD
242
0
Bactrim
tableta; 400mg +
80mg; ukupno 20
kom, blister, 2x 10
kom
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
243, 10
sulfametoksazol,
trimetoprim
Bactrim
sirup; 200mg/5ml+
40mg/5ml; bočica,
1x100ml
Galenika AD
Republika
Srbija
155, 90*
sulfametoksazol,
trimetoprim
Bactrim
sirup; 200mg/5ml +
F.Hoffmann40mg/5ml; bočica,
LaRoche Ltd
1x100ml
Švajcarska
183, 60
Bactrim Roche
koncentrat za
rastvor za inf.;
400mg/5ml+
80mg/5ml; ampula,
10x5ml
Švajcarska
2.762, 50
J01EE01
102660
3
860610388907
ROCHE D.O.O.
2
sulfametoksazol,
trimetoprim
242
1
J01EE01
302621
0
860880810019
GALENIKA AD
3
242
2
J01EE01
302660
5
860610388908
ROCHE D.O.O.
9
242
3
J01EE01
242
4
J01FA01
242
5
J01FA01
132555
0
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100323
ZRENJANIN - U
8
STEČAJU
eritromicin
Eritromicin
film tabl. 16x250mg Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
194, 80
242
6
J01FA01
132515
2
860009741682
HEMOFARM AD
5
eritromicin
Eritromicin
film tabl. 20x250mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
244, 10*
242
7
J01FA01
132555
1
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100324
ZRENJANIN - U
5
STEČAJU
eritromicin
Eritromicin
film tabl. 16x500mg Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
321, 00
242
8
J01FA01
132515
3
860009741698
HEMOFARM AD
6
eritromicin
Eritromicin
film tabl. 20x500mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
401, 90*
J01FA01
332555
2
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100325
ZRENJANIN - U
2
STEČAJU
Eritromicin
suva smeša za
oralnu suspenziju;
125mg/5ml; bočica,
1x100ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
405, 90
243
0
J01FA01
332555
3
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100326
ZRENJANIN - U
9
STEČAJU
Eritromicin
suva smeša za
oralnu suspenziju;
250mg/5ml; bočica,
1x100ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
679, 40
243
1
J01FA03
242
9
002660
1
860610276720
ROCHE D.O.O.
3
sulfametoksazol,
trimetoprim
F.HoffmannLaRoche Ltd
eritromicin
eritromicin
eritromicin
midekamicin
243
2
J01FA03
132509
5
383898957705
KRKA FARMA D.O.O.
6
243
3
J01FA03
332509
6
383898957706
KRKA FARMA D.O.O.
3
243
4
J01FA06
243
5
J01FA06
243
6
J01FA09
243
7
J01FA09
FARMALOGIST
D.O.O. BEOGRAD
243
8
J01FA09
FARMALOGIST
D.O.O. BEOGRAD
243
9
J01FA09
132561
0
244
0
J01FA09
244
1
244
2
244
3
244
4
Macropen
film tabl. 16x400mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
300, 30
Macropen
granule za oralnu
suspenziju;
175mg/5ml; bočica,
1x115ml
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
421, 20
Roximisan
tabl. 10x150mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
416, 20*
klaritromicin
Clarithromycin
film tabl. 14x250mg Remedica Ltd.
Kipar
348, 40
klaritromicin
Clarithromycin
film tabl. 14x500mg Remedica Ltd.
Kipar
729, 30
383898950027
KRKA FARMA D.O.O.
6
klaritromicin
Fromilid
film tabl. 14x250mg
Slovenija
348, 40
132561
1
383898950028
SLAVIAMED D.O.O.
3
klaritromicin
Fromilid
film tabl. 14x500mg Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
730, 70*
J01FA09
132565
1
383898950136
SLAVIAMED D.O.O.
5
klaritromicin
Fromilid uno
tabl. sa produženim
oslobadjanjem
7x500mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
482, 00*
J01FA09
132565
3
383898950138
SLAVIAMED D.O.O.
9
klaritromicin
Fromilid uno
tabl. sa produženim
oslobadjanjem
14x500mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
962, 60*
Fromilid uno
film tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem;
500mg; ukupno 5
kom, blister, 1 x 5
kom
Krka, Tovarna
zdravil, D.D.
Slovenija
343, 20
Fromilid uno
film tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem;
500mg; ukupno 10
kom, blister, 2 x 5
Krka, Tovarna
zdravil, D.D.
Slovenija
686, 70
J01FA09
J01FA09
midekamicin
midekamicin
roksitromicin
132530
0
860500080024
SLAVIAMED D.O.O.
1
roksitromicin
klaritromicin
132565
0
132565
2
383898950135
KRKA FARMA D.O.O.
8
383898950137
KRKA FARMA D.O.O.
2
klaritromicin
klaritromicin
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
kom
J01FA09
132552
5
ABBOTT
800266000004
LABORATORIES S.A.
0
– PREDSTAVNIŠTVO
244
6
J01FA09
232562
5
ABBOTT
800266000462
LABORATORIES S.A.
8
– PREDSTAVNIŠTVO
244
7
J01FA09
032552
6
ABBOTT
800266000002
LABORATORIES S.A.
6
– PREDSTAVNIŠTVO
244
8
J01FA09
132552
7
ABBOTT
800266000003
LABORATORIES S.A.
3
– PREDSTAVNIŠTVO
244
9
J01FA09
132560
0
245
0
J01FA09
245
1
244
5
klaritromicin
Klacid
film tabl. 14x500mg Abbott S.R.L.
Italija
906, 10
klaritromicin
Klacid
granule za oralnu
suspenziju;
125mg/5ml; boca,
1x60ml
Italija
343, 30
klaritromicin
Klacid IV
prašak za rastvor za
inf., bočica
Famar L Aigle
staklena, 1x500mg
Francuska
1.419, 50
klaritromicin
Klacid MR
film tabl. sa
modifikovanim
oslobađanjem
7x500mg
Italija
703, 30
860601030228
PHARMAS D.O.O.
2
klaritromicin
Klaritromicin
film tabl. 14x250mg PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
348, 40
132560
1
860601030227
PHARMAS D.O.O.
5
klaritromicin
Klaritromicin
film tabl. 14x500mg PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
729, 30
J01FA09
132567
0
529093100443 FARMALOGIST
6
D.O.O. BEOGRAD
klaritromicin
Klerimed
film tabl. 14x250mg Medochemie Ltd.
Kipar
348, 40
245
2
J01FA09
132567
1
529093100444 FARMALOGIST
3
D.O.O. BEOGRAD
klaritromicin
Klerimed
film tabl. 14x500mg Medochemie Ltd.
Kipar
729, 30
245
3
J01FA09
132505
6
860009740654
HEMOFARM AD
3
klaritromicin
Zymbaktar
film tabl. 14x250mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
349, 80*
245
4
J01FA09
132505
5
860009740655
HEMOFARM AD
0
klaritromicin
Zymbaktar
film tabl. 14x500mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
730, 70*
245
5
J01FA10
245
6
J01FA10
132554
1
383898951921
KRKA FARMA D.O.O.
6
azitromicin
Azibiot
film tabl. 3x500mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
378, 90
245
7
J01FA10
132554
1
383898957096
SLAVIAMED D.O.O.
5
azitromicin
Azibiot
film tabl. 3x500mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
380, 30*
245
8
J01FA10
132557
5
860610301038
DE-TA-P D.O.O.
4
azitromicin
Azitrim
film tabl. 6x250mg
Farmal D.D.
Hrvatska
456, 80
Abbott S.R.L.
Abbott S.R.L.
azitromicin
245
9
246
0
246
1
246
2
246
3
246
4
246
5
246
6
246
7
246
8
J01FA10
132557
6
860610301039
DE-TA-P D.O.O.
1
J01FA10
132557
2
860610409034
BEOHEM - 3 D.O.O.
7
J01FA10
132510
2
860601030425
PHARMAS D.O.O.
5
J01FA10
132510
3
860601030426
PHARMAS D.O.O.
2
J01FA10
132557
3
azitromicin
Azitrim
film tabl. 3x500mg
Farmal D.D.
Hrvatska
378, 90
Azitromicin
film tableta;
500mg; ukupno 3
kom, blister, 1 x 3
kom
Special Product‘s
Line S.P.A.
Italija
378, 90
Azitromicin PharmaS
film tableta;
250mg; ukupno 6
kom, blister, 2 x 3
kom
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
456, 80
azitromicin
Azitromicin PharmaS
film tableta;
500mg; ukupno 3
kom, blister, 1 x 3
kom
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
378, 90
SANDOZ
860601089153 PHARMACEUTICALS
3
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
azitromicin
Azitromicin Sandoz
film tabl. 6x250mg
Sandoz S.R.L.
Rumunija
456, 80
J01FA10
132557
4
SANDOZ
860601089152 PHARMACEUTICALS
6
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
azitromicin
Azitromicin Sandoz
film tabl. 3x500mg
Sandoz S.R.L.
Rumunija
378, 90
J01FA10
332557
0
SANDOZ
860601089156 PHARMACEUTICALS
4
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
Azitromicin Sandoz
prašak za oralnu
suspenziju;
100mg/5ml; bočica,
1x20ml
Sandoz S.R.L.
Rumunija
181, 20
J01FA10
332557
1
SANDOZ
860601089155 PHARMACEUTICALS
7
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
Azitromicin Sandoz
prašak za oralnu
suspenziju;
200mg/5ml; bočica,
1x20ml
Sandoz S.R.L.
Rumunija
326, 70
J01FA10
332557
2
SANDOZ
860601089154 PHARMACEUTICALS
0
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
Azitromicin Sandoz
prašak za oralnu
suspenziju;
200mg/5ml; bočica,
1x30ml
Sandoz S.R.L.
Rumunija
490, 40
J01FA10
132547
3
860010151577 IVANČIĆ I SINOVI
3
D.O.O.
Aztec
film tableta;
250mg; ukupno 6
kom, blister, 2 x 3
kom
Ivančić i sinovi
D.O.O.
Republika
Srbija
456, 80
azitromicin
azitromicin
azitromicin
azitromicin
azitromicin
azitromicin
246
9
Aztec
film tableta;
500mg; ukupno 3
kom, blister, 1 x 3
kom
Ivančić i sinovi
D.O.O.
Republika
Srbija
378, 90
azitromicin
Hemomycin
kaps., tvrda,
6x250mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
458, 20*
azitromicin
Hemomycin
film tabl. 3x500mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
380, 30*
Hemomycin
granule za oralnu
suspenziju;
100mg/5ml; bočica,
1x20ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
182, 60*
Hemomycin
granule za oralnu
suspenziju;
200mg/5ml; bočica,
1x20ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
328, 10*
azitromicin
Hemomycin
prašak za oralnu
suspenziju;
200mg/5ml; bočica,
1x30ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
491, 80*
azitromicin
Hemomycin
prašak za rastvor za
inf., bočica,
Hemofarm A.D.
1x500mg
Republika
Srbija
840, 40*
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
478, 00
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
595, 00
kaps., tvrda,
6x250mg
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
718, 50
Sumamed sirup
sirup, bočica,
1x20ml
(100mg/5ml)
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
240, 70
385011421143
TEVA SERBIA D.O.O. azitromicin
7
Sumamed sirup 1200
sirup, bočica,
1x30ml
(200mg/5ml)
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
761, 10
385011421136
TEVA SERBIA D.O.O. azitromicin
9
Sumamed
prašak za rastvor za Pliva Hrvatska
inf., bočica,
D.O.O.
Hrvatska
4.735, 30
J01FA10
132547
4
860010151576 IVANČIĆ I SINOVI
6
D.O.O.
azitromicin
247
0
J01FA10
132548
0
860009701130
HEMOFARM AD
3
247
1
J01FA10
132548
2
860009701204
HEMOFARM AD
1
J01FA10
332548
3
860009701194
HEMOFARM AD
5
J01FA10
332548
1
860009701156
HEMOFARM AD
3
247
4
J01FA10
332548
2
860009742061
HEMOFARM AD
7
247
5
J01FA10
032548
4
860009740653
HEMOFARM AD
6
247
6
J01FA10
132547
1
385011421138
TEVA SERBIA D.O.O. azitromicin
3
Sumamed tablete 125 film tabl. 6x125mg
247
7
J01FA10
132547
2
385011421139
TEVA SERBIA D.O.O. azitromicin
0
Sumamed tablete 500 film tabl. 3x500mg
247
8
J01FA10
132547
0
385011421137
TEVA SERBIA D.O.O. azitromicin
6
Sumamed kapsule
247
9
J01FA10
332547
3
385011421141
TEVA SERBIA D.O.O. azitromicin
3
248
0
J01FA10
332547
5
248
1
J01FA10
032547
6
247
2
247
3
azitromicin
azitromicin
5x500mg
248
2
248
3
J01FA10
332547
4
385011421142
TEVA SERBIA D.O.O. azitromicin
0
J01FA10
332547
7
385011422354
TEVA SERBIA D.O.O. azitromicin
6
332510
0
PFIZER H.C.P.
403454100331
CORPORATION 8
PREDSTAVNIŠTVO
248
4
J01FA10
248
5
J01FF01
248
6
azitromicin
Sumamed forte sirup
prašak za oralnu
suspenziju;
200mg/5ml; bočica,
1x15ml
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
380, 50
Sumamed sirup 1200
XL
prašak za oralnu
suspenziju;
200mg/5ml; bočica,
1x37.5ml
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
951, 10
Zmax
granule sa
produženim
oslobađanjem za
oralnu suspenziju;
2g; bočica, 1x60ml
Pfizer
Pharmaceuticals
LLC
Portoriko
987, 20
Clindamycin-MIP
Chephasaar
Chemisch film tabl. 12x300mg
Pharmazeutische
Fabrik GmbH
Nemačka
259, 80*
Clindamycin-MIP
Chephasaar
Chemisch film tabl. 30x300mg
Pharmazeutische
Fabrik GmbH
Nemačka
535, 50*
Clindamycin-MIP
Chephasaar
Chemisch film tabl. 12x600mg
Pharmazeutische
Fabrik GmbH
Nemačka
488, 00*
Clindamycin-MIP
Chephasaar
Chemisch film tabl. 30x600mg
Pharmazeutische
Fabrik GmbH
Nemačka
1.217,
60*
Chephasaar
Chemisch Pharmazeutische
Fabrik GmbH
Nemačka
1.173,
70*
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
200, 30
klindamicin
J01FF01
132622
6
912001857001
MIP PHARMA D.O.O.
0
J01FF01
132622
1
912001857046
MIP PHARMA D.O.O.
1
J01FF01
132622
8
912001857002
MIP PHARMA D.O.O.
7
J01FF01
132622
2
912001857019
MIP PHARMA D.O.O.
5
249
0
J01FF01
032622
3
912001857003
MIP PHARMA D.O.O.
4
klindamicin
Clindamycin-MIP
rastvor za injekciju;
600mg/4mL; bočica
staklena; 5x4mL
249
1
J01FF01
132604
3
860009701091
HEMOFARM AD
7
klindamicin
Klindamicin
kaps., tvrda,
16x150mg
248
7
248
8
248
9
klindamicin
klindamicin
klindamicin
klindamicin
249
2
J01FF01
249
3
J01GB01
032604
1
860009701124
HEMOFARM AD
2
klindamicin
Klindamicin
rastvor za inj.;
300mg/2ml;
ampula, 10x2ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.340,
30*
Bramitob
rastvor za
raspršivanje;
300mg/4ml;
kontejner
jednodozni, 56x4ml
Chiesi Farmaceutici
S.P.A.
Italija
208.052,
20
Tobramicin
rastvor za infuziju;
3mg/mL; ukupno
10 kom, boca, 10 x
80 mL
B. Braun Medical
SA
Španija
7.904, 40
Tobramicin
rastvor za infuziju;
3mg/mL; ukupno
10 kom, boca, 10 x
120 mL
B. Braun Medical
SA
Španija
11.856,
20
tobramicin
249
4
J01GB01
702461
5
908888350859
PROVIDENS D.O.O.
3
249
5
002428
J01GB01
4
403053913227 B.BRAUN ADRIA
5
RSRB D.O.O.
249
6
002428
J01GB01
5
403053913228 B.BRAUN ADRIA
2
RSRB D.O.O.
249
7
J01GB03
249
8
J01GB03
002455
2
860880810364
GALENIKA AD
4
gentamicin
Gentamicin
rastvor za inj.;
80mg; ampula,
10x2ml
Galenika AD
Republika
Srbija
572, 50*
249
9
J01GB03
002455
3
860880810426
GALENIKA AD
9
gentamicin
Gentamicin
rastvor za inj.;
120mg; ampula
10x2ml
Galenika AD
Republika
Srbija
744, 60*
250
0
J01GB03
002442
3
860006411742
ZDRAVLJE A.D.
7
gentamicin
Gentamicin
inj.im iv inf.
10x20mg/2ml
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
354, 40*
250
1
J01GB03
002442
0
860006411743
ZDRAVLJE A.D.
4
gentamicin
Gentamicin
inj.im iv inf.
10x40mg/2ml
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
437, 90*
250
2
J01GB03
002442
1
860006411744
ZDRAVLJE A.D.
1
gentamicin
Gentamicin
inj.im iv inf.
10x80mg/2ml
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
572, 50*
250
3
J01GB03
002442
2
860006411745
ZDRAVLJE A.D.
8
gentamicin
Gentamicin
inj.im iv inf.
10x120mg/2ml
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
744, 60*
250
4
J01GB03
002458
0
860009740040
HEMOFARM AD
4
gentamicin
Gentamicin
rastvor za inj.;
80mg/2ml; ampula,
10x2ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
572, 50*
tobramicin
tobramicin
tobramicin
gentamicin
250
5
250
6
J01GB03
J01GB03
002458
2
002460
4
002460
5
860009740013
HEMOFARM AD
8
403053913226 B.BRAUN ADRIA
8
RSRB D.O.O.
403053913225 B.BRAUN ADRIA
1
RSRB D.O.O.
gentamicin
gentamicin
Gentamicin
rastvor za inj.;
120mg/2ml;
ampula, 10x2ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
744, 60*
Gentamicin
rastvor za infuziju;
3mg/mL; ukupno
20 kom, boca
plastična, 20 x 80
mL
B. Braun Medical
SA
Španija
10.536,
40
Gentamicin
rastvor za infuziju;
3mg/mL; ukupno
20 kom, boca
plastična, 20 x 120
mL
B. Braun Medical
SA
Španija
15.804,
60
250
7
J01GB03
250
8
J01GB06
250
9
J01GB06
002428
2
860880810007
GALENIKA AD
0
amikacin
Amikacin
rastvor za inj.;
100mg; ampula,
10x2ml
Galenika AD
Republika
Srbija
637, 20*
251
0
J01GB06
002428
3
860880810008
GALENIKA AD
7
amikacin
Amikacin
rastvor za inj.;
500mg; ampula,
10x2ml
Galenika AD
Republika
Srbija
1.827,
90*
251
1
J01GB06
002463
3
860600708274 PHARMASWISS
6
D.O.O.
amikacin
Aminocin
rastvor za inj./inf.;
500mg/2ml;
ampula, 50x2ml
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
9.132, 50
251
2
J01MA01
251
3
J01MA01
Visiren
tabl. 10x200mg
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
489, 00
251
4
J01MA02
251
5
J01MA02
132946
0
860610571724
MEDICO UNO D.O.O. ciprofloksacin
3
Cifran
film tabl. 10x250mg Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
294, 60
251
6
J01MA02
132946
1
860610571725
MEDICO UNO D.O.O. ciprofloksacin
0
Cifran
film tabl. 10x500mg Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
658, 90
251
7
J01MA02
132920
0
383898950021 PHARMANOVA
4
D.O.O.
Ciprinol
film tableta;
250mg; ukupno 10
kom; blister, 1 x 10
Pharmanova D.O.O.
Republika
u saradnji sa Krka,
Srbija
Tovarna Zdravil,
209, 30
gentamicin
amikacin
ofloksacin
132935
0
860881100291 UNION-MEDIC
0
D.O.O. NOVI SAD
ofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
kom
D.D., Slovenija
Ciprinol
film tableta;
500mg; ukupno 10
kom; blister, 1 x 10
kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
379, 40
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
569, 00
251
8
132920
J01MA02
1
383898950024 PHARMANOVA
5
D.O.O.
251
9
132920
J01MA02
3
383898950026 PHARMANOVA
9
D.O.O.
ciprofloksacin
Ciprinol
film tableta;
750mg; ukupno 10
kom; blister, 1 x 10
kom
252
0
J01MA02
132919
0
860006411638
ZDRAVLJE A.D.
3
ciprofloksacin
Ciprocinal
film tabl. 10x250mg Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
296, 00*
252
1
J01MA02
132919
2
860006411122
ZDRAVLJE A.D.
7
ciprofloksacin
Ciprocinal
film tabl. 10x500mg Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
660, 30*
252
2
J01MA02
032919
6
860006411125
ZDRAVLJE A.D.
8
ciprofloksacin
Ciprocinal
rastvor za inf.,
100mg/50ml ;
bočica, 5x50ml
Republika
Srbija
1.770,
60*
252
3
J01MA02
132945
0
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100505
ZRENJANIN - U
8
STEČAJU
ciprofloksacin
Ciprofloksacin
film tabl. 10x250mg Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
294, 60
252
4
J01MA02
132980
8
860880900134 SRBOLEK A.D. U
5
STEČAJU
ciprofloksacin
Ciprofloksacin
film tabl. 10x250
mg
Republika
Srbija
209, 30
252
5
J01MA02
132945
1
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100506
ZRENJANIN - U
5
STEČAJU
ciprofloksacin
Ciprofloksacin
film tabl. 20x250mg Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
589, 30
252
6
J01MA02
132945
2
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100507
ZRENJANIN - U
2
STEČAJU
ciprofloksacin
Ciprofloksacin
film tabl. 10x500mg Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
658, 90
252
7
J01MA02
132980
9
860880900135 SRBOLEK A.D. U
2
STEČAJU
ciprofloksacin
Ciprofloksacin
film tabl. 10x500
mg
Republika
Srbija
379, 40
252
8
J01MA02
132945
3
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100508
ZRENJANIN - U
9
STEČAJU
ciprofloksacin
Ciprofloksacin
film tabl. 20x500mg Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
1.317, 50
252
9
J01MA02
132951
1
860610640754 ALVOGEN PHARMA
9
D.O.O.
ciprofloksacin
Ciprofloxacin
Remedica Ltd.;
film tabl. 10x250mg Alvogen d.o.o.
Barice
Kipar;
Republika
Srbija
296, 00*
253
J01MA02 132951
860610640755 ALVOGEN PHARMA
ciprofloksacin
Ciprofloxacin
film tabl. 10x500mg Remedica Ltd.;
Kipar;
660, 30*
ciprofloksacin
Zdravlje A.D.
Srbolek A.D.
Srbolek A.D.
0
0
6
D.O.O.
Alvogen d.o.o.
Barice
Republika
Srbija
Ciprofloxacin
rastvor za infuziju;
2mg/mL; ukupno 1
kom, kesa, 1 x
100mL
S.C. Infomed Fluids
S.R.L.
Rumunija
707, 70
Ciprofloxacin
rastvor za infuziju;
2mg/mL; ukupno
10 kom, kesa, 10 x
100mL
S.C. Infomed Fluids
S.R.L.
Rumunija
7.076, 80
Ciprofloxacin
rastvor za infuziju;
2mg/mL; ukupno
50 kom, kesa, 50 x
100mL
S.C. Infomed Fluids
S.R.L.
Rumunija
35.384,
10
Ciprofloxacin
rastvor za infuziju;
2mg/mL; ukupno 1
kom, kesa, 1 x
200mL
S.C. Infomed Fluids
S.R.L.
Rumunija
1.415, 40
Ciprofloxacin
rastvor za infuziju;
2mg/mL; ukupno
10 kom, kesa, 10 x
200mL
S.C. Infomed Fluids
S.R.L.
Rumunija
14.153,
60
S.C. Infomed Fluids
S.R.L.
Rumunija
42.460,
90
253
1
032900
J01MA02
0
642334710301
QUATALIA D.O.O.
4
253
2
032900
J01MA02
1
642334710355
QUATALIA D.O.O.
7
253
3
032900
J01MA02
2
642334710356
QUATALIA D.O.O.
4
253
4
032900
J01MA02
3
642334710302
QUATALIA D.O.O.
1
253
5
032900
J01MA02
4
642334710357
QUATALIA D.O.O.
1
253
6
032900
J01MA02
5
642334710358
QUATALIA D.O.O.
8
ciprofloksacin
Ciprofloxacin
rastvor za infuziju;
2mg/mL; ukupno
30 kom, kesa, 30 x
200mL
253
7
J01MA02
ALKALOID D.O.O.
BEOGRAD
ciprofloksacin
Citeral
tabl. 10x250 mg
Alkaloid AD
Makedonija
209, 30
253
8
J01MA02
860610605402 ALKALOID D.O.O.
6
BEOGRAD
ciprofloksacin
Citeral
film tabl. 10x250
mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
209, 30
253
9
J01MA02
ALKALOID D.O.O.
BEOGRAD
ciprofloksacin
Citeral
tabl. 10x500 mg
Alkaloid AD
Makedonija
379, 40
254
0
J01MA02
860610605403 ALKALOID D.O.O.
3
BEOGRAD
ciprofloksacin
Citeral
film tabl. 10x500
mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
379, 40
254
1
J01MA02
ALKALOID D.O.O.
BEOGRAD
ciprofloksacin
Citeral
rastvor za inj.;
100mg/10ml;
ampula, 5x10ml
Alkaloid AD
Makedonija
1.107, 80
132940
0
132940
1
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
860610605401 ALKALOID D.O.O.
9
BEOGRAD
ciprofloksacin
Citeral
koncentrat za
rastvor za inf.;
100mg/10ml;
ampula, 5x10ml
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
1.107, 80
132941
0
860009701056
HEMOFARM AD
6
ciprofloksacin
Marocen
film tabl. 10x250mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
296, 00*
J01MA02
132941
1
860009701227
HEMOFARM AD
0
ciprofloksacin
Marocen
film tabl. 10x500mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
660, 30*
254
5
J01MA02
032941
2
860009701183
HEMOFARM AD
9
ciprofloksacin
Marocen
koncentrat za inf.;
100mg/10ml;
ampula, 5x10ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.458,
30*
254
6
J01MA06
254
7
J01MA06
113218
1
383898950164
KRKA FARMA D.O.O.
8
norfloksacin
Nolicin
film tabl. 20x400mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
456, 30
254
8
J01MA06
113235
0
860500080043
SLAVIAMED D.O.O.
2
norfloksacin
Uricin
film tabl. 20x400mg Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
457, 70*
254
9
J01MA12
255
0
032920
J01MA12
0
860610640746 ALVOGEN PHARMA
4
D.O.O.
Alvolamid
rastvor za infuziju;
5mg/mL; ukupno
10 kom, bočica, 10
x 100 mL
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
19.520,
30
255
1
132908
J01MA12
1
860610640716 ALVOGEN PHARMA
7
D.O.O.
Alvolamid T
film tableta;
250mg; ukupno 10
kom, blister, 1 x 10
kom
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
523, 50
255
2
132908
J01MA12
0
860610640717 ALVOGEN PHARMA
4
D.O.O.
levofloksacin
Alvolamid T
film tableta;
500mg; ukupno 10
kom, blister, 1 x 10
kom
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
1.035, 10
255
3
132937
J01MA12
5
SANDOZ
860601089166 PHARMACEUTICALS
3
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
levofloksacin
Flexid
film tabl. 10x250mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
523, 50
255
4
J01MA12
132937
6
860601089167 SANDOZ
0
PHARMACEUTICALS
levofloksacin
Flexid
film tabl. 10x500mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
1.035, 10
254
2
032940
J01MA02
3
254
3
J01MA02
254
4
norfloksacin
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
255
5
J01MA12
132945
5
860009741428
HEMOFARM AD
9
levofloksacin
Forteca
film tabl. 10x250mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
524, 90*
255
6
J01MA12
132945
6
860009741203
HEMOFARM AD
2
levofloksacin
Forteca
film tabl. 10x500mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.036,
50*
255
7
132981
J01MA12
0
NOBEL ILAC
869954009222 SANAYII VE TICARET
levofloksacin
8
AS –
PREDSTAVNIŠTVO
Lebel
film tabl. 7x500mg
Nobelfarma Ilac
Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
724, 50
255
8
132950
J01MA12
6
860880810809
GALENIKA AD
0
Leflogal
film tableta;
250mg; ukupno 7
kom, blister, 1 x 7
kom
Galenika AD
Republika
Srbija
367, 90*
255
9
132950
J01MA12
5
860880810810
GALENIKA AD
6
Leflogal
film tableta;
500mg; ukupno 7
kom, blister, 1 x 7
kom
Galenika AD
Republika
Srbija
725, 90*
256
0
132938
J01MA12
4
860010151565 IVANČIĆ I SINOVI
0
D.O.O.
Levoksacin
film tableta;
250mg; ukupno 5
kom, blister, 1 x 5
kom
Ivančić i sinovi
D.O.O.
Republika
Srbija
261, 40
256
1
132938
J01MA12
2
860010151566 IVANČIĆ I SINOVI
7
D.O.O.
Levoksacin
film tableta;
250mg; ukupno 10
kom, blister, 2 x 5
kom
Ivančić i sinovi
D.O.O.
Republika
Srbija
523, 50
256
2
132938
J01MA12
5
860010151567 IVANČIĆ I SINOVI
4
D.O.O.
Levoksacin
film tableta;
500mg; ukupno 5
kom, blister, 1 x 5
kom
Ivančić i sinovi
D.O.O.
Republika
Srbija
517, 50
256
3
132938
J01MA12
3
860010151568 IVANČIĆ I SINOVI
1
D.O.O.
levofloksacin
Levoksacin
film tableta;
500mg; ukupno 10
kom, blister, 2 x 5
kom
Ivančić i sinovi
D.O.O.
Republika
Srbija
1.035, 10
256
4
J01MA12
132937
2
860600708284 PHARMASWISS
5
D.O.O.
levofloksacin
Levomax
film tabl. 10x250mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
523, 50
256
J01MA12 132937
860600708285 PHARMASWISS
levofloksacin
Levomax
film tabl. 10x500mg PharmaSwiss
Republika
1.035, 10
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
5
1
2
D.O.O.
256
6
J01MA12
032908
1
860600708286 PHARMASWISS
9
D.O.O.
256
7
132910
J01MA12
0
860006420283
ZDRAVLJE A.D.
3
256
8
132910
J01MA12
3
860006420357
ZDRAVLJE A.D.
1
256
9
132910
J01MA12
4
860006420358
ZDRAVLJE A.D.
8
257
0
132910
J01MA12
1
860006420284
ZDRAVLJE A.D.
0
257
1
132910
J01MA12
2
860006420359
ZDRAVLJE A.D.
5
257
2
132910
J01MA12
5
860006420360
ZDRAVLJE A.D.
1
257
3
032910
J01MA12
4
569052831001
6;
ACTAVIS D.O.O.
860610706963
0;
257
4
032910
J01MA12
8
569052831002
3;
ACTAVIS D.O.O.
860610706964
7;
257
5
J01MA12
032910
1
569052831002
ACTAVIS D.O.O.
3
D.O.O.
Srbija
Levomax
rastvor za inf.;
500mg/100ml;
kesa, 10x100ml
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
19.520,
30
Levoxa
film tableta;
250mg; ukupno 5
kom; blister, 1 x 5
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
261, 40
Levoxa
film tableta;
250mg; ukupno 7
kom; blister, 1 x 7
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
366, 50
Levoxa
film tableta;
250mg; ukupno 10
kom; blister, 1 x 10
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
523, 50
Levoxa
film tableta;
500mg; ukupno 5
kom; blister, 1 x 5
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
517, 50
Levoxa
film tableta;
500mg; ukupno 7
kom; blister, 1 x 7
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
724, 50
Levoxa
film tableta;
500mg; ukupno 10
kom; blister, 1 x 10
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.035, 10
Levoxa
rastvor za infuziju;
5mg/mL; ukupno 1
kom, kesa, 1 x 50
mL
Acs Dobfar Info SA;
Švajcarska;
Facta Farmaceutici
Italija
S.P.A.
983, 30
levofloksacin
Levoxa
rastvor za infuziju;
5mg/mL; ukupno 5
kom, kesa, 5 x 50
mL
Acs Dobfar Info SA;
Švajcarska;
Facta Farmaceutici
Italija
S.P.A.
4.916, 70
levofloksacin
Levoxa
rastvor za infuziju;
5mg/mL; ukupno 5
Pharmathen S.A.
4.916, 70
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
Grčka
kom, bočica, 5 x 50
mL
257
6
032910
J01MA12
5
569052831008
5;
ACTAVIS D.O.O.
860610706965
4;
257
7
032910
J01MA12
6
569052831009
2;
ACTAVIS D.O.O.
860610706966
1;
257
8
032910
J01MA12
7
569052831005
4;
ACTAVIS D.O.O.
860610706967
8;
257
9
032910
J01MA12
0
569052834206
ACTAVIS D.O.O.
2
258
0
032910
J01MA12
9
569052831003
0;
ACTAVIS D.O.O.
860610706968
5
258
1
032911
J01MA12
3
569052831004
7;
ACTAVIS D.O.O.
860610706969
2;
258
2
032910
J01MA12
3
569052831004
ACTAVIS D.O.O.
7
258
3
032911
J01MA12
0
569052831007
8;
ACTAVIS D.O.O.
860610706970
8;
258
4
032911
J01MA12
1
569052831010
8;
ACTAVIS D.O.O.
860610706971
5;
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
Levoxa
rastvor za infuziju;
5mg/mL; ukupno
10 kom, kesa, 10 x
50 mL
Acs Dobfar Info SA;
Švajcarska;
Facta Farmaceutici
Italija
S.P.A.
9.833, 50
Levoxa
rastvor za infuziju;
5mg/mL; ukupno
15 kom, kesa, 15 x
50 mL
Acs Dobfar Info SA;
Švajcarska;
Facta Farmaceutici
Italija
S.P.A.
14.750,
20
Levoxa
rastvor za infuziju;
5mg/mL; ukupno
20 kom, kesa, 20 x
50 mL
Acs Dobfar Info SA;
Švajcarska;
Facta Farmaceutici
Italija
S.P.A.
19.667,
00
Levoxa
rastvor za infuziju;
5mg/mL; ukupno
20 kom, bočica, 20
x 50 mL
Pharmathen S.A.
19.667,
00
Levoxa
rastvor za infuziju;
5mg/mL; ukupno 1
kom, kesa, 1 x 100
mL
Acs Dobfar Info SA;
Švajcarska;
Facta Farmaceutici
Italija
S.P.A.
1.960, 00
Levoxa
rastvor za infuziju;
5mg/mL; ukupno 5
kom, kesa, 5 x 100
mL
Acs Dobfar Info SA;
Švajcarska;
Facta Farmaceutici
Italija
S.P.A.
9.760, 20
Levoxa
rastvor za infuziju;
5mg/mL; ukupno 5
kom, bočica, 5 x
100 mL
Pharmathen S.A.
9.760, 20
Levoxa
rastvor za infuziju;
5mg/mL; ukupno
10 kom, kesa, 10 x
100 mL
Acs Dobfar Info SA;
Švajcarska;
Facta Farmaceutici
Italija
S.P.A.
19.520,
30
Levoxa
rastvor za infuziju;
5mg/mL; ukupno
15 kom, kesa, 15 x
100 mL
Acs Dobfar Info SA;
Švajcarska;
Facta Farmaceutici
Italija
S.P.A.
28.592,
60
Grčka
Grčka
258
5
032911
J01MA12
2
569052831006
1;
ACTAVIS D.O.O.
860610706972
2;
258
6
032910
J01MA12
2
569052834207
ACTAVIS D.O.O.
9
258
7
132921
J01MA12
6
860610691507 UNION-MEDIC
5
D.O.O. NOVI SAD
258
8
132921
J01MA12
4
860610691508 UNION-MEDIC
2
D.O.O. NOVI SAD
258
9
132921
J01MA12
2
860610691509 UNION-MEDIC
9
D.O.O. NOVI SAD
259
0
132921
J01MA12
8
860610691510 UNION-MEDIC
5
D.O.O. NOVI SAD
259
1
132921
J01MA12
5
860610691511 UNION-MEDIC
2
D.O.O. NOVI SAD
259
2
132921
J01MA12
3
860610691512 UNION-MEDIC
9
D.O.O. NOVI SAD
259
3
132921
J01MA12
9
860610691513 UNION-MEDIC
6
D.O.O. NOVI SAD
259
4
J01MA12
132921
7
860610691514 UNION-MEDIC
3
D.O.O. NOVI SAD
Levoxa
rastvor za infuziju;
5mg/mL; ukupno
20 kom, kesa, 20 x
100 mL
Acs Dobfar Info SA;
Švajcarska;
Facta Farmaceutici
Italija
S.P.A.
38.123,
70
Levoxa
rastvor za infuziju;
5mg/mL; ukupno
20 kom, bočica, 20
x 100 mL
Pharmathen S.A.
Grčka
38.123,
70
Levoflucin
film tableta;
250mg; ukupno 3
kom, blister, 1 x 3
kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
157, 00
Levoflucin
film tableta;
250mg; ukupno 5
kom, blister, 1 x 5
kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
261, 40
Levoflucin
film tableta;
250mg; ukupno 7
kom, blister, 1 x 7
kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
366, 50
Levoflucin
film tableta;
250mg; ukupno 10
kom, blister, 1 x 10
kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
523, 50
Levoflucin
film tableta;
500mg; ukupno 3
kom, blister, 1 x 3
kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
310, 60
Levoflucin
film tableta;
500mg; ukupno 5
kom, blister, 1 x 5
kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
517, 50
levofloksacin
Levoflucin
film tableta;
500mg; ukupno 7
kom, blister, 1 x 7
kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
724, 50
levofloksacin
Levoflucin
film tableta;
500mg; ukupno 10
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
1.035, 10
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
levofloksacin
kom, blister, 1 x 10
kom
259
5
J01MA12
132938
0
860610571313 PHARMANOVA
9
D.O.O.
levofloksacin
Lofocin
film tabl. 10x250mg Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
523, 50
259
6
J01MA12
132938
1
860610571315 PHARMANOVA
3
D.O.O.
levofloksacin
Lofocin
film tabl. 10x500mg Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
1.035, 10
259
7
J01MA14
259
8
J01MA14
132950
2
860600791011
BAYER D.O.O.
7
moksifloksacin
Avelox
film tabl. 5x400mg
Bayer HealthCare
AG
Nemačka
1.606, 40
259
9
J01MA14
132950
1
860600791012
BAYER D.O.O.
4
moksifloksacin
Avelox
film tabl. 7x400mg
Bayer HealthCare
AG
Nemačka
2.221, 90
260
0
032950
J01MA14
1
860009742211
HEMOFARM AD
6
moksifloksacin
Elfonis
rastvor za infuziju;
400mg/250mL;
ukupno 1 kom,
boca, 1 x 250 mL
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
2.666, 40
260
1
J01MA14
132900
0
860009742372
HEMOFARM AD
4
moksifloksacin
Elfonis
film tableta, 400
mg; ukupno 7 kom,
blister, 1 x 7 kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.681, 80
260
2
132900
J01MA14
1
860009742353
HEMOFARM AD
3
Elfonis
film tableta, 400
mg; ukupno 10
kom, blister, 2 x 5
kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
2.402, 30
260
3
132910
J01MA14
8
860610691541 UNION-MEDIC
9
D.O.O. NOVI SAD
Movoxan
film tableta;
400mg; ukupno 5
kom, blister, 1 x 5
kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
1.215, 20
260
4
132910
J01MA14
7
860610691544 UNION-MEDIC
0
D.O.O. NOVI SAD
Movoxan
film tableta;
400mg; ukupno 7
kom, blister, 1 x 7
kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
1.681, 80
260
5
132910
J01MA14
6
860610691545 UNION-MEDIC
7
D.O.O. NOVI SAD
Movoxan
film tableta;
400mg; ukupno 10
kom, blister, 1 x 10
kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
2.402, 30
260
6
J01MB04
moksifloksacin
moksifloksacin
moksifloksacin
moksifloksacin
moksifloksacin
pipemidna kiselina
SANDOZ
383895788335 PHARMACEUTICALS
6
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
pipemidna kiselina
Palin
kaps. 20x200mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
223, 80
113230
0
860880810400
GALENIKA AD
9
pipemidna kiselina
Pipegal
kaps., tvrda,
20x200mg
Galenika AD
Republika
Srbija
391, 00*
113232
0
860009741693
HEMOFARM AD
1
pipemidna kiselina
Pipem
kaps.tvrda,
20x200mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
391, 00*
260
7
113210
J01MB04
0
260
8
J01MB04
260
9
J01MB04
261
0
J01XA01
vankomicin
J01XA01
002979
5
SANDOZ
860601089206 PHARMACEUTICALS
6
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
vankomicin
Edicin
prašak za rastvor za
Lek Farmacevtska
inj., bočica,
Družba D.D.
1x500mg
Slovenija
610, 20
261
2
J01XA01
002979
6
SANDOZ
860601089207 PHARMACEUTICALS
3
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
vankomicin
Edicin
prašak za rastvor za Lek Farmacevtska
inj., bočica, 1x1g
Družba D.D.
Slovenija
1.201, 40
261
3
J01XA01
002929
4
860600708252 PHARMASWISS
4
D.O.O.
vankomicin
Kovancin
liofilizat za rastvor
za inf., bočica,
10x500mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
5.227, 70
261
4
J01XA01
002929
3
860600708253 PHARMASWISS
1
D.O.O.
vankomicin
Kovancin
liofilizat za rastvor
za inf., bočica,
10x1g
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
10.230,
20
J01XA01
102925
1
860610409026
BEOHEM - 3 D.O.O.
2
vankomicin
Vancomycin
Enterocaps
kapsula, tvrda;
250mg; ukupno 10
kom, blister, 1 x 10
kom
Riemser
Arzneimittel AG
Nemačka
8.816, 80
J01XA01
002900
1
545055700113 ALVOGEN PHARMA
8
D.O.O.
Vancomycine
prašak za rastvor za
Xellia
infuziju; 500mg;
Pharmaceuticals
ukupno 1 kom,
APS
bočica, 1 x 500 mg
Danska
610, 20
261
7
J01XA01
002900
0
545055700114 ALVOGEN PHARMA
5
D.O.O.
vankomicin
Vancomycine
prašak za rastvor za
Xellia
infuziju; 1000mg;
Pharmaceuticals
ukupno 1 kom,
APS
bočica, 1 x 1000 mg
Danska
1.201, 40
261
J01XA01
002979
912001857048 MIP PHARMA D.O.O.
vankomicin
Vancomycin-MIP
prašak za rastvor za Chephasaar
Nemačka
611, 60*
261
1
261
5
261
6
vankomicin
8
2
5
261
9
J01XA01
002979
0
912001857008
MIP PHARMA D.O.O.
9
J01XA01
002979
3
912001857049
MIP PHARMA D.O.O.
2
262
1
J01XA01
002979
1
912001857009
MIP PHARMA D.O.O.
6
262
2
J01XA01
;
A07AA09
262
3
J01XA01
002979
;
8
A07AA09
860610409027
BEOHEM - 3 D.O.O.
9
262
4
J01XA01
002979
;
7
A07AA09
262
5
J01XA01
002980
;
1
A07AA09
262
6
J01XA02
262
0
262
7
262
8
inf., bočica,
1x500mg
Chemisch Pharmazeutische
Fabrik GmbH
Vancomycin-MIP
Chephasaar
prašak za rastvor za
Chemisch inf., bočica,
Pharmazeutische
5x500mg
Fabrik GmbH
Nemačka
2.614,
90*
Vancomycin-MIP
Chephasaar
prašak za rastvor za
Chemisch inf., bočica,
Pharmazeutische
1x1000mg
Fabrik GmbH
Nemačka
1.202,
80*
Vancomycin-MIP
Chephasaar
prašak za rastvor za
Chemisch inf., bočica,
Pharmazeutische
5x1000mg
Fabrik GmbH
Nemačka
5.116,
30*
vankomicin
Vancomycin Riemser
prašak za rastvor za
Riemser
inf.; bočica,
Arzneimittel AG
5x500mg
Nemačka
3.995, 80
860610409028
BEOHEM - 3 D.O.O.
6
vankomicin
Vancomycin Riemser
prašak za rastvor za
Riemser
inf.; bočica,
Arzneimittel AG
5x1000mg
Nemačka
7.637, 10
860610635411
BEOCOMPASS DOO
9
vankomicin
Voxin
prašak za rastvor za
inf.; bočica,
Vianex S.A.
1x500mg
Grčka
579, 00
Targocid
liofilizat za rastvor
za inj.; 200mg;
liobočica sa
rastvaračem, 1x3ml
Aventis -Gruppo
Lepetit SpA
Italija
2.605, 80
Targocid
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
400mg; liobočica sa
rastvaračem, 1x3ml
Aventis Pharma
S.A.-Aventis
Intercontinental
Francuska
4.736, 80
vankomicin
vankomicin
vankomicin
vankomicin
teikoplanin
J01XA02
002976
0
358291003785 SANOFI-AVENTIS
9
D.O.O
J01XA02
002976
1
358291003693 SANOFI-AVENTIS
7
D.O.O
teikoplanin
teikoplanin
262
9
263
0
263
1
263
2
kolistimetatnatrijum
J01XB01
J01XB01
J01XB01
J01XB01
002976
8
002976
7
002976
6
002976
5
860610640786 ALVOGEN PHARMA
0
D.O.O.
860610640788 ALVOGEN PHARMA
4
D.O.O.
860610640787 ALVOGEN PHARMA
7
D.O.O.
860610640789 ALVOGEN PHARMA
1
D.O.O.
kolistimetatnatrijum
kolistimetatnatrijum
kolistimetatnatrijum
kolistimetatnatrijum
Colistin Alvogen
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju;
Alvogen Pharma
1000000i.j.; ukupno
D.O.O.
1 kom, bočica, 1 x
1000000 i.j.
Republika
Srbija
801, 30
Colistin Alvogen
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju;
Alvogen Pharma
1000000i.j.; ukupno
D.O.O.
10 kom, bočica, 10
x 1000000 i.j.
Republika
Srbija
16.402,
30
Colistin Alvogen
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju;
Alvogen Pharma
2000000i.j.; ukupno
D.O.O.
1 kom, bočica, 1 x
2000000 i.j.
Republika
Srbija
1.109, 90
Colistin Alvogen
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju;
Alvogen Pharma
2000000i.j.; ukupno
D.O.O.
10 kom, bočica, 10
x 2000000 i.j.
Republika
Srbija
11.099,
40
263
3
J01XB01
263
4
J01XD01
263
5
J01XD01
002978
4
403053909284 B.BRAUN ADRIA
5
RSRB D.O.O.
metronidazol
Metronidazole
B.Braun
rastvor za infuziju;
B.Braun Melsungen
5mg/ml ; boca
AG; B.Braun
plastična, 20x100ml Medical SA
Nemačka;
Španija
4.857, 50
263
6
J01XD01
002908
1
860880810480
GALENIKA AD
1
metronidazol
Orvagil
rastvor za infuziju;
500mg/100ml ;
bočica, 1x100ml
Galenika AD
Republika
Srbija
242, 90
263
7
J01XX01
263
8
J01XX01
Monural
granule za rastvor
za oralni rastvor;
3g/8g; kesica, 1x3g
Zambon
Switzerland Ltd
Švajcarska
303, 10
263
9
J01XX07
metronidazol
fosfomicin
302973
0
860610311009
BONIFAR D.O.O.
1
fosfomicin
nitroksolin
Nitroxolin forte
kaps. meka,
30x250mg
Chephasaar
Chemisch Pharmazeutische
Fabrik GmbH
Nemačka
765, 80*
Nitroxolin forte
kaps. meka,
90x250mg
Chephasaar
Chemisch Pharmazeutische
Fabrik GmbH
Nemačka
2.235,
30*
linezolid
Zenix
film tabl. 10x600mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
44.738,
60*
860009741676
HEMOFARM AD
4
linezolid
Zenix
rastvor za infuziju;
2mg/ml; boca,
1x100ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.053, 40
002906
1
860009741675
HEMOFARM AD
7
linezolid
Zenix
rastvor za infuziju;
2mg/ml; boca,
1x300ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
3.160, 10
J01XX08
102905
2
PFIZER H.C.P.
860600741187
CORPORATION 4
PREDSTAVNIŠTVO
linezolid
Zyvox
film tableta;
600mg; ukupno 10
kom, blister, 1 x 10
kom
Pfizer
Pharmaceuticals
LLC
Portoriko
59.436,
60
264
7
J01XX08
102905
1
PFIZER H.C.P.
860600741169
CORPORATION 0
PREDSTAVNIŠTVO
linezolid
Zyvox
Pfizer
film tabl. 30x600mg Pharmaceuticals
LLC
Portoriko
178.309,
90
264
8
J01XX08
002906
3
PFIZER H.C.P.
860600741168
CORPORATION 3
PREDSTAVNIŠTVO
linezolid
Zyvox
rastvor za infuziju;
2mg/ml; kesa,
10x300ml
Norveška
59.764,
10
264
9
J01XX09
Velika Britanija
8.826, 30
Velika Britanija
12.221,
00
264
0
J01XX07
102980
1
912001857040
MIP PHARMA D.O.O.
9
264
1
J01XX07
102980
2
912001857041
MIP PHARMA D.O.O.
6
264
2
J01XX08
264
3
J01XX08
102905
0
860009740664
HEMOFARM AD
2
264
4
J01XX08
002906
0
264
5
J01XX08
264
6
nitroksolin
nitroksolin
linezolid
Fresenius Kabi
Norge AS
daptomicin
265
0
J01XX09
002971
4
NOVARTIS PHARMA
860610644610
SERVICES INC. 4
PREDSTAVNIŠTVO
265
1
J01XX09
002971
5
860610644611 NOVARTIS PHARMA
1
SERVICES INC. -
daptomicin
Cubicin
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju;
Novartis
350mg; ukupno 1
Pharmaceuticals UK
kom, bočica, 1 x
Ltd
350mg
daptomicin
Cubicin
prašak za rastvor za Novartis
injekciju/infuziju;
Pharmaceuticals UK
PREDSTAVNIŠTVO
500mg; ukupno 1
kom, bočica, 1 x
500mg
Ltd
Mycoseb
tabl. 20x200mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
551, 90*
265
2
J02AB02
265
3
J02AB02
265
4
J02AC01
265
5
J02AC01
132731
1
PFIZER H.C.P.
403454100069
CORPORATION 0
PREDSTAVNIŠTVO
flukonazol
Diflucan
kaps., tvrda,
7x50mg
Pfizer PGM
Francuska
1.140, 70
265
6
J02AC01
132731
0
PFIZER H.C.P.
403454100068
CORPORATION 3
PREDSTAVNIŠTVO
flukonazol
Diflucan
kaps., tvrda,
1x150mg
Pfizer PGM
Francuska
364, 60
265
7
J02AC01
032731
2
PFIZER H.C.P.
403454100070
CORPORATION 6
PREDSTAVNIŠTVO
flukonazol
Diflucan
rastvor za infuziju;
2mg/ml; bočica,
1x100ml
Pfizer PGM
Francuska
1.641, 50
J02AC01
132711
4
SANDOZ
860601089036 PHARMACEUTICALS
9
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
flukonazol
Fluco Sandoz
kaps., tvrda,
7x50mg
Novartis
(Bangladesh) Ltd
Bangladeš
937, 70
265
9
J02AC01
132711
0
SANDOZ
860601089040 PHARMACEUTICALS
6
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
flukonazol
Fluco Sandoz
kaps., tvrda,
1x150mg
Novartis
(Bangladesh) Ltd
Bangladeš
306, 90
266
0
J02AC01
132735
5
860009701220
HEMOFARM AD
1
flukonazol
Fluconal
kaps. 7x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
893, 20*
266
1
J02AC01
132735
6
860009701221
HEMOFARM AD
8
flukonazol
Fluconal
kaps. 1x150mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
308, 30*
266
2
J02AC01
032735
7
860009700308
HEMOFARM AD
7
flukonazol
Fluconal
rastvor za inf.;
2mg/ml; bočica
1x100ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.152, 20
J02AC01
032731
3
385011422656
TEVA SERBIA D.O.O. flukonazol
1
Fluconazole-Teva
rastvor za infuziju;
2mg/mL; ukupno
10 kom, kesa, 10 x
100mL
Teva
Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Mađarska
11.048,
30
265
8
266
3
ketokonazol
132713
0
860009741699
HEMOFARM AD
3
ketokonazol
flukonazol
Flukozol
kapsula tvrda;
50mg; ukupno 7
kom, blister, 1 x 7
kom
Ave Pharmaceutical
D.O.O.
Republika
Srbija
893, 20*
flukonazol
Flukozol
kapsula tvrda;
150mg; ukupno 1
kom, kontejner, 1 x
1 kom
Ave Pharmaceutical
D.O.O.
Republika
Srbija
308, 30*
529117100054
SIBEX LINE D.O.O.
7
flukonazol
Flumycozal
kaps., tvrda,
7x50mg
Aegis Ltd.
Kipar
937, 70
529117100055
SIBEX LINE D.O.O.
4
flukonazol
Flumycozal
kaps., tvrda,
1x150mg
Aegis Ltd.
Kipar
306, 90
860610487303 EXTRACTUMPHARMA
itrakonazol
2
D.O.O.
ItraconEP
kaps. tvrda,
14x100mg
ExtractumPharma
ZRT.
Mađarska
1.250, 70
132772
1
860610487304 EXTRACTUMPHARMA
itrakonazol
9
D.O.O.
ItraconEP
kaps. tvrda,
28x100mg
ExtractumPharma
ZRT.
Mađarska
2.250, 90
J02AC02
132740
2
860500080007
SLAVIAMED D.O.O.
4
itrakonazol
Kanazol
kaps. 10x100mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
894, 80*
267
2
J02AC02
132750
7
860610571710 PHARMASWISS
6
D.O.O.
itrakonazol
Omicral
kaps., tvrda,
4x100mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
357, 40
267
3
J02AC02
132750
5
860610571711 PHARMASWISS
3
D.O.O.
itrakonazol
Omicral
kaps., tvrda,
15x100mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
1.339, 90
267
4
J02AC02
132750
6
860610571712 PHARMASWISS
0
D.O.O.
itrakonazol
Omicral
kaps., tvrda,
28x100mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
2.250, 90
267
5
J02AC03
267
6
J02AC03
132753
0
PFIZER H.C.P.
403454100580
CORPORATION 0
PREDSTAVNIŠTVO
vorikonazol
Vfend
film tabl. 10x50mg
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
10.218,
70
267
7
J02AC03
132753
2
PFIZER H.C.P.
403454100579
CORPORATION 4
PREDSTAVNIŠTVO
vorikonazol
Vfend
Pfizer
film tabl. 10x200mg Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
41.365,
40
267
8
J02AC03
032753
4
403454100578 PFIZER H.C.P.
7
CORPORATION -
vorikonazol
Vfend
prašak za rastvor za
Pfizer PGM
inf., bočica,
Francuska
12.909,
40
J02AC01
132740
1
AVE
860610722203
PHARMACEUTICAL
5
D.O.O. BEOGRAD
266
5
J02AC01
132740
0
AVE
860610722204
PHARMACEUTICAL
2
D.O.O. BEOGRAD
266
6
J02AC01
132732
0
266
7
J02AC01
132732
1
266
8
J02AC02
266
9
J02AC02
132772
0
267
0
J02AC02
267
1
266
4
flukonazol
itrakonazol
vorikonazol
PREDSTAVNIŠTVO
267
9
J02AC04
268
0
J02AC04
268
1
J02AX04
1x200mg
posakonazol
332753
5
860610317042 MERCK SHARP &
2
DOHME D.O.O.
posakonazol
Noxafil
oralna suspenzija;
40mg/ml; bočica
staklena, 1x105ml
Schering Plough
Francuska
70.104,
10
kaspofungin
J02AX04
032756
0
MERCK SHARP &
860010345339 DOHME IDEA INC.
4
AG PREDSTAVNIŠTVO
kaspofungin
Cancidas
prašak za rastvor za
Merck & Co.Inc
inf., bočica, 1x50mg
USA
50.091,
60
268
3
J02AX04
032756
1
860010345340 MERCK SHARP &
0
DOHME D.O.O.
kaspofungin
Cancidas
prašak za rastvor za
Merck & Co.Inc
inf., bočica, 1x70mg
USA
63.699,
20
268
4
J02AX05
Mycamine
prašak za rastvor za
infuziju; 50mg;
Astellas Ireland Co.
ukupno 1 kom,
Ltd.
bočica staklena; 1 x
50 mg
Irska
25.388,
30
Mycamine
prašak za rastvor za
infuziju; 100mg;
Astellas Ireland Co.
ukupno 1 kom,
Ltd.
bočica staklena; 1 x
100 mg
Irska
43.532,
00
Rifamor
kaps., tvrda,
16x300mg
Galenika AD
Republika
Srbija
365, 60*
Rifamor
kapsula, tvrda;
300mg; ukupno 20
kom, blister, 2 x 10
kom
Galenika AD
Republika
Srbija
456, 60*
268
2
268
5
J02AX05
mikafungin
032756
2
PREDSTAVNIŠTVO
860610727210
ASTELLAS PHARMA
8
BEOGRAD
032756
3
PREDSTAVNIŠTVO
860610727211
ASTELLAS PHARMA
5
BEOGRAD
268
6
J02AX05
268
7
J04AB02
268
8
J04AB02
102585
9
860880810191
GALENIKA AD
6
268
9
J04AB02
102586
0
860880810830
GALENIKA AD
4
269
0
J05AB01
mikafungin
mikafungin
rifampicin
rifampicin
rifampicin
aciklovir
269
1
J05AB01
132823
0
860006411656
ZDRAVLJE A.D.
7
aciklovir
Aciklovir
tabl. 25x200mg
Republika
Srbija
723, 40*
269
2
J05AB01
032825
1
529093100077 FARMALOGIST
3
D.O.O. BEOGRAD
aciklovir
Medovir
prašak za rastvor za
Medochemie Ltd.;
inf., bočica,
Lisapharma S.P.A.
10x250mg
Kipar; Italija
7.913, 50
269
3
J05AB01
032825
2
529093100079 FARMALOGIST
7
D.O.O. BEOGRAD
aciklovir
Medovir
prašak za rastvor za
Medochemie Ltd.;
inf., bočica,
Lisapharma S.P.A.
100x250mg
Kipar; Italija
79.133,
90
269
4
J05AB01
032827
0
GLAXOSMITHKLINE
860610595438
EXPORT LIMITED 9
PREDSTAVNIŠTVO
aciklovir
Zovirax
prašak za rastvor za
GlaxoSmithKline
inf., bočica,
SPA
5x250mg
Italija
4.357, 40
269
5
J05AB04
269
6
J05AB04
132862
6
860610276759
ROCHE D.O.O.
3
ribavirin
Copegus
film tabl.
168x200mg
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
49.458,
60
269
7
J05AB04
132862
7
860610317025 MERCK SHARP &
5
DOHME D.O.O.
ribavirin
Rebetol
kaps., tvrda,
140x200mg
Schering-Plough
Holandija
41.191,
50
269
8
J05AB06
269
9
J05AB06
Cymevene
prašak za rastvor za
F.Hoffmanninf., bočica,
LaRoche Ltd
1x500mg
Švajcarska
3.493, 20
270
0
J05AB14
270
1
J05AB14
Valcyte
film tabl. 60x450mg
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
131.991,
00
270
2
J05AB15
270
3
J05AB15
Brivuzost
tabl. 7x125mg
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
Nemačka
7.204, 30
270
4
J05AC02
270
5
J05AC02
Remavir
tabl. 20x50mg
JSC Olainfarm
Letonija
643, 80
Zdravlje A.D.
ribavirin
ganciklovir
032826
0
860610276761
ROCHE D.O.O.
6
ganciklovir
valganciklovir
132861
0
860610276745
ROCHE D.O.O.
6
valganciklovir
brivudin
132865
5
BERLIN-CHEMIE AG
401305400813
(MENARINI GROUP)
3
– PREDSTAVNIŠTVO
brivudin
rimantadin
132825
5
475025831034 FARMALOGIST
0
D.O.O. BEOGRAD
rimantadin
270
6
lopinavir, ritonavir
J05AE..
J05AE..
132862
2
ABBVIE
805408300551 BIOPHARMACEUTICA
lopinavir, ritonavir
5
LS GMBH,
PREDSTAVNIŠTVO
270
8
J05AE..
132862
1
ABBVIE
805408300550 BIOPHARMACEUTICA
lopinavir, ritonavir
8
LS GMBH,
PREDSTAVNIŠTVO
270
9
J05AE01
270
7
271
0
J05AE01
271
1
J05AE03
271
2
J05AE03
271
3
J05AE07
271
4
J05AE07
271
5
J05AE10
271
6
J05AE10
271
7
J05AE11
271
8
J05AE11
Aluvia
film tableta, 100 mg
+ 25 mg; ukupno
Abbvie Deutschland
60 kom; bočica, 1 x GmbH & Co.KG
60 kom
Nemačka
10.428,
60
Aluvia
film tableta, 200 mg
+ 50 mg; ukupno
Abbvie Deutschland
120 kom, boca, 1 x GmbH & Co.KG
120 kom
Nemačka
41.648,
50
Invirase
film tabl.
120x500mg
Roche Farma, S.A.;
F.HoffmannLaRoche Ltd
Španija;
Švajcarska
32.404,
90
Norvir
film tableta;
100mg; ukupno 30
kom, boca, 1 x 30
kom
Abbvie Deutschland
GmbH & Co.KG
Nemačka
2.445, 30
Telzir
Glaxo Wellcome
film tabl. 60x700mg Operations; Glaxo
Wellcome S.A.
Prezista
film tabl. 60x600mg
Janssen-Cilag
S.P.A.
Italija
72.280,
10
Incivo
film tableta;
375mg; ukupno 168 Janssen-Cilag
kom, boca
S.P.A.
plastična, 4 x 42
Italija
973.576,
00
sakvinavir
132837
2
860610388946
1;
ROCHE D.O.O.
860610276727
2;
sakvinavir
ritonavir
132861
7
ABBVIE
805408300549 BIOPHARMACEUTICA
ritonavir
2
LS GMBH,
PREDSTAVNIŠTVO
fosamprenavir
132812
0
GLAXOSMITHKLINE
860610368307
EXPORT LIMITED 6
PREDSTAVNIŠTVO
fosamprenavir
Velika Britanija; 37.063,
Španija
80
darunavir
132861
2
860610280452 JANSSEN CILAG KFT
6
- PREDSTAVNIŠTVO
darunavir
telaprevir
132860
3
860610280461 JANSSEN CILAG KFT
8
- PREDSTAVNIŠTVO
telaprevir
kom
271
9
boceprevir
J05AE12
272
0
J05AE12
272
1
J05AF01
272
2
J05AF01
272
3
J05AF02
272
4
J05AF02
132550
6
860600708426 PHARMASWISS
9
D.O.O.
272
5
J05AF02
132850
5
860600708427 PHARMASWISS
6
D.O.O.
272
6
J05AF04
272
7
J05AF04
272
8
J05AF05
272
9
J05AF05
273
0
J05AF05
273
J05AF06
132840
0
860610620010 MERCK SHARP &
2
DOHME D.O.O.
Victrelis
kapsula, tvrda;
200mg; ukupno 336 Schering-Plough
kom, blister, 28 x
Labo N.V.
12 kom
Belgija
319.950,
10
Zidosan
kaps., tvrda,
100x100mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
8.354,
00*
didanozin
Videx EC
gastrorezistentna
kaps., tvrda,
30x250mg
Bristol Myers
Squibb
Francuska
10.317,
40
didanozin
Videx EC
gastrorezistentna
kaps., tvrda,
30x400mg
Bristol Myers
Squibb
Francuska
16.683,
70
Zerit
kaps., tvrda,
56x30mg
Bristol Myers
Squibb S.R.L.
Italija
13.900,
20
Epivir
Glaxo Wellcome
Operations;
film tabl. 60x150mg GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.
Velika Britanija; 11.884,
Poljska
20
Zeffix
Glaxo Wellcome
Operations;
film tabl. 28x100mg GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.
Velika Britanija;
6.022, 60
Poljska
boceprevir
zidovudin
132841
1
860500080029
SLAVIAMED D.O.O.
6
zidovudin
didanozin
stavudin
132851
2
860600708163 PHARMASWISS
3
D.O.O.
stavudin
lamivudin
132837
5
860610368328
GLAXOSMITHKLINE
1;
EXPORT LIMITED 860610368327
PREDSTAVNIŠTVO
4
132837
6
860610595439
GLAXOSMITHKLINE
6;
EXPORT LIMITED 860610595471
PREDSTAVNIŠTVO
6;
lamivudin
lamivudin
abakavir
1
273
2
J05AF06
273
3
J05AF07
273
4
J05AF07
273
5
J05AG01
273
6
J05AG01
132838
0
BOEHRINGER
860610307540
INGELHEIM SERBIA
6
D.O.O. BEOGRAD
273
7
J05AG01
332838
1
BOEHRINGER
860610307541
INGELHEIM SERBIA
3
D.O.O. BEOGRAD
273
8
J05AG03
273
9
J05AG03
274
0
J05AG04
274
1
J05AG04
274
2
J05AH01
274
3
J05AH01
274
4
J05AH02
274
J05AH02
132853
0
860610595480
GLAXOSMITHKLINE
8;
EXPORT LIMITED 860610595444
PREDSTAVNIŠTVO
0;
Ziagen
Glaxo Wellcome
Operations;
film tabl. 60x300mg GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.
Viread
film tabl. 30x245mg Gilead Sciences LTD Irska
nevirapin
Viramune
tabl. 60x200mg
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
16.103,
60
nevirapin
Viramune
oralna suspenzija;
50mg/5ml; bočica,
1x240ml
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
4.582, 10
Stocrin
tabl. film 30x600mg
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
24.961,
40
Intelence
tabl.; boca
plastična,
120x100mg
Janssen-Cilag
S.P.A.
Italija
50.371,
30
Relenza
Glaxo Wellcome
prašak za inhalaciju, Production;
podeljen, 20x5mg
GlaxoSmithKline
Australia PTY LTD
Francuska;
Australija
2.037, 40
Tamiflu
kaps., tvrda,
Švajcarska
1.133, 00
abakavir
Velika Britanija; 25.151,
Poljska
00
tenofovir
132850
0
860610576301 MEDICOPHARMACIA
1
D.O.O.
tenofovir
33.432,
60
nevirapin
efavirenz
132839
3
860010345337 MERCK SHARP &
0
DOHME D.O.O.
efavirenz
etravirin
132865
8
860610280448 JANSSEN CILAG KFT
9
- PREDSTAVNIŠTVO
etravirin
zanamivir
732852
2
860610368335
GLAXOSMITHKLINE
9;
EXPORT LIMITED 860610368335
PREDSTAVNIŠTVO
9
zanamivir
oseltamivir
132812
860610388934 ROCHE D.O.O.
oseltamivir
F.Hoffmann-
5
1
8
10x30mg
LaRoche Ltd
274
6
J05AH02
132812
2
860610388935
ROCHE D.O.O.
5
oseltamivir
Tamiflu
kaps., tvrda,
10x45mg
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
1.635, 70
274
7
J05AH02
132852
0
860610276719
ROCHE D.O.O.
7
oseltamivir
Tamiflu
kaps., tvrda,
10x75mg
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
2.419, 70
274
8
J05AH02
232852
1
860610276775
ROCHE D.O.O.
3
Tamiflu
prašak za oralnu
suspenziju;
12mg/ml; bočica,
1x30g
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
2.419, 70
274
9
J05AR02
275
0
J05AR02
Kivexa
film tabl.
30x(600mg+
300mg)
Glaxo Wellcome
Operations; Glaxo
Wellcome S.A.
Velika Britanija; 39.671,
Španija
50
275
1
J05AR03
275
2
J05AR03
Truvada
film tabl.; 245mg+
200mg; boca; 1x30
kom.
Gilead Sciences LTD Irska
275
3
J05AR04
film tabl.
60x(150mg+
300mg)
Glaxo Operations
UK Limited;
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.
Velika Britanija; 26.905,
Poljska
80
oseltamivir
abakavir, lamivudin
132860
1
GLAXOSMITHKLINE
860610368312
EXPORT LIMITED 0
PREDSTAVNIŠTVO
abakavir, lamivudin
tenofovir,
emtricitabin
132844
2
860610576302 MEDICOPHARMACIA
8
D.O.O.
tenofovir,
emtricitabin
50.092,
20
lamivudin, zidovudin
132864
0
860610368359
GLAXOSMITHKLINE
5;
EXPORT LIMITED 860610368358
PREDSTAVNIŠTVO
8
275
4
J05AR04
275
5
J05AX05
275
6
J05AX05
132865
1
764012339147 EWOPHARMA D.O.O. inozin acedoben
5
BEOGRAD
dimepranol
Isoprinosine
tableta; 500mg;
ukupno 50 kom,
blister, 5 x 10 kom
Lusomedicamenta
Sociedade Tecnica
Farmaceutica S.A.
Portugalija
1.301,
80*
275
7
J05AX05
132865
2
764012339148 EWOPHARMA D.O.O. inozin acedoben
2
BEOGRAD
dimepranol
Isoprinosine
tableta; 500mg;
Lusomedicamenta
ukupno 100 kom,
Sociedade Tecnica
blister, 10 x 10 kom Farmaceutica S.A.
Portugalija
2.602,
20*
275
8
J05AX05
332865
1
764012339149 EWOPHARMA D.O.O. inozin acedoben
9
BEOGRAD
dimepranol
Isoprinosine
sirup; 50mg/mL;
ukupno 1 kom,
Portugalija
651, 60*
lamivudin, zidovudin Combivir
inozin acedoben
dimepranol
Lusomedicamenta
Sociedade Tecnica
boca, 1 x 150 ml
275
9
enfuvirtid
J05AX07
276
0
J05AX07
276
1
J05AX08
276
2
J05AX08
276
3
J05AX09
276
4
J05AX09
132865
7
GLAXOSMITHKLINE
403454100799
EXPORT LIMITED 6
PREDSTAVNIŠTVO
276
5
J05AX09
132865
6
GLAXOSMITHKLINE
403454100800
EXPORT LIMITED 9
PREDSTAVNIŠTVO
276
6
J06AA02
276
7
J06AA02
276
8
J06AA03
276
9
J06AA03
277
0
J06BA01
Farmaceutica S.A.
032865
0
860610276774
ROCHE D.O.O.
6
Fuzeon
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
F.Hoffmann90mg/1ml; liobočica
LaRoche Ltd
sa rastvaračem,
60x1.1ml
Isentress
film tabl. 60x400mg
maravirok
Celsentri
maravirok
enfuvirtid
Švajcarska
168.587,
10
Holandija
72.196,
60
Pfizer
film tabl. 60x150mg Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
90.823,
30
Celsentri
Pfizer
film tabl. 60x300mg Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
90.823,
30
Totekvin
rastvor za inj.;
1500i.j./ml;
ampula, 10x1ml
Institut za
virusologiju,
vakcine i
serume“Torlak“
Republika
Srbija
1.915, 40
Viekvin
rastvor za inj.,
bočica, 1x5ml
Institut za
virusologiju,
vakcine i
serume“Torlak“
Republika
Srbija
1.264, 20
raltegravir
132866
0
860010345361 MERCK SHARP &
5
DOHME D.O.O.
raltegravir
Merck Sharp &
Dohme B.V.
maravirok
antitoksin tetanusa
za humanu
upotrebu - konjski
001008
1
INSTITUT ZA
860500170060 VIRUSOLOGIJU,
1
VAKCINE I SERUME
„TORLAK“
antitoksin tetanusa
za humanu
upotrebu - konjski
antiserum protiv
otrova evropskih
zmija - konjski
001020
0
INSTITUT ZA
860500170064 VIRUSOLOGIJU,
9
VAKCINE I SERUME
„TORLAK“
antiserum protiv
otrova evropskih
zmija - konjski
humani normalni
imunoglobulin
277
1
J06BA01
001355
3
860610344251 UNIFARM MEDICOM
2
D.O.O.
humani normalni
imunoglobulin
Gammanorm
rastvor za inj.;
165mg/ml; bočica,
1x10ml
Octapharma AB
Švedska
10.793,
30
277
2
J06BA01
001355
4
860610344252 UNIFARM MEDICOM
9
D.O.O.
humani normalni
imunoglobulin
Gammanorm
rastvor za inj.;
165mg/ml; bočica,
10x10ml
Octapharma AB
Švedska
107.932,
40
277
3
J06BA01
001355
2
860610344253 UNIFARM MEDICOM
6
D.O.O.
humani normalni
imunoglobulin
Gammanorm
rastvor za inj.;
165mg/ml; bočica,
20x10ml
Octapharma AB
Švedska
215.864,
80
277
4
J06BA01
001355
5
860610344254 UNIFARM MEDICOM
3
D.O.O.
humani normalni
imunoglobulin
Gammanorm
rastvor za inj.;
165mg/ml; bočica,
1x20ml
Octapharma AB
Švedska
21.586,
50
277
5
J06BA01
001355
1
860610344255 UNIFARM MEDICOM
0
D.O.O.
humani normalni
imunoglobulin
Gammanorm
rastvor za inj.;
165mg/ml; bočica,
10x20ml
Octapharma AB
Švedska
215.864,
80
277
6
J06BA01
001355
0
860610344256 UNIFARM MEDICOM
7
D.O.O.
humani normalni
imunoglobulin
Gammanorm
rastvor za inj.;
165mg/ml; bočica,
20x20ml
Octapharma AB
Švedska
431.729,
50
277
7
277
8
277
9
278
0
278
1
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
J06BA02
J06BA02
001346
2
INSTITUT ZA
860600299018
TRANSFUZIJU KRVI
3
SRBIJE
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
Humani
imunoglobulin 5%
rastvor za inf.;
50mg/ml; bočica,
1x50ml
Institut za
transfuziju krvi
Srbije
Republika
Srbija
10.293,
30
J06BA02
001346
3
INSTITUT ZA
860600299019
TRANSFUZIJU KRVI
0
SRBIJE
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
Humani
imunoglobulin 5%
rastvor za inf.;
50mg/ml; bočica,
1x100ml
Institut za
transfuziju krvi
Srbije
Republika
Srbija
20.508,
50
J06BA02
001350
0
860610327317
MAKLER D.O.O.
8
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
Ig Vena N I.V.
rastvor za inf.;
50mg/ml; bočica,
1x20ml
Kedrion S.P.A.
Italija
8.212, 30
J06BA02
001350
1
860610327318
MAKLER D.O.O.
5
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
Ig Vena N I.V.
rastvor za inf.;
50mg/ml; bočica,
1x50ml
Kedrion S.P.A.
Italija
20.531,
30
J06BA02
001350
2
860610327319
MAKLER D.O.O.
2
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
Ig Vena N I.V.
rastvor za inf.;
50mg/ml; bočica,
1x100ml
Kedrion S.P.A.
Italija
40.979,
10
J06BA02
001350
3
860610327320
MAKLER D.O.O.
8
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
Ig Vena N I.V.
rastvor za inf.;
50mg/ml; bočica,
1x200ml
Kedrion S.P.A.
Italija
81.874,
50
J06BA02
001360
9
860610409029
BEOHEM - 3 D.O.O.
3
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
Intratect
rastvor za infuziju;
50mg/mL; ukupno
1 kom, bočica
staklena, 1 x 20 mL
Biotest Pharma
GmbH
Nemačka
8.239, 90
J06BA02
001360
2
403612400100
BEOHEM - 3 D.O.O.
1
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
Intratect
rastvor za inf.;
50mg/ml; bočica,
1x50ml
Biotest Pharma
GmbH
Nemačka
20.603,
20
J06BA02
001360
0
403612400109
BEOHEM - 3 D.O.O.
4
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
Intratect
rastvor za inf.;
50mg/ml; bočica,
1x100ml
Biotest Pharma
GmbH
Nemačka
41.207,
60
J06BA02
001360
1
403612400120
BEOHEM - 3 D.O.O.
9
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
Intratect
rastvor za inf.;
50mg/ml; bočica,
1x200ml
Biotest Pharma
GmbH
Nemačka
82.412,
30
J06BA02
001350
6
847000653706
FARMIX D.O.O.
0
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
Kiovig
rastvor za inf.;10%;
bočica staklena,
Baxter S.A.
1x25ml
Belgija
20.603,
20
J06BA02
001350
7
541376028748
FARMIX D.O.O.
5
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
Kiovig
rastvor za inf.;10%;
bočica staklena,
Baxter S.A.
1x50ml
Belgija
41.205,
90
279
0
J06BA02
001350
5
541376028749
FARMIX D.O.O.
2
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
Kiovig
rastvor za inf.;10%;
bočica staklena,
Baxter S.A.
1x100ml
Belgija
82.412,
30
279
1
J06BA02
001351
0
860610344213 UNIFARM MEDICOM
0
D.O.O.
humani normalni
imunoglobulin za
Octagam
rastvor za inf.;
50mg/ml; bočica,
Austrija
20.603,
60
278
2
278
3
278
4
278
5
278
6
278
7
278
8
278
9
Octapharma
Pharmazeutika
intravensku
upotrebu
J06BA02
001351
1
860610344228 UNIFARM MEDICOM
4
D.O.O.
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
J06BA02
001360
5
860600708378 PHARMASWISS
1
D.O.O.
J06BA02
001360
6
279
5
J06BA02
001360
7
279
6
J06BB01
anti D (Rho)
imunoglobulin,
humani
279
7
J06BB01
001344
7
279
8
J06BB01
001331
5
279
2
279
3
279
4
279
9
J06BB01
280
0
J06BB02
001344
5
1x50ml
Produktionsges
m.b.H
Octagam
rastvor za inf.;
50mg/ml; bočica,
1x100ml
Octapharma
Pharmazeutika
Produktionsges
m.b.H
Austrija
41.207,
60
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
Privigen
rastvor za inf.;
100mg/ml; bočica,
1x25ml
CSL Behring AG
Švajcarska
20.596,
20
860600708379 PHARMASWISS
8
D.O.O.
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
Privigen
rastvor za inf.;
100mg/ml; bočica,
1x50ml
CSL Behring AG
Švajcarska
41.205,
50
860600708380 PHARMASWISS
4
D.O.O.
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
Privigen
rastvor za inf.;
100mg/ml; bočica,
1x100ml
CSL Behring AG
Švajcarska
82.411,
00
860610327302
MAKLER D.O.O.
4
anti D (Rho)
imunoglobulin,
humani
Immunorho
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
300mcg/2ml;
liobočica sa
rastvaračem, 1x2ml
Kedrion S.P.A.
Italija
4.379, 40
860610344201 UNIFARM MEDICOM
7
D.O.O.
anti D (Rho)
imunoglobulin,
humani
Rhesonativ
rastvor za inj.;
1250i.j./2ml;
ampula, 1x2ml
Octapharma AB
Švedska
5.494, 10
Rhophylac 300
rastvor za inj. u
napunjenom inj.
špricu;
300mcg/2ml;
napunjen inj. špric,
1x2ml
CSL Behring AG
Švajcarska
5.494, 10
860600708383 PHARMASWISS
5
D.O.O.
anti D (Rho)
imunoglobulin,
humani
tetanus
imunoglobulinhumani
280
1
J06BB02
001316
0
INSTITUT ZA
860600299025
TRANSFUZIJU KRVI
1
SRBIJE
tetanus
imunoglobulinhumani
Atebulin
rastvor za inj.;
250i.j.; bočica,
1x250i.j.
Institut za
transfuziju krvi
Srbije
Republika
Srbija
1.024, 60
280
2
J06BB02
001316
7
860600708382 PHARMASWISS
8
D.O.O.
tetanus
imunoglobulinhumani
Tetagam P
rastvor za inj.;
250i.j./1ml;
ampula, 1x1ml
CSL Behring GmbH
Nemačka
1.024, 50
280
3
J06BB02
001343
4
860610327331
MAKLER D.O.O.
4
tetanus
imunoglobulinhumani
Tetanus Gamma
rastvor za inj.;
250i.j./1ml;
napunjen inj.špric,
1x1ml
Kedrion S.P.A.
Italija
858, 50
280
4
J06BB04
280
5
J06BB04
001331
7
860610409020
BEOHEM - 3 D.O.O.
0
hepatitis B
imunoglobulin,
humani
Hepatect CP
rastvor za inf.;50
i.j./ml; bočica,
1x2ml
Biotest Pharma
GmbH
Nemačka
8.111, 20
280
6
J06BB04
001331
8
860610409021
BEOHEM - 3 D.O.O.
7
hepatitis B
imunoglobulin,
humani
Hepatect CP
rastvor za inf.;50
i.j./ml; bočica,
1x10ml
Biotest Pharma
GmbH
Nemačka
37.284,
50
280
7
J06BB04
001331
9
860610409022
BEOHEM - 3 D.O.O.
4
hepatitis B
imunoglobulin,
humani
Hepatect CP
rastvor za inf.;50
i.j./ml; bočica,
1x40ml
Biotest Pharma
GmbH
Nemačka
143.909,
50
280
8
J06BB04
001331
2
860610327321
MAKLER D.O.O.
5
hepatitis B
imunoglobulin,
humani
ImmunoHBs
rastvor za inj.;180
i.j./1ml; bočica,
1x1ml
Kedrion S.P.A.
Italija
8.266, 90
280
9
J06BB04
001331
3
860610327322
MAKLER D.O.O.
2
hepatitis B
imunoglobulin,
humani
ImmunoHBs
rastvor za inj.;540
i.j./3ml; bočica,
1x3ml
Kedrion S.P.A.
Italija
28.958,
20
281
0
J06BB05
281
1
J06BB05
001325
0
INSTITUT ZA
860600299022
TRANSFUZIJU KRVI
0
SRBIJE
rabies
imunoglobulinhumani
Humani antirabijski
imunoglobin
rastvor za inj.;
100i.j./ml; bočica,
1x1ml
Institut za
transfuziju krvi
Srbije
Republika
Srbija
24,
30/i.j.
281
2
J06BB05
001325
1
INSTITUT ZA
860600299023
TRANSFUZIJU KRVI
7
SRBIJE
rabies
imunoglobulinhumani
Humani antirabijski
imunoglobin
rastvor za inj.;
100i.j./ml ; bočica,
1x2ml
Institut za
transfuziju krvi
Srbije
Republika
Srbija
24,
30/i.j.
hepatitis B
imunoglobulin,
humani
rabies
imunoglobulinhumani
rabies
imunoglobulinhumani
J06BB05
281
4
J06BB16
palivizumab
J06BB16
001328
6
ABBVIE
805408300556 BIOPHARMACEUTICA
palivizumab
0
LS GMBH,
PREDSTAVNIŠTVO
001328
5
ABBVIE
805408300564 BIOPHARMACEUTICA
palivizumab
5
LS GMBH,
PREDSTAVNIŠTVO
281
5
281
6
281
7
281
8
J06BB16
001325
2
INSTITUT ZA
860600299024
TRANSFUZIJU KRVI
4
SRBIJE
281
3
Humani antirabijski
imunoglobin
rastvor za inj.;
100i.j./ml; bočica,
1x5ml
Institut za
transfuziju krvi
Srbije
Republika
Srbija
24,
30/i.j.
Synagis
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
50mg; bočica sa
rastvaračem u
ampuli, 1x1ml
Abbvie S.R.L.
Italija
63.716,
50
Synagis
prašak i rastvarač
za rastvor za
inj.;100mg; bočica
sa rastvaračem u
ampuli, 1x1ml
Abbvie S.R.L.
Italija
105.442,
00
Act-HIB
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju;
10mcg/0.5mL;
ukupno 1 kom,
bočica sa praškom i
napunjeni injekcioni
špric sa
rastvaračem, 1 x
0.5mL
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
933, 70
Hiberix
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
10mcg/0, 5ml;
liobočica sa
rastvaračem u
bočici, 1x0, 5ml
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
878, 50
Hiberix
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
10mcg/0, 5ml;
liobočica sa
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
84.984,
10
vakcina protiv
Haemophilus
influenzae tip B,
konjugovana
J07AG01
001185
J07AG01
7
366005309526 SANOFI-AVENTIS
1
D.O.O
vakcina protiv
Haemophilus
influenzae tip B,
konjugovana
281
9
J07AG01
001191
6
GLAXOSMITHKLINE
860610368336
EXPORT LIMITED 6
PREDSTAVNIŠTVO
vakcina protiv
Haemophilus
influenzae tip B,
konjugovana
282
0
001191
J07AG01
7
GLAXOSMITHKLINE
860610368337
EXPORT LIMITED 3
PREDSTAVNIŠTVO
vakcina protiv
Haemophilus
influenzae tip B,
konjugovana
rastvaračem u
bočici, 100x0, 5ml
282
1
282
2
282
3
282
4
282
5
vakcina protiv
meningitisa (tip A i
C), polisaharidna
J07AH03
J07AH03
001185
8
366005304926 SANOFI-AVENTIS
4
D.O.O
J07AJ52
Meningococcal A + C
Sanofi-Aventis
ZRT.; Sanofi
Pasteur S.A.
Mađarska;
Francuska
912, 80
Boostrix
suspenzija za
injekciju u
napunjenom
injekcionom špricu;
2.5Lf/0.5mL +
5Lf/0.5mL +
8mcg/0.5mL +
8mcg/0.5mL +
2.5mcg/0.5mL;
ukupno 1 kom,
napunjen injekcioni
špric, 1 x 0.5 mL
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
1.788, 90
Tripacel
suspenzija za
injekciju;
10mcg/0.5mL+
5mcg/0.5mL+
5mcg/0.5mL+
Sanofi Pasteur
Limited
Kanada
933, 00
vakcina protiv
difterije, tetanusa i
pertusisa
(acelularna),
adsorbovana
J07AJ52
J07AJ52
vakcina protiv
meningitisa (tip A i
C), polisaharidna
prašak i rastvarač
za suspenziju za
injekciju u
napunjenom
injekcionom špricu;
50mcg/0.5mL +
50mcg/0.5mL;
ukupno 1 kom,
bočica sa praškom i
napunjeni injekcioni
špric sa
rastvaračem, 1 x
0.5mL
001192
1
001192
2
GLAXOSMITHKLINE
860601534014
EXPORT LIMITED 2
PREDSTAVNIŠTVO
697177004322
SANOFI-AVENTIS
D.O.O
vakcina protiv
difterije, tetanusa i
pertusisa
(acelularna),
adsorbovana
vakcina protiv
difterije, tetanusa i
pertusisa
(acelularna),
adsorbovana
3mcg/0.5mL+
30i.j./0.5mL+
40i.j./0.5mL;
ukupno 1 kom;
bočica staklena,
1x0.5mL
282
6
vakcina protiv
pneumokoka,
polivalentna
J07AL01
282
7
J07AL01
282
8
J07AL02
001185
6
366005308368
8;
SANOFI-AVENTIS
366005308304 D.O.O
6;
vakcina protiv
pneumokoka,
polivalentna
pneumokokna
polisaharidna
konjugovana
Pneumo 23
rastvor za injekciju
u napunjenom
injekcionom špricu;
25mcg/0.5mL +
25mcg/0.5mL +
25mcg/0.5mL +
25mcg/0.5mL +
25mcg/0.5mL +
25mcg/0.5mL +
25mcg/0.5mL +
25mcg/0.5mL +
25mcg/0.5mL +
25mcg/0.5mL +
25mcg/0.5mL +
25mcg/0.5mL +
25mcg/0.5mL +
25mcg/0.5mL +
25mcg/0.5mL +
25mcg/0.5mL +
25mcg/0.5mL +
25mcg/0.5mL +
25mcg/0.5mL +
25mcg/0.5mL +
25mcg/0.5mL +
25mcg/0.5mL +
25mcg/0.5mL;
ukupno 1 kom,
napunjen injekcioni
špric, 1 x 0.5mL
Sanofi-Aventis
ZRT.; Sanofi
Pasteur S.A.
Mađarska;
Francuska
1.829, 10
vakcina,
adsorbovana
282
9
283
0
J07AL02
J07AL02
001193
5
001193
6
PFIZER H.C.P.
860600741173
CORPORATION 7
PREDSTAVNIŠTVO
PFIZER H.C.P.
860600741175
CORPORATION 1
PREDSTAVNIŠTVO
pneumokokna
polisaharidna
konjugovana
vakcina,
adsorbovana
pneumokokna
polisaharidna
konjugovana
vakcina,
adsorbovana
Prevenar 13
suspenzija za
injekciju u
napunjenom
injekcionom špricu;
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
4.4mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
3.2mcg/0.5mL;
ukupno 1 kom,
napunjen injekcioni
špric sa iglom, 1 x
0.5 mL
Wyeth
Pharmaceuticals
Velika Britanija
5.736, 10
Prevenar 13
suspenzija za
injekciju u
napunjenom
injekcionom špricu;
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
4.4mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
Wyeth
Pharmaceuticals
Velika Britanija
57.361,
30
3.2mcg/0.5mL;
ukupno 10 kom,
napunjen injekcioni
špric, 10 x 0.5 mL
283
1
283
2
283
3
J07AL02
001193
7
PFIZER H.C.P.
860600741174
CORPORATION 4
PREDSTAVNIŠTVO
Prevenar 13
Wyeth
Pharmaceuticals
Velika Britanija
57.361,
30
Synflorix
suspenzija za inj.;
1mcg/0, 5ml +
3mcg/0, 5ml +
1mcg/0, 5ml +
1mcg/0, 5ml+
1mcg/0, 5ml +
1mcg/0, 5ml +
1mcg/0, 5ml +
3mcg/0, 5ml +
3mcg/0, 5ml +
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
5.503, 90
pneumokokna
polisaharidna
konjugovana
vakcina,
adsorbovana
J07AL52
J07AL52
pneumokokna
polisaharidna
konjugovana
vakcina,
adsorbovana
suspenzija za
injekciju u
napunjenom
injekcionom špricu;
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
4.4mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
2.2mcg/0.5mL +
3.2mcg/0.5mL;
ukupno 10 kom,
napunjen injekcioni
špric sa iglom, 10 x
0.5 mL
001185
9
GLAXOSMITHKLINE
860610368390
EXPORT LIMITED 8
PREDSTAVNIŠTVO
pneumokokna
polisaharidna
konjugovana
vakcina,
adsorbovana
1mcg/0, 5ml;
bočica, 1x0.5ml
001186
0
GLAXOSMITHKLINE
860610368388
EXPORT LIMITED 5
PREDSTAVNIŠTVO
pneumokokna
polisaharidna
konjugovana
vakcina,
adsorbovana
283
4
J07AL52
283
5
J07AM01
283
6
001184
J07AM01
0
INSTITUT ZA
860500170012 VIRUSOLOGIJU,
0
VAKCINE I SERUME
„TORLAK“
vakcina protiv
tetanusa,
adsorbovana
283
7
001184
J07AM01
1
INSTITUT ZA
860500170013 VIRUSOLOGIJU,
7
VAKCINE I SERUME
„TORLAK“
vakcina protiv
tetanusa,
adsorbovana
283
8
001151
J07AM01
2
INSTITUT ZA
860500170015 VIRUSOLOGIJU,
1
VAKCINE I SERUME
„TORLAK“
vakcina protiv
tetanusa,
adsorbovana
283
9
J07AM51
284
0
001183
J07AM51
1
Synflorix
suspenzija za inj. u
napunjenom
injekcionom špricu;
1mcg/0, 5ml +
3mcg/0, 5ml +
1mcg/0, 5ml +
1mcg/0, 5ml+
1mcg/0, 5ml +
1mcg/0, 5ml +
1mcg/0, 5ml +
3mcg/0, 5ml +
3mcg/0, 5ml +
1mcg/0, 5ml,
napunjen inj. špric,
1x0, 5ml
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
5.503, 90
Tetavaksal-T
suspenzija za inj.;
40i.j./0, 5ml;
ampula, 1x0, 5ml
Institut za
virusologiju,
vakcine i
serume“Torlak“
Republika
Srbija
198, 30
Tetavaksal-T
suspenzija za inj.;
40i.j./0, 5ml;
ampula, 10x0, 5ml
Institut za
virusologiju,
vakcine i
serume“Torlak“
Republika
Srbija
1.454, 60
Tetavaksal-T
suspenzija za inj.;
40i.j./0, 5ml;
bočica, 10x5ml
Institut za
virusologiju,
vakcine i
serume“Torlak“
Republika
Srbija
9.549, 30
Ditevaksal -T
suspenzija za inj.;
30i.j./0, 5ml+
40i.j/0, 5ml; bočica,
10x5ml
Institut za
virusologiju,
vakcine i
serume“Torlak“
Republika
Srbija
8.898, 00
vakcina protiv
tetanusa,
adsorbovana
vakcina protiv
difterije i tetanusa,
adsorbovana
INSTITUT ZA
860500170041 VIRUSOLOGIJU,
0
VAKCINE I SERUME
„TORLAK“
vakcina protiv
difterije i tetanusa,
adsorbovana
284
1
284
2
284
3
284
4
001101
J07AM51
7
INSTITUT ZA
860500170035 VIRUSOLOGIJU,
9
VAKCINE I SERUME
„TORLAK“
vakcina protiv
difterije i tetanusa,
adsorbovana
J07AM52
001114
J07AM52
7
INSTITUT ZA
860500170045 VIRUSOLOGIJU,
8
VAKCINE I SERUME
„TORLAK“
vakcina protiv
difterije, tetanusa i
velikog kašlja ,
adsorbovana
J07AN01
001118
5
INSTITUT ZA
860500170028 VIRUSOLOGIJU,
1
VAKCINE I SERUME
„TORLAK“
vakcina protiv
tuberkuloze
(atenuirani bacili
M.bovis, soj BCG)
284
6
J07AP03
vakcina protiv
trbušnog tifusa,
polisaharidna
J07AP03
vakcina protiv
trbušnog tifusa,
polisaharidna
J07AX..
Institut za
virusologiju,
vakcine i
serume“Torlak“
Republika
Srbija
8.898, 00
Aldipete-T
suspenzija za inj.;
40i.j./0, 5ml+
30i.j./0, 5ml+
4i.j/0, 5ml; bočica,
10x5ml
Institut za
virusologiju,
vakcine i
serume“Torlak“
Republika
Srbija
17.543,
70
BCG vakcina
liofilizovana
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
1mg/ml; liobočica
sa rastvaračem u
ampuli, 5x1ml
Institut za
virusologiju,
vakcine i
serume“Torlak“
Republika
Srbija
5.247, 50
Typhim VI
rastvor za inj. u
napunjenom
Sanofi Pasteur S.A.; Francuska;
inj.špricu; 25mcg/0,
Sanofi-Aventis ZRT Mađarska
5ml; napunjeni inj.
špric, 1x0, 5ml
vakcina protiv
tuberkuloze
(atenuirani bacili
M.bovis, soj BCG)
J07AN01
284
8
suspenzija za inj.;
30i.j./0, 5ml+
40i.j/0, 5ml; bočica,
10x5ml
vakcina protiv
difterije, tetanusa i
velikog kašlja ,
adsorbovana
284
5
284
7
Ditevaksal -T za
odrasle
001188
5
366005309304 SANOFI-AVENTIS
5
D.O.O
vakcina protiv
difterije, tetanusa,
pertusisa
(acelularna),
hepatitisa B
(rekombinantna),
poliomijelitisa
(inaktivisana) i
Haemophilus
1.299, 10
influenzae tip b
(konjugovana,
adsorbovana),
kombinovana
284
9
J07AX..
285
0
J07BB02
285
1
J07BB02
001192
6
GLAXOSMITHKLINE
860610368343
EXPORT LIMITED 4
PREDSTAVNIŠTVO
vakcina protiv
difterije, tetanusa,
pertusisa
(acelularna),
hepatitisa B
(rekombinantna),
poliomijelitisa
(inaktivisana) i
Haemophilus
influenzae tip b
(konjugovana,
adsorbovana),
kombinovana
Infanrix hexa
prašak i suspenzija
za suspenziju za
inj.; 30i.j./0, 5ml+
25mcg/0, 5ml+
40D.j./0, 5ml+
8D.j./0, 5ml+
32D.j./0, 5ml+
GlaxoSmithKline
25mcg/0, 5ml+
Biologicals S.A.
8mcg/0, 5ml+
10mcg/0.5ml+
40i.j./0, 5ml+
10mcg PRP/0, 5ml i
20-40mcg T/0, 5ml;
napunjen inj. špric i
bočica, 1x0, 5ml
Belgija
5.615, 90
Fluarix
suspenzija za inj.u
napunjenom
inj.špricu, 15mcg /
0.5ml + 15mcg /
0.5ml + 15mcg /
0.5ml; 1x0, 5ml
SmithKline
Biologicals
Nemačka
542, 80
Abbott Biologicals
B.V.
Holandija
632, 60
Abbott Biologicals
B.V.
Holandija
6.323, 20
vakcina protiv gripa
(fragmentisani
virus, inaktivisana)
001186
8
GLAXOSMITHKLINE
860610368350
EXPORT LIMITED 2
PREDSTAVNIŠTVO
vakcina protiv gripa
(fragmentisani
virus, inaktivisana)
285
2
J07BB02
001193
4
ABBOTT
800266000987
LABORATORIES S.A.
6
– PREDSTAVNIŠTVO
vakcina protiv gripa
(fragmentisani
virus, inaktivisana)
Influvac
suspenzija za
injekciju u
napunjenom
injekcionom špricu;
15mcg/doza +
15mcg/doza +
15mcg/doza;
ukupno 1 kom,
napunjen injekcioni
špric, 1 x 0.5mL
285
3
J07BB02
001193
3
800266000988 ABBOTT
3
LABORATORIES S.A.
vakcina protiv gripa
(fragmentisani
Influvac
suspenzija za
injekciju u
– PREDSTAVNIŠTVO
285
4
J07BB02
285
5
J07BB02
285
6
J07BC01
285
7
J07BC01
001187
6
001191
3
366005331404 SANOFI-AVENTIS
1
D.O.O
366005331406 SANOFI-AVENTIS
5
D.O.O
virus, inaktivisana)
vakcina protiv gripa
(fragmentisani
virus, inaktivisana)
vakcina protiv gripa
(fragmentisani
virus, inaktivisana)
napunjenom
injekcionom špricu;
15mcg/doza +
15mcg/doza +
15mcg/doza;
ukupno 10 kom,
napunjen injekcioni
špric, 10 x 0.5mL
Vaxigrip
suspenzija za inj. u
napunjenom inj.
špricu; 15mcg/doza
+ 15mcg/doza +
15mcg/doza;
napunjen inj. špric,
1x0, 5ml
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
563, 80
Vaxigrip
suspenzija za inj. u
napunjenom inj.
špricu; 15mcg/doza
+ 15mcg/doza +
15mcg/doza;
napunjen inj. špric,
20x0, 5ml
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
11.240,
70
Engerix-B
suspenzija za inj.;
10mcg/0, 5ml;
bočica, 25x0, 5ml
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
15.706,
60
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
62.826,
50
vakcina protiv
hepatitisa B,
rekombinantna
001155
3
GLAXOSMITHKLINE
860610368316
EXPORT LIMITED 8
PREDSTAVNIŠTVO
vakcina protiv
hepatitisa B,
rekombinantna
vakcina protiv
hepatitisa B,
rekombinantna
Engerix-B
suspenzija za
injekciju;
10mcg/0.5mL;
ukupno 100 kom,
bočica, 100x0.5mL
285
8
J07BC01
001191
1
GLAXOSMITHKLINE
860601534035
EXPORT LIMITED 7
PREDSTAVNIŠTVO
285
9
J07BC01
001155
1
GLAXOSMITHKLINE
860610368317
EXPORT LIMITED 5
PREDSTAVNIŠTVO
vakcina protiv
hepatitisa B,
rekombinantna
Engerix-B
suspenzija za inj.;
20mcg/1ml; bočica,
25x1ml
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
20.560,
70
286
0
J07BC01
001191
0
GLAXOSMITHKLINE
860601534036
EXPORT LIMITED 4
PREDSTAVNIŠTVO
vakcina protiv
hepatitisa B,
rekombinantna
Engerix-B
suspenzija za
injekciju;
20mcg/1mL;
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
82.243,
00
ukupno 100 kom,
bočica, 100x1mL
286
1
J07BC01
001190
7
880613630081 SANOFI-AVENTIS
4
D.O.O
vakcina protiv
hepatitisa B,
rekombinantna
286
2
J07BC01
001190
6
880613630082 SANOFI-AVENTIS
1
D.O.O
vakcina protiv
hepatitisa B,
rekombinantna
286
3
J07BC01
001190
4
880613630084 SANOFI-AVENTIS
5
D.O.O
vakcina protiv
hepatitisa B,
rekombinantna
880613630085 SANOFI-AVENTIS
2
D.O.O
vakcina protiv
hepatitisa B,
rekombinantna
286
4
J07BC01
001190
5
J07BC02
vakcina protiv
hepatitisa A
(inaktivisana,
adsorbovana)
286
6
J07BC02
vakcina protiv
hepatitisa A
(inaktivisana,
adsorbovana)
286
7
J07BC02
286
5
286
8
286
9
001186
4
366005313904 SANOFI-AVENTIS
0
D.O.O
Euvax B
suspenzija za inj.;
10mcg/0, 5ml;
bočica, 1x0, 5ml
LG Life Sciences
Južna Koreja
538, 60
Euvax B
suspenzija za
injekciju;
10mcg/0.5mL;
ukupno 10 kom,
bočica, 10x0.5mL
LG Life Sciences
Južna Koreja
5.386, 30
Euvax B
suspenzija za inj.;
20mcg/ml; bočica,
1x1ml
LG Life Sciences
Južna Koreja
982, 80
Euvax B
suspenzija za
injekciju;
20mcg/1mL;
ukupno 10 kom,
bočica, 10x1mL
LG Life Sciences
Južna Koreja
8.687, 70
Avaxim 160 U
suspenzija za inj. u
napunjenom
inj.špricu; 160
Antigen j./0.5ml;
napunjen injekcioni
špric, 1x0.5ml
Sanofi Pasteur S.A.; Francuska;
Sanofi-Aventis ZRT. Mađarska
2.574, 40
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
1.784, 70
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
2.953, 30
vakcina protiv
hepatitisa A,
inaktivisana
J07BC02
001187
1
GLAXOSMITHKLINE
860610368339
EXPORT LIMITED 7
PREDSTAVNIŠTVO
vakcina protiv
hepatitisa A,
inaktivisana
Havrix
suspenzija za
inj.;720 El.j./0,
5ml; napunjen inj.
špric, 1x0, 5ml
J07BC02
001187
2
GLAXOSMITHKLINE
860610368341
EXPORT LIMITED 0
PREDSTAVNIŠTVO
vakcina protiv
hepatitisa A,
inaktivisana
Havrix
suspenzija za
inj.;1440 El.j./1ml;
napunjen inj. špric,
1x1ml
287
0
287
1
J07BC20
vakcina protiv
hepatitisa A
(inaktivisana) i
hepatitisa B
(rekombinantna,
adsorbovana)
J07BC20
GLAXOSMITHKLINE
860610368352
EXPORT LIMITED 6
PREDSTAVNIŠTVO
vakcina protiv
hepatitisa A
(inaktivisana) i
hepatitisa B
(rekombinantna,
adsorbovana)
GLAXOSMITHKLINE
860610368351
EXPORT LIMITED 9
PREDSTAVNIŠTVO
vakcina protiv
hepatitisa A
(inaktivisana) i
hepatitisa B
(rekombinantna,
adsorbovana)
287
2
J07BC20
287
3
J07BD52
001187
4
001187
5
Twinrix Adult
suspenzija za
inj.;720 El.j./1ml+
20mcg/1ml.;
napunjen inj.špric,
1x1ml
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
3.297, 00
Twinrix Paediatric
suspenzija za inj.;
360 El.j./0.5ml +
10mcg/0.5ml;
napunjen inj.špric,
1x0.5ml
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
2.314, 00
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
9.030, 90
GlaxoSmithKline
Belgija
1.086, 50
vakcina protiv malih
boginja, zauški i
rubele
287
4
J07BD52
001195
5
287
J07BD52 001186
860610620005 MERCK SHARP &
8
DOHME D.O.O.
vakcina protiv malih
boginja, zauški i
rubele
M-M-R-VaxPRO
prašak i rastvarač
za suspenziju za
injekciju u
napunjenom
injekcionom špricu;
3logTCID50/0.5mL
+
4.1logTCID50/0.5m
L+
3logTCID50/0.5mL;
ukupno 10 kom,
bočica sa praškom i
napunjeni injekcioni
špric sa
rastvaračem, 10 x
0.5mL
860610368365 GLAXOSMITHKLINE
vakcina protiv malih
Priorix
prašak i rastvarač
5
287
6
J07BD52
287
7
J07BD52
287
8
J07BF02
287
9
J07BF02
288
0
J07BF03
288
1
J07BF03
6
6
001190
9
GLAXOSMITHKLINE
860610368367
EXPORT LIMITED 0
PREDSTAVNIŠTVO
001185
5
EXPORT LIMITED PREDSTAVNIŠTVO
366005306518 SANOFI-AVENTIS
9
D.O.O
boginja, zauški i
rubele
vakcina protiv malih
boginja, zauški i
rubele
vakcina protiv malih
boginja, zauški i
rubele
za rastvor za inj.,
liobočica sa
rastvaračem u
ampuli, 1x0.5ml
Biologicals S.A.
Priorix
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.,
liobočica sa
rastvaračem u
ampuli, 100x0.5ml
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Trimovax
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju; 3log
CCID50 + 3.7log
CCID50 + 3log
CCID50; ukupno 10
kom, bočica sa
praškom i ampula
sa rastvaračem, 10
x 0.5mL
Sanofi Pasteur S.A.; Francuska;
Sanofi-Aventis ZRT. Mađarska
Belgija
105.671,
90
7.494, 70
vakcina protiv dečije
paralize, (oralna)
201171
0
366005309021 SANOFI-AVENTIS
1
D.O.O
vakcina protiv dečije
OPVERO
paralize, (oralna)
oralna suspenzija;
najmanje
106CCID50 /0.1ml +
najmanje
Sanofi Pasteur S.A.
105CCID50 /0.1ml +
najmanje
105.8CCID50/0.1ml;
bočica, 10x1 ml
Francuska
4.854, 40
suspenzija za inj. u
napunjenom
inj.špricu; 40
D.j/0.5ml + 8
D.j/0.5ml + 32
D.j/0.5ml;
napunjeni inj. špric,
Francuska
677, 70
vakcina protiv
poliomijelitisa,
inaktivisana
001189
5
366005305904 SANOFI-AVENTIS
1
D.O.O
vakcina protiv
poliomijelitisa,
inaktivisana
Imovax Polio
Sanofi Pasteur S.A.
1x0, 5ml
288
2
288
3
288
4
vakcina protiv
besnila (inaktivisani
celi virusi rabiesa)
J07BG01
J07BG01
001186
3
366005308449 SANOFI-AVENTIS
4
D.O.O
J07BH01
288
6
J07BK01
288
7
J07BK01
288
8
J07BL01
288
9
J07BL01
Verorab
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
5.213, 00
Rota Teq
oralni rastvor; 3,
01x10exp6 i.j./doza
+ 4, 39x10exp6
i.j./doza + 5,
98x10exp6 i.j./doza
+ 3, 51x10exp6
i.j./doza + 4,
13x10exp6
i.j./doza; tuba,
1x2ml
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
4.091, 40
Varilrix
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
10exp3.3
PFU/0.5ml; bočica i
rastvarač u
napunjenom inj.
špricu, 1x0.5ml
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
3.642, 10
Stamaril
prašak i rastvarač
za suspenziju za
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
2.218, 50
živa vakcina protiv
gastroenteritisa
izazvanog
rotavirusom
J07BH01
288
5
vakcina protiv
besnila (inaktivisani
celi virusi rabiesa)
prašak i rastvarač
za suspenziju za
inj., 2.5ij/0.5ml;
bočica sa
rastvaračem u
ampuli, 5x0.5ml
201191
2
860010345354 MERCK SHARP &
7
DOHME D.O.O.
živa vakcina protiv
gastroenteritisa
izazvanog
rotavirusom
vakcina protiv
varičele, živa
001192
7
GLAXOSMITHKLINE
860610368344
EXPORT LIMITED 1
PREDSTAVNIŠTVO
vakcina protiv
varičele, živa
vakcina protiv žute
groznice (živa
atenuirana)
001189
3
366005310526 SANOFI-AVENTIS
7
D.O.O
vakcina protiv žute
groznice (živa
atenuirana)
289
0
289
1
289
2
289
3
289
4
289
5
J07BM01
vakcina protiv
humanog papiloma
virusa (tipovi 6, 11,
16, 18),
rekombinantna
001190
J07BM01
3
860010345353 MERCK SHARP &
0
DOHME D.O.O.
vakcina protiv
humanog papiloma
virusa (tipovi 6, 11,
16, 18),
rekombinantna
860010345352 MERCK SHARP &
3
DOHME D.O.O.
vakcina protiv
humanog papiloma
virusa (tipovi 6, 11,
16, 18),
rekombinantna
J07BM01
001190
2
inj.; 1000LD 50/0,
5ml; bočica i
rastvarač u
napunjenom inj.
špricu, 1x0, 5ml
Gardasil
suspenzija za inj.;
20μg+ 40μg+
40μg+ 20μg;
bočica, 1x0, 5ml
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
12.481,
20
Gardasil
suspenzija za inj. u
napunjenom
injekcionom špricu;
20mcg+ 40mcg+
40mcg+ 20mcg;
napunjen injekcioni
špric, 1x0, 5ml
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
12.480,
20
suspenzija za inj.;
20mcg/0, 5ml+
20mcg/0, 5ml;
napunjen inj.špric,
1x0, 5ml
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
9.998, 50
J07BM02
vakcina protiv
humanog papiloma
virusa (tipovi 16 i
18), rekombinantna,
ađuvantna,
adsorbovana
J07BM02
vakcina protiv
humanog papiloma
virusa (tipovi 16 i
Cervarix
18), rekombinantna,
ađuvantna,
adsorbovana
J07CA01
001191
5
GLAXOSMITHKLINE
860610968319
EXPORT LIMITED 9
PREDSTAVNIŠTVO
vakcina protiv
difterije, tetanusa i
poliomijelitisa
(inaktivisana,
adsorbovana)
289
6
289
7
289
8
289
9
J07CA01
001195
0
366005308768 SANOFI-AVENTIS
6
D.O.O
J07CA06
Dultavax
Infanrix-IPV + Hib
prašak i suspenzija
za suspenziju za
inj.; 30i.j./0, 5ml+
25mcg/0, 5ml+
40D.j./0, 5ml+
8D.j./0, 5ml+
32D.j./0, 5ml+
GlaxoSmithKline
25mcg/0, 5ml+
Biologicals S.A.
8mcg/0, 5ml+
40i.j./0, 5ml+
10mcg PRP/0, 5ml i
20-40mcg T/0, 5ml;
napunjen inj. špric i
bočica, 1x0, 5ml
Pentaxim
prašak i suspenzija
za suspenziju za
injekciju u
napunjenom
injekcionom špricu;
30i.j./0.5ml+
40i.j./0.5ml+
Sanofi-Aventis
ZRT.; Sanofi
Pasteur S.A.
Mađarska;
Francuska
1.574, 60
Belgija
3.022, 70
vakcina protiv H.
influenzae tip B,
adsorbovana
difterije i tetanusa i
acelularna pertusisa
i inaktivisana
poliomijelitisa 1, 2 i
3
J07CA06
J07CA06
vakcina protiv
difterije, tetanusa i
poliomijelitisa
(inaktivisana,
adsorbovana)
suspenzija za
injekciju u
napunjenom
injekcionom špricu;
2i.j./0.5mL +
20i.j./0.5mL +
40D.j./0.5mL +
8D.j./0.5mL +
32D.j./0.5mL;
ukupno 1 kom,
napunjeni injekcioni
špric, 1 x 0.5 mL
001192
5
001192
9
GLAXOSMITHKLINE
860610368348
EXPORT LIMITED 9
PREDSTAVNIŠTVO
vakcina protiv
difterije, tetanusa,
pertusisa
(acelularna),
poliomijelitisa
(inaktivisana) i
Haemophilus
influenzae tip b
(konjugovana,
adsorbovana),
kombinovana
366005328358
3;
SANOFI-AVENTIS
366005328363 D.O.O
7
vakcina protiv H.
influenzae tip B,
adsorbovana
difterije i tetanusa i
acelularna pertusisa
i inaktivisana
poliomijelitisa 1, 2 i
Sanofi Pasteur S.A.; Francuska;
Sanofi-Aventis ZRT Mađarska
2.970, 40
3
25mcg/0.5ml+
25mcg/ 0.5ml+
40D.j./0.5ml.+
8D.j./0.5ml.+
32D.j./0.5ml+
10mcg/0.5ml;
ukupno 1 kom;
bočica i napunjeni
injekcioni špric sa
dodatkom jedne ili
dve igle, 1x0.5ml
290
0
L
ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI
290
1
L01AA01
ciklofosfamid
290
2
L01AA01
003150
0
541376029363
DIACELL D.O.O.
9
ciklofosfamid
Endoxan
prašak za rastvor za
Baxter Oncology
inj. bočica,
GmbH
1x500mg
Nemačka
445, 80
290
3
L01AA01
003150
1
541376029513
DIACELL D.O.O.
8
ciklofosfamid
Endoxan
prašak za rastvor za Baxter Oncology
inj. bočica, 1x1g
GmbH
Nemačka
810, 50
290
4
L01AA06
290
5
L01AA06
Holoxan
prašak za rastvor za Baxter Oncology
inj. bočica, 1x1g
GmbH
Nemačka
2.567, 40
290
6
L01AX03
290
7
103100
L01AX03
0
860610640762 ALVOGEN PHARMA
4
D.O.O.
Astrodal
kapsula, tvrda;
100mg; ukupno 5
kom, kesica, 5 x 1
kom
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
22.760,
70
290
8
103100
L01AX03
1
860610640763 ALVOGEN PHARMA
1
D.O.O.
Astrodal
kapsula, tvrda;
250mg; ukupno 5
kom, kesica, 5 x 1
kom
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
55.800,
60
290
9
103141
L01AX03
0
401154801699
HEMOFARM AD
2
Lostris
kapsula, tvrda;
20mg; ukupno 5
kom, bočica, 1 x 5
kom
Cell Pharm GMBH;
Nerpharma S.r.l.;
Haupt Pharma
Amareg GMBH
Nemačka;
Italija;
Nemačka
4.802, 10
ifosfamid
003105
1
541376029365
DIACELL D.O.O.
3
ifosfamid
temozolomid
temozolomid
temozolomid
temozolomid
291
0
103141
L01AX03
2
401154801700
HEMOFARM AD
5
291
1
103141
L01AX03
1
401154801701
HEMOFARM AD
2
291
2
291
3
291
4
291
5
291
6
291
7
L01AX03
L01AX03
L01AX03
L01AX03
L01AX03
L01AX03
103139
9
103140
0
103140
1
103140
2
103140
3
103140
4
temozolomid
temozolomid
860610674374
TEVA SERBIA D.O.O. temozolomid
6
860610674376
TEVA SERBIA D.O.O. temozolomid
0
860610674378
TEVA SERBIA D.O.O. temozolomid
4
860610674380
TEVA SERBIA D.O.O. temozolomid
7
860610674382
TEVA SERBIA D.O.O. temozolomid
1
860610674384
TEVA SERBIA D.O.O. temozolomid
5
Lostris
kapsula, tvrda;
100mg; ukupno 5
kom, bočica, 1 x 5
kom
Cell Pharm GMBH;
Nerpharma S.r.l.;
Haupt Pharma
Amareg GMBH
Nemačka;
Italija;
Nemačka
22.760,
70
Lostris
kapsula, tvrda;
250mg; ukupno 5
kom, bočica, 1 x 5
kom
Cell Pharm GMBH;
Nerpharma S.r.l.;
Haupt Pharma
Amareg GMBH
Nemačka;
Italija;
Nemačka
55.800,
60
Temazol
kapsula, tvrda;
5mg; ukupno 5
kom, bočica, 1 x 5
kom
Nerpharma S.r.l.;
Haupt Pharma
Amareg GMBH;
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Italija;
Nemačka;
Hrvatska
1.158, 30
Temazol
kapsula, tvrda;
20mg; ukupno 5
kom, bočica, 1 x 5
kom
Nerpharma S.r.l.;
Haupt Pharma
Amareg GMBH;
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Italija;
Nemačka;
Hrvatska
4.802, 10
Temazol
kapsula, tvrda;
100mg; ukupno 5
kom, bočica, 1 x 5
kom
Nerpharma S.r.l.;
Haupt Pharma
Amareg GMBH;
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Italija;
Nemačka;
Hrvatska
22.760,
70
Temazol
kapsula, tvrda;
140mg; ukupno 5
kom, bočica, 1 x 5
kom
Nerpharma S.r.l.;
Haupt Pharma
Amareg GMBH;
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Italija;
Nemačka;
Hrvatska
32.370,
70
Temazol
kapsula, tvrda;
180mg; ukupno 5
kom, bočica, 1 x 5
kom
Nerpharma S.r.l.;
Haupt Pharma
Amareg GMBH;
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Italija;
Nemačka;
Hrvatska
41.447,
90
Temazol
kapsula, tvrda;
250mg; ukupno 5
kom, bočica, 1 x 5
kom
Nerpharma S.r.l.;
Haupt Pharma
Amareg GMBH;
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Italija;
Nemačka;
Hrvatska
55.800,
60
291
8
L01AX03
103140
7
860610317031 MERCK SHARP &
6
DOHME D.O.O.
temozolomid
Temodal
kaps., tvrda, 5x5mg
Schering-Plough
Labo N.V.
Belgija
1.797, 00
291
9
L01AX03
103143
0
860610317059 MERCK SHARP &
0
DOHME D.O.O.
temozolomid
Temodal
kaps., tvrda; kesica, Schering-Plough
5x5mg
Labo N.V.
Belgija
1.797, 00
292
0
L01AX03
103140
5
860610317027 MERCK SHARP &
9
DOHME D.O.O.
temozolomid
Temodal
kaps., tvrda,
5x20mg
Schering-Plough
Labo N.V.
Belgija
5.993, 50
292
1
L01AX03
103143
1
860610317060 MERCK SHARP &
6
DOHME D.O.O.
temozolomid
Temodal
kaps., tvrda; kesica, Schering-Plough
5x20mg
Labo N.V.
Belgija
5.993, 50
292
2
L01AX03
103140
8
860610317028 MERCK SHARP &
6
DOHME D.O.O.
temozolomid
Temodal
kaps., tvrda,
5x100mg
Schering-Plough
Labo N.V.
Belgija
29.351,
00
292
3
L01AX03
103143
2
860610317061 MERCK SHARP &
3
DOHME D.O.O.
temozolomid
Temodal
kaps., tvrda; kesica, Schering-Plough
5x100mg
Labo N.V.
Belgija
29.351,
00
292
4
L01AX03
103140
6
860610317032 MERCK SHARP &
3
DOHME D.O.O.
temozolomid
Temodal
kaps., tvrda,
5x250mg
Schering-Plough
Labo N.V.
Belgija
70.109,
50
292
5
L01AX03
103143
3
860610317062 MERCK SHARP &
0
DOHME D.O.O.
temozolomid
Temodal
kaps., tvrda; kesica, Schering-Plough
5x250mg
Labo N.V.
Belgija
70.109,
50
292
6
103141
L01AX03
4
860600708413 PHARMASWISS
9
D.O.O.
temozolomid
Temozolomide
PharmaSwiss
kapsula, tvrda;
100mg; ukupno 5
kom, bočica, 1 x 5
kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
22.760,
70
292
7
103141
L01AX03
3
860600708419 PHARMASWISS
1
D.O.O.
temozolomid
Temozolomide
PharmaSwiss
kapsula, tvrda;
100mg; ukupno 20
kom, kesica, 20 x 1
kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
91.042,
70
292
8
103141
L01AX03
6
860600708414 PHARMASWISS
6
D.O.O.
temozolomid
Temozolomide
PharmaSwiss
kapsula, tvrda;
140mg; ukupno 5
kom, bočica, 1 x 5
kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
32.370,
70
292
9
103141
L01AX03
5
860600708420 PHARMASWISS
7
D.O.O.
temozolomid
Temozolomide
PharmaSwiss
kapsula, tvrda;
140mg; ukupno 20
kom, kesica, 20 x 1
kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
129.483,
00
293
0
103141
L01AX03
8
860600708415 PHARMASWISS
3
D.O.O.
temozolomid
Temozolomide
PharmaSwiss
kapsula, tvrda;
180mg; ukupno 5
kom, bočica, 1 x 5
kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
41.447,
90
293
1
103141
L01AX03
7
860600708421 PHARMASWISS
4
D.O.O.
293
2
103142
L01AX03
0
860600708416 PHARMASWISS
0
D.O.O.
293
3
103141
L01AX03
9
860600708422 PHARMASWISS
1
D.O.O.
293
4
L01AX04
293
5
003903
L01AX04
1
403735301312
QUATALIA D.O.O.
4
293
6
003903
L01AX04
0
403735301313
QUATALIA D.O.O.
1
293
7
temozolomid
Temozolomide
PharmaSwiss
kapsula, tvrda;
180mg; ukupno 20
kom, kesica, 20 x 1
kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
165.791,
60
temozolomid
Temozolomide
PharmaSwiss
kapsula, tvrda;
250mg; ukupno 5
kom, bočica, 1 x 5
kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
55.800,
60
temozolomid
Temozolomide
PharmaSwiss
kapsula, tvrda;
250mg; ukupno 20
kom, kesica, 20 x 1
kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
223.202,
40
Dakarbazin
Medac Gesellschaft
prašak za rastvor za
fur klinische
inj./inf., bočica,
Spezialpraparate
1x500mg
M.B.H.
Nemačka
1.322, 80
Dakarbazin
Medac Gesellschaft
prašak za rastvor za
fur klinische
inj./inf., bočica,
Spezialpraparate
1x1000mg
M.B.H.
Nemačka
2.645, 70
Dakarbazin
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju;
100mg; ukupno 10
kom, bočica, 10 x
100mg
Medac Gesellschaft
fur klinische
Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
10.991,
90
Dakarbazin
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju;
200mg; ukupno 10
kom, bočica, 10 x
200mg
Medac Gesellschaft
fur klinische
Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
21.984,
00
Methotrexat Ebewe
rastvor za injekciju
u napunjenom
injekcionom špricu;
20mg/mL; ukupno
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
1.421, 40
dakarbazin
003903
L01AX04
2
293
8
L01AX04
003903
3
293
9
L01BA01
294
0
003433
L01BA01
2
403735301310
QUATALIA D.O.O.
0
403735301311
QUATALIA D.O.O.
7
dakarbazin
dakarbazin
dakarbazin
dakarbazin
metotreksat
SANDOZ
860601089352 PHARMACEUTICALS
0
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
metotreksat
1 kom, napunjen
injekcioni špric, 1 x
1 mL
294
1
L01BA01
003418
0
PFIZER H.C.P.
860600741097
CORPORATION 6
PREDSTAVNIŠTVO
metotreksat
Methotrexate
rastvor za inj.;
50mg/2ml; bočica,
5x2ml
Pfizer (Perth) Pty.
Limited
Australija
2.302, 30
294
2
L01BA01
003418
1
PFIZER H.C.P.
860600741098
CORPORATION 3
PREDSTAVNIŠTVO
metotreksat
Methotrexate
rastvor za inj.;
500mg/20ml;
bočica, 1x20ml
Pfizer (Perth) Pty.
Limited
Australija
2.864, 70
294
3
L01BA01
003418
3
860610310039
TEVA SERBIA D.O.O. metotreksat
9
Methotrexate-Teva
rastvor za inj.;
25mg/ml; bočica,
1x2ml
Pharmachemie B.V.
Holandija
559, 60
294
4
L01BA01
003418
2
860610310040
TEVA SERBIA D.O.O. metotreksat
5
Methotrexate-Teva
rastvor za inj.;
25mg/ml; bočica,
1x20ml
Pharmachemie B.V.
Holandija
3.061, 90
294
5
003415
L01BA01
2
403735300568
QUATALIA D.O.O.
6
Metoject
rastvor za inj.;
10mg/ml ;
napunjen inj.špric,
1x1ml
Medac Gesellschaft
fur klinische
Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
1.106, 20
294
6
003415
L01BA01
1
403735300569
QUATALIA D.O.O.
3
Metoject
rastvor za inj.;
15mg/1, 5ml ;
napunjen inj.špric,
1x1, 5ml
Medac Gesellschaft
fur klinische
Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
1.455, 00
294
7
003415
L01BA01
3
403735300570
QUATALIA D.O.O.
9
Metoject
rastvor za inj.;
20mg/2ml ;
napunjen inj.špric,
1x2ml
Medac Gesellschaft
fur klinische
Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
1.421, 40
294
8
003415
L01BA01
4
403735301283
QUATALIA D.O.O.
7
Metoject
rastvor za inj.;
25mg/2, 5ml ;
napunjen inj.špric,
1x2, 5ml
Medac Gesellschaft
fur klinische
Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
1.661, 20
294
9
L01BA04
295
0
003441
L01BA04
3
Alimta
prašak za
koncentrat za
rastvor za inf.,
bočica, 1x500mg
Lilly France S.A.S.
Francuska
149.598,
90
metotreksat
metotreksat
metotreksat
metotreksat
pemetreksed
ELI LILLY (SUISSE)
501460210127
SA 5
PREDSTAVNIŠTVO
pemetreksed
295
1
L01BB04
295
2
L01BB04
295
3
L01BB05
295
4
L01BB05
103402
2
860700001930 SANOFI-AVENTIS
2
D.O.O
295
5
L01BB05
003402
0
860700001931 SANOFI-AVENTIS
9
D.O.O
003401
9
SANDOZ
860601089368 PHARMACEUTICALS
1
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
003401
8
SANDOZ
860601089369 PHARMACEUTICALS
8
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
295
6
L01BB05
kladribin
003402
5
L01BB05
295
8
003480
L01BB05
0
295
9
L01BB05
296
0
L01BB06
L01BB06
rastvor za injekciju,
5x(10mg)/5ml
Lipomed AG
Švajcarska
157.343,
80
fludarabin
Fludara
film tabl. 20x10mg
Schering AG
Nemačka
50.448,
10
fludarabin
Fludara
liofilizat za rastvor
za inj., bočica,
5x50mg
Schering AG
Nemačka
61.981,
50
Fludarabin Ebewe
koncentrat za
rastvor za
injekciju/infuziju;
50mg/2mL; ukupno
1 kom, bočica
staklena, 1 x 2 mL
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
8.540, 60
Fludarabin Ebewe
koncentrat za
rastvor za
injekciju/infuziju;
50mg/2mL; ukupno
5 kom, bočica
staklena, 5 x 2 mL
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
42.697,
70
860610674353
TEVA SERBIA D.O.O. fludarabin
1
Fludarabine-Teva
koncentrat za
rastvor za inj./inf.;
25mg/ml; bočica
staklena, 1x2ml
Pharmachemie B.V.
Holandija
8.540, 60
594472036003
ACTAVIS D.O.O.
5
Sindarabin
prašak za rastvor za
S.C. Sindaninj./inf.; 50mg;
Pharma S.R.L.
bočica, 1x50mg
Rumunija
7.530,
30*
Evoltra
koncentrat za
rastvor za infuziju;
1mg/mL; ukupno 1
kom, bočica
staklena, 1 x 20 mL
Velika Britanija; 178.536,
Holandija
20
kladribin
fludarabin
295
7
296
1
Litak
768055172013
UNI-CHEM D.O.O.
3
003480
1
fludarabin
fludarabin
fludarabin
klofarabin
003480
2
035846886001 SANOFI-AVENTIS
9
D.O.O
klofarabin
Genzyme Limited;
Pharmachemie B.V.
296
2
L01BC01
296
3
003435
L01BC01
0
SANDOZ
908888244722 PHARMACEUTICALS
0
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
296
4
003435
L01BC01
1
SANDOZ
908888244723 PHARMACEUTICALS
7
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
296
5
003435
L01BC01
2
SANDOZ
908888244724 PHARMACEUTICALS
4
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
296
6
L01BC01
citarabin
003414
0
PFIZER H.C.P.
403454100505
CORPORATION 3
PREDSTAVNIŠTVO
citarabin
citarabin
citarabin
citarabin
Alexan ″Ebewe″
rastvor za
injekciju/infuziju;
100mg/5ml; bočica,
1x5ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
297, 30
Alexan ″Ebewe″
rastvor za
injekciju/infuziju;
500mg/10ml;
bočica, 1x10ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
1.301, 60
Alexan ″Ebewe″
rastvor za
injekciju/infuziju;
1000mg/20ml;
bočica, 1x20ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
2.262, 30
Cytosar
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
100mg/5ml;
liobočica sa
rastvaračem u
ampuli, 1x5ml
Actavis Italy S.P.A.
Italija
337, 30
296
7
L01BC01
003414
1
PFIZER H.C.P.
403454100506
CORPORATION 0
PREDSTAVNIŠTVO
citarabin
Cytosar
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
500mg/10ml;
liobočica sa
rastvaračem u
ampuli, 1x10ml
Actavis Italy S.P.A.
Italija
1.274, 40
296
8
L01BC01
003414
2
PFIZER H.C.P.
403454100507
CORPORATION 7
PREDSTAVNIŠTVO
citarabin
Cytosar
prašak za rastvor za
Actavis Italy S.P.A.
inj., bočica , 1x1g
Italija
2.781, 80
296
9
L01BC02
297
0
003432
L01BC02
4
SANDOZ
908888132068 PHARMACEUTICALS
5
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
fluorouracil
5-Fluorouracil , ,
Ebewe“
rastvor za inj./ inf.,
250mg/5ml;
ampula, 5x5ml
Ebewe Arzneimittel
GmbH
Austrija
949, 30
297
1
L01BC02
003432
5
SANDOZ
908888131430
PHARMACEUTICALS
1
D.D. -
fluorouracil
5-Fluorouracil , ,
Ebewe“
koncentrat za
rastvor za inj./ inf.;
500mg/10ml;
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
1.402, 40
fluorouracil
PREDSTAVNIŠTVO
297
2
L01BC02
297
3
003416
L01BC02
5
403735301301
QUATALIA D.O.O.
8
297
4
003416
L01BC02
7
403735301302
QUATALIA D.O.O.
5
297
5
003416
L01BC02
6
403735301303
QUATALIA D.O.O.
2
297
6
L01BC02
403403
1
MEDA
PHARMACEUTICALS
768036464012
SWITZERLAND
3
GMBH PREDSTAVNIŠTVO
003402
3
003402
4
ampula, 5x10ml
fluorouracil
fluorouracil
fluorouracil
fluorouracil
860610310037
TEVA SERBIA D.O.O. fluorouracil
5
297
7
L01BC02
860610310038
TEVA SERBIA D.O.O. fluorouracil
2
297
8
L01BC05
297
9
003442
L01BC05
6
SANDOZ
860601089283 PHARMACEUTICALS
7
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
298
0
003442
L01BC05
5
SANDOZ
860601089282 PHARMACEUTICALS
0
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
Efudix
krem; 5% ; ukupno
20g, tuba, 1x20g
ICN Polfa Rzeszow
S.A.
Poljska
2.857, 50
Fluorouracil
rastvor za inj./inf.;
50mg/ml; bočica,
1x10ml
Medac Gesellschaft
fur klinische
Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
248, 20
Fluorouracil
rastvor za inj./inf.;
50mg/ml; bočica,
1x20ml
Medac Gesellschaft
fur klinische
Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
376, 50
Fluorouracil
rastvor za inj./inf.;
50mg/ml; bočica,
1x100ml
Medac Gesellschaft
fur klinische
Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
1.481, 60
Fluorouracil-Teva
rastvor za inj.;
50mg/1ml; bočica,
1x5ml
Pharmachemie
B.V.; Teva
Pharmaceuticals
Works Private
Limited Company
Holandija;
Mađarska
189, 90
Fluorouracil-Teva
rastvor za inj.;
50mg/1ml; bočica,
1x10ml
Pharmachemie
B.V.; Teva
Pharmaceuticals
Works Private
Limited Company
Holandija;
Mađarska
280, 40
Gemcitabin Ebewe
koncentrat za
rastvor za inf.;
10mg/ml; bočica
1x20ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
1.552, 00
Gemcitabin Ebewe
koncentrat za
rastvor za inf.;
10mg/ml; bočica
1x100ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
7.503, 10
gemcitabin
gemcitabin
gemcitabin
gemcitabin
Gemcitabin Ebewe
koncentrat za
rastvor za infuziju;
40mg/mL; ukupno
1 kom, bočica 1 x
50mL
298
1
L01BC05
003442
9
SANDOZ
860601089342 PHARMACEUTICALS
1
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
298
2
L01BC05
003421
5
860600708265 PHARMASWISS
4
D.O.O.
gemcitabin
Gemcitabin
PharmaSwiss
298
3
L01BC05
003421
6
860600708266 PHARMASWISS
1
D.O.O.
gemcitabin
298
4
L01BC05
003421
4
860600708267 PHARMASWISS
8
D.O.O.
gemcitabin
298
5
L01BC05
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
13.228,
10
prašak za rastvor za
PharmaSwiss
inf., bočica,
D.O.O.
1x200mg
Republika
Srbija
1.600, 30
Gemcitabin
PharmaSwiss
prašak za rastvor za PharmaSwiss
inf., bočica, 1x1g
D.O.O.
Republika
Srbija
7.590, 70
Gemcitabin
PharmaSwiss
prašak za rastvor za PharmaSwiss
inf., bočica, 1x2g
D.O.O.
Republika
Srbija
16.075,
80
003442
8
860610674389
0;
TEVA SERBIA D.O.O. gemcitabin
860610674326
5;
Gemcitabin Pliva 200
prašak za rastvor za
infuziju; 200mg;
ukupno 1 kom,
bočica staklena, 1 x
200mg
Teva
Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company; Pliva
Hrvatska D.O.O.
Mađarska;
Hrvatska
1.600, 30
003442
7
860610674390
6;
TEVA SERBIA D.O.O. gemcitabin
860610674327
2;
prašak za rastvor za
infuziju; 1000mg;
Gemcitabin Pliva 1000 ukupno 1 kom, boca
staklena, 1 x
1000mg
Teva
Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company; Pliva
Hrvatska D.O.O.
Mađarska;
Hrvatska
7.590, 70
298
6
L01BC05
298
7
003421
L01BC05
3
SANDOZ
860601089165 PHARMACEUTICALS
6
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
gemcitabin
Gemcitabin Sandoz
prašak za rastvor za
inf., bočica,
Sandoz S.A.
1x200mg
Argentina
1.600, 30
298
8
003421
L01BC05
2
SANDOZ
860601089164 PHARMACEUTICALS
9
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
gemcitabin
Gemcitabin Sandoz
prašak za rastvor za
Sandoz S.A.
inf., bočica, 1x1g
Argentina
7.590, 70
298
9
003400
L01BC05
1
545055700129 ALVOGEN PHARMA
9
D.O.O.
Gemcitabine
koncentrat za
rastvor za infuziju;
38mg/mL; bočica, 1
x 5.3 mL
Hospira UK Limited
Velika Britanija
1.552, 00
299
0
003400
L01BC05
0
545055700130 ALVOGEN PHARMA
5
D.O.O.
Gemcitabine
koncentrat za
rastvor za infuziju;
38mg/mL; bočica, 1
x 26.3 mL
Hospira UK Limited
Velika Britanija
7.503, 10
gemcitabin
gemcitabin
299
1
L01BC05
003455
1
860610635401
BEOCOMPASS DOO
0
gemcitabin
Gemnil
prašak za rastvor za
inf., bočica,
Vianex S.A.
1x200mg
Grčka
1.600, 30
299
2
L01BC05
003455
0
860610635402
BEOCOMPASS DOO
7
gemcitabin
Gemnil
prašak za rastvor za
inf., bočica,
Vianex S.A.
1x1000mg
Grčka
7.590, 70
299
3
L01BC05
003421
0
ELI LILLY (SUISSE)
860600708082
SA 7
PREDSTAVNIŠTVO
gemcitabin
Gemzar
liofilizat za rastvor
za inf., bočica,
1x200mg
Lilly France S.A.S.
Francuska
2.538, 70
299
4
L01BC05
003421
1
ELI LILLY (SUISSE)
860600708083
SA 4
PREDSTAVNIŠTVO
gemcitabin
Gemzar
liofilizat za rastvor
za inf., bočica, 1x1g
Lilly France S.A.S.
Francuska
12.138,
30
299
5
003422
L01BC05
0
569052823210
3;
ACTAVIS D.O.O.
569052823207
3
gemcitabin
Gitrabin
prašak za rastvor za Actavis Italy S.P.A.;
Italija;
inf., bočica,
S.C. SindanRumunija
1x200mg
Pharma S.R.L.
1.601,
70*
299
6
003422
L01BC05
1
569052823211
0;
ACTAVIS D.O.O.
569052823208
0
gemcitabin
Gitrabin
prašak za rastvor za Actavis Italy S.P.A.;
Italija;
inf., bočica,
S.C. SindanRumunija
1x1000mg
Pharma S.R.L.
7.592,
10*
Gitrabin
prašak za rastvor za
infuziju; 2000mg;
ukupno 1 kom, boca Actavis Italy S.P.A.
staklena, 1 x 2000
mg
16.131,
00*
Gitrabin
koncentrat za
rastvor za infuziju;
40mg/mL; ukupno
1 kom, bočica
staklena, 1 x 5 mL
Actavis Italy S.P.A.;
Italija;
S.C. SindanRumunija
Pharma S.R.L.
1.553,
40*
Actavis Italy S.P.A.;
Italija;
S.C. SindanRumunija
Pharma S.R.L.
7.326,
30*
Actavis Italy S.P.A.;
Italija;
S.C. SindanRumunija
Pharma S.R.L.
13.293,
20*
299
7
299
8
L01BC05
L01BC05
003443
0
569052823209
ACTAVIS D.O.O.
7
003421
7
569052823201
1
ACTAVIS D.O.O.
569052823201
1
gemcitabin
Gitrabin
koncentrat za
rastvor za infuziju;
40mg/mL; ukupno
1 kom, bočica
staklena, 1 x 25 mL
gemcitabin
Gitrabin
koncentrat za
rastvor za infuziju;
40mg/mL; ukupno
299
9
L01BC05
003421
8
569052823202
8
ACTAVIS D.O.O.
569052823202
8
300
0
L01BC05
003421
9
569052823203
5
ACTAVIS D.O.O.
569052823203
gemcitabin
gemcitabin
Italija
5
300
1
L01BC06
300
2
103434
L01BC06
2
860600708326 PHARMASWISS
2
D.O.O.
300
3
103434
L01BC06
3
860600708327 PHARMASWISS
9
D.O.O.
300
4
103445
L01BC06
1
383898961544
KRKA FARMA D.O.O.
4
300
5
103445
L01BC06
2
383898961545
KRKA FARMA D.O.O.
1
300
6
103445
L01BC06
3
383898961543
KRKA FARMA D.O.O.
7
300
7
103445
L01BC06
4
383898961549
KRKA FARMA D.O.O.
9
300
8
103445
L01BC06
5
383898961550
KRKA FARMA D.O.O.
5
300
9
103445
L01BC06
0
383898961553
KRKA FARMA D.O.O.
6
301
0
L01BC06
1 kom, bočica
staklena, 1 x 50 mL
kapecitabin
103444
6
kapecitabin
Capecitabine
PharmaSwiss
film tableta;
150mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
2.438, 70
kapecitabin
Capecitabine
PharmaSwiss
film tableta;
500mg; ukupno 120 PharmaSwiss
kom, blister, 12 x
D.O.O.
10 kom
Republika
Srbija
15.482,
70
Ecansya
film tableta;
150mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Pharmacare
Premium Ltd.;
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Malta;
Slovenija
1.219, 40
Ecansya
film tableta;
150mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Pharmacare
Premium Ltd.;
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Malta;
Slovenija
2.438, 70
Ecansya
film tableta;
Pharmacare
150mg; ukupno 120 Premium Ltd.;
kom, blister, 12 x
Krka, Tovarna
10 kom
Zdravil, D.D.
Malta;
Slovenija
4.877, 50
Ecansya
film tableta;
500mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Pharmacare
Premium Ltd.;
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Malta;
Slovenija
3.870, 80
Ecansya
film tableta;
500mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Pharmacare
Premium Ltd.;
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Malta;
Slovenija
7.741, 10
Ecansya
film tableta;
Pharmacare
500mg; ukupno 120 Premium Ltd.;
kom, blister, 12 x
Krka, Tovarna
10 kom
Zdravil, D.D.
Malta;
Slovenija
15.482,
70
Kapecitabin Pliva
film tableta;
150mg; ukupno 60
Hrvatska
2.438, 70
kapecitabin
kapecitabin
kapecitabin
kapecitabin
kapecitabin
kapecitabin
860610674388
TEVA SERBIA D.O.O. kapecitabin
3
Pliva Hrvatska
D.O.O.
kom, blister, 6 x 10
kom
301
1
103444
L01BC06
7
860610674391
TEVA SERBIA D.O.O. kapecitabin
3
301
2
103444
L01BC06
9
860006420415
ZDRAVLJE A.D.
8
301
3
103444
L01BC06
8
860006420416
ZDRAVLJE A.D.
5
301
4
103444
L01BC06
4
860610640758 ALVOGEN PHARMA
7
D.O.O.
301
5
103444
L01BC06
5
860610640759 ALVOGEN PHARMA
4
D.O.O.
301
6
103434
L01BC06
0
860610276794
4;
ROCHE D.O.O.
860610388939
3;
301
7
103434
L01BC06
1
860610276795
1;
ROCHE D.O.O.
860610388940
9;
301
8
L01CA01
301
9
L01CA01
302
L01CA02
kapecitabin
kapecitabin
kapecitabin
kapecitabin
kapecitabin
kapecitabin
Kapecitabin Pliva
film tableta;
500mg; ukupno 120 Pliva Hrvatska
kom, blister, 12 x
D.O.O.
10 kom
Hrvatska
15.482,
70
Kolbrit
film tableta;
150mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
2.440,
10*
Kolbrit
film tableta;
500mg; ukupno 120
Zdravlje A.D.
kom, blister, 12 x
10 kom
Republika
Srbija
15.484,
10*
Xalvobin
film tableta;
150mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
2.438, 70
Xalvobin
film tableta;
500mg; ukupno 120 Alvogen Pharma
kom, blister, 12 x
D.O.O.
10 kom
Republika
Srbija
15.482,
70
Xeloda
F.HoffmannLaRoche Ltd;
film tabl. 60x150mg
Syntex, S.A. DE
C.V.
Švajcarska;
Mexico
4.402, 30
Xeloda
film tabl.
120x500mg
F.HoffmannLaRoche Ltd;
Syntex, S.A. DE
C.V.
Švajcarska;
Mexico
29.178,
90
Vinblastin
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
10mg/5ml; liobočica Gedeon Richter PLC
sa rastvaračem u
ampuli, 1x5ml
Madjarska
1.125,
00*
vinblastin
003009
2
RICHTER GEDEON
599700131305
NYRT3
PREDSTAVNIŠTVO
vinblastin
vinkristin
0
302
1
L01CA02
003023
0
594472019004
ACTAVIS D.O.O.
5
vinkristin
Sindovin
prašak za rastvor za
S.C. Sindaninj./inf. bočica,
Pharma S.R.L.
1x1mg
Rumunija
510, 90*
Gedeon Richter PLC
Madjarska
584, 10*
302
2
L01CA02
003006
1
RICHTER GEDEON
599700131306
NYRT0
PREDSTAVNIŠTVO
vinkristin
Vincristine
prašak i rastvarač
za rastvor za
inj./inf.; 1mg/10ml;
liobočica sa
rastvaračem u
ampuli, 1x10ml
302
3
L01CA02
003004
0
PFIZER H.C.P.
860600741133
CORPORATION 1
PREDSTAVNIŠTVO
vinkristin
Vincristine
rastvor za inj./ inf.;
1mg/ml; bočica,
5x1ml
Pfizer (Perth) Pty.
Limited
Australija
2.610, 20
302
4
L01CA04
302
5
003024
L01CA04
3
SANDOZ
908888245272 PHARMACEUTICALS
9
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
Vinorelbin „Ebewe“
koncentrat za
rastvor za inf.;
10mg/1ml; bočica,
1x1ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
1583, 00
302
6
003024
L01CA04
2
SANDOZ
908888245274 PHARMACEUTICALS
3
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
Vinorelbin „Ebewe“
koncentrat za
rastvor za inf.;
50mg/5ml; bočica,
1x5ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
7327, 30
Vinorelsin
koncentrat za
rastvor za inf.;
Actavis Italy S.P.A.;
Italija;
10mg/mL; ukupno
S.C. SindanRumunija
1 kom, bočica, 1 x 1 Pharma S.R.L.
mL
1.584,
40*
Vinorelsin
koncentrat za
rastvor za inf.;
50mg/5ml; bočica,
1x5ml
Actavis Italy S.P.A.;
Italija;
S.C. SindanRumunija
Pharma S.R.L.
7.328,
70*
Etoposid „Ebewe“
koncentrat za
rastvor za inf.;
100mg/5ml; bočica,
1x5ml
Ebewe Arzneimittel
GmbH
960, 70
vinorelbin
302
7
L01CA04
003024
0
860610706947
0;
ACTAVIS D.O.O.
594472028015
9;
302
8
003024
L01CA04
1
860610706948
7;
ACTAVIS D.O.O.
594472028016
6;
302
9
L01CB01
303
0
003011
L01CB01
1
vinorelbin
vinorelbin
vinorelbin
vinorelbin
etopozid
„
SANDOZ
PHARMACEUTICALS
908888130359 D.D. 6“
PREDSTAVNIŠTVO
etopozid
Austrija
303
1
003012
L01CB01
1
303
2
L01CB01
303
3
Etoposide-Teva
koncentrat za
rastvor za inf.;
100mg/5ml; bočica,
1x5ml
Pharmachemie B.V.
Holandija
960, 70
etopozid
Lastet Cap. 25
kaps., meka,
40x25mg
Nippon Kayaku Co.
Ltd.
Japan
17.333,
60
498717087066
EUROFARM D.O.O.
3
etopozid
Lastet Cap. 50
kaps., meka,
20x50mg
Nippon Kayaku Co.
Ltd.
Japan
10.138,
80
498717087072
EUROFARM D.O.O.
4
etopozid
Lastet Cap. 100
kaps., meka,
10x100mg
Nippon Kayaku Co.
Ltd.
Japan
14.511,
50
Sintopozid
koncentrat za
rastvor za inf.;
100mg/5ml; bočica,
1x5ml
S.C. SindanPharma S.R.L.
Rumunija
962, 10*
Paclitaxel
koncentrat za
rastvor za infuziju;
6mg/mL; ukupno 1
kom, bočica
staklena, 1 x 5 mL
Fresenius Kabi
Oncology PLC.;
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
Velika Britanija;
4.372, 80
Nemačka
Paclitaxel
koncentrat za
rastvor za infuziju;
6mg/mL; ukupno 1
kom, bočica
staklena, 1 x 16.7
mL
Fresenius Kabi
Oncology PLC.;
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
Velika Britanija; 14.528,
Nemačka
90
Paclitaxel
koncentrat za
rastvor za infuziju;
6mg/mL; ukupno 1
kom, bočica
staklena, 1 x 25 mL
Fresenius Kabi
Oncology PLC.;
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
Velika Britanija; 30.587,
Nemačka
60
Fresenius Kabi
Oncology PLC.;
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
Velika Britanija; 44.071,
Nemačka
50
Fresenius Kabi
Velika Britanija; 86.548,
860601092013
TEVA SERBIA D.O.O. etopozid
4
103022
3
498717087055
EUROFARM D.O.O.
7
L01CB01
103022
2
303
4
L01CB01
103022
1
303
5
003012
L01CB01
2
303
6
L01CD01
303
7
303
8
303
9
L01CD01
594472023008
ACTAVIS D.O.O.
6
etopozid
paklitaksel
103985
3
103985
L01CD01
4
103985
L01CD01
5
860601092616 PEYTON MEDICAL
7
D.O.O.
860601092617 PEYTON MEDICAL
4
D.O.O.
860601092618 PEYTON MEDICAL
1
D.O.O.
paklitaksel
paklitaksel
paklitaksel
304
0
103985
L01CD01
6
860601092619 PEYTON MEDICAL
8
D.O.O.
paklitaksel
Paclitaxel
koncentrat za
rastvor za infuziju;
6mg/mL; ukupno 1
kom, bočica
staklena, 1 x 50 mL
304
L01CD01 103985
860601092620 PEYTON MEDICAL
paklitaksel
Paclitaxel
koncentrat za
1
7
4
D.O.O.
304
2
003935
L01CD01
0
SANDOZ
908888132072 PHARMACEUTICALS
2
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
304
3
003935
L01CD01
1
SANDOZ
908888242666 PHARMACEUTICALS
9
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
304
4
003935
L01CD01
2
SANDOZ
908888242667 PHARMACEUTICALS
6
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
304
5
003935
L01CD01
3
SANDOZ
908888242665 PHARMACEUTICALS
2
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
304
6
L01CD01
003910
6
401154802048
HEMOFARM AD
7
304
7
L01CD01
003910
5
401154802049
HEMOFARM AD
4
304
8
003928
L01CD01
2
860600708234 PHARMASWISS
0
D.O.O.
304
9
L01CD01
003950
0
rastvor za infuziju;
6mg/mL; ukupno 1
kom, bočica
staklena, 1 x 100
mL
Oncology PLC.;
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
Nemačka
30
Paclitaxel ″Ebewe“
koncentrat za
rastvor za inf.;
30mg/5ml ; bočica,
1x5ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
5.895, 50
Paclitaxel ″Ebewe“
koncentrat za
rastvor za
Ebewe Pharma
inf.;100mg/16, 7ml; Ges.M.B.H NFG. KG
bočica, 1x16, 7ml
Austrija
19.039,
50
Paclitaxel ″Ebewe“
koncentrat za
rastvor za
inf.;150mg/25ml;
bočica, 1x25ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
30.587,
60
Paclitaxel ″Ebewe“
koncentrat za
rastvor za inf.;
300mg/50ml;
bočica, 1x50ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
58.018,
60
Paclitaxel HF
koncentrat za
rastvor za infuziju;
6mg/mL; ukupno 1
kom, bočica
staklena, 1 x 5 mL
Cell Pharm GmbH
Nemačka
4.373, 30
paklitaksel
Paclitaxel HF
koncentrat za
rastvor za infuziju;
6mg/mL; ukupno 1
kom, bočica
staklena, 1 x 16.7
mL
Cell Pharm GmbH
Nemačka
14.528,
90
paklitaksel
Paclitaxel
PharmaSwiss
koncentrat za
rastvor za inf.;
30mg/5ml; bočica,
1x5ml
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
5.895, 50
Paclitaxel-Teva
koncentrat za
rastvor za inf.;
Pharmachemie B.V.
Holandija
5.895, 50
paklitaksel
paklitaksel
paklitaksel
paklitaksel
paklitaksel
860610310028
TEVA SERBIA D.O.O. paklitaksel
3
30mg/5ml; bočica,
1x5ml
305
0
L01CD01
305
1
103985
L01CD01
2
860610635408
BEOCOMPASS DOO
9
305
2
103985
L01CD01
0
860610635409
BEOCOMPASS DOO
6
305
3
103985
L01CD01
1
860610635410
BEOCOMPASS DOO
2
305
4
003902
L01CD01
0
594472018038
1;
ACTAVIS D.O.O.
569052816206
6,
305
5
003902
L01CD01
1
594472018039
8;
ACTAVIS D.O.O.
569052816207
3,
305
6
L01CD02
305
7
L01CD02
003950
1
860601092007
TEVA SERBIA D.O.O. paklitaksel
3
paklitaksel
paklitaksel
paklitaksel
paklitaksel
paklitaksel
Paclitaxel-Teva
koncentrat za
rastvor za
inf.;100mg/16,
7ml;bočica, 1x16,
7ml
Pharmachemie B.V.
Holandija
19.039,
50
Pataxel
koncentrat za
rastvor za inf.;
30mg/5ml ; bočica,
1x5ml
Vianex S.A.
Grčka
4.388, 20
Pataxel
koncentrat za
rastvor za
Vianex S.A.
inf.;100mg/16, 7ml;
bočica, 1x16, 7ml
Grčka
14.627,
30
Pataxel
koncentrat za
rastvor za inf.;
300mg/50ml;
bočica, 1x50ml
Vianex S.A.
Grčka
44.489,
00
Sindaxel
koncentrat za
rastvor za inf.;
30mg/5ml; bočica,
1x5ml
S.C. SindanPharma S.R.L.;
Actavis Italy S.P.A.
Rumunija;
Italija
5.896,
90*
Sindaxel
koncentrat za
rastvor za inf.;
100mg/16, 67m;
bočica, 1x16, 67ml
S.C. SindanPharma S.R.L.;
Actavis Italy S.P.A.
Rumunija;
Italija
19.040,
90*
Docetaxel
koncentrat i
rastvarač za rastvor
za infuziju;
20mg/0.5ml;
ukupno 1 kom,
bočica sa
koncentratom i
bočica sa
rastvaračem, 1 x
S.C. SindanPharma S.R.L.
Rumunija
7.747, 90
docetaksel
003931
0
594472038001
ACTAVIS D.O.O.
9
docetaksel
1.83 mL
305
8
305
9
306
0
306
1
306
2
L01CD02
L01CD02
L01CD02
L01CD02
L01CD02
003972
7
003931
8
569052830106
9;
ACTAVIS D.O.O.
569052830101
4;
545055700115 ALVOGEN PHARMA
2
D.O.O.
003931
1
594472038002
ACTAVIS D.O.O.
6
003972
8
569052830107
6;
ACTAVIS D.O.O.
569052830102
1;
docetaksel
docetaksel
docetaksel
docetaksel
Docetaxel
koncentrat za
rastvor za infuziju;
20mg/mL; ukupno
1 kom, bočica
staklena, 1 x 1 mL
Docetaxel
koncentrat za
rastvor za infuziju;
10mg/mL; ukupno
Hospira UK Limited
1 kom, bočica, 1 x 2
mL
Velika Britanija
7.710, 60
Docetaxel
koncentrat i
rastvarač za rastvor
za infuziju;
80mg/2ml; ukupno
1 kom, bočica sa
koncentratom i
bočica sa
rastvaračem, 1 x
6.5 mL
S.C. SindanPharma S.R.L.
Rumunija
29.032,
40
Docetaxel
koncentrat za
rastvor za infuziju;
80mg/4mL; ukupno
1 kom, bočica
staklena, 1 x 4 mL
Actavis Italy S.P.A.;
Italija;
S.C. SindanRumunija
Pharma S.R.L.
29.032,
40
Docetaxel
koncentrat za
rastvor za infuziju;
10mg/mL; ukupno
Hospira UK Limited
1 kom, bočica, 1 x 8
mL
Actavis Italy S.P.A.;
Italija;
S.C. SindanRumunija
Pharma S.R.L.
33.651,
20
Hospira UK Limited
50.735,
40
003931
9
545055700116 ALVOGEN PHARMA
9
D.O.O.
docetaksel
Docetaxel
koncentrat za
rastvor za infuziju;
140mg/7mL;
ukupno 1 kom,
bočica staklena, 1 x
7 mL
docetaksel
Docetaxel
koncentrat za
rastvor za infuziju;
10mg/mL; ukupno
306
3
L01CD02
003972
9
569052830108
3;
ACTAVIS D.O.O.
569052830103
8,
306
4
L01CD02
003932
0
545055700117 ALVOGEN PHARMA
6
D.O.O.
docetaksel
Actavis Italy S.P.A.;
Italija;
S.C. SindanRumunija
Pharma S.R.L.
Velika Britanija
Velika Britanija
7.747, 90
29.015,
20
1 kom, bočica, 1 x
16 mL
306
5
306
6
306
7
306
8
L01CD02
L01CD02
L01CD02
L01CD02
003930
8
003930
9
003932
1
003932
2
860009740957
HEMOFARM AD
5
860009740955
HEMOFARM AD
1
860600708430 PHARMASWISS
6
D.O.O.
860600708431 PHARMASWISS
3
D.O.O.
docetaksel
docetaksel
docetaksel
docetaksel
Docetaxel HF
koncentrat i
rastvarač za rastvor
za infuziju;
20mg/0.5mL;
ukupno 1 kom,
bočica sa
koncentratom i
bočica sa
rastvaračem, 1 x
0.5mL
Cell Pharm GMBH
Nemačka
7.749,
30*
Docetaxel HF
koncentrat i
rastvarač za rastvor
za infuziju;
80mg/2mL; ukupno
1 kom, bočica sa
koncentratom i
bočica sa
rastvaračem, 1 x
2mL
Cell Pharm GMBH
Nemačka
29.033,
80*
Docetaxel
PharmaSwiss
koncentrat za
rastvor za infuziju;
20mg/mL; ukupno
1 kom, bočica
staklena, 1 x 1 mL
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
7.710, 60
Docetaxel
PharmaSwiss
koncentrat za
rastvor za infuziju;
20mg/mL; ukupno
1 kom, bočica
staklena, 1 x 4 mL
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
29.015,
20
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
50.735,
40
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
7.747, 90
306
9
L01CD02
003932
3
860600708432 PHARMASWISS
0
D.O.O.
docetaksel
Docetaxel
PharmaSwiss
koncentrat za
rastvor za infuziju;
20mg/mL; ukupno
1 kom, bočica
staklena, 1 x 8 mL
307
0
L01CD02
003972
5
SANDOZ
860601089280
PHARMACEUTICALS
6
D.D. -
docetaksel
Docetaxel Sandoz
koncentrat za
rastvor za inf.;
20mg/2ml; bočica
PREDSTAVNIŠTVO
307
1
307
2
003979
L01CD02
6
L01CD02
003931
5
003931
6
SANDOZ
860601089281 PHARMACEUTICALS
3
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
1x2ml
docetaksel
860610674309
8;
TEVA SERBIA D.O.O. docetaksel
860610674374
6;
860610674310
4;
TEVA SERBIA D.O.O. docetaksel
860610674384
5;
307
3
L01CD02
307
4
003930
L01CD02
4
358291004988 SANOFI-AVENTIS
3
D.O.O
307
5
003930
L01CD02
5
358291004989 SANOFI-AVENTIS
0
D.O.O
docetaksel
docetaksel
Docetaxel Sandoz
koncentrat za
rastvor za inf.;
80mg/8ml; bočica
1x8ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
29.032,
40
Docetaxel-Teva
koncentrat i
rastvarač za rastvor
za infuziju;
20mg/0.72mL;
ukupno 1 kom,
bočica sa
koncentratom i
bočica sa
rastvaračem, 1 x
1.28mL
Teva
Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company;
Pharmachemie B.V.
Mađarska;
Holandija
7.747, 90
Docetaxel-Teva
koncentrat i
rastvarač za rastvor
za infuziju;
80mg/2.88mL;
ukupno 1 kom,
bočica sa
koncentratom i
bočica sa
rastvaračem, 1 x
5.12mL
Teva
Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company;
Pharmachemie B.V.
Mađarska;
Holandija
29.032,
40
Taxotere
koncentrat za
rastvor za inf.;
20mg/1ml; bočica
1x1ml
Aventis Pharma Ltd. Velika Britanija
11.181,
30
Taxotere
koncentrat za
rastvor za inf.;
80mg/4ml; bočica
1x4ml
Aventis Pharma Ltd. Velika Britanija
40.517,
20
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
7.710, 60
Krka, Tovarna
Slovenija
29.015,
307
6
L01CD02
003900
2
383898962080
KRKA FARMA D.O.O.
6
docetaksel
Tolnexa
koncentrat za
rastvor za infuziju;
20mg/1mL; ukupno
1 kom, bočica
staklena, 1 x 1 mL
307
L01CD02 003900
383898962081 KRKA FARMA D.O.O.
docetaksel
Tolnexa
koncentrat za
7
1
307
8
L01CD02
307
9
L01CD04
003900
0
3
383898962104
KRKA FARMA D.O.O.
9
rastvor za infuziju;
80mg/4mL; ukupno
1 kom, bočica
staklena, 1 x 4 mL
docetaksel
Zdravil, D.D.
20
Tolnexa
koncentrat za
rastvor za infuziju;
160mg/8mL;
ukupno 1 kom,
bočica staklena, 1 x
8 mL
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Jevtana
koncentrat i
rastvarač za rastvor
za inf.;
60mg/1.5ml; bočica
sa koncentratom i
bočica sa
rastvaračem,
1x4.5ml
Sanofi-Aventis
Nemačka;
Deutschland GMBH;
Velika Britanija
Aventis Pharma LTD
470.549,
20
Slovenija
50.735,
40
cabazitaksel
358291006184
7;
SANOFI-AVENTIS
358291006183 D.O.O
0;
308
0
003912
L01CD04
0
308
1
L01DB01
308
2
L01DB01
003317
6
PFIZER H.C.P.
403454100912
CORPORATION 9
PREDSTAVNIŠTVO
doksorubicin
Adriblastina CS
rastvor za inj.;
10mg/5ml; bočica,
1x5ml
Pfizer (Perth) Pty.
Limited
Australija
1.050, 10
308
3
L01DB01
003317
5
PFIZER H.C.P.
403454100913
CORPORATION 6
PREDSTAVNIŠTVO
doksorubicin
Adriblastina CS
rastvor za inj.;
50mg/25ml; bočica,
1x25ml
Pfizer (Perth) Pty.
Limited
Australija
4.400, 50
doksorubicin
Adriblastina RD
prašak i rastvarač
za rastvor za
inj.;10mg; liobočica
sa rastvaračem,
1x5ml
Actavis Italy S.P.A.
Italija
1.050, 10
cabazitaksel
doksorubicin
308
4
L01DB01
003310
2
PFIZER H.C.P.
860600741006
CORPORATION 8
PREDSTAVNIŠTVO
308
5
L01DB01
003310
3
PFIZER H.C.P.
860600741007
CORPORATION 5
PREDSTAVNIŠTVO
doksorubicin
Adriblastina RD
prašak za rastvor za
Actavis Italy S.P.A.
inj., bočica, 1x50mg
Italija
5.250, 90
308
6
L01DB01
003319
0
908888130051 SANDOZ
9
PHARMACEUTICALS
doksorubicin
Doxorubicin „Ebewe“
koncentrat za
rastvor za infuziju;
Austrija
844, 40
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
10mg/5mL; ukupno
1 kom; bočica
staklena, 1 x 5 mL
Doxorubicin „Ebewe“
koncentrat za
rastvor za infuziju;
50mg/25mL;
ukupno 1 kom;
bočica staklena, 1 x
25 mL
860610310034
TEVA SERBIA D.O.O. doksorubicin
4
Doxorubicin-Teva
003317
1
860610310035
TEVA SERBIA D.O.O. doksorubicin
1
L01DB01
003305
0
594472021013
ACTAVIS D.O.O.
2
309
1
L01DB01
003305
1
594472021014
ACTAVIS D.O.O.
9
309
2
L01DB02
309
3
003306
L01DB02
0
309
4
L01DB03
309
5
L01DB03
003312
4
403735301295
QUATALIA D.O.O.
0
309
6
L01DB03
003312
1
309
7
L01DB03
309
308
7
L01DB01
003319
1
SANDOZ
908888130052 PHARMACEUTICALS
6
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
308
8
L01DB01
003317
0
308
9
L01DB01
309
0
doksorubicin
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
3.748, 30
prašak za rastvor za
Pharmachemie B.V.
inj., bočica, 1x10mg
Holandija
540, 50
Doxorubicin-Teva
prašak za rastvor za
Pharmachemie B.V.
inj., bočica, 1x50mg
Holandija
3.421, 80
doksorubicin
Sindroxocin
prašak za rastvor za
S.C. Sindaninj./inf., bočica,
Pharma S.R.L.
1x10mg
Rumunija
541, 90*
doksorubicin
Sindroxocin
prašak za rastvor za
S.C. Sindaninj./inf., bočica,
Pharma S.R.L.
1x50mg
Rumunija
3.423,
20*
Daunoblastina
prašak i rastvarač
za rastvor za
inj.1x20mg+ 10ml
rastvar.
Actavis Italy S.P.A.
Italija
797, 60
epirubicin
Epirubicin
rastvor za inj./inf.;
2mg/ml; bočica,
1x5ml
Medac GMBH
Nemačka
1.416, 80
403735301296
QUATALIA D.O.O.
7
epirubicin
Epirubicin
rastvor za inj./inf.;
2mg/ml; bočica,
1x10ml
Medac GMBH
Nemačka
2.815, 00
003312
0
403735301297
QUATALIA D.O.O.
4
epirubicin
Epirubicin
rastvor za inj./inf.;
2mg/ml; bočica,
1x25ml
Medac GMBH
Nemačka
6.442, 30
L01DB03 003312
403735301298 QUATALIA D.O.O.
epirubicin
Epirubicin
rastvor za inj./inf.;
Medac GMBH
Nemačka
12.773,
daunorubicin
PFIZER H.C.P.
403454100839
CORPORATION 9
PREDSTAVNIŠTVO
daunorubicin
epirubicin
8
2
1
2mg/ml; bočica,
1x50ml
00
003312
3
403735301299
QUATALIA D.O.O.
8
epirubicin
Epirubicin
rastvor za inj./inf.;
2mg/ml; bočica,
1x100ml
Medac GMBH
Nemačka
25.271,
00
309
9
L01DB03
310
0
003311
L01DB03
5
SANDOZ
908888133297 PHARMACEUTICALS
8
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
epirubicin
Epirubicin , , Ebewe“
koncentrat za inf.;
10mg/5ml; bočica,
1x5ml
Ebewe Arzneimittel
GmbH
Austrija
1.416, 80
310
1
003311
L01DB03
6
SANDOZ
908888133298 PHARMACEUTICALS
5
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
epirubicin
Epirubicin , , Ebewe“
koncentrat za inf.;
50mg/25ml; bočica,
1x25ml
Ebewe Arzneimittel
GmbH
Austrija
6.595, 50
310
2
L01DB03
003313
0
594472008015
ACTAVIS D.O.O.
5
epirubicin
Episindan
liofilizat za rastvor
za inf., bočica,
1x10mg
S.C. SindanPharma S.R.L.;
Actavis Italy S.P.A.
Rumunija;
Italija
1.246,
90*
310
3
L01DB03
003313
1
594472008016
ACTAVIS D.O.O.
2
epirubicin
Episindan
liofilizat za rastvor
za inf., bočica,
1x50mg
S.C. SindanPharma S.R.L.;
Actavis Italy S.P.A.
Rumunija;
Italija
6.017,
40*
310
4
L01DB03
003311
0
PFIZER H.C.P.
403454100914
CORPORATION 3
PREDSTAVNIŠTVO
epirubicin
Farmorubicin CS
rastvor za inj.;
10mg/5ml; bočica,
1x5ml
Pfizer (Perth) Pty.
Limited
Australija
1.662, 70
310
5
L01DB03
003311
1
PFIZER H.C.P.
403454100915
CORPORATION 0
PREDSTAVNIŠTVO
epirubicin
Farmorubicin CS
rastvor za inj.;
50mg/25ml; bočica,
1x25ml
Pfizer (Perth) Pty.
Limited
Australija
7.661, 90
310
6
003311
L01DB03
2
PFIZER H.C.P.
860600741070
CORPORATION 9
PREDSTAVNIŠTVO
epirubicin
Farmorubicin RD
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
10mg; liobočica sa
rastvaračem, 1x5ml
Actavis Italy S.P.A.
Italija
1.662, 70
310
7
L01DB03
003311
3
PFIZER H.C.P.
860600741071
CORPORATION 6
PREDSTAVNIŠTVO
epirubicin
Farmorubicin RD
prašak za rastvor za
Actavis Italy S.P.A.
inj., bočica, 1x50mg
Italija
7.661, 90
310
8
L01DB06
310
9
L01DB06
Zavedos
liofilizat za rastvor
za inf., bočica,
1x10mg
Italija
15.002,
40
idarubicin
003318
1
PFIZER H.C.P.
403454100801
CORPORATION 6
PREDSTAVNIŠTVO
idarubicin
Actavis Italy S.P.A.
311
0
L01DB07
311
1
003324
L01DB07
1
908888133708 FARMALOGIST
9
D.O.O. BEOGRAD
311
2
003324
L01DB07
2
908888133212 FARMALOGIST
1
D.O.O. BEOGRAD
311
3
L01DC01
311
4
L01DC01
311
5
L01XA01
311
6
003122
L01XA01
0
403735301292
QUATALIA D.O.O.
9
311
7
003125
L01XA01
0
PFIZER H.C.P.
860600741030
CORPORATION 3
PREDSTAVNIŠTVO
311
8
003125
L01XA01
1
PFIZER H.C.P.
860600741031
CORPORATION 0
PREDSTAVNIŠTVO
311
9
003122
L01XA01
1
403735301293
QUATALIA D.O.O.
6
312
0
003133
L01XA01
0
SANDOZ
908888104643 PHARMACEUTICALS
1
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
mitoksantron
Mitoxantron „Ebewe“
koncentrat za
rastvor za inf.;
10mg/5ml; bočica
1x5ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
6.125, 20
Mitoxantron „Ebewe“
koncentrat za
rastvor za inf.;
20mg/10ml; bočica,
1x10ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
14.192,
20
Bleocin-S
prašak za rastvor za
Nippon Kayaku CO.
inj. 1x15000
Ltd.
i.j./bočica
Japan
2.270, 50
Cisplatin
rastvor za inf.; 0,
5mg/ml; bočica,
1x20ml
Medac Gesellschaft
fur klinische
Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
443, 70
Cisplatin
koncentrat za
rastvor za inf.;
1mg/ml; bočica,
5x10ml
Pfizer (Perth) Pty.
Limited
Australija
2.276, 20
Cisplatin
koncentrat za
rastvor za inf.;
1mg/ml; bočica,
1x50ml
Pfizer (Perth) Pty.
Limited
Australija
1.646, 30
cisplatin
Cisplatin
rastvor za inf.; 0,
5mg/ml; bočica,
1x100ml
Medac Gesellschaft
fur klinische
Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
1.938, 00
cisplatin
Cisplatin „Ebewe“
koncentrat za inf.;
10mg/20ml; bočica,
1x20ml
Ebewe Arzneimittel
GmbH
Austrija
443, 70
mitoksantron
mitoksantron
bleomicin sulfat
003322
0
498717087022
EUROFARM D.O.O.
9
bleomicin sulfat
cisplatin
cisplatin
cisplatin
cisplatin
312
1
312
2
003133
L01XA01
2
L01XA01
SANDOZ
908888104645 PHARMACEUTICALS
5
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
cisplatin
003128
2
860601092015
8;
TEVA SERBIA D.O.O. cisplatin
860610707517
4
003128
3
860601092014
1;
TEVA SERBIA D.O.O. cisplatin
860610707516
7
312
3
L01XA01
312
4
003122
L01XA01
3
594472022020
ACTAVIS D.O.O.
9
312
5
003122
L01XA01
4
594472022021
ACTAVIS D.O.O.
6
312
6
L01XA02
312
7
003130
L01XA02
8
569052830601
9;
ACTAVIS D.O.O.
594472003034
1,
312
8
003130
L01XA02
6
569052830602
6;
ACTAVIS D.O.O.
594472003035
8;
312
9
003130
L01XA02
7
569052830603
3;
ACTAVIS D.O.O.
594472003036
5;
cisplatin
cisplatin
Cisplatin „Ebewe“
koncentrat za inf.;
50mg/100ml;
bočica, 1x100ml
Ebewe Arzneimittel
GmbH
Cisplatin-Teva
koncentrat za
rastvor za infuziju;
50mg/100mL;
ukupno 1 kom,
bočica staklena, 1 x
100 mL
Pharmachemie
Holandija;
B.V.; Pliva Hrvatska
Hrvatska
D.O.O.
1.938, 00
Cisplatin-Teva
koncentrat za
rastvor za infuziju;
10mg/20mL;
ukupno 1 kom,
bočica staklena, 1 x
20 mL
Pharmachemie
Holandija;
B.V.; Pliva Hrvatska
Hrvatska
D.O.O.
443, 70
Sinplatin
koncentrat za
rastvor za inf.;
10mg/10ml; bočica
staklena, 1x10ml
S.C. SindanPharma S.R.L.
Rumunija
456, 70*
Sinplatin
koncentrat za
rastvor za inf.;
50mg/50ml; bočica
staklena, 1x50ml
S.C. SindanPharma S.R.L.
Rumunija
1.647,
70*
Carboplasin
koncentrat za
rastvor za inf.;
10mg/ml; bočica,
1x5ml
Actavis Italy S.P.A.;
Italija;
S.C. SindanRumunija
Pharma S.R.L.
1.603,
70*
Carboplasin
koncentrat za
rastvor za inf.;
10mg/ml; bočica,
1x15ml
Actavis Italy S.P.A.;
Italija;
S.C. SindanRumunija
Pharma S.R.L.
4.178,
30*
Carboplasin
koncentrat za
rastvor za inf.;
10mg/ml; bočica,
1x45ml
Actavis Italy S.P.A.;
Italija;
S.C. SindanRumunija
Pharma S.R.L.
15.000,
60*
Austrija
1.938, 00
karboplatin
karboplatin
karboplatin
karboplatin
313
0
003130
L01XA02
9
569052830604
0;
ACTAVIS D.O.O.
594472003037
2;
313
1
003124
L01XA02
0
PFIZER H.C.P.
860600741021
CORPORATION 1
PREDSTAVNIŠTVO
313
2
003134
L01XA02
1
SANDOZ
908888131427 PHARMACEUTICALS
1
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
313
3
003134
L01XA02
2
SANDOZ
908888131428 PHARMACEUTICALS
8
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
313
4
003130
L01XA02
4
860610310030
TEVA SERBIA D.O.O. karboplatin
6
313
5
003130
L01XA02
5
860610310031
TEVA SERBIA D.O.O. karboplatin
3
313
6
L01XA03
313
7
003139
L01XA03
7
358291002195 SANOFI-AVENTIS
7
D.O.O
313
8
003139
L01XA03
8
358291002196 SANOFI-AVENTIS
4
D.O.O
313
9
003140
L01XA03
2
SANDOZ
860601089348 PHARMACEUTICALS
3
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
karboplatin
karboplatin
karboplatin
karboplatin
Carboplasin
koncentrat za
rastvor za inf.;
10mg/ml; bočica,
1x60ml
Actavis Italy S.P.A.;
Italija;
S.C. SindanRumunija
Pharma S.R.L.
18.431,
60*
Carboplatin
koncentrat za
rastvor za inf.;
10mg/ml; bočica,
1x15ml
Pfizer (Perth) Pty.
Limited
Australija
3.737, 50
Carboplatin „Ebewe“
koncentrat za
rastvor za inf.;
150mg/15ml ;
bočica, 1x15ml
Ebewe Arzneimittel
GmbH
Austrija
4.176, 90
Carboplatin „Ebewe“
koncentrat za
rastvor za inf.;
450mg/45ml;
bočica, 1x45ml
Ebewe Arzneimittel
GmbH
Austrija
11.590,
70
Carboplatin-Teva
koncentrat za
rastvor za inf.;
150mg/15ml ;
bočica, 1x15ml
Pharmachemie B.V.
Holandija
4.176, 90
Carboplatin-Teva
koncentrat za
rastvor za inf.;
450mg/45ml ;
bočica, 1x45ml
Pharmachemie B.V.
Holandija
14.999,
20
Eloxatin
koncentrat za
rastvor za inf.;
5mg/ml; bočica,
1x10ml
Aventis Pharma Ltd. Velika Britanija
16.535,
70
Eloxatin
koncentrat za
rastvor za inf.;
5mg/ml; bočica,
1x20ml
Aventis Pharma Ltd. Velika Britanija
32.780,
90
Oxaliplatin Ebewe
koncentrat za
rastvor za infuziju;
5mg/mL; ukupno 1
kom, bočica, 1 x 10
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
11.193,
20
oksaliplatin
oksaliplatin
oksaliplatin
oksaliplatin
Austrija
mL
314
0
314
1
L01XA03
L01XA03
003140
3
003100
1
SANDOZ
860601089349 PHARMACEUTICALS
0
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
401154801854
HEMOFARM AD
5
oksaliplatin
oksaliplatin
Oxaliplatin Ebewe
koncentrat za
rastvor za infuziju;
5mg/mL; ukupno 1
kom, bočica, 1 x 20
mL
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
22.278,
00
Oxaliplatin HF
prašak za rastvor za
infuziju; 50mg;
ukupno 1 kom,
Cell Pharm GmbH
bočica staklena, 1 x
50 mg
Nemačka
11.596,
20*
Nemačka
22.887,
90*
314
2
L01XA03
003100
0
401154801855
HEMOFARM AD
2
oksaliplatin
Oxaliplatin HF
prašak za rastvor za
infuziju; 100mg;
ukupno 1 kom,
Cell Pharm GmbH
bočica staklena, 1 x
100 mg
314
3
L01XA03
003150
6
860600708255 PHARMASWISS
5
D.O.O.
oksaliplatin
Oxaliplatin
PharmaSwiss
prašak za rastvor za
PharmaSwiss
inf.; bočica
D.O.O.
staklena, 1x50mg
Republika
Srbija
11.594,
80
314
4
L01XA03
003150
5
860600708256 PHARMASWISS
2
D.O.O.
oksaliplatin
Oxaliplatin
PharmaSwiss
prašak za rastvor za
PharmaSwiss
inf.; bočica
D.O.O.
staklena, 1x100mg
Republika
Srbija
22.886,
50
003136
4
860610707514
3;
860610674307
TEVA SERBIA D.O.O. oksaliplatin
4;
860610674386
9;
Oxaliplatin-Pliva
koncentrat za
rastvor za infuziju;
5mg/mL; ukupno 1
kom, bočica, 1 x
10mL
Teva
Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Mađarska;
Company;
Holandija;
Pharmachemie
Hrvatska
B.V.; Pliva Hrvatska
D.O.O.
11.193,
20
Oxaliplatin-Pliva
koncentrat za
rastvor za infuziju;
5mg/mL; ukupno 1
kom, bočica, 1 x
20mL
Teva
Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Mađarska;
Company;
Holandija;
Pharmachemie
Hrvatska
B.V.; Pliva Hrvatska
D.O.O.
22.278,
00
Sinoxal
prašak za rastvor za S.C. Sindaninf., bočica, 1x50mg Pharma S.R.L.;
314
5
L01XA03
314
6
L01XA03
003136
5
860610707515
0;
860610674308
TEVA SERBIA D.O.O. oksaliplatin
1;
860610674387
6;
314
7
L01XA03
003136
0
594472030011
ACTAVIS D.O.O.
6;
oksaliplatin
Rumunija;
Italija
11.596,
20*
569052820607
4
314
8
314
9
315
0
003136
L01XA03
1
594472030012
3;
ACTAVIS D.O.O.
569052820608
1
003136
7
569052820601
2;
ACTAVIS D.O.O.
569052820607
4;
003136
8
569052820602
9;
ACTAVIS D.O.O.
569052820608
1;
003136
6
569052820603
6;
ACTAVIS D.O.O.
569052820609
8;
L01XA03
L01XA03
315
1
L01XA03
315
2
L01XC02
315
3
001414
L01XC02
0
860610276741
8;
ROCHE D.O.O.
860610388936
2;
315
4
001414
L01XC02
1
860610276742
5;
ROCHE D.O.O.
860610388937
9;
315
5
L01XC03
315
6
L01XC03
Actavis Italy S.p.A.
oksaliplatin
oksaliplatin
oksaliplatin
oksaliplatin
Sinoxal
prašak za rastvor za S.C. Sindaninf., bočica,
Pharma S.R.L.;
1x100mg
Actavis Italy S.p.A.
Rumunija;
Italija
22.887,
90*
Sinoxal
koncentrat za
rastvor za infuziju;
50mg/10mL;
ukupno 1 kom,
bočica, 1 x 10 mL
S.C. SindanPharma S.R.L.;
Actavis Italy S.p.A.
Rumunija;
Italija
11.193,
20
Sinoxal
koncentrat za
rastvor za infuziju;
100mg/20mL;
ukupno 1 kom,
bočica, 1 x 20 mL
S.C. SindanPharma S.R.L.;
Actavis Italy S.p.A.
Rumunija;
Italija
22.278,
00
Sinoxal
koncentrat za
rastvor za infuziju;
200mg/40mL;
ukupno 1 kom,
bočica, 1 x 40 mL
S.C. SindanPharma S.R.L.;
Actavis Italy S.p.A.
Rumunija;
Italija
36.938,
20
Mabthera
koncentrat za
rastvor za inf.;
100mg/10ml;
bočica, 2x10ml
F.HoffmannŠvajcarska;
LaRoche Ltd; Roche
Nemačka
Diagnostics GmbH
61.967,
30
Mabthera
koncentrat za
rastvor za inf.;
500mg/50ml;
bočica, 1x50ml
F.HoffmannŠvajcarska;
LaRoche Ltd; Roche
Nemačka
Diagnostics GmbH
154.035,
30
Herceptin
prašak i rastvarač
za koncentrat za
rastvor za inf.;
440mg; liobočica sa
rastvaračem,
F.HoffmannLaRoche Ltd
221.932,
00
rituksimab
rituksimab
rituksimab
trastuzumab
003934
5
860610276716
ROCHE D.O.O.
6
trastuzumab
Švajcarska
1x20ml
315
7
L01XC03
315
8
L01XC06
315
9
L01XC06
316
0
L01XC07
316
1
003940
L01XC07
1
860610276705
0;
ROCHE D.O.O.
860610388941
6;
316
2
003940
L01XC07
0
860610276704
3;
ROCHE D.O.O.
860610388942
3;
316
3
L01XC08
316
4
003950
L01XC08
5
316
5
L01XC13
316
6
L01XC13
316
7
L01XE..
003934
6
860610388957
ROCHE D.O.O.
7
trastuzumab
Herceptin
rastvor za injekciju;
600mg/5mL;
ukupno 1 kom,
bočica staklena, 1 x
5 mL
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
245.107,
60
Erbitux
rastvor za inf.;
5mg/ml; bočica,
1x20ml
Merck KGaA
Nemačka
22.266,
00*
Avastin
koncentrat za
rastvor za inf.;
100mg/4ml ;
bočica, 1x4ml
F.HoffmannŠvajcarska;
LaRoche Ltd; Roche
Nemačka
Diagnostics GmbH
38.374,
20
Avastin
koncentrat za
rastvor za inf.;
400mg/16ml ;
bočica, 1x16ml
F.HoffmannŠvajcarska;
LaRoche Ltd; Roche
Nemačka
Diagnostics GmbH
145.590,
70
Vectibix
koncentrat za
rastvor za inf.;
20mg/ml; bočica,
1x5ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
46.414,
00
Perjeta
koncentrat za
rastvor za infuziju;
420mg/14mL;
ukupno 1 kom,
bočica staklena, 1 x
14 mL
F. Hoffmann-La
Roche LTD
Švajcarska
338.449,
30
cetuksimab
003915
3
860610531144
MERCK D.O.O.
1
cetuksimab
bevacizumab
bevacizumab
bevacizumab
panitumumab
860600708135 PHARMASWISS
0
D.O.O.
panitumumab
pertuzumab
003950
7
860610388954
ROCHE D.O.O.
6
pertuzumab
temsirolimus
316
8
L01XE..
316
9
L01XE01
317
0
003970
5
PFIZER H.C.P.
860600708043
CORPORATION 8
PREDSTAVNIŠTVO
temsirolimus
Torisel
koncentrat i
rastvarač za rastvor
za inf.; 25mg/ml;
bočica, 1x1, 2ml+
1x1, 8ml rastvarača
Wyeth Lederle
S.P.A.
Italija
109.850,
20
Alvotinib
film tableta;
100mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
71.565,
60
Alvotinib
film tableta;
100mg; ukupno 120 Alvogen Pharma
kom, blister, 12 x
D.O.O.
10 kom
Republika
Srbija
148.667,
80
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
143.041,
70
imatinib
L01XE01
103939
3
860610640767 ALVOGEN PHARMA
9
D.O.O.
L01XE01
103939
4
860610640768 ALVOGEN PHARMA
6
D.O.O.
317
2
L01XE01
103939
7
860610640769 ALVOGEN PHARMA
3
D.O.O.
imatinib
Alvotinib
film tableta;
400mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
317
3
L01XE01
103938
4
860006420307
ZDRAVLJE A.D.
6
imatinib
Anzovip
film tabl.
120x100mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
148.669,
20*
317
4
L01XE01
103938
5
860006420308
ZDRAVLJE A.D.
3
imatinib
Anzovip
film tabl. 30x400mg Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
143.043,
10*
317
5
L01XE01
103939
9
860006420437
ZDRAVLJE A.D.
0
imatinib
Anzovip
kapsula, tvrda;
100mg; ukupno 120
Zdravlje A.D.
kom, blister, 12 x
10 kom
Republika
Srbija
148.669,
20*
317
6
L01XE01
103938
1
NOVARTIS PHARMA
860610354323
SERVICES INC. 3
PREDSTAVNIŠTVO
imatinib
Glivec
kaps., tvrda,
120x100mg
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
228.214,
90
317
7
L01XE01
103938
3
NOVARTIS PHARMA
860610644602
SERVICES INC. 9
PREDSTAVNIŠTVO
imatinib
Glivec
film tabl. 30x400mg
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
216.983,
70
L01XE01
103939
2
860600708342 PHARMASWISS
2
D.O.O.
imatinib
film tableta;
100mg; ukupno 120 PharmaSwiss
Imatinib PharmaSwiss
kom, blister, 12 x
D.O.O.
10 kom
Republika
Srbija
148.667,
80
317
1
317
8
imatinib
imatinib
317
9
L01XE01
103938
9
860600708343 PHARMASWISS
9
D.O.O.
L01XE01
103938
4
383898962059
KRKA FARMA D.O.O.
2
L01XE01
103938
5
383898962060
KRKA FARMA D.O.O.
8
318
2
L01XE01
103938
6
383898962061
KRKA FARMA D.O.O.
5
318
3
L01XE03
318
4
L01XE03
103940
2
860610276706
ROCHE D.O.O.
7
318
5
L01XE03
103940
3
318
6
L01XE03
103940
4
318
7
L01XE04
318
8
L01XE04
103970
3
PFIZER H.C.P.
403454100858
CORPORATION 0
PREDSTAVNIŠTVO
318
9
L01XE04
103970
4
319
0
L01XE04
103970
6
319
1
L01XE05
318
0
318
1
imatinib
film tableta;
400mg; ukupno 30
Imatinib PharmaSwiss
kom, blister, 3 x 10
kom
imatinib
Meaxin
film tableta;
100mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
143.041,
70
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
71.565,
60
Meaxin
film tableta;
100mg; ukupno 120 Krka, Tovarna
kom, blister, 12 x
Zdravil, D.D.
10 kom
Slovenija
148.667,
80
Meaxin
film tableta;
400mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
143.041,
70
erlotinib
Tarceva
film tabl. 30x25mg
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
54.423,
00
860610276707
ROCHE D.O.O.
4
erlotinib
Tarceva
film tabl. 30x100mg
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
197.051,
30
860610276708
ROCHE D.O.O.
1
erlotinib
Tarceva
film tabl. 30x150mg
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
237.389,
50
sunitinib
Sutent
kaps., tvrda 28x12,
5mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
148.054,
70
PFIZER H.C.P.
403454100859
CORPORATION 7
PREDSTAVNIŠTVO
sunitinib
Sutent
kaps., tvrda
28x25mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
295.946,
00
PFIZER H.C.P.
403454100860
CORPORATION 3
PREDSTAVNIŠTVO
sunitinib
Sutent
kaps., tvrda
28x50mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
590.775,
70
imatinib
imatinib
erlotinib
sunitinib
sorafenib
319
2
L01XE05
319
3
L01XE07
103915
1
860600791050
BAYER D.O.O.
6
sorafenib
394.878,
30
Nexavar
film tabl.
112x200mg
Bayer Healthcare
AG
Nemačka
Tyverb
film tableta;
250mg; ukupno 70
kom; blister, 7 x 10
kom
Glaxo Wellcome
Operations; Glaxo
Wellcome S.A.
Velika Britanija; 140.730,
Španija
90
Tyverb
film tableta;
250mg; ukupno 70
kom, bočica, 1 x 70
kom
Glaxo Wellcome
Operations; Glaxo
Wellcome S.A.
Velika Britanija; 140.730,
Španija
90
lapatinib
L01XE07
103971
5
GLAXOSMITHKLINE
860610368371
EXPORT LIMITED 7
PREDSTAVNIŠTVO
319
5
L01XE07
103971
5
GLAXOSMITHKLINE
860601534032
EXPORT LIMITED 6
PREDSTAVNIŠTVO
319
6
L01XE08
319
7
L01XE08
103971
1
NOVARTIS PHARMA
860610644605
SERVICES INC. 0
PREDSTAVNIŠTVO
nilotinib
Tasigna
kaps., tvrda,
112x150mg
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
333.059,
30
319
8
L01XE08
103971
0
NOVARTIS PHARMA
860610354336
SERVICES INC. 3
PREDSTAVNIŠTVO
nilotinib
Tasigna
kaps., tvrda,
112x200mg
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
455.178,
80
319
9
L01XE10
320
0
L01XE10
103991
0
NOVARTIS PHARMA
860610644608
SERVICES INC. 1
PREDSTAVNIŠTVO
everolimus
Afinitor
tabl. 30x5mg
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
289.611,
90
320
1
L01XE10
103991
1
NOVARTIS PHARMA
860610644609
SERVICES INC. 8
PREDSTAVNIŠTVO
everolimus
Afinitor
tabl. 30x10mg
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
402.810,
00
320
2
L01XE10
101400
0
NOVARTIS PHARMA
860610644627
SERVICES INC. 2
PREDSTAVNIŠTVO
everolimus
Votubia
tableta; 2, 5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
149.605,
70
320
3
L01XE10
101400
1
NOVARTIS PHARMA
860610644628
SERVICES INC. 9
PREDSTAVNIŠTVO
everolimus
Votubia
tableta; 5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
289.611,
90
320
4
L01XE11
319
4
lapatinib
lapatinib
nilotinib
everolimus
pazopanib
320
5
320
6
320
7
L01XE11
103925
2
860610595495
GLAXOSMITHKLINE
2;
EXPORT LIMITED 860610595472
PREDSTAVNIŠTVO
3;
L01XE11
103925
4
860610595496
GLAXOSMITHKLINE
9;
EXPORT LIMITED 860610595473
PREDSTAVNIŠTVO
0;
L01XE11
103925
3
860610595497
GLAXOSMITHKLINE
6;
EXPORT LIMITED 860610595474
PREDSTAVNIŠTVO
7;
320
8
pazopanib
pazopanib
pazopanib
Votrient
Glaxo Wellcome
S.A.; Glaxo
film tabl. 30x200mg
Wellcome
Operations
Španija; Velika
Britanija
84.684,
00
Votrient
Glaxo Wellcome
S.A.; Glaxo
film tabl. 90x200mg
Wellcome
Operations
Španija; Velika
Britanija
254.052,
10
Votrient
Glaxo Wellcome
S.A.; Glaxo
film tabl. 60x400mg
Wellcome
Operations
Španija; Velika
Britanija
365.497,
00
afatinib
320
9
L01XE13
103927
6
BOEHRINGER
860610307574
INGELHEIM SERBIA
1
D.O.O. BEOGRAD
afatinib
Giotrif
film tableta; 20mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
271.363,
40
321
0
L01XE13
103927
7
BOEHRINGER
860610307575
INGELHEIM SERBIA
8
D.O.O. BEOGRAD
afatinib
Giotrif
film tableta; 30mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
271.363,
40
321
1
L01XE13
103927
8
BOEHRINGER
860610307576
INGELHEIM SERBIA
5
D.O.O. BEOGRAD
afatinib
Giotrif
film tableta; 40mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
271.363,
40
321
2
L01XE13
103927
9
BOEHRINGER
860610307577
INGELHEIM SERBIA
2
D.O.O. BEOGRAD
afatinib
Giotrif
film tableta; 50mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
271.363,
40
321
3
L01XE15
Zelboraf
film tableta;
240mg; ukupno 56
kom, blister, 7 x 8
kom
Roche S.P.A.
Italija
255.454,
50
Xalkori
kapsula, tvrda;
200mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
636.191,
80
321
4
L01XE15
321
5
L01XE16
321
6
L01XE16
vemurafenib
103915
2
860610388947
ROCHE D.O.O.
8
vemurafenib
krizotinib
103977
5
PFIZER H.C.P.
860600741180
CORPORATION 5
PREDSTAVNIŠTVO
krizotinib
kom
321
7
L01XE16
321
8
L01XE17
321
9
322
0
322
1
L01XE17
L01XE17
L01XE17
103977
6
PFIZER H.C.P.
860600741181
CORPORATION 2
PREDSTAVNIŠTVO
krizotinib
- Betriebsstatte
Freiburg
Xalkori
kapsula, tvrda;
250mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
- Betriebsstatte
Freiburg
Nemačka
636.191,
80
Inlyta
film tableta; 1mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
- Betriebsstatte
Freiburg
Nemačka
42.494,
40
Inlyta
film tableta; 1mg;
ukupno 56 kom,
blister, 4 x 14 kom
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
- Betriebsstatte
Freiburg
Nemačka
84.989,
60
Inlyta
film tableta; 5mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
- Betriebsstatte
Freiburg
Nemačka
212.116,
60
Inlyta
film tableta; 5mg;
ukupno 56 kom,
blister, 4 x 14 kom
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
- Betriebsstatte
Freiburg
Nemačka
424.234,
00
aksitinib
103925
5
PFIZER H.C.P.
860600741182
CORPORATION 9
PREDSTAVNIŠTVO
103925
6
PFIZER H.C.P.
860600741183
CORPORATION 6
PREDSTAVNIŠTVO
103925
8
PFIZER H.C.P.
860600741185
CORPORATION 0
PREDSTAVNIŠTVO
103925
7
PFIZER H.C.P.
860600741184
CORPORATION 3
PREDSTAVNIŠTVO
aksitinib
aksitinib
aksitinib
322
2
L01XE17
322
3
L01XE18
322
4
L01XE18
103915
4
NOVARTIS PHARMA
860610644621
SERVICES INC. 0
PREDSTAVNIŠTVO
ruksolitinib
Jakavi
tableta; 5mg;
ukupno 60 kom,
bočica, 1 x 60 kom
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
201.177,
40
322
5
L01XE18
103915
3
NOVARTIS PHARMA
860610644622
SERVICES INC. 7
PREDSTAVNIŠTVO
ruksolitinib
Jakavi
tableta; 15mg;
ukupno 60 kom,
bočica, 1 x 60 kom
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
401.372,
00
322
L01XE18
103915
860610644623 NOVARTIS PHARMA
ruksolitinib
Jakavi
tableta; 20mg;
Novartis Pharma
Švajcarska
401.372,
aksitinib
ruksolitinib
6
5
322
7
L01XX05
322
8
103928
L01XX05
4
322
9
L01XX05
323
0
L01XX11
323
1
L01XX11
323
2
L01XX14
4
SERVICES INC. PREDSTAVNIŠTVO
ukupno 60 kom,
bočica, 1 x 60 kom
Stein AG
00
hidroksikarbamid
103928
5
403735301284
QUATALIA D.O.O.
4
hidroksikarbamid
860600708053 PHARMASWISS
7
D.O.O.
hidroksikarbamid
Hidroksikarbamid
kaps., tvrda,
100x500mg
Medac Gesellschaft
fur klinische
Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
2.963, 10
Litalir
kaps., tvrda,
100x500mg
Corden Pharma
Latina S.P.A.
Italija
4.660, 30
Estracyt
kaps., tvrda,
100x140mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
13.310,
10
Vesanoid
kapsula, meka;
10mg; ukupno 100
kom, bočica
staklena, 1 x 100
kom
Cheplapharm
Arzneimittel GmbH;
Cenexi
Nemačka;
Francuska
19.102,
60
estramustin fosfat
103104
3
PFIZER H.C.P.
860600741061
CORPORATION 7
PREDSTAVNIŠTVO
estramustin fosfat
tretinoin
323
3
L01XX14
106914
0
860610276710 CLINRES FARMACIJA
tretinoin
4
D.O.O.
323
4
L01XX17
323
5
L01XX17
103928
0
GLAXOSMITHKLINE
860610595413
EXPORT LIMITED 6
PREDSTAVNIŠTVO
topotekan
Hycamtin
kaps., tvrda,
10x0.25mg
GlaxoSmithKline
Manufacturing
S.P.A.
Italija
12.342,
30
323
6
L01XX17
103928
1
GLAXOSMITHKLINE
860610595414
EXPORT LIMITED 3
PREDSTAVNIŠTVO
topotekan
Hycamtin
kaps., tvrda,
10x1mg
GlaxoSmithKline
Manufacturing
S.P.A.
Italija
49.308,
50
topotekan
Hycamtin
prašak za
koncentrat za
rastvor za inf.;
bočica staklena,
1x1mg
GlaxoSmithKline
Manufacturing
S.P.A.
Italija
8.561, 40
topotekan
Hycamtin
prašak za
koncentrat za
GlaxoSmithKline
Manufacturing
Italija
42.808,
30
topotekan
323
7
L01XX17
003928
5
GLAXOSMITHKLINE
860610595415
EXPORT LIMITED 0
PREDSTAVNIŠTVO
323
8
L01XX17
003928
6
860610595417 GLAXOSMITHKLINE
4
EXPORT LIMITED -
PREDSTAVNIŠTVO
323
9
324
0
324
1
L01XX17
L01XX17
L01XX17
003928
7
GLAXOSMITHKLINE
860610595416
EXPORT LIMITED 7
PREDSTAVNIŠTVO
003928
8
GLAXOSMITHKLINE
860610595418
EXPORT LIMITED 1
PREDSTAVNIŠTVO
003927
9
003927
8
545055700250 ALVOGEN PHARMA
0
D.O.O.
545055700251 ALVOGEN PHARMA
7
D.O.O.
rastvor za inf.;
bočica staklena,
5x1mg
topotekan
topotekan
topotekan
Hycamtin
prašak za
koncentrat za
rastvor za inf.;
bočica staklena,
1x4mg
GlaxoSmithKline
Manufacturing
S.P.A.
Italija
24.267,
20
Hycamtin
prašak za
koncentrat za
rastvor za inf.;
bočica staklena,
5x4mg
GlaxoSmithKline
Manufacturing
S.P.A.
Italija
121.335,
80
Topotecan
koncentrat za
rastvor za infuziju;
4mg/4mL; ukupno
1 kom, bočica
staklena, 1 x 4 mL
Hospira UK Limited
Velika Britanija
14.070,
00
Topotecan
koncentrat za
rastvor za infuziju;
4mg/4mL; ukupno
5 kom, bočica
staklena, 5 x 4 mL
Hospira UK Limited
Velika Britanija
70.349,
00
Campto
koncentrat za
rastvor za inf.;
40mg/2ml; bočica,
1x2ml
Pfizer (Perth) Pty.
Limited
Australija
6.016, 60
Campto
koncentrat za
rastvor za inf.;
100mg/5ml; bočica,
1x5ml
Pfizer (Perth) Pty.
Limited
Australija
13.615,
00
Pfizer (Perth) Pty.
Limited
Australija
48.677,
60
Cipla LTD.
Indija
4.151, 90
324
2
L01XX17
324
3
L01XX19
324
4
003929
L01XX19
0
PFIZER H.C.P.
403454100779
CORPORATION 8
PREDSTAVNIŠTVO
324
5
003929
L01XX19
1
PFIZER H.C.P.
403454100780
CORPORATION 4
PREDSTAVNIŠTVO
324
6
003929
L01XX19
6
PFIZER H.C.P.
403454100542
CORPORATION 8
PREDSTAVNIŠTVO
irinotekan
Campto
koncentrat za
rastvor za inf.;
300mg/15ml;
bočica, 1x15ml
324
L01XX19 003955
890172209030 PROVIDENS D.O.O.
irinotekan
Irinotecan
koncentrat za
topotekan
S.P.A.
irinotekan
irinotekan
irinotekan
7
1
5
324
8
003955
L01XX19
0
890172209031
PROVIDENS D.O.O.
2
324
9
003931
L01XX19
2
SANDOZ
860601089285 PHARMACEUTICALS
1
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
325
0
003971
L01XX19
9
860600708271 PHARMASWISS
5
D.O.O.
325
1
003971
L01XX19
8
860600708272 PHARMASWISS
2
D.O.O.
325
2
L01XX19
003926
6
003926
5
rastvor za inf.;
40mg/2ml; bočica,
1x2ml
Irinotecan
koncentrat za
rastvor za inf.;
100mg/5ml; bočica,
1x5ml
Cipla LTD.
Indija
9.381, 60
irinotekan
Irinotecan Ebewe
koncentrat za
rastvor za inf.;
100mg/5ml; bočica,
1x5ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
9.381, 60
irinotekan
Irinotecan
PharmaSwiss
koncentrat za
rastvor za inf.;
40mg/2ml; bočica,
1x2ml
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
4.151, 90
irinotekan
Irinotecan
PharmaSwiss
koncentrat za
rastvor za inf.;
100mg/5ml; bočica,
1x5ml
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
9.381, 60
Irinotekan Pliva
koncentrat za
rastvor za infuziju;
Pharmachemie
Holandija;
40mg/2mL; ukupno B.V.; Pliva Hrvatska
Hrvatska
1 kom, bočica, 1 x 2 D.O.O.
mL
4.151, 90
Irinotekan Pliva
koncentrat za
rastvor za infuziju;
100mg/5mL;
ukupno 1 kom,
bočica, 1 x 5 mL
Pharmachemie
Holandija;
B.V.; Pliva Hrvatska
Hrvatska
D.O.O.
9.381, 60
Irinotekan Sandoz
koncentrat za
rastvor za inf.;
100mg/5ml; bočica,
1x5ml
Sandoz S.A.
Argentina
9.381, 60
S.C. SindanPharma S.R.L.;
Actavis Italy S.P.A.
Rumunija;
Italija
4.153,
30*
S.C. Sindan-
Rumunija;
9.383,
irinotekan
860610674336
TEVA SERBIA D.O.O. irinotekan
4
325
3
L01XX19
860610674337
TEVA SERBIA D.O.O. irinotekan
1
325
4
003929
L01XX19
2
SANDOZ
860601089041 PHARMACEUTICALS
3
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
325
5
003929
L01XX19
5
594472034025
9;
ACTAVIS D.O.O.
569052820807
8
irinotekan
Irinotesin
koncentrat za
rastvor za inf.;
40mg/2ml; bočica,
1x2ml
325
L01XX19 003929
594472034026 ACTAVIS D.O.O.
irinotekan
Irinotesin
koncentrat za
irinotekan
6
325
7
325
8
4
003935
L01XX19
5
L01XX19
325
9
L01XX19
326
0
L01XX31
326
1
L01XX31
326
2
L01XX32
003931
7
003931
4
6;
569052820808
5
rastvor za inf.;
100mg/5ml; bočica,
1x5ml
569052820809
2;
ACTAVIS D.O.O.
860610706973
9
Irinotesin
koncentrat za
rastvor za inf.;
500mg/25ml;
bočica, 1x25ml
860610635412
BEOCOMPASS DOO
6
860610635413
BEOCOMPASS DOO
3
irinotekan
irinotekan
irinotekan
Pharma S.R.L.;
Actavis Italy S.P.A.
Italija
00*
S.C. SindanPharma S.R.L.;
Actavis Italy S.p.A.
Rumunija;
Italija
48.584,
50*
Viaritec
koncentrat za
rastvor za infuziju;
40mg/2mL; ukupno
1 kom, bočica
staklena, 1 x 2 mL
Vianex S.A.
Grčka
4.151, 90
Viaritec
koncentrat za
rastvor za infuziju;
100mg/5mL;
ukupno 1 kom,
bočica staklena, 1 x
5 mL
Vianex S.A.
Grčka
9.381, 60
Iressa
film tabl. 30x250mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
233.034,
70
Belgija
38.238,
50
gefitinib
103939
8
ASTRAZENECA UK
500045501940
LIMITED 9
PREDSTAVNIŠTVO
gefitinib
bortezomib
326
3
L01XX32
003910
1
860610280446 JANSSEN CILAG KFT
5
- PREDSTAVNIŠTVO
bortezomib
Velcade
prašak za rastvor za
injekciju; 1mg;
Janssen
ukupno 1 kom;
Pharmaceutica N.V.
bočica staklena,
1x1mg
326
4
L01XX32
003910
0
860610280411 JANSSEN CILAG KFT
3
- PREDSTAVNIŠTVO
bortezomib
Velcade
prašak za rastvor za
Janssen
inj., bočica, 1x3,
Pharmaceutica N.V.
5mg
Belgija
140.568,
50
326
5
L01XX35
326
6
L01XX35
Thromboreductin
kaps., tvrda, 100x0, AOP Orphan
5mg
Pharmaceuticals AG
Austrija
44.446,
10
anagrelid
106823
0
908888242064
PROVIDENS D.O.O.
3
anagrelid
326
7
eribulin
L01XX41
Eisai Manufacturing
LTD.
Velika Britanija
41.864,
80
Lawrence
Laboratories
Irska
5.531, 60
L01XX41
326
9
L02AB01
327
0
L02AB01
104891
3
860600708172 PHARMASWISS
5
D.O.O.
megestrol
Megace
tabl. 30x160mg
327
1
L02AB01
304891
2
860600708173 PHARMASWISS
2
D.O.O.
megestrol
Megace
suspenzija za oralnu Brecon
primenu; 40mg/ml; Pharmaceuticals
bočica, 1x240ml
LTD.
Velika Britanija
11.618,
50
327
2
L02AB01
304891
5
860600708283 PHARMASWISS
8
D.O.O.
megestrol
Megoxi
oralna suspenzija;
40mg/ml; boca
plastična, 1x240ml
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
9.556, 40
327
3
L02AB01
304881
4
590999105451
HEMOFARM AD
9
megestrol
O, Tentika
oralna suspenzija;
40mg/ml; boca
plastična, 1x240ml
Vipharm S.A.
Poljska
9.557,
80*
327
4
L02AE02
Lupron
prašak i rastvarač
za suspenziju za inj.
u napunjenom inj.
Abbott Laboratories
špricu;
S.A.
3.75mg/1ml;
napunjen inj. špric,
1x1ml
Španija
10.054,
50
Lupron
prašak i rastvarač
za suspenziju za inj.
u napunjenom inj.
Abbott Laboratories
špricu;
S.A.
11.25mg/1ml;
napunjen inj. špric,
1x1ml
Španija
30.163,
50
L02AE02
327
6
L02AE02
327
7
L02AE03
503651900063 PHARMASWISS
2
D.O.O.
Halaven
326
8
327
5
003910
3
rastvor za injekciju;
0.44mg/mL;
ukupno 1 kom,
bočica staklena, 1 x
2 mL
eribulin
megestrol
leuprorelin
003702
1
003702
0
ABBVIE
805408300559 BIOPHARMACEUTICA
leuprorelin
1
LS GMBH,
PREDSTAVNIŠTVO
ABBVIE
805408300557 BIOPHARMACEUTICA
leuprorelin
7
LS GMBH,
PREDSTAVNIŠTVO
goserelin
327
8
L02AE03
003707
0
ASTRAZENECA UK
860610371401
LIMITED 5
PREDSTAVNIŠTVO
goserelin
Zoladex
implant , napunjen
inj.špric, 1x3, 6mg
AstrraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
12.311,
90
327
9
L02AE03
003707
1
ASTRAZENECA UK
860610371402
LIMITED 2
PREDSTAVNIŠTVO
goserelin
Zoladex LA
implant , napunjen
inj.špric, 1x10, 8mg
AstrraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
36.632,
00
328
0
L02AE04
Diphereline
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
0.1mg/1ml;
liobočica sa
rastvaračem u
ampuli, 7x1ml
Ipsen Pharm
Biotech;
PharmaSwiss
D.O.O.
Francuska;
Republika
Srbija
3.326, 20
Diphereline
prašak i rastvarač
za suspenziju za inj.
sa produženim
oslobađanjem;
3.75mg/2ml;
liobočica sa
rastvaračem u
ampuli, 1x2ml
Ipsen Pharm
Biotech;
PharmaSwiss
D.O.O.
Francuska;
Republika
Srbija
12.374,
90
Diphereline
prašak i rastvarač
za suspenziju za inj.
sa produženim
oslobađanjem;
11.25mg/2ml;
liobočica sa
rastvaračem u
ampuli, 1x2ml
Ipsen Pharm
Biotech;
PharmaSwiss
D.O.O.
Francuska;
Republika
Srbija
34.791,
30
Diphereline
prašak i rastvarač
za suspenziju za
injekciju sa
produženim
oslobađanjem; 22,
5 mg/2mL; ukupno
1 kom, bočica sa
praškom i ampula
sa rastvaračem, 1 x
Ipsen Pharma
Biotech
Francuska
70.011,
80
328
1
328
2
328
3
328
4
L02AE04
L02AE04
L02AE04
L02AE04
triptorelin
003709
0
003709
1
003709
2
003709
3
358218285000 PHARMASWISS
2
D.O.O.
358218285003 PHARMASWISS
3
D.O.O.
358218412565 PHARMASWISS
8
D.O.O.
860600708171 PHARMASWISS
8
D.O.O.
triptorelin
triptorelin
triptorelin
triptorelin
2 mL
328
5
L02BA01
328
6
L02BA01
103901
0
ASTRAZENECA UK
860610371405
LIMITED 3
PREDSTAVNIŠTVO
tamoksifen
Nolvadex
film tabl. 30x10mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
483, 50*
328
7
L02BA01
103939
5
860610640732 ALVOGEN PHARMA
7
D.O.O.
tamoksifen
Tamoxifen
tabl. 30x10mg
Alvogen D.O.O.
Barice
Republika
Srbija
420, 40*
328
8
103900
L02BA01
1
SANDOZ
860601089350 PHARMACEUTICALS
6
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
tamoksifen
Tamoxifen Sandoz
film tableta; 10mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Salutas Pharma
GMBH
Nemačka
420, 40*
328
9
103900
L02BA01
0
SANDOZ
860601089351 PHARMACEUTICALS
3
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
tamoksifen
Tamoxifen Sandoz
film tableta; 20mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Salutas Pharma
GMBH
Nemačka
671, 80*
329
0
L02BA03
Faslodex
rastvor za inj. u
napunjenom
injekcionom špricu;
250mg/5ml ;
napunjen inj.špric
sa iglom, 1x5ml
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
39.054,
50
Faslodex
rastvor za injekciju
u napunjenom
injekcionom špricu;
250mg/5ml;
AstraZeneca UK
ukupno 2 kom,
Limited
napunjen injekcioni
špric sa iglom, 2 x 5
mL
Velika Britanija
76.023,
80
329
1
L02BA03
tamoksifen
fulvestrant
003971
4
003971
5
ASTRAZENECA UK
500045501837
LIMITED 2
PREDSTAVNIŠTVO
ASTRAZENECA UK
860610371441
LIMITED 1
PREDSTAVNIŠTVO
fulvestrant
329
2
L02BA03
329
3
L02BB01
329
4
L02BB01
103720
1
594472013016
ACTAVIS D.O.O.
4
flutamid
Flutasin
tabl. bočica,
30x250mg
S.C. SindanPharma S.R.L.
Rumunija
1.263,
10*
329
L02BB01 103720
594472013017 ACTAVIS D.O.O.
flutamid
Flutasin
tabl. bočica,
S.C. Sindan-
Rumunija
3.633,
fulvestrant
flutamid
5
0
1
90x250mg
Pharma S.R.L.
00*
329
6
L02BB03
329
7
L02BB03
103730
0
ALTIS
890111703368
INTERNATIONAL
9
D.O.O.
bikalutamid
Alprodex
film tabl. 30x50mg
Cipla LTD.
Indija
3.558, 40
329
8
L02BB03
103730
0
401154802013
HEMOFARM AD
5
bikalutamid
Belantis
film tableta; 50mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Stada Arzneimittel
AG
Nemačka
3.558, 40
329
9
L02BB03
103707
6
860600708225 PHARMASWISS
8
D.O.O.
bikalutamid
Bicadex
film tabl. 28x50mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
3.266, 20
330
0
L02BB03
103735
0
860610310041
TEVA SERBIA D.O.O. bikalutamid
2
Bikalutamid Pliva
film tabl. 28x50mg
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
3.266, 20
330
1
L02BB03
103707
5
ASTRAZENECA UK
500045500592
LIMITED 1
PREDSTAVNIŠTVO
bikalutamid
Casodex
tabl.28x50mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
3.716,
10*
330
2
L02BB03
103707
9
ASTRAZENECA UK
500045500588
LIMITED 4
PREDSTAVNIŠTVO
bikalutamid
Casodex
tabl.28x150mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
11.437,
40
330
3
L02BG03
Altravesa
film tableta; 1mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Cell Pharm GMBH;
Siegfried Generics
(Malta) LTD; Haupt
Pharma Munster
GMBH; Stada
Arzneimittel AG
Nemačka;
Malta;
Nemačka;
Nemačka
2.702, 80
bikalutamid
anastrozol
330
4
103971
L02BG03
8
401154801808
HEMOFARM AD
8
330
5
L02BG03
103977
0
860610310028
TEVA SERBIA D.O.O. anastrozol
3
Anastrozol Pliva
film tabl. 28x1mg
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
2.702, 80
330
6
L02BG03
103932
8
860610571736
MEDICO UNO D.O.O. anastrozol
6
Anastrozole Medico
Uno
film tabl. 28x1mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
2.702, 80
330
7
L02BG03
103921
2
860610691531 UNION-MEDIC
0
D.O.O. NOVI SAD
anastrozol
Anazol
film tableta; 1 mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
3.182, 50
330
8
L02BG03
103972
0
860610640731 ALVOGEN PHARMA
0
D.O.O.
anastrozol
Aremed
film tabl. 28x1mg
Alvogen D.O.O.
Barice
Republika
Srbija
2.704,
20*
anastrozol
330
9
L02BG03
103932
5
ASTRAZENECA UK
500045500632
LIMITED 4
PREDSTAVNIŠTVO
anastrozol
Arimidex
film tabl. 28x1mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
3.590,
40*
331
0
L02BG03
103971
7
ALTIS
890111701514
INTERNATIONAL
2
D.O.O.
anastrozol
Armotraz
film tabl. 30x1mg
Cipla LTD.
Indija
3.182, 50
331
1
L02BG03
103932
6
860600708228 PHARMASWISS
9
D.O.O.
anastrozol
Trasolette
film tabl. 28x1mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
2.702, 80
331
2
L02BG04
Mađarska;
Izrael;
Hrvatska
4.038, 50
letrozol
331
3
L02BG04
103932
9
860610674333
TEVA SERBIA D.O.O. letrozol
3
Avomit
Teva
Pharmaceuticals
Works Private
film tableta; 2.5mg; Limited Company;
ukupno 30 kom,
Teva
blister, 3 x 10 kom
Pharmaceuticals
Industries Ltd.;
Pliva Hrvatska
D.O.O.
331
4
L02BG04
103933
0
NOVARTIS PHARMA
860610354327
SERVICES INC. 1
PREDSTAVNIŠTVO
letrozol
Femara
film tabl. 30x2, 5mg
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
4.798, 00
331
5
L02BG04
103933
1
860600708229 PHARMASWISS
6
D.O.O.
letrozol
Femozol
film tabl. 30x2, 5mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
4.038, 50
331
6
L02BG04
103971
6
860610359435 GOODWILL PHARMA
8
D.O.O.
letrozol
Lametta
film tabl. 30x2, 5mg Vipharm S.A.
Poljska
4.038, 50
331
7
L02BG04
103933
4
860610691535 UNION-MEDIC
8
D.O.O. NOVI SAD
letrozol
Lekazol
film tableta; 2.5mg;
Union-Medic D.O.O.
ukupno 30 kom,
Novi Sad
blister, 3 x 10 kom
Republika
Srbija
4.038, 50
331
8
103933
L02BG04
2
Letrozol Sandoz
film tableta; 2,
5mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Švajcarska
4.038, 50
331
9
L02BG04
103933
3
860610571735
MEDICO UNO D.O.O. letrozol
9
Letrozole Medico Uno
film tabl. 28x2, 5mg Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
3.769, 40
332
0
L02BG04
103923
0
860006420417
ZDRAVLJE A.D.
2
Lezra
film tableta; 2.5mg;
Zdravlje A.D.
ukupno 30 kom,
Republika
Srbija
4.038, 50
SANDOZ
860601089329 PHARMACEUTICALS
2
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
letrozol
letrozol
Novartis Pharma
Stein AG
blister, 3 x 10 kom
332
1
L02BG04
103900
2
383898962063
KRKA FARMA D.O.O.
9
letrozol
Lortanda
film tableta; 2.5mg;
Krka, Tovarna
ukupno 30 kom,
Zdravil, D.D.
blister, 3 x 10 kom
Slovenija
4.038, 50
332
2
L02BG04
103900
3
383898962064
KRKA FARMA D.O.O.
6
letrozol
Lortanda
film tableta; 2.5mg;
Krka, Tovarna
ukupno 60 kom,
Zdravil, D.D.
blister, 6 x 10 kom
Slovenija
7.500, 60
332
3
L02BG04
103900
4
383898962069
KRKA FARMA D.O.O.
1
letrozol
Lortanda
film tableta; 2.5mg;
Krka, Tovarna
ukupno 90 kom,
Zdravil, D.D.
blister, 9 x 10 kom
Slovenija
11.173,
60
332
4
L02BG04
103900
5
383898962070
KRKA FARMA D.O.O.
7
letrozol
Lortanda
film tableta; 2.5mg;
Krka, Tovarna
ukupno 100 kom,
Zdravil, D.D.
blister, 10 x 10 kom
Slovenija
12.415,
10
Siletris
Tecnimede
Sociedade TecnicoMedicinal, S.A.; Cell
film tableta; 2.5mg;
Pharm GMBH;
ukupno 30 kom,
Haupt Pharma
blister, 3 x 10 kom
Munster GMBH;
Stada Arzneimittel
AG
Portugalija;
Nemačka;
Nemačka;
Nemačka
4.038, 50
Italija
5.134, 30
332
5
103933
L02BG04
9
332
6
L02BG06
332
7
L02BG06
103939
0
PFIZER H.C.P.
403454100523
CORPORATION 7
PREDSTAVNIŠTVO
eksemestan
Aromasin
obložena tabl.
30x25mg
Pfizer Italia S.R.L.
332
8
L02BG06
103939
1
545055700026 ALVOGEN PHARMA
1
D.O.O.
eksemestan
Exemestane Alvogen
film tableta; 25mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3x10 kom
Eirgen Pharma LTD. Irska
332
9
L02BX02
Firmagon
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju;
80mg/4mL; ukupno Ferring GmbH
1 kom, bočica sa
praškom i napunjeni
injekcioni špric sa
333
0
L02BX02
401154801933
HEMOFARM AD
7
letrozol
eksemestan
3.807, 20
degareliks
003952
1
860610359461 GOODWILL PHARMA
7
D.O.O.
degareliks
Nemačka
14.326,
60
rastvaračem, 1 x 4
mL
333
1
L02BX02
003952
0
860610359462 GOODWILL PHARMA
4
D.O.O.
333
2
L02BX03
333
3
L02BX03
333
4
L03AA02
333
5
006913
L03AA02
5
860610388903
ROCHE D.O.O.
4
333
6
006913
L03AA02
4
860610388904
ROCHE D.O.O.
1
degareliks
Firmagon
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju;
120mg/3mL;
ukupno 2 kom,
bočica sa praškom i
napunjeni injekcioni
špric sa
rastvaračem, 2 x 3
mL
Ferring GmbH
Nemačka
26.639,
20
ZYTIGA
tableta; 250mg;
ukupno 120 kom,
boca, 1x120 kom
Janssen-Cilag
S.P.A.
Italija
405.566,
50
Neupogen
rastvor za inj./inf.;
30Mij/0.5ml;
napunjen inj.špric,
1x0.5ml
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
7.718, 30
Neupogen
rastvor za inj./inf.;
48Mij/0, 5ml;
napunjen inj.špric,
1x0, 5ml
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
12.239,
50
Hospira Enterprises
B.V.
Holandija
11.963,
60
Hospira Enterprises
B.V.
Holandija
29.285,
60
abirateron
103972
1
860610280462 JANSSEN CILAG KFT
5
- PREDSTAVNIŠTVO
abirateron
filgrastim
filgrastim
filgrastim
333
7
L03AA02
006913
7
545055700119 ALVOGEN PHARMA
0
D.O.O.
filgrastim
Nivestim
rastvor za
injekciju/infuziju u
napunjenom
injekcionom špricu;
12Mj./0.2mL;
ukupno 5 kom,
napunjen injekcioni
špric, 5 x 0.2 mL
333
8
L03AA02
006913
8
545055700120 ALVOGEN PHARMA
6
D.O.O.
filgrastim
Nivestim
rastvor za
injekciju/infuziju u
napunjenom
injekcionom špricu;
30Mj./0.5mL;
ukupno 5 kom,
napunjen injekcioni
špric, 5 x 0.5 mL
333
9
334
0
334
1
L03AA02
L03AA02
006913
9
006914
0
006913
L03AA02
0
334
2
006913
L03AA02
1
334
3
L03AA13
545055700121 ALVOGEN PHARMA
3
D.O.O.
filgrastim
860610674334
TEVA SERBIA D.O.O. filgrastim
0
SANDOZ
860601089343 PHARMACEUTICALS
8
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
SANDOZ
860601089344 PHARMACEUTICALS
5
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
filgrastim
filgrastim
pegfilgrastim
Nivestim
rastvor za
injekciju/infuziju u
napunjenom
injekcionom špricu;
48Mj./0.5mL;
ukupno 5 kom,
napunjen injekcioni
špric, 5 x 0.5 mL
Hospira Enterprises
B.V.
Holandija
46.322,
10
Tevagrastim
rastvor za
injekciju/infuziju u
napunjenom
injekcionom špricu;
48Mi.j./0.8mL;
ukupno 1 kom,
napunjen injekcioni
špric, 1 x 0.8 mL
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
9.162, 80
Zarzio
rastvor za
injekciju/infuziju u
napunjenom
injekcionom špricu;
30Mj./0.5mL;
ukupno 1 kom,
napunjen injekcioni
špric, 1 x 0.5 mL
Sandoz GMBH
Austrija
5.813, 60
Zarzio
rastvor za
injekciju/infuziju u
napunjenom
injekcionom špricu;
48Mj./0.5mL;
ukupno 1 kom,
napunjen injekcioni
špric, 1 x 0.5 mL
Sandoz GMBH
Austrija
9.162, 80
006913
6
860610388927
ROCHE D.O.O.
0
Neulastim
rastvor za inj.u
napunjenom inj.
špricu; 6mg/0.6ml;
napunjen inj.špric,
1x0.6ml
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
98.753,
00
Roferon A
rastvor za inj.;
3Mij/0, 5ml;
napunjen inj.špric,
1x0, 5ml
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
1.760, 60
Roferon A
rastvor za inj.; 4,
5Mij/0, 5ml;
napunjen inj.špric,
1x0, 5ml
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
2.594, 30
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
5.200, 10
334
4
L03AA13
334
5
L03AB04
334
6
032833
L03AB04
6
860610276788
ROCHE D.O.O.
3
334
7
032833
L03AB04
7
860610276789
ROCHE D.O.O.
0
334
8
032833
L03AB04
9
860610276791
ROCHE D.O.O.
3
interferon alfa 2a
Roferon A
rastvor za inj.;
9Mij/0, 5ml;
napunjen inj.špric,
1x0, 5ml
334
9
L03AB04
032864
5
860610276792
ROCHE D.O.O.
0
interferon alfa 2a
Roferon A
rastvor za inj.;
18Mij/0, 6ml;
karpula, 1x0, 6ml
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
11.495,
10
335
0
L03AB05
Intron A
rastvor za inj.;
18Mij/1, 2ml;
karpula sa dozerom
u pen aplikatoru,
1x1, 2ml
Schering-Plough
(Brinny) Company
Irska
11.911,
10
Realdiron
prašak za rastvor za
inj., bočica, 5x3
Sicor Biotech UAB
M.i.j.
Litvania
7.295, 40
Rebif
rastvor za inj.;
22mcg (6Mij.);
napunjen inj.špric
Italija
81.903,
90
pegfilgrastim
interferon alfa 2a
interferon alfa 2a
interferon alfa 2a
interferon alfa 2b
335
1
L03AB05
032818
3
860610317063 MERCK SHARP &
7
DOHME D.O.O.
335
2
L03AB05
032865
7
860610674335
TEVA SERBIA D.O.O. interferon alfa 2b
7
335
3
L03AB07
335
4
L03AB07
interferon alfa 2b
interferon beta 1a humani
rekombinantni
032838
7
860610531142
MERCK D.O.O.
7
interferon beta 1a humani
rekombinantni
Serono Pharma
sa iglom, 12x0.5ml
335
5
032838
L03AB07
8
interferon beta 1a humani
rekombinantni
L03AB07
335
7
L03AB08
interferon beta 1b humani
rekombinantni
335
8
L03AB08
interferon beta 1b humani
rekombinantni
335
9
L03AB10
336
1
L03AB10
L03AB10
001515
0
383106100136 MEDIS PHARMA
4
D.O.O.
interferon beta 1a humani
rekombinantni
335
6
336
0
032864
7
860610531143
MERCK D.O.O.
4
860010349239
BAYER D.O.O.
3
Rebif
rastvor za inj.;
44mcg (12Mij.);
napunjen inj.špric
sa iglom, 12x0.5ml
Serono Pharma
Italija
98.895,
00
Avonex
rastvor za inj. u
napunjenom inj.
špricu;
30mcg/0.5ml;
napunjen inj. špric,
4x0.5ml
Biogen Idec
Denmark
Manufacturing APS
Danska
80.769,
10
Betaferon
prašak i rastvarač
za inj.; 8Mij/ml;
lioboćica sa
rastvaračem u
špricu, 15x1, 2ml
Schering AG
Nemačka
88.331,
40
PegIntron
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
50mcg/0, 5ml; pen
sa uloškom, 1x0,
5ml
Schering-Plough
(Brinny) Company
Irska
8.922, 30
PegIntron
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
80mcg/0, 5ml; pen
sa uloškom, 1x0,
5ml
Schering-Plough
(Brinny) Company
Irska
14.317,
90
Schering-Plough
(Brinny) Company
Irska
17.768,
10
Schering-Plough
(Brinny) Company
Irska
21.306,
40
peginterferon alfa
2b
032863
0
032863
1
860610317054 MERCK SHARP &
5
DOHME D.O.O.
860610317055 MERCK SHARP &
2
DOHME D.O.O.
peginterferon alfa
2b
peginterferon alfa
2b
336
2
L03AB10
032890
0
860610317056 MERCK SHARP &
9
DOHME D.O.O.
peginterferon alfa
2b
PegIntron
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
100mcg/0, 5ml;
pen sa uloškom,
1x0, 5ml
336
3
L03AB10
032863
2
860610317057 MERCK SHARP &
6
DOHME D.O.O.
peginterferon alfa
2b
PegIntron
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
120mcg/0, 5ml;
pen sa uloškom,
1x0, 5ml
336
4
L03AB10
336
5
L03AB11
336
6
032860
L03AB11
7
860610388901
ROCHE D.O.O.
0
peginterferon alfa
2a
336
7
032860
L03AB11
8
860610388902
ROCHE D.O.O.
7
peginterferon alfa
2a
336
8
L03AB11
032863
3
860610317058 MERCK SHARP &
3
DOHME D.O.O.
peginterferon alfa
2b
PegIntron
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
150mcg/0, 5ml;
pen sa uloškom,
1x0, 5ml
Schering-Plough
(Brinny) Company
Irska
26.693,
60
Pegasys
rastvor za inj.;
135mcg/0, 5ml;
napunjen inj.špric,
1x0.5ml
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
15.470,
10
Pegasys
rastvor za inj.;
180mcg/0, 5ml;
napunjen inj.špric,
1x0, 5ml
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
18.767,
90
Pegasys
rastvor za injekciju
u penu sa uloškom;
135mcg/0.5mL;
ukupno 1 kom, pen
sa uloškom, 1 x 0.5
mL
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
15.470,
10
Pegasys
rastvor za injekciju
u penu sa uloškom;
180mcg/0.5mL;
ukupno 1 kom, pen
sa uloškom, 1 x 0.5
mL
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
18.767,
90
ImmuCyst
prašak za
intravezikalnu
suspenziju; 81mg,
bočica, 1x81mg
Sanofi-Aventis ZRT;
Mađarska;Kana
Sanofi Pasteur
da
Limited
peginterferon alfa
2a
032860
4
336
9
L03AB11
032860
3
337
0
L03AX03
337
1
003942
L03AX03
1
337
2
L03AX13
860610388952
ROCHE D.O.O.
2
860610388953
ROCHE D.O.O.
9
peginterferon alfa
2a
peginterferon alfa
2a
živi atenuirani bacili
M. bovis, soj BCG
366005317730 SANOFI-AVENTIS
1
D.O.O
živi atenuirani bacili
M. bovis, soj BCG
glatiramer acetat
9.455, 00
337
3
L03AX13
001512
0
337
4
L03AX16
337
5
001512
L03AX16
1
385011422572
TEVA SERBIA D.O.O. glatiramer acetat
4
Copaxone
rastvor za injekciju
u napunjenom
injekcionom špricu;
20mg/mL; ukupno
28 kom, napunjen
injekcioni špric, 28
x 1 mL
Teva
Pharmaceutical
Industries LTD.;
Teva
Pharmaceuticals
Europe B.V.
Izrael;
Holandija
87.182,
20
Mozobil
rastvor za injekciju;
20mg/mL; ukupno
1 kom, bočica, 1 x
1.2 mL
Genzyme Limited
Velika Britanija
688.852,
10
ATG-Fresenius S
koncentrat za
rastvor za inf.;
20mg/ml; bočica,
1x5ml
Fresenius Biotech
GmbH
Nemačka
29.991,
20
ATG-Fresenius S
koncentrat za
rastvor za inf.;
20mg/ml; bočica,
10x5ml
Fresenius Biotech
GmbH
Nemačka
299.912,
90
Thymoglobuline
prašak za rastvor za
Genzyme
inf.; 25mg; bočica
Polyclonals SAS
staklena, 1x25mg
Francuska
21.545,
30
pleriksafor
503004500025 SANOFI-AVENTIS
8
D.O.O
pleriksafor
anti-humani T
limfocitni
imunoglobulin
kunića
337
6
L04AA04
337
7
001022
L04AA04
0
426005462005
BIOTECHN D.O.O.
0
anti-humani T
limfocitni
imunoglobulin
kunića
337
8
001022
L04AA04
1
426005462006
BIOTECHN D.O.O.
7
anti-humani T
limfocitni
imunoglobulin
kunića
anti-T limfocitni
imunoglobulin za
humanu upotrebu,
zečiji
337
9
L04AA04
338
0
001022
L04AA04
5
338
1
L04AA06
338
2
L04AA06
101408
1
860610276755
ROCHE D.O.O.
5
mikofenolna kiselina CellCept
kaps., tvrda,
300x250mg
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
27.807,
50
338
L04AA06 101408
860610276757 ROCHE D.O.O.
mikofenolna kiselina CellCept
film tabl.
F.Hoffmann-
Švajcarska
23.985,
860610238612 SANOFI-AVENTIS
1
D.O.O
anti-T limfocitni
imunoglobulin za
humanu upotrebu,
zečiji
mikofenolna kiselina
3
3
9
150x500mg
LaRoche Ltd
60
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
5.830, 10
338
4
001408
L04AA06
4
860610276737
ROCHE D.O.O.
1
mikofenolna kiselina CellCept
prašak za
koncentrat za
rastvor za inf.
bočica, 4x500mg
338
5
101409
L04AA06
4
SANDOZ
860601089291 PHARMACEUTICALS
2
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
mikofenolna kiselina Micolat
kaps., tvrda,
300x250mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
16.646,
40
338
6
101411
L04AA06
1
860600708328 PHARMASWISS
6
D.O.O.
mikofenolna kiselina Mofetan
kapsula, tvrda;
250mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Pharmaswiss
D.O.O.
Republika
Srbija
1.664, 90
338
7
101411
L04AA06
0
860600708329 PHARMASWISS
3
D.O.O.
mikofenolna kiselina Mofetan
film tableta;
500mg; ukupno 150 Pharmaswiss
kom, blister, 15 x
D.O.O.
10 kom
Republika
Srbija
15.738,
40
338
8
L04AA06
101409
0
860610571737
Mycophenolate Mofetil
MEDICO UNO D.O.O. mikofenolna kiselina
film tabl. 50x500mg Medico Uno D.O.O.
3
Medico Uno
Republika
Srbija
5.246, 10
338
9
L04AA06
101426
0
NOVARTIS PHARMA
860610354348
SERVICES INC. 6
PREDSTAVNIŠTVO
mikofenolna kiselina Myfortic
tabl.gastrorezistent
ne, 120x180mg
Novartis Pharma
Services
Švajcarska
13.610,
70
339
0
L04AA06
101426
1
NOVARTIS PHARMA
860610354349
SERVICES INC. 3
PREDSTAVNIŠTVO
mikofenolna kiselina Myfortic
tabl.gastrorezistent
na, 120x360mg
Novartis Pharma
Services
Švajcarska
27.202,
20
339
1
L04AA06
101409
5
860610310035
TEVA SERBIA D.O.O. mikofenolna kiselina Trixin
1
kaps., tvrda,
100x250mg
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
5.548, 80
339
2
L04AA10
339
3
L04AA10
Rapamune
film tabl. 30x1mg
Pfizer Ireland
Pharmaceuticals
Irska
12.092,
70
339
4
L04AA13
339
5
L04AA13
Arava
film tabl. 30x10mg
Aventis
Intercontinental
Francuska
5.382, 30
sirolimus
101427
0
PFIZER H.C.P.
860600708039
CORPORATION 1
PREDSTAVNIŠTVO
sirolimus
leflunomid
101430
0
358291001528 SANOFI-AVENTIS
4
D.O.O
leflunomid
339
6
L04AA13
101430
1
358291001917 SANOFI-AVENTIS
6
D.O.O
leflunomid
Arava
film tabl. 30x20mg
Aventis
Intercontinental
Francuska
5.629, 20
339
7
L04AA13
101430
2
358291001527 SANOFI-AVENTIS
7
D.O.O
leflunomid
Arava
film tabl. 3x100mg
Aventis
Intercontinental
Francuska
2.285, 40
339
8
L04AA18
339
9
L04AA18
101405
1
NOVARTIS PHARMA
860610354316
SERVICES INC. 5
PREDSTAVNIŠTVO
everolimus
Certican
tabl. 60x0, 25mg
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
11.282,
50
340
0
L04AA18
101405
2
NOVARTIS PHARMA
860610354317
SERVICES INC. 2
PREDSTAVNIŠTVO
everolimus
Certican
tabl. 60x0, 5mg
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
20.132,
50
340
1
L04AA23
340
2
001440
L04AA23
3
Tysabri
koncentrat za
rastvor za inf.;
300mg/15ml;
bočica, 1x15ml
Biogen Idec
Denmark
Manufacturing APS
Danska
191.903,
10
340
3
L04AA26
Benlysta
prašak za
koncentrat za
rastvor za infuziju;
120mg; ukupno 1
kom, bočica
staklena, 1 x 120
mg
GlaxoSmithKline
Manufacturing
S.P.A.
Italija
16.064,
00
Benlysta
prašak za
koncentrat za
rastvor za infuziju;
400mg; ukupno 1
kom, bočica
staklena, 1 x 400
mg
GlaxoSmithKline
Manufacturing
S.P.A.
Italija
53.522,
30
Gilenya
kapsula, tvrda; 0,
Novartis Pharma
Švajcarska
198.529,
340
4
L04AA26
everolimus
natalizumab
383106100137 MEDIS PHARMA
1
D.O.O.
natalizumab
belimumab
001440
6
340
5
L04AA26
001440
5
340
6
L04AA27
340
L04AA27 101407
GLAXOSMITHKLINE
860601534015
EXPORT LIMITED 9
PREDSTAVNIŠTVO
GLAXOSMITHKLINE
860601534016
EXPORT LIMITED 6
PREDSTAVNIŠTVO
belimumab
belimumab
fingolimod
860610644606 NOVARTIS PHARMA
fingolimod
7
5
340
8
L04AB01
340
9
L04AB01
341
0
341
1
L04AB01
L04AB01
7
SERVICES INC. PREDSTAVNIŠTVO
5mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14
kom
Stein AG
20
etanercept
001431
0
PFIZER H.C.P.
860600708041
CORPORATION 4
PREDSTAVNIŠTVO
001431
1
PFIZER H.C.P.
860600708040
CORPORATION 7
PREDSTAVNIŠTVO
001431
2
PFIZER H.C.P.
501098100265
CORPORATION 3
PREDSTAVNIŠTVO
001431
3
PFIZER H.C.P.
860600708050
CORPORATION 6
PREDSTAVNIŠTVO
etanercept
etanercept
etanercept
341
2
L04AB01
341
3
L04AB02
341
4
001422
L04AB02
0
341
5
L04AB04
adalimumab
341
6
L04AB04
ABBVIE
805408300555 BIOPHARMACEUTICA
adalimumab
3
LS GMBH,
PREDSTAVNIŠTVO
341
L04AB05
etanercept
Enbrel
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.,
bočica, 4x25mg
Wyeth
Pharmaceuticals
Velika Britanija
56.570,
20
Enbrel
rastvor za inj.;
25mg/0, 5ml;
napunjen injekcioni
špric sa iglom, 4x0,
5ml
Wyeth
Pharmaceuticals
Velika Britanija
57.824,
30
Enbrel
rastvor za inj.;
50mg/1ml;
napunjen injekcioni
špric sa iglom,
4x1ml
Wyeth
Pharmaceuticals
Velika Britanija
112.595,
70
Enbrel
rastvor za injekciju
u penu sa uloškom;
50mg/ml; ukupno 4
kom, pen sa
uloškom, 4 x 1ml
Wyeth
Pharmaceuticals
Velika Britanija
112.596,
20
Remicade
prašak za
koncentrat za
rastvor za inf.,
bočica, 1x100mg
Centocor B.V.
Holandija
59.202,
60
Humira
rastvor za inj. u
napunjenom
injekcionom špricu;
40mg/0, 8ml ;
napunjen inj.špric,
2x0, 8ml
Abbvie
Biotechnology
GmbH
Nemačka
113.660,
80
infliksimab
001420
2
860610317026 MERCK SHARP &
2
DOHME D.O.O.
infliksimab
certolizumab pegol
7
341
8
L04AB05
341
9
L04AB06
001420
3
383106100345 MEDIS PHARMA
0
D.O.O.
L04AB06
001420
5
860610317046 MERCK SHARP &
0
DOHME D.O.O.
342
1
001420
L04AB06
6
860610317048 MERCK SHARP &
4
DOHME D.O.O.
342
2
L04AC02
L04AC02
342
4
L04AC05
Cimzia
UCB Pharma SA
Belgija
106.802,
00
Simponi
rastvor za inj. u
napunjenom
injekcionom špricu;
50mg/0.5ml;
napunjen inj.špric,
1x0.5ml
Janssen Biologics
B.V.
Holandija
107.953,
50
Simponi
rastvor za inj. u
penu sa uloškom;
Janssen Biologics
50mg/0.5ml; pen sa B.V.
uloškom, 1x0.5ml
Holandija
107.953,
10
Simulect
prašak i rastvarač
za rastvor za
Novartis Pharma
inj./inf., liobočica sa
Stein AG
rastvaeačem,
1x20mg
Švajcarska
115.463,
70
Janssen Biologics
B.V.
Holandija
344.954,
00
Centocor B.V.
Holandija
344.954,
00
golimumab
342
0
342
3
certolizumab pegol
rastvor za injekciju
u napunjenom
injekcionom špricu;
200mg/mL; ukupno
2 kom, napunjen
injekcioni špric, 2 x
1 mL
golimumab
golimumab
baziliksimab
001421
0
NOVARTIS PHARMA
860610354389
SERVICES INC. 9
PREDSTAVNIŠTVO
baziliksimab
ustekinumab
342
5
L04AC05
001430
2
860610280463 JANSSEN CILAG KFT
2
- PREDSTAVNIŠTVO
ustekinumab
Stelara
rastvor za injekciju
u napunjenom
injekcionom špricu;
45mg/0.5mL;
ukupno 1 kom,
napunjen injekcioni
špric, 1 x 0.5mL
342
6
L04AC05
001430
3
860610280449 JANSSEN CILAG KFT
6
- PREDSTAVNIŠTVO
ustekinumab
Stelara
rastvor za inj.;
45mg/0.5ml;
bočica, 1x2ml
342
7
L04AC07
342
8
001440
L04AC07
0
342
9
L04AC07
tocilizumab
001440
1
001440
2
860610388931
ROCHE D.O.O.
7
860610388932
ROCHE D.O.O.
4
860610388933
ROCHE D.O.O.
1
tocilizumab
tocilizumab
Actemra
koncentrat za
rastvor za inf.;
80mg/4ml; bočica
staklena, 1x4ml
Roche Pharma AG
Nemačka
16.672,
70
Actemra
koncentrat za
rastvor za inf.;
200mg/10ml;
bočica staklena,
1x10ml
Roche Pharma AG
Nemačka
41.613,
00
Actemra
koncentrat za
rastvor za inf.;
400mg/20ml;
bočica staklena,
1x20ml
Roche Pharma AG
Nemačka
82.872,
30
Sandimmun
koncentrat za
rastvor za inf.;
250mg/5ml;
ampula, 10x5ml
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
11.166,
10
Sandimmun Neoral
kaps., meka, 50x25
mg
R.P.Scherer GmbH
& Co.KG za
Novartis Pharma
AG-Švajcarska
Nemačka
3.863, 40
Sandimmun Neoral
kaps., meka, 50x50
mg
R.P.Scherer GmbH
& Co.KG za
Novartis Pharma
AG-Švajcarska
Nemačka
7.746, 30
R.P.Scherer GmbH
& Co.KG za
Novartis Pharma
AG-Švajcarska
Nemačka
14.795,
70
R.P.Scherer GmbH
& Co.KG za
Novartis Pharma
Francuska
15.078,
10
343
0
L04AC07
343
1
L04AD01
343
2
001411
L04AD01
1
NOVARTIS PHARMA
860610354342
SERVICES INC. 4
PREDSTAVNIŠTVO
343
3
101499
L04AD01
0
NOVARTIS PHARMA
860610354383
SERVICES INC. 7
PREDSTAVNIŠTVO
343
4
101499
L04AD01
2
NOVARTIS PHARMA
860610354384
SERVICES INC. 4
PREDSTAVNIŠTVO
343
5
101499
L04AD01
1
NOVARTIS PHARMA
860610354385
SERVICES INC. 1
PREDSTAVNIŠTVO
ciklosporin
Sandimmun Neoral
kaps., meka,
50x100 mg
343
6
L04AD01
301499
9
NOVARTIS PHARMA
860610354313
SERVICES INC. 4
PREDSTAVNIŠTVO
ciklosporin
Sandimmun Neoral
oralni rastvor;
100mg/ml; bočica,
1x50ml
tocilizumab
ciklosporin
ciklosporin
ciklosporin
ciklosporin
AG-Švajcarska
343
7
L04AD02
343
8
101424
L04AD02
0
PREDSTAVNIŠTVO
860600708191
ASTELLAS PHARMA
6
BEOGRAD
343
9
101424
L04AD02
2
PREDSTAVNIŠTVO
860600708198
ASTELLAS PHARMA
5
BEOGRAD
344
0
101424
L04AD02
4
PREDSTAVNIŠTVO
860600708192
ASTELLAS PHARMA
3
BEOGRAD
344
1
101424
L04AD02
5
PREDSTAVNIŠTVO
860600708193
ASTELLAS PHARMA
0
BEOGRAD
344
2
101424
L04AD02
7
PREDSTAVNIŠTVO
860600708194
ASTELLAS PHARMA
7
BEOGRAD
344
3
L04AD02
101425
5
344
4
L04AD02
344
5
takrolimus
Advagraf
kaps. sa
produženim
oslobađanjem,
tvrda; 30x0.5mg
Astellas Ireland Co.
Ltd.
Irska
3.343, 50
Advagraf
kaps. sa
produženim
oslobađanjem,
tvrda; 30x1mg
Astellas Ireland Co.
Ltd.
Irska
6.527, 00
Advagraf
kaps. sa
produženim
oslobađanjem,
tvrda; 60x1mg
Astellas Ireland Co.
Ltd.
Irska
13.035,
30
Advagraf
kaps. sa
produženim
oslobađanjem,
tvrda; 30x3mg
Astellas Ireland Co.
Ltd.
Irska
19.918,
20
takrolimus
Advagraf
kaps. sa
produženim
oslobađanjem,
tvrda; 30x5mg
Astellas Ireland Co.
Ltd.
Irska
31.838,
10
890116880809
UTI D.O.O.
0
takrolimus
Panalimus
kaps., tvrda, 60x0,
5mg
Panacea Biotec
LTD.
Indija
1.936, 30
101425
6
890116880909
UTI D.O.O.
7
takrolimus
Panalimus
kaps., tvrda,
60x1mg
Panacea Biotec
LTD.
Indija
3.765, 00
L04AD02
101425
7
890116881001
UTI D.O.O.
7
takrolimus
Panalimus
kaps., tvrda,
100x5mg
Panacea Biotec
LTD.
Indija
64.426,
00
344
6
L04AD02
101425
2
PREDSTAVNIŠTVO
860610727202
ASTELLAS PHARMA
3
BEOGRAD
takrolimus
Prograf
kaps., tvrda, 30x0,
5mg
Astellas Ireland Co.
Ltd.
Irska
3.118, 00
344
7
L04AD02
101425
0
PREDSTAVNIŠTVO
860610727200
ASTELLAS PHARMA
9
BEOGRAD
takrolimus
Prograf
kaps., tvrda,
60x1mg
Astellas Ireland Co.
Ltd.
Irska
11.438,
40
344
8
L04AD02
101425
1
860610727201 PREDSTAVNIŠTVO
6
ASTELLAS PHARMA
takrolimus
Prograf
kaps., tvrda,
30x5mg
Astellas Ireland Co.
Ltd.
Irska
26.335,
00
takrolimus
takrolimus
takrolimus
takrolimus
BEOGRAD
344
9
101425
L04AD02
4
SANDOZ
860601089326 PHARMACEUTICALS
1
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
345
0
101425
L04AD02
3
SANDOZ
860601089325 PHARMACEUTICALS
4
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
345
1
101425
L04AD02
9
SANDOZ
860601089327 PHARMACEUTICALS
8
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
345
2
101425
L04AD02
8
SANDOZ
860601089328 PHARMACEUTICALS
5
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
345
3
L04AX01
345
4
L04AX01
345
5
L04AX03
345
6
103433
L04AX03
0
SANDOZ
908888131478 PHARMACEUTICALS
3
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
345
7
103433
L04AX03
1
SANDOZ
908888131562 PHARMACEUTICALS
9
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
345
8
L04AX04
345
9
101402
L04AX04
1
Takrolimus Sandoz
kapsula , tvrda;
0.5mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
2.230, 50
Takrolimus Sandoz
kapsula , tvrda;
1mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
4.036, 00
Takrolimus Sandoz
kapsula , tvrda;
1mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
8.072, 70
Takrolimus Sandoz
kapsula , tvrda;
5mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
19.327,
80
Imuran
film tabl.100x50mg
Excella GmbH
Nemačka
2.159, 40
metotreksat
Methotrexat , ,
Ebewe“
tabl. 50x2, 5mg
Ebewe Arzneimittel
GmbH
Austrija
808, 60
metotreksat
Methotrexat , ,
Ebewe“
tabl. 50x5mg
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
1.537, 40
Revlimid
kapsula, tvrda;
5mg; ukupno 21
kom, blister, 3 x 7
kom
Celgene Europe
Limited; Penn
Pharmaceutical
Services Limited
Velika Britanija; 615.519,
Velika Britanija 80
takrolimus
takrolimus
takrolimus
takrolimus
azatioprin
101402
0
505034500597 PHARMASWISS
5
D.O.O.
azatioprin
metotreksat
lenalidomid
764013368049
POLIFARM D.O.O.
1
lenalidomid
Revlimid
kapsula, tvrda;
10mg; ukupno 21
kom, blister, 3 x 7
kom
Celgene Europe
Limited; Penn
Pharmaceutical
Services Limited
Velika Britanija; 649.624,
Velika Britanija 10
Revlimid
kapsula, tvrda;
15mg; ukupno 21
kom, blister, 3 x 7
kom
Celgene Europe
Limited; Penn
Pharmaceutical
Services Limited
Velika Britanija; 683.728,
Velika Britanija 80
Revlimid
kapsula, tvrda;
25mg; ukupno 21
kom, blister, 3 x 7
kom
Celgene Europe
Limited; Penn
Pharmaceutical
Services Limited
Velika Britanija; 749.501,
Velika Britanija 20
rastvor za inj.;
75mg/3ml; ampula,
5x3ml
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
124, 60
Diclac
rastvor za inj.;
75mg/3ml; ampula,
50x3ml
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
1.142, 00
diklofenak
Diclofenac Duo
kaps. sa
modifikovanim
oslobađanjem,
tvrda, 30x75mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
319, 10
860610640730 ALVOGEN PHARMA
3
D.O.O.
diklofenak
Diclofenac-retard
tabl.sa produženim
oslobadjanjem
20x100mg
Alvogen D.O.O.
Barice
Republika
Srbija
200, 20*
116224
6
860600708206 PHARMASWISS
7
D.O.O.
diklofenak
DicloRapid
gastrorezistentna
kaps. tvrda,
20x75mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
225, 80
M01AB0
5
116244
1
860880810428
GALENIKA AD
3
diklofenak
Diklofen
gastrorezistentna
tabl. 20x50mg
Galenika AD
Republika
Srbija
91, 00*
M01AB0
116244
860880810429 GALENIKA AD
diklofenak
Diklofen
tabl.sa produženim
Galenika AD
Republika
200, 20*
346
0
101402
L04AX04
2
764013368050
POLIFARM D.O.O.
7
346
1
101402
L04AX04
3
764013368051
POLIFARM D.O.O.
4
346
2
101402
L04AX04
4
764013368052
POLIFARM D.O.O.
1
346
3
M
MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM - LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNOKOSTNOG SISTEMA
346
4
M01AB0
5
diklofenak
346
5
M01AB0
5
016290
0
SANDOZ
860601089120 PHARMACEUTICALS
5
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
diklofenak
Diclac
346
6
M01AB0
5
016290
1
SANDOZ
860601089127 PHARMACEUTICALS
4
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
diklofenak
346
7
M01AB0
5
116220
7
860600708208 PHARMASWISS
1
D.O.O.
346
8
M01AB0
5
116240
2
346
9
M01AB0
5
347
0
347
lenalidomid
lenalidomid
lenalidomid
1
5
2
0
oslobađanjem,
20x100mg
347
2
M01AB0
5
016244
0
860880810431
GALENIKA AD
3
diklofenak
Diklofen
rastvor za inj.;
75mg/3ml; ampula,
5x3ml
Galenika AD
Republika
Srbija
121, 10*
347
3
M01AB0
5
516244
5
860880810350
GALENIKA AD
7
diklofenak
Diklofen
supozitorija;50 mg;
ukupno 10 kom;
strip; 2 x 5 kom
Galenika AD
Republika
Srbija
189, 00*
347
4
M01AB0
5
116240
3
860880810769
GALENIKA AD
7
diklofenak
Diklofen Duo
kaps. sa
modifikovanim
oslobađanjem,
tvrda, 30x75mg
Galenika AD
Republika
Srbija
320, 50*
347
5
M01AB0
5
116219
0
860009740031
HEMOFARM AD
2
diklofenak
Diklofenak
film tabl. 20x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
89, 60*
347
6
M01AB0
5
116219
3
860009740061
HEMOFARM AD
9
diklofenak
Diklofenak
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
20x100mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
200, 20*
347
7
M01AB0
5
016219
2
860009740059
HEMOFARM AD
6
diklofenak
Diklofenak
rastvor za inj.;
75mg/3ml; ampula,
5x3ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
121, 10*
347
8
M01AB0
5
016264
7
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100636
ZRENJANIN - U
9
STEČAJU
diklofenak
Diklofenak
rastvor za inj.;
75mg/3ml; ampula,
5x3ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
119, 70
347
9
M01AB0
5
516264
8
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100637
ZRENJANIN - U
6
STEČAJU
diklofenak
Diklofenak
supozitorije,
10x50mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
106, 50
348
0
M01AB0
5
116220
7
383898950032
KRKA FARMA D.O.O.
0
diklofenak
Naklofen duo
kaps., tvrda,
20x75mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
269, 50
348
1
M01AB0
5
116248
5
860009740010
HEMOFARM AD
7
diklofenak
Rapten - K
obložena tabl.
10x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
61, 30*
348
2
M01AB0
5
116248
7
860009700104
HEMOFARM AD
5
Rapten Duo
tabl. sa
modifikovanim
oslobađanjem,
30x75mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
320, 50*
348
3
M01AB0
8
diklofenak
etodolak
Srbija
348
4
M01AB0
8
116201
0
NOBEL ILAC
869954009111 SANAYII VE TICARET
etodolak
5
AS –
PREDSTAVNIŠTVO
Etodin Fort
Nobelfarma Ilac
film tabl. 14x400mg Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
390, 60
348
5
M01AB0
8
116201
1
NOBEL ILAC
869954009113 SANAYII VE TICARET
etodolak
9
AS –
PREDSTAVNIŠTVO
Etodin Fort
Nobelfarma Ilac
film tabl. 28x400mg Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
660, 30
348
6
M01AB1
1
Rantudil forte
kaps. tvrda,
20x60mg
Meda Manufacturing
Nemačka
GmbH
353, 20
acemetacin
116314
0
MEDA
PHARMACEUTICALS
860610359402
SWITZERLAND
0
GMBH PREDSTAVNIŠTVO
348
7
M01AB1
1
348
8
M01AB1
5
348
9
M01AB1
5
016250
2
860610276744
ROCHE D.O.O.
9
ketorolaktrometamol
Toradol
rastvor za inj.;
30mg/ml; ampula,
5x1ml
F. Hoffmann-La
Roche LTD
Švajcarska
352, 90
349
0
M01AB1
5
116252
0
860009741704
HEMOFARM AD
4
ketorolaktrometamol
Zodol
film tabl. 10x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
505, 20*
349
1
M01AB1
5
016252
2
860009701252
HEMOFARM AD
2
ketorolaktrometamol
Zodol
rastvor za inj.im iv,
Hemofarm A.D.
ampula, 5x30mg/ml
Republika
Srbija
298, 50*
349
2
M01AB1
6
349
3
M01AB1
6
116255
5
RICHTER GEDEON
599700131519
NYRT4
PREDSTAVNIŠTVO
aceklofenak
Aflamil
film tabl. 20x100mg Gedeon Richter PLC
Mađarska
380, 90*
349
4
M01AB1
6
116255
6
RICHTER GEDEON
599700131518
NYRT7
PREDSTAVNIŠTVO
aceklofenak
Aflamil
film tabl. 60x100mg Gedeon Richter PLC
Mađarska
1.138, 70
349
5
M01AC0
5
349
6
M01AC0
5
Xefo
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
8mg/2ml; bočica sa
Austrija
801, 70
acemetacin
ketorolaktrometamol
aceklofenak
lornoksikam
016126
5
860610223321 TAKEDA GMBH –
0
PREDSTAVNIŠTVO
lornoksikam
Takeda Austria
GmbH
praškom i ampula
sa rastvaračem,
5x2ml
349
7
M01AC0
5
016126
4
860610223322 TAKEDA GMBH –
7
PREDSTAVNIŠTVO
lornoksikam
Xefo
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
8mg/2ml; bočica sa
praškom i ampula
sa rastvaračem,
10x2ml
349
8
M01AC0
5
116126
4
860610223336 TAKEDA GMBH –
4
PREDSTAVNIŠTVO
lornoksikam
Xefo Rapid
film tableta; 8mg;
ukupno 10 kom,
blister, 1 x 10 kom
Takeda GmbH
Nemačka
327, 20
349
9
M01AC0
5
116126
3
860610223328 TAKEDA GMBH –
9
PREDSTAVNIŠTVO
lornoksikam
Xefo Rapid
film tabl. 20x8mg
Nycomed GmbH
Nemačka
655, 70*
350
0
M01AC0
5
116126
3
860610223327 TAKEDA GMBH –
2
PREDSTAVNIŠTVO
lornoksikam
Xefo Rapid
film tabl. 20x8mg
Nycomed Danmark
APS
Danska
654, 30
350
1
M01AC0
6
350
2
M01AC0
6
116110
1
859502649571
SIBEX LINE D.O.O.
5
meloksikam
Lormed
tabl. 10x7, 5mg
Chanelle Medical
Ltd
Irska
104, 30
350
3
M01AC0
6
116110
3
859502649572
SIBEX LINE D.O.O.
2
meloksikam
Lormed
tabl. 20x7, 5mg
Chanelle Medical
Ltd
Irska
208, 90
350
4
M01AC0
6
116110
2
859502649672
SIBEX LINE D.O.O.
9
meloksikam
Lormed
tabl. 20x15mg
Chanelle Medical
Ltd
Irska
281, 70
350
5
M01AC0
6
116105
0
860880810788
GALENIKA AD
8
meloksikam
Melogal
tabl. 10x7, 5mg
Galenika AD
Republika
Srbija
105, 70*
350
6
M01AC0
6
116105
1
860880810787
GALENIKA AD
1
meloksikam
Melogal
tabl. 10x15mg
Galenika AD
Republika
Srbija
138, 10*
350
7
M01AC0
6
116130
0
860601030001
PHARMAS D.O.O.
1
meloksikam
Meloksikam PharmaS
tabl. 20x7, 5mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
208, 90
350
8
M01AC0
6
116130
1
860601030011
PHARMAS D.O.O.
0
meloksikam
Meloksikam PharmaS
tabl. 20x15mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
281, 70
350
9
M01AC0
6
116120
0
NOBEL ILAC
869954001508 SANAYII VE TICARET
meloksikam
1
AS –
PREDSTAVNIŠTVO
Melox
tabl. 10x7, 5mg
Nobelfarma Ilac
Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
104, 30
Takeda Austria
GmbH
Austrija
1.603, 40
meloksikam
351
0
M01AC0
6
116120
2
NOBEL ILAC
869954001513 SANAYII VE TICARET
meloksikam
5
AS –
PREDSTAVNIŠTVO
Melox Fort
tabl. 10x15mg
Nobelfarma Ilac
Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
140, 80
351
1
M01AC0
6
116130
2
860610571302 PHARMANOVA
3
D.O.O.
meloksikam
Meloxan
tabl. 20x15mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
281, 70
351
2
M01AC0
6
116110
8
860610571301 PHARMANOVA
6
D.O.O.
meloksikam
Meloxan
tabl. 30x15mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
424, 90
351
3
M01AC0
6
116110
6
860610487301 EXTRACTUMPHARMA
meloksikam
8
D.O.O.
MeloxEP
tabl. 20x15mg
ExtractumPharma
Co. LTD.
Mađarska
247, 10
351
4
M01AC0
6
116110
7
860610487302 EXTRACTUMPHARMA
meloksikam
5
D.O.O.
MeloxEP
tabl. 30x15mg
ExtractumPharma
Co. LTD.
Mađarska
370, 80
351
5
M01AC0
6
116102
0
BOEHRINGER
860610307505
INGELHEIM SERBIA
5
D.O.O. BEOGRAD
meloksikam
Movalis
tabl. 20x7, 5mg
Boehringer
Grčka
Ingelheim Ellas A.E.
303, 30
351
6
M01AC0
6
116102
1
BOEHRINGER
860610307506
INGELHEIM SERBIA
2
D.O.O. BEOGRAD
meloksikam
Movalis
tabl. 20x15mg
Boehringer
Grčka
Ingelheim Ellas A.E.
347, 90
351
7
M01AC0
6
016102
2
BOEHRINGER
860610307507
INGELHEIM SERBIA
9
D.O.O. BEOGRAD
meloksikam
Movalis
rastvor za inj.;
15mg/1, 5ml;
ampula, 5x1, 5ml
Boehringer
Ingelheim Espana
S.A.
Španija
282, 50
351
8
M01AE0
1
351
9
M01AE0
1
116266
3
860610640772 ALVOGEN PHARMA
3
D.O.O.
ibuprofen
Alvofen
kapsula, meka;
20x400mg
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
140, 00
352
0
M01AE0
1
116203
1
ABBOTT
800266000465
LABORATORIES S.A.
9
– PREDSTAVNIŠTVO
ibuprofen
Brufen
film tabl. 30x400mg
Abbott Logistics
B.V.; Famar S.A.
Holandija;
Grčka
179, 60
352
1
M01AE0
1
116203
2
ABBOTT
800266000464
LABORATORIES S.A.
2
– PREDSTAVNIŠTVO
ibuprofen
Brufen
film tabl. 30x600mg
Abbott Logistics
B.V; Famar S.A.
Holandija;
Grčka
258, 80
352
2
M01AE0
1
316203
3
ABBOTT
800266000463
LABORATORIES S.A.
5
– PREDSTAVNIŠTVO
ibuprofen
Brufen
oralna suspenzija;
100mg/5ml; boca,
1x100ml
Abbott S.R.L.
Italija
220, 80
352
3
M01AE0
1
316203
2
800266000469 ABBOTT
7
LABORATORIES S.A.
ibuprofen
Brufen
šumeće granule;
600mg; ukupno 30
Abbott S.R.L.
Italija
413, 90
ibuprofen
– PREDSTAVNIŠTVO
kom, kesica, 30 x 1
kom
Brufen retard
tableta sa
produženim
oslobađanjem; 800
mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Abbvie Deutschland
GmbH & Co.KG;
Famar S.A.
Nemačka;
Grčka
607, 50
Zentiva K.S.
Češka
Republika
184, 10
Republika
Srbija
157, 20*
352
4
M01AE0
1
116202
1
ABBOTT
800266000560
LABORATORIES S.A.
1
– PREDSTAVNIŠTVO
352
5
M01AE0
1
316232
5
859473902982 SANOFI-AVENTIS
8
D.O.O
ibuprofen
Ibalgin Baby
oralna suspenzija;
100mg/5mL;
ukupno 1 kom,
bočica, 1 x 100mL
352
6
M01AE0
1
116248
8
860009740027
HEMOFARM AD
5
ibuprofen
Ibuprofen
film tabl. 30x400mg Hemofarm A.D.
352
7
M01AE0
1
116253
1
860881100644 UNION-MEDIC
4
D.O.O. NOVI SAD
ibuprofen
Ibuprofen
film tabl. 30x400mg
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
155, 80
352
8
M01AE0
1
116253
2
860881100645 UNION-MEDIC
1
D.O.O. NOVI SAD
ibuprofen
Ibuprofen
film tabl. 30x600mg
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
225, 00
352
9
M01AE0
1
316253
3
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100646
ZRENJANIN - U
8
STEČAJU
ibuprofen
Ibuprofen
sirup; 100mg/5ml;
bočica, 1x100ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
184, 10
Velika Britanija
185, 50*
ibuprofen
353
0
M01AE0
1
316251
9
594903130126
NELT CO. D.O.O.
5
ibuprofen
Nurofen za decu sa
ukusom narandže
oralna suspenzija;
100mg/5mL;
Reckitt Benckiser
ukupno 1 kom, boca Healthcare (UK)
plastična, 1 x 100
Limited
mL
353
1
M01AE0
1
116251
2
860600708232 PHARMASWISS
6
D.O.O.
ibuprofen
Rapidol
film tabl. 30x400mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
155, 80
353
2
M01AE0
1
116251
3
860600708233 PHARMASWISS
3
D.O.O.
ibuprofen
Rapidol
film tabl. 30x600mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
225, 00
353
3
M01AE0
1
316214
7
860610311003
BONIFAR D.O.O.
9
ibuprofen
Spedifen 400
granule za oralni
rastvor; kesica,
30x400mg
Zambon
Switzerland LTD
Švajcarska
440, 90
353
4
M01AE0
2
353
5
M01AE0
2
Naproksen
film tabl. 20x375
mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
195, 30*
naproksen
116242
3
860009741669
HEMOFARM AD
6
naproksen
353
6
M01AE0
2
116247
0
860880900036 SRBOLEK A.D. U
2
STEČAJU
353
7
M01AE0
2
116210
4
383898960828
KRKA FARMA D.O.O.
6
353
8
M01AE0
2
116210
5
383898960830
KRKA FARMA D.O.O.
9
353
9
M01AE0
3
354
0
M01AE0
3
016208
8
SANDOZ
860601089223 PHARMACEUTICALS
3
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
354
1
M01AE0
3
116208
9
SANDOZ
860601089273 PHARMACEUTICALS
8
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
354
2
M01AE0
9
354
3
M01AE0
9
116205
0
ABBOTT
800266000467
LABORATORIES S.A.
3
– PREDSTAVNIŠTVO
354
4
M01AE0
9
116205
1
ABBOTT
800266000466
LABORATORIES S.A.
6
– PREDSTAVNIŠTVO
354
5
M01AE1
1
354
6
M01AE1
1
354
7
M01AE1
7
354
M01AE1
Naproxen
tabl. 50x375mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
485, 00
Nalgesin forte
film tableta;
550mg; ukupno 10
kom, blister, 1 x 10
kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
142, 20
Nalgesin forte
film tableta;
550mg; ukupno 20
kom, blister, 2 x 10
kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
284, 40
ketoprofen
Ketonal
rastvor za inj.;
100mg/2ml;
ampula, 10x2ml
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
416, 90
ketoprofen
Ketonal forte
film tabl. 20x100mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
197, 60
Flugalin
obložena tableta;
50mg; ukupno 30
kom, blister; 3 x 10
kom
Famar L‘Аigle
Francuska
202, 10
Flugalin
obložena tableta;
100mg; ukupno 30
kom, blister; 3 x 10
kom
Famar L‘Аigle
Francuska
402, 10
tabl. 20x300mg
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
239, 50
film tabl. 10x25mg
Berlin-Chemie AG
Nemačka
284, 60
naproksen
naproksen
naproksen
ketoprofen
flurbiprofen
flurbiprofen
flurbiprofen
tiaprofenska kiselina
116222
0
860881100281 UNION-MEDIC
1
D.O.O. NOVI SAD
tiaprofenska kiselina Turganil
deksketoprofen
116270
401305400725 BERLIN-CHEMIE AG
deksketoprofen
Dexomen
8
7
2
9
(MENARINI GROUP)
– PREDSTAVNIŠTVO
(Menarini Group)
Dexomen inject
rastvor za
inj./koncentrat za
rastvor za inf.;
50mg/2ml; ampula,
5x2ml
A.Menarini,
Manufacturing
Logistics And
Services S.R.L.
Italija
549, 30
Dexomen
granule za oralni
rastvor; 25mg;
ukupno 20 kom,
kesica, 20 x 2.5 g
Laboratorios
Menarini S.A.
Španija
519, 60
Aclexa
kapsula, tvrda;
100mg; ukupno 10
kom, blister, 1 x 10
kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
168, 10
Aclexa
kapsula, tvrda;
100mg; ukupno 20
kom, blister, 2 x 10
kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
337, 20
Aclexa
kapsula, tvrda;
100mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
505, 50
Aclexa
kapsula, tvrda;
100mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
1.011, 90
Aclexa
kapsula, tvrda;
200mg; ukupno 10
kom, blister, 1 x 10
kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
311, 00
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
623, 20
Krka, Tovarna
Slovenija
934, 20
354
9
M01AE1
7
016270
3
BERLIN-CHEMIE AG
401305401752
(MENARINI GROUP)
4
– PREDSTAVNIŠTVO
355
0
M01AE1
7
316200
0
BERLIN-CHEMIE AG
401305402366
(MENARINI GROUP)
2
– PREDSTAVNIŠTVO
355
1
M01AH0
1
355
2
M01AH0
1
116352
1
383898962035
KRKA FARMA D.O.O.
6
355
3
M01AH0
1
116352
2
383898962036
KRKA FARMA D.O.O.
3
355
4
M01AH0
1
116352
3
383898962038
KRKA FARMA D.O.O.
7
355
5
M01AH0
1
116352
4
383898962039
KRKA FARMA D.O.O.
4
355
6
M01AH0
1
116352
5
383898962040
KRKA FARMA D.O.O.
0
355
7
M01AH0
1
116352
6
383898962041
KRKA FARMA D.O.O.
7
celekoksib
Aclexa
kapsula, tvrda;
200mg; ukupno 20
kom, blister, 2 x 10
kom
355
M01AH0
116352
383898962042 KRKA FARMA D.O.O.
celekoksib
Aclexa
kapsula, tvrda;
deksketoprofen
deksketoprofen
celekoksib
celekoksib
celekoksib
celekoksib
celekoksib
celekoksib
8
1
7
4
200mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
355
9
M01AH0
1
116352
8
383898962043
KRKA FARMA D.O.O.
1
celekoksib
356
0
M01AH0
1
116352
0
PFIZER H.C.P.
403454100796
CORPORATION 5
PREDSTAVNIŠTVO
356
1
M01AH0
5
116354
2
356
2
M01AH0
5
356
3
Zdravil, D.D.
Aclexa
kapsula, tvrda;
200mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
1.869, 50
celekoksib
Celebrex
kaps.tvrda,
10x200mg
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
532, 60
860010345370 MERCK SHARP &
7
DOHME D.O.O.
etorikoksib
Arcoxia
film tabl. 7x30mg
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
515, 30
116354
4
860010345371 MERCK SHARP &
4
DOHME D.O.O.
etorikoksib
Arcoxia
film tabl. 28x30mg
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
2.061, 30
M01AH0
5
116354
6
860010345324 MERCK SHARP &
0
DOHME D.O.O.
etorikoksib
Arcoxia
film tabl. 7x60mg
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
486, 50
356
4
M01AH0
5
116354
5
860010345372 MERCK SHARP &
1
DOHME D.O.O.
etorikoksib
Arcoxia
film tabl. 14x60mg
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
972, 80
356
5
M01AH0
5
116353
1
860010345325 MERCK SHARP &
7
DOHME D.O.O.
etorikoksib
Arcoxia
film tabl. 7x90mg
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
569, 40
356
6
M01AH0
5
116354
3
860010345373 MERCK SHARP &
8
DOHME D.O.O.
etorikoksib
Arcoxia
film tabl. 14x90mg
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
1.136, 00
356
7
M01AH0
5
116353
2
860010345326 MERCK SHARP &
4
DOHME D.O.O.
etorikoksib
Arcoxia
film tabl. 7x120mg
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
653, 90
356
8
M01AH0
5
116354
1
860010345374 MERCK SHARP &
5
DOHME D.O.O.
etorikoksib
Arcoxia
film tabl. 14x120mg
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
1.308, 20
356
9
M01AX1
7
357
0
M01AX1
7
116351
0
860006410314
ZDRAVLJE A.D.
7
nimesulid
Actasulid
tabl. 20x100mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
172, 40*
357
1
M01AX1
7
116302
0
890116819302
UTI D.O.O.
8
nimesulid
Nimulid
tabl. 20x100mg
Panacea Biotec Ltd
Indija
151, 70*
357
2
M01AX1
7
116302
3
890116819701
UTI D.O.O.
9
nimesulid
Nimulid MD
oralna disperzibilna
tabl.10x100mg
Panacea Biotec Ltd
Indija
53, 70*
357
M01AX2
nimesulid
oksaceprol
3
4
357
4
M01AX2
4
116957
2
912001857047
MIP PHARMA D.O.O.
8
357
5
M01AX2
4
116957
0
912001857033
MIP PHARMA D.O.O.
1
357
6
M02AA1
0
357
7
M02AA1
0
416734
1
BERLIN-CHEMIE AG
401305400138
(MENARINI GROUP)
7
– PREDSTAVNIŠTVO
357
8
M02AA1
0
416707
8
357
9
M02AA1
0
358
0
M02AA1
0
358
1
M02AA1
8
358
2
M02AA1
8
358
3
M03AB0
1
358
4
M03AB0
1
358
5
M03AC0
1
Artromed
Chephasaar
Chemisch film tabl. 30x200mg
Pharmazeutische
Fabrik GmbH
Nemačka
700, 20*
Artromed
film tabl.
100x200mg
Chephasaar
Chemisch Pharmazeutische
Fabrik GmbH
Nemačka
1.787,
40*
ketoprofen
Fastum Gel
gel; 2.5%; tuba,
1x50g
A.Menarini,
Manufacturing
Logistics And
Services S.R.L.
Italija
361, 50
SANDOZ
860601089220 PHARMACEUTICALS
2
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
ketoprofen
Ketonal
gel; 2.5%; ukupno
50g; tuba, 1x50g
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
361, 50
416755
2
860010151572 IVANČIĆ I SINOVI
8
D.O.O.
ketoprofen
Ketoprofen IIS
gel; 2.5%; ukupno
1 kom, tuba, 1 x
40g
Sopharma PLC
Bugarska
289, 10
716734
7
912003555026
EUROFARM D.O.O.
2
Ketospray
sprej za kožu,
rastvor; 10%;
bočica staklena,
1x25g
Pharbil Waltrop
GmbH
Nemačka
573, 80
Nimulid Transgel
gel; 1%; tuba,
1x30g
Panacea Biotec Ltd
Indija
230, 30*
Midarine
rastvor za inj./inf.;
100mg/2ml;
ampula, 100x2ml
GlaxoSmithKline
Manufacturing
S.P.A.
Italija
4.752, 00
oksaceprol
oksaceprol
ketoprofen
ketoprofen
nimesulid
416702
1
890116860907
UTI D.O.O.
9
nimesulid
suksametonijum
008232
0
GLAXOSMITHKLINE
860610595489
EXPORT LIMITED 1
PREDSTAVNIŠTVO
suksametonijum
pankuronijum
bromid
358
6
M03AC0
1
008235
1
860010341937 MERCK SHARP &
6
DOHME D.O.O.
pankuronijum
bromid
Pavulon
rastvor za inj.;
4mg/2ml; ampula,
10x2ml
N.V.Organon
Holandija
1.074, 50
358
7
M03AC0
1
008235
0
860010341936 MERCK SHARP &
9
DOHME D.O.O.
pankuronijum
bromid
Pavulon
rastvor za inj.;
4mg/2ml; ampula,
50x2ml
N.V.Organon
Holandija
5.372, 70
358
8
M03AC0
4
358
9
M03AC0
4
008229
0
GLAXOSMITHKLINE
860610595478
EXPORT LIMITED 5
PREDSTAVNIŠTVO
atrakurijum besilat
Tracrium
rastvor za inj.;
25mg/2, 5ml;
ampula, 5x2.5ml
GlaxoSmithKline
SPA
Italija
1.127, 20
359
0
M03AC0
4
008229
1
GLAXOSMITHKLINE
802196101308
EXPORT LIMITED 5
PREDSTAVNIŠTVO
atrakurijum besilat
Tracrium
rastvor za inj.;
50mg/5ml; ampula,
5x5ml
GlaxoSmithKline
SPA
Italija
2.252, 30
359
1
M03AC0
9
359
2
M03AC0
9
008205
2
860010341907 MERCK SHARP &
9
DOHME D.O.O.
rokuronijum bromid
Esmeron
rastvor za inj.;
50mg/5ml; bočica,
10x5ml
N.V.Organon
Holandija
4.901, 80
359
3
M03AC0
9
008205
0
860010341913 MERCK SHARP &
0
DOHME D.O.O.
rokuronijum bromid
Esmeron
rastvor za inj.;
50mg/5ml; bočica,
12x5ml
N.V.Organon
Holandija
5.882, 20
359
4
M03AC0
9
008205
1
860010341909 MERCK SHARP &
3
DOHME D.O.O.
rokuronijum bromid
Esmeron
rastvor za inj.;
100mg/10ml;
bočica , 10x10ml
N.V.Organon
Holandija
11.029,
60
359
5
M03AC1
1
359
6
M03AC1
1
008241
0
860610595487
GLAXOSMITHKLINE
7;
EXPORT LIMITED 860601534009
PREDSTAVNIŠTVO
8;
Nimbex
rastvor za inj./ inf.;
2mg/ml; ampula,
5x2, 5ml
GaxoSmithKline
Manufacturing
S.P.A.; Aspen Bad
Oldesloe GmbH
Italija;
Nemačka
1.576, 10
359
7
M03AC1
1
008241
1
860610595436
GLAXOSMITHKLINE
5;
EXPORT LIMITED 860601534010
PREDSTAVNIŠTVO
4;
Nimbex
rastvor za inj./inf.;
2mg/ml; ampula,
5x5ml
GaxoSmithKline
Manufacturing
S.P.A.; Aspen Bad
Oldesloe GmbH
Italija;
Nemačka
2.926, 40
359
8
M03AX0
1
atrakurijum besilat
rokuronijum bromid
cisatrakurijum
cisatrakurijum
cisatrakurijum
botulinum toksin tip
A
359
9
M03AX0
1
008211
5
501600720330 EWOPHARMA D.O.O. botulinum toksin tip
1
BEOGRAD
A
Botox
Allergan
prašak za rastvor za
Pharmaceuticals
inj., bočica, 1x100ij
Ireland
Irska
17.966,
20*
360
0
M03AX0
1
008211
0
358218581059 PHARMASWISS
1
D.O.O.
botulinum toksin tip
A
Dysport
liofilizat za rastvor
za inj., bočica,
1x500ij
Ipsen Biopharm
Limited
Velika Britanija
29.621,
90
360
1
M03AX0
1
008211
1
503661100002 PHARMASWISS
8
D.O.O.
botulinum toksin tip
A
Dysport
liofilizat za rastvor
za inj., bočica,
2x500ij
Ipsen Biopharm
Limited
Velika Britanija
59.237,
60
360
2
M03AX0
1
008211
6
501600720358 EWOPHARMA D.O.O. botulinum toksin tip
5
BEOGRAD
A
Vistabel
prašak za rastvor za Allergan
inj.; 4Allergan j./0.1 Pharmaceuticals
mL; bočica, 1x50j.
Ireland
Irska
14.084,
50*
360
3
M03BX0
2
360
4
M03BX0
2
116512
0
NOVARTIS PHARMA
860610354321
SERVICES INC. 9
PREDSTAVNIŠTVO
tizanidin
Sirdalud
tabl. 30x2mg
Novartis Urunleri
Turska
823, 60
360
5
M03BX0
2
116512
2
NOVARTIS PHARMA
860610354320
SERVICES INC. 2
PREDSTAVNIŠTVO
tizanidin
Sirdalud
tabl. 30x4mg
Novartis Urunleri
Turska
992, 80
360
6
M03BX0
2
116512
3
860601030368
PHARMAS D.O.O.
5
tizanidin
Tizax
tableta; 2mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
PharmaS d.o.o.
Beograd
Republika
Srbija
641, 10
360
7
M03BX0
2
116512
1
860601030367
PHARMAS D.O.O.
8
tizanidin
Tizax
tableta; 4mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
PharmaS d.o.o.
Beograd
Republika
Srbija
761, 90
360
8
M03BX0
4
360
9
M03BX0
4
116510
0
RICHTER GEDEON
599700131336
NYRT7
PREDSTAVNIŠTVO
tolperison
Mydocalm
film tabl. 30x150mg Gedeon Richter PLC
Mađarska
360, 50*
361
0
M03BX0
4
116515
0
860610359443 GOODWILL PHARMA
3
D.O.O.
tolperison
Myderison
film tableta; 50mg;
ukupno 30 kom,
blister, 2 x 15 kom
Meditop
Gyogyszeripari Kft
Mađarska
154, 10
361
1
M03BX0
4
116520
0
860610359441 GOODWILL PHARMA
9
D.O.O.
tolperison
Myderison
film tableta;
150mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
Meditop
Gyogyszeripari Kft
Mađarska
209, 80
tizanidin
tolperison
kom
361
2
M04AA0
1
361
3
M04AA0
1
361
4
M04AA0
3
361
5
M04AA0
3
116809
3
BERLIN-CHEMIE AG
401305402211
(MENARINI GROUP)
5
– PREDSTAVNIŠTVO
361
6
M04AA0
3
116809
1
BERLIN-CHEMIE AG
401305402213
(MENARINI GROUP)
9
– PREDSTAVNIŠTVO
361
7
M05BA0
2
361
8
M05BA0
2
105906
3
860010349229
BAYER D.O.O.
4
361
9
M05BA0
2
005906
2
860010349205
BAYER D.O.O.
8
362
0
M05BA0
3
362
1
M05BA0
3
alopurinol
116808
9
860009741692
HEMOFARM AD
4
Alopurinol
tabl. 40x100mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
115, 90*
Adenuric 80
film tableta; 80mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Menarini-Von
Heyden GMBH
Nemačka
2.960, 30
Adenuric 120
film tableta;
120mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14
kom
Menarini-Von
Heyden GMBH
Nemačka
2.960, 30
klodronat dinatrijum Bonefos
film tabl. 60x800mg
Bayer Schering
Pharma OY
Finska
21.051,
10
klodronat dinatrijum Bonefos
koncentrat za
rastvor za inf.;
60mg/ml; ampula,
5x5ml
Bayer Schering
Pharma OY
Finska
7.217, 80
Aredia
prašak i rastvarač
za rastvor za inf.;
30mg; liobočica sa
rastvaračem,
2x10ml
Novartis Pharma AG Švajcarska
8.145, 00
Vipharm S.A.
Poljska
6.881, 50
Chiesi
Pharmaceuticals
Austrija
3.899, 50
alopurinol
febuksostat
febuksostat
febuksostat
klodronat dinatrijum
pamidronska
kiselina
005910
2
NOVARTIS PHARMA
860610354396
SERVICES INC. 7
PREDSTAVNIŠTVO
pamidronska
kiselina
362
2
M05BA0
3
005910
5
590999093781
HEMOFARM AD
3
pamidronska
kiselina
Hidensil
prašak i rastvarač
za rastvor za inf.;
30mg/10ml;
liobočica sa
rastvaračem u
ampuli, 2x10ml
362
3
M05BA0
3
005930
0
908888243549
PROVIDENS D.O.O.
4
pamidronska
kiselina
Pamitor
koncentrat za
rastvor za inf.;
15mg/ml; ampula,
1x2ml
GmbH
Pamitor
koncentrat za
rastvor za inf.;
15mg/ml; ampula,
1x4ml
Chiesi
Pharmaceuticals
GmbH
Austrija
7.891, 50
Pamitor
koncentrat za
rastvor za inf.;
15mg/ml; ampula,
1x6ml
Chiesi
Pharmaceuticals
GmbH
Austrija
12.012,
60
alendronska kiselina
Aldron
tabl. 4x70mg
Farmal D.D.
Hrvatska
1.005, 90
860610571303 PHARMANOVA
0
D.O.O.
alendronska kiselina
Alefoss
tabl. 4x70mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
1.005, 90
105990
9
860610571304 PHARMANOVA
7
D.O.O.
alendronska kiselina
Alefoss
tabl. 8x70mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
1.762, 40
M05BA0
4
105990
7
860610571305 PHARMANOVA
4
D.O.O.
alendronska kiselina
Alefoss
tabl. 12x70mg
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
2.611, 50
363
1
M05BA0
4
105990
0
843603732013
TEVA SERBIA D.O.O. alendronska kiselina
2
Alendronat ICP
tabl. 4x70mg
Laboratorios
Belmac S.A.
Španija
1.005, 90
363
2
M05BA0
4
105990
1
843603732013
TEVA SERBIA D.O.O. alendronska kiselina
2
Alned
tabl. 4x70mg
Laboratorios
Belmac S.A.
Španija
1.005, 90
363
3
M05BA0
4
105907
9
860009740430
HEMOFARM AD
3
Bonap
tabl. 4x70mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.007,
30*
363
4
M05BA0
4
105990
3
860601089309
UFAR D.O.O.
4
film tabl. 2x70mg
Ufar D.O.O. u
saradnji sa Sandoz
Pharmaceuticals
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
502, 70
363
5
M05BA0
4
105990
3
860601089309
UFAR D.O.O.
4
alendronska kiselina
Forosa
film tabl. 4x70mg
Ufar D.O.O. u
saradnji sa Sandoz
Pharmaceuticals
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
1.005, 90
363
6
M05BA0
4
105990
4
860601089310
UFAR D.O.O.
0
alendronska kiselina
Forosa
film tabl. 8x70mg
Ufar D.O.O. u
saradnji sa Sandoz
Republika
Srbija
1.762, 40
362
4
M05BA0
3
005930
1
908888243550
PROVIDENS D.O.O.
0
pamidronska
kiselina
362
5
M05BA0
3
005930
2
908888245551
PROVIDENS D.O.O.
7
pamidronska
kiselina
362
6
M05BA0
4
362
7
M05BA0
4
105991
1
860610301040
DE-TA-P D.O.O.
7
362
8
M05BA0
4
105990
8
362
9
M05BA0
4
363
0
alendronska kiselina
alendronska kiselina
alendronska kiselina
Forosa
Pharmaceuticals
D.D., Slovenija
363
7
M05BA0
4
363
8
M05BA0
6
363
9
M05BA0
6
364
0
364
1
M05BA0
6
M05BA0
6
105907
3
860010345310 MERCK SHARP &
3
DOHME D.O.O.
alendronska kiselina
Fosamax
tabl. 4x70mg
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
1.174, 70
Alvodronic
film tabl. 1x150mg
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
855, 20*
Alvodronic
koncentrat za
rastvor za infuziju;
2mg/2mL; ukupno
1 kom, ampula, 1 x
2 mL
Pharmathen S.A.
Grčka
5.260, 60
Alvodronic
rastvor za injekciju
u napunjenom
injekcionom špricu;
3mg/3mL; ukupno
1 kom, napunjen
injekcioni špric, 1 x
3 mL
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
4.823, 20
Grčka
15.337,
50
ibandronska kiselina
105909
2
005909
2
005908
8
860610640714 ALVOGEN PHARMA
3
D.O.O.
545055700018 ALVOGEN PHARMA
6
D.O.O.
860610640770 ALVOGEN PHARMA
9
D.O.O.
ibandronska kiselina
ibandronska kiselina
ibandronska kiselina
364
2
M05BA0
6
005909
3
545055700019 ALVOGEN PHARMA
3
D.O.O.
ibandronska kiselina
Alvodronic
koncentrat za
rastvor za infuziju;
6mg/6mL; ukupno
Pharmathen S.A.
1 kom, bočica, 1 x 6
mL
364
3
M05BA0
6
105908
7
545055700464 ALVOGEN PHARMA
1
D.O.O.
ibandronska kiselina
Alvodronic
film tableta; 50mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Pharmathen S.A.
Grčka
13.259,
40
364
4
M05BA0
6
105908
5
860610276752
ROCHE D.O.O.
4
ibandronska kiselina
Bondronat
film tabl. 28x50mg
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
22.287,
60
364
5
M05BA0
6
005908
3
860610276717
ROCHE D.O.O.
3
Bondronat
koncentrat za
rastvor za inf.;
2mg/2ml; bočica,
1x2ml
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
13.223,
10
364
6
M05BA0
6
005908
6
860610276750
ROCHE D.O.O.
0
Bondronat
koncentrat za
rastvor za inf.;
6mg/6ml; bočica,
1x6ml
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
27.013,
20
ibandronska kiselina
ibandronska kiselina
Bondronat
koncentrat za
rastvor za inf.;
6mg/6ml; bočica,
5x6ml
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
135.066,
80
860610674306
TEVA SERBIA D.O.O. ibandronska kiselina
7
Bonnedra
film tableta;
150mg; ukupno 1
kom, blister, 1 x 1
kom
Teva
Pharmaceutical
Works Private
Limited Company
Mađarska
853, 80
105908
8
860610276709
ROCHE D.O.O.
8
ibandronska kiselina
Bonviva
film tabl. 1x150mg
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
1.703, 50
M05BA0
6
005908
9
860610388926
ROCHE D.O.O.
3
ibandronska kiselina
Bonviva
rastvor za inj.;
3mg/3ml; napunjen
inj.špric, 1x3ml
Roche Diagnostics
GmbH
Nemačka
6.407, 90
M05BA0
6
105909
0
860601030355
PHARMAS D.O.O.
5
Ibandronat PharmaS
film tableta;
150mg; ukupno 1
kom, blister, 1x1
kom
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
853, 80
005900
1
SANDOZ
860601089388 PHARMACEUTICALS
9
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
Ibandronat Sandoz
koncentrat za
rastvor za infuziju;
2mg/2mL; ukupno
1 kom, ampula, 1 x
2 mL
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
9.010,
70*
Ibandronat Sandoz
rastvor za injekciju
u napunjenom
injekcionom špricu;
3mg/3mL; ukupno
1 kom, napunjen
injekcioni špric, 1 x
3 mL
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
4.824,
40*
Ibandronat Sandoz
koncentrat za
rastvor za infuziju;
Salutas Pharma
6mg/6mL; ukupno
GmbH
1 kom, bočica, 1 x 6
mL
Nemačka
15.338,
40*
Bifodron
film tableta; 35mg;
ukupno 4 kom,
Republika
Srbija
887, 30
364
7
M05BA0
6
005908
7
860610276751
ROCHE D.O.O.
7
364
8
M05BA0
6
105909
5
364
9
M05BA0
6
365
0
365
1
365
2
365
3
M05BA0
6
M05BA0
6
365
4
M05BA0
6
365
5
M05BA0
7
365
6
M05BA0
7
005900
0
SANDOZ
860601089387 PHARMACEUTICALS
2
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
005900
2
SANDOZ
860601089389 PHARMACEUTICALS
6
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
ibandronska kiselina
ibandronska kiselina
ibandronska kiselina
ibandronska kiselina
ibandronska kiselina
risedronska kiselina
105921
2
860006420269
ZDRAVLJE A.D.
7
risedronska kiselina
Zdravlje A.D.
blister, 1x4 kom
365
7
M05BA0
8
365
8
M05BA0
8
365
9
366
0
366
1
366
2
M05BA0
8
M05BA0
8
M05BA0
8
M05BA0
8
zoledronska kiselina
005921
3
005901
0
005901
1
005901
2
005920
0
NOVARTIS PHARMA
860610354380
SERVICES INC. 6
PREDSTAVNIŠTVO
569052840205
ACTAVIS D.O.O.
6
569052840210
ACTAVIS D.O.O.
0
569052840211
ACTAVIS D.O.O.
7
860601593005 ALVOGEN PHARMA
3
D.O.O.
Aclasta
rastvor za inf.; 0,
05mg/ml; bočica,
1x100ml
Švajcarska
30.429,
60
Zitomera
koncentrat za
rastvor za infuziju;
4mg/5mL; ukupno
Actavis Italy S.P.A.
1 kom, bočica, 1 x 5
mL
Italija
10.581,
50*
Zitomera
koncentrat za
rastvor za infuziju;
4mg/5mL; ukupno
Actavis Italy S.P.A.
4 kom, bočica, 4 x 5
mL
Italija
41.742,
60*
Zitomera
koncentrat za
rastvor za infuziju;
4mg/5mL; ukupno
10 kom, bočica, 10
x 5 mL
Actavis Italy S.P.A.
Italija
107.102,
20*
Zoledronat Alvogen
koncentrat za
rastvor za infuziju;
4mg/5mL; ukupno
4 kom, bičica
plastična, 1 x 5 mL
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
10.580,
10
zoledronska kiselina
Zoledronat Alvogen
koncentrat za
rastvor za infuziju;
4mg/5mL; ukupno
4 kom, bičica
plastična, 4 x 5 mL
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
41.741,
20
koncentrat za
rastvor za inf.;
4mg/5ml; bočica,
1x5ml
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
10.580,
10
koncentrat za
rastvor za infuziju;
4mg/5mL; ukupno
Hospira Enterprises
B.V.
Holandija
10.580,
10
zoledronska kiselina
zoledronska kiselina
zoledronska kiselina
zoledronska kiselina
zoledronska kiselina
366
3
M05BA0
8
005920
1
860601593006 ALVOGEN PHARMA
0
D.O.O.
366
4
M05BA0
8
005922
2
860600708268 PHARMASWISS
5
D.O.O.
zoledronska kiselina
Zoledronate
PharmaSwiss
366
5
M05BA0
8
005902
0
545055700465 ALVOGEN PHARMA
8
D.O.O.
zoledronska kiselina
Zoledronic acid
Hospira
Novartis Pharma
Stein AG
1 kom, bočica
plastična, 1 x 5 mL
Zometa
prašak i rastvarač
za rastvor za inf.;
4mg/5ml; liobočica
sa rastvaračem u
ampuli, 1x5ml
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
26.262,
50
Zometa
koncentrat za
rastvor za inf.;
4mg/5ml; bočica,
1x5ml
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
24.550,
00
366
6
M05BA0
8
005921
0
NOVARTIS PHARMA
860610354328
SERVICES INC. 8
PREDSTAVNIŠTVO
366
7
M05BA0
8
005921
1
NOVARTIS PHARMA
860610644603
SERVICES INC. 6
PREDSTAVNIŠTVO
366
8
M05BB0
3
366
9
M05BB0
3
105912
0
860010345363 MERCK SHARP &
9
DOHME D.O.O.
alendronska
kiselina,
holekalciferol
Fosavance
tabl. 4x (70mg+
2800i.j.)
MSD Frosst Iberica
S.A.
Španija
1.662, 90
367
0
M05BB0
3
105912
1
860010345398 MERCK SHARP &
1
DOHME D.O.O.
alendronska
kiselina,
holekalciferol
Fosavance
tabl. 4x (70mg+
5600i.j.)
Merck Sharp &
Dohme (Italia)
S.P.A.
Italija
1.742, 30
367
1
M05BX0
3
367
2
M05BX0
3
Bivalos
granule za oralnu
suspenziju; kesica,
28x2g
Les Laboratoires
Servier Industrie
Francuska
3.323, 50
367
3
M05BX0
4
367
4
M05BX0
4
Prolia
rastvor za inj. u
napunjenom inj.
špricu; 60mg/ml;
1x1ml
Amgen Europe B.V.
Holandija
22.689,
00
367
5
M09AX0
1
367
6
M09AX0
1
Hyalgan
rastvor za inj.;
20mg/2ml; ampula,
1x2ml
Fidia Farmaceutici
S.p.A
Italija
2.541, 60
367
N
zoledronska kiselina
zoledronska kiselina
alendronska
kiselina,
holekalciferol
stroncijum ranelat
305901
7
LES LABORATOIRES
359445650071
SERVIER 1
PREDSTAVNIŠTVO
stroncijum ranelat
denosumab
005901
8
GLAXOSMITHKLINE
860610595464
EXPORT LIMITED 8
PREDSTAVNIŠTVO
denosumab
natrijum-hijaluronat
016916
0
860610327501 MEDICOPHARMACIA
1
D.O.O.
natrijum-hijaluronat
NERVNI SISTEM -
7
LEKOVI KOJI
DELUJU NA NERVNI
SISTEM
367
8
N01AB0
6
367
9
N01AB0
6
368
0
N01AB0
8
368
1
N01AB0
8
908016
1
368
2
N01AB0
8
908016
5
368
3
N01AF03
izofluran
008616
1
ABBVIE
805408300546 BIOPHARMACEUTICA
izofluran
1
LS GMBH,
PREDSTAVNIŠTVO
Forane
para za inhalaciju,
tečnost; 100%;
bočica, 1x100 ml
Aesica
Queenborough Ltd
Velika Britanija
4.247, 70
ABBVIE
805408300547 BIOPHARMACEUTICA
sevofluran
8
LS GMBH,
PREDSTAVNIŠTVO
Sevorane
para za inhalaciju,
tečnost; 100%;
bočica, 1x250 ml
Aesica
Queenborough Ltd
Velika Britanija
18.078,
30
860610649601
SANTAIR D.O.O.
7
Sojourn Sevoflurane
para za inhalaciju,
tečnost; 100%;
boca, 1x250 ml
Piramal Critical
Care INC
USA
12.122,
10*
Thiopental Injection
BP 500 mg
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju;
500mg; ukupno 50
Rotexmedica GmbH
kom, bočica
staklena, 50 x
500mg
Nemačka
9.998,
00*
Fentanyl
rastvor za injekciju;
0.5mg/10mL;
ukupno 50 kom,
ampula, 50 x 10 mL
GlaxoSmithKline
Manufacturing
S.P.A.
Italija
7.567, 70
Fentanyl Panpharma
rastvor za injekciju;
0.5mg/10mL;
ukupno 10 kom,
ampula, 10 x 10 mL
Rotexmedica GmbH
Arzneimittelwerk
Nemačka
1.371,
20*
sevofluran
sevofluran
tiopental-natrijum
368
4
N01AF03
008000
0
339113487005
LICENTIS DOO
6
368
5
N01AH0
1
368
6
N01AH0
1
008755
5
860610280433 JANSSEN CILAG KFT
5
- PREDSTAVNIŠTVO
368
7
N01AH0
1
008755
9
339113038005
LICENTIS DOO
4
368
N01AH0
tiopental-natrijum
fentanil
fentanil
fentanil
alfentanil
8
2
368
9
N01AH0
2
369
0
N01AH0
3
369
1
N01AH0
3
369
2
N01AH0
6
008757
5
860610280424 JANSSEN CILAG KFT
3
- PREDSTAVNIŠTVO
alfentanil
Rapifen
rastvor za injekciju;
GlaxoSmithKline
0.5mg/mL; ukupno
Manufacturing
50 kom, ampula, 50
S.P.A.
x 10 mL
Italija
15.850,
10
Sufenta forte
rastvor za injekciju;
0.25mg/5mL;
ukupno 5 kom,
ampula, 5 x 5 mL
GlaxoSmithKline
Manufacturing
S.P.A.
Italija
3.622, 50
Ultiva
prašak za
koncentrat za
rastvor za inf.;
2mg; bočica
staklena, 5x2mg
Glaxo Operations
UK Limited;
GlaxoSmithKline
Manufacturing
S.P.A.
Velika Britanija;
5.300, 80
Italija
Hypnomidate
rastvor za inj.;
20mg/10ml;
ampula, 5x10ml
GlaxoSmithKline
Manufacturing
S.P.A.
Italija
635, 10
sufentanil
008717
1
860610280438 JANSSEN CILAG KFT
0
- PREDSTAVNIŠTVO
sufentanil
remifentanil hlorid
008762
1
860610368355
GLAXOSMITHKLINE
7;
EXPORT LIMITED 860610368356
PREDSTAVNIŠTVO
4
369
3
N01AH0
6
369
4
N01AX0
7
369
5
N01AX0
7
369
6
N01AX1
0
369
7
N01AX1
0
008020
2
ASTRAZENECA UK
860610371407
LIMITED 7
PREDSTAVNIŠTVO
propofol
Diprivan
emulzija za inj./
inf.; 10mg/ml;
ampula, 5x20ml
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
1.899, 40
369
8
N01AX1
0
008042
0
860601092511 PEYTON MEDICAL
5
D.O.O.
propofol
Propofol 1%
Fresenius
emulzija za inj/inf.;
10mg/ml; ampula,
5x20ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
1.442, 30
369
9
N01AX1
0
008042
1
860601092514 PEYTON MEDICAL
6
D.O.O.
propofol
Propofol 1%
Fresenius
emulzija za inj/inf.;
10mg/ml; bočica,
1x50ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
819, 10
370
0
N01AX1
0
008042
3
860601092516 PEYTON MEDICAL
0
D.O.O.
propofol
Propofol 1%
Fresenius
emulzija za inj/inf.;
10mg/ml; bočica,
1x100ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
1.382, 10
remifentanil hlorid
etomidat
008030
0
860610280431 JANSSEN CILAG KFT
1
- PREDSTAVNIŠTVO
etomidat
propofol
370
1
N01AX1
0
008044
2
860601092585
6;
PEYTON MEDICAL
860601092613 D.O.O.
6
propofol
Propofol 1% MCT
Fresenius
emulzija za inj/inf.;
10mg/ml; ampula,
5x20ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH;
Fresenius Kabi AB
Austrija;
Švedska
1.442, 30
370
2
N01AX1
0
008044
0
860601092586
3;
PEYTON MEDICAL
860601092614 D.O.O.
3
propofol
Propofol 1% MCT
Fresenius
emulzija za inj/inf.;
10mg/ml; bočica,
10x50ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH;
Fresenius Kabi AB
Austrija;
Švedska
7.213, 80
370
3
N01AX1
0
008044
1
860601092587
0;
PEYTON MEDICAL
860601092615 D.O.O.
0
propofol
Propofol 1% MCT
Fresenius
emulzija za inj/inf.;
10mg/ml; bočica,
10x100ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH;
Fresenius Kabi AB
Austrija;
Švedska
13.215,
50
370
4
N01AX1
0
008043
2
403053909097 B.BRAUN ADRIA
1
RSRB D.O.O.
propofol
Propofol Lipuro 1%
emulzija za inj./
inf.; 10mg/ml;
ampula, 5x20ml
B.Braun Melsungen
AG
Nemačka
1.442, 30
370
5
N01AX1
0
008043
1
403053909099 B.BRAUN ADRIA
5
RSRB D.O.O.
propofol
Propofol Lipuro 1%
emulzija za inj./
inf.; 10mg/ml;
bočica, 10x50ml
B.Braun Melsungen
AG
Nemačka
7.213, 80
370
6
N01AX1
0
008043
0
403053909098 B.BRAUN ADRIA
8
RSRB D.O.O.
propofol
Propofol Lipuro 1%
emulzija za inj./
inf.; 10mg/ml;
bočica, 10x100ml
B.Braun Melsungen
AG
Nemačka
13.351,
20
370
7
N01AX1
3
370
8
N01AX1
3
908000
1
860610379547 MESSER TEHNOGAS
2
A.D.
Azot suboksid
medicinski gas,
delimično tečni;
100%v/v; boca,
1x2kg
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
1.002, 80
370
9
N01AX1
3
908000
2
860610379548 MESSER TEHNOGAS
9
A.D.
Azot suboksid
medicinski gas,
delimično tečni;
100%v/v; boca,
1x5kg
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
2.428, 90
371
0
N01AX1
3
908000
3
860610379549 MESSER TEHNOGAS
6
A.D.
azot-suboksid
Azot suboksid
medicinski gas,
delimično tečni;
100%v/v; boca,
1x6kg
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
2.632, 70
371
1
N01AX1
3
908000
4
860610379551 MESSER TEHNOGAS
9
A.D.
azot-suboksid
Azot suboksid
medicinski gas,
delimično tečni;
100%v/v; boca,
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
3.598, 00
azot-suboksid
azot-suboksid
azot-suboksid
1x8kg
Azot suboksid
medicinski gas,
delimično tečni;
100%v/v; boca,
1x17kg
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
7.459, 30
Azot suboksid
medicinski gas,
delimično tečni;
100%v/v; boca,
1x25kg
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
10.969,
20
Azot suboksid
medicinski gas,
delimično tečni;
100%v/v; boca,
1x30kg
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
13.163,
30
Azot suboksid
medicinski gas,
delimično tečni;
100%v/v; boca,
1x185kg
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
47.834,
80
bupivakain
Marcaine 0, 5%
rastvor za inj.;
5mg/ml; bočica,
5x20ml
Recipharm Monts
Francuska
1.305, 50
ASTRAZENECA UK
860610371409
LIMITED 1
PREDSTAVNIŠTVO
bupivakain
rastvor za inj.;
Marcaine spinal 0, 5% 5mg/ml; ampula,
5x4ml
Cenexi SAS
Francuska
2.317, 80
ASTRAZENECA UK
732183971064
LIMITED 3
PREDSTAVNIŠTVO
bupivakain
rastvor za inj.;
Marcaine spinal 0, 5%
5mg/ml; ampula,
Heavy
5x4ml
Cenexi SAS
Francuska
2.719, 40
rastvor za inj.;
20mg/ml; ampula,
50x2ml
Galenika AD
Republika
Srbija
1.127,
30*
Lidokain hlorid 1%
rastvor za inj.;
10mg/ml; ampula,
10x3, 5ml
Galenika AD
Republika
Srbija
226, 50*
Lidokain-hlorid
gel, 5%; ukupno 30
Galenika AD
Republika
442, 40*
371
2
N01AX1
3
908000
5
860610379553 MESSER TEHNOGAS
3
A.D.
371
3
N01AX1
3
908000
6
860610379554 MESSER TEHNOGAS
0
A.D.
371
4
N01AX1
3
908000
7
860610379556 MESSER TEHNOGAS
4
A.D.
371
5
N01AX1
3
908000
8
860610379558 MESSER TEHNOGAS
8
A.D.
371
6
N01BB0
1
371
7
N01BB0
1
008158
1
ASTRAZENECA UK
860610371408
LIMITED 4
PREDSTAVNIŠTVO
371
8
N01BB0
1
008158
2
371
9
N01BB0
1
008158
3
372
0
N01BB0
2
372
1
N01BB0
2
008156
0
860880810418
GALENIKA AD
4
lidokain
Lidokain hlorid 2%
372
2
N01BB0
2
008122
2
860880810294
GALENIKA AD
4
lidokain
372
N01BB0
408122
860880810802 GALENIKA AD
lidokain
azot-suboksid
azot-suboksid
azot-suboksid
azot-suboksid
bupivakain
lidokain
3
2
6
1
g, tuba, 1 x 30 g
372
4
N01BB0
8
372
5
N01BB0
8
372
6
N01BB0
9
372
7
N01BB0
9
008111
1
860610632414
PROVIDENS D.O.O.
3
372
8
N01BB0
9
008111
3
860610632410
PROVIDENS D.O.O.
5
372
9
N01BB1
0
levobupivakain
373
0
N01BB1
0
ABBVIE
805408300548 BIOPHARMACEUTICA
levobupivakain
5
LS GMBH,
PREDSTAVNIŠTVO
373
1
N01BB5
2
373
2
N01BB5
2
373
3
N01BB5
2
373
4
N01BB5
2
373
5
N01BB5
3
373
N01BB5
Srbija
artikain
008114
1
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100081
ZRENJANIN - U
7
STEČAJU
Cystocain 2%
rastvor za inj.;
20mg/ml; ampula,
5x10ml
Jugoremedija A.D.
ropivakain
Ropivacaine Molteni
rastvor za inj.;
2mg/ml; ampula,
5x10ml
L.Molteni & C. Dei
F.Lli Alitti Societa Di Italija
Esercizio S.P.A.
1.800, 30
ropivakain
Ropivacaine Molteni
rastvor za inj.;
7.5mg/ml; ampula,
5x10ml
L.Molteni & C. Dei
F.Lli Alitti Societa Di Italija
Esercizio S.P.A.
1.921, 80
Chirocaine
rastvor za
inj./koncentrat za
rastvor za inf.;
5mg/ml; ampula,
10x10ml
Abbvie S.R.L.
Italija
8.203, 70
Galenika AD
Republika
Srbija
921, 10*
artikain
Republika
Srbija
210, 00
ropivakain
008101
1
lidokain, epinefrin
008154
0
860880810768
GALENIKA AD
0
lidokain, epinefrin
rastvor za inj.;
40mg/2mL+ 0,
Lidokain 2% adrenalin
025mg/2mL;
ampula, 50x2mL
lidokain,
hlorheksidin
408171
8
PHARMAZEUTISCHE
908888125325 FABRIK MONTAVIT
9
GES.M.B.H. PREDSTAVNIŠTVO
lidokain,
hlorheksidin
Cathejell sa
lidokainom
gel, aplikator,
25x12, 5g
(20mg/g+ 0,
5mg/g)
Pharmazeutische
Fabrik Montavit
Ges.m.b.H.
Austrija
2.706, 10
Scandonest 2%
rastvor za injekciju;
Septodont
Francuska
2.625, 10
mepivakain,
epinefrin
008171
860601104286 DENTAL-ANT DOO
mepivakain,
6
3
373
7
N01BB5
8
373
8
N01BB5
8
008114
2
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100082
ZRENJANIN - U
4
STEČAJU
373
9
N01BB5
8
008114
3
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100084
ZRENJANIN - U
8
STEČAJU
374
0
N01BB5
8
1
6
epinefrin
special
36mg+ 0.018mg;
ukupno 50 kom,
uložak, 50 x 1.8 ml
artikain, epinefrin
408171
9
008114
4
340095646965
SIEBEL D.O.O.
9
860601104009
DENTAL-ANT DOO
1
Cystocain 2% A
rastvor za inj.;
20mg/ml+ 0,
006mg/ml; ampula,
5x10ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
210, 00
artikain, epinefrin
Cystocain DS
rastvor za inj.;
40mg/ml+ 0,
006mg/ml; ampula,
50x2ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
987, 10
artikain, epinefrin
rastvor za injekciju
u ulošku; 40mg/mL
Primacaine adrenaline
+ 0.01mg/mL;
1/100 000
ukupno 50 kom,
uložak, 50 x 1.7 mL
Produits Dentaires
Pierre Rolland
Francuska
2.624, 90
artikain, epinefrin
Septanest adrenaline
1/100 000
rastvor za injekciju;
40mg/ml +
0.01mg/ml; ukupno
50 kom, uložak, 50
x 1.7 mL
Septodont
Francuska
2.624, 90
Alkaloid AD
Makedonija
829, 90
Nemačka
1.572,
60*
artikain, epinefrin
374
1
N01BB5
8
374
2
N02AA0
1
374
3
N02AA0
1
008785
4
531000120196 ALKALOID D.O.O.
8
BEOGRAD
morfin-sulfat
Morfin hidrohlorid
Alkaloid
rastvor za inj.;
20mg/ml; ampula,
10x1ml
374
4
N02AA0
1
308730
6
860610531114
MERCK D.O.O.
4
morfin-sulfat
Morphin Merck 2%
oralne kapi, rastvor;
2%; bočica sa
Merck KGaA
kapaljkom, 1x50ml
374
5
N02AA0
1
308730
4
860610484002
INPHARM CO D.O.O.
7
morfin-sulfat
Oramorph
sirup; 10mg/5mL;
ukupno 100mL,
boca staklena, 1 x
100mL
L.Molteni & C. Dei
F.Lli Alitti Societa Di Italija
Esercizio S.P.A.
333, 90
374
6
N02AA0
1
308730
1
860610484001
INPHARM CO D.O.O.
0
morfin-sulfat
Oramorph
oralne kapi, rastvor; L.Molteni & C. Dei
20mg/mL; ukupno
F.Lli Alitti Societa Di Italija
20mL, bočica sa
Esercizio S.P.A.
563, 80
morfin-sulfat
kapaljkom, 1x20mL
374
7
N02AA0
1
308730
2
308730
3
860610484005
INPHARM CO D.O.O.
8
860610484004
INPHARM CO D.O.O.
1
morfin-sulfat
Oramorph
oralni rastvor;
10mg/5mL; ukupno
20 kom, kontejner
jednodozni, 20 x
5mL
L.Molteni & C. Dei
F.Lli Alitti Societa Di Italija
Esercizio S.P.A.
1.249, 20
Oramorph
oralni rastvor;
30mg/5mL; ukupno
20 kom, kontejner
jednodozni, 20 x
5mL
L.Molteni & C. Dei
F.Lli Alitti Societa Di Italija
Esercizio S.P.A.
1.249, 20
374
8
N02AA0
1
374
9
N02AA0
3
375
0
N02AA0
3
108771
1
860610280420 JANSSEN CILAG KFT
5
- PREDSTAVNIŠTVO
hidromorfon
Jurnista
tabl. sa produženim
oslobađanjem,
14x8mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
2.780, 90
375
1
N02AA0
3
108771
0
860610280421 JANSSEN CILAG KFT
2
- PREDSTAVNIŠTVO
hidromorfon
Jurnista
tabl. sa produženim
oslobađanjem,
14x16mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
4.897, 20
375
2
N02AA0
3
108771
5
860610280443 JANSSEN CILAG KFT
4
- PREDSTAVNIŠTVO
hidromorfon
Jurnista
tabl. sa produženim
oslobađanjem,
28x32mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
18.541,
10
375
3
N02AB0
2
375
4
N02AB0
2
Dolantin
rastvor za inj.;
100mg/2ml;
ampula, 5x2ml
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemačka
592, 90
375
5
N02AB0
3
375
6
N02AB0
3
908756
5
860610280402 JANSSEN CILAG KFT
1
- PREDSTAVNIŠTVO
Durogesic
transdermalni
flaster; 25mcg/h;
kesica,
5x2.5mg/10cm²
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
1.330, 90
375
7
N02AB0
3
908756
6
860610280403 JANSSEN CILAG KFT
8
- PREDSTAVNIŠTVO
Durogesic
transdermalni
flaster; 50mcg/h;
kesica,
5x5mg/20cm²
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
2.369, 00
morfin-sulfat
hidromorfon
petidin hlorid
008701
8
358291002855 SANOFI-AVENTIS
0
D.O.O
petidin hlorid
fentanil
fentanil
fentanil
Durogesic
transdermalni
flaster; 75mcg/h;
kesica, 5x1 kom
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
3.720, 80
fentanil
Durogesic
transdermalni
flaster; 100mcg/h;
kesica,
5x10mg/40cm²
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
4.143, 80
SANDOZ
860601089056 PHARMACEUTICALS
7
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
fentanil
Fentanyl Sandoz MAT
transdermalni
flaster; 25mcg/h;
kesica, 5x1 kom
Hexal AG
Nemačka
1.228, 80
908780
8
SANDOZ
860601089059 PHARMACEUTICALS
8
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
fentanil
Fentanyl Sandoz MAT
transdermalni
flaster; 50mcg/h;
kesica, 5x1 kom
Hexal AG
Nemačka
2.291, 60
N02AB0
3
908780
2
SANDOZ
860601089065 PHARMACEUTICALS
9
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
fentanil
Fentanyl Sandoz MAT
transdermalni
flaster; 100mcg/h;
kesica, 5x1 kom
Hexal AG
Nemačka
3.995, 70
376
3
N02AB0
3
908720
1
569052817301
ACTAVIS D.O.O.
7
fentanil
Victanyl
transdermalni
flaster; 25mcg/h;
kesica, 5x1 kom
Actavis Group PTC
EHF
Island
1.230,
20*
376
4
N02AB0
3
908720
2
569052817302
ACTAVIS D.O.O.
4
fentanil
Victanyl
transdermalni
flaster; 50mcg/h;
kesica, 5x1 kom
Actavis Group PTC
EHF
Island
2.533,
00*
376
5
N02AB0
3
908720
3
569052817303
ACTAVIS D.O.O.
1
fentanil
Victanyl
transdermalni
flaster; 75mcg/h;
kesica, 5x1 kom
Actavis Group PTC
EHF
Island
3.428,
00*
376
6
N02AB0
3
908720
0
569052817304
ACTAVIS D.O.O.
8
fentanil
Victanyl
transdermalni
flaster; 100mcg/h;
kesica, 5x1 kom
Actavis Group PTC
EHF
Island
3.997,
10*
376
7
N02AX0
2
376
8
N02AX0
2
108770
0
860600708210 PHARMASWISS
4
D.O.O.
tramadol
TramaFlash
oralna disperzibilna
tabl. 20x50mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
268, 50
376
9
N02AX0
2
108765
0
860600708275 PHARMASWISS
3
D.O.O.
tramadol
TramaFort
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
434, 90
375
8
N02AB0
3
908756
8
860610280404 JANSSEN CILAG KFT
5
- PREDSTAVNIŠTVO
375
9
N02AB0
3
908756
7
860610280405 JANSSEN CILAG KFT
2
- PREDSTAVNIŠTVO
376
0
N02AB0
3
908780
5
376
1
N02AB0
3
376
2
fentanil
tramadol
20x100mg
377
0
N02AX0
2
108765
1
860600708276 PHARMASWISS
0
D.O.O.
tramadol
TramaFort
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
20x150mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
589, 10
377
1
N02AX0
2
108753
0
860009740041
HEMOFARM AD
1
tramadol
Trodon
kaps., tvrda,
20x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
227, 70*
377
2
N02AX0
2
108755
3
860009741623
HEMOFARM AD
8
tramadol
Trodon
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
10x100mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
218, 80*
377
3
N02AX0
2
108755
0
860009741624
HEMOFARM AD
5
tramadol
Trodon
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
10x200mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
427, 80*
377
4
N02AX0
2
008753
1
860009740037
HEMOFARM AD
4
tramadol
Trodon
rastvor za inj.;
50mg/ml; ampula,
5x1ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
169, 30
377
5
N02AX0
2
008753
3
860009740039
HEMOFARM AD
8
tramadol
Trodon
rastvor za inj.;
100mg/2ml;
ampula, 5x2ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
238, 10*
377
6
N02AX5
2
377
7
N02AX5
2
108700
0
860600708434 PHARMASWISS
4
D.O.O.
tramadol,
paracetamol
Dolcet
tableta; 37.5mg +
325mg; ukupno 20
kom, blister, 2 x 10
kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
403, 80
377
8
N02AX5
2
108700
1
860600708435 PHARMASWISS
1
D.O.O.
tramadol,
paracetamol
Dolcet
tableta; 37.5mg +
325mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
589, 10
377
9
N02AX5
2
108790
7
383898959980 PHARMANOVA
5
D.O.O.
tramadol,
paracetamol
Doreta
film tableta;
37.5mg + 325mg;
ukupno 10 kom,
blister, 1 x 10 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
214, 50
378
0
N02AX5
2
108790
6
383898959981 PHARMANOVA
2
D.O.O.
tramadol,
paracetamol
Doreta
film tableta;
37.5mg + 325mg;
ukupno 20 kom,
blister, 2 x 10 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
420, 20
378
N02AX5
108790
383898959982 KRKA FARMA D.O.O.
tramadol,
Doreta
film tableta;
Krka, Tovarna
589, 10
tramadol,
paracetamol
Slovenija
1
2
8
9
paracetamol
378
2
N02AX5
2
108755
5
383898960821
KRKA FARMA D.O.O.
7
tramadol,
paracetamol
378
3
N02AX5
2
108755
6
383898960822
KRKA FARMA D.O.O.
4
tramadol,
paracetamol
378
4
N02AX5
2
108755
7
383898960824
KRKA FARMA D.O.O.
8
tramadol,
paracetamol
378
5
N02AX5
2
108755
8
383898960825
KRKA FARMA D.O.O.
5
tramadol,
paracetamol
378
6
N02AX5
2
108791
0
BELUPO, LIJEKOVI I
385034301399
KOZMETIKA D.D. 4
PREDSTAVNIŠTVO
tramadol,
paracetamol
378
7
N02BA0
1
378
8
N02BA0
1
108603
3
860880810301
GALENIKA AD
9
378
9
N02BA0
1
108680
0
379
0
N02BA0
1
108630
5
379
1
N02BB0
2
379
2
N02BB0
2
108641
6
531000120043 ALKALOID D.O.O.
5
BEOGRAD
379
3
N02BB0
2
008641
7
531000118821 ALKALOID D.O.O.
4
BEOGRAD
37.5mg + 325mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Zdravil, D.D.
Doreta
film tableta; 75mg
+ 650mg; ukupno
10 kom, blister, 1 x
10 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
218, 20
Doreta
film tableta; 75mg
+ 650mg; ukupno
20 kom, blister, 2 x
10 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
436, 40
Doreta
film tableta; 75mg
+ 650mg; ukupno
30 kom, blister, 3 x
10 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
654, 70
Doreta
film tableta; 75mg
+ 650mg; ukupno
60 kom, blister, 6 x
10 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
1.167, 90
Zaracet
film tableta;
37.5mg + 325mg;
ukupno 20 kom,
blister, 2 x 10 kom
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
420, 20
acetilsalicilna
kiselina
Acetisal pH 8
film tabl.
500x500mg
Galenika AD
Republika
Srbija
1.819,
00*
860880810373
GALENIKA AD
6
acetilsalicilna
kiselina
Anbol
tabl. 500x300mg
Galenika AD
Republika
Srbija
1.136,
40*
860009740023
HEMOFARM AD
7
acetilsalicilna
kiselina
Midol
tabl. 500x300mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.136,
40*
metamizol natrijum
Analgin
tabl. 10x500mg
Alkaloid AD
Makedonija
69, 90*
metamizol natrijum
Analgin
rastvor za inj.im iv,
ampula, 50x1g/2ml
Alkaloid AD
Makedonija
1.239, 10
acetilsalicilna
kiselina
metamizol natrijum
379
4
N02BB0
2
008641
8
531000118823 ALKALOID D.O.O.
8
BEOGRAD
metamizol natrijum
Analgin
rastvor za inj.im iv,
ampula, 50x2,
5g/5ml
Alkaloid AD
Makedonija
1.680, 70
379
5
N02BB0
2
108645
5
860880900102 SRBOLEK A.D. U
4
STEČAJU
metamizol natrijum
Analgin Srbolek
tabl. 10x500mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
38, 40
379
6
N02BB0
2
108645
6
860880900103 SRBOLEK A.D. U
1
STEČAJU
metamizol natrijum
Analgin Srbolek
tabl. 500x500mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
1.923, 90
379
7
N02BB0
2
108656
6
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100355
ZRENJANIN - U
9
STEČAJU
metamizol natrijum
Baralgin M
tabl. 10x500mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
32, 90
379
8
N02BB0
2
108656
7
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100354
ZRENJANIN - U
2
STEČAJU
metamizol natrijum
Baralgin M
tabl. 500x500mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
1.802, 40
379
9
N02BB0
2
008656
4
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100351
ZRENJANIN - U
1
STEČAJU
metamizol natrijum
Baralgin M
rastvor za inj.; 2,
5g/5ml; ampula,
5x5ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
103, 60
380
0
N02BB0
2
508656
8
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100356
ZRENJANIN - U
6
STEČAJU
metamizol natrijum
Baralgin M
supozitorije,
5x1000mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
168, 80
380
1
N02BB0
2
008643
1
860880810138
GALENIKA AD
1
metamizol natrijum
Novalgetol
rastvor za inj.; 2,
5g/5ml; ampula,
50x5ml
Galenika AD
Republika
Srbija
1.682,
10*
380
2
N02BE01
380
3
N02BE01
108610
5
860009740022
HEMOFARM AD
0
paracetamol
Febricet
tabl. 500x500mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.013,
00*
380
4
N02BE01
108669
6
860880810592
GALENIKA AD
1
paracetamol
Paracetamol
tabl. 500x500mg
Galenika AD
Republika
Srbija
1.013,
00*
380
5
N02BE01
008693
0
860600708300 PHARMASWISS
2
D.O.O.
paracetamol
Paracetamol
PharmaSwiss
rastvor za inf.;
10mg/ml; boca
staklena, 10x100ml
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
2.466, 90
380
6
N02BG0
7
380
7
N02BG0
7
Katadolon S long
tableta sa
produženim
oslobađanjem; 400
Teva Operations
Poland SP.Z.O.O.;
Pliva Hrvatska
Poljska;
Hrvatska
1.471, 00
paracetamol
flupirtin
116302
1
860610674371
5;
TEVA SERBIA D.O.O. flupirtin
860610674372
2;
380
8
N02CA5
2
380
9
N02CA5
2
381
0
N02CC0
1
mg; ukupno 14
kom, blister, 1 x 14
kom
D.O.O.
kamilofin,
mekloksamin,
propifenazon,
kofein, ergotamin
108602
3
387001000415 BOSNALIJEK D.D. 5
PREDSTAVNIŠTVO
kamilofin,
mekloksamin,
propifenazon,
kofein, ergotamin
Amigren
film tabl. 20 x
(25mg+ 20mg+
200mg+ 80mg+ 0,
75mg)
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
293, 80
Poljska; Velika
Britanija
285, 70
sumatriptan
sumatriptan
Imigran
film tabl. 2x50mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.; Glaxo
Wellcome
Operations
381
1
N02CC0
1
108671
0
GLAXOSMITHKLINE
860610368322
EXPORT LIMITED 9
PREDSTAVNIŠTVO
381
2
N02CC0
1
108688
5
860610359446 GOODWILL PHARMA
4
D.O.O.
sumatriptan
Nomigren
tabl. 4x50mg
Liconsa S.A.
Španija
507, 40
381
3
N02CC0
1
108688
4
860610359447 GOODWILL PHARMA
1
D.O.O.
sumatriptan
Nomigren
tabl. 4x100mg
Liconsa S.A.
Španija
752, 80
381
4
N02CC0
1
108671
3
860006420267
ZDRAVLJE A.D.
3
sumatriptan
Sumacta
obložena tabl.
2x50mg
Actavis HF
Island
253, 70
381
5
N02CC0
1
108671
4
860006420268
ZDRAVLJE A.D.
0
sumatriptan
Sumacta
obložena tabl.
2x100mg
Actavis HF
Island
376, 30
381
6
N02CC0
1
108687
6
860500080031
SLAVIAMED D.O.O.
9
sumatriptan
Sumatriptan
tabl. 2x50mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
255, 10*
381
7
N02CC0
1
108687
8
860500080032
SLAVIAMED D.O.O.
6
sumatriptan
Sumatriptan
tabl. 6x50mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
762, 60*
381
8
N02CC0
1
108687
7
860500080033
SLAVIAMED D.O.O.
3
sumatriptan
Sumatriptan
tabl. 2x100mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
377, 70*
381
9
N02CC0
1
108687
9
860500080034
SLAVIAMED D.O.O.
0
sumatriptan
Sumatriptan
tabl. 6x100mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
1.130,
40*
382
0
N02CC0
3
zolmitriptan
382
1
N02CC0
3
108672
2
860009741861
HEMOFARM AD
4
382
2
N02CC0
3
108672
3
860009741820
HEMOFARM AD
1
382
3
N02CC0
3
108672
0
ASTRAZENECA UK
860610371442
LIMITED 8
PREDSTAVNIŠTVO
382
4
N02CC0
7
382
5
N02CC0
7
382
6
N03AA0
2
382
7
N03AA0
2
108421
0
860009740021
HEMOFARM AD
3
382
8
N03AA0
2
108452
1
860009740020
HEMOFARM AD
6
382
9
N03AA0
2
008452
0
860009740104
HEMOFARM AD
3
383
0
N03AD0
1
383
1
N03AD0
1
383
2
N03AE01
383
3
N03AE01
Zolmitriptan
oralna disperzibilna
tableta; 2.5mg;
ukupno 3 kom;
blister, 1 x 3 kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
448, 60*
zolmitriptan
Zolmitriptan
oralna disperzibilna
tableta; 5mg;
ukupno 6 kom;
blister, 2 x 3 kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.102,
40*
zolmitriptan
Zomig
film tabl. 3x2, 5mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
833, 60
Frovamax
film tabl.; 2.5mg;
blister, 1x2 kom.
A.Menarini,
Manufacturing
Logistics And
Services S.R.L.
Italija
645, 20
fenobarbiton
Phenobarbiton
tabl. 30x15mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
76, 40*
fenobarbiton
Phenobarbiton
tabl. 30x100mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
179, 40*
fenobarbiton
Phenobarbiton
natrijum
liofilizat za rastvor
za inj.; 220mg;
liobočica sa
rastvaračem, 5x2ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
276, 20*
Suxinutin
sirup; 250mg/5ml;
bočica, 1x200ml
Famar Orleans
Francuska
383, 70
Klonazepam
tabl. 30x2mg
Remedica Ltd.
Kipar
185, 10*
zolmitriptan
frovatriptan
108673
0
BERLIN-CHEMIE AG
401305401992
(MENARINI GROUP)
4
– PREDSTAVNIŠTVO
frovatriptan
fenobarbiton
etosuksimid
308451
3
PFIZER H.C.P.
403454100130
CORPORATION 7
PREDSTAVNIŠTVO
etosuksimid
klonazepam
108425
5
529066500360 ALVOGEN PHARMA
6
D.O.O.
klonazepam
383
4
108440
N03AE01
3
383
5
N03AE01
383
6
108440
N03AE01
4
108440
2
383
7
N03AE01
008440
5
383
8
N03AF01
383
9
108435
N03AF01
1
384
0
N03AF01
384
1
860610388948
5;
ROCHE D.O.O.
860610276782
1;
klonazepam
Rivotril
tabl. 50x0, 5mg
Roche Farma, S.A.;
F.HoffmannLaRoche Ltd
Španija;
Švajcarska
203, 10
860880810756
GALENIKA AD
7
klonazepam
Rivotril
tabl. 30x2mg
Galenika AD
Republika
Srbija
185, 10*
860610388938
6;
ROCHE D.O.O.
860610276783
8;
klonazepam
Rivotril
tabl. 30x2mg
Roche Farma, S.A.;
F.HoffmannLaRoche Ltd
Španija;
Švajcarska
183, 70
Rivotril
koncentrat za
rastvor za inj./inf.
sa rastvaračem za
parenteralnu
upotrebu; 1mg/ml;
ampula sa
rastvaračem u
ampuli, 5x1ml
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
464, 20
tabl.sa
modifikovanim
oslobađanjem,
30x400mg
Remedica Ltd.;
Alvogen d.o.o.
Barice
Kipar;
Republika
Srbija
514, 90*
860610276784
ROCHE D.O.O.
5
klonazepam
karbamazepin
860610640753 ALVOGEN PHARMA
2
D.O.O.
karbamazepin
CarbamazepineRetard
108407
0
860880810684
GALENIKA AD
3
karbamazepin
Galepsin
tabl. 50x200mg
Galenika AD
Republika
Srbija
264, 80*
N03AF01
108406
0
860009740062
HEMOFARM AD
6
karbamazepin
Karbapin
tabl. 50x200mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
263, 40
384
2
N03AF01
308453
2
NOVARTIS PHARMA
860610644604
SERVICES INC. 3
PREDSTAVNIŠTVO
karbamazepin
Tegretol
sirup; 2g/100ml;
bočica, 1x250ml
Novartis Pharma AG Švajcarska
418, 20
384
3
108453
N03AF01
0
NOVARTIS PHARMA
860610354311
SERVICES INC. 0
PREDSTAVNIŠTVO
Tegretol CR
film tabl.sa
modifikovanim
oslobađanjem,
30x400mg
Novartis Pharma
Stein AG
626, 10
384
4
N03AF02
karbamazepin
okskarbazepin
Švajcarska
384
5
N03AF02
108471
1
NOVARTIS PHARMA
860610354378
SERVICES INC. 3
PREDSTAVNIŠTVO
okskarbazepin
Trileptal
film tabl. 50x300mg Novartis
Švajcarska
1.067, 10
384
6
N03AF02
108471
2
NOVARTIS PHARMA
860610354379
SERVICES INC. 0
PREDSTAVNIŠTVO
okskarbazepin
Trileptal
film tabl. 50x600mg Novartis
Švajcarska
2.053, 30
384
7
N03AF02
308471
4
NOVARTIS PHARMA
860610354397
SERVICES INC. 4
PREDSTAVNIŠTVO
okskarbazepin
Trileptal
oralna suspenzija;
60mg/ml; bočica,
1x100ml
Novartis Pharma AG Švajcarska
722, 10
384
8
N03AF02
308471
3
NOVARTIS PHARMA
860610354366
SERVICES INC. 0
PREDSTAVNIŠTVO
okskarbazepin
Trileptal
oralna suspenzija;
60mg/ml; bočica,
1x250ml
Novartis
Švajcarska
1.805, 30
384
9
N03AG0
1
Depakine
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
400mg/4ml;
liobočica sa
rastvaračem, 4x4ml
Sanofi Winthrop
Industrie
Francuska
3.810, 60
Eftil
sirup; 50mg/ml;
bočica, 1x150ml
Hemofarm A.D. u
saradnji sa Sanofi
Winthrop Industrie,
Francuska; Unither
Liquid
Manufacturing
Republika
Srbija;
Francuska
530, 50*
Depakine Chrono
tableta sa
produženim
oslobađanjem;
500mg; ukupno 30
kom, fiola, 1 x 30
kom
Sanofi Winthrop
Industrie
Francuska
584, 30
Eftil
tableta sa
produženim
oslobađanjem;
145mg+ 333mg;
ukupno 30 kom,
Hemofarm A.D. u
saradnji sa Sanofi
Winthrop Industrie,
Francuska; Sanofi
Winthrop Industrie
Republika
Srbija;
Francuska
544, 70*
385
0
N03AG0
1
385
1
N03AG0
1
385
2
N03AG0
1
385
3
385
4
N03AG0
1
N03AG0
1
valproinska kiselina
008450
2
308450
1
358291000370 SANOFI-AVENTIS
0
D.O.O
860009741144
HEMOFARM AD
8
valproinska kiselina
valproinska kiselina
valproinska kiselina,
natrijum-valproat
108481
6
108450
0
590999069432 SANOFI-AVENTIS
7
D.O.O
860009741143
HEMOFARM AD
1
valproinska kiselina,
natrijum-valproat
valproinska kiselina,
natrijum-valproat
kontejner za
tablete, 1 x 30 kom
Valproix
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
30x(145mg+
333mg)
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
514, 10
lamotrigin
Epitrigine
tabl. 30x25mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
292, 00*
860006420176
ZDRAVLJE A.D.
8
lamotrigin
Epitrigine
tabl. 30x50mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
628, 90*
108412
5
860006420177
ZDRAVLJE A.D.
5
lamotrigin
Epitrigine
tabl. 30x100mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
996, 10*
N03AX0
9
108412
2
860006420172
ZDRAVLJE A.D.
0
lamotrigin
Epitrigine
oralna disperzibilna
tabl. 30x25mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
294, 60*
386
1
N03AX0
9
108412
4
860006420173
ZDRAVLJE A.D.
7
lamotrigin
Epitrigine
oralna disperzibilna
tabl. 30x50mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
599, 10*
386
2
N03AX0
9
108412
0
860006420174
ZDRAVLJE A.D.
4
lamotrigin
Epitrigine
oralna disperzibilna
tabl. 30x100mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
997, 10*
386
3
N03AX0
9
108408
0
860610605407 ALKALOID D.O.O.
1
BEOGRAD
lamotrigin
Lamal
tabl. 30x25mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
290, 60
386
4
N03AX0
9
108408
1
860610605408 ALKALOID D.O.O.
8
BEOGRAD
lamotrigin
Lamal
tabl. 30x50mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
627, 50
386
5
N03AX0
9
108408
2
860610605409 ALKALOID D.O.O.
5
BEOGRAD
lamotrigin
Lamal
tabl. 30x100mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
994, 70
386
6
N03AX0
9
108408
3
860610605410 ALKALOID D.O.O.
1
BEOGRAD
lamotrigin
Lamal
tabl. 30x200mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
1.594, 50
386
7
N03AX0
9
108478
0
860600708201 PHARMASWISS
2
D.O.O.
lamotrigin
Lamect
tabl. 30x25mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
290, 60
386
8
N03AX0
9
108478
1
860600708202 PHARMASWISS
9
D.O.O.
lamotrigin
Lamect
tabl. 30x50mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
627, 50
386
9
N03AX0
9
108478
2
860600708203 PHARMASWISS
6
D.O.O.
lamotrigin
Lamect
tabl. 30x100mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
994, 70
387
N03AX0
108455
860610595428 GLAXOSMITHKLINE
lamotrigin
Lamictal
tabl. 30x25mg
GlaxoSmithKline
Poljska
269, 50
385
5
N03AG0
1
108481
7
860600708301 PHARMASWISS
9
D.O.O.
385
6
N03AX0
9
385
7
N03AX0
9
108412
6
860006420175
ZDRAVLJE A.D.
1
385
8
N03AX0
9
108412
7
385
9
N03AX0
9
386
0
valproinska kiselina,
natrijum-valproat
lamotrigin
0
9
0
0
EXPORT LIMITED PREDSTAVNIŠTVO
Pharmaceuticals
S.A.
387
1
N03AX0
9
108455
1
GLAXOSMITHKLINE
860610595429
EXPORT LIMITED 7
PREDSTAVNIŠTVO
lamotrigin
Lamictal
tabl. 30x50mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.
Poljska
601, 10
387
2
N03AX0
9
108455
2
GLAXOSMITHKLINE
860610595430
EXPORT LIMITED 3
PREDSTAVNIŠTVO
lamotrigin
Lamictal
tabl. 30x100mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.
Poljska
1.065, 20
387
3
N03AX0
9
108455
3
GLAXOSMITHKLINE
860601534037
EXPORT LIMITED 1
PREDSTAVNIŠTVO
lamotrigin
Lamictal
tabl.za žvakanje
30x5mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.
Poljska
401, 00
387
4
N03AX0
9
108482
7
860880810721
GALENIKA AD
5
lamotrigin
Lamotral
tabl. 30x25mg
Galenika AD
Republika
Srbija
292, 00*
387
5
N03AX0
9
108482
6
860880810722
GALENIKA AD
2
lamotrigin
Lamotral
tabl. 30x50mg
Galenika AD
Republika
Srbija
628, 90*
387
6
N03AX0
9
108482
5
860880810723
GALENIKA AD
9
lamotrigin
Lamotral
tabl. 30x100mg
Galenika AD
Republika
Srbija
996, 10*
387
7
N03AX0
9
108423
0
529093100304 FARMALOGIST
0
D.O.O. BEOGRAD
lamotrigin
Lamotrix
tabl. 30x25mg
Medochemie Ltd.
Kipar
290, 60
387
8
N03AX0
9
108423
1
529093100305 FARMALOGIST
7
D.O.O. BEOGRAD
lamotrigin
Lamotrix
tabl. 30x50mg
Medochemie Ltd.
Kipar
627, 50
387
9
N03AX0
9
108423
2
529093100306 FARMALOGIST
4
D.O.O. BEOGRAD
lamotrigin
Lamotrix
tabl. 30x100mg
Medochemie Ltd.
Kipar
994, 70
388
0
N03AX0
9
108423
3
529093100307 FARMALOGIST
1
D.O.O. BEOGRAD
lamotrigin
Lamotrix
tabl. 30x200mg
Medochemie Ltd.
Kipar
1.594, 50
388
1
N03AX0
9
108450
1
860610301043
DE-TA-P D.O.O.
8
lamotrigin
Lamox
tableta; 25mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Farmal D.D.
Hrvatska
290, 60
388
2
N03AX0
9
108450
2
860610301044
DE-TA-P D.O.O.
5
lamotrigin
Lamox
tableta; 50mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Farmal D.D.
Hrvatska
627, 50
388
3
N03AX0
9
108450
3
860610301045
DE-TA-P D.O.O.
2
lamotrigin
Lamox
tableta; 100mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Farmal D.D.
Hrvatska
994, 70
388
4
N03AX0
9
108478
7
860009741136
HEMOFARM AD
3
lamotrigin
Solaban
tabl. za oralnu
suspenziju 30x5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
333, 30*
388
5
N03AX0
9
108478
6
860009741138
HEMOFARM AD
7
lamotrigin
Solaban
tabl. za oralnu
suspenziju
30x25mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
294, 60*
388
6
N03AX0
9
108478
8
860009741137
HEMOFARM AD
0
lamotrigin
Solaban
tabl. za oralnu
suspenziju
30x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
599, 10*
388
7
N03AX0
9
108478
5
860009741139
HEMOFARM AD
4
lamotrigin
Solaban
tabl. za oralnu
suspenziju
30x100mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
997, 10*
388
8
N03AX1
1
388
9
N03AX1
1
108470
4
860006420208
ZDRAVLJE A.D.
6
topiramat
Convol
film tablete; 25mg;
ukupno 28 kom;
blister 2x14 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
334, 50
389
0
N03AX1
1
108470
5
860006420209
ZDRAVLJE A.D.
3
topiramat
Convol
film tablete; 50mg;
ukupno 28 kom;
blister, 2x14 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
686, 40
389
1
N03AX1
1
108470
6
860006420210
ZDRAVLJE A.D.
9
Convol
film tablete;
100mg; ukupno 28
kom; blister 4x7
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.161, 60
389
2
N03AX1
1
108470
7
860006420342
ZDRAVLJE A.D.
7
topiramat
Convol
film tableta;
200mg; ukupno 28
kom; blister, 4x7
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
2.147, 90
389
3
N03AX1
1
108471
6
BELUPO, LIJEKOVI I
385034305024
KOZMETIKA D.D. 1
PREDSTAVNIŠTVO
topiramat
Tiramat
film tabl. 60x25mg
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
718, 70*
389
4
N03AX1
1
108471
7
BELUPO, LIJEKOVI I
385034305023
KOZMETIKA D.D. 4
PREDSTAVNIŠTVO
topiramat
Tiramat
film tabl. 60x50mg
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
1.472,
30*
389
5
N03AX1
1
108471
5
BELUPO, LIJEKOVI I
385034305022
KOZMETIKA D.D. 7
PREDSTAVNIŠTVO
topiramat
Tiramat
film tabl. 60x100mg
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
2.490,
80*
389
6
N03AX1
1
108460
5
ALTIS
890111720299
INTERNATIONAL
3
D.O.O.
topiramat
Topamat
film tabl. 30x25mg
Cipla LTD.
Indija
358, 60
topiramat
topiramat
389
7
N03AX1
1
108460
6
ALTIS
890111720298
INTERNATIONAL
6
D.O.O.
topiramat
Topamat
film tabl. 30x50mg
Cipla LTD.
Indija
735, 40
389
8
N03AX1
1
108460
7
ALTIS
890111720300
INTERNATIONAL
6
D.O.O.
topiramat
Topamat
film tabl. 30x100mg Cipla LTD.
Indija
1.244, 70
389
9
N03AX1
1
108470
0
860610280408 JANSSEN CILAG KFT
3
- PREDSTAVNIŠTVO
topiramat
Topamax
film tabl. 28x25mg
Cilag AG
Švajcarska
453, 40
390
0
N03AX1
1
108470
1
860610280409 JANSSEN CILAG KFT
0
- PREDSTAVNIŠTVO
topiramat
Topamax
film tabl. 28x50mg
Cilag AG
Švajcarska
789, 40
390
1
N03AX1
1
108470
2
860610280410 JANSSEN CILAG KFT
6
- PREDSTAVNIŠTVO
topiramat
Topamax
film tabl. 28x100mg Cilag AG
Švajcarska
1.437, 90
390
2
N03AX1
2
390
3
N03AX1
2
108409
0
WORWAG PHARMA
403067400917
GMBH & CO.KG 3
PREDSTAVNIŠTVO
Gabagamma 100
kaps., tvrda,
20x100mg
Artesan Pharma
GmbH & Co.KG. za
Worwag Pharma
GmbH & Co.KG.
Nemačka
160, 90
390
4
N03AX1
2
108409
1
WORWAG PHARMA
403067400918
GMBH & CO.KG 0
PREDSTAVNIŠTVO
Gabagamma 100
kaps., tvrda,
50x100mg
Artesan Pharma
GmbH & Co.KG. za
Worwag Pharma
GmbH & Co.KG.
Nemačka
416, 30
390
5
N03AX1
2
108409
2
WORWAG PHARMA
403067400919
GMBH & CO.KG 7
PREDSTAVNIŠTVO
Gabagamma 300
kaps., tvrda,
20x300mg
Artesan Pharma
GmbH & Co.KG. za
Worwag Pharma
GmbH & Co.KG.
Nemačka
423, 50
390
6
N03AX1
2
108409
3
WORWAG PHARMA
403067400920
GMBH & CO.KG 3
PREDSTAVNIŠTVO
gabapentin
Gabagamma 300
kaps., tvrda,
50x300mg
Artesan Pharma
GmbH & Co.KG. za
Worwag Pharma
GmbH & Co.KG.
Nemačka
1.059, 20
390
7
N03AX1
2
108475
0
BELUPO, LIJEKOVI I
385034303237
KOZMETIKA D.D. 7
PREDSTAVNIŠTVO
gabapentin
Katena
kaps. tvrda,
50x300mg
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
1.060,
60*
390
8
N03AX1
2
108461
2
PFIZER H.C.P.
403454100050
CORPORATION 8
PREDSTAVNIŠTVO
gabapentin
Neurontin
kaps. tvrda,
50x300mg
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
1.378, 70
390
N03AX1
gabapentin
gabapentin
gabapentin
gabapentin
levetiracetam
9
4
391
0
N03AX1
4
108451
5
860610691536 UNION-MEDIC
5
D.O.O. NOVI SAD
391
1
N03AX1
4
108451
4
860610691537 UNION-MEDIC
2
D.O.O. NOVI SAD
391
2
N03AX1
4
108451
3
860610691538 UNION-MEDIC
9
D.O.O. NOVI SAD
391
3
N03AX1
4
108451
0
860610691539 UNION-MEDIC
6
D.O.O. NOVI SAD
391
4
N03AX1
4
108451
2
860610691542 UNION-MEDIC
6
D.O.O. NOVI SAD
391
5
N03AX1
4
108451
1
860610691543 UNION-MEDIC
3
D.O.O. NOVI SAD
391
6
N03AX1
4
108483
1
391
7
N03AX1
4
391
8
Cetalev
film tableta;
250mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
642, 60
Cetalev
film tableta;
250mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
1.263, 40
Cetalev
film tableta;
500mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
1.223, 60
Cetalev
film tableta;
500mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
2.425, 10
Cetalev
film tableta;
1000mg; ukupno 30 Union-Medic D.O.O.
kom, blister, 3 x 10 Novi Sad
kom
Republika
Srbija
2.426, 40
levetiracetam
Cetalev
film tableta;
1000mg; ukupno 60 Union-Medic D.O.O.
kom, blister, 6 x 10 Novi Sad
kom
Republika
Srbija
4.819, 20
860600708302 PHARMASWISS
6
D.O.O.
levetiracetam
Epilev
film tabl. 60x250mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
1.263, 40
108483
2
860600708303 PHARMASWISS
3
D.O.O.
levetiracetam
Epilev
film tabl. 60x500mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
2.425, 10
N03AX1
4
108483
3
860600708304 PHARMASWISS
0
D.O.O.
levetiracetam
Epilev
film tabl.
60x1000mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
4.819, 20
391
9
N03AX1
4
108482
1
383700002644 MEDIS PHARMA
3
D.O.O.
levetiracetam
Keppra
film tabl. 60x250mg UCB Pharma SA
Belgija
2.130, 90
392
0
N03AX1
4
108482
0
383700002647 MEDIS PHARMA
4
D.O.O.
levetiracetam
Keppra
film tabl. 60x500mg UCB Pharma SA
Belgija
3.444, 80
392
1
N03AX1
4
108482
2
383700002650 MEDIS PHARMA
4
D.O.O.
levetiracetam
Keppra
film tabl.
60x1000mg
Belgija
6.734, 10
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
UCB Pharma SA
392
2
N03AX1
4
308482
3
383700009640 MEDIS PHARMA
8
D.O.O.
392
3
N03AX1
4
108450
5
860006420425
ZDRAVLJE A.D.
7
392
4
N03AX1
4
108450
6
860006420426
ZDRAVLJE A.D.
4
392
5
N03AX1
4
108450
7
860006420427
ZDRAVLJE A.D.
1
392
6
N03AX1
4
108450
8
860006420428
ZDRAVLJE A.D.
8
392
7
N03AX1
4
108451
8
860610605451 ALKALOID D.O.O.
4
BEOGRAD
392
8
N03AX1
4
108451
7
860610605452 ALKALOID D.O.O.
1
BEOGRAD
392
9
N03AX1
4
108451
6
860610605453 ALKALOID D.O.O.
8
BEOGRAD
393
0
N03AX1
4
108451
9
860610605454 ALKALOID D.O.O.
5
BEOGRAD
393
1
N03AX1
4
108483
4
860610640718 ALVOGEN PHARMA
1
D.O.O.
Keppra
oralni rastvor;
100mg/ml; bočica,
1x300ml
NextPharma SAS
Francuska
4.119, 40
Lesemos
film tableta;
250mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.264,
80*
Lesemos
film tableta;
500mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
2.426,
50*
Lesemos
film tableta;
750mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
3.760,
10*
Lesemos
film tableta;
1000mg; ukupno 60
Zdravlje A.D.
kom, blister, 6 x 10
kom
Republika
Srbija
4.820,
60*
Lyvam
film tableta;
250mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
1.263, 40
Lyvam
film tableta;
500mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
2.425, 10
Lyvam
film tableta;
750mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
3.775, 20
levetiracetam
Lyvam
film tableta;
1000mg; ukupno 60
Alkaloid D.O.O.
kom, blister, 6 x 10
kom
Republika
Srbija
4.819, 20
levetiracetam
Tinalvo
film tableta;
250mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
Republika
Srbija
1.263, 40
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
Alvogen D.O.O.
Barice
kom
393
2
N03AX1
4
108483
5
860610640719 ALVOGEN PHARMA
8
D.O.O.
393
3
N03AX1
4
108483
6
860610640720 ALVOGEN PHARMA
4
D.O.O.
393
4
N03AX1
4
108481
8
860009742153
HEMOFARM AD
9
393
5
N03AX1
4
108481
9
860009742154
HEMOFARM AD
6
393
6
N03AX1
4
108482
4
860009742155
HEMOFARM AD
3
393
7
N03AX1
6
393
8
N03AX1
6
108430
0
860006420390
ZDRAVLJE A.D.
8
393
9
N03AX1
6
108430
1
860006420392
ZDRAVLJE A.D.
2
394
0
N03AX1
6
108430
2
860006420393
ZDRAVLJE A.D.
9
394
1
N03AX1
6
108430
3
860006420398
ZDRAVLJE A.D.
4
Tinalvo
film tableta;
500mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Alvogen D.O.O.
Barice
Republika
Srbija
2.425, 10
Tinalvo
film tableta;
1000mg; ukupno 60 Alvogen D.O.O.
kom, blister, 6 x 10 Barice
kom
Republika
Srbija
4.819, 20
Zanida
film tableta;
250mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.263, 40
Zanida
film tableta;
500mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
2.425, 10
Zanida
film tableta;
1000mg; ukupno 60
Hemofarm A.D.
kom, blister, 6 x 10
kom
Republika
Srbija
4.819, 20
Epica
kapsula tvrda;
50mg; ukupno 90
kom, blister, 9 x 10
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
4.068, 20
Epica
kapsula tvrda;
75mg; ukupno 56
kom, blister, 8 x 7
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
2.440, 50
pregabalin
Epica
kapsula tvrda;
75mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
2.614, 90
pregabalin
Epica
kapsula tvrda;
100mg; ukupno 90
kom, blister, 9 x 10
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
6.018, 50
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
levetiracetam
pregabalin
pregabalin
pregabalin
kom
Epica
kapsula tvrda;
150mg; ukupno 56
kom, blister, 8 x 7
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
3.405, 00
Epica
kapsula tvrda;
150mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
3.648, 20
Epica
kapsula tvrda;
300mg; ukupno 56
kom, blister, 8 x 7
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
5.492, 20
pregabalin
Epica
kapsula tvrda;
300mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
5.884, 60
PFIZER H.C.P.
403454100202
CORPORATION 1
PREDSTAVNIŠTVO
pregabalin
Lyrica
kaps., tvrda,
14x75mg
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
780, 40
108473
6
PFIZER H.C.P.
403454100203
CORPORATION 8
PREDSTAVNIŠTVO
pregabalin
Lyrica
kaps., tvrda,
56x75mg
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
3.122, 30
N03AX1
6
108473
3
PFIZER H.C.P.
403454100206
CORPORATION 9
PREDSTAVNIŠTVO
pregabalin
Lyrica
kaps., tvrda,
14x150mg
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
1.131, 00
N03AX1
6
108473
8
PFIZER H.C.P.
403454100207
CORPORATION 6
PREDSTAVNIŠTVO
pregabalin
Lyrica
kaps., tvrda,
56x150mg
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
4.523, 80
pregabalin
Lyrica
kaps., tvrda,
56x225mg
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
- Betriebsstatte
Freiburg
Nemačka
6.622, 70
pregabalin
Lyrica
kaps., tvrda,
14x300mg
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
1.824, 20
394
2
N03AX1
6
108430
4
860006420400
ZDRAVLJE A.D.
4
394
3
N03AX1
6
108430
5
860006420401
ZDRAVLJE A.D.
1
394
4
N03AX1
6
108430
6
860006420412
ZDRAVLJE A.D.
7
394
5
N03AX1
6
108430
7
860006420413
ZDRAVLJE A.D.
4
394
6
N03AX1
6
108473
2
394
7
N03AX1
6
394
8
394
9
395
0
N03AX1
6
108474
7
PFIZER H.C.P.
403454100853
CORPORATION 5
PREDSTAVNIŠTVO
395
1
N03AX1
6
108474
1
PFIZER H.C.P.
403454100210
CORPORATION 6
PREDSTAVNIŠTVO
pregabalin
pregabalin
pregabalin
108474
5
PFIZER H.C.P.
403454100211
CORPORATION 3
PREDSTAVNIŠTVO
395
2
N03AX1
6
395
3
N03AX2
1
395
4
N03AX2
1
108411
5
GLAXOSMITHKLINE
860610595498
EXPORT LIMITED 3
PREDSTAVNIŠTVO
395
5
N03AX2
1
108411
0
GLAXOSMITHKLINE
860610595499
EXPORT LIMITED 0
PREDSTAVNIŠTVO
395
6
N03AX2
1
108411
6
GLAXOSMITHKLINE
860601534001
EXPORT LIMITED 2
PREDSTAVNIŠTVO
395
7
N03AX2
1
108411
4
GLAXOSMITHKLINE
860601534002
EXPORT LIMITED 9
PREDSTAVNIŠTVO
395
8
N03AX2
1
108411
3
GLAXOSMITHKLINE
860601534003
EXPORT LIMITED 6
PREDSTAVNIŠTVO
395
9
N03AX2
1
108411
2
GLAXOSMITHKLINE
860601534004
EXPORT LIMITED 3
PREDSTAVNIŠTVO
396
0
N03AX2
1
108411
1
GLAXOSMITHKLINE
860601534005
EXPORT LIMITED 0
PREDSTAVNIŠTVO
396
1
N04AA0
2
396
2
N04AA0
2
396
3
N04BA0
2
Lyrica
kaps., tvrda,
56x300mg
retigabin
Trobalt
retigabin
pregabalin
Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
7.296, 70
film tableta; 50 mg;
Glaxo Wellcome
ukupno 21 kom,
S.A.
blister, 1 x 21 kom
Španija
432, 50
Trobalt
film tableta; 50 mg;
Glaxo Wellcome
ukupno 84 kom,
S.A.
blister, 4 x 21 kom
Španija
1.729, 80
Trobalt
film tableta; 100
mg; ukupno 21
kom, blister, 1 x 21
kom
Glaxo Wellcome
S.A.
Španija
827, 00
Trobalt
film tableta; 100
mg; ukupno 84
kom, blister, 4 x 21
kom
Glaxo Wellcome
S.A.
Španija
3.308, 90
Trobalt
film tableta; 200
mg; ukupno 84
kom, blister, 7 x 12
kom
Glaxo Wellcome
S.A.
Španija
6.537, 80
Trobalt
film tableta; 300
mg; ukupno 84
kom, blister, 7 x 12
kom
Glaxo Wellcome
S.A.
Španija
9.273, 60
Trobalt
film tableta; 400
mg; ukupno 84
kom, blister, 7 x 12
kom
Glaxo Wellcome
S.A.
Španija
12.779,
90
Mendilex
tabl. 50x2mg
Alkaloid AD
Makedonija
159, 10
retigabin
retigabin
retigabin
retigabin
retigabin
retigabin
biperiden
108532
0
531000120217 ALKALOID D.O.O.
0
BEOGRAD
biperiden
levodopa,
benzerazid
396
4
N04BA0
2
108521
2
860880810311
GALENIKA AD
8
levodopa,
benzerazid
396
5
N04BA0
2
108530
7
860610388910
ROCHE D.O.O.
2
levodopa,
benzerazid
108530
2
860610388911
ROCHE D.O.O.
9
levodopa,
benzerazid
Madopar
tableta; 200mg+
Republika
50mg; ukupno 100
Galenika AD; Roche
Srbija;
kom; boca staklena, LTD
Švajcarska
1 x 100 kom
2.286,
70*
Madopar Roche
tabl. 100x(200mg+
50mg)
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
2.286, 60
Madopar HBS
kapsula sa
produženim
oslobađanjem,
tvrda; 100mg +
25mg; ukupno 30
kom, bočica, 1 x 30
kom
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
371, 10
396
6
N04BA0
2
396
7
N04BA0
3
396
8
N04BA0
3
108527
0
NOVARTIS PHARMA
860610354372
SERVICES INC. 1
PREDSTAVNIŠTVO
levodopa,
karbidopa,
entakapon
Stalevo
film tabl.
100x(50mg + 12,
5mg + 200mg)
Orion Corporation
Orion Pharma
Finska
8.282, 60
396
9
N04BA0
3
108527
1
NOVARTIS PHARMA
860610354373
SERVICES INC. 8
PREDSTAVNIŠTVO
levodopa,
karbidopa,
entakapon
Stalevo
film tabl.
100x(100mg +
25mg + 200mg)
Orion Corporation
Orion Pharma
Finska
8.439, 90
397
0
N04BA0
3
108527
2
NOVARTIS PHARMA
860610354374
SERVICES INC. 5
PREDSTAVNIŠTVO
levodopa,
karbidopa,
entakapon
Stalevo
film tabl.
100x(150mg + 37,
5mg + 200mg)
Orion Corporation
Orion Pharma
Finska
8.676, 20
397
1
N04BB0
1
397
2
N04BB0
1
108535
0
404622274015 EVROPA LEK
3
PHARMA D.O.O.
amantadin sulfat
PK Merz
film tabl. 30x100mg
Merz Pharma GmbH
Nemačka
& Co. KGaA
469, 20
397
3
N04BB0
1
008535
3
404622274014 EVROPA LEK
6
PHARMA D.O.O.
amantadin sulfat
PK Merz
rastvor za infuzij;
200mg; boca ,
10x500ml
Merz Pharma GmbH
Nemačka
& Co. KGaA
17.486,
50
397
4
N04BC0
1
397
5
N04BC0
1
114904
0
860006411150
ZDRAVLJE A.D.
0
bromokriptin
Bromokriptin
tabl. 30x2, 5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
297, 00*
397
N04BC0
114904
860006411151 ZDRAVLJE A.D.
bromokriptin
Bromokriptin
tabl. 30x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
967, 70*
levodopa,
karbidopa,
entakapon
amantadin sulfat
bromokriptin
6
1
397
7
N04BC0
4
397
8
N04BC0
4
108535
4
531000121314 ALKALOID D.O.O.
5
BEOGRAD
ropinirol
Nypero
film tabl.
21x0.25mg
Alkaloid AD
Makedonija
185, 90
397
9
N04BC0
4
108535
5
531000121315 ALKALOID D.O.O.
2
BEOGRAD
ropinirol
Nypero
film tabl. 21x0.5mg
Alkaloid AD
Makedonija
330, 90
398
0
N04BC0
4
108535
6
531000121316 ALKALOID D.O.O.
9
BEOGRAD
ropinirol
Nypero
film tabl. 21x1mg
Alkaloid AD
Makedonija
493, 40
398
1
N04BC0
4
108535
7
531000121317 ALKALOID D.O.O.
6
BEOGRAD
ropinirol
Nypero
film tabl. 21x2mg
Alkaloid AD
Makedonija
885, 80
398
2
N04BC0
4
108535
8
531000121318 ALKALOID D.O.O.
3
BEOGRAD
ropinirol
Nypero
film tabl. 21x5mg
Alkaloid AD
Makedonija
2.013, 90
398
3
N04BC0
4
108536
0
860600708320 PHARMASWISS
0
D.O.O.
ropinirol
Repirol
tabl. sa produženim
oslobađanjem,
30x2mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
959, 60
398
4
N04BC0
4
108536
1
860600708321 PHARMASWISS
7
D.O.O.
ropinirol
Repirol
tabl. sa produženim
oslobađanjem,
30x4mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
1.881, 70
398
5
N04BC0
4
108536
2
860600708322 PHARMASWISS
4
D.O.O.
ropinirol
Repirol
tabl. sa produženim
oslobađanjem,
30x8mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
3.578, 30
108534
4
GLAXOSMITHKLINE
860610368368
EXPORT LIMITED 7
PREDSTAVNIŠTVO
Requip Modutab
tabl. sa produženim
oslobađanjem,
28x2mg
SmithKline
Beecham
Pharmaceuticals;
Glaxo Wellcome
S.A.
Velika Britanija;
992, 30
Španija
108534
8
GLAXOSMITHKLINE
860610368369
EXPORT LIMITED 4
PREDSTAVNIŠTVO
Requip Modutab
tabl. sa produženim
oslobađanjem,
28x4mg
SmithKline
Beecham
Pharmaceuticals;
Glaxo Wellcome
S.A.
Velika Britanija;
1.941, 10
Španija
108534
9
GLAXOSMITHKLINE
860610368370
EXPORT LIMITED 0
PREDSTAVNIŠTVO
Requip Modutab
tabl. sa produženim
oslobađanjem,
28x8mg
SmithKline
Beecham
Pharmaceuticals;
Glaxo Wellcome
S.A.
Velika Britanija;
3.336, 10
Španija
398
6
398
7
398
8
N04BC0
4
N04BC0
4
N04BC0
4
1
7
Srbija
ropinirol
ropinirol
ropinirol
ropinirol
398
9
399
0
N04BC0
4
N04BC0
4
108536
3
108536
4
108536
5
383898958641 PHARMANOVA
6
D.O.O.
383898958642 PHARMANOVA
3
D.O.O.
383898958643 PHARMANOVA
0
D.O.O.
ropinirol
ropinirol
Rolpryna SR
tableta sa
produženim
oslobađanjem;
2mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7
kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
895, 70
Rolpryna SR
tableta sa
produženim
oslobađanjem;
4mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7
kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
1.756, 50
Rolpryna SR
tableta sa
produženim
oslobađanjem;
8mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7
kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
3.339, 70
399
1
N04BC0
4
399
2
N04BC0
5
399
3
N04BC0
5
108529
0
BOEHRINGER
860610307503
INGELHEIM SERBIA
1
D.O.O. BEOGRAD
pramipeksol
Mirapexin
tabl. 30x0, 25mg
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
602, 00
399
4
N04BC0
5
108529
1
BOEHRINGER
860610307504
INGELHEIM SERBIA
8
D.O.O. BEOGRAD
pramipeksol
Mirapexin
tabl. 30x1mg
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
1.764, 20
399
5
N04BC0
5
108508
1
BOEHRINGER
860610307545
INGELHEIM SERBIA
1
D.O.O. BEOGRAD
pramipeksol
Mirapexin
tabl. sa produženim
oslobađanjem,
10x0, 375mg
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
335, 50
399
6
N04BC0
5
108508
2
BOEHRINGER
860610307546
INGELHEIM SERBIA
8
D.O.O. BEOGRAD
pramipeksol
Mirapexin
tabl. sa produženim
oslobađanjem,
30x0, 75mg
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
1.900, 90
399
7
N04BC0
5
108508
4
BOEHRINGER
860610307547
INGELHEIM SERBIA
5
D.O.O. BEOGRAD
pramipeksol
Mirapexin
tabl. sa produženim
oslobađanjem,
30x1, 5mg
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
3.773, 10
399
8
N04BC0
5
108529
4
BOEHRINGER
860610307559
INGELHEIM SERBIA
8
D.O.O. BEOGRAD
pramipeksol
Mirapexin
tableta sa
produženim
oslobađanjem;
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
5.878, 70
ropinirol
pramipeksol
2.25mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
399
9
N04BC0
5
108508
3
BOEHRINGER
860610307548
INGELHEIM SERBIA
2
D.O.O. BEOGRAD
pramipeksol
Mirapexin
tabl. sa produženim
oslobađanjem,
30x3mg
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
7.243, 20
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
9.797, 50
400
0
N04BC0
5
108529
5
BOEHRINGER
860610307560
INGELHEIM SERBIA
4
D.O.O. BEOGRAD
pramipeksol
Mirapexin
tableta sa
produženim
oslobađanjem;
3.75mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
400
1
N04BC0
5
108529
2
383898956349
KRKA FARMA D.O.O.
3
pramipeksol
Oprymea
tabl. 30x0, 18mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
368, 40
400
2
N04BC0
5
108529
3
383898956351
KRKA FARMA D.O.O.
6
pramipeksol
Oprymea
tabl. 30x0, 7mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
1.561, 40
400
3
N04BC0
5
108629
7
860009741869
HEMOFARM AD
0
pramipeksol
Panarak
tabl. 30x0, 18mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
369, 80*
400
4
N04BC0
5
108629
6
860009741870
HEMOFARM AD
6
pramipeksol
Panarak
tabl. 30x0, 7mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.562,
80*
400
5
N04BC0
5
108506
8
860601030374
PHARMAS D.O.O.
6
pramipeksol
Pramipeksol PharmaS
tableta; 0.18mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
368, 40
400
6
N04BC0
5
108506
9
860601030375
PHARMAS D.O.O.
3
pramipeksol
Pramipeksol PharmaS
tableta; 0.7mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
1.561, 40
400
7
N04BC0
5
108529
9
860880810842
GALENIKA AD
7
pramipeksol
Galipeks
tableta; 0.25mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Galenika AD
Republika
Srbija
369, 80*
400
8
N04BC0
5
108529
8
860880810843
GALENIKA AD
4
pramipeksol
Galipeks
tableta; 1mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Galenika AD
Republika
Srbija
1.537,
40*
400
9
N04BD0
2
401
0
N04BD0
2
Azilect
tabl. 28x1mg
Teva
Pharmaceuticals
Europe B.V.
Holandija
9.830, 80
rasagilin
108508
0
LUNDBECK EXPORT
860610357403
A/S 9
PREDSTAVNIŠTVO
rasagilin
BEOGRAD
401
1
N04BX0
2
401
2
N04BX0
2
401
3
N05AA0
1
401
4
N05AA0
1
401
5
N05AB0
2
401
6
N05AB0
2
107085
0
860009701103
HEMOFARM AD
7
401
7
N05AB0
2
107085
1
401
8
N05AB0
2
401
9
entakapon
108528
4
NOVARTIS PHARMA
860610354354
SERVICES INC. 7
PREDSTAVNIŠTVO
entakapon
Comtan
film tabl. 30x200mg Novartis Pharma AG Švajcarska
2.370, 90
Largactil
film tabl. 50x25mg
Galenika AD
Republika
Srbija
105, 10*
flufenazin
Metoten
obložena tabl.
25x1mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
120, 20*
860009701104
HEMOFARM AD
4
flufenazin
Metoten
obložena tabl.
25x5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
374, 60*
107025
4
383898957712
KRKA FARMA D.O.O.
4
flufenazin
Moditen
obložena tabl.
25x1mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
118, 80
N05AB0
2
107025
6
383898957713
KRKA FARMA D.O.O.
1
flufenazin
Moditen
obložena tabl.
100x2.5mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
1.065, 40
402
0
N05AB0
2
007026
1
383898957717
KRKA FARMA D.O.O.
9
flufenazin
Moditen depo
rastvor za inj.;
25mg/1ml ;
ampula, 5x1ml
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
1.221, 70
402
1
N05AD0
1
402
2
N05AD0
1
107020
2
383898957687
KRKA FARMA D.O.O.
5
haloperidol
Haldol
tabl. 25x2mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
245, 50
402
3
N05AD0
1
107020
5
383898957699
KRKA FARMA D.O.O.
8
haloperidol
Haldol
tabl. 30x10mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
467, 40
402
4
N05AD0
1
007020
0
383898957701
KRKA FARMA D.O.O.
8
haloperidol
Haldol
rastvor za inj.;
5mg/1ml; ampula,
10x1ml
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
331, 90
402
N05AD0
007020
383898957702 KRKA FARMA D.O.O.
haloperidol
Haldol depo
rastvor za inj.;
Krka, Tovarna
Slovenija
1.528, 50
hlorpromazin hlorid
107005
6
860880810109
1;
GALENIKA AD
860880810754
3
hlorpromazin hlorid
flufenazin
haloperidol
5
1
7
5
50mg/1ml; ampula,
5x1ml
Zdravil, D.D.
402
6
N05AD0
1
107084
0
860009701102
HEMOFARM AD
0
haloperidol
Haloperidol
tabl. 25x2mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
246, 90*
402
7
N05AD0
1
107080
0
860006411764
ZDRAVLJE A.D.
9
haloperidol
Haloperidol
tabl. 25x2mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
246, 90*
402
8
N05AD0
1
107084
1
860009701072
HEMOFARM AD
6
haloperidol
Haloperidol
tabl. 30x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
468, 80*
402
9
N05AD0
1
107080
1
860006411766
ZDRAVLJE A.D.
3
haloperidol
Haloperidol
tabl. 30x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
468, 80*
403
0
N05AD0
8
403
1
N05AD0
8
Xomolix
rastvor za inj.;
2.5mg/ml; ampula,
10x1ml
Delpharm Tours
Francuska
4.304, 00
403
2
N05AE04
403
3
N05AE04
107096
0
PFIZER H.C.P.
541397322158
CORPORATION 0
PREDSTAVNIŠTVO
ziprasidon
Zeldox
kaps., tvrda,
30x20mg
Pfizer
Manufacturing
Deutchland
Nemačka
4.279, 60
403
4
N05AE04
107096
1
PFIZER H.C.P.
541397322258
CORPORATION 7
PREDSTAVNIŠTVO
ziprasidon
Zeldox
kaps., tvrda,
30x40mg
Pfizer
Manufacturing
Deutchland
Nemačka
3.928, 70
403
5
N05AE04
107065
0
PFIZER H.C.P.
541397322358
CORPORATION 4
PREDSTAVNIŠTVO
ziprasidon
Zeldox
kaps., tvrda,
30x60mg
Pfizer
Manufacturing
Deutchland
Nemačka
4.319, 80
403
6
N05AE04
107065
1
PFIZER H.C.P.
541397322458
CORPORATION 1
PREDSTAVNIŠTVO
ziprasidon
Zeldox
kaps., tvrda,
30x80mg
Pfizer
Manufacturing
Deutchland
Nemačka
7.014, 30
ziprasidon
Zeldox
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
20mg; liobočica sa
rastvaračem, 1x1,
2ml
Pfizer PGM
Francuska
1.717, 50
ziprasidon
Zypsila
kaps., tvrda,
30x20mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
2.217, 10
droperidol
007089
5
860610632408
PROVIDENS D.O.O.
2
droperidol
ziprasidon
403
7
N05AE04
007065
4
PFIZER H.C.P.
541397322518
CORPORATION 2
PREDSTAVNIŠTVO
403
8
N05AE04
107066
0
383898956354
KRKA FARMA D.O.O.
7
403
9
N05AE04
107066
1
383898956355
KRKA FARMA D.O.O.
4
ziprasidon
Zypsila
kaps., tvrda,
30x40mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
2.217, 10
404
0
N05AE04
107066
2
383898956356
KRKA FARMA D.O.O.
1
ziprasidon
Zypsila
kaps., tvrda,
30x60mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
2.608, 20
404
1
N05AE04
107066
3
383898956357
KRKA FARMA D.O.O.
8
ziprasidon
Zypsila
kaps., tvrda,
30x80mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
4.354, 40
404
2
N05AF05
404
3
107097
N05AF05
0
LUNDBECK EXPORT
860610357437 A/S 4
PREDSTAVNIŠTVO
BEOGRAD
zuklopentiksol
Clopixol
film tabl. 50x10mg
H.Lundbeck A/S
Danska
710, 40
404
4
007097
N05AF05
3
LUNDBECK EXPORT
860610357435 A/S 0
PREDSTAVNIŠTVO
BEOGRAD
zuklopentiksol
Clopixol depot
rastvor za inj.;
200mg/ml; ampula,
10x1ml
H.Lundbeck A/S
Danska
3.903, 40
404
5
N05AH0
2
404
6
N05AH0
2
klozapin
Clozapin Sandoz
tabl. 50x25mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
630,801
1
zuklopentiksol
klozapin
107002
0
SANDOZ
860601089007 PHARMACEUTICALS
9
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
Службени гласник РС, број 138/2014
404
7
N05AH0
2
107002
2
SANDOZ
860601089005 PHARMACEUTICALS
5
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
klozapin
Clozapin Sandoz
tabl. 50x100mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
1.740, 60
404
8
N05AH0
2
107096
3
860610640749 ALVOGEN PHARMA
5
D.O.O.
klozapin
Clozapine
tabl. 50x25mg
Remedica Ltd.
Kipar
1
1
632,20*
Службени гласник РС, број 138/2014
404
9
N05AH0
2
107096
5
860610640750 ALVOGEN PHARMA
1
D.O.O.
klozapin
Clozapine
tabl. 50x100mg
Remedica Ltd.
Kipar
2.107,
60*
405
0
N05AH0
2
107060
5
NOVARTIS PHARMA
860610354304
SERVICES INC. 2
PREDSTAVNIŠTVO
klozapin
Leponex
tabl. 50x25mg
Novartis
Pharmaceuticals UK
Ltd
Velika Britanija
749, 10
405
N05AH0
107060
860610354305 NOVARTIS PHARMA
klozapin
Leponex
tabl. 50x100mg
Novartis
Velika Britanija
2.501, 10
1
2
405
2
N05AH0
3
405
3
N05AH0
3
107060
0
860601030285
PHARMAS D.O.O.
5
olanzapin
Olanzapin PharmaS
oralna disperzibilna
tabl. 28x5mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
1.275, 80
405
4
N05AH0
3
107060
1
860601030286
PHARMAS D.O.O.
2
olanzapin
Olanzapin PharmaS
oralna disperzibilna
tabl. 28x10mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
2.539, 80
405
5
N05AH0
3
107016
0
SANDOZ
860601089168 PHARMACEUTICALS
7
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
olanzapin
Olanzapin Sandoz
film tabl. 28x5mg
Sandoz Ilac Sanayi
Ve Ticaret A.S.
Turska
1.521, 10
405
6
N05AH0
3
107016
1
SANDOZ
860601089169 PHARMACEUTICALS
4
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
olanzapin
Olanzapin Sandoz
film tabl. 28x10mg
Sandoz Ilac Sanayi
Ve Ticaret A.S.
Turska
3.019, 20
107015
4
385011422517
5;
TEVA SERBIA D.O.O. olanzapin
860610674338
8;
oralna disperzibilna
tabl. 28x5mg
Teva
Pharmaceutical
Works Private
Limited Company;
Teva Operations
Poland SP. Z. O. O.
Mađarska;
Poljska
1.275, 80
Olanzapin Teva
oralna disperzibilna
tabl. 28x10mg
Teva
Pharmaceutical
Works Private
Limited Company;
Teva Operations
Poland SP. Z. O. O.
Mađarska;
Poljska
2.539, 80
405
7
N05AH0
3
6
9
SERVICES INC. PREDSTAVNIŠTVO
Pharmaceuticals UK
Ltd
olanzapin
Olanzapin Teva
405
8
N05AH0
3
107015
5
385011422518
2;
TEVA SERBIA D.O.O. olanzapin
860610674339
5;
405
9
N05AH0
3
107015
6
860610487313 EXTRACTUMPHARMA
olanzapin
1
D.O.O.
OlanzEP
film tabl. 30x5mg
Cipla LTD.
Indija
1.734, 10
406
0
N05AH0
3
107015
7
860610487314 EXTRACTUMPHARMA
olanzapin
8
D.O.O.
OlanzEP
film tabl. 30x7.5mg
Cipla LTD.
Indija
3.610, 90
406
1
N05AH0
3
107015
8
860610487315 EXTRACTUMPHARMA
olanzapin
5
D.O.O.
OlanzEP
film tabl. 30x10mg
Cipla LTD.
Indija
3.448, 40
406
2
N05AH0
3
107015
9
860610487316 EXTRACTUMPHARMA
olanzapin
2
D.O.O.
OlanzEP
film tabl. 30x15mg
Cipla LTD.
Indija
3.960, 20
406
N05AH0
107000
860610301054 DE-TA-P D.O.O.
Olazin
oralna disperzibilna
Farmal D.D.
Hrvatska
1.275, 80
olanzapin
3
3
0
4
tableta; 5mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
406
4
N05AH0
3
107001
0
860610301055
DE-TA-P D.O.O.
1
olanzapin
406
5
N05AH0
3
107009
3
AVE
860610722209
PHARMACEUTICAL
7
D.O.O. BEOGRAD
406
6
N05AH0
3
107009
2
406
7
N05AH0
3
406
8
Olazin
oralna disperzibilna
tableta; 10mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Farmal D.D.
Hrvatska
2.539, 80
olanzapin
Olpin
film tableta; 5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Ave Pharmaceutical
D.O.O.
Republika
Srbija
1.735,
50*
AVE
860610722208
PHARMACEUTICAL
0
D.O.O. BEOGRAD
olanzapin
Olpin
film tableta; 10mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Ave Pharmaceutical
D.O.O.
Republika
Srbija
3.449,
80*
107002
5
860006420252
ZDRAVLJE A.D.
9
olanzapin
Onzapin
film tabl. 28x5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.522,
50*
N05AH0
3
107002
3
860006420253
ZDRAVLJE A.D.
6
olanzapin
Onzapin
film tabl. 28x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
3.020,
60*
406
9
N05AH0
3
107002
4
860006420254
ZDRAVLJE A.D.
3
olanzapin
Onzapin
film tabl. 28x15mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
3.697,
70*
407
0
N05AH0
3
107000
7
860006420345
ZDRAVLJE A.D.
8
Onzapin
oralna disperzibilna
tableta; 5mg;
ukupno 28 kom;
blister, 4 x 7 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.275, 80
407
1
N05AH0
3
107000
6
860006420346
ZDRAVLJE A.D.
5
Onzapin
oralna disperzibilna
tableta; 10mg;
ukupno 28 kom;
blister, 4 x 7 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
2.539, 80
407
2
N05AH0
3
107000
5
860006420347
ZDRAVLJE A.D.
2
Onzapin
oralna disperzibilna
tableta; 15mg;
ukupno 28 kom;
blister, 4 x 7 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
3.696, 30
407
3
N05AH0
3
107000
8
860006420348
ZDRAVLJE A.D.
9
olanzapin
Onzapin
oralna disperzibilna
tableta; 20mg;
ukupno 28 kom;
blister, 4 x 7 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
4.645, 30
407
4
N05AH0
3
107002
7
860610605431 ALKALOID D.O.O.
6
BEOGRAD
olanzapin
Sizap
film tabl. 30x5mg
Alkaloid AD;
Alkaloid D.O.O.
Makedonija;
Republika
1.734, 10
olanzapin
olanzapin
olanzapin
Srbija
407
5
N05AH0
3
107002
8
860610605432 ALKALOID D.O.O.
3
BEOGRAD
olanzapin
Sizap
film tabl. 30x10mg
Alkaloid AD;
Alkaloid D.O.O.
Makedonija;
Republika
Srbija
3.448, 40
407
6
N05AH0
3
107001
8
860009741051
HEMOFARM AD
9
olanzapin
Treana
film tabl. 30x5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.735,
50*
407
7
N05AH0
3
107001
7
860009741052
HEMOFARM AD
6
olanzapin
Treana
film tabl. 30x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
3.449,
80*
407
8
N05AH0
3
107008
7
860009701253
HEMOFARM AD
9
olanzapin
Treana D
oralna disperzibilna
tabl. 28x5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.277,
20*
407
9
N05AH0
3
107008
8
860009700348
HEMOFARM AD
3
olanzapin
Treana D
oralna disperzibilna
tabl. 28x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
2.541,
20*
408
0
N05AH0
3
107099
0
BELUPO, LIJEKOVI I
385034303180
KOZMETIKA D.D. 6
PREDSTAVNIŠTVO
olanzapin
Vaira-V
oralna disperzibilna
tabl. 28x5mg
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
1.275, 80
408
1
N05AH0
3
107099
1
BELUPO, LIJEKOVI I
385034306300
KOZMETIKA D.D. 5
PREDSTAVNIŠTVO
olanzapin
Vaira-V
oralna disperzibilna
tabl. 28x10mg
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
2.539, 80
408
2
N05AH0
3
107001
5
383898950503 PHARMANOVA
5
D.O.O.
tabl. 28x5mg
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
1.521, 10
408
3
N05AH0
3
107001
6
383898950504 PHARMANOVA
2
D.O.O.
olanzapin
Zalasta
tabl. 28x10mg
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
3.019, 20
408
4
N05AH0
3
107097
9
383898954878
0;
KRKA FARMA D.O.O.
383898954866
7;
olanzapin
Zalasta Q-Tab
oralna disperzibilna
tabl. 28x5mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
1.275, 80
408
5
N05AH0
3
107097
9
383898956312 PHARMANOVA
7
D.O.O.
olanzapin
Zalasta Q-Tab
oralna disperzibilna
tableta; 5mg;
ukupno 28 kom;
blister, 4x7 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
1.275, 80
408
6
N05AH0
3
107097
8
383898954868
KRKA FARMA D.O.O.
1
olanzapin
Zalasta Q-Tab
oralna disperzibilna
tableta; 7.5mg;
ukupno 28 kom;
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
2.399, 10
olanzapin
Zalasta
Slovenija
blister 4 x 7 kom
408
7
N05AH0
3
107097
8
383898956313 PHARMANOVA
4
D.O.O.
olanzapin
408
8
N05AH0
3
107097
5
383898954870
KRKA FARMA D.O.O.
4
olanzapin
408
9
N05AH0
3
107097
5
383898956308 PHARMANOVA
0
D.O.O.
409
0
N05AH0
3
107097
6
383898954872
KRKA FARMA D.O.O.
8
409
1
N05AH0
3
107097
6
383898956309 PHARMANOVA
7
D.O.O.
409
2
N05AH0
3
107097
7
383898954877
KRKA FARMA D.O.O.
3
409
3
N05AH0
3
107097
7
383898956311 PHARMANOVA
0
D.O.O.
409
4
N05AH0
3
107098
5
590041124100 ICP INTERCHEMIA
7
PHARMA D.O.O.
409
5
N05AH0
3
107098
6
590041124200 ICP INTERCHEMIA
4
PHARMA D.O.O.
olanzapin
409
6
N05AH0
3
107090
3
ELI LILLY (SUISSE)
860610651117
SA 8
PREDSTAVNIŠTVO
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
Zalasta Q-Tab
oralna disperzibilna
tableta; 7.5mg;
ukupno 28 kom;
blister, 4x7 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
2.399, 10
Zalasta Q-Tab
oralna disperzibilna
tabl. 28x10mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
2.539, 80
Zalasta Q-Tab
oralna disperzibilna
tableta; 10mg;
ukupno 28 kom;
blister, 4x7 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
2.539, 80
Zalasta Q-Tab
oralna disperzibilna
tableta; 15mg;
ukupno 28 kom;
blister 4 x 7 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
3.696, 30
Zalasta Q-Tab
oralna disperzibilna
tableta; 15mg;
ukupno 28 kom;
blister, 4x7 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
4.221, 70
Zalasta Q-Tab
oralna disperzibilna
tableta; 20mg;
ukupno 28 kom;
blister 4 x 7 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
4.645, 30
Zalasta Q-Tab
oralna disperzibilna
tableta; 20mg;
ukupno 28 kom;
blister, 4x7 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
4.645, 30
tabl. 28x5mg
Adpharma SP.
Z.O.O. za
Laboratorios
Adamed SP. Z.O.O.
Poljska
1.521, 10
Zapilex
tabl. 28x10mg
Adpharma SP.
Z.O.O. za
Laboratorios
Adamed SP. Z.O.O.
Poljska
3.019, 20
Zyprexa Velotab
oralna disperzibilna
tabl. 28x5mg
Lilly S.A.
Španija
2.925, 90
Zapilex
107090
4
ELI LILLY (SUISSE)
860610651118
SA 5
PREDSTAVNIŠTVO
409
7
N05AH0
3
409
8
N05AH0
4
409
9
N05AH0
4
107090
6
860006420374
ZDRAVLJE A.D.
8
410
0
N05AH0
4
107090
7
860006420375
ZDRAVLJE A.D.
5
410
1
N05AH0
4
107090
8
860006420376
ZDRAVLJE A.D.
2
410
2
N05AH0
4
107090
9
860006420377
ZDRAVLJE A.D.
9
410
3
N05AH0
4
107091
0
860006420378
ZDRAVLJE A.D.
6
410
4
N05AH0
4
107094
5
383898954634 PHARMANOVA
2
D.O.O.
410
5
N05AH0
4
107094
6
383898954635 PHARMANOVA
9
D.O.O.
410
6
N05AH0
4
107094
7
383898954636 PHARMANOVA
6
D.O.O.
410
7
N05AH0
4
107094
8
383898954637 PHARMANOVA
3
D.O.O.
Zyprexa Velotab
oralna disperzibilna
tabl. 28x10mg
Lilly S.A.
Španija
5.788, 80
Actawell
film tableta; 25mg;
ukupno 60 kom,
blister, 6 x 10 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.161, 00
Actawell
film tableta;
100mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
2.207, 90
Actawell
film tableta;
150mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
2.195, 20
Actawell
film tableta;
200mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
3.489, 20
Actawell
film tableta;
300mg; ukupno 60
kom, blister, 6 x 10
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
4.932, 90
Kventiax
film tabl. 60x25mg
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
1.161, 00
Kventiax
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
film tabl. 60x100mg
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
2.207, 90
kvetiapin
Kventiax
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
film tabl. 60x150mg
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
2.195, 20
kvetiapin
Kventiax
film tabl. 60x200mg
Pharmanova D.O.O. Republika
u saradnji sa Krka, Srbija
3.489, 20
olanzapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
kvetiapin
Tovarna Zdravil,
D.D., Slovenija
Kventiax
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
film tabl. 60x300mg
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
4.932, 90
Kvetiapin PharmaS
film tableta; 25mg;
ukupno 60 kom,
blister, 6x10 kom
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
1.161, 00
Kvetiapin PharmaS
film tableta;
100mg; ukupno 60
kom, blister, 6x10
kom
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
2.207, 90
Kvetiapin PharmaS
film tableta;
200mg; ukupno 60
kom, blister, 6x10
kom
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
3.489, 20
kvetiapin
Kvetiapin PharmaS
film tableta;
300mg; ukupno 60
kom, blister, 6x10
kom
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
4.932, 90
BELUPO, LIJEKOVI I
385034304747
KOZMETIKA D.D. 0
PREDSTAVNIŠTVO
kvetiapin
Q-PIN
film tabl. 60x100mg
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
2.393, 20
107095
6
BELUPO, LIJEKOVI I
385034304748
KOZMETIKA D.D. 7
PREDSTAVNIŠTVO
kvetiapin
Q-PIN
film tabl. 60x200mg
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
3.489, 20
N05AH0
4
107093
1
ASTRAZENECA UK
500045500687
LIMITED 4
PREDSTAVNIŠTVO
kvetiapin
Seroquel
film tabl. 60x25mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
1.466, 70
411
6
N05AH0
4
107093
2
ASTRAZENECA UK
500045500684
LIMITED 3
PREDSTAVNIŠTVO
kvetiapin
Seroquel
film tabl. 60x100mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
3.058, 50
411
7
N05AH0
4
107093
3
ASTRAZENECA UK
500045500686
LIMITED 7
PREDSTAVNIŠTVO
kvetiapin
Seroquel
film tabl. 60x200mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
4.716, 90
411
N05AH0
107094
732183978150 ASTRAZENECA UK
kvetiapin
Seroquel XR
tabl.sa produženim
AstraZeneca UK
Velika Britanija
5.349, 70
410
8
N05AH0
4
107094
9
383898954638 PHARMANOVA
0
D.O.O.
kvetiapin
410
9
N05AH0
4
107085
9
860601030325
PHARMAS D.O.O.
8
kvetiapin
411
0
N05AH0
4
107085
8
860601030326
PHARMAS D.O.O.
5
411
1
N05AH0
4
107085
7
860601030327
PHARMAS D.O.O.
2
411
2
N05AH0
4
107085
6
860601030328
PHARMAS D.O.O.
9
411
3
N05AH0
4
107095
5
411
4
N05AH0
4
411
5
kvetiapin
kvetiapin
8
4
4
6
LIMITED PREDSTAVNIŠTVO
oslobađanjem,
60x50mg
Limited
411
9
N05AH0
4
107094
3
ASTRAZENECA UK
732183978163
LIMITED 6
PREDSTAVNIŠTVO
kvetiapin
Seroquel XR
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
60x150mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
7.466, 20
412
0
N05AH0
4
107093
8
ASTRAZENECA UK
732183978157
LIMITED 5
PREDSTAVNIŠTVO
kvetiapin
Seroquel XR
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
60x200mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
9.913, 50
412
1
N05AH0
4
107093
7
ASTRAZENECA UK
732183978158
LIMITED 2
PREDSTAVNIŠTVO
kvetiapin
Seroquel XR
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
60x300mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
11.064,
40
412
2
N05AH0
4
107093
9
ASTRAZENECA UK
732183978159
LIMITED 9
PREDSTAVNIŠTVO
kvetiapin
Seroquel XR
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
60x400mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
15.796,
80
412
3
N05AH0
4
107004
0
860009730431
HEMOFARM AD
3
kvetiapin
Treksta
film tabl. 60x25mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.195,
30*
412
4
N05AH0
4
107004
1
860009730432
HEMOFARM AD
0
kvetiapin
Treksta
film tabl. 60x100mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
2.394,
60*
412
5
N05AH0
4
107004
2
860009730429
HEMOFARM AD
0
kvetiapin
Treksta
film tabl. 60x200mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
3.490,
60*
412
6
N05AL01
412
7
N05AL01
107012
1
531000120272 ALKALOID D.O.O.
9
BEOGRAD
sulpirid
Eglonyl
kaps. 30x50mg
Alkaloid AD
Makedonija
280, 10*
412
8
N05AL01
107012
3
531000122481 ALKALOID D.O.O.
3
BEOGRAD
sulpirid
Eglonyl
tableta; 200mg;
ukupno 10 kom,
blister, 1 x 10 kom
Alkaloid AD Skoplje
u saradnji sa Sanofi Makedonija
Aventis, Francuska
250, 60*
412
9
N05AL01
107012
4
531000122482 ALKALOID D.O.O.
0
BEOGRAD
sulpirid
Eglonyl
tableta; 200mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alkaloid AD Skoplje
u saradnji sa Sanofi Makedonija
Aventis, Francuska
749, 00*
413
0
N05AL01
107012
3
531000120271 ALKALOID D.O.O.
2
BEOGRAD
sulpirid
Eglonyl
tabl.forte 12x200mg Alkaloid AD
Makedonija
300, 40*
413
1
307012
N05AL01
5
531000120276 ALKALOID D.O.O.
7
BEOGRAD
Eglonyl
rastvor za oralnu
upotrebu;
25mg/5ml; bočica,
1x120 ml
Makedonija
134, 20*
sulpirid
sulpirid
Alkaloid AD
413
2
N05AL01
107088
0
860880900081 SRBOLEK A.D. U
2
STEČAJU
Sulpirid
kaps. 30x50mg
Srbolek A.D.
Republika
Srbija
143, 20
413
3
N05AL05
413
4
N05AL05
107084
2
860601593021 ALVOGEN PHARMA
3
D.O.O.
amisulprid
Fitam
tableta; 50mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alvogen D.O.O.
Barice
Republika
Srbija
1.895, 60
413
5
N05AL05
107094
2
860610640747 ALVOGEN PHARMA
1
D.O.O.
amisulprid
Fitam
tableta; 50mg;
ukupno 60 kom,
blister, 6 x 10 kom
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
3.791, 30
413
6
N05AL05
107085
5
860601593022 ALVOGEN PHARMA
0
D.O.O.
amisulprid
Fitam
tableta; 100mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alvogen D.O.O.
Barice
Republika
Srbija
719, 70
413
7
N05AL05
107095
1
860610640743 ALVOGEN PHARMA
3
D.O.O.
amisulprid
Fitam
tableta; 100mg;
ukupno 60 kom,
blister, 6 x 10 kom
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
1.439, 50
413
8
N05AL05
107085
2
860601593023 ALVOGEN PHARMA
7
D.O.O.
amisulprid
Fitam
tableta; 200mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alvogen D.O.O.
Barice
Republika
Srbija
1.550, 90
413
9
N05AL05
107095
2
860610640744 ALVOGEN PHARMA
0
D.O.O.
amisulprid
Fitam
tableta; 200mg;
ukupno 60 kom,
blister, 6 x 10 kom
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
3.101, 90
414
0
N05AL05
107085
3
860601593024 ALVOGEN PHARMA
4
D.O.O.
amisulprid
Fitam
tableta; 400mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alvogen D.O.O.
Barice
Republika
Srbija
2.908, 40
414
1
N05AL05
107095
3
860610640745 ALVOGEN PHARMA
7
D.O.O.
amisulprid
Fitam
tableta; 400mg;
ukupno 60 tableta.,
blister, 6 x 10 kom
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
5.817, 00
414
2
N05AX0
8
414
3
N05AX0
8
107067
0
AVE
860610722202
PHARMACEUTICAL
8
D.O.O. BEOGRAD
risperidon
Averidon
film tableta; 2mg;
ukupno 20 kom,
blister, 2 x 10 kom
Ave Pharmaceutical
D.O.O.
Republika
Srbija
754, 20*
414
4
N05AX0
8
107009
2
860610301034
DE-TA-P D.O.O.
6
risperidon
Rispen
film tableta; 1mg;
ukupno 60 kom,
blister, 6 x 10 kom
Farmal D.D.
Hrvatska
1.151, 10
sulpirid
amisulprid
risperidon
414
5
N05AX0
8
107009
0
860610301029
DE-TA-P D.O.O.
2
risperidon
Rispen
film tabl. 60x2mg
Farmal D.D.
Hrvatska
2.076, 50
414
6
N05AX0
8
107009
1
860610301030
DE-TA-P D.O.O.
8
risperidon
Rispen
film tabl. 60x3mg
Farmal D.D.
Hrvatska
2.883, 80
414
7
N05AX0
8
107025
5
860610301031
DE-TA-P D.O.O.
5
risperidon
Rispen
film tabl. 60x4mg
Farmal D.D.
Hrvatska
4.331, 20
414
8
N05AX0
8
107003
4
860009741150
HEMOFARM AD
9
risperidon
Risperidon
film tabl. 20x1mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
408, 60*
414
9
N05AX0
8
107003
5
860009741151
HEMOFARM AD
6
risperidon
Risperidon
film tabl. 20x2mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
754, 20*
415
0
N05AX0
8
107003
6
860009741148
HEMOFARM AD
6
risperidon
Risperidon
film tabl. 20x3mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
953, 00*
415
1
N05AX0
8
107003
7
860009741149
HEMOFARM AD
3
risperidon
Risperidon
film tabl. 20x4mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.459,
00*
415
2
N05AX0
8
107001
1
860880810713
GALENIKA AD
0
risperidon
Rispex
film tableta; 1 mg;
ukupno 20 kom,
blister, 2 x 10 kom
Galenika AD
Republika
Srbija
408, 60*
415
3
N05AX0
8
107001
2
860880810714
GALENIKA AD
7
risperidon
Rispex
film tableta; 2 mg;
ukupno 20 kom,
blister, 2 x 10 kom
Galenika AD
Republika
Srbija
754, 20*
415
4
N05AX0
8
107001
3
860880810715
GALENIKA AD
4
risperidon
Rispex
film tableta; 3 mg;
ukupno 20 kom,
blister, 2 x 10 kom
Galenika AD
Republika
Srbija
953, 00*
415
5
N05AX0
8
107001
4
860880810716
GALENIKA AD
1
risperidon
Rispex
film tableta; 4 mg;
ukupno 20 kom,
blister, 2 x 10 kom
Galenika AD
Republika
Srbija
1.459,
00*
415
6
N05AX0
8
107092
0
860610280434 JANSSEN CILAG KFT
2
- PREDSTAVNIŠTVO
risperidon
Rispolept
film tabl. 20x1mg
Janssen-Cilag
S.P.A.
Italija
361, 10
415
7
N05AX0
8
107092
1
860610280435 JANSSEN CILAG KFT
9
- PREDSTAVNIŠTVO
risperidon
Rispolept
film tabl. 20x2mg
Janssen-Cilag
S.P.A.
Italija
638, 00
415
8
N05AX0
8
107092
2
860610280436 JANSSEN CILAG KFT
6
- PREDSTAVNIŠTVO
risperidon
Rispolept
film tabl. 20x3mg
Janssen-Cilag
S.P.A.
Italija
910, 50
415
9
N05AX0
8
107092
3
860610280437 JANSSEN CILAG KFT
3
- PREDSTAVNIŠTVO
risperidon
Rispolept
film tabl. 20x4mg
Janssen-Cilag
S.P.A.
Italija
1.390, 20
416
N05AX0
207093
860610280430 JANSSEN CILAG KFT
risperidon
Rispolept
rastvor za oralnu
Janssen
Belgija
1.364, 90
0
8
6
4
416
1
N05AX0
8
207092
4
860610280425 JANSSEN CILAG KFT
0
- PREDSTAVNIŠTVO
416
2
416
3
N05AX0
8
N05AX0
8
416
4
N05AX0
8
416
5
N05AX0
8
416
6
N05AX0
8
416
7
N05AX0
8
416
8
N05AX0
8
416
9
N05AX0
8
417
0
N05AX0
8
007092
5
007092
6
007092
7
107093
5
107092
8
107092
9
- PREDSTAVNIŠTVO
primenu; 1mg/ml;
bočica, 1x30ml
Pharmaceutica N.V.
Rispolept
oralni rastvor;
1mg/ml; bočica,
1x100ml
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Rispolept consta
prašak i rastvarač
za suspenziju za
inj.; 25mg;
liobočica sa
rastvaračem u
špricu, 1x25mg+
2ml rastvarača
Janssen-Cilag
International N.V.
Belgija
10.362,
40
Rispolept consta
prašak i rastvarač
za suspenziju za
inj.; 37, 5mg;
liobočica sa
rastvaračem u
špricu, 1x37.5mg+
2ml rastvarača
Janssen-Cilag
International N.V.
Belgija
13.417,
90
risperidon
Rispolept consta
prašak i rastvarač
za suspenziju za
inj.; 50mg;
liobočica sa
rastvaračem u
špricu, 1x50mg+
2ml raststvarača
Janssen-Cilag
International N.V.
Belgija
16.672,
90
ALKALOID D.O.O.
BEOGRAD
risperidon
Rissar
film tabl. 20x1mg
Alkaloid AD
Makedonija
407, 20
860610605413 ALKALOID D.O.O.
2
BEOGRAD
risperidon
Rissar
film tabl. 20x1mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
407, 20
ALKALOID D.O.O.
BEOGRAD
risperidon
Rissar
film tabl. 20x2mg
Alkaloid AD
Makedonija
752, 80
860610605414 ALKALOID D.O.O.
9
BEOGRAD
risperidon
Rissar
film tabl. 20x2mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
752, 80
ALKALOID D.O.O.
BEOGRAD
risperidon
Rissar
film tabl. 20x3mg
Alkaloid AD
Makedonija
951, 60
860610605415 ALKALOID D.O.O.
6
BEOGRAD
risperidon
Rissar
film tabl. 20x3mg
Alkaloid D.O.O.
Republika
Srbija
951, 60
860610280439 JANSSEN CILAG KFT
7
- PREDSTAVNIŠTVO
860610280440 JANSSEN CILAG KFT
3
- PREDSTAVNIŠTVO
860610280441 JANSSEN CILAG KFT
0
- PREDSTAVNIŠTVO
risperidon
risperidon
risperidon
2.627, 50
417
1
N05AX0
8
107062
0
385011421413
TEVA SERBIA D.O.O. risperidon
1
Risset
film tabl. 20x1mg
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
407, 20
417
2
N05AX0
8
107062
1
385011421414
TEVA SERBIA D.O.O. risperidon
8
Risset
film tabl. 20x2mg
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
752, 80
417
3
N05AX0
8
107062
2
385011421415
TEVA SERBIA D.O.O. risperidon
5
Risset
film tabl. 20x3mg
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
951, 60
417
4
N05AX0
8
107062
3
385011421416
TEVA SERBIA D.O.O. risperidon
2
Risset
film tabl. 20x4mg
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
1.457, 60
417
5
N05AX0
8
107000
4
860006420180
ZDRAVLJE A.D.
5
risperidon
Speridan
film tabl. 20x1mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
408, 60*
417
6
N05AX0
8
107000
1
860006420181
ZDRAVLJE A.D.
2
risperidon
Speridan
film tabl. 20x2mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
754, 20*
417
7
N05AX0
8
107000
2
860006420182
ZDRAVLJE A.D.
9
risperidon
Speridan
film tabl. 20x3mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
953, 00*
417
8
N05AX0
8
107000
3
860006420183
ZDRAVLJE A.D.
6
risperidon
Speridan
film tabl. 20x4mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.459,
00*
417
9
N05AX0
8
107006
0
383898951998
KRKA FARMA D.O.O.
8
risperidon
Torendo
film tabl. 20x1mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
407, 20
418
0
N05AX0
8
107006
3
383898952007
SLAVIAMED D.O.O.
6
risperidon
Torendo
film tabl. 20x2mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
754, 20*
418
1
N05AX0
8
107006
6
383898952018
SLAVIAMED D.O.O.
2
risperidon
Torendo
film tabl. 20x3mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
953, 00*
418
2
N05AX0
8
107006
9
383898952021
KRKA FARMA D.O.O.
2
risperidon
Torendo
film tabl. 20x4mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
1.457, 60
418
3
N05AX0
8
107007
2
383898952024
KRKA FARMA D.O.O.
3
risperidon
Torendo Q-Tab
oralno disperzibilna
tabl. 28x0, 5mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
339, 80
418
4
N05AX0
8
107007
4
383898952026
KRKA FARMA D.O.O.
7
risperidon
Torendo Q-Tab
oralno disperzibilna
tabl. 28x1mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
510, 00
418
5
N05AX0
8
107007
6
383898952028
KRKA FARMA D.O.O.
1
risperidon
Torendo Q-Tab
oralno disperzibilna
tabl. 28x2mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
845, 90
418
6
N05AX0
8
107006
1
383898952001
KRKA FARMA D.O.O.
4
risperidon
Torendo
film tableta; 1mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
592, 60
418
7
N05AX0
8
107006
4
383898952016
KRKA FARMA D.O.O.
8
risperidon
Torendo
film tableta; 2mg;
ukupno 30 kom,
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
1.075, 50
blister, 3 x 10 kom
Torendo
film tableta; 3mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
1.418, 60
aripiprazol
Bipodis
tableta; 2mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
842, 90*
860006420442
ZDRAVLJE A.D.
4
aripiprazol
Bipodis
tableta; 5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.550,
90*
107004
5
860006420443
ZDRAVLJE A.D.
1
aripiprazol
Bipodis
tableta; 10mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
2.830,
90*
N05AX1
2
107004
6
860006420444
ZDRAVLJE A.D.
8
aripiprazol
Bipodis
tableta; 15mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
4.041,
30*
419
4
N05AX1
2
107004
7
860006420445
ZDRAVLJE A.D.
5
aripiprazol
Bipodis
tableta; 20mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
5.276,
20*
419
5
N05AX1
2
107004
8
860006420446
ZDRAVLJE A.D.
2
aripiprazol
Bipodis
tableta; 30mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
7.454,
90*
419
6
N05AX1
2
107016
2
860610640726 ALVOGEN PHARMA
6
D.O.O.
aripiprazol
Zolprix
tableta; 5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
5.799, 00
419
7
N05AX1
2
107016
3
860610640727 ALVOGEN PHARMA
3
D.O.O.
aripiprazol
Zolprix
tableta; 10mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
2.829, 50
419
8
N05AX1
2
107016
4
860610640729 ALVOGEN PHARMA
7
D.O.O.
aripiprazol
Zolprix
tableta; 30mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
7.453, 50
419
9
N05AX1
3
420
N05AX1
Xeplion
suspenzija za
Janssen
Belgija
10.963,
418
8
N05AX0
8
107006
7
383898952019
KRKA FARMA D.O.O.
9
418
9
N05AX1
2
419
0
N05AX1
2
107004
3
860006420441
ZDRAVLJE A.D.
7
419
1
N05AX1
2
107004
4
419
2
N05AX1
2
419
3
risperidon
aripiprazol
paliperidon
007013
860610280456 JANSSEN CILAG KFT
paliperidon
0
420
1
420
2
420
3
3
N05AX1
3
N05AX1
3
N05AX1
3
420
4
N05AX1
3
420
N05BA0
0
007013
1
007013
2
007013
4
007013
3
4
- PREDSTAVNIŠTVO
860610280457 JANSSEN CILAG KFT
1
- PREDSTAVNIŠTVO
860610280458 JANSSEN CILAG KFT
8
- PREDSTAVNIŠTVO
860610280459 JANSSEN CILAG KFT
5
- PREDSTAVNIŠTVO
860610280460 JANSSEN CILAG KFT
1
- PREDSTAVNIŠTVO
injekciju sa
produženim
oslobađanjem;
25mg/0.25mL;
ukupno 1 kom,
napunjen injekcioni
špric, 1 x 0.25 mL
paliperidon
paliperidon
paliperidon
paliperidon
diazepam
Pharmaceutica N.V.
70
Xeplion
suspenzija za
injekciju sa
produženim
oslobađanjem;
50mg/0.5mL;
ukupno 1 kom,
napunjen injekcioni
špric, 1 x 0.5 mL
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
24.266,
50
Xeplion
suspenzija za
injekciju sa
produženim
oslobađanjem;
75mg/0.75mL;
ukupno 1 kom,
napunjen injekcioni
špric, 1 x 0.75 mL
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
30.219,
50
Xeplion
suspenzija za
injekciju sa
produženim
oslobađanjem;
100mg/1mL;
ukupno 1 kom,
napunjen injekcioni
špric, 1 x 1 mL
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
39.090,
80
Xeplion
suspenzija za
injekciju sa
produženim
oslobađanjem;
150mg/1.5mL;
ukupno 1 kom,
napunjen injekcioni
špric, 1 x 1.5 mL
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
53.232,
90
5
1
420
6
N05BA0
1
107117
1
383898956711
KRKA FARMA D.O.O.
8
diazepam
Apaurin
obložena tabl.
30x2mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
95, 80
420
7
N05BA0
1
107117
2
383898956712
KRKA FARMA D.O.O.
5
diazepam
Apaurin
obložena tabl.
30x5mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
143, 10
420
8
N05BA0
1
107117
5
383898956713
KRKA FARMA D.O.O.
2
diazepam
Apaurin
obložena film tabl.
30x10mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
204, 90
420
9
N05BA0
1
107112
0
860880810023
GALENIKA AD
0
diazepam
Bensedin
tabl. 30x2mg
Galenika AD
Republika
Srbija
97, 20*
421
0
N05BA0
1
107112
1
860880810024
GALENIKA AD
7
diazepam
Bensedin
tabl. 30x5mg
Galenika AD
Republika
Srbija
117, 10*
421
1
N05BA0
1
107112
2
860880810025
GALENIKA AD
4
diazepam
Bensedin
tabl. 30x10mg
Galenika AD
Republika
Srbija
156, 10*
421
2
N05BA0
1
007112
3
860880810347
GALENIKA AD
7
diazepam
Bensedin
rastvor za inj.;
10mg/2ml; ampula,
10x2ml
Galenika AD
Republika
Srbija
341, 10*
421
3
N05BA0
1
107170
0
860009740005
HEMOFARM AD
3
diazepam
Diazepam
tabl. 30x2mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
97, 20*
421
4
N05BA0
1
107178
5
860881100629 UNION-MEDIC
1
D.O.O. NOVI SAD
diazepam
Diazepam
tabl. 30x2mg
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
95, 80
421
5
N05BA0
1
107170
1
860009740006
HEMOFARM AD
0
diazepam
Diazepam
tabl. 30x5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
117, 10*
421
6
N05BA0
1
107178
6
860881100630 UNION-MEDIC
7
D.O.O. NOVI SAD
diazepam
Diazepam
tabl. 30x5mg
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
115, 70
421
7
N05BA0
1
107170
2
860009740048
HEMOFARM AD
0
diazepam
Diazepam
tabl. 30x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
156, 10*
421
8
N05BA0
6
421
9
N05BA0
6
107171
0
860009741696
HEMOFARM AD
2
lorazepam
Lorazepam
tabl. 30x1mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
112, 00*
422
0
N05BA0
6
107171
1
860009741697
HEMOFARM AD
9
lorazepam
Lorazepam
tabl. 20x2, 5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
124, 10*
422
1
N05BA0
8
422
N05BA0
Bromazepam
tabl. 30x1, 5mg
Hemofarm A.D.
Republika
81, 10*
lorazepam
bromazepam
107172
860009741678 HEMOFARM AD
bromazepam
2
8
0
8
422
3
N05BA0
8
107172
1
860009741685
HEMOFARM AD
6
bromazepam
Bromazepam
tabl. 30x3mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
107, 90*
422
4
N05BA0
8
107172
2
860009741677
HEMOFARM AD
1
bromazepam
Bromazepam
tabl. 20x6mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
89, 40*
422
5
N05BA0
8
107132
0
383898961765
KRKA FARMA D.O.O.
3
bromazepam
Lexaurin
tabl. 30x1.5mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
106, 10
422
6
N05BA0
8
107132
2
383898961766
KRKA FARMA D.O.O.
0
bromazepam
Lexaurin
tabl. 30x3mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
145, 40
422
7
N05BA0
8
107132
4
383898961767
KRKA FARMA D.O.O.
7
bromazepam
Lexaurin
tabl. 30x6mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
196, 50
422
8
N05BA0
8
107162
4
531000120187 ALKALOID D.O.O.
6
BEOGRAD
bromazepam
Lexilium
tabl. 30x1, 5mg
Alkaloid AD
Makedonija
79, 70
422
9
N05BA0
8
107162
6
531000120186 ALKALOID D.O.O.
9
BEOGRAD
bromazepam
Lexilium
tabl. 30x3mg
Alkaloid AD
Makedonija
134, 20
423
0
N05BA0
8
107162
8
531000120185 ALKALOID D.O.O.
2
BEOGRAD
bromazepam
Lexilium
tabl. 30x6mg
Alkaloid AD
Makedonija
197, 90*
423
1
N05BA1
1
423
2
N05BA1
1
Demetrin
tabl. 20x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
149, 40*
423
3
N05BA1
2
423
4
N05BA1
2
107175
5
383898950017
KRKA FARMA D.O.O.
7
alprazolam
Helex
tabl. 30x0.25mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
128, 70
423
5
N05BA1
2
107175
6
383898950018
KRKA FARMA D.O.O.
4
alprazolam
Helex
tabl. 30x0.5mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
189, 50
423
6
N05BA1
2
107175
7
383898950020
KRKA FARMA D.O.O.
7
alprazolam
Helex
tabl. 30x1mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
302, 40
Helex SR
tableta sa
produženim
oslobađanjem;
0.5mg; ukupno 30
kom; blister 3x10
kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
137, 10
423
7
N05BA1
2
Srbija
prazepam
107164
0
860009701010
HEMOFARM AD
8
prazepam
alprazolam
107176
2
383898953055
KRKA FARMA D.O.O.
6
alprazolam
423
8
N05BA1
2
107176
3
383898953056
KRKA FARMA D.O.O.
3
alprazolam
Helex SR
tableta sa
produženim
oslobađanjem;
1mg; ukupno 30
kom; blister 3x10
kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
210, 00
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
424, 70
423
9
N05BA1
2
107176
4
383898953057
KRKA FARMA D.O.O.
0
alprazolam
Helex SR
tableta sa
produženim
oslobađanjem;
2mg; ukupno 30
kom, blister 3x10
kom
424
0
N05BA1
2
107175
0
860880810546
GALENIKA AD
4
alprazolam
Ksalol
tabl. 30x0, 25mg
Galenika AD
Republika
Srbija
90, 70*
424
1
N05BA1
2
107175
1
860880810547
GALENIKA AD
1
alprazolam
Ksalol
tabl. 30x0, 5mg
Galenika AD
Republika
Srbija
147, 00*
424
2
N05BA1
2
107175
2
860880810548
GALENIKA AD
8
alprazolam
Ksalol
tabl, 30x1mg
Galenika AD
Republika
Srbija
208, 70*
424
3
N05BA1
2
107133
0
PFIZER H.C.P.
860600741001
CORPORATION 3
PREDSTAVNIŠTVO
alprazolam
Xanax
tabl. 30x0, 25mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
152, 60
424
4
N05BA1
2
107133
1
PFIZER H.C.P.
860600741002
CORPORATION 0
PREDSTAVNIŠTVO
alprazolam
Xanax
tabl. 30x0, 5mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
225, 00
424
5
N05BA1
2
107178
0
529117100042
SIBEX LINE D.O.O.
4
alprazolam
Zolarem
tabl. 30x0, 5mg
Aegis Ltd.
Kipar
189, 50
424
6
N05BA1
2
107178
1
529117100041
SIBEX LINE D.O.O.
7
alprazolam
Zolarem
tabl. 30x1mg
Aegis Ltd.
Kipar
202, 60
424
7
N05BA2
3
424
8
N05BA2
3
Grandaxin
tabl. 20x50mg
Egis
Pharmaceuticals
PLC
Mađarska
219, 90
424
9
N05CD0
2
425
0
N05CD0
2
Cerson
tabl. 10x5mg
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
83, 20*
tofizopam
107170
5
860610359413 GOODWILL PHARMA
6
D.O.O.
tofizopam
nitrazepam
107719
6
385034305749 BELUPO, LIJEKOVI I
3
KOZMETIKA D.D. -
nitrazepam
PREDSTAVNIŠTVO
425
1
N05CD0
2
107726
0
387001000416 BOSNALIJEK D.D. 2
PREDSTAVNIŠTVO
nitrazepam
Nipam
tabl. 10x5mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
81, 80
425
2
N05CD0
2
107726
1
387001000639 BOSNALIJEK D.D. 5
PREDSTAVNIŠTVO
nitrazepam
Nipam
tabl. 30x5mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
196, 00
425
3
N05CD0
8
425
4
N05CD0
8
107183
0
860610276769
ROCHE D.O.O.
2
midazolam
Dormicum
film tabl. 10x7, 5mg
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
189, 10
425
5
N05CD0
8
107183
1
860610388906
ROCHE D.O.O.
5
midazolam
Dormicum
film tabl. 10x15mg
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
334, 40
425
6
N05CD0
8
007183
4
860610276772
ROCHE D.O.O.
2
midazolam
Dormicum
rastvor za inj.;
5mg/5ml; ampula,
10x5ml
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
880, 70
425
7
N05CD0
8
007183
5
860610276771
ROCHE D.O.O.
5
midazolam
Dormicum
rastvor za inj.;
15mg/3ml; ampula,
5x3ml
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
1.151, 90
425
8
N05CD0
8
107146
1
860880810072
GALENIKA AD
8
midazolam
Flormidal
film tabl. 30x15mg
Galenika AD
Republika
Srbija
898, 60*
425
9
N05CD0
8
007183
8
340095652167
LICENTIS DOO
8
midazolam
Midazolam
Panpharma
rastvor za injekciju;
5mg/5mL; ukupno
Rotexmedica GmbH
10 kom, ampula, 10 Arzneimittelwerk
x 5 mL
Nemačka
707, 10
426
0
N05CD0
8
007183
9
340095658649
LICENTIS DOO
3
midazolam
Midazolam
Panpharma
rastvor za injekciju;
15mg/3mL; ukupno Rotexmedica GmbH
10 kom, ampula, 10 Arzneimittelwerk
x 3 mL
Nemačka
1.849, 60
426
1
N05CD0
8
007184
0
340095652144
LICENTIS DOO
9
midazolam
Midazolam
Panpharma
rastvor za injekciju;
50mg/10mL;
ukupno 10 kom,
ampula, 10 x 10 mL
Rotexmedica GmbH
Arzneimittelwerk
Nemačka
3.802, 00
426
2
N05CD0
9
426
3
N05CD0
9
Lendormin
tabl. 10x0, 25 mg
Boehringer
Ingelheim France
Francuska
191, 50
midazolam
brotizolam
107725
1
BOEHRINGER
860610307513
INGELHEIM SERBIA
0
D.O.O. BEOGRAD
brotizolam
426
4
N05CF01
426
5
N05CF01
107731
0
860610359443 GOODWILL PHARMA
3
D.O.O.
zopiklon
Somnols
film tabl. 10x7.5mg
AS Grindeks
Letonija
270, 50
426
6
N05CF01
107731
1
860610359444 GOODWILL PHARMA
0
D.O.O.
zopiklon
Somnols
film tabl. 20x7.5mg
AS Grindeks
Letonija
541, 10
426
7
N05CF01
107731
2
860610359445 GOODWILL PHARMA
7
D.O.O.
zopiklon
Somnols
film tabl. 30x7.5mg
AS Grindeks
Letonija
811, 60
426
8
N05CF02
426
9
N05CF02
427
0
zopiklon
zolpidem
107730
2
860009741145
HEMOFARM AD
5
zolpidem
Belbien
film tabl. 20x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
359, 40*
107731
N05CF02
0
531000121230
8;
ALKALOID D.O.O.
860610605435 BEOGRAD
4;
zolpidem
Lunata
film tableta; 5mg;
ukupno 10 kom,
blister, 1 x 10 kom
Alkaloid AD;
Alkaloid D.O.O.
Makedonija;
Republika
Srbija
82, 80
427
1
107731
N05CF02
1
531000121229
2;
ALKALOID D.O.O.
860610605436 BEOGRAD
1;
zolpidem
Lunata
film tableta; 5mg,
ukupno 20 kom,
blister, 2 x 10 kom
Alkaloid AD;
Alkaloid D.O.O.
Makedonija;
Republika
Srbija
153, 80
427
2
107731
N05CF02
2
531000121227
8;
ALKALOID D.O.O.
860610605437 BEOGRAD
8;
zolpidem
Lunata
film tableta; 10mg;
ukupno 10 kom,
blister, 1 x 10 kom
Alkaloid AD;
Alkaloid D.O.O.
Makedonija;
Republika
Srbija
177, 80
427
3
107731
N05CF02
3
531000121228
5;
ALKALOID D.O.O.
860610605438 BEOGRAD
5;
zolpidem
Lunata
film tableta;10mg;
ukupno 20 kom,
blister, 2 x 10 kom
Alkaloid AD;
Alkaloid D.O.O.
Makedonija;
Republika
Srbija
352, 50
427
4
107730
N05CF02
1
SANDOZ
383700000612 PHARMACEUTICALS
4
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
zolpidem
Sanval
film tabl. 20x5mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
153, 80
427
5
107730
N05CF02
0
SANDOZ
383700000613 PHARMACEUTICALS
1
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
zolpidem
Sanval
film tabl. 20x10mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
358, 00
427
N05CF02 107715
358291001999 SANOFI-AVENTIS
zolpidem
Stilnox
film tabl. 20x10mg
Sanofi Winthrop
Francuska
425, 70
6
1
2
D.O.O
Industrie
427
7
N05CF02
107730
4
383898952495
KRKA FARMA D.O.O.
1
zolpidem
Zolsana
film tableta; 5mg;
ukupno 20 kom,
blister, 2 x 10 kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
153, 80
427
8
N05CF02
107730
3
383898952494
KRKA FARMA D.O.O.
4
zolpidem
Zolsana
film tabl. 20x10mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
358, 00
427
9
N05CF02
107740
6
385011421503
TEVA SERBIA D.O.O. zolpidem
9
Zonadin
film tabl. 20x5mg
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
153, 80
428
0
N05CF02
107740
5
385011421504
TEVA SERBIA D.O.O. zolpidem
6
Zonadin
film tabl. 20x10mg
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
358, 00
428
1
N05CF03
428
2
N05CF03
107740
1
BELUPO, LIJEKOVI I
385034303396
KOZMETIKA D.D. 1
PREDSTAVNIŠTVO
zaleplon
Zan
kapsula, tvrda,
14x5mg
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
150, 40*
428
3
N05CF03
107740
0
BELUPO, LIJEKOVI I
385034303395
KOZMETIKA D.D. 4
PREDSTAVNIŠTVO
zaleplon
Zan
kapsula, tvrda,
14x10mg
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
294, 50*
428
4
N06AA0
4
428
5
N06AA0
4
107274
0
NOVARTIS PHARMA
860610354301
SERVICES INC. 1
PREDSTAVNIŠTVO
klomipramin
Anafranil
obložena tabl.
30x25mg
Novartis Pharma AG Švajcarska
279, 10
428
6
N06AA0
4
007274
1
NOVARTIS PHARMA
860610354394
SERVICES INC. 3
PREDSTAVNIŠTVO
klomipramin
Anafranil
rastvor za inj.;
25mg/2ml; ampula,
10x2ml
Novartis Pharma AG Švajcarska
381, 00
428
7
N06AA0
9
428
8
N06AA0
9
107276
2
860610640752 ALVOGEN PHARMA
5
D.O.O.
amitriptilin
Amitriptyline
film tabl. 100x10mg Remedica Ltd.
Kipar
302, 80*
428
9
N06AA0
9
107276
3
860610640751 ALVOGEN PHARMA
8
D.O.O.
amitriptilin
Amitriptyline
film tabl. 30x25mg
Remedica Ltd.
Kipar
102, 50*
429
0
N06AA0
9
107276
7
860600708254 PHARMASWISS
8
D.O.O.
amitriptilin
Triamyl
film tabl. 30x25mg
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
101, 10
429
N06AA2
zaleplon
klomipramin
amitriptilin
maprotilin mesilat
1
1
429
2
N06AA2
1
107273
0
860006411762
ZDRAVLJE A.D.
5
maprotilin mesilat
Maprotilin
film tabl. 30x25mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
147, 40*
429
3
N06AA2
1
107273
1
860006411763
ZDRAVLJE A.D.
2
maprotilin mesilat
Maprotilin
film tabl. 30x50mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
293, 50*
429
4
N06AB0
3
429
5
N06AB0
3
107270
0
860880810375
GALENIKA AD
0
fluoksetin
Flunirin
kaps., tvrda,
30x20mg
Galenika AD
Republika
Srbija
511, 60*
429
6
N06AB0
3
107293
0
860009741484
HEMOFARM AD
5
fluoksetin
Flunisan
tabl. 30x20mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
511, 60*
429
7
N06AB0
3
107292
0
387001000418 BOSNALIJEK D.D. 6
PREDSTAVNIŠTVO
fluoksetin
Flusetin
tabl. 20x20mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
340, 20
429
8
N06AB0
4
429
9
N06AB0
4
107206
2
860006410396
ZDRAVLJE A.D.
3
citalopram
Citalex
film tabl. 20x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
216, 80*
430
0
N06AB0
4
107206
7
860006410397
ZDRAVLJE A.D.
0
citalopram
Citalex
film tabl. 50x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
526, 30*
430
1
N06AB0
4
107206
1
860006410412
ZDRAVLJE A.D.
0
citalopram
Citalex
film tabl. 20x20mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
350, 60*
430
2
N06AB0
4
107206
0
860006410413
ZDRAVLJE A.D.
7
citalopram
Citalex
film tabl. 50x20mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
927, 40*
430
3
N06AB0
4
107263
3
SANDOZ
860601089024 PHARMACEUTICALS
6
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
citalopram
Citalopram Sandoz
film tabl. 20x20mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
349, 20
430
4
N06AB0
4
107270
7
385011421721
TEVA SERBIA D.O.O. citalopram
7
Starcitin
film tabl. 28x20mg
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
488, 60
430
5
N06AB0
4
107270
8
385011421722
TEVA SERBIA D.O.O. citalopram
4
Starcitin
film tabl. 28x40mg
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
828, 90
430
6
N06AB0
5
430
7
N06AB0
5
Actapax
film tabl. 30x20mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
606, 20*
fluoksetin
citalopram
paroksetin
107291
5
860006420140
ZDRAVLJE A.D.
9
paroksetin
430
8
N06AB0
5
107291
6
860006420141
ZDRAVLJE A.D.
6
film tabl. 30x30mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
708, 00*
430
9
N06AB0
5
107291
4
529093100454 FARMALOGIST
2
D.O.O. BEOGRAD
Arketis
tabl. 30x20mg
Farmaceutisch
Analytisch
Laboratorium
Duiven B.V.
paroksetin
Holandija
506, 20
431
0
N06AB0
5
107291
8
860610409018
BEOHEM - 3 D.O.O.
7
paroksetin
Paroksetin
film tabl. 30x20mg
Aurobindo Pharma
LTD
Indija
604, 80
431
1
N06AB0
5
107290
7
860601030305
PHARMAS D.O.O.
0
paroksetin
Paroksetin PharmaS
film tabl. 30x20mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
506, 20
431
2
N06AB0
5
107290
9
860601030306
PHARMAS D.O.O.
7
paroksetin
Paroksetin PharmaS
film tabl. 30x30mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
706, 60
431
3
N06AB0
5
107290
8
SANDOZ
860601089135 PHARMACEUTICALS
9
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
paroksetin
Paroxetin Sandoz
film tabl. 30x20mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
604, 80
107291
0
860610595443
3;
GLAXOSMITHKLINE
860610368385
EXPORT LIMITED 4;
PREDSTAVNIŠTVO
860610368315
1
Seroxat
film tabl. 30x20mg
S.C. Europharm
S.A.; SmithKline
Beecham
Pharmaceuticals;
Glaxo Wellcome
Production
Rumunija;
Velika Britanija; 940, 70
Francuska
paroksetin
Actapax
431
4
N06AB0
5
431
5
N06AB0
6
431
6
N06AB0
6
107263
5
383898950301
SLAVIAMED D.O.O.
7
sertralin
Asentra
film tabl. 28x50mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
497, 00*
431
7
N06AB0
6
107263
6
383898950307
SLAVIAMED D.O.O.
9
sertralin
Asentra
film tabl. 28x100mg Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
712, 10*
431
8
N06AB0
6
107263
7
843603732011
TEVA SERBIA D.O.O. sertralin
8
Optibel
film tabl. 30x50mg
Laboratorios
Belmac S.A.
Španija
519, 60
431
9
N06AB0
6
107263
8
843603732012
TEVA SERBIA D.O.O. sertralin
5
Optibel
film tabl. 30x100mg
Laboratorios
Belmac S.A.
Španija
763, 70
432
0
N06AB0
6
107250
1
860610571713
MEDICO UNO D.O.O. sertralin
7
Serlift
film tabl. 28x50mg
Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
495, 60
432
1
N06AB0
6
107250
2
860610571714
MEDICO UNO D.O.O. sertralin
4
Serlift
film tabl. 28x100mg Medico Uno D.O.O.
Republika
Srbija
710, 70
paroksetin
sertralin
432
2
N06AB0
6
107281
5
860610409019
BEOHEM - 3 D.O.O.
4
Sertalin
film tabl. 28x50mg
Aurobindo Pharma
LTD
Indija
495, 60
432
3
N06AB0
6
107256
1
860601089225
UFAR D.O.O.
7
Sertralin Sandoz
film tableta; 50mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Ufar D.O.O. u
saradnji sa Sandoz
Pharmaceuticals
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
474, 80
432
4
N06AB0
6
107256
2
860601089226
UFAR D.O.O.
4
Sertalin Sandoz
film tableta;
100mg; ukupno 28
kom, blister, 4 x 7
kom
Ufar D.O.O. u
saradnji sa Sandoz
Pharmaceuticals
D.D., Slovenija
Republika
Srbija
710, 70
432
5
N06AB0
6
107285
3
860610674346
TEVA SERBIA D.O.O. sertralin
3
Sertralin-Teva
film tableta; 50mg;
ukupno 30 kom,
blister, 2 x 15 kom
Teva Pharma S.L.U. Španija
519, 60
432
6
N06AB0
6
107285
2
860610674347
TEVA SERBIA D.O.O. sertralin
0
Sertralin-Teva
film tableta;
100mg; ukupno 30
kom, blister, 2 x 15
kom
Teva Pharma S.L.U. Španija
763, 70
432
7
N06AB0
6
107285
1
860006420032
ZDRAVLJE A.D.
7
sertralin
Setaloft
film tabl. 28x50mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
497, 00*
432
8
N06AB0
6
107285
0
860006420033
ZDRAVLJE A.D.
4
sertralin
Setaloft
film tabl. 28x100mg Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
712, 10*
432
9
N06AB0
6
107272
4
860009740631
HEMOFARM AD
4
sertralin
Sidata
film tabl. 28x50mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
497, 00*
433
0
N06AB0
6
107272
3
860009740632
HEMOFARM AD
1
sertralin
Sidata
film tabl. 28x100mg Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
712, 10*
433
1
N06AB0
6
107255
1
JADRAN GALENSKI
385888105950
LABORATORIJ D.D –
4
PREDSTAVNIŠTVO
sertralin
Sonalia
film tabl. 28x50mg
Jadran Galenski
Laboratorij D.D.
Hrvatska
495, 60
433
2
N06AB0
6
107264
4
860880810725
GALENIKA AD
3
sertralin
Tragal
film tabl. 28x50mg
Galenika AD
Republika
Srbija
497, 00*
433
3
N06AB0
6
107264
3
860880810726
GALENIKA AD
0
sertralin
Tragal
film tabl. 28x100mg Galenika AD
Republika
Srbija
712, 10*
433
4
N06AB0
6
107279
3
860610301041
DE-TA-P D.O.O.
4
sertralin
Tralin
film tableta; 50mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Farmal D.D.
Hrvatska
474, 80
433
N06AB0
107279
403454100086 PFIZER H.C.P.
sertralin
Zoloft
film tabl. 28x50mg
Haupt Pharma
Italija
703, 00
sertralin
sertralin
sertralin
5
6
0
7
CORPORATION PREDSTAVNIŠTVO
433
6
N06AB0
6
107279
1
PFIZER H.C.P.
403454100087
CORPORATION 4
PREDSTAVNIŠTVO
433
7
N06AB1
0
433
8
N06AB1
0
107261
3
LUNDBECK EXPORT
860610357440 A/S 4
PREDSTAVNIŠTVO
BEOGRAD
433
9
N06AB1
0
107260
9
BELUPO, LIJEKOVI I
385034304337
KOZMETIKA D.D. 3
PREDSTAVNIŠTVO
434
0
N06AB1
0
107262
7
383898956353 PHARMANOVA
0
D.O.O.
434
1
N06AB1
0
107262
8
383898956352 PHARMANOVA
3
D.O.O.
434
2
N06AB1
0
107262
8
434
3
N06AB1
0
434
4
Latina S.R.L.
Zoloft
film tabl. 28x100mg
Haupt Pharma
Latina S.R.L.
Italija
1.179, 40
escitalopram
Cipralex
film tabl. 28x10mg
H.Lundbeck A/S
Danska
1.431, 10
escitalopram
Citram
film tabl. 28x10mg
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
990, 90
Elicea
film tabl. 28x5mg
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
498, 90
escitalopram
Elicea
film tableta; 10mg;
ukupno 28 kom;
blister, 4 x 7 kom
Pharmanova D.O.O.
u saradnji sa Krka, Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
990, 90
383898956352
KRKA FARMA D.O.O.
3
escitalopram
Elicea
film tabl. 28x10mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
990, 90
107200
0
860610605455 ALKALOID D.O.O.
2
BEOGRAD
escitalopram
Eloryqa
film tableta, 5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alkaloid D.O.O.
Beograd
Republika
Srbija
544, 40
N06AB1
0
107200
1
860610605456 ALKALOID D.O.O.
9
BEOGRAD
escitalopram
Eloryqa
film tableta, 10mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alkaloid D.O.O.
Beograd
Republika
Srbija
1.069, 00
434
5
N06AB1
0
107200
2
860610605457 ALKALOID D.O.O.
6
BEOGRAD
escitalopram
Eloryqa
film tableta, 15mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alkaloid D.O.O.
Beograd
Republika
Srbija
930, 20
434
6
N06AB1
0
107200
3
860610605458 ALKALOID D.O.O.
3
BEOGRAD
escitalopram
Eloryqa
film tableta, 20mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Alkaloid D.O.O.
Beograd
Republika
Srbija
1.926, 10
434
N06AB1
107266
860601030315 PHARMAS D.O.O.
escitalopram
Escitalopram
film tableta; 10mg;
Pharmas D.O.O.
Republika
990, 90
sertralin
escitalopram
escitalopram
7
0
6
9
434
8
N06AB1
0
107250
6
860006420364
ZDRAVLJE A.D.
9
escitalopram
Escitex
film tableta; 5mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
545, 80*
434
9
N06AB1
0
107250
7
860006420365
ZDRAVLJE A.D.
6
escitalopram
Escitex
film tableta; 10mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.070,
40*
435
0
N06AB1
0
107262
2
NOBEL ILAC
869954009601 SANAYII VE TICARET
escitalopram
1
AS –
PREDSTAVNIŠTVO
Esram
film tabl. 28x10mg
Nobelfarma Ilac
Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
990, 90
435
1
N06AB1
0
107262
3
NOBEL ILAC
869954009605 SANAYII VE TICARET
escitalopram
9
AS –
PREDSTAVNIŠTVO
Esram
film tabl. 28x20mg
Nobelfarma Ilac
Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
1.798, 90
435
2
N06AB1
0
107262
5
860009741903
HEMOFARM AD
1
Lata
film tabl. 28x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
992, 30*
435
3
N06AG0
2
435
4
435
5
N06AG0
2
N06AG0
2
435
6
N06AG0
2
435
7
N06AX0
3
PharmaS
escitalopram
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Srbija
moklobemid
107214
2
MEDA
PHARMACEUTICALS
401933860395
SWITZERLAND
7
GMBH PREDSTAVNIŠTVO
moklobemid
Aurorix
film tableta;
150mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Meda Pharma
GmbH & CO. KG;
Cenexi SAS
Nemačka;
Francuska
673, 90
107214
1
MEDA
PHARMACEUTICALS
401933860170
SWITZERLAND
0
GMBH PREDSTAVNIŠTVO
moklobemid
Aurorix
Meda Pharma
film tabl. 60x150mg GmbH & CO. KG;
Cenexi SAS
Nemačka;
Francuska
1.188, 10
107278
2
MEDA
PHARMACEUTICALS
401933860169
SWITZERLAND
4
GMBH PREDSTAVNIŠTVO
moklobemid
Aurorix
film tabl. 30x300mg
Švajcarska
1.508, 00
mianserin hlorid
F.HoffmannLaRoche Ltd
435
8
N06AX0
3
107275
0
860010341987 MERCK SHARP &
1
DOHME D.O.O.
435
9
N06AX0
5
436
0
N06AX0
5
436
1
N06AX1
1
436
2
N06AX1
1
107270
5
BELUPO, LIJEKOVI I
385034303250
KOZMETIKA D.D. 6
PREDSTAVNIŠTVO
436
3
N06AX1
1
107255
0
436
4
N06AX1
1
436
5
mianserin hlorid
Tolvon
film tabl. 30x30mg
N.V.Organon
Holandija
603, 50
Trittico retard
tabl.sa produženim
oslobadjanjem,
20x150mg
CSC
Pharmaceuticals
Handels GmbH
Austrija
545, 40
mirtazapin
Calixta
film tabl. 30x30mg
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
696, 10*
860610409017
BEOHEM - 3 D.O.O.
0
mirtazapin
Mirtazapin
film tabl. 28x30mg
Aurobindo Pharma
LTD
Indija
648, 50
107205
0
383898951359
KRKA FARMA D.O.O.
7
mirtazapin
Mirzaten
film tabl. 30x30mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
694, 70
N06AX1
1
107205
1
383898951361
KRKA FARMA D.O.O.
0
mirtazapin
Mirzaten
film tabl. 30x45mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
836, 50
436
6
N06AX1
1
107286
3
383898955509
KRKA FARMA D.O.O.
2
mirtazapin
Mirzaten Q-Tab
oralna disperzibilna
tabl. 30x15mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
929, 50
436
7
N06AX1
1
107286
2
383898955504
KRKA FARMA D.O.O.
7
mirtazapin
Mirzaten Q-Tab
oralna disperzibilna
tabl. 30x30mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
742, 50
436
8
N06AX1
1
107286
4
383898955505
KRKA FARMA D.O.O.
4
mirtazapin
Mirzaten Q-Tab
oralna disperzibilna
tabl. 30x45mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
758, 90
436
9
N06AX1
1
107290
1
860010341964 MERCK SHARP &
2
DOHME D.O.O.
mirtazapin
Remeron
tabl. 30x30mg
Organon Agencies
B.V.
Holandija
925, 00
437
0
N06AX1
1
107286
0
860006420352
ZDRAVLJE A.D.
6
film tabl. 30x15mg
Farmaceutskohemijska industrija
ZDRAVLJE A.D.
Leskovac
Republika
Srbija
280, 20
437
1
N06AX1
1
107286
1
860006420353
ZDRAVLJE A.D.
3
mirtazapin
Remirta
film tabl. 30x30mg
Farmaceutskohemijska industrija
ZDRAVLJE A.D.
Leskovac
Republika
Srbija
694, 70
437
2
N06AX1
1
107286
5
860009741868
HEMOFARM AD
3
mirtazapin
Tifona
oralna disperzibilna
tabl. 30x30mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
743, 90*
trazodon
107263
1
860610311027
BONIFAR D.O.O.
5
trazodon
mirtazapin
mirtazapin
Remirta
437
3
N06AX1
2
437
4
N06AX1
2
108914
1
GLAXOSMITHKLINE
860610368320
EXPORT LIMITED 5
PREDSTAVNIŠTVO
437
5
N06AX1
2
108914
0
GLAXOSMITHKLINE
860610368321
EXPORT LIMITED 2
PREDSTAVNIŠTVO
437
6
N06AX1
2
108901
0
GLAXOSMITHKLINE
860610595440
EXPORT LIMITED 2
PREDSTAVNIŠTVO
437
7
N06AX1
4
437
8
N06AX1
4
437
9
N06AX1
6
438
0
N06AX1
6
107299
2
383898952952
SLAVIAMED D.O.O.
9
438
1
N06AX1
6
107299
0
383898952955
SLAVIAMED D.O.O.
0
bupropion
Wellbutrin XR
tabl.sa
modifikovanim
oslobađanjem,
30x150mg
Glaxo Wellcome
GmbH &CO. KG
Nemačka
1.845, 20
bupropion
Wellbutrin XR
tabl.sa
modifikovanim
oslobađanjem,
30x300mg
Glaxo Wellcome
GmbH &CO. KG
Nemačka
2.715, 80
bupropion
Zyban
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
60x150mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.
Poljska
5.628, 10
Coaxil
obložena tabl.
30x12, 5mg
Les Laboratoires
Servier Industrie
Francuska
557, 20
venlafaksin
Alventa
kaps.sa produženim
oslobađanjem,
tvrda, 28x75mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
716, 00*
venlafaksin
Alventa
kaps.sa produženim
oslobađanjem,
tvrda, 28x150mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
1.210,
80*
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
354, 10
bupropion
tianeptin
107260
0
LES LABORATOIRES
359445590030
SERVIER 7
PREDSTAVNIŠTVO
tianeptin
venlafaksin
438
2
N06AX1
6
107299
1
383898952949
KRKA FARMA D.O.O.
9
venlafaksin
Alventa
kapsula sa
produženim
oslobađanjem,
tvrda; 37.5mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
438
3
N06AX1
6
107282
8
PFIZER H.C.P.
860600708031
CORPORATION 5
PREDSTAVNIŠTVO
venlafaksin
Efectin ER
kaps.sa produženim
oslobađanjem,
tvrda, 28x75mg
Pfizer Ireland
Pharmaceuticals
Irska
870, 90
438
4
N06AX1
6
107283
2
860600708032 PFIZER H.C.P.
2
CORPORATION -
venlafaksin
Efectin ER
kaps.sa produženim
oslobađanjem,
Pfizer Ireland
Pharmaceuticals
Irska
1.525, 50
PREDSTAVNIŠTVO
tvrda, 28x150mg
438
5
N06AX1
6
107283
8
SANDOZ
860601089136 PHARMACEUTICALS
6
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
venlafaksin
Efexiva
kaps.sa produženim
oslobađanjem,
tvrda; 28x37.5mg
Sandoz Private
Limited
Indija
508, 80
438
6
N06AX1
6
107285
5
385011421396
TEVA SERBIA D.O.O. venlafaksin
7
Velafax
tabl. 28x37, 5mg
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
295, 30
438
7
N06AX1
6
107285
6
385011421398
TEVA SERBIA D.O.O. venlafaksin
1
Velafax
kaps. 28x75mg
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
435, 90
438
8
N06AX1
6
107285
7
860006420243
ZDRAVLJE A.D.
7
venlafaksin
Velahibin
film tabl. 28x37,
5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
296, 70*
438
9
N06AX1
6
107285
8
860006420244
ZDRAVLJE A.D.
4
venlafaksin
Velahibin
film tabl. 28x75mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
437, 30*
439
0
N06AX1
6
107248
9
860880810719
GALENIKA AD
2
venlafaksin
Venlax
kaps.sa produženim
oslobađanjem,
tvrda; 30x37.5mg
Galenika AD
Republika
Srbija
517, 30*
439
1
N06AX1
6
107248
8
860880810720
GALENIKA AD
8
venlafaksin
Venlax
kaps.sa produženim
oslobađanjem,
tvrda; 30x75mg
Galenika AD
Republika
Srbija
766, 80*
439
2
N06AX1
6
107248
7
860880810718
GALENIKA AD
5
venlafaksin
Venlax
kaps.sa produženim
oslobađanjem,
tvrda; 30x150mg
Galenika AD
Republika
Srbija
1.251,
60*
439
3
N06AX1
6
107283
3
ALTIS
890111722160
INTERNATIONAL
4
D.O.O.
venlafaksin
Venlor-XR 75
kaps.sa produženim
oslobađanjem,
tvrda; 30x75mg
Cipla LTD.
Indija
765, 40
439
4
N06AX1
6
107258
1
531000120849 ALKALOID D.O.O.
3
BEOGRAD
venlafaksin
Zanfexa XR
kaps.sa produženim
oslobađanjem,
tvrda; 30x75mg
Alkaloid AD;
Alkaliod D.O.O.
Beograd
Makedonija;
Republika
Srbija
765, 40
439
5
N06AX1
6
107258
2
531000120850 ALKALOID D.O.O.
9
BEOGRAD
venlafaksin
Zanfexa XR
kaps.sa produženim
oslobađanjem,
tvrda; 30x150mg
Alkaloid AD;
Alkaliod D.O.O.
Beograd
Makedonija;
Republika
Srbija
1.250, 20
439
6
N06AX2
1
439
7
N06AX2
1
Cymbalta
gastrorezinstentna
kapsula, tvrda;
28x30mg
Lilly S.A.
Španija
1.770, 30
duloksetin
107203
8
ELI LILLY (SUISSE)
860610651119
SA 2
PREDSTAVNIŠTVO
duloksetin
439
8
N06AX2
1
439
9
N06AX2
2
107203
9
ELI LILLY (SUISSE)
860610651120
SA 8
PREDSTAVNIŠTVO
duloksetin
gastrorezinstentna
kapsula, tvrda;
28x60mg
Lilly S.A.
Melitor
film tableta; 25mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Anpharm
Przedsiebiorstwo
Farmaceutyczne
S.A.; Servier
Poljska; Irska;
(Ireland) Industries Francuska
LTD; Les
Laboratoires Servier
Industrie
3.728, 40
Cymbalta
Španija
3.113, 70
agomelatin
107287
0
LES LABORATOIRES
359445070049
SERVIER 0
PREDSTAVNIŠTVO
440
0
N06AX2
2
440
1
N06BA0
4
440
2
N06BA0
4
107319
0
860610280406 JANSSEN CILAG KFT
9
- PREDSTAVNIŠTVO
metilfenidat
Concerta
tabl.sa produženim
oslobadjanjem,
bočica, 30x18mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
3.495, 30
440
3
N06BA0
4
107319
1
860610280407 JANSSEN CILAG KFT
6
- PREDSTAVNIŠTVO
metilfenidat
Concerta
tabl.sa produženim
oslobadjanjem,
bočica, 30x36mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
4.180, 80
440
4
N06BX0
3
440
5
N06BX0
3
Oikamid
kaps., tvrda,
60x400mg
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
253, 90
440
6
N06BX1
8
440
7
N06BX1
8
110665
5
RICHTER GEDEON
599700131296
NYRT4
PREDSTAVNIŠTVO
vinpocetin
Cavinton
tabl. 50x5mg
Gedeon Richter PLC
Madjarska
360, 00*
440
8
N06BX1
8
110665
6
RICHTER GEDEON
599700131338
NYRT1
PREDSTAVNIŠTVO
vinpocetin
Cavinton Forte
tabl. 30x10mg
Gedeon Richter PLC
Madjarska
424, 80*
440
9
N06DA0
2
441
0
N06DA0
2
Aricept
film tabl. 28x5mg
Pfizer PGM
Francuska
2.331, 90
agomelatin
metilfenidat
piracetam
107316
2
385011421066
TEVA SERBIA D.O.O. piracetam
9
vinpocetin
donepezil
107901
0
403454100062 PFIZER H.C.P.
1
CORPORATION -
donepezil
PREDSTAVNIŠTVO
441
1
N06DA0
2
107901
1
PFIZER H.C.P.
403454100063
CORPORATION 8
PREDSTAVNIŠTVO
donepezil
Aricept
film tabl. 28x10mg
Pfizer PGM
Francuska
3.282, 10
441
2
N06DA0
2
107901
3
PFIZER H.C.P.
403454100499
CORPORATION 5
PREDSTAVNIŠTVO
donepezil
Aricept Evess
oralna disperzibilna
tabl. 28x5mg
Pfizer PGM
Francuska
2.658, 10
441
3
N06DA0
2
107901
2
PFIZER H.C.P.
403454100500
CORPORATION 8
PREDSTAVNIŠTVO
donepezil
Aricept Evess
oralna disperzibilna
tabl. 28x10mg
Pfizer PGM
Francuska
3.395, 30
N06DA0
2
107911
0
107911
0
860610707522
8
TEVA SERBIA D.O.O. donepezil
385011422583
0
Cipozel
oralna disperzibilna
tableta; 5mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Teva
Pharmaceutical
Works Private
Limited Company;
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Mađarska;
Hrvatska
1.827, 10
441
5
N06DA0
2
107911
1
107911
1
860610707523
5
TEVA SERBIA D.O.O. donepezil
385011422584
7
Cipozel
oralna disperzibilna
tableta; 10mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Teva
Pharmaceutical
Works Private
Limited Company;
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Mađarska;
Hrvatska
2.303, 00
441
6
N06DA0
2
107904
1
860006420343
ZDRAVLJE A.D.
4
donepezil
Donecept
film tabl. 28x5mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.670, 20
441
7
N06DA0
2
107903
5
860006420344
ZDRAVLJE A.D.
1
donepezil
Donecept
film tabl. 28x10mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
2.140, 00
441
8
N06DA0
2
107950
1
860610640721 ALVOGEN PHARMA
1
D.O.O.
donepezil
Donepezil Alvogen
film tableta; 5mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
1.670, 20
441
9
N06DA0
2
107950
0
860610640722 ALVOGEN PHARMA
8
D.O.O.
donepezil
Donepezil Alvogen
film tableta; 10mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
2.140, 00
442
0
N06DA0
2
107901
6
860610359410 GOODWILL PHARMA
5
D.O.O.
donepezil
Landex
film tabl. 28x5mg
Egis
Pharmaceuticals
PLC
Mađarska
1.670, 20
442
1
N06DA0
2
107901
5
860610359411 GOODWILL PHARMA
2
D.O.O.
donepezil
Landex
film tabl. 28x10mg
Egis
Pharmaceuticals
Mađarska
2.140, 00
441
4
PLC
442
2
N06DA0
2
107900
9
860700002386
PROTON MED D.O.O. donepezil
6
Rafazil
film tableta; 5mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Rafarm S.A.
Grčka
1.671,
60*
442
3
N06DA0
2
107901
4
860700002387
PROTON MED D.O.O. donepezil
3
Rafazil
film tableta; 10mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Rafarm S.A.
Grčka
2.141,
40*
442
4
N06DA0
2
107905
1
860009741482
HEMOFARM AD
1
donepezil
Tregona
film tabl. 28x5mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.671,
60*
442
5
N06DA0
2
107905
0
860009741483
HEMOFARM AD
8
donepezil
Tregona
film tabl. 28x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
2.141,
40*
442
6
N06DA0
2
107905
2
860009742365
HEMOFARM AD
6
Tregona D
oralna disperzibilna
tableta; 5mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
1.827, 10
442
7
N06DA0
2
107905
3
860009742366
HEMOFARM AD
3
donepezil
Tregona D
oralna disperzibilna
tableta; 10mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
2.303, 00
442
8
N06DA0
2
107903
0
383898950156
SLAVIAMED D.O.O.
3
donepezil
Yasnal
film tabl. 28x5mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
1.671,
60*
442
9
N06DA0
2
107903
1
383898950158
SLAVIAMED D.O.O.
7
donepezil
Yasnal
film tabl. 28x10mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
2.141,
40*
443
0
N06DA0
2
107960
0
383898960441
KRKA FARMA D.O.O.
7
Yasnal Q-Tab
oralna disperzibilna
tableta; 5mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Tad Pharma GmbH;
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Nemačka;
Slovenija
1.827, 10
443
1
N06DA0
2
107960
1
383898960443
KRKA FARMA D.O.O.
1
Yasnal Q-Tab
oralna disperzibilna
tableta; 5mg;
ukupno 84 kom,
blister, 12 x 7 kom
Tad Pharma GmbH;
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Nemačka;
Slovenija
5.481, 20
443
2
N06DA0
2
107960
2
383898960442
KRKA FARMA D.O.O.
4
donepezil
Yasnal Q-Tab
oralna disperzibilna
tableta; 10mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Tad Pharma GmbH;
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Nemačka;
Slovenija
2.303, 00
443
3
N06DA0
2
107960
3
383898960444
KRKA FARMA D.O.O.
8
donepezil
Yasnal Q-Tab
oralna disperzibilna
tableta; 10mg;
Tad Pharma GmbH;
Krka, Tovarna
Nemačka;
Slovenija
6.908, 90
donepezil
donepezil
donepezil
ukupno 84 kom,
blister, 12 x 7 kom
Zdravil, D.D.
443
4
N06DA0
3
443
5
N06DA0
3
108801
2
NOVARTIS PHARMA
860610354358
SERVICES INC. 5
PREDSTAVNIŠTVO
rivastigmin
Exelon
kaps. 28x1.5mg
Novartis
Švajcarska
2.864, 00
443
6
N06DA0
3
108801
3
NOVARTIS PHARMA
860610354359
SERVICES INC. 2
PREDSTAVNIŠTVO
rivastigmin
Exelon
kaps. 28x3mg
Novartis
Švajcarska
2.864, 00
443
7
N06DA0
3
108801
4
NOVARTIS PHARMA
860610354360
SERVICES INC. 8
PREDSTAVNIŠTVO
rivastigmin
Exelon
kaps. 28x4.5mg
Novartis
Švajcarska
2.864, 00
443
8
N06DA0
3
108801
5
NOVARTIS PHARMA
860610354361
SERVICES INC. 5
PREDSTAVNIŠTVO
rivastigmin
Exelon
kaps. 28x6mg
Novartis
Švajcarska
2.864, 00
443
9
N06DA0
3
208801
6
NOVARTIS PHARMA
860610354362
SERVICES INC. 2
PREDSTAVNIŠTVO
rivastigmin
Exelon
rastvor za oralnu
upotrebu; 2mg/ml;
bočica, 1x120ml
Novartis
Švajcarska
6.292, 50
444
0
N06DA0
3
908822
5
NOVARTIS PHARMA
860610354338
SERVICES INC. 7
PREDSTAVNIŠTVO
Exelon
transdermalni
flaster; 4,
6mg/24h; vrećica,
30x1 kom.
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
6.902, 80
444
1
N06DA0
3
908822
6
NOVARTIS PHARMA
860610354339
SERVICES INC. 4
PREDSTAVNIŠTVO
Exelon
transdermalni
flaster; 9,
5mg/24h; vrećica,
30x1 kom.
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
6.901, 70
444
2
N06DA0
3
108800
0
860006420469
ZDRAVLJE A.D.
1
Lestigmal
kapsula, tvrda;
1.5mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.223, 10
444
3
N06DA0
3
108800
1
860006420470
ZDRAVLJE A.D.
7
rivastigmin
Lestigmal
kapsula, tvrda;
3mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.223, 10
444
4
N06DA0
3
108800
2
860006420471
ZDRAVLJE A.D.
4
rivastigmin
Lestigmal
kapsula, tvrda;
4.5mg; ukupno 30
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.223, 10
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
kom, blister, 3 x 10
kom
444
5
N06DA0
3
108800
3
860006420472
ZDRAVLJE A.D.
1
444
6
N06DA0
3
108820
0
383898959483
SLAVIAMED D.O.O.
1
444
7
N06DA0
3
108820
1
383898959484
SLAVIAMED D.O.O.
8
444
8
N06DA0
3
108820
2
383898959490
SLAVIAMED D.O.O.
9
444
9
N06DA0
3
108820
3
383898959491
SLAVIAMED D.O.O.
6
445
0
N06DA0
3
108820
7
383898959492
SLAVIAMED D.O.O.
3
445
1
N06DA0
3
108820
6
383898959493
SLAVIAMED D.O.O.
0
445
2
N06DA0
3
108820
5
383898959494
SLAVIAMED D.O.O.
7
445
3
N06DA0
3
108820
4
383898959495
SLAVIAMED D.O.O.
4
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
Lestigmal
kapsula, tvrda;
6mg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
Zdravlje A.D.
Nimvastid
kapsula, tvrda;
1.5mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14
kom
Slaviamed D.O.O. u
saradnji sa Krka,
Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
1.436,
20*
Nimvastid
kapsula, tvrda;
3mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14
kom
Slaviamed D.O.O. u
saradnji sa Krka,
Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
1.436,
20*
Nimvastid
kapsula, tvrda;
4.5mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14
kom
Slaviamed D.O.O. u
saradnji sa Krka,
Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
1.436,
20*
Nimvastid
kapsula, tvrda;
6mg; ukupno 28
kom, blister, 2 x 14
kom
Slaviamed D.O.O. u
saradnji sa Krka,
Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
1.436,
20*
Nimvastid Q-Tab
oralna diaperzibilna
tableta; 1.5mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Slaviamed D.O.O. u
saradnji sa Krka,
Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
1.349,
60*
Nimvastid Q-Tab
oralna diaperzibilna
tableta; 3mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Slaviamed D.O.O. u
saradnji sa Krka,
Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
1.349,
60*
Nimvastid Q-Tab
oralna diaperzibilna
tableta; 4.5mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Slaviamed D.O.O. u
saradnji sa Krka,
Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
1.349,
60*
Nimvastid Q-Tab
oralna diaperzibilna
tableta; 6mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Slaviamed D.O.O. u
saradnji sa Krka,
Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
1.349,
60*
Republika
Srbija
1.223, 10
445
4
N06DA0
3
908800
1
860601593007 ALVOGEN PHARMA
7
D.O.O.
rivastigmin
Rivapatch
transdermalni
flaster; 4.6mg/24h;
kesica, 30 x 1 kom.
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
4.121, 50
445
5
N06DA0
3
908800
0
960601593008 ALVOGEN PHARMA
4
D.O.O.
rivastigmin
Rivapatch
transdermalni
flaster; 9.5mg/24h;
kesica, 30 x 1 kom.
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
4.448, 30
445
6
N06DA0
4
Alzamin
kapsula sa
produženim
oslobađanjem,
PharmaSwiss
tvrda; 8mg; ukupno D.O.O.
30 kom, blister, 3 x
10 kom
Republika
Srbija
2.157, 00
Alzamin
kapsula sa
produženim
oslobađanjem,
tvrda; 16mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
2.806, 60
Alzamin
kapsula sa
produženim
oslobađanjem,
tvrda; 24mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
PharmaSwiss
D.O.O.
Republika
Srbija
3.185, 30
445
7
445
8
N06DA0
4
N06DA0
4
galantimin
107900
0
107900
2
107900
1
860600708337 PHARMASWISS
8
D.O.O.
860600708338 PHARMASWISS
5
D.O.O.
860600708339 PHARMASWISS
2
D.O.O.
galantimin
galantimin
445
9
N06DA0
4
446
0
N06DX0
1
446
1
N06DX0
1
107902
0
LUNDBECK EXPORT
860610357416 A/S 9
PREDSTAVNIŠTVO
BEOGRAD
memantin
Ebixa
film tabl. 28x10mg
H.Lundbeck A/S
Danska
2.246, 80
446
2
N06DX0
1
107902
2
LUNDBECK EXPORT
860610357417 A/S 6
PREDSTAVNIŠTVO
BEOGRAD
memantin
Ebixa
film tabl. 56x10mg
H.Lundbeck A/S
Danska
4.475, 10
446
3
N06DX0
1
107902
7
860610357420 LUNDBECK EXPORT
6
A/S -
memantin
Ebixa
film tabl. 28x20mg
H.Lundbeck A/S
Danska
4.457, 90
galantimin
memantin
PREDSTAVNIŠTVO
BEOGRAD
Memando
film tableta; 10mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Slaviamed D.O.O. u
saradnji sa Krka,
Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
1.643,
40*
Memando
film tableta; 10mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Slaviamed D.O.O. u
saradnji sa Krka,
Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
1.760,
70*
Memando
film tableta; 10mg;
ukupno 56 kom,
blister, 4 x 14 kom
Slaviamed D.O.O. u
saradnji sa Krka,
Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
3.232,
90*
Memando
film tableta; 10mg;
ukupno 60 kom,
blister, 6 x 10 kom
Slaviamed D.O.O. u
saradnji sa Krka,
Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
3.463,
90*
Memando
film tableta; 20mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Slaviamed D.O.O. u
saradnji sa Krka,
Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
2.660,
10*
Memando
film tableta; 20mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Slaviamed D.O.O. u
saradnji sa Krka,
Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
3.420,
40*
Memando
film tableta; 20mg;
ukupno 56 kom,
blister, 4 x 14 kom
Slaviamed D.O.O. u
saradnji sa Krka,
Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
6.383,
60*
memantin
Memando
film tableta; 20mg;
ukupno 60 kom,
blister, 6 x 10 kom
Slaviamed D.O.O. u
saradnji sa Krka,
Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
6.839,
40*
860601030464
PHARMAS D.O.O.
4
memantin
Memantin PharmaS
film tableta; 10mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
PharmaS D.O.O.
Beograd
Republika
Srbija
1.642, 00
860601030465 PHARMAS D.O.O.
memantin
Memantin PharmaS
film tableta; 10mg;
PharmaS D.O.O.
Republika
3.231, 50
446
4
N06DX0
1
107990
3
383898958637
SLAVIAMED D.O.O.
9
446
5
N06DX0
1
107990
4
383898958638
SLAVIAMED D.O.O.
6
446
6
N06DX0
1
107990
5
383898958639
SLAVIAMED D.O.O.
3
446
7
N06DX0
1
107990
6
383898958640
SLAVIAMED D.O.O.
9
446
8
N06DX0
1
107990
7
383898959506
SLAVIAMED D.O.O.
7
446
9
N06DX0
1
107990
8
383898959507
SLAVIAMED D.O.O.
4
447
0
N06DX0
1
107991
8
383898959508
SLAVIAMED D.O.O.
1
447
1
N06DX0
1
107991
9
383898959509
SLAVIAMED D.O.O.
8
447
2
N06DX0
1
107903
4
447
N06DX0
107903
memantin
memantin
memantin
memantin
memantin
memantin
memantin
3
1
6
1
447
4
N06DX0
1
107904
5
385011422417
TEVA SERBIA D.O.O. memantin
8
Memantin-Teva
447
5
N06DX0
1
107903
3
860006420473
ZDRAVLJE A.D.
8
memantin
447
6
N06DX0
1
107902
8
860006420475
ZDRAVLJE A.D.
2
memantin
447
7
N07AA0
1
447
8
N07AA0
1
447
9
N07AA0
2
448
0
N07AA0
2
448
1
N07BB0
1
448
2
N07BB0
1
448
3
N07BB0
3
448
4
N07BB0
3
448
5
N07BB0
4
448
6
N07BB0
4
ukupno 56 kom,
blister, 4 x 14 kom
Beograd
Srbija
film tableta; 10mg;
ukupno 30 kom,
blister, 3 x 10 kom
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
1.759, 30
Nemdatine
film tableta; 10mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
1.643,
40*
Nemdatine
film tableta; 20mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
2.660,
10*
Neostigmine
rastvor za inj.;
2.5mg/ml; ampula,
50x1ml
Cooper S.A.
Grčka
1.591, 60
Mestinon
obložena tabl.
150x60mg
Legacy
Pharmaceuticals
Switzerland GmbH;
ICN Polfa Rzeszow
S.A.
Švajcarska;
Poljska
3.438, 40
Esperal
tabl. 20x500mg
Sanofi Synthelabo
Groupe
Francuska
162, 80
Campral
gastrorezistentna
tabl. 84x333mg
Merck Sante S.A.S.
Francuska
1.956, 40
Naltrexone
film tabl. 28x50mg
Haupt Pharma
Wolfratshausen
GmbH
Nemačka
3.460, 00
neostigminmetilsulfat
008806
5
280023530301 FARMALOGIST
7
D.O.O. BEOGRAD
neostigminmetilsulfat
piridostigminbromid
108805
5
MEDA
908888003418
PHARMACEUTICALS
7;
SWITZERLAND
768019943038
GMBH 8
PREDSTAVNIŠTVO
piridostigminbromid
disulfiram
107509
1
358291000772 SANOFI-AVENTIS
2
D.O.O
disulfiram
akamprosat
107531
0
860610531124
MERCK D.O.O.
3
akamprosat
naltrekson
118203
1
908888244975
PROVIDENS D.O.O.
0
naltrekson
448
7
N07BC0
1
448
8
N07BC0
1
118205
0
531000120651 ALKALOID D.O.O.
2
BEOGRAD
buprenorfin
Buprenorfin Alkaloid
sublingvalna tabl.,
7x0.4mg
Alkaloid AD
Makedonija
199, 30
448
9
N07BC0
1
118205
3
531000120650 ALKALOID D.O.O.
5
BEOGRAD
buprenorfin
Buprenorfin Alkaloid
sublingvalna tabl.,
28x0.4mg
Alkaloid AD
Makedonija
797, 30
449
0
N07BC0
1
118205
1
531000120653 ALKALOID D.O.O.
6
BEOGRAD
buprenorfin
Buprenorfin Alkaloid
sublingvalna tabl.,
7x2mg
Alkaloid AD
Makedonija
373, 50
449
1
N07BC0
1
118205
4
531000120652 ALKALOID D.O.O.
9
BEOGRAD
buprenorfin
Buprenorfin Alkaloid
sublingvalna tabl.,
28x2mg
Alkaloid AD
Makedonija
1.494, 30
449
2
N07BC0
1
118205
2
531000120655 ALKALOID D.O.O.
0
BEOGRAD
buprenorfin
Buprenorfin Alkaloid
sublingvalna tabl.,
7x8mg
Alkaloid AD
Makedonija
1.251, 20
449
3
N07BC0
1
118205
5
531000120654 ALKALOID D.O.O.
3
BEOGRAD
buprenorfin
Buprenorfin Alkaloid
sublingvalna tabl.,
28x8mg
Alkaloid AD
Makedonija
5.004, 80
449
4
N07BC0
2
449
5
N07BC0
2
208731
0
860009701094
HEMOFARM AD
8
metadon
Metadon
oralne kapi, rastvor;
10mg/ml; bočica,
Hemofarm A.D.
1x10ml
Republika
Srbija
250, 90
449
6
N07BC0
2
208750
5
531000122081 ALKALOID D.O.O.
5
BEOGRAD
metadon
Metadon Alkaloid
oralne kapi, rastvor;
10mg/1ml; bočica,
Alkaloid AD
1x10ml
Makedonija
199, 50
449
7
N07BC0
2
208750
6
531000122080 ALKALOID D.O.O.
8
BEOGRAD
metadon
Metadon Alkaloid
oralni rastvor;
10mg/1ml; bočica,
1x100ml
Alkaloid AD
Makedonija
1.216, 80
449
8
N07BC0
2
208750
7
531000122079 ALKALOID D.O.O.
2
BEOGRAD
metadon
Metadon Alkaloid
oralni rastvor;
10mg/1ml; bočica,
1x1000ml
Alkaloid AD
Makedonija
10.681,
90
449
9
N07BC0
2
208750
1
383898959328
KRKA FARMA D.O.O.
5
Metadon Krka
oralni rastvor;
10mg/mL; ukupno
1 kom, boca
staklena, 1x100mL
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
1.216, 80
450
0
N07BC0
2
208750
0
383898959327
KRKA FARMA D.O.O.
8
Metadon Krka
oralni rastvor;
10mg/mL; ukupno
Krka, Tovarna
1 kom, boca
Zdravil, D.D.
staklena, 1x1000mL
Slovenija
10.681,
90
buprenorfin
metadon
metadon
metadon
450
1
N07BC0
2
208751
0
860610632401
PROVIDENS D.O.O.
3
metadon
Metadon Molteni
oralni rastvor;
1mg/ml; bočica,
1x20ml
L.Molteni & C. Dei
F.Lli Alitti Societa Di Italija
Esercizio S.P.A.
39, 90
450
2
N07BC0
2
208751
5
860610632406
PROVIDENS D.O.O.
8
metadon
Metadon Molteni
oralni rastvor;
5mg/ml; bočica,
1x20ml
L.Molteni & C. Dei
F.Lli Alitti Societa Di Italija
Esercizio S.P.A.
199, 50
450
3
N07BC0
2
208751
6
860610632407
PROVIDENS D.O.O.
5
metadon
Metadon Molteni
oralni rastvor;
5mg/ml; boca,
1x1000ml
L.Molteni & C. Dei
F.Lli Alitti Societa Di Italija
Esercizio S.P.A.
5.338, 40
450
4
N07CA0
1
450
5
N07CA0
1
109802
8
860601030409
PHARMAS D.O.O.
5
betahistin
Betahistin PharmaS
tableta; 24mg;
ukupno 20 kom,
blister, 2 x 10 kom
PharmaS d.o.o.
Beograd
Republika
Srbija
457, 90*
450
6
N07CA0
1
109802
6
ABBOTT
376000832210
LABORATORIES S.A.
4
– PREDSTAVNIŠTVO
betahistin
Betaserc
tabl. 20x24mg
Abbott Healthcare
SAS
Francuska
570, 60
450
7
N07CA0
1
109802
7
ABBOTT
376000832202
LABORATORIES S.A.
9
– PREDSTAVNIŠTVO
betahistin
Betaserc
tabl. 50x24mg
Abbott Healthcare
SAS
Francuska
1.306, 50
450
8
N07CA0
1
109802
0
BELUPO, LIJEKOVI I
385034303351
KOZMETIKA D.D. 0
PREDSTAVNIŠTVO
betahistin
Urutal
tabl. 100x8mg
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
873, 70*
450
9
N07CA0
1
109802
1
BELUPO, LIJEKOVI I
385034306200
KOZMETIKA D.D. 8
PREDSTAVNIŠTVO
betahistin
Urutal
tableta; 24mg;
ukupno 20 kom,
blister, 2x10 kom
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
456, 50
451
0
N07CA0
1
451
1
N07CA0
1
110651
6
569052816702
ACTAVIS D.O.O.
3
tabl. 100x8mg
Catalent Germany
Schorndorf GmbH;
BalkanPharmaDupnitsa AD
Nemačka;
Bugarska
873, 70*
451
2
N07CA0
1
110651
5
569052816707
ACTAVIS D.O.O.
8
tabl. 60x16mg
Catalent Germany
Schorndorf GmbH;
BalkanPharmaDupnitsa AD
Nemačka;
Bugarska
1.050,
30*
451
N07CA0
betahistin
betahistin
betahistin
betahistin
cinarizin
Vestibo
Vestibo
3
2
451
4
N07CA0
2
110652
5
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100335
ZRENJANIN - U
1
STEČAJU
cinarizin
Cinarizin
tabl., forte,
50x75mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
316, 60
451
5
N07CA0
2
110621
1
531000120630 ALKALOID D.O.O.
7
BEOGRAD
cinarizin
Cinedil
tabl. 45x75mg
Alkaloid AD
Makedonija
182, 50*
451
6
N07CA0
2
110652
1
383898956450
KRKA FARMA D.O.O.
6
Stugeron forte
tabl. 50x75mg
Krka, Tovarna
zdravil, D.D. u
saradnji sa Janssen
Pharmaceutica N.V.
Slovenija;
Belgija
228, 80*
451
7
N07XX0
2
451
8
N07XX0
2
Rilutek
film tabl. 56x50mg
Usiphar
Francuska
20.112,
40
451
9
P
ANTIPARAZITNI PROIZVODI, INSEKTICIDI I SREDSTVA ZA
ZAŠTITU OD INSEKATA
452
0
P01AB01
metronidazol
452
1
P01AB01
102908
0
860880810755
GALENIKA AD
0
metronidazol
Orvagil
tabl. 20x250mg
Galenika AD
Republika
Srbija
133, 40*
452
2
P01AB01
102908
2
860880810416
GALENIKA AD
0
metronidazol
Orvagil
film tabl. 20x400mg Galenika AD
Republika
Srbija
224, 00*
452
3
P02CA01
452
4
302830
P02CA01
0
Soltrik
suspenzija za oralnu
primenu;
Galenika AD
100mg/5ml; bočica,
1x30ml
Republika
Srbija
138, 90*
452
5
R
RESPIRATORNI SISTEM - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI
RESPIRATORNOG SISTEMA
452
6
R01AB01
fenilefrin, trimazolin
452
7
711003
R01AB01
1
Republika
Srbija
121, 90*
cinarizin
riluzol
107907
0
358291001546 SANOFI-AVENTIS
8
D.O.O
riluzol
mebendazol
860880810395
GALENIKA AD
8
860006410004
ZDRAVLJE A.D.
7
mebendazol
fenilefrin, trimazolin
Adrianol
kapi za nos,
rastvor; 1mg/ml+
1.5mg/ml; ukupno
10 ml, bočica sa
Zdravlje A.D.
kapaljkom, 1 x 10
ml
452
8
R01AB01
452
9
R01AC03
711004
0
711014
R01AC03
1
453
1
R01AD0
1
R01AD0
1
453
3
R01AD0
8
453
4
R01AD0
8
453
5
R01AD0
9
453
6
R01AD0
9
fenilefrin, trimazolin
Adrianol T
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
102, 20*
Allergodil
sprej za nos,
rastvor; 1mg/ml;
bočica sa sprej
pumpom, 1x10ml
Meda Pharma
GMBH & CO.KG
Nemačka
655, 10
Beconase
sprej za nos,
suspenzija;
50mcg/doza;
ukupno 200 doza,
bočica sa
raspršivačem, 200 x
50 mcg/doza
Glaxo Wellcome
S.A.;
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.
Španija;
Poljska
390, 50
Rinoco
sprej za nos,
suspenzija;
50mcg/doza; boca
sa pumpom za
doziranje, 1x120
doza
Teva Czech
Industries S.R.O.
Češka
1.000, 40
Nasonex
sprej za nos; 0,
05%; bočica sa
raspršivačem,
1x120 doza
Schering-Plough
Labo N.V.
Belgija
1.108, 60
azelastin
453
0
453
2
860006410005
ZDRAVLJE A.D.
4
kapi za nos,
rastvor; 0.5mg/ml+
0.5mg/ml; ukupno
10 ml, bočica sa
kapaljkom, 1 x 10
ml
MEDA
PHARMACEUTICALS
401933860068
SWITZERLAND
0
GMBH PREDSTAVNIŠTVO
azelastin
beklometazon
711002
2
GLAXOSMITHKLINE
860610595424
EXPORT LIMITED 2
PREDSTAVNIŠTVO
beklometazon
flutikazon
711056
0
385011422470
TEVA SERBIA D.O.O. flutikazon
3
mometazon
711031
0
MERCK SHARP &
DOHME D.O.O.
mometazon
(50mcg/dozi)
453
7
R01AD0
9
453
8
R01AD1
2
453
9
R01AD1
2
454
0
R01AD5
8
711031
1
860610317044 MERCK SHARP &
6
DOHME D.O.O.
mometazon
Nasonex
sprej za nos,
suspenzija; 0, 05%;
Schering-Plough
ukupno 18g; bočica
Labo N.V.
sa raspršivačem,
1x140 doza
Belgija
Avamys
sprej za nos,
suspenzija; 27,
5mcg/doza; bočica
sa pumpom za
doziranje, 1x120
doza
Glaxo Operations
UK Limited; Glaxo
Wellcome S.A.
Velika Britanija;
1.220, 40
Španija
Dymista
sprej za nos,
suspenzija;
50mcg/doza +
137mcg/doza;
ukupno 1 kom,
bočica sa sprej
pumpom, 1 x 23g
Meda Pharma
GmbH & CO. KG.;
Haupt Pharma
Amareg GmbH
Nemačka;
Nemačka
2.432, 50
film tabl.
Galenika AD
20x(400mg+ 60mg)
Republika
Srbija
155, 50*
Clarinase
tabl.sa produženim
oslobađanjem,
10x(5mg+ 120mg)
Belgija
259, 40
Strepsils Intensive
lozenga, 16x8.75mg Reckitt Benckiser
Velika Britanija
395, 60
1.293, 10
flutikazonfuroat
711003
3
GLAXOSMITHKLINE
860610368342
EXPORT LIMITED 7
PREDSTAVNIŠTVO
flutikazonfuroat
flutikazon, azelastin
454
1
R01AD5
8
711056
1
454
2
R01BA52
454
3
111105
R01BA52
2
454
4
R01BA52
454
5
R01BA52
454
6
R02AX01
454
R02AX01 111910
MEDA
401933860346
PHARMACEUTICALS
9
SWITZERLAND
401933860346
GMBH 9
PREDSTAVNIŠTVO
flutikazon, azelastin
ibuprofen,
pseudoefedrin hlorid
860880810595
2;
GALENIKA AD
860880810752
9
ibuprofen,
Defrinol forte
pseudoefedrin hlorid
loratadin,
pseudoefedrin
111120
0
860610317008 MERCK SHARP &
8
DOHME D.O.O.
loratadin,
pseudoefedrin
Schering-Plough
Labo N.V.
flurbiprofen
500015810255 NELT CO. D.O.O.
flurbiprofen
7
454
8
0
2
salmeterol
R03AC12
454
9
R03AC12
455
0
R03AC13
Healthcare
International LTD.
711459
1
860009740674
HEMOFARM AD
1
salmeterol
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom;
Serevent Inhaler CFC- 25mcg/doza;
Free
inhalator pod
pritiskom sa
dozerom,
120x25mcg/doza
Hemofarm A.D. u
saradnji sa
GlaxoSmithKline
Export Limited,
Velika Britanija
Republika
Srbija
2.045, 70
Atimos
rastvor za inhalaciju
pod pritiskom;
12mcg/doza;
ukupno 120 doza,
kontejner pod
pritiskom, 1 x 120
doza
Chiesi Farmaceutici
SPA; Chiesi
Pharmaceuticals
GmbH
Italija; Austrija
3.868, 70
Oxis Turbuhaler
prašak za
inhalaciju; 4,
5mcg/doza, 1x60
doza
AstraZeneca AB
Švedska
1.295,
70*
Oxis Turbuhaler
prašak za
inhalaciju;
9mcg/doza, 1x60
doza
AstraZeneca AB
Švedska
1.962,
20*
Švajcarska
2.881, 70
Švajcarska
2.881, 70
formoterol
455
1
711416
R03AC13
7
860700001053
PROVIDENS D.O.O.
8
455
2
711416
R03AC13
2
ASTRAZENECA UK
732183971076
LIMITED 6
PREDSTAVNIŠTVO
455
3
711416
R03AC13
3
ASTRAZENECA UK
732183971077
LIMITED 3
PREDSTAVNIŠTVO
455
4
R03AC18
formoterol
formoterol
formoterol
indakaterol
455
5
R03AC18
711416
4
NOVARTIS PHARMA
860610644612
SERVICES INC. 8
PREDSTAVNIŠTVO
455
6
R03AC18
711416
5
860610644613 NOVARTIS PHARMA
5
SERVICES INC. -
indakaterol
Onbrez Breezhaler
prašak za inhalaciju,
tvrda kapsula;
Novartis Pharma
150mcg; ukupno 30
Stein AG
kom, blister, 3 x 10
kom
indakaterol
Onbrez Breezhaler
prašak za inhalaciju, Novartis Pharma
tvrda kapsula;
Stein AG
PREDSTAVNIŠTVO
455
7
455
8
fenoterol,
ipratropium bromid
R03AK03
R03AK03
455
9
R03AK03
456
0
R03AK06
711412
9
711472
5
BOEHRINGER
860610307530
INGELHEIM SERBIA
7
D.O.O. BEOGRAD
BOEHRINGER
860610307502
INGELHEIM SERBIA
4
D.O.O. BEOGRAD
711467
R03AK06
0
711467
R03AK06
1
GLAXOSMITHKLINE
860610595432
EXPORT LIMITED 7
PREDSTAVNIŠTVO
456
3
711467
R03AK06
2
GLAXOSMITHKLINE
860610595433
EXPORT LIMITED 4
PREDSTAVNIŠTVO
456
4
R03AK07
456
R03AK07 711471
456
2
fenoterol,
ipratropium bromid
fenoterol,
ipratropium bromid
Berodual
rastvor za
raspršivanje; 0,
5mg/ml+ 0,
25mg/ml; bočica,
1x20ml
Istituto De Angeli
S.R.L.
Italija
414, 00
Berodual N
rastvor za inhalaciju
pod pritiskom; (0,
05mg+ 0,
Boehringer
02mg)/dozi;
Ingelheim Pharma
inhalator pod
GmbH & Co.KG
pritiskom sa
dozerom,
1x10ml/200doza
Nemačka
775, 20
Seretide Diskus
prašak za inhalaciju,
podeljen;
50mcg/doza+
100mcg/doza;
diskus, 1x60 doza
Glaxo Wellcome
Operations; Glaxo
Wellcome
Production
Velika Britanija;
2.618, 70
Francuska
Seretide Diskus
prašak za inhalaciju,
podeljen;
50mcg/doza+
250mcg/doza;
diskus, 1x60 doza
Glaxo Wellcome
Operations; Glaxo
Wellcome
Production
Velika Britanija;
3.547, 10
Francuska
Seretide Diskus
prašak za inhalaciju,
podeljen;
50mcg/doza+
500mcg/doza;
diskus, 1x60 doza
Glaxo Wellcome
Operations; Glaxo
Wellcome
Production
Velika Britanija;
4.801, 60
Francuska
Symbicort Turbuhaler
prašak za
AstraZeneca AB
Švedska
salmaterol,
flutikazon
GLAXOSMITHKLINE
860610595431
EXPORT LIMITED 0
PREDSTAVNIŠTVO
456
1
300mcg; ukupno 30
kom, blister, 3 x 10
kom
salmaterol,
flutikazon
salmaterol,
flutikazon
salmaterol,
flutikazon
budesonid,
formeterol
732183971195 ASTRAZENECA UK
budesonid,
1.798,
5
456
6
R03AK07
456
7
R03AK07
456
8
R03AK08
456
9
R03AK08
457
0
R03AK08
457
1
R03BA01
457
2
R03BA01
0
4
LIMITED PREDSTAVNIŠTVO
711471
1
ASTRAZENECA UK
732183971196
LIMITED 1
PREDSTAVNIŠTVO
711471
2
ASTRAZENECA UK
860610371425
LIMITED 1
PREDSTAVNIŠTVO
formeterol
budesonid,
formeterol
budesonid,
formeterol
inhalaciju;
80mcg/dozi+ 4,
5mcg/dozi; inhaler,
1x60doza
80*
Symbicort Turbuhaler
prašak za
inhalaciju;
160mcg/dozi+ 4,
5mcg/dozi; inhaler,
1x60doza
AstraZeneca AB
Švedska
2.240,
40*
Symbicort Turbuhaler
prašak za
inhalaciju;
320mcg/dozi+
9mcg/dozi; inhaler,
1x60doza
AstraZeneca AB
Švedska
4.451,
10*
Foster
rastvor za inhalaciju
pod pritiskom;
100mcg/doza+
6mcg/doza;
Chiesi
kontejner pod
Pharmaceuticals
pritiskom sa
GmbH
ventilom za
doziranje, 1x120
doza
Austrija
3.488, 10
Foster
rastvor za inhalaciju
pod pritiskom;
100mcg/doza+
6mcg/doza;
Chiesi
kontejner pod
Pharmaceuticals
pritiskom sa
GmbH
ventilom za
doziranje, 1x180
doza
Austrija
5.231, 80
Becloforte CFC-Free
Inhaler
rastvor za inhalaciju Hemofarm A.D. u
pod pritiskom;
saradnji sa
250mcg/doza;
GlaxoSmithKline
Republika
Srbija
1.197, 70
beklometazon,
formoterol
711424
5
711424
6
900563900981
PROVIDENS D.O.O.
4
900563900980
PROVIDENS D.O.O.
7
beklometazon,
formoterol
beklometazon,
formoterol
beklometazon
711456
2
860009740591
HEMOFARM AD
1
beklometazon
inhalator pod
pritiskom sa
dozerom,
200x250mcg/doza
457
3
457
4
R03BA02
R03BA02
Export Limited,
Velika Britanija
budesonid
711472
1
MEDA
PHARMACEUTICALS
401933860146
SWITZERLAND
5
GMBH PREDSTAVNIŠTVO
711472
2
MEDA
PHARMACEUTICALS
401933860147
SWITZERLAND
2
GMBH PREDSTAVNIŠTVO
457
5
R03BA02
457
6
711457
R03BA02
6
ASTRAZENECA UK
860610371433
LIMITED 6
PREDSTAVNIŠTVO
457
7
711457
R03BA02
7
ASTRAZENECA UK
860610371434
LIMITED 3
PREDSTAVNIŠTVO
457
8
711457
R03BA02
2
ASTRAZENECA UK
860610371412
LIMITED 1
PREDSTAVNIŠTVO
457
9
711457
R03BA02
4
ASTRAZENECA UK
860610371413
LIMITED 8
PREDSTAVNIŠTVO
458
0
R03BA05
458
1
711056
R03BA05
5
budesonid
budesonid
budesonid
budesonid
budesonid
budesonid
Budelin Novolizer
prašak za inhalaciju
; 200mcg/dozi;
inhalator i uložak,
1x200 doza
Meda Pharma
GMBH & CO.KG;
Meda
manufacturing
GmbH
Nemačka;
Nemačka
1.598, 20
Budelin Novolizer
prašak za inhalaciju
; 200mcg/dozi;
uložak, 1x200 doza
Meda Pharma
GMBH & CO.KG;
Meda
manufacturing
GmbH
Nemačka;
Nemačka
1.364, 40
Pulmicort
suspenzija za
raspršivanje ;
0.25mg/ml;
ampula, 20x2ml
AstraZeneca AB
Švedska
1.211,
50*
Pulmicort
suspenzija za
raspršivanje ;
0.5mg/ml; ampula,
20x2ml
AstraZeneca AB
Švedska
1.818,
90*
Pulmicort Turbuhaler
prašak za inhalaciju
; 200mcg/dozi;
inhaler, doza
100x200mcg
AstraZeneca AB
Švedska
1.204,
80*
Pulmicort Turbuhaler
prašak za inhalaciju
; 400mcg/dozi;
inhaler, doza
100x400mcg
AstraZeneca AB
Švedska
2.290, 10
Flixonase
sprej za nos,
suspenzija;
50mcg/doza; boca
sa pumpom za
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
S.A.; Glaxo
Wellcome S.A.
Poljska;
Španija
1.046, 20
flutikazon
GLAXOSMITHKLINE
860610595425
EXPORT LIMITED 9
PREDSTAVNIŠTVO
flutikazon
doziranje,
1x120doza
458
2
458
3
R03BA05
R03BA05
458
4
R03BA05
458
5
R03BA08
458
6
458
7
R03BA08
R03BA08
711459
7
711459
5
711459
6
860009740836
HEMOFARM AD
3
860009740835
HEMOFARM AD
6
GLAXOSMITHKLINE
860009740837
EXPORT LIMITED 0
PREDSTAVNIŠTVO
flutikazon
flutikazon
flutikazon
Flixotide
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom;
50mcg/doza;
kontejner pod
pritiskom, 1x120
doza
Hemofarm A.D. u
saradnji sa
GlaxoSmithKline
Export Limited
Velika Britanija
Republika
Srbija
933, 80
Flixotide
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom;
125mcg/doza;
kontejner pod
pritiskom, 1x60
doza
Hemofarm A.D. u
saradnji sa
GlaxoSmithKline
Export Limited
Velika Britanija
Republika
Srbija
824, 70
Flixotide
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom;
250mcg/doza;
kontejner pod
pritiskom, 1x60
doza
Hemofarm A.D. u
saradnji sa
GlaxoSmithKline
Export Limited
Velika Britanija
Republika
Srbija
1.645, 70
Alvesco
rastvor za inhalaciju
pod pritiskom;
80mcg/doza;
ukupno 10 ml,
Takeda GmbH
kontejner pod
pritiskom, 1 x 120
doza
Nemačka
3.619,
80*
Alvesco
rastvor za inhalaciju
pod pritiskom;
160mcg/doza;
ukupno 5 ml,
Takeda GmbH
kontejner pod
pritiskom, 1 x 60
doza
Nemačka
2.029,
50*
ciklesonid
711474
1
711474
4
860610223329 TAKEDA GMBH –
6
PREDSTAVNIŠTVO
860610223315 TAKEDA GMBH –
9
PREDSTAVNIŠTVO
ciklesonid
ciklesonid
458
8
R03BB04
458
9
R03BB04
tiotropium bromid
711473
0
BOEHRINGER
860610307509
INGELHEIM SERBIA
3
D.O.O. BEOGRAD
tiotropium bromid
Spiriva
prašak za inhalaciju, Boehringer
tvrda
Ingelheim Pharma
kaps.30x18mcg
GmbH & Co.KG
Nemačka
3.303, 30
Spiriva Respimat
rastvor za
inhalaciju;
2.5mcg/potisak;
ukupno 4ml; uložak
i inhaler, 1x60
potisaka (30 doza)
Boehringer
Ingelheim Pharma
GmbH & Co.KG
Nemačka
3.329, 30
459
0
R03BB04
459
1
R03CC0
2
459
2
R03CC0
2
111415
0
860009740026
HEMOFARM AD
8
salbutamol
Aloprol
tabl. 60x2mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
186, 80
459
3
R03CC0
2
311415
1
860009740063
HEMOFARM AD
3
salbutamol
Aloprol
sirup; 2mg/5ml;
bočica, 1x100ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
112, 20
Ecosal
aerosol za
inhalaciju; 0,
1mg/dozi; bočica sa
raspršivačem,
1x200 doza
Ivax
Pharmaceuticals
S.R.O.
Češka
311, 70
Ecosal Easi-Breathe
aerosol za
inhalaciju; 0,
1mg/dozi; bočica sa
raspršivačem,
1x200 doza
Ivax
Pharmaceuticals
S.R.O.
Češka
311, 70
459
4
R03AC02
711473
2
BOEHRINGER
860610307508
INGELHEIM SERBIA
6
D.O.O. BEOGRAD
tiotropium bromid
salbutamol
711468
5
860610674321
TEVA SERBIA D.O.O. salbutamol
0
„
459
5
R03AC02
711468
6
459
6
R03CC0
2
111446
1
860880810411
GALENIKA AD
5
salbutamol
Spalmotil
tabl..60x2mg
Galenika AD
Republika
Srbija
188, 20*
459
7
R03CC0
2
311446
0
860880810402
GALENIKA AD
3
salbutamol
Spalmotil
oralni rastvor;
2mg/5ml; bočica,
1x200ml
Galenika AD
Republika
Srbija
213, 20*
459
8
R03AC02
711446
2
860880810481
GALENIKA AD
8
salbutamol
Spalmotil
rastvor za
inhalaciju, bočica,
1x10ml (5mg/ml)
Galenika AD
Republika
Srbija
211, 80*
459
9
R03AC02
711455
0
860610595435 GLAXOSMITHKLINE
8
EXPORT LIMITED -
salbutamol
Ventolin
suspenzija za
inhalaciju pod
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals
Poljska;
Francuska
390, 50
860610674323
4“
TEVA SERBIA D.O.O. salbutamol
PREDSTAVNIŠTVO
pritiskom;
S.A.; Glaxo
100mcg/doza;
Wellcome
ukupno 200 doza,
Production
inhalator pod
pritiskom sa
dozerom, 200 x 100
mcg/doza
460
0
R03DA0
4
460
1
R03DA0
4
111422
0
860006410384
ZDRAVLJE A.D.
0
teofilin
Durofilin
retard kaps.
40x125mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
142, 00*
460
2
R03DA0
4
111422
1
860006410385
ZDRAVLJE A.D.
7
teofilin
Durofilin
retard kaps.
40x250mg
Zdravlje A.D.
Republika
Srbija
345, 10*
460
3
R03DA0
5
460
4
R03DA0
5
460
5
R03DA0
5
460
6
R03DA0
5
111450
3
460
7
R03DA0
5
011450
1
460
8
R03DC0
3
460
9
R03DC0
3
111455
2
860610640735 ALVOGEN PHARMA
8
D.O.O.
461
0
R03DC0
3
111455
3
461
1
R03DC0
3
461
2
R03DC0
3
teofilin
aminofilin
111447
0
860009740066
HEMOFARM AD
4
aminofilin
Aminofilin
tabl. 50x100mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
132, 40
HEMOFARM AD
aminofilin
Aminofilin
rastvor za inj.;
250mg/10ml;
ampula, 50x10ml
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
616, 90
860881100320 UNION-MEDIC
7
D.O.O. NOVI SAD
aminofilin
Aminofilin Retard
retard tabl.
20x350mg
Union-Medic D.O.O.
Novi Sad
Republika
Srbija
222, 50
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100311
ZRENJANIN - U
5
STEČAJU
aminofilin
Aminophyllinum
rastvor za inj./ inf. ;
250mg/10ml;
Jugoremedija A.D.
ampula, 50x10ml
Republika
Srbija
980, 80
montelukast
Alvokast
tabl. za žvakanje
28x4mg
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
1.154,
10*
860610640736 ALVOGEN PHARMA
5
D.O.O.
montelukast
Alvokast
tabl. za žvakanje
28x5mg
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
1.048,
90*
111455
4
860610640715 ALVOGEN PHARMA
0
D.O.O.
montelukast
Alvokast
film tabl. 28x10mg
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
1.037,
70*
111456
2
860610674358
TEVA SERBIA D.O.O. montelukast
6
Melarth
tableta za žvakanje; Teva Operations
5mg; ukupno 28
Poland SP.Z.O.O.;
kom, blister, 2x14
Pliva Hrvatska
Poljska;
Hrvatska
1.047, 50
montelukast
kom
D.O.O.
Melarth
tableta za žvakanje;
5mg; ukupno 28
kom, blister, 4x7
kom
Teva Operations
Poland SP.Z.O.O.;
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Poljska;
Hrvatska
1.047, 50
Melarth
film tableta; 10mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4 x 7 kom
Teva Operations
Poland SP. Z.O.O.;
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Poljska;
Hrvatska
1.036, 30
Melarth
film tableta; 10mg;
ukupno 28 kom,
blister, 2 x 14 kom
Teva Operations
Poland SP. Z.O.O.;
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Poljska;
Hrvatska
1.036, 30
Monkasta
tableta za žvakanje;
4mg; ukupno 28
kom; blister, 4 x 7
kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.; Krka
Polska Spolka
Z.O.O.
Slovenija;
Poljska
1.152, 70
Monkasta
tableta za žvakanje;
5mg; ukupno 28
kom; blister, 4 x 7
kom
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.; Krka
Polska Spolka
Z.O.O.
Slovenija;
Poljska
1.047, 50
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.; Krka
Polska Spolka
Z.O.O.
Slovenija;
Poljska
1.036, 30
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
1.036, 30
461
3
R03DC0
3
111456
3
860610674362
TEVA SERBIA D.O.O. montelukast
3
461
4
R03DC0
3
111456
6
860610674360
TEVA SERBIA D.O.O. montelukast
9
461
5
R03DC0
3
111456
5
860610674356
TEVA SERBIA D.O.O. montelukast
2
461
6
R03DC0
3
111475
2
383898954632
8;
KRKA FARMA D.O.O.
383898957840
4
461
7
R03DC0
3
111475
0
383898954633
5;
KRKA FARMA D.O.O.
383898957841
1
461
8
R03DC0
3
111475
1
383898957843
5;
KRKA FARMA D.O.O.
383898957842
8
montelukast
Monkasta
film tableta; 10mg;
ukupno 28 kom;
blister, 2 x 14 kom
461
9
R03DC0
3
111475
3
383898954631
KRKA FARMA D.O.O.
1
montelukast
Monkasta
film tableta; 10mg;
ukupno 28 kom;
blister, 4 x 7 kom
462
0
R03DC0
3
111475
5
BELUPO, LIJEKOVI I
385034306154
KOZMETIKA D.D. 4
PREDSTAVNIŠTVO
Monlast
tableta za žvakanje;
4mg; ukupno 28
Belupo, Lijekovi i
kom, blister, 2x14
kozmetika D.D.
kom
Hrvatska
1.152, 70
462
1
R03DC0
3
111475
6
BELUPO, LIJEKOVI I
385034306155
KOZMETIKA D.D. 1
PREDSTAVNIŠTVO
montelukast
Monlast
tableta za žvakanje;
5mg; ukupno 28
Belupo, Lijekovi i
kom, blister, 2x14
kozmetika D.D.
kom
Hrvatska
1.047, 50
462
2
R03DC0
3
111475
4
385034306151 BELUPO, LIJEKOVI I
3
KOZMETIKA D.D. -
montelukast
Monlast
film tableta; 10mg;
ukupno 28 kom,
Hrvatska
1.036, 30
montelukast
montelukast
montelukast
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
PREDSTAVNIŠTVO
blister, 2x14 kom
462
3
R03DC0
3
111456
1
860601030260
PHARMAS D.O.O.
2
montelukast
Montelukast PharmaS
tabl. za žvakanje
28x5mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
1.047, 50
462
4
R03DC0
3
111456
0
860601030265
PHARMAS D.O.O.
7
montelukast
Montelukast PharmaS
tabl. 28x10mg
PharmaS d.o.o.
Republika
Srbija
1.036, 30
462
5
R03DC0
3
111455
4
860610487322 EXTRACTUMPHARMA
montelukast
3
D.O.O.
MontEP
film tabl. 30x10mg
ExtractumPharma
Co. LTD.
Mađarska
1.110, 10
462
6
R03DC0
3
111455
2
860610487324 EXTRACTUMPHARMA
montelukast
7
D.O.O.
MontEP junior
tabl. za žvakanje
30x5mg
ExtractumPharma
Co. LTD.
Mađarska
1.122, 20
462
7
R03DC0
3
111455
3
860610487323 EXTRACTUMPHARMA
montelukast
0
D.O.O.
MontEP mini
tabl. za žvakanje
30x4mg
ExtractumPharma
Co. LTD.
Mađarska
1.235, 00
462
8
R03DC0
3
111464
6
860010345359 MERCK SHARP &
2
DOHME D.O.O.
montelukast
Singulair
tabl.za žvakanje,
28x4mg
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
1.582, 40
462
9
R03DC0
3
111464
0
860010345343 MERCK SHARP &
1
DOHME D.O.O.
montelukast
Singulair
tabl.za žvakanje
28x5mg
MSD (Merck Sharp
& Dohme B.V.)
USA
1.456, 20
463
0
R03DC0
3
111464
3
860010345344 MERCK SHARP &
8
DOHME D.O.O.
montelukast
Singulair
film tabl. 28x10mg
MSD (Merck Sharp
& Dohme B.V.)
USA
1.431, 60
463
1
R03DC0
3
311464
4
860010345358 MERCK SHARP &
5
DOHME D.O.O.
montelukast
Singulair
granule; 4mg;
kesica, 28x1 kom
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
1.916, 60
463
2
R03DC0
3
111464
7
860880810825
GALENIKA AD
0
Teluka
tableta za žvakanje;
4mg; ukupno 28
Galenika AD
kom, blister, 4x7
kom
Republika
Srbija
1.154,
10*
463
3
R03DC0
3
111464
8
860880810824
GALENIKA AD
3
montelukast
Teluka
tableta za žvakanje;
5mg; ukupno 28
Galenika AD
kom, blister, 4x7
kom
Republika
Srbija
1.048,
90*
463
4
R03DC0
3
111464
5
860880810826
GALENIKA AD
7
montelukast
Teluka
film tableta; 10mg;
ukupno 28 kom,
blister, 4x7 kom
Galenika AD
Republika
Srbija
1.037,
70*
463
5
R03DX0
5
463
6
R03DX0
5
Xolair
prašak i rastvarač
za rastvor za inj.;
150mg/1.2ml;
bočica sa
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
44.445,
90
montelukast
omalizumab
011920
0
NOVARTIS PHARMA
860610354347
SERVICES INC. 9
PREDSTAVNIŠTVO
omalizumab
rastvaračem u
ampuli, 1x1.2ml
463
7
R03DX0
7
463
8
R03DX0
7
463
9
R05CB01
464
0
R05CB01
464
1
R05CB13
464
2
711225
R05CB13
0
464
3
R05DA0
8
464
4
R05DA0
8
111515
0
531000120629 ALKALOID D.O.O.
1
BEOGRAD
464
5
R05DA0
8
311515
4
531000120221 ALKALOID D.O.O.
7
BEOGRAD
464
6
R05DB1
3
464
7
R05DB1
3
464
8
R05DB2
7
464
9
R05DB2
7
465
0
R06AA02
roflumilast
111922
0
860610223330 TAKEDA GMBH –
2
PREDSTAVNIŠTVO
Daxas
film tabl.
30x500mcg
Takeda GmbH
Nemačka
4.675, 20
Fluimucil
rastvor za inj.;
300mg; ampula,
5x3ml
Zambon Group
Italia
Italija
342, 80
Pulmozyme
rastvor za
raspršivanje;
2500j/2, 5ml;
ampula, 6x2, 5ml
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
15.269,
00
folkodin
Folkodin Alkaloid
kaps., tvrda; 10mg,
blister 2x10 kom.
Alkaloid AD
Makedonija
202, 60*
folkodin
Folkodin Alkaloid
oralni rastvor;
1mg/ml; bočica,
1x150ml
Alkaloid AD
Makedonija
250, 00*
Sinetus
oralni rastvor;
4mg/5ml; boca,
1x200ml
Galenika AD
Republika
Srbija
241, 60*
Levopront
sirup; 6mg/ml;
boca, 1x200ml
DOMPE S.P.A.
Italija
446, 10
roflumilast
acetilcistein
011221
3
860610311013
BONIFAR D.O.O.
8
acetilcistein
dornaze alfa
860610276796
ROCHE D.O.O.
8
dornaze alfa
folkodin
butamirat citrat
311608
2
860880810545
GALENIKA AD
7
butamirat citrat
levodropropizin
311612
9
860610311017
BONIFAR D.O.O.
6
levodropropizin
difenhidramin
PHARMAZEUTISCHE
900150500304 FABRIK MONTAVIT
7
GES.M.B.H. PREDSTAVNIŠTVO
465
1
105809
R06AA02
1
465
2
R06AB03
465
3
215404
R06AB03
2
465
4
R06AB05
465
5
R06AB05
105805
1
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100042
ZRENJANIN - U
8
STEČAJU
465
6
R06AB05
305805
0
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100041
ZRENJANIN - U
1
STEČAJU
465
7
R06AC03
465
8
R06AC03
465
9
R06AE07
466
0
R06AE07
105805
2
860500080037
SLAVIAMED D.O.O.
1
466
1
R06AE07
305805
3
466
2
R06AE07
466
3
R06AE07
466
difenhidramin
Calmaben
obložena tabl.
10x50mg
Pharmazeutische
Fabrik Montavit
Ges.M.B.H.
Austrija
173, 50
Fenistil
oralne kapi, rastvor;
1mg/ml; ukupno 1
Novartis Consumer
kom, bočica
Health SA
staklena, 1 x 20 ml
Švajcarska
291, 20
feniramin
Avil
tabl. 20x50mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
83, 40
feniramin
Avil
sirup; 3mg/ml;
bočica, 1x100ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
105, 40
Synopen
rastvor za inj.;
20mg/2ml; ampula,
10x2ml
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
844, 60
cetirizin
Cetirizin
film tabl. 20x10mg
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
278, 60*
860500080036
SLAVIAMED D.O.O.
4
cetirizin
Cetirizin
sirup; 5mg/5ml;
boca staklena,
1x200ml
Slaviamed D.O.O.
Republika
Srbija
382, 00*
105805
0
860610640702 ALVOGEN PHARMA
0
D.O.O.
cetirizin
Cetirizine Alvogen
film tableta; 10mg;
ukupno 20 kom,
blister, 1x20 kom
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
277, 20
105804
6
383898952833
KRKA FARMA D.O.O.
1
cetirizin
Letizen
film tabl. 20x10mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
278, 60*
R06AE07 105804
383898950139 KRKA FARMA D.O.O.
cetirizin
Letizen S
film tabl. 10x10mg
Krka, Tovarna
Slovenija
140, 00*
dimetinden
383700000139 CLINRES FARMACIJA
dimetinden
6
D.O.O.
feniramin
hlorpiramin hlorid
005833
4
385011421064
TEVA SERBIA D.O.O. hlorpiramin hlorid
5
cetirizin
4
5
6
Zdravil, D.D.
466
5
R06AE09
466
6
R06AE09
105830
0
383898956153
KRKA FARMA D.O.O.
6
levocetirizin
Cezera
film tabl. 10x5mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
134, 80
466
7
R06AE09
105830
1
383898956154
KRKA FARMA D.O.O.
3
levocetirizin
Cezera
film tabl. 30x5mg
Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.
Slovenija
404, 70
466
8
R06AE09
105804
8
383700009701 MEDIS PHARMA
6
D.O.O.
levocetirizin
Xyzal
film tabl. 10x5mg
UCB Pharma S.P.A.
Italija
249, 60
466
9
R06AE09
105804
7
383700009702 MEDIS PHARMA
3
D.O.O.
levocetirizin
Xyzal
film tabl. 30x5mg
UCB Pharma S.P.A.
Italija
675, 90
467
0
R06AE09
205804
7
383106100199 MEDIS PHARMA
9
D.O.O.
levocetirizin
Xyzal
oralni rastvor;
0.5mg/ml; bočica
staklena, 1x75ml
UCB Pharma S.P.A.
Italija
524, 30
467
1
R06AE09
205804
8
383700010256 MEDIS PHARMA
7
D.O.O.
levocetirizin
Xyzal
oralni rastvor;
0.5mg/ml; boca
staklena, 1x200ml
UCB Pharma S.P.A.
Italija
1.398, 40
467
2
R06AX13
467
3
105824
R06AX13
7
SANDOZ
383895788702 PHARMACEUTICALS
6
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
loratadin
Flonidan
tabl. 10x10mg
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
139, 50
467
4
305824
R06AX13
6
SANDOZ
383895789313 PHARMACEUTICALS
3
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
loratadin
Flonidan
oralna suspenzija;
1mg/1ml; bočica,
1x120ml
Lek Farmacevtska
Družba D.D.
Slovenija
248, 60
467
5
R06AX13
105829
0
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100316
ZRENJANIN - U
0
STEČAJU
loratadin
Loratadin
tabl. 10x10mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
139, 50
467
6
R06AX13
105829
1
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100317
ZRENJANIN - U
7
STEČAJU
loratadin
Loratadin
tabl. 20x10mg
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
278, 90
467
7
R06AX13
305829
2
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100318
ZRENJANIN - U
4
STEČAJU
loratadin
Loratadin
sirup; 5mg/5ml;
bočica, 1x120ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
248, 60
levocetirizin
loratadin
467
8
R06AX13
305829
3
JUGOREMEDIJA A.D.
860881100319
ZRENJANIN - U
1
STEČAJU
loratadin
Loratadin
oralna suspenzija;
5mg/5ml; bočica,
1x120ml
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
248, 60
467
9
R06AX13
105828
0
860009701196
HEMOFARM AD
9
loratadin
Pressing
šumeće tabl.
10x10mg
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
184, 40*
468
0
R06AX17
468
1
R06AX17
Galitifen
sirup; 1mg/5ml;
bočica, 1x100ml
Galenika AD
Republika
Srbija
166, 30*
468
2
R06AX26
468
3
R06AX26
105827
1
860610487317 EXTRACTUMPHARMA
feksofenadin
9
D.O.O.
FexofEP
film tabl. 30x120mg
ExtractumPharma
ZRT.
Mađarska
567, 40
468
4
R06AX26
105835
0
860610487318 EXTRACTUMPHARMA
feksofenadin
6
D.O.O.
FexofEP
film tabl. 30x180mg
ExtractumPharma
ZRT.
Mađarska
610, 90
468
5
R06AX26
105812
5
387001000614 BOSNALIJEK D.D. 2
PREDSTAVNIŠTVO
feksofenadin
Flexofen
film tabl. 10x60mg
Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
92, 60
468
6
R06AX26
105812
3
387001000616 BOSNALIJEK D.D. 6
PREDSTAVNIŠTVO
feksofenadin
Flexofen
film tabl. 10x120mg Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
185, 20
468
7
R06AX26
105812
4
387001000618 BOSNALIJEK D.D. 0
PREDSTAVNIŠTVO
feksofenadin
Flexofen
film tabl. 10x180mg Bosnalijek D.D.
Bosna i
Hercegovina
203, 50
468
8
R06AX27
468
9
R06AX27
105826
6
860610317001 MERCK SHARP &
9
DOHME D.O.O.
desloratadin
Aerius
film tabl. 10x5mg
Schering-Plough
Labo N.V.
Belgija
417, 90
469
0
R06AX27
305826
7
860610317002 MERCK SHARP &
6
DOHME D.O.O.
desloratadin
Aerius
sirup; 0.5mg/ml;
bočica, 1x60ml
Schering Plough
Holandija
412, 70
469
1
R06AX27
205801
1
860610317043 MERCK SHARP &
9
DOHME D.O.O.
desloratadin
Aerius
oralni rastvor;
0.5mg/ml; bočica
staklena, 1x60ml
Schering-Plough
Labo N.V.
Belgija
412, 70
469
2
R06AX27
105827
7
860880810705
GALENIKA AD
5
desloratadin
Aerogal
film tableta; 5mg;
ukupno 10 kom,
blister 1x10 kom
Galenika AD
Republika
Srbija
258, 60
469
3
R06AX27
305827
8
860880810704
GALENIKA AD
8
desloratadin
Aerogal
sirup; 0.5mg/mL;
ukupno 1 kom,
Galenika AD
Republika
Srbija
379, 80
ketotifen
311445
0
860880810403
GALENIKA AD
0
ketotifen
feksofenadin
desloratadin
bočica staklena,
1x60mL
469
4
R06AX27
105826
7
860610640709 ALVOGEN PHARMA
9
D.O.O.
469
5
205801
R06AX27
3
860610640748 ALVOGEN PHARMA
8
D.O.O.
469
6
205801
R06AX27
2
860610640710 ALVOGEN PHARMA
5
D.O.O.
469
7
105800
R06AX27
1
BELUPO, LIJEKOVI I
385034301956
KOZMETIKA D.D. 9
PREDSTAVNIŠTVO
469
8
105800
R06AX27
0
BELUPO, LIJEKOVI I
385034301957
KOZMETIKA D.D. 6
PREDSTAVNIŠTVO
469
9
205801
R06AX27
4
BELUPO, LIJEKOVI I
385034301958
KOZMETIKA D.D. 3
PREDSTAVNIŠTVO
470
0
R06AX27
105827
0
470
1
R06AX27
105826
9
470
R06AX27 105866
desloratadin
desloratadin
desloratadin
desloratadin
desloratadin
desloratadin
860610674364
TEVA SERBIA D.O.O. desloratadin
7
Alvotadin
film tableta; 5mg;
ukupno 10 kom,
blister, 1 x 10 kom
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
258, 60
Alvotadin
oralni rastvor;
0.5mg/mL; ukupno
1 kom, bočica, 1 x
60 mL
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
379, 80
Alvotadin
oralni rastvor;
0.5mg/mL; ukupno
1 kom, boca, 1 x
150 mL
Alvogen Pharma
D.O.O.
Republika
Srbija
949, 50
Belerius
oralna disperzibilna
tableta; 2.5mg;
ukupno 10 kom;
blister, 1 x 10 kom
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
46, 70
Belerius
oralna disperzibilna
tableta; 5mg;
ukupno 10 kom;
blister, 1 x 10 kom
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
94, 10
Belerius
oralni rastvor;
0.5mg/mL; ukupno
1 kom, bočica, 1 x
60 mL
Belupo, Lijekovi i
kozmetika D.D.
Hrvatska
379, 80
film tableta; 5mg;
ukupno 10 kom,
blister 1 x 10 kom
Teva
Pharmaceutical
Works Private
Limited Company;
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Mađarska;
Hrvatska
158, 80
Mađarska;
Hrvatska
441, 00
Republika
160, 20*
Desloratadin Teva
860610674398
TEVA SERBIA D.O.O. desloratadin
2
Desloratadin Teva
film tableta; 5mg;
ukupno 30 kom,
blister 3 x 10 kom
Teva
Pharmaceutical
Works Private
Limited Company;
Pliva Hrvatska
D.O.O.
860006420448 ZDRAVLJE A.D.
Elaroten
film tableta; 5mg;
Zdravlje A.D.
desloratadin
2
6
6
470
3
105827
R06AX27
2
383898958611
SLAVIAMED D.O.O.
9
470
4
105827
R06AX27
4
383898958614
SLAVIAMED D.O.O.
0
470
5
105827
R06AX27
8
383898958615
SLAVIAMED D.O.O.
7
470
6
105827
R06AX27
9
383898958616
SLAVIAMED D.O.O.
4
470
7
R06AX29
470
8
R06AX29
470
9
R07AA02
ukupno 10 kom,
blister, 1 x 10 kom
desloratadin
desloratadin
desloratadin
desloratadin
Srbija
Esradin
film tableta; 5mg;
ukupno 7 kom,
blister 1 x 7 kom
Slaviamed D.O.O. u
saradnji sa Krka,
Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
182, 40*
Esradin
film tableta; 5mg;
ukupno 10 kom,
blister 1 x 10 kom
Slaviamed D.O.O. u
saradnji sa Krka,
Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
260, 00*
Esradin
film tableta; 5mg;
ukupno 14 kom,
blister 2 x 7 kom
Slaviamed D.O.O. u
saradnji sa Krka,
Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
256, 60*
Esradin
film tableta; 5mg;
ukupno 20 kom,
blister 2 x 10 kom
Slaviamed D.O.O. u
saradnji sa Krka,
Republika
Tovarna Zdravil,
Srbija
D.D., Slovenija
328, 60*
Nixar
tableta; 20mg;
ukupno 10 kom,
blister, 1 x 10 kom
Menarini-von
Heyden GmbH;
A.Menarini,
Manufacturing
Logistics And
Services S.R.L.
Nemačka;
Italija
266, 40
Curosurf
suspenzija za
endotraheopulmonal
no ukapavanje;
120mg/1.5ml;
bočica staklena,
2x1.5ml
Chiesi Farmaceutici
SPA; Chiesi
Pharmaceuticals
GmbH
Italija; Austrija
93.862,
50
Curosurf
suspenzija za
endotraheopulmonal
no ukapavanje;
240mg/3ml; bočica
Chiesi Farmaceutici
SPA; Chiesi
Pharmaceuticals
GmbH
Italija; Austrija
89.996,
80
bilastin
105827
1
401305402288
BERLIN-CHEMIE AG
7;
(MENARINI GROUP)
401305402390
– PREDSTAVNIŠTVO
7;
bilastin
poraktant alfa
471
0
011915
R07AA02
0
900563900995
EUROFARM D.O.O.
1
471
1
011915
R07AA02
1
900563900994
EUROFARM D.O.O.
4
poraktant alfa
poraktant alfa
staklena, 1x3ml
471
2
471
3
fosfolipidna frakcija
iz pluća goveda
(surfaktant)
R07AA02
R07AA02
011915
7
011915
8
426022525019
FARMIX D.O.O.
2
426022525020
FARMIX D.O.O.
8
fosfolipidna frakcija
iz pluća goveda
(surfaktant)
fosfolipidna frakcija
iz pluća goveda
(surfaktant)
Alveofact
prašak i rastvarač
za suspenziju za
endotraheopulmonal
no ukapavanje;
45mg/mL; ukupno
Lyomark Pharma
1 kom, bočica sa
GmbH
praškom i napunjeni
injekcioni špric sa
rastvaračem, 1 x
1.2 mL
Nemačka
25.068,
30
Alveofact
prašak i rastvarač
za suspenziju za
endotraheopulmonal
no ukapavanje;
45mg/mL; ukupno
Lyomark Pharma
1 kom, bočica sa
GmbH
praškom i napunjeni
injekcioni špric sa
rastvaračem, 1 x
2.4 mL
Nemačka
49.385,
80
Republika
Srbija
148, 70*
Makedonija
147, 30
Crna Gora
209, 80*
471
4
R07AA02
471
5
S
SENZORNI ORGANI - LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO
471
6
S01AA01
hloramfenikol
471
7
S01AA01
409012
1
860880810040
GALENIKA AD
7
hloramfenikol
Chloramphenicol
471
8
S01AA01
409081
6
531000120407 ALKALOID D.O.O.
5
BEOGRAD
hloramfenikol
mast za oči;
Hloramfenikol Alkaloid 10mg/g; tuba, 1x5g Alkaloid AD
(1%)
471
9
709081
S01AA01
6
860009742071
6;
HEMOFARM AD
860009740355
9;
hloramfenikol
Hloramkol
mast za oči; (1%);
ukupno 5g, , tuba,
1x5g
kapi za oči, rastvor;
5mg/ml; bočica,
1x10ml
Galenika AD
Hemomont D.O.O.
472
0
S01AA01
409081
5
472
1
S01AA11
472
2
S01AA11
472
3
S01AA12
472
4
709090
S01AA12
0
472
5
S01AA30
472
6
415025
S01AA30
0
472
7
S01AD0
3
472
8
S01AD0
3
472
9
S01AE07
860009720023
HEMOFARM AD
3
hloramfenikol
Hloramkol
mast za oči; 1%;
tuba, 1x5g
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
148, 70*
Gentokulin
kapi za oči, rastvor;
0, 3%; bočica,
1x10ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
175, 60*
Tobrex
kapi za oči, rastvor
; 3mg/ml; bočica,
1x5ml
Alcon-Couvreur
N.V.
Belgija
332, 20
Enbecin
mast za oči;
500i.j/g+ 3, 3mg/g;
Galenika AD
ukupno 5g, tuba, 1
x 5g
Republika
Srbija
101, 70*
Zovirax
mast za oči;
30mg/g; tuba,
1x4.5g
Glaxo Operations
UK Limited
Velika Britanija
803, 80
Vigamox
kapi za oči, rastvor;
5mg/mL; ukupno 1
kom, bočica sa
kapaljkom, 1 x 5
mL
Alcon-Couvreur
N.V.; Alcon Cusi
S.A.
Belgija; Španija 796, 00
Floxal
kapi za oči, rastvor;
3mg/ml;plastična
bočica sa
kapaljkom, 1x5ml
Dr.Gerhard Mann,
Chem.-Pharm.
Fabrik GmbH
Nemačka
gentamicin sulfat
709080
1
860009720002
HEMOFARM AD
8
gentamicin sulfat
tobramicin
ALCON
860610582314 PHARMACEUTICALS
2
LTD PREDSTAVNIŠTVO
tobramicin
bacitracin, neomicin
860880810060
GALENIKA AD
5
bacitracin, neomicin
aciklovir
409029
0
GLAXOSMITHKLINE
860610595437
EXPORT LIMITED 2
PREDSTAVNIŠTVO
aciklovir
moksifloksacin
473
0
S01AE07
709001
1
473
1
S01AX11
473
2
709085
S01AX11
2
860610582319
7;
860610582320
3
ALCON
PHARMACEUTICALS
LTD PREDSTAVNIŠTVO
moksifloksacin
ofloksacin
403057100141 PHARMASWISS
6
D.O.O.
ofloksacin
266, 00
473
3
S01AX11
409085
1
403057100142 PHARMASWISS
3
D.O.O.
ofloksacin
Floxal
Dr.Gerhard Mann,
mast za oči; 3mg/g;
Chem.-Pharm.
tuba, 1x3g
Fabrik GmbH
Nemačka
399, 30
473
4
S01AX11
709085
1
UNIMED PHARMA
860610583203
S.R.O. 8
PREDSTAVNIŠTVO
ofloksacin
Uniflox
kapi za uši/oči,
rastvor; 0, 3%;
bočica, 1x10 ml
Unimed Pharma
S.R.O.
Slovačka
272, 40
473
5
S01AX13
473
6
S01AX13
Marocen
kapi za oči, rastvor;
0.3%; bočica,
1x5ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
208, 50*
473
7
S01BA01
473
8
709014
S01BA01
1
ALCON
860610582308 PHARMACEUTICALS
1
LTD PREDSTAVNIŠTVO
Maxidex
kapi za oči,
suspenzija;
1mg/ml; bočica,
1x5ml
Alcon-Couvreur
N.V.
Belgija
213, 90
473
9
009015
S01BA01
1
501600720356 EWOPHARMA D.O.O.
deksametazon
1
BEOGRAD
Ozurdex
intravitrealni
Allergan
implant u
Pharmaceuticals
aplikatoru; 700mcg;
Ireland
vrećica, 1x700mcg
Irska
116.142,
00*
474
0
S01BA02
474
1
S01BA02
Hydrocortison
mast za oči; (1%);
ukupno 5 g, ; tuba,
1x5g
Galenika AD
Republika
Srbija
148, 70*
474
2
S01BA04
474
3
S01BA04
Oftalmol
kapi za oči,
suspenzija; 0, 5%;
bočica, 1x5ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
153, 50*
474
4
S01BC01
474
5
709920
S01BC01
0
Indocollyre
kapi za oči, rastvor;
1mg/ml; ukupno 5
ml, bočica sa
kapaljkom, 1x5ml
Laboratoire
Chauvin; Dr.
Gerhard Mann,
Chem. -Pharm.
Francuska;
Nemačka
538, 40
ciprofloksacin
709001
0
860009720035
HEMOFARM AD
6
ciprofloksacin
deksametazon
deksametazon
hidrokortizon
409062
0
860880810083
GALENIKA AD
4
hidrokortizon
prednizolon acetat
709075
2
860009720001
HEMOFARM AD
1
prednizolon acetat
indometacin
340093419538 PHARMASWISS
9
D.O.O.
indometacin
Fabrik GmbH
474
6
S01BC02
474
7
S01BC02
474
8
S01BC10
diklofenak
709915
0
UNIMED PHARMA
860610583206
S.R.O. 9
PREDSTAVNIŠTVO
diklofenak
Uniclophen 0, 1%
kapi za oči, rastvor;
0, 1%; bočica sa
kapaljkom, 1x10ml
Unimed Pharma
S.R.O.
Slovačka
506, 40
Nevanac
kapi za oči,
suspenzija;
1mg/mL; ukupno 1
kom, bočica sa
kapaljkom, 1 x 5
mL
Alcon-Couvreur
N.V.
Belgija
1.721, 10
nepafenak
709915
4
ALCON
860610582311 PHARMACEUTICALS
1
LTD PREDSTAVNIŠTVO
474
9
S01BC10
475
0
S01CA01
475
1
S01CA01
709092
0
403057100143 PHARMASWISS
0
D.O.O.
deksametazon,
gentamicin
Dexamytrex
kapi za oči, rastvor;
0, 1%+ 0, 5%;
bočica, 1x5ml
Dr.Gerhard Mann,
Chem.-Pharm.
Fabrik GmbH
Nemačka
359, 90
475
2
S01CA01
409092
1
403057100144 PHARMASWISS
7
D.O.O.
deksametazon,
gentamicin
Dexamytrex
mast za oči; 0,
3mg/g+ 5mg/g;
tuba, 1x3g
Dr.Gerhard Mann,
Chem.-Pharm.
Fabrik GmbH
Nemačka
279, 90
475
3
S01CA01
709081
3
860009720004
HEMOFARM AD
2
deksametazon,
gentamicin
Neodeksacin
kapi za oči, rastvor;
0, 1%+ 0, 35%;
bočica, 1x10ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
219, 90*
475
4
S01CA01
475
5
709090
S01CA01
2
ALCON
860610582312 PHARMACEUTICALS
8
LTD PREDSTAVNIŠTVO
deksametazon,
tobramicin
Tobradex
kapi za oči,
suspenzija;
1mg/ml+ 3mg/ml;
bočica, 1x5ml
Alcon-Couvreur
N.V.
Belgija
371, 40
475
6
409090
S01CA01
3
ALCON
860610582313 PHARMACEUTICALS
5
LTD PREDSTAVNIŠTVO
deksametazon,
tobramicin
Tobradex
mast za oči;
1mg/g+ 3mg/g;
tuba, 1x3.5g
Alcon-Couvreur
N.V.
Belgija
400, 20
475
7
S01CA03
nepafenak
deksametazon,
gentamicin
deksametazon,
tobramicin
bacitracin,
hidrokortizon
475
8
409042
S01CA03
0
475
9
S01EA05
476
0
S01EA05
709407
0
476
1
S01EA05
709408
0
476
2
S01EB01
476
3
S01EB01
476
4
S01EC03
476
5
Corticin
mast za oči;10
mg/g + 1000 i.j./g;
ukupno 3, 5 g,
tuba, 1 x 3, 5 g
Galenika AD
Republika
Srbija
148, 70*
501600720304 EWOPHARMA D.O.O.
brimonidin
2
BEOGRAD
Alphagan
kapi za oči; 0, 2%;
bočica, 1x5ml
Allergan
Pharmaceuticals
Ireland
Irska
734, 30*
UNIMED PHARMA
860610583204
S.R.O. 5
PREDSTAVNIŠTVO
Brimonal 0, 2%
kapi za oči, rastvor;
0, 2%; bočica sa
kapaljkom, 1x10ml
Unimed Pharma
S.R.O.
Slovačka
562, 80
Miokarpin
kapi za oči, rastvor;
2%; bočica, 1x10ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
154, 70*
Belarom
kapi za oči, rastvor;
20mg/mL; ukupno
1 kom, bočica sa
kapaljkom, 1 x 5
mL
Famar S.A.;
Pharmathen LTD.;
Stada Arzneimittel
AG
Grčka; Grčka;
Nemačka
470, 10
Ulom
kapi za oči, rastvor;
2%; bočica sa
kapaljkom, 1x5ml
Teva
Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company; Pliva
Hrvatska d.o.o.
Mađarska;
Hrvatska
482, 00
860880810053
GALENIKA AD
7
bacitracin,
hidrokortizon
brimonidin
brimonidin
pilokarpin
709403
3
860009720017
HEMOFARM AD
2
pilokarpin
dorzolamid
709606
S01EC03
1
401154802052
HEMOFARM AD
4
dorzolamid
476
6
S01EC03
709605
5
385011422417
8;
TEVA SERBIA D.O.O. dorzolamid
860610674352
4;
476
7
S01EC03
709607
0
860700002382
PROTON MED D.O.O. dorzolamid
8
Optodrop
kapi za oči, rastvor;
20mg/ml; bočica sa
kapaljkom, 1x5ml
Rafarm S.A.
Grčka
482, 00
476
8
S01EC03
709605
0
860010345330 MERCK SHARP &
1
DOHME D.O.O.
Trusopt
kapi za oči, rastvor;
20mg/ml; bočica,
1x5ml (2%)
Merck Sharp &
Dohme IDEA inc
Švajcarska
593, 50
476
9
S01EC04
477
S01EC04 709606
Azopt
kapi za oči,
Alcon-Couvreur
Belgija; Španija 910, 10
dorzolamid
brinzolamid
860610582302 ALCON
brinzolamid
0
0
9;
PHARMACEUTICALS
860610582318 LTD 0;
PREDSTAVNIŠTVO
suspenzija;
10mg/mL; ukupno
5mL, bočica sa
kapaljkom, 1x5ml
N.V.; Alcon Cusi
S.A.
477
1
S01ED01
477
2
S01ED01
709307
1
860880810310
GALENIKA AD
1
timolol
Glaumol
kapi za oči, rastvor;
5mg/ml; bočica,
1x5ml
Galenika AD
Republika
Srbija
240, 50*
477
3
S01ED01
709303
1
860009701170
HEMOFARM AD
9
timolol
Timadren
kapi za oči, rastvor;
5mg/ml; staklena
bočica, 1x5ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
240, 50*
477
4
S01ED01
709303
1
860009740661
HEMOFARM AD
1
timolol
Timadren
kapi za oči, rastvor;
5mg/ml; plastična
bočica, 1x5ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
240, 50*
477
5
S01ED01
709302
0
UNIMED PHARMA
860610583202
S.R.O. 1
PREDSTAVNIŠTVO
timolol
Unitimolol 0, 5%
kapi za oči, rastvor;
0, 5%; bočica,
1x10ml
Unimed Pharma
S.R.O.
Slovačka
351, 20
477
6
S01ED02
477
7
709311
S01ED02
0
Betoptic S
kapi za oči,
suspenzija; 2,
5mg/ml; bočica,
1x5ml
Alcon-Couvreur
N.V.
Belgija
376, 80
477
8
S01ED51
477
9
S01ED51
Cosopt
kapi za oči; 2%+
0.5%; bočica,
1x5ml
Laboratoires Merck
Sharp & DohmeChibret
Francuska
919, 00
478
0
709605
S01ED51
2
860700002381
PROTON MED D.O.O. dorzolamid, timolol
1
Optodrop-Co
kapi za oči, rastvor;
20mg/ml + 0,
5mg/ml; bočica sa
kapaljkom, 1x5ml
Rafarm S.A.
Grčka
596, 80
478
1
709918
S01ED51
5
SANDOZ
860601089320 PHARMACEUTICALS
9
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
Timoglaucon
kapi za oči, rastvor;
20mg/mL +
5mg/mL, ukupno 1
kom, bočica sa
Aeropharm GMBH
Nemačka
596, 80
timolol
betaksolol
ALCON
860610582303 PHARMACEUTICALS
6
LTD PREDSTAVNIŠTVO
betaksolol
dorzolamid, timolol
709918
0
860010345336 MERCK SHARP &
3
DOHME D.O.O.
dorzolamid, timolol
dorzolamid, timolol
kapaljkom, 1 x 5
mL
478
2
S01ED51
478
3
S01ED51
478
4
709917
S01ED51
0
478
5
S01ED51
478
6
S01ED51
478
7
S01ED51
709908
5
860610674305
TEVA SERBIA D.O.O. dorzolamid, timolol
0
Ulom plus
kapi za oči, rastvor;
20mg/mL +
5mg/mL, ukupno 1
kom, bočica sa
kapaljkom, 1 x 5
mL
Pliva Hrvatska
D.O.O.
Hrvatska
596, 80
Xalacom
kapi za oči, rastvor;
50mcg/ml+
5mg/ml; bočica,
1x2, 5ml
Pfizer
Manufacturing
Belgium NV
Belgija
842, 80
Visus plus
kapi za oči, rastvor,
50mcg/mL +
5mg/mL; ukupno 1
kom, bočica, 1 x
2.5mL
Stada Arzneimittel
AG
Nemačka
642, 00
DuoTrav
kapi za oči, rastvor;
40mcg/ml+
5mg/ml; bočica sa
kapaljkom, 1x2,
5ml
Alcon-Couvreur
N.V.
Belgija
1.685, 00
DuoTrav
kapi za oči, rastvor;
40mcg/ml +
5mg/ml; ukupno
2.5ml; bočica sa
kapaljkom, 1 x
2.5ml
Alcon Cusi S.A.
Španija
1.682, 70
Azarga
kapi za oči,
suspenzija;
10mg/ml +
5mg/ml; ukupno 5
Alcon Cusi S.A.;
Alcon-Couvreur
N.V.
Španija; Belgija 1.190, 90
latanoprost, timolol
maleat
709917
2
PFIZER H.C.P.
403454100531
CORPORATION 2
PREDSTAVNIŠTVO
401154802099
HEMOFARM AD
9
latanoprost, timolol
maleat
latanoprost, timolol
maleat
travoprost, timolol
709917
7
ALCON
860610582304 PHARMACEUTICALS
3
LTD PREDSTAVNIŠTVO
709917
7
ALCON
860610582305 PHARMACEUTICALS
0
LTD PREDSTAVNIŠTVO
478
8
S01ED51
478
9
S01ED51
479
0
709917
S01ED51
5
travoprost, timolol
travoprost, timolol
brinzolamid, timolol
860610582317
3;
860610582301
2
ALCON
PHARMACEUTICALS
LTD PREDSTAVNIŠTVO
brinzolamid, timolol
ml; bočica plastična,
1 x 5ml
479
1
timolol, bimatoprost
S01ED51
479
2
S01ED51
479
3
S01ED51
709909
0
501600720372 EWOPHARMA D.O.O.
timolol, bimatoprost
1
BEOGRAD
Ganfort
kapi za oči, rastvor;
5mg/ml+
300mcg/ml; bočica
sa kapaljkom,
1x3ml
Allergan
Pharmaceuticals
Ireland
Irska
1.581,
20*
Combigan
kapi za oči, rastvor;
5mg/mL +
2mg/mL; ukupno 1
kom, bočica sa
kapaljkom, 1 x 5
mL
Allergan
Pharmaceuticals
Ireland
Irska
1.167,
50*
Lanoprogal
kapi za oči, rastvor;
50mcg/mL; ukupno
Galenika AD
1 kom, bočica sa
kapaljkom, 1x2.5mL
Republika
Srbija
586, 50*
Latanoprost Sandoz
kapi za oči, rastvor;
50mcg/mL; ukupno
1 kom, bočica sa
kapaljkom, 1 x 2.5
mL
Nemačka
586, 50*
Latanox
kapi za oči, rastvor;
50mcg/mL; ukupno Jadran Galenski
2.5mL, bočica sa
Laboratorij D.D.
kapaljkom, 1x2.5mL
Hrvatska
585, 10
Latanox
kapi za oči, rastvor;
50mcg/mL; ukupno Jadran Galenski
3 kom, bočica sa
Laboratorij D.D.
kapaljkom, 3x2.5mL
Hrvatska
1.765, 00
Lataz
kapi za oči, rastvor;
50mcg/mL; ukupno
Grčka
586, 50*
timolol, brimonidin
479
4
S01ED51
709918
8
479
5
S01EE01
479
6
709900
S01EE01
1
501600720368 EWOPHARMA D.O.O.
timolol, brimonidin
4
BEOGRAD
latanoprost
709900
0
860880810827
GALENIKA AD
4
SANDOZ
860601089375 PHARMACEUTICALS
9
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
479
7
S01EE01
479
8
709914
S01EE01
9
JADRAN GALENSKI
385601320836
LABORATORIJ D.D –
3
PREDSTAVNIŠTVO
479
9
709914
S01EE01
8
JADRAN GALENSKI
385601320837
LABORATORIJ D.D –
0
PREDSTAVNIŠTVO
480
0
S01EE01
709914
1
latanoprost
latanoprost
latanoprost
latanoprost
860700002383
PROTON MED D.O.O. latanoprost
5
Aeropharm GMBH
Rafarm S.A.
1 kom, bočica sa
kapaljkom, 1 x 2.5
mL
480
1
S01EE01
709914
2
S01EE01
480
3
709915
S01EE01
5
UNIMED PHARMA
860610583209
S.R.O. 0
PREDSTAVNIŠTVO
480
4
709915
S01EE01
6
UNIMED PHARMA
860610583210
S.R.O. 6
PREDSTAVNIŠTVO
S01EE01
709917
1
480
6
S01EE01
709917
1
480
7
709914
S01EE01
0
480
8
S01EE03
480
S01EE03 709914
Rafarm S.A.
Grčka
1.766,
40*
Lataz
kapi za oči, rastvor;
50mcg/mL; ukupno
6 kom, bočica sa
kapaljkom, 6 x 2.5
mL
Rafarm S.A.
Grčka
3.531,
50*
Unilat
kapi za oči, rastvor;
50mcg/ml; bočica
sa kapaljkom,
1x2.5ml
Unimed Pharma
S.R.O.
Slovačka
585, 10
Unilat
kapi za oči, rastvor;
50mcg/ml; bočica
sa kapaljkom,
3x2.5ml
Unimed Pharma
S.R.O.
Slovačka
1.765, 00
Visobar
kapi za oči, rastvor;
50mcg/mL; ukupno
1 kom, bočica sa
kapaljkom, 1 x 2.5
mL
S.I.F.I. S.P.A.
Italija
585, 10
latanoprost
Visus
kapi za oči, rastvor;
50mcg/mL; ukupno
1 kom, bočica sa
kapaljkom, 1 x
2.5mL
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
586, 50*
latanoprost
Xalatan
kapi za oči, bočica,
1x2, 5ml (0, 005%)
Pfizer
Manufacturing
Belgium NV
Belgija
966, 40
Lumigan
kapi za oči, rastvor;
Allergan
Irska
1.410,
860700002384
PROTON MED D.O.O. latanoprost
2
480
2
480
5
709914
3
Lataz
kapi za oči, rastvor;
50mcg/mL; ukupno
3 kom, bočica sa
kapaljkom, 3 x 2.5
mL
860700002385
PROTON MED D.O.O. latanoprost
9
latanoprost
latanoprost
860610674351
TEVA SERBIA D.O.O. latanoprost
7
860009742121
HEMOFARM AD
8
„
PFIZER H.C.P.
CORPORATION 860600741142
PREDSTAVNIŠTVO
3“
bimatoprost
501600720344 EWOPHARMA D.O.O. bimatoprost
9
5
481
0
S01EE04
481
1
709919
S01EE04
0
481
2
S01EE05
8
BEOGRAD
0.01%; bočica sa
kapaljkom, 1x3ml
Pharmaceuticals
Ireland
90*
travoprost
ALCON
860610582315 PHARMACEUTICALS
9
LTD PREDSTAVNIŠTVO
travoprost
Travatan
kapi za oči, rastvor;
Alcon-Couvreur
0, 04mg/ml; bočica,
N.V.
1x2.5ml
Belgija
1.454, 90
Saflutan
kapi za oči, rastvor;
15mcg/ml;
kontejner
jednodozni,
30x0.3ml
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
1.769, 10
tafluprost
481
3
S01EE05
709919
5
860610620001 MERCK SHARP &
0
DOHME D.O.O.
481
4
S01FA01
481
5
S01FA01
709507
1
860009720026
HEMOFARM AD
4
atropin
Atropin
kapi za oči, rastvor;
0, 5%; bočica sa
kapaljkom, 1x10ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
181, 80*
481
6
S01FA01
709507
3
860009720027
HEMOFARM AD
1
atropin
Atropin
kapi za oči, rastvor;
1%; bočica sa
kapaljkom, 1x10ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
217, 80*
481
7
S01FA06
Chauvin
Ankerpharm GmbH
Nemačka
270, 00
tafluprost
atropin
tropikamid
481
8
S01FA06
709504
2
403057100279 PHARMASWISS
6
D.O.O.
tropikamid
Mydrum
kapi za oči, rastvor;
0.5%; ukupno 1
kom; bočica sa
kapaljkom, 1 x 10
mL
481
9
S01FA06
709503
5
UNIMED PHARMA
860610583208
S.R.O. 3
PREDSTAVNIŠTVO
tropikamid
Unitropic 1%
kapi za oči, rastvor;
10mg/ml; bočica,
1x10ml
Unimed Pharma
S.R.O.
Slovačka
369, 70
482
0
S01GA0
1
482
1
S01GA0
1
Hemokulin
kapi za oči, rastvor;
0, 03%; bočica,
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
112, 80*
nafazolin
709108
0
860009720014
HEMOFARM AD
1
nafazolin
1x10ml
482
2
S01GX0
1
482
3
S01GX0
1
709922
0
UNIMED PHARMA
860610583205
S.R.O. 2
PREDSTAVNIŠTVO
kromoglicinska
kiselina
Natrijum kromoglikat
kapi za oči, rastvor;
20mg/ml; bočica,
1x10ml
Unimed Pharma
S.R.O.
Slovačka
357, 10
482
4
S01GX0
1
709922
1
403057100148 PHARMASWISS
5
D.O.O.
kromoglicinska
kiselina
Vividrin
kapi za oči, rastvor;
20mg/ml; bočica sa
kapaljkom, 1x10ml
Dr.Gerhard Mann,
Chem.-Pharm.
Fabrik GmbH
Nemačka
341, 50
482
5
S01GX0
6
482
6
S01GX0
6
Emadine
kapi za oči, rastvor;
0, 5mg/ml; bočica,
1x5ml
Alcon-Couvreur
N.V.
Belgija
910, 60
482
7
S01GX0
7
Allergodil
kapi za oči, rastvor;
Meda Pharma
0.5mg/ml; bočica sa
GMBH & CO.KG
kapaljkom, 1x6ml
Nemačka
663, 00
Opatanol
kapi za oči, rastvor;
1mg/ml; bočica sa
kapaljkom, 1x5ml
Alcon-Couvreur
N.V.; Alcon Cusi
S.A.
Belgija; Španija 626, 30
Pana
kapi za oči, rastvor;
1mg/mL; ukupno 1
kom, bočica sa
kapaljkom, 1 x 5
mL
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
471, 40
Benoxi
kapi za oči, rastvor;
4mg/ml; bočica sa
Unimed Pharma
S.R.O.
Slovačka
317, 50
482
8
S01GX0
7
482
9
S01GX0
9
483
0
S01GX0
9
483
1
S01GX0
9
483
2
S01HA0
2
483
3
S01HA0
2
kromoglicinska
kiselina
emedastin
709916
0
ALCON
860610582306 PHARMACEUTICALS
7
LTD PREDSTAVNIŠTVO
emedastin
azelastin
709927
0
MEDA
PHARMACEUTICALS
401933860067
SWITZERLAND
3
GMBH PREDSTAVNIŠTVO
azelastin
olopatadin
709926
0
709926
1
860610582309
8;
860610582310
4
ALCON
PHARMACEUTICALS
LTD PREDSTAVNIŠTVO
860009742005
HEMOFARM AD
1
olopatadin
olopatadin
oksibuprokain
709704
0
860610583207 UNIMED PHARMA
6
S.R.O. -
oksibuprokain
PREDSTAVNIŠTVO
483
4
S01HA0
3
483
5
S01HA0
3
483
6
S01LA04
483
7
S01LA04
483
8
S01LA05
483
9
009908
S01LA05
2
484
0
S01XA..
kapaljkom, 1x10ml
tetrakain
709703
0
860009720022
HEMOFARM AD
6
tetrakain
Tetrakain
kapi za oči, rastvor;
0, 5%; bočica,
1x10ml
Hemomont D.O.O.
Crna Gora
164, 70*
Lucentis
rastvor za inj.;
10mg/ml; bočica,
1x0.23ml
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
99.655,
70
Eylea
rastvor za injekciju;
40mg/mL; ukupno
1 kom, bočica, 1 x
0.1mL
Bayer Pharma AG
Nemačka
95.915,
40
Solcoseryl
Meda Pharma
GmbH & CO.KG;
gel za oči; 8.3mg/g;
Legacy
tuba, 1x5g
Pharmaceuticals
Switzerland GmbH
Nemačka;
Švajcarska
675, 40
Otol H
kapi za uši, rastvor;
0, 1mg+ 1mg+
10mg; bočica,
1x10g
Hemofarm A.D.
Republika
Srbija
90, 60*
Dexamethasonneomycin
kapi za oči, rastvor;
(0, 1%+ 0, 35%);
bočica, 1x10ml
Galenika AD
Republika
Srbija
219, 90*
ranibizumab
009908
1
NOVARTIS PHARMA
860610354368
SERVICES INC. 4
PREDSTAVNIŠTVO
ranibizumab
aflibercept
860600791086
BAYER D.O.O.
5
aflibercept
deproteinizovani
hemodijalizat teleće
krvi
484
1
S01XA..
409904
0
484
2
S02CA01
484
3
709807
S02CA01
1
484
4
S03CA01
484
5
S03CA01
MEDA
PHARMACEUTICALS
401933860144
SWITZERLAND
1
GMBH PREDSTAVNIŠTVO
deproteinizovani
hemodijalizat teleće
krvi
tirotricin,
prednizolon,
tetrakain
860009740052
HEMOFARM AD
7
tirotricin,
prednizolon,
tetrakain
deksametazon,
neomicin
709079
1
860880810734
GALENIKA AD
5
deksametazon,
neomicin
484
6
V
OSTALO
484
7
V03AB14
protamin sulfat
484
8
V03AB14
484
9
V03AB25
485
0
V03AB25
018910
0
860610276739
ROCHE D.O.O.
5
485
1
V03AB25
018910
1
860610276740
ROCHE D.O.O.
1
485
2
V03AB35
485
3
V03AB35
018901
1
860010341978 MERCK SHARP &
9
DOHME D.O.O.
485
4
V03AB35
018901
0
860010341977 MERCK SHARP &
2
DOHME D.O.O.
485
5
V03AC03
485
6
V03AC03
118912
0
NOVARTIS PHARMA
860610354308
SERVICES INC. 0
PREDSTAVNIŠTVO
485
7
V03AC03
118912
1
485
8
V03AC03
118912
2
485
9
V03AE01
018003
0
Protamin sulfat
rastvor za inj.;
50mg/5ml; ampula,
5x5ml
Galenika AD
Republika
Srbija
1.456,
70*
flumazenil
Anexate
rastvor za inj./inf. ;
0, 5mg/5ml;
ampula, 5x5ml
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
7.737, 00
flumazenil
Anexate
rastvor za inj./inf.;
1mg/10ml; ampula,
5x10ml
F.HoffmannLaRoche Ltd
Švajcarska
10.242,
30
sugamadeks
Bridion
rastvor za inj.;
100mg/ml; bočica,
10x2ml
N.V.Organon
Holandija
94.447,
60
sugamadeks
Bridion
rastvor za inj.;
100mg/ml; bočica,
10x5ml
N.V.Organon
Holandija
230.755,
50
deferasiroks
Exjade
tabl. za oralnu
suspenziju,
28x125mg
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
20.808,
90
NOVARTIS PHARMA
860610354309
SERVICES INC. 7
PREDSTAVNIŠTVO
deferasiroks
Exjade
tabl. za oralnu
suspenziju,
28x250mg
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
40.975,
70
NOVARTIS PHARMA
860610354310
SERVICES INC. 3
PREDSTAVNIŠTVO
deferasiroks
Exjade
tabl. za oralnu
suspenziju,
28x500mg
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
82.430,
40
860880810187
GALENIKA AD
9
protamin sulfat
flumazenil
sugamadeks
deferasiroks
kalcijum-polistirensulfonat
305923
2
FRESENIUS
404624107289
MEDICAL CARE
1
SRBIJA D.O.O.
kalcijum-polistirensulfonat
Sorbisterit
prašak za
oralnu/rektalnu
Fresenius Medical
suspenziju; 759Care Deutschland
949mg/g; kontejner GmbH
višedozni, 1x500g
Nemačka
2.031, 90
Renagel
film tabl. bočica,
180x800mg
Genzyme Ireland
Limited
Irska
17.493,
80
Renvela
film tableta;
800mg; ukupno 1
kom, boca, 1 x 180
kom
Genzyme Ireland
Limited; Genzyme
Limited
Irska; Velika
Britanija
17.493,
80
Renvela
prašak za oralnu
suspenziju; 2.4g;
ukupno 60 kom,
kesica, 60 x 2.4g
Genzyme Ireland
Limited; Genzyme
Limited
Irska; Velika
Britanija
17.130,
10
OsvaRen
film tabl.; 435mg+
235mg; kontejner
za tabl., 1x180
kom.
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.274, 70
486
0
V03AE01
486
1
V03AE02
486
2
V03AE02
105923
0
860610238601 SANOFI-AVENTIS
5
D.O.O
486
3
105923
V03AE02
2
035846838902 SANOFI-AVENTIS
2
D.O.O
486
4
305923
V03AE02
3
035846886002 SANOFI-AVENTIS
6
D.O.O
486
5
V03AE04
486
6
105923
V03AE04
1
486
7
V03AF03
486
8
018403
V03AF03
4
SANDOZ
908888242903 PHARMACEUTICALS
5
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
kalcijum folinat
Calciumfolinat
„Ebewe“
rastvor za inj./ inf.;
30mg/3ml; ampula,
5x3ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
4.555, 50
486
9
018403
V03AF03
6
SANDOZ
908888244194 PHARMACEUTICALS
5
D.D. PREDSTAVNIŠTVO
kalcijum folinat
Calciumfolinat
„Ebewe“
rastvor za inj./ inf.;
50mg/5ml; ampula,
5x5ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
4.688, 20
487
0
018410
V03AF03
0
594472011017
3;
ACTAVIS D.O.O.
860610706946
3
Folcasin
rastvor za
injekciju/infuziju;
30mg/10ml;
ukupno 1 kom;
S.C. SindanPharma S.R.L.;
Actavis Italy S.p.A.
Rumunija;
Italija
249, 50*
sevelamer
sevelamer
sevelamer
sevelamer
kalcijum-acetat,
magnezijumkarbonat
FRESENIUS
404624107271
MEDICAL CARE
6
SRBIJA D.O.O.
kalcijum-acetat,
magnezijumkarbonat
kalcijum folinat
kalcijum folinat
bočica staklena, 1 x
10ml
018402
7
PFIZER H.C.P.
403454100819
CORPORATION 1
PREDSTAVNIŠTVO
487
1
V03AF03
487
2
V03AF06
487
3
018409
V03AF06
0
403735301285
QUATALIA D.O.O.
1
487
4
018409
V03AF06
1
403735301286
QUATALIA D.O.O.
8
487
5
018409
V03AF06
2
403735301287
QUATALIA D.O.O.
5
487
6
018409
V03AF06
4
403735301289
QUATALIA D.O.O.
9
487
7
V03AN0
1
487
8
V03AN0
1
911903
0
860610379520 MESSER TEHNOGAS
5
A.D.
487
9
V03AN0
1
911902
9
860610379521 MESSER TEHNOGAS
2
A.D.
488
0
V03AN0
1
911902
8
860610379522 MESSER TEHNOGAS
9
A.D.
kalcijum folinat
Leucovorin Calcium
rastvor za inj.im/ iv
; 50mg/5ml;
ampula, 10x5ml
Pfizer (Perth) Pty.
Limited
Australija
3.576, 10
Sodiofolin
rastvor za inj./inf.;
100mg/2ml; bočica,
1x2ml
Medac Gesellschaft
fur klinische
Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
2.762, 10
Sodiofolin
rastvor za inj./inf.;
200mg/4ml; bočica,
1x4ml
Medac Gesellschaft
fur klinische
Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
5.524, 00
Sodiofolin
rastvor za inj./inf.;
300mg/6ml; bočica,
1x6ml
Medac Gesellschaft
fur klinische
Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
8.285, 90
Sodiofolin
rastvor za inj./inf.;
400mg/8ml; bočica,
1x8ml
Medac Gesellschaft
fur klinische
Spezialpraparate
M.B.H.
Nemačka
11.047,
70
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
komprimovani;
100% v/v; boca,
1x0.33 l-150 bar
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
156, 70
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
komprimovani;
100% v/v; boca,
1x0.5 l-150 bar
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
187, 90
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
komprimovani;
100% v/v; boca,
1x1 l-150 bar
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
217, 20
dinatrijum-folinat
dinatrijum-folinat
dinatrijum-folinat
dinatrijum-folinat
dinatrijum-folinat
kiseonik
kiseonik
kiseonik
kiseonik
488
1
V03AN0
1
911902
7
860610379523 MESSER TEHNOGAS
6
A.D.
488
2
V03AN0
1
911902
6
860610379524 MESSER TEHNOGAS
3
A.D.
488
3
V03AN0
1
911902
5
860610379525 MESSER TEHNOGAS
0
A.D.
488
4
V03AN0
1
911902
4
860610379526 MESSER TEHNOGAS
7
A.D.
488
5
V03AN0
1
911902
3
860610379527 MESSER TEHNOGAS
4
A.D.
488
6
V03AN0
1
911902
3
860610379527 MESSER TEHNOGAS
4
A.D.
488
7
V03AN0
1
911902
2
860610379528 MESSER TEHNOGAS
1
A.D.
488
8
V03AN0
1
911902
1
860610379529 MESSER TEHNOGAS
8
A.D.
488
9
V03AN0
1
911902
1
860610379529 MESSER TEHNOGAS
8
A.D.
489
0
V03AN0
1
911902
0
860610379530 MESSER TEHNOGAS
4
A.D.
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
komprimovani;
100% v/v; boca,
1x2 l-150 bar
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
245, 20
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
komprimovani;
100% v/v; boca,
1x3 l-150 bar
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
182, 70
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
komprimovani;
100% v/v; boca,
1x4 l-150 bar
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
245, 20
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
komprimovani;
100% v/v; boca,
1x5 l-150 bar
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
285, 20
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
komprimovani;
100% v/v; boca,
1x10 l-150 bar
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
335, 50
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
komprimovani;
100% v/v; boca,
1x10 l-200 bar
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
447, 50
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
komprimovani;
100% v/v; boca,
1x27 l-150 bar
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
927, 00
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
komprimovani;
100% v/v; boca,
1x40 l-150 bar
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
1.225, 40
kiseonik
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
komprimovani;
100% v/v; boca,
1x40 l-200 bar
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
1.637, 80
kiseonik
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
komprimovani;
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
1.542, 60
kiseonik
kiseonik
kiseonik
kiseonik
kiseonik
kiseonik
kiseonik
kiseonik
100% v/v; boca,
1x50 l-150 bar
489
1
V03AN0
1
911902
0
860610379530 MESSER TEHNOGAS
4
A.D.
489
2
V03AN0
1
911900
1
860610379519 MESSER TEHNOGAS
9
A.D.
489
3
V03AN0
1
489
4
V03AN0
1
911901
6
860610379502 MESSER TEHNOGAS
1
A.D.
489
5
V03AN0
1
911901
5
860610379503 MESSER TEHNOGAS
8
A.D.
489
6
V03AN0
1
911901
4
860610379504 MESSER TEHNOGAS
5
A.D.
489
7
V03AN0
1
489
8
V03AN0
1
911901
2
860610379506 MESSER TEHNOGAS
9
A.D.
489
9
V03AN0
1
911903
3
860610379560 MESSER TEHNOGAS
1
A.D.
MESSER TEHNOGAS
A.D.
MESSER TEHNOGAS
A.D.
kiseonik
kiseonik
kiseonik
kiseonik
kiseonik
kiseonik
kiseonik
kiseonik
kiseonik
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
komprimovani;
100% v/v; boca,
1x50 l-200 bar
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
2.061, 60
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner, 1x180 l
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
13.821,
60
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner, 1x2m³
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
60.175,
10
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner, 1x3m³
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
90.262,
80
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner, 1x5m³
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
150.437,
90
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner, 1x6m³
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
180.525,
60
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner, 1x8m³
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
240.700,
80
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner, 1x10m³
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
300.876,
00
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner, 1x11m³
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
353.272,
40
490
0
V03AN0
1
911901
1
860610379507 MESSER TEHNOGAS
6
A.D.
490
1
V03AN0
1
911901
0
860610379508 MESSER TEHNOGAS
3
A.D.
490
2
V03AN0
1
911900
9
860610379509 MESSER TEHNOGAS
0
A.D.
490
3
V03AN0
1
490
4
V03AN0
1
911900
7
860610379511 MESSER TEHNOGAS
3
A.D.
490
5
V03AN0
1
911900
6
860610379512 MESSER TEHNOGAS
0
A.D.
490
6
V03AN0
1
490
7
V03AN0
1
911903
2
860610379559 MESSER TEHNOGAS
5
A.D.
490
8
V03AN0
1
911900
4
860610379514 MESSER TEHNOGAS
4
A.D.
490
9
V03AN0
1
911900
3
860610379515 MESSER TEHNOGAS
1
A.D.
MESSER TEHNOGAS
A.D.
MESSER TEHNOGAS
A.D.
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner, 1x12m³
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
361.051,
10
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner, 1x13m³
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
391.138,
60
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner, 1x14m³
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
421.226,
30
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner, 1x15m³
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
451.313,
90
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner, 1x16m³
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
481.401,
60
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner, 1x17m³
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
511.489,
10
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner, 1x18m3
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
541.576,
70
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner, 1x20m3
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
601.654,
80
kiseonik
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner, 1x33m3
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
992.890,
60
kiseonik
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
1.233.59
1, 50
kiseonik
kiseonik
kiseonik
kiseonik
kiseonik
kiseonik
kiseonik
kiseonik
100% v/v;
kontejner, 1x41m3
491
0
491
1
491
2
V03AN0
1
V03AN0
1
V03AN0
1
911900
2
911903
1
911901
8
860610379516 MESSER TEHNOGAS
8
A.D.
860610379561 MESSER TEHNOGAS
8
A.D.
860610379517 MESSER TEHNOGAS
5
A.D.
kiseonik
kiseonik
kiseonik
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner, 1x50m3
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
1.504.37
9, 70
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner za
transport, 1x10m3
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
321.156,
70
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner za
transport, 1x15m3
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
451.313,
90
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner za
transport, 1x20m3
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
601.752,
00
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner, 1x36l
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
5.478, 50
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner, 1x46l
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
7.208, 70
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner, 1x600l
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
41.370,
50
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
47.011,
70
Linde gas Srbija
Republika
170, 60
491
3
V03AN0
1
911901
9
860610379518 MESSER TEHNOGAS
2
A.D.
491
4
V03AN0
1
911900
8
860610379510 MESSER TEHNOGAS
6
A.D.
491
5
V03AN0
1
911900
5
860610379513 MESSER TEHNOGAS
7
A.D.
491
6
V03AN0
1
911901
7
860610379501 MESSER TEHNOGAS
4
A.D.
491
7
V03AN0
1
911901
3
860610379505 MESSER TEHNOGAS
2
A.D.
kiseonik
Medicinski kiseonik
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v;
kontejner, 1x1000l
491
V03AN0
911902
860600823010 LINDE GAS SRBIJA
kiseonik
Medicinski kiseonik
medicinski gas;
kiseonik
kiseonik
kiseonik
kiseonik
8
1
6
8
INDUSTRIJA
GASOVA A.D.
99.5% v/v; 3 l,
boca
Industrija gasova
A.D.
491
9
V03AN0
1
911902
3
LINDE GAS SRBIJA
860600823011
INDUSTRIJA
5
GASOVA A.D.
kiseonik
492
0
V03AN0
1
911902
1
LINDE GAS SRBIJA
860600823012
INDUSTRIJA
2
GASOVA A.D.
492
1
V03AN0
1
911902
0
492
2
V03AN0
1
492
3
Srbija
Medicinski kiseonik
medicinski gas;
99.5% v/v; 10 l,
boca
Linde gas Srbija
Industrija gasova
A.D.
Republika
Srbija
319, 70
kiseonik
Medicinski kiseonik
medicinski gas;
99.5% v/v; 40 l,
boca
Linde gas Srbija
Industrija gasova
A.D.
Republika
Srbija
1.441, 80
LINDE GAS SRBIJA
860600823013
INDUSTRIJA
9
GASOVA A.D.
kiseonik
Medicinski kiseonik
medicinski gas;
99.5% v/v; 50 l,
boca
Linde gas Srbija
Industrija gasova
A.D.
Republika
Srbija
1.441, 80
911904
5
LINDE GAS SRBIJA
860600823005
INDUSTRIJA
4
GASOVA A.D.
kiseonik
Medicinski kiseonik
medicinski gas;
99.5% v/v; 180 l,
palet rezervoar
Linde gas Srbija
Industrija gasova
A.D.
Republika
Srbija
76, 80/kg
V03AN0
1
911904
3
LINDE GAS SRBIJA
860600823004
INDUSTRIJA
7
GASOVA A.D.
kiseonik
Medicinski kiseonik
medicinski gas;
99.5% v/v; 660 l,
palet rezervoar
Linde gas Srbija
Industrija gasova
A.D.
Republika
Srbija
62, 70/kg
492
4
V03AN0
1
911904
4
LINDE GAS SRBIJA
860600823001
INDUSTRIJA
6
GASOVA A.D.
kiseonik
Medicinski kiseonik
medicinski gas;
Linde gas Srbija
99.5% v/v; 14000 l, Industrija gasova
cisterna
A.D.
Republika
Srbija
30, 20/kg
492
5
V03AN0
2
492
6
V03AN0
2
911905
2
LINDE GAS SRBIJA
860600823030
INDUSTRIJA
6
GASOVA A.D.
ugljen-dioksid
Medicinski
ugljendioksid
medicinski gas;
99.5% v/v; 1kg,
boca
Linde gas Srbija
Industrija gasova
A.D.
Republika
Srbija
126, 90
492
7
V03AN0
2
911905
1
LINDE GAS SRBIJA
860600823031
INDUSTRIJA
3
GASOVA A.D.
ugljen-dioksid
Medicinski
ugljendioksid
medicinski gas;
99.5% v/v; 10kg,
boca
Linde gas Srbija
Industrija gasova
A.D.
Republika
Srbija
971, 70
492
8
V03AN0
2
911905
0
LINDE GAS SRBIJA
860600823032
INDUSTRIJA
0
GASOVA A.D.
ugljen-dioksid
Medicinski
ugljendioksid
medicinski gas;
99.5% v/v; 30kg,
boca
Linde gas Srbija
Industrija gasova
A.D.
Republika
Srbija
2.538, 50
492
9
V03AN0
2
911930
7
860610379531 MESSER TEHNOGAS
1
A.D.
ugljen-dioksid
Medicinski
ugljendioksid
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v; 1kg,
boca
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
126, 90
493
0
V03AN0
2
911930
1
860610379532 MESSER TEHNOGAS
8
A.D.
ugljen-dioksid
Medicinski
ugljendioksid
medicinski gas,
delimično tečni;
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
253, 80
ugljen-dioksid
100% v/v; 2kg,
boca
ugljen-dioksid
Medicinski
ugljendioksid
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v; 4kg,
boca
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
507, 50
ugljen-dioksid
Medicinski
ugljendioksid
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v; 7, 5kg,
boca
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
728, 70
ugljen-dioksid
Medicinski
ugljendioksid
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v; 10kg,
boca
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
971, 70
ugljen-dioksid
Medicinski
ugljendioksid
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v; 25kg,
boca
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
2.115, 60
ugljen-dioksid
Medicinski
ugljendioksid
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v; 30kg,
boca
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
2.538, 50
ugljen-dioksid
Medicinski
ugljendioksid
medicinski gas,
delimično tečni;
100% v/v; 37, 5kg,
boca
Messer Tehnogas
A.D.
Republika
Srbija
3.173, 30
azot-suboksid
Medicinski diazotoksid
medicinski gas;
98% v/v; 3kg, boca
Linde gas Srbija
Industrija gasova
A.D.
Republika
Srbija
1.504, 40
LINDE GAS SRBIJA
860600823021
INDUSTRIJA
4
GASOVA A.D.
azot-suboksid
medicinski gas;
Medicinski diazotoksid 98% v/v; 10kg,
boca
Linde gas Srbija
Industrija gasova
A.D.
Republika
Srbija
4.387, 70
LINDE GAS SRBIJA
860600823022
INDUSTRIJA
1
GASOVA A.D.
azot-suboksid
medicinski gas;
Medicinski diazotoksid 98% v/v; 40kg,
boca
Linde gas Srbija
Industrija gasova
A.D.
Republika
Srbija
17.551,
10
493
1
V03AN0
2
911930
5
860610379533 MESSER TEHNOGAS
5
A.D.
493
2
V03AN0
2
911930
6
860610379534 MESSER TEHNOGAS
2
A.D.
493
3
V03AN0
2
911930
0
860610379535 MESSER TEHNOGAS
9
A.D.
493
4
V03AN0
2
911930
2
860610379536 MESSER TEHNOGAS
6
A.D.
493
5
V03AN0
2
911930
3
860610379537 MESSER TEHNOGAS
3
A.D.
493
6
V03AN0
2
911930
4
860610379538 MESSER TEHNOGAS
0
A.D.
493
7
V03AN0
4
493
8
V03AN0
4
908002
1
LINDE GAS SRBIJA
860600823020
INDUSTRIJA
7
GASOVA A.D.
493
9
V03AN0
4
908002
2
494
0
V03AN0
4
908002
3
azot-suboksid
prečišćeni proteinski
derivat tuberkulina
za humanu
upotrebu
494
1
V04CF01
494
2
001207
V04CF01
0
494
3
V04CX..
494
4
494
5
494
6
V04CX..
V04CX..
V04CX..
494
7
V04CX..
494
8
V07AB..
494
9
V07AB..
INSTITUT ZA
860500170005 VIRUSOLOGIJU,
2
VAKCINE I SERUME
„TORLAK“
prečišćeni proteinski
derivat tuberkulina
PPD-T tuberkulin
za humanu
upotrebu
rastvor za inj.;
3ij/0, 1ml ; bočica
10x2, 5ml
Institut za
virusologiju,
vakcine i
serume“Torlak“
Republika
Srbija
21.095,
30
Helicobacter Test
INFAI
prašak za oralni
rastvor; ukupno 1
kom, tegla, 1x45mg
(za masenu
spektrometriju)
Infai, Institut für
Biomedizinische
Analytik und NMR
Imaging GmbH
Nemačka
1.703, 40
Helicobacter Test
INFAI
prašak za oralni
rastvor; ukupno 1
kom, tegla, 1x75mg
(za masenu
spektrometriju)
Infai, Institut für
Biomedizinische
Analytik und NMR
Imaging GmbH
Nemačka
2.449, 60
Helicobacter Test
INFAI
prašak za oralni
rastvor; ukupno 1
kom, tegla, 1x75mg
(za infracrvenu
spektroskopiju)
Infai, Institut für
Biomedizinische
Analytik und NMR
Imaging GmbH
Nemačka
2.449, 60
Helicobacter Test
INFAI
prašak za oralni
rastvor; ukupno 50
kom, tegla,
50x75mg (za
infracrvenu
spektroskopiju)
Infai, Institut für
Biomedizinische
Analytik und NMR
Imaging GmbH
Nemačka
110.918,
90
Voda za injekcije
rastvarač za
parenteralnu
upotrebu; 250ml;
kesa 1x250ml
Bieffe Medital S.A.;
Baxter Healthcare
LTD; Baxter S.A.;
Baxter Healthcare
S.A.
Španija;Velika
Britanija;Belgij
a; Irska
74, 80
urea-13C
319101
1
319101
2
319101
3
319101
4
403788397046 MAGNA PHARMACIA
1
D.O.O.
403788397045 MAGNA PHARMACIA
4
D.O.O.
403788397047 MAGNA PHARMACIA
8
D.O.O.
403788397048 MAGNA PHARMACIA
5
D.O.O.
urea-13C
urea-13C
urea-13C
urea-13C
voda za injekcije
017604
3
541376032459
DIACELL D.O.O.
3
voda za injekcije
495
0
495
1
V07AB..
V07AB..
017604
4
017604
5
541376024157
DIACELL D.O.O.
9
541376027764
DIACELL D.O.O.
6
voda za injekcije
voda za injekcije
Voda za injekcije
rastvarač za
parenteralnu
upotrebu; 500ml;
kesa 1x500ml
Bieffe Medital S.A.;
Baxter Healthcare
LTD; Baxter S.A.;
Baxter Healthcare
S.A.
Španija;Velika
Britanija;Belgij
a; Irska
94, 90
Voda za injekcije
rastvarač za
parenteralnu
upotrebu; 1000ml;
kesa 1x1000ml
Bieffe Medital S.A.;
Baxter Healthcare
LTD; Baxter S.A.;
Baxter Healthcare
S.A.
Španija;Velika
Britanija;Belgij
a; Irska
171, 30
Telebrix Gastro
rastvor za oralnu i
rektalnu primenu;
66, 03g/100ml;
bočica, 1x100ml
(300mg I/ml)
Guerbet
Francuska
769, 00
V08AA05
joksitalaminska
kiselina
(joksitalamat
natrijum,
joksitalamat
meglumin)
495
3
V08AA05
joksitalaminska
kiselina
(joksitalamat
natrijum,
joksitalamat
meglumin)
495
4
V08AB02
495
5
V08AB02
019921
0
860600708402 PHARMASWISS
3
D.O.O.
joheksol
Omnipaque
rastvor za inj.;
300mg I/ml; boca
plastična, 10x50ml
GE HealthCare
Ireland
Irska
18.578,
60
495
6
V08AB02
019921
1
860600708403 PHARMASWISS
0
D.O.O.
joheksol
Omnipaque
rastvor za inj.;
GE HealthCare
300mg I/ml; boca
Ireland
plastična, 10x100ml
Irska
34.646,
80
495
7
V08AB02
019921
4
860600708404 PHARMASWISS
7
D.O.O.
joheksol
Omnipaque
rastvor za inj.;
350mg I/ml; boca
plastična, 10x50ml
GE HealthCare
Ireland
Irska
15.493,
70
495
8
V08AB02
019921
5
860600708405 PHARMASWISS
4
D.O.O.
joheksol
Omnipaque
rastvor za inj.;
GE HealthCare
350mg I/ml; boca
Ireland
plastična, 10x100ml
Irska
30.987,
60
495
9
V08AB02
019921
7
860600708406 PHARMASWISS
1
D.O.O.
joheksol
Omnipaque
rastvor za inj.;
350mg I/ml; boca
Irska
77.064,
40
495
2
219436
2
860610625607 EMPORIO MEDICAL
9
D.O.O.
joheksol
GE HealthCare
Ireland
plastična, 10x200ml
496
0
V08AB03
496
1
V08AB03
019435
0
860610625608 EMPORIO MEDICAL
6
D.O.O.
joksaglat meglumin,
joksaglat natrijum
Hexabrix 320
rastvor za inj. ;
320mg I/ml; bočica, Guerbet
1x50ml
Francuska
1.462, 80
496
2
V08AB03
019435
1
860610625609 EMPORIO MEDICAL
3
D.O.O.
joksaglat meglumin,
joksaglat natrijum
Hexabrix 320
rastvor za inj.;
320mg I/ml; bočica, Guerbet
1x100ml
Francuska
2.777, 90
496
3
V08AB05
496
4
V08AB05
019429
2
860010349217
BAYER D.O.O.
1
jopromid
Ultravist 300
rastvor za inf.; 623,
4mg/ml; bočica,
10x50ml
Schering AG
Nemačka
19.726,
40
496
5
V08AB05
019429
3
860010349218
BAYER D.O.O.
8
jopromid
Ultravist 300
rastvor za inf.; 623,
4mg/ml; bočica,
10x100ml
Schering AG
Nemačka
38.199,
40
496
6
V08AB05
019425
5
860010349219
BAYER D.O.O.
5
jopromid
Ultravist 370
rastvor za inf.; 768,
86mg/ml; bočica,
10x50ml
Schering AG
Nemačka
21.972,
60
496
7
V08AB05
019425
8
860010349220
BAYER D.O.O.
1
jopromid
Ultravist 370
rastvor za inf.; 768,
86mg/ml; bočica,
10x100ml
Schering AG
Nemačka
43.902,
50
496
8
V08AB05
019425
7
860010349246
BAYER D.O.O.
1
jopromid
Ultravist 370
rastvor za inf.; 768,
86mg/ml; boca,
10x200ml
Schering AG
Nemačka
86.892,
10
496
9
V08AB05
019425
9
860600791049
BAYER D.O.O.
0
jopromid
Ultravist 370
rastvor za inf.; 768,
86mg/ml; boca,
8x500ml
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
173.630,
90
497
0
V08AB07
Optiray 300
rastvor za
injekciju/infuziju;
300mg I/mL;
ukupno 10 kom,
boca, 10 x 50 mL
Mallinckrodt Canada
Kanada
ULC
497
1
V08AB07
joksaglat meglumin,
joksaglat natrijum
jopromid
joversol
019940
6
808223130501
MEDICOM D.O.O.
9
joversol
17.251,
20
497
2
497
3
497
4
497
5
497
6
497
7
V08AB07
V08AB07
V08AB07
V08AB07
V08AB07
V08AB07
019941
1
019941
3
019941
2
019941
5
019941
6
019940
7
808223130751
MEDICOM D.O.O.
8
808223131001
MEDICOM D.O.O.
3
808223131501
MEDICOM D.O.O.
8
808223132001
MEDICOM D.O.O.
2
808223138401
MEDICOM D.O.O.
4
808223150501
MEDICOM D.O.O.
3
497
8
V08AB07
019940
8
808223151001
MEDICOM D.O.O.
7
497
9
019940
V08AB07
9
808223152001
MEDICOM D.O.O.
6
joversol
joversol
joversol
joversol
joversol
joversol
joversol
joversol
Optiray 300
rastvor za
injekciju/infuziju;
300mg I/mL;
ukupno 10 kom,
boca, 10 x 75 mL
Mallinckrodt Canada
Kanada
ULC
26.221,
90
Optiray 300
rastvor za
injekciju/infuziju;
300mg I/mL;
ukupno 10 kom,
boca, 10 x 100 mL
Mallinckrodt Canada
Kanada
ULC
33.639,
90
Optiray 300
rastvor za
injekciju/infuziju;
300mg I/mL;
ukupno 10 kom,
boca, 10 x 150 mL
Mallinckrodt Canada
Kanada
ULC
51.132,
60
Optiray 300
rastvor za
injekciju/infuziju;
300mg I/mL;
ukupno 10 kom,
boca, 10 x 200 mL
Mallinckrodt Canada
Kanada
ULC
65.597,
90
Optiray 300
rastvor za
injekciju/infuziju;
300mg I/mL;
ukupno 5 kom,
boca, 5 x 500 mL
Mallinckrodt Canada
Kanada
ULC
63.916,
10
Optiray 350
rastvor za
injekciju/infuziju;
350mg I/mL;
ukupno 10 kom,
boca, 10 x 50 mL
Mallinckrodt Canada
Kanada
ULC
17.251,
20
Optiray 350
rastvor za
injekciju/infuziju;
350mg I/mL;
ukupno 10 kom,
boca, 10 x 100 mL
Mallinckrodt Canada
Kanada
ULC
33.639,
90
Optiray 350
rastvor za
injekciju/infuziju;
350mg I/mL;
ukupno 10 kom,
Mallinckrodt Canada
Kanada
ULC
65.597,
90
boca, 10 x 200 mL
498
0
V08AB07
498
1
V08AB09
498
2
498
3
498
4
V08AB09
V08AB09
V08AB09
019941
0
808223138406
MEDICOM D.O.O.
9
joversol
Optiray 350
rastvor za
injekciju/infuziju;
350mg I/mL;
ukupno 5 kom,
boca, 5 x 500 mL
Mallinckrodt Canada
Kanada
ULC
63.916,
10
Visipaque
270mg I/mL;
rastvor za injekciju;
ukupno 10 kom,
boca plastična, 10 x
50 mL
GE HealthCare AS;
GE HealthCare
Ireland
Norveška; Irska
19.272,
20
Visipaque
270mg I/mL;
rastvor za injekciju;
ukupno 10 kom,
boca plastična, 10 x
100 mL
GE HealthCare AS;
GE HealthCare
Ireland
Norveška; Irska
38.047,
20
Visipaque
320mg I/mL;
rastvor za injekciju;
ukupno 10 kom,
boca plastična, 10 x
50 mL
GE HealthCare AS;
GE HealthCare
Ireland
Norveška; Irska
23.415,
70
Visipaque
320mg I/mL;
rastvor za injekciju;
ukupno 10 kom,
boca plastična, 10 x
100 mL
GE HealthCare AS;
GE HealthCare
Ireland
Norveška; Irska
46.595,
20
Visipaque
rastvor za inj.;
550mg/ml=270mg
I/ml; bočica,
10x20ml
GE HealthCare AS;
GE HealthCare
Ireland
Norveška; Irska
7.710,
30*
GE HealthCare AS;
GE HealthCare
Ireland
Norveška; Irska
19.273,
60*
GE HealthCare AS;
GE HealthCare
Norveška; Irska
9.367,
70*
jodiksanol
019946
7
860600708461
0;
PHARMASWISS
860600708457 D.O.O.
3
019946
8
860600708462
7;
PHARMASWISS
860600708458 D.O.O.
0
019946
5
860600708463
4;
PHARMASWISS
860600708459 D.O.O.
7
jodiksanol
jodiksanol
jodiksanol
498
5
V08AB09
019946
6
860600708464
1;
PHARMASWISS
860600708460 D.O.O.
3
498
6
019946
V08AB09
0
860600708391
0;
PHARMASWISS
860600708386 D.O.O.
6
498
7
019946
V08AB09
1
860600708392
7;
PHARMASWISS
860600708387 D.O.O.
3
jodiksanol
Visipaque
rastvor za inj.;
550mg/ml=270mg
joda/ml; bočica,
10x50ml
498
8
V08AB09
019946
2
860600708393 PHARMASWISS
4;
D.O.O.
jodiksanol
Visipaque
rastvor za inj.;
652mg/ml=320mg
jodiksanol
jodiksanol
860600708388
0
I/ml; bočica,
10x20ml
Visipaque
rastvor za inj.;
625mg/ml=320mg
joda/ml; bočica,
10x50ml
GE HealthCare AS;
GE HealthCare
Ireland
Norveška; Irska
23.417,
10*
Visipaque
rastvor za inj.;
625mg/ml=320mg
joda/ml; bočica,
10x100ml
GE HealthCare AS;
GE HealthCare
Ireland
Norveška; Irska
46.596,
60*
Iomeron 300
rastvor za injekciju;
300mg I/mL;
ukupno 1 kom,
bočica staklena, 1 x
50mL
Patheon Italia
S.P.A.
Italija
2.121, 20
Iomeron 300
rastvor za injekciju;
300mg I/mL;
Patheon Italia
ukupno 1 kom, boca S.P.A.
staklena, 1 x 100mL
Italija
4.065, 40
Iomeron 300
rastvor za injekciju;
300mg I/mL;
Patheon Italia
ukupno 1 kom, boca S.P.A.
staklena, 1 x 200mL
Italija
7.685, 10
Iomeron 300
rastvor za injekciju;
300mg I/mL;
Patheon Italia
ukupno 1 kom, boca S.P.A.
staklena, 1 x 500mL
Italija
22.892,
80
Iomeron 350
rastvor za injekciju;
350mg I/mL;
ukupno 1 kom,
bočica staklena, 1 x
50mL
Patheon Italia
S.P.A.
Italija
2.461, 30
Iomeron 350
rastvor za injekciju;
350mg I/mL;
Patheon Italia
ukupno 1 kom, boca S.P.A.
staklena, 1 x 100mL
Italija
4.718, 90
498
9
019946
V08AB09
3
860600708394
1;
PHARMASWISS
860600708389 D.O.O.
7
499
0
019946
V08AB09
4
860600708395
8;
PHARMASWISS
860600708390 D.O.O.
3
499
1
V08AB10
jodiksanol
jodiksanol
Ireland
jomeprol
499
2
V08AB10
019947
4
803295358132 MARK MEDICAL
1
D.O.O.
499
3
019947
V08AB10
7
803295358133 MARK MEDICAL
8
D.O.O.
499
4
019947
V08AB10
9
803295358137 MARK MEDICAL
6
D.O.O.
499
5
019947
V08AB10
8
803295358134 MARK MEDICAL
5
D.O.O.
499
6
V08AB10
019946
9
803295358135 MARK MEDICAL
2
D.O.O.
499
7
019947
V08AB10
1
803295358136 MARK MEDICAL
9
D.O.O.
jomeprol
jomeprol
jomeprol
jomeprol
jomeprol
jomeprol
499
8
019947
V08AB10
3
803295358138 MARK MEDICAL
3
D.O.O.
499
9
019947
V08AB10
2
803295358139 MARK MEDICAL
0
D.O.O.
jomeprol
jomeprol
Iomeron 350
rastvor za injekciju;
350mg I/mL;
Patheon Italia
ukupno 1 kom, boca S.P.A.
staklena, 1 x 200mL
Italija
8.552, 90
Iomeron 350
rastvor za injekciju;
350mg I/mL;
Patheon Italia
ukupno 1 kom, boca S.P.A.
staklena, 1 x 500mL
Italija
26.143,
80
Iomeron 400
rastvor za injekciju;
400mg I/mL;
ukupno 1 kom,
bočica staklena, 1 x
50mL
Patheon Italia
S.P.A.
Italija
2.853, 80
Iomeron 400
rastvor za injekciju;
400mg I/mL;
Patheon Italia
ukupno 1 kom, boca S.P.A.
staklena, 1 x 100mL
Italija
5.383, 90
Iomeron 400
rastvor za injekciju;
400mg I/mL;
Patheon Italia
ukupno 1 kom, boca S.P.A.
staklena, 1 x 200mL
Italija
10.097,
00
Iomeron 400
rastvor za injekciju;
400mg I/mL;
Patheon Italia
ukupno 1 kom, boca S.P.A.
staklena, 1 x 500mL
Italija
27.189,
50
500
0
V08AB10
019946
5
803295358140 MARK MEDICAL
6
D.O.O.
500
1
019946
V08AB10
6
803295358141 MARK MEDICAL
3
D.O.O.
500
2
019946
V08AB10
8
803295358142 MARK MEDICAL
0
D.O.O.
500
3
019946
V08AB10
7
803295358143 MARK MEDICAL
7
D.O.O.
500
4
V08AB11
500
5
V08AB11
019948
0
860610625601 EMPORIO MEDICAL
7
D.O.O.
jobitridol
Xenetix 300
rastvor za inj.; 65,
Guerbet
81g; bočica, 1x50ml
Francuska
2.171, 70
500
6
V08AB11
019948
1
860610625602 EMPORIO MEDICAL
4
D.O.O.
jobitridol
Xenetix 300
rastvor za inj.; 65,
81g; bočica,
1x100ml
Guerbet
Francuska
4.282, 70
500
7
V08AB11
019948
2
860610625603 EMPORIO MEDICAL
1
D.O.O.
jobitridol
Xenetix 350
rastvor za inj.; 76,
Guerbet
78g; bočica, 1x50ml
Francuska
2.378, 40
500
8
V08AB11
019948
3
860610625604 EMPORIO MEDICAL
8
D.O.O.
jobitridol
Xenetix 350
rastvor za inj.; 76,
78g; bočica,
1x100ml
Francuska
4.683, 10
jomeprol
jomeprol
jomeprol
jomeprol
jobitridol
Guerbet
500
9
V08BA02
501
0
319210
V08BA02
1
501
1
V08CA01
501
2
V08CA01
019943
0
860010349221
BAYER D.O.O.
8
501
3
V08CA01
019901
5
501
4
V08CA01
501
5
barijum sulfat
Barijum sulfat
oralna/rektalna
suspenzija; 1g/ml;
kontejner plastični,
1x5 lit
Hemofarm D.O.O.
Republika
Srbija
4.161, 30
gadopentetska
kiselina
Magnevist
rastvor za inj.; 469,
01mg/ml; bočica,
10x20ml
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
62.969,
90
425033560001
FARMAMEDIJA
7
gadopentetska
kiselina
Magnegita 500
rastvor za inj.;
500μmol/ml;
bočica, 1x5ml
Biokanol Pharma
GmbH
Nemačka
1.313, 00
019902
1
425033560011
FARMAMEDIJA
6
gadopentetska
kiselina
Magnegita 500
rastvor za inj.;
500μmol/ml;
bočica, 10x5ml
Biokanol Pharma
GmbH
Nemačka
13.000,
50
V08CA01
019901
1
425033560002
FARMAMEDIJA
4
gadopentetska
kiselina
Magnegita 500
rastvor za inj.;
500μmol/ml;
bočica, 1x10ml
Biokanol Pharma
GmbH
Nemačka
2.424, 00
501
6
V08CA01
019901
7
425033560012
FARMAMEDIJA
3
gadopentetska
kiselina
Magnegita 500
rastvor za inj.;
500μmol/ml;
bočica, 10x10ml
Biokanol Pharma
GmbH
Nemačka
24.000,
30
501
7
V08CA01
019901
2
425033560003
FARMAMEDIJA
1
gadopentetska
kiselina
Magnegita 500
rastvor za inj.;
500μmol/ml;
bočica, 1x15ml
Biokanol Pharma
GmbH
Nemačka
3.490, 10
501
8
V08CA01
019901
8
425033560013
FARMAMEDIJA
0
gadopentetska
kiselina
Magnegita 500
rastvor za inj.;
500μmol/ml;
bočica, 10x15ml
Biokanol Pharma
GmbH
Nemačka
34.586,
90
501
9
V08CA01
019901
3
425033560004
FARMAMEDIJA
8
gadopentetska
kiselina
Magnegita 500
rastvor za inj.;
500μmol/ml;
bočica, 1x20ml
Biokanol Pharma
GmbH
Nemačka
3.989, 80
502
0
V08CA01
019901
9
425033560014
FARMAMEDIJA
7
gadopentetska
kiselina
Magnegita 500
rastvor za inj.;
500μmol/ml;
bočica, 10x20ml
Biokanol Pharma
GmbH
Nemačka
39.511,
60
502
1
V08CA01
019901
4
425033560005
FARMAMEDIJA
5
gadopentetska
kiselina
Magnegita 500
rastvor za inj.;
500μmol/ml;
Biokanol Pharma
GmbH
Nemačka
5.925, 80
860093220168 ZORKA PHARMA
5
HEMIJA DOO
barijum sulfat
gadopentetska
kiselina
bočica, 1x30ml
502
2
V08CA01
019902
0
425033560015
FARMAMEDIJA
4
gadopentetska
kiselina
Magnegita 500
rastvor za inj.;
500μmol/ml;
bočica, 10x30ml
Biokanol Pharma
GmbH
Nemačka
58.656,
60
502
3
V08CA01
019901
0
425033560006
FARMAMEDIJA
2
gadopentetska
kiselina
Magnegita 500
rastvor za inj.;
500μmol/ml;
bočica, 1x100ml
Biokanol Pharma
GmbH
Nemačka
18.553,
00
502
4
V08CA01
019901
6
425033560016
FARMAMEDIJA
1
gadopentetska
kiselina
Magnegita 500
rastvor za inj.;
500μmol/ml;
bočica, 10x100ml
Biokanol Pharma
GmbH
Nemačka
182.964,
30
502
5
V08CA02
502
6
V08CA02
019947
5
860610625605 EMPORIO MEDICAL
5
D.O.O.
gadoterična kiselina
Dotarem
rastvor za inj.; 0,
5mmol/ml ; bočica,
1x15ml
Guerbet
Francuska
4.818, 10
502
7
V08CA02
019947
6
860610625606 EMPORIO MEDICAL
2
D.O.O.
gadoterična kiselina
Dotarem
rastvor za inj.; 0,
5mmol/ml; bočica,
1x20ml
Guerbet
Francuska
6.272, 90
502
8
V08CA03
502
9
019942
V08CA03
0
860600708399
6;
PHARMASWISS
860600708396 D.O.O.
5
Omniscan
rastvor za inj.;
287mg/ml=0,
5mmol/ml; bočica,
10x10ml
GE HealthCare AS;
GE HealthCare
Ireland
Norveška; Irska
33.586,
90
503
0
019942
V08CA03
1
860600708400
9;
PHARMASWISS
860600708397 D.O.O.
2
Omniscan
rastvor za inj.;
287mg/ml=0,
5mmol/ml; bočica,
10x15ml
GE HealthCare AS;
GE HealthCare
Ireland
Norveška; Irska
50.210,
00
503
1
019942
V08CA03
2
860600708401
6;
PHARMASWISS
860600708398 D.O.O.
9
Omniscan
rastvor za inj.;
287mg/ml=0,
5mmol/ml; bočica,
10x20ml
GE HealthCare AS;
GE HealthCare
Ireland
Norveška; Irska
66.096,
90
503
2
V08CA08
503
3
V08CA08
MultiHance
rastvor za injekciju;
529mg/mL; bočica
staklena, 1x10mL
Patheon Italia
S.P.A.
Italija
3.920, 70
gadoterična kiselina
gadodiamid
gadodiamid
gadodiamid
gadodiamid
gadobenska kiselina
019949
1
803295358125 MARK MEDICAL
3
D.O.O.
gadobenska kiselina
503
4
V08CA08
019949
0
803295358126 MARK MEDICAL
0
D.O.O.
gadobenska kiselina
MultiHance
rastvor za injekciju;
529mg/mL; bočica
staklena, 1x15mL
Patheon Italia
S.P.A.
Italija
5.832, 10
503
5
V08CA08
019949
2
803295358127 MARK MEDICAL
7
D.O.O.
gadobenska kiselina
MultiHance
rastvor za injekciju;
529mg/mL; bočica
staklena, 1x20mL
Patheon Italia
S.P.A.
Italija
7.086, 50
503
6
V08CA09
503
7
019948
V08CA09
7
860010349244
BAYER D.O.O.
7
gadobutrol
Gadovist
rastvor za inj.;
1mmol/ml;
napunjen inj.špric,
5x7, 5ml
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
28.917,
00
503
8
V08CA09
019948
6
860010349237
BAYER D.O.O.
9
gadobutrol
Gadovist
rastvor za inj.;
1mmol/ml; bočica,
10x30ml
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
227.783,
20
503
9
V08CA10
504
0
V08CA10
Primovist
rastvor za inj.; 181,
43mg/ml; napunjen
inj. špric, 1x10ml
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
20.128,
30
504
1
V09FX01
Univerzalni 99Mo/
99mTc Generator
(uređaj sa priborom)
radionuklidni
generator; 240GBq;
generatorski uređaj
sa priborom,
ukupno 1 kom. - 2
GBq
Institut za
nuklearne nauke
Republika
„Vinča“ Laboratorija Srbija
za radioizotope
59.870,
20
Institut za
nuklearne nauke
Republika
„Vinča“ Laboratorija Srbija
za radioizotope
64.978,
70
Institut za
70.087,
504
2
gadobutrol
gadoksetinska
kiselina
019953
5
001207
V09FX01
1
860010349252
BAYER D.O.O.
2
gadoksetinska
kiselina
natrijumpertehnetat (Tc99m)
INSTITUT ZA
860700006165
NUKLEARNE NAUKE
3
VINČA
natrijumpertehnetat (Tc99m)
504
3
001207
V09FX01
1
INSTITUT ZA
860700006165
NUKLEARNE NAUKE
3
VINČA
natrijumpertehnetat (Tc99m)
Univerzalni 99Mo/
99mTc Generator
(uređaj sa priborom)
radionuklidni
generator; 240GBq;
generatorski uređaj
sa priborom,
ukupno 1 kom. - 4
GBq
504
V09FX01 001207
860700006165 INSTITUT ZA
natrijum-
Univerzalni
radionuklidni
99Mo/
Republika
4
504
5
504
6
504
7
504
8
504
9
1
001207
V09FX01
1
001207
V09FX01
1
001207
V09FX01
1
001207
V09FX01
1
001207
V09FX01
1
3
NUKLEARNE NAUKE
VINČA
INSTITUT ZA
860700006165
NUKLEARNE NAUKE
3
VINČA
INSTITUT ZA
860700006165
NUKLEARNE NAUKE
3
VINČA
INSTITUT ZA
860700006165
NUKLEARNE NAUKE
3
VINČA
INSTITUT ZA
860700006165
NUKLEARNE NAUKE
3
VINČA
INSTITUT ZA
860700006165
NUKLEARNE NAUKE
3
VINČA
pertehnetat (Tc99m)
natrijumpertehnetat (Tc99m)
natrijumpertehnetat (Tc99m)
natrijumpertehnetat (Tc99m)
natrijumpertehnetat (Tc99m)
natrijumpertehnetat (Tc99m)
99mTc
Generator
(uređaj sa priborom)
generator; 240GBq;
generatorski uređaj
sa priborom,
ukupno 1 kom. - 6
GBq
nuklearne nauke
Srbija
„Vinča“ Laboratorija
za radioizotope
20
Univerzalni 99Mo/
99mTc Generator
(uređaj sa priborom)
radionuklidni
generator; 240GBq;
generatorski uređaj
sa priborom,
ukupno 1 kom. - 8
GBq
Institut za
nuklearne nauke
Republika
„Vinča“ Laboratorija Srbija
za radioizotope
75.195,
70
Univerzalni 99Mo/
99mTc Generator
(uređaj sa priborom)
radionuklidni
generator; 240GBq;
generatorski uređaj
sa priborom,
ukupno 1 kom. - 10
GBq
Institut za
nuklearne nauke
Republika
„Vinča“ Laboratorija Srbija
za radioizotope
80.748,
50
Univerzalni 99Mo/
99mTc Generator
(uređaj sa priborom)
radionuklidni
generator; 240GBq;
generatorski uređaj
sa priborom,
ukupno 1 kom. - 12
GBq
Institut za
nuklearne nauke
Republika
„Vinča“ Laboratorija Srbija
za radioizotope
85.901,
10
Univerzalni 99Mo/
99mTc Generator
(uređaj sa priborom)
radionuklidni
generator; 240GBq;
generatorski uređaj
sa priborom,
ukupno 1 kom. - 16
GBq
Institut za
nuklearne nauke
Republika
„Vinča“ Laboratorija Srbija
za radioizotope
101.182,
50
Univerzalni 99Mo/
99mTc Generator
(uređaj sa priborom)
radionuklidni
generator; 240GBq;
generatorski uređaj
sa priborom,
ukupno 1 kom. - 20
Institut za
nuklearne nauke
Republika
„Vinča“ Laboratorija Srbija
za radioizotope
117.174,
90
GBq
505
0
505
1
505
2
001207
V09FX01
1
001207
V09FX01
1
001207
V09FX01
1
INSTITUT ZA
860700006165
NUKLEARNE NAUKE
3
VINČA
INSTITUT ZA
860700006165
NUKLEARNE NAUKE
3
VINČA
INSTITUT ZA
860700006165
NUKLEARNE NAUKE
3
VINČA
INSTITUT ZA
860700006165
NUKLEARNE NAUKE
3
VINČA
natrijumpertehnetat (Tc99m)
natrijumpertehnetat (Tc99m)
natrijumpertehnetat (Tc99m)
natrijumpertehnetat (Tc99m)
505
3
001207
V09FX01
1
505
4
BILJNI
BILJNI LEKOVI
505
5
HD06BB.
.
zeleni čaj (Camellia
sinensis (L.)), suvi
ekstrakt lista
505
6
HD06BB. 413919
.
0
505
HN06AW
860610571336 PHARMANOVA
8
D.O.O.
zeleni čaj (Camellia
sinensis (L.)), suvi
ekstrakt lista
herba kantariona,
Univerzalni 99Mo/
99mTc Generator
(uređaj sa priborom)
radionuklidni
generator; 240GBq;
generatorski uređaj
sa priborom,
ukupno 1 kom. - 24
GBq
Institut za
nuklearne nauke
Republika
„Vinča“ Laboratorija Srbija
za radioizotope
133.166,
30
Univerzalni 99Mo/
99mTc Generator
(uređaj sa priborom)
radionuklidni
generator; 240GBq;
generatorski uređaj
sa priborom,
ukupno 1 kom. - 26
GBq
Institut za
nuklearne nauke
Republika
„Vinča“ Laboratorija Srbija
za radioizotope
141.162,
00
Univerzalni 99Mo/
99mTc Generator
(uređaj sa priborom)
radionuklidni
generator; 240GBq;
generatorski uređaj
sa priborom,
ukupno 1 kom. - 30
GBq
Institut za
nuklearne nauke
Republika
„Vinča“ Laboratorija Srbija
za radioizotope
157.154,
40
Univerzalni 99Mo/
99mTc Generator
(uređaj sa priborom)
radionuklidni
generator; 240GBq;
generatorski uređaj
sa priborom,
ukupno 1 kom. - 40
GBq
Institut za
nuklearne nauke
Republika
„Vinča“ Laboratorija Srbija
za radioizotope
197.133,
90
Veregen
mast; 10%; tuba,
1x15g
Pharmanova D.O.O.
Republika
Srbija
5.168, 60
7
..
suvi ekstrakt
505
8
HN06AW 000000
..
0
403958100190 EVROPA LEK
4
PHARMA D.O.O.
herba kantariona,
suvi ekstrakt
Laif 600
Steigerwald
film tabl. 20x612mg Arzneimittelwerk
GMBH
Nemačka
790, 60
505
9
HN06AW 000000
..
0
403958100191 EVROPA LEK
1
PHARMA D.O.O.
herba kantariona,
suvi ekstrakt
Laif 600
Steigerwald
film tabl. 60x612mg Arzneimittelwerk
GMBH
Nemačka
2.250, 00
506
0
HN06AW 000000
..
0
403958100193 EVROPA LEK
5
PHARMA D.O.O.
herba kantariona,
suvi ekstrakt
Laif 900
Steigerwald
film tabl. 20x900mg Arzneimittelwerk
GMBH
Nemačka
815, 10
506
1
HN06AW 000000
..
0
403958100194 EVROPA LEK
2
PHARMA D.O.O.
herba kantariona,
suvi ekstrakt
Laif 900
Steigerwald
film tabl. 60x900mg Arzneimittelwerk
GMBH
Nemačka
2.445, 20
* Цена на велико садржи и износ за покриће цене контролне маркице
Download

На основу члана 58. став 1. Закона о лековима и медицинским