P S Y M E D I C A
ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE
JOURNAL OF PSYCHIATRY, PSYCHOLOGY AND RELATED DISCIPLINES
ISSN 2232-7282
VOLUME 2 N0 1-2 BANJALUKA, 2011
PSYMEDICA
ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU
I SRODNE DISCIPLINE
RS – Bosna i Hercegovina
(Član
International-Asocijacije doktora medicine Azije-Japan)
http://www.psymedica.yolasite.com
VOLUME 2 N0 1-2 BANJALUKA, JANUAR-DECEMBAR 2011
P S Y M E D I C A
ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE
JOURNAL OF PSYCHIATRY, PSYCHOLOGY AND RELATED DISCIPLINES
PSYMEDICA
ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE
JOURNAL OF PSYCHIATRY, PSYCHOLOGY AND RELATED DISCIPLINES
Časopis PSYMEDICA osnovao je Prof. Dr Milan Stojaković 2010.
UREĐIVAČKI ODBOR
/ Editorial board
Glavni i odgovorni urednik
/ Editor in chief
Prof. dr Milan B. Stojaković
Članovi uređivačkog odbora
/ Members of editorial board
Prof. dr Miroslava Jašović-Gašić
Prof. dr Marko Munjiza
Prof. dr Ratko Kovačević
Prof. dr Mina Cvjetković-Bošnjak
Prof. dr Abdulah Kučukalić
Prof. dr Snežana Medenica Milanović
Doc. dr Aleksandra Dickov
Doc. dr Dragan Babić
MEĐUNARODNI UREĐIVAČKI
ODBOR
/ International editorial board
akademik prof. dr Dušan Kecmanović
Prof. Jakob Pastoetter,Njemačka.
Prof. dr Nikola Vučković,Srbija.
Prof. dr Ratomir Lisulov,Srbija.
Dr Damir Huremović,USA.
Dr Davor Mucić,Danska.
Dr Julijan Naskov,Slovenia.
Malina Jordanova Ph.D,Bugarska.
Dr Sanja Zrelec,UK.
IZDAVAČKI SAVJET
/ Consulting board
akademik prof. dr Slobodan Loga
akademik Prof. dr Dušica Lečić-Toševski
Prof. dr Jovan Marić
Prof. dr Slavica Đukić-Dejanović
Prof. dr Veronika Išpanović-Radojković
Prof. dr Nikola Ilanković
Prof. dr Jovan Bukelić
Prof. dr Ivana Timotijević
Prof. dr Dragan Ravanić
Prof. dr Mirko Pejović
Prof. dr Norman Sartorius
IZDAVAČ: / EDITED BY:
RS – Bosna i Hercegovina
(Član
International-Asocijacije doktora medicine Azije-Japan)
ADRESA UREDNIŠTVA / ADDRESS OF EDITORIAL BOARD:
Kralja Petra Prvog Karađorđevića 115, 78000 B.Luka. [email protected]
http://www.psymedica.yolasite.com
Štampa Art Print, Banjaluka
Tiraž 300
VOLUME 2 N0 1-2 BANJALUKA, JANUAR-DECEMBAR 2011
P S Y M E D I C A
ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE
JOURNAL OF PSYCHIATRY, PSYCHOLOGY AND RELATED DISCIPLINES
PSYMEDICA
ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE
JOURNAL OF PSYCHIATRY, PSYCHOLOGY AND RELATED DISCIPLINES
SADRŽAJ-CONTENTS
UVODNIK / EDITORIAL
RIJEČ UREDNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORIGINALNI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RADOVI:
Emir Tupković, Danijela Čiča, Jasmina Klebić, Zamir Mrkonjić, Rusmir Softić
KOMPARATIVNA ANALIZA KOGNITIVNOG FUNKCIONISANJA I
EMOCIONALNOG STATUSA PACIJENATA SA MOŽDANIM UDAROM I
ANKSIOZNO DEPRESIVNIM POREMEĆAJIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Milan B. Stojaković
FORENZIČKO-PSIHIJATRIJSKA VJEŠTAČENJA POSTTRAUMATSKOG
STRESNOG POREMEĆAJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10
STRUČNI RADOVI:
Branislav Mihajlović, Daliborka Radivojević-Vučković
ISHRANA KAO FAKTOR RIZIKA U NASTANKU DEPRESIJE . . . . . . . . . . . . . . . 20
Daliborka Radivojević Vučković, Branislav Mihajlović, Biljana Prstojević Zelinčević
UTICAJ SOCIOEPIDEMIOLOŠKIH ASPEKATA PACIJENATA LIJEČENIH U
ZAVODU JAKEŠ NA OTPUST U ZAJEDNICU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
PRIKAZ KNJIGE:
Milan B. Stojaković
Prikaz knjige “OČIMA PSIHIJATRA» autora Dušana Kecmanovića . . . . . .. . . . . . . . 34
UPUTE AUTORIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
VOLUME 2 N0 1-2 BANJALUKA, JANUAR-DECEMBAR 2011
P S Y M E D I C A
ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE
JOURNAL OF PSYCHIATRY, PSYCHOLOGY AND RELATED DISCIPLINES
RIJEČ UREDNIKA
Evo nas uz novi broj časopisa «Psymedica» koji je nastao u potrebi za širenjem
naučne misli na prostorima gdje još ne egzistira ni jedan takav, ni sličan časopis, sa
prvenstveno naučnim performansama. I pored globalne ekonomske krize nastojaćemo
da časopis nastavi da objavljuje orginalne radove, istraživačke radove, prikaze
naučnih knjiga koji nisu ranije objavljivani, u oblasti psihijatrije, psihologije i srodnih
disciplina, što obuhvata i sferu psihijatrijske medicine.
Prezentacija
časopisa
postavljena
je
na
internetu
na
web
strani
http://www.psymedica.yolasite.com a aplikacija za android operativni system za
telephone i tab uređaje na adresi http://www.appsgeyser.com/PSYMEDICA.apk te na
adresi http://www.appsgeyser.com/getwidget/PSYMEDICA možete izvršiti besplatan
download programa na Vaš mobilni ili tablet uređaj.
Trudićemo se da ispoštujemo osnovni cilj da omogućimo autorima, koji rade
istraživanja i naučne radove, da iste mogu objaviti u vrijeme dok su isti aktuelni. Želja
uredništva, kome su se pridružili akademik prof. dr Dušan Kecmanović i Prof. dr
Norman Sartorius, je da Psymedica predstavlja orginalni doprinos savremenoj
psihijatriji i to ne samo za naučne procese nego i u domenu sveobuhvatnog pristupa
psihijatrijskom pacijentu, te da na postupan i razumljiv način, uz korištenje naučnih
saznanja i kombinovanjem teorijskih saznanja ima uticaj na širenje praktičnog
holističkog naučnog iskustva na savremene trendove u domenu psihijatrijske
dijagnostike i terapije, te sfere psiholoških unapređenja mentalnog zdravlja. Nadamo
se da će prezentirana istraživanja imati značaja u naučnoj misli na cijelom prostoru
BiH i šire.
Glavni i odgovorni urednik
Prof.dr Milan B. Stojaković
VOLUME 2 N0 1-2 BANJALUKA, JANUAR-DECEMBAR 2011
P S Y M E D I C A
ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE
JOURNAL OF PSYCHIATRY, PSYCHOLOGY AND RELATED DISCIPLINES
VOLUME 2 N0 1-2 BANJALUKA, JANUAR-DECEMBAR 2011
P S Y M E D I C A
ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE
JOURNAL OF PSYCHIATRY, PSYCHOLOGY AND RELATED DISCIPLINES
VOLUME 2 N0 1-2 BANJALUKA, JANUAR-DECEMBAR 2011
Download

volume 2 n - psymedica