PRIVREMENA RANG LISTA SA PRIJEMNOG ISPITA ODRŽANOG 09.07.2014. godine (I upisni rok) STUDIJSKI PROGRAM: SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA RB
Prezime
Ime oca
Ime
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Lišić
Berbić
Mustafić
Mujkić
Omerović
Suban
Hadžipašić
Mahmić
Hendić
Baštijanović
H.Mehmedović
Rekić
Čikarić
Čamdžić
Tomić
Demirović
Balkić
Durić
Šehić
Slišković
Žepić
Mihaljević
Marijanović
Klebić
Islamović
Kruščić
Omeragić
Stojaković
Čekić
Zulić
Sead
Saib
Ifet
Irfan
Mirsad
Ivan
Smail
Hasan
Aziz
Pero
Izudin
Šerif
Nusret
Hasan
Ante
Ramiz
Salko
Salim
Nezir
Pero
Zijad
Anto
Dragan
Muhamed
Mustafa
Ragib
Samir
Zoran
Mehmed
Senaid
Amina
Emina
Amra
Merima
Adelisa
Ivona
Smaila
Neira
Amra
Jana
Alma
Amila
Erna
Mejra
Ivana
Azra
Hatidža
Mirela
Almira
Žana
Amela
Anita
Katarina
Lejla
Edina
Berina
Adenisa
Stojana
Zerina
Enis
31
32
33
34
35
36
37
38
Mehmedinović
Selimović
Mustačević
Šarić
Meškić
Kušljugić
Vranješević
Vrabac
Samir
Sejad
Ramo
Ivica
Amir
Suad
Damir
Muhamed
Azra
Medina
Almira
Maja
Sanela
Azra
Matea
Amra
Opšti
kriterij
Pojedinačni
kriterij
Kvalifikacioni
ispit
Ukupno
Prosjek
48,8
46,3
50,0
47,7
46,1
43,7
45,5
45,2
45,9
47,3
43,1
39,1
35,9
47,6
39,8
46,0
38,8
46,6
37,5
44,5
39,0
40,0
45,5
44,7
41,8
35,5
34,7
38,4
31,2
34,3
7,5
10,0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
6,5
7,5
5,0
6,5
7,5
7,0
5,0
6,0
7,0
6,0
7,0
7,5
7,5
7,5
7,0
5,5
5,5
4,5
8,5
38
36
34
36
36
36
34
34
32
30
34
38
40
30
36
28
34
28
36
26
32
30
24
24
26
32
34
30
38
30
94,3
92,3
91,5
91,2
89,6
87,2
87,0
86,7
85,4
84,8
84,6
83,6
83,4
82,6
82,3
81,5
79,8
79,6
79,5
77,5
77,0
77,0
77,0
76,2
75,3
74,5
74,2
73,9
73,7
72,8
4,88
4,63
5,00
4,77
4,61
4,37
4,55
4,52
4,59
4,73
4,31
3,91
3,59
4,76
3,98
4,60
3,88
4,66
3,75
4,45
3,90
4,00
4,55
4,47
4,18
3,55
3,47
3,84
3,12
3,43
28,3
38,3
36,2
35,6
34,4
34,6
29,2
27,6
4,0
5,5
7,0
5,5
6,5
5,0
6,0
5,5
40
28
28
30
30
30
34
36
72,3
71,8
71,2
71,1
70,9
69,6
69,2
69,1
2,83
3,83
3,62
3,56
3,44
3,46
2,92
2,76
39
40
41
42
43
Kunosić
Murathodžić
Ikanović
Majdančić
Stević
Mehmed
Mirsad
Ilijaz
Midhat
Medina
Amra
Indira
Merima
Alisa
29,1
27,2
32,2
24,5
28,8
5,0
4,0
4,5
3,5
5,0
44
45
46
Žigić
Šišić
Halilović
Alija
Ekrem
Ismet
Ajša
Amila
Jasmina
35,1
30,9
33,5
6,5
5,0
4,5
32
34
28
32
26
66,1
65,2
64,7
60,0
59,8
2,91
2,72
3,22
2,45
2,88
22
18
12
63,6
53,9
50,0
Kandidati od rednog broja 1 zaključno sa rednim brojem 15 primaju se u kategoriju redovnih studenata koji se finansiraju iz Budžeta TK, a kandidati od rednog broja 16 zaključno sa rednim brojem 30 se primaju u kategoriju redovnih studenata koji se sami finansiraju. Napomena: Kandidati od rednog broja 31 do rednog broja 43 su položili prijemni ispit ali na osnovu Privremene rang liste ne ulaze u odobrenu kvotu za upis. Kandidati od rednog broja 44 do rednog broja 46 nisu ostvarili potreban minimum od 24 boda na kvalifikacionom ispitu, a u skladu sa članom 7. Konkursa nisu ostvarili uslov za rangiranje i prijem na Univerzitet. Na objavljenu Privremenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno ‐nastavnom vijeću Edukacijsko‐rehabilitacijskog fakulteta u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja Privremene rang liste, tj. do 14.07.2014. godine do 09.00 sati. Pismeni prigovor kandidati predaju putem Studentske službe. Nakon isteka žalbenog roka bit će objavljena KONAČNA RANG LISTA, dana 14.07.2014. godine, sa svim informacijama o postupku upisa na Fakultet. Komisija za realizaciju Konkursa u sastavu: Dr.sc. Zamir Mrkonjić, docent _____________________________ Dr.sc. Milena Nikolić, docent _____________________________ Senada Karajbić, dipl.pravnik _____________________________ Tuzla, 09.07.2014. godine 3,51
3,09
3,35
Download

Specijalna edukacija i rehabilitacija - Edukacijsko