Севернобачки
Севернобанатски
Западнобачки
Сред
Јужнобачки
њoба
натс
ки
Сремски
Град Београд
вск
и
Мачвански
Јужнобанатски
Борски
Под
уна
Браничевски
Колубарски
Шумадијски
Зајечарски
Расински
Рашки
Нишавски
Пиротски
Топлички
Косо
митр вскоовач
ки
Пећки
Косовски
Призренски
Јабланички
Ко
пом совскоорав
ски
Златиборски
Моравич
ки
Поморавски
Пчињски
КОНКУРС
ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ
УСЛОВИ ЗА УПИС
1. ОПШТИ УСЛОВИ
За упис у први разред средње школе у Републици Србији могу да конкуришу кандидати који
су стекли основно образовање и васпитање, укључујући и завршни испит, а који су рођени после 31.
августа 1995. године.
Кандидати који су последњи разред основне школе завршили у Републици Српској, као и
кандидати који су основно образовање стекли у Републици Србији закључно са школском 2009/2010.
годином, уписују се у школу на начин прописан Правилником о упису ученика у средњу школу
(„Службени гласник РС”, бр. 45/04, 23/05, 37/07 и 45/08).
Ови кандидати пријављују се у било коју основну школу на територији Републике Србије, како
би под истим условима стекли право на упис у први разред средње школе. Уколико ови кандидати
конкуришу за упис у школе у којима се полаже пријемни испит, пријављују се одговарајућој средњој
школи.
Кандидати који су VII разред основне школе завршили у иностранству обављају завршни
испит. Ови кандидати уписују се преко броја одређеног за упис. Уколико ови кандидати конкуришу
за упис у школе у којима се полаже пријемни испит, пријављују се одговарајућој средњој школи.
Кандидати за упис у први разред средње школе који су рођени пре 31. августа 1995. године
могу да конкуришу искључиво у својству ванредног ученика.
Места предвиђена за упис у први разред ванредних ученика, која се односе на упис кандидата
старијих од седамнаест година, налазе се у загради поред образовног профила за који је планиран
упис кандидата у школској 2012/2013. години.
Пријем докумената, полагање пријемног испита, попуњавање листе жеља, рангирање и
распоређивање кандидата старијих од седамнаест година, који су конкурисали за упис на неки од
образовних профила, обавиће се у надлежној школској управи по посебном поступку, сагласно са
роковима који важе и за редовне ученике. О овоме ће школска управа благовремено и континуирано
обавештавати заинтересоване кандидате. Детаљније информације налазе се у овом конкурсу у
одељку који се односи на поменуту категорију ученика.
Испуњавање општих услова кандидати доказују оригиналним уверењем о положеном завршном
испиту и оригиналним сведочанством о завршеном образовању и васпитању, односно оригиналним
сведочанством о завршеној основној школи и изводом из матичне књиге рођених.
2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Посебни услови за упис у одређене образовне профиле су:
а) Здравствени услови који проистичу из захтева рада који су наведени у одељку 8. овог конкурса.
Испуњавање ових услова ученик доказује потврдом здравствене организације, односно
лекарским уверењем, ако је то посебним прописима утврђено.
б) Посебне способности за упис у школе и одељења намењена ученицима са посебним
способностима и у уметничке школе, односно образовне профиле у области уметности, у
којима се ученици проверавају на пријемном испиту по програму и распореду који ће бити
истакнут на огласној табли школе.
3
3. МЕРИЛА И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА
Редослед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:
1. Успеха на завршном испиту;
2. Oпштег успеха у шестом, седмом и осмом разреду основне школе;
3. Броја бодова добијених на основу резултата на такмичењима ученика осмог разреда основне
школе;
4. Успеха на пријемном испиту за упис у уметничку школу (музичка, балетска и уметничка школа
ликовне области), односно за образовни профил у области уметности, школу за ученике са
посебним способностима (филолошка гимназија, математичка гимназија, oдељење гимназије
за ученике са посебним способностима за физику, гимназија за спортисте и одељења за
спортисте у гимназијама), школу у којој се део наставе остварује на страном језику и школу
за талентоване ученике (Школа за музичке таленте у Ћуприји).
3.1. Вредновање завршног испита
Завршни испит полаже се у јунском року у основној школи у којој је кандидат завршио осми
разред (у матичној основној школи).
На завршном испиту, писменом израдом задатака, проверава се знање из предмета Српски
језик, односно матерњи језик и Математика, по програмима основне школе. Ученици који су основну
школу завршили на језику националне мањине уместо српског језика полажу матерњи језик.
По овом основу ученик може да оствари највише 20 бодова по предмету, односно укупно 40
бодова.
3.2. Вредновање општег успеха
Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се
саберу средње оцене, заокружене на две децимале, на крају шестог, седмог и осмог разреда основне
школе и помноже са бројем четири (4).
На основу општег успеха кандидат може да оствари највише 60 бодова.
Кандидати који су завршили шести разред основне школе у иностранству остварују 20 бодова
на основу општег успеха у шестом разреду основне школе.
3.3. Вредновање успеха на такмичењима
Резултати постигнути на такмичењима ученика основне школе вреднују се тако што се
кандидату који је у ОСМОМ разреду основне школе освојио једно од прва три појединачна места
из предмета наведених у овом конкурсу додељују следећи бодови:
–– међународно такмичење: прво место – 20 бодова, друго место – 18 бодова, треће место – 14
бодова;
–– републичко такмичење које организују Министарство просвете и науке и стручно друштво:
прво место – 8 бодова; друго место – 6 бодова; треће место – 4 бода.
Када је кандидат из једног предмета освојио више појединачних места на такмичењима, узима
се у обзир најбољи остварени резултат, односно додељује му се највећи број бодова.
Када је кандидат из два или више предмета освојио по једно или више појединачних места,
бодови из свих предмета сабирају се, при чему се узимају у обзир најбољи остварени резултати из
сваког предмета.
Резултате такмичења достављају стручна друштва:
–– из српског језика – Друштво за српски језик и књижевност Србије;
–– из српског језика као нематерњег – Друштво за српски језик и књижевност Србије и Вукова
задужбина;
4
–– из матерњег језика:
а) мађарски језик – Катедра за хунгарологију;
б) словачки језик – Друштво војвођанских словакиста;
в) русински језик – Друштво за русински језик;
г) румунски језик – Катедра за румунски језик и књижевност;
–– из страних језика (енглески, немачки, руски и француски) – Друштво за стране језике и
књижевности;
–– из историје – Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић”;
–– из математике – Друштво математичара Србије;
–– из физике – Друштво физичара Србије;
–– из хемије – Српско хемијско друштво;
–– из биологије – Српско биолошко друштво;
–– из географије – Српско географско друштво;
–– из техничког образовања – Удружење педагога техничке струке Србије;
–– из информатике – Друштво математичара Србије и Центар за науку, технологију и информатику;
–– из физичке културе – Савез за школски спорт и олимпијско васпитање Србије.
3.4 Организовање и спровођење завршног испита
Завршни испит организују и спроводе, у матичним основним школама, комисије за спровођење
завршног испита, у складу са следећим роковима:
1. Пријављивање ученика осмог разреда за полагање завршног испита у матичној основној
школи и припрема списка ученика траје до 15. маја;
2. Пријављивање кандидата из Републике Српске и кандидата који су стекли основно образовање
у Републици Србији закључно са школском 2009/2010. годином од 4. до 13. јуна;
3. Пријављивање ванредних ученика старијих од седамнаест година за упис у средњу школу
вршиће се у школским управама Министарства просвете и науке од 4. до 13. јуна. Све
информације у вези са поступком уписа кандидати ће моћи да добију у седишту школске
управе.
4. Полагање завршног испита из српског, односно матерњег језика обавиће се 18. јуна од 10.00
до 12.00 часова, а полагање завршног испита из математике обавиће се 19. јуна од 10.00 до
12.00 часова;
5. Основне школе објавиће привремене резултате завршног испита најкасније до 21. јуна у 8.00
часова;
6. Подношење приговора комисији основне школе на резултате завршног испита и издавање
решења о приговору обавиће се 21. јуна од 8.00 до 16.00 часова;
7. Подношење приговора окружној уписној комисији на резултате завршног испита и издавање
решења о приговору обавиће се 22. јуна од 8.00 до 16.00 часова;
8. Објављивање коначних резултата завршног испита обавиће се 25. јуна до 08.00 часова.
3.5. Редослед кандидата
Кандидати који су обавили завршни испит рангирају се према укупном броју бодова оствареном
по свим основама које се вреднују за упис на јединственој ранг-листи, осим ученика који полажу
пријемни испит.
После утврђивања јединствене ранг-листе, кандидат има право да у матичној основној школи
писмено изрази највише 20 опредељења за даље школовање.
Опредељење ученика садржи: шифру ученика, назив школе, место школе, шифру и назив
образовног профила, типа или смера гимназије, у складу са подацима објављеним у Конкурсу.
5
На основу опредељења кандидата и броја бодова на јединственој ранг-листи врши се
распоређивање кандидата по типу, смеровима, односно образовним профилима, као и средњим
школама.
Спискови распоређених кандидата достављају се матичним основним школама и одговарајућим
средњим школама.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у средњу школу оствари исти број
бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, имају следећи кандидати:
–– носиоци Дипломе „Вук Караџић“,
–– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из српског језика, односно
матерњег језика и математике, у смислу одељка 3.3. овога конкурса;
–– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета, у смислу
одељка 3.3. овога конкурса;
–– кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.
4. РАСПОРЕЂИВАЊЕ И УПИС УЧЕНИКА
Распоређивање и упис ученика обавиће се у следећим роковима:
1. Ученици подносе матичним основним школама пријаву са жељама на обрасцу за унос жеља
ученика у које средње школе и у које образовне профиле или смерове желе да се упишу 26. и
27. јуна од 8.00 до 15.00 часова;
2. У матичним основним школама објављују се листе жеља ученика за упис у први разред
средњих школа 01. јула до 07.00 часова;
3. Ученици проверавају тачност листе жеља 01. јула од 7.00 часова;
4. Ученици подносе приговоре на објављене листе жеља за упис у први разред средњих школа
02. јула од 8.00 до 15.00 часова;
5. Објављивање званичне листе жеља за упис у први разред средњих школа 03. јула до 12.00
часова;
6. Коначни распоред ученика по средњим школама и образовним профилима, односно по
смеровима гимназија објављује матична основна школа 05. јула од 8.00 часова;
7. Ученици који су распоређени (примљени у средњу школу) подносе оригинална документа за
упис у средњу школу у коју су распоређени 06. и 07. јула од 8.00 до 15.00 часова;
8. Матичне основне школе објављују списак преосталих слободних места за упис ученика 07.
јула од 15.00 часова;
9. Нераспоређени ученици подносе пријаву са жељама за упис у средње школе које имају
слободних места 09. јула од 9.00 до 15.00 часова;
10.Коначни распоред ученика по средњим школама и образовним профилима, односно по
смеровима гимназија, у другом уписном кругу објављује матична основна школа 11. јула до
7.00 часова;
11.Упис ових ученика обавиће се 12. јула од 8.00 до 15.00 часова.
5. УПИС УЧЕНИКА КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Кандидати се уписују у уметничку школу (музичка, балетска и уметничка школа ликовне
области), односно за образовни профил у области уметности, школу за ученике са посебним
способностима (филолошка гимназија, математичка гимназија, oдељење гимназије за ученике са
посебним способностима за физику, гимназија за спортисте и одељења за спортисте у гимназијама),
школу у којој се део наставе остварује на страном језику и школу за талентоване ученике (Школа
за музичке таленте у Ћуприји), према редоследу који се утврђује на основу успеха на пријемном
испиту и успеха у претходном школовању.
Пријемни испит за упис у: филолошку гимназију, математичку гимназију, одељења гимназије
за ученике са посебним способностима за физику, уметничку школу ликовне области, односно за
6
образовни профил у области уметности, музичку школу и школу за талентоване ученике (Школу за
музичке таленте у Ћуприји) и балетску школу полаже се у одговарајућој средњој школи, односно
другој установи коју одреди Министарство просвете и науке.
Пријемни испит за ученике који желе да се упишу у школу у којој се део наставе остварује на
страном језику и гимназију за спортисте и одељења за спортисте у гимназијама састоји се из два
дела, од којих се један полаже у одговарајућој средњој школи, а други у основној школи.
Пријемни испит полаже се у одговарајућој средњој школи, односно другој установи коју одреди
Министарство просвете и науке од 08. јуна 2012. године.
На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и
посебне способности кандидата које су неопходне за одређену школу, односно образовни профил.
Кандидати који су положили пријемни испит рангирају се према укупном броју бодова које
имају по свим основама које се вреднују за упис у одговарајућу средњу школу, односно образовни
профил.
Пријемни испит за упис у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил
у области уметности полаже се пред комисијом у којој се до 40 одсто чланова именује из реда
наставника школе.
Пријемни испити за упис у музичку и балетску школу полажу се пред комисијом у којој се до
60 одсто чланова именује из реда наставника школе.
Пријављивање кандидата
–– Пријављивање кандидата и подношење докумената у уметничке школе (и одељења уметничких
школа), математичку гимназију (и одељења ове гимназије), одељења гимназије за ученике са
посебним способностима за физику, филолошке гимназије (и одељења ове гимназије) и школу
у којој се део наставе остварује на страном језику обавља се од 28. и 29. маја 2012. године у
одговарајућој средњој школи.
–– Пријављивање ванредних ученика старијих од 17 година и подношење докумената за полагање
пријемних испита обавља се 28. и 29. маја у надлежној школској управи.
–– Пријављивање ученика и подношење потврда о оствареним спортским резултатима за упис у
Спортску гимназију и одељења за спортисте у гимназијама обавља се 09. и 10. јуна од 09.00
до 15.00 часова у просторијама Спортске гимназије и гимназијама које уписују ученике у
одељења за спортисте.
–– Полагање пријемног испита у музичким и балетским школама обавиће се 08, 09. и 10. јуна;
–– Полагање пријемног испита у уметничким школама ликовне области, односно за образовне
профиле у области уметности обавиће се 08, 09. и 10. јуна;
–– Полагање пријемних испита у школама за ученике са посебним способностима (математичка
гимназија и математичка одељења) обавиће се 09. јуна;
–– Полагање пријемног испита у школама за ученике са посебним способностима (одељење за
ученике са посебним способностима за физику), обавиће се 10. јуна;
–– Полагање пријемних испита у школама за ученике са посебним способностима (филолошка
гимназија и филолошка одељења) обавиће се 08, 09. и 10. јуна;
–– Први део пријемног испита (испит из француског, италијанског, руског и енглеског језика) за
ученике који су кандидати за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику
обавиће се 09. јуна;
–– Објављивање прелиминарних резултата пријемног испита за филолошку гимназију и
филолошка одељења, односно за математичку гимназију и математичка одељења и за одељење
за ученике са посебним способностима за физику – најкасније 13. јуна до 7.00 часова;
–– Објављивање прелиминарних резултата пријемног испита у уметничким и музичким школама
– најкасније 13. јуна до 7.00 часова;
7
–– Подношење евентуалних приговора на резултате пријемног испита уписној комисији и
комисији у средњој школи и издавање решења обавља се у средњој школи која спроводи
пријемни испит, после објављених резултата пријемног испита најкасније 13. јуна од 8.00 до
16.00 часова (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит);
–– Коначни резултати пријемних испита биће објављени до 15. јуна у 8.00 часова. Истог дана
биће обављен и упис ученика.
5.1. Упис у школу за ученике са посебним способностима
Упис у филолошку гимназију, математичку гимназију (и одељења која раде по програмима за
обдарене у математичкој и филолошкој гимназији) и одељења гимназије за ученике са посебним
способностима за физику.
Кандидати се уписују у горепоменуте школе и одељења према редоследу
који се утврђује на основу:
1. успеха на пријемном испиту,
2. успеха на завршном испиту,
3. успеха у претходном школовању, и то:
–– општег успеха од ШЕСТОГ до ОСМОГ разреда основне школе, који се вреднује у смислу
одељка 3.2 овог конкурса,
–– резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе из предмета
који су од значаја за упис у филолошку, математичку гимназију или гимназију за ученике са
посебним способностима за физику.
5.1.1. Упис у филолошку гимназију
За упис у филолошку гимназију кандидат полаже пријемни испит из два дела:
1. посебни тест из српског, односно матерњег језика и књижевности,
2. посебни тест из страног језика.
Тестови се полажу по програмима основне школе.
Кандидат за упис у филолошку гимназију може да оствари највише по 120 бодова из сваког
дела пријемног испита, односно укупно 240 бодова.
Кандидат за упис у филолошку гимназију је положио пријемни испит ако је остварио најмање
по 60 бодова из сваког дела пријемног испита. Такмичења ученика основне школе која су од значаја
за упис у филолошку гимназију су такмичења из српског језика, односно матерњег језика и језичке
културе и страног језика.
Кандидату који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом
разреду основне школе из српског, односно матерњег језика и језичке културе или страног језика
додељује се по 60 бодова.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у филолошку гимназију оствари исти
број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају следећи кандидати:
–– носиоци Дипломе „Вук Караџић“;
–– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета у смислу
одељка 3.3 овог конкурса;
–– кандидати који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту;
–– кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.
5.1.2. Упис у математичку гимназију
За упис у математичку гимназију кандидат полаже пријемни испит који се састоји из израде
посебног теста из математике.
Тест се полаже по програму основне школе.
8
Кандидат за упис у математичку гимназију може да оствари највише 240 бодова на посебном
тесту из математике.
Кандидат за упис у математичку гимназију је положио пријемни испит ако је остварио најмање
120 бодова на посебном тесту из математике.
Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у математичку гимназију су
такмичења из математике.
Кандидату који је освојио прву, другу или трећу награду на републичком или међународном
такмичењу из математике у осмом разреду основне школе додељује се по 120 бодова.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у математичку гимназију оствари исти
број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају следећи кандидати:
–– носиоци Дипломе „Вук Караџић“;
–– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из физике, у смислу одељка 3.3
овог конкурса;
–– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета, у смислу
одељка 3.3 овог конкурса;
–– кандидати који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту;
–– кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.
5.1.3. Упис у одељења гимназије за ученике са посебним способностима за физику
За упис у одељења гимназије за ученике са посебним способностима за физику кандидат
полаже пријемни испит:
1. посебан тест из физике,
2. посебан тест из математике.
Тестови се полажу по програмима основне школе.
Кандидат може да изабере да ли полаже један или оба теста.
За упис у одељења гимназије за ученике са посебним способностима за физику кандидат може
да оствари највише по 240 из сваког теста.
Ако је ученик полагао оба теста, рачуна се само бољи резултат.
Ако је ученик полагао оба теста и из сваког од тестова освојио исти број бодова, бодује се број
бодова само једног теста.
Кандидат за упис у одељења гимназије за ученике са посебним способностима за физику је
положио пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова из једног од тестова.
Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у одељења гимназије за ученике
са посебним способностима за физику су такмичења из физике и математике.
Кандидату који је освојио прво, друго или треће место на републичком или међународном
такмичењу у осмом разреду основне школе из физике или математике додељује се по 120 бодова.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у одељења гимназије за ученике са
посебним способностима за физику оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја
предвиђеног за упис, имају следећи кандидати:
–– носиоци Дипломе „Вук Караџић“;
–– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета, у смислу
одељка 3.3 овог конкурса;
–– кандидати који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту;
–– кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.
5.2. Упис у гимназију за спортисте
Кандидати се уписују у гимназију за спортисте према редоследу који се утврђује на основу:
1. успеха на завршном испиту,
9
2. успеха у претходном школовању, и то:
–– општег успеха од ШЕСТОГ до ОСМОГ разреда основне школе и
–– постигнутих спортских резултата које је кандидат остварио у ОСМОМ разреду основне школе.
Општи успех од ШЕСТОГ до ОСМОГ разреда основне школе вреднује се у смислу одељка 3.2.
овог конкурса.
Постигнути спортски резултати вреднују се тако што се кандидату за упис у гимназију за
спортисте додељују следећи бодови:
1) ако наступа за репрезентацију Републике Србије, односно ако се налази на списку
репрезентативаца, за оне спортове који немају репрезентативна такмичења узраста до 14
година – 10 бодова;
2) ако је освојио медаљу у спортском такмичењу на првенству Републике Србије, појединачно
или као члан екипе – 8 бодова.
Кандидати за упис у гимназију за спортисте дужни су да доставе потврде о оствареним
спортским резултатима издате од надлежног националног гранског спортског савеза, који је
регистрован у министарству надлежном за послове спорта.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у гимназију за спортисте оствари исти
број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају следећи кандидати:
–– кандидати који су остварили већи број бодова из постигнутих спортских резултата;
–– носиоци Дипломе „Вук Караџић“;
–– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима у смислу одељка 3.2 овог
конкурса;
–– кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.
5.3. Упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику
Кандидати се уписују у школу у којој се део наставе остварује на страном језику према
редоследу који се утврђује на основу:
1) успеха на пријемном испиту,
2) успеха на завршном испиту,
3) успеха у претходном школовању, односно општег успеха од ШЕСТОГ до ОСМОГ разреда
основне школе, који се вреднује у смислу одељка 3.2. овог конкурса.
Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику састоји се
из израде посебног теста из страног језика.
Пријемни испит полаже се у одговарајућој средњој школи.
Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику може да оствари
највише 20 бодова на пријемном испиту на посебном тесту из страног језика.
Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику је положио
пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова на посебном тесту из страног језика.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у школу у којој се део наставе остварује
на страном језику оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис,
имају следећи кандидати:
–– кандидати који су остварили већи број бодова на посебном тесту из страног језика;
–– носиоци Дипломе „Вук Караџић“;
–– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из српског језика и страног
језика, у смислу одељка 3.3. овог конкурса;
–– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета, у смислу
одељка 3.3. овог конкурса;
–– кандидати који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту;
–– кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.
10
5.4. Упис у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил у области
уметности
Кандидати се уписују у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил
у области уметности (техничар дизајна амбалаже, техничар дизајна графике, техничар дизајна
ентеријера и индустријских производа, техничар дизајна текстила, ликовни техничар, ливац
уметничких предмета, гравер уметничких предмета, јувелир уметничких предмета, конзерватор
културних добара, кујунџија, пластичар уметничких предмета, дрворезбар, клесар, стилски кројач,
фирмописац – калиграф, грнчар, техничар за конзервацију и рестаурацију) према редоследу који се
утврђује на основу успеха на пријемном испиту и успеха у претходном школовању.
За упис у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил у области уметности
кандидат полаже пријемни испит из три дела:
1. цртања,
2. сликања,
3. вајања.
Кандидат за упис у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил у области
уметности може да оствари на пријемном испиту највише по 160 бодова из сваког дела пријемног
испита, односно укупно 480 бодова.
Критеријуми за оцењивање цртања су: композиција (40 бодова), пропорција и карактер облика
(40 бодова), квалитет линије (40 бодова) и општи ликовни утисак (40 бодова).
Критеријуми за оцењивање сликања су: композиција (40 бодова), осећај за боју (40 бодова),
локални тон (40 бодова) и општи ликовни утисак (40 бодова).
Критеријуми за оцењивање вајања су: композиција (40 бодова), осећај за облик (40 бодова),
структурална вредност (40 бодова) и тактилност (40 бодова).
Кандидат за упис у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил у области
уметности је положио пријемни испит ако је остварио најмање 290 бодова укупно из свих делова
пријемног испита.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у уметничку школу ликовне области,
односно за образовни профил у области уметности оствари исти број бодова, предност у рангирању,
до броја предвиђеног за упис, имају следећи кандидати:
–– носиоци Дипломе „Вук Караџић“;
–– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета, у смислу
одељка 3.3. овог конкурса;
–– кандидати који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту;
–– кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.
5.5. Упис у музичку школу и школу за талентоване ученике
Кандидати се уписују у музичку школу према редоследу који се утврђује на основу успеха
на пријемном испиту и успеха у претходном школовању, и то: општег успеха у основној музичкој
школи и општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.
У изузетним случајевима кандидат који није завршио основну музичку школу уписује се према
редоследу који се утврђује на основу успеха на пријемном испиту и успеха у претходном школовању,
и то: општег успеха из последња три разреда основне школе и успеха на испиту за ниво основне
музичке школе.
Општи успех у основној музичкој школи у трајању од шест година исказује се бројем бодова
тако што се саберу средње оцене на крају ЧЕТВРТОГ, ПЕТОГ и ШЕСТОГ разреда и помноже се
бројем 2.
11
Општи успех у основној музичкој школи у трајању од четири године исказује се бројем бодова
тако што се саберу средње оцене на крају ДРУГОГ, ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ разреда и помноже се
бројем 2.
Општи успех у основној музичкој школи у трајању од две године исказује се бројем бодова
тако што се средња оцена на крају другог разреда помножи бројем 6.
Укупан број бодова заокружује се на две децимале.
На основу општег успеха у музичкој школи кандидат може да оствари највише 30 бодова.
Општи успех у последња три разреда основне школе које је кандидат завршио исказује се
бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају ШЕСТОГ, СЕДМОГ И ОСМОГ разреда
основне школе, односно из последња три разреда основне школе које је кандидат завршио и помноже
се бројем 2. Укупан број бодова заокружује се на две децимале.
На основу општег успеха из последња три разреда основне школе кандидат може да оствари
највише 30 бодова.
Кандидати који се упоредо школују у другој средњој школи као редовни ученици или студирају
остварују 30 бодова по основу општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.
Испит за ниво основне музичке школе састоји се из три дела:
1. солфеђо,
2. теорија музике,
3. инструмент, односно соло певање.
На испиту за ниво основне музичке школе кандидат може да оствари највише 30 бодова.
Кандидат је положио испит за ниво основне музичке школе ако је освојио најмање по 4 бода
из сваког дела испита.
За упис у музичку школу вокално-инструменталног одсека, за образовни профил музички
извођач, кандидат полаже пријемни испит из два дела:
1. инструмента, односно соло певања,
2. солфеђа са теоријом музике.
Кандидат за упис у музичку школу може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту:
1. 200 бодова из инструмента, односно соло певања,
2. 100 бодова из солфеђа са теоријом музике.
Кандидат за упис у музичку школу је положио пријемни испит ако је остварио најмање 120
бодова из инструмента, односно соло певања и 60 бодова из солфеђа са теоријом музике.
За упис у музичку школу теоријског одсека, односно за образовни профил музички сарадник
и дизајнер звука пријемни испит се састоји из три дела:
1. писменог испита из солфеђа,
2. усменог испита из солфеђа,
3. теста из теорије музике.
Kандидат за упис у музичку школу може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту:
1. 100 бодова из писменог испита из солфеђа,
2. 100 бодова из усменог испита из солфеђа,
3. 100 бодова из теста из теорије музике.
Кандидат за упис у музичку школу је положио пријемни испит ако је остварио најмање 60
бодова на писменом испиту из солфеђа, 60 бодова на усменом испиту из солфеђа и 60 бодова на
тесту из теорије музике.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у музичку школу оствари исти број
бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, имају кандидати који имају већи број
бодова из главног предмета.
За упис у Школу за музичке таленте у Ћуприји кандидат полаже пријемни испит из три дела:
1. психолошка процена способности,
12
2. инструмент,
3. солфеђо.
5.6. Упис у балетску школу
Кандидати се уписују у балетску школу према редоследу који се утврђује на основу успеха
на пријемном испиту и успеха у претходном школовању, и то: успеха у основној балетској школи и
општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.
У изузетним случајевима, кандидат који није завршио основну балетску школу уписује се
према редоследу који се утврђује на основу успеха на пријемном испиту и успеха у претходном
школовању, и то: општег успеха из последња три разреда основне школе и успеха на испиту за ниво
основне балетске школе.
Општи успех у основној балетској школи исказује се бројем бодова тако што се саберу средње
оцене на крају ДРУГОГ, ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ разреда основне балетске школе и помноже се
бројем 2. Укупан број бодова заокружује се на две децимале.
На основу општег успеха у основној балетској школи, кандидат може да оствари највише 30
бодова.
Општи успех из последња три разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се
саберу средње оцене на крају ШЕСТОГ, СЕДМОГ И ОСМОГ разреда и помноже се бројем 2. Укупан
број бодова заокружује се на две децимале.
На основу општег успеха из последња три разреда основне школе кандидат може да оствари
највише 30 бодова.
Испит за ниво основне балетске школе за одсек класичан балет и одсек савремена игра се
састоји из три дела:
1. класични балет,
2. историјске игре,
3. солфеђо.
Испит за ниво основне балетске школе за одсек народна игра се састоји из три дела:
1. народна игра,
2. народно певање,
3. солфеђо.
На испиту за ниво основне балетске школе кандидат може да оствари највише 30 бодова.
Кандидат је положио испит за ниво основне балетске школе ако је освојио најмање по 4 бода
из сваког дела испита.
За упис у балетску школу за одсек класичан балет кандидат полаже пријемни испит на коме
се оцењује:
1. показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна класична
балетска варијација,
2. сценичност,
3. физичке предиспозиције.
Кандидат за упис у балетску школу за одсек класичан балет може да оствари највише 300
бодова на пријемном испиту:
1. 150 бодова из класичног балета – балетске варијације,
2. 75 бодова за сценичност,
3. 75 бодова за физичке предиспозиције.
Кандидат за упис у балетску школу за одсек класичан балет је положио пријемни испит ако је
остварио најмање 90 бодова из класичног балета – балетске варијације, 45 бодова за сценичност и
45 бодова за физичке предиспозиције.
13
За упис у балетску школу за одсек савремена игра кандидат полаже пријемни испит на коме се
оцењује:
1. показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна савремена
кореографија,
2. сценичност,
3. физичке предиспозиције.
Кандидат за упис у балетску школу за одсек савремена игра може да оствари највише 300
бодова на пријемном испиту:
1. 150 бодова из класичног балета – савремене кореографије,
2. 75 бодова за сценичност,
3. 75 бодова за физичке предиспозиције.
Кандидат за упис у балетску школу за одсек савремена игра положио је пријемни испит ако је
остварио најмање 90 бодова из класичног балета – савремене кореографије, 45 бодова за сценичност
и 45 бодова за физичке предиспозиције.
За упис у балетску школу за одсек народна игра кандидат полаже пријемни испит на коме се
оцењују:
1. играчке способности,
2. сценичност и физичке предиспозиције,
3. слух, ритам и меморија.
Кандидат за упис у балетску школу за одсек народна игра може да оствари највише 300 бодова
на пријемном испиту:
1. 150 бодова за играчке способности,
2. 75 бодова за сценичност и физичке предиспозиције,
3. 75 бодова за слух, ритам и меморију.
Кандидат за упис у балетску школу за одсек народна игра положио је пријемни испит ако
је остварио најмање 90 бодова за играчке способности, 45 бодова за сценичност и физичке
предиспозиције и 45 бодова за слух, ритам и меморију.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у балетску школу оствари исти број
бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају следећи кандидати:
–– кандидати који су освојили већи број бодова на међународном или републичком такмичењу у
смислу одељка 3.2. овог конкурса;
–– кандидати који имају већи број бодова на пријемном испиту;
–– кандидати који имају већи број бодова по основу општег успеха у основној балетскоj школи,
односно општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.
6. УПИС У ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Кандидати за упис у школе за ученике са сметњама у развоју или, пак, на програме намењене
ученицима са сметњама у развоју, а који се изводе у другим школама, право на упис остварују
пријављивањем код самих школа, у периоду од 04. до 13. јуна 2012. године. У том периоду школе
ће спровести поступак провере поднетих захтева и њихову усклађеност са општим актима школе
и посебним захтевима који проистичу из наставног плана и програма и након тога извршити упис
ученика.
7. УПИС КАНДИДАТА СТАРИЈИХ ОД СЕДАМНАЕСТ ГОДИНА У ПРВИ РАЗРЕД
СРЕДЊИХ ШКОЛА
Места предвиђена за упис у први разред ванредних ученика која се односе на упис
кандидата старијих од седамнаест година налазе се у загради поред образовног профила за који је
планиран упис кандидата у школској 2012/2013. години.
14
Пријем докумената, пријављивање за полагање пријемног, односно завршног испита,
попуњавање листе жеља, рангирање и распоређивање кандидата старијих од седамнаест година који
су конкурисали за упис на неки од образовних профила обавиће се у надлежној школској управи
по посебном поступку, сагласно са роковима који важе и за редовне ученике. О овоме ће школска
управа благовремено и континуирано обавештавати заинтересоване кандидате.
Календар активности за упис кандидата старијих од 17 година у први разред средње школе
1. Пријављивање кандидата старијих од 17 година за полагање пријемних испита обавља се од
28. и 29. маја 2012. године у надлежној школској управи.
2. Пријављивање заинтересованих кандидата за упис у средњу школу и провера да ли испуњавају
услове обавиће се у надлежној школској управи у периоду од 4. до 13. јуна 2012. године.
3. Школска управа ће информисати кандидате о времену и месту полагања завршног испита.
4. Полагање завршног испита из српског, односно матерњег језика 18. јуна од 10 до 12 часова.
5. Полагање завршног испита из математике 19. јуна од 10 до 12 часова.
6. Преглед тестова 18. и 19. јуна 2012. године.
7. Објављивање коначних резултата завршног испита 25. јуна до 08.00 часова.
8. Попуњавање листе жеља 26. и 27. јуна од 08 до 15 часова у просторијама школске управе.
9. Објављивање листе распоређених кандидата по школама 05. јула 2012. године од 08.00 часова
у просторијама школске управе
10.Упис распоређених кандидата обавиће се 06. и 07. јула 2012. године у средњим школама.
8. ЗДРАВСТВЕНИ УСЛОВИ
ПРЕГЛЕД ПОСЕБНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛОВА
Посебни здравствени услови за упис ученика у први разред средње школе исказани су словним
ознакама које значе:
а1 – нормалан вид на близину
а2 – нормалан вид на даљину
а3 – нормалан вид на близину и даљину без ношења корективних помагала
а4 – нормалан колорни вид (распознавање основних боја)
а5 – нормалан колорни вид*
а6 – нормалан стереоскопски вид
а7 – нормална ширина видног поља
а8 – нормална адаптација на таму
б – нормалан слух
б1 – нормалан слух*
ц1 – нормална функција равнотеже
ц2 – нормална функција равнотеже*
д1 – нормална функција горњих екстремитета
д2 – нормална функција доњих екстремитета
д3 – нормална функција кичменог стуба
е – нормална функција кардиоваскуларног система
ф – нормална функција респираторног система
г – нормална функција нервног система
х – нормална функција ендокриног система
и – нормална функција јетре
к – нормална функција бубрега
л – нормална функција хематопоезног система
м – одсуство алергијских манифестација
15
Ради јединственог тумачења и процењивања посебних здравствених услова за упис ученика у
први разред средње школе школски лекари и лекари специјалисти треба да се придржавају следећих
критеријума:
а1 – нормалан вид на близину: оштрина вида од 0,8 и више. Довољан је и монокуларни вид.
Ова оштрина вида може се постићи и ношењем корективних помагала.
а2 – нормалан вид на даљину: оштрина вида од 0,8 и више. Довољан је и монокуларни вид.
Ова оштрина вида може се постићи и ношењем корективних помагала.
а3 – нормалан вид на близину и даљину без ношења корективних помагала: оштрина вида
од 0,8 и више која се постиже без употребе корективних помагала на оба ока појединачно.
а4 – нормални колорни вид (распознавање основних боја): црвена, зелена и плава.
а5 – нормални колорни вид*: исправно читање таблица по Ischiarai или Stilling-у, или теста
на ortho-rater-у са не више од једне грешке.
а6 – нормалан стереоскопски вид: оштрина вида од 0,8 и више која се постиже без употребе
корективних помагала на оба ока појединачно и постојање стереоскопског вида на ortho-rater-у.
а7 – нормална ширина видног поља: ширина видног поља која одговара ширини видног
поља испитивача – методом конфронтације или ширина видног поља од 60 степени назално и 90
степени темпорално на сваком оку – перитестом по Beck-у на ortho-rater-у.
а8 – нормална адаптација на таму: потребан офталмолошки преглед – тест на никтомату по
Schober-у или скотоптикометру по Heinsius-у.
Напомена: Због јако строгог нивоа испитивања стереоскопског вида и колорног вида на
ortho-rater-у, сви кандидати који имају испаде ових функција морају се проверити тестом на
псеудоизохроматским таблицама за испитивање колорног вида (Ishiara, Stilling) и тестовима за
стереоскопски вид (Titmus, Lang, Randot). Ова се провера врши пре дефинитивног мишљења, тј.
савета на нивоу професионалне оријентације.
Ознака са звездицом (*) упућује да је за ове образовне профиле потребан комплетан
офталмолошки преглед. Пример за то су образовни профили који захтевају нормалну адаптацију на
таму (стражари са ношењем оружја, радна места у рударској јами и друга).
б – нормалан слух: нормалан слух на нивоу говорне комуникације; кандидат може без тешкоћа
да комуницира са својом околином и да чује звучне сигнале и упозорења на опасност.
б1 – нормалан слух*: кандидат чује све звучне фреквенције од 1 до 20 дБ. Ознака са звездицом
(*) упућује да је за ове образовне профиле потребна аудиометрија.
ц1 – нормална функција равнотеже: кандидат може да се креће без тешкоћа. Неће се узимати
у обзир оштећења чула и центра за равнотежу која немају утицаја на кретање.
ц2 – нормална функција равнотеже*: ознака са звездицом упућује да је за поједине образовне
профиле потребан преглед специјалисте ОРЛ и вестибуларни тест (у случајевима када се рад у том
образовном профилу обавља на незаштићеним висинама или на тлу са могућношћу пада у јаме, у
ископе и слично).
д1 – нормална функција горњих екстремитета: подразумева очувану активну покретљивост
свих зглобова горњих екстремитета до физиолошких амплитуда.
д2 – нормална функција доњих екстремитета: подразумева очувану активну покретљивост
свих зглобова доњих екстремитета до физиолошких амплитуда.
д3 – нормална функција кичменог стуба: подразумева очувану активну покретљивост свих
делова кичменог стуба до физиолошких амплитуда.
е – нормална функција кардиоваскуларног система: подразумева нормалан крвни притисак,
нормалан ЕКГ налаз и одсуство срчаних мана.
ф – нормална функција респираторног система: подразумева нормалан функционални
налаз на плућима.
16
г – нормална функција нервног система: подразумева одсуство епилепсије и других
неуролошких поремећаја. У случају сумње на неуролошко обољење потребан је неуролошки преглед.
х – нормална функција ендокриног система: функција ендокриних жлезда је у границама
нормале.
и – нормална функција јетре: нормалне вредности билирубина и трансаминазе.
к – нормална функција бубрега: нормалан налаз целокупног прегледа урина.
л – нормална функција хематопоезног система: леукоцити, леукоцитарна формула,
еритроцити и тромбоцити су у нормалним границама.
м – одсуство алергијских манифестација: у анамнези и извештају лекара школског диспанзера
нема података о алергијским манифестацијама.
А. ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
1. Руковалац – механичар пољопривредне технике: а1- а2- а6- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г
2. Узгајивач стоке (сточар): а1- а2- д1- д2- д3- е- ф- г
3. Пољопривредни произвођач (ратар повртар): а1- а2- д1- д2- д3- е- ф- и- к- л
4. Цвећар – вртлар: а1- а2- а5- д1- д2- д3- е- ф- и- к- л- м
5. Узгајивач спортских коња: а1- а2- д1- д2- д3- е- ф- г
6. Млинар: а1- а2- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- м
7. Пекар (пекар финог пецива): а1- а2- д1- д2- д3- ф- г- м
8. Произвођач прехрамбених производа (прерађивач воћа и поврћа): а1- а2- а4- д1- д2- д3
9. Месар: а1- а2- а6- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г
10.Прерађивач млека: а1- д1- д2- д3
11.Прерађивач дувана: а1- д1- д2- д3- ф
12.Пољопривредни техничар: а1- б - д1- д2- д3- и- к- л
13.Техничар пољопривредне технике: а1- а2- б - д1- д2- д3
14.Ветеринарски техничар: а1- а2- д1- д2- д3- м
15.Прехрамбени техничар: а1- а2- д1- д2- д3
16.Техничар за биотехнологију: а1- а2- д1- д2- д3
17.Зоотехничар: а1- а2- д1- д2- д3- м
18.Техничар хортикултуре: а1- а2- а4- д1- д2- д3
19.Пивар – оглед: а1- а2- а4- б-д1- д2- д3
20.Виноградар – винар – оглед: а1- а2- а4- б-д1- д2- д3-и - к- л
Б. ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Шумар: а1- а2- б - д1- д2- д3- е -ф - г
Руковалац шумском механизацијом: а1- а2- а7- а6- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г
(Помоћни радник у шумарству): а1- а2-ц1- д1- д2- д3- е- ф- г
Расадничар: а1- а2- а4- д1- д2- д3- е- ф- и- к- л- м
Произвођач примарних производа од дрвета: а1- а2- а6- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г
Произвођач финалних производа од дрвета (ролетнар, паркетар, израђивач рамова,
израђивач плетарских производа, четкар, галантериста и бачвар) - а1 (изузев за израђивача
плетарских производа) - а2 (изузев за израђивача плетарских производа) - а6 (изузев за
израђивача плетарских производа) - б (изузев за израђивача плетарских производа) - ц1
(изузев за израђивача плетарских производа) - д1- д2- д3- е (изузев за израђивача плетарских
производа) - ф (изузев за израђивача плетарских производа) - г (изузев за израђивача плетарских
производа)
7. Тапетар – декоратер: а1- а4- д1- д2- д3- е- ф- г- м
8. Шумарски техничар: а1- а2- а4- д1- д2- д3- е- ф- г
9. Техничар за пејзажну архитектуру: а1- а2- а4- д1- д2- д3
17
10.Техничар за примарну обраду дрвета: а1- а6- б - д1- д2- д3- е- ф- г
11.Техничар за финалну обраду дрвета: а1- а2- а6- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г
12.Надзорник парка – оглед: а1- а2- а4- д1- д2- д3- е- ф- г
13.Столар – оглед: а1- а2- а6- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г
14.Техничар за обликовање намештаја и ентеријера – оглед: а1- а2- а6- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г
15.Тапетар – декоратер – оглед: а1- а4- д1- д2- д3- е- ф- г- м
16.Техничар за примарну обраду дрвета – оглед: а1- а6- б - д1- д2- д3- е- ф- г
17.Техничар за ловство и рибарство – оглед: а1- а2- а4- д1- д2- д3- е- ф- г
В. ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
1. Геобушач: а1- а2- а7- а6- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г
2. Рудар у подземној експлоатацији: а3- а6 - а8*- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г
3. Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији: - а1- а2- а7- а6- б - ц1- д1- д2д3- е- ф- г
4. Топионичар гвожђа и челика: а3- а4- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- и- к- л
5. Топионичар обојених метала: а3- а4- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- и- к- л
6. Ливачки моделар: а3- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- и- к- л
7. Ливац: а3- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- и- к- л
8. Ваљаоничар: а3- а6- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- и- к- л
9. Термообрађивач метала: а3- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- и- к- л
10.Обрађивач племенитих метала: а1- а2- а6- б - д1- д2- д3- е- ф- г- и- к- л- м
11.Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију: а1-а2- а6- б -ц1- д1- д2- д3- е- ф- г
12.Геолошки техничар за истраживање минералних сировина: а1- а2- а5- б - ц1- д1- д2- д3е- ф- г
13.Рударски техничар: а3- а8*- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г
14.Рударски техничар за припрему минералних сировина: а1- а2- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г
15.Техничар за добијање метала: а1- а2- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- и- к- л
16.Техничар за прераду метала: а1- а2- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- и- к- л
17.Техничар за контролу у металургији: а1- а2- б - ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- и- к- л
18.Златар – оглед: а1- а2- а6- б - д1- д2- д3- е- ф- г- и- к- л- м
19.Ливац – калупар – оглед: а3-б-ц1-д1-д2-е-ф-г-и-к-л
20.Техничар за рециклажу – оглед: а1-а6-б-ц1-д1-д2-д3-ф-г-е-х-и-к-л-м
Г. МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
1. Металостругар: а1 - д1- д2- д3- г- м
2. Металоглодач: а1 - д1- д2- д3- г- м
3. Металостругар НУ машина: а1 - д1- д2- д3- г- м
4. Металоглодач НУ машина: а1 - д1- д2- д3- г- м
5. Металобрусач (оштрач алата): а1 - д1- д2- д3- г- м
6. Металобушач: а1 - д1- д2- д3- г- м
7. Бравар: а1- а2- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х
8. Лимар: а1- а2- а6- б- ц2- д1- д2- д3- е- ф- г- х
9. Аутолимар: а1 - б1- д1- д2- д3- е- ф- г
10.Заваривач (електрозаваривач и заваривач – резач гасом): а3- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х
11.Инсталатер: а1- а2- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х
12.Машинбравар: а1- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х
13.Механичар – оружар: а1- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х
14.Механичар хидраулике и пнеуматике: а1- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х
15.Аутомеханичар: а1- б- д1- д2- д3- е- ф- г- м
18
16.Механичар шинских возила: а1- б- д1- д2- д3- е- ф- г- м
17.Механичар привредене механизације: а1- б- д1- д2- д3- е- ф- г- м
18.Механичар радних машина: а1- б- д1- д2- д3- е- ф- г- м
19.Прецизни механичар: а1- д1- д2- д3
20.Механичар уређаја за мерење и регулацију: а1- д1- д2- д3
21.Механичар медицинске и лабораторијске опреме: а1- д1- д2- д3
22.Часовничар: а1- д1
23.Механичар оптике: а1- д1
24.Механичар термоенергетских постројења: а1- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х
25.Механичар хидроенергетских постројења: а1- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х
26.Механичар гасо и пнеумоенергетских посторјења: а1- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х
27.Механичар грејне и расхладне технике: а1- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х
28.Бродомеханичар: а1- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х
29.Машински техничар: а1- д1- д2
30.Општи техничар: а1- д1- д2
31.Машински техничар за компјутерско конструисање: а1- а4- д1
32.Техничар за роботику и флексибилне производне системе: а1- д1- д2- д3
33.Техничар хидраулике и пнеуматике: а1- д1- д2- д3
34.Механичар НУ машина: а1- б- д1- д2- д3
35.Техничар за компјутерско управљање: а1- д1
36.Машински техничар мерне и регулационе технике: а1- а4- д1- д2- д3
37.Ваздухопловни машински техничар: а1- б1- д1- д2- д3- е- ф- г
38.Погонски техничар машинске обраде: а1- д1- д2
39.Машински техничар моторних возила: а1- а6- д1- д2- г
40.Погонски техничар – механичар за радне машине: а1- а6- д1- д2- г
41.Алатничар: а1- д1- д2- д3- г- х
42.Техничар машинске енергетике: а1- б- д1- д2
43.Бродограђевински техничар: а1- б- д1- д2
44.Бродомашински техничар: а1- б- д1- д2
45.Техничар оптике: а1- д1
46.Оператер машинске обраде – оглед: а1 - д1- д2- д3- г- м
47.Бродомонтер: а1- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х
48.Мехатроничар за транспортне системе аеродрома – оглед: а1- б- д1- д2- д3- е- ф- г- м
49.Авиотехничар – оглед: а1- а6- д1- д2- г
50.Техничар за репаратуру – оглед: а1- а4- д1
51.Мехатроничар за ракетне системе – оглед: а1-б-д1-д2-д3-е-ф-г-м
52.Мехатроничар за радарске системе – оглед: а1-б-д1-д2-д3-е-ф-г-м
53.Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова – оглед: а1-а6-д1-д2-г
54.Авио-техничар за електроопрему ваздухоплова – оглед: а1-а6-д1-д2-г
55.Авио-техничар за ваздухоплов и опрему – оглед: а1-а6-д1-д2-г
За упис ученика у образовне профиле 48, 49, 51, 52, 53. 54. и 55. лекарско уверење издаје Дом
здравља Нови Београд – Диспанзер за медицину рада, Нови Београд, улица Омладинских бригада
број 104.
Д. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
1. Електроинсталатер: а1 - а2- а4- а6- б- ц1- д1- д2- д3- г- х
2. Електромонтер мреже и постројења: а1 - а2- а4- а6- б- ц1- д1- д2- д3- г- х
3. Електромеханичар за машине и опрему: а1- а2- а4- а6- б- ц1- д1- д2- д3- г- х
19
4. Електромеханичар за расхладне и термичке уређаје: а1- а4- б- д1- д2- д3- е- ф- г
5. Израђивач каблова и прикључака: а1- а2- а6- б- ц1 - д1- д2- д3- ф- г- е- х- и- к- л- м
6. Монтер ТТ мрежа: а1 - а2- а4- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- г- х
7. Аутоелектричар: а1- а4- б- д1- д2- д3- г
8. Аутоелектричар – оглед: а1- а4- б- д1- д2- д3- г
9. Електротехничар енергетике: а1- а2- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- г- х
10.Електротехничар електромоторних погона: а1- а2- а6- б- ц1- д1- д2- д3- х
11.Електротехничар за расхладне и термичке уређаје: а1- а2- а4- а6- б- д1- д2- д3- е- ф- г
12.Техничар за израду каблова: а1- а4- б- д1- д2- д3- е
13.Авиоелектротехничар: а1- а4- д1- д2- д3
14.Електротехничар електронике: а1- а4- д1- д2- д3
15.Електротехничар СС постројења: а1- а4- а6- б- ц1- д1- д2- д3- г- х
16.Електротехничар телекомуникација: а1- а2- а5- б- д1- д2- д3- г
17.Електротехничар аутоматике: а1- а4- б- д1- д2- д3
18.Електротехничар рачунара: а1- а4- д1
19.Електротехничар радио и видео технике: а1- а4- б- д1
20.Електротехничар за електронику на возилима – оглед: а1- а4- б- д1- д2- д3- г
21.Електротехничар процесног управљања: а1- а2- а6- б- ц1- д1- д2- д3- х
22.Администратор рачунарских мрежа – оглед: а1- а4- д1
23.Електротехничар телекомуникација – оглед :а1- а2- а5- б- д1- д2- д3- г
24.Техничар мехатронике – оглед : а1- а2- а6- б- ц1- д1- д2- д3- х
25.Електротехничар мултимедија – оглед: а1-а2-а5-б-д1-д2-д3-г
Ђ. ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
1. Израђивач хемијских производа: а1- а2- а6- б- ц1 - д1- д2- д3- ф- г- е- х- и- к- л- м
2. Наносилац заштитних превлака (металофарбар): а1- а2- а6- а4- б- ц2- д1- д2- д3- ф- г- ех- и- к- л- м
3. Гумар: а1- ц1 - д1- д2- д3- ф- г- е- х- и- к- л- м
4. Пластичар (прерађивач пластичних маса): а1- а2- а6- б- ц1 - д1- д2- д3- ф- г- е- х- и- к- л- м
5. Керамичар: а1- а4- д1- д2- д3- е- г- л-м
6. Израђивач целулозе и папира: а1-ц1-д1- д2- д3-ф-г- е- х- и- к- л-м
7. Ситоштампар: а1- а6- а5- д1- д2- д3- х- и- к- л- м
8. Бирографичар: а1- а4- д1- д2- д3- д3- х- и- к- л- м
9. Хемијско-технолошки техничар: а1- а6- б- ц1- д1- д2- д3- ф- г- е- х- и- к- л- м
10.Техничар за полимере: а1- а6- б- ц1 - д1- д2- д3- ф- г- е- х- и- к- л- м
11.Техничар у индустрији неметала: а1- а4- б- ц1 - д1- д2- д3
12.Типограф: а1- а6- а4- д1- д2- д3- г- м
13.Техничар репродукције: а1- а5- д1- д2- д3
14.Техничар штампе: а1- а5- д1- д2- д3
15.Техничар графичке дораде: а1- а5- д1- д2- д3
16.Техничар припреме графичке производње: а1- а5- д1- д2- д3
17.Графичар монтажер – хемиграф: а1- а5- а6- ц1 - д1- д2- д3- ф- г- е- и- к- л- м
18.Хемијски лаборант: а1- а5- а6- д1- д2- д3- ф- г- е- х- и- к- л- м
19.Фотограф: а1- а2- а5- д1- д2
20.Техничар за графичку припрему: а1- а5- д1- д2- д3
21.Техничар за обликовање графичких производа: а1- а5- д1- д2- д3
22.Техничар за козметичку технологију – оглед: а1- а6- б- ц1- д1- д2- д3- ф- г- е- х- и- к- л- м
23.Техничар за индустријску фармацеутску технологију: а1- а4 - д1- д2- д3- ф- г- е- х- и- к- л- м
20
24.Техничар за заштиту животне средине: - а1- а6- б- ц1- д1- д2- д3- ф- г- е- х- и- к- л- м
25.Лакирер: а1- а2- а6- а4- б- ц2- д1- д2- д3- ф- г- е- х- и- к- л- м
26.Техничар за обликовање графичких производа – оглед: а1- а5- д1- д2- д3
27.Техничар за графичку припрему – оглед: а1- а5- д1- д2- д3
Е. ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
1. Текстилни радник (израђивач пиротског ћилима): а1- а4- д1- д2- д3- ф- м
2. Конфекционар – кројач (кројач женске одеће и кројач мушке одеће): а1- а4- д1- д2- д3- м
3. Конфекционар коже и крзна: а1- а4- д1- д2- д3- ф- м
4. Обућар: а1- а4- д1- д2- д3- ф- и- к- л- м
5. Галантериста: а1- а4- д1- д2- д3- ф- и- л- м
6. Механичар текстилних машина: а1-а6-б-ц1-д1- д2- д3- ф- е- г- х- м
7. Текстилни техничар: а1- а4- б- д1- д2- д3- ф- м
8. Конфекцијски техничар: а1- а4- д1- д2- д3- м
9. Техничар моделар одеће: а1- а4- д1- д2- д3- м
10.Техничар моделар коже: а1- а4- д1- д2- д3- м
11.Кожарски техничар: а1- а4- д1- д2- д3- м
12.Моделар одеће – оглед: а1- а4- д1- д2- д3- м
13.Конфекционар текстила – оглед : а1- а4- д1- д2- д3- м
14.Дизајнер текстилних материјала – оглед: а1- а4- б- д1- д2- д3- ф- м
15.Дизајнер производа од коже – оглед: а1- а4- б- д1- д2- д3- ф- м
16.Дизајнер одеће – оглед: а1- а4- б- д1- д2- д3- ф- м
17.Модни кројач – оглед: а1-а4-д1-д2-д3-м
Ж. ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
1. Зидар – фасадер: а1- а2- а7- а6- б- ц2- д1- д2- д3- е- ф- л- х- г- м
2. Армирач бетонирац: а1- а2- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- л- х- г- м
3. Тесар: а1- а2- а7- а6- б- ц2- д1- д2- д3- е- ф- л- х- г- м
4. Декоратер зидних површина (молер): а1- а2- а5- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- л- х- г- м
5. Монтажер – утезач: а1- а2- а7- а6- б- ц2- д1- д2- д3- е- ф- л- х- г- м
6. Полагач облога (подополагач): а1- д1- д2- д3- е- ф- м
7. Изолатер – асфалтер: а1- а2- а6- ц1- б- д1- д2- д3- е- ф- х- г- м
8. Каменорезац клесар: а1- а6- б1- д1- д2- д3- е- ф- г- м
9. Керамичар – терацер – пећар: а1 - б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- м
10.Стаклорезац: а1- д1- д2- д3
11.Грађевински лаборант: а1- а6- д1- д3- м
12.Хидрограђевинар: а1- а2- а7- а6- б- ц2- д1- д2- д3- е- ф- л- х- г- м
13.Руковалац грађевинском механизацијом: а1- а2- а4- а7- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х
14.Геодетски техничар – геометар: а1- а2- а6- д1- д2- д3- е- ф
15.Грађевински техничар за високоградњу: а1-а2-а6-б-ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х
16.Грађевински техничар за високоградњу – оглед: а1-а2-а6-б-ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х
17.Грађевински техничар за нискоградњу: а1- а2- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х
18.Грађевински техничар за нискоградњу – оглед: а1- а2- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х
19.Грађевински техничар за хидроградњу: а3-а7-а6-б-ц1-д1-д2-д3- е- ф- л- г- х
20.Грађевиснки техничар за лабораторијска испитивања: а1- а6- д1- д3- м
21.Извођач основних грађевинских радова: а1- а2- а7- а6- б- ц2- д1- д2- д3- е- ф- л- х- г- м
22.Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова: а1- а2- а6- б- ц1- д1- д2- д3е- ф- х- г
23.Путар: а1- д1- д2- д3- е- ф
21
24.Монтер суве градње – оглед: а1- а2- а7- а6- б- ц2- д1- д2- д3- е- ф- л- х- г- м
25.Геодетски техничар – геометар – оглед: а1- а2- а6- д1- д2- д3- е- ф
26.Архитектонски техничар – оглед: а1-а2-а6-б-ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х
27.Кровопокривач – оглед: а1- а2- а7- а6- б- ц2- д1- д2- д3- е- ф- л- х- г- м
28.Техничар за одржавање објеката – оглед: а1-а2-а6-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-х-г
З. САОБРАЋАЈ
1. Кондуктер у путничком саобраћају: а1- б- д1- д2- д3
2. Возач моторних возила (Здравствене критеријуме ускладити са Правилником о ближим
здравственим условима које морају испуњавати возачи моторних возила, Службени гласник
РС број 83/11): а1- а2- а4- а7- а6- а8 - б- ц1 - д1- д2- д3- е- ф- г- х
3. Возовођа (Здравствене критеријуме ускладити са Правилником о посебним здравственим
условима које морају испуњавати железнички радници, Службени лист СРЈ број 3/2000 и
Службени лист СЦГ број 1/2003): а1- а2- а4-а7-а6-а8-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-х
4. Кондуктер у железничком саобраћају (Здравствене критеријуме ускладити са Правилником
о посебним здравственим условима које морају испуњавати железнички радници, Службени
лист СРЈ број 3/2000 и Службени лист СЦГ број 1/2003): а1- а2- б-ц1-д1-д2-д3-е-г
5. Машиновођа за маневре (Здравствене критеријуме ускладити са Правилником о посебним
здравственим условима које морају испуњавати железнички радници, Службени лист СРЈ број
3/2000 и Службени лист СЦГ број 1/2003): а1- а2- а4- а7- а6- а8- б- ц1 - д1- д2- д3- е- ф- г- х
6. Бродовођа (Здравствене критеријуме ускладити са Правилником о посебним здравственим
условима које морају испуњавати лица овлашћена за вршење послова на пловним објектима
трговачке морнарице, Службени гласник СРС бр. 23/83): а1- а2- а4- а7- а6- а8- б - ц1 - д1- д2д3- е- ф- г- х
7. Руковалац средстава унутрашњег транспорта (Здравствене критеријуме ускладити са
Правилником о ближим здравственим условима које морају испуњавати возачи моторних
возила, Службени гласник РС број 83/11): а1- а2- а4- а7- а6- а8- б - ц1 - д1- д2- д3- е- ф- г- х
8. Техничар друмског саобраћаја: а1- а2- б - д1- д2- д3- е
9. Техничар за безбедност саобраћаја: а1- а2- б - д1- д2- д3- е
10.Саобраћајно-транспортни техничар (Здравствене критеријуме ускладити са Правилником
о ближим здравственим условима које морају испуњавати возачи моторних возила, Службени
гласник РС број 83/11): а1- а2- а4- б - ц1 - д1- д2- д3- г
11.Техничар вуче (Здравствене критеријуме ускладити са Правилником о посебним здравственим
условима које морају испуњавати железнички радници, Службени лист СРЈ број 3/2000 и
Службени лист СЦГ број 1/2003): а1- а2- а4- а7- а6- б - ц1 - д1- д2- д3- г
12.Техничар техничко-колске делатности (Здравствене критеријуме ускладити са Правилником
о посебним здравственим условима које морају испуњавати железнички радници, Службени
лист СРЈ број 3/2000 и Службени лист СЦГ број 1/2003): а1- а2- а4- б - ц1 - д1- д2- д3- г
13.Наутички техничар – речни смер (Наутички техничар – поморски смер) (Здравствене
критеријуме ускладити са Правилником о посебним здравственим условима које морају
испуњавати лица овлашћена за вршење послова на пловним објектима трговачке морнарице,
Службени гласник СРС бр. 23/83): а1- а2- а4- а7- а6- б- ц1 - д1- д2- д3- г
14.Техничар пловеће направе (Здравствене критеријуме ускладити са Правилником о посебним
здравственим условима које морају испуњавати лица овлашћена за вршење послова на
пловним објектима трговачке морнарице, Службени гласник СРС бр. 23/83): а1- а2- а4- а7а6- а8- б - ц1 - д1- д2- д3- е- ф- г- х
15.Ваздухопловни саобраћајни техничар (Здравствене критеријуме ускладити са Правилником
за вршење послова ваздухопловног и осталог стручног особља и посебним условима за
22
обављање лекарских прегледа ваздухопловног и осталог стручног особља које треба да
испуњавају здравствене организације удруженог рада, Службени лист СФРЈ бр. 81/89 и
Правилником о здравственим условима које мора да испуни летачко особље (YU JAR FCL 3),
Службени гласник РС бр. 61/06 и 16/09): а1- а2- а4- а7- а6- б - ц1 - д1- д2- д3- г
16.Техничар ПТТ саобраћаја: а1- б - д1- д2- д3
17.Техничар унутрашњег транспорта: а1- а2- б - д1- д2- д3- е
18.Транспортни комерцијалиста: а1- б- д1- д2- д3
19.Техничар за безбедност саобраћаја – оглед: а1- а2- б - д1- д2 д3- е
20.Техничар ваздушног саобраћаја – оглед: а1- а2- а4- а7- а6- б - ц1 - д1- д2- д3- г
21.Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност – оглед: а1- а2- а4- а7- а6- б - ц1 - д1- д2- д3- г
22.Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање – оглед: а1- а2- а4- а7- а6- б - ц1 - д1- д2- д3- г
За упис ученика у железничке образовне профиле (редни бројеви профила: 3, 4, 5, 10, 11, 12 и
18) лекарско уверење издаје се само у заводима за здравствену заштиту радника ЖТП-а у Београду,
Новом Саду и Нишу, од 7. маја до 22. јуна).
За упис ученика у образовне профиле под редним бројевима 2. и 7. лекарско уверење издаје
Завод за медицину рада.
За упис ученика у образовне профиле 20, 21. и 22. лекарско уверење издаје Дом здравља Нови
Београд – Диспанзер за медицину рада, Нови Београд, улица Омладинских бригада број 104.
И. ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
1. Складиштар: а1- д1- д2- д3- е- г
2. Посластичар #: а1- а5- д1- д2- д3- ф- м
3. Посластичар # – оглед: а1- а5- д1- д2- д3- ф- м
4. Трговац (продавац): а1- б - д1- д2- д3- е- ф
5. Аранжер у трговини: а1- а4 - д1- д2- д3
6. Трговински техничар: а1- б - д1- д2- д3
7. Туристички техничар: а1- а2- б- д1- д2- д3
8. Туристички техничар – оглед: а1- а2- б- д1- д2- д3
9. Конобар: а1- а2- б- ц1 - д1- д2- д3- е- г
10.Кувар # – оглед: а1- б - ц1- д1- д2- д3- е- г- м
11.Конобар – оглед: а1- а2- б- ц1 - д1- д2- д3- е- г
12.Кувар #: а1- б - ц1- д1- д2- д3- е- г- м
13.Кулинарски техничар #: а1- б- д1- д2- д3
14.Угоститељски техничар: а1- б - д1- д2- д3
#Подразумева се нормално функциониосање чула укуса и мириса.
Ј. ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
1. Економски техничар: а1- д1- д3
2. Финансијски техничар: а1- д1- д3
3. Царински техничар: а1- б- д1- д2- д3
4. Правни техничар: а1- б- д1- д3
5. Биротехничар: а1- б- д1- д3
6. Техничар обезбеђења: а1- а2-а4- а7- а6- а8- б- ц1- д1- д2- д3- е- г- х
7. Пословни администратор – оглед: а1- б- д1- д3
8. Техничар заштите од пожара: а1- а2- а7- а6- а8- б- ц1- д1- д2- д3- е- г- х
9. Финансијски администратор – оглед: а1- б- д1- д3
10.Банкарски службеник – oглед: а1- б- д1- д3
11.Службеник осигурања – оглед: а1- б- д1- д3
12.Комерцијалиста – оглед: а1- б- д1- д3
23
К. ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЈА
1. Метеоролошки техничар: а1- а2- б- д1- д3 - д2
2. Хидролошки техничар: а1- а2- ц1- б- д1- д3- д2- г- х
Л. КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
1. Културолошки техничар: а1- д1- д3
2. Техничар дизајна графике: а1- а5- д1- д3
3. Техничар дизајна амбалаже: а1- а5- д1- д3
4. Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа: а1- а5- д1- д3
5. Техничар дизајна текстила: а1- а5- д1- д3
6. Техничар дизајна керамике: а1- а5- д1- д3
7. Ликовни техничар: а1- а2- а5- д1- д3
8. Играч – класичан балет: а1- а2- а7- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х
9. Играч – модерна игра: а1- а2- а7- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г- х
10.Играч – народна игра: а1- а2- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г
11.Музички извођач: а1- б1- д1- д3
12.Музички сарадник: а1- б1
13.Балетски корепетитор: а1- а2- а6- б- ц1- д1- д2- д3- е- ф- г
14.Конзерватор културних добара: а1-а2-а5-а6- ц1- д1- д2- д3- е- ф- и- к- л- х- г- м
15.Ливац уметничких предмета: а3- а6- д1- д2- д3- е- ф- г
16.Јувелир уметничких предмета: а1- а5- д1- д3
17.Пластичар уметничких предмета: а1- а5- д1- д3- и- к- л- м
18.Стаклар уметничких предмета: а1 - а2- а6- а4 - ц1 - е- ф - х - к- г- д1- д2- д3
19.Гравер уметничких предмета: а1- а5- д1- д3
20.Кујунџија: а1- а4- д1- д3
21.Дрворезбар: а1- а4- д1- д3
22.Клесар: а1- а6- д1- д2- д3- е- ф
23.Стилски кројач: а1- а5- д1- д2- д3- м
24.Фирмописац – калиграф: а1- а5- а6- ц1- д1- д2- д3- г- м
25.Грнчар: а1- а4- ц1- д1- д2 - д3- и- к- л- м
26.Дизајнер звука: а1- б1- д1- д3
27.Техничар за рестаурацију и конзервацију – оглед: а1-а2-а5-а6-ц1-д1-д2-д3-е-ф-и-к-л-х-г-м
Љ. ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
1. Медицинска сестра – техничар : а1- а2- б- д1- д2- д3- м
2. Педијатријска сестра – техничар: а1- а2- б- д1- д2- д3- м
3. Гинеколошко-акушерска сестра: а1- а2- б- д1- д2- д3- м
4. Санитарно-еколошки техничар: а1- а2- б- ц1- д1- д2- д3- г
5. Физиотерапеутски техничар: а1- а2- б- д1- д2- д3- м
6. Козметички техничар: а1- а2- б- д1- д2- д3- м
7. Стоматолошка сестра – техничар: а1- а2- б- д1- д2- д3- м
8. Зубни техничар: а1- а4- д1- д3- ф- м
9. Лабораторијски техничар: а1- а4- а6- д1- д2- д3- м
10.Фармацеутски техничар: а1- а4- д1- д2- д3- и- м
11.Медицинска сестра – васпитач: а1- а2- б- д1- д2- д3- м
12.Физиотерапеутски техничар оштећеног вида: б- д1- д2- д3- е- ф
13.Медицинска сестра – техничар – оглед: а1- а2- б- д1- д2- д3- м
14.Физиотерапеутски техничар – оглед: а1- а2- б- д1- д2- д3- м
24
15.Козметички техничар – оглед: а1- а2- б- д1- д2- д3- м
16.Фармацеутски техничар – оглед: а1- а4- д1- д2- д3- и- м
17.Стоматолошка сестра – техничар – оглед: а1- а2- б- д1- д2- д3- м
18.Лабораторијски техничар – оглед: а1- а4- а6- д1- д2- д3- м
19.Масерка – масер – оглед: а1- а2- б- д1- д2- д3- м
20.Здравствена негoватељица – неговатељ – оглед: а1- а2- б- д1- д2- д3- м
М. ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
1.
2.
3.
4.
Педикир – маникир: а1- а4- б- д1- д3
Мушки фризер: а1- а4- б- д1- д2- д3- м
Женски фризер: а1- а4- б- д1- д2- д3- м
Сценски маскер – власуљар: а1- а4- д1- д3- м
По обављеном прегледу кандидати ће добити лекарско уверење о здравственом стању, које ће
дати на увид при предавању листе жеља, а приложити при упису у средњу школу у коју ученик буде
распоређен.
Кандидати који конкуришу за упис у Железничко-техничку школу у Београду или образовне
профиле везане за железнички саобраћај обављају здравствени преглед у заводима за здравствену
заштиту радника ЖТП-а:
–– у Београду: Савска 23, тел. 011/2686-155,
–– у Новом Саду: Трг Царице Милице 10,
–– у Нишу: Димитрија Туцовића 12.
9. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС
Учесници конкурса подносе школи следећа документа:
1. Пријаву за упис;
2. Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном
образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;
3. Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци);
4. Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за образовни
профил за који конкуришу.
За упис у гимназију и образовне профиле за које то није предвиђено овим конкурсом није
потребно подносити потврду о испуњавању здравствених услова.
10. ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ
Министарство просвете и науке ће у току јуна 2012. године расписати конкурс за пријем
ученика у установе за смештај и исхрану ученика (домове ученика) за школску 2012/2013. годину.
Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика имају редовни ученици чије
место пребивалишта није у седишту Дома ученика.
Критеријуми за смештај ученика у домове биће детаљно прецизирани Конкурсом за пријем
ученика у домове.
СПИСАК УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА
Ред. бр.
1.
Назив установе
Дом ученика средњих школа – Београд, Хајдук Станкова бр. 2,
тел. 011/2423-248, 2424-959, 2411-834, интернет адреса: www.dombeograd.edu.rs
а)
РЈ за смештај „Петар Драпшин“ – Београд, ул. Краља Петра бр. 83, тел. 011/627-333
б)
РЈ за смештај „Змај“ – Земун, ул. Творничка бр. 2а, тел. 193-608
в)
РЈ за смештај „Стеван Чоловић“, ул. Хумска, бр. 8 Београд, тел. 647-760
25
г)
РЈ за смештај „Алекса Дејовић“, ул. Хајдук Станкова бр. 2, Београд, тел. 404-234
д)
РЈ за смештај „Карађорђе“, ул. Радоја Домановића бр. 27, Београд, тел. 411-961
2.
Дом ученика Средње железничке школе, Београд, ул. Здравка Челара бр. 14,
тел. 011/2072-602 (604), 2072-606, 2750-868 ф., интернет адреса: www.domucenika.com
3.
Дом ученика средње ПТТ школе - Београд, ул. Здравка Челара бр. 16,
тел. 011/3290-402, 3291-336, 3291-035 ф., e-mail: [email protected]
4.
Дом ученика средњих школа „Јелица Миловановић“ – Београд, ул. Крунска бр. 8,
тел. 011/3231-272, 3231-165, 3304-808, интернет адреса: www.jelicamilovanovic.edu.rs
5.
Дом ученика средњих школа – Ниш, ул. Косовке девојке бр. 6,
тел. 018/4575-833 ф., 4212-051, 4575-832, e-mail: [email protected]
6.
Дом ученика средњих школа „Младост“– Алексинац, ул. Буцекова бр. 2,
тел. 018/804-736, e-mail: [email protected]
7.
Дом ученика средњих школа – Прокупље, ул. Вука Караџића бр. 10,
тел. 027/334-066, e-mail: [email protected]
8.
Дом ученика средњих школа – Лесковац, ул. Кајмакчаланска бр. 24,
тел. 016/242-172, 213-700, e-mail: [email protected]
9.
Дом ученика средњих школа – Врање, ул. Моше Пијаде бр. 41,
тел. 017/405-712, 411-692 ф., e-mail: [email protected]
10.
Дом ученика средњих школа – Сурдулица тел. 017/815-255,335-133 ф.
e-mail: [email protected]
11.
Дом ученика средњих школа – Босилеград, ул. Иво Лола Рибар бб, тел. 017/878-493
e-mail: [email protected]
12.
Дом ученика средњих школа – Краљево, ул. Карађорђева бр. 262,
тел. 036/352-663, 851-191, 352-964 дир. e-mail: [email protected]
13.
Дом ученика средњих школа „Пане Ђукић Лимар“ – Крушевац, Ћирила и Методија бр.11,
тел. 037/411-700, 411-770, e-mail: [email protected]
14.
Дом ученика средњих школа – Трстеник, ул. Дамјана Максића бр. 2,
тел. 037/711-865, e-mail: [email protected]
15.
Дом ученика средњих школа – Чачак, ул. Учитељска бр. 8,
тел. 032/222-326, 222-533, e-mail: [email protected]
16.
Дом ученика средњих школа – Крагујевац, ул. Саве Ковачевића бр. 23,
тел. 034/303-400, 335-262 ф., интернет адреса: www.artem.edu.rs, e-mail: [email protected]
17.
Дом ученика средњих школа „Јагодина“ – Јагодина, ул. Бранка Радичевића бр. 1,
тел. 035/221-323, 224-336 ф., 223-488
18.
Дом ученика средњих школа – Ужице, ул. Ужичка република бр.11б, тел. 031/552-645
e-mail: [email protected]
19.
Дом ученика средњих школа – Ивањица, ул. Милинка Кушића бр. 112,
тел. 032/661-513, e-mail: [email protected]
20.
Дом ученика средњих школа – Зајечар, ул. Скопљанска бб, тел. 019/430-915
e-mail: [email protected]
21.
Дом ученика средњих школа – Књажевац, ул. Капларова бр. 10, тел. 019/733-142
e-mail: [email protected] [email protected]
22.
Дом ученика средњих школа „Срећно” – Ћуприја, ул. Милице Ценић бб,
тел. 035-8871-951 (950)
23.
Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ – Нови Сад, ул. Епископа Висарионa бр. 3,
тел. 021/528-263, ф. 021/422-784, e-mail: [email protected]
24.
Средњошколски дом – Нови Сад, ул. Николајевска бр. 1,
тел. 021/423-664, e-mail: [email protected]
26
25.
Дом ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина“ – Зрењанин, ул. Цара Душана бр. 4,
тел. 023/561-467, e-mail: [email protected]
26.
Дом ученика средњих школа – Сремска Митровица, ул. Планинска бр. 1,
тел. 022/631-722, e-mail: [email protected]
27.
Дом ученика средњих школа – Суботица, ул. Харамбашићева бр. 22,
тел. 024/555-510, e-mail: [email protected]
28.
Дом ученика средњих школа „Никола Војводић“ – Кикинда, ул. Ђуре Јакшића бр. 55,
тел. 023/923-864, e-mail: [email protected]
29.
Дом ученика средњих школа – Сомбор, ул. Стапарски пут бр. 1/А,
тел. 025/433-660, e-mail: [email protected]
30.
Дом ученика средњих школа – Вршац, ул. Стевана Немање бр. 9,
тел. 013/830-466, e-mail: [email protected] [email protected]
ШКОЛЕ СА ДОМОМ (26)
Ред. бр.
Назив установе
1.
Дом ученика Пољопривредне школе – Падинска скела, Панчевачки пут 39
тел. 011/887-1858, 887-2391 ф.
2.
Дом ученика Пољопривредне школе – Ваљево, ул. Владике Николаја 25,
тел. 014-221-557, 223-112, e-mail: [email protected]
3.
Дом ученика Средње млекарске школе „Др Обрен Пејић“ – Пирот, ул. Николе Пашића бр. 173,
тел. 010/313-718, 311-258, 313-719, e-mail: [email protected]
4.
Гимназија „Вук Караџић” са домом – Бабушница, ул. 7. јула ББ,
тел. 010/685-026, 685-358, e-mail: [email protected]
5.
Специјална школа са домом ученика „Бубањ“ – Ниш, ул. Бубањских хероја бр. 3
тел. 018/263-154, 263-801 ф., e-mail: [email protected]
6.
Техничка школа са домом ученика „Милентије Поповић“ – Црна Трава, Милентија Поповића бб,
тел. 016/811-114, e-mail: [email protected]
7.
Угоститељско-туристичка школа са домом ученика – Врњачка Бања, ул. Чајкино брдо бр.18
тел. 036/611-632, 611-370, 611-379 ф., e-mail: [email protected]
8.
Дом ученика средње школе за музичке таленте – Ћуприја, ул. Милице Ценић бб,
тел. 035/472-344, 473-122, e-mail: [email protected]
9.
Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ – Крагујевац, ул. Радоја Домановића бр. 2,
тел. 034/370-201, 370-205 ф., e-mail: [email protected]
10.
Дом ученика Пољопривредно-ветеринарске школе – Свилајнац, ул. Жикице Јовановића Шпанца бр. 64,
тел. 035/323-594, 312-177 ф., e-mail: [email protected]
11.
Дом ученика Средње пољопривредне школе – Рековац, Главна улица
тел. 035/711-344, 711-134, e-mail: [email protected]
12.
Школа за децу оштећеног слуха и говора са домом ученика средње „11..мај“ – Јагодина,
ул. Славке Ђурђевић бр. 8, тел. 035/223-204, e-mail: [email protected]
13.
Школа са домом за ученике оштећеног слуха – Крагујевац, ул. Старине Новака бр. 33,
тел. 034/317-145, e-mail: [email protected]
14.
Дом ученика пољопривредне школе „Љубо Мићић“ – Пожега, ул.Болничка бр.2
тел. 031/811-131, e-mail: [email protected]
15.
Дом школе за слушно оштећену децу „Миодраг Матић“ – Ужице, ул. Драгише Лапчевића бр. 1,
тел. 031/563-692, e-mail: [email protected]
16.
Дом ученика Пољопривредно-ветеринарске школе „Рајко Боснић“ – Буково – Неготин,
ул. Буковски пут ББ тел. 019/542-055, e-mail: [email protected]
27
17.
Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић” – Пожаревац, ул. Илије Бирчанина 70,
тел. 012/223-388, e-mail: [email protected]
18.
Средња пољопривредна школа са домом ученика – Шабац, ул. Војводе Путника бр. 58
тел. 015/344-583, e-mail: [email protected]
19.
Дом ученика Пољопривредне школе – Футог, ул. Царице Милице бр. 2,
тел. 021/895-258, e-mail: [email protected]
20.
Гимназија са домом ученика „Петро Кузмјак“ – Руски Крстур, ул. Русинска бр. 63,
тел. 025/705-030, e-mail: [email protected]
21.
Техничка школа са домом ученика – Апатин, ул. Пригревачка бр. 72,
тел. 025/772-731, e-mail: [email protected]
22.
Дом ученика средњих школа за слушно оштећена лица – Суботица, ул. Франкопанска бр. 2,
тел. 024/556-119, e-mail: [email protected]
23.
Гимназија „Јан Колар“ са домом ученика – Бачки Петровац, ул. Фискултурна бр. 15
тел. 021/781-844, e-mail: [email protected]
24.
Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи“ – Сента, ул. Поштанска бр. 18,
тел. 024/816-666, e-mail: [email protected]_szenta.edu.rs
25.
Дом ученика Средње медицинске школе – Косовска Митровица, ул. Дрварска 1,
тел. 028/425-158, e-mail: [email protected]
26.
Дом ученика техничке школе „Никола Тесла“ – Костолац
тел. 012-241-841
11. ДОДЕЛА УЧЕНИЧКИХ КРЕДИТА
За школовање ученика средњих школа за неко од дефицитарних занимања у Републици Србији
Министарство просвете и науке Србије додељиваће, односно одобраваће коришћење ученичког
кредита у школској 2012/2013. години.
Конкурс за доделу ученичких кредита расписује Министарство просвете и науке, до почетка
школске 2012/2013. године. Додела ученичких кредита врши се на основу Конкурса и Закона о
ученичком и студентском стандарду.
12. ДОДЕЛА УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА
Конкурс за доделу ученичких стипендија расписује Министарство просвете и науке, до почетка
школске 2012/2013. године. Додела ученичких стипендија врши се на основу Конкурса и Закона о
ученичком и студентском стандарду.
13. ОГЛЕДНА ОДЕЉЕЊА
Унапређивање квалитета и осавремењавање образовно-васпитног рада, увођење нових садржаја
програма образовања и васпитања, организационих новина или начина финансирања проверава се
огледом.
У једном броју средњих школа биће настављено спровођење огледа. Образовни профили у
огледу имају, иза назива у Конкурсу, ознаку ОГЛЕД.
14. УПУТСТВО ЗА ТУМАЧЕЊЕ ОСНОВНОГ ДЕЛА КОНКУРСА
У наредном делу конкурса се даје преглед свих средњих школа у Републици Србији које ће
уписивати ученике у ПРВИ РАЗРЕД за школску 2012/2013. годину. Ради лакшег сналажења, школе
су разврстане по окрузима и градовима/општинама, а поред назива наведени су њихове адресе и
телефони.
За сваку школу, у оквиру подручја рада, наведени су називи образовних профила у које ће школе
уписивати ученике. Поред назива образовног профила арапском цифром је уписан број ученика који
ће школа примити у тај профил.
28
Образовни профили у школама за ученике са сметњама у развоју, за које школовање траје једну
годину, означени су са „( 1 год.)“, за које траје две године означени су са „(2 год.)“, а за које траје три
године означени су са „(3 год.)“
Код средњих школа које организују наставу на језицима националних мањина то је посебно
назначено.
Код матичне средње школе дата је информација у којој школи и у коме месту та школа има
делатност школе ван седишта.
Код средњих школа које имају веб-сајт или и-мејл они су дати испод назива и имена школе.
За средње школе које имају дом ученика, испод плана уписа ученика, дато је обавештење о
оријентационом броју места за смештај ученика и исхрану за први разред средње школе. Такође је
дато обавештење о оријентационом броју места за смештај ученика и исхрану за први разред средње
школе и за средњошколске домове ученика који нису везани за једну школу.
Места предвиђена за упис у први разред ванредних ученика, која се односе на упис кандидата
старијих од седамнаест година (рођени пре 31. августа 1995. године), налазе се у загради поред
образовног профила за који је планиран упис кандидата у школској 2012/2013. години.
Образовни профили у стручним школама и смерови гимназије и тип гимназије
шифрирани су на следећи начин:
Знак по реду
Први и други
Трећи и четврти
Пети
Шести
Седми
Осми
Девети и десети
Једанаести
Значење
Округ
Општина/Град
Тип школе (G – гимназија, S – стручна школа)
Број школе по редоследу у општини
Дужина трајања образовања
(3 – трогодишњи, 4 – четворогодишњи)
Подручје рада
Број образовног профила, смера или типа
гимназије
Језик на коме се изводи настава
(S – српски, М – мађарски, U – русински,
L – словачки, Р – румунски, А – албански,
H – хрватски, B – бугарски)
(Е – енгески, F – француски, N – немачки,
I – италијански, R – руски)
Образовни профили у школама у којима се полаже пријемни испит (осим Спортске гимназије
и одељења у којима се део наставе остварује на страном језику) и школама за децу са сметњама у
развоју нису шифрирани.
Уколико се после другог круга распоређивања не распореди довољан број ученика за упис у
неки образовни профил или смер гимназије да би се могло формирати одељење, окружна комисија за
упис ученика распоређиваће те ученике у друге образовне профиле или смерове гимназије у којима
има места за упис и може се формирати одељење.
29
1 . С Е В Е Р Н О Б А Н АТ С К И О К Р У Г
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ОЗНАЧЕНИ ЗВЕЗДИЦАМА (***) СУ НОВИ У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ.
О пштина А да
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
24430 АДА, МОШЕ ПИЈАДЕ 47, ТЕЛ: 024/853-034 е-mail: [email protected]
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
sNAD sa 4d13m
SNAD SA 4D06M
SNAD SA 3D31M
snad sa 3d20m snad SA 4E24S snad sa 4e08m snad sa 3e15M snad sa 3e22m
мАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
3 ГОД. МАЂАРСКИ
3 ГОД. МАЂАРСКИ
АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
електроинсталатер
аутоелектричар 20
30 /2/
15 /2/ 15 /2/ МАЂАРСКИ
3 ГОД. МАЂАРСКИ
3 ГОД. МАЂАРСКИ
15 /2/
15 /2/
3 год. МАЂАРСКИ
3 год. МАЂАРСКИ
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
конфекционар – кројач текстилни радник – плетач ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
snad sa 4h02m
30 30 /2/
15 /2/ 15 /2/ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
snad sa 3g06m
snad sa 3g08m
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
МЕТАЛОГЛОДАЧ НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИХ МАШИНА
АУТОМЕХАНИЧАР ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ 30 МАЂАРСКИ
О пштина К икинда
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „Никола Војводић“–Кикинда, Ђуре Јакшића 53, тел: 0230/23-921 (капацитет дома 58 места)
1. ГИМНАЗИЈА „ДУШАН ВАСИЉЕВ“
23300 кикинда, др зорана ђинђића 7, тел: 0230/22-557
e-mail: [email protected]
ГИМНАЗИЈА
snki ga 4r04s
snki ga 4r01s
SNKI GA 4r05s
природно-математички смер
друштвено-језички смер
ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД ***
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
23300 кикинда, др зорана ђинђића 7, тел: 0230/22-023
е-mail: [email protected]
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
snki sb 4l10s
SNKI SB 4l01s
SNKI SB 4L13S
SNKI SB 4L07S
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
економски техничар
КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА
КУВАР
КОНОБАР
3. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
23300 кикинда, светосавска 57, тел:о230/22-056
е-mail: [email protected]
техничар за заштиту животне средине
30 /5/
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
snki sc 4a12s
snki sc 4a10s
snki sc 3a27s
15
15
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SNKI SC 4F34S
24
30
24
30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SNKI SB 3K08S
SNKI SB 3K07S
30
60
30
техничар за биотехнологију прехрамбени техничар произвођач прехрамбених производа
30
30
30 /5/
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
SNKI SC 4H26S
30
архитектонски техничар – оглед 24
3 ГОД.
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
SNKI SC 4O09S
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР ***
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
23300 кикинда, светосавска 55, тел:о230/22-275
е-mail: [email protected]
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
snki sd 4d06s
SNKI SD 4D13S
snki sd 3d20s
SNKI SD 3D36S машински техничар за компјутерско конструисање
техничар за компјутерско управљање
аутомеханичар
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
30 /5/
30 /5/
15 /5/
15
3 ГОД.
3 ГОД.
електротехничар рачунара
електротехничар за електронику на возилима – оглед електротехничар телекомуникација
ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂЕЈЕ
30
20
30 /5/
15 /5/
15
3 ГОД.
3 ГОД.
техничар друмског саобраћаја возач моторнИХ возила 30 /5/
30 /5/ 3 ГОД. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
snki sd 4E08S
snki sd 4e21s
snki sd 4e11s
snki sd 3e18s
SNKI SD 3E17S САОБРАЋАЈ
snki sd 4i01s
snki sd 3i11s
30
О пштина К ањижа
1. ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ“
24420 KAЊИЖА, ШИРОКА 70, тел: 024/874-085; 874-550
е-mail: [email protected]
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SNKA SA 4D06S
SNKA SA 4D06M
SNKA SA 3D20M
SNKA SA 3D36M
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ 30 /5/
30 /5/
30 /5/ 30 /5/ МАЂАРСКИ
3 ГОД. МАЂАРСКИ
3 ГОД. МАЂАРСКИ
30 /5/ 30 /5/
30 /10/
30 /5/ МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
3 ГОД. МАЂАРСКИ
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SNKA SA 4A05M SNKA SA 4A07M SNKA SA 4A03M
SNKA SA 3А15M ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ 2. ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КИШ ФЕРЕНЦ“ ТРЕШЊЕВАЦ-ОРОМ
У ТРЕШЊЕВЦУ – ОДЕЉЕЊЕ ВАН СЕДИШТА ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА
ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „БОЉАИ“ У СЕНТИ
24427 ТОТОВО СЕЛО, Кошутова 4, тел: 024/883-016
ГИМНАЗИЈА
SNKA GB 4R03M
ОПШТИ ТИП – СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ 30 О пштина Н ови К нежевац
1. ГИМНАЗИЈА
23330 нови кнежевац, краља петра првог карађорђевића 11, тел:0230/83-467
е-mail: [email protected]
ГИМНАЗИЈА
SNNK GA 4R05M SNNK GA 4R03S ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД
ОПШТИ ТИП
30
30
2. СРЕДЊА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
23330 нови кнежевац, краља петра првог карађорђевића 11, тел:0230/81-434
е-mail: [email protected]
МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SNNK SB 3D20S
SNNK SB 3D36S
АУТОМЕХАНИЧАР
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ 15
15
3 ГОД.
3 ГОД.
31
САОБРАЋАЈ
SNNK SB 3I11M ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 30 /5/
3 ГОД. МАЂАРСКИ
15 15 /5/
15
15 /5/
3 ГОД. МАЂАРСКИ
3 ГОД.
3 ГОД. МАЂАРСКИ
3 ГОД.
ТРГОВИНА , УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SNNK SB 3K08M
SNNK SB 3K08S SNNK SB 3K07M
SNNK SB 3K07S
КУВАР КУВАР
КОНОБАР
КОНОБАР
О пштина С ента
1. СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА
24400 сента, ГЛАВНИ трг 12, тел: 024/811-751
е-mail: [email protected]
ГИМНАЗИЈА
SNSE GA 4R01S
SNSE GA 4R03S
SNSE GA 4R03M
SNSE GA 4R01M
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ОПШТИ ТИП
ОПШТИ ТИП
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
30
30
60
30
2. ГИМНАЗИЈА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „БОЉАИ“
24400 СЕНТА, ПОШТАНСКА 18, ТЕЛ: 024/816-700, (КАПАЦИТЕТ ДОМА 62)
е-mail: [email protected]
ГИМНАЗИЈА
ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ у математичкој гимназији ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР
SNSE SC 4L09S
SNSE SC 4L10S
SNSE SC 4L09M
SNSE SC 4L10M
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД ТРГОВАЦ 24
24
24 24 МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
30 /5/ 3 ГОД. МАЂАРСКИ
е-mail: [email protected]
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
30
30 30 МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
О пштина Ч ока
1. ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА
23320 ЧОКА, моше пијаде 28, тел: 0230/71-056
е-mail: [email protected]
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SNCO SA 4F34M
SNCO SA 4F34S
SNCO SA 4F02M
МАЂАРСКИ
4. СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24400 сента, главни трг 12, тел: 024/817-177
SNSE SD 4O05S
SNSE SD 4O05M
SNSE SD 4O09M ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
20
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
МАЂАРСКИ
е-mail: [email protected]
SNSE SC 3K06M
3. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА СРЕДЊА ШКОЛA
24400 сента, главни трг 12, тел: 024/814-198
20
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ
30
30
30
МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
SNCO SA 3P04S
SNCO SA 3P04M
SNCO SA 3P02S
SNCO SA 3p02m
32
МУШКИ ФРИЗЕР
МУШКИ ФРИЗЕР ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
15 /5/
15 /5/ 15 /5/ 15 /5/ 3 ГОД.
3 ГОД. МАЂАРСКИ
3 ГОД.
3 ГОД. МАЂАРСКИ
2 . С Р Е Д Њ O Б А Н АТ С К И О К Р У Г
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ОЗНАЧЕНИ ЗВЕЗДИЦАМА (***) СУ НОВИ У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ.
О пштина З рењанин
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „Ангелина Којић - Гина“ – Зрењанин, Цара Душана 4, тел: 023/561-467
(капацитет дома 249 места)
1. ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА
23000 зрењанин, гимназијска 2, тел: 023/566-022 е-mail: [email protected]
ГИМНАЗИЈА
SRZR GA 4R01S
SRZR GA 4R04S
SRZR GA 4R03M
SRZR GA 4R03S
друштвено-језички смер
природно-математички смер
општи ТИП општи ТИП ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SRZR SB 4L01S
SRZR SB 4L05S
SRZR SB 4l09s
SRZR SB 4l10s
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
пословни администратор – оглед
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
КУВАР
КУВАР
КОНОБАР
трговац
23000 зрењанин, народног фронта 3, тел: 023/561-413
е-mail: [email protected]
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД
4. СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
23000 зрењанин, македонска 2, 023/562-519
е-mail: [email protected]
30 /5/
30
30
30
30
90
30
30
20
ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ
РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ ЦВЕЋАР – ВРТЛАР
30 /5/
30 /5/
30 /5/
30 /5/
30 /5/
МАЂАРСКИ
3 ГОД.
3 ГОД.
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ
30 /5/
5. ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА „УРОШ ПРЕДИЋ“
23000 зрењанин, стевице јовановић 46, тел: 023/561-723
е-mail: [email protected]
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SRZR SD 4A07S SRZR SD 4A03S
SRZR SD 4a05s
SRZR SD 3a15s
SRZR SD 3a19s
SRZR SD 4B01S 3 ГОД. 3 ГОД. МАЂАРСКИ
3 ГОД.
3 ГОД. ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
SRZR SC 4О05S
SRZR SC 4O03S SRZR SC 4О05M
SRZR SC 4O16S
60 /5/
30 /5/
24
24
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SRZR SB 4K05S
SRZR SB 3K08S
SRZR SB 3K08M
SRZR SB 3K07S
SRZR SB 3K06S
МАЂАРСКИ
е-mail: [email protected]
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ“
23000 зрењанин, скерлићева бб, тел: 023/561-584
60
60
30 180
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SRZR SE 4A10S
SRZR SE 4A12S
SRZR SE 3A23S
srzr se 3a26s
прехрамбенИ техничар ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ
ПЕКАР прерађивач млека 30 /5/
30
15 /5/
15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
33
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
SRZR SE 4G03S
SRZR SE 3g17S
TЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ модни кројач – оглед 30 /5/
24 /5/ ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SRZR SE 4F02S
SRZR SE 4F35S
SRZR SE 4F34S
ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 30 /5/
30
60 /5/
6. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
23000 зрењанин, народног фронта 1, тел: 023/536-872
е-mail: [email protected]
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SRZR SF 4E02S
SRZR SF 4E04S
SRZR SF 4E04М
SRZR SF 4E08S
SRZR SF 4E03S
SRZR SF 3E15S
SRZR SF 3E22S
SRZR SF 3E17S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР електронике
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР
аутоелектричар
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
30
30
30
30
30
15 /5/
30
15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
SRZR SF 4H26S
SRZR SF 4H02S
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ
7. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
23000 зрењанин, стевице јовановића 50, тел: 023/561-277
е-mail: [email protected]
24
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SRZR SG 4d06s
SRZR SG 4D13S
SRZR SG 4D08S
SRZR SG 3D20S
SRZR SG 3D21S
САОБРАЋАЈ
SRZR SG 4I01S
SRZR SG 3I11S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА АУТОМЕХАНИЧАР
БРАВАР
30
30
30
15 15
3 ГОД.
3 ГОД.
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
60
30
3 ГОД.
8. МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
23000 зрењанин, трг слободе 7, тел: 023/561-104
е-mail: [email protected]
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
МУЗИЧКИ САРАДНИК
ДИЗАЈНЕР ЗВУКА 9. ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9. МАЈ“
23000 зрењанин, народне омладине 16, тел: 023/589-021; 589-020
е-mail: [email protected]
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ЈЕДНОГОДИШЊЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД бравар
АУТОЛИМАР
ЕЛЕКТРОЗАВАРИВАЧ
3
7
6
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
5
3
3 ГОД.
3 ГОД.
10
2 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
45
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
16 /2/
12 /2/
8 /2/
конфекцијски шивач
шивач обуће
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
34
ПРИПРЕМАЧ НАМИРНИЦА
МАЂАРСКИ
О пштина Н ова Ц рња
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
23220 српска црња, бориса кидрича 63, тел: 023/811-041
е-mail: [email protected]
ГИМНАЗИЈА
SRNC GА 4R03S
SRNC SА 3K06S
трговац
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 1. СРЕДЊА ШКОЛА
23272 нови бечеј, маршала тита 5, тел: 023/771-077
е-mail: [email protected]
АУТОМЕХАНИЧАР
МЕХАНИЧАР ПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
инсталатер
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД ***
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
23240 сечањ, гимназијска 2, тел: 023/841-035
е-mail: [email protected]
30
30
ОПШТИ ТИП
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
srse sА 3d20s
srse sА 3d39s
24
ГИМНАЗИЈА
SRSE gА 4r03S
3 ГОД. 3 ГОД.
3 ГОД. О пштина С ечањ
10
10
10
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
SRNB SА 4G14S
30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SRNB SА 4L01S
ОПШТИ ТИП
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SRNB SА 4E26S
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SRNB SА 3D20S
SRNB SА 3D39S
srnb sa 3d25s
3 ГОД.
ГИМНАЗИЈА
SRNB Sg 4R03S 30
О пштина Н ови Б ечеј
30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SRNC SА 4L01S
ОПШТИ ТИП
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
аутомеханичар
механичар привредне механизације
15 /5/
15
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SRSE SА 4L01S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
30
35
3 . Ј У Ж Н О Б А Н АТ С К И О К Р У Г ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
О пштина А либунар
1. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
26310 алибунар, вука караџића 2, тел: 013/641-036
е-mail: [email protected]
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JNAL SA 4L01R
JNAL SA 4L01S
JNAL SA 4L10S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД 30 60 /10/
24
румунски
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JNAL SA 4K05S
JNAL SA 3K07S
JNAL SA 3K08S
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР КОНОБАР
КУВАР
3 ГОД.
3 ГОД.
О пштина Б ела Ц рква
1. БЕЛОЦРКВАНСКА ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
26340 бела црква, јована цвијића 11, тел: 013/853-475
е-mail: [email protected]
30
15 /10/ 15 /10/ ГИМНАЗИЈА
JNBC GA 4R03S општи тип
30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JNBC SA 4L01S ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „САВА МУНЋАН“
26340 бела црква, јована цвијића 7, тел: 013/851-178
е-mail: [email protected]
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JNBC SB 4D06S
JNBC SB 3D20S
JNBC SB 3d21s
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР за компјутерско конструисање АУТОМЕХАНИЧАР
бравар
30
15 /2/
15
3 ГОД.
3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
JNBC SB 4I01S
30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JNBC SB 4K05S
jnbc sb 3k08s
jnbc sb 3k07s
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ТУРИСТИЧКИ техничар кувар
конобар
30
15
15
3 ГОД.
3 ГОД.
О пштина В ршац
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА – ВРШАЦ, ул. Стевана Немање бр. 9, тел: 013/821-466 и 822-761 (капацитет дома 160 места)
1. ГИМНАЗИЈА „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА“
26300 ВРШАЦ, МИХАЈЛА ПУПИНА 1, ТЕЛ: 013/836-448
е-mail: [email protected]
ГИМНАЗИЈА
JNVR GA 4R01S
JNVR GA 4R04S
JNVR GA 4R03R
36
друштвено-језички смер
природно-математички смер општи тип
90
60
30
румунски
2. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ“
26300 ВРШАЦ, АРХИТЕКТЕ БРАШОВАНА 1, ТЕЛ: 013/805-059; 805-058
е-mail: [email protected]
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JNVR SB 4A03S
JNVR SB 4A10S
пољопривредни ТЕХНИЧАР прехрамбени техничар ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JNVR SB 4K05S
JNVR SB 3K08S
JNVR SB 3K07S
JNVR SB 3K06S
туристички техничар
КУВАР КОНОБАР ТРГОВАЦ 3. ХЕМИЈСКО – МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
26300 ВРШАЦ, СТЕРИЈИНА 113, ТЕЛ: 013/830-292
е-mail: [email protected]
30 /5/
45 /5/ 15 /5/ 30 /5/ 3 ГОД. 3 ГОД.
3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
JNVR SC 4F02S
JNVR SC 4F31S
JNVR SC 4F03S
JNVR SC 4F35S
JNVR SC 4F34S
ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ
TEХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ-ОГЛЕД
хемијско-технолошки техничар
ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ техничар за заштиту животне средине 30
20
30
30
30
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
JNVR SC 4О05S
JNVR SC 4О09S
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
4. ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА“
26300 ВРШАЦ, СТЕРИЈИНА 40-44, ТЕЛ: 013/830-668
е-mail: [email protected]
30 /5/
30 /5/
30
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JNVR SD 4D06S
JNVR SD 4d08s
JNVR SD 3d35s
jnvr sd 3d36s
електротехничар аутоматике електротехничар процесног управљања
аутоелектричар
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР 5. МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
26300 ВРШАЦ, трг ПОБЕДЕ 4, тел: 013/834-581, 834-967
е-mail: [email protected]
3 ГОД.
3 ГОД.
30
30
30 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JNVR SD 4L01S
JNVR SD 4L02S
30
30
15
15
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
JNVR SD 4e02s
JNVR SD 4e23s
JNVR SD 3e22s
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ машински техничар моторних возила механичар гасо и пнеумоенергетских постројења
механичар грејне и расхладне технике
30
30
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
МУЗИЧКИ САРАДНИК
ЏЕЗ МУЗИКА
24
8
8
6. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ЈЕЛЕНА ВАРЈAШКИ“
26300 ВРШАЦ, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 22, ТЕЛ: 013/839-832
е-mail: [email protected]
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ЈЕДНОГОДИШЊЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД 14
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
помоћник АУТОЛАКИРЕРА 2
3 ГОД.
37
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
женски фризер
мушки фризер
шивач текстила
1. ГИМНАЗИЈА „МИХАЈЛО ПУПИН“
26210 КОВАЧИЦА, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 57, ТЕЛ: 013/661-180
е-mail: [email protected]
ОПШТИ ТИП
ОПШТИ ТИП
1. ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
26220 КОВИН, ЦАРА ЛАЗАРА 197, ТЕЛ: 013/742-300
е-mail: [email protected]
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ОПШТИ ТИП
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР 2. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „ВАСА ПЕЛАГИЋ“
26220 КОВИН, ЦАРА ЛАЗАРА 261, ТЕЛ: 013/742-200
е-mail: [email protected]
техничар ХОРТИКУЛТУРE РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
КОНОБАР
КУВАР
1. ГИМНАЗИЈА „УРОШ ПРЕДИЋ“
26000 ПАНЧЕВО, ИГЊАТА БАРАЈЕВЦА 5, ТЕЛ: 013/301-120
е-mail: [email protected]
друштвено-језички смер
природно-математички смер
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ПАЈА МАРГАНОВИЋ“
26000 ПАНЧЕВО, ОСЛОБОЂЕЊА 25, ТЕЛ: 013/314-349
е-mail: [email protected]
30 /5/
15 /5/
15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
ГИМНАЗИЈА
JNPA GA 4R01S
JNPA GA 4R04S
3 ГОД.
О пштина П анчево
30 /5/
30 /5/
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JNKO SB 4K05S
JNKO SB 3K07S
JNKO SB 3K08S
30
30
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
jnko sb 4A05s
JNKO SB 3A15S
30
30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JNKO SA 4L01S
JNKO SA 4L02S
ГИМНАЗИЈА
JNKO GA 4R01S
JNKO GA 4R03S
60
30 О пштина К овин
3 ГОД.
ГИМНАЗИЈА
JNKV GA 4R03S
JNKV GA 4R03L
4
О пштина К овачица
3 ГОД.
3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
4
2
120
120
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JNPA SB 4L10S
JNPA SB 4L01S
JNPA SB 4L13S
JNPA SB 4L05S
JNPA SB 4L02S
финансијски администратор – оглед ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
комерцијалиста – оглед правни ТЕХНИЧАР финансијски техничар 24 /10/
30 /10/
24
30 /10/
30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JNPA SB 4k04s
JNPA SB 3K06S
JNPA SB 3k08s
JNPA SB 3K09S
38
угоститељски техничар
трговац
кувар
ПОСЛАСТИЧАР
30
30 /10/
30 /10/
30 /10/ 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
СЛОВАЧКИ
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“
26000 ПАНЧЕВО, ПАСТЕРОВА 2, ТЕЛ: 013/511-772
е-mail: [email protected]
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
JNPA SC 4O05S
JNPA SC 3O20S
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
ЗДРАВСТВЕНА НЕГОВАТЕЉИЦА – НЕГОВАТЕЉ – ОГЛЕД
4. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
26000 ПАНЧЕВО, НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ 31, ТЕЛ: 013/370-240
е-mail: [email protected]
3 ГОД.
30 /5/
30 /5/
30 /5/
30 /5/
30 /5/ 15
15/5/ 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
60 /5/
30
30 /5/
30 /5/
20
3 ГОД. 3 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JNPA SD 4A07S
JNPA SD 4A03S
JNPA SD 4A04S
JNPA SD 4A05S
JNPA SD 3A15S
JNPA SD 3A13S
JNPA SD 3A19S
ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ техничар хортикултуре РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ
ЦВЕЋАР – ВРТЛАР 5. МАШИНСКА ШКОЛА „ПАНЧЕВО“
26000 ПАНЧЕВО, БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋА 103, ТЕЛ: 013/316-396
е-mail: [email protected]
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JNPA SE 4D06S
JNPA SE 4D13S
JNPA SE 4D08S
JNPA SE 3D20S
JNPA SE 3D50S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
техничар за компјутерско управљање машински техничар моторних возила АУТОМЕХАНИЧАР
ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
JNPA SE 4е26S
техничар мехатронике – оглед ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 6. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
26000 ПАНЧЕВО, МАКСИМА ГОРКОГ 7, ТЕЛ: 013/352-615
е-mail: [email protected]
JNPA SF 4E27S
JNPA SF 4E08S
jnpa sf 4e24s
JNPA SF 4E25S
JNPA SF 4e23s
JNPA SF 3e15s
JNPA SF 3Е17S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
администратор рачунарских мрежа – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР телекомуникација – оглед ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР процесног управљања
ЕЛЕКТРОинсталатер
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР за термичке и расхладне уређаје 7. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „23. МАЈ“
26000 ПАНЧЕВО, БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋА 89, ТЕЛ: 013/318-977
е-mail: [email protected]
3 ГОД.
30
30 /5/
20
24
30 /5/
15
15
3 ГОД.
3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
JNPA SG 4F35S
JNPA SG 4F34S
JNPA SG 4F13S
30 /5/
30 /5/ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
24
САОБРАЋАЈ
JNPA SE 4I01S
JNPA SE 3I11S
ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНоЛОГИЈУ
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
техничар припреме графичке производње
30 /2/
30 /2/
30 /2/
МЕТАЛУРГИЈА
JNPA SG 4C25S
120
20
техничар за рециклажу – ОГЛЕД 24
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JNPA SG 4A10S
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР 30
39
JNPA SG 4A12S
JNPA SG 3A23S АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД
ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАР ЖЕНСКИ ФРИЗЕР МУШКИ ФРИЗЕР 8. МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН БАНДУР“
26000 ПАНЧЕВО, ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 3, ТЕЛ: 013/345-976
е-mail: [email protected]
24
30
15 /5/ 15 /5/ МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
МУЗИЧКИ САРАДНИК
9. БАЛЕТСКА ШКОЛА „ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“
26000 ПАНЧЕВО, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 25, ТЕЛ: 013/351-649
е-mail: [email protected]
24/5/
16/5/
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
ИГРАЧ КЛАСИЧНОГ БАЛЕТА
играч савремене игре
6
6
10. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МАРА МАНДИЋ“
26000 ПАНЧЕВО, ЦАРА ДУШАНА 34, ТЕЛ:013/353-284
е-mail: [email protected]
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ЈЕДНОГОДИШЊЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД ПОМОЋНИ ОБРАЂИВАЧ ЛИМА
9
2 ГОД.
10
2 ГОД.
10
2 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
3 ГОД.
3 ГОД.
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
JNBC SG 3P02S
JNBC SG 3P04S
30 /2/
30 /3/
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
JNPA SG 4H26S
JNPA SG 4H23S
ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ
ПЕКАР ШИВАЧ ТЕКСТИЛА ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
ЦВЕЋАР – ВРТЛАР 40
4 . С Е В Е Р Н О Б АЧ К И О К Р У Г ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ОЗНАЧЕНИ ЗВЕЗДИЦАМА (***) СУ НОВИ У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ.
О пштина Б ачка Т опола 1. ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
24300 БАЧКА ТОПОЛА, трг др зорана ђинђића 12, ТЕЛ: 024/711-934
е-mail: [email protected]
ГИМНАЗИЈА
SbBT GA 4R03S
SbBT GA 4R03M
ОПШТИ ТИП
ОПШТИ ТИП
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
2. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
24300 БАЧКА ТОПОЛА, СУБОТИЧКИ ПУТ ББ, ТЕЛ: 024/711-234
е-mail: [email protected]
ветеринарскИ техничар
ветеринарскИ техничар
пољопривредНИ техничар
пољопривредНИ техничар
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
техничар хортикултуре
РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ
цвећар – ВРТЛАР
3. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ“
24300 БАЧКА ТОПОЛА, трг др зорана ђинђића 10, ТЕЛ: 024/714-434
е-mail: sinjo@stcable.net
МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
30
30
30
30
30
30
30 /3/
30 /3/
30 /3/
3 ГОД. МАЂАРСКИ
3 ГОД. МАЂАРСКИ
машински техничар моторних возила
машински техничар моторних возила
30
30
мађарски
женски фризер
мушки фризер
15 /5/
15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
електротехничар рачунара
30
мађарски
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
SBBT SC 3H16M
SBBT SC 3H12M
МАЂАРСКИ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SBBT SC 4Е08m
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
SBBT SC 3Р02S
SBBT SC 3Р04S
30
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SBBT SC 4D08m
SBBT SC 4D08S
МАЂАРСКИ
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SBBT SB 4А07М
SBBT SB 4А07S
SBBT SB 4А03М
SBBT SB 4А03S
SBBT SB 4A10M
SBBT SB 4A10S
SBBT SB 4A05S
SBBT SB 3A15M
SBBT SB 3A19M
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SBBT SA 4L01S
SBBT SA 4L01M
30
30
керамичар – терацер – пећар
декоратер зидних површина
15
15 /2/
3 ГОД. МАЂАРСКИ
3 ГОД. МАЂАРСКИ
О пштина С уботица ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА – СУБОТИЦА, ХАРАМБАШИЋЕВА 22, ТЕЛ: 024/555-510 (КАПАЦИТЕТ ДОМА 350 МЕСТА).
1. ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
24000 СУБОТИЦА, ПЕТЕФИ ШАНДОРА 1, ТЕЛ: 024/552-820
е-mail: gimnazij@yunord.net
ГИМНАЗИЈА
sbsu ga 4r01m
sbsu ga 4r04s
sbsu ga 4r04m
sbsu ga 4r01s
sbsu ga 4R03h
sbsu ga 4R03м
друштвено-језички смер
природно-математички смер
природно-математички смер
друштвено-језички смер
општи тип
општи тип
30
60
30
120
30
30
МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
хрватски
МАЂАРСКИ
41
2. ГИМНАЗИЈА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ“
24000 СУБОТИЦА, трг жртава фашизма 21, ТЕЛ: 024/524-785
е-mail: office@tg.edu.rs ГИМНАЗИЈА
OБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
OБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
3. ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА „БОСА МИЛИЋЕВИЋ“
24000 СУБОТИЦА, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 21, ТЕЛ: 024/559-255
е-mail: ess@eunet.rs
24
24
МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
30
30
24
24
24
МАЂАРСКИ
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА sbsu sC 4l01m
sbsu sC 4l01s
sbsu sC 4l10s
sbsu sC 4l10M
sbsu sC 4L11s
економски техничар
економски техничАр
финансијски администратор – оглед
финансијски администратор – оглед
банкарски службеник – ОГЛЕД
мађарски
мађарски
мађарски
мађарски
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
sbsu sC 4K05s
sbsu sC 4K05М SBSU SC 3K11S
туристички техничар – оглед туристички техничар – оглед кУВар – оглед ***
4. СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 СУБОТИЦА, београдски пут 126, ТЕЛ: 024/558-336
е-mail: medsu@medicinskasu.edu.rs
24
24 24
3 ГОД.
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
sbsu sD 4О07M
sbsu sD 4О05S
sbsu sD 4О12S sbsu sD 4О05M
САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ техничар
медицинска сестра – техничар медицинска сестра – ВАСПИТАЧ медицинска сестра – техничар
30
30
30
30 ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
sbsu sD 3P02S женски фризер
5. ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
24000 СУБОТИЦА, МАКСИМА ГОРКОГ 38, ТЕЛ: 024/555-450
е-mail: politehn@eunet.rs
3 ГОД.
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
sbsu sE 4H26S
sbsu sE 4H26M
sbsu sE 4h02s
sbsu sE 3H24S
SBSU SE 3H16m
SBSU SE 3H12m
архитектонски техничар – оглед архитектонски техничар – оглед грађевински техничар за високоградњу монтер суве градње – оглед
керамичар – терацер – пећар
ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА 24
24 30
20 15 /5/
15 /5/
мађарски
3 ГОД. 3 ГОД.мађарски
3 ГОД.мађарски
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
SBSU SE 4B15s SBSU SE 4B01s
SBSU SE 3B11Н SBSU SE 3B10Н техничар за ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД техничар за пејзажну архитектуру
ТАПЕТАР – ДЕКОРАТЕР ПРОИЗВОЂАЧ ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА 20
30
15 15 ХРВАТСКИ
ХРВАТСКИ
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SBSU SE 4F12s
SBSU SE 4F32s
SBSU SE 4F33М техничар ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ
техничар за графичку припрему – ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА – ОГЛЕД 6. ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
24000 СУБОТИЦА, МАКСИМА ГОРКОГ 53, ТЕЛ: 024/644-103
е-mail: hemijska@tippnet.rs
30
30
20
20 ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
sbsu sF 4F35S
sbsu sF 4F34S
sbsu sF 4F31S
42
техничар за индустријску фармацеутску технологију ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ – ОГЛЕД 30
30
20
мађарски sbsu sF 4F35М
sbsu sF 4F31М техничар за индустријску фармацеутску технологију
ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ – ОГЛЕД 30
20 МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНE
sbsu sF 4A10S
sbsu sF 3A23S
sbsu sF 3A28S
sbsu sF 4A10М
sbsu sF 4A30m ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
ПЕКАР
МЕСАР
прехрамбени техничар
ВИНОГРАДАР – ВИНАР – ОГЛЕД 30
15
15
30
20 /5/ МАЂАРСКИ
3 ГОД. МАЂАРСКИ
30 /5/
30 /5/
24
24 МАЂАРСКИ
3 ГОД.
3 ГОД. МАЂАРСКИ
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
sbsu sF 4g03s
sbsu sF 4g03M
sbsu sF 3g17s
sbsu sF 3g17M
техничар моделар одеће ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР ОДЕЋЕ МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД 7. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
24000 СУБОТИЦА, ТРГ ЛАЗАРА НЕШИЋА 9, ТЕЛ: 024/552-031
е-mail: messc@tippnet.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
sbsu sG 4D13M
sbsu sG 4D06S sbsu sG 3D50M sbsu sG 3D20S sbsu sG 3D21S
техничар за компјутерско УПРАВЉАЊЕ
машински техничар за компјутерско конструисање оператер машинске обраде – оглед
аутомеханичар бравар
30 30
20
15
15 /5/ MAЂАРСКИ
3 ГОД. MAЂАРСКИ
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
sbsu sG 4E26M
sbsu sG 4e08m
sbsu sG 4e08s
sbsu sG 4E25s
sbsu sG 4E24s
SBSU SG 3E22S SBSU SG 3E16m
SBSU SG 3E17m
САОБРАЋАЈ
sbsu sG 4I01s
SBSU SG 4I10S
SBSU SG 4I20S SBSU SG 4I20M sbsu sG 4I01M
sbsu sG 3I11s
техничар мехатронике – оглед електротехничар рачунара електротехничар рачунара
електротехничар ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА – ОГЛЕД
АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД АУТОЕЛЕКТРИЧАР
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
24
30
30
24
20
30 15 /5/ 15 /5/ техничар друмског саобраћаја
техничар унутрашњег транспорта
ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД техничар друмског саобраћаја
ВОЗАЧ МОТОРНих ВОЗИЛА
30
30
20
20 30
30 /5/ музички извођач
музички извођач
музички сарадник (теоретичар и етномузиколог)
музички сарадник (теоретичар и етномузиколог)
дизајнер звука дизајнер звука црквенA МУЗИКА црквенa МУЗИКА
ЏЕЗ МУЗИКА ЏЕЗ МУЗИКА 24000 СУБОТИЦА, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА 14, ТЕЛ: 024/553-037
е-mail: zarkozre@eunet.rs
МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
3 ГОД.
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
9. ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
3 ГОД.
3 ГОД. МАЂАРСКИ
3 ГОД. МАЂАРСКИ
24000 СУБОТИЦА, ШТРОСМАЈЕРОВА 3, ТЕЛ: 024/525-672
е-mail: info@muzickasu.edu.rs
МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
8. МУЗИЧКА ШКОЛА
10 /2/
10 /2/
14 /4/
14 /4/
8 /2/
8 /2/
8 /2/ 8 /2/
8 /2/ 8 /2/
МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
мађарски
мађарски
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ЈЕДНОГОДИШЊЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД 40
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
цвећар – вртлар 10
2 ГОД.
43
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
електрозаваривач
аутоперач – подмазивач
конфекцијски шивач ШИВАЧ ТЕКСТИЛА
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
књиговеЗАЦ
пекар 3
3 ГОД.
молер 3
3 ГОД.
3
3 ГОД.
3
3
3 ГОД.
3 ГОД.
3
3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
БРАВАР
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
3 ГОД.
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
3
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
3 ГОД.
2 ГОД.
е-mail: skcentar@tippnet.rs
13
4
10. ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗА ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ СЛУШНО ОШТЕЋЕНИХ
ЛИЦА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
24000 СУБОТИЦА, ФРАНКОПАНСКА 2, ТЕЛ: 024/556-119 (КАПАЦИТЕТ ДОМА OKO 120 МЕСТА)
3 ГОД.
2 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
12
16
ФРИЗЕР
МАНИКИР И ПЕДИКИР
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
ШИВАЧ ТЕКСТИЛА
44
5 . З А П А Д Н О Б АЧ К И О К Р У Г
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
О пштина А патин
1. ГИМНАЗИЈА „НИКОЛА ТЕСЛА“
25260 Апатин, Блок 112 бб, тел: 025/773-211
е-mail: grozda@gimnazijaapatin.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
zbap ga 4r03s
општи тип
90
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА са домом ученика
25260 апатин, пригревачка 72, тел: 025/772-216 (капацитет дома 144 места)
е-mail: so.teh-skola-ap@neobee.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
zbap sb 4d06s
zbap sb 3d40s zbap sb 3d20s
zbap sb 3d21s zbap sb 3d51s
zbap sb 3d19s МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ МЕХАНИЧАР РАДНИХ МАШИНА аутомеханичар БРАВАР БРОДОМОНТЕР
АУТОЛИМАР 30
10 10 15 15
10 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
15
15
3 ГОД.
3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
zbap sb 3k07s
zbap sb 3k08s
конобар
кувар 3. СРЕДЊА ГРАЂЕВИНСКА И ДРВОПРЕРАЂИВАЧКА СТРУЧНА ШКОЛА
25260 апатин, блок 112 бб, тел: 025/773-211
е-mail: info@gradjevinska-apatin.edu.rs
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
zbap sc 4H02S
30
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
zbap sc 4b01s
zbap sc 4B15s
грађевински техничар за високоГрадњу
техничар за пејзажну архитектуру
техничар за обликовање намештаја и ентеријера – оглед 30
20
О пштина К ула
1. ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ПЕТРО КУЗМЈАК“
25233 руски крстур, русинска 63, тел: 025/703-040 (капацитет дома 70 места)
е-mail: petroso@eunet.rs
ГИМНАЗИЈА
zbku ga 4r03s
zbku ga 4r03u
општи тип
општи тип
туристички техничар 2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
25230 кула, маршала тита 113, тел: 025/729-150
е-mail: profes@ptt.rs
русински
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
zbku sa 4K05s
30
30
30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
zbku sb 4l01s
zbku sb 4L09S
zbku sb 4L10S
zbku sb 4L13S
економски техничар
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД 30
48
24
24
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
zbku sb 3k08s
zbku sb 3k09s
zbku sb 3k07s
zbku sb 3k06s
кувар
посластичар КОНОБАР
трговац
30 /5/
15 /5/ 15 /5/
30 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
45
3. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „михајло пупин“
25230 кула, лазе костића 14, тел: 025/720-103
е-mail: ssmihpupkul1@ptt.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
zbku sc 4d06s
zbku sc 3d20s
ZBKU SC 3D24S
ZBKU SC 3D26S машински техничар за компјутерско конструисање аутомеханичар
заваривач
ЛИМАР електротехничар ЕНЕРГЕТИКЕ
електротехничар рачунара
електромеханичар за термичке и расхладне уређаје
ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА 4. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
25220 црвенка, маршала тита 107, тел: 025/731-123
е-mail: so.crvenka@neobee.net
30
60
15 /2/
15 3 ГОД.
3 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
zbku sd 4a10Ѕ
zbku sd 4a05s
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
zbku sc 4e04s
zbku sc 4e08s
zbku sc 3e17s zbku sc 3e18s 30
10 /2/
10 /2/
10 /2/ прехрамбени техничар
техничар хортикултуре 30
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
zbku sd 3D20s zbku sd 3D36s
zbku sd 3D27s аутомеханичар
механичар грејне и расхладне технике
МАШИНБРАВАР 10 /3/
10 /3/
10 /3/ 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
15
15
3 ГОД.
3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
zbku sd 3p02s
zbku sd 3p03s
женски фризер МАНИКИР и ПЕДИКИР О пштина О џаци
1. ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
25250 оџаци, сомборска 18, тел: 025/542-134; 546-166
е-mail: gimekjjzmaj@nadlanu.com
ГИМНАЗИЈА
zbod ga 4r03s
Општи тип
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZBOd SA 4L01S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
25250 оџаци, школска 20, тел: 025/542-166; 542-186
е-mail: so.feger@neobee.net
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
zbOD sB 4d06s zbOD sB 4d08s
zbod sb 3d20s
zbod sb 3d21s
zbod sb 3d24s
машински техничар за компјутерско конструисање
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
аутомеханичар
бравар
ЗАВАРИВАЧ
30 /2/
30 /2/
10 /2/
10 /2/
10 /2/
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
zbod sb 4f34s
60
техничар за заштиту животне средине 30 /2/
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
zbod sb 3K07s
zbod sb 3K08s
46
КОНОБАР КУВАР 15 /2/
15 /3/
3 ГОД.
3 ГОД.
О пштина С омбор
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА – СОМБОР, СТАПАРСКИ ПУТ 1/А, ТЕЛ: 025/22-064 (КАПАЦИТЕТ ДОМА 212
МЕСТА). 1. ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“
25000 сомбор, ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 2, тел: 025/420-327
e-mail: gimso@nadlanu.com
ГИМНАЗИЈА
zbso ga 4r01s
zbso ga 4r04S
zbso ga 4r03М
друштвено-језички смер
природно-математички смер
OПШТИ ТИП
2. СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
25000 СОМБОР, апатински пут 90, тел: 025/421-217
е-mail: sekretar@ekonomskaso.edu.rs
економски техничар
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД zbso sb 3k07s
zbso sb 3k08s
zbso sb 3k06s
zbso sb 3k08М
конобар
кувар
трговац кувар
3. СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР РУЖИЦА РИП“
25000 Сомбор, Подгоричка 9, Тел: 025/430-540
е-mail: so.director@neobee.net
zbso sc 4O05s
zbso sc 4O09s
zbso sc 4O10s
zbso sc 4O01s
ZBSO SC 4O09M
медицинска сестра – техничар фармацеутски техничар
физиотерапеутски техничар
ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
4. СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА
25000 сомбор, хаџића светића 18, тел: 025/482-586
е-mail: sspolskosom1@ptt.rs
zbso sd 4A03S
zbso sd 4A12S
zbso sd 4A10S
zbso sd 4a07s
zbso sd 3a15s
zbso sd 3a23s
пољопривредни техничар техничар ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ прехрамбенИ техничар ветеринарски техничар РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ
ПЕКАР
5. СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
25000 сомбор, подгоричка 7, тел: 025/25-699
е-mail: skola@ss-svetisava.edu.rs
60 /5/
30
30
30
30 МАЂАРСКИ
15
30
15
60
15
15
3 ГОД.
3 ГОД.
моделар одеће – оглед КОНФЕКЦИОНАР КРОЈАЧ 20 /5/
30 3 ГОД.
30 /5/ 15 /5/
15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
zbso se 3p02s
zbso se 3p04s
zbso se 3p03s
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД. МАЂАРСКИ
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
zbso se 4g12s
zbso se 3g06s 30 /5/
30 /5/
30 /5/ 30 /5/
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
30
48
24
24
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
мађарскИ
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
zbso sb 4l01s
zbso sb 4L09S
zbso sb 4L10S
ZBSO SB 4L13S
90
60
30 женски фризер мушки фризер
маникир и педикир ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
zbso se 4f34s
zbso se 4f35s
техничар за заштиту животне средине техничар за индустријску фармацеутску технологију
30 /5/
30
47
6. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
25000 СОМБОР, трг цара лазара 4, тел: 025/421-028
е-mail: so.skolasts@neobee.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
zbso sf 4d13s
zbso sf 4D06S
zbSO sF 4d08S zbSO sF 3d20S
zbSO sF 3d35S
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
машински техничар за компјутерско конструисање
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА аутомеханичар
МЕХАНИЧАР ГАСО И ПНЕУМОенергетских ПОСТРОЈЕЊА
30
30
30
15 /3/ 15 3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
zbso sf 4E26s
zbso sf 4e08s zbso sf 4E04s zbso sf 4Е08М
zbso sf 3e22s
zbSO sF 3е18S
САОБРАЋАЈ
zbso sf 4I01s
zbso sf 3I11s
техничар мехатронике – оглед електротехничар рачунара
електротехничар енергетике
електротехничар рачунара
аутоелектричар електромонтер мрежа и постројења
техничар друмског саобраћаја
возач моторнИХ возила 7. МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР КОЊОВИЋ“
25000 СОМБОР, ВЕНАЦ ПЕТРА БОЈОВИЋА 9, тел: 025/22-054
е-mail: mspk@sbb.rs
24
30
30
30
30
30
30
30 /3/ МАЂАРСКИ
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
МУЗИЧКИ САРАДНИК ДИЗАЈНЕР ЗВУКА 8
8
8
8. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „ВУК КАРАЏИЋ“
25000 сомбор, радоја домановића 98, тел: 025/459-081
е-mail: vukskola@eunet.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ЈЕДНОГОДИШЊЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
цвећар
4
2 ГОД.
4
3 ГОД.
4
2 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
17
БРАВАР
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
СЕРВИР
48
6 . Ј У Ж Н О Б АЧ К И О К Р У Г
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ОЗНАЧЕНИ ЗВЕЗДИЦАМА (***) СУ НОВИ У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ.
О пштина Б ачка П аланка
1. ГИМНАЗИЈА „20.ОКТОБАР“
21400 БАЧКА ПАЛАНКА, трг БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 23, тел: 021/751-235
е-mail: gimnazijabp@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
JBPA GA 4R03S
JBPA GA 4R01S
JBPA GA 4R05S
општи ТИП
друштвенО-ЈЕЗИЧКИ смер
ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР– ОГЛЕД
60
30
30
2. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „ДР РАДИВОЈ УВАЛИЋ“
21400 бачка паланка, ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 23, тел: 021/6040-428
e-mail: ekonomskabp@hallsys.net
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JBPA SB 4L01S
JBPA SB 4L02S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JBPA SB 3K06S
JBPA SB 3k11S
JBPA SB 3k12S
JBPA SB 3k13S
JBPA SB 4k10S
ТРГОВАЦ КУВАР – ОГЛЕД КОНОБАР – оглед посластичар – оглед *** ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД 3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „9. МАЈ“
21400 бачка паланка, краља петра I бр. 2, тел: 021/6041-472
е-mail: ts9majbp@neobee.net
90
30
30 /2/ 24
12 12 24
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JBPA SC 4D06S
JBPA SC 4D13S
JBPA SC 3D20S
JBPA SC 3D25S
JBPA SC 3D21S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР за компјутерско конструисање
техничар за компјутерско управљање аутомеханичар инсталатер бравар 30
30
10
10
10
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
30
30
20
15 /5/
15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
JBPA SC 4Е08S
JBPA SC 4Е04S
JBPA SC 4Е24S JBPA SC 3E17S
JBPA SC 3E15S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР енергетике администратор рачунарских мрежа – оглед електромеханичар за термичке и расхладне уређаје електроинсталатер О пштина Б ачки П етровац
1. ГИМНАЗИЈА „ЈАН КОЛАР“ са домом ученика 21470 бачки петровац, xiv бригаде 12, тел: 021/780-167 (капацитет дома 90 места)
е-mail: gjk@stcable.net
ГИМНАЗИЈА
JBPE GA 4R03S
JBPE GA 4R03L
општи ТИП
ОПШТИ ТИП
О пштина Б ечеј
1. ГИМНАЗИЈА
21220 бечеј, ЗЕЛЕНА 13, тел: 021/6913-165
е-mail: gimnazija@neobee.net
30
90 словачки
60
30
60 МАЂАРСКИ
ГИМНАЗИЈА
JBBE GA 4R03S
JBBE GA 4r04S
JBBE GA 4R03M општи ТИП
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ОПШТИ ТИП
49
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
21220 бечеј, БРАЋЕ ТАН 1, тел: 021/6915-353
е-mail: info@ets-becej.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JBBE SB 4L09M
JBBE SB 4L10M JBBE SB 4L01S
JBBE SB 4L09S
JBBE SB 4L10S jbbe sb 4l12s
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД
24
24 30 /5/
24
24
24
МАЂАРСКИ
мађарски
30 /5/
24
12
12
12 12 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД. МАЂАРСКИ
3 ГОД. МАЂАРСКИ
30
30
15
15 3 ГОД. МАЂАРСКИ
3 ГОД. МАЂАРСКИ
30
30
30
15 15
3 ГОД.
3 ГОД. ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JBBE SB 3K06S
JBBE SB 3K10S
JBBE SB 3K11S
JBBE SB 3K12S
JBBE SB 3k13M
JBBE SB 3K11M
ТРГОВАЦ туристички техничар – ОГЛЕД кувар – ОГЛЕД
конобар – ОГЛЕД
ПОСЛАСТИЧАР – ОГЛЕД кувар – ОГЛЕД 3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
21220 бечеј, УРОША ПРЕДИЋА 1, тел: 021/6915-094
е-mail: tsbecej@gmail.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JBBE SC 4D06S
JBBE SC 4D08S
JBBE SC 3D20M
JBBE SC 3D21M
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР за компјутерско конструисање
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР моторних возила
АУТОМЕХАНИЧАР БРАВАР
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
jbbe sc 4e08s
JBBE SC 4E05S
jbbe sc 4e08m
електротехничар рачунара ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ електротехничар рачунара ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
JBBE SC 3P02S
JBBE SC 3P04S
женски фризер
мушки фризер 4. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „БРАТСТВО“
21220 бечеј, доситејева 11, тел: 021/6916-363
е-mail: sosobratstvo@neobee.net
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
цвећар - вртлар цвећар - вртлар бравар бравар фризер ФРИЗЕР
3
6
3 ГОД. МАЂАРСКИ
3 ГОД. 7
13 3 ГОД.
3 ГОД. МАЂАРСКИ
О пштина Б ач
1. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
21420 бач, школска 1, тел: 021/771-063
2 ГОД. МАЂАРСКИ
2 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
3
2
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
МАЂАРСКИ
е-mail: poljoskolabac@neobee.net
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JBBA SA 4A03s
JBBA SA 4A03L
JBBA SA 3A15S
JBBA SA 3A19S
50
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ
ЦВЕЋАР – ВРТЛАР
30 /5/
30 /5/ 30 /5/
30
СЛОВАЧКИ
3 ГОД.
3 ГОД.
О пштина Ж абаљ
1. СРЕДЊА ШКОЛА „22. ОКТОБАР“
21230 жабаљ, николе тесле 78, тел: 021/831-345
е-mail: hs22oct@axpan.net
ГИМНАЗИЈА
JBZA gA 4R03S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
АУТОЛИМАР
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ МЕХАНИЧАР ПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ 30/5/
15/5/
15/5/
15/5/
15/2/
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
24 /5/ 30 3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
туристички техничар – оглед КУВАР ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JBZA SA 4L01s
30 /5/
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JBZA Sa 4D06S
JBZA Sa 3D20S
JBZA Sa 3D19S
jbza sa 3d36s
jbza sa 3D39s
JBZA SA 4K10S
JBZA SA 3K08S
ОПШТИ ТИП
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
30 /5/
О пштина Н ови С ад
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „БРАНКОВО КОЛО“ - НОВИ САД, ВИСАРИОНОВА 3, ТЕЛ: 021/28-263 (КАПАЦИТЕТ ДОМА
430 МЕСТА) СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ – НОВИ САД, НИКОЛАЈЕВСКА 1, ТЕЛ: 021/423-664 (КАПАЦИТЕТ ДОМА 200 МЕСТА)
1. ГИМНАЗИЈА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
21000 НОВИ САД, ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ 4, TEЛ: 021/529-977
е-mail: jjzmaj@eunet.rs
ГИМНАЗИЈА
JBNS GA 4R01S
JBNS GA 4R04S
JBNS GA 4R03S
JBNS GA 4R04F
JBNS GA 4R04R
JBNS GA 4R04n
JBNS GA 4R04e
ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ у математичкој гимназији
друштвено-језички смер
природно-математички смер ОПШТИ ТИП (спортско одељење)
природно-математички смер – француски природно-математички смер – руски природно-математички смер – НЕМАЧКИ природно-математички смер – ЕНГЛЕСКИ 2. ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
21000 нови сад, његошева 22, тел: 021/4721-924
е-mail: gim.markovic@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
JBNS GB 4R03S
JBNS GB 4R03M
општи ТИП
општи ТИП
3. ГИМНАЗИЈА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“
21000 нови сад, владике платона 2, тел: 021/457-132
е-mail: gimnazis@open.telekom.rs
240 /5/
30 /5/
МАЂАРСКИ
ГИМНАЗИЈА
JBNS GC 4R01S
JBNS GC 4R04S
друштвено-језички смер
природно-математички смер
4. ГИМНАЗИЈА „ЛАЗА КОСТИЋ“
21000 нови сад, лазе лазаревића 1, тел: 021/6474-0264
e-mail: lakogim@gmail.com
40
30
120
30
15
15
15
15
90
90
ГИМНАЗИЈА
JBNS GD 4R03S
ОПШТИ ТИП
180
51
5. СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“
21000 нови сад, народних хероја 7, тел: 021/6615-151
e-mail: najboljaskola@open.telekom.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JBNS SE 4L10S
JBNS SE 4L09S
JBNS SE 4L01S
JBNS SE 4L12S
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
службеник ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JBNS SE 4K03S
JBNS SE 4K02S
JBNS SE 4K05S
JBNS SE 4K10S
JBNS SE 4K04S
JBNS SE 3K12S
JBNS SE 3K07S
JBNS SE 3K11S
JBNS SE 3K13S
JBNS SE 3K06S
КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
туристички техничар – оглед УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР
КОНОБАР – оглед конобар кувар – оглед посластичар – оглед ТРГОВАЦ
6. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „7. АПРИЛ“
21000 Нови Сад, Војводе Книћанина 1, Тел: 021/6541-298
e-mail: 7april@open.telekom.rs
24
24
120 /10/
24
60 /10/
60 /10/
30 /10/
24
30
24 30 /10/ 24 24 30 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
JBNS SF 4О04S
JBNS SF 4О05S
JBNS SF 4О05M
JBNS SF 4О05L
JBNS SF 4О06S
JBNS SF 4О17S
JBNS SF 4O10S
JBNS SF 4O01S
JBNS SF 4O09S
jbns sf 4o02s
jbns sf 4O03s
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА –ТЕХНИЧАР
СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
гинеколошко-акушерска сестра
фармацеутски техничар зубни техничар
козметички техничар
30
90
30
30
30
20
30
30
30
30
30
МАЂАРСКИ
СЛОВАЧКИ
7. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА са домом ученика ФУТОГ
21410 Футог, Царице Милице 2, Тел: 021/895-096; 893-970 (Капацитет Дома 170 Места)
е-mail: poljosko@eunet.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JBNS SG 4A07S
JBNS SG 4A01S
JBNS SG 4A03S
JBNS SG 4A03M
JBNS SG 4A03L
JBNS SG 4A04S
JBNS SG 4A05S
JBNS SG 3A15S
JBNS SG 3A19S
ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗООТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ
ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ
РУКОВАЛАЦ- МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ ЦВЕЋАР-ВРТЛАР 8. СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА
21000 нови сад, булевар краља петра првог 38, тел: 021/6333-774
е-mail: mashinska@neobee.net
90 /5/
30 /5/
60 /5/
30
30
30 /5/
60 /5/
30
30 /10/ 3 ГОД.
3 ГОД.
30
60
30
60
30
25
10 /5/
15
30 /5/ 10 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JBNS SH 4D04S
JBNS SH 4D06S
JBNS SH 4D08S
JBNS SH 4D13S
JBNS SH 4D07S
JBNS SH 4D17S
JBNS SH 3D19S
JBNS SH 3D35S
JBNS SH 3D20S
JBNS SH 3D21S
52
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
машински техничар мерне и регулационе технике
техничар за роботику АУТОЛИМАР
МЕХАНИЧАР ГАСО И ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
АУТОМЕХАНИЧАР БРАВАР
МАЂАРСКИ
СЛОВАЧКИ
JBNS SH 3D25S
JBNS SH 3D36S
JBNS SH 3D50S
ИНСТАЛАТЕР
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД
9. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“
21000 нови сад, футошка 17, тел: 021/420-752
е-mail: mpupin@open.telekom.rs
JBNS SI 4E02S
JBNS SI 4E23S
JBNS SI 4E26S
JBNS SI 4E27S
JBNS SI 4E03S
JBNS SI 4E04S
JBNS SI 4E05S
JBNS SI 4E08S
JBNS SI 4E27M
JBNS SI 4E25S
JBNS SI 4E21S
JBNS SI 3E15S
JBNS SI 3E22S
JBNS SI 3Е20S
JBNS SI 3E17S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ
електротехничар процесног управљања техничар МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД електротехничар МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
електротехничар мултимедија – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА – ОГЛЕД
електротехничар ЗА еЛЕктроникУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР аутоелектричар МОНТЕР ТК МРЕЖА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
10. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИЋ“
21000 нови сад, шајкашКа 34, тел: 021/443-746
е-mail: tspavles@nspoint.net
JBNS SK 4F02S
JBNS SK 4F03S
JBNS SK 4F31S
JBNS SK 4F34S
JBNS SK 4F35S
МАЂАРСКИ
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ
ХЕМИЈСКО –ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ технологијУ – ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ
30
30
20
60
30
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
МУШКИ ФРИЗЕР
МАНИКИР И ПЕДИКИР
45 /5/
15 /5/
30 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
60
30
30
15
15
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
30
60 /5/
24
30 /5/
30 /5/
24
20
3 ГОД.
30
20
20
30
10 10 3 ГОД.
3 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JBNS SK 4А10S
JBNS SK 4A12S
JBNS SK 3A28S
jbns sk 3a23s
JBNS SK 3A26S
ПРЕХРАМБЕНИ техничар ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ МЕСАР пекар ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА 11. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИЋ АЈНШТАЈН“
21000 нови сад, гагаринова 1, тел: 021/443-444
е-mail: tschoolns@neobee.net
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
JBNS SL 4H23S
JBNS SL 4H02S
JBNS SL 4H26S
JBNS SL 4H05S
JBNS SL 4H07S
JBNS SL 4H27S
JBNS SL 3H24S
30 /5/
30
24
60
30 /5/
30 /5/
30 /5/
60 /5/
30
48
20
15 /5/ 30 /5/ 15 /5/
30 /5/
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
JBNS SK 3P02S
JBNS SK 3P04S
JBNS SK 3P03S
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
10 /5/
15
20
ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАР ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ХИДРОГРАДЊУ
ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА – ОГЛЕД МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ – ОГЛЕД
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
JBNS SL 4B01S
jbns sl 4b15s
jbns sl 4b19s
JBNS SL 4B02S
JBNS SL 3B16S
JBNS SL 3B17S
ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ
техничар за обликовање намештаја и ентеријера – оглед ТЕХНИЧАР ЗА ЛОВСТВО И РИБОЛОВСТВО – ОГЛЕД шумарски техничар СТОЛАР – ОГЛЕД ТАПЕТАР – ДЕКОРАТЕР – ОГЛЕД 53
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
JBNS SL 4F12S
JBNS SL 4F15S
JBNS SL 4F17S
JBNS SL 4F32S
JBNS SL 4F33S
ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ
ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ
ФОТОГРАФ
ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ – ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ОБЛИКОВАЊА ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА – ОГЛЕД
30
30
30
20
20
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
JBNS SL 4G01S
JBNS SL 4G03S
JBNS SL 4G14S
JBNS SL 4G16S
JBNS SL 3G17S
КОНФЕКЦИЈСКИ ТЕХНИЧАР 30
ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР ОДЕЋЕ
дизајнер ОДЕЋЕ – оглед дизајнер ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ – ОГЛЕД МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД
12. САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ“
21000 нови сад, шумадијска 12а, тел: 021/527-155
е-mail: sspinki@eunet.rs
САОБРАЋАЈ
JBNS SM 4I06S
JBNS SM 4I02S
JBNS SM 4i04S
JBNS SM 4I05S
JBNS SM 4I01S
JBNS SM 4I10S
JBNS SM 4I09S
JBNS SM 4I20S
JBNS SM 3I11S
НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР – речни смер
САОБРАЋАЈНО-ТРАНСПОРТНИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР техничко-колске делатности
транспортни комерцијалиста
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА
техничар птт саобраћаја
ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 13. МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ“
21000 нови сад, његошева 9, тел: 021/529-078
е-mail: isabajic@eunet.rs
30
30
30
30
3 ГОД.
30
30
30
30
120
30
30
20
90 /15/ 3 ГОД.
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
МУЗИЧКИ САРАДНИК
14. БАЛЕТСКА ШКОЛА
21000 нови сад, јеврејска 7, тел: 021/529-225
е-mail: baletska@neobee.net
35
25
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
ИГРАЧ КЛАСИЧНОГ БАЛЕТА ИГРАЧ народнЕ игРЕ
ИГРАЧ савремене игрЕ
15. ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН „БОГДАН ШУПУТ“
21000 нови сад, јанка веселиновића 22, тел: 021/512-244
е-mail: designbs@nspoint.net
8
16
8
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР дизајна графике ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРИЗВОДА
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА
техничар дизајна амбалаже 20
20 20
20
20
20
16. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МИЛАН ПЕТРОВИЋ“
21000 нови сад, браће рибникар 32, тел: 021/6621-253
е-mail: skolamp@eunet.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ЈЕДНОГОД.ИШЊЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД 115
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
пекар
цвећар – вртлар
54
20
10
3 ГОД.
2 ГОД.
МАЂАРСКИ
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
израђивач дрвне галантерије аутолимар
бравар
електрозаваривач
аутоперач – подмазивач лемилац ситоштампар
грнчар – лончар помоћник књиговесца молер
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
2 ГОД.
2 ГОД.
12
6
14 2 ГОД.
2 ГОД.
3 ГОД.
11
3 ГОД.
15
15
3 ГОД.
3 ГОД.
27
6
2 ГОД.
2 ГОД.
12 6
11 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
6
3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
фризер
мушки фризер
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
припремач намирница пакер ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
конфекцијски шивач ручни ткач шивач обуће САОБРАЋАЈ
ТЕЛЕФОНИСТА – ТЕЛЕПРИНТЕРИСТА (вишеструко слабовиди)
О пштина С рбобран
1. ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“
21480 СРБОБРАН, ТРГ МЛАДОСТИ 4, ТЕЛ: 021/730-155
е-mail: gimnazissrbobran@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
JBSR SA 4R03S
ОПШТИ ТИП
60
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JBsr GA 4l02S
ФИНАНСИЈСКИ техничар
30
О пштина С ремски К арловци
1. КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
21205 СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, ТРГ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 2, ТЕЛ: 021/881-777
е-mail: karlgimnazija@yahoo.com
ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ
КЛАСИЧНИ ЈЕЗИЦИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
кинески језик НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
шпански језик руски језик француски језик 12
60
12
12
12
12
12
12
О пштина Т емерин
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ“
21235 ТЕМЕРИН, НАРОДНОГ ФРОНТА 80, ТЕЛ: 021/843-272
е-mail: lukijanmusicki@open.telekom.rs
12
10
6
6
6
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
14
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JBTE SA 3D20M
АУТОМЕХАНИЧАР 10
3 ГОД. МАЂАРСКИ
55
JBTE SA 3D21M
JBTE SA 3D25M
JBTE SA 3D20S
JBTE SA 3D21S
JBTE SA 3D25S
10 10 10
10 10 женски фризер 30 /5/
економски техничар ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД 30
24 О пштина Т ител
1. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИЋ“
21240 ТИТЕЛ, ГЛАВНА 7, ТЕЛ: 021/860-189
е-mail: sskola-titel@eunet.rs
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
60 /5/
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР кувар конобар 30 /5/
15 /5/
15 /5/
е-mail: gimvrbas@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
JBVR GA 4R01S
JBVR GA 4R04S
JBVR GA 4R03S
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ОПШТИ ТИП
60
60
60
2. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „4. ЈУЛИ“
21460 ВРБАС, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 53, ТЕЛ: 021/790-555
е-mail: sss4juli@gmail.com
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
JBvr SB 4F35S
JBvr SB 4F34S
30
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА ВОЗАЧ МОТОРНих ВОЗИЛА 60 /12/
30 /10/ 3 ГОД.
машински техничар за компјутерско конструисање техничар за компјутерско управљање машински техничар моторних возила 30 /4/
30
30
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
прехрамбени техничар МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JBVR SB 4D06S
JBVR SB 4D13S
JBVR SB 4D08S
30
30
САОБРАЋАЈ
JBVR SB 4I01S
JBVR SB 3I11S
ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ техничар ЗА заштитУ животне средине ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JBVR SB 4A10S
3 ГОД.
3 ГОД.
1. ГИМНАЗИЈА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
21460 ВРБАС, ПАЛИХ БОРАЦА 9, ТЕЛ: 021/704-653
3 ГОД.
3 ГОД.
О пштина В рбас
15 /5/
15 /5/
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JBTI SA 4K05S
jbti sa 3k08s
jbti sa 3k07s
АУТОМЕХАНИЧАР
механичар грејне и расхладне технике ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JBTI SA 4L01S
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JBTI SA 3D20S
jbti sa 3d36s
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JBTE SA 4L01S
JBTE SA 4l09М
3 ГОД. мађарски
3 ГОД. мађарски
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
JBTE SA 3P02S бравар инсталатер АУТОМЕХАНИЧАР бравар инсталатер ЈЕДНОГОДИШЊЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
ПЕКАР
МЕСАР
56
20
5
5
3 ГОД.
3 ГОД.
МАЂАРСКИ
7. СРЕМСКИ ОКРУГ
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
О пштина П ећинци
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША“
22420 ПЕЋИНЦИ, ШКОЛСКА 8a, ТЕЛ: 022/436-146 е-mail: tspecinci@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SMPE SA 4d06S
SMPE SA 3D20S
SMPE SA 3D24S
smpe sa 3d36s
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
60
туристички техничар ТРГОВАЦ
30
30
3 ГОД.
О пштина Р ума
1. ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ПУЗИЋ“
22400 РУМА, ПАРТИЗАНСКА ББ, ТЕЛ: 022/474-515 e-mail: rumagimn@eunet.rs
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SMPE SA 4K05S
SMPE SA 3K06S
30
10
10
10 ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SMPE SA 4L01S
машински техничар за компјутерско конструисање АУТОМЕХАНИЧАР
заваривач механичар грејне и расхладне технике
ГИМНАЗИЈА
SMRU GA 4R01S
smru ga 4r03s
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
општи тип 60
60
2. СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА „СТЕВАН ПЕТРОВИЋ БРИЛЕ“
22400 РУМА, ВУКА КАРАЏИЋА 70, ТЕЛ: 022/474-784
e-mail: brile@sezampro.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SMRU SB 4A07S
SMRU SB 4A03S
SMRU SB 4A12S
SMRU SB 4A05S
SMRU SB 3A23S
SMRU SB 3A28S
ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧАР за биотехнологију техничар хортикултуре пекар месар 30 /5/
30 /5/
30
30 /5/
15 /5/ 15 /5/ ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SMRU SB 4F34S
техничар ЗА заштитУ животне средине 30 /5/
3. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНКО БРЗАК УЧА“
22400 РУМА, ВУКА КАРАЏИЋА 70, ТЕЛ: 022/474-716 е-mail: skolambu@ptt.rs
3 ГОД.
3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SMRU SC 4D06S
SMRU SC 4D08S
SMRU SC 3D20S
smru sc 3D21s
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
машински техничар моторних возила АУТОМЕХАНИЧАР БРАВАР 30 /5/
30 /5/
15 /5/
15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
30
10 /5/ 10 /5/ 30
10 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SMRU SC 4E08S
SMRU SC 3E17S SMRU SC 3E18S SMRU SC 3E22S
SMRU SC 3E15S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР рачунара eлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје електромонтер мрежа и постројења аутоелектричар
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР 4. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22400 РУМА, ПАРТИЗАНСКА ББ, ТЕЛ: 022/478-408 е-mail: srednjabr.ruma@eunet.rs
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
smru sd 4g12s
моделар одеће – оглед 20
57
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SMRU SD 3K07S
SMRU SD 3K08S
15 /5/
15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР правни ТЕХНИЧАР 60
30
30
1. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ МИХИЗ“
22406 ИРИГ, змај јовина 59, ТЕЛ: 022/462-026 е-mail: sssborislavmihajlovic@kti.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
smir sa 4k05s
smir sa 3k09s
smir sa 3k08s
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
МУШКИ ФРИЗЕР
О пштина И Р И Г
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SMRU SD 4L01S
SMRU SD 4L02S
SMRU SD 4L05S
15 /5/
15 /5/
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
SMRU SD 3P02S
SMRU SD 3P04S
КОНОБАР
КУВАР ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
посластичар
КУВАР
30
15
15
3 ГОД.
3 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SMIR SA 4A30S
виноградар – винар – ОГЛЕД
20
О пштина С ремска М итровица
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА – СРЕМСКА МИТРОВИЦА, УЛ. ПЛАНИНСКА БР. 1, ТЕЛ: 022/631-722 (КАПАЦИТЕТ ДОМА
167 МЕСТА)
1. МИТРОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СВЕТОГ САВЕ 2, ТЕЛ: 022/610-390, 621-285
е-mail: gimnazijasm@sezampro.rs
ГИМНАЗИЈА
SMSM GA 4R01S
SMSM GA 4R04S
SMSM GA 4R03S
SMSM GA 4R05S
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ОПШТИ ТИП
ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД
2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА „9. МАЈ“
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ЂУРЕ ДАНИЧИЋА 2, ТЕЛ: 022/625-541
е-mail: ekonomskasm@metrohive.net
90
30
30
30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SMSM SB 4l09S
SMSM SB 4L01S
SMSM SB 4L05S
SMSM SB 4L10S пословни администратор – ОГЛЕД
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
24
60 /10/
30/5/
24
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
smsm sb 4k05s
smsm sb 4k04s
SMSM SB 3K08S
SMSM SB 3K06S
туристички техничар угоститељски техничар КУВАР
ТРГОВАЦ
30 /5/
30
30 /10/
30 /10/
3 ГОД.
3 ГОД.
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДРАГИЊА НИКШИЋ“
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ЈУПИТЕРОВА 26, ТЕЛ: 022/624-200 е-mail: sm.medsm@neobee.net
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
SMSM SC 4О05S
SMSM SC 4О09S
SMSM SC 4О10S
SMSM SC 4О01S
SMSM SC 4o07S
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
гинеколошко-акушерска сестра
санитарно-еколошки техничар 90 /5/
30 /5/
30 /5/
30
30
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
SMSM SC 3P02S
SMSM SC 3P04S
58
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР МУШКИ ФРИЗЕР 15 /5/ 15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
4. ПРЕХРАМБЕНО-ШУМАРСКА И ХЕМИЈСКА ШКОЛА
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ЗМАЈ ЈОВИНА 3, ТЕЛ: 022/622-352
е-mail: sekretarpsh@neobee.net
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
SMSM SD 4B01S
SMSM SD 4B02S
SMSM SD 4B19S
SMSM SD 4B18S
SMSM SD 4B15S
ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ
ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ЗА ЛОВСТВО И РИБОЛОВСТВО – ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ЗА ПРИМАРНУ ОБРАДУ ДРВЕТА – ОГЛЕД техничар за обликовање намештаја и ентеријера – ОГЛЕД ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
smsm sd 4f34s
SMSM SD 4F35S
SMSM SD 4F13S
техничар за заштиту животне средине ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ ТЕХНИЧАР ПРИПРЕМЕ ГРАФИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧАР за биотехнологију 5. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ЗМАЈ ЈОВИНА 29, ТЕЛ: 022/639-167
e-mail: nikolatsl@yahoo.com
30
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SMSM SE 4D06S
SMSM SE 4D13S
SMSM SE 3D20S
SMSM SE 3D36S
30
30
30
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SMSM SD 4A10S
SMSM SD 4A12S
30
30
20
24
20
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
техничар за компјутерско управљање АУТОМЕХАНИЧАР МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
30 /5/
30
15 /5/
15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
30
30 /5/
30 /5/
30 /5/ 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SMSM SE 4E11S
SMSM SE 4E05S
SMSM SE 4E08S
SMSM SE 3E22S
електротехничар телекомуникација
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА РАСХЛАДНЕ И ТЕРМИЧКЕ УРЕЂАЈЕ
електротехничар рачунара АУТОЕЛЕКТРИЧАР
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
SMSM SE 4h26S
архитектонски техничар – ОГЛЕД
6. МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР КРАЊЧЕВИЋ“
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ЖИТНИ ТРГ 28, ТЕЛ: 022/639-061
е-mail: krancevic022@open.telekom.rs
24
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
МУЗИЧКИ САРАДНИК
15 /5/
15 /5/
7. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ФРУШКОГОРСКА 73, ТЕЛ: 022/639-185
е-mail: skolarp@open.telekom.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ЈЕДНОГОД.ИШЊЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД 35 /12/
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
припремачи намирница 6
2 ГОД.
5
3 ГОД.
5
3 ГОД.
5
3 ГОД.
6
5
2 ГОД.
2 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
помоћник књиговеСца
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
МОЛЕР ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
ФРИЗЕР ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
ПРИПРЕМАЧ НАМИРНИЦА
ЦВЕЋАР – ВРТЛАР
59
О пштина С тара П азова 1. ГИМНАЗИЈА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22300 СТАРА ПАЗОВА, СВЕТОСАВСКА 5, ТЕЛ: 022/310-271
е-mail: stapgim@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
SMSP GA 4R03S
ОПШТИ ТИП
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
22300 СТАРА ПАЗОВА, СВЕТОСАВСКА 5, ТЕЛ: 022/310-035
e-mail: ekonomskas@open.telekom.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SMSP SB 4L01S
SMSP SB 4L04S
SMSP SB 4L09S
SMSP SB 4L10S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
БИРОТЕХНИЧАР
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
финансијски АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД 30
30
24
24
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SMSP SB 3K06S
ТРГОВАЦ 3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
22300 СТАРА ПАЗОВА, СВЕТОСАВСКА 5, ТЕЛ: 022/310-641
e-mail: tskola@open.telekom.rs
120
30 /15/ 3 ГОД.
30
30
30
15
30
15
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SMSP SC 4D08s
SMSP SC 4D06S
SMSP SC 4d13S
SMSP SC 3D20S
SMSP SC 3D36S
SMSP SC 3D35S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО управљање АУТОМЕХАНИЧАР
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ МЕХАНИЧАР ГАСО И ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
smsp sc 4f16s
типограф
4. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „АНТОН СКАЛА“
22300 СТАРА ПАЗОВА, КАРАЂОРЂЕВА 12, ТЕЛ: 022/310-026
е-mail: anadrog@ptt.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ЈЕДНОГОДИШЊЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД Бравар
РУЧНИ ТКАЧ
Конфекцијски шивач
1. ГИМНАЗИЈА
22320 ИНЂИЈА, ТРГ СЛОБОДЕ 2А, ТЕЛ: 022/555-095
е-mail: gimin@indjija.net
3
3
3 ГОД.
3 ГОД.
ГИМНАЗИЈА
SMIN GA 4R01S
SMIN GA 4R04S
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“
22320 ИНЂИЈА, ЦАРА ДУШАНА 2, ТЕЛ: 022/561-661
e-mail: m_pupin@indjija.net
3 ГОД.
О пштина И нђија
6
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
9
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
30
60
60
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SMIN SB 4D06S
60
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
30
SMIN SB 3D24S
SMIN SB 3d43S
SMIN SB 3D20S
заваривач
механичар хидраулике и пнеуматике
АУТОМЕХАНИЧАР
SMIN SB 4E08S
SMIN SB 4e04S
SMIN SB 3E17S
SMIN SB 3E15S
САОБРАЋАЈ
SMIN SB 4I01S
SMIN SB 3I11S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР енергетике
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР
техничар друмског саобраћаја ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 3. СРЕДЊА ШКОЛА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
22320 ИНЂИЈА, ТРГ СЛОБОДЕ 2А, ТЕЛ: 022/551-854
е-mail: djordjenatosevicin@yahoo.com
туристички техничар КОНОБАР
КУВАР
техничар – моделар одеће ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
МУШКИ ФРИЗЕР
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР комерцијалиста – оглед 1. ГИМНАЗИЈА „САВА ШУМАНОВИЋ“
22240 ШИД, ЛАЗЕ КОСТИЋА 2, ТЕЛ: 022/712-529
е-mail: gimsid@neobee.net
ОПШТИ ТИП
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
22240 ШИД, ШКОЛСКА 1, ТЕЛ: 022/712-503
е-mail: direktor@nts.edu.rs
3 ГОД.
3 ГОД.
30 /5/
24
90
30
машински техничар за компјутерско конструисање АУТОМЕХАНИЧАР
БРАВАР
30
15
15
3 ГОД.
3 ГОД.
30
30
3 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SMSI SB 4A03S
SMSI SB 3A23S
15 /5/
15 /5/
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SMSI SB 4D06S
SMSI SB 3D20S
SMSI SB 3D21S
30 /5/
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SMSI SA 4L01S
3 ГОД.
3 ГОД.
ГИМНАЗИЈА
SMSI GA 4R03S
30 /5/
15 /5/
15 /5/
О пштина Ш ид 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SMIN SC 4L01S
SMIN SC 4L13S
30
30
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
SMIN SC 3P02S
SMIN SC 3P04S
3 ГОД.
3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
smin sc 4g03s
30
30
15
15 /5/
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SMIN SC 4K05S
SMIN SC 3K07S
SMIN SC 3K08S
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
10 10
10
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
ПЕКАР
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
smsi sb 4e08s
електротехничар рачунара
30
61
8 . Г РА Д Б Е О Г РА Д
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
О П Ш Т И Н А Б А РА Ј Е В О 1.
11460 БАРАЈЕВО, СВЕТОСАВСКА 4, ТЕЛ: 011/83-00-426; 83-00-206
е-mail: skolabarajevo@yahoo.com
СРЕДЊА ШКОЛА
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
BGBA SA 4A03S
BGBA SA 3A15S
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ АУТОМЕХАНИЧАР
АУТОЛИМАР
ТРГОВАЦ ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР МУШКИ ФРИЗЕР 1.
11000 БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 82, ТЕЛ: 011/2460-361; 2460-541
www.XIIgimnazija.edu.rs
30
30 15 /5/
15 /5/
3 ГОД. 3 ГОД.
30 /5/ 3 ГОД.
60
30 /5/ 30 /5/ ОПШТИ ТИП
2.
11000 БЕОГРАД, ГРЧИЋА МИЛЕНКА 71, ТЕЛ: 011/2850-779; 2850-907
е-mail: osma_sekretarijat@yahoo.com
240
120
120
ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ГИМНАЗИЈА
BGVO GB 4R04S
BGVO GB 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
3.
11000 БЕОГРАД, ГОСПОДАРА ВУЧИЋА 50, ТЕЛ: 011/644-1609; 644-85-41; 644-0132
е-mail: skola@drugaekonomska.edu.rs
ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGVO SC 4L10S
BGVO SC 4L01S
BGVO SC 4L09S
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД 4.
11000 БЕОГРАД, ЈОВАНА СУБОТИЋА 2, ТЕЛ: 011/344-7226; 244-06-17
e-mail: skolazanegulepote@gmail.com
3 ГОД.
3 ГОД.
ГИМНАЗИЈА
3 ГОД.
XII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
BGVO GA 4R03S
О П Ш Т И Н А ВО Ж Д О ВА Ц
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
BGBA SA 3P02S
BGBA SA 3P04S
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGBA SA 4L01S
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BGBA SA 3K06S
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGBA SA 3D20S
BGBA SA 3D19S
48
240
48
ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
BGVO SD 4P01S
BGVO SD 3P02S BGVO SD 3P04S
BGVO SD 3P03S 62
СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
МУШКИ ФРИЗЕР МАНИКИР И ПЕДИКИР
30
180 /5/ 150 /5/ 30 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
5.
11000 БЕОГРАД, ЕСАД ПАШИНА 26, ТЕЛ: 011/3098-084; 3098-092
www.ghmskola.edu.rs e-mail: ghmskola@ptt.rs
ГЕОЛОШКА И ХИДРОМЕТЕOРОЛОШКА ШКОЛА „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
BGVO SE 4C01S
BGVO SE 4C02S ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ГЕОТЕХНИКУ И ХИДРОГЕОЛОГИЈУ
ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
30
30
30 /5/
30
30
20
60
30
30
30
30 /5/ 24
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
BGVO SE 4F34S
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЈА
BGVO SE 4M02S
BGVO SE 4M01S
МЕТЕОРОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
ХИДРОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
6.
11000 БЕОГРАД, ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА 88, ТЕЛ: 011/2833-697; ФАКС: 2833-693
е-mail: skolazadizajn@eunet.rs
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
BGVO SF 4G12S
BGVO SF 4G02S
BGVO SF 4G01S
BGVO SF 4G14S
BGVO SF 4G15S BGVO SF 3G06S
BGVO SF 3G17S
МОДЕЛАР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД
ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИЧАР
КОНФЕКЦИЈСКИ ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД ДИЗАЈНЕР ТЕКСТИЛНИХ МАТЕРИЈАЛА – ОГЛЕД КОНФЕКЦИОНАР – КРОЈАЧ МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД 3 ГОД.
3 ГОД.
7. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВОЖД“
11000 БЕОГРАД, БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 219, ТЕЛ: 011/3097-013
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
АУТОЛИМАР
АУТОЛАКИРЕР
5
5
3 ГОД.
3 ГОД.
10
3 ГОД.
10
2 ГОД.
10
2 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
ПРИПРЕМАЧ НАМИРНИЦА
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
ШИВАЧ ТЕКСТИЛА
О П Ш Т И Н А В РАЧ А Р
1.
11000 БЕОГРАД, ЊЕГОШЕВА 15, ТЕЛ: 011/3640-160; 3640-161; 3640-942
е-mail: ddvasic@eunet.rs
ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
КОНКУРИСАЊЕ ЗА БИЛИНГВАЛНО ОДЕЉЕЊЕ ДОЗВОЉЕНО ЈЕ ИСКЉУЧИВО У СЛУЧАЈУ ДА ЈЕ УЧЕНИК ПОЛОЖИО
ПОСЕБАН ДЕО ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ СТРАНОГ ЈЕЗИКА
ГИМНАЗИЈА
BGVR GA 4R04S
BGVR GA 4R01I
BGVR GA 4R01F
BGVR GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР – ИТАЛИЈАНСКИ
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР – ФРАНЦУСКИ
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
2. ЧЕТРНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, ХАЏИ-ПРОДАНОВА 5, ТЕЛ: 011/3444-295; 3086-920
е-mail: direktor@cetrnaestgim.edu.rs
120
15
15
90
120
120
ГИМНАЗИЈА
BGVR GB 4R04S
BGVR GB 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
63
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
11000 БЕОГРАД, РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА 2, ТЕЛ: 011/2458-626; 2459-466
www.tehskolagsp.edu.rs e-mail: skolagsp@eunet.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGVR SC 4D08S
BGVR SC 3D19S
BGVR SC 3D20S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
АУТОЛИМАР
АУТОМЕХАНИЧАР
30
30
90 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
20
30
30
30
3 ГОД.
3 ГОД.
120
20
90 /10/
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGVR SC 4E21S BGVR SC 4E06S
BGVR SC 3E22S
BGVR SC 3E16S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА
АУТОЕЛЕКТРИЧАР ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ
САОБРАЋАЈ
BGVR SC 4I01S
BGVR SC 4I20S
BGVR SC 3I11S
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД
ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
4.
11000 БЕОГРАД, РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА 2А, ТЕЛ: 011/2455-953; 2449-796
www.slavenski.edu.rs
МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ (ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЕК)
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ (ОДСЕК РАНЕ МУЗИКЕ)
МУЗИЧКИ САРАДНИК
5. МУЗИЧКА ШКОЛА „СТАНКОВИЋ“
11000 БЕОГРАД, КНЕЗА МИЛОША 1А, ТЕЛ: 011/3230-226; 3237-330
е-mail: kornelije@ptt.rs
40
10
15
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ (ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ И ЏЕЗ ОДСЕК)
МУЗИЧКИ САРАДНИК
6. ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
11000 БЕОГРАД, КРУНСКА 8, ТЕЛ: 011/3236-504
40 /1/
18
17
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ ОПШТИНА ГРОЦКА
1. СРЕДЊА ШКОЛА
11306 ГРОЦКА, УЖИЧКА 2, ТЕЛ: 011/8500-720; 8501-325
е-mail: srednjа.skola.grocka@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
BGGR GA 4R04S
BGGR GA 4R01S
МЕСАР
ПЕКАР 15 /5/
15 /5/ 3 ГОД.
3 ГОД.
30
30 /5/
3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BGGR SA 4K02S
BGGR SA 3K06S
30
30
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
BGGR SA 3A28S
BGGR SA 3A23S ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
ТРГОВАЦ
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGGR SA 4L01S
BGGR SA 4L02S
64
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР
60
60
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
BGGR SA 3P04S
BGGR SA 3P02S
МУШКИ ФРИЗЕР ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
15 /5/
15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
О П Ш Т И Н А З В Е З Д А РА
1. ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, МИЛАНА РАКИЋА 33, ТЕЛ: 011/2411-734; 3809-364; 2411-734
www.vigimnazija.edu.rs е-mail: uprava@vigimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGZV GA 4R04S
BGZV GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
2. СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, ШЕЈКИНА 21А, ТЕЛ: 011/3433-642; 3433-643
е-mail: sedma.office@sezampro.rs
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, ВЕЉКА ДУГОШЕВИЋА ББ, ТЕЛ: 011/2415-455; 2415-443
www.medicinska-zvezdara.edu.rs e-mail:ogled@verat.net
BGZV SC 4O18S
BGZV SC 4O09S
BGZV SC 4O07S
BGZV SC 4O04S
BGZV SC 4O05S
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
4.
11000 БЕОГРАД, СТАНКА ВРАЗА 63, ТЕЛ: 011/4442-913; 3085-210
www.zts.edu.rs e-mail: ztsbgd@yahoo.com СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД
ЗУБНИ ТЕХНИЧАР
СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
5.
11000 БЕОГРАД, ДОНСКА 27-29, ТЕЛ. 3047-814; 3047-812
e-mail: farmafizio@sbb.rs
20
150
30
ФАРМАЦЕУТСКО-ФИЗИОТЕРАПЕУТСКА ШКОЛА
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
BGZV SE 4O16S
BGZV SE 4O14S
BGZV SE 4O15S
BGZV SE 3O19S
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД
КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД
масерка – МАСЕР – ОГЛЕД 6. АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА 78, ТЕЛ: 011/2412-127; 3807-744
e-mail: ats@ats.edu.rs
20
90
60
30 /5/
180 /10/
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА
BGZV SD 4O17S
BGZV SD 4O02S
BGZV SD 4O08S
90
90
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ГИМНАЗИЈА
BGZV GB 4R04S
BGZV GB 4R01S
150
120
40
40
40
40 3 ГОД.
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
BGZV SF 4H02S
BGZV SF 4H26S ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД 150
48
65
7. ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, ХАЈДУК СТАНКОВА 2, ТЕЛ: 011/2411-472; 2404-827; 2423-441
e-mail: uprava@gtskola.edu.rs
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
BGZV SG 4H05S
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ
8. ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 39,ТЕЛ: 011/2403-525; 2417-680; 2418-895
www.gradjevinska.edu.rs e-mail: gradjevinska@sezampro.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGZV SH 3E15S
210
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР
30
3 ГОД.
30 /5/
24
30
24
20
15
15
15
15
30
15
30 /5/
15
15
15
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
BGZV SH 4H08S
BGZV SH 4H27S
BGZV SH 4H04S
BGZV SH 3H25S BGZV SH 3H24S
BGZV SH 3H10S
BGZV SH 3H20S
BGZV SH 3H11S
BGZV SH 3H22S
BGZV SH 3H19S
BGZV SH 3H12S
BGZV SH 3H16S
BGZV SH 3H13S
BGZV SH 3H21S
BGZV SH 3H18S
ИЗВОЂАЧ ИНСТАЛАТЕРСКИХ И ЗАВРШНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА – ОГЛЕД ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА КРОВОПОКРИВАЧ – ОГЛЕД МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ – ОГЛЕД
АРМИРАЧ – БЕТОНИРАЦ
СТАКЛОРЕЗАЦ
ГРАЂЕВИНСКИ ЛАБОРАНТ
ХИДРОГРАЂЕВИНАР
РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ
ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА
КЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР
ЗИДАР – ФАСАДЕР
ТЕСАР
ПОЛАГАЧ ОБЛОГА
ДOM УЧЕНИКА „АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ“, ХАЈДУК СТАНКОВА 2, ИМА ОДРЕЂЕНИ БРОЈ СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ
УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ.
ГРАЂЕВИНСКА ПРЕДУЗЕЋА: „ГЕМАКС“, „СВЕТЛОСТ“, „ЈАДРАН“, „ЕНЕРГОПРОЈЕКТ“, „СТАКЛОПАН“, „НАПРЕД“, „ПЛАНУМ“,
КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД ПУТ“, „РАД“, „7. ЈУЛИ“ И ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОСРБИЈА“ ОБЕЗБЕЂУЈУ ОДРЕЂЕНИ
БРОЈ СТИПЕНДИЈА ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА.
9. ТЕХНОАРТ БЕОГРАД – ШКОЛА ЗА МАШИНСТВО И УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ
11000 БЕОГРАД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 39, ТЕЛ: 011/2415-556; 2415-322; 2415-534
www.tehnoart.rs е-mail: sekretar@tehnoart.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGZV SI 4D13S
BGZV SI 4D06S
BGZV SI 3D36S
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ 3 ГОД.
14
7
14
7
14
7
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
КОНЗЕРВАТОР КУЛТУРНИХ ДОБАРА СТИЛСКИ КРОЈАЧ ФИРМОПИСАЦ КАЛИГРАФ
ГРАВЕР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА
ЈУВЕЛИР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА
ГРНЧАР
10. ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, МИЛАНА РАКИЋА 42, ТЕЛ: 011/2411-880; 2410-979; 2412-177
e-mail:geodetskaskola@sbb.rs
90
90
30 ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
BGZV SK 4H23S
ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАР 150
ДOM УЧЕНИКА „КАРАЂОРЂЕ“, РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 27, има дО 40 СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ
УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД ГЕОДЕТСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ.
66
ОПШТИНА ЗЕМУН
1. ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
11080 ЗЕМУН, ГРАДСКИ ПАРК 1, ТЕЛ: 011/3162-680; 2616-915
www.zemunskagimnazija.edu.rs e-mail: office@zemunskagimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGZM GA 4R04S
BGZM GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА „НАДА ДИМИЋ“
11080 ЗЕМУН, 22. ОКТОБРА 19, ТЕЛ: 011/2190-386; 106-589
www.ekonomska-zemun.edu.rs e-mail: esnadadimic@yahoo.com
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
11080 ЗЕМУН, НАДЕ ДИМИЋ 4, ТЕЛ: 011/2618-058; 2619-125
е-mail: medskola@scnet.rs
BGZM SC 4O15S
BGZM SC 4O03S
BGZM SC 4O05S
BGZM SC 3O20S
КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД
КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
ЗДРАВСТВЕНа НЕГОВАТЕЉица – НЕГОВАТЕЉ – ОГЛЕД
4. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЗЕМУН“
11080 ЗЕМУН, НАДЕ ДИМИЋ 4, ТЕЛ: 011/ 3161-849; 2618-059; 2618-155
www.etszemun.edu.rs e-mail: ets.zemun@verat.net
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGZM SD 4E24S
BGZM SD 4E02S
BGZM SD 4E08S
BGZM SD 3E16S
BGZM SD 3E17S
BGZM SD 3E15S
АДМИНИСТРАТОР РАЧУНСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР
5. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЗМАЈ“
11080 ЗЕМУН, АУТОПУТ 18, ТЕЛ: 011/2600-667; 3018-945
e-mail: tszmaj@open.telekom.rs
20
30 /5/
180
20
3 ГОД.
20
60
60
30 /5/
60 /5/
30
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА
BGZM SE 4A03S
48
120 /5/
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ЕКОНОМИЈА
BGZM SB 4L10S
BGZM SB 4L01S
150
150
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
60
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGZM SE 4D13S
BGZM SE 4D06S
BGZM SE 3D47S
BGZM SE 3D27S
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ПРЕЦИЗНИ МЕХАНИЧАР
МАШИНБРАВАР
90 /5/
60 /5/
15
15
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGZM SE 4E26S ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД
24
6. САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11080 ЗЕМУН, ЦАРА ДУШАНА 262, ТЕЛ: 011/2615-224; 2616-751; 2618-066
www.saobteh.edu.rs
e-mail: direktor@saobteh.edu.rs, saobteh@saobteh.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGZM SF 4D08S
BGZM SF 3D20S
BGZM SF 3D19S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
АУТОМЕХАНИЧАР
АУТОЛИМАР
60
45 /15/
15/15/
3 ГОД.
3 ГОД.
67
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGZM SF 4E21S
BGZM SF 3E22S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД АУТОЕЛЕКТРИЧАР 20
60
3 ГОД.
30 3 ГОД.
20
150 /15/
30
120 /25/
3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
BGZM SF 3F36S САОБРАЋАЈ
BGZM SF 4I20S
BGZM SF 4I01S
BGZM SF 4I10S
BGZM SF 3I11S
ЛАКИРЕР ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА
ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
7. ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“
11080 ЗЕМУН, ТОШИН БУНАР 17, ТЕЛ: 011/3164-136; 3164-138
www.pravnobiroskolazemun.edu.rs e-mail: pbskolaz@eunet.rs
ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGZM SG 4L09S
BGZM SG 4L05S
BGZM SG 4L07S
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА
8. МУЗИЧКА ШКОЛА „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“
11080 ЗЕМУН, НЕМАЊИНА 9, ТЕЛ: 011/2615-223; 610-535
www.kostaman.edu.rs e-mail: office@kostaman.rs
48
90
30
35
16
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
ДИЗАЈНЕР ЗВУКА
9. ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА „ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ“
11080 ЗЕМУН, ЦАРА ДУШАНА 143, ТЕЛ; 011/198-611
e-mail: skolaveljkoramadanovic@yahoo.com
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД
ПТТ МАНИПУЛАНТ
10/5/ 3 ГОД.
10/5/ 4 ГОД.
13 2 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
1 ГОД.
САОБРАЋАЈ
13
БИРОТЕХНИЧАР
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ПАКЕР
ДOM УЧЕНИКА ШКОЛЕ, ЦАРА ДУШАНА 143, ИМА ОКО 30 СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИШУ У
ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ.
О П Ш Т И Н А Л А З А Р Е ВА Ц
1. ГИМНАЗИЈА
14220 ЛАЗАРЕВАЦ, РАЦЕ ТЕРЗИЋА 6, ТЕЛ: 011/8129-480
e-mail: gimlaz@absolutok.net
ГИМНАЗИЈА
BGLA GA 4R04S
BGLA GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
60
90
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „КОЛУБАРА“
14220 ЛАЗАРЕВАЦ, ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 6, ТЕЛ: 011/8123-249; 8123-079
e-mail: ts-kolubara@veze.net
РУДАРСТВО
BGLA SB 4C04S
BGLA SB 3C10S
68
РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР
РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ У ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ
30 /5/
60
3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGLA SB 4D13S
BGLA SB 4D06S
BGLA SB 4D55S
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА РЕПАРАТУРУ – ОГЛЕД
30
30
24
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGLA SB 4E06S
BGLA SB 4E08S
BGLA SB 3E16S
BGLA SB 3E22S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ
АУТОЕЛЕКТРИЧАР
30
30
30 /5/
30/5/
3 ГОД.
3 ГОД.
30 /5/
30 /5/
18
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGLA SB 4L01S
BGLA SB 4L02S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР
3. ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА „МАРКО ТАЈЧЕВИЋ“
14220 ЛАЗАРЕВАЦ, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 27А, ТЕЛ: 011/8121-249
e-mail: ramla@veze.net
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
О П Ш Т И Н А М Л А Д Е Н О ВА Ц
1. ГИМНАЗИЈА
11400 МЛАДЕНОВАЦ, КРАЉА АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА 25 ТЕЛ: 011/8231-366; 8233-435
е-mail: gimnazija@beotel.net
ГИМНАЗИЈА
BGML GA 4R04S
BGML GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11400 МЛАДЕНОВАЦ, ВУКА КАРАЏИЋА 75, ТЕЛ: 011/8230-143; 8231-985
е-mail: tsmladenovac@gmail.com
60
90
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGML SB 4D13S
BGML SB 4D06S
BGML SB 3D43S
BGML SB 3D19S
BGML SB 3D20S
BGML SB 3D36S
BGML SB 3D21S BGML SB 3D35S ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ
АУТОЛИМАР
АУТОМЕХАНИЧАР
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
БРАВАР
МЕХАНИЧАР ГАСО И ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
30
60
15
15 /5/
30 /5/
30 /5/
15 15 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
30
30
30
15
15 /5/
30
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
30
24
3 ГОД.
20
1 ГОД.
10 3 ГОД.
10 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGML SB 4E04S
BGML SB 4E27S
BGML SB 4E08S
BGML SB 3E18S
BGML SB 3E17S
BGML SB 3E22S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
АУТОЕЛЕКТРИЧАР
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
BGML SB 4G14S BGML SB 3G17S
ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ОСПОСОБЉАВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА РАД МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
БРАВАР ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ 69
О П Ш Т И Н А Н О В И Б Е О Г РА Д
1. ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“
11070 НОВИ БЕОГРАД, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА 41, ТЕЛ: 011/2694-133; 2601-292
www.alas.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGNB GA 4R04S
BGNB GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
150
90
2. ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА „МИХАЈЛО ПУПИН“
11070 НОВИ БЕОГРАД, ПРОЛЕТЕРСКЕ СОЛИДАРНОСТИ 1А, ТЕЛ: 011/2135-722; 3114-142
ГИМНАЗИЈА
BGNB GB 4R03S
BGNB GB 4R03F
ОПШТИ ТИП
ОПШТИ ТИП – ФРАНЦУСКИ
210
30
3. ПОЛИТЕХНИКА – ШКОЛА ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
11070 НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 152/А, ТЕЛ: 011/3193-641 локал 52; 2675-663
www.politehnika-nt.edu.rs e-mail: politehnikant@gmail.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGNB SC 4D13S
BGNB SC 4D06S
BGNB SC 4D17S
90
60
25
РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
BGNB SC 3C24S
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ ЗЛАТАР – ОГЛЕД 20
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGNB SC 4Е26S
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД
24
4. СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11070 НОВИ БЕОГРАД, ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 4, ТЕЛ: 011/2607-200; 2607-287
e-mail: pps@turistickaskola.edu.rs
УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BGNB SD 4K03S
BGNB SD 4K04S
BGNB SD 4K05S
BGNB SD 4K10S BGNB SD 3K11S BGNB SD 3K12S КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД КУВАР – ОГЛЕД КОНОБАР – ОГЛЕД 30
30
60
24
24
24
5. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НОВИ БЕОГРАД“
11070 НОВИ БЕОГРАД, ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 25, ТЕЛ: 011/2164-231; 2164-271
www.tskola.edu.rs
e-mail: sekretarijat@tehnicka.edu.rs
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ ТЕХНИЧАР ОПТИКЕ
ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ
МЕХАНИЧАР ОПТИКЕ
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
90
60
30
30 /10/
60 /10/
6. ГРАФИЧКА ШКОЛА
11070 НОВИ БЕОГРАД, ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 19, ТЕЛ: 011/2604-732; 2604-422
www.grafickaskola.edu.rs e-mail: graficka_skola@beotel.rs
3 ГОД.
3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGNB SE 4D06S
BGNB SE 4D14S
BGNB SE 4D12S
BGNB SE 3D46S
BGNB SE 3D36S
3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
BGNB SF 4F32S
BGNB SF 4F33S
BGNB SF 4F12S
BGNB SF 4F15S
BGNB SF 4F16S
BGNB SF 4F17S
70
ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ – ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА – ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ
ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ
ТИПОГРАФ
ФОТОГРАФ
20
20
30
30
30
30
3 ГОД.
3 ГОД.
BGNB SF 4F14S
BGNB SF 3F30S
ТЕХНИЧАР РЕПРОДУКЦИЈЕ
СИТОШТАМПАР
30
30
3 ГОД.
О П Ш Т И Н А О Б Р Е Н О ВА Ц
1. ГИМНАЗИЈА У ОБРЕНОВЦУ
11500 ОБРЕНОВАЦ, МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 90, ТЕЛ: 011/8721-202
е-mail: gimnazija@absolutok.net e-mail: office@gimnazijaobrenovac.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGOB GA 4R04S
BGOB GA 4R01S
BGOB GA 4R05S ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД 2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11500 ОБРЕНОВАЦ, КРАЉА ПЕТРА I 12, ТЕЛ: 011/8721-178; 8720-489
е-mail: teh.skola@telekom.rs
30
60
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGOB SB 4D06S
BGOB SB 4D07S
BGOB SB 3D27S
BGOB SB 3D20S
BGOB SB 3D19S
BGOB SB 3D25S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МЕРНе И РЕГУЛАЦИОНе ТЕХНИКе
МАШИНБРАВАР
АУТОМЕХАНИЧАР
АУТОЛИМАР
ИНСТАЛАТЕР
30
30
15
15
15 /5/
15
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGOB SB 4E08S
BGOB SB 4E23S
BGOB SB 3E17S BGOB SB 3E16S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ 15 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ 30
30
15 ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
60/5/
3. ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
11500 ОБРЕНОВАЦ, МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 90, ТЕЛ: 011/8721-202; 8721-375
www.polj-hemskola.edu.rs e-mail: office@polj-hemskola.edu.rs
ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
BGOB SC 4A03S
BGOB SC 4A07S
BGOB SC 4A05S
BGOB SC 3A23S
BGOB SC 3A19S
BGOB SC 3A28S
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ
ПЕКАР
ЦВЕЋАР – ВРТЛАР
МЕСАР
1. ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 24, ТЕЛ: 011/3236-367; 3234-674
e-mail: Vgimnazija@sezampro.rs, Vgimnazija@eunet.rs
30 /5/
30
150
120
60
ГИМНАЗИЈА
BGPA GA 4R04S
BGPA GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
2. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 16, ТЕЛ: 011/3290-861; 3290-334
e-mail: srednjatehnicka@pttskola.edu.rs
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ОПШТИНА ПА ЛИЛУЛА
30
30
30 /5/
15
30
15
ХЕМИЈА, ГРАФИЧАРСТВО И НЕМЕТАЛИ
BGOB SC 4F34S
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
BGOB SC 4F35S ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGOB SB 4L01S
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGPA SB 4E11S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
71
BGPA SB 4E25S BGPA SB 3E20S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА – ОГЛЕД МОНТЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА
24
60 /5/
3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
BGPA SB 4I09S
ТЕХНИЧАР ПТТ САОБРАЋАЈА
60
ДOM УЧЕНИКА ТЕХНИЧКЕ ПТТ ШКОЛЕ, ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 16, ИМА ОКО 80 СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ
СЕ УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ.
3. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ПК „БЕОГРАД“
11000 БЕОГРАД, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 39, ТЕЛ: 011/2712-715; 2715-758; 2711-384
e-mail: skolapkb@eunet.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
BGPA SC 4A03S
BGPA SC 4A10S
BGPA SC 4A07S
BGPA SC 4A05S BGPA SC 3A28S
BGPA SC 3A23S ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ МЕСАР
ПЕКАР 60
30
60
30
30 /10/
30 /5/ 3 ГОД.
3 ГОД.
ДOM УЧЕНИКА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ ПК „БЕОГРАД“, ПАДИНСКА СКЕЛА – ИНДУСТРИЈСКО НАСЕЉЕ 37, ИМА 125
СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ.
4. ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 14, ТЕЛ: 011/3292-859; 2762-867; 2762-451
www.ztskola.edu.rs e-mail: skola@ztskola.edu.rs
НАПОМЕНА: Ученици који конкуришу за упис у Железничку техничку школу у Београду, или образовне профиле у вези са железничким саобраћајем, обављају здравствени преглед у заводима за здравствену заштиту радника Железница Србије.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGPA SD 4E10S
BGPA SD 4E11S
САОБРАЋАЈ
BGPA SD 4I04S
BGPA SD 4I02S
BGPA SD 4I03S
BGPA SD 4I05S
BGPA SD 3I13S
BGPA SD 3I14S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР СС ПОСТРОЈЕЊА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
30
30
ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧКО-КОЛСКЕ ДЕЛАТНОСТИ
САОБРАЋАЈНО-ТРАНСПОРТНИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ВУЧЕ
ТРАНСПОРТНИ КОМЕРЦИЈАЛИСТА
ВОЗОВОЂА
КОНДУКТЕР У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ
30
60
60
30
30
30
3 ГОД.
3 ГОД.
ДOM УЧЕНИКА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 14, БРОЈ СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА
КОЈИ СЕ УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ УТВРЂУЈЕ ДОМ.
5. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДЕ КОНЧАР“
11000 БЕОГРАД, БРАЋЕ ГРИМ 32, ТЕЛ: 011/2761-963; 2783-390; 2763-062
www.koncar.edu.rs e-mail: koncar@beotel.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGPA SE 4E23S
BGPA SE 4E03S
BGPA SE 4E08S
BGPA SE 4E05S
BGPA SE 4E21S
BGPA SE 4E27S
BGPA SE 4E04S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
О П Ш Т И Н А РА К О В И Ц А
1. ПЕТНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11090 РАКОВИЦА, ГОЧКА 40, ТЕЛ: 011/2322-808; 2322-809
www.petnaesta.edu.rs e-mail: XVbggim@gmail.com, XVbgd@ptt.rs
30
60
90
30
20
30
60
120
120
ГИМНАЗИЈА
BGRA GA 4R04S
BGRA GA 4R01S
72
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
2. ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА „РАКОВИЦА“
11090 РАКОВИЦА, ХАСАНАГИНИЦЕ 8, ТЕЛ: 011/3511-853, 3591-876
e-mail: petaekonomska@gmail.com
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGRA SB 4L10S
BGRA SB 4L01S
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
24
150
3. МАШИНСКА ШКОЛА „РАДОЈЕ ДАКИЋ“
11090 РАКОВИЦА, МИШКА КРАЊЦА 17, ТЕЛ: 011/3583-625; 3583-939; 3581-200
е-mail: ms.r.dakic@yubc.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGRA SC 4D17S
BGRA SC 4D13S
BGRA SC 4D06S
BGRA SC 4D08S BGRA SC 3D34S BGRA SC 3D20S ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА МЕХАНИЧАР – ОРУЖАР АУТОМЕХАНИЧАР ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА 4. МУЗИЧКА ШКОЛА „ДАВОРИН ЈЕНКО“
11090 РАКОВИЦА, МИШКА КРАЊЦА 17, ТЕЛ: 011/3582-394; 3510-036
www.msdjenko.edu.rs
е-mail: direktor.jenko@gmail.com
3 ГОД.
3 ГОД.
30 /5/
24
30 /5/
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
МУЗИЧКИ САРАДНИК
5. СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 РАКОВИЦА, ВУКАСОВИЋЕВА 21 А, ТЕЛ: 011/3594-014; 3594-104
е-mail: sspetarl@eunet.rs
25
10
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД
120
1 ГОД.
ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
1. ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 2, ТЕЛ: 011/2185-841; 2621-955
e-mail: filoloska_gimnazija@yahoo.com
OБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
РУСКИ ЈЕЗИК
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
КИНЕСКИ ЈЕЗИК
ЈАПАНСКИ ЈЕЗИК
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
КЛАСИЧНИ ЈЕЗИЦИ
2.
11000 БЕОГРАД, РЕСАВСКА 58, ТЕЛ: 011/2658-921; 2642-328
е-mail: gimnazija@sbb.rs
25
90
60
30
15
15
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGRA SE 4Е05S BGRA SC 4E26S
BGRA SE 4E08S 24
24
24
24
12
12
12
12
24
ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА“
ГИМНАЗИЈА
BGSV GB 4R04S
BGSV GB 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
120
90
73
3. ЧЕТВРТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, ТЕОДОРА ДРАЈЗЕРА 25, ТЕЛ: 011/3671-804; 2663-652
e-mail: cetvrta@eunet.rs
ГИМНАЗИЈА
BGSV GC 4R04S
BGSV GC 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
4. СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА
11000 САВСКИ ВЕНАЦ, ПЕТРА ЧАЈКОВСКОГ 2, ТЕЛ: 011/2650-754; 2650-758
e-mail: sportskagimnazija@yahoo.com
ОПШТИ ТИП
5. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „БЕОГРАД“
11000 БЕОГРАД, ДЕЛИГРАДСКА 31, ТЕЛ: 011/2684-585; 2684-544
www.medicinskaskola.edu.rs e-mail: mskola@eunet.rs
BGSV SE 4O10S
BGSV SE 4O01S
BGSV SE 4O06S
BGSV SE 4O12S
BGSV SE 4O14S
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА
ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ – ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР (СЛАБОВИДИ)
6. УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, ЈУГ БОГДАНОВА 28, ТЕЛ: 011/2631-899; 2633-250
www.ut-skola.edu.rs e-mail: utsbgd@eunet.rs
150
90
60
90
90
20
15
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ГИМНАЗИЈА
BGSV GD 4R03S
90
90
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BGSV SF 4K04S
BGSV SF 4K05S
BGSV SF 4K10S BGSV SF 4K03S
BGSV SF 3K11S
BGSV SF 3K12S
BGSV SF 3K13S
УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
КУВАР – ОГЛЕД КОНОБАР – ОГЛЕД ПОСЛАСТИЧАР – ОГЛЕД 60
60
24
60
24 /15/
24 /15/
24 /15/
7. ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ
11000 БЕОГРАД, МИЛОША ПОЦЕРЦА 2, ТЕЛ: 011/3645-342; 2644-458; 3620-743
www.brodarska.edu.rs e-mail: sbbh@eunet.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGSV SG 4D02S
БРОДОМАШИНСКИ ТЕХНИЧАР
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ХИДРОГРАДЊУ
30
НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР – РЕЧНИ СМЕР
НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ПОМОРСКИ СМЕР
60
30
САОБРАЋАЈ
BGSV SG 4I06S
BGSV SG 4I21S
8. ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ
11000 БЕОГРАД, БРАНКОВА 17, ТЕЛ: 011/2631-943; 2632-183
e-mail: tszdk@hotmail.com
30
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
BGSV SG 4H07S
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
BGSV SH 4G05S
BGSV SH 4G16S
BGSV SH 3G09S
BGSV SH 3G10S
BGSV SH 3G11S
74
ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР КОЖЕ
ДИЗАЈНЕР ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ – ОГЛЕД
ГАЛАНТЕРИСТА
КОНФЕКЦИОНАР КОЖЕ И КРЗНА
ОБУЋАР
60 /5/
60
10 /5/
10 /3/
10 /4/
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
9. ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН
11000 БЕОГРАД, КРУПАЊСКА 3, ТЕЛ: 011/3066-408; 3066-409
e-mail: didizajn@eunet.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА АМБАЛАЖЕ
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА
ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР 20
20
20
20
20
10. ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ – НАГЛУВЕ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ“
11000 БЕОГРАД, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 85, ТЕЛ: 011/2684-167; 2687-136; 2683-491
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
БРАВАР
АУТОЛИМАР
МЕТАЛОСТРУГАР
ИНСТАЛАТЕР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ
ЛИМАР
ЕЛЕКТРОЗАВАРИВАЧ
ПЕРАЧ – ПОДМАЗИВАЧ
СТОЛАР
ТАПЕТАР
ИЗРАЂИВАЧ ДРВЕНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
ШИВАЧ ТЕКСТИЛА
ШИВАЧ КОЖЕ ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
МУШКИ ФРИЗЕР
МАНИКИР и ПЕДИКИР 4
2
3 ГОД.
3 ГОД.
3
3
5
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
5
5
4
6
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
4 ГОД.
2
2 ГОД.
3
3 ГОД.
30
30 /5/
3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
КЊИГОВЕЗАЦ
КАРТОНАЖЕР
АУТОЛАКИРЕР
ПОГОНСКИ ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
ПОДОПОЛАГАЧ
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
ПЕКАР
ОПШТИНА СОПОТ
1. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11450 СОПОТ, КНЕЗА МИЛОША 14, ТЕЛ: 011/8251-392; 8251-120
e-mail: ekonomska@sopot.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BGSO SA 4K05S
BGSO SA 3K06S
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
4
4
3
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
2 ГОД.
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
5
5
2
2
2
2
2
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
ТРГОВАЦ
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGSO SA 4L13S BGSO SA 4L10S
BGSO SA 4L09S
BGSO SA 4L01S
КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
24
24
24
30
75
2. МАШИНСКА ШКОЛА „КОСМАЈ“
11450 СОПОТ, КНЕЗА МИЛОША 14, ТЕЛ: 011/8251-227; 8252-015
e-mail: mskosmaj@bitinfo.co.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGSO SB 3D36S
BGSO SB 3D39S
BGSO SB 4D13S
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
МЕХАНИЧАР ПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
15
15
30
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
BGSО SB 4G05S ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР КОЖЕ 30
О П Ш Т И Н А С Т А Р И Г РА Д
1. ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, ЦАРА ДУШАНА 61, ТЕЛ: 011/2629-321; 3284-716; 3033-714
www.prvabeogim.edu.rs e-mail: uprava@prvabeogim.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGSG GA 4R04S
BGSG GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
2. МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 37, ТЕЛ: 011/2641-378; 3612-595
www.mg.edu.rs e-mail: mategim@yahoo.com
3. ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
БЕОГРАД, ЦЕТИЊСКА 5-7, ТЕЛ: 011/3373-490; 3349-322; 3373-488
e-mail: direktor@prvaekonomska.edu.rs, sekretarijat@prvaekonomska.edu.rs
100
180
60
24
120
30
150 /10/
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGSG SC 4L01S
BGSG SC 4L02S
BGSG SC 4L11S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР
БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК – ОГЛЕД
4. ТРГОВАЧКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, ХИЛАНДАРСКА 1, ТЕЛ: 011/3225-894; 3225-212
www.trgovackaskola.edu.rs e-mail: director@trgovackaskola.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BGSG SD 4K02S
BGSG SD 4K01S
BGSG SD 3K06S
ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ
150
90
гимназија
ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
АРАНЖЕР У ТРГОВИНИ
ТРГОВАЦ
КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД
5. ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА БЕОГРАД
11000 БЕОГРАД, СВЕТОГОРСКА 48, ТЕЛ: 011/3242-511; 3242-513; 3242-062
www.pps.rs e-mail: uprava@pps.rs
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА
BGSG SD 4L13S 3 ГОД.
3 ГОД.
48
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGSG SE 4L09S
BGSG SE 4L12S BGSG SE 4L05S
BGSG SE 4L11S
76
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
СЛУЖБЕНИК У ОСИГУРАЊУ – ОГЛЕД ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК – ОГЛЕД
48
24
150
24
6. ВАЗДУХОПЛОВНA АКАДЕМИЈА
11000 БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 2, ТЕЛ: 011/2182-956; 2183-008; 2182-944
www.vakademija.edu.rs e-mail: direktor@vakademija.edu.rs
НАПОМЕНА: Здравствена способност кандидата, за све образовне профиле, утврђује се на основу лекарског прегледа који се може обавити искључиво у овлашћеном Дому здравља Нови Београд Диспанзер за медицину рада, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 104 или на Војномедицинској академији – Институт за ваздухопловну медицину, Црнотравска 17, Београд, телефон: 011/266-11-22, 266-2755.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGSG SF 4D53S
BGSG SF 4D54S
BGSG SF 4D56S
BGSG SF 4D57S
BGSG SF 4D58S
BGSG SF 4D59S
BGSG SF 4D60S
САОБРАЋАЈ
BGSG SF 4I22S
BGSG SF 4I23S BGSG SF 4I24S АВИОТЕХНИЧАР – ОГЛЕД
МЕХАТРОНИЧАР ЗА ТРАНСПОРТНЕ СИСТЕМЕ АЕРОДРОМА – ОГЛЕД
АВИОТЕХНИЧАР ЗА ВАЗДУХОПЛОВ – МОТОР – ОГЛЕД АВИОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВА – ОГЛЕД
АВИОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРООПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВА – ОГЛЕД
МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАДАРСКЕ СИСТЕМЕ – ОГЛЕД
МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАКЕТНЕ СИСТЕМЕ – ОГЛЕД
24
24
8
8
8
12
12
ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ – ОГЛЕД ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА СПАСАВАЊЕ – ОГЛЕД
48 24
24
7. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
11000 БЕОГРАД, КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 31, ТЕЛ: 011/2686-394; 2686-793; 2688-598
www.teslabg.edu.rs e-mail: teslaupis@gmail.com
АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ
8. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДРВО АРТ“
11000 БЕОГРАД, ЦАРА ДУШАНА 23, ТЕЛ: 011/2631-361; 2634-252
е-mail: drvoart.sekretarijat@gmail.com
20
120
60
90
60
60
60
ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ ТЕХНИЧАР ЗА ФИНАЛНУ ОБРАДУ ДРВЕТА СТОЛАР – ОГЛЕД
ТАПЕТАР – ДЕКОРАТЕР – ОГЛЕД
РАСАДНИЧАР
60
60 /5/
30 20 3 ГОД.
24 3 ГОД.
30 3 ГОД.
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
ДРВОРЕЗБАР
21
9. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „СТАРИ ГРАД“
11000 БЕОГРАД, ВИСОКОГ СТЕВАНА 37, ТЕЛ: 011/2632-045; 2635-768; 2627-784
www.etsstarigrad.edu.rs e-mail: etsstarigrad@sezampro.rs
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
BGSG SH 4B15S
BGSG SH 4B01S
BGSG SH 4B05S
BGSG SH 3B16S
BGSG SH 3B17S
BGSG SH 3B06S
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGSG SG 4E24S
BGSG SG 4E08S
BGSG SG 4E23S
BGSG SG 4E11S
BGSG SG 4E04S
BGSG SG 4E27S
BGSG SG 4E03S
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGSG SI 4E02S
BGSG SI 4E04S
BGSG SI 3E18S
BGSG SI 3E17S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
60 90
30
60
3 ГОД.
3 ГОД.
77
10. БАЛЕТСКА ШКОЛА „ЛУЈО ДАВИЧО“
11000 БЕОГРАД, КНЕЗ МИЛЕТИНА 8, ТЕЛ: 011/3226-670; 3221-815
www.lujodavico.edu.rs; www.ldavico.edu.rs е-mail: direktor@ldavico.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
ИГРАЧ КЛАСИЧНОГ БАЛЕТА
ИГРАЧ НАРОДНЕ ИГРЕ
ИГРАЧ САВРЕМЕНЕ ИГРЕ
11. МУЗИЧКА ШКОЛА „ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ“
11000 БЕОГРАД, КОНДИНА 6, ТЕЛ: 011/3241-169; 3236-032
www.vuckovic.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
12. МУЗИЧКА ШКОЛА „МОКРАЊАЦ“
11000 БЕОГРАД, ДЕЧАНСКА 6, ТЕЛ: 011/3243-538
www.mokranjacbg.rs
МУЗИЧКИ САРАДНИК
МУЗИЧКИ САРАДНИК ЕТНОМУЗИКОЛОГ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ ЦРКВЕНЕ МУЗИКЕ
11000 БЕОГРАД, ЉЕШКА 47, ТЕЛ: 011/3554-381; 3541-643; 3555-151
е-mail: trinaestbggim@sezampro.rs
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
2. ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, ЉЕШКА 82, ТЕЛ: 011/3555-054; 3559-664
www.hptskola.edu.rs e-mail: office@hptskola.edu.rs
15
10
55 /10/
5
180
90
ГИМНАЗИЈА
BGCU GA 4R04S
BGCU GA 4R01S
35
ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
1. ТРИНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
18
16
12
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
BGCU SB 4A12S
BGCU SB 4A10S
BGCU SB 3A23S
BGCU SB 3A28S
BGCU SB 3A27S
ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
ПЕКАР МЕСАР ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
60
60
60 /5/
60 /5/
30 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
30
20
30
30
60
30/5/
3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
BGCU SB 4F02S
BGCU SB 4F31S
BGCU SB 4F34S
BGCU SB 4F35S
BGCU SB 4F03S
BGCU SB 3F19S
ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ
ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ – ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ
ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ИЗРАЂИВАЧ ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА
„DELTA MAXI“ ОБЕЗБЕЂУЈE ОДРЕЂЕНИ БРОЈ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ПОХАЂАЈУ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ: МЕСАР,
МЕСАР – ОГЛЕД, ПЕКАР И ПЕКАР – ОГЛЕД.
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11250 ЖЕЛЕЗНИК, ЈУГОСЛОВЕНСКА 4, ТЕЛ: 011/2571-020; 2572-168
tehnickaskolalola.blogspot.com e-mail: tehnickaskola@sezampro.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGCU SC 4D06S
BGCU SC 4D13S
BGCU SC 4D55S
78
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА РЕПАРАТУРУ – ОГЛЕД 30
60
24
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGCU SC 4E08S
BGCU SC 3E17S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ 4. МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“
11000 БЕОГРАД, СТРАШЕ ПИНЏУРА 1/2, ТЕЛ: 011/3546-831; 3546-039
e-mail: direktor.lisinski@gmail.com
60
30 /5/
3 ГОД.
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
МУЗИЧКИ САРАДНИК
17
8
5. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА“
11000 БЕОГРАД, УМКА, МИЛИЈЕ СТАНОЈЛОВИЋА 30, ТЕЛ: 011/8026-856; 8026-066
е-mail: svsavau@eunet.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД
1 ГОД.
БРАВАР
ПОМОЋНИ ОБРАЂИВАЧ ЛИМА 6
4
3 ГОД.
2 ГОД.
КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ
ШИВАЧ ТЕКСТИЛА
3
4
3 ГОД.
2 ГОД.
3
6
3 ГОД.
2 ГОД.
4
2 ГОД.
MAШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
20
ТЕКСТИЛСТВО
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
ПОМОЋНИК КАРТОНАЖЕРА
СИТОШТАМПАР
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
ЦВЕЋАР – ВРТЛАР 79
9. ШУМА ДИЈСКИ ОКРУГ
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ОЗНАЧЕНИ ЗВЕЗДИЦАМА (***) СУ НОВИ У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ.
О П Ш Т И Н А А РА Н Ђ Е Л О В А Ц
1. ГИМНАЗИЈА „МИЛОШ САВКОВИЋ“
34300 АРАНЂЕЛОВАЦ, БРАНКE ПЕТРОВИЋ 1, ТЕЛ: 034/711-051 е-mail: mirstan2002@yahoo.com
ГИМНАЗИЈА
SUAR GA 4R04S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
60
SUAR GA 4R01S
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
90
2. ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА „СЛОБОДАН МИНИЋ“
34300 АРАНЂЕЛОВАЦ, ЈОСИФА ПАНЧИЋА 3, ТЕЛ: 034/6713-393; 6701-175
е-mail: es.slobodanminic@open.telekom.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SUAR SB 4K05S
SUAR SB 3K07S
SUAR SB 4K03S
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
КОНОБАР КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
30
30 30
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SUAR SB 4L01S
SUAR SB 4L10S
SUAR SB 4L09S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
30
24
24
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕТА НИКОЛИЋ“
34300 АРАНЂЕЛОВАЦ, ЈОСИФА ПАНЧИЋА 3, ТЕЛ: 034/6712-128; 6713-543 е-mail: artskola@ptt.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SUAR SC 4D13S
SUAR SC 3D50S
SUAR SC 4D08S
30
20
30
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SUAR SC 4E04S
SUAR SC 4E08S
SUAR SC 3E16S
SUAR SC 3E18S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ
ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА
30
30
15
15
3 ГОД.
3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SUAR SC 4F34S
SUAR SC 4F31S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ – OГЛЕД
30
20
О П Ш Т И Н А БАТО Ч И Н А
1. СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
34227 БАТОЧИНА, 7. ЈУЛА 2, ТЕЛ: 034/6841-038; 6841-659 е-mail: ssbatocina@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
SUBA GA 4R01S
SUBA SА 4D06S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
30
30
ОПШТИНА КНИЋ
1. СРЕДЊА ШКОЛА
34240 КНИЋ, ТЕЛ: 034/510-149; 511-063
е-mail: msknic@open.telekom.rs
30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SUBA SА 4K05S
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SUKN SA 4K05S
80
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SUKN SA 3D20S
SUKN SA 4L01S АУТОМЕХАНИЧАР
30 ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
30
Г РА Д К РА Г У Ј Е В А Ц
1.
34000 КРАГУЈЕВАЦ, ДАНИЧИЋЕВА 1, ТЕЛ: 034/335-938 www.gimnazija1.kg.edu.rs
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
ГИМНАЗИЈА
SUKG GA 4R01S
SUKG GA 4R04S
ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
2. ДРУГА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 КРАГУЈЕВАЦ, ЂУРЕ ПУЦАРА СТАРОГ 2, ТЕЛ: 034/341-398; 305-670
е-mail: drugagim@kg.ac.rs
ГИМНАЗИЈА
SUKG GB 4R01S
SUKG GB 4R03S
ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ОПШТИ ТИП
20
120
150
24
60
120
3. ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА „ТОЗА ДРАГОВИЋ“
34000 КРАГУЈЕВАЦ, САВЕ КОВАЧЕВИЋА 25, ТЕЛ: 034/335-686 е-mail: tozadragovic@ptt.rs
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
SUKG SC 4G03S
TЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ
30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SUKG SC 4K05S
SUKG SC 4K04S
SUKG SC 4K02S
SUKG SC 4K03S
SUKG SC 4K01S
SUKG SC 3K12S
SUKG SC 3K08S
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР
трговински техничар КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
АРАНЖЕР У ТРГОВИНИ
КОНОБАР – ОГЛЕД
КУВАР
60
30
30
30
30
24
30 /5/ 3 ГОД.
3 ГОД.
15
15
30 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
SUKG SC 3P03S
SUKG SC 3P04S SUKG SC 3P02S
МАНИКИР и ПЕДИКИР МУШКИ ФРИЗЕР
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
4. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СЕСТРЕ НИНКОВИЋ“
34000 КРАГУЈЕВАЦ, РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 2, ТЕЛ: 034/370-201; 370-210
е-mail: medskg@ptt.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
SUKG SD 4O09S
SUKG SD 4O05S
SUKG SD 4O04S
SUKG SD 4O13S
SUKG SD 4O06S
SUKG SD 4O02S
SUKG SD 4O12S
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД
ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
ЗУБНИ ТЕХНИЧАР
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ
30
60
30
20
30
30
30
ДOM УЧЕНИКА ШКОЛЕ ИМА ОКО 40 СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ.
5. ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 КРАГУЈЕВАЦ, ШПАНСКИХ БОРАЦА 8, ТЕЛ: 034/335-178; 335-176; 335-175
www.politehnicka.kg.edu.rs e-mail: sekretar@politehnicka.kg.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SUKG SE 4D13S
SUKG SE 4D06S
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
60
60
81
SUKG SE 4D17S
SUKG SE 4D55S
SUKG SE 3D50S
SUKG SE 3D20S
SUKG SE 4D08S
SUKG SE 4D12S
ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА РЕПАРАТУРУ – ОГЛЕД
ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД
АУТОМЕХАНИЧАР МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ
25
24
20
30 /5/
30
30
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SUKG SE 4E26S
САОБРАЋАЈ
SUKG SE 4I01S
SUKG SE 4I10S
SUKG SE 4I20S
SUKG SE 3I11S
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД
ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
6. ДРУГА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 КРАГУЈЕВАЦ, КОСОВСКА 8, ТЕЛ: 034/335-191; 300-870
е-mail: tehnkg@ptt.rs
техничар за обликовање намештаја и ентеријера – оглед
ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ
СТОЛАР – ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА
7. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 КРАГУЈЕВАЦ, РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 8, ТЕЛ: 034/332-461; 332-769
www.prvatehnicka.edu.rs е-mail: prvatehdir@gmail.com
SUKG SG 4E04S
SUKG SG 4E08S
SUKG SG 4E24S
SUKG SG 4E27S
SUKG SG 4E05S
SUKG SG 4E21S
SUKG SG 3E18S
SUKG SG 3E15S
ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА РАСХЛАДНЕ И ТЕРМИЧКЕ УРЕЂАЈЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ 30
30
30
20
30
30
20
15 /5/ 15 /5/ 3 ГОД.
3 ГОД.
30
30
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ
архитектонски техничар – оглед МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ – ОГЛЕД
8. ЕКОНОМСКА ШКОЛА
34000 КРАГУЈЕВАЦ, РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 6, ТЕЛ: 034/335-406; 332-428
е-mail: ekonomkrag@verat.net
20
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SUKG SG 4H02S
SUKG SG 4H26S
SUKG SG 3H24S
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SUKG SG 4F34S
SUKG SG 4F15S
20
30
20 /5/
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SUKG SG 4A12S
3 ГОД.
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
90
30
20
60 /5/
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
SUKG SF 4B15S
SUKG SF 4B01S
SUKG SF 3B16S
24
30
24
20
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SUKG SH 4L11S
SUKG SH 4L01S
SUKG SH 4L10S
SUKG SH 4L05S
SUKG SH 4L13S
82
БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК – ОГЛЕД
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД
24
60
24
60
24
3 ГОД.
9. МУЗИЧКА ШКОЛА „ДР МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ“
34000 КРАГУЈЕВАЦ, КНЕЗА МИЛОША 5, ТЕЛ: 034/305-125; 305-135
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
МУЗИЧКИ САРАДНИК
32
16
ДOM УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „КРАГУЈЕВАЦ“ У УЛИЦИ САВЕ КОВАЧЕВИЋА 23, БРОЈ СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ
УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ УТВРЂУЈЕ ДОМ,
10. ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА
34000 КРАГУЈЕВАЦ, СТАРИНЕ НОВАКА 33, ТЕЛ: 034/323-662; 317-145
www.skolazagluve.co.rs е-mail: skolazagluve@open.telekom.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
техничар ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ
КЊИГОВЕЗАЦ
АУТОЛИМАР
АУТОПЕРАЧ – ПОДМАЗИВАЧ
3 /1/
2
3 ГОД.
2 ГОД.
3 /1/
2 /1/
3 ГОД.
3 ГОД.
5 /1/
2
3 ГОД.
2 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
4 /1/
2
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
МАНИКИР И ПЕДИКИР
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
ПЕКАР
ПЕКАР ПЕЦИВА ДOM УЧЕНИКА ШКОЛЕ ИМА ОКО 15 СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ.
11. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВУКАШИН МАРКОВИЋ“
34000 КРАГУЈЕВАЦ, ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА ББ, ТЕЛ: 034/331-678; 332-179
е-mail: sosokgl@sbb.rs
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
ИЗРАЂИВАЧ ЕЛЕМЕНАТА ПОДНИХ ОБЛОГА
ПРИПРЕМАЧ НАМИРНИЦА
ПЕКАР
ЦВЕЋАР – ВРТЛАР
ЈЕДНОГОДИШЊЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД
ОПШТИНА ЛАПОВО
1. СРЕДЊА ШКОЛА
34220 ЛАПОВО, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 43, ТЕЛ: 034/853-430
е-mail: sslap@ptt.rs
2 ГОД.
10
8
3 ГОД.
3 ГОД.
14
1 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SULA SA 4L01S
SULA SA 4L02S
10
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
3 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
9
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР
30
30
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА ***
SULA SA 3P03S
SULA SA 3P02S
SULA SA 3P04S МАНИКИР и ПЕДИКИР *** ЖЕНСКИ ФРИЗЕР ***
МУШКИ ФРИЗЕР ***
10
10
10
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
83
О П Ш Т И Н А РАЧ А
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
34210 РАЧА, КАРАЂОРЂЕВА 34, ТЕЛ: 034/751-156
е-mail: racapn@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
SURA GA 4R01S
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SURA SА 4E08S
SURA SА 3E22S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА АУТОЕЛЕКТРИЧАР ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР 1. СРЕДЊА ШКОЛА „КРАЉ ПЕТАР I“
34310 ТОПОЛА, ШУМАДИЈСКА 2, ТЕЛ: 034/811-035
е-mail: ss.kraljpetar1@open.telekom.rs
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ОПШТИ ТИП
30
30
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SUTO SА 4A03S
SUTO SА 4A07S
SUTO SА 4А30S
30
ГИМНАЗИЈА
SUTO GA 4R01S
SUTO GA 4R03S
3 ГОД.
ОПШТИНА ТОПОЛА
30
30
ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
SURA SА 4K05S
30
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
ВИНОГРАДАР – ВИНАР – ОГЛЕД
30
30
20
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SUTO SА 4D06S
SUTO SА 3D20S
SUTO SА 3D32S
SUTO SА 3D25S
84
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР МЕТАЛОСТРУГАР ИНСТАЛАТЕР
30
10 /5/
10
10 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
1 0 . П О М О РА В С К И О К Р У Г
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
О П Ш Т И Н А Д Е С П О ТО ВА Ц
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35213 ДЕСПОТОВАЦ, РУДНИЧКА 1, ТЕЛ: 035/611-105; 611-668
www.t.h.skola
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PMDE SA 3D20S
PMDE SA 3D27S PMDE SA 3D32S МЕТАЛОСТРУГАР 10
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ 30
30
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
КОНОБАР
КУВАР
30
15
15 /5/
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
30
Г РА Д Ј А Г О Д И Н А
1. ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
35000 ЈАГОДИНА, СЛОБОДАНА ПЕНЕЗИЋА 1, ТЕЛ: 035/245-416; 035/222-404
www.gimnazija-jagodina.edu.yu
ГИМНАЗИЈА
PMJA GA 4R04S
PMJA GA 4R01S
PMJA GA 4R05S PMJA GA 4R03S ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД ОПШТИ ТИП - СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ 2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „СЛАВКА ЂУРЂЕВИЋ“
35000 ЈАГОДИНА, КЊЕГИЊЕ МИЛИЦЕ 101, ТЕЛ: 035/251-602; 245-340
е-mail: ekojag@open.telekom.rs
PMJA SB 4K05S
PMJA SB 3K07S
PMJA SB 3K11S
PMJA SB 3K06S
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
КОНОБАР
КУВАР – ОГЛЕД ТРГОВАЦ
ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР
35000 ЈАГОДИНА, КЊЕГИЊЕ МИЛИЦА 101, ТЕЛ: 035/221-492; 245-171
30
30 /5/
24 /5/
30
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PMJA SB 4L05S
PMJA SB 4L07S PMJA SB 4L01S
PMJA SB 4L02S
3. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
24
60
60
30
60
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PMDE Sа 4L01S
3 ГОД.
3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
PMDE SA 4K05S
PMDE SA 3K07S
PMDE SA 3K08S
10
10
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PMDE SA 4E08S
PMDE SA 4Е05S
АУТОМЕХАНИЧАР
МАШИНБРАВАР 30
30
30
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PMJA SC 4D06S
PMJA SC 4D08S
PMJA SC 3D36S
PMJA SC 3D19S
PMJA SC 3D20S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
АУТОЛИМАР
АУТОМЕХАНИЧАР
30
30
15
15 /5/
30
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
30
24 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
PMJA SC 4G03S
PMJA SC 3G17S ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ
МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД 85
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД
7
1 ГОД.
5
3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
БРАВАР
ДOM УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „ЛАБУД ЂУКИЋ“ У УЛИЦИ ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА ББ, БРОЈ СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА
ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ УТВРЂУЈЕ ДОМ.
4. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
35000 ЈАГОДИНА, МИЛАНА МИЈАЛКОВИЋА 14, ТЕЛ: 035/251-327; 251-328
е-mail: elgrantja@ptt.yu
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PMJA SD 4E05S
PMJA SD 4E27S
PMJA SD 4E08S
PMJA SD 4E23S
PMJA SD 4E04S
PMJA SD 4E11S PMJA SD 3E17S
PMJA SD 3E22S
PMJA SD 3E18S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА
ЕЛЕКТРОTЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
АУТОЕЛЕКТРИЧАР
ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА
30
30
30
30
30
30
15 /5/
30 /5/
15
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
PMJA SD 4H05S
PMJA SD 4H02S
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ
30
30
5. ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА И ГОВОРА „11. МАЈ“
35000 ЈАГОДИНА, СЛАВКЕ ЂУРЂЕВИЋ 8, ТЕЛ: 035/223-204; 240-166
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
КЊИГОВЕЗАЦ
8
3 ГОД.
ФРИЗЕР
8
3 ГОД.
ПЕКАР
8
3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
ПРЕРАДА ХРАНЕ
ДOM УЧЕНИКА ШКОЛЕ ИМА ОКО 15 СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ.
О П Ш Т И Н А П А РА Ћ И Н
1. ГИМНАЗИЈА
35250 ПАРАЋИН, БРАНКА КРСМАНОВИЋА ББ, ТЕЛ: 035/563-549; 573-028
www.gimnazija-paracin.edu.yu
ГИМНАЗИЈА
PMPA GA 4R04S
PMPA GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 ПАРАЋИН, ДРАГОЉУБА ЈОВАНОВИЋА 2, ТЕЛ: 035/563-170; 573-238
www.ekonomist.edu.yu
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
PMPA SB 4K10S
PMPA SB 3K12S
PMPA SB 3K11S
60
60
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД КОНОБАР – ОГЛЕД КУВАР – ОГЛЕД 24
12
12
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PMPA SB 4L10S
PMPA SB 4L13S
PMPA SB 4L12S
PMPA SB 4L01S
86
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
48
24
24
30
3 ГОД.
3 ГОД.
3. МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
35250 ПАРАЋИН, БРАНКА КРСМАНОВИЋА ББ, ТЕЛ: 035/563-445; 573-056
www.mes.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PMPA SC 4D06S
PMPA SC 3D20S
PMPA SC 3D19S
PMPA SC 3D25S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
АУТОЛИМАР
ИНСТАЛАТЕР
30
10
10
10
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
30
30
30
30
3 ГОД.
30
30
15 15 3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PMPA SC 4E08S
PMPA SC 4E27S PMPA SC 4E05S PMPA SC 3E22S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ АУТОЕЛЕКТРИЧАР 4. ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
35250 ПАРАЋИН, ДРАГОЉУБА ЈОВАНОВИЋА 2, ТЕЛ: 035/561-697; 569-504
е-mail: tehskolapa@ptt.rs
ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
PMPA SD 4A12S
PMPA SD 4A10S
PMPA SD3А28S PMPA SD3А23S ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР МЕСАР ПЕКАР ХЕМИЈА И НЕМЕТАЛИ
PMPA SD 4F35S
PMPA SD 4F34S
PMPA SD 4F31S
ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ – ОГЛЕД 30
30
20
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
PMPA SD 3P02S
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
30 /5/
О П Ш Т И Н А Р Е К О ВА Ц
1. ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
35260 РЕКОВАЦ, СЛАЂАНА ЛУКИЋА ББ, ТЕЛ: 035/711-434; 711-134
е-mail: pvskolarekovac@ptt.rs
3 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА
PMRE SA 4A03S
PMRE SA 4A07S
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
30
30
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
PMRE Sа 4B05S
ТЕХНИЧАР ЗА ФИНАЛНУ ОБРАДУ ДРВЕТА
30
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
30
ЕКОНОМИЈА
PMRE SA 4L01S
ДOM УЧЕНИКА ШКОЛЕ ИМА 50 СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛЕ.
ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ
1. ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СВИЛАЈНАЦ“
35210 СВИЛАЈНАЦ, ЖИКИЦЕ ЈОВАНОВИЋА ШПАНЦА 64, ТЕЛ: 035/323-594; 312-177
www.poljvet-svil.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
PMSV SА 4A07S
PMSV SА 4A03S
PMSV SА 4A05S
PMSV SА 4A10S
PMSV SА 3A15S
PMSV SA 3A28S ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ МЕСАР 60
60
30
30
15 /5/ 15 3 ГОД.
3 ГОД.
ДOM УЧЕНИКА ШКОЛЕ ИМА 130 СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ.
87
2. СРЕДЊА ШКОЛА
35210 СВИЛАЈНАЦ, ЛОЛЕ РИБАРА 10, ТЕЛ: 035/321-048; 322-534
е-mail: tsmagis@yahoo.com
ГИМНАЗИЈА
PMSV GB 4R03S
PMSV SB 3D36S
PMSV SB 3D20S МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ АУТОМЕХАНИЧАР EKOНOMСКИ ТЕХНИЧАР
КОНОБАР
КУВАР
1. ГИМНАЗИЈА
35230 ЋУПРИЈА, КАРАЂОРЂЕВА 57, ТЕЛ: 035/470-622; 476-535
е-mail: ravanica@ptt.rs
ОПШТИ ТИП
2. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДАНИЛО ДИМИТРИЈЕВИЋ“
35230 ЋУПРИЈА, РАДЕТА КОНЧАРА 3, ТЕЛ: 035/470-030; 476-514
www.yuyellow.com/smskoncar
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35230 ЋУПРИЈА, КНЕЗА МИЛОША ББ, ТЕЛ: 035/472-466; 471-772
90
60
30
30
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
30
САОБРАЋАЈ
PMCU SC 4I10S
PMCU SC 4I01S
PMCU SC 3I11S
ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ВОЗАЧ МОТОРНих ВОЗИЛА
4. ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 ЋУПРИЈА, МИЛИЦЕ ЦЕНИЋ ББ, ТЕЛ: 035/472-344; 473-122
3 ГОД.
3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PMCU SC 4D06S
15
15
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
PMCU SB 4O05S
PMCU SB 4O04S
PMCU SB 4O10S
30
ГИМНАЗИЈА
PMCU GA 4R03S
3 ГОД.
3 ГОД.
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
15 /5/ 15 /5/ ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
PMSV SB 3К07S
PMSV SB 3К08S
60
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PMSV SB 4L01S
ОПШТИ ТИП
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
30
60
30 /5/ 3 ГОД.
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
10
ДOM – ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ, БРОЈ СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ УТВРЂУЈЕ ДОМ.
88
11 . Б РА Н И Ч Е В С К И О К Р У Г
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
О П Ш Т И Н А В Е Л И К О Г РА Д И Ш Т Е
1. СРЕДЊА ШКОЛА
12220 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ЖИТНИ ТРГ 4, ТЕЛ: 012/663-131
е-mail: direktor@ssvg.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BRVG GA 4R03S
ОПШТИ ТИП
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BRVG SA 4K10S
BRVG SA 3K06S
BRVG SA 3K07S
BRVG SA 3K08S
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД
ТРГОВАЦ
КОНОБАР
КУВАР 1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
12320 ЖАГУБИЦА, ПАРТИЗАНСКА ББ, ТЕЛ: 012/643-232
е-mail: tszagubica@ptt.rs
АУТОМЕХАНИЧАР МАШИНБРАВАР ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
1. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА И МАШИНСКА ШКОЛА
12240 КУЧЕВО, ЖИКЕ ПОПОВИЋА 68, ТЕЛ: 012/852-712; 851-749
е-mail: sskolak@gmail.com
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР ТРГОВАЦ ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 1. СРЕДЊА ШКОЛА „МЛАДОСТ“
12300 ПЕТРОВАЦ, МЛАВСКА 14, ТЕЛ: 012/331-129; 331-756
e-mail: gimnazijamladost@open.telekom.rs
30
30 3 ГОД.
30 /5/
ГИМНАЗИЈА
BRPM GA 4R03S
3 ГОД.
3 ГОД.
О П Ш Т И Н А П Е Т Р О ВА Ц
15
15
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BRKU SA 4L01S
МАШИНБРАВАР АУТОМЕХАНИЧАР
ТРГОВИНА И УГОСТИТЕЉСТВО
BRKU SA 4K05S BRKU SA 3K06S
30 /5/
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BRKU SA 3D27S
BRKU SA 3D20S
15 /2/
15 /3/
ОПШТИНА К УЧЕВО
30 /5/
30 /3/
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BRZG SA 4L01S
КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BRZG SA 3D20S BRZG SA 3D27S 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
BRZG SA 4K03S BRZG SA 4K05S 24
30 /5/ 15 /5/
15 /5/ ОПШТИНА ЖАГУБИЦА
60
ОПШТИ ТИП
90
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BRPM SA 3K06S
ТРГОВАЦ
30/5/
3 ГОД.
89
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BRPM SA 4L01S
BRPM SA 4L05S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР ПРАВНИ ТЕХНИЧАР Г РА Д П О Ж А Р Е В А Ц
1. ПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
12000 ПОЖАРЕВАЦ, СИМЕ СИМИЋА 1, ТЕЛ: 012/222-570
e-mail: pogimnazija@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
BRPO GA 4R04S
BRPO GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
12000 ПОЖАРЕВАЦ, ЈОВАНА ШЕРБАНОВИЋА 6, ТЕЛ: 012/223-389
www.ekonomskapo.edu.rs
e-mail: etskola@ptt.rs
90
90
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
BRPO SB 3B10S
30
30
ПРОИЗВОЂАЧ ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА - СТОЛАР
30 /5/
3 ГОД.
30
30
15 /5/
15 /5/
30 /5/ 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BRPO SB 4K05S
BRPO SB 4K02S
BRPO SB 3K07S
BRPO SB 3K08S
BRPO SB 3K06S ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР КОНОБАР
КУВАР
ТРГОВАЦ ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BRPO SB 4L01S
BRPO SB 4L02S
BRPO SB 4L13S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР
КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
12000 ПОЖАРЕВАЦ, ЛОЛЕ РИБАРА 6-8, ТЕЛ: 012/223-397; 542-625
www.medicinska-pozarevac.edu.rs e-mail: adminmedpo@sbb.rs
ЗДРАВСТВО
BRPO SC 4O13S
BRPO SC 4O05S
BRPO SC 4O09S
BRPO SC 4O12S
BRPO SC 4O02S
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ ЗУБНИ ТЕХНИЧАР
60
30
24
20
30
30
30
30
4. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
12000 ПОЖАРЕВАЦ, ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА 70, ТЕЛ: 012/223-388; 541-156
www.poljsk.edu.rs e-mail: direktor@poljsk.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
BRPO SD 4A03S BRPO SD 4A07S
BRPO SD 4A10S
BRPO SD 4A05S
BRPO SD 3A27S
BRPO SD 3A23S
BRPO SD 3A28S
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ПЕКАP МЕСАР 30 /5/
30 /5/
30 /5/
30 /5/
30 /5/
15 /5/
15 /5/ 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ДOM УЧЕНИКА ШКОЛЕ има ОКО 150 слободних места за ПРИЈЕМ ученика КОЈИ СЕ УПИШУ у први разред средње школе.
5. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
12208 КОСТОЛАЦ, БОЖЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА ББ, ТЕЛ: 012/241-841; 242-132
www.tskostolac.edu.rs
e-mail: tskodirektor@hotmail.com
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
BRPO SE 4C04S
90
РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BRPO SE 4D06S
BRPO SE 4D08S
BRPO SE 3D20S
BRPO SE 3D35S BRPO SE 3D21S
BRPO SE 4D12S МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА АУТОМЕХАНИЧАР МЕХНИЧАР ГАСО И ПНЕУМOЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА БРАВАР ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ
30
30
10 /8/
10 /5/ 10 /5/ 30
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BRPO SE 4E08S
BRPO SE 4E04S
BRPO SE 4E03S BRPO SE 3E17S
BRPO SE 3E15S 30
30
30
15 /5/ 15 /5/ 3 ГОД.
3 ГОД.
60 /5/
30 /5/
3 ГОД.
30 /3/
30 /3/ 3 ГОД.
3 ГОД.
6. ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
12000 ПОЖАРЕВАЦ, ЈОВАНА ШЕРБАНОВИЋА 5, ТЕЛ: 012/513-595; 514-277
е-mail: politehnickas@ptt.rs
САОБРАЋАЈ
BRPO SF 4I01S
BRPO SF 3I11S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈE ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА ВОЗАЧ МОТОРНих ВОЗИЛА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BRPO SF 3Е22S
BRPO SF 3Е15S АУТОЕЛЕКТРИЧАР
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР 7. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
12000 ПОЖАРЕВАЦ, КНЕЗА ЛАЗАРА 1, ТЕЛ: 012/223-396; 226-930
www.mokranjac.rs
e-mail: office@mokranjac.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ САРАДНИК МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ ДИЗАЈНЕР ЗВУКА 8
10
8
91
1 2 . П ОД У Н А ВС К И О К РУ Г
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
1. ГИМНАЗИЈА ВЕЛИКА ПЛАНА
11320 ВЕЛИКА ПЛАНА, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 3, ТЕЛ: 026/514-269; 514-059
e-mail: gimplana@verat.net
ГИМНАЗИЈА
POVP GA 4R04S
POVP GA 4R01S
POVP GA 4R05S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД 2. ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
11320 ВЕЛИКА ПЛАНА, МОМИРА ГАЈИЋА 12, ТЕЛ: 026/514-232; 522-247
www.eusvuk.edu.rs e-mail: eusvuk@verat.net
30
60
30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
POVP SB 4K05S
POVP SB 3K06S
POVP SB 3K12S
POVP SB 3K08S
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
ТРГОВАЦ
КОНОБАР – ОГЛЕД
КУВАР
30
30
24
30
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
POVP SB 4L13S
КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
11320 ВЕЛИКА ПЛАНА, МОМИРА ГАЈИЋА 12, ТЕЛ: 026/514-369; 521-895
е-mail: tehskola@verat.net
24
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
POVP SC 4D06S
POVP SC 3D20S POVP SC 3D21S POVP SC 3D25S МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР БРАВАР ИНСТАЛАТЕР 30
10 10 10 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
30/2/
30/2/
3 ГОД.
30
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
POVP SC 4E08S
POVP SC 3E22S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА АУТОЕЛЕКТРИЧАР
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
POVP SC 3P02S
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
Г РА Д С М Е Д Е Р Е В О
1. ГИМНАЗИЈА
11300 СМЕДЕРЕВО, МОШЕ ПИЈАДЕ 3, ТЕЛ: 026/617-383; 617-384
www.gimnazijasd.edu.rs e-mail: gimnazijasd@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
POSM GA 4R04S
POSM GA 4R01S
ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
24
120
60
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 СМЕДЕРЕВО, ЦРВЕНЕ АРМИЈЕ 156, ТЕЛ: 026/641-360 е-mail: ssekotrgsme1@ptt.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
POSM SB 4K02S
POSM SB 4K04S
POSM SB 4K03S
POSM SB 4K05S
POSM SB 3K08S
POSM SB 3K07S
POSM SB 3K09S
92
ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР
КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР КУВАP КОНОБАР ПОСЛАСТИЧАР 30
30
30
30
30 /5/ 30 /5/ 30 /5/ 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
POSM SB 4L01S
POSM SB 4L10S
POSM SB 4L12S POSM SB 4L09S ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД 3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 СМЕДЕРЕВО, ВУКА КАРАЏИЋА 13, ТЕЛ: 026/617-389; 617-388
е-mail: tehsd@eunet.rs
30
24
24
24
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
POSM SC 4C25S
ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ – ОГЛЕД
24
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
POSM SC 4D06S
POSM SC 4D13S
POSM SC 3D20S
POSM SC 3D21S
POSM SC 3D50S
POSM SC 3D24S
POSM SC 3D43S
POSM SC 3D25S POSM SC 3D27S
POSM SC 3D18S МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ АУТОМЕХАНИЧАР
БРАВАР
ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД
ЗАВАРИВАЧ
МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ ИНСТАЛАТЕР МАШИНБРАВАР АЛАТНИЧАР 30 /3/
30
15/5/
10
20
15 /3/
15/3/
10 15
10 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
POSM SC 4E08S
POSM SC 4E23S
POSM SC 4E02S
POSM SC 3E22S
POSM SC 3E17S
POSM SC 3E16S
POSM SC 3E15S POSM SC 4E24S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ
АУТОЕЛЕКТРИЧАР ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД 30
30
30/3/
30
30/3/
15/3/ 15 20
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
POSM SC 4I01S
POSM SC 3I11S
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 60 /5/
30 /5/
3 ГОД.
20
1 ГОД.
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД
4. ТЕКСТИЛНО-ТЕХНОЛОШКА И ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ДЕСПОТ ЂУРАЂ“
11300 СМЕДЕРЕВО, 17. ОКТОБРА 40, ТЕЛ: 026/640-930
е-mail: skola@despot.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
POSM SD 4A10S
POSM SD 4A03S
POSM SD 4A07S
POSM SD 3A23S
POSM SD 3A28S
POSM SD 3A27S ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
ПЕКАР МЕСАР
ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 30 /2/
30 /2/
30 /2/
30 /3/
30 /2/
30 /2/ 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
POSM SD 4F34S ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ POSM SD 4G03S
POSM SD 3G17S
ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ
МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД 5. МУЗИЧКА ШКОЛА „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“
13000 СМЕДЕРЕВО, МИЛОША ВЕЛИКОГ 8, ТЕЛ: 026/222-534; 641-330
www.mskos.edu.rs e-mail: mskos@open.telekom.rs
30 /2/
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
30 /2/
24 3 ГОД.
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
МУЗИЧКИ САРАДНИК МУЗИЧКИ САРАДНИК – ЕТНОМУЗИКОЛОГ 10
10
5
93
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПА ЛАНКА
1. ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ВУКА КАРАЏИЋА 18, ТЕЛ: 026/311-057; 321-631
www.palanackagimnazija.edu.rs e-mail: gimnazia@eunet.rs
ГИМНАЗИЈА
POSP GA 4R04S
POSP GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
2. МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „ГОША“
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ИНДУСТРИЈСКА 66, ТЕЛ: 026/317-310
e-mail: skolagosa@open.telekom.rs
60
90
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
POSP SB 4D06S
POSP SB 3D50S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД
30 /5/
20
3 ГОД.
24
30 /5/
20
15 /5/ 15 /5/ 3 ГОД.
3 ГОД.
30
3 ГОД.
30
15 15 30
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
POSP SB 4E26S POSP SB 4E08S
POSP SB 4E21S POSP SB 3E15S
POSP SB 3E17S
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ САОБРАЋАЈ
POSP SB 3I11S
ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 3. СРЕДЊА ШКОЛА „ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ“
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ГЛАВАШЕВА 81, ТЕЛ: 026/322-137; 313-955
е-mail: sszdam@verat.net
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
POSP SC 4A10S
POSP SC 3A28S
POSP SC 3A23S POSP SC 4A12S
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАСТВО
POSP SC 4F34S POSP SC 4F02S
POSP SC 4F12S ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР МЕСАР ПЕКАР TEХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ 30
30
30
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
POSP Sc 4O05S POSP Sc 4O06S 94
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
30
30
1 3 . З Л АТ И Б О Р С К И О К Р У Г
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА АРИЉЕ
1. СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ АХИЛИЈЕ“
31230 АРИЉЕ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 40, ТЕЛ: 031/891-427; 891-338
www.tehskola.edu.rs е-mail: sssahilije@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
ZLAR GA 4R03S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
1. ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
31250 БАЈИНА БАШТА, ВУКА КАРАЏИЋА 32, ТЕЛ: 031/861-665
е-mail: josifpancic@open.telekom.rs
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31250 БАЈИНА БАШТА, ВУКА КАРАЏИЋА 32, ТЕЛ: 031/863-265
е-mail: sstehskobab1@ptt.rs
ZLBB SB 4D06S
ZLBB SB 3D20S
ZLBB SB 3D36S
ZLBB SB 3D19S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ АУТОЛИМАР
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА
30
10 /5/
10 /5/
10 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
15
15
3 ГОД.
3 ГОД.
30
30
15 /5/
15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZLBB SB 4K02S
ZLBB SB 4K05S
ZLBB SB 3K08S
ZLBB SB 3K07S
ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
КУВАР
КОНОБАР
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31260 КОСЈЕРИЋ, СВЕТОСАВСКА 39, ТЕЛ: 031/781-645
е-mail: sstehskokos2@ptt.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZLKO SA 4Е08S
60
30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
30
24
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLBB SB 3E15S
ZLBB SB 3E18S
30
ГИМНАЗИЈА
ZLBB GA 4R01S
ZLBB GA 4R04S
30
О П Ш Т И Н А БА Ј И Н А БА Ш ТА
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZLAR SА 4L01S
ZLar Sa 4L09S
10 /5/
10 /5/
10
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
ZLAR SA 4G03S
АУТОМЕХАНИЧАР
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
МЕХАНИЧАР РАДНИХ МАШИНА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZLAR SА 4E04S
60
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLAR SA 3D20S
ZLAR SА 3D36S
ZLAR SА 3D40S
ОПШТИ ТИП
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДИМИНИСТРАЦИЈА
ZLKO SA 4L01S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
60
95
О П Ш Т И Н А Н О ВА ВА Р О Ш
1. ГИМНАЗИЈА „ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ“
31320 НОВА ВАРОШ, ПРОТЕ ЈЕВСТАТИЈА 30, ТЕЛ: 033/61-079
е-mail: gimpivo@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
ZLNV GA 4R04S
ZLNV GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31320 НОВА ВАРОШ, ПРОТЕ ЈЕВСТАТИЈА 26, ТЕЛ: 033/61-150; 62-198
е-mail: tskola@beotel.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLNV SB 3D20S
ZLNV SB 3D36S
ZLNV SB 3D44S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
1. ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА“
31210 ПОЖЕГА, ВУКА КАРАЏИЋА 6, ТЕЛ: 031/811-460
www.gimnazijapozega.edu.rs
е-mail: gimpoz@beotel.net
30
30
ГИМНАЗИЈА
ZLPO GA 4R04S
ZLPO GA 4R01S
ZLPO GA 4R05S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД
30
60
30
2. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ЉУБО МИЋИЋ“
31210 ПОЖЕГА, БОЛНИЧКА 2, ТЕЛ: 031/811-131; 816-478
е-mail: ssljumicpoz1@ptt.rs
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
О П Ш Т И Н А П О Ж Е ГА
10 /5/
10 /5/
10
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZLNV SB 4K05S
АУТОМЕХАНИЧАР
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
МЕХАНИЧАР ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZLNV SB 4E08S
30
30
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
ZLPO SB 4A07S
ZLPO SB 4A05S
ZLPO SB 4A01S
ZLPO SB 4A10S
ZLPO SB 4A03S
ZLPO SB 3A15S
ZLPO SB 3A28S
ZLPO SB 3A23S
ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ
ЗООТЕХНИЧАР
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ МЕСАР
ПЕКАР
30 /5/
15 /3/
15 /3/
30
30
30
15 /3/
15 /3/
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ДОМ УЧЕНИКА ШКОЛЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ ЗА 80 УЧЕНИКА; ШКОЛА ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОСЕБНЕ СТИПЕНДИЈЕ
ЗА НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ СМЕРОВИМА; ПРОГРАМОМ СУ ПРЕДВИЂЕНЕ БЕСПЛАТНЕ ПОСЕТЕ
САЈМОВИМА И СТРУЧНИ ИЗЛЕТИ; БЕНЕФИЦИРАН АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ.
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31210 ПОЖЕГА, ВУКА КАРАЏИЋА 6, ТЕЛ: 031/714-134; 811-498
е-mail: tehnicka@beotel.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLPO SC 4D06S
ZLPO SC 4D13S
ZLPO SC 3D36S
ZLPO SC 3D20S
ZLPO SC 3D21S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
БРАВАР
30
30
10 /5/
10 /5/
10 /5/
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZLPO SC 4K05S
96
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
30
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZLPO SC 4L09S
ZLPO SC 4L10S
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
ZLPO SC 3C26S
ЛИВАЦ КАЛУПАР – ОГЛЕД 24 3 ГОД.
ОПШТИНА ПРИБОЈ
1. ГИМНАЗИЈА ПРИБОЈ
31330 ПРИБОЈ, НЕМАЊИНА 37, ТЕЛ: 033/2445-180
е-mail: gimpriboj1@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
ZLPR GA 4R04S
ZLPR GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
2. МАШИНСКО- ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
31210 ПРИБОЈ, ВУКА КАРАЏИЋА 5, ТЕЛ: 033/2452-170; 2452-434
е-mail: metpb@ptt.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
EЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
КУВАР
1. ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА
31300 ПРИЈЕПОЉЕ, 4. ДЕЦЕМБРА ББ, ТЕЛ: 033/710-026
е-mail: prijepoljskag@open.telekom.rs
30
30
3 ГОД.
ГИМНАЗИЈА
ZLPP GA 4R04S
ZLPP GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
31300 ПРИЈЕПОЉЕ, 4. ДЕЦЕМБРА 3, ТЕЛ: 033/710-418
е-mail: ekon.skola1prijepolje@yahoo.com, ekon.skola1prijepolje@hotmail.com
60
60
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZLPP SB 4K02S
ZLPP SB 3K12S
ZLPP SB 3K11S
30
20
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
3 ГОД.
3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
30
30
15 /5/
15 /5/
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZLpr SB 3K08S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZLPR SB 4L01S
30
60
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLPR SB 4D06S
ZLPR SB 4D13S
ZLPR SB 3D36S
ZLPR SB 3D20S
ZLPR SB 4E08S
ZLPR SB 4E21S
ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
КОНОБАР – ОГЛЕД
КУВАР – ОГЛЕД
30 /2/
24
24
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА
ZLPP SB 4L10S
ZLPP SB 4L01S
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31300 ПРИЈЕПОЉЕ, 4. ДЕЦЕМБРА 3, ТЕЛ: 033/710-039
е-mail: teh-skola.prijepolje@beotel.net
24
24
24
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLPP SC 4D06S
ZLPP SC 3D20S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
30
10 /2/
3 ГОД.
97
ZLPP SC 3D19S
ZLPP SC 3D21S
EЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР
МОДЕЛАР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД
30
15 /2/
15 /2/
3 ГОД.
3 ГОД.
40
ОПШТИНА СЈЕНИЦА
1. ГИМНАЗИЈА „ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ“
36310 СЈЕНИЦА, САВЕ КОВАЧЕВИЋА 15, ТЕЛ: 020/741-053
е-mail: gimnazijasjenica@yahoo.com
3 ГОД.
3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
ZLPP SC 4G12S
10 /2/
10 /2/
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZLPP SC 4E08S
ZLPP SC 3E17S
ZLPP SC 3E15S
АУТОЛИМАР
БРАВАР
ГИМНАЗИЈА
ZLSJ GA 4R03S
ОПШТИ ТИП
120
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
36310 СЈЕНИЦА, САВЕ КОВАЧЕВИЋА 15, ТЕЛ: 020/711-048; 741-239 е-mail: tehskosj@verat.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLSJ SB 4D06S
ZLSJ SB 3D20S
ZLSJ SB 3D21S ZLSJ SB 3D19S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
БРАВАР
АУТОЛИМАР 30
10 /2/
10 /2/
10 /1/
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
24 /5/ 3 ГОД.
30
30 /2/ 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
ZLSJ SB 3G17S
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
ZL SJ SB 4A07S ZL SJ SB 3A23S ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
ПЕКАР
САОБРАЋАЈ
ZLSJ SB 4I01S
МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
30
грА Д У Ж И Ц Е
1. УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА
31000 УЖИЦЕ, ТРГ СВЕТОГ САВЕ 6, ТЕЛ: 031/513-140; 513-453 е-mail: uzickagimnazija@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
ZLUZ GA 4R04S
ZLUZ GA 4R01S
ZLUZ GA 4R02S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР – СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ 2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА
31000 УЖИЦЕ, ТРГ СВЕТОГ САВЕ 6, ТЕЛ: 031/513-383; 510-506
е-mail: office@eksue.edu.rs direktor@eksue.edu.rs
90
90
30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZLUZ SB 4L01S
ZLUZ SB 4L09S
ZLUZ SB 4L10S
ZLUZ SB 4L12S
ZLUZ SB 4L11S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД
БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК – ОГЛЕД
60
24
24
24
24
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА УЖИЦЕ
31000 УЖИЦЕ, ТРГ СВЕТОГ САВЕ 34, ТЕЛ: 031/513-137; 512-694 www.medicinskaskolauzice.edu.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ZLUZ SC 4O05S
ZLUZ SC 4O02S
98
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
ЗУБНИ ТЕХНИЧАР
90
30
ZLUZ SC 4O04S
ZLUZ SC 4O09S
ZLUZ SC 4O03S
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР
4.
31000 УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 17, ТЕЛ: 031/514-272; 514-177
е-mail: tgsf@open.telekom.rs
30
30
30
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ“
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
ZLUZ SD 4G12S
МОДЕЛАР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД
20
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
ZLUZ SD 4H26S
ZLUZ SD 3H09S
ZLUZ SD 3H08S
ZLUZ SD 3H16S
ZLUZ SD 3H19S
ZLUZ SD 3H12S
САОБРАЋАЈ
ZLUZ SD 4I01S
ZLUZ SD 4I20S
ZLUZ SD 4I10S
ZLUZ SD 3I11S
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД
ИЗВОЂАЧ ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
ИЗВОЂАЧ ИНСТАЛАТЕРСКИХ И ЗАВРШНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
КЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР
РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ
ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА
24
15
15 /5/
10 /5/
10 /5/
10
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА
ВОЗАЧ МОТОРНих ВОЗИЛА
30
40
30
30 /5/
3 ГОД.
15/5/
15/5/
3 ГОД.
3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
ZLUZ SD 3P02S
ZLUZ SD 3P04S
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
МУШКИ ФРИЗЕР
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
МАНИПУЛАНТ ТЕКСТИЛА ШИВАЧ ТЕКСТИЛА
СЛУХОМ ОШТЕЋЕНИ УЧЕНИЦИ
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
ШИВАЧ ТЕКСТИЛА
6
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
ФРИЗЕР
5. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 УЖИЦЕ, ТРГ СВЕТОГ САВЕ 34, ТЕЛ: 031/513-492; 513-994
www.tehnickaue.edu.rs е-mail: tehnickaue@open.telekom.rs
6
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
ZLUZ SE 4C25S
ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ – ОГЛЕД
24
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLUZ SE 4D06S
ZLUZ SE 4D13S
ZLUZ SE 3D50S
6
6
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД
60
30
20
3 ГОД.
30
24
24
15 /5/
15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZLUZ SE 4E08S
ZLUZ SE 4E26S
ZLUZ SE 4E25S
ZLUZ SE 3E17S
ZLUZ SE 3E16S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
ZLUZ SE 4F33S ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА – ОГЛЕД
СЛУХОМ ОШТЕЋЕНИ УЧЕНИЦИ
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
КЊИГОВЕЗАЦ
20
4
99
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ПОМОЋНИК БРАВАР
МАНИПУЛАНТ У ОБРАДИ МЕТАЛА
ГРАФИЧКИ МАНИПУЛАНТ
4
4
4
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
ПОМОЋНИК КЊИГОВЕСЦА
4
3 ГОД.
У УЖИЦУ СЕ НАЛАЗИ ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У УЛИЦИ МИЛОША МАРКОВИЋА 116, ДОМ УЧЕНИКА ЗА ДЕЦУ И
ОМЛАДИНУ „ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ“У УЛИЦИ НЕМАЊИНА 52 И ДОМ УЧЕНИКА ЗА СЛУШНО ОШТЕЋЕНУ ДЕЦУ „МИОДРАГ
МАТИЋ“, У УЛИЦИ ДРАГИШЕ ЛАПЧЕВИЋА 1. БРОЈ СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИШУ У ПРВИ
РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА У УЖИЦУ УТВРЂУЈУ ДОМОВИ УЧЕНИКА.
6. УМЕТНИЧКА ШКОЛА
31000 УЖИЦЕ, НЕМАЊИНА 52, ТЕЛ: 031/523-587; 518-982
е-mail: eduart@open.telekom.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
ГРНЧАР
ЛИВАЦ УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА
КОНЗЕРВАТОР КУЛТУРНИХ ДОБАРА
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ 7. МУЗИЧКА ШКОЛА „ВОЈИСЛАВ - ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ“
31000 УЖИЦЕ, ТРГ СВЕТОГ САВЕ 8, ТЕЛ: 031/512-722
e-mail: konjovicue@ptt.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
МУЗИЧКИ САРАДНИК
ДИЗАЈНЕР ЗВУКА
10
8
8
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
1. УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
31310 ЧАЈЕТИНА, СЕРДАРА МИЋИЋА 5, ТЕЛ: 031/831-184
е-mail: srednaskolcaj@ptt.rs
7
7
7
10
10
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZLCA SA 4K03S
ZLCA SA 4K10S
ZLCA SA 3K11S
ZLCA SA 3K12S
ЕКОНОМИЈА
ZLca Sa 4L01S
100
КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД
КУВАР – ОГЛЕД
КОНОБАР – ОГЛЕД
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
30 /5/
24
12 /5/
12 /5/
30
3 ГОД.
3 ГОД.
1 4 . К ОЛ У БА РС К И О К РУ Г
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
град В А Љ Е В О
1. ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 ВАЉЕВО, ВУКА КАРАЏИЋА 3, ТЕЛ: 014/221-622; 227-927
www.valjevskagimnazija.edu.yu е-mail: gimvaljevo@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
KOVA GA 4R04S
KOVA GA 4R01S
ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ
ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ВАЉЕВО“
14000 ВАЉЕВО, ДАНИЧИЋЕВА 1, ТЕЛ: 014/221-462; 221-450
е-mail: ekonomska.valjevo@gmail.com ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
KOVA SB 4K05S
KOVA SB 4K04S
KOVA SB 3K08S
KOVA SB 3K07S
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР
КУВАР КОНОБАР
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД КОНФЕКЦИОНАР – КРОЈАЧ 3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР МИША ПАНТИЋ“
14000 ВАЉЕВО, КАРАЂОРЂЕВА 118, ТЕЛ: 014/221-265; 225-670; 221-529
е-mail: medicinskavaljevo@gmail.com
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР МУШКИ ФРИЗЕР 4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА 14000 ВАЉЕВО, КОСТЕ АБРАШЕВИЋА 1, ТЕЛ: 014/221-602; 222-098
е-mail: tehnskola@sbb.rs
30 /5/ 3 ГОД.
90
30
30
30
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
48
60
24
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KOVA SC 4O05S
KOVA SC 4O06S
KOVA SC 4О10S
KOVA SC 4О07S
KOVA SC 3P02S
KOVA SC 3P04S
3 ГОД.
3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
KOVA SB 3G06S
30
30
30 /5/ 30 /5/
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KOVA SB 4L09S
KOVA SB 4L01S
KOVA SB 4L13S
20
24
60
90
15 /5/
15 /5/ 3 ГОД.
3 ГОД.
30
30
10 /5/ 10 /5/ 10 /5/ 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
20
24
15 /5/ 15 /5/ 3 ГОД.
3 ГОД.
30 /2/
15
15
3 ГОД.
3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KOVA SD 4D06S
KOVA SD 4D13S
KOVA SD 3D20S
KOVA SD 3D25S
KOVA SD 3D27S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ АУТОМЕХАНИЧАР ИНСТАЛАТЕР
МАШИНБРАВАР ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KOVA SD 4E24S
KOVA SD 4E26S
KOVA SD 3E15S
KOVA SD 3E17S
АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР ЕЛЕКТОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
KOVA SD 4H02S
KOVA SD 3H12S
KOVA SD 3H19S
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСКОГРАДЊУ ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА
РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ
101
САОБРАЋАЈ
KOVA SD 4I20S
KOVA SD 4I01S
ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ
5. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА сА ДОМОМ УЧЕНИКА „ВАЉЕВО“
14000 ВАЉЕВО, ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 54, ТЕЛ: 014/221-557; 223-112
www.poljoprivrednaskola.edu.rs е-mail: poljskolava@open.telekom.rs
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ
МЕСАР ПЕКАР РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ 6. МУЗИЧКА ШКОЛА „ЖИВОРАД ГРБИЋ“
14000 ВАЉЕВО, КАРАЂОРЂЕВА 122, ТЕЛ: 014/222-267; 291-535
www.msgrbic.va.edu.rs е-mail: grbicz@ptt.rs
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
МУЗИЧКИ САРАДНИК
1. СРЕДЊА ШКОЛА „17. СЕПТЕМБАР“
14224 ЛАЈКОВАЦ, ВУКА КАРАЏИЋА 19, ТЕЛ: 014/3431-145; 72-121
e-mail: skolala@ptt.rs
KOLA SA 4D06S
KOLA SA 3D21S
KOLA SA 3D20S
KOLA SA 3D24S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
БРАВАР
АУТОМЕХАНИЧАР ЗАВАРИВАЧ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ОПШТИНА МИОНИЦА
1. СРЕДЊА ШКОЛА
14242 МИОНИЦА, КНЕЗА ГРБОВИЋА ББ, ТЕЛ: 014/62-120; 62-139
e-mail: srednjaskolamionica@gmail.com
30
КУВАР КОНОБАР
15 15
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KOMI SA 4L01S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
30
ОПШТИНА ЉИГ
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА“
14240 ЉИГ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 28, ТЕЛ: 014/3445-173; 3443-653
е-mail: sslukspalji1@ptt.rs
60
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
KOMI SA 3K08S
KOMI SA 3K07S
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
30
10 /5/ 10 /5/ 10
ЕЛЕКТРОТЕХНИКA
KOLA SA 4L01S
15 /5/
15
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KOLA SA 4E08S
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
О П Ш Т И Н А Л А Ј К О ВА Ц
60
30 /3/
30 /3/
30 /3/
15 /5/
15 /5/ 30 /5/
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
30
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
KOVA SE 4A03S
KOVA SE 4A10S
KOVA SE 4A07S
KOVA SE 4A05S
KOVA SE 3A28S
KOVA SE 3A23S
KOVA SE 3A15S
3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
KOVA SD 4F15S
20
30
ГИМНАЗИЈА
KOLJ GA 4R03S
102
ОПШТИ ТИП
30
3 ГОД.
3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KOLJ SА 3D20S
KOLJ SА 3D21S АУТОМЕХАНИЧАР БРАВАР ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР КУВАР КОНОБАР
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
1. СРЕДЊА ШКОЛА
14253 ОСЕЧИНА, БРАЋЕ НЕДИЋ 32, ТЕЛ. 014/451-101
e-mail: osbnedic1@open.telekom.rs
КУВАР
КОНОБАР
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД
1. ГИМНАЗИЈА „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“
14210 УБ, ВУКА КАРАЏИЋА 15, ТЕЛ: 014/414-492
е-mail: gimub@ptt.rs
ОПШТИ ТИП
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ“
14210 УБ, ВУКА КАРАЏИЋА 15, ТЕЛ: 014/411-149; 410-433
е-mail: ssubub2@ptt.rs, skolaub@open.telekom.rs
24
60
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KOUB SB 4D12S
KOUB SB 3D27S
KOUB SB 3D39S
3 ГОД.
3 ГОД.
ГИМНАЗИЈА
KOUB GA 4R03S
15 15
30
ОПШТИНА УБ
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KOOS SA 4L13S
30
15 /5/ 15 /5/ ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
KOOS SA 3K08S
KOOS SA 3K07S
KOOS SA 4K05S
3 ГОД.
3 ГОД.
ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
KOLJ SА 4K05S
KOLJ SА 3K08S
KOLJ SА 3K07S
15
15 ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ
МАШИНБРАВАР
МЕХАНИЧАР ПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
30
15 /5/
15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
30
30
15 /5/
15
3 ГОД.
3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
KOUB SB 4K05S
KOUB SB 4K02S
KOUB SB 3K08S
KOUB SB 3K07S
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
КУВАР
КОНОБАР
103
1 5 . М АЧ ВА Н С К И О К Р У Г
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
О П Ш Т И Н А Б О ГАТ И Ћ
1. „МАЧВАНСКА СРЕДЊА ШКОЛА“
15350 БОГАТИЋ, ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА 1, ТЕЛ: 015/7786-412; 7786-202
е-mail: srednjabogatic@gmail.com
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
MABO SA 4A07S
КУВАР – ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 30 ОПШТИНА ВЛА ДИМИРЦИ
15225 ВЛАДИМИРЦИ, СВЕТОГ САВЕ ББ, ТЕЛ: 015/513-245; 514-506
www.scvladimirci.org е-mail: posavotamnavska@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MAVL SA 4D06S
MAVL SA 3D20S
MAVL SA 3D25S
КУВАР ПОСЛАСТИЧАР
KOНОБАР
ТРГОВАЦ
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАР
О П Ш Т И Н А К О Ц Е Љ Е ВА
1. СРЕДЊА ШКОЛА
15220 КОЦЕЉЕВА, ДОСИТЕЈЕВА 1, ТЕЛ: 015/556-395; 556-315
е-mail: sredskolkoc@open.telekom.rs
30 /5/
15
15
30
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
30 /5/
30
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MAKO SA 4D06S
MAKO SA 3D25S
MAKO SA 3D20S
MAKO SA 3D27S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ИНСТАЛАТЕР
АУТОМЕХАНИЧАР
МАШИНБРАВАР
30
10 10 10
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MAKO SA 4L01S
3 ГОД.
3 ГОД.
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
MAVL SA 4H23S
30 /5/
15 /5/ 15 /5/ ЕКОНОМИЈА, ПРАВО, АДМИНИСТРАЦИЈА
MAVL SA 4L01S
MAVL SA 4L05S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ АУТОМЕХАНИЧАР ИНСТАЛАТЕР ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MAVL SA 3K08S
MAVL SA 3K09S
MAVL SA 3K07S
MAVL SA 3K06S
3 ГОД.
30
30
1. ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА ШКОЛА
24 ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР
3 ГОД.
3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
MABO SA 4I01S
30
15 /2/ 15 /2/
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MABO SA 4L01S
MABO SA 4L02S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ АУТОМЕХАНИЧАР ИНСТАЛАТЕР
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MABO SA 3K11S
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MABO SA 4D06S
MABO SA 3D20S
MABO SA 3D25S
ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
30
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
MAKO SA 3P02S
MAKO SA 3P04S
104
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР МУШКИ ФРИЗЕР 15 /3/
15 /2/ 3 ГОД.
3 ГОД.
ОПШТИНА КРУПАЊ
1. СРЕДЊА ШКОЛА
15314 КРУПАЊ, ВУКА КАРАЏИЋА 16, ТЕЛ: 015/581-143; 582-992
www.tskrupanj.edu.rs е-mail: srednjaskola.krupanj@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
MAKR GA 4R03S
ОПШТИ ТИП
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MAKR SА 3D25S
MAKR SА 3D20S
ИНСТАЛАТЕР
АУТОМЕХАНИЧАР ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
1. ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“
15300 ЛОЗНИЦА, ГИМНАЗИЈСКА 5, ТЕЛ: 015/875-923; 878-635
www.loznickagimnazija.edu.rs е-mail: gimnazijavuk@open.telekom.rs
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД
2. СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
15300 ЛОЗНИЦА, ТРГ ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 4, ТЕЛ: 015/876-054; 876-055
е-mail: esloznica@sezampro.rs
30
60
90
30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MALO SB 4K02S
MALO SB 4K05S
MALO SB 4K03S
MALO SB 3K08S
MALO SB 3K09S
MALO SB 3K06S
ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
КУВАР
ПОСЛАСТИЧАР
ТРГОВАЦ 30
30
30
15 /5/
15 /5/
30 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MALO SB 4L01S
MALO SB 4L02S
MALO SB 4L05S
MALO SB 4L13S
MALO SB 4L09S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР
ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
30
30
30
24
24
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ПРИПРЕМАЧ НАМИРНИЦА
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
15300 ЛОЗНИЦА, ТРГ ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 3, ТЕЛ: 015/884-824;878-570
е-mail: tehnicka@ptt.rs tehnicka.lo@open.telekom.rs
3 ГОД.
3 ГОД.
ГИМНАЗИЈА
MALO GA 4R04S
MALO GA 4R01S
MALO GA 4R05S 30
15 /5/ 15
ОПШТИНА ЛОЗНИЦА
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА
MAKR SA 4L01S
15
15 /5/
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
MAKR SА 4E08S
MAKR SА 3E17S
MAKR SА 3E18S
30
10
2 ГОД.
30
15 /5/ 15 /5/
15 /5/ 15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MALO SC 4D06S
MALO SC 3D36S
MALO SC 3D25S
MALO SC 3D20S
MALO SC 3D19S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
ИНСТАЛАТЕР АУТОМЕХАНИЧАР АУТОЛИМАР
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
MALO SC 4E08S
MALO SC 4E02S
MALO SC 4E06S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА
30
30
30
105
MALO SC 3E17S MALO SC 3E22S
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
АУТОЕЛЕКТРИЧАР ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ
ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА КЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР 4. СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
15300 ЛОЗНИЦА, САВЕ КОВАЧЕВИЋА 1, ТЕЛ: 015/882-086;878-180
е-mail: svetisavalo@open.telekom.rs
30
15 /5/
15 3 ГОД.
3 ГОД.
ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
MALO SD 4A10S
3 ГОД.
3 ГОД.
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
MALO SC 4H02S
MALO SC 3H12S
MALO SC 3H16S
15 15 /5/ ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
30
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
MALO SD 4F13S
MALO SD 4F35S
MALO SD 4F34S
ТЕХНИЧАР ПРИПРЕМЕ ГРАФИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
30
30
30
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
MALO SD 3P02S
MALO SD 3P04S
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
МУШКИ ФРИЗЕР
15 /5/
15 /5/
ЗДРАВСТВО
MALO Sd 4O05S
MALO Sd 4O10S
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
15320 ЉУБОВИЈА, ДРИНСКА ББ, ТЕЛ: 015/561-868;561-773
е-mail: vkaradzic@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
MALJ GA 4R03S
60
30
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
ОПШТИ ТИП 60
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MALJ SA 3K06S
MALJ SA 3K08S
MALJ SA 3K07S
ТРГОВАЦ
КУВАР
КОНОБАР
30 /3/
15 /3/
15 /3/
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 30
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
1. СРЕДЊА ШКОЛА
15318 МАЛИ ЗВОРНИК, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 12, ТЕЛ: 015/471-003; 427-277
е-mail: srednjamz@ptt.rs, ssmzvornik@nadlanu.com
ГИМНАЗИЈА
MAMZ GA 4R03S
ОПШТИ ТИП 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MAMZ SA 4K05S
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР 30
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 30
ЕКОНОМИЈА
MAMZ SA 4L01S 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MALJ SA 4L01S
3 ГОД.
3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
MAMZ SA 3P02S MAMZ SA 3P04S 106
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР МУШКИ ФРИЗЕР
15 /5/
15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
ОПШТИНА ШАБАЦ
1. ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА
15000 ШАБАЦ, МАСАРИКОВА 13, ТЕЛ: 015/360-571; 360-570
www.sabackagimnazija.edu.rs е-mail: sabackagimnazia@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
MASA GA 4R05S
MASA GA 4R04S
MASA GA 4R01S
ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
15000 ШАБАЦ, МАСАРИКОВА 29, ТЕЛ: 015/350-272; 350-274
www.ekonomskasabac.znanje.info е-mail: etss@eunet.rs
ТРГОВИНА И УГОСТИТЕЉСТВО
MASA SB 3K06S
MASA SB 3K07S
MASA SB 3K08S
MASA SB 3K09S
MASA SB 4K03S
MASA SB 4K02S
ЕКОНОМИЈА
MASA SB 4L01S
MASA SB 4L10S
MASA SB 4L05S
MASA SB 4L02S
MASA SB 4L13S
MASA SB 4L09S
ТРГОВАЦ КОНОБАР КУВАР ПОСЛАСТИЧАР КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД 3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР АНДРА ЈОВАНОВИЋ“
15000 ШАБАЦ, ЦАРА ДУШАНА 9, ТЕЛ: 015/342-175; 342-177
е-mail: medison@ptt.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
MASA SC 4O02S
MASA SC 4O09S
MASA SC 4O05S
MASA SC 4O07S
MASA SC 4O03S
ЗУБНИ ТЕХНИЧАР ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
САНИТАРНО ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР 4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
15000 ШАБАЦ, БАЊИЧКИХ ЖРТАВА 2, ТЕЛ: 015/341-031; 341-028
www.tehskolasabac.edu.rs е-mail: skolateh@ptt.rs
30 /5/ 30 /5/ 15 /5/ 15 /5/
30 30
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
30
48
30
30
24
24
30
30
90
30
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MASA SD 4D06S
MASA SD 3D50S
MASA SD 3D20S
MASA SD 3D36S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД АУТОМЕХАНИЧАР МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ 30
20 15 /5/ 15
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
20
30
30 /5/ 30 3 ГОД.
3 ГОД.
30
15
15 3 ГОД.
3 ГОД.
30
30 /5/
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
MASA SD 4E24S
MASA SD 4E23S
MASA SD 3E17S
MASA SD 3E22S
АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА РАСХЛАДНЕ И ТЕРМИЧКЕ УРЕЂАЈЕ
АУТОЕЛЕКТРИЧАР
ГРАЂЕВИНАРСТВО
MASA SD 4H02S
MASA SD 3H16S
MASA SD 3H19S
24
30
60 /5/
90 /5/
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСКОКОГРАДЊУ КЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР
РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ САОБРАЋАЈ
MASA SD 4I01S
MASA SD 3I11S
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
107
5. СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
15000 ШАБАЦ, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 10, ТЕЛ: 015/352-730; 352-766
е-mail: hemtehskola@eunet.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
MASA SE 4F35S
MASA SE 4F13S
MASA SE 4F34S
ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ ТЕХНИЧАР ПРИПРЕМЕ ГРАФИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
30
30
30 /5/
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
MASA SE 4C25S
ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ – ОГЛЕД
24
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
MASA SE 3P02S
MASA SE 3P04S
MASA SE 3P03S
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР МУШКИ ФРИЗЕР МАНИКИР И ПЕДИКИР 30 /5/
15 15 6. СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА – ШАБАЦ
15000 ШАБАЦ, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 58, ТЕЛ: 015/344-583; 344-577
е-mail: sredpoljskola@ptt.rs
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
MASA SF 4A07S
MASA SF 4A03S
MASA SF 4A10S
MASA SF 4A05S
MASA SF 3A19S
MASA SF 3A23S
MASA SF 3A26S
ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ
ЦВЕЋАР – ВРТЛАР
ПЕКАР
ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА
60
30
30
30
30
15 /5/ 15 3 ГОД.
3 ГОД.
10 1 ГОД.
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ОСПОСОБЉАВAЊЕ ЗА РАД – МАНИПУЛАНТ У ПРОИЗВОДЊИ БИЉА
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ, УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 58, ИМА ОКО 30 СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА
УЧЕНИКЕ КОЈИ СЕ УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ.
7. МУЗИЧКА ШКОЛА „МИХАИЛО ВУКДРАГОВИЋ“
15000 ШАБАЦ, МАСАРИКОВА 35, ТЕЛ: 015/350-282; 344-946
е-mail: sksabac@eunet.rs
КУЛТУРА И УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ САРАДНИК
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
8. ШКОЛА ЗА УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ
15000 ШАБАЦ, ДОБРОПОЉСКА 5, ТЕЛ: 015/342-174;342-331
www.suz.edu.rs е-mail: info@suz.edu.rs
10
20
КУЛТУРА И УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
АРАНЖЕР КЛЕСАР
СТИЛСКИ КРОЈАЧ ФИРМОПИСАЦ КАЛИГРАФ
ГРНЧАР
ДРВОРЕЗБАР
ЈУВЕЛИР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА
ГРАВЕР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА КОНЗЕРВАТОР КУЛТУРНИХ ДОБАРА – ПОЗЛАТАР КОНЗЕРВАТОР КУЛТУРНИХ ДОБАРА – ПРЕПАРАТОР ЗИДНОГ И
ШТАФЕЛАЈНОГ СЛИКАРСТВА 108
7
7
14
7
7
7
14
7
7
7
1 6 . РА С И Н С К И О К Р У Г
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
О П Ш Т И Н А А Л Е К СА Н Д Р О ВА Ц
1. СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ ТРИФУН“
37230 АЛЕКСАНДРОВАЦ, КРУШЕВАЧКА 8-10, ТЕЛ: 037/751-117; 752-018
е-mail: pts_s_trifun@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
RAAL GA 4R03S
ОПШТИ ТИП
60
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
RAAL SA 4A03S
RAAL SA 4A30S
RAAL SA 4A10S
RAAL SA 3A27S
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ВИНОГРАДАР – ВИНАР – ОГЛЕД
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RAAL SA 4D06S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
30
ОПШТИНА БРУС
1. СРЕДЊА ШКОЛА
37220 БРУС, БРАТИСЛАВЕ ПЕТРОВИЋ 69, ТЕЛ: 037/825-167; 037/827-726
е-mail: srskolabrus@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
RABR GA 4R03S
30
20
30
30 /5/
ОПШТИ ТИП
60
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
RABR SA 4K05S
RABR SA 4K04S
RABR SA 3K07S
RABR SA 3K08S
RABR SA 3K09S
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР КОНОБАР
КУВАР
ПОСЛАСТИЧАР
30 /5/
30
10 /5/
10 /5/
10 /5/ 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RABR SA 4L01S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
30 /5/
О П Ш Т И Н А ВА Р ВА Р И Н
1. СРЕДЊА ШКОЛА
37260 ВАРВАРИН, СВЕТОГ САВЕ 6, ТЕЛ: 037/788-369 е-mail: sskolavarvarin@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
RAVA GA 4R04S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RAVA SA 4D06S
RAVA SA 3D20S
RAVA SA 3D21S
RAVA SA 3D25S
RAVA SA 3D36S
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР Г РА Д К Р У Ш Е В А Ц
1. ГИМНАЗИЈА
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
30 /5/
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RAVA SA 4L01S
30 /5/
15 /5/
15
15
15 /5/
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
RAVA SA 4F34S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
БРАВАР
ИНСТАЛАТЕР МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ 30 /5/
37000 КРУШЕВАЦ, ТОПЛИЧИНА 1, ТЕЛ: 037/427-208; 427-179 е-mail: gimnazijaks@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
24
109
RAKR GA 4R05S
RAKR GA 4R04S
RAKR GA 4R01S
ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
30
90
120
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
37000 КРУШЕВАЦ, ЧЕХОВЉЕВА 1, ТЕЛ: 037/429-658; 443-164; е-mail: ekotrg@ptt.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
RAKR SB 3K06S
ТРГОВАЦ RAKR SB 4L01S
RAKR SB 4L05S
RAKR SB 4L02S
RAKR SB 4L09S
RAKR SB 4L10S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
37000 КРУШЕВАЦ, ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 22, ТЕЛ: 037/430-039; 440-319
е-mail: medicinskaskolakrusevac@gmail.com
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
37000 КРУШЕВАЦ, ЧЕХОВЉЕВА 1, ТЕЛ: 037/429-657; 417-700
е-mail: office@tehnicka-skola.edu.rs
ТЕХНИЧАР ЗА ФИНАЛНУ ОБРАДУ ДРВЕТА
ПРОИЗВОЂАЧ ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА
ТАПЕТАР – ДЕКОРАТЕР
ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ
ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА
КЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР
МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ – ОГЛЕД
5. ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
37000 КРУШЕВАЦ,ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА ББ, ТЕЛ: 037/439-741; 439-416
е-mail: htsks@ptt.rs
30
30
90
30
30
15 /5/
15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
60
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
RAKR SD 4H02S
RAKR SD 4H05S
RAKR SD 3H12S
RAKR SD 3H16S
RAKR SD 3H24S
60
60
30
24
24
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
RAKR SD 4G03S
3 ГОД.
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
RAKR SD 4B05S
RAKR SD 3B10S
RAKR SD 3B11S
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
RAKR SC 4O09S
RAKR SC 4O10S
RAKR SC 4O05S
RAKR SC 4О12S 30 /3/
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
60
30
15 /5/
15 /5/
20
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
60 /5/
30
30 /5/
30
3 ГОД.
3 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
RAKR SE 4A10S
RAKR SE 4A12S
RAKR SE 3A27S
RAKR SE 3A23S
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ
ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
ПЕКАР
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
RAKR SE 4F34S
RAKR SE 4F35S
RAKR SE 4F03S
RAKR SE 4F02S
RAKR SE 4F15S
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ
ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ
ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ 30
30
30
30
30
ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
RAKR SE 3K12S
RAKR SE 3K11S
КОНОБАР – ОГЛЕД
КУВАР – ОГЛЕД 24
24
3 ГОД.
3 ГОД.
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „Пане ЂУКИЋ ЛИМАР“ У УЛИЦИ ЛУКЕ ИВАНОВИЋА 11, ИМА ОКО 40 МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ
УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ КРУШЕВЦА
110
6. МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
37000 КРУШЕВАЦ,ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 26, ТЕЛ: 037/427-508; 448-810; 448-811
е-mail: mesmesks@gmail.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RAKR SF 4D08S
RAKR SF 4D06S
RAKR SF 4D13S
RAKR SF 3D37S
RAKR SF 3D20S
RAKR SF 3D36S
RAKR SF 3D25S
RAKR SF 3D21S
RAKR SF 3D18S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
МЕХАНИЧАР МЕДИЦИНСКЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ ИНСТАЛАТЕР
БРАВАР
АЛАТНИЧАР 30
30
30
15 /5/
30 /5/
15 /5/ 10 /5/
10 /5/ 10 /5/ 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
АУТОЕЛЕКТРИЧАР ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР
30
30
30
15
30
15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈ ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 30 /3/
30 /5/
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
RAKR SF 4E04S
RAKR SF 4E23S
RAKR SF 4E08S
RAKR SF 3E17S
RAKR SF 3E22S
RAKR SF 3E15S
САОБРАЋАЈ
RAKR SF 4I01S
RAKR SF 3I11S
7. МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН ХРИСТИЋ“
37000 КРУШЕВАЦ, ЧУПИЋЕВА 25, ТЕЛ: 037/427-566; 440-247
е-mail: stevanhristic2@gmail.com
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ САРАДНИК
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
10
10
8. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ“
37000 КРУШЕВАЦ, ЛУКЕ ИВАНОВИЋА 17, ТЕЛ: 037/446-700
е-mail: kneginjamilica@open.telekom.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД
ПОМОЋНИК КАРТОНАЖЕРА
КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ
ПЕКАР
ЦВЕЋАР – ВРТЛАР
1. ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“
37240 ТРСТЕНИК, ВУКА КАРАЏИЋА 11, ТЕЛ: 037/711-844; 713-665
е-mail: gimvkts@open.telekom.rs
4
3 ГОД.
6
6
3 ГОД.
2 ГОД.
ГИМНАЗИЈА
RATS GA 4R04S
RATS GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
37240 ТРСТЕНИК, ВУКА КАРАЏИЋА 11, ТЕЛ: 037/711-842; 711-845; 711-843
е-mail: tehnickats@gmail.com
3 ГОД.
ОПШТИНА ТРСТЕНИК
4
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
1 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
30
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
60
60
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RATS SB 4D15S
ТЕХНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ
30
111
RATS SB 4D06S
RATS SB 4D13S
RATS SB 3D50S
RATS SB 3D20S
RATS SB 3D43S RATS SB 3D36S
RATS SB 3D21S
RATS SB 3D24S
30
30
20
10 /3/
15
15 /3/
10
10
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
RATS SB 4E08S
RATS SB 4E26S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД
АУТОМЕХАНИЧАР
МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
БРАВАР
ЗАВАРИВАЧ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД
30
24
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RATS SB 4L01S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
30
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛАУ УЛИЦИ ДАМЈАНА МАКСИЋА 2, ИМА ОКО 70 МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ
УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА
О П Ш Т И Н А Ћ И Ћ Е ВА Ц
1. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ЋИЋЕВАЦ, КАРАЂОРЂЕВА ББ, ТЕЛ: 037/811-367
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
RACI SA 3K06S
ТРГОВАЦ
30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RACI SA 4L01S
112
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
30
3 ГОД.
1 7 . М О РА В И Ч К И О К Р У Г
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
О П Ш Т И Н А Г О Р Њ И М И Л А Н О ВА Ц
1. ГИМНАЗИЈА „ТАКОВСКИ УСТАНАК“
32300 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, МИЛОША ВЕЛИКОГ 11, ТЕЛ: 032/711-180; 713-435
е-mail: gimnazgm@eunet.rs
ГИМНАЗИЈА
MOGM GA 4R03S
MOGM GA 4R01S
MOGM GA 4R03e
ОПШТИ ТИП
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ОПШТИ ТИП – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВАЧКА ШКОЛА „КЊАЗ МИЛОШ“
32300 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, ВУКА КАРАЏИЋА 1, ТЕЛ: 032/713-322; 720-810
www.etsgm.edu.rs е-mail: etsgm@open.telekom.rs,
ТРГОВИНА, УГOСTИTEЉСTВO И TУРИЗAM
MOGM SB 4K05S
TУРИСTИЧКИ TEХНИЧAР
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН ЖУЈОВИЋ“
32300 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, ВУКА КАРАЏИЋА 3, ТЕЛ: 032/710-597; 713-320
е-mail: tehgmil@open.telekom.rs
MOGM SC 4D06S
MOGM SC 3D25S
MOGM SC 3D20S
MOGM SC 3D21S
MAШИНСКИ TEХНИЧAР ЗA КOMПJУTEРСКO КOНСTРУИСAЊE
ИНСТАЛАТЕР
АУТОМЕХАНИЧАР
БРАВАР
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
32250 ИВАЊИЦА, 13. СЕПТЕМБРА 58, ТЕЛ: 032/661-116; 664-646
www.gimnazija-ivanjica.edu.rs е-mail: ivanjickagimnazija@open.telekom.rs
24
15
15 3 ГОД.
3 ГОД.
30
ГИМНАЗИЈА
MOIV GA 4R03S
ОПШТИ ТИП
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
32250 ИВАЊИЦА, МИЋЕ МАТОВИЋА 2, ТЕЛ: 032/662-703; 661-000
е-mail: tskoliv@eunet.rs
120
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
MOIV SB 4B15S
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
О П Ш Т И Н А И ВА Њ И Ц А
1. ГИМНАЗИЈА
30
10 /2/
10 /2/ 10 /2/
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
MOGM SC 4F34S
ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MOGM SC 4E26S
MOGM SC 3E16S
MOGM SC 3E17S
24
24
30
24
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
MOGM SC 3A27S
30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MOGM SB 4L10S
MOGM SB 4L12S
MOGM SB 4L01S
MOGM SB 4L13S
60
30
30
ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД
20
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MOIV SB 4D06S
MOIV SB 3D20S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
30
30 /3/ 3 ГОД.
113
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
MOIV SB 4G14S
30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MOIV SB 4L01S
ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MOIV SB 4K05S
MOIV SB 3K07S
MOIV SB 3K08S
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
КОНОБАР
КУВАР
30
15 /3/
15
3 ГОД.
3 ГОД.
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИВАЊИЦА ИМА ОКО 25 МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД
СРЕДЊИХ ШКОЛА 32300 ИВАЊИЦА, МИЛИНКА КУШИЋА 112, www.domucenika.edu.rs, е-mail: domuciv@neobee.net
ОПШТИНА ЛУЧАНИ
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ДРАГАЧЕВО“
32230 ГУЧА, РЕПУБЛИКЕ ББ, ТЕЛ: 032/854-144, 855-554 е-mail: srednjaskolaguca@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
MOLU gA 4R03S
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР
1. ГИМНАЗИЈА
32000 ЧАЧАК, ЖУПАНА СТРАЦИМИРА 1, ТЕЛ: 032/320-545; 222-397
www.gimnazija-cacak.edu.rs е-mail: gimnazyc@eunet.rs
30
60
ГИМНАЗИЈА
MOCA GA 4R04S
MOCA GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА
32000 ЧАЧАК, ЖУПАНА СТРАЦИМИРА 15, ТЕЛ: 032/222-345; 344-793
www.ekonomska-cacak.edu.rs е-mail: direktor@ekonomska-cacak.edu.rs
ЕКОНОМИЈА
MOCA SB 4L13S
MOCA SB 4L01S
MOCA SB 4L10S
MOCA SB 4L11S
MOCA SB 4L12S
30
Г РА Д Ч АЧ А К
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MOLU SA 4L02S
30
15 /3/
15 /3/
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MOLU SA 4K02S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
АУТОЛИМАР
АУТОМЕХАНИЧАР
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
MOLU SA 4F34S
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MOLU SA 4D06S
MOLU SA 3D19S
MOLU SA 3D20S
ОПШТИ ТИП
КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК – ОГЛЕД
СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД
150
150
24
60
48
24
24
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MOCA SB 3K06S
ТРГОВАЦ
30
3 ГОД.
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
32000 ЧАЧАК, ЕПИСКОПА НИКИФОРА МАКСИМОВИЋА 8, ТЕЛ: 032/222-755; 372-168
е-mail: medicinskaskola@open.telekom.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
MOCA SC 4O04S
MOCA SC 4O01S
MOCA SC 4O05S
114
ЛAБOРATOРИJСКИ TEХНИЧAР
ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
30
30
60
MOCA SC 4O09S
MOCA SC 4O12S
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ 4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
32000 ЧАЧАК, ЦАРА ДУШАНА 20, ТЕЛ: 032/341-664; 222-229
www.tehnickacacak.edu.rs e-mail: tehdir@tehnickacacak.edu.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
MOCA SD 4E08S
MOCA SD 4E03S
MOCA SD 4E04S
MOCA SD 4E23S
MOCA SD 3E17S
MOCA SD 3E22S
MOCA SD 3E18S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
АУТОЕЛЕКТРИЧАР
ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА
30
30
30
30
15
30
15
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
MOCA SD 4H02S
MOCA SD 4H26S
MOCA SD 4H05S
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД
ГРAЂEВИНСКИ TEХНИЧAР ЗA НИСКOГРAДЊУ
5. МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНА ШКОЛА
32000 ЧАЧАК, ДР ДРАГИШЕ МИШОВИЋА 146, ТЕЛ: 032/372-558; 372-560
е-mail: masinska@yu1.net
30
30
30
48
30 МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MOCA SE 4D06S
MOCA SE 4D13S
MOCA SE 4D55S
MOCA SE 4D08S
MOCA SE 3D20S
MOCA SE 3D50S
MOCA SE 3D19S
MOCA SE 3D21S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА РЕПАРАТУРУ – ОГЛЕД
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
АУТОМЕХАНИЧАР
ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД
АУТОЛИМАР
БРАВАР
30
30
24
30
10 /5/
20
10 /3/
10 /2/
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
MOCA SE 4E26S
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД
24
САОБРАЋАЈ
MOCA SE 4I01S
MOCA SE 4I20S
MOCA SE 3I11S
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
ВОЗАЧ МОТОРНих ВОЗИЛА
60
24
30 /5/
3 ГОД.
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
ДРВОРЕЗБАР
КЛЕСАР
КОНЗЕРВАТОР КУЛТУРНИХ ДОБАРА
7
7
7
6. ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
32000 ЧАЧАК, СТОЈЕ ТОШИЋ 23, ТЕЛ: 032/330-323; 334-901
www.prehrambeno-ugostiteljska.edu.rs е-mail: direktor@prehrambeno-ugostiteljska.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MOCA SF 4K05S
MOCA SF 4K04S
MOCA SF 3K07S
MOCA SF 3K09S
30
30
15 /3/
15
3 ГОД.
3 ГОД.
30
30 /3/ 3 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНE
MOCA SF 4A10S
MOCA SF 3A27S
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
УГOСTИTEЉСКИ TEХНИЧAР
КОНОБАР
ПOСЛAСTИЧAР
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
ПРOИЗВИЂAЧ ПРEХРAMБEНИХ ПРOИЗВOДA
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
MOCA SF 4F37s
MOCA SF 4F34S
TEХНИЧAР ЗA OБЛИКOВAњE ГРAФИЧКИХ ПРOИЗВOДA
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
30
30
115
7. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „1. НОВЕМБАР“
32000 ЧАЧАК, ВУКА КАРАЏИЋА 9, ТЕЛ: 032/332-901
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
ГРАФИЧКИ МАНИПУЛАНТ
ПОМОЋНИК КЊИГОВЕЗАЧКЕ ДОРАДЕ
8. МУЗИЧКА ШКОЛА „ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ“
32000 ЧАЧАК, ЦАРА ДУШАНА 25, ТЕЛ: 032/222-282; 311-108
e-mail: muzica@eunet.rs
6
6
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
МУЗИЧКИ САРАДНИК
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ЧАЧКУ
32000 ЧАЧАК, УЧИТЕЉСКА БР.8, ТЕЛ: 032/222-533, 032/222-326,
www.domucenika-cacak.org.rs; e-mail: sekretar@domucenika-cacak.org.rs,
116
10
10
1 ГОД.
2 ГОД.
1 8 . РА Ш К И О К Р У Г
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
О П Ш Т И Н А В Р Њ АЧ К А Б А Њ А
1. ГИМНАЗИЈА
36210 ВРЊАЧКА БАЊА, ЧАЈКИНО БРДО 18, ТЕЛ: 036/611-379; 616-510
е-mail: gimnazija_vb@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
RSVB GA 4R03S
RSVB GA 4R05S
ОПШТИ ТИП
ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД 2. УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
36210 ВРЊАЧКА БАЊА, ЧАЈКИНО БРДО 18, ТЕЛ: 036/611-379; 611-378
e-mail: ugostturskola@ptt.rs
90
30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
RSVB SB 4K10S
RSVBSB 4KO5S
RSVB SB 4K03S
RSVB SB 4K04S
RSVB SB 3K11S
RSVB SB 3K08S
RSVB SB 3K13S
RSVB SB 3K12S
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР
КУВАР – ОГЛЕД
КУВАР ПОСЛАСТИЧАР – ОГЛЕД
КОНОБАР – ОГЛЕД
24
30 /5/
30 /5/
30
24
30 24
24
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ДОМ УЧЕНИКА ШКОЛЕ У УЛИЦИ ОМЛАДИНСКЕ СТАЗЕ 6, ИМА ОКО 3О МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИШУ У
ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ.
Г РА Д К РА Љ Е В О
1. ГИМНАЗИЈА
36000 КРАЉЕВО, ДОСИТЕЈЕВА 44, ТЕЛ: 036/319-760; 318-290
е-mail: gimnazija.kraljevo@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
RSKR GA 4R04S
RSKR GA 4R01S
RSKR GA 4R03S
ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ
ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ОПШТИ ТИП
20
24
60
90
30
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36000 КРАЉЕВО, ДОСИТЕЈЕВА 46, ТЕЛ: 036/382-047; 380-707 е-mail: etskkv@ptt.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
RSKR SB 4K02S RSKR SB 4L13S
RSKR SB 3K06S
ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД ТРГОВАЦ
30
24
30
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RSKR SB 4L01S
RSKR SB 4L09S
RSKR SB 4L12S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД 3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
36000 КРАЉЕВО, ДОСИТЕЈЕВА 44, ТЕЛ: 036/382-548; 313-554
e-mail: infomskv@tron-inter.net
60
24
24
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
RSKR SC 4O05S
RSKR SC 4O09S
RSKR SC 4O02S
RSKR SC 4O06S
RSKR SC 4O10S МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
ЗУБНИ ТЕХНИЧАР
ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР 30
30
30
30
30
117
4. МАШИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „14. ОКТОБАР“
36000 КРАЉЕВО, ИНДУСТРИЈСКА 21, ТЕЛ: 036/312-433; 392-921 е-mail: mtskv@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RSKR SD 4D13S
RSKR SD 4D06S
RSKR SD 4D17S
RSKR SD 3D50S
RSKR SD 3D20S
RSKR SD 3D21S
RSKR SD 3D24S RSKR SD 3D25S
RSKR SD 3D26S
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ АУТОМЕХАНИЧАР
БРАВАР ЗАВАРИВАЧ ИНСТАЛАТЕР
ЛИМАР 60
60
30
20
15 /5/
10 /5/
15 /10/
10
10
5. ЕЛЕКТРО-САОБРАЋАЈНА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
36000 КРАЉЕВО, ДОСИТЕЈЕВА ББ, ТЕЛ: 036/312-601; 312-602
www.estsntesla.edu.rs e-mail: estsntesla@ptt.rs
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
RSKR SE 4E08S
RSKR SE 4E04S RSKR SE 4E03S
RSKR SE 3E17S
RSKR SE 3E14S
RSKR SE 3E18S САОБРАЋАЈ
RSKR SE 4I01S
RSKR SE 3I11S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
АУТОЕЛЕКТРИЧАР
ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА 30
30
30
15
24
15 /10/ 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
60
30/ 5 /
3 ГОД.
30
30
30
30
30 /10/ 15 /10/
15 30 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
6. ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА „ДР ЂОРЂЕ РАДИЋ“
36000 КРАЉЕВО, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 2, ТЕЛ: 036/359-979; 359-888; 359-970
е-mail: ratarica@ptt.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
RSKR SF 4A10S
RSKR SF 4A03S
RSKR SF 4A07S
RSKR SF 4A05S
RSKR SF 3A23S
RSKR SF 3A28S RSKR SF 3A26S
RSKR SF 3A19S
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ
ПЕКАР МЕСАР
ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА
ЦВЕЋАР – ВРТЛАР
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
RSKR SF 4F34S
RSKR SF 4F35S ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ 30
30
7. ШУМАРСКА ШКОЛА
36000 КРАЉЕВО, КАРАЂОРЂЕВА 262, ТЕЛ: 036/352-332; 352-235
www.sumarska.edu.rs е-mail: sumarska@gmail.com
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
RSKR SG 4B01S
RSKR SG 4B02S
RSKR SG 4B19S RSKR SG 4B05S RSKR SG 3B10S RSKR SG 3B11S RSKR SG 3B08S ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ
ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ЗА ЛОВСТВО И РИБАРСТВО – ОГЛЕД ТЕХНИЧАР ЗА ФИНАЛНУ ОБРАДУ ДРВЕТА
ПРОИЗВОЂАЧ ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА
ТАПЕТАР – ДЕКОРАТЕР ШУМАР 30
90
20
30
15 /5/ 15 /5/ 30 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
RSKR SG 4H02S
RSKR SG 3H23S ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАР
30
30
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У УЛИЦИ КАРАЂОРЂЕВА 262, ИМА ОКО 320 МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ
УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА. ШКОЛА ОБЕЗБЕЂУЈЕ БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ
СТОЛАР И ТАПЕТАР, КАО И СТИПЕНДИЈЕ ЗА ОВЕ УЧЕНИКЕ.
118
8. МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
36000 КРАЉЕВО, ТРГ СРПСКИХ РАТНИКА ББ, ТЕЛ: 036/232-333
e-mail: mokranjackv@gmail.com
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ САРАДНИК МУЗИЧКИ САРАДНИК – ЕТНОМУЗИКОЛОГ МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
8
7
25
9. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
36000 КРАЉЕВО, ДОСИТЕЈЕВА 5/4, ТЕЛ: 036/315-242
e-mail: ilribar_kv@open.telekom.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД
6
1 ГОД.
БРАВАР
4
3 ГОД.
ШИВАЧ ТЕКСТИЛА 2
3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ТЕКСТИЛСТВО
10. УМЕТНИЧКА ШКОЛА У КРАЉЕВУ
36000 КРАЉЕВО, ЦАРА ЛАЗАРА 38, ТЕЛ: 036/326-703
e-mail: umetnicka@open.telekom.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ ТЕХНИЧАР ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ И РЕСТАУРАЦИЈУ
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА Г РА Д Н О В И П А З А Р
1. ГИМНАЗИЈА
36300 НОВИ ПАЗАР, ВУКА КАРАЏИЋА ББ, ТЕЛ: 020/331-470; 313-372
е-mail: gimnazijanp@edu.rs
ГИМНАЗИЈА
RSNP GA 4R03S
RSNP GA 4R04S
RSNP GA 4R01S
RSNP GA 4R05S
ОПШТИ ТИП
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36300 НОВИ ПАЗАР, 28. НОВЕМБРА 163, ТЕЛ: 020/312-208; 24-365; 323-770
е-mail: nsekonom@verat.net
90
30
90
30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RSNP SB 4L09S RSNP SB 4L10S RSNP SB 4L05S RSNP SB 4L01S RSNP SB 4L12S RSNP SB 4L07S RSNP SB 4L13S ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД 24
24
60
30
24
30
24
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР 60
ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
RSNP SB 3P02S 3. ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И КОЖЕ
36300 НОВИ ПАЗАР, ВУКА КАРАЏИЋА ББ, ТЕЛ: 020/312-799; 313-456
e-mail: skolazadizajnnp@yahoo.com
10
10
10
10
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
RSNP SC 4G03S
RSNP SC 4G05S
ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ
ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР КОЖЕ
60
30
119
RSNP SC 4G14S RSNP SC 4G16S
RSNP SC 4G01S
RSNP SC 3G07S
RSNP SC 3G06S ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД ДИЗАЈНЕР ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ – ОГЛЕД КОНФЕКЦИЈСКИ ТЕХНИЧАР МЕХАНИЧАР ТЕКСТИЛНИХ МАШИНА КОНФЕКЦИОНАР – КРОЈАЧ
RSNP SC 4H02S RSNP SC 4H23S
RSNP SC 3H12S RSNP SC 3H16S RSNP SC 3H19S ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР- ГЕОМЕТАР
ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА
KEРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
60
30
10
10 10
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
10
3
1
1 ГОД.
2 ГОД.
3 ГОД.
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД
ШИВАЧ ТЕКСТИЛА
ШИВАЧ ТЕКСТИЛА 4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
36300 НОВИ ПАЗАР, ВУКА КАРАЏИЋА ББ, ТЕЛ: 020/311-945; 25-962; 311-957
е-mail: tehnickanp@nadlanu.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RSNP SD 4D06S
RSNP SD 4D13S
RSNP SD 4D08S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
60
30
30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
RSNP SD 4E24S RSNP SD 4E05S
RSNP SD 4E04S RSNP SD 4E27S
АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД 20
30
30
30
САОБРАЋАЈ
RSNP SD 4I01S
RSNP SD 3I11S
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 5. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
36300 НОВИ ПАЗАР, РАДНИЧКА – КОСАНЧИЋЕВА ББ , ТЕЛ: 020/332-980
e-mail: msnp@verat.net
60
30 /5/ 3 ГОД.
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
RSNP SE 4O09S
RSNP SE 4O05S
RSNP SE 4O02S
RSNP SE 4O12S
RSNP SE 4O10S
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
ЗУБНИ ТЕХНИЧАР МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
6. УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
36300 НОВИ ПАЗАР; РАСИМА ХАЛИЛОВИЋА ББ ,ТЕЛ: 020/317-896; 317-496
e-mail: info@turistskola.edu.rs
30
30
30
30
30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
RSNP SF 4K04S RSNP SF 4K05S RSNP SF 3K07S УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР КОНОБАР
30 /5/
30
30 3 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
RSNP SF 4A10S
3 ГОД.
3 ГОД.
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 30
30
30
15 15
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР 30
ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР ТРГОВАЦ
30
30 ТРГОВИНА
RSNP SF 4K02S RSNP SF 3K06S
120
3 ГОД.
О П Ш Т И Н А РА Ш К А
1. ГИМНАЗИЈА
36350 РАШКА, ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ББ, ТЕЛ: 036/736-043
e-mail: gimnazijaraska@neobe.net
ГИМНАЗИЈА
RSRA GA 4R01S
RSRA GA 4R04S
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
2. МАШИНСКА ШКОЛА
36350 РАШКА, ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ББ, ТЕЛ: 036/736-032; 738-210
e-mail: gvmsr@isp.b92.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RSRA SB 4D06S
RSRA SB 3D20S
RSRA SB 3D36S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
3 ГОД.
3 ГОД.
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
КОНОБАР
КУВАР
30
15
15 /5/ 3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RSRA SB 4L01S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
БРАВАР ОПШТИНА ТУТИН
1. ГИМНАЗИЈА
36320 ТУТИН, 7. ЈУЛА 18, ТЕЛ: 020/811-148
e-mail: gimtutin@verat.net
ОПШТИ ТИП
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
36320 ТУТИН, 7. ЈУЛА 18, ТЕЛ: 020/811-160
e-mail: tehtutin@verat.net
120
ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД 24
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ ПОГОНСКИ ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
60
30
30 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
RSTU SB 4G03S
3 ГОД..
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RSTU SB 4D06S
RSTU SB 4D10S RSTU SB 3D36S
5
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
RSTU SB 4B15S
30
ГИМНАЗИЈА
RSTU GA 4R03S
ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RSTU SB 4L01S
30
15 /5/
15 ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
RSRA SB 4K05S
RSRA SB 3K07S
RSRA SB 3K08S
60
60
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 30
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 30
САОБРАЋАЈ
RSTU SB 4I01S
121
19. БОРСКИ ОКРУГ
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА БОР
1. ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ“
19210 БОР, ЗЕЛЕНИ БУЛЕВАР 26, ТЕЛ: 030/432-271; 441-276
www.gimbor.50g.com е-mail: gimnazijabor@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
BOBO GA 4R01S
BOBO GA 4R04S
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
60
60
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
19210 БОР, БЕОГРАДСКА 10, ТЕЛ: 030/2433-380; 2456-310 е-mail: etsbor@open.telekom.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BOBO SB 4K10S
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД
24
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BOBO SB 4L09S
BOBO SB 4L10S
BOBO SB 4L13S
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД
24
24
24
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19210 БОР, БЕОГРАДСКА 10, ТЕЛ: 030/2432-270; 2456-480 е-mail: ts_bor@ptt.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
BOBO SC 4F34S
BOBO SC 4F15S 30 /5/
30 /6/
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ BOBO SC 4A10S
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
30 /5/
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ BOBO SC 4C25S
BOBO SC 4C04S BOBO SC 4C03S BOBO SC 3C09S
BOBO SC 3C10S ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ – ОГЛЕД
РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР
РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПМС
РУДАР У ПОДЗЕМНОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ РУКОВаЛАЦ МЕХАНИЗАЦИЈЕ У ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ 4. МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
19210 БОР, ЗЕЛЕНИ БУЛЕВАР 24, ТЕЛ: 030/456-022; 456-021
е-mail: meskola@sbb.rs
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
30 /5/
30 /5/
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BOBO SD 4E24S
BOBO SD 4Е05S
BOBO SD 4E04S 3 ГОД.
3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BOBO SD 4D06S
BOBO SD 4D08S
24 /5/
15 /5/
15 /5/
15 /5/ 15 /5/ АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ 20
15 /5/
15 /5/
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
30 /5/
30 /5/
САОБРАЋАЈ
BOBO SD 4I01S
BOBO SD 3I11S
3 ГОД.
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР БОР, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 14,19 И 21 ИМА ОКО 40 МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ
УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА.
5. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВИДОВДАН“
19210 БОР, МОШЕ ПИЈАДЕ 31, ТЕЛ: 030/422-490
е-mail: sosovidovdan@yahoo.com
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД
122
20
1 ГОД.
ОПШТИНА КЛА ДОВО
1. СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
19320 КЛАДОВО, МЛАДОСТ 1, ТЕЛ: 019/801-274
е-mail: gimnazija@kladovonet.com
ГИМНАЗИЈА
BOKL GA 4R04S
BOKL GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BOKL sA 4L01S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19320 КЛАДОВО, МЛАДОСТ 1, ТЕЛ: 019/801-065; 019/803-443
е-mail: tehskola@kladovonet.com
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР
1. ГИМНАЗИЈА „МИЛЕ АРСЕНИЈЕВИЋ БАНДЕРА“
19250 МАЈДАНПЕК, ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ 2, ТЕЛ: 030/581-408
е-mail: gimmpek@gimil.com
ОПШТИ ТИП
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19250 МАЈДАНПЕК, ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ 2, ТЕЛ: 030/581-793
е-mail: tehnickashola@ptt.rs
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
БРАВАР ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА МАЈДАНПЕК – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
19220 ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, СТЕВАНА МОКРАЊЦА 14, ТЕЛ: 030/590-142
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
30
30
ОПШТИНА НЕГОТИН
1. НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА
19300 НЕГОТИН, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 3, ТЕЛ: 019/541-974; 542-201
е-mail: negotinskagimnazija@open.telekom.rs
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BOMA SC 4D06S
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BOMA SB 4L01S
30
15 /5/
15 /5/
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BOMA SB 4E04S
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BOMA SB 4D06S
BOMA SB 3D20S
BOMA SB 3D21S
3 ГОД.
3 ГОД.
ГИМНАЗИЈА
BOMA GA 4R03S
30
15
15 /5/
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BOKL SB 4E08S
BOKL SB 3E17S
BOKL SB 3E15S
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BOKL SB 4D08S
30
30
ГИМНАЗИЈА
BONE GA 4R04S
BONE GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
60
60
123
2. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „РАЈКО БОСНИЋ“
19300 БУКОВО, БУКОВСКИ ПУТ ББ, ТЕЛ: 019/512-303; 542-055
е-mail: bukovo@open.telekom.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
BONE SB 4A05S BONE SB 4A07S
BONE SB 4A10S
BONE SB 4A03S
BONE SB 3A23S
BONE SB 3A28S
ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ПЕКАР МЕСАР
30 /5/ 30 /5/
30 /5/
30 /5/
15 /5/
15 /5/ 3 ГОД.
3 ГОД.
ДОМ УЧЕНИКА ШКОЛЕ ИМА ОКО 95 МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ ученика КОЈИ СЕ УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ.
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19300 НЕГОТИН, ПИКИЈЕВА 9, ТЕЛ: 019/545-189; 544-185
е-mail: tehnickanegotin@gmail.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BONE SC 4D06S
BONE SC 3D36S
BONE SC 3D20S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
3 ГОД.
3 ГОД.
30
30 /3/
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BONE SC 4E08S
BONE SC 3E22S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
АУТОЕЛЕКТРИЧАР
4. МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
19300 НЕГОТИН, ТРГ ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА 11, ТЕЛ: 019/542-321; 545-321
е-mail: mokranjacneg@ptt.rs
30 /3/
15 /3/
15 /3/
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
МУЗИЧКИ САРАДНИК 124
15
10
20. ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
О П Ш Т И Н А Б О Љ Е ВА Ц
1. СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
19370 БОЉЕВАЦ, КНЕЗА МИЛОША 13, ТЕЛ: 030/463-391; 463-392 е-mail: ssntesla@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
ZABO GA 4R03S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
АУТОМЕХАНИЧАР
1. ГИМНАЗИЈА
19000 ЗАЈЕЧАР, КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 5, ТЕЛ: 019/422-564
е-mail: gimzajecar@open.telekom.rs www.gimnazija-zajecar.co.rs
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
19000 ЗАЈЕЧАР, КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 3-5, ТЕЛ: 019/421-932; 443-584
www.etsza@vetet.net е-mail: etsza@neobeе.net
30 /5/
3 ГОД.
ГИМНАЗИЈА
ZAZA GA 4R01S
ZAZA GA 4R04S
ZAZA GA 4R05S
30
ОПШТИНА ЗАЈЕЧАР
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZABO SA 3D20S
ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZABO SA 4L01S
30
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
ZABO sA 4B02S
ОПШТИ ТИП
60
30
30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZAZA SB 4K05S
ZAZA SB 3K06S
ZAZA SB 3K08S
ZAZA SB 3K07S
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
ТРГОВАЦ
КУВАР
КОНОБАР
30
30 /5/
30 /5/
30 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZAZA SB 4L09S
ZAZA SB 4L10S
ZAZA SB 4L01S
ZAZA SB 4L05S
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
24
24
30
30
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
19000 ЗАЈЕЧАР, КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 3-5, ТЕЛ: 019/422-629; 443-856 е-mail: medskozajecar@ptt.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ZAZA SC 4O05S
ZAZA SC 4O09S
ZAZA SC 4O01S
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19000 ЗАЈЕЧАР, КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 3-5, ТЕЛ: 019/422-876; 443-056
www.tehnickaskola-zajecar.edu.rs е-mail: tehskola@ptt.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZAZA SD 4D06S
ZAZA SD 3D36S
ZAZA SD 3D20S
90
30
30
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
30
15 /5/
15
3 ГОД.
3 ГОД.
24
30
24
15 /5/
15
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZAZA SD 4E26S
ZAZA SD 4E08S
ZAZA SD 4E21S
ZAZA SD 3E17S
ZAZA SD 3E18S
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖЕ И ПОСТРОЈЕЊА
125
САОБРАЋАЈ
ZAZA SD 4I01S
ZAZA SD 3I11S
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
30
30 /5/
3 ГОД.
30 /5/
3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
ZAZA SD 3P02S
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У УЛИЦИ СКОПЉАНСКА ББ ИМА ОКО 90 МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИШУ
У ПРВИ РАЗРЕД.
5. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ“
19000 ЗАЈЕЧАР, ТИМОЧКЕ БУНЕ 14, ТЕЛ: 018/425-744 е-mail: crni62@open.telekom.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД БРАВАР ШИВАЧ
25 10 12
1 ГОД.
3 ГОД.
ДОМ УЧЕНИКА ШКОЛЕ ИМА ОКО 25 МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ.
О П Ш Т И Н А К Њ А Ж Е ВА Ц
1. КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
19350 КЊАЖЕВАЦ, КАРАЂОРЂЕВА 16, ТЕЛ: 019/732-620; 732-034
www.knjazevacka-gimnazija.edu.rs е-mail: gimnazijaknj@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
ZAKZ GA 4R04S
ZAKZ GA 4R01S
ZAKZ GA 4R03S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ОПШТИ тип
30
30
30
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19350 КЊАЖЕВАЦ, КАРАЂОРЂЕВА 52, ТЕЛ: 019/730-350 е-mail: tehknjaz@gmail.com
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZAKZ SB 4L13S
КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД
24
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZAKZ SB 4K05S
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZAKZ SB 4D06S
ZAKZ SB 3D36S
ZAKZ SB 3D25S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
ИНСТАЛАТЕР
30
15 /5/
15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
ZAKZ SB 4G05S
техничар моделар коже 30 /5/
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
ZAKZ SB 4h26S
ZAKZ SB 3H25s
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД
КРОВОПОКРИВАЧ – ОГЛЕД
24
24 3 ГОД.
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У УЛИЦИ КАПЛАРОВА 10 ИМА ОКО 30 МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИШУ У
ПРВИ РАЗРЕД.
ОПШТИНА СОКОБАЊА
1. СРЕДЊА ШКОЛА „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
18230 СОКОБАЊА, МИТРОПОЛИТА МИХАИЛА 5, ТЕЛ: 018/830-525; 830-975 е-mail: bnusic@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
ZASB GA 4R03S
ZASB SA 4K05S
ZASB SA 3K08S
ZASB SA 3K07S
ОПШТИ ТИП 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
КУВАР
КОНОБАР
30
15 /3/
15 /3/
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZASB SA 4L01S
ZASB SA 4L10S
126
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
30
24
3 ГОД.
3 ГОД.
21. ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА БОЈНИК
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „БОШКО КРСТИЋ“
16205 БОЈНИК, СТОЈАНА ЉУБИЋА 2, ТЕЛ: 016/821-162
е-mail: info@tesbo.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА
JABO SA 4A03S
АУТОМЕХАНИЧАР
БРАВАР
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР
1. ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ“
16210 ВЛАСОТИНЦЕ, М. МИХАИЛОВИЋА ББ, ТЕЛ: 016/875-152
e-mail: gimnazija@medianis.net
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР /ЈЕДНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОРТИСТЕ/
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
16210 ВЛАСОТИНЦЕ, М. МИХАИЛОВИЋА ББ, ТЕЛ: 016/871-125
е-mail: tsvlasotince@gmail.com
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
АУТОЛИМАР 30
10
10 /3/
10
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
КОНФЕКЦИОНАР ТЕКСТИЛА – ОГЛЕД
20/5/
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД 1. ГИМНАЗИЈА
16230 ЛЕБАНЕ, ЦАРА ДУШАНА 78, ТЕЛ: 016/843-311; 845-216
e-mail: gimnazija.lebane@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
JALB GA 4R04S
JALB GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
2. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
16230 ЛЕБАНЕ, ЦАРА ДУШАНА 78, ТЕЛ: 016/843-205
e-mail: vozdlebane@yahoo.com
30
24
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
ГРАЂЕВИНАРСТВО
JAVL SB 4H02S
JAVL SB 4H26S 30
ТЕКСТИЛСТВО
JAVL SB 4G13S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JAVL SB 4D08S
JAVL SB 3D36S
JAVL SB 3D20S
JAVL SB 3D19S
60
60
ЕКОНОМИЈА
JAVL SB 4L01S
30
30
ГИМНАЗИЈА
JAVL GA 4R04S
JAVL GA 4R01S
3 ГОД.
3 ГОД.
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
15 /3/
15
ЕКОНОМИЈА
JABO SA 4L01S
JABO SA 4L02S
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JABO SA 3D20S
JABO SA 3D21S
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
60
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JALB SB 4D06S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
30
127
САОБРАЋАЈ
JALB SB 4I01S
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JALB SB 3K06S
ТРГОВАЦ
3 ГОД.
oпштина лесковац 1. ГИМНАЗИЈА
16000 ЛЕСКОВАЦ, КОСТЕ СТАМЕНКОВИЋА 15, ТЕЛ: 016/212-218
е-mail: gimnazijaleskovac@gmail.com
30
ГИМНАЗИЈА
JALE GA 4R04S
JALE GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР /ЈЕДНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОРТИСТЕ/
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ЂУКА ДИНИЋ“
16000 ЛЕСКОВАЦ, КОСТЕ СТАМЕНКОВИЋА 15, ТЕЛ: 016/212-880; 244-934
е-mail: ssdjudinles1@ptt.rs
150
120
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JALE SB 4L01S
JALE SB 4L02S
JALE SB 4L05S
JALE SB 4L09S
JALE SB 4L10S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР
ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД 3. ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
16000 ЛЕСКОВАЦ, ДУБОЧИЦА ББ, ТЕЛ: 016/222-961
е-mail: gilic@tusleskovac.com
60
30
30
24
24
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JALE SC 4K03S
JALE SC 4K04S
JALE SC 4K10S
JALE SC 3K11S
JALE SC 3K12S
JALE SC 3K13S
JALE SC 4K02S
КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД
КУВАР – ОГЛЕД
КОНОБАР – ОГЛЕД
ПОСЛАСТИЧАР – ОГЛЕД
ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
30 /5/
30
24
24
24
24
30
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JALE SC 4L13S КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД 4. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
16000 ЛЕСКОВАЦ, Б. ДИМИТРИЈЕВИЋА ПИКСЛЕ 1, ТЕЛ: 016/241-022; 241-435
е-mail: ssmedskoles1@yahoo.com
ЗДРАВСТВО
JALE SD 4O05S
JALE SD 4O09S
JALE SD 4O01S
JALE SD 4O02S
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА
ЗУБНИ ТЕХНИЧАР
5. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДЕ МЕТАЛАЦ“
16000 ЛЕСКОВАЦ, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА ББ, ТЕЛ: 016/234-612
е-mail: rademetalac@ptt.rs
60
60
30
30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JALE SE 4D06S
JALE SE 4D13S
JALЕ SЕ 4D08S
JALE SE 3D20S
JALE SE 3D36S
JALE SE 3D19S
24
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА АУТОМЕХАНИЧАР
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
АУТОЛИМАР 30
30
30
10
10
10
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
JALE SE 4E08S
JALE SE 4E04S
128
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
30
30
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
JALE SE 4E27S
JALE SE 4E26S JALE SE 3E15S
JALE SE 3E17S
JALE SЕ 3E18S
JALE SE 3E22S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА АУТОЕЛЕКТРИЧАР
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
60
30 /5/
3 ГОД.
30
10 /5/ 10
10 /2/
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
JALE SE 4I01S
JALE SE 3I11S
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
6. ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ И ДИЗАЈН
16000 ЛЕСКОВАЦ, ВИЛЕМА ПУШМАНА 21, ТЕЛ: 016/251-040; 241-767
е-mail: skolatekstilidizajn@gmail.com
ТЕКСТИЛСТВО
JALE SF 4G03S JALE SF 3G06S JALE SF 3G07S
JALE SF 3G08S
30
24
10
10
10 30
ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ
КОНФЕКЦИОНАР – КРОЈАЧ МЕХАНИЧАР ТЕКСТИЛНИХ МАШИНА
текстилни радник КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА
СТИЛСКИ КРОЈАЧ
20
20
20
21
7. ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА „БОЖИДАР ЂОРЂЕВИЋ КУКАР“
16000 ЛЕСКОВАЦ, ВЛАЈКОВА 94, ТЕЛ: 016/282-630
е-mail: ssbozkukles1@ptt.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
JALE SG 4F34S
JALE SG 4F02S
JALE SG 4F03S
JALE SG 4F35S
JАLE SG 4F15S
ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ – ОГЛЕД
МУШКИ ФРИЗЕР
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
8. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
16000 ЛЕСКОВАЦ, НИШКА 65, ТЕЛ: 016/222-216
е-mail: poljskolale@gmail.com
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ ПЕКАР
МЕСАР ЦВЕЋАР – ВРТЛАР
9. СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР КРСТИЋ ТОЗА“
16203 ВУЧЈЕ, 29. НОВЕМБРА 10, ТЕЛ: 016/3427-152
е-mail: srednjaskolavucje@open.telekom.rs
15 /5/
15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
60
30
30
15 15
15 15
3 ГОД. 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JALE SI 4А10S
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JALE SH 4A03S
JALE SH 4A07S
JALE SH 4A10S
JALE SH 3A15S JALE SH 3A23S
JALE SH 3A28S
JALE SH 3А19S
24
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
JALE SG 3P04S
JALE SG 3P02S
30
30
30 /5/
30
30
МЕТАЛУРГИЈА
JALE SG 4C25S
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ
ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ
ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JALE SI 3K07S
JALE SI 3K08S
JALE SI 4K05S КОНОБАР
КУВАР
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР 15
15
30
3 ГОД.
3 ГОД.
129
10. СРЕДЊА ШКОЛА
16220 ГРДЕЛИЦА, 29. НОВЕМБРА ББ, ТЕЛ: 016/3426-161
е-mail: srednjagrdelica@open.telekom.rs
ОБРАДА ДРВЕТА
JALE SK 4B15S
JALE SK 3B10S
ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД
ПРОИЗВОЂАЧ ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА
20
30
ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР 30
ТРГОВИНА
JALE SК 4K02S
11. МУЗИЧКА ШКОЛА „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“
16000 ЛЕСКОВАЦ, МЛИНСКА 2, ТЕЛ: 016/248-402; 244-002
e-mail: info@sbinicki.edu.rs
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
МУЗИЧКИ САРАДНИК
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ЏЕЗ МУЗИКА 12. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „11. ОКТОБАР“
16000 ЛЕСКОВАЦ, КАЈМАКЧАЛАНСКА 24, ТЕЛ: 016/242-175
e-mail: 11.oktobar@gmail.com
КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ БРАВАР
СИТОШТАМПАР
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
16240 МЕДВЕЂА, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 1, ТЕЛ: 016/891-028
e-mail: ssniktesmed1@ptt.rs
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
30
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
КОНОБАР
КУВАР
30
15
15
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 30
30
ЕКОНОМИЈА
JAME SA 4L01S
JAME SA 4L01A
3 ГОД.
УГОСТИТЕЉСТВО
JAME SA 4К05S
JAME SA 3K07S
JAME SA 3K08S
6
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JAME SA 4D06S
2 ГОД.
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
6
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
6
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
20
10
10
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ“
16215 ЦРНА ТРАВА, МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА ББ, ТЕЛ: 016/811-114
e-mail: ssmilpopcrt@ptt.rs
ЕКОНОМИЈА
JACT SA 4L01S
АЛБАНСКИ
О П Ш Т И Н А Ц Р Н А Т РА В А
3 ГОД.
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
30
ГРАЂЕВИНАРСТВО
JACT SA 4H02S
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ
30
ДОМ УЧЕНИКА ШКОЛЕ ИМА ОКО 40 МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ ученика КОЈИ СЕ УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ.
130
222. ПЧИЊСКИ ОКРУГ
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
О П Ш Т И Н А Б О С И Л Е Г РА Д
1. ГИМНАЗИЈА
17540 БОСИЛЕГРАД, Г. ДИМИТРОВА 27, ТЕЛ: 017/877-360; 877-361 е-mail: gimnbosil@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
PCBO GA 4R03S
ОПШТИ ТИП
60
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛA ВРАЊЕ - ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА БОСИЛЕГРАД
17540 БОСИЛЕГРАД, Г. ДИМИТРОВА 27, ТЕЛ: 017/877-360; 877-361 е-mail: gimnbosil@ptt.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PCBO SB 3E18S
ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА 30 /5/ 3 ГОД.
ДОМ УЧЕНИКА ШКОЛЕ У УЛИЦИ ГЕОРГИ ДИМИТРОВА 23, ИМА ОКО 60 МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИШУ У
ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
О П Ш Т И Н А БУ Ј А Н О ВА Ц
1. СТРУЧНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
17520 БУЈАНОВАЦ, К. ПЕТРОВИЋА 240, ТЕЛ: 017/651-057; 653-663 е-mail: svetisava@verat.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PCBU SA 4D06S
КОНОБАР
КУВАР
15 /5/
15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PCBU SA 4L01S
PCBU SA 4L13S
PCBU SA 4L10S
30
ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
PCBU SA 3K07S
PCBU SA 3K08S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
30 /3/
24
24
ЗДРАВСТВО
PCBU SA 4О12S
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ВАСПИТАЧ
30
2. СРЕДЊА ШКОЛА „СЕЗАИ СУРОИ“
17520 БУЈАНОВАЦ, ЈАЋИМА ЂОШИЋА 13, ТЕЛ: 017/653-826 е-mail: sezai_suroi@hotmail.com
ГИМНАЗИЈА
PCBU GB 4R03A
60
15 /5/ 15 /5/
АЛБАНСКИ
3 ГОД. АЛБАНСКИ
3 ГОД АЛБАНСКИ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА 60
15 /5/
15 /5/
АЛБАНСКИ
3 ГОД. АЛБАНСКИ
3 ГОД. АЛБАНСКИ
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
30 /5/ АЛБАНСКИ
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
30 АЛБАНСКИ
30
3 ГОД. АЛБАНСКИ
ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
PCBU SB 3K06А
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР БРАВАР
ЗДРАВСТВО
PCBU SB 4O05А
АЛБАНСКИ
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PCBU SB 4L01A
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PCBU SB 4E08A
PCBU SB 3E15A
PCBU SB 3E18A
120 МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PCBU SB 4D06A PCBU SB 3D20A
PCBU SB 3D21A
ОПШТИ ТИП ТРГОВАЦ
ОПШТИНА ВЛА ДИЧИН ХАН
1. ГИМНАЗИЈА „ЈОВАН СКЕРЛИЋ“
17510 ВЛАДИЧИН ХАН, МОШЕ ПИЈАДЕ 21, ТЕЛ: 017/474-825; 017/474-826 е-mail: gimnazijajsker-vlhan@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
PCVH GA 4R04S
PCVH GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
30
60
131
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
17510 ВЛАДИЧИН ХАН, МОШЕ ПИЈАДЕ 21, ТЕЛ: 017/473-900; 474-095 e-mail: tehnickahan@ptt.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PCVH SB 4D06S
PCVH SB 3D20S
PCVH SB 3D36S
PCVH SB 3D19S
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД
20
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
30
САОБРАЋАЈ
PCVH SB 4I01S
30
10 /3/
10 /3/
10
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PCVH SB 4E21S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
АУТОЛИМАР
О П Ш Т И Н А В РА Њ Е
1. ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ“
17500 ВРАЊЕ, ПАРТИЗАНСКА 12, ТЕЛ: 017/431-992;400-836; 400-835 e-mail: vrgimnazija@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
PCVR GA 4R04S
PCVR GA 4R01S
PCVR GA 4R05S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
17500 ВРАЊЕ, ЕСПЕРАНТО ББ, ТЕЛ: 017/400-710; 400-709; 422-766
www.ekonomskavranje.edu.rs e-mail: etsvranje@yahoo.com
ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
PCVR SB 4К10S
PCVR SB 3K12S
PCVR SB 3K11S
PCVR SB 3K06S
90
120
30
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД
КОНОБАР – ОГЛЕД
КУВАР – ОГЛЕД
ТРГОВАЦ
24
12
12 30 /5/ 3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PCVR SB 4L09S
PCVR SB 4L01S
PCVR SB 4L05S
PCVR SB 4L12S
PCVR SB 4L10S
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
48
30 /5/
30
24
24
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
17500 ВРАЊЕ, МОШЕ ПИЈАДЕ ББ, ТЕЛ: 017/415-604; 405-035 e-mail: medicinskavr@gmail.com
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
PCVR SC 4O05S
PCVR SC 4O09S
PCVR SC 4O02S
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
ЗУБНИ ТЕХНИЧАР
60
30
30
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
17500 ВРАЊЕ, БУЛЕВАР АВНОЈа 2, ТЕЛ: 017/400-645; 414-580; 404-647 e-mail: tehnickask@verat.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PCVR SD 4D13S
PCVR SD 4D08S
PCVR SD 3D50S
30
30
20
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PCVR SB 4E04S
PCVR SD 4E05S
PCVR SD 4E08S
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
30
30
30
САОБРАЋАЈ
PCVR SD 4I01S
PCVR SD 4I20S
PCVR SD 3I11S
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД
ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 30
20
30/ 5/
3 ГОД.
ДОМ УЧЕНИКА средњих школа у улици МОШЕ ПИЈАДЕ ББ, ИМА ОКО 20 МЕСТА МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ
УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА.
132
5. ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
17500 ВРАЊЕ, МОШЕ ПИЈАДЕ ББ, ТЕЛ: 0117/423-630; 422-425 e-mail: armenskizoran@gmail.com
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
PCVR SE 4B15S
ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД
20
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
PCVR SE 4F03S
PCVR SE 4F34S
PCVR SE 4F32S
ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ – ОГЛЕД
30
30
20
ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ 30
ТЕКСТИЛСТВО
PCVR SE 4G03S
6. СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО - ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“
17500 ВРАЊЕ, БУЛЕВАР АВНОЈа ББ, ТЕЛ: 017/432-812; 404-366
e-mail: poljvetskolavranje@open.telekom.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
PCVR SF 4A03S
PCVR SF 4A07S
PCVR SF 4A10S
PCVR SF 4A12S
PCVR SF 4A05S
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ 30
30
30
30
30
7. МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
17500 ВРАЊЕ, БОРЕ СТАНКОВИЋА 10, ТЕЛ: 017/421-928 e-mail: msvranje@ptt.rs
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
10/3/
8. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВУЛЕ АНТИЋ“
17500 ВРАЊЕ, РАДНИХ БРИГАДА 2, ТЕЛ: 017/423-621 e-mail: sosovuleantic@yahoo.com
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД (МАНИПУЛАНТ)
БРАВАР
ПОМОЋНИ ОБРАЂИВАЧ ЛИМА
8
4
3 ГОД.
2 ГОД.
4
8
3 ГОД.
2 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ
ШИВАЧ ОБУЋЕ
ОПШТИНА ПРЕШЕВО
1. ГИМНАЗИЈА
17523 ПРЕШЕВО, 15. НОВЕМБРА 102, ТЕЛ: 017/668-655; 661-246
e-mail: nexhmedin_2006@hotmail.com
1 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
16
ГИМНАЗИЈА
PCPS GA 4R03S
PCPS GA 4R03A
ОПШТИ ТИП
ОПШТИ ТИП 30
240
АЛБАНСКИ
2. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРЕШЕВО“
17523 ПРЕШЕВО, 15. НОВЕМБРА 104, ТЕЛ: 017/669-130; 661-243 e-mail: telatarifi@hotmail.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PCPS SB 4D06A
PCPS SB 4D13A
PCPS SB 3D20A
PCPS SB 3D21A
PCPS SB 3D24A
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР БРАВАР
ЗАВАРИВАЧ
60 30
10 /5/ 10 /5/ 10 /5/ 3 ГОД. АЛБАНСКИ
АЛБАНСКИ
3 ГОД. АЛБАНСКИ
3 ГОД. АЛБАНСКИ
АЛБАНСКИ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PCPS SB 4E08A
PCPS SB 4E04A ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
30 /5/
30 АЛБАНСКИ
АЛБАНСКИ
133
PCPS SB 3E22A
PCPS SB 3E18A
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
1. ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
17530 СУРДУЛИЦА, СУРДУЛИЧКИХ МУЧЕНИКА ББ, ТЕЛ: 017/812-870
e-mail: gimnazijasm-surd@open.telekom.rs
ОПШТИ ТИП
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
17530 СУРДУЛИЦА, ТОМЕ ИВАНОВИЋА 24, ТЕЛ: 017/814-119; 814-118
е-mail: nteslasurd@open.telekom.rs
АЛБАНСКИ
30
АЛБАНСКИ
30 АЛБАНСКИ
60
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
30
30
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД
30
20
САОБРАЋАЈ
PCSU SB 4I01S
PCSU SB 4I20S
30 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PCSU SB 4E08S
PCSU SB 4E04S
АЛБАНСКИ
ГИМНАЗИЈА
PCSU GA 4R03S
О П Ш Т И Н А С У РД УЛ И Ц А
30 /5/
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
PCPS SB 4O05А
ТЕХНИЧАР ЗА ФИНАЛНУ ОБРАДУ ДРВЕТА ЕКОНОМИЈА ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PCPS SB 4L01A
3 ГОД. АЛБАНСКИ
3 ГОД. АЛБАНСКИ
САОБРАЋАЈ PCPS SB 4I01A
PCPS SB 4I01S
15 /5/ ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
PCPS SB 4B05A
АУТОЕЛЕКТРИЧАР
ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА 15 /5/
ЕКОНОМИЈА ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PCSU SB 4L07S
ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА
30
ДОМ ЗА ШКОЛСКУ ОМЛАДИНУ „ПЕРА МАЧКАТОВАЦ“, БЕЛО ПОЉЕ ББ, СУРДУЛИЦА, ИМА 35 СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА
ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА У СУРДУЛИЦИ
3. ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКА ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
17530 СУРДУЛИЦА, СУРДУЛИЧКИХ МУЧЕНИКА ББ, ТЕЛ: 017/815-051 e-mail: jpancic@ptt.rs
ПОЉОПРИВРЕДА
PCSU SC 4A07S
PCSU SC 4A03S 30
30
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
PCSU SC 4B02S
PCSU SC 4B19S
ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ЗА ЛОВСТВО И РИБАРСТВО – ОГЛЕД
30 /5/
20
ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ
1. СРЕДЊА СТУЧНА ШКОЛА „МИЛУТИН БОЈИЋ“
17525 ТРГОВИШТЕ, 15. СЕПТЕМБАР ББ, ТЕЛ: 017/52-104 e-mail: sssetmb@krstarica.com
ЕКОНОМИЈА
PCTG SA 4L01S
PCTG SA 3K06S
134
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ТРГОВАЦ
30
30
3 ГОД.
23. ПИРОТСКИ ОКРУГ
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ОЗНАЧЕНИ ЗВЕЗДИЦАМА (***) СУ НОВИ У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ.
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
1. ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“
18330 БАБУШНИЦА, ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА ББ, ТЕЛ: 010/685-026 е-mail: gimbab@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
PIBA GA 4R03S
ОПШТИ ТИП
30
ДОМ УЧЕНИКА ШКОЛЕ У УЛИЦИ 7. ЈУЛА ББ ИМА ОКО 32 МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД
СРЕДЊИХ ШКОЛА.
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
18330 БАБУШНИЦА, ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА ББ, ТЕЛ: 010/685-999 е-mail: tehbab@ptt.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PIBA SB 4D08S
PIBA SB 3D20S PIBA SB 3D31S МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА АУТОМЕХАНИЧАР
МЕТАЛОГЛОДАЧ ЗА НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ 30 /5/
15 /5/
15 /5/
ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА
1. СРЕДЊА ШКОЛА „НИКЕТА РЕМЕЗИЈАНСКИ“ СА ДОМОМ УЧЕНИКА
18310 БЕЛА ПАЛАНКА, ДЕВЕТОГ МАЈА 2, ТЕЛ: 018/855-510
е-mail: srednjaskolabp@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
PIBP GA 4R03S
ОПШТИ ТИП
УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР
30
О П Ш Т И Н А Д И М И Т Р О В Г РА Д
1. ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“
18320 ДИМИТРОВГРАД, ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 12, ТЕЛ: 010/362-163; 362-182
е-mail: gimnazijadimgrad@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
PIDI GA 4R03S
PIDI GA 4R03B
ОПШТИ ТИП
ОПШТИ ТИП
30
15
БУГАРСКИ
30
15
БУГАРСКИ
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
PIDI SA 4K05S
PIDI SA 4K05B
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
ОПШТИНА ПИРОТ
1. ГИМНАЗИЈА ПИРОТ
18300 ПИРОТ, СРПСКИХ ВЛАДАРА 128, ТЕЛ: 010/311-437; 311-447
www.gimnazija.edu е-mail: gimpi@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
PIPI GA 4R01S
PIPI GA 4R04S
PIPI GA 4R04F
PIPI GA 4R05S
30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
PIBP SA 4K04S
3 ГОД.
3 ГОД.
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – ФРАНЦУСКИ ***
ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР
60
30
30
30
2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 ПИРОТ, ТАКОВСКА 24, ТЕЛ: 010/311-268; 323-765
е-mail: ekonoskolapi@neobee.net
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
PIPI SB 4K03S КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
30
135
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PIPI SB 4L01S
PIPI SB 4L10S
PIPI SB 4L13S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД
3. МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ“
18300 ПИРОТ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 173, ТЕЛ: 010/311-258; 313-718
е-mail: pimleksko@open.telekom.rs
30
24
24
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
PIPI SC 4A10S
PIPI SC 3A26S
PIPI SC 3A28S
PIPI SC 3A23S
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА
МЕСАР ПЕКАР
60 /5/
30 /3/
15 /3/
15 /3/
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ДОМ УЧЕНИКА ШКОЛЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 173, ИМА ОКО 30 МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ ученика КОЈИ СЕ УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ.
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
18300 ПИРОТ, ТАКОВСКА 22, ТЕЛ: 010/311-269; 313-736; 313-735
www.tehnickaskola-pirot.edu.rs е-mail: pitehsko@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PIPI SD 4D13S
PIPI SD 3D20S
PIPI SD 3D25S
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
5. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
18300 ПИРОТ, ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 29, ТЕЛ: 010/311-426
www.srednjastrucna.edu.rs е-mail: ssgratehpir1@ptt.rs
24
30
20
30 /3/
30 /5/
3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
PIPI SE 4F01S
PIPI SE 4F34S
3 ГОД.
3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
PIPI SD 4I01S
PIPI SD 3I11S
30
15 /3/
15 /3/
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PIPI SD 4E26S
PIPI SD 4E08S
PIPI SD 4E21S
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
ИНСТАЛАТЕР
ТЕХНИЧАР ЗА ПОЛИМЕРЕ ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
30 /5/
30 /5/
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
PIPI SE 3P02S
PIPI SE 3P04S
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР МУШКИ ФРИЗЕР 15 /5/
15 /5/ 3 ГОД.
3 ГОД.
ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНЕ МОГУЋЕ ЈЕ ОСТВАРИТИ ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ОД
ГРАЂЕВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА.
6. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МЛАДОСТ“
18300 ПИРОТ, КОСТЕ АБРАШЕВИЋА 38, ТЕЛ: 010/312-622; 318-014
е-mail: ssmladostpirot@open.telekom.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД
1 ГОД.
5
7
2 ГОД.
3 ГОД.
4
9
2 ГОД.
3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
16
ШИВАЧ ТЕКСТИЛА
КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ПОМОЋНИК БРАВАРА
БРАВАР
136
24. ТОПЛИЧКИ ОКРУГ
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА БЛАЦЕ
1. СРЕДЊА ШКОЛА
18420 БЛАЦЕ, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 68, ТЕЛ: 027/371-533; 371-315
www.gimnazijablace.com е-mail: tcmladost@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
TOBL GA 4R03S
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
КУВАР
КОНОБАР
О П Ш Т И Н А Ж И Т О РА Ђ А
1. СРЕДЊА ШКОЛА
18412 ЖИТОРАЂА, СВЕТОСАВСКА 23, ТЕЛ: 027/362-020
е-mail: srednjazitoradja@open.telekom.rs
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
1. ГИМНАЗИЈА
18430 КУРШУМЛИЈА, КАРАЂОРЂЕВА 2, ТЕЛ: 027/389-020
www.gimnazijakursumlija.edu.rs е-mail: gimnazijakursumlija@open.telekom.rs
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА
18430 КУРШУМЛИЈА, КАРАЂОРЂЕВА 2, ТЕЛ: 027/389-024
www.ekonomskakursumlija.edu.rs е-mail: ekonomskaskola@ptt.rs
КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
КОНОБАР
КУВАР
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
3 ГОД.
3 ГОД.
60
ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ
1. ГИМНАЗИЈА
18400 ПРОКУПЉЕ, РАТКА ПАВЛОВИЋА 20, ТЕЛ: 027/321-110; 329-015
е-mail: gimnazijapk@beotel.net
30
15 /3/
15 /3/
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
TOKU SB 4L01S
60
60
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
TOKU SB 4K03S
TOKU SB 3K07S
TOKU SB 3K08S
30
ГИМНАЗИЈА
TOKU GA 4R01S
TOKU GA 4R04S
30
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
30
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
TOZI SA 4L01S
3 ГОД.
3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
TOZI SA 4D08S
15 /5/
15 /5/
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
TOZI SA 4A03S
30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
TOBL SA 3K08S
TOBL SA 3K07S
60
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
TOBL SA 4A03S
ОПШТИ ТИП
ГИМНАЗИЈА
TOPR GA 4R01S
TOPR GA 4R04S
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
90
60
137
2. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР АЛЕКСА САВИЋ“
18400 ПРОКУПЉЕ, РАТКА ПАВЛОВИЋА 20, ТЕЛ: 027/329-093; 324-462
е-mail: medicskola@open.telekom.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
TOPR SB 4O01S
TOPR SB 4O05S
TOPR SB 4O06S
ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ“
18400 ПРОКУПЉЕ, РАТКА ПАВЛОВИЋА 194, ТЕЛ: 027/329-052
е-mail: ts15maj@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
TOPR SC 4D06S
TOPR SC 4D08S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
TOPR SC 4E08S
TOPR SC 4E23S
TOPR SC 3E17S
TOPR SC 3E18S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА
ЕЛЕКТРОMEXAНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА
30
30
15 /3/
15 /3/
3 ГОД.
3 ГОД.
МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД
24
3 ГОД.
ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
30
3 ГОД.
60
30
30
30
3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
САОБРАЋАЈ
TOPR SC 3I11S
4. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „РАДОШ ЈОВАНОВИЋ-СЕЉА“
18400 ПРОКУПЉЕ, ВУКА КАРАЏИЋА 1, ТЕЛ: 027/331-213
е-mail: ppsradospk@beotel.rs
60
30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
TOPR SC 3G17S
30
90
30
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
TOPR SD 4A03S
TOPR SD 4A07S
TOPR SD 4A10S
TOPR SD 3A23S
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
ПЕКАР
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У УЛИЦИ ВУКА КАРАЏИЋА 10, ИМА ОКО 20 СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА
КОЈИ СЕ УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД.
138
2 5 . Н И Ш А ВС К И О К РУ Г
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ
1. АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА
18220 АЛЕКСИНАЦ, ДР ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА ББ, ТЕЛ: 018/804-224; 804-832
www.alexgim.rs е-mail: alexgim@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
NIAL GA 4R01S
NIAL GA 4R04S
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
90
30
2. TЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“
18220 АЛЕКСИНАЦ, ДР ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА ББ, ТЕЛ: 018/800-068; 800-069
е-mail: tehskolaal@verat.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
NIAL SB 4D13S
NIAL SB 3D20S
NIAL SB 3D32S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
3. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ШУМАТОВАЦ“
18220 АЛЕКСИНАЦ, ДР ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА ББ, ТЕЛ: 018/800-792
www.pssumatovac.edu.rs е-mail: polskol@medianis.net
30
30
30 /3/
3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
NIAL SB 4К02S
3 ГОД.
3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
NIAL SB 3I11S
30
15 /3/
15 /3/
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
NIAL SB 4E04S
NIAL SB 4E08S
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
МЕТАЛОСТРУГАР
30 /3/
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
NIAL SC 4A03S
NIAL SC 4A07S
NIAL SC 4A10S
NIAL SC 3A23S
NIAL SC 3A28S
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
ПЕКАР
МЕСАР
30
30
30
15 /5/
15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
ДОМ УЧЕНИКА ШКОЛЕ „МЛАДОСТ“, БУЦЕКОВА 2, ИМА ОКО 25 МЕСТА ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ.
О П Ш Т И Н А Д О Љ Е ВА Ц
1. ЕКОНОМСКА ШКОЛА НИШ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
18410 ДОЉЕВАЦ, , ТЕЛ: 018/811-013 е-mail: ekosknis@open.telekom.rs
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
NIDO SA 4L01S
NIDO SA 4L02S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР Г РА Д Н И Ш
1. ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН СРЕМАЦ“
18000 НИШ, ВОЖДА КАРАЂОРЂА 27, ТЕЛ: 018/527-622
www.sremac.edu.rs е-mail: ssremac@medianis.net
60
30
ГИМНАЗИЈА
NINI GA 4R01S
NINI GA 4R04S
ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
24
90
60
139
2. ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ“
18000 НИШ, ВОЖДА КАРАЂОРЂА 27, ТЕЛ: 018/522-044; 527-621
www.borastankovic.edu.rs е-mail: gimnazija@borastankovic.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
NINI GB 4R01S
NINI GB 4R04S
NINI GB 4R05S
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД
3. ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
18000 НИШ, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 1, ТЕЛ: 018/254-396; 242-984
www.gsm-nis.org.rs е-mail: gsm@bankerinter.net
ГИМНАЗИЈА
NINI GC 4R04E
NINI GC 4R04F
NINI GC 4R01S
NINI GC 4R04S
ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ
ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ ЗА ФИЗИКУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – ЕНГЛЕСКИ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – ФРАНЦУСКИ
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
60
90
30
20
20
15
15
90
90
4. ГИМНАЗИЈА „9. МАЈ“
18000 НИШ, ЈЕРОНИМОВА 18, ТЕЛ: 018/257-433; 257-088 www.gim.9.maj.znanje.info е-mail: gim9maj@sbb.rs
ГИМНАЗИЈА
NINI GD 4R03S
ОПШТИ ТИП
180
5. ЕКОНОМСКА ШКОЛА
18000 НИШ, МАЈАКОВСКОГ 2, ТЕЛ: 018/237-976; 239-377 е-mail: ekosknis@open.telekom.rs
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
NINI SE 4L01S
NINI SE 4L02S
NINI SE 4L10S
NINI SE 4L11S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК – ОГЛЕД
6. ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
18000 НИШ, ТРГ КРАЉА МИЛАНА 8, ТЕЛ: 018/526-957; 249-270
www.abskolanis.edu.rs е-mail: abskola@open.telekom.rs
150
30
24
24
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
NINI SF 4L05S
NINI SF 4L06S
NINI SF 4L09S
NINI SF 4L12S
ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД
СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД
90
30
48
24
7. ТРГОВИНСКА ШКОЛА
18000 НИШ, МАЈАКОВСКОГ 2, ТЕЛ: 018/235-392; 232-838 е-mail: trgovinskaskola@yahoo.com
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
NINI SG 4L13S
КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
NINI SG 4K01S
NINI SG 4K02S
NINI SG 3K06S
АРАНЖЕР У ТРГОВИНИ
ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
ТРГОВАЦ
8. УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
18000 НИШ, МАЈАКОВСКОГ 2, ТЕЛ: 018/233-830; 532-240
www.ugturs.edu.rs е-mail: ugturs@medianis.net
24
30 /5/
90 /5/
30 /5/
3 ГОД.
60 /5/
30 /5/
60 /5/
30 /5/
15 /5/
15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
NINI SH 4K03S
NINI SH 4K04S
NINI SH 4K05S
NINI SH 3K07S
NINI SH 3K08S
NINI SH 3K09S
140
КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
КОНОБАР
КУВАР
ПОСЛАСТИЧАР
9. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР МИЛЕНКО ХАЏИЋ“
18000 НИШ, ЗЕТСКА 55, ТЕЛ: 018/530-508; 225-041
www.medicinska.edu.rs е-mail: medicnskaskolanis@open.telekom.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
NINI SI 4O03S
NINI SI 4O04S
NINI SI 4O05S
NINI SI 4O06S
NINI SI 4O08S
NINI SI 4O09S
NINI SI 4O10S
NINI SI 4O12S
КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ
10. МАШИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ“
18000 НИШ, БЕОГРАДСКА 22, ТЕЛ: 018/588-581; 251-404
www.mts15maj.edu.rs е-mail: tsk15maj@eunet.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
NINI SJ 4D06S
NINI SJ 4D17S
NINI SJ 3D36S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
60
25
30 /5/
3 ГОД.
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
АУТОМЕХАНИЧАР
60
30 /5/
3 ГОД.
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ВОЗАЧ МОТОРНОГ ВОЗИЛА
90
60 /5/
3 ГОД.
11. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „12. ФЕБРУАР“
18000 НИШ, АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА 22, ТЕЛ: 018/558-166; 251-224
www.skola12februarnis.nadlanu.com е-mail: tsk12feb@eunet.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
NINI SK 4D08S
NINI SK 3D20S
САОБРАЋАЈ
NINI SK 4I01S
NINI SK 3I11S
12. МАШИНСКА ШКОЛА
18000 НИШ, ШУМАДИЈСКА 1А, ТЕЛ: 018/4263-100
е-mail: masinskaskolanis@gmail.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
NINI SL 4D13S
NINI SL 4D14S
NINI SL 4D55S
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
ТЕХНИЧАР ОПТИКЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА РЕПАРАТУРУ – ОГЛЕД
60
30
24
САОБРАЋАЈНО-ТРАНСПОРТНИ ТЕХНИЧАР ТРАНСПОРТНИ КОМЕРЦИЈАЛИСТА 30
30
САОБРАЋАЈ
NINI SL 4I02S
NINI SL 4I05S
13. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
18000 НИШ, АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА 18, ТЕЛ: 018/588-583; 588-580
www.etstesla.ni.ac.rs е-mail: etstesla@etstesla.ni.ac.rs
30
30 /20/
60
30
30 /15/
30
30 /15/
30 /30/
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
NINI SM 4E03S
NINI SM 4E04S
NINI SM 4E05S
NINI SM 4E08S
NINI SM 4E26S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД
30
60
60
90
24
14. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЈА СТАНИМИРОВИЋ“
18000 НИШ, БУЛЕВАР СВЕТОГ ЦАРА КОНСТАНТИНА 32-34, ТЕЛ: 018/550-884; 550-022
www.mijastanimirovic.nis.edu.rs е-mail: etms@medianis.net
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
NINI SN 4E03S
NINI SN 4E11S
NINI SN 4E21S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД
30
30
40
141
NINI SN 4E24S
NINI SN 4E25S
NINI SN 4E27S
АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА – ОГЛЕД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД
15. ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НЕИМАР“
18000 НИШ, АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА 18, ТЕЛ: 018/251-091; 251-063
www.gtsneimar.edu.rs е-mail: gtsneimar@hotmail.com
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
NINI SO 4B01S
20
24
30
ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ
30
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
NINI SO 4H23S
NINI SO 4H02S
NINI SO 4H05S
NINI SO 4H07S
NINI SO 3H16S
NINI SO 3H19S
ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАР
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ХИДРОГРАДЊУ
КЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР
РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ
30
60
30
30
15 /5/
15 /5/
16. ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
18000 НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 23, ТЕЛ: 018/245-645; 249-855
www.phsnis.com е-mail: prehemsnis@medianis.net
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
NINI SP 4A10S
NINI SP 3A23S
NINI SP 3A28S
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
ПЕКАР
МЕСАР
90
15
15
3 ГОД.
3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
NINI SP 4F02S
NINI SP 4F31S
NINI SP 4F34S
NINI SP 4F35S
ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ
ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ – ОГЛЕД
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ
30
20
60
30
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
NINI SP 4C25S
ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ – ОГЛЕД
24
17. ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ
18000 НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 23, ТЕЛ: 018/255-477; 248-148
www.skolamodeilepote.znanje.info е-mail: skolamodeilepote@sbb.rs
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
NINI SQ 4G12S
NINI SQ 4G14S
3 ГОД.
3 ГОД.
МОДЕЛАР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД
ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД
10
15
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
NINI SQ 4P01S
NINI SQ 3P02S
NINI SQ 3P03S
NINI SQ 3P04S
СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
МАНИКИР И ПЕДИКИР
МУШКИ ФРИЗЕР
30
75 /5/
30 /5/
15 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
20
20
3 ГОД.
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
NINI SQ 4O15S
NINI SQ 3O19S
КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД
МАСЕРКА – МАСЕР – ОГЛЕД
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У УЛИЦИ КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ 6, ИМА ОКО 30 МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ
УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА.
18. УМЕТНИЧКА ШКОЛА
18000 НИШ, ПРВОМАЈСКА 6, ТЕЛ: 018/523-543; 524-160
е-mail: umetnickas@medianis.net
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ
ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР
142
20
20
20
20
19. МУЗИЧКА ШКОЛА
18000 НИШ, ПРВОМАЈСКА 6, ТЕЛ: 018/524-464; 527-885
www.muzickaskola-nis.edu.rs е-mail: muzicka.nis@medianis.net
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
МУЗИЧКИ САРАДНИК
30
30
20. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „14. ОКТОБАР“
18000 НИШ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА 2, ТЕЛ: 018/560-848
е-mail: soso14oktobar@gmail.com
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД
БРАВАР
ЕЛЕКТРОЗАВАРИВАЧ
РУЧНИ ТКАЧ
КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ
ФРИЗЕР
21. СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „БУБАЊ“
18000 НИШ, БУБАЊСКИХ ХЕРОЈА 3, ТЕЛ: 018/263-801; 263-154
е-mail: skolabubanj@open.telekom.rs
БРАВАР
МАНИПУЛАНТ У ОБРАДИ МЕТАЛА ШИВАЧ ТЕКСТИЛА
КОНФЕКЦИЈСКИ МАНИПУЛАНТ ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
МАНИКИР и ПЕДИКИР
3 ГОД.
4 /1/
2 /1/
3 ГОД.
1 ГОД.
4 /1/
2 /1/
3 ГОД.
1 ГОД.
4 /2/ 4 /2/ 3 ГОД.
3 ГОД.
4 /2/
2 /1/
3 ГОД.
1 ГОД.
4 /1/ 2 /1/ 3 ГОД.
1 ГОД.
ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
2
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
3 ГОД.
3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
4
3
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
3 ГОД.
3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
5
4
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
1 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
24 ПЕКАР
МАНИПУЛАНТ У ПРЕХРАМБЕНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
КЊИГОВЕЗАЦ
ГРАФИЧКИ МАНИПУЛАНТ ДОМ УЧЕНИКА ШКОЛЕ ИМА ОКО 10 МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИШУ У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ.
ОПШТИНА СВРЉИГ
1. СТРУЧНА ШКОЛА „ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ“
18360 СВРЉИГ, ГОРДАНЕ ТОДОРОВИЋ 2, ТЕЛ: 018/821-010; 822-988
е-mail: ssdtd@open.telekom.rs
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
NISV SA 4L01S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
60
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
NISV SA 4D08S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
30
ДОМ УЧЕНИКА ШКОЛЕ „МЛАДОСТ“, БУЦЕКОВА 2, ИМА ОКО 25 МЕСТА ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ.
143
2 6 . К О СО ВС К И О К РУ Г
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА ПРИШТИНА
1. ГИМНАЗИЈА
ЛАПЉЕ СЕЛО, ТЕЛ: 038/81-936 e/mail: gimnazijapristinals@yahoo.com
ГИМНАЗИЈА
KSPR GA 4R04S
KSPR GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
ЛАПЉЕ СЕЛО, ТЕЛ: 038/81-627 e-mail: et_skola_pristina@yahoo.com
20
20
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KSPR SB 4L01S
KSPR SB 4L02S
KSPR SB 4L05S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР
ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
ГРАЧАНИЦА, ТЕЛ: 038/65-220 e-mail: medicinska.skola.gr@gmail.com
20
20
20
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KSPR Sc 4О09S ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР 4. ГРАЂЕВИНСКO-САОБРАЋАJНА ШКОЛА
ГРАЧАНИЦА, ТЕЛ: 038/65-292 e-mail: gss.gracanica@gmail.com
20
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
KSPR SD 4H05S
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ
20
САОБРАЋАЈ
KSPR SD 4I01S
KSPR SD 4I10S
KSPR SD 3I11S ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА
ВОЗАЧ МОТОРНих ВОЗИЛА
20
20
20 /5/
3 ГОД.
5. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛАДИН ПОПОВИЋ“ – СУШИЦА
СУШИЦА – БАДОВАЦ, ТЕЛ: 038/65-350 e-mail: ets.mildainpopovic@open.telekom.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KSPR SE 4E07S
KSPR SE 4E08S
KSPR SE 4E11S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАДИО И ВИДЕО ТЕХНИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
EЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈA 6. МАШИНСКА ШКОЛА - ПРИШТИНА
ПРЕОЦЕ, ТЕЛ: 038/81-119 e-mail: masinskaskolapre@hotmail.com
20
20
20
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KSPR SF 4D06S
KSPR SF 3D20S KSPR SF 3D36S МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНИ ТЕХНИКЕ
7. МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
ГРАЧАНИЦА e-mail: arsicu_05@yahoo.com
20
10 /5/
10 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ САРАДНИК
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
10
10
8. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА ПРИШТИНА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ПЛЕМЕТИНА
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KSPR SG 4L01S
144
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
20
9. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИШТИНА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ПЛЕМЕТИНА
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KSPR SH 4O06S
ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
20
10. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИШТИНА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ДОЊА ГУШТЕРИЦА
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KSPR SI 4O04S
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР 20
11. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИШТИНА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ЛЕПИНА
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KSPR SJ 4O05S МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
20
ОПШТИНА ОБИЛИЋ
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
ПРИЛУЖЈЕ, ТЕЛ: 028/467-556 e-mail: tsnikolatesla@nadlanu.com
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KSOB SA 4E04S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
20
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KSOB SA 4D06S
KSOB SA 3C10S МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ 20
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ У ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ
20
3 ГОД.
ОПШТИНА ПОДУЈЕВО
1. ГИМНАЗИЈА
КУРШУМЛИЈА, ТОПЛИЧКА ББ, ТЕЛ: 027/380-533 e-mail: gimnazijapodujevo@bisinter.net
ГИМНАЗИЈА
KSPO GA 4R03S
ОПШТИ ТИП
20
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
КУРШУМЛИЈА, ТОПЛИЧКА ББ, ТЕЛ: 027/380-533 e-mail: tehskoladjuro@nadlanu.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KSPO SB 4D06S
20 /3/
3 ГОД.
1. ГИМНАЗИЈА ЛИПЉАН
ЛЕПИНА, 38232 ЛИПЉАН, ТЕЛ: 038/89-485
ГИМНАЗИЈА
KSLI GA 4R01S
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 20
2. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
ДОЊА ГУШТЕРИЦА - 38232 ЛИПЉАН, ТЕЛ: 038/89-485
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
KSLI SB 4A07S KSLI SB 3A27S
ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖЕ И ПОСТРОЈЕЊА
ОПШТИНА ЛИПЉАН
20
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KSPO SB 3E18S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊE
ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
20
20 /3/
3 ГОД.
10 /3/
10 /3/
3 ГОД.
3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА (У ЛЕПИНИ)
KSLI SВ 3P02S
KSLI SВ 3P04S
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
МУШКИ ФРИЗЕР
145
3. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА – РАНИЛУГ
ДОЊА ГУШТЕРИЦА – 38232 ЛИПЉАН ТЕЛ: 038/89-485
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
KSLI SC 4A07S ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР 20
4. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА – ПАРТЕШ
ДОЊА ГУШТЕРИЦА – 38232 ЛИПЉАН ТЕЛ: 038/89-485
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
KSLI Sd 4A03S ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ОПШТИНА ШТРПЦЕ
1. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
38236 ШТРПЦЕ, ТЕЛ: 0290/70-191 e-mail: etsjovancvijic@yahoo.com
20
ГИМНАЗIJA
KSST SA 4RO1S KSST SA 4L02S
KSST SA 4L01S
KSST SA 4L05S ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 20
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
20
20
20
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KSST SA 4O10S ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР 20
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
KSST SA 4K04S
20
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА ШТРПЦЕ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ГОРЊА БИТИЊА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KSST SB 4e02S
УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ
20
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KSST SB 4D06S
KSST SB 3D38S 146
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
мЕХаНИЧАР НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИХ МАШИНА 20
20 3 ГОД.
2 7 . К О С О В С К О М И Т Р О ВАЧ К И О К Р У Г
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА
1. ГИМНАЗИЈА
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 27, ТЕЛ: 028/425-334
e-mail: gimkm@yahoo.com
ГИМНАЗИЈА
KMKM GA 4R04S
KMKM GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 27, ТЕЛ: 028/425-335
e-mail: ekonomskasm@yahoo.com
20
40
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KMKM SB 4L01S
KMKM SB 4L05S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
40
20
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
KMKM SB 3K06S ТРГОВAЦ
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА, ДРВАРСКА 1, ТЕЛ: 028/425-158
e-mail: medskolakm@hotmail.com
20 3 ГОД.
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KMKM SC 4O02S
KMKM SC 4O01S
KMKM SC 4O05S
KMKM SC 4O10S
ЗУБНИ ТЕХНИЧАР
ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
20
20
40
20
ДОМ УЧЕНИКА ШКОЛЕ У УЛИЦИ ДРВАРСКА 1, ИМА ОКО 25 СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПИШУ У
ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА.
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 27, ТЕЛ: 028/425-333
e-mail: tsalaskm@yahoo.com
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KMKM SD 4E04S
KMKM SD 3E18S
KMKM SD 3E17S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖЕ И ПОСТРОЈЕЊА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
20
10 /5/
10 /5/
3 ГОД.
3 ГОД.
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ИНСТАЛАТЕР
АУТОМЕХАНИЧАР
20
10
10 /3/
3 ГОД.
3 ГОД.
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
20 /5/
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KMKM SD 4D06S
КМКМ SD 3D25S
KMKM SD 3D20S
САОБРАЋАЈ
KMKM SD 4I01S
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
KMKM SD 4H02S
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ
5. МУЗИЧКА ШКОЛА „МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ“
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА, ЏОНА КЕНЕДИЈА 17, ТЕЛ: 028/423-709
e-mail: msvasiljevic@yahoo.com
20
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
МУЗИЧКИ САРАДНИК
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
10
10
147
6. СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА , ТЕЛ: 028/425-371
e-mail: specskolakm@yahoo.com
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
ГРАФИЧКИ РАДНИК
ФРИЗЕР
ОПШТИНА ЗВЕЧАН
1. СРЕДЊА ШКОЛА
38227 ЗВЕЧАН, НУШИЋЕВА 7, TEЛ: 028/664-064
e-mail: ss_graf_zvecan@yahoo.com
3 ГОД.
10
3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
10
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
KMZV SA 4F34S
KMZV SA 4F15S
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ
20
20
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
KMZV SA 3P02S
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
3 ГОД.
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KMZV SA 4O04S
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР 20
ОПШТИНА ЗУБИН ПОТОК
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ГРИГОРИЈЕ БОЖОВИЋ“
3228 ЗУБИН ПОТОК, ЈЕЛЕНЕ АНЖУЈСКЕ 17, ТЕЛ: 028/460-108
e-mail: admin@ssz.potok.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
KMZP GA 4R04S
KMZP GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
20
20
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KMZP SA 4E08S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
20
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KMZP SA 4D06S
KMZP SA 3D20S
KMZP SA 3D21S МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
БРАВАР 20
10 /3/ 10 /3/ ОПШТИНА СРБИЦА
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СУВО ГРЛО
e-mail: ts_srbica@yahoo.com
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
KMSR SA 4F34S ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 20
ОПШТИНА ВУЧИТРН
1. ГИМНАЗИЈА ВУЧИТРН
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 27, ТЕЛ: 028/425-335
e-mail: gimnazija_vu@yahoo.com
20
ГИМНАЗИЈА
KMVU GA 4R01S
148
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
20
3 ГОД.
3 ГОД.
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВУЧИТРН
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 27, ТЕЛ: 028/425-335
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KMVU SB 4D08S
KMVU SB 3D24S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ЗАВАРИВАЧ
20
20 /3/
3 ГОД.
ОПШТИНА ЛЕПОСАВИЋ
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
38228 ЛЕПОСАВИЋ, НЕМАЊИНА 29А, ТЕЛ: 028/83-562
e-mail: tsnikolatesla@bitinfo.co.rs
ГИМНАЗИЈА
KMLE GA 4R04S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
20
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KMLE SA 4D06S KMLE SA 3D20S
KMLE SA 3D36S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
20
10 /3/
10
3 ГОД.
3 ГОД.
20
10 /3/
10 /3/
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KMLE SA 4E08S
KMLE SA 3E18S
KMLE SA 3E17S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KMLE SA 4L01S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
2. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ПРИШТИНА
38229 ЛЕШАК, БРАЋЕ МАТОВИЋА 17, ТЕЛ: 028/88-413
e-mail: poljskolapristinalesak@hotmail.com
20
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
KSLE SB 4A07S
KSLE SB 4A10S
KSLE SB 4A03S
KSLE SB 3A23S
ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
ПЕКАР
20
20
20 /3/
20 /3/
3 ГОД.
149
2 8 . К О С О В С К O П О М О РА В С К И О К Р У Г
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА ГЊИЛАНЕ
1. ГИМНАЗИЈА
ШИЛОВО, ТЕЛ: 0280/79-262
ГИМНАЗИЈА
KPGL GА 4R04S
KPGL GA 4R01S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДРАГИ ПОПОВИЋ“
ГОРЊЕ КУСЦЕ, ТЕЛ: 0280/77-207
20
20
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KPGL SB 4D06S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
20
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KPGL SB 4E08S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
20
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
KPGL SB 4H02S
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ
3. ГИМНАЗИЈА ШИЛОВО – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ПАСЈАНЕ
20
ГИМНАЗИЈА
KPGL GC 4R04S
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
20
4. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА ГЊИЛАНЕ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ПАРТЕШ, ТЕЛ: 0280/78-008
ЕКОНОМИЈA, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KPGL SD 4L01S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
20
5. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА ГЊИЛАНЕ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
КОРЕТИШТЕ
ЕКОНОМИЈA, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KPGL SЕ 4L01S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
20
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
KPGL SЕ 3K06S
ТРГОВАЦ
20/3/
6. ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГОРЊЕ КУСЦЕ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ПАРТЕШ
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KPGL SF 4E08S
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
20
7. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ВЕЛИКО РОПОТОВО – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ШИЛОВО
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KPGL SG 4O05S
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
20
8. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ВЕЛИКО РОПОТОВО – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ПАСЈАНЕ
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KPGL SH 4O05S
150
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
20
ОПШТИНА КОСОВСКА КАМЕНИЦА
1. ГИМНАЗИЈА
38260 КОСОВСКА КАМЕНИЦА
ГИМНАЗИЈА
KPKK GA 4R01S
KPKK GA 4R04S
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
20
20
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА ГЊИЛАНЕ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
РАНИЛУГ, ТЕЛ: 0280/76-132
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KPКК SB 4L01S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
KPКК SB 3K07S
КОНОБАР
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
ВЕЛИКО РОПОТОВО, TЕЛ: 0280/76-002
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА 4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
38260 КОСОВСКА КАМЕНИЦА, ЦАРА ЛАЗАРА ББ
20
20
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
20
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
KPKK SD 4F02S
ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ
20
5. ГИМНАЗИЈА КОСОВСКА КАМЕНИЦА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ВЕЛИКО РОПОТОВО
3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KPKK SD 4D06S
20 /3/
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KPKK SC 4O05S
KPKK SC 4O06S 20
ГИМНАЗИЈА
KPKK GE 4R01S
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
20
6. ТЕХНИЧКА ШКОЛА КОСОВСКА КАМЕНИЦА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ВЕЛИКО РОПОТОВО
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KPKK SF 4D06S
KPKK SF 3D20S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
ОПШТИНА ВИТИНА
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ВРБОВАЦ, ТЕЛ: 0280/88-090
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KPVI SA 4D06S
KPVI SA 3D20S 20
20 /3/
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР 20
20 /3/ 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KPVI Sа 4L01S
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
20
151
29. ПРИЗРЕНСКИ ОКРУГ
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
О П Ш Т И Н А Г О РА - Д РА Г А Ш
1. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
38420 ДРАГАШ, ТЕЛ: 029/81-548
ГИМНАЗИЈА
PRDR SA 4R04S ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 20
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PRDR gA 4L01S
PRDR gA 4L05S ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ПРАВНИ ТЕХНИЧАР 20
20
О П Ш Т И Н А О РА Х О В А Ц
1. ГИМНАЗИЈА ОРАХОВАЦ
38430 ОРАХОВАЦ, МАРШАЛА ТИТА ББ, ТЕЛ: 029/77-919
e-mail: gimnazija029@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
PROR GA 4R04S PROR GA 4R01S ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
20
20
30. ПЕЋКИ ОКРУГ
ВАЖНА НАПОМЕНА: БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА ПЕЋ
1. ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА“ ГОРАЖДЕВАЦ
ГОРАЖДЕВАЦ, ТЕЛ: 039/67-382
e-mail: dijanasekretar@hotmail.com
ГИМНАЗИЈА
PEPE GА 4R03S
ОПШТИ ТИП
20
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
ГОРАЖДЕВАЦ
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PEPE SB 4L01S ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
20
3. МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
ГОРАЖДЕВАЦ
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PEPE SC 4D06S
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
20
4. ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА“ – ГОРАЖДЕВАЦ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА – ОСОЈАНЕ
ГИМНАЗИЈА
PEPE Gd 4R03S 152
ОПШТИ ТИП 20
Прилог 1
153
Прилог 2
СПИСАК ПРИВАТНИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРБИЈИ
основаних решењем Министарства просвете и науке
по основу чл. 28. Закона о основама система образовања и васпитања
1. Општа гимназија „Милутин Миланковић“
Адреса
Телефон
2. Средња школа за информационе технологије
Адреса
Телефон
3. Средња школа „Доситеј“
Адреса
Телефон
4. Прва спортска кошаркашка гимназија – колеџ
Адреса
Кнеза Вишеслава 27, Београд
011/3530-601
Цара Душана 34, Земун
011/2096-777, 011/2096-773
Нушићева 12а, Београд
011/323-55-00
Стјепана Супанца 15а, Београд –
Железник
011/2570-199
Телефон
5. Гимназија „Црњански“
Адреса
Ђорђа Огњановића 2, Београд
Телефон
011/2396-746, 011/2396-755
6. Гимназија „Руђер Бошковић“ са домом ученика
Адреса
Кнеза Вишеслава 17, Београд
Телефон
011/35-444-17
7. Рачунарска гимназија
Адреса
Кнез Михајлова 6/VI, Београд
Телефон
011/2636-090, 011/2639-104
8. Гимназија „Стефан Немања“
Адреса
Немањина 28, Београд
Телефон
011/3249-416
9. Прва приватна гимназија „Олимп“
Адреса
Хајдук Вељкова 11, Нови Сад
Телефон
021/4830-827; 021/422-980
10. Гимназија „Живорад Јанковић“ са домом ученика
Адреса
Темеринска 28, Нови Сад
Телефон
021/4736-185, 021/4736-184
11. Средња информатичка школа
Адреса
Васе Стајића 6, Нови Сад
Телефон
021/451-666
12. Бискупијска класична гимназија и сјемениште „Паулинум“
Адреса
Трг Свете Терезије 2, Суботица
Телефон
024/555-340
13. Гимназија „Др Коста Цукић“
Адреса
Градски парк 2, Земун
Телефон
011/3771-640
14. Приватна гимназија „Владислав Петковић Дис“
Адреса
Ламартинова 8, Београд
Телефон
011/3835-152
15. Приватна гимназија „Милена Павловић Барили“
Адреса
Београдска 66, Београд
Телефон
011/243-46-33
16. „E-гимназија“
Адреса
Радничка 20, Нови Сад
154
Телефон
021/529-456
17. Рачунарска гимназија „Смарт“
Адреса
Трг младенаца 5, Нови Сад
Телефон
021/472-82-00
18. Средња уметничка школа „Артимедиа“
Адреса
Булевар Војводе Мишића 41, Београд
Телефон
011/3066-399
19. Економска школа „Др Коста Цукић“
Адреса
Градски парк 2, Земун
Телефон
011/3771-640
20. Европска пословна школа „Милутин Миланковић“
Адреса
17. октобра 108, Београд
Телефон
011/2349-555,011/2349-556
21. Средња школа за економију, право и администрацију
Адреса
Книћанинова 12, Београд
Телефон
011/2181-322, 011/2181-338
22. Средња пословна школа
Адреса
Устаничка 66, Београд
Телефон
011/3445-957
23. Елитна приватна средња економска школа
Адреса
Булевар Војводе Степе 12, Нови Сад
Телефон
021/6302-992
24. Прва приватна средња економска школа „Свети Никола“
Адреса
Дечанска 9, Нови Сад
Телефон
021/6419-470
25. Приватна средња правно-економска школа „Алфа“
Адреса
Булевар ослобођења 30а, Нови Сад
Телефон
021/446-124
26. Средња пословно-менаџерска школа
Адреса
Васе Стајића 6, Нови Сад
Телефон
021/451-666
27. Економско-менаџерска школа
Адреса
Максима Горког 25, Панчево
Телефон
013/355-500, 064/277-6574
28. Прва приватна економско-трговинска школа
Адреса
Трг младости 4, Србобран
Телефон
021/730-155
29. Економска школа „Глобал“
Адреса
Петра Драпшина 7, Суботица
Телефон
024/555-647
30. Средња школа Нови Пазар
Адреса
Саве Ковачевића бб, Нови Пазар 36300
Телефон
020/320 768
31. Средња школа „Прокоповић“
Адреса
Булевар Цара Константина 80–82, Ниш
Телефон
018/529-990
32. Економско-менаџерска школа
Адреса
Девете бригаде 6, Ниш
Телефон
018/529990
155
33. Пословно-менаџерска школа
Адреса
Устаничка 125-1, Београд
Телефон
011/383-76-05
34. Средња медицинска школа „Милутин Миланковић“
Адреса
Кнеза Вишеслава 27, Београд
Телефон
011/3530-600, 011/3530-618
35. Стручна школа за естетику, стил и културу тела ШКОЛЕСТ
Адреса
Петра Чајковског 2а, Београд
Телефон
011/2650-589, 011/2648-208
36. Школа за негу, здравље и лепоту „Професионал“
Адреса
Немањина 28, Београд
Телефон
011/3612-638
37. Средња медицинска школа „Милутин Миланковић“
Адреса
Зеленгора бб, Јагодина
Телефон
035/243-713
38. Средња медицинска школа „Козма и Дамјан“
Адреса
Његошева 2, Врбас
Телефон
021/700-988
39. Прва приватна медицинска школа „Хипократ“
Адреса
Дечанска 9, Нови Сад
Телефон
021/6419-470
40. Прва приватна средња фризерска школа „Војкан“
Адреса
Трг Марије Трандафил 14, Нови Сад
Телефон
021/4722-200
41. Средња зуботехничка школа у Панчеву
Адреса
Жарка Зрењанина 179, Панчево
Телефон
013/351-292
42. Прва приватна средња саобраћајна школа
Адреса
Радничка 20, Нови Сад
Телефон
021/529-147
43. Прва приватна оптичарска школа „Пашћан“
Адреса
Дечанска 9, Нови Сад
Телефон
021/6419-472
44. Железничка индустријска школа
Адреса
Ложионичка ББ, Смедерево
Телефон
026/231-718
45. Средња стручна школа „Круг“
Адреса
Сувоборска 6, Нови Сад
Телефон
021/643-58-58
46. Прва приватна угоститељско-туристичка школа
Адреса
Митрополита Петра 8, Београд
Телефон
011/764-798
47. Средња економско-пословна школа
Адреса
Карађорђева 14, Шабац
Телефон
015/348-829
48. Економско-пословна школа у Оџацима
Адреса
Кнез Михајлова 28, Оџаци
Телефон
49. Средња школа „Доситеј Обрадовић’’
Адреса
Сувоборска 6, Нови Сад
Телефон
021/6545811
156
САДРЖАЈ
1. ОПШТИ УСЛОВИ.......................................................................................................................... 3
2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ....................................................................................................................... 3
3. МЕРИЛА И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА............................................................................... 4
4. РАСПОРЕЂИВАЊЕ И УПИС УЧЕНИКА.................................................................................... 6
5. УПИС УЧЕНИКА КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ........................................................ 6
6. УПИС У ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ............................................ 14
7. УПИС КАНДИДАТА СТАРИЈИХ ОД СЕДАМНАЕСТ ГОДИНА
У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ........................................................................................... 14
8. ЗДРАВСТВЕНИ УСЛОВИ . ......................................................................................................... 15
9. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС ................................................................................... 25
10. ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ......................................... 25
11. ДОДЕЛА УЧЕНИЧКИХ КРЕДИТА............................................................................................ 28
12. ДОДЕЛА УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА.................................................................................... 28
13. ОГЛЕДНА ОДЕЉЕЊА................................................................................................................. 28
14. УПУТСТВО ЗА ТУМАЧЕЊЕ ОСНОВНОГ ДЕЛА КОНКУРСА............................................. 28
1. СЕВЕРНОБАНАТСКИ ОКРУГ.................................................................................................... 30
2. СРЕДЊOБАНАТСКИ ОКРУГ...................................................................................................... 33
3. ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ ....................................................................................................... 36
4. СЕВЕРНОБАЧКИ ОКРУГ............................................................................................................ 41
5. ЗАПАДНОБАЧКИ ОКРУГ........................................................................................................... 45
6. ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ................................................................................................................. 49
7. СРЕМСКИ ОКРУГ........................................................................................................................ 57
8. ГРАД БЕОГРАД............................................................................................................................. 62
9. ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ............................................................................................................... 80
10. ПОМОРАВСКИ ОКРУГ................................................................................................................ 85
11. БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ............................................................................................................... 89
12. ПОДУНАВСКИ ОКРУГ............................................................................................................... 92
13. ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ............................................................................................................... 95
14. КОЛУБАРСКИ ОКРУГ............................................................................................................... 101
15. МАЧВАНСКИ ОКРУГ................................................................................................................ 104
16. РАСИНСКИ ОКРУГ.................................................................................................................... 109
17. МОРАВИЧКИ ОКРУГ..................................................................................................................113
18. РАШКИ ОКРУГ............................................................................................................................117
19. БОРСКИ ОКРУГ.......................................................................................................................... 122
20. ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ................................................................................................................ 125
21. ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ............................................................................................................... 127
22. ПЧИЊСКИ ОКРУГ..................................................................................................................... 131
23. ПИРОТСКИ ОКРУГ.................................................................................................................... 135
24. ТОПЛИЧКИ ОКРУГ................................................................................................................... 137
25. НИШАВСКИ ОКРУГ.................................................................................................................. 139
26. КОСОВСКИ ОКРУГ................................................................................................................... 144
27. КОСОВСКОМИТРОВАЧКИ ОКРУГ......................................................................................... 147
28. КОСОВСКOПОМОРАВСКИ ОКРУГ........................................................................................ 150
29. ПРИЗРЕНСКИ ОКРУГ................................................................................................................ 152
30. ПЕЋКИ ОКРУГ........................................................................................................................... 152
157
Белешке
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
158
Белешке
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
159
Израда Конкурса:
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Овлашћени издавач: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД“ Д.О.О.
11000 БЕОГРАД, Дечанска 6/III, телефон: 011/3235-378, 3239-096
www.prosvetni-pregled.rs, kontakt@prosvetni-pregled.rs
За издавача:
Весна Антељ, директор
Штампа:
„ПОЛИТИКА“, БЕОГРАД
Цена:
210 динара
© Забрањено неовлашћено умножавање и копирање
160
Download

Конкурс 2012-13.