Број: 24-7
Датум: 04.02.2015.
АПОТЕКА СЕНТА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 01/2015
Јавна набавка
број: 01/2015
Page 1 of 63
На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС", број 124/12, у даљем тексту: ЗЈН), Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС“ број 29/13), Одлуке директора
Апотеке Сента о покретању поступка јавне набавке, брoj 24-3 од 04.02.2015.
гoдине и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, број 24-4 од
04.02.2015. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара – набавка лекова Листа А и А1/РФЗО
ЈН бр. 01/2015
Конкурсна документација садржи:
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), ОПИС,
КОЛИЧИНA И ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ ИЗ ЦЕНОВНИКА НАРУЧИОЦА
(ТАБЕЛА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА)
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (ТАБЕЛА У ОКВИРУ ОБРАСЦА ПОНУДЕ)
7. МОДЕЛ УГОВОРА
8.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
9. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
10. ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
12. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА – СОЛО МЕНИЦА
13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
14.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Конкурсна документација је објављена и може се преузети
на порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/
и на интернет страници Апотеке Сента www.apotekasenta.rs
Page 2 of 63
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1. НАЗИВ АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА
Апотека Сента, Танчић Михаља 2/а, Сента, www.apotekasenta.rs
ПИБ: 106888506
Матични број: 08923493
Текући рачун: 840-0000000818661-88 Трезор за јавна плаћања
1.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРАВНИ ОСНОВ ЗА
ПРИМЕНУ
Поступак јавне набавке у отвореном поступку, на основу члана 32. ЗЈН.
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка добара – Набавка лекова Листа А и А1/РФЗО, по партијама.
1.4. КОНТАКТ ЛИЦЕ
Илдико Цако Е-маил: [email protected]
1.5. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације
доставити у затвореној коверти или кутији на адресу: Апотека Сента, улица
Танчић Михаља бр. 2/а 24400 Сента, са назнаком:
„Понуда за јавну набавку добара – набавка лекова Листа А и А1/РФЗО,
партија _______________________ , ЈН бр. 01/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда : Рок за
подношење понуда је 06.03.2015. године до 13,00 часова.
1.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у Апотеци
Сента ул. Танчић Михаља 2/а у Сенти, дана 06.03.2015. године у 13,15
часова.
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтеросована лица, а само
овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство
представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за јавну набавку,
могу активно учествовати.
Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се
неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене
неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
2. ПОДАТАК О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ
РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Лекови Листа А и А1/РФЗО, 33680000-Фармацеутски производи.
Page 3 of 63
2.2. ОПИС ПАРТИЈА
Предметна јавна набавка је за Лекове А и А1/РФЗО, обликована у 657 партијa.
Број и назив партија су наведени у техничкој спецификацији.
Page 4 of 63
3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), ОПИС, КОЛИЧИНА И ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ ИЗ ЦЕНОВНИКА НАРУЧИОЦА
Partija
ATC
Genericki naziv
JKL
Zaštićeni naziv
Proizvodjac
1
A01AB09
mikonazol
2157101
DAKTANOL ORALNI GEL (2%)40g
Galenika a.d.
2
A02BC01
omeprazol
1122460
OMEPROL KAPS 15x20mg
3
A02BC01
omeprazol
1122858
ZEPROM KAPS 14x20mg
4
A02BC02
pantoprazol
1122915
NOLPAZA TABL 14x20mg
5
A02BC02
pantoprazol
1122920
6
A02BC03
lansoprazol
1122160
7
A02BC03
lansoprazol
8
A02BC05
Količina
( kutija )
Cena iz
cenovnika
105.00
225.50
Zdravlje a.d.
8.00
329.40
3.00
307.40
5.00
104.10
NOLPAZA TABL 14x40mg
PharmaSwiss d.o.o.
Pharmanova d.o.o. u saradnji sa
Krka Tovarna Zdravil d.d.,
Slovenija
Pharmanova d.o.o. u saradnji sa
Krka Tovarna Zdravil d.d.,
Slovenija
40.00
125.50
SABAX KAPS 14x30mg
Hemofarm a.d.
15.00
380.00
1122161
SABAX KAPS 28x15mg
Hemofarm a.d.
4.00
439.00
esomeprazol
1122883
EMANERA tbl. 7X40mg
Krka Tovarna Zdravil d.d.
8.00
163.20
134.00
9
A03FA01
metoklopramid
1124301
KLOMETOL TABL 30x10mg
Galenika a.d.
276.00
10
A03FA01
metoklopramid
3124300
KLOMETOL SIR 1x100ml (5 mg / 5 ml)
Galenika a.d.
5.00
79.80
11
A04AA01
ondansetron
1124532
ONDASAN TABL 10x4mg
Slaviamed d.o.o.
9.00
1,506.40
12
A04AA01
ondansetron
1124534
ONDASAN TABL 10x8mg
Slaviamed d.o.o.
2.00
3,013.00
13
A04AA02
granisetron
1124100
RASETRON FILM TABL 10x1mg
Actavis Ltd.
10.00
2,109.10
14
A04AA02
granisetron
1124104
RASETRON FILM TABL 5x2mg
Actavis Ltd.
52.00
2,943.60
15
A06AD11
laktuloza
3127050
PORTALAK SIR 1x500 ml 67% (67g /
100ml)
Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.
4.00
402.30
16
A06AD11
laktuloza
3127426
LAKTULOZ sirup 66,7g/100ml 500ML
Hemofarm a.d.
2.00
402.30
17
A07AX03
nifuroksazid
3126303
ENTEROFURYL SIRUP 90ML
200MG/5ML
Bosnalijek d.d.
18
A07DA03
loperamid
1126401
LOPERAMID TABL 20x2mg
Zdravlje a.d.
19
A07DA03
loperamid
1126412
LOPEDIUM AKUT tbl 10x2 mg SAND
Salutas Pharma GmbH
20
A07EC01
sulfasalazin
1129490
SALAZOPYRIN-EN GASTR. TABL
100x500mg
Kemwell AB
21
A07EC02
mesalazin
1129110
ASACOL GAST. TABL 100x400mg
Lek Farmacevtska Družba D.D.
u saradnji sa Tillots Pharma AG,
Švajcarska
22
A07EC02
mesalazin
1129130
PENTASA TABL 100x500mg
Ferring International Center SA
Page 5 of 63
5.00
254.10
140.00
111.40
3.00
55.70
28.00
1,006.50
1.00
1,940.50
16.00
2,727.60
23
A07EC02
mesalazin
1129300
5-ASA DRAG 100x250mg (200 mg + 50
mg)
Slaviamed d.o.o.
44.00
863.60
24
A07EC02
mesalazin
1129474
SALOFALK TABL 50x500mg
Dr Falk Pharma GmbH
2.00
1,455.70
25
A07EC02
mesalazin
1129475
SALOFALK TABL 100x500mg
Dr Falk Pharma GmbH
4.00
2,911.30
26
A07EC02
mesalazin
5129131
PENTASA SUP. 28X1g
Ferring International Center SA
2.00
3,447.30
27
A07EC02
mesalazin
5129303
5-ASA SUPO 30x250mg
Slaviamed d.o.o.
2.00
901.90
28
A07EC02
mesalazin
5129472
SALOFALK SUPP 10X500mg
Dr Falk Pharma GmbH
8.00
655.90
HUMULIN R 5x3 ml (100 i.j. / 1 ml)
Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia
S.P.A.
14.00
2,183.80
367.00
2,183.80
29
A10AB01
insulini kratkog dejstva, humani
0041425
30
A10AB01
insulini kratkog dejstva, humani
0041559
ACTRAPID PENFILL 5X3ml 100ij/ml
31
A10AB01
insulini kratkog dejstva, humani
0041563
INSUMAN RAPID SOLOSTAR 5X3ml
Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk
Production S.A.S
Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH
25.00
2,183.80
0041507
HUMALOG INJ 5x3ml(100i.j/ml)
Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia
S.P.A.
10.00
3,325.60
Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk
Production S.A.S
473.00
3,652.00
32
A10AB04
insulin lispro
33
A10AB05
insulin aspart
0041527
NOVORAPID FLEXPEN 5x3 ml (100 i.j. /
1 ml)
34
A10AB06
insulin glulizin
0041556
APIDRA SOLOSTAR AMP 5x3ml
(100i.j./ml)
Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH
86.00
3,252.30
A10AC01
insulin srednje dugog dejstva,
humani
0041428
HUMULIN NPH 5x3 ml (100 i.j. / 1 ml)
Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia
S.P.A.
22.00
2,348.20
36
A10AC01
insulin srednje dugog dejstva,
humani
0041557
INSULATARD HM PENFILL 5x3 ml (100
i.j. / 1 ml)
Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk
Production S.A.S
408.00
2,348.20
37
A10AC01
insulin srednje dugog dejstva,
humani
0041564
INSUMAN BAZAL SOLOSTAR 5X3ml
Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH
18.00
2,348.20
A10AD01
insulin srednje dugog dejstva u
kombinaciji sa insulinom kratkog
dejstva, humani
0041427
HUMULIN M3 5x3 ml (100 i.j. / 1 ml)
Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia
S.P.A.
8.00
2,348.20
A10AD01
insulin srednje dugog dejstva u
kombinaciji sa insulinom kratkog
dejstva, humani
0041558
MIXTARD 30 PENFILL (Novopen) 5x3 ml
(100ij/ml)
Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk
Production S.A.S
99.00
2,348.20
A10AD01
insulin srednje dugog dejstva u
kombinaciji sa insulinom kratkog
dejstva, humani
0041565
INSUMAN COMB25 SOLOSTAR 5X3ml
Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH
18.00
2,348.20
HUMALOG MIX 5O 5X3ML
Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia
S.P.A.
9.00
3,367.80
35
38
39
40
41
A10AD04
Page 6 of 63
insulin lispro
0041503
42
A10AD05
insulin aspart (analog humanom)
0041528
NOVOMIX 30 FLEXPEN 5x3 ml (100 i.j. /
1 ml)
43
A10AE04
insulin glargin
0041555
LANTUS SOLOSTAR INJ 5x3ml(100i.j)
Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk
Production S.A.S
Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH
Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk
Production S.A.S
146.00
3,652.00
211.00
5,109.80
294.00
5,465.90
44
A10AE05
insulin detemir
0041550
LEVEMIR FLEXPEN 5x3 ml (100 i.j. / 1
ml)
45
A10BA02
metformin
1043060
GLUFORMIN FILM TABL 30x500mg
Hemofarm a.d.
2,476.00
74.70
46
A10BA02
metformin
1043062
GLUFORMIN FILM TABL 30x1000mg
Hemofarm a.d.
3,477.00
115.00
47
A10BA02
metformin
1043116
METFODIAB TBL. 30X500mg
Zdravlje a.d.
50.00
74.70
48
A10BA02
metformin
1043117
METFODIAB TBL. 30X1000mg
Zdravlje a.d.
50.00
115.00
49
A10BA02
metformin
1043070
TEFOR TABL 30x500mg
Galenika a.d.
389.00
74.70
50
A10BA02
metformin
1043071
TEFOR FILM TABL 30x850mg
Galenika a.d.
13.00
89.20
Merck Sante S.A.S; Merck S.L.;
Merck KGaA; Merck KGaA &
Co. WERK SPITTAL
794.00
115.00
4.00
90.00
51
A10BA02
metformin
1043107
GLUCOPHAGE FILM TABL 30x1000mg
52
A10BB01
glibenklamid
1042332
MANINIL TABL 30x3.5mg
53
A10BB09
gliklazid
1042063
DIAPREL MR tbl. 30X60mg
Berlin-Chemie (Menarini group)
Servier (Ireland) Industries Ltd.;
Les Laboratoires Servier
Industrie
9.00
681.40
54
A10BB09
gliklazid
1042065
DIPRIAN TABL 30x80mg
Hemofarm a.d.
169.00
168.00
55
A10BB09
gliklazid
1042070
GLIORAL TABL 30x80mg
Galenika a.d.
653.00
168.00
23.00
83.60
56
A10BB12
glimepirid
1042311
AMARYL TABL 30x2 mg
Sanofi Winthrop Industrie;
Sanofi-Aventis S.P.A.
57
A10BB12
glimepirid
1042312
AMARYL TABL 30x3mg
Sanofi Winthrop Industrie;
Sanofi-Aventis S.P.A.
1.00
140.60
58
A10BB12
glimepirid
1042830
LIMERAL TABL 30x1mg
Zdravlje a.d.
363.00
107.10
59
A10BB12
glimepirid
1042831
LIMERAL TABL 30x2mg
Zdravlje a.d.
543.00
83.60
60
A10BB12
glimepirid
1042832
LIMERAL TABL 30x3mg
Zdravlje a.d.
302.00
140.60
61
A10BB12
glimepirid
1042833
LIMERAL TABL 30x4mg
Zdravlje a.d.
494.00
140.60
62
A10BB12
glimepirid
1042834
LIMERAL TABL 30X6MG
Zdravlje a.d.
226.00
360.50
40.00
516.90
11.00
948.60
63
A11CC03
alfakalcidol
1050100
ALPHA D3 KAPS 50x0.25mcg
Teva Pharmaceutical Industries
Ltd; Pharmachemie B.V.
64
A11CC03
alfakalcidol
1050101
ALPHA D3 KAPS 30x1mcg
Teva Pharmaceutical Industries
Ltd; Pharmachemie B.V.
Page 7 of 63
65
A11CC03
alfakalcidol
1050102
ALPHA D3 KAPS 30x0.5mcg
Teva Pharmaceutical Industries
Ltd; Pharmachemie B.V.
11.00
525.50
66
A11CC05
holekalciferol
2050087
VIGANTOL ULJE 1x10 ml (0.5 mcg / 1
ml)
Merck KGaA
38.00
167.10
67
A12AA04
kalcijum karbonat
1053075
KALCIUM KARBONAT TABL 50x1g
Alkaloid a.d.
82.00
324.40
68
B01AA03
varfarin
1063115
FARIN TABL 30x5mg
Galenika a.d.
146.00
116.20
69
B01AA07
acenokumarol
1063220
SINKUM 4 TABL 20x4mg
Union-Medic d.o.o. Novi Sad
427.00
114.20
70
B01AC04
klopidogrel
1068220
PLAVIX TABL 28x75mg
Sanofi-Synthelabo Group
71.00
464.70
71
B01AC04
klopidogrel
1068221
ANTIAGREX FILM TABL 28x75mg
Zdravlje a.d.
70.00
464.70
72
B01AC04
klopidogrel
1068239
CLOPIGAL FILM TBL 28x75mg
2.00
464.70
73
B01AC04
klopidogrel
1068502
ZYLLT FILM TABL 28x75mg
Galenika a.d.
Slaviamed d.o.o. u saradnji sa
Krka Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
120.00
464.70
74
B01AC04
klopidogrel
1068551
CLOPIDIX film tbl. 28x75mg
Hemofarm a.d.
3.00
464.70
75
B01AC30
klopidogrel, acetilsalicilna kiselina
1068520
DUOPLAVIN FILM TBL. 75MG+100MG
Sanofi Winthrop Industrie
13.00
1,194.00
76
B03AA02
ferofumarat
1060140
HEFEROL KAPS 30x350mg
Alkaloid a.d.
311.00
310.40
B03AB05
gvožđe III hidroksid polimaltozni
kompleks
1060072
FERRUM SANDOZ TABL ZA ZVAKANJE
30x100mg
Lek farmacevtska družba d.d.
151.00
346.20
78
B03AB05
gvožđe III hidroksid polimaltozni
kompleks
1060075
REFERUM TABL. 100MG
Slaviamed d.o.o.
46.00
346.20
79
B03AB05
gvožđe III hidroksid polimaltozni
kompleks
3060073
FERRUM SANDOZ SIR 100ml(50mg/5ml)
Lek farmacevtska družba d.d. u
saradnji sa Vifor Inc, Švajcarska
123.00
222.10
3.00
265.70
1,024.00
110.10
2.00
110.10
77
80
B03AB09
gvožđe protein sukcinilat
3060050
LEGOFER SIR 150ml (40 mg / 15 ml)
Alkaloid a.d. u saradnji sa
Italfarmaco S.P.A, Italija
81
B03BB01
folna kiselina (vitamin b11)
1061040
FOLNAK TABL 20x5mg
M.D. Nini d.o.o.
82
B03BB01
folna kiselina (vitamin b11)
1061050
FOLACIN TABL 20x5mg
Jadran Galenski Laboratorij d.d.
83
C01AA05
digoksin
1100252
DILACOR TABL 20x0.25mg
Zdravlje a.d.
84
C01BC03
propafenon
1101130
PROPAFEN FILM TABL 50x150mg
85
C01BC03
propafenon
1101131
86
C01BD01
amjodaron
693.00
77.30
Hemofarm a.d.
1,570.00
346.50
PROPAFEN FILM TABL 50x300mg
Hemofarm a.d.
76.00
648.00
1101402
AMIODARON TABL 60x200mg
Zdravlje a.d.
190.00
525.20
G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.
KG
87
C01DA02
gliceriltrinitrat (nitroglicerin)
7102621
NITROLINGUAL AEROSOL
200doza(0.4mg/dozi)
88
C01DA08
izosorbiddinitrat
1102060
ISOSORB RET KAPS 60x20mg
Zdravlje a.d.
89
C01DA08
izosorbiddinitrat
1102082
CORNILAT TABL 20x20mg
Galenika a.d.
Page 8 of 63
54.00
543.00
155.00
224.60
1,238.00
74.80
90
C01DA14
izosorbidmononitrat
1102450
MONIZOL TABL 30x20mg
Hemofarm a.d.
3,732.00
107.70
91
C01DA14
izosorbidmononitrat
1102452
MONIZOL TABL 30x40mg
Hemofarm a.d.
102.00
175.00
92
C01DX12
molsidomin
1102520
LOPION tbl. 30X2mg
Union-Medic d.o.o. Novi Sad
50.00
125.50
93
C01DX12
molsidomin
1102522
LOPION FORTE tbl. 30X4mg
Union-Medic d.o.o. Novi Sad
20.00
173.70
94
C01EB15
trimetazidin
1109131
TRIMETACOR 35MG
Alvogen Pharma d.o.o.
320.00
220.70
95
C02AB02
metildopa (racemat)
1103432
METHYLDOPA TABL 20x250mg
360.00
158.90
96
C02AC05
moksonidin
1103090
MOXOGAMMA TBL. 30 X 0.2 MG
Hemofarm a.d.
Worwag Pharma GmbH & Co.
KG
5.00
300.50
97
C02AC05
moksonidin
1103481
PHYSIOTENS FILM TBL.28X0.2 MG
Abbott Healthcare SAS
10.00
280.50
98
C02AC05
moksonidin
1103482
PHYSIOTENS FILM. TBL. 28X0.4 MG
10.00
430.10
99
C02AC06
rilmenidin
1103892
TENAXUM 1 mg. tabl.
Abbott Healthcare SAS
Les Laboratoires Servier
Industrie
370.00
704.80
100
C02CA04
doksazosin
1103765
ALPHAPRES TABL 30x1mg
Zdravlje a.d.
80.00
169.90
101
C02CA04
doksazosin
1103766
ALPHAPRES TABL 30x2mg
Zdravlje a.d.
230.00
288.10
102
C03AA03
hidrohlortiazid
1400410
DIUNORM TABL 20x25mg
Slaviamed d.o.o.
103
C03BA11
indapamid
1103046
INDAPRES SR FILM TABL 30x1.5mg
104
C03BA11
indapamid
1103051
105
C03CA01
furosemid
1400142
106
C03CA02
bumetanid
107
C03DA01
108
109
2,240.00
97.10
Hemofarm a.d.
750.00
304.40
RAWEL SR TABL PROD OSL 30x1.5mg
Krka Tovarna Zdravil d.d.
976.00
304.40
LASIX tbl. 12X40mg
Sanofi Winthrop Industrie
500.00
78.60
1400041
YURINEX TABL 20x1mg
Hemofarm a.d.
910.00
195.30
spironolakton
1400440
SPIRONOLAKTON TABL 40x25mg
Galenika a.d.
870.00
276.30
C03DA01
spironolakton
1400441
SPIRONOLAKTON TABL 30x100mg
Galenika a.d.
214.00
532.30
C03EA..
amilorid + metiklotiazid
1401290
LOMETAZID TABL 30x(10 mg + 5 mg)
Galenika a.d.
205.00
138.20
110
C03EA01
hidrohlorotiazid + amilorid
1400400
HEMOPRES TABL 40x(50mg+5mg)
Hemofarm a.d.
210.00
163.30
111
C07AA05
propranolol
1107183
PROPRANOLOL TABL 50x40mg
Galenika a.d.
250.00
107.90
112
C07AA07
sotalol
1107018
DAROB MITE TABL 50x80mg
Abbott GmbH & Co. KG
60.00
428.70
113
C07AB02
metoprolol
1107496
PRESOLOL FILM TABL 30x100mg
2,650.00
144.90
114
C07AB02
metoprolol
1107580
CORVITOL 50 TABL 30x50mg
230.00
74.90
115
C07AB02
metoprolol
1107582
CORVITOL 100 TABL 30x100mg
Hemofarm a.d.
Berlin-Chemie AG (Menarini
Group)
Berlin-Chemie AG (Menarini
Group)
40.00
144.90
116
C07AB02
metoprolol
1107750
PRESOLOL FILM TABL 28x50mg
Hemofarm a.d.
770.00
69.90
117
C07AB02
metoprolol
1107751
PRESOLOL FILM TABL 56x50mg
Hemofarm a.d.
3,064.00
139.90
118
C07AB02
metoprolol
1107810
METOPROLOL XL SANDOZ FILM TABL
30x47.5mg
Salutas Pharma GmbH
50.00
229.60
Page 9 of 63
119
C07AB02
metoprolol
1107814
METOPROLOL XL SANDOZ FILM TABL
30x95mg
Salutas Pharma GmbH
50.00
274.50
120
C07AB02
metoprolol
1107885
EGILOK TBL 60X100MG
Egis Pharmaceuticals PLC
15.00
289.80
121
C07AB02
metoprolol
1107886
EGILOK TABL. 60X50 MG
Egis Pharmaceuticals PLC
14.00
149.90
122
C07AB03
atenolol
1107170
PRINORM TABL 14x100mg
Galenika a.d.
270.00
91.60
123
C07AB03
atenolol
1107500
ATENOLOL TABL 14x100 mg
Zdravlje a.d.
292.00
91.60
124
C07AB07
bisoprolol
1107020
BISOPROLOL PHARMAS TABL 30x5
mg
PharmaS d.o.o.
2,333.00
134.80
125
C07AB07
bisoprolol
1107021
BISOPROLOL TABL 30x10mg
PharmaS d.o.o.
46.00
237.40
126
C07AB07
bisoprolol
1107022
TENSEC FILM TABL 30x10mg
Hemofarm a.d.
16.00
237.40
127
C07AB07
bisoprolol
1107023
TENSEC FILM TABL 30x5mg
Hemofarm a.d.
962.00
134.80
BYOL FILM TABL 30x10mg
Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz
Pharmaceuticals d.d. Slovenija
12.00
237.40
10.00
134.80
128
C07AB07
bisoprolol
1107025
129
C07AB07
bisoprolol
1107027
BYOL FILM TABL 30x5mg
Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz
Pharmaceuticals d.d. Slovenija
130
C07AB07
bisoprolol
1107035
BIPREZ 30 X 2.5 MG
Alkaloid d.o.o.
123.00
105.30
131
C07AB07
bisoprolol
1107036
BIPREZ FILM TBL 30X5MG
Alkaloid d.o.o.
88.00
134.80
132
C07AB07
bisoprolol
1107037
BIPREZ 30 X 10 MG
Alkaloid d.o.o.
3.00
237.40
133
C07AB07
bisoprolol
1107042
BISOPROLOL TABL 30x2,5mg
PharmaS d.o.o.
1,350.00
105.30
134
C07AB12
nebivolol
1107633
BINEVOL TABL 30x5mg
1,673.00
284.90
135
C07AB12
nebivolol
1107632
NEBILET TABL. 28X5mg
PharmaSwiss d.o.o.
Berlin-Chemie AG (Menarini
Group)
500.00
345.70
136
C07AB12
nebivolol
1107634
NEVOTENS tbl. 30X5mg
Zdravlje a.d.
100.00
284.90
137
C07AG02
karvedilol
1107625
KARVILEKS TABL 30x12.5mg
Zdravlje a.d.
427.00
128.30
138
C07AG02
karvedilol
1107660
MILENOL TABL 28x12.5mg
Hemofarm a.d.
688.00
119.80
139
C07AG02
karvedilol
1107661
MILENOL TABL 28x25mg
Hemofarm a.d.
345.00
205.10
140
C07BB07
bisoprolol, hidrohlortiazid
1107024
TENSEC PLUS film t. 30X(5+12.5mg)
Hemofarm a.d.
10.00
175.10
141
C08CA01
amlodipin
1402140
AMLOGAL TABL 20x5mg
Galenika a.d.
30.00
47.40
142
C08CA01
amlodipin
1402141
AMLOGAL TABL 20x10mg
Galenika a.d.
55.00
57.40
143
C08CA01
amlodipin
1402956
AMLODIPIN TABL 30x5mg
Alkaloid d.o.o.
200.00
71.10
144
C08CA01
amlodipin
1402833
AMLODIPIN TABL 30x10mg
100.00
86.10
145
C08CA01
amlodipin
1402852
TENOX TBL. 5MG
Alkaloid d.o.o.
Pharmanova d.o.o. u saradnji sa
Krka Tovarna Zdravil d.d.,
Slovenija
890.00
71.10
Page 10 of 63
146
C08CA01
amlodipin
1402853
TENOX TBL. 10MG
Pharmanova d.o.o. u saradnji sa
Krka Tovarna Zdravil d.d.,
Slovenija
400.00
86.10
147
C08CA01
amlodipin
1402854
MONODIPIN tbl. 20X10mg
PharmaSwiss d.o.o.
540.00
57.40
148
C08CA01
amlodipin
1402862
MONODIPIN 20X5mg
PharmaSwiss d.o.o.
824.00
47.40
149
C08CA01
amlodipin
1402878
VAZOTAL TABL 30x5mg
Hemofarm a.d.
1,962.00
71.10
150
C08CA01
amlodipin
1402877
VAZOTAL TABL 30x10mg
Hemofarm a.d.
1,185.00
86.10
151
C08CA02
felodipin
1402821
PLENDIL TABL 30x5mg
AstraZeneca AB
383.00
322.50
152
C08CA05
nifedipin
1402481
NIFELAT RET TABL 30x20mg
Zdravlje a.d.
1,440.00
157.20
153
C08DA01
verapamil
1402703
VERAPAMIL FILM TABL 30x40 mg
Hemofarm a.d.
23.00
64.20
154
C08DA01
verapamil
1402704
VERAPAMIL FILM TABL 50x80 mg
Hemofarm a.d.
288.00
145.30
155
C08DB01
diltiazem
1402250
CORTIAZEM RET TABL 30x90mg
Hemofarm a.d.
226.00
208.00
156
C09AA01
kaptopril
1103220
KATOPIL TABL 40x25mg
Galenika a.d.
164.00
124.40
157
C09AA01
kaptopril
1103222
KATOPIL TABL 40x50mg
Galenika a.d.
50.00
248.90
158
C09AA01
kaptopril
1103630
ZORKAPTIL TABL 40x25mg
Hemofarm a.d.
306.00
124.40
159
C09AA01
kaptopril
1103631
ZORKAPTIL TABL 40x50mg
Hemofarm a.d.
133.00
248.90
160
C09AA01
kaptopril
1103632
ZORKAPTIL TABL 40x12.5mg
Hemofarm a.d.
8.00
71.50
161
C09AA02
enalapril
1103176
ENALAPRIL tbl. 30X20mg
Zdravlje a.d.
4,348.00
281.90
162
C09AA02
enalapril
1103178
ENALAPRIL tbl. 30X10mg
Zdravlje a.d.
1,237.00
141.00
163
C09AA02
enalapril
1103571
PRILENAP TABL 20x10mg
Hemofarm a.d.
200.00
94.00
164
C09AA02
enalapril
1103572
PRILENAP TABL 20x20mg
Hemofarm a.d.
1,000.00
187.90
165
C09AA02
enalapril
1103578
PRILENAP TABL. 30X10mg
Hemofarm a.d.
1,088.00
141.00
166
C09AA02
enalapril
1103579
PRILENAP TABL. 30X20mg
Hemofarm a.d.
4,732.00
281.90
167
C09AA02
enalapril
1103887
ENATENS TABL 20x10mg
PharmaSwiss d.o.o.
227.00
94.00
168
C09AA02
enalapril
1103888
ENATENS TABL 20x20mg
PharmaSwiss d.o.o.
600.00
187.90
169
C09AA03
lizinopril
1103565
SKOPRYL TABL 20x10mg
Alkaloid d.o.o.
78.00
98.20
170
C09AA03
lizinopril
1103566
SKOPRYL TABL 20x20mg
Alkaloid d.o.o.
161.00
201.60
171
C09AA03
lizinopril
1103567
SKOPRYL TABL 30x10mg
Alkaloid d.o.o.
233.00
147.30
172
C09AA03
lizinopril
1103568
SKOPRYL TABL 30x20mg
Alkaloid d.o.o.
382.00
302.40
173
C09AA04
perindopril
1103856
PERIGARD 30 X 4MG
PharmaSwiss d.o.o.
70.00
211.50
174
C09AA04
perindopril
1103915
PREXANIL FILM TABL 30x10mg
Les Laboratoires Servier
16.00
600.30
175
C09AA04
perindopril
1103916
PREXANIL FILM TABL 30x5mg
Les Laboratoires Servier
41.00
466.20
176
C09AA05
ramipril
1103010
RAMITENS TABL 28x5mg
PharmaSwiss d.o.o.
388.00
177.80
Page 11 of 63
177
C09AA05
ramipril
1103011
RAMITENS TABL 28x2.5mg
PharmaSwiss d.o.o.
440.00
102.20
178
C09AA05
ramipril
1103012
VIVACE TABL 28x1.25mg
Zdravlje a.d.
132.00
118.90
179
C09AA05
ramipril
1103013
VIVACE TABL 28x2.5mg
Zdravlje a.d.
1,045.00
102.20
180
C09AA05
ramipril
1103080
RAMIPRIL TABL 28x2.5mg
PharmaS d.o.o.
156.00
102.20
181
C09AA05
ramipril
1103081
RAMIPRIL TABL 28x5mg
PharmaS d.o.o.
393.00
177.80
182
C09AA05
ramipril
1103082
VIVACE TABL 28x10mg
Zdravlje a.d.
106.00
283.30
183
C09AA05
ramipril
1103083
VIVACE TABL 28x5mg
Zdravlje a.d.
1,230.00
177.80
184
C09AA05
ramipril
1103251
AMPRIL TABL 28x1.25mg
Slaviamed d.o.o.
91.00
118.90
185
C09AA05
ramipril
1103255
AMPRIL TABL 28x2.5mg
Slaviamed d.o.o.
780.00
102.20
186
C09AA05
ramipril
1103259
AMPRIL TABL 28x5mg
Slaviamed d.o.o.
1,327.00
177.80
187
C09AA05
ramipril
1103263
AMPRIL TABL 28x10mg
Slaviamed d.o.o.
53.00
283.30
188
C09AA05
ramipril
1103722
TRITACE TABL 28x2.5mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
176.00
102.20
189
C09AA05
ramipril
1103723
TRITACE TABL 28x5mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
299.00
177.80
190
C09AA05
ramipril
1103724
TRITACE TABL 28x10mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
55.00
283.30
191
C09AA06
kvinapril
1103731
HEMOKVIN FILM TABL 20x10mg
Hemofarm a.d. u saradnji sa
Pfizer H.C.P Corporation, USA
94.00
187.30
112.00
221.80
331.00
199.50
235.00
477.80
192
C09AA06
kvinapril
1103732
HEMOKVIN FILM TABL 20x20mg
193
C09AA08
cilazapril
1103702
PRILAZID TABL 30x2.5mg
194
C09AA08
cilazapril
1103704
PRILAZID TABL 30x5mg
Hemofarm a.d. u saradnji sa
Pfizer H.C.P Corporation, USA
Galenika a.d. u saradnji sa F.
Hoffmann-La Roche Ltd,
Švajcarska
Galenika a.d. u saradnji sa F.
Hoffmann-La Roche Ltd,
Švajcarska
195
C09AA08
cilazapril
1103882
ZOBOX FILM TABL 30x2.5mg
Hemofarm a.d.
29.00
199.50
196
C09AA08
cilazapril
1103883
ZOBOX FILM TABL 30x5mg
Hemofarm a.d.
43.00
477.80
197
C09AA09
fosinopril
1103810
MONOPRIL TABL 28x10mg
PharmaSwiss d.o.o.
720.00
305.40
198
C09AA09
fosinopril
1103811
MONOPRIL TABL 28x20mg
1,740.00
442.20
199
C09AA09
fosinopril
1103814
FOSINOPRIL-TEVA 10MG
6.00
327.20
200
C09AA09
fosinopril
1103815
FOSINOPRIL-TEVA 20 MG
PharmaSwiss d.o.o.
Teva Pharmaceutical Industries
Ltd.
Teva Pharmaceutical Industries
Ltd.
17.00
473.70
201
C09AA10
trandolapril
1103940
TRANDOLAPRIL 28X0.5 MG
PharmaS d.o.o.
5.00
148.70
202
C09AA10
trandolapril
1103941
TRANDOLAPRIL 28X2 MG
PharmaS d.o.o.
4.00
399.20
Page 12 of 63
203
C09AA15
zofenopril
1103467
ZOFECARD TABL 28x30mg
Menarini Von Heyden GmbH; A.
Menarini Manufacturing Logistics
and Services S.R.L
27.00
688.70
204
C09BA02
enalapril + hidroklorotiazid
1401082
ENALAPRIL HCT tbl. 30x(20+12.50mg)
Zdravlje a.d.
510.00
376.20
205
C09BA02
enalapril + hidroklorotiazid
1401083
ENALAPRIL HCT tbl. 30x(20+6mg)
Zdravlje a.d.
170.00
394.90
206
C09BA02
enalapril + hidroklorotiazid
1401500
PRILENAP HL TABL 20x(10mg+12.5mg)
Hemofarm a.d.
50.00
138.90
207
C09BA02
enalapril + hidroklorotiazid
1401502
PRILENAP H TABL 20x(10mg+25mg)
Hemofarm a.d.
50.00
165.80
208
C09BA02
enalapril + hidroklorotiazid
1401499
PRILENAP HL TABL 30x(10mg+12.5mg)
Hemofarm a.d.
180.00
208.40
209
C09BA02
enalapril + hidroklorotiazid
1401503
PRILENAP H TABL 30x(10mg+25mg)
Hemofarm a.d.
245.00
248.70
210
C09BA03
lizinopril, hidrohlortiazid
1401172
LIZOPRIL H TABL 20x(20mg+12.5mg)
Bosnalijek d.d.
5.00
278.80
211
C09BA03
lizinopril, hidrohlortiazid
1401182
SKOPRYL PLUS TABL
30x(20mg+12.5mg)
Alkaloid a.d.
85.00
418.10
212
C09BA04
perindopril, indapamid
1401190
PERIGARD PLUS 30x(4mg+1.25)
5.00
375.80
213
C09BA04
perindopril, indapamid
1401251
CO-PRENESSA 30X TBL 2+0.625MG
5.00
233.40
214
C09BA04
perindopril, indapamid
1401252
CO PRENESSA 4MG+1.25 MG
5.00
375.80
215
C09BA04
perindopril, indapamid
1401606
PREXANIL COMBI 5MG+1,25 MG
PharmaSwiss d.o.o.
Pharmanova d.o.o. u saradnji sa
Krka Tovarna Zdravil d.d.,
Slovenija
Pharmanova d.o.o. u saradnji sa
Krka Tovarna Zdravil d.d.,
Slovenija
Les Laboratoires Servier
Industrie; Servier (Ireland)
Industries LTD
15.00
644.10
216
C09BA05
ramipril + hidrohlortiazid
1401012
TRITACE COMP LS TABL
28x(2.5mg+12.5mg)
Sanofi-Aventis S.P.A.
30.00
137.30
217
C09BA05
ramipril + hidrohlortiazid
1401013
TRITACE COMP 28x(5 mg + 25 mg)
Sanofi-Aventis S.P.A.
205.00
167.10
218
C09BA05
ramipril + hidrohlortiazid
1401130
AMPRIL HL TABL 28x(2.5 mg + 12.5 mg)
20.00
137.30
219
C09BA05
ramipril + hidrohlortiazid
1401131
AMPRIL HD TABL 28x(5 mg + 25 mg)
Krka Tovarna Zdravil d.d.
Pharmanova d.o.o. u saradnji sa
Krka Tovarna Zdravil d.d.,
Slovenija
510.00
167.10
220
C09BA05
ramipril + hidrohlortiazid
1401931
PRILINDA PLUS TBL.
28x(2.5mg+12.5mg)
Hemofarm a.d.
20.00
137.30
221
C09BA05
ramipril + hidrohlortiazid
1401932
PRILINDA PLUS TBL. 28x(5mg+25mg)
Hemofarm a.d.
50.00
167.10
222
C09BA05
ramipril + hidrohlortiazid
1401908
VIVACE PLUS L 28X 2.5/12.5MG
Zdravlje a.d.
90.00
137.30
223
C09BA05
ramipril + hidrohlortiazid
1401909
VIVACE PLUS tbl. 28x(5+25mg)
Zdravlje a.d.
152.00
167.10
Page 13 of 63
224
C09BA06
kvinapril + hidrohlortiazid
1401030
HEMOKVIN PLUS FILM TABL
20x(20mg+12,5mg)
Hemofarm a.d.
225
C09BA08
cilazapril,hidrohlorotiazid
1401400
PRILAZID PLUS TABL 30x(5mg+12,5mg)
56.00
248.70
Galenika a.d.
263.00
803.40
PharmaSwiss d.o.o.
857.00
484.10
226
C09BA09
fosinopril,hidrohlorotiazid
1401236
MONOPRIL PLUS TABL 28x(20 mg+12,5
mg)
227
C09BB03
lizinopril, amlodipin
1103455
LISONORM FORTE 30X20MG+10MG
Gedeon Richter PLC
7.00
698.90
228
C09BB03
lizinopril, amlodipin
1103785
LISONORM TBL. 30 x (20+5 MG)
Gedeon Richter PLC
2.00
518.50
229
C09BB03
lizinopril, amlodipin
1103884
LISONORM TABL 30x(10mg+5mg)
Gedeon Richter PLC
23.00
439.60
Chinoin Pharmaceutical and
Chemical Works Co. Ltd.
230
C09BB05
ramipril, felodipin
1403020
TRIAPIN TABL PRO OSLOB
28x(5mg+5mg)
10.00
448.90
231
C09CA01
losartan
1103000
LOTAR FILM TABL 30x50mg
Alkaloid d.o.o.
148.00
163.80
232
C09CA01
losartan
1103001
LOTAR FILM TABL 30x100mg
Alkaloid d.o.o.
38.00
527.00
233
C09CA01
losartan
1103150
ERYNORM FILM TABL 28x50mg
Hemofarm a.d.
267.00
152.80
234
C09CA01
losartan
1103151
ERYNORM FILM TABL 28x100mg
38.00
491.90
235
C09CA01
losartan
1103792
LORISTA film tbl. 28x50mg
Hemofarm a.d.
Pharmanova d.o.o. u saradnji sa
Krka Tovarna Zdravil d.d.,
Slovenija
10.00
152.80
236
C09CA01
losartan
1103594
LOSAR film tbl. 30x50mg
Galenika a.d.
10.00
163.80
237
C09CA01
losartan
1103899
LOSARTAN FILM TABL 28x50mg
PharmaS d.o.o.
40.00
152.80
238
C09CA01
losartan
1103909
RASOLTAN FILM TABL 28x50mg
Zdravlje a.d.
450.00
152.80
239
C09CA03
valsartan
1103445
VALSACOR FILM TABL 28x160mg
Krka Tovarna Zdravil d.d.
50.00
331.90
240
C09CA03
valsartan
1103446
VALSACOR FILM TABL 28x80mg
70.00
227.30
241
C09CA07
telmisartan
1103891
MICARDIS TABL 28x80mg
Krka Tovarna Zdravil d.d.
Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG; Delpharm
Reims
10.00
603.50
242
C09CA07
telmisartan
1103510
TELMIKOR tbl. 30X80mg
Zdravlje a.d.
10.00
538.70
243
C09CA07
telmisartan
1103509
TELMIKOR tbl. 30X40mg
5.00
302.70
244
C09DA01
losartan, hidrohlortiazid
1401120
LORISTA H FILM TABL
28x(50mg+12.5mg)
Zdravlje a.d.
Pharmanova d.o.o. u saradnji sa
Krka Tovarna Zdravil d.d.,
Slovenija
2.00
252.40
245
C09DA01
losartan, hidrohlortiazid
1401560
ERYNORM PLUS FILM. TBL. 50+12.5MG
Hemofarm a.d.
9.00
252.40
246
247
C09DA03
C09DA03
valsartan, hidrohlortiazid
valsartan, hidrohlortiazid
1401924
1401925
VALSACOMBI 28X80/12.5 MG
VALSACOMBI film t. 28x160+25mg
Krka Tovarna Zdravil d.d.
Pharmanova d.o.o. u saradnji sa
Krka Tovarna Zdravil d.d.,
2.00
7.00
276.40
376.30
Page 14 of 63
Slovenija
248
C09DA04
irbesartan, hidrohlortiazid
1401662
IRBENIDA PLUS FILM TBL 30
150MG+12.5MG
Hemofarm a.d.
2.00
625.70
249
C10AA01
simvastatin
1104490
VASILIP FILM TABL 28x10mg
Slaviamed d.o.o.
4.00
128.70
250
C10AA01
simvastatin
1104491
VASILIP FILM TABL 28x20mg
Slaviamed d.o.o.
4.00
224.70
251
C10AA01
simvastatin
1104510
CHOLIPAM FILM TABL 20x10mg
Hemofarm a.d.
5.00
91.90
252
C10AA01
simvastatin
1104511
CHOLIPAM FILM TABL 20x20mg
Hemofarm a.d.
30.00
160.50
253
C10AA01
simvastatin
1104513
CHOLIPAM FILM TABL 30X10mg
Hemofarm a.d.
10.00
137.90
254
C10AA01
simvastatin
1104512
CHOLIPAM FILM TABL 30X20mg
Hemofarm a.d.
50.00
240.70
255
C10AA01
simvastatin
1104610
HOLLESTA FILM TABL 30x10mg
Alkaloid d.o.o.
6.00
137.90
256
C10AA01
simvastatin
1104611
HOLLESTA FILM TABL 30x20mg
Alkaloid d.o.o.
2.00
240.70
257
C10AA03
pravastatin
1104482
PRAVACOR TABL 30x20mg
PharmaSwiss d.o.o.
46.00
267.50
258
C10AA03
pravastatin
1104483
PRAVACOR TABL 30x40mg
PharmaSwiss d.o.o.
18.00
594.40
259
C10AA05
atorvastatin
1104125
ATACOR FILM TABL 30x10mg
Zdravlje a.d.
43.00
224.80
260
C10AA05
atorvastatin
1104126
ATACOR FILM TABL 30x20mg
Zdravlje a.d.
115.00
397.00
261
C10AA05
atorvastatin
1104127
ATACOR FILM TABL 30x40mg
Zdravlje a.d.
19.00
451.80
262
C10AA05
atorvastatin
1104520
ATORIS FILM TABL 30x10mg
Slaviamed d.o.o.
34.00
224.80
263
C10AA05
atorvastatin
1104522
ATORIS FILM TABL 30x20mg
Slaviamed d.o.o.
55.00
397.00
264
C10AA05
atorvastatin
1104555
HIPOLIP film tbl. 30X10mg
Hemofarm a.d.
2.00
224.80
265
C10AA05
atorvastatin
1104556
HIPOLIP film tbl.30 x 20 mg.
Hemofarm a.d.
2.00
397.00
266
C10AA07
rosuvastatin
1104721
ROVESTA FILM TBL 28X20MG
5.00
758.80
267
C10AA07
rosuvastatin
1104725
ROXERA tbl. 28X10mg
16.00
458.30
268
C10AA07
rosuvastatin
1104727
ROXERA film tbl. 28x5mg
2.00
228.00
269
C10AA07
rosuvastatin
1104728
ROXERA 28X20MG
Pharmanova d.o.o.
Slaviamed d.o.o. u saradnji sa
Krka Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Slaviamed d.o.o. u saradnji sa
Krka Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Slaviamed d.o.o. u saradnji sa
Krka Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
17.00
758.80
270
C10AA07
rosuvastatin
1104771
ROSUHOL FILM TBL 30X10MG
PharmaSwiss d.o.o.
11.00
491.00
271
C10AA07
rosuvastatin
1104772
ROSUHOL 30x20mg
PharmaSwiss d.o.o.
8.00
813.00
272
C10AB05
fenofibrat
1104232
FENOLIP KAPS 30x160mg
PharmaSwiss d.o.o.
160.00
537.20
273
C10AB08
ciprofibrat
1104470
LIPANOR KAPS 30x100mg
Sanofi-Synthelabo Group
153.00
403.60
Page 15 of 63
274
D01AC02
mikonazol
4157100
DAKTANOL KREM (2%)30g
275
D05BB02
acitretin
1155511
NEOTIGASON KAPS 100x10 mg
276
D05BB02
acitretin
1155512
NEOTIGASON KAPS 30x25 mg
Galenika a.d.
Cenexi SAS; DSM Fine
Chemicals Austria Nfg. GmbH &
Co KG
Cenexi SAS; DSM Fine
Chemicals Austria Nfg. GmbH &
Co KG
277
D06AX01
fusidinska kiselina
4150023
STANICID MAST 10g (2%)
Hemofarm a.d.
136.00
198.20
5.00
5,452.50
2.00
3,449.60
21.00
248.50
278
D06AX07
gentamicin
4150400
GENTAMICIN MAST 1x15 g 0.1% (1 mg /
1 g)
Galenika a.d.
35.00
161.50
279
D06BA01
sulfadiazin srebro
4151050
SANADERM KREM 1x50 g (1%)
Zdravlje a.d.
17.00
197.30
280
D06BB03
aciklovir
4139160
ACIKLOVIR KREM (5%)5g
Zdravlje a.d.
9.00
266.50
281
D07AA02
hidrokortizon (kortizol)
4152075
HYDROCORTISON MAST (2.5%)5g
Galenika a.d.
2.00
66.90
282
D07AB10
alklometazon dipropionat
4152100
AFLODERM MAST 20g
Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.
2.00
268.30
283
D07AB10
alklometazon dipropionat
4152104
AFLODERM KREM 20g
Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.
2.00
268.30
284
D07AC04
fluocinolonacetonid
4152190
SINODERM KREM (0.025%)15g
Galenika a.d.
145.00
78.80
285
D07AC04
fluocinolonacetonid
4152191
SINODERM MAST (0.025%) 15g
Galenika a.d.
74.00
78.80
286
D07AC04
fluocinolonacetonid
4152192
SINODERM GEL (0.025%)30g
Galenika a.d.
69.00
120.40
287
D07AC13
mometazon
4153440
ELOCOM KREM (0.1%)15g
Schering Plough Labo N.V.
5.00
282.50
288
D07AC13
mometazon
4153441
ELOCOM MAST (0.1%)15g
Schering Plough Labo N.V.
5.00
282.50
289
D07CC02
fluocinolonacetonid, neomicin
4153221
SINODERM N MAST (0,025% + 3300
i.j./g) 15g
Galenika a.d.
290
D10BA01
izotretinoin
1155442
ROACCUTANE KAPS 30x10mg
F. Hoffmann-La Roche Ltd.
291
G01AA51
nistatin, neomicin, polimiksin B
6137312
POLYGYNAX VAG KAPS
12x(100000i.j35000i.j+35000)
292
G01AF01
metronidazol
6137082
ORVAGIL VAG 10x500mg
293
G01AF04
mikonazol
6137225
294
G01AF12
fentikonazol nitrat
295
G02AB01
metilergometrin
296
G03AA07
etinilestradiol, levonorgestrel
137.00
107.20
2.00
1,049.20
Innothera Chouzy
35.00
585.60
Galenika a.d.
19.00
174.40
GINO DAKTANOL VAG 7x200mg
Galenika a.d.
26.00
282.40
6137510
LOMEXIN VAG KAPS 1x600mg
Catalent Italy S.P.A.
4.00
294.20
2141136
METHYLERGOMETRIN RAST 1x10 ml
(0.25 mg / 1 ml)
Hemofarm a.d.
2.00
92.70
1135240
LEGRAVAN TABL 1x21 doza (0.03 mg +
0.15 mg)
Galenika a.d.
35.00
150.80
Gedeon Richter PLC
32.00
364.80
N.V. Organon
2.00
1,478.20
297
G03AA10
etinilestradiol, gestoden
1135300
LINDYNETTE 20 TABL
21x(75mcg+20mcg)
298
G03CX01
tibolon
1049210
LIVIAL TABL 28x2.5mg
Page 16 of 63
299
G03DA04
progesteron
1048462
UTROGESTAN KAPS MEKA 14x200mg
300
G03DA04
progesteron
1048463
UTROGESTAN KAPS 30x100mg
Laboratoires Besins
International; Besins
Manufacturing Belgium
Laboratoires Besins
International; Besins
Manufacturing Belgium
Schering GmbH & Co.
Produktions KG
95.00
532.70
77.00
532.70
301
G03FB01
estradiol, valeat, norgestrel
1048781
CYCLO-PROGYNOVA TABL 1x21doza
(11belih+10smeđih)
27.00
193.20
302
G03HA01
ciproteron
1048331
ANDROCUR TABL 50x50mg
Delpharm Lille Sas; Schering AG
53.00
2,185.40
303
G03HB01
ciproteron acetate + etinil
estradiol
1048176
DIANE-35 DRAG 21x
Bayer Schering Pharma AG
43.00
395.70
304
G03HB01
ciproteron acetate + etinil
estradiol
1048720
CLIMEN DRAG 21x(1mg+2mg)
Delpharm Lille SAS
7.00
606.10
305
G04BD07
tolterodin
1139173
DETRUSITOL film tbl. 28x2mg
Pfizer Italia S.R.L.
3.00
988.00
306
G04BD08
solifenacin
1139021
VESICARE 10X30 MG
Astellas Pharma Europe B.V.
2.00
2,984.90
307
G04BD08
solifenacin
1139022
VESICARE FILM TBL.10X5MG
Astellas Pharma Europe B.V.
308
G04CA02
tamsulosin
1134230
TAMSOL KAPS 30x0.4mg
PharmaSwiss d.o.o.
309
G04CA02
tamsulosin
1134240
BETAMSAL KAPS 30x0.4mg
310
G04CB01
finasterid
1134205
PROSCAR TABL 28x5mg
311
G04CB01
finasterid
1134212
FINASTERID FILM TBL 28X5MG
PharmaS d.o.o.
Lek farmacevtska družba d.d.
18.00
973.00
1,172.00
338.90
Hemofarm a.d.
95.00
338.90
Merck Sharp & Dohme
86.00
359.60
100.00
276.50
312
G04CB01
finasterid
1134225
FINASTERID SANDOZ FILM TBL
30X5MG
313
G04CB01
finasterid
1134228
BENEPROST TBL. 30X5MG
Ivančić i sinovi d.o.o.
50.00
296.20
400.00
296.20
Novo Nordisk A/S
17.00
21,251.50
314
H01AC01
somatropin
0044308
NORDITROPIN NORDILET (10mg /
1.5ml) 1x1.5ml
315
H01BA02
dezmopresin
1045081
MINIRIN TABL 30x0.2mg
Ferring AB; Ferring International
Center SA
18.00
3,582.40
316
H02AB02
deksametazon
1047143
DEXASON TABL 50x0.5mg
Galenika a.d.
25.00
307.60
317
H02AB07
prednizon
1047511
PREDNIZON TABL 10x5mg
Bosnalijek d.d.
2.00
55.90
318
H02AB07
prednizon
1047632
PRONISON TABL 20x20mg
Galenika a.d.
323.00
281.80
319
H03AA01
levotiroksin natrijum
1040050
TIVORAL TABL 50x100mcg
Galenika a.d.
358.00
137.40
320
H03AA01
levotiroksin natrijum
1040230
EUTHYROX TABL 50x25mcg
Merck KGaA
55.00
96.10
321
H03BA02
propiltiouracil
1040190
PTU TABL 20x50mg
Alkaloid a.d.
37.00
134.40
322
H03BB02
tiamazol
1040120
TIASTAT TABL 20x20 mg
Bosnalijek d.d.
197.00
142.20
Page 17 of 63
323
H04AA01
glukagon
0341340
GLUCAGEN 1mg HYPOKIT INJ 1x1 mg(1
i.j.) sa rastv.
Novo Nordisk A/S
2.00
1,626.60
324
J01AA02
doksiciklin
1022515
DOKSICIKLIN KAPS 5x100 mg
Hemofarm a.d.
477.00
69.80
325
J01CA04
amoksicilin
1021007
OSPAMOX DT TABL ORALNU SUSP
14x1000mg
Sandoz GmbH
265.00
240.40
107.60
326
J01CA04
amoksicilin
1021008
OSPAMOX DT TABL ORALNU SUSP
14x500mg
Sandoz GmbH
87.00
327
J01CA04
amoksicilin
1021145
SINACILIN KAPS 16x250mg
Galenika a.d.
52.00
96.80
328
J01CA04
amoksicilin
1021148
SINACILIN KAPS 16x500mg
Galenika a.d.
269.00
124.70
329
J01CA04
amoksicilin
1021961
AMOKSICILIN KAPS 16x250mg
Hemofarm a.d.
117.00
96.80
330
J01CA04
amoksicilin
1021965
AMOKSICILIN KAPS 16x500mg
Hemofarm a.d.
629.00
124.70
331
J01CA04
amoksicilin
3021001
OSPAMOX PRASAK ORALNU SUSPE
(500mg/5ml) 1x60ml
Sandoz GmbH
247.00
121.70
332
J01CA04
amoksicilin
3021146
SINACILIN SUSP 1x100ml(250mg/5ml)
Galenika a.d.
798.00
123.80
333
J01CR02
amoksicilin, klavulanska kiselina
1021560
AMOKSIKLAV FILM TABL 15x625mg
Lek farmacevtska družba d.d.
5.00
545.10
Lek farmacevtska družba d.d.
12.00
363.40
334
J01CR02
amoksicilin, klavulanska kiselina
1021566
AMOKSIKLAV LEK 2x FILM TABL
10x625mg
335
J01CR02
amoksicilin, klavulanska kiselina
1021567
AMOKSIKLAV LEK 2x FILM TABL
10x1000mg
Lek farmacevtska družba d.d.
44.00
262.30
336
J01CR02
amoksicilin, klavulanska kiselina
1021600
PANKLAV FILM TABL 15x375mg
Hemofarm a.d.
44.00
435.70
337
J01CR02
amoksicilin, klavulanska kiselina
1021601
PANKLAV FILM TABL 20x625mg
Hemofarm a.d.
89.00
726.80
338
J01CR02
amoksicilin, klavulanska kiselina
1021607
PANKLAV 2X TABL (875mg+125mg)
14x1000mg
Hemofarm a.d.
423.00
367.20
1021632
AUGMENTIN FILM TABL
14x(875mg+125mg)
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
81.00
408.00
Lek farmacevtska družba d.d.
3.00
298.90
339
J01CR02
amoksicilin, klavulanska kiselina
340
J01CR02
amoksicilin, klavulanska kiselina
3021568
AMOKSIKLAV LEK SUSP 1x70 ml ( 400
mg + 57 mg)/5 ml
341
J01CR02
amoksicilin, klavulanska kiselina
3021602
PANKLAV SUSP 1x100 ml (125 mg +
31.25 mg)/5 ml
Hemofarm a.d.
190.00
269.90
Hemofarm a.d.
356.00
448.80
Hemofarm a.d.
31.00
298.90
342
J01CR02
amoksicilin, klavulanska kiselina
3021606
PANKLAV FORTE SUSP
1x100ml(250mg/62.5mg)5ml
343
J01CR02
amoksicilin, klavulanska kiselina
3021608
PANKLAV 2X SUSP 1x70 ml (400 mg +
57 mg)/ 5 ml
Page 18 of 63
344
J01CR02
amoksicilin, klavulanska kiselina
3021609
PANKLAV 2X SUSP 1x140 ml (400
mg+57 mg)/5 ml
Hemofarm a.d.
11.00
597.80
345
J01DB01
cefaleksin
1321710
CEFALEKSIN KAPS 16x250mg
Hemofarm a.d.
28.00
135.80
346
J01DB01
cefaleksin
1321711
CEFALEKSIN KAPS 16x500mg
Hemofarm a.d.
439.00
227.90
347
J01DB01
cefaleksin
1321870
PALITREX KAPS 16x250mg
Galenika a.d.
23.00
135.80
348
J01DB01
cefaleksin
1321872
PALITREX KAPS 16x500mg
Galenika a.d.
302.00
227.90
349
J01DB01
cefaleksin
3321719
CEFALEKSIN SUSP 100ml(250mg/5ml)
Hemofarm a.d.
107.00
155.90
350
J01DB01
cefaleksin
3321875
PALITREX SUSP 100ml(250mg/5ml)
Galenika a.d.
154.00
155.90
351
J01DC02
cefuroksim
1321976
CEROXIM TABL 10x250mg
Medico Uno d.o.o.
2.00
399.00
352
J01DC02
cefuroksim
1321977
CEROXIM TABL 10x500mg
Medico Uno d.o.o.
9.00
515.00
353
J01DC10
cefprozil monohidrat
1321950
CEFZIL FILM TABL 10x500mg
Corden Pharma Latina S.P.A.
3.00
1,301.00
354
J01DC10
cefprozil monohidrat
3321951
CEFZIL SUSP 1x60ml (250 mg / 5 ml)
Corden Pharma Latina S.P.A.
45.00
780.60
355
J01DD08
cefiksim
1321620
PANCEF FILM TABL 10x400mg
Alkaloid a.d.
24.00
1,017.90
356
J01DD08
cefiksim
1321622
PANCEF FILM TABL 5x400mg
Alkaloid a.d.
38.00
523.70
357
J01DD08
cefiksim
3321621
PANCEF SUSP 1x100ml (100 mg / 5 ml)
Alkaloid a.d.
17.00
761.40
358
J01DD08
cefiksim
3321623
PANCEF SIRUP (100mg/5ml) 1X60ml
Alkaloid a.d.
8.00
491.50
359
J01DD13
cefpodoksim
1321523
TRIDOX film tbl. 10x200mg
Alkaloid a.d.
10.00
592.50
360
J01EE01
sulfametoksazol, trimetoprim
1026211
BACTRIM TABL 20x480mg (400 + 80 mg)
Galenika a.d.
177.00
158.60
361
J01EE01
sulfametoksazol, trimetoprim
3026210
BACTRIM SIR 100ml (200 + 40 mg)/5 ml
Galenika a.d.
6.00
144.90
362
J01FA01
eritromicin
1325152
ERITROMICIN FILM TABL 20x250mg
Hemofarm a.d.
170.00
225.50
363
J01FA01
eritromicin
1325153
ERITROMICIN FILM TABL 20x500mg
Hemofarm a.d.
338.00
372.50
364
J01FA03
midekamicin
1325095
MACROPEN FILM TABL 16x400mg
Krka Tovarna Zdravil d.d.
3.00
240.80
365
J01FA03
midekamicin
3325096
MACROPEN SUSP 115ml(175mg/5ml)
Krka Tovarna Zdravil d.d.
2.00
391.60
366
J01FA06
roksitromicin
1325300
ROXIMISAN TABL 10x150mg
Slaviamed d.o.o.
5.00
386.90
367
J01FA09
klaritromicin
1325056
ZYMBAKTAR FILM TABL 14x250mg
Hemofarm a.d.
5.00
205.10
368
J01FA09
klaritromicin
1325527
KLACID MR FILM TABL 7x500mg
Abbott S.R.L.
2.00
222.60
369
J01FA09
klaritromicin
1325611
FROMILID FILM TABL 14x500mg
313.00
334.00
370
J01FA09
klaritromicin
1325651
FROMILID UNO TABL 7x500mg
166.00
185.60
371
J01FA09
klaritromicin
1325653
FROMILID UNO TABL 14x500mg
Slaviamed d.o.o.
Slaviamed d.o.o. u saradnji sa
Krka Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Slaviamed d.o.o. u saradnji sa
Krka Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
3.00
371.00
Page 19 of 63
372
J01FA10
azitromicin
1325470
SUMAMED KAPS 6x250mg
Pliva Hrvatska d.o.o.
4.00
299.40
373
J01FA10
azitromicin
1325472
SUMAMED FILM TABL 3x500mg
Pliva Hrvatska d.o.o.
15.00
197.60
374
J01FA10
azitromicin
1325480
HEMOMYCIN KAPS 6x250mg
Hemofarm a.d.
234.00
299.40
375
J01FA10
azitromicin
1325482
HEMOMYCIN FILM TABL 3x500mg
Hemofarm a.d.
216.00
197.60
376
J01FA10
azitromicin
3325482
HEMOMYCIN SUSP 1x30ml(200mg/5ml)
Hemofarm a.d.
550.00
225.60
377
J01FA10
azitromicin
3325483
HEMOMYCIN SUSP 1x20ml(100mg/5ml)
Hemofarm a.d.
68.00
125.80
Chephasaar Chem. Pharm.
8.00
241.50
378
J01FF01
klindamicin
1326226
CLINDAMYCIN-MIP FILM TABL
12x300mg
379
J01FF01
klindamicin
1326228
CLINDAMYCIN-MIP FILM TABL
12x600mg
Chephasaar Chem. Pharm.
72.00
453.70
380
J01MA01
ofloksacin
1329350
VISIREN TABL 10x200mg
Union-Medic d.o.o. Novi Sad
4.00
454.60
381
J01MA02
ciprofloksacin
1329190
CIPROCINAL FILM TABL 10x250 mg
Zdravlje a.d.
11.00
157.60
382
J01MA02
ciprofloksacin
1329192
CIPROCINAL FILM TABL 10x500 mg
Zdravlje a.d.
280.00
285.70
383
J01MA02
ciprofloksacin
1329401
CITERAL TABL 10x500mg
Alkaloid d.o.o.
21.00
285.70
384
J01MA02
ciprofloksacin
1329410
MAROCEN FILM TABL 10x250mg
Hemofarm a.d.
3.00
157.60
385
J01MA02
ciprofloksacin
1329411
MAROCEN FILM TABL 10x500mg
Hemofarm a.d.
30.00
285.70
386
J01MA06
norfloksacin
1132350
URICIN FILM TABL 20x400mg
Slaviamed d.o.o.
163.00
438.60
387
J01MA12
levofloksacin, hemihidrat
1329371
LEVOMAX FILM TABL 10x500mg
PharmaSwiss d.o.o.
72.00
642.30
388
J01MA12
levofloksacin, hemihidrat
1329105
LEVOXA film tbl. 10x500mg
Zdravlje a.d.
20.00
642.30
389
J01MA12
levofloksacin, hemihidrat
1329455
FORTECA FILM TBL. 10X250MG.
Hemofarm a.d.
2.00
385.20
390
J01MA12
levofloksacin, hemihidrat
1329456
FORTECA FILM TBL. 10X500 MG.
Hemofarm a.d.
60.00
642.30
391
J01MB04
pipemidinska kiselina
1132300
PIPEGAL KAPS 20x200mg
Galenika a.d.
35.00
363.50
392
J01MB04
pipemidinska kiselina
1132320
PIPEM KAPS 20x200mg
Hemofarm a.d.
106.00
363.50
393
J02AB02
ketokonazol
1327130
MYCOSEB TABL 20x200mg
Hemofarm a.d.
45.00
513.10
394
J02AC01
flukonazol
1327356
FLUCONAL KAPS 1x150mg
Hemofarm a.d.
20.00
142.60
395
J02AC01
flukonazol
1327400
FLUKOZOL KAPS 1x150mg
Ave Pharmaceutical d.o.o.
10.00
142.60
396
J02AC01
flukonazol
1327355
FLUCONAL KAPS 7x50mg
Hemofarm a.d.
2.00
142.60
397
J02AC02
itrakonazol
1327402
KANAZOL KAPS 10x100mg
Slaviamed d.o.o.
1.00
658.70
398
J04AB02
rifampicin
1025859
RIFAMOR KAPS 16x300 mg
Galenika a.d.
16.00
339.90
399
J05AB01
aciklovir
1328230
ACIKLOVIR TABL 25x200mg
39.00
672.50
400
J05AF05
lamivudin
1328376
ZEFFIX FILM TABL 28x100mg
Zdravlje a.d.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A; Glaxo
Wellcome Operations
6.00
5,741.40
Page 20 of 63
401
J05AF07
tenofovir
1328500
VIREAD TENOFOVIR FTB. 30X245 MG
Gilead Sciences Ltd.
15.00
402
L01XX05
hidroksikarbamid
1039285
LITALIR KAPS 100x500mg
Corden Pharma Latina S.P.A.
53.00
29,850.47
2,966.90
403
L01XX11
estramustin
1031043
ESTRACYT KAPS 100x140mg
Pfizer Italia S.R.L.
2.00
11,598.80
404
L02AB01
megestrol
1048913
MEGACE TABL 30x160mg
Bristol Myers-Squibb
29.00
4,336.60
405
L02AB01
megestrol
3048912
MEGACE SUSP 1x240ml (40 mg / 1 ml)
Bristol Myers-Squibb
57.00
5,584.70
406
L02BA01
tamoksifen
1039010
NOLVADEX FILM TABL 30x10mg
AstraZeneca UK Limited
407
L02BB01
flutamid
1037200
FLUTASIN TABL 90x250 mg
S.C. Sindan-Pharma S.R.L.
408
L02BB03
bikalutamid
1037076
BICADEX FILM TABL 28x50mg
409
L02BG03
anastrozol
1039325
ARIMIDEX TABL 28x1mg
410
L02BG04
letrozol
1039331
FEMOZOL FILM TABL 30x2.5mg
PharmaSwiss d.o.o.
411
L02BG06
eksemestan
1039390
AROMASIN TABL 30x25mg
Pfizer Italia S.R.L.
16.00
1,886.80
412
L04AA06
mikofenolna kiselina
1014081
CELLCEPT KAPS 300x250 mg
F. Hoffmann-La Roche Ltd.
7.00
10,337.60
413
L04AD01
ciklosporin
1014990
SANDIMMUN NEORAL KAPS 50x25 mg
Novartis Pharma Stein AG
8.00
3,740.90
414
L04AD01
ciklosporin
1014991
SANDIMMUN NEORAL KAPS 50x100mg
Novartis Pharma Stein AG
15.00
13,441.10
415
L04AD01
ciklosporin
1014992
SANDIMMUN NEORAL KAPS 50x50mg
Novartis Pharma Stein AG
6.00
7,201.20
Novartis Pharma GMBH
10.00
13,042.10
379.00
226.70
9.00
2,825.20
PharmaSwiss d.o.o.
33.00
1,886.40
AstraZeneca UK Limited
64.00
1,426.40
6.00
1,030.00
416
L04AD01
ciklosporin
3014999
SANDIMMUN NEORAL SOL
50ml(100mg/ml)
417
L04AD02
takrolimus
1014252
PROGRAF caps. 30X0.5mg
Astellas
16.00
2,300.50
418
L04AD02
takrolimus
1014250
PROGRAF caps. 60X1mg
Astellas
16.00
5,901.00
419
L04AX01
azatioprin
1014020
IMURAN TABL 100x50mg
Excella GmbH
28.00
1,926.40
Ebewe Pharma Ges. M.B.H
NFG. KG
420
L04AX03
metotreksat
1034330
METHOTREXAT EBEWE TABL
50x2.5mg
90.00
701.30
421
M01AE01
ibuprofen
3162033
BRUFEN SIR 1x100ml (100mg /5ml)
Abbott S.R.L.
300.00
154.00
300.00
154.00
422
M01AE01
ibuprofen
3162519
NUROFEN sir za decu 100ml
Reckitt Benckiser Healthcare
(UK) Limited
423
M03BX02
tizanidin
1165121
TIZAX tbl. 30x4mg
PharmaS d.o.o.
30.00
334.10
424
M03BX02
tizanidin
1165122
SIRDALUD TABL 30x4mg
Novartis Urunleri
126.00
334.10
425
M04AA01
alopurinol
1168089
ALOPURINOL TABL 40x100mg
Hemofarm a.d.
785.00
107.70
426
M05BA04
alendronat
1059079
BONAP TABL 4x70mg
Hemofarm a.d.
44.00
579.40
427
M05BA04
alendronat
1059903
FOROSA FIL TBL. 4X70MG
Ufar d.o.o.
5.00
579.40
428
M05BA04
alendronat
1059907
ALEFOSS TABL 12x70mg
Pharmanova d.o.o.
3.00
1,738.30
429
M05BA04
alendronat
1059908
ALEFOSS TABL 4x70mg
Pharmanova d.o.o.
106.00
579.40
Page 21 of 63
430
M05BA04
alendronat
1059909
ALEFOSS TABL 8x70 mg
Pharmanova d.o.o.
431
M05BA06
ibandronska kiselina
1059092
ALVODRONIC FILM TBL. 1X150MG
Alvogen Pharma d.o.o.
M05BB03
alendronska kiselina,
holekalciferol
1059121
FOSAVANCE 4X(70mg/5600i.j)
432
6.00
1,158.80
379.00
558.90
Merck Sharp & Dohme S.P.A.
5.00
869.50
101.00
551.50
433
N02AA01
morfin
3087301
ORAMORPH KAPI 1x20 ml (20 mg / 1 ml)
L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti
Societa Di Esercizio S.P.A.
434
N02AA01
morfin
3087302
ORAMORPH RAST 20x5ml (10 mg / 5
ml)
L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti
Societa Di Esercizio S.P.A.
71.00
1,222.70
L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti
Societa Di Esercizio S.P.A.
9.00
1,222.70
435
N02AA01
morfin
3087303
ORAMORPH RAST 20x5ml (30 mg / 5
ml)
436
N02AA01
morfin
3087304
ORAMORPH SIR 1x100 ml (10 mg / 5 ml)
L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti
Societa Di Esercizio S.P.A.
5.00
310.40
437
N02AA03
hidromorfon
1087710
JURNISTA TABL 14x16mg
Janssen Pharmaceutica N.V.
30.00
4,552.60
438
N02AA03
hidromorfon
1087711
JURNISTA TABL 14x8mg
Janssen Pharmaceutica N.V.
58.00
2,585.20
439
N02AA03
hidromorfon
1087715
JURNISTA TABL 28x32mg
Janssen Pharmaceutica N.V.
9.00
17,236.30
440
N02AB03
fentanil
9087200
VICTANYL TRFLASTER 5x100 mcg.
Actavis Nordic A/S
33.00
2,289.60
441
N02AB03
fentanil
9087201
VICTANYL 5x25 mcg/h tsd. flaster
Actavis Nordic A/S
36.00
683.20
442
N02AB03
fentanil
9087202
VICTANYL TDFLASTER 5x50 mcg.
Actavis Nordic A/S
24.00
1,366.30
443
N02AB03
fentanil
9087203
VICTANYL 75 mcg flaster
Actavis Nordic A/S
13.00
2,318.00
444
N02AB03
fentanil
9087565
DUROGESIC TRANS.FLAST 5x25 mcg/h
(5 po 4.2 mg)
Janssen Pharmaceutica N.V.
26.00
689.20
9087566
DUROGESIC TRANS.FLAST 5x50 mcg/h
(5 po 8.4 mg)
Janssen Pharmaceutica N.V.
33.00
1,378.40
Janssen Pharmaceutica N.V.
28.00
2,309.80
445
N02AB03
fentanil
446
N02AB03
fentanil
9087567
DUROGESIC TRANS.FLAST 5x100
mcg/h (5 po 16,8mg)
447
N02AB03
fentanil
9087802
FENTANYL SANDOZ MAT
TRANS.FLAST 5x100mcg/h
Hexal AG
2.00
2,289.60
Hexal AG
2.00
683.20
448
N02AB03
fentanil
9087805
FENTANYL SANDOZ 5x25mcg.
SANDOZ
449
N02AX02
tramadol
1087530
TRODON KAPS 20x50 mg
Hemofarm a.d.
418.00
172.10
450
N02AX02
tramadol
1087553
TRODON tbl. 10x100mg
Hemofarm a.d.
15.00
153.50
451
N02AX02
tramadol
1087650
TRAMAFORT TABL 20x100mg
PharmaSwiss d.o.o.
42.00
307.00
452
N02AX02
tramadol
1087651
TRAMAFORT TABL 20x150mg
PharmaSwiss d.o.o.
4.00
495.10
453
N02BE01
paracetamol
3086695
PARACETAMOL SIR 1x100ml (120 mg /
5 ml)
Galenika a.d.
11.00
150.00
Page 22 of 63
454
N02BE01
paracetamol
3086742
PANATERM sir 1X125 ml
Sopharma PLC
17.00
150.00
455
N03AA02
fenobarbital (fenobarbiton)
1084521
PHENOBARBITON TABL 30x100mg
Hemofarm a.d.
173.00
158.10
456
N03AD01
etosuksimid
3084513
SUXINUTIN SIR 1x200ml (250 mg / 5 ml)
Famar Orleans
9.00
356.70
457
N03AE01
klonazepam
1084255
KLONAZEPAM tbl. 30X2mg
Remedica Ltd.
4.00
93.80
458
N03AE01
klonazepam
1084402
RIVOTRIL TABL 30x2mg
Galenika a.d.
720.00
93.80
459
N03AF01
karbamazepin
1084060
KARBAPIN TABL 50x200mg
Hemofarm a.d.
110.00
257.10
460
N03AF01
karbamazepin
1084530
TEGRETOL CR 400 RET FILM TABL
30x400mg
291.00
454.60
461
N03AG01
valproinska kiselina (natrijum
valproat)
1084500
EFTIL RET FILM TABL
30x(333mg+145mg)
Novartis Pharma Stein AG
Hemofarm a.d. u saradnji sa
Sanofi Winthrop Industrie,
Francuska
634.00
330.80
462
N03AG01
valproinska kiselina (natrijum
valproat)
1084817
VALPROIX 30x(145mg+333mg)
50.00
330.80
463
N03AG01
valproinska kiselina (natrijum
valproat)
3084501
EFTIL SIR 1x150ml (5.764 g / 100 ml)
PharmaSwiss d.o.o.
Hemofarm a.d. u saradnji sa
Sanofi Winthrop Industrie,
Francuska
46.00
376.30
464
N03AX09
lamotrigin
1084080
LAMAL TABL 30x25mg
Alkaloid d.o.o.
35.00
135.20
116.00
135.20
465
N03AX09
lamotrigin
1084550
LAMICTAL TABL 30x25mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
466
N03AX09
lamotrigin
1084551
LAMICTAL TABL 30x50mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
91.00
288.90
147.00
532.80
306.50
467
N03AX09
lamotrigin
1084552
LAMICTAL TABL 30x100mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
468
N03AX11
topiramat
1084700
TOPAMAX FILM TABL 28x25mg
Cilag AG
25.00
469
N03AX11
topiramat
1084701
TOPAMAX FILM TABL 28x50mg
Cilag AG
41.00
620.40
470
N03AX11
topiramat
1084702
TOPAMAX FILM TABL 28x100mg
Cilag AG
27.00
1,226.00
471
N03AX14
levetiracetam
1084831
EPILEV film tbl. 60x250mg
PharmaSwiss d.o.o.
4.00
639.10
472
N03AX14
levetiracetam
1084832
EPILEV film tbl. 60x500mg
PharmaSwiss d.o.o.
10.00
1,169.60
473
N03AX14
levetiracetam
1084833
EPILEV film tbl. 60x1000mg
PharmaSwiss d.o.o.
10.00
2,261.50
474
N03AX14
levetiracetam
1084820
KEPPRA FILM TABL 60x500mg
UCB Pharma SA
36.00
1,520.50
475
N03AX14
levetiracetam
1084821
KEPPRA FILM TABL 60x250mg
UCB Pharma SA
4.00
830.80
476
N03AX14
levetiracetam
1084822
KEPPRA FILM TABL 60x1000mg
UCB Pharma SA
10.00
2,939.90
477
N03AX14
levetiracetam
3084823
KEPPRA RAST 1x300ml(100mg/ml)
Nextpharma SAS
6.00
4,119.40
478
N03AX16
pregabalin
1084301
EPICA caps. 56x75mg
Zdravlje a.d.
10.00
1,466.80
Page 23 of 63
479
N03AX16
pregabalin
1084304
EPICA caps. 56x150mg
Zdravlje a.d.
8.00
2,205.80
480
N03AX16
pregabalin
1084306
EPICA caps. 56x300mg
Zdravlje a.d.
1.00
4,411.70
LYRICA caps. 56X75mg PFI
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
16.00
1,466.80
10.00
2,205.80
481
N03AX16
pregabalin
1084736
482
N03AX16
pregabalin
1084738
LYRICA CAPS.56X150 MG
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
483
N03AX16
pregabalin
1084745
LYRICA CAPS 56 X 300MG
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
1.00
4,411.70
484
N04AA02
biperiden
1085320
MENDILEX TABL 50x2mg
Alkaloid a.d.
254.00
159.10
485
N04BA02
levodopa, benzerazid
1085212
MADOPAR TABL 100x250mg (200 mg +
50 mg)
Galenika a.d.
115.00
2,125.70
486
N04BA02
levodopa, benzerazid
1085307
MADOPAR ROCHE TABL 100x250mg
F. Hoffmann-La Roche Ltd.
148.00
2,125.70
487
N04BB01
amantadin sulfat
1085350
PK MERZ FILM TABL 30x100mg
Merz Pharmaceuticals GmbH
131.00
440.70
488
N04BC01
bromokriptin
1149040
BROMOKRIPTIN TABL 30x2.5mg
45.00
274.80
489
N04BC05
pramipeksol
1085081
MIRAPEXIN ER TBL. 10X0.375 MG
3.00
300.70
490
N04BC05
pramipeksol
1085082
MIRAPEXIN TBL 0.75MG
5.00
1,551.40
491
N04BC05
pramipeksol
1085083
MIRAPEXIN tbl. 30X3mg
Zdravlje a.d.
Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH
Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH
Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH
11.00
6,266.80
492
N04BC05
pramipeksol
1085084
MIRAPEXIN TABL PRO. OSLO.
30x1.5mg
3.00
3,133.80
493
N04BC05
pramipeksol
1085290
MIRAPEXIN TABL 30x0.25mg
9.00
365.50
494
N04BC05
pramipeksol
1085291
MIRAPEXIN TABL 30x1mg
6.00
1,444.30
495
N04BX02
entakapon
1085284
COMTAN TABL 30x200mg
Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH
Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH
Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH
Novartis Pharmaceuticals UK
Ltd.
4.00
2,265.70
496
N05AA01
hlorpromazin
1070056
LARGACTIL FILM TABL 50x25 mg
Galenika a.d.
123.00
97.70
497
N05AB02
flufenazin
1070850
METOTEN OBLO. TABL 25x1 mg
Hemofarm a.d.
118.00
112.60
498
N05AB02
flufenazin
1070851
METOTEN OBLO. TABL 25x5 mg
Hemofarm a.d.
60.00
348.20
499
N05AD01
haloperidol
1070800
HALOPERIDOL TABL 25x2 mg
Zdravlje a.d.
36.00
229.50
500
N05AD01
haloperidol
1070801
HALOPERIDOL TABL 30x10 mg
Zdravlje a.d.
1.00
465.70
501
N05AD01
haloperidol
1070840
HALOPERIDOL TABL 25x2mg
Hemofarm a.d.
95.00
229.50
502
N05AD01
haloperidol
1070841
HALOPERIDOL TABL 30x10 mg
Hemofarm a.d.
21.00
465.70
503
N05AH02
klozapin
1070020
CLOZAPIN SANDOZ TABL 50x25mg
Salutas Pharma GmbH
10.00
295.40
Page 24 of 63
BOER
504
N05AH02
klozapin
1070022
CLOZAPIN SANDOZ TABL 50x100mg
505
N05AH02
klozapin
1070605
LEPONEX TABL 50x25mg
506
N05AH02
klozapin
1070606
LEPONEX TABL 50x100mg
507
N05AH03
olanzapin
1070015
ZALASTA TABL 28x5mg
508
N05AH03
olanzapin
1070016
ZALASTA TABL 28x10mg
Salutas Pharma GmbH
Novartis Pharmaceuticals UK
Ltd.
Novartis Pharmaceuticals UK
Ltd.
Pharmanova d.o.o. u saradnji sa
Krka Tovarna Zdravil d.d.,
Slovenija
Pharmanova d.o.o. u saradnji sa
Krka Tovarna Zdravil d.d.,
Slovenija
509
N05AH03
olanzapin
1070017
TREANA FILM TBL 30 X 10MG
Hemofarm a.d.
510
N05AH03
olanzapin
1070018
TREANA 30 X 5 MG
Hemofarm a.d.
11.00
852.60
511
N05AH03
olanzapin
1070023
ONZAPIN film tbl. 28x10mg
Zdravlje a.d.
10.00
1,591.70
512
N05AH03
olanzapin
1070025
ONZAPIN film tbl. 28x5mg
Zdravlje a.d.
34.00
795.80
513
N05AH03
olanzapin
1070027
SIZAP film tbl. 30x5mg
Alkaloid d.o.o.
2.00
852.60
514
N05AH03
olanzapin
1070028
SIZAP film tbl. 30x10mg
Alkaloid d.o.o.
2.00
1,705.40
515
N05AX08
risperidon
1070034
RISPERIDON FILM TABL 20x1mg
Hemofarm a.d.
8.00
143.30
516
N05AX08
risperidon
1070035
RISPERIDON FILM TABL 20x2mg
Hemofarm a.d.
2.00
257.90
517
N05AX08
risperidon
1070037
RISPERIDON FILM TABL 20x4mg
Hemofarm a.d.
5.00
636.70
518
N05AX08
risperidon
1070920
RISPOLEPT FILM TABL 20x1mg
Janssen-Cilag S.P.A.
63.00
143.30
519
N05AX08
risperidon
1070921
RISPOLEPT FILM TABL 20x2mg
Janssen-Cilag S.P.A.
2.00
257.90
520
N05AX08
risperidon
1070928
RISSAR FILM TABL 20x2 mg
Alkaloid d.o.o.
93.00
257.90
521
N05AX08
risperidon
1070929
RISSAR FILM TABL 20x3 mg
Alkaloid d.o.o.
2.00
429.80
522
N05AX08
risperidon
1070935
RISSAR FILM TABL 20x1 mg
Alkaloid d.o.o.
95.00
143.30
523
N05AX08
risperidon
2070924
RISPOLEPT SIR 1x100 ml (1 mg / 1 ml)
Janssen Pharmaceutica N.V.
2.00
2,627.50
524
N05AX08
risperidon
2070936
RISPOLEPT KAPI 30ml
Janssen Pharmaceutica N.V.
1.00
1,235.80
525
N05BA01
diazepam
1071121
BENSEDIN TABL 30x5mg
Galenika a.d.
1,152.00
96.80
526
N05BA01
diazepam
1071122
BENSEDIN TABL 30x10mg
Galenika a.d.
945.00
145.10
527
N05BA01
diazepam
1071701
DIAZEPAM TABL 30x5mg
Hemofarm a.d.
84.00
96.80
528
N05BA01
diazepam
1071702
DIAZEPAM TABL 30x10mg
Hemofarm a.d.
397.00
145.10
529
N05BA01
diazepam
N002592
DIAZEPAM KLIZMA 5x5mg/2.5ml
Apoteka-galenska laboratorija
10.00
452.50
530
N05BA06
lorazepam
1071710
LORAZEPAM TABL 30x1mg
Hemofarm a.d.
121.00
104.10
531
N05BA06
lorazepam
1071711
LORAZEPAM TABL 20x2,5mg
Hemofarm a.d.
1,405.00
115.40
532
N05BA08
bromazepam
1071320
LEXAURIN TABL 30x1.5mg
Krka Tovarna Zdravil d.d.
5.00
66.70
Page 25 of 63
17.00
1,019.40
154.00
320.00
26.00
1,019.40
9.00
795.80
6.00
1,591.70
3.00
1,705.40
533
N05BA08
bromazepam
1071322
LEXAURIN TABL 30x3mg
Krka Tovarna Zdravil d.d.
46.00
89.20
534
N05BA08
bromazepam
1071324
LEXAURIN TABL 30x6mg
Krka Tovarna Zdravil d.d.
20.00
122.80
535
N05BA08
bromazepam
1071624
LEXILIUM TABL 30x1.5mg
Alkaloid a.d. u saradnji sa F.
Hoffmann-La Roche Ltd.
3.00
66.70
536
N05BA08
bromazepam
1071626
LEXILIUM TABL 30x3mg
Alkaloid a.d. u saradnji sa F.
Hoffmann-La Roche Ltd.
34.00
89.20
537
N05BA08
bromazepam
1071720
BROMAZEPAM TABL 30x1.5mg
Hemofarm a.d.
133.00
66.70
538
N05BA08
bromazepam
1071721
BROMAZEPAM TABL 30x3mg
Hemofarm a.d.
1,767.00
89.20
539
N05BA08
bromazepam
1071722
BROMAZEPAM TABL 20x6mg
Hemofarm a.d.
677.00
81.80
540
N05BA12
alprazolam
1071750
KSALOL TABL 30x0.25mg
Galenika a.d.
179.00
58.10
541
N05BA12
alprazolam
1071751
KSALOL TABL 30x0.5mg
Galenika a.d.
443.00
94.80
542
N05BA12
alprazolam
1071752
KSALOL TABL 30x1mg
Galenika a.d.
332.00
192.70
543
N05CD02
nitrazepam
1077260
NIPAM TABL 10x5 mg
34.00
60.10
544
N05CD08
midazolam
1071461
FLORMIDAL TABL 30x15mg
Bosnalijek d.d.
Galenika a.d. u saradnji sa F.
Hoffmann-La Roche Ltd,
Švajcarska
24.00
835.40
545
N05CF02
zolpidem
1077151
STILNOX FILM TABL 20x10mg
Sanofi Winthrop Industrie
48.00
88.20
546
N05CF02
zolpidem
1077300
SANVAL FILM TABL 20x10mg
Lek farmacevtska družba d.d.
107.00
88.20
547
N05CF02
zolpidem
1077301
SANVAL FILM TABL 20x5mg
Lek farmacevtska družba d.d.
23.00
86.80
548
N05CF02
zolpidem
1077302
BELBIEN FILM TABL 20x10mg
Hemofarm a.d.
82.00
88.20
549
N06AA04
klomipramin
1072740
ANAFRANIL DRAG 30x25 mg
Novartis Farma S.P.A.
25.00
279.10
550
N06AA09
amitriptyline hydrochloride
1072762
AMITRIPTYLINE FILM TABL 100x10mg
Remedica Ltd.
2.00
194.40
551
N06AA09
amitriptyline hydrochloride
1072763
AMITRIPTYLINE FILM TABL 30x25mg
Remedica Ltd.
24.00
90.30
552
N06AA21
maprotilin
1072730
MAPROTILIN FILM TABL 30x25 mg
Zdravlje a.d.
310.00
137.00
553
N06AA21
maprotilin
1072731
MAPROTILIN FILM TABL 30x50 mg
Zdravlje a.d.
554
N06AB03
fluoksetin
1072930
FLUNISAN TABL 30x20mg
Hemofarm a.d.
555
N06AB04
citalopram
1072060
CITALEX FILM TABL 50x20mg
556
N06AB04
citalopram
1072061
CITALEX FILM TABL 20x20mg
557
N06AB04
citalopram
1072062
558
N06AB04
citalopram
1072067
43.00
272.80
410.00
321.60
Zdravlje a.d.
65.00
595.70
Zdravlje a.d.
200.00
238.30
CITALEX FILM TABL 20x10mg
Zdravlje a.d.
130.00
119.10
CITALEX FILM TABL 50x10mg
Zdravlje a.d.
17.00
297.90
32.00
250.20
21.00
202.70
559
N06AB05
paroksetin
1072910
SEROXAT FILM TABL 30x20mg
Glaxo Wellcome Production;
S.C. Europharm S.A.
560
N06AB05
paroksetin
1072915
ACTAPAX FILM TABL 30x20mg
Zdravlje a.d.
Page 26 of 63
561
N06AB06
sertralin
1072635
ASENTRA FILM TABL 28x50mg
Slaviamed d.o.o. u saradnji sa
Krka Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
562
N06AB06
sertralin
1072724
SIDATA FILM TABL 28x50mg
Hemofarm a.d.
563
N06AB06
sertralin
1072790
ZOLOFT FILM TABL 28x50mg
Haupt Pharma Latina S.R.L.
979.00
170.20
564
N06AB06
sertralin
1072791
ZOLOFT FILM TABL 28x100mg
Haupt Pharma Latina S.R.L.
43.00
340.40
565
N06AB10
escitalopram
1072613
CIPRALEX 28x10mg film tbl.
H. Lundbeck A/S
69.00
273.20
566
N06AB10
escitalopram
1072625
LATA film tbl. 28X10mg
203.00
210.20
567
N06AB10
escitalopram
1072627
ELICEA FILM TBL28X5 MG
Hemofarm a.d.
Pharmanova d.o.o. u saradnji sa
Krka Tovarna Zdravil d.d.,
Slovenija
25.00
166.90
568
N06AB10
escitalopram
1072628
ELICEA FILM TABL. 28 x10 mg.
Krka Tovarna Zdravil d.d.
12.00
210.20
1.00
1,104.50
28.00
561.00
237.00
480.70
90.00
301.50
569
N06AG02
moklobemid
1072141
AURORIX TABL 60x150mg
Meda Pharma GmbH & Co.KG;
Cenexi S.A.S
570
N06AX03
mianserin
1072750
TOLVON FILM TABL 30x30mg
N.V. Organon
3.00
170.20
8.00
170.20
571
N06AX05
trazodon
1072631
TRITTICO RETARD TABL 20x150mg
Aziende Chimiche Riunite
Angelini Francesco S.P.A.
572
N06AX11
mirtazapin
1072861
REMIRTA FILM TABL 30x30mg
Zdravlje a.d.
573
N06AX16
venlafaksin
1072857
VELAHIBIN FILM TABL 28x37.5mg
Zdravlje a.d.
2.00
232.70
574
N06AX16
venlafaksin
1072858
VELAHIBIN FILM TABL 28x75mg
Zdravlje a.d.
135.00
308.00
575
N06AX16
venlafaksin
1072992
ALVENTA KAPS 28x75mg
Slaviamed d.o.o.
576
N06BA04
metilfenidat
1073190
CONCERTA TABL 30x18 mg
Janssen Pharmaceutica N.V.
577
N06BA04
metilfenidat
1073191
CONCERTA TABL 30x36 mg
Janssen Pharmaceutica N.V.
578
N06DA03
rivastigmin
1088012
EXELON KAPS 28x1.5mg
Novartis Farmaceutica S.A.
579
N06DA03
rivastigmin
1088013
EXELON KAPS 28x3mg
Novartis Farmaceutica S.A.
580
N06DX01
memantin
1079020
EBIXA FILM TABL 28x10mg
H. Lundbeck A/S
581
N06DX01
memantin
1079022
EBIXA FILM TABL 56x10mg
H. Lundbeck A/S
10.00
2,283.70
582
N06DX01
memantin
1079027
EBIXA film tbl. 28x20mg
H. Lundbeck A/S
17.00
2,283.70
583
N06DX01
memantin
1079033
NEMDANTINE film tbl. 28x10mg
Zdravlje a.d.
20.00
878.40
584
N06DX01
memantin
1079028
NEMDANTINE film tbl. 28x20mg
Zdravlje a.d.
5.00
1,756.70
585
N06DX01
memantin
1079045
MEMANTIN PLIVA film tbl. 30x10mg
2.00
941.10
586
N07AA02
piridostigmin
1088055
MESTINON TABL 150x60mg
Pliva Hrvatska d.o.o.
ICN Polfa Rzeszow S.A; Legacy
Pharmaceuticals Switzerland
GmbH
30.00
3,196.40
Page 27 of 63
2.00
308.00
12.00
3,362.30
1.00
4,019.40
11.00
1,379.60
1.00
1,379.60
48.00
1,141.80
587
N07BB01
disulfiram
1075091
ESPERAL TABL 20x500mg
Sofarimex-Industria Quimica E
Farmaceutica; Chinoin
Pharmaceutical and Chemical
Haupt Pharma Wolfratshausen
GmbH
1.00
151.30
1.00
3,216.50
588
N07BB04
naltrekson
1182031
NALTREXONE 28X50mg film tbl. HAUPT
PH
589
N07BC02
metadon
2087310
METADON RAST 1x10 ml (10 mg / 1 ml)
Hemofarm a.d.
15.00
144.30
590
P01AB01
metronidazol
1029080
ORVAGIL TABL 20x250 mg
Galenika a.d.
5.00
124.00
591
P01AB01
metronidazol
1029082
ORVAGIL TABL 20x400mg
Galenika a.d.
138.00
208.20
592
P02CA01
mebendazol
3028300
SOLTRIK SUSP 1x30ml (100 mg / 5 ml)
Galenika a.d.
8.00
129.10
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
38.00
359.80
593
R01AD01
beklometazon
7110022
BECONASE NASAL SPREJ
200doza(50mcg/dozi)
594
R01AD09
mometazon furoat
7110311
NASONEX NASAL SPREJ 140doza
(0.05%)
Schering Plough Labo N.V.
68.00
859.90
Glaxo Operations UK Limited
25.00
733.70
46.00
196.90
138.00
287.40
22.00
2,045.70
5.00
1,051.20
21.00
384.90
1,303.00
775.20
595
R01AD12
flutikazonfuroat
7110033
AVAMYS SPREJ ZA NOS
(27.5mcg/doza) 1x120 doza
596
R03AC02
salbutamol
7114462
SPALMOTIL RAST ZA INH 10ml(5mg/ml)
Galenika a.d.
597
R03AC02
salbutamol
7114550
VENTOLIN SPREJ 1x200 doza (0.1 mg /
1 doza)
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Hemofarm a.d. u saradnji sa
GlaxoSmithKline Export Ltd.
Velika Britanija
598
R03AC12
salmeterol
7114591
SEREVENT AEROSOL 1x120doza
(25mcg/dozi)
599
R03AC13
formoterol
7114162
OXIS TURBOHALER 4,5MCG
AstraZeneca AB
Istituto De Angeli S.R.L.
600
R03AK03
fenoterol, ipratropijum bromid
7114129
BERODUAL RAST 1x20
ml(0,5mg/ml+0,25mg/ml)
601
R03AK03
fenoterol, ipratropijum bromid
7114725
BERODUAL N 1x 200 doza (0,05 + 0,02
mg)/1 doza)
Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH
Glaxo Wellcome Operations
5.00
2,338.80
602
R03AK06
flutikazon propionat, salmeterol
7114670
SERETIDE DISCUS
60doza(100mcg+50mcg/dozi
603
R03AK06
flutikazon propionat, salmeterol
7114671
SERETIDE DISCUS
60doza(250mcg+5Omcg/dozi
Glaxo Wellcome Operations
230.00
3,033.40
7114672
SERETIDE DISCUS
60doza(500mcg+50mcg/dozi
Glaxo Wellcome Operations
34.00
3,991.70
7114246
FOSTER RAST. ZA INH. 180 x (100+6)
mg
Chiesi Pharmaceuticals GmbH
14.00
4,646.50
604
605
R03AK06
R03AK07
Page 28 of 63
flutikazon propionat, salmeterol
budesonid+formeterol
606
R03AK07
budesonid+formeterol
7114710
SYMBICORT TURBUHALER 1x60doza
(80 mcg+4,5 mcg)
AstraZeneca AB
14.00
1,727.70
607
R03AK07
budesonid+formeterol
7114711
SYMBICORT TURBUHALER
1x60doza(160mcg+4.5mc
AstraZeneca AB
118.00
2,118.10
7114712
SYMBICORT TURBUHALER
1x60doza(320mcg+9mcg/
AstraZeneca AB
8.00
3,991.70
7114562
BECLOFORTE SPREJ 1x200 doza (250
mcg / 1 doza)
Hemofarm a.d. u saradnji sa
GlaxoSmithKline Export Ltd.
Velika Britanija
214.00
729.70
AstraZeneca AB
23.00
647.90
608
609
R03AK07
R03BA01
budesonid+formeterol
beklometazon
610
R03BA02
budesonid
7114572
PULMICORT TURBUHALER
100doza(200mcg/dozi
611
R03BA02
budesonid
7114574
PULMICORT TURBUHALER
100doza(400mcg/dozi
AstraZeneca AB
7.00
1,851.10
612
R03BA02
budesonid
7114576
PULMICORT SUSP 20x2ml (0.25mg/ml)
AstraZeneca AB
20.00
1,126.20
FLIXOTIDE SPREJ 60doza(125mcg/dozi)
Hemofarm a.d. u saradnji sa
GlaxoSmithKline Export Ltd.
Velika Britanija
73.00
786.00
FLIXOTIDE SPREJ 60doza(250mcg/dozi)
Hemofarm a.d. u saradnji sa
GlaxoSmithKline Export Ltd.
Velika Britanija
12.00
1,559.50
7114597
FLIXOTIDE SPREJ 120doza(50mcg/dozi)
Hemofarm a.d. u saradnji sa
GlaxoSmithKline Export Ltd.
Velika Britanija
5.00
907.40
Nycomed GmbH
9.00
3,088.10
12.00
1,741.60
613
614
615
R03BA05
R03BA05
R03BA05
flutikazon propionate
flutikazon propionate
flutikazon propionate
7114595
7114596
616
R03BA08
ciklesonid
7114741
ALVESCO 80 RAST 10ml
(120doza/80mcg)
617
R03BA08
ciklesonid
7114744
ALVESCO 160 RAST
1x60doza(160mcg/doza)
618
R03BB04
triotropium
7114730
SPIRIVA PRASAK 30x18mcg
Nycomed GmbH
Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH
46.00
3,267.40
619
R03CC02
salbutamol
1114461
SPALMOTIL TABL 60x2mg
Galenika a.d.
518.00
175.00
620
R03CC02
salbutamol
3114460
SPALMOTIL SIR 200ml(2mg/5ml)
Galenika a.d.
65.00
198.20
621
R03DA04
teofilin
1114220
DUROFILIN KAPS 40x125mg
Zdravlje a.d.
631.00
132.00
622
R03DA04
teofilin
1114221
DUROFILIN KAPS 40x250mg
Zdravlje a.d.
1,583.00
320.80
623
R03DA05
aminofilin
1114503
AMINOFILIN RET TABL 20x350mg
Union-Medic d.o.o. Novi Sad
838.00
206.80
624
R03DC03
montelukast
1114560
MONTELUKAST 28X10MG
PharmaS d.o.o.
5.00
731.80
Page 29 of 63
625
R03DC03
montelukast
1114561
MONTELUKAST PHARMAS tbl.za zvak.
28X5mg
PharmaS d.o.o.
5.00
703.40
626
R03DC03
montelukast
1114640
SINGULAIR TABL ZA ZVAKANJE
28x5mg
Merck Sharp & Dohme
9.00
703.40
627
R03DC03
montelukast
1114643
SINGULAIR FILM TABL 28x10mg
Merck Sharp & Dohme
8.00
731.80
628
R03DC03
montelukast
1114646
SINGULAIR TABL ZA ZVAKANJE
28x4mg
Merck Sharp & Dohme B.V.
14.00
1,018.90
629
R03DC03
montelukast
3114644
SINGULAIR GRAN 28x4mg
Merck Sharp & Dohme B.V.
6.00
1,170.30
630
R06AX17
ketotifen
3114450
GALITIFEN SIR 100ml(1mg/5ml)
Galenika a.d.
40.00
154.60
Galenika a.d.
126.00
123.20
4.00
123.20
163.20
631
S01AA01
hloramfenikol
4090121
CHLORAMPHENICOL MAST ZA
OCI(1%)5g
632
S01AA01
hloramfenikol
4090816
HLORAMFENIKOL MAST (1%) 1x5 g
Alkaloid a.d.
633
S01AA11
gentamicin
7090801
GENTOKULIN KAPI ZA OCI(0.3%)10ml
Hemomont d.o.o.
89.00
634
S01AA30
bacitracin, neomicin
4150250
ENBECIN MAST 5 g (500 + 3300 i.j.)/1 g
Galenika a.d.
43.00
94.50
635
S01AD03
aciklovir
4090290
ZOVIRAX MAST ZA OCI (3%) 4,5g
Glaxo Operations UK Limited
4.00
747.20
636
S01AX13
ciprofloksacin
7090010
MAROCEN KAPI ZA OCI (0.3%)5ml
Hemomont d.o.o.
3.00
192.50
Galenika a.d.
2.00
138.20
637
S01BA02
hidrokortizon
4090620
HYDROCORTISON MAST ZA OCI
(1%)5g
638
S01BC03
diklofenak
7099150
UNICLOPHEN KAPI ZA OCI (1%) 1x10ml
Unimed Pharma S.R.O.
67.00
470.80
639
S01CA01
deksametazon, neomicin
7090791
DEXAMETHASON-NEOMYCIN KAPI
10ml
Galenika a.d.
98.00
204.40
640
S01CA01
deksametazon, neomicin
7090813
NEODEKSACIN KAPI ZA OCI 10ml
16.00
204.40
641
S01EA05
brimonidin - tartarat
7094070
ALPHAGAN KAPI ZA OCI 1x5ml 0.2%
Hemomont d.o.o.
Allergan Pharmaceuticals
Ireland
123.00
354.10
642
S01EA05
brimonidin - tartarat
7094080
BRIMONAL KAPI ZA OCI 1x10ml(0.2%)
Unimed Pharma S.R.O.
57.00
562.80
643
S01EB01
pilokarpin
7094033
MIOKARPIN KAPI ZA OCI 1x10ml (2%)
5.00
143.80
644
S01EC03
dorzolamid
7096055
ULOM kapi za oči 5ml 2%
Hemomont d.o.o.
Teva Pharmaceutical Industries
Ltd.
150.00
315.10
645
S01EC04
brinzolamid
7096060
AZOPT KAPI ZA OCI (1%)5ml
Alcon-Couvreur
246.00
781.30
646
S01ED01
timolol
7093071
GLAUMOL KAPI ZA OCI(0.5%)5ml
681.00
139.10
647
S01ED51
dorzolamid, timolol
7099090
GANFORT KAPI ZA OCI 3ML
Galenika a.d.
Allergan Pharmaceuticals
Ireland
13.00
1,460.40
7099170
XALACOM KAPI ZA OCI 1x2.5ml
(5mg/mL+50mcg/mL)
Pfizer Manufacturing Belgium
NV
273.00
738.10
648
S01ED51
Page 30 of 63
dorzolamid, timolol
649
S01ED51
dorzolamid, timolol
7099180
COSOPT KAPI ZA OCI (2%+0.5%)5ml
Laboratories Merck Sharp &
Dohme-Chibret
519.00
423.30
650
S01EE01
latanoprost
7099140
XALATAN KAPI ZA OCI 1x2.5ml
(0.005%)
Pfizer Manufacturing Belgium
NV
386.00
486.80
Galenika a.d.
20.00
376.90
58.00
376.90
27.00
1,311.60
57.00
1,201.60
651
S01EE01
latanoprost
7099001
LANOPROGAL kapi za oči 2.5ml
50mcg/ml
652
S01EE01
latanoprost
7099171
VISUS KAPI ZA OCI 1X2,5 ML
653
S01EE03
bimatoprost
7099145
LUMIGAN KAPI ZA OCI 0.1MG/ML
Hemofarm a.d.
Allergan Pharmaceuticals
Ireland
654
S01EE04
travoprost
7099190
TRAVATAN KAPI 2.5ml 40mcg/ml
Alcon-Couvreur N.V.
Merck Sharp & Dohme B.V.
655
S01EE05
tafluprost
7099195
SAFLUTAN kapi za oci 30x0.3ml
15mcg/ml
656
V06DX..
bezglutensko brašno
N002303
MIX B I MIX C BRAŠNO 1 KG
Dr Schär GmbH
657
V06DX..
bezglutensko brašno
N003582
NUTRIDRINC 200 ML
N.V.Nutricia Zoetermeer
Добра која су предмет набавке морају бити у оригиналним паковањима по техничкој спецификацији.
Page 31 of 63
16.00
1,439.20
328.00
585.00
30.00
168.40
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА (ЗА СВЕ
ПАРТИЈЕ)
Број
Број
Датум
страна
Издат од
Назив документа
документ докумен
у
стране
а
та
прилог
у
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1)Услов: Да је понуђач регистрован код
надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар;
Доказ:Извод из регистра Агенције за привредне
регистре
2)Услов:Да понуђач и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела
против заштите животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
Доказ за правно лице:
-Уверење надлежног суда да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван
за неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
-Извод из казнене евиденције надлежне
Полицијске управе да законски заступник (ако их
има више – за сваког од њих) није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре.
Ако понуду подноси предузетник потребно је да
достави само Извод из казнене евиденције
надлежне Полицијске управе.
Доказ ne може бити старији од два месеца пре
отварања понуде.
3)Услов: Да понуђачу није изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време
објављивања
односно
слања
позива
за
подношење понуда;
Доказ за правно лице:Потврде надлежног суда
да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврдe Агенције за привредне
Page 32 of 63
регистре да код овог органа није регистровано,
да му је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности;
Доказ за предузетника:Потврда прекршајног
суда да му није изречена мера забране обављања
делатности или потврдe Агенције за привредне
регистре да код овог органа није регистровано,
да му је као привредном субјекту изречена мера
забране обављања делатности;
Доказ мора бити издат након објављивања
обавештења о покретању поступка, односно
слања позива за подношење понуда
4) )Услов:Да је понуђач измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе
када има седиште на њеној територији;
Доказ:Уверења Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода, не старија од
два месеца пре отварања понуде.
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су
правна лица или предузетници.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача, за обавезне услове тачка 1. до 4., уписује само
број под којим је уписан у регистар понуђача
Број
Број
Датум
страна
Издат од
Назив документа
документ докумен
у
стране
а
та
прилог
у
ДОДАТНИ УСЛОВИ
1)Услов: Да понуђач располаже неопходним
пословним и финансијским капацитетом,
односно да је у 2013. години остварио укупан
промет добара који су предмет јавне набавке
најмање у износу дате понуде;
Доказ:
Завршни рачун за 2013. годину
2)Услов: Кадровски капацитет
Доказ:Изјава понуђача да има у радном односу
једног запосленог дипл. фармацеута / лекара.
3)Услов:Технички капацитет
Доказ:Изјава понуђача да поседује једно
доставно возило.
Page 33 of 63
4)Услов: Средство финансијског обезбеђења;
Доказ: Једна сопствена, соло меница са потпуно
попуњеним меничним писмом-овлашћењем на
износ од 0,1% укупне вредности понуде као
гаранција да неће мењати или повући своју
понуду или одбити да потпише Уговор уколико
његова понуда буде изабрана као најповољнија.
Достављају сви понуђачи. У случају да дође до
потписивања Уговора, враћа се меница са
меничним писмом понуђачу.
5)Услов: Средство финансијског обезбеђења
Доказ: Једна сопствена, соло меница са потпуно
попуњеним меничним писмом-овлашћењем на
износ од 10% укупне вредности уговора као
гаранција за добро извршење посла.
Достављају сви понуђачи. У случају да не дође до
склапања Уговора, понуђачу се враћа меница са
меничним писмом.
6)Услов: Средство финансијског обезбеђења
Доказ: На меничном овлашћењу неопходно је
уписати тачан назив и број јавне набавке, а
вредност на коју се издаје менично овлашћење
неопходно је написати бројевима и словима.
Меница и менично писмо-овлашћење морају бити
оверени печатом и потписом од стране
одговорног лица понуђача.
Уз бланко соло меницу доставити:
1. фотокопију картона депонованих потписа
2. фотокопију захтева за регистрацију
менице-овлашћења чији је пријем банка
потврдила овером
3. одштампани примерак са интернет
странице НБС на којој су објављени
подаци о регистрацији достављене
менице-овлашћења.
Наведени образац мора бити исправно попуњен, потписан и оверен. Понуђач је
дужан да документа која прилаже као доказ поређа редоследом као у табели. У
случају да понуђач не достави неки од тражених докумената, понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
Датум
Page 34 of 63
М.П.
Понуђач
_______________
ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ:
1. Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у
неовереним копијама.
2. Понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења
понуде доказује испуњеност обавезних услова за тачке 1. до 4.
3. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена
као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
4. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
5. Наручилац је навео у конкурсној документацији да понуђач није дужан да
доставља доказ који је јавно доступан на интернет страницама надлежног
органа.
6. Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ
одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у
понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
7. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси
електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
8. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
9. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити
издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду
приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да
накнадно достави тражена документа у примереном року.
10. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77.
ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
11. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана
настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено
обавести Апотеку Сента са назнаком „Поступак јавне набавке бр. 01/2015,
набавка лекова Листа А и А1/РФЗО, и да је документује на прописани начин.
Поступак отварања понуда ће се евидентирати у посебном Записнику о
отварању понуда, који треба да потпишу чланови Комисије. По окoнчању
поступка отварања наручилац ће приступити стручној оцени понуда применом
критеријума „економски најповољнија понуда“, по утврђеној методологији у
конкурсној документацији. Одлука о додели уговора биће донета у оквирном
року од 7 дана од дана отварања понуда.
Page 35 of 63
6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима
Апотеке Сента у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи
поступак јавне набавке.
Понуђач мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке
одређене ЗЈН, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном
документацијом. У супротном, понуда се одбија.
6.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Прилози уз понуду се
достављају на српском језику.
6.2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане
чланом 75. и 76. ЗЈН, односно ако:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији;
има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке и важећу дозволу за стављање добра које је
предмет јавне набавке у промет;
да је испоштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине;
6.3. НЕОПХОДАН
КАПАЦИТЕТА И
КАПАЦИТЕТ
ОБИМ ПОСЛОВНОГ И
ДОВОЉАН
ТЕХНИЧКИ
ФИНАНСИЈСКОГ
И КАДРОВСКИ
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава додатне услове
прописане чланом 76. ЗЈН, односно ако располаже:
1. Неопходним финансијским и пословним капацитетом, и то:
- да је у 2014. години остварио укапан промет добара који су предмет јавне
набавке најмање у износу дате понуде;
2. Довољним техничким капацитетом и кадровским капацитетом, и то:
- да понуђач поседује 1 доставно возило
- да понуђач има у радном односу 1 запосленог дипл. фармацеута / лекара.
Page 36 of 63
6.4. ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ
1. Обрасци дати у конкурсној документацији (укључујући и изјаве), морају бити
исправно попуњени, потписани и оверени, у супротном понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.
2. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део конкурсне документације.
3. Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу техничке
карактеристике (спецификације).
4. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр: одмах, по
договору, сукцесивно, од-до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди
рокове, понуда ће бити одбијена.
5. Уколико понуђач наступа са групом понуђача овлашћени представник групе
понуђача попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце:
- образац понуде,
- образац за оцену испуњености услова из члана 75. ЗЈН и упутство како се
доказује испуњеност тих услова
- модел уговора,
- образац техничке карактеристике (спецификације),
- образац трошкова припреме понуде,
- образац изјаве о независној понуди,
- образац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне
средине
- образац изјаве о уредном извршавању обавеза по раније закљученим
уговорима.
- обрасце изјава о неопходном кадровском и техничком капацитету
- обрасце изјава средстава финансијског обезбеђења.
Овлашћени представник Групе понуђача мора имати овлашћење за подношење
понуде, које је потписано и оверено од свих понуђача из Групе понуђача.
Овлашћење се доставља уз понуду. Сваки понуђач из групе понуђача попуњава,
потписује и печатом оверава образац Подаци о понуђачу који је учесник у
заједничкој понуди. Овлашћени представник понуђача попуњава, потписује и
печатом оверава, образац Подаци о понуђачу.
6. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач и подизвођач
попуњавају, потписују и печатом оверавају Образац Подаци о подизвођачу.
6.5. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА
ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА
Предметна јавна набавка за лекове Листа А и А1/РФЗО је обликована у 657
партија. Понуђач може да конкурише било за поједине, било за све партије. Све
партије су наведене у Обрасцу 3 Техничке карактеристике (спецификације) који
је саставни део конкурсне документације. Понуђач је дужан да достави све
стране Обрасца и да попуни податке за партије за које конкурише. Са
понуђачем коме се додели уговор за више партија биће закључен један уговор.
6. 6. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Page 37 of 63
6.7. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
1. Понуђач може да поднесе само једну понуду, са доказима о испуњености
услова из конкурсне документације.
2. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни, опозове своју
понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији.
3. Понуда се сматра потпуном и прихватљивом, ако понуђач поднесе све доказе
о испуњености услова из члана 75. и 76. на начин предвиђен чланом 77. ЗЈН
наведене у условима и упутству како се доказује испуњеност тих услова.
6. 8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО
ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач.
6.9. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
1. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично
поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:
- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који
не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће
извршити преко подизвођача,
- назив подизвођача, а у колико уговор између наручиоца и понуђача буде
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
2. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке,
без обзира на број подизвођача.
3. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
4. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из
члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко
подизвођача, на начин одређен чланом 77. овог закона и конкурсном
документацијом, а остале услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно.
5. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у
понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и
раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну
штету.
6. У случају из тачке 5. наручилац је дужан да обавести организацију надлежну
за заштиту конкуренције.
7. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди,
ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за
подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
6.10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1. Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА.
2. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Page 38 of 63
3. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1.
тач. 1 до 4.ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и
конкурсном документацијом, а остале услове испуњавају заједно. Услов из
члана 75. став 1. тачка 5 ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
4. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење
уговора.
6.11. НАЧИН ПЛАЋАЊА
Плаћање се врши одложено, вирманом, уплатом на рачун понуђача.
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору,
сукцесивно, од-до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове,
понуда ће се сматрати неприхватљивом.
6.12. ЦЕНА
Јединичне цене су утврђене:
1. Одлуком о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији
је режим издавања на рецепт (,,Сл. гласник РС” 46/2013, 83/2013, 113/2013,
115/2013 - испр., 34/2014, 37/2014 - испр., 71/2014 i 118/2014) и Правилником о
листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања (,,Сл. гласник РС”, бр. 123/2014) и чине ценовник
наручиоца за лекове;
2. Правилником о условима, критеријумима и мерилима за закључивање
уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов
рад за 2015. годину (,,Сл. гласник РС” бр. 147/2014)
Цене су исказане у Ценовнику наручиоца (Табела бр. 3 и Табела бр. 4)
ПДВ је исказан одвојено у табели за попуњавање. Цене су фиксне и не могу се
мењати за време важења уговора. Изузетно, цене се могу мењати уколико дође
до промене цене лека утврђене Одлуком о највишим ценама лекова за употребу
у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт (,,Сл. гласник РС”
46/2013, 83/2013, 113/2013, 115/2013 - испр., 34/2014, 37/2014 - испр., 71/2014 i
118/2014), Правилником о листи лекова који се прописују и издају на терет
средстава обавезног здравственог осигурања, Правилником о условима,
критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених
услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2015. Годину.
Цена подразумева превоз возилима понуђача до ФЦО апотеке које послују у
саставу Апотеке Сента на територији општине Сента.
Page 39 of 63
6.13. РОК УПОТРЕБЕ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА
Понуђена добра морају имати рок употребе минимално 12 месеци од дана
извршене испоруке. Уколико је рок употребе краћи од 12 месеци, добра се могу
испоручити само уз сагласност Купца.
6.14. РОК ИЗВРШЕЊА
Понуђач је дужан да испоруку врши сукцесивно по захтеву Наручиоца,
најкасније 3 дана од дана подношења захтева.
Пријем робе извршиће се од стране овлашћеног лица Наручиоца и Понуђача у
свим организационим јединицама Апотеке Сента.
6.15. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У
случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.
6.16. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђачи уз понуду достављају:
- једну сопствену, соло меницу са потпуно попуњеним меничним писмомовлашћењем на износ од 0,1% укупне вредности понуде као гаранција да
неће мењати или повући своју понуду или одбити да потпише Уговор
уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија и једну
сопствену, соло меницу са потпуно попуњеним меничним писмомовлашћењем на износ од 10% укупне вредности уговора као гаранцију за
добро извршење посла. На меничном овлашћењу неопходно је уписати
тачан назив и број јавне набавке, а вредност на коју се издаје менично
овлашћење неопходно је написати бројевима и словима. Менице и
менична писма-овлашћења морају бити оверени печатом и потписом од
стране одговорног лица понуђача.
Уз бланко соло менице доставити:
- фотокопију картона депонованих потписа
- фотокопију захтева за регистрацију менице-овлашћења чији је пријем
банка потврдила овером
- одштампани примерак са интернет странице НБС на којој су објављени
подаци о регистрацији достављене менице-овлашћења.
6.17. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
2. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
3. Понуђач може да поднесе само једну понуду.
4. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује
у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
Page 40 of 63
5. Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у
целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или
заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете
листови или печат.
6. Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације
доставити у затвореној коверти или кутији на адресу: Апотека Сента, улица
Танчић Михаља 2/а, 24400 Сента, са назнаком:
„Понуда за јавну набавку добара – набавка лекова Листа А и А1/РФЗО,
партија _______________________ , ЈН бр. 01/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“
7. На полеђини коверте или кутије мора бити исписан тачан назив и адреса
понуђача.
8. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
9. Благовремена понуда је понуда примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуде.
10. Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуде, сматраће се
неблаговременом, а наручилац ће по окончању поступка отварања понуда
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
6.18. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
1. Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде.
2. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
3. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у
својој понуди.
6.19. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
1. Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописима утврђени као поверљиви и које је као такве
понуђач означио у понуди.
2. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно, који у горњем десном углу
садрже ознаку ’’ПОВЕРЉИВО’’, као и испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача.Уколико се као поверљив сматра само одређени
податак у документу који се доставља уз понуду, поверљив податак мора бити
обележен црвеном бојом, поред њега мора бити наведено „ПОВЕРЉИВО’’, а
испод наведене ознаке, потпис овлашћеног лица понуђача.
3. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на
наведени начин. Наручилац ће одбити давање информација која би значила
повреду поверљивости података добијених у понуди.
4. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача,
као и поднете понуде до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
Page 41 of 63
5. Подаци које наручилац оправдано означи као поверљиве биће коришћени
само у предметној јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица
која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени
приликом отварања понуда као ни у даљем току поступка.
6.20. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
1. Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу Апотека Сента,
Сента, Танчић Михаља 2/а, „Питања за Комисију за јавну набавку добара,
набавка лекова Листа А и А1/РФЗО, ЈН бр. 01/2015“ или на е-маил:
[email protected], тражити додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, а Апотека Сента ће на захтев одговорити одмах и
истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
2. Ако Апотека Сента измени или допуни конкурсну документацију пре истека
рока за подношење понуда, дужна је да објави обавештење о продужењу рока за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима
врши се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
3. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није
дозвољено.
6.21. ДОДАТНА
ИСПРАВКЕ
ОБЈАШЊЕЊА,
КОНТРОЛА
И
ДОПУШТЕНЕ
1. Апотека Сента може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева
од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
2. Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
3. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
6.22. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
1. Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или
неодговарајућа, ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне
документације.
2. Понуда ће бити одбијена ако је поднета супротно забрани из тачке 6.17. став
4. конкурсне документације.
6.23. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
1. Понуђач доставља, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјаву да је
уредно извршавао обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
2. Апотека Сента ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године у поступку јавне набавке:
Page 42 of 63
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
3. Апотека Сента ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне
три године.
4. Апотека Сента може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку
или коначну одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је
спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне
набавке истоврсан.
5. Апотека Сента ће понуду понуђача који је на списку негативних референци
одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за
који је понуђач добио негативну референцу.
6.24. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Апотека Сента ће доделити уговор применом критеријума „економски
најповољнија понуда“.
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима
критеријума „економски најповољнија понуда“:
1. Попуст на цену из ценовника наручиоца
- у динарској вредности по јединици мере
2. Рок испоруке
УКУПНО ПОНДЕРА
90,00
пондера
10,00
пондера
100,00
пондера
1. Код овог елемента критеријума упоређује се понуђени попуст на цену из
ценовника наручиоца, изражен у динарској вредности са две децимале по
јединици мере лека и помагала по партији из понуде.
Понуда са највишим понуђеним попустом на цену из ценовника наручиоца
добија максималан број пондера – 90,00 пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
Вредност понуђеног попуста на цену по јединици мере који се оцењује x 90,00
Вредност највећег понуђеног попуста на цену по јединици мере
2. . Код овог елемента критеријума упоређује се рок испоруке.
Рок испоруке не може бити дужи од 3 (три) дана.
Понуда са најкраћим роком испоруке добија максималан број пондера – 10,00
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
Најкраћи рок испорукe_______ x 10,00
Рок испоруке који се оцењује
Израчунавање пондера вршиће се заокруживањем на две децимале.
Page 43 of 63
6.25. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
Уколико, две или више понуда имају исти број пондера, предност ће се дати
понуђачу коме је додељен највећи број партија. У случају да два или више
понуђача добије исти број партија, предност ће се дати понуђачу чија је понуда
прва достављена на адресу наручиоца.
6.26. ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштити животне средине (Образац изјаве).
6.27. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
6.28. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
1. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано
лице.
2. Захтев за заштиту права може се поднети у складу са ЗЈН и у роковима
предвиђеним овим законом.
3. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје се
наручиоцу.Примерак захтева подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
4. Захтев се доставља непосредно, поштом, електронском поштом или факсом,
подносилац мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а
уколико се захтев доставља путем поште мора се послати препоручено са
повратницом.
5. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива
за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим
ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања.
6. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
7. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из
тачке 5, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
8. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
9. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева
за заштиту права.
Page 44 of 63
10. Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике
Србије (број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97
50-016, сврха уплате: Републичка административна такса ЈН 01/2015, прималац
уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 80.000,00 динара.
6.29. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
1. Апотека Сента ће закључити уговор са понуђачем којем је додељен уговор у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
2. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној
набавци, Апотека Сента може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
6.30. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Апотека Сента ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о
стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.
2. Апотека Сента може да обустави поступак јавне набавке из објективних и
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка
и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је
престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
3. Апотека Сента ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено
образложити и доставити понуђачима у року од три дана од дана доношења
одлуке.
4. Апотека Сента је дужна у року од пет дана од дана коначности одлуке о
обустави поступка јавне набавке, објавити обавештење о обустави поступка
јавне набавке, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
5. Апотека Сента је дужна да у одлуци о обустави поступка јавне набавке
одлучи о трошковима припремања понуде из члана 88. ст. 3. ЗЈН.
6.31. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ
1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку
јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о
обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.
2. Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у
документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца
захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да
заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.
6.32. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА
У случају да понуђач користи своје право утврђено чланом 86. Закона о јавним
набавкама, односно, уколико нуди добра домаћег порекла, мора да као саставни
део понуде поднесе Уверење о домаћем пореклу добра, које издаје надлежно
министарство Р. Србије.
Page 45 of 63
Р. бр. јавне набавке: ЈН 01/2015
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр.__________ од________ за партије од 1 до 657 за
лекове Листа А и А1/РФЗО
Понуђач доставља понуде за партије: (на линију уписати број партије за коју
се подноси понуда с тим што се може навести група партија навођењем од – до)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:
Понуду дајемо (заокружити и попунити):
а) самостално
б) заједничка понуда
(навести називе понуђача учесника у заједничкој понуди)
Назив понуђача___________________________________
Назив понуђача___________________________________
Назив понуђача___________________________________
ц) рок важења понуде________________________________________________
д) понуда са подизвођачем
Назив подизвођача________________________________________________
Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу________________
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач____________________
_____________________________________________________________________
Page 46 of 63
TABELA U OKVIRU OBRASCA PONUDE
Jkl
Zaštićeni naziv
Količina
(jedinica
mere kutija)
Cena iz
cenovnika
105.00
225.50
23,677.50
2,367.75
26,045.25
8.00
329.40
2,635.20
263.52
2,898.72
3.00
307.40
922.20
92.22
1,014.42
5.00
104.10
520.50
52.05
572.55
40.00
125.50
5,020.00
502.00
5,522.00
15.00
380.00
5,700.00
570.00
6,270.00
Partija
Ponuđač (kratak naziv)
1
2157101
2
1122460
3
1122858
4
1122915
5
1122920
DAKTANOL ORALNI
GEL (2%)40g
OMEPROL KAPS
15x20mg
ZEPROM KAPS
14x20mg
NOLPAZA TABL
14x20mg
NOLPAZA TABL
14x40mg
6
1122160
SABAX KAPS 14x30mg
Popust na
cenu iz
cenovnika
naručioca
(u
dinarskoj
vrednosti
po jedinici
mere za
plaćanje
90 dana)
Rok
isporuke
u danima
Vrednost
ponude bez
PDV-a
Vrednost
PDV-a
Vrednost
ponude sa
PDV-om
…..
Напомена: Попуњавају се осенчене колоне, тако што попуњавате само партије за које конкуришете. Партије за које не конкуришете
прескачете. Износи за попуну су форматирани на две децимале, осим за рок испоруке у данима. При попуњавању табеле водити рачуна да
унешени бројеви-износи буду на две децимале и да сва поља буду попуњена ( уколико је нула написати нулу, а не неку од ознаказвездица, повлака или празно поље ) .
Page 47 of 63
Напомена:
Ова табела се не попуњава у оквиру конкурсне документације, већ као посебан прилог израђен у EXCEL-u.Табела се може преузети са сајта
Апотеке Сента или са Портала јавних набавки.
Такође, понуђач је дужан да табелу, попуњену за партије за које конкурише, достави као саставни део своје понуде у штампаном облику,
папирној форми. Наведену табелу понуђач је дужан да потпише и овери (све стране).
Понуђачи су дужни да попуњену табелу доставе у електронској форми, на CD-у или USB-у, лично на отварању понуда или путем поште
као саставни део конкурсне документације
Page 48 of 63
7.1. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
_______________________________________
Адреса понуђача:
_______________________________________
Лице за контакт:
_______________________________________
е-маил:
_______________________________________
Телефон:
_______________________________________
Порески број понуђача (ПИБ):
_______________________________________
Матични број понуђача:
_______________________________________
Шифра делатности:
_______________________________________
Број рачуна:
_______________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора: _____________________________________
Датум
М.П.
Понуђач
_______________________
(потпис одговорног лица)
7.2. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
_______________________________________
Адреса подизвођача:
_______________________________________
Лице за контакт:
_______________________________________
е-маил:
_______________________________________
Телефон:
_______________________________________
Порески број подизвођача (ПИБ): _______________________________________
Матични број подизвођача:
_______________________________________
Шифра делатности:
_______________________________________
Број рачуна:
_______________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора: _________________________________
Датум
М.П.
Понуђач
________________________
(потпис одговорног лица)
М.П.
Подизвођач
_______________________
( потпис одговорног лица)
Напомена:Образац „Подац о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе
са подизвођачем. У колико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац
копирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
Page 50 of 63
7.3. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив понуђача:
_______________________________________
Адреса понуђача:
_______________________________________
Лице за контакт:
_______________________________________
е-маил:
_______________________________________
Телефон:
_______________________________________
Порески број понуђача (ПИБ):
_______________________________________
Матични број понуђача:
_______________________________________
Шифра делатности:
_______________________________________
Број рачуна:
_______________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора: _________________________________
Датум
М.П.
Понуђач
________________________
(потпис одговорног лица)
Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само
они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник
у заједничкој понуди
Page 51 of 63
8. МОДЕЛ УГОВОРА за све партије
Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава
печатом овлашћени представник групе понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ
Закључен у Сенти, дана ___.___.2015.године између:
1.______________________________ из_____________, ул.______________________
кога заступа директор ____________________________ - (у даљем тексту: Продавац)
Текући рачун број:
ПИБ:
Матични број:
1.1._______________________________________________________________________
(Остали понуђачи из групе понуђача)
1.2._______________________________________________________________________
(Остали понуђачи из групе понуђача)
и
2. АПОТЕКА СЕНТА из Сенте, ул. Танчић Михаља 2/а
коју заступа директор дипл.фарм.спец. Тамара Ђурић Живковић - (у даљем тексту:Купац)
Текући рачун број: 840-0000000818661-88
Управа за трезор – филијала Суботица
ПИБ: 106888506
Матични број: 08923493
ЧЛАН 1. ПРЕАМБУЛА
Уговорне стране сагласно констатују:
1.1. Да је Купац према члану 32. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12), а на
основу позива за прикупљање понуда ради учествовања у поступку јавне набавке добра –
набавка лекова Листа А и А1/РФЗО, по партијама, објављеног на Порталу јавних набавки од
04.02.2015. године, спровео отворени поступак јавне набавке (ЈН бр. 01/2015).
1.2. Да је Продавац доставио за Партију: (на линију уписати број партије за коју се подноси
понуда с тим што се може навести група партија навођењем од – до)
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Понуду бр. ___________ од __________ године, која у потпуности одговара траженим
захтевима Купца и условима из конкурсне документације, која је саставни део овог уговора.
Page 52 of 63
Члан 2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА
2.1. Продавац се обавезује да ће за потребе Купца извршити испоруку добара из тачке 1.2 овог
уговора, у свему према захтевима из обрасца понуде где су прецизирани предмет и врста добра
и према прихваћеној Понуди Продавца након спроведеног отвореног поступка јавне набавке
број 01/2015, а Купац се обавезује да ће извршити плаћање по условима предвиђеним овим
Уговором.
(Продавац наступа са подизвођачем __________________________________________, улица
__________________________ из ______________________, који ће делимично извршити
предметну набавку, у делу: _________________________________________ .)
ЧЛАН 3. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
3.1. Продавац се обавезује да ће добра из Члана 1. овог Уговора испоручитии по појединачним
ценама на основу:
1. Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања
на рецепт (,,Сл. гласник РС” 46/2013, 83/2013, 113/2013, 115/2013 - испр., 34/2014, 37/2014 испр., 71/2014 i 118/2014) и Правилника о листи лекова који се прописују и издају на терет
средстава обавезног здравственог осигурања (,,Сл. гласник РС”, бр. 123/2014);
2. Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима
здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2015. годину (,,Сл. гласник РС”
бр. 147/2014)
Цена подразумева ФЦО апотеке, организационе јединице Апотеке Сента.
3.2. Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.
Изузетно, цене се могу мењати уколико дође до промене цене лека или помагала утврђене у
Правилника о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања (,,Сл. гласник РС”, бр. 123/2014) и Правилника о условима,
критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за
утврђивање накнаде за њихов рад за 2015. годину (,,Сл. гласник РС” бр. 147/2014)
3.3. Купац ће извршити плаћање одложено, вирманом. Плаћање се врши на основу фактуре која
се Купцу доставља приликом сваке испоруке добара у папирној форми.
3.4. Продавац одобрава Купцу попуст за плаћање фактура у року одређеном у Табели у обрасцу
понуде.
3.5. Продавац се обавезује да купцу месечно доставља спецификације испостављених рачуна са
укупним износом потраживања и укупним износом попуста за претходни месец.
3.6. Продавац се обавезује да купцу достави књижна одобрења за уговорени попуст до 20. у
месецу за извршена плаћања у претходном месецу.
ЧЛАН 4. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ
4.1. Квалитет робе која је предмет овог уговора мора у потпуности да одговара:
- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе,
- техничким карактеристикама робе која је дата у обрасцу спецификације добара са техничким
карактеристикама из конкурсне документације,
- уверењима о квалитету и атестима
4.2. Продавац даје Купцу пуну гаранцију за квалитет испоручених добара. Продавац гарантује
да ће сва испоручена добра у потпуности одговарати техничким спецификацијама и техничким
условима из конкурсне документације.
Продавац се обавезује да роба по квалитету одговара важећим стандардима и да буде приликом
испоруке снабдевена прописаном документацијом (превод, сагласности и остала неопходна
Page 53 of 63
документација), која доказује право пуштања тих производа у промет на домаћем тржишту, у
складу са важећим прописима.
4.3. Добра која су предмет уговора морају бити у оригиналним паковањима по техничкој
спецификацији у складу са Табелом у обрасцу понуде.
4.4. Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без
претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке робе из било
које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног
квалитета робе, трошкови анализе падају на терет Продавца.
4.5. Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема робе у присуству овлашћених
представника Продавца и Купца. Сви видљиви недостаци морају бити констатовани приликом
испоруке, Записником који ће потписати овлашћени присутни представници уговорних страна.
Евентуалне рекламације од стране Купца морају бити сачињене у писаној форми и достављене
Продавцу у року од 24 часа.
Ако се записнички утврди да роба коју је Продавац испоручио Купцу има недостатке и
скривене мане, Продавац мора исте отклонити у року од 3 дана од дана сачињавања Записника
о рекламацији.
ЧЛАН 5. РОК ИСПОРУКЕ
5.1. Продавац је дужан да врши испоруке робе својим возилом, сукцесивно по поруџбини
Купца, у року од ______ дана од дана подношења захтева Купца. Уговорене количине су
оквирне и Купац задржава право да одступи од уговорених количина.
ЧЛАН 6. РОК УПОТРЕБЕ
6.1. Понуђена добра морају имати рок употребе минимално 12 месеци од дана извршене
испоруке. Уколико је рок употребе краћи од 12 месеци добра се могу испоручити само уз
сагласност Купца.
ЧЛАН 7. РОК УПОТРЕБЕ И ПРАВО НА ПОВРАЋАЈ ЛЕКОВА
7.1. У случају да Продавац испоручи производе са роком употребе краћим од 12 месеци без
сагласности Купца, Купац има право на рекламацију и повраћај робе Продавцу.
ЧЛАН 8. ГАРАНЦИЈА
8.1. Продавац се обавезује да ће до дана потписивања овог уговора доставити соло меницу за
добро извршење посла, неопозиву, безусловну, без права на приговор и плативу на први позив
на износ од 10% вредности Уговора, којом гарантује уредно извршење својих уговорених
обавеза.
ЧЛАН 9. РАСКИД УГОВОРА
9.1. Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац причини штету
Купцу због неблаговремено извршене испоруке из члана 5.1. Уговора, као и штету коју учини
из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.
ЧЛАН 10. РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Page 54 of 63
10.1. Овај Уговор се закључује до почетка примене централног тендера.
ЧЛАН 11. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
11.1. Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних
страна.
11.2. Уговор се може раскинути писменим захтевом једне од уговорних страна уз отказни рок
од 10 (десет) дана од дана подношења писменог захтева.
11.3. Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми,
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.
11.4. Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) примерка за
сваку уговорну страну.
11.5. За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
ПРОДАВАЦ
___________________________
Page 55 of 63
КУПАЦ
АПОТЕКА СЕНТА
____________________________________
дипл. фарм. спец. Тамара Ђурић Живковић
9. ОБРАЗАЦ – ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), а
сходно члану 5. став 1. тачка 2, подтачка 10. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(”Службени гласник РС” бр. 29/2013), уз понуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
За јавну набавку број 05/2014:
Трошкови прибављања
средстава обезбеђења
__________ динара без пдв
Укупни трошкови без ПДВ
__________ динара
ПДВ
__________ динара
Укупни трошкови са ПДВ
__________ динара
Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на
страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12).
Напомена:



образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали
наведене трошкове и који траже да му их наручилац надокнади
остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и
не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12)
уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац
није дужан да му надокнади трошкове
М.П.
Понуђач:
(потпис одговорног лица)
10. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Page 56 of 63
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О НАЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду поднео
назависно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум
М.П.
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛ.75. ст.3. ЗЈН
Page 57 of 63
Понуђач
_________
______________
(потпис одговорног лица)
ИЗЈАВА
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам при састављању своје
понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине.
Датум
Page 58 of 63
М.П.
Понуђач
( потпис одговорног лица)
__________________
______
12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ
УГОВОРИМА
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да смо уредно извршавали
обавезе по раније закљученим уговорима о предметним јавним набавкама за период 2012, 2013
и 2014. година.
Датум
М.П.
Понуђач
( потпис одговорног лица)
________________________
13. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА СОЛО МЕНИЦА
Page 59 of 63
13.1.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ
ПРИЛОЖИТИ
ОБЕЗБЕЂЕЊА-СОЛО МЕНИЦУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
ИНСТРУМЕНТ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ
ОБЕЗБЕЂЕЊА-СОЛО МЕНИЦУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо издати Купцу инструмент обезбеђења уговорних обавеза
– соло меницу, за добро извршење посла, која је неопозива, безусловна, без права на приговор и
платива на први позив на износ од 10 % вредности понуде, односно Уговора. Прилог уз ову
изјаву:
-соло меница регистрована на износ од 10 % од вредности понуде
-менично овлашћење
-доказ о регистрацији менице (одштампани примерак са интернет странице НБС на којој су
објављени подаци о регистрацији достављене менице-овлашћења.)
-фотокопију картона депонованих потписа
-фотокопију захтева за регистрацију менице-овлашћења чији је пријем банка потврдила овером
датум
М.П.
Понуђач
( потпис одговорног лица )
________________________
.
13.2.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СОЛО МЕНИЦЕ ЗА
СЛУЧАЈ ОДУСТАЈАЊА ОД ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
Page 60 of 63
ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СОЛО МЕНИЦЕ ЗА СЛУЧАЈ ОДУСТАЈАЊА ОД
ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
Прихватамо да Наручилац реализује нашу соло меницу на износ од 0,1 % од укупне вредности
понуде у случају одустајања од учињене понуде или закључења уговора.
Прилог уз ову изјаву:
-соло меница регистрована на износ од 0,1 % од вредности понуде
-менично овлашћење
-доказ о регистрацији менице (одштампани примерак са интернет странице НБС на којој су
објављени подаци о регистрацији достављене менице-овлашћења.)
-фотокопију картона депонованих потписа
-фотокопију захтева за регистрацију менице-овлашћења чији је пријем банка потврдила овером
Датум
М.П.
Понуђач
.
( потпис одговорног лица )
________________________
14. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА
Page 61 of 63
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ
НЕОПХОДНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо (једно) 1
доставно возило.
Датум
М.П.
Понуђач
.
( потпис одговорног лица )
________________________
15. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ КАДРОВСКОГ
КАПАЦИТЕТА
Page 62 of 63
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да имамо у радном односу
једног (1) запосленог дипл. фармацеута / лекара.
Датум
М.П.
Понуђач
.
( потпис одговорног лица )
________________________
Page 63 of 63
Download

Konkursna dokumentacija 01-2015