Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
1.
2.
3.
4.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI
DROBLJENI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcija: 8/11.2 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI
DROBLJENI AGREGAT ZA
IZRADU ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH
NOSEĆIH SLOJEVA (BNS)
Frakcija: 8/11.2 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Portland cement sa
dodatkom zgure
PC 20S 42,5R
(CEM II/A-S 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 1/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
"MINERAL KOP"
d.o.o., Beograd
Separacija:
"RAVNJE"
04.07.2013.
04.01.2014.
04-003-IMS001/14
09.01.2014.
od 04.01.2014.
do 04.07.2014.
09.01.
IMS-7387
Klijent7386, 7388
istekao
"MINERAL KOP"
d.o.o., Beograd
Separacija: "RAVNJE"
04.07.2013.
04.01.2014.
04-003-IMS002/14
11.01.2014.
od 04.01.2014.
do 04.07.2014.
09.01.
IMS-7390
Klijent7389, 7391
istekao
"METALOPROJEKT"
d.o.o., Smederevo
Separacija: "Pančevo"
07.07.2013.
07.01.2014.
04-003-IMS003/14
09.01.2014.
od 07.01.2014.
do 07.07.2014.
09.01.
IMS-7393
Klijent7392, 7394
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS212/14
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
12.09.2013.
30.11.2013.
04-003-IMS004/14
13.01.2014.
od 15.01.2014.
do 15.04.2014.
13.01.
IMS-7396
Klijent7395, 7397
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS097/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
5.
6.
7.
8.
Naziv proizvoda
Portland kompozitni cement
PC 20M (S-V) 42,5N
(CEM II/A-M (S-V) 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement
PC 42,5R
(CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI
DROBLJENI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 2/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
12.09.2013.
30.11.2013.
04-003-IMS005/14
13.01.2014.
od 15.01.2014.
do 15.04.2014.
TRAÇIM ÇIMENTO
SANAYI VE TICARET
A. Ş., Turska
12.09.2013.
30.11.2013.
04-003-IMS006/14
13.01.2014.
od 15.01.2014.
do 15.04.2014.
"STOBEX" d.o.o.,
Loznica
Separacija:
"KRIVIĆA ADA"
12.07.2013.
12.01.2014.
04-003-IMS007/14
13.01.2014.
"BEMAX" d.o.o.,
Podgorica
Separacija: "VILIĆI"
16.12.2013.
18.12.2013.
04-003-IMS008/14
17.01.2014.
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
13.01.
IMS-7399
Klijent7398, 7400
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS098/14
13.01.
IMS-7402
Klijent7401, 7403
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS099/14
od 12.01.2014.
do 12.07.2014.
13.01.
IMS-7405
Klijent7404, 7406
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS218/14
od 17.01.2014.
do 17.07.2014.
17.01.
IMS-7408
Klijent7407, 7409
istekao
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
9.
10.
11.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI
DROBLJENI AGREGAT ZA
IZRADU ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH
NOSEĆIH SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI
PRIRODNI AGREGAT ZA
IZRADU BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda do 13 mm i iznad 13
do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 3/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
"BEMAX" d.o.o.,
Podgorica
Separacija: "VILIĆI"
16.12.2013.
18.12.2013.
04-003-IMS009/14
17.01.2014.
od 17.01.2014.
do 17.07.2014.
17.01.
IMS-7411
Klijent7410, 7412
istekao
GP "NAPRED" a.d.,
Beograd
Separacija:
"SAVSKI NASIP"
18.07.2013.
18.01.2014.
04-003-IMS010/14
17.01.2014.
od 18.01.2014.
do 18.07.2014.
20.01.
IMS-7417
Klijent7416, 7418
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS227/14
2013. godine
04-003-IMS011/14
21.01.2014.
od 21.01.2014.
do 21.01.2015.
za partiju od
3000 m3.
22.01.
IMS-7420
Klijent7419, 7421
istekao
Proizvođač:
"Krono-Ukraine", Lviv
Region, Ukraina
Klijent:
"FEROMING" d.o.o.,
Vršac
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
12.
13.
14.
Naziv proizvoda
Beli portland cement
BPC A 52,5N
(CEM I 52,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Kalcijum - aluminatni cement
AC
(CAC - Cement ISTRA 40)
Pravilniku o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 13 do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 4/92
Proizvođač/Klijent
Proizvođač:
"HOLCIM (Slovensko)
a.s.", Rohoznik,
Slovačka
Datum
proizvodnje
21.01.2014.
04-003-IMS012/14
29.01.2014.
21.01.2014.
04-003-IMS013/14
29.01.2014.
2013. godine
04-003-IMS014/14
10.02.2014.
Klijent:
"EUROCEM" d.o.o.,
Beograd
Proizvođač:
"CALUCEM" d.o.o.,
Pula, Republika
Hrvatska
Klijent:
"EUROCEM" d.o.o.,
Beograd
Proizvođač:
KASTAMONU
ROMANIA SA,
Rumunija
Klijent:
"J.u.A. FRISCHEIS"
d.o.o., Nova Pazova
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
od 29.01.2014.
do dobijanja
rezultata
čvrstoća pri
pritisku nakon
28 dana
(20.02.2014.),
a za uvezenu
količinu
cementa (lot)
od 2000t.
od 29.01.2014.
do dobijanja
rezultata
čvrstoća pri
pritisku nakon
28 dana
(20.02.2014.),
a za uvezenu
količinu
cementa (lot)
od 2000t.
od 10.02.2014.
do 10.02.2015.
za partiju od
5613 m3
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
30.01.
IMS-7423
Klijent7422, 7424
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS051/14
30.01.
IMS-7426
Klijent7425, 7427
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS052/14
10.02.
IMS-7432
Klijent7431, 7433
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
15.
16.
17.
18.
19.
Naziv proizvoda
Oplemenjena ploča iverica,
"radna ploča", sa horizontalnim
rasporedom iverja, tip TP-20,
debljinskog razreda iznad 32
do 40mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
Oplemenjena ploča iverica,
"podprozorska polica", sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 13 do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
Portland cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilniku o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 20M (S-L) 42,5R
(CEM II/A-M (S-L) 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 35M (V-L) 42,5N
(CEM II/B-M (V-L) 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 5/92
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
2013. godine
04-003-IMS015/14
10.02.2014.
od 10.02.2014.
do 10.02.2015.
za partiju od
49,12 m3.
2013. godine
04-003-IMS016/14
10.02.2014.
od 10.02.2014.
do 10.02.2015.
za partiju od
2,38 m3.
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.10.2013.
31.12.2013.
04-003-IMSod 15.02.2014.
017/14
do 15.05.2014.
14.02.2014.
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.10.2013.
31.12.2013.
04-003-IMS018/14
14.02.2014.
od 15.02.2014.
do 15.05.2014.
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.10.2013.
31.12.2013.
04-003-IMS019/14
14.02.2014.
od 15.02.2014.
do 15.05.2014.
Proizvođač/Klijent
Proizvođač:
"FUNDERMAX"
GmbH, Austrija
Klijent:
"DIPO" d.o.o., Beograd
Proizvođač:
"FUNDERMAX"
GmbH, Austrija
Klijent:
"DIPO" d.o.o., Beograd
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
11.02.
IMS-7435
Klijent7434, 7436
11.02.
IMS-7438
Klijent7437, 7439
14.02.
IMS-7441
Klijent7440, 7442
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS129/14
14.02.
IMS-7444
Klijent7443, 7445
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS130/14
14.02.
IMS-7447
Klijent7446, 7448
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS131/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Naziv proizvoda
Portland kompozitni cement
PC 35M (V-L) 32,5R
(CEM II/B-M (V-L) 32,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Metalurški cement
M 20K 32,5N - LH/SR
(CEM III/B 32,5N - LH/SR)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement
PC 52,5R
(CEM I 52,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement sa dodatkom
krečnjaka
PC 20L 42,5R
(CEM II/A-L 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 35M (V-L) 42,5N
(CEM II/B-M (V-L) 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 6/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.10.2013.
31.12.2013.
04-003-IMS020/14
14.02.2014.
od 15.02.2014.
do 15.05.2014.
14.02.
IMS-7450
Klijent7449, 7451
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS132/14
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.10.2013.
31.12.2013.
04-003-IMS021/14
14.02.2014.
od 15.02.2014.
do 15.05.2014.
14.02.
IMS-7453
Klijent7452, 7454
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS133/14
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.10.2013.
31.12.2013.
04-003-IMS022/14
14.02.2014.
od 15.02.2014.
do 15.05.2014.
14.02.
IMS-7456
Klijent7455, 7457
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS134/14
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.10.2013.
31.12.2013.
04-003-IMS023/14
14.02.2014.
od 15.02.2014.
do 15.05.2014.
14.02.
IMS-7459
Klijent7458, 7460
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS135/14
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.10.2013.
31.12.2013.
04-003-IMS024/14
14.02.2014.
od 15.02.2014.
do 15.05.2014.
14.02.
IMS-7462
Klijent7461, 7463
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS136/14
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.10.2013.
31.12.2013.
04-003-IMS025/14
14.02.2014.
od 15.02.2014.
do 15.05.2014.
14.02.
IMS-7465
Klijent7464, 7466
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS137/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Naziv proizvoda
Metalurški cement
M 20K 32,5N - LH/SR
(CEM III/B 32,5N - LH/SR)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement sa dodatkom
zgure PC 20S 42,5N
(CEM II/A-S 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 20M (S-L) 42,5N
(CEM II/A-M (S-L) 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 35M (V-L) 42,5R
(CEM II/B-M (V-L) 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 35M (V-L) 32,5R
(CEM II/B-M (V-L) 32,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 7/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.10.2013.
31.12.2013.
04-003-IMS026/14
14.02.2014.
od 15.02.2014.
do 15.05.2014.
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
01.10.2013.
31.12.2013.
04-003-IMS027/14
14.02.2014.
od 15.02.2014.
do 15.05.2014.
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
01.10.2013.
31.12.2013.
04-003-IMS028/14
14.02.2014.
od 15.02.2014.
do 15.05.2014.
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
01.10.2013.
31.12.2013.
04-003-IMS029/14
14.02.2014.
od 15.02.2014.
do 15.05.2014.
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
01.10.2013.
31.12.2013.
04-003-IMS030/14
14.02.2014.
od 15.02.2014.
do 15.05.2014.
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.10.2013.
31.12.2013.
04-003-IMS031/14
14.02.2014.
od 15.02.2014.
do 15.05.2014.
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
14.02.
IMS-7468
Klijent7467, 7469
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS138/14
14.02.
IMS-7471
Klijent7470, 7472
istekao/prekid
proizvodnje
31.12.2013.
14.02.
IMS-7474
Klijent7473, 7475
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS139/14
14.02.
IMS-7477
Klijent7476, 7478
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS140/14
14.02.
IMS-7480
Klijent7479, 7481
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS141/14
14.02.
IMS-7483
Klijent7482, 7484
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS142/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Naziv proizvoda
Metalurški cement
M 20K 32,5N - LH/SR
(CEM III/B 32,5N - LH/SR)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement
PC 52,5N (CEM I 52,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 35M (W-L) 42,5R
(CEM II/B-M (W-L) 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Pucolanski cement
P 55 (P-W) 32,5R
(CEM IV/B (P-W) 32,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement sa dodatkom
krečnjaka
PC 20LL 42,5R
(CEM II/A-LL 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 8/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.10.2013.
31.12.2013.
04-003-IMS032/14
14.02.2014.
od 15.02.2014.
do 15.05.2014.
SHARRCEM SH.P.K.,
Hani i Elezit, Kosovo
01.10.2013.
31.12.2013.
04-003-IMS033/14
14.02.2014.
od 15.02.2014.
do 15.05.2014.
SHARRCEM SH.P.K.,
Hani i Elezit, Kosovo
01.10.2013.
31.12.2013.
04-003-IMS034/14
14.02.2014.
od 15.02.2014.
do 15.05.2014.
SHARRCEM SH.P.K.,
Hani i Elezit, Kosovo
01.10.2013.
31.12.2013.
04-003-IMS035/14
14.02.2014.
od 15.02.2014.
do 15.05.2014.
FUSHE KRUJE
CEMENT FACTORY
SH.P.K., Albanija
01.10.2013.
31.12.2013.
04-003-IMS036/14
14.02.2014.
od 15.02.2014.
do 15.05.2014.
FUSHE KRUJE
CEMENT FACTORY
SH.P.K., Albanija
01.10.2013.
31.12.2013.
04-003-IMS037/14
18.02.2014.
od 15.02.2014.
do 15.05.2014.
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
14.02.
IMS-7486
Klijent7485, 7487
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS143/14
14.02.
IMS-7489
Klijent7488, 7490
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS144/14
14.02.
IMS-7492
Klijent7491, 7493
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS145/14
14.02.
IMS-7495
Klijent7494, 7496
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS146/14
14.02.
IMS-7498
Klijent7497, 7499
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS147/14
18.02.
IMS-7501
Klijent7500, 7502
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS161/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
38.
39.
40.
41.
42.
Naziv proizvoda
Portland cement sa dodatkom
krečnjaka
PC 35LL 32,5R
(CEM II/B-LL 32,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/2 mm; 0/4 mm; 2/4
mm; 4/8 mm; 8/11.2 mm; 8/16
mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
Dodatak betonu
Superplastifikator "SIKA
VISCOCRETE TECHNO 10 S"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Superplastifikator
"DYNAMON LZF 210"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Superplastifikator
"DYNAMON PC 20 ES"
SRPS U.M1.035:1996
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 9/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
FUSHE KRUJE
CEMENT FACTORY
SH.P.K., Albanija
01.10.2013.
31.12.2013.
04-003-IMS038/14
18.02.2014.
od 15.02.2014.
do 15.05.2014.
"STOBEX" d.o.o.,
Loznica
Separacija:
"KRIVIĆA ADA 2"
24.08.2013.
24.02.2014.
04-003-IMS039/14
25.02.2014.
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
novembar
2013. godine
04-003-IMS040/14
25.02.2014.
MAPEI Betontechnik
GmbH, Langenwang,
Austria
MAPEI Betontechnik
GmbH, Langenwang,
Austria
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
18.02.
IMS-7504
Klijent7503, 7505
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS162/14
od 24.02.2014.
do 24.08.2014.
25.02.
IMS-7507
Klijent7506, 7508
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS278/14
od 25.02.2014.
do 25.02.2015.
25.02.
IMS-7510
Klijent7509, 7511
avgust 2013.
godine
04-003-IMSod 25.02.2014.
041/14
do 25.02.2015.
25.02.2014.
25.02.
IMS-7513
Klijent7512, 7514
oktobar 2013.
godine
04-003-IMSod 25.02.2014.
042/14
do 25.02.2015.
25.02.2014.
25.02.
IMS-7516
Klijent7515, 7517
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
43.
44.
45.
46.
Naziv proizvoda
Dodatak betonu
Ubrzivač vezivanja
"MAPEQUICK ANTIFREEZE"
Ploča iverica oplemenjena
laminatnom folijom, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 13 do 20 mm i
iznad 25 do 32 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 10/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
MAPEI Betontechnik
GmbH, Langenwang,
Austria
novembar
2013. godine
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
04-003-IMSod 25.02.2014.
043/14
do 25.02.2015.
25.02.2014.
25.02.
IMS-7519
Klijent7518, 7520
2014. godine
04-003-IMS044/14
26.02.2014.
od 26.02.2014.
do 26.02.2015.
za partiju od
159,02 m3
26.02.
IMS-7521
Klijent7522, 7523
"LUKA BAČKA
PALANKA" d.o.o,
Bačka Palanka
Separacija:
"PRISTANIŠTE"
27.08.2013.
27.02.2014.
04-003-IMS045/14
28.02.2014.
od 27.02.2014.
do 27.08.2014.
03.04.
IMS-7525
Klijent7524, 7526
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS274/14
"SYNTHESIS" d.o.o.,
Beograd
Separacijia:
"SYNTHESIS"
28.08.2013.
28.02.2014.
04-003-IMS046/14
28.02.2014.
od 28.02.2014.
do 28.08.2014.
03.04.
IMS-7528
Klijent7527, 7529
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS264/14
Proizvođač:
FAB Srl, Italija
Klijent:
"KTITOR" d.o.o.,
Beograd
Period važenja
sertifikata
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
47.
48.
49.
50.
Naziv proizvoda
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 20 do 25 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 11/92
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
2014. godine
04-003-IMS047/14
04.03.2014.
od 04.03.2014.
do 04.03.2015.
za partiju od
246 m3
04.03.
IMS-7531
Klijent7530, 7533
"HIDRO-BAZA" d.o.o.,
Beograd
Separacija:
"GROCKA"
03.09.2013.
03.03.2014.
04-003-IMS048/14
05.03.2014.
od 03.03.2014.
do 03.09.2014.
05.03.
IMS-7537
Klijent7536, 7538
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS276/14
"INKOP" d.o.o.,
Zemun, Beograd
Separacija: "SAVA"
08.09.2013.
08.03.2014.
04-003-IMS049/14
07.03.2014.
od 08.03.2014.
do 08.09.2014.
07.03.
IMS-7540
Klijent7539, 7541
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS277/14
"BEOBROD" d.o.o.,
Zemun, Beograd
Separacija:
"BEOBROD"
09.09.2013.
09.03.2014.
04-003-IMS050/14
10.03.2014.
od 09.03.2014.
do 09.09.2014.
10.03.
IMS-7543
Klijent7542, 7544
Proizvođač/Klijent
Proizvođač:
"SC EGGER
ROMANIA" SRL,
Rumunija
Klijent:
"JONIMPEX" d.o.o.,
Smederevo
Status
sertifikata
istekao
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
51.
Naziv proizvoda
Beli portland cement
BPC A 52,5N (CEM I 52,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Strana 12/92
Proizvođač/Klijent
Proizvođač:
"HOLCIM (Slovensko)
a.s.", Rohoznik,
Slovačka
Datum
proizvodnje
52.
Proizvođač:
"CALUCEM" d.o.o.,
Pula, Republika
Hrvatska
Klijent:
"EUROCEM" d.o.o.,
Beograd
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
21.01.2014.
04-003-IMS051/14
10.03.2014.
21.01.2014.
04-003-IMS052/14
10.03.2014.
Klijent:
"EUROCEM" d.o.o.,
Beograd
Kalcijum - aluminatni cement
AC
(CAC - Cement ISTRA 40)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Period važenja
sertifikata
od 20.02.2014.
do 20.02.2015.
za ukupno
uvezenu
količinu
cementa (lot)
od 2000t, a koji
obuhvata i
količinu
uvezenu
prema
sertifikatu broj
04-003-IMS012/14 od
29.01.2014.
od 20.02.2014.
do 20.02.2015.
za ukupno
uvezenu
količinu
cementa (lot)
od 2000t, a koji
obuhvata i
količinu
uvezenu
prema
sertifikatu broj
04-003-IMS013/14 od
29.01.2014.
Upućeno
Klijentu
Napomena
11.03.
IMS-7546
Klijent7545, 7547
11.03.
IMS-7549
Klijent7548, 7550
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
53.
54.
55.
56.
57.
Naziv proizvoda
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 13 do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 13 do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
Oplemenjena ploča iverica,
"radna ploča", sa horizontalnim
rasporedom iverja, tip TP-20,
debljinskog razreda iznad 32
do 40 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Portland cement
PC 52,5N (CEM I 52,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 13/92
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
2014. godine
04-003-IMS053/14
11.03.2014.
od 11.03.2014.
do 11.03.2015.
za partiju od
1241,63 m3
11.03.
IMS-7552
Klijent7551, 7553
2014. godine
04-003-IMS054/14
11.03.2014.
od 11.03.2014.
do 11.03.2015.
za partiju od
1012,61 m3.
11.03.
IMS-7555
Klijent7554, 7556
Proizvođač:
"M. KAINDL KG",
Austrija
Klijent:
"J.u.A. FRISCHEIS"
d.o.o., Nova Pazova
2014. godine
04-003-IMS055/14
11.03.2014.
od 11.03.2014.
do 11.03.2015.
za partiju od
654,36 m3
11.03.
IMS-7558
Klijent7557, 7559
"ELITA - COP" d.o.o.,
Zemun, Beograd
Separacija:
"ELITA - COP"
11.09.2013.
11.03.2014.
04-003-IMS056/14
11.03.2014.
od 11.03.2014.
do 11.09.2014.
12.03.
IMS-7561
Klijent7560, 7562
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS284/14
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.11.2013.
31.01.2014.
04-003-IMS057/14
13.03.2014.
od 15.03.2014.
do 15.06.2014.
13.03.
IMS-7564
Klijent7563, 7565
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS182/14
Proizvođač/Klijent
Proizvođač:
"CLEAF S.p.a", Italija
Klijent:
"J.u.A. FRISCHEIS"
d.o.o., Nova Pazova
Proizvođač:
"FUNDERMAX"
GmbH, Austrija
Klijent:
"J.u.A. FRISCHEIS"
d.o.o., Nova Pazova
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Naziv proizvoda
Portland kompozitni cement
PC 35M (P-S) 32,5R
(CEM II/B-M (P-S) 32,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portalnd cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 35M (S-LL) 42,5N
(CEM II/B-M (S-LL) 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 35M (S-LL) 32,5N
(CEM II/B-M (S-LL) 32,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA Frakcije: 0/4 mm;
4/8 mm; 8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 14/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.11.2013.
31.01.2014.
04-003-IMS058/14
13.03.2014.
od 15.03.2014.
do 15.06.2014.
CEMEX Hrvatska d.d.,
Tvornica Sveti Juraj,
Kaštel Sućurac,
Republika Hrvatska
01.11.2013.
31.01.2014.
04-003-IMS059/14
13.03.2014.
od 15.03.2014.
do 15.06.2014.
CEMEX Hrvatska d.d.,
Tvornica Sveti Juraj,
Kaštel Sućurac,
Republika Hrvatska
01.11.2013.
31.01.2014.
04-003-IMS060/14
13.03.2014.
od 15.03.2014.
do 15.06.2014.
CEMEX Hrvatska d.d.,
Tvornica Sveti Juraj,
Kaštel Sućurac,
Republika Hrvatska
01.11.2013.
31.01.2014.
04-003-IMS061/14
13.03.2014.
"UNICOM INVEST"
d.o.o., Beograd
Separacija:
"POWER SCREEN"
14.09.2013.
14.03.2014.
TGTR "TRANSKOP
ĐUSIĆ 1971",
Vitanovac, Kraljevo
Separacija:
"TRANSKOP"
13.09.2013.
13.03.2014.
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
13.03.
IMS-7567
Klijent7566, 7568
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS183/14
13.03.
IMS-7570
Klijent7569, 7571
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS184/14
13.03.
IMS-7573
Klijent7572, 7574
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS185/14
od 15.03.2014.
do 15.06.2014.
13.03.
IMS-7576
Klijent7575, 7577
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS186/14
04-003-IMS062/14
13.03.2014.
od 14.03.2014.
do 14.09.2014.
13.03.
IMS-7579
Klijent7578, 7580
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS285/14
04-003-IMS063/14
13.03.2014.
od 13.03.2014.
do 13.09.2014.
13.03.
IMS-7582
Klijent7581, 7583
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS286/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
64.
65.
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 15/92
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
2014. godine
04-003-IMS064/14
14.03.2014.
od 14.03.2014.
do 14.03.2015.
za partiju od
3002,62 m3.
14.03.
IMS-7585
Klijent7584, 7586
"NEIMAR" d.o.o.,
Končarevo, Jagodina
Separacija:
"NEIMAR", Ćuprija
16.09.2013.
16.03.2014.
04-003-IMS065/14
18.03.2014.
od 16.03.2014.
do 16.09.2014.
19.03.
IMS-7588
Klijent7587, 7589
novembar
2013. godine
04-003-IMS066/14
19.03.2014.
od 19.03.2014.
do 19.03.2015.
20.03.
IMS-7591
Klijent7590, 7592
21.02.2014.
25.02.2014.
04-003-IMS067/14
19.03.2014.
od 19.03.2014.
do 19.09.2014.
20.03.
IMS-7594
Klijent7593, 7595
Naziv proizvoda
Proizvođač/Klijent
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda do 13 mm i iznad
13 mm do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Proizvođač:
"KRONOSPAN
ROMANIA SRL",
Rumunija
Klijent:
"BOBAN D. GRAĐA"
d.o.o., Smederevo
66.
Dodatak betonu
Plastifikator "FLUIDING M1M"
SRPS U.M1.035:1996
Proizvođač:
"ADING" a.d., Skoplje,
R. Makedonija
Naručioca:
"ADING" d.o.o.,
Beograd
67.
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/22.4 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
"BAUWESEN" d.o.o.,
Lazarevac
Separacija:
"KRST"
Status
sertifikata
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS290/14
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS295/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
68.
69.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/22.4 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 16/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
"BAUWESEN" d.o.o.,
Lazarevac
Separacija:
"KRST"
21.02.2014.
25.02.2014.
04-003-IMS068/14
19.03.2014.
od 19.03.2014.
do 19.09.2014.
20.03.
IMS-7597
Klijent7596, 7598
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS296/14
"LAFARGE BFC"
d.o.o., Beočin
Separacija:
"SAVSKI NASIP"
20.09.2013.
20.03.2014.
04-003-IMS069/14
20.03.2014.
od 20.03.2014.
do 20.09.2014.
21.03.
IMS-7600
Klijent7599, 7601
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS297/14
21.03.
IMS-7606
Klijent7605, 7607
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS100/14
25.03.
IMS-7609
Klijent7608, 7610
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS305/14
70.
Portalnd cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
CEMEX Hrvatska d.d.,
Tvornica Sveti Kajo,
Kaštel Sućurac,
Republika Hrvatska
07.03.2014.
08.03.2014.
04-003-IMS070/14
21.03.2014.
od 21.03.2014.
do dobijanja
rezultata
čvrstoća pri
pritisku nakon
28 dana
(15.04.2014.)
71.
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
"BRANKO MORAVAC"
d.o.o., Požarevac
Separacija:
"BRANKO
MORAVAC"
23.09.2013.
23.03.2014.
04-003-IMS071/14
25.03.2014.
od 23.03.2014.
do 23.09.2014.
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
72.
73.
74.
75.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Betonska cev za kanalizaciju
dužine iznad jednog metra
Cev SRPS U.N1.050 - C x
1600 x 2000 x a
SRPS U.N1.050:1992
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 17/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
RTC LUKA
"LEGET"a.d.,
Sremska Mitrovica
Separacija:
"SREMSKA
MITROVICA"
24.09.2013.
24.03.2014.
04-003-IMS072/14
25.03.2014.
"ISKOP TRANS
BOGIĆEVIĆ" d.o.o.,
Kraljevo
Separacija:
"ISKOP TRANS
BOGIĆEVIĆ"
06.03.2014.
10.03.2014.
AD "BETONJERKA",
Čačak
"BUMBARIUS ELIT"
d.o.o., BEOGRAD
Separacija:
"BUMBARIUS ELIT"
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
od 24.03.2014.
do 24.09.2014.
25.03.
IMS-7612
Klijent7611, 7613
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS298/14
04-003-IMS073/14
25.03.2014.
od 25.03.2014.
do 25.09.2014.
26.03.
IMS-7615
Klijent7614, 7616
06.02.2014.
19.02.2014.
04-003-IMS074/14
26.03.2014.
od 26.03.2014.
do 26.09.2014.
26.03.
IMS-7618
Klijent7617, 7619
26.09.2013.
26.03.2014.
04-003-IMS075/14
27.03.2014.
od 26.03.2014.
do 26.09.2014.
27.03.
IMS-7621
Klijent7620, 7622
istekao
istekao
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS304/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
76.
77.
78.
79.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 18/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
SZUGR "MINA - KOP",
Vršac
Separacija:
"MINA - KOP"
28.02.2014.
04.03.2014.
04-003-IMS076/14
27.03.2014.
od 26.03.2014.
do 26.09.2014.
27.03.
IMS-7624
Klijent7623, 7625
istekao
"GRAĐEVINAR IMPORT" d.o.o.,
Lugavčina
Separacija:
"GRAĐEVINAR IMPORT"
27.09.2013.
27.03.2014.
04-003-IMS077/14
28.03.2014.
od 27.03.2014.
do 27.09.2014.
28.03.
IMS-7627
Klijent7626, 7628
istekao
30.09.2013.
30.03.2014.
04-003-IMS078/14
31.03.2014.
od 30.03.2014.
do 30.09.2014.
31.03.
IMS-7630
Klijent7629, 7631
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS300/14
30.12.2013.
14.03.2014.
04-003-IMS079/14
01.04.2014.
od 31.03.2014.
do 30.09.2014.
01.04.
IMS-7633
Klijent7632, 7634
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS301/14
"OMEGA BETON"
d.o.o., Beograd
Separacija: "OMEGA
BETON"
"MEGASAN" d.o.o.,
Kruševac
Separacija:
"MEGASAN"
Oznaka:
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
Strana 19/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
80.
Dodatak betonu
Superplastifikator
"SUPERFLUID 21 M EKO"
SRPS U.M1.035:1996
Proizvođač:
"ADING" a.d., Skoplje,
R. Makedonija
Klijent:
"ADING" d.o.o.,
Beograd
januar 2014.
godine
04-003-IMS080/14
01.04.2014.
od 28.02.2014.
do 28.02.2015.
02.04.
IMS-7636
Klijent7635, 7637
81.
Dodatak betonu
Superplastifikator "CEMENTOL
HIPERPLAST 179"
SRPS U.M1.035:1996
"TKK" d.d., Srpenica,
Slovenija
decembar
2013. godine
04-003-IMS081/14
01.04.2014.
od 16.03.2014.
do 16.03.2015.
02.04.
IMS-7639
Klijent7638, 7640
82.
Dodatak betonu
Superplastifikator
"SUPERFLUID 21 M1M"
SRPS U.M1.035:1996
Proizvođač:
"ADING" a.d., Skoplje,
R. Makedonija
Klijent:
"ADING" d.o.o.,
Beograd
januar 2014.
godine
04-003-IMS082/14
01.04.2014.
od 16.03.2014.
do 16.03.2015.
02.04.
IMS-7660
Klijent7659, 7661
83.
Dodatak betonu
Superplastifikator "SIKA
VISCOCRETE 1020 XTREME"
SRPS U.M1.035:1996
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
decembar
2013. godine
04-003-IMS083/14
01.04.2014.
od 03.04.2014.
do 03.04.2015.
02.04.
IMS-7645
Klijent7644, 7646
84.
Dodatak betonu
Superplastifikator "SIKA
VISCOCRETE TECHNO 20"
SRPS U.M1.035:1996
Proizvođač:
"SIKA", Švajcarska
Klijent:
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
decembar
2013. godine
04-003-IMS084/14
01.04.2014.
od 12.04.2014.
do 12.04.2015.
02.04.
IMS-7648
Klijent7647, 7649
85.
Dodatak betonu
Superplastifikator "CEMENTOL
OMEGA F - conc."
SRPS U.M1.035:1996
"TKK" d.d., Srpenica,
Slovenija
novembar
2013. godine
04-003-IMS085/14
01.04.2014.
od 06.03.2014.
do 06.03.2015.
02.04.
IMS-7651
Klijent7650, 7652
R.
br.
Naziv proizvoda
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
86.
87.
88.
89.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 20/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
"AR GRADNJA" d.o.o.,
Beograd
Separacija:
"AR GRADNJA"
02.10.2013.
02.04.2014.
04-003-IMS086/14
02.04.2014.
od 02.04.2014.
do 02.10.2014.
02.04.
IMS-7654
Klijent7653, 7655
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS309/14
"TEHNOGRADNJA"
d.o.o., Kruševac
Separacija:
"GLOBODER"
01.10.2013.
01.04.2014.
04-003-IMS087/14
02.04.2014.
od 01.04.2014.
do 01.10.2014.
02.04.
IMS-7657
Klijent7656, 7658
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS306/14
04-003-IMS088/14
03.04.2014.
od 03.04.2014.
do 03.10.2014.
03.04.
IMS-7663
Klijent7662, 7664
istekao
04-003-IMS089/14
03.04.2014.
od 01.04.2014.
do 01.10.2014.
04.04.
IMS-7666
Klijent7665, 7667
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS307/14
"SRLE", Pukovac
Separacija: "SRLE"
28.02.2014.
04.03.2014.
"JELEN DO" a.d.,
Jelen Do
Separacija:
"BISTRICA"
01.10.2013.
01.04.2014.
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
90.
91.
92.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/11.2 mm; 8/16 mm; 16/22.4
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/11.2 mm; 8/16 mm; 16/22.4
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 21/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
"JELEN DO" a.d.,
Jelen Do
Separacija:
"BISTRICA"
01.10.2013.
01.04.2014.
04-003-IMS090/14
03.04.2014.
od 01.04.2014.
do 01.10.2014.
03.10.2013.
03.04.2014.
04-003-IMS091/14
03.04.2014.
od 03.04.2014.
do 03.10.2014.
03.10.2013.
03.04.2014.
04-003-IMS092/14
03.04.2014.
od 03.04.2014.
do 03.10.2014.
"MINERAL KOP"
d.o.o., Beograd
Separacija: "RAVNJE"
"MINERAL KOP"
d.o.o., Beograd
Separacija: "RAVNJE"
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
04.04.
IMS-7669
Klijent7668, 7670
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS308/14
04.04.
IMS-7672
Klijent7671, 7673
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS310/14
04.04.
IMS-7675
Klijent7674, 7676
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS311/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
93.
94.
95.
96.
Naziv proizvoda
Portland cement sa dodatkom
krečnjaka
PC 20LL 42,5N
(CEM II/A-LL 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 25 do 32 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 22/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
24.03.2014. u
09 00
25.03.2014. u
0100
04-003-IMS093/14
07.04.2014.
od 07.04.2014.
do dobijanja
rezultata
čvrstoća pri
pritisku nakon
28 dana
(15.05.2014.).
08.10.2013.
08.04.2014.
04-003-IMS094/14
08.04.2014.
12.03.2014.
14.03.2014.
2014. godine
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
FUSHE KRUJE
CEMENT FACTORY
SH.P.K., Albanija
"MORAVA BETON"
d.o.o., Veliko Laole
Separacija: "MORAVA
BETON"
"MAČVA
NOVOGRADNJA"
d.o.o., Badovinci,
Bogatić
Separacija: "MAČVA
NOVOGRADNJA"
Proizvođač:
KASTAMONU
ROMANIA SA,
Rumunija
Klijent:
"J.u.A. FRISCHEIS"
d.o.o., Nova Pazova
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
08.04.
IMS-7678
Klijent7677, 7679
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS148/14
od 08.04.2014.
do 08.10.2014.
09.04.
IMS-7681
Klijent7680, 7682
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS313/14
04-003-IMS095/14
10.04.2014.
od 09.04.2014.
do 09.10.2014.
10.04.
IMS-7684
Klijent7683, 7685
istekao
04-003-IMS096/14
14.04.2014.
od 14.04.2014.
do 14.04.2015.
za partiju od
480 m3.
14.04.
IMS-7687
Klijent7686, 7688
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
97.
98.
99.
Naziv proizvoda
Portland cement sa dodatkom
zgure PC 20S 42,5R
(CEM II/A-S 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 20M (S-V) 42,5N
(CEM II/A-M (S-V) 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
100.
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
101.
Frakcija: 16/22.4 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 23/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.12.2013.
28.02.2014.
04-003-IMS097/14
14.04.2014.
od 15.04.2014.
do 15.07.2014.
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.12.2013.
-
04-003-IMS098/14
14.04.2014.
TRAÇIM ÇIMENTO
SANAYI VE TICARET
A. Ş., Turska
01.12.2013.
-
28.02.2014.
28.02.2014.
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
15.04.
IMS-7690
Klijent7689, 7691
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS222/14
od 15.04.2014.
do 15.07.2014.
15.04.
IMS-7693
Klijent7692, 7694
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS223/14
04-003-IMS099/14
14.04.2014.
od 15.04.2014.
do 15.07.2014.
15.04.
IMS-7696
Klijent7695, 7697
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS224/14
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS225/14
istekao
CEMEX Hrvatska d.d.,
Tvornica Sveti Kajo,
Kaštel Sućurac,
Republika Hrvatska
07.03.2014.
u 1800
08.03.2014.
u 1000
04-003-IMS100/14
14.04.2014.
od 15.04.2014.
do 15.07.2014.
15.04.
IMS-7699
Klijent7698, 7700
"JELEN DO" a.d.,
Jelen Do
Separacija:
"JELEN DO K-1"
28.03.2014.
31.03.2014.
04-003-IMS101/14
15.04.2014.
od 15.04.2014.
do 15.10.2014.
15.04.
IMS-7702
Klijent7701, 7703
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
102.
103.
104.
105.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA IBITUMENIZIRANIH
NOSEĆIH SLOJEVA (BNS)
Frakcija: 16/22.4 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
Betonska cev za kanalizaciju
dužine iznad jednog metra
Cev SRPS U.N1.050 - C x
2000 x 1500 x a
SRPS U.N1.050:1992
Betonska cev za kanalizaciju
dužine iznad jednog metra
Cev SRPS U.N1.050 - A x 800
x 2500 x a
SRPS U.N1.050:1992
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda do 13 mm i iznad 13
do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 24/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
"JELEN DO" a.d.,
Jelen Do
Separacija:
"JELEN DO K-1"
28.03.2014.
31.03.2014.
04-003-IMS102/14
15.04.2014.
od 15.04.2014.
do 15.10.2014.
15.04.
IMS-7705
Klijent7704, 7706
istekao
AD "BETONJERKA",
Čačak
03.03.2014.
28.03.2014.
04-003-IMS103/14
16.04.2014.
od 16.04.2014.
do 16.10.2014.
17.04.
IMS-7708
Klijent7707, 7709
istekao
AD "BETONJERKA",
Čačak
21.02.2014.
07.03.2014.
04-003-IMS104/14
16.04.2014.
od 16.04.2014.
do 16.10.2014.
17.04.
IMS-7711
Klijent7710, 7712
istekao
2014. godine
04-003-IMS105/14
17.04.2014.
od 17.04.2014.
do 17.04.2015.
za partiju od
3843,75 m3.
17.04.
IMS-7714
Klijent7713, 7715
Proizvođač:
"Krono-Ukraine", Lviv
Region, Ukraina
Klijent:
"ARTINVEST" d.o.o.,
Stara Pazova
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
106.
8/11.2 mm; 11.2/16 mm; PGM
16/22.4 mm; 22.4/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/2 mm; 0/4 mm; 4/8
107. mm; 8/11.2 mm; 11.2/16 mm;
16/22.4 mm; 22.4/31.5 mm
18.09.2013. - 18.03.2014.
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
108. razreda do 13 mm i iznad 13
do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 25/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
"BUDUĆNOST" a.d.,
Preševo
Separacija:
"DUŠKINA MAHALA"
18.09.2013.
18.03.2014.
04-003-IMS106/14
17.04.2014.
od 18.03.2014.
do 18.09.2014.
"BUDUĆNOST" a.d.,
Preševo
Separacija:
"DUŠKINA MAHALA"
18.09.2013.
18.03.2014.
04-003-IMS107/14
17.04.2014.
od 18.03.2014.
do 18.09.2014.
2014. godine
04-003-IMS108/14
22.04.2014.
od 22.04.2014.
do 22.04.2015.
za partiju od
6000 m3.
Proizvođač:
SC EGGER ROMANIA
SRL, Rumunija
Klijent:
"JONIMPEX" d.o.o.,
Smederevo
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
17.04.
IMS-7717
Klijent7716, 7718
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS291/14
17.04.
IMS-7720
Klijent7719, 7721
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS292/14
22.04.
IMS-7725
Klijent7722,
7723, 7724
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
109.
razreda do 13 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
110.
razreda iznad 13 do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
Frakcionisani drobljeni agregat
za izradu betona
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
111.
mm; 16/22.4 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Frakcionisani drobljeni agregat
za izradu izradu asfalta i
bitumeniziranih nosećih slojeva
(BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
112.
mm; 16/22.4 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 26/92
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
2014. godine
04-003-IMS109/14
23.04.2014.
od 23.04.2014.
do 23.04.2015.
za partiju od
2000 m3
23.04.
IMS-7727
Klijent7726, 7728
2013. godine
04-003-IMS110/14
23.04.2014.
od 23.04.2014.
do 23.04.2015.
za partiju od
2000 m3
23.04.
IMS-7730
Klijent7729, 7731
"AZVIRT OGRANAK
BEOGRAD", Beograd
Separacija:
"TAKOVO"
22.10.2013.
22.04.2014.
04-003-IMS111/14
24.04.2014.
od 22.04.2014.
do 22.10.2014.
24.04.
IMS-7734
Klijent7732, 7738
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS331/14
"AZVIRT OGRANAK
BEOGRAD", Beograd
Separacija:
"TAKOVO"
22.10.2013.
22.04.2014.
04-003-IMS112/14
24.04.2014.
IMS-7736
Klijent7735, 7737
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS332/14
Proizvođač/Klijent
Proizvođač:
SC EGGER ROMANIA
SRL., Rumunija
Klijent:
"DAREX" d.o.o.,
Beograd
Proizvođač:
SC EGGER ROMANIA
SRL., Rumunija
Klijent:
"DAREX" d.o.o.,
Beograd
od 22.04.2014.
do 22.10.2014.
24.04.
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
113.
114.
115.
116.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda do 13 mm i iznad 13
do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
Dodatak betonu
Superplastifikator "SIKA
VISCOCRETE 1022"
SRPS U.M1.035:1996
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 27/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
"ASV DRINA" d.o.o.,
Bajina Bašta
Separacija:
"ASV DRINA TEŠIĆA POLJE"
25.10.2013.
25.04.2014.
04-003-IMS113/14
28.04.2014.
"RAD GRUPA" d.o.o.,
Kragujevac
Separacija:
"SAVSKI NASIP",
Beograd
07.04.2014.
09.04.2014.
Proizvođač:
"GLUNZ AG WERK
NETTGAU", Nemačka
Klijent:
"DRAŠKOVIĆ
KOMERC" d.o.o.,
Beograd
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
2014. godine
decembar
2013. godine
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
od 25.04.2014.
do 25.10.2014.
28.04.
IMS-7739
Klijent7738, 7740
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS329/14
04-003-IMS114/14
28.04.2014.
od 28.04.2014.
do 28.10.2014.
28.04.
IMS-7742
Klijent7741, 7743
istekao
04-003-IMS115/14
30.04.2014.
od 30.04.2014.
do 30.04.2015.
za partiju od
2 600 m3.
30.04.
IMS-7772
Klijent7771, 7773
04-003-IMS116/14
30.04.2014.
od 30.04.2014.
do 30.04.2015.
30.04.
IMS-7746
Klijent7745, 7747
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
117.
Naziv proizvoda
Kalcijum - aluminatni cement
AC (CAC - CIMENT
FONDU)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
118.
8/11.2 mm; 11.2/16 mm;
16/22.4 mm; 22.4/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT za izradu asfalta i
bitumeniziranih nosećih slojeva
(BNS) Frakcije: 0/4 mm; 4/8
mm; 8/11.2 mm; 11.2/16 mm;
119.
16/22.4 mm; 22.4/31.5 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 28/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
23.04.2014.
04-003-IMS117/14
30.04.2014.
od 30.04.2014.
do dobijanja
rezultata
čvrstoća pri
pritisku nakon
28 dana
(27.05.2014.),
za ukupno
uvezenu
količinu
cementa (lot)
od 122,85t
PZP "ZAJEČAR" a.d.,
Zaječar
Separacija:
"RGOTSKO BRDO"
21.10.2013.
21.04.2014.
04-003-IMS118/14
30.04.2014.
od 21.04.2014.
do 21.10.2014.
PZP "ZAJEČAR" a.d.,
Zaječar
Separacija:
"RGOTSKO BRDO"
21.10.2013.
21.04.2014.
04-003-IMS119/14
30.04.2014.
od 21.04.2014.
do 21.10.2014.
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Proizvođač:
KERNEOS SA,
Francuska
Klijent:
HENKEL SRBIJA
d.o.o., Beograd
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
30.04.
IMS-7749
Klijent7748, 7750
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS172/14
30.04.
IMS-7752
Klijent7751, 7753
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS327/14
30.04.
IMS-7755
Klijent7754, 7756
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS328/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
Strana 29/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
120.
Frakcija: 4/8 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
PZP "ZAJEČAR" a.d.,
Zaječar
Separacija:
"ČOKONJAR"
23.10.2013.
23.04.2014.
04-003-IMS120/14
30.04.2014.
Dodatak betonu
121. Superplastifikator "ADIUM 132"
SRPS U.M1.035:1996
"ISOMAT" d.o.o.,
Šimanovci, Srbija
novembar
2013. godine
Dodatak betonu
122. Superplastifikator "ADIUM 145"
SRPS U.M1.035:1996
"ISOMAT" d.o.o.,
Šimanovci, Srbija
R.
br.
Naziv proizvoda
Dodatak betonu za betoniranje
pri niskim temperaturama
123.
"ADINOL RAPID"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Aerant - superplastifikator
124.
"CEMENTOL SPA"
SRPS U.M1.035:1996
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
od 23.04.2014.
do 23.10.2014.
30.04.
IMS-7758
Klijent7757, 7759
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS326/14
04-003-IMS121/14
07.05.2014.
od 16.03.2014.
do 16.03.2015.
07.05.
IMS-7761
Klijent7760, 7762
januar 2014.
godine
04-003-IMS122/14
07.05.2014.
od 16.03.2014
do 16.03.2015.
07.05.
IMS-7764
Klijent7763, 7765
"ISOMAT" d.o.o.,
Šimanovci, Srbija
decembar
2013. godine
04-003-IMS123/14
07.05.2014.
od 16.03.2014.
do 16.03.2015.
07.05.
IMS-7767
Klijent7766, 7768
septembar 2013.
godine
"TKK",
Srpenica,
Slovenija
04-003-IMS124/14
07.05.2014.
od 07.05.2014.
do 07.05.2015.
07.05.
IMS-7770
Klijent7769, 7774
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Dodatak betonu
Plastifikator
125. "CENTRAMENT N4"
SRPS U.M1.035:1996
Betonska cev za kanalizaciju
dužine iznad jednog metra
126. Cev SRPS U.N1.050 –
A x 1000 x 2500 x a
SRPS U.N1.050:1992
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
127. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/22.4 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
128.
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/22.4 mm;
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 30/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
Proizvođač:
MC BAUCHEMIE
MÜLLER, GmbH & Co.
KG, Mađarska
Klijent:
OGRANAK MC
BAUCHEMIE
MÜLLER, GmbH & Co
KG, Sremska Mitrovica
april 2013.
godine
04-003-IMS125/14
07.05.2014.
od 07.05.2014.
do 07.05.2015.
08.05.
IMS-7776
Klijent7775, 7777
11.03.2014.
17.03.2014.
04-003-IMS126/14
07.05.2014.
od 07.05.2014.
do 07.11.2014.
07.05.
IMS-7779
Klijent7778, 7780
istekao
07.05.
IMS-7782
Klijent7781, 7783
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS315/14
07.05.
IMS-7785
Klijent7784, 7786
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS316/14
AD "BETONJERKA",
Čačak
"SABA BELČA" d.o.o.,
Preševo
Separacija:
"KODRA ILINCE"
17.10.2013.
17.04.2014.
04-003-IMS127/14
07.05.2014.
od 17.04.2014.
do 17.10.2014.
"SABA BELČA" d.o.o.,
Preševo
Separacija:
"KODRA ILINCE"
17.10.2013.
17.04.2014.
04-003-IMS128/14
07.05.2014.
od 17.04.2014.
do 17.10.2014.
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
Naziv proizvoda
Portland cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 20M (S-L) 42,5R
(CEM II/A-M (S-L) 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013
Portland kompozitni cement
PC 35M (V-L) 42,5N
(CEM II/B-M (V-L) 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 35M (V-L) 32,5R
(CEM II/B-M (V-L) 32,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Metalurški cement
M 20K 32,5N - LH/SR
(CEM III/B 32,5N - LH/SR)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement
PC 52,5R (CEM I 52,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 31/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.01.2014.
31.03.2014.
04-003-IMS129/14
13.05.2014.
od 15.05.2014.
do 15.08.2014.
13.05.
IMS-7788
Klijent7787, 7789
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS236/14
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.01.2014.
31.03.2014.
04-003-IMS130/14
13.05.2014.
od 15.05.2014.
do 15.08.2014.
13.05.
IMS-7791
Klijent7790, 7792
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS237/14
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.01.2014.
31.03.2014.
04-003-IMS131/14
13.05.2014.
od 15.05.2014.
do 15.08.2014.
13.05.
IMS-7794
Klijent7793, 7795
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS238/14
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.01.2014.
31.03.2014.
04-003-IMS132/14
13.05.2014.
od 15.05.2014.
do 15.08.2014.
13.05.
IMS-7797
Klijent7796, 7798
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS239/14
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.01.2014.
31.03.2014.
04-003-IMS133/14
13.05.2014.
od 15.05.2014.
do 15.08.2014.
13.05.
IMS-7800
Klijent7799, 7801
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS240/14
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.01.2014.
31.03.2014.
04-003-IMS134/14
13.05.2014.
od 15.05.2014.
do 15.08.2014.
13.05.
IMS-7803
Klijent7802, 7804
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS241/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Naziv proizvoda
Portland cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement sa dodatkom
krečnjaka
PC 20L 42,5R
(CEM II/A-L 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 35M (V-L) 42,5N
(CEM II/B-M (V-L) 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Metalurški cement
M 20K 32,5N - LH/SR
(CEM III/B 32,5N - LH/SR)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 20M (S-L) 42,5N
(CEM II/A-M (S-L) 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 35M (V-L) 42,5R
(CEM II/B-M (V-L) 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 32/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.01.2014.
31.03.2014.
04-003-IMS135/14
13.05.2014.
od 15.05.2014.
do 15.08.2014.
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.01.2014.
31.03.2014.
04-003-IMS136/14
13.05.2014.
od 15.05.2014.
do 15.08.2014.
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.01.2014.
31.03.2014.
04-003-IMS137/14
13.05.2014.
od 15.05.2014.
do 15.08.2014.
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.01.2014.
31.03.2014.
04-003-IMS138/14
13.05.2014.
od 15.05.2014.
do 15.08.2014.
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
01.01.2014.
31.03.2014.
04-003-IMS139/14
13.05.2014.
od 15.05.2014.
do 15.08.2014.
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
01.01.2014.
31.03.2014.
04-003-IMS140/14
13.05.2014.
od 15.05.2014.
do 15.08.2014.
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
13.05.
IMS-7806
Klijent7805, 7807
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS242/14
13.05.
IMS-7809
Klijent7808, 7810
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS243/14
13.05.
IMS-7812
Klijent7811, 7813
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS244/14
13.05.
IMS-7815
Klijent7814, 7816
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS245/14
13.05.
IMS-7818
Klijent7817, 7819
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS247/14
13.05.
IMS-7821
Klijent7820, 7822
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS246/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
Naziv proizvoda
Portland kompozitni cement
PC 35M (V-L) 32,5R
(CEM II/B-M (V-L) 32,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Metalurški cement
M 20K 32,5N - LH/SR
(CEM III/B 32,5N - LH/SR)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement
PC 52,5N (CEM I 52,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 35M (W-L) 42,5R
(CEM II/B-M (W-L) 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Pucolanski cement
P 55 (P-W) 32,5R
(CEM IV/B (P-W) 32,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 33/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
01.01.2014.
31.03.2014.
04-003-IMS141/14
13.05.2014.
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.01.2014.
31.03.2014.
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
od 15.05.2014.
do 15.08.2014.
13.05.
IMS-7824
Klijent7823, 7825
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS249/14
04-003-IMS142/14
13.05.2014.
od 15.05.2014.
do 15.08.2014.
13.05.
IMS-7827
Klijent7826, 7828
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS250/14
01.01.2014.
31.03.2014.
04-003-IMS143/14
13.05.2014.
od 15.05.2014.
do 15.08.2014.
13.05.
IMS-7830
Klijent7829, 7831
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS251/14
SHARRCEM SH.P.K.,
Hani i Elezit, Kosovo
01.01.2014.
31.03.2014.
04-003-IMS144/14
13.05.2014.
od 15.05.2014.
do 15.08.2014.
13.05.
IMS-7833
Klijent7832, 7834
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS252/14
SHARRCEM SH.P.K.,
Hani i Elezit, Kosovo
01.01.2014.
31.03.2014.
04-003-IMS145/14
13.05.2014.
od 15.05.2014.
do 15.08.2014.
13.05.
IMS-7836
Klijent7835, 7837
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS253/14
SHARRCEM SH.P.K.,
Hani i Elezit, Kosovo
01.01.2014.
31.03.2014.
04-003-IMS14614
13.05.2014.
od 15.05.2014.
do 15.08.2014.
13.05.
IMS-7839
Klijent7838, 7840
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS254/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
147.
148.
149.
150.
Naziv proizvoda
Portland cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement sa dodatkom
krečnjaka
PC 20LL 42,5N
(CEM II/A-LL 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda do 13 mm i iznad 13
mm do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
IZRADU ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/2 mm; 2/4 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 34/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
FUSHE KRUJE
CEMENT FACTORY
SH.P.K., Albanija
01.01.2014.
31.03.2014.
04-003-IMS147/14
13.05.2014.
od 15.05.2014.
do 15.08.2014.
FUSHE KRUJE
CEMENT FACTORY
SH.P.K., Albanija
01.01.2014.
31.03.2014.
04-003-IMS148/14
13.05.2014.
Proizvođač:
"SC EGGER
ROMANIA" SRL,
Rumunija
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
13.05.
IMS-7842
Klijent7841, 7843
istekao/
prekid
proizvodnje
31.03.2014.
od 15.05.2014.
do 15.08.2014.
13.05.
IMS-7845
Klijent7844, 7846
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS256/14
2014. godine
04-003-IMS149/14
13.05.2014.
od 13.05.2014.
do 13.05.2015.
za partiju od
8000 m3
13.05.
IMS-7848
Klijent7847, 7849
28.04.2014.
30.04.2014.
04-003-IMS150/14
13.05.2014.
od 12.05.2014.
do 12.11.2014.
13.05.
IMS-7851
Klijent7850, 7852
Klijent:
"ŠULEX" d.o.o.,
Sombor
"AZVIRT OGRANAK
BEOGRAD", Beograd
Separacija:
"TAKOVO"
istekao
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
151. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
152. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
153. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 35/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
"TUJKO" d.o.o., Kotor,
Crna Gora
Separacija:
"RUDINE"
12.11.2013.
12.05.2014.
04-003-IMS151/14
13.05.2014.
od 12.05.2014.
do 12.11.2014.
"TUJKO" d.o.o., Kotor,
Crna Gora
Separacija:
"RUDINE"
12.11.2013.
12.05.2014.
04-003-IMS152/14
13.05.2014.
od 12.05.2014.
do 12.11.2014.
JKP "KOTOR", Kotor,
Crna Gora
Separacija:
"NALJEŽIĆI"
12.11.2013.
12.05.2014.
04-003-IMS153/14
13.05.2014.
od 12.05.2014.
do 12.11.2014.
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
13.05.
IMS-7854
Klijent7853, 7855
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS337/14
13.05.
IMS-7857
Klijent7856, 7858
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS338/14
13.05.
IMS-7860
Klijent7859, 7861
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS335/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
154. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
155. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
156.
Frakcija: 0/4 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 36/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
JKP "KOTOR", Kotor,
Crna Gora
Separacija:
"NALJEŽIĆI"
12.11.2013.
12.05.2014.
04-003-IMS154/14
13.05.2014.
"TRANSKOP" d.o.o.,
Paraćin
Separacija:
"TRANSKOP"
18.10.2013.
18.04.2014.
23.04.2014.
25.04.2014.
Proizvođač:
"JAKOVLJEVIĆ I SIN"
d.o.o., Soko Banja
Separacija:
"BUJMIR", Aleksinac
Klijent:
"MIN DIV" a.d., Svrljig
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
od 12.05.2014.
do 12.11.2014.
13.05.
IMS-7863
Klijent7862, 7864
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS336/14
04-003-IMS155/14
13.05.2014.
od 18.04.2014.
do 18.10.2014.
13.05.
IMS-7866
Klijent7865, 7867
istekao
04-003-IMS156/14
14.05.2014.
od 13.05.2014.
do 13.11.2014.
14.05.
IMS-7868
Klijent7871, 7872
istekao
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Pucolanski cement
P 55 (V) 42,5N
157. (CEM IV/B (V) 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
158. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/11.2 mm; 8/16 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
159.
8/11.2 mm; 8/16 mm;11.2/16
mm; 16/22.4 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 37/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
28.04.2014.
u 0600
28.04.2014.
u 2300
04-003-IMS157/14
15.05.2014.
od 15.05.2014.
do dobijanja
rezultata
čvrstoća pri
pritisku nakon
28 dana
(15.06.2014.)
03.04.2014.
07.04.2014.
04-003-IMS158/14
19.05.2014.
15.11.2013.
15.05.2014.
04-003-IMS159/14
19.05.2014.
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
"CRNAGORAPUT"
a.d., Podgorica
Kamenelom:
"OKRUGLIČKI KRŠ",
Separacija:
"ŠTITARICA"
"PUT" a.d., Bar,
Crna Gora
Separacija: "GORAN"
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
16.05.
IMS-7874
Klijent7873, 7875
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS187/14
od 19.05.2014.
do 19.11.2014.
19.05.
IMS-7877
Klijent7876, 7878
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS341/14
od 15.05.2014.
do 15.11.2014.
19.05.
IMS-7880
Klijent7879, 7881
istekao
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
160.
8/11.2 mm; 8/16 mm; 11.2/16
mm; 16/22.4 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
Portland cement sa dodatkom
krečnjaka PC 20LL 42,5R
161. (CEM II/A-LL 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement sa dodatkom
krečnjaka PC 35LL 32,5R
162. (CEM II/B-LL 32,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Dodatak betonu
Aerant - plastifikator
163.
"POROČINITELJ"
SRPS U.M1.035:1996
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 38/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
"PUT" a.d., Bar,
Crna Gora
Separacija: "GORAN"
15.11.2013.
15.05.2014.
04-003-IMS160/14
19.05.2014.
od 15.05.2014.
do 15.11.2014.
19.05.
IMS-7883
Klijent7882, 7884
istekao
FUSHE KRUJE
CEMENT FACTORY
SH.P.K., Albanija
01.01.2014.
31.03.2014.
04-003-IMS161/14
20.05.2014.
od 15.05.2014.
do 15.08.2014.
20.05.
IMS-7886
Klijent7885, 7887
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS255/14
FUSHE KRUJE
CEMENT FACTORY
SH.P.K., Albanija
01.01.2014.
31.03.2014.
04-003-IMS162/14
20.05.2014.
od 15.05.2014.
do 15.08.2014.
20.05.
IMS-7889
Klijent7888, 7890
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS257/14
Proizvođač:
"ADING" a.d., Skopje,
R. Makedonija
Klijent:
"ADING" d.o.o.,
Beograd
jun 2013.
godine
04-003-IMS163/14
20.05.2014.
od 20.05.2014.
do 20.05.2015.
21.05.
IMS-7892
Klijent7891, 7893
Oznaka:
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
Strana 39/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
Dodatak betonu
Plastifikator - usporivač
164. vezivanja
"PLASTIMENT - 20 R"
SRPS U.M1.035:1996
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
decembar
2013. godine
04-003-IMS164/14
20.05.2014.
od 29.05.2014.
do 29.05.2015.
21.05.
IMS-7895
Klijent7894, 7896
Dodatak betonu
Superplastifikator
165.
"MC - PowerFlow 3100"
SRPS U.M1.035:1996
Proizvođač:
MC BAUCHEMIE
MÜLLER, GmbH & Co.
KG, Bottrop, Nemačka
Klijent:
OGRANAK MC
BAUCHEMIE
MÜLLER", GmbH & Co
KG, Sremska Mitrovica
decembar
2013. godine
04-003-IMS165/14
20.05.2014.
od 21.05.2014.
do 21.05.2015.
21.05.
IMS-7897
Klijent7898, 7899
"TKK" d.d., Srpenica,
Slovenija
septembar
2013. godine
04-003-IMS166/14
20.05.2014.
od 30.05.2014.
do 30.05.2015.
21.05.
IMS-7901
Klijent7900, 7902
05.05.2014.
07.05.2014.
04-003-IMS167/14
20.05.2014.
od 20.05.2014.
do 20.11.2014.
21.05.
IMS-7907
Klijent7906, 7908
R.
br.
Naziv proizvoda
Dodatak betonu
Superplastifikator "CEMENTOL
166.
HIPERPLAST 463"
SRPS U.M1.035:1996
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
167. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Proizvođač:
"JAKOVLJEVIĆ I SIN"
d.o.o., Soko Banja
Separacija: "BUJMIR",
Aleksinac
Klijent:
"MIN DIV SVRLJIG"
a.d., Svrljig
Status
sertifikata
istekao
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
168.
169.
170.
171.
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 40/92
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
2014. godine
04-003-IMS168/14
21.05.2014.
od 21.05.2014.
do 21.05.2015.
za partiju od
9000 m3
Proizvođač:
"FUNDERMAX"
GmbH, Austrija
Klijent:
"J.u.A. FRISCHEIS"
d.o.o., Nova Pazova
2014. godine
04-003-IMS169/14
21.05.2014.
od 21.05.2014.
do 21.05.2015.
za partiju od
180,47 m3
"CRNAGORAPUT"
a.d., Podgorica
Kamenolom:
"TASKAVAC",
Separacija:
"ŠTITARICA 2"
03.04.2014.
07.04.2014.
04-003-IMS170/14
21.05.2014.
od 20.05.2014.
do 20.11.2014.
"CRNAGORAPUT"
a.d., Podgorica
Kamenolom:
"TASKAVAC",
Separacija:
"ŠTITARICA 2"
03.04.2014.
07.04.2014.
04-003-IMS171/14
21.05.2014.
od 20.05.2014.
do 20.11.2014.
Naziv proizvoda
Proizvođač/Klijent
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda do 13 mm, iznad 13 do
20 mm i iznad 20 do 25 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda do 13 mm i iznad 25
do 32 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/22.4 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/22.4 mm;
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
Proizvođač:
"KRONOSPAN
BULGARIA EOOD",
Burgas, Bugarska
Klijent:
"PINOLES" d.o.o.,
Beograd
Upućeno
Klijentu
21.05.
21.05.
21.05.
21.05.
Napomena
Status
sertifikata
IMS-7909
Klijent7910, 7911
IMS-7913
Klijent7912, 7914
IMS-7916
Klijent7915, 7917
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS339/14
IMS-7919
Klijent7918, 7920
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS340/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Kalcijum - aluminatni cement
AC (CAC - CIMENT FONDU)
172.
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
173. razreda do 13 mm i iznad 13
do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
174. razreda do 13 mm, iznad 13 do
20 mm i iznad 20 do 25 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 41/92
Proizvođač/Klijent
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
23.04.2014.
04-003-IMS172/14
23.05.2014.
od 27.05.2014.
do 27.05.2015.,
za ukupno
uvezenu
količinu
cementa (lot)
od 122,85t, a
koji obuhvata i
količinu
uvezenu prema
sertifikatu broj
04-003-IMS117/14 od
30.04.2014.
23.05.
IMS-7922
Klijent7921, 7923
2014 godine
04-003-IMS173/14
26.05.2014.
od 26.05.2014.
do 26.05.2015.
26.05.
IMS-7925
Klijent7924, 7926
2014.godine
04-003-IMS174/14
26.05.2014.
od 26.05.2014.
do 26.05.2015.
26.05.
IMS-7928
Klijent7927, 7929
Datum
proizvodnje
Proizvođač:
KERNEOS SA,
Francuska
Klijent:
HENKEL SRBIJA
d.o.o., Beograd
Proizvođač:
"KRONOSPAN
ROMANIA SRL",
Rumunija
Klijent:
"TEHNOKOMERC"
d.o.o., Kruševac
Proiozvođač:
"SC EGGER
ROMANIA SRL",
Rumunija
Klijent:
"VANAS" d.o.o.,
Beograd
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
175.
176.
177.
178.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 42/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
"LUKA SENTA" a.d.,
Senta
Separacija:
"SENTA"
25.11.2013.
25.05.2014.
04-003-IMS175/14
26.05.2014.
od 25.05.2014.
do 25.11.2014.
GP "GEMAX" d.o.o.,
Beograd
Separacija:
"GEMAX"
07.05.2014.
09.05.2014.
04-003-IMS176/14
28.05.2014.
od 28.05.2014.
do 28.11.2014.
"ECOAGRI SERBIA"
d.o.o., Bela Crkva
Separacija:
"MALI GAJ"
27.11.2013.
27.05.2014.
04-003-IMS177/14
28.05.2014.
od 27.05.2014.
do 27.11.2014.
"T-55" d.o.o., Radinac
Separacija:
"T-55"
28.11.2013.
28.05.2014.
04-003-IMS178/14
29.05.2014.
od 28.05.2014.
do 28.11.2014.
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
26.05.
IMS-7931
Klijent7930, 7932
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS351/14
28.05.
IMS-7934
Klijent7933, 7935
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS359/14
28.05.
IMS-7937
Klijent7936, 7938
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS352/14
29.05.
IMS-7940
Klijent7939, 7941
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS353/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
179.
180.
181.
182.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
Betonska cev za kanalizaciju
dužine iznad jednog metra
Cev SRPS U.N1.050 - A x
1200 x 2000 x a
SRPS U.N1.050:1992
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 43/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
"CARINVEST" d.o.o.,
Kotor, Crna Gora
Separacija:
"KRIMOVICA"
30.11.2013.
30.05.2014.
04-003-IMS179/14
30.05.2014.
od 30.05.2014.
do 30.11.2014.
"CARINVEST" d.o.o.,
Kotor, Crna Gora
Separacija:
"KRIMOVICA"
30.11.2013.
30.05.2014.
04-003-IMS180/14
30.05.2014.
AD "BETONJERKA",
Čačak
"MUTA-KOM" d.o.o.,
Jalovik, Vladimirci
Separacija:
"MUTA-KOM"
11.04.2014.
17.04.2014.
11.12.2013.
11.06.2014.
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
30.05.
IMS-7943
Klijent7942, 7944
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS354/14
od 30.05.2014.
do 30.11.2014.
30.05.
IMS-7946
Klijent7945, 7947
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS355/14
04-003-IMS181/14
04.06.2014.
od 04.06.2014.
do 04.12.2014.
04.06.
IMS-7949
Klijent7948, 7950
04-003-IMS182/14
12.06.2014.
od 11.06.2014.
do 11.12.2014.
12.06.
IMS-7952
Klijent7951, 7953
istekao/
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS357/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
183. razreda do 13 mm i iznad 13
do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
Pucolanski cement
P 55 (V) 42,5N
184. (CEM IV/B (V) 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
185.
186.
187.
188.
Portland cement
PC 52,5N (CEM I 52,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 35M (P-S) 32,5R
(CEM II/B-M (P-S) 32,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portalnd cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 35M (S-LL) 42,5N
(CEM II/B-M (S-LL) 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 44/92
Proizvođač/Klijent
Proizvođač:
"KRONOSPAN
BULGARIA EOOD",
Burgas, Bugarska
Klijent:
"TECASI" d.o.o.,
Kruševac
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
2014. godine
04-003-IMS183/14
12.06.2014.
od 12.06.2014.
do 12.06.2015.
za partiju od
11500 m3
13.06.
IMS-7956
Klijent7955, 7957
04-003-IMS184/14
13.06.2014.
od 15.06.2014.
do 15.09.2014.
13.06.
IMS-7959
Klijent7958, 7960
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS287/14
13.06.
IMS-7962
Klijent7961, 7963
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS280/14
13.06.
IMS-7965
Klijent7964, 7966
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS281/14
istekao/
prekid
proizvodnje
02.05.2014.
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS282/14
28.04.2014.
u 0600
28.04.2014.
Status
sertifikata
u 2300
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.02.2014.
30.04.2014.
04-003-IMS185/14
13.06.2014.
od 15.06.2014.
do 15.09.2014.
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.02.2014.
30.04.2014.
04-003-IMS186/14
13.06.2014.
od 15.06.2014.
do 15.09.2014.
CEMEX Hrvatska d.d.,
Tvornica Sveti Juraj,
Kaštel Sućurac,
Republika Hrvatska
01.02.2014.
30.04.2014.
04-003-IMS187/14
13.06.2014.
od 15.06.2014.
do 15.09.2014.
13.06.
IMS-7968
Klijent7967, 7969
CEMEX Hrvatska d.d.,
Tvornica Sveti Juraj,
Kaštel Sućurac,
Republika Hrvatska
01.02.2014.
30.04.2014.
04-003-IMS188/14
13.06.2014.
od 15.06.2014.
do 15.09.2014.
13.06.
IMS-7971
Klijent7970, 7972
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
189.
190.
191.
192.
Naziv proizvoda
Portland kompozitni cement
PC 35M (S-LL) 32,5N
(CEM II/B-M (S-LL) 32,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda do 13 mm i iznad 13
do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 45/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
CEMEX Hrvatska d.d.,
Tvornica Sveti Juraj,
Kaštel Sućurac,
Republika Hrvatska
01.02.2014.
30.04.2014.
04-003-IMS189/14
13.06.2014.
Proizvođač:
"KRONOSPAN
BULGARIA EOOD",
Burgas, Bugarska
Klijent:
"MEDACOM" d.o.o.,
Niš
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
od 15.06.2014.
do 15.09.2014.
13.06.
IMS-7974
Klijent7973, 7975
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS283/14
2014. godine
04-003-IMS190/14
13.06.2014.
od 13.06.2014.
do 13.06.2015.
za partiju od
1600 m3.
13.06.
IMS-7977
Klijent7976, 7978
"GRADIENT" d.o.o.,
Beograd
Separacija:
"GRADIENT"
17.12.2013.
17.06.2014.
04-003-IMS191/14
13.06.2014.
od 17.06.2014.
do 17.12.2014.
17.06.
IMS-7980
Klijent7979, 7981
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS360/14
"YU-BRIV" d.o.o.,
Kotor, Crna Gora
Separacija:
"LJEŠEVIĆA GAJEVI",
Grbalj
14.05.2014.
16.05.2014.
04-003-IMS192/14
17.06.2014.
od 17.06.2014.
do 17.12.2014.
18.06.
IMS-7983
Klijent7982, 7984
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS361/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
193. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
Portland cement sa dodatkom
zgure PC 20S 42,5R
194. (CEM II/A-S 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
195.
razreda iznad 20 do 25 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
196. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 46/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
04-003-IMS193/14
17.06.2014.
od 17.06.2014.
do 17.12.2014.
10.06.2014.
u 0800
11.06.2014.
u 0100
Proizvođač:
"KRONOSPAN
BULGARIA EOOD",
Burgas, Bugarska
Klijent:
"TECASI" d.o.o.,
Kruševac
"RAPID" d.o.o., Ruma
Separacija:
"JARAK"
Proizvođač/Klijent
"YU-BRIV" d.o.o.,
Kotor, Crna Gora
Separacija:
"LJEŠEVIĆA GAJEVI",
Grbalj
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
Datum
proizvodnje
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
18.06.
IMS-7986
Klijent7985, 7987
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS362/14
04-003-IMS194/14
23.06.2014.
od 23.06.2014.
do dobijanja
rezultata
čvrstoća pri
pritisku nakon
28 dana
(15.07.2014.)
23.06.
IMS-7989
Klijent7988, 7990
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS221/14
2014. godine
04-003-IMS195/14
23.06.2014.
od 23.06.2014.
do 23.06.2015.
za partiju od
600 m3
24.06.
IMS-7992
Klijent7991, 7993
20.12.2013.
20.06.2014.
04-003-IMS196/14
23.06.2014.
od 20.06.2014.
do 20.12.2014.
24.06.
IMS-7995
Klijent7994, 7996
14.05.2014.
16.05.2014.
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS364/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
197. Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
198. Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
199.
8/11.2 mm; 8/16 mm; 16/22.4
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 47/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
PP GM "JELEN DO"
a.d., Jelen Do
Separacija:
"JELEN DO - K1"
20.12.2013.
20.06.2014.
04-003-IMS197/14
23.06.2014.
od 20.06.2014.
do 20.12.2014.
PP GM "JELEN DO"
a.d., Jelen Do
Separacija:
"JELEN DO - K1"
20.12.2013.
20.06.2014.
04-003-IMS198/14
23.06.2014.
EMS "KIJEVO" d.o.o.,
Beograd
Separacija:
"KIJEVO"
24.12.2013.
24.06.2014.
04-003-IMS199/14
26.06.2014.
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
24.06.
IMS-7998
Klijent7997, 7999
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS365/14
od 20.06.2014.
do 20.12.2014.
24.06.
IMS-8001
Klijent8000, 8002
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS366/14
od 24.06.2014.
do 24.12.2014.
26.06.
IMS-8004
Klijent8003, 8005
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS367/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
200.
8/11.2 mm; 8/16 mm; 16/22.4
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
Dodatak betonu
Superplastifikator
201. "DYNAMON LZF 35"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Superplastifikator
202.
"SUPERFLUID M1M"
SRPS U.M1.035:1996
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 48/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
EMS "KIJEVO" d.o.o.,
Beograd
Separacija:
"KIJEVO"
24.12.2013.
24.06.2014.
04-003-IMS200/14
26.06.2014.
novembar
2013. godine
maj 2014.
godine
Proizvođač:
"MAPEI Betontechnik"
GmbH., Langenwang,
Austria
Klijent:
"MAPEI" d.o.o.,
Beograd
Proizvođač:
"ADING" a.d., Skoplje,
R. Makedonija
Klijent:
"ADING" d.o.o.,
Beograd
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
od 24.06.2014.
do 24.12.2014.
26.06.
IMS-8007
Klijent8006, 8008
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS368/14
04-003-IMS201/14
27.06.2014.
od 19.06.2014.
do 19.06.2015.
27.06.
IMS-8010
Klijent8009, 8011
04-003-IMS202/14
27.06.2014.
od 19.06.2014.
do 19.06.2015.
30.06.
IMS-8013
Klijent8012, 8014
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Dodatak betonu
Usporivač vezivanja
203.
"DELVOCRETE STABILIZER"
SRPS U.M1.035:1996
Izmena br. 1
Dodatak betonu
Usporivač vezivanja
"MasterRoc HCA20
(Delvocrete Stabilizer)"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Aerant "MICRO - AIR 340 D"
204.
SRPS U.M1.035:1996
Izmena br. 1
Dodatak betonu
Aerant "MasterAir 340 D"
SRPS U.M1.035:1996
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 49/92
Proizvođač/Klijent
Proizvođač:
"BASF Construction
Chemicals Italia"
S.p.A., Italija
Klijent:
"BASF Srbija" d.o.o.,
Beograd
Proizvođač:
"BASF Construction
Chemicals Italia"
S.p.A., Italija
Klijent:
"BASF Srbija" d.o.o.,
Beograd
Proizvođač:
"BASF Croatia" d.o.o.,
Ludbreg, Hrvatska
Klijent:
"BASF Srbija" d.o.o.,
Beograd
Proizvođač:
"BASF Croatia" d.o.o.,
Ludbreg, Hrvatska
Klijent:
"BASF Srbija" d.o.o.,
Beograd
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
novembar
2013. godine
04-003-IMS203/14
27.06.2014.
od 27.06.2014.
do 27.06.2015.
30.06.
IMS-8016
Klijent8015, 8017
novembar
2013. godine
04-003-IMS203/14
Izmena br. 1
30.07.2014.
od 27.06.2014.
do 27.06.2015.
30.07.
IMS-8109
Klijent8108, 8110
jun 2013.
godine
04-003-IMS204/14
27.06.2014.
od 27.06.2014.
do 27.06.2015.
30.06.
IMS-8019
Klijent8018, 8020
jun 2013.
godine
04-003-IMS204/14
Izmena br. 1
30.07.2014.
od 27.06.2014.
do 27.06.2015.
30.07.
IMS-8112
Klijent8111, 8113
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
205.
206.
207.
208.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/11.2 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm;
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/11.2 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 50/92
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
26.12.2013.
26.06.2014.
04-003-IMS205/14
27.06.2014.
od 26.06.2014.
do 26.12.2014.
30.06.
IMS-8022
Klijent8021, 8023
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS369/14
"TRANSKOP",
Oreovica
Separacija:
"PROKOP"
29.12.2013.
29.06.2014.
04-003-IMS206/14
30.06.2014.
od 29.06.2014.
do 29.12.2014.
30.06.
IMS-8025
Klijent8024, 8026
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS370/14
"PUTEVI" d.o.o.,
Ivanjica
Separacija:
"RAŠČIĆI"
30.12.2013.
30.06.2014.
04-003-IMS207/14
03.07.2014.
od 30.06.2014.
do 30.12.2014.
04.07.
IMS-8028
Klijent8027, 8029
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS371/14
"PUTEVI" d.o.o.,
Ivanjica
Separacija:
"RAŠČIĆI"
30.12.2013.
30.06.2014.
04-003-IMS208/14
03.07.2014.
od 30.06.2014.
do 30.12.2014.
04.07.
IMS-8031
Klijent8030, 8032
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS372/14
Proizvođač/Klijent
"NIĆIFOROVIĆ L&M"
d.o.o., Beograd
Separacija:
"NIĆIFOROVIĆ L&M"
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
Strana 51/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
"HOLCIM AGREGATI"
a.d., Popovac
separaciji "NOVI SAD"
30.12.2013.
30.06.2014.
04-003-IMS209/14
03.07.2014.
"ŠLJUNKARA BMB"
d.o.o., Zrenjanin
Separacija:
"ŠLJUNKARA BMB"
12.06.2014.
16.06.2014.
Portland kompozitni cement
PC 20M (S-L) 42,5R
211. (CEM II/A-M (S-L) 42,5R)
Pravilniku o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
212. Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
209. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
210. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
od 30.06.2014.
do 30.12.2014.
04.07.
IMS-8034
Klijent8033, 8035
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS374/14
04-003-IMS210/14
03.07.2014.
od 03.07.2014.
do 03.01.2015.
04.07.
IMS-8037
Klijent8036, 8038
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
26.06.2014.
u 1500h
27.06.2014. u
0700
04-003-IMS211/14
04.07.2014.
od 04.07.2014.
do dobijanja
rezultata
čvrstoća pri
pritisku nakon
28 dana
(15.08.2014.)
04.07.
IMS-8040
Klijent8039, 8041
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS246/14
"METALOPROJEKT"
d.o.o., Smederevo
Separacija:
"Pančevo"
07.01.2014.
07.07.2014.
04-003-IMS212/14
07.07.2014.
od 07.07.2014.
do 07.01.2015.
07.07.
IMS-8043
Klijent8042, 8044
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS375/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
213.
Frakcija: 8/11.2 mm
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
Dodatak betonu
Superplastifikator
214.
"Sika® ViscoCrete® 5380"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Superplastifikator
215.
"Sika® Viscocrete® 3070"
SRPS U.M1.035:1996
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
216.
razreda do 13 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
217. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 52/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
"AZVIRT OGRANAK
BEOGRAD", Beograd
Separacija: "TAKOVO"
24.06.2014.
26.06.2014.
04-003-IMS213/14
08.07.2014.
od 07.07.2014.
do 07.01.2015.
08.07.
IMS-8046
Klijent8045, 8047
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
jun 2014.
godine
04-003-IMS214/14
08.07.2014.
od 04.07.2014.
do 04.07.2015.
08.07.
IMS-8049
Klijent8048, 8050
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
maj 2014.
godine
04-003-IMS215/14
08.07.2014.
od 04.07.2014.
do 04.07.2015.
08.07.
IMS-8052
Klijent8051, 8053
2014. godine
04-003-IMS216/14
10.07.2014.
od 10.07.2014.
do 10.07.2015.
za partiju od
1000 m3.
10.07.
IMS-8055
Klijent8054, 8056
09.12.2013.
09.06.2014.
04-003-IMS217/14
11.07.2014.
od 09.06.2014.
do 09.12.2014.
11.07.
IMS-8058
Klijent8057, 8059
Proizvođač:
KASTAMONU
ROMANIA SA,
Rumunija
Klijent: "J.u.A.
FRISCHEIS" d.o.o.,
Nova Pazova
"VELMOR TRANS",
Markovac
Separacija:
"VELMOR TRANS"
Status
sertifikata
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS358/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
218. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Strana 53/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
"STOBEX" d.o.o.,
Loznica
Separacija: "KRIVIĆA
ADA"
12.01.2014.
12.07.2014.
04-003-IMS218/14
11.07.2014.
od 12.07.2014.
do 12.01.2015.
14.07.
IMS-8061
Klijent8060, 8062
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS001/15
14.07.
IMS-8064
Klijent8063, 8065
14.07.
IMS-8067
Klijent8066, 8068
14.07.
IMS-8070
Klijent8069, 8071
Jednokrilna čelična zastakljena
vrata sa ispunom, tip UT 691F,
219. dimenzija 1100 mm x 2200
mm, debljine 64 mm
SRPS U.J1.160:1986
DOMOFERM
International GmbH,
Gäsendorf, Austrija
Dvokrilna čelična vrata sa
ispunom, tip US692,
dimenzija 2200 mm x 2200
220.
mm, debljine 64 mm
SRPS U.J1.160:1986
DOMOFERM
International GmbH,
Gäsendorf, Austrija
Portland cement sa dodatkom
zgure PC 20S 42,5R
221. (CEM II/A-S 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
-
04-003-IMS219/14
11.07.2014.
-
04-003-IMS220/14
11.07.2014.
10.06.2014.
u 0800
11.06.2014.
u 0100
04-003-IMS221/14
14.07.2014.
od 11.07.2014.
do 11.07.2020.
sa obaveznom
proverom
saobraznosti
sprovođenjem
ispitivanja na
svake dve godine
(11.07.2016.,
11.07.2018.).
od 11.07.2014.
do 11.07.2020.
sa obaveznom
proverom
saobraznosti
sprovođenjem
ispitivanja na
svake dve godine
(11.07.2016.,
11.07.2018.).
od 15.07.2014.
do 15.10.2014.
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS001/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
222.
223.
224.
225.
Naziv proizvoda
Portland cement sa dodatkom
zgure PC 20S 42,5R
(CEM II/A-S 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 20M (S-V) 42,5N
(CEM II/A-M (S-V) 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Beli portland cement
BPC A 52,5N
(CEM I 52,5N)
226.
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 54/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.03.2014.
31.05.2014.
04-003-IMS222/14
14.07.2014.
od 15.07.2014.
do 15.10.2014.
14.07.
IMS-8073
Klijent8072, 8074
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS002/14
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.03.2014.
31.05.2014.
04-003-IMS223/14
14.07.2014.
14.07.
IMS-8076
Klijent8075, 8077
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS003/14
TRAÇIM ÇIMENTO
SANAYI VE TICARET
A. Ş., Turska
01.03.2014.
31.05.2014.
04-003-IMS224/14
14.07.2014.
od 15.07.2014.
do 15.10.2014.
14.07.
IMS-8079
Klijent8078, 8080
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS005/14
CEMEX Hrvatska d.d.,
Tvornica Sveti Kajo,
Kaštel Sućurac,
Republika Hrvatska
09.03.2014.
31.05.2014.
04-003-IMS225/14
14.07.2014.
od 15.07.2014.
do 15.10.2014.
14.07.
IMS-8082
Klijent8081, 8083
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS004/14
04-003-IMS226/14
14.07.2014.
od 14.07.2014.
do dobijanja
rezultata
čvrstoća pri
pritisku nakon 28
dana
(08.08.2014.), a
za uvezenu
količinu cementa
(lot) od 2000t.
14.07.
IMS-8085
Klijent8084, 8086
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS234/14
Proizvođač:
"HOLCIM (Slovensko)
a.s.", Rohoznik,
Slovačka
Klijent:
"EUROCEM" d.o.o.,
Beograd
08.07.2014.
od 15.07.2014.
do 15.10.2014.
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
227.
228.
229.
230.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda do 13 mm; iznad 13 do
20 mm i iznad 25 do 32 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
Dodatak betonu
Superplastifikator "Sika
Viscocrete 2070 LB"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Superplastifikator "CEMENTOL
HIPERPLAST 182"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Superplastifikator
231.
"MasterGlenium SKY 508"
SRPS U.M1.035:1996
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 55/92
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
18.01.2014.
18.07.2014.
04-003-IMS227/14
21.07.2014.
Proizvođač:
"FUNDERMAX"
GmbH, Austrija
Klijent:
"DIPO" d.o.o., Beograd
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
od 18.07.2014.
do 18.01.2015.
22.07.
IMS-8088
Klijent8087, 8089
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS002/15
2014. godine
04-003-IMS228/14
21.07.2014.
od 21.07.2014.
do 21.07.2015.
za partiju od
911,92 m3.
22.07.
IMS-8091
Klijent8090, 8092
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
april 2014.
godine
04-003-IMS229/14
28.07.2014.
od 28.07.2014.
do 28.07.2015.
29.07.
IMS-8094
Klijent8093, 8095
"TKK" d.o.o., Srpenica,
Slovenija
april 2014.
godine
04-003-IMS230/14
28.07.2014.
od 28.07.2014.
do 28.07.2015.
29.07.
IMS-8097
Klijent8096, 8098
oktobar 2013.
godine
04-003-IMS231/14
30.07.2014.
od 16.07.2014.
do 16.07.2015.
30.07.
IMS-8100
Klijent8099, 8101
Proizvođač/Klijent
GP "NAPRED" a.d.,
Beograd
Separacija:
"SAVSKI NASIP"
Proizvođač: BASF
S.R.L. ROMANIA,
Rumunija
Klijent:
BASF Srbija d.o.o.,
Beograd
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Dodatak betonu
Superplastifikator
232. "MasterGlenium ACE 440"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Superplastifikator
233.
"MasterGlenium SKY 629"
SRPS U.M1.035:1996
Beli portland cement
BPC A 52,5N (CEM I 52,5N)
234. Pravilniku o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 56/92
Proizvođač/Klijent
Proizvođač: BASF
Construction
Chemicals Italia Spa,
Italija
Klijent:
BASF Srbija d.o.o.,
Beograd
Proizvođač: BASF
Construction
Chemicals Italia Spa,
Italija
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
decembar
2013. godine
04-003-IMS232/14
30.07.2014.
od 28.07.2014.
do 28.07.2015.
30.07.
IMS-8103
Klijent8102, 8104
februar 2014.
godine
04-003-IMS233/14
30.07.2014.
od 28.07.2014.
do 28.07.2015.
30.07.
IMS-8106
Klijent8105, 8107
04-003-IMS234/14
06.08.2014.
od 06.08.2014.
do 06.08.2015.,
za ukupno
uvezenu
količinu
cementa (lot)
od 2000t, a koji
obuhvata i
količinu
uvezenu prema
sertifikatu broj
04-003-IMS226/14 od
14.07.2014.
06.08.
IMS-8115
Klijent8114, 8116
Klijent:
BASF Srbija d.o.o.,
Beograd
Proizvođač:
"HOLCIM (Slovensko)
a.s.", Rohoznik,
Slovačka
Klijent:
"EUROCEM" d.o.o.,
Beograd
08.07.2014.
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Beli portland cement
BPC A 52,5N (CEM I 52,5N)
235. Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
236.
237.
238.
239.
Portland cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 20M (S-L) 42,5R
(CEM II/A-M (S-L) 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 35M (V-L) 42,5N
(CEM II/B-M (V-L) 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 35M (V-L) 32,5R
(CEM II/B-M (V-L) 32,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 57/92
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
31.07.2014.
04-003-IMS235/14
07.08.2014.
od 07.08.2014.
do dobijanja
rezultata
čvrstoća pri
pritisku nakon
28 dana
(02.09.2014.), a
za uvezenu
količinu
cementa (lot)
od 2000t
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.04.2014.
30.06.2014.
04-003-IMS236/14
11.08.2014.
od 15.08.2014.
do 15.11.2014.
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.04.2014.
30.06.2014.
04-003-IMS237/14
11.08.2014.
od 15.08.2014.
do 15.11.2014.
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.04.2014.
30.06.2014.
04-003-IMS238/14
11.08.2014.
od 15.08.2014.
do 15.11.2014.
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.04.2014.
30.06.2014.
04-003-IMS239/14
11.08.2014.
od 15.08.2014.
do 15.11.2014.
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Proizvođač:
DEVNYA CEMENT
AD, Devnya, Bugarska
Klijent:
"CREDICOM
International" d.o.o.,
Beograd
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
07.08.
IMS-8119
Klijent8117, 8120
istekao/
zamenjen sa
04-003-IMS273/14
11.08.
IMS-8122
Klijent8121, 8123
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS007/14
11.08.
IMS-8125
Klijent8124, 8126
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS008/14
11.08.
IMS-8128
Klijent8127, 8129
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS009/14
11.08.
IMS-8131
Klijent8130, 8132
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS010/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
Naziv proizvoda
Metalurški cement
M 20K 32,5N - LH/SR
(CEM III/B 32,5N - LH/SR)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement
PC 52,5R (CEM I 52,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013
Portland cement sa dodatkom
krečnjaka PC 20L 42,5R
(CEM II/A-L 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 35M (V-L) 42,5N
(CEM II/B-M (V-L) 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Metalurški cement
M 20K 32,5N - LH/SR
(CEM III/B 32,5N - LH/SR)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 58/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
01.04.2014.
30.06.2014.
04-003-IMS240/14
11.08.2014.
od 15.08.2014.
do 15.11.2014.
11.08.
IMS-8134
Klijent8133, 8135
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS011/14
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.04.2014.
30.06.2014.
04-003-IMS241/14
11.08.2014.
od 15.08.2014.
do 15.11.2014.
11.08.
IMS-8137
Klijent8136, 8138
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS012/14
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.04.2014.
30.06.2014.
04-003-IMS242/14
11.08.2014.
od 15.08.2014.
do 15.11.2014.
11.08.
IMS-8140
Klijent8139, 8141
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS013/14
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.04.2014.
30.06.2014.
04-003-IMS243/14
11.08.2014.
od 15.08.2014.
do 15.11.2014.
11.08.
IMS-8143
Klijent8142, 8144
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS014/14
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.04.2014.
30.06.2014.
04-003-IMS244/14
11.08.2014.
od 15.08.2014.
do 15.11.2014.
11.08.
IMS-8146
Klijent8145, 8147
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS015/14
HOLCIM (Srbija) d.o.o.,
Popovac
01.04.2014.
30.06.2014.
04-003-IMS245/14
11.08.2014.
od 15.08.2014.
do 15.11.2014.
11.08.
IMS-8149
Klijent8148, 8150
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS016/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
Naziv proizvoda
Portland kompozitni cement
PC 20M (S-L) 42,5R
(CEM II/A-M (S-L) 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 20M (S-L) 42,5N
(CEM II/A-M (S-L) 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 35M (V-L) 42,5R
(CEM II/B-M (V-L) 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 35M (V-L) 32,5R
(CEM II/B-M (V-L) 32,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement
PC 42,5R (CEM I 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Metalurški cement
M 20K 32,5N - LH/SR
(CEM III/B 32,5N - LH/SR)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 59/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.,
Kosjerić
26.06.2014.
u 1500
27.06.2014.
u 0700
04-003-IMS246/14
11.08.2014.
od 15.08.2014.
do 15.11.2014.
11.08.
IMS-8152
Klijent8151, 8153
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS017/14
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.
01.04.2014.
30.06.2014.
04-003-IMS247/14
11.08.2014.
od 15.08.2014.
do 15.11.2014.
11.08.
IMS-8155
Klijent8154, 8156
istekao/
prekid
proizvodnje
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.
01.04.2014.
30.06.2014.
04-003-IMS248/14
11.08.2014.
od 15.08.2014.
do 15.11.2014.
11.08.
IMS-8158
Klijent8157, 8159
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS018/14
TITAN CEMENTARA
KOSJERIĆ d.o.o.
01.04.2014.
30.06.2014.
04-003-IMS249/14
11.08.2014.
od 15.08.2014.
do 15.11.2014.
11.08.
IMS-8161
Klijent8160, 8162
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS019/14
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.04.2014.
30.06.2014.
04-003-IMS250/14
11.08.2014.
od 15.08.2014.
do 15.11.2014.
12.08.
IMS-8164
Klijent8163, 8165
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS020/14
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.04.2014.
30.06.2014.
04-003-IMS251/14
11.08.2014.
od 15.08.2014.
do 15.11.2014.
12.08.
IMS-8167
Klijent8166, 8168
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS021/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
252.
253.
254.
255.
256.
Naziv proizvoda
Portland cement
PC 52,5N (CEM I 52,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 35M (W-L) 42,5R
(CEM II/B-M (W-L) 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Pucolanski cement
P 55 (P-W) 32,5R
(CEM IV/B (P-W) 32,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement sa dodatkom
krečnjaka
PC 20L 42,5R
(CEM II/A-L 42,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland cement sa dodatkom
krečnjaka
PC 20L 42,5N
(CEM II/A-L 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 60/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
SHARRCEM SH.P.K.,
Hani i Elezit, Kosovo
01.04.2014.
30.06.2014.
04-003-IMS252/14
11.08.2014.
SHARRCEM SH.P.K.,
Hani i Elezit, Kosovo
01.04.2014.
30.06.2014.
SHARRCEM SH.P.K.,
Hani i Elezit, Kosovo
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
od 15.08.2014.
do 15.11.2014.
12.08.
IMS-8170
Klijent8169, 8171
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS022/14
04-003-IMS253/14
11.08.2014.
od 15.08.2014.
do 15.11.2014.
12.08.
IMS-8173
Klijent8172, 8174
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS023/14
01.04.2014.
30.06.2014.
04-003-IMS254/14
11.08.2014.
od 15.08.2014.
do 15.11.2014.
12.08.
IMS-8176
Klijent8175, 8177
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS024/14
FUSHE KRUJE
CEMENT FACTORY
SH.P.K., Albanija
01.04.2014.
30.06.2014.
04-003-IMS255/14
13.08.2014.
od 15.08.2014.
do 15.11.2014.
14.08.
IMS-8179
Klijent8178, 8180
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS025/14
FUSHE KRUJE
CEMENT FACTORY
SH.P.K., Albanija
26.03.2014.
30.06.2014.
04-003-IMS256/14
13.08.2014.
od 15.08.2014.
do 15.11.2014.
14.08.
IMS-8182
Klijent8181, 8183
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS026/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
257.
258.
259.
260.
261.
Naziv proizvoda
Portland cement sa dodatkom
krečnjaka
PC 35L 32,5R
(CEM II/B-L 32,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Dodatak betonu
Aerant "MAPEAIR LP"
SRPS U.M1.035:1996
Neobložena "sirova" ploča
iverica, sa vertikalnim
rasporedom iverja, "okalploča", tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 30 do 45 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.034:1990
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda do 13 mm i iznad 13
do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcija: 0/4 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 61/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
FUSHE KRUJE
CEMENT FACTORY
SH.P.K., Albanija
01.04.2014.
30.06.2014.
04-003-IMS257/14
13.08.2014.
mart 2014.
godine
MAPEI Betontechnik
GmbH, Langenwang,
Austria
Proizvođač:
"Sauerländer
Spanplatten" GmbH &
Co. KG, Nemačka
Klijent: "J.u.A.
FRISCHEIS" d.o.o.,
Nova Pazova
Proizvođač: "SC
EGGER ROMANIA
SRL", Rumunija
Klijent: "J.u.A.
FRISCHEIS" d.o.o.,
Nova Pazova
PD "DUMAČA" d.o.o.,
Šabac
Separacija: "DUMAČA"
(reka Sava)
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
od 15.08.2014.
do 15.11.2014.
14.08.
IMS-8185
Klijent8184, 8186
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS027/14
04-003-IMS258/14
13.08.2014.
od 13.08.2014.
do 13.08.2015.
14.08.
IMS-8188
Klijent8187, 8189
2014. godina
04-003-IMS259/14
19.08.2014.
od 19.08.2014.
do 19.08.2015.
za partiju od
670 m3
19.08.
IMS-8191
Klijent8190, 8192
2014. godina
04-003-IMS260/14
19.08.2014.
od 19.08.2014.
do 19.08.2015.
za partiju od
2000 m3
19.08.
IMS-8194
Klijent8193, 8195
11.08.2014.
13.08.2014.
04-003-IMS261/14
28.08.2014.
od 28.08.2014.
do 28.02.2015.
28.08.
IMS-8197
Klijent8196, 8198
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
262. Frakcije: 8/16 mm; 16/31.5
mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
263.
Frakcija:4/ 8 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
264. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
265. Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/22.4 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 62/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
PD "DUMAČA" d.o.o.,
Šabac
Separacija: "DUMAČA"
(reka Drina)
11.08.2014.
13.08.2014.
04-003-IMS262/14
28.08.2014.
od 28.08.2014.
do 28.02.2015.
28.08.
IMS-8200
Klijent8199, 8201
PD "DUMAČA" d.o.o.,
Šabac
Separacija: "DUMAČA"
(reka Drina)
11.08.2014.
13.08.2014.
04-003-IMS263/14
28.08.2014.
od 28.08.2014.
do 28.02.2015.
28.08.
IMS-8203
Klijent8202, 8204
"SYNTHESIS" d.o.o.,
Beograd
Separacija:
"SYNTHESIS"
28.02.2014.
28.08.2014.
04-003-IMS264/14
29.08.2014.
od 28.08.2014.
do 28.02.2015.
29.08.
IMS-8207
Klijent8206, 8208
04-003-IMS265/14
29.08.2014.
od 28.08.2014.
do 28.02.2015.
29.08.
IMS-8210
Klijent8209, 8211
Proizvođač:
"KOLUBARA IGM"
a.d., Ćelije
Klijent:
"KOLUBARAGRAĐEVINAR" d.o.o.,
Lazarevac
Separacija:
"NEPRIČAVA"
08.08.2014.
12.08.2014.
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
266.
267.
268.
269.
270.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/22.4 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
Dodatak betonu
Superplastifikator
"SIKA VISCOCRETE 3077"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Superplastifikator
"SIKA VISCOCRETE 3800"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Plastifikator "SIKA
PLASTOCRETE N"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Plastifikator
"Plastiment® BV 40"
SRPS U.M1.035:1996
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 63/92
Proizvođač/Klijent
Proizvođač:
"KOLUBARA IGM"
a.d., Ćelije
Klijent:
"KOLUBARAGRAĐEVINAR" d.o.o.,
Lazarevac
Separacija:
"NEPRIČAVA"
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
Datum
proizvodnje
08.08.2014.
12.08.2014.
jul 2014.
godine
jun 2014.
godine
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
04-003-IMS266/14
29.08.2014.
od 28.08.2014.
do 28.02.2015.
29.08.
IMS-8213
Klijent8212, 8214
04-003-IMS267/14
29.08.2014.
od 11.09.2014.
do 11.09.2015.
29.08.
IMS-8216
Klijent8215, 8217
04-003-IMS268/14
29.08.2014.
od 11.09.2014.
do 11.09.2015.
29.08.
IMS-8219
Klijent8218, 8220
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
maj 2014.
godine
04-003-IMS269/14
29.08.2014.
od 11.09.2014.
do 11.09.2015.
29.08.
IMS-8222
Klijent8221, 8223
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
jul 2014.
godine
04-003-IMS270/14
29.08.2014.
od 04.07.2014.
do 04.07.2015.
29.08.
IMS-8225
Klijent8224, 8226
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
271.
8/11.2 mm; 8/16 mm; 16/22.4
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
272.
8/11.2 mm; 8/16 mm; 16/22.4
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 64/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
"RAVNAJA" a.d., Mali
Zvornik
Separacija:
"Bučevski potok"
02.06.2014.
04.06.2014.
04-003-IMS271/14
01.09.2014.
od 21.08.2014.
do 21.02.2015.
01.09.
IMS-8228
Klijent8227, 8229
"RAVNAJA" a.d., Mali
Zvornik
Separacija:
"Bučevski potok"
02.06.2014.
04.06.2014.
04-003-IMS272/14
01.09.2014.
od 21.08.2014.
do 21.02.2015.
01.09.
IMS-8231
Klijent8230, 8232
01.09.
IMS-8234
Klijent8233, 8235
od 01.09.2014.
do 01.09.2015.,
Beli portland cement
BPC A 52,5N (CEM I 52,5N)
273.
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Proizvođač:
DEVNYA CEMENT
AD, Devnya, Bugarska
Klijent:
"CREDICOM
International" d.o.o.,
Beograd
31.07.2014.
04-003-IMS273/14
01.09.2014.
za ukupno
uvezenu količinu
cementa (lot) od
2000t, a koji
obuhvata i
količinu uvezenu
prema sertifikatu
broj 04-003-
IMS-235/14 od
07.08.2014.
Status
sertifikata
Oznaka:
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
Strana 65/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
274. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
"LUKA BAČKA
PALANKA" d.o.o,
Bačka Palanka
separaciji
"PRISTANIŠTE"
27.02.2014.
27.08.2014.
04-003-IMS274/14
02.09.2014.
od 27.08.2014.
do 27.02.2015.
02.09.
IMS-8237
Klijent8236, 8238
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
275.
razreda iznad 13 do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
Proizvođač:
"LESNA TIP Otiški vrh"
d.d., Šentjanž pri
Dravogradu, Slovenija
Klijent:
"DRVOPROMET KULA" d.o.o., Beograd
2014. godine
04-003-IMS275/14
02.09.2014.
od 02.09.2014.
do 02.09.2015.
za partiju od
1075 m3.
03.09.
IMS-8240
Klijent8239, 8241
"HIDRO-BAZA" d.o.o.,
Beograd
Separacija:
"GROCKA"
03.03.2014.
03.09.2014.
04-003-IMS276/14
05.09.2014.
od 03.09.2014.
do 03.03.2015.
05.09.
IMS-8243
Klijent8242, 8244
"INKOP" d.o.o.,
Zemun, Beograd
separaciji "SAVA"
08.03.2014.
08.09.2014.
04-003-IMS277/14
08.09.2014.
od 08.09.2014.
do 08.03.2015.
08.09.
IMS-8246
Klijent8245, 8247
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
276. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
277. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/2 mm; 0/4 mm; 2/4
278.
mm; 4/8 mm; 8/11.2 mm; 8/16
mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
279. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Portland cement
PC 52,5N
280. (CEM I 52,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 66/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
"STOBEX" d.o.o.,
Loznica
Separacija:
"KRIVIĆA ADA 2"
24.02.2014.
24.08.2014.
04-003-IMS278/14
11.09.2014.
od 24.08.2014.
do 24.02.2015.
11.09.
IMS-8249
Klijent8248, 8250
GP "PLANUM" a.d.,
Zemun, Beograd
Separacija:
"SAVA"
10.04.2014.
25.08.2014.
04-003-IMS279/14
11.09.2014.
od 11.09.2014.
do 11.03.2015.
12.09.
IMS-8252
Klijent8251, 8253
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.05.2014.
31.07.2014.
04-003-IMS280/14
12.09.2014.
od 15.09.2014.
do 15.12.2014
15.09.
IMS-8255
Klijent8254, 8256
Status
sertifikata
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS030/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
281.
282.
283.
284.
285.
Naziv proizvoda
Portland kompozitni cement
PC 35M (P-S) 32,5R
(CEM II/B-M (P-S) 32,5R)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013
Portland kompozitni cement
PC 35M (S-LL) 42,5N
(CEM II/B-M (S-LL) 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Portland kompozitni cement
PC 35M (S-LL) 32,5N
(CEM II/B-M (S-LL) 32,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 67/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
Status
sertifikata
NAŠICECEMENT d.d.,
Našice, Republika
Hrvatska
01.05.2014.
31.07.2014.
04-003-IMS281/14
12.09.2014.
od 15.09.2014.
do 15.12.2014
15.09.
IMS-8258
Klijent8257, 8259
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS031/14
CEMEX Hrvatska d.d.,
Tvornica Sveti Juraj,
Kaštel Sućurac,
Republika Hrvatska
01.05.2014.
31.07.2014.
04-003-IMS282/14
12.09.2014.
od 15.09.2014.
do 15.12.2014
15.09.
IMS-8261
Klijent8260, 8262
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS032/14
CEMEX Hrvatska d.d.,
Tvornica Sveti Juraj,
Kaštel Sućurac,
Republika Hrvatska
01.05.2014.
31.07.2014.
04-003-IMS283/14
12.09.2014.
od 15.09.2014.
do 15.12.2014
15.09.
IMS-8264
Klijent8263, 8265
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS033/14
"ELITA - COP" d.o.o.,
Zemun, Beograd
Separacija:
"ELITA - COP"
11.03.2014.
11.09.2014.
04-003-IMS284/14
15.09.2014.
od 11.09.2014.
do 11.03.2015.
16.09.
IMS-8267
Klijent8266, 8268
"UNICOM INVEST"
d.o.o., Beograd
Separacija:
"POWER SCREEN"
14.03.2014.
14.09.2014.
04-003-IMS285/14
15.09.2014.
od 14.09.2014.
do 14.03.2015.
16.09.
IMS-8270
Klijent8269, 8271
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
286. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Pucolanski cement
P 55 (V) 42,5N
287. (CEM IV/B (V) 42,5N)
Pravilnik o kvalitetu cementa
(Sl. glasnik RS, br. 34/2013)
Dodatak betonu
Superplastifikator
"DYNAMON LZF ECO 2"
288.
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Usporivač vezivanja
289.
"USPORIVAČ D2Š"
SRPS U.M1.035:1996
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 68/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
"TRANSKOP- ĐUSIĆ
1971", Vitanovac,
Kraljevo
Separacija:
"TRANSKOP"
13.03.2014.
13.09.2014.
04-003-IMS286/14
15.09.2014.
od 13.09.2014.
do 13.03.2015.
16.09.
IMS-8273
Klijent8272, 8274
LAFARGE
BEOČINSKA FABRIKA
CEMENTA d.o.o.,
Beočin
29.04.2014.
31.07.2014.
04-003-IMS287/14
16.09.2014.
od 15.09.2014.
do 15.12.2014.
16.09.
IMS-8276
Klijent8275, 8277
novembar
2013. godine
04-003-IMS288/14
16.09.2014.
od 11.09.2014.
do 11.09.2015.
16.09.
IMS-8279
Klijent8278, 8280
juli 2014.
godine
04-003-IMS289/14
17.09.2014.
od 11.09.2014.
do 11.09.2015.
18.09.
IMS-8282
Klijent8281, 8283
Proizvođač:
"MAPEI Betontechnik"
GmbH., Langenwang,
Austria
Klijent:
"MAPEI" d.o.o.,
Beograd
Proizvođač:
"ADING" a.d., Skopje,
R. Makedonija
Klijent:
"ADING" d.o.o.,
Beograd
Status
sertifikata
istekao/
zamenjen sa
И 030 -IMS029/14
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
290. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
291.
8/11.2 mm; 11.2/16 mm;
16/22.4 mm; 22.4/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/2 mm; 0/4 mm; 4/8
292.
mm; 8/11.2 mm; 11.2/16 mm;
16/22.4 mm; 22.4/31.5 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 69/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
"NEIMAR" d.o.o.,
Končarevo, Jagodina
Separacija:
"NEIMAR", Ćuprija
16.03.2014.
16.09.2014.
04-003-IMS290/14
22.09.2014.
od 16.09.2014.
do 16.03.2015.
22.09.
IMS-8285
Klijent8284, 8286
PGM "BUDUĆNOST"
a.d., Preševo
Separacija:
"DUŠKINA MAHALA"
18.03.2014.
18.09.2014.
04-003-IMS291/14
22.09.2014.
od 18.09.2014.
do 18.03.2015.
22.09.
IMS-8288
Klijent8287, 8289
18.03.2014.
18.09.2014.
04-003-IMS292/14
22.09.2014.
od 18.09.2014.
do 18.03.2015.
22.09.
IMS-8291
Klijent8290, 8292
PGM "BUDUĆNOST"
a.d., Preševo
Separacija:
"DUŠKINA MAHALA"
Status
sertifikata
Oznaka:
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
Strana 70/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
FRAKCIONISANI MEŠANI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
293.
Frakcija: 0/4 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Proizvođač:
"KOLUBARAGRAĐEVINAR" d.o.o.,
Lazarevac
na
deponiji fabrike betona
"KOLUBARAGRAĐEVINAR" d.o.o.
03.09.2014.
05.09.2014.
04-003-IMS293/14
22.09.2014.
od 22.09.2014.
do 22.03.2015.
22.09.
IMS-8294
Klijent8293, 8295
FRAKCIONISANI MEŠANI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
294.
Frakcija: 0/4 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
Proizvođač:
"KOLUBARAGRAĐEVINAR" d.o.o.,
Lazarevac
na
deponiji fabrike betona
"KOLUBARAGRAĐEVINAR" d.o.o.
od 22.09.2014.
do 22.03.2015.
22.09.
05.09.2014.
04-003-IMS294/14
22.09.2014.
IMS-8297
Klijent8296, 8298
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
295. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/22.4 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
"BAUWESEN" d.o.o.,
Lazarevac
Separacija:
"KRST", Valjevo
19.03.2014.
19.09.2014.
04-003-IMS295/14
22.09.2014.
od 19.09.2014.
do 19.03.2015.
22.09.
IMS-8300
Klijent8299, 8301
R.
br.
Naziv proizvoda
03.09.2014.
-
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
296. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/22.4 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
297. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
298. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
299.
razreda iznad 13 do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 71/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
"BAUWESEN" d.o.o.,
Lazarevac
Separacija:
"KRST", Valjevo
19.03.2014.
19.09.2014.
04-003-IMS296/14
22.09.2014.
od 19.09.2014.
do 19.03.2015.
22.09.
IMS-8303
Klijent8302, 8304
"LAFARGE BFC"
d.o.o., Beočin
Separacija:
"SAVSKI NASIP"
20.03.2014.
20.09.2014.
04-003-IMS297/14
23.09.2014.
od 20.09.2014.
do 20.03.2015.
23.09.
IMS-8306
Klijent8305, 8307
RTC LUKA
"LEGET"a.d.,
Sremska Mitrovica
Separacija:
"SREMSKA
MITROVICA"
24.03.2014.
24.09.2014.
04-003-IMS298/14
25.09.2014.
od 24.09.2014.
do 24.03.2015.
26.09.
IMS-8309
Klijent8308, 8310
2014. godine
04-003-IMS299/14
26.09.2014.
od 26.09.2014.
do 26.09.2015.
za partiju od
1032,85 m3.
26.09.
IMS-8312
Klijent8311, 8313
Proizvođač:
"LESNA TIP Otiški vrh"
d.o.o., Šentjanž pri
Dravogradu, Slovenija
Klijent:
"AGACIJA" d.o.o.,
Beograd
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
300.
301.
302.
303.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 13 do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
Neoplemenjena, "sirova", ploča
iverica, sa horizontalnim
rasporedom iverja, tip TP-20,
debljinskog razreda do 13 mm,
iznad 13 do 20 mm i iznad 20
do 25 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 72/92
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
30.03.2014.
30.09.2014.
04-003-IMS300/14
01.10.2014.
od 30.09.2014.
do 30.03.2015.
01.10.
IMS-8315
Klijent8314, 8316
"MEGASAN" d.o.o.,
Kruševac
Separacija:
"MEGASAN"
31.03.2014.
01.10.2014.
04-003-IMS301/14
01.10.2014.
01.10.
IMS-8318
Klijent8317, 8319
"ŠPIK IVERICA" d.o.o.,
Ivanjica
2014. godine
04-003-IMS302/14
02.10.2014.
od 02.10.2014.
do 02.10.2015.
02.10.
IMS-8321
Klijent8320, 8322
"ŠPIK IVERICA" d.o.o.,
Ivanjica
2014. godine
04-003-IMS303/14
02.10.2014.
od 02.10.2014.
do 02.10.2015.
02.10.
IMS-8324
Klijent8323, 8325
Proizvođač/Klijent
"OMEGA BETON"
d.o.o., Beograd
Separacija: "OMEGA
BETON"
od 01.10.2014.
do 31.03.2015.
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
304.
305.
306.
307.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 73/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
"BUMBARIUS ELIT"
d.o.o., BEOGRAD
Separacija:
"BUMBARIUS ELIT"
26.03.2014.
26.09.2014.
"BRANKO MORAVAC"
d.o.o., Požarevac
Separacija:
"BRANKO
MORAVAC"
"TEHNOGRADNJA"
d.o.o., Kruševac
Separacija:
"GLOBODER"
"JELEN DO" a.d.,
Jelen Do
Separacija:
"BISTRICA"
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
04-003-IMS304/14
02.10.2014.
od 26.09.2014.
do 26.03.2015.
02.10.
IMS-8327
Klijent8326, 8328
23.03.2014.
23.09.2014.
04-003-IMS305/14
02.10.2014.
od 23.09.2014.
do 23.03.2015.
02.10.
IMS-8330
Klijent8329, 8331
01.04.2014.
01.10.2014.
04-003-IMS306/14
02.10.2014.
od 01.10.2014.
do 01.04.2015.
02.10.
IMS-8333
Klijent8332, 8334
01.04.2014.
01.10.2014.
04-003-IMS307/14
02.10.2014.
od 01.10.2014.
do 01.04.2015.
02.10.
IMS-8336
Klijent8335, 8337
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
308. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
309. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
310.
8/11.2 mm; 8/16 mm; 16/22.4
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 74/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
"JELEN DO" a.d.,
Jelen Do
Separacija:
"BISTRICA"
01.04.2014.
01.10.2014.
04-003-IMS308/14
02.10.2014.
od 01.10.2014.
do 01.04.2015.
02.10.
IMS-8339
Klijent8338, 8340
"AR GRADNJA" d.o.o.,
Beograd
Separacija:
"AR GRADNJA"
02.04.2014.
02.10.2014.
04-003-IMS309/14
02.10.2014.
od 02.10.2014.
do 02.04.2015.
03.10.
IMS-8342
Klijent8341, 8343
03.04.2014.
03.10.2014.
04-003-IMS310/14
03.10.2014.
od 03.10.2014.
do 03.04.2015.
03.10.
IMS-8345
Klijent8344, 8346
"MINERAL KOP"
d.o.o., Beograd
Separacija: "RAVNJE"
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
311.
8/11.2 mm; 8/16 mm; 16/22.4
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
312. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
313. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 75/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
"MINERAL KOP"
d.o.o., Beograd
Separacija: "RAVNJE"
03.04.2014.
03.10.2014.
04-003-IMS311/14
03.10.2014.
"TRANSKOP" d.o.o.,
Stubica, Paraćin
Separacija:
"TRANSKOP"
06.04.2014.
06.10.2014.
04-003-IMS312/14
06.10.2014.
"MORAVA BETON"
d.o.o., Veliko Laole
Separacija:
"MORAVA BETON"
08.04.2014.
08.10.2014.
04-003-IMS313/14
08.10.2014.
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
od 03.10.2014.
do 03.04.2015.
03.10.
IMS-8348
Klijent8347, 8349
od 06.10.2014.
do 06.04.2015.
06.10.
IMS-8351
Klijent8350, 8352
od 08.10.2014.
do 08.04.2015.
08.10.
IMS-8354
Klijent8353, 8355
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
314.
315.
316.
317.
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 76/92
Naziv proizvoda
Proizvođač/Klijent
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda do 13 mm i iznad 13
do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/22.4 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/22.4 mm;
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
Proizvođač:
"SC KRONOSPAN
ROMANIA SRL",
Rumunija
Klijent:
"J.u.A. FRISCHEIS"
d.o.o., Nova Pazova
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
2014. godine
04-003-IMS314/14
14.10.2014.
od 14.10.2014.
do 14.10.2015.
za partiju od
2006,75 m3.
14.10.
IMS-8372
Klijent8371, 8373
04-003-IMS315/14
15.10.2014.
od 17.10.2014.
do 17.04.2015.
15.10.
IMS-8375
Klijent8374, 8376
od 17.10.2014.
do 17.04.2015.
15.10.
IMS-8378
Klijent8377, 8379
od 15.10.2014.
do 15.04.2015.
15.10.
IMS-8381
Klijent8380, 8382
"SABA BELČA" d.o.o.,
Preševo
Separacija:
"KODRA ILINCE"
17.04.2014.
-
"SABA BELČA" d.o.o.,
Preševo
Separacija:
"KODRA ILINCE"
17.04.2014.
17.10.2014.
04-003-IMS316/14
15.10.2014.
"HIDRO-BAZA" d.o.o.,
Beograd
Separacija:
"OSTRUŽNICA"
30.09.2014.
02.10.2014.
04-003-IMS317/14
15.10.2014.
17.10.2014.
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
318.
319.
320.
321.
Naziv proizvoda
Dodatak betonu
Plastifikator
"CEMENTOL DELTA EXTRA"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Superplastifikator "SIKA
VISCOCRETE 3030 B-Plus"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Superplastifikator
"SIKA VISCOCRETE 4000 BP"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Superplastifikator "SIKA
VISCOCRETE 4077"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Aerant "SIKA AER"
322.
SRPS U.M1.035:1996
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
323. razreda do 13 mm i iznad 13
do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 77/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
"TKK" d.o.o., Srpenica,
Slovenija
mart 2014.
godine
04-003-IMS318/14
17.10.2014.
od 15.10.2014.
do 15.10.2015.
17.10.
IMS-8402
Klijent8401, 8403
"SIKA" d.o.o.,
Beograd, Srbija
jun 2014.
godine
04-003-IMS319/14
17.10.2014.
od 15.10.2014.
do 15.10.2015.
17.10.
IMS-8387
Klijent8386, 8388
"SIKA" d.o.o.,
Beograd, Srbija
jun 2014.
godine
04-003-IMS320/14
17.10.2014.
od 15.10.2014.
do 15.10.2015.
17.10.
IMS-8390
Klijent8389, 8391
"SIKA" d.o.o.,
Beograd, Srbija
jul 2014.
godine
04-003-IMS321/14
17.10.2014.
od 18.10.2014.
do 18.10.2015.
17.10.
IMS-8393
Klijent8392, 8394
jun 2014.
godine
04-003-IMS322/14
17.10.2014.
od 09.10.2014.
do 09.10.2015.
17.10.
IMS-8396
Klijent8395, 8397
2014. godine
04-003-IMS323/14
17.10.2014.
od 17.10.2014.
do 17.10.2015.
za partiju od
1409,1 m3
17.10.
IMS-8399
Klijent8398, 8400
Proizvođač:
"SIKA", Švajcarska
Naručilac:
"SIKA" d.o.o.,
Beograd, Srbija
Proizvođač:
"KRONO-UKRAINE"
Ltd, Ukrajina
Naručilac:
"DRAŠKOVIĆ
KOMERC" d.o.o.,
Beograd
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
324. iverja, tip TP-20, debljinskog
razreda iznad 13 do 20 mm i
iznad 25 do 32 mm;
Oplemenjena ploča iverica,
"radna ploča", sa horizontalnim
rasporedom iverja, tip TP-20,
debljinskog razreda iznad 25
325.
do 32 mm i
iznad 32 do 40 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
326.
Frakcija: 4/8 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 78/92
Proizvođač/Klijent
Proizvođač:
"FALCO" Zrt.,
Szombathely,
Mađarska
Naručilac:
"GARBO" d.o.o.,
Novi Sad
Proizvođač:
"FALCO" Zrt.,
Szombathely,
Mađarska
Naručilac:
"GARBO" d.o.o.,
Novi Sad
PZP "ZAJEČAR" a.d.,
Zaječar
Separacija:
"ČOKONJAR"
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
2014. godine
04-003-IMS324/14
21.10.2014.
od 21.10.2014.
do 21.10.2015.
za partiju od
4800 m3
21.10.
IMS-8406
Klijent8405, 8407
04-003-IMS325/14
21.10.2014.
od 21.10.2014.
do 21.10.2015.
za partiju od
1500 m3
21.10.
IMS-8409
Klijent8408, 8410
04-003-IMS326/14
27.10.2014.
od 23.10.2014.
do 23.04.2015.
27.10.
IMS-8414
Klijent8413, 8415
2014. godine
23.04.2014.
23.10.2014.
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
327.
8/11.2 mm; 11.2/16 mm;
16/22.4 mm; 22.4/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
328.
8/11.2 mm; 11.2/16 mm;
16/22.4 mm; 22.4/31.5 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
329. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 79/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
PZP "ZAJEČAR" a.d.,
Zaječar
Separacija:
"RGOTSKO BRDO"
21.04.2014.
21.10.2014.
04-003-IMS327/14
28.10.2014.
od 21.10.2014.
do 21.04.2015.
28.10.
IMS-8417
Klijent8416, 8418
PZP "ZAJEČAR" a.d.,
Zaječar
Separacija:
"RGOTSKO BRDO"
21.04.2014.
21.10.2014.
04-003-IMS328/14
28.10.2014.
od 21.10.2014.
do 21.04.2015.
28.10.
IMS-8420
Klijent8419, 8421
"ASV DRINA" d.o.o.,
Bajina Bašta
separaciji "ASV DRINA
- TEŠIĆA POLJE"
25.04.2014.
25.10.2014.
04-003-IMS329/14
28.10.2014.
od 25.10.2014.
do 25.04.2015.
28.10.
IMS-8423
Klijent8422, 8424
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
OSB 3 ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja, tip TP-20, debljinskog
330. razreda do 13 mm i iznad 13
do 20 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.032:1990
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
331. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/22.4 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
IZRADU ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/2 mm; 0/4 mm; 2/4
332.
mm; 4/8 mm; 8/16 mm;
16/22.4 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 80/92
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
Proizvođač:
"SC EGGER
ROMANIA" SRL,
Rumunija
Naručilac:
"KALCER" d.o.o.,
Beograd
2014. godine
04-003-IMS330/14
28.10.2014.
od 28.10.2014.
do 28.10.2015.
za partiju od
6000 m3
28.10.
IMS-8426
Klijent8425, 8427
"AZVIRT OGRANAK
BEOGRAD" d.o.o.,
Beograd
Separacija:
"TAKOVO"
22.04.2014.
22.10.2014.
04-003-IMS331/14
03.11.2014.
od 22.10.2014.
do 22.04.2015.
03.11.
IMS-8429
Klijent8428, 8430
"AZVIRT OGRANAK
BEOGRAD" d.o.o.,
Beograd
Separacija:
"TAKOVO"
22.04.2014.
22.10.2014.
04-003-IMS332/14
03.11.2014.
od 22.10.2014.
do 22.04.2015.
03.11.
IMS-8432
Klijent8431, 8433
Proizvođač/Klijent
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
333. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
334. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
335. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 81/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
"W&R DINAMIC
COMPANY LIMITED"
d.o.o.,
Kotor, Crna Gora
Separacija:
"RUDINE 2"
09.07.2014.
02.10.2014.
04-003-IMS333/14
17.11.2014.
od 17.11.2014.
do 17.05.2015.
18.11.
IMS-8501
Klijent8500, 8502
"W&R DINAMIC
COMPANY LIMITED"
d.o.o.,
Kotor, Crna Gora
Separacija:
"RUDINE 2"
09.07.2014.
02.10.2014.
04-003-IMS334/14
17.11.2014.
od 17.11.2014.
do 17.05.2015.
18.11.
IMS-8504
Klijent8503, 8505
12.05.2014.
12.11.2014.
04-003-IMS335/14
17.11.2014.
od 12.11.2014.
do 12.05.2015.
18.11.
IMS-8507
Klijent8506, 8508
D.O.O."KOMUNALNO
KOTOR", Kotor, Crna
Gora
Separacija:
"NALJEŽIĆI"
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
336. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
337. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
338. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 82/92
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
12.05.2014.
12.11.2014.
04-003-IMS336/14
17.11.2014.
od 12.11.2014.
do 12.05.2015.
18.11.
IMS-8510
Klijent8509, 8511
"TUJKO" d.o.o., Kotor,
Crna Gora
Separacija:
"RUDINE"
12.05.2014.
12.11.2014.
04-003-IMS337/14
17.11.2014.
od 12.11.2014.
do 12.05.2015.
18.11.
IMS-8513
Klijent8512, 8514
"TUJKO" d.o.o., Kotor,
Crna Gora
Separacija:
"RUDINE"
12.05.2014.
12.11.2014.
04-003-IMS338/14
17.11.2014.
od 12.11.2014.
do 12.05.2015.
18.11.
IMS-8516
Klijent8515, 8517
Proizvođač/Klijent
D.O.O."KOMUNALNO
KOTOR", Kotor, Crna
Gora
Separacija:
"NALJEŽIĆI"
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
339. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/22.4 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
340.
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/22.4 mm;
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
341. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/11.2 mm; 8/16 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 83/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
"CRNAGORAPUT"
a.d., Podgorica
kamenolomu
"TASKAVAC",
Separacija:
"ŠTITARICA 2"
20.05.2014.
20.11.2014.
04-003-IMS339/14
20.11.2014.
od 20.11.2014.
do 20.05.2015.
20.11.
IMS-8519
Klijent8518, 8520
CRNAGORAPUT" a.d.,
Podgorica
kamenolomu
"TASKAVAC",
Separacija:
"ŠTITARICA 2"
20.05.2014.
20.11.2014.
04-003-IMS340/14
20.11.2014.
od 20.11.2014.
do 20.05.2015.
20.11.
IMS-8522
Klijent8521, 8523
"CRNAGORAPUT"
a.d., Podgorica
kamenolomu
"OKRUGLIČKI KRŠ",
separacija
"ŠTITARICA"
19.05.2014.
19.11.2014.
04-003-IMS341/14
20.11.2014.
od 19.11.2014.
do 19.05.2015.
20.11.
IMS-8524
Klijent8525, 8526
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Oplemenjena ploča iverica, sa
horizontalnim rasporedom
iverja,tip TP-20, debljinskog
342. razreda do 13 mm, iznad 13 do
20 mm i iznad 25 do 32 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
Oplemenjena ploča iverica,
"radna ploča", sa horizontalnim
rasporedom iverja, tip TP-20,
343. debljinskog razreda iznad 25
do 32 mm i iznad 32 do 40mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
Dodatak betonu
Superplastifikator
344. "MC - PowerFlow 2230"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Superplastifikator - zaptivač
345.
"MC - PowerFlow 3104"
SRPS U.M1.035:1996
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 84/92
Proizvođač/Klijent
Proizvođač:
"FALCO" Zrt.,
Mađarska
Naručilac:
"PERIN" d.o.o.,
Zemun, Beograd
Proizvođač:
"FALCO" Zrt.,
Mađarska
Naručilac:
"PERIN" d.o.o.,
Zemun, Beograd
Proizvođač:
MC - BAUCHEMIE Kft.,
Tótvázsony, Mađarska
Naručilac:
OGRANAK MC BAUCHEMIE
MÜLLER, GmbH & Co.
KG, Sremska Mitrovica
Proizvođač:
MC BAUCHEMIE
MÜLLER, GmbH & Co.
KG, Bottrop, Nemačka
Naručilac:
OGRANAK MC
BAUCHEMIE
MÜLLER, GmbH & Co
KG, Sremska Mitrovica
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
2014. godine
04-003-IMS342/14
24.11.2014.
od 21.11.2014.
do 21.11.2015.
za partiju od
1400 m3
24.11.
IMS-8528
Klijent8527, 8529
04-003-IMS343/14
24.11.2014.
od 21.11.2014.
do 21.11.2015.
za partiju od
300 m3
24.11.
IMS-8531
Klijent8530, 8532
septembar
2014. godine
04-003-IMS344/14
26.11.2014.
od 04.11.2014.
do 04.11.2015.
27.11.
IMS-8534
Klijent8533, 8535
april 2014.
godine
04-003-IMS345/14
26.11.2014.
od 26.11.2014.
do 26.11.2015.
27.11.
IMS-8537
Klijent8536, 8538
2014. godine
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Dodatak betonu za betoniranje
pri niskim temperaturama
346.
"HIDROZIM - T"
SRPS U.M1.035:1996
347.
348.
349.
350.
351.
Dodatak betonu
Superplastifikator "SIKA
VISCOCRETE 1020X"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Superplastifikator
"ADIUM 132 L"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
Aerant "CEMENTOL ETA S"
SRPS U.M1.035:1996
Dodatak betonu
za betoniranje pri niskim
temperaturama
"CEMENTOL B NOVI"
SRPS U.M1.035:1996
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 85/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
Proizvođač:
"ADING" a.d., Skoplje,
R. Makedonija
Naručilac:
"ADING" d.o.o.,
Beograd
decembar
2013. godine
04-003-IMS346/14
26.11.2014.
od 15.11.2014.
do 15.11.2015.
27.11.
IMS-8540
Klijent8539, 8541
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
septembar
2014. godine
04-003-IMS347/14
26.11.2014.
od 09.12.2014.
do 09.12.2015.
27.11.
IMS-8543
Klijent8542, 8544
"ISOMAT" d.o.o.,
Šimanovci, Srbija
jun 2014.
godine
04-003-IMS348/14
26.11.2014.
od 12.12.2014.
do 12.12.2015.
27.11.
IMS-8546
Klijent8545, 8547
"TKK" d.o.o., Srpenica,
Slovenija
septembar
2014. godine
04-003-IMS349/14
26.11.2014.
od 06.12.2014.
do 06.12.2015.
27.11.
IMS-8549
Klijent8548, 8550
"TKK" d.o.o., Srpenica,
Slovenija
decembar
2013. godine
04-003-IMS350/14
26.11.2014.
od 26.11.2014.
do 26.11.2015.
27.11.
IMS-8552
Klijent8551, 8553
"LUKA SENTA" a.d.,
Senta
Separacija:
"SENTA"
25.05.2014.
25.11.2014.
04-003-IMS351/14
26.11.2014.
od 25.11.2014.
do 25.05.2015.
27.11.
IMS-8555
Klijent8554, 8556
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
352.
353.
354.
355.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS) Frakcije: 0/4
mm; 4/8 mm; 8/16 mm; 16/31.5
mm SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 86/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
"ECOAGRI SERBIA"
d.o.o., Bela Crkva
Separacija:
"MALI GAJ"
27.05.2014.
27.11.2014.
04-003-IMS352/14
27.11.2014.
od 27.11.2014.
do 27.05.2015.
27.11.
IMS-8558
Klijent8557, 8559
"T-55" d.o.o., Radinac
Separacija:
"T-55"
28.05.2014.
28.11.2014.
04-003-IMS353/14
02.12.2014.
od 28.11.2014.
do 28.05.2015.
02.12.
IMS-8561
Klijent8560, 8562
"CARINVEST" d.o.o.,
Kotor, Crna Gora
Separacija:
"KRIMOVICA"
30.05.2014.
30.11.2014.
04-003-IMS354/14
02.12.2014.
od 30.11.2014.
do 30.05.2015.
02.12.
IMS-8564
Klijent8563, 8565
"CARINVEST" d.o.o.,
Kotor, Crna Gora
Separacija:
"KRIMOVICA"
30.05.2014.
30.11.2014.
04-003-IMS355/14
02.12.2014.
od 30.11.2014.
do 30.05.2015.
02.12.
IMS-8567
Klijent8566, 8568
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
356.
357.
358.
359.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 87/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
"BANBUS" d.o.o.,
Obrenovac
Separacija:
"MAKIŠ"
05.11.2014.
07.11.2014.
04-003-IMS356/14
02.12.2014.
od 04.12.2014.
do 04.06.2015.
05.12.
IMS-8570
Klijent8569, 8571
"MUTA-KOM" d.o.o.,
Jalovik, Vladimirci
Separacija:
"MUTA-KOM"
11.06.2014.
11.12.2014.
04-003-IMS357/14
11.12.2014.
od 11.12.2014.
do 11.06.2015.
11.12.
IMS-8573
Klijent8572, 8574
"VELMOR TRANS",
Markovac
Separacija:
"VELMOR TRANS"
09.06.2014.
09.12.2014.
04-003-IMS358/14
11.12.2014.
od 09.12.2014.
do 09.06.2015.
11.12.
IMS-8576
Klijent8575, 8577
GP "GEMAX" d.o.o.,
Beograd
Separacija:
"GEMAX"
28.05.2014.
28.11.2014.
04-003-IMS359/14
16.12.2014.
od 28.11.2014.
do 28.05.2015.
16.12.
IMS-8594
Klijent8593, 8595
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
360.
361.
362.
363.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
Dodatak betonu
Ubrzivač vezivanja "Sika
Antigelo OC/Frostschutz OC."
SRPS U.M1.035:1996
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 88/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
"GRADIENT" d.o.o.,
Beograd
Separacija:
"GRADIENT"
17.06.2014.
17.12.2014.
04-003-IMS360/14
17.12.2014.
od 17.12.2014.
do 17.06.2015.
17.12.
IMS-8597
Klijent8596, 8598
17.06.2014.
17.12.2014.
04-003-IMS361/14
17.12.2014.
od 17.12.2014.
do 17.06.2015.
17.12.
IMS-8600
Klijent8599, 8601
"YU-BRIV" d.o.o.,
Kotor, Crna Gora
Separacija:
"LJEŠEVIĆA GAJEVI",
Grbalj
17.06.2014.
17.12.2014.
04-003-IMS362/14
17.12.2014.
od 17.12.2014.
do 17.06.2015.
17.12.
IMS-8603
Klijent8602, 8604
"SIKA" d.o.o., Beograd,
Srbija
oktobar
2014. godine
04-003-IMS363/14
22.12.2014.
od 09.12.2014.
do 09.12.2015.
22.12.
IMS-8606
Klijent8605, 8607
"YU-BRIV" d.o.o.,
Kotor, Crna Gora
Separacija:
"LJEŠEVIĆA GAJEVI",
Grbalj
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
364. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
365. Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
366. Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 89/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
"RAPID" d.o.o., Ruma
Separacija:
"JARAK"
20.06.2014.
20.12.2014.
04-003-IMS364/14
22.12.2014.
od 20.12.2014.
do 20.06.2015.
22.12.
IMS-8609
Klijent8608, 8610
PP GM "JELEN DO"
a.d., Jelen Do
Separacija:
"JELEN DO - K1"
20.06.2014.
20.12.2014.
04-003-IMS365/14
22.12.2014.
od 20.12.2014.
do 20.06.2015.
22.12.
IMS-8612
Klijent8611, 8613
04-003-IMS366/14
22.12.2014.
od 20.12.2014.
do 20.06.2015.
22.12.
IMS-8615
Klijent8614, 8616
PP GM "JELEN DO"
a.d., Jelen Do
Separacija:
"JELEN DO - K1"
20.06.2014.
20.12.2014.
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
367.
8/11.2 mm; 8/16 mm;
16/22.4 mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
368.
8/11.2 mm; 8/16 mm; 16/22.4
mm; 16/31.5 mm
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
369. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 90/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
EMS "KIJEVO" d.o.o.,
Beograd
Separacija:
"KIJEVO"
24.06.2014.
24.12.2014.
04-003-IMS367/14
23.12.2014.
od 24.12.2014.
do 24.06.2015.
23.12.
IMS-8618
Klijent8617, 8619
EMS "KIJEVO" d.o.o.,
Beograd
Separacija:
"KIJEVO"
24.06.2014.
24.12.2014.
04-003-IMS368/14
23.12.2014.
od 24.12.2014.
do 24.06.2015.
23.12.
IMS-8620
Klijent8621, 8622
"NIĆIFOROVIĆ L&M"
d.o.o., Beograd
Separacija:
"NIĆIFOROVIĆ L&M"
26.06.2014.
26.12.2014.
04-003-IMS369/14
23.12.2014.
od 26.12.2014.
do 26.06.2015.
23.12.
IMS-8624
Klijent8623, 8625
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
370. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
371.
8/11.2 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI DROBLJENI
AGREGAT ZA IZRADU
ASFALTA I
BITUMENIZIRANIH NOSEĆIH
SLOJEVA (BNS)
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm;
372.
8/11.2 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm;
SRPS B.B3.100:1989,
SRPS U.E4.014:1990,
SRPS U.E9.021:1986 i
SRPS U.E9.028:1980
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 91/92
Proizvođač/Klijent
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
"TRANSKOP",
Oreovica
Separacija:
"PROKOP"
29.06.2014.
29.12.2014.
04-003-IMS370/14
24.12.2014.
od 29.12.2014.
do 29.06.2015.
24.12.
IMS-8627
Klijent8626, 8628
"PUTEVI" d.o.o.,
Ivanjica
Separacija:
"RAŠČIĆI"
30.06.2014.
30.12.2014.
04-003-IMS371/14
24.12.2014.
od 30.12.2014.
do 30.06.2015.
24.12.
IMS-8630
Klijent8629, 8631
"PUTEVI" d.o.o.,
Ivanjica
Separacija:
"RAŠČIĆI"
30.06.2014.
30.12.2014.
04-003-IMS372/14
24.12.2014.
od 30.12.2014.
do 30.06.2015.
24.12.
IMS-8633
Klijent8632, 8634
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Oplemenjena ploča iverica,
"radna ploča", sa horizontalnim
rasporedom iverja, tip TP-20,
373. debljinskog razreda iznad 32
do 40 mm;
SRPS D.C5.030:1990 i
SRPS D.C5.031:1990
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
374. Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
FRAKCIONISANI PRIRODNI
AGREGAT ZA IZRADU
BETONA
375. Frakcije: 4/8 mm; 8/16 mm;
16/31.5 mm;
SRPS B.B2.010:1986 i
SRPS B.B3.100:1989
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA
- 2014. godina
Strana 92/92
Datum
proizvodnje
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
Upućeno
Klijentu
Napomena
Proizvođač:
"KASTAMONU
ROMANIA SA",
Rumunija
Naručilac:
"J.u.A. FRISCHEIS"
d.o.o., Nova Pazova
2014. godine
04-003-IMS373/14
26.12.2014.
od 26.12.2014.
do 26.12.2015.
za partiju od
934,8 m3.
26.12.
IMS-8636
Klijent8635, 8637
"HOLCIM AGREGATI"
a.d., Popovac
Separacija:
"NOVI SAD"
30.06.2014.
30.12.2014.
04-003-IMS374/14
30.12.2014.
od 30.12.2014.
do 30.06.2015.
31.12.
IMS-8639
Klijent8638, 8640
"METALOPROJEKT"
d.o.o., Smederevo
Separacija: "Pančevo"
07.07.2014.
07.01.2015.
04-003-IMS375/14
30.12.2014.
od 07.01.2015.
do 07.07.2015.
31.12.
IMS-8642
Klijent8641, 8643
Proizvođač/Klijent
Status
sertifikata
Download

Registar 2014-obavezna sertifikacija