REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA, ISPORUČILACA I IZDATIH SERTIFIKATA – 2010. GODINA
Prema Naredbi o obaveznom atestiranju frakcionisanog kamenog agregata za beton i asfalt ("Sl.list SFRJ", br. 41/87)
R.
br.
Naziv proizvoda
Oznaka
proizvoda
1
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
KAMENI
AGREGAT
Frakcije:
0/2mm;0/4mm;
2/4mm;4/8mm;
8/11mm;11/16mm
FRAKCIONISANI
PRIRODNI
KAMENI
AGREGAT
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
KAMENI
AGREGAT
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
KAMENI
AGREGAT
Frakcije:
0/2mm;0/4mm;
4/8mm;8/11mm;
8/16mm;16/22mm
5
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
PRIRODNI
AGREGAT
Frakcije:
0/4mm;4/8mm;
8/11mm;8/16mm;
16/22mm;16/32m
m
6
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
KAMENI
AGREGAT
Frakcije:
0/2mm;2/4mm;
4/8mm;8/11mm;
11/16mm
7
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
KAMENI
AGREGAT
Frakcije:
4/8mm;8/11mm;
8/16mm;11/16mm
16/22mm;16/32m
m
8
FRAKCIONISANI
PRIRODNI
KAMENI
AGREGAT
Frakcije:
0/4mm;4/8mm;
8/16mm;16/32mm
2
3
4
STZ 045
Frakcije:
0/4mm;4/8mm;
8/16mm;16/32mm
Frakcije:
0/4mm;4/8mm;
8/16mm;16/32mm
Proizvođač
"BOROVICA
TRANSPORT-PUT"
DOO, Ruma
Separacija
"RUMA(TAVANI)"
"KARIN KOMERC
MD" DOO, Veternik
Separacija
"KARIN KOMERC"
"KOVILOVAČA"
DOO, Despotovac
Kamenolom
"KOVILOVAČA"
"PETRO KOP"
DOO, Šabac
Kamenolom
"CULJKOVIĆ"
"BOROVICA
TRANSPORT-PUT"
DOO, Ruma
Separacija
"RUMA(IBER)"
"BOROVICA
TRANSPORT "
DOO, Ruma
Kamenolom
"PREVEŠT"
"ALAS
RAKOVAC"AD,
Novi Sad
Kamenolom
"KIŠNJEVA
GLAVA"
Separacija
"LEDNICI"
"KARIN KOMERC
MD" DOO, Veternik
Separacija
"KARIN KOMERC"
Datum
proizvodnje
Broj i
datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
12.03.2010.
001/10
od
22.03.2010.
6 meseci
(od 22.03.2010.
do 22.09.2010.)
10.03.2010.
002/10
od
01.04.2010.
6 meseci
(od 01.04.2010.
do 01.10.2010.)
12.05.2010.
003/10
od
15.06.2010.
6 meseci
(od 15.06.2010.
do 15.12.2010.)
05.05.2010.
006/10
od
01.06.2010.
6 meseci
(od 01.06.2010.
do 01.12.2010.)
23.05.2010.
007/10
od
01.06.2010.
6 meseci
(od 01.06.2010.
do 01.12.2010.)
16.06.2010.
008/2010
od
01.07.2010.
6 meseci
(od 01.07.2010.
do 01.01.2011.)
30.07.2010.
009/10
od
01.09.2010.
6 meseci
(od 01.09.2010.
do 01.03.2011.)
10.09.2010.
002/10
od
01.10.2010.
6 meseci
(od 01.10.2010.
do 01.04.2011.)
Proširenje
sertifikata
Suspenzija
sertifikata
(datum)
Napomena
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA, ISPORUČILACA I IZDATIH SERTIFIKATA – 2010. GODINA
Prema Naredbi o obaveznom atestiranju frakcionisanog kamenog agregata za beton i asfalt ("Sl.list SFRJ", br. 41/87)
R.
br.
Naziv proizvoda
Oznaka
proizvoda
9
FRAKCIONISANI
PRIRODNI
KAMENI
AGREGAT
Frakcije:
0/4mm;4/8mm;
8/16mm;16/32mm
10
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
KAMENI
AGREGAT
Frakcije:
0/2mm;0/4mm;
2/4mm;4/8mm;
8/11mm;11/16mm
11
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
KAMENI
AGREGAT
12
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
PRIRODNI
AGREGAT
Frakcije:
0/2mm;0/4mm;
4/8mm;8/11mm;
8/16mm;16/22mm
Frakcije:
0/4mm;4/8mm;
8/11mm;8/16mm;
16/22mm;16/32m
m
Datum ažuriranja: 15.01.2011.
STZ 045
Proizvođač
"VOJVODINAPUTZRENJANIN" AD,
Zrenjanin
Separacija
"KLEK"
"BOROVICA
TRANSPORT-PUT"
DOO, Ruma
Separacija
"RUMA(TAVANI)"
"KOVILOVAČA"
DOO, Despotovac
Kamenolom
"KOVILOVAČA"
"BOROVICA
TRANSPORT-PUT"
DOO, Ruma
Separacija
"RUMA(IBER)"
Datum
proizvodnje
Broj i
datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
24.09.2010.
012/10
od
01.10.2010.
6 meseci
(od 01.10.2010.
do 01.04.2011.)
15.09.2010.
013/10
od
01.10.2010.
6 meseci
(od 01.10.2010.
do 01.04.2011.)
07.12.2010.
014/10
od
15.12.2010.
6 meseci
(od 15.12.2010.
do 15.06.2011.)
03.12.2010.
015/10
od
01.12.2010.
6 meseci
(od 01.12.2010.
do 01.06.2011.)
Proširenje
sertifikata
Suspenzija
sertifikata
(datum)
Napomena
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA, ISPORUČILACA I IZDATIH SERTIFIKATA – 2011. GODINA
Prema Naredbi o obaveznom atestiranju frakcionisanog kamenog agregata za beton i asfalt ("Sl.list SFRJ", br. 41/87)
R.
br.
Naziv proizvoda
1
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
KAMENI
AGREGAT
Frakcije:
0/2mm;2/4mm;
4/8mm;8/11mm;
11/16mm
2
FRAKCIONISANI
PRIRODNI
KAMENI
AGREGAT
Frakcije:
0/4mm;4/8mm;
8/16mm;16/32mm
3
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
PRIRODNI
KAMENI
AGREGAT
Frakcije: 0/4 mm;
4/8 mm; 8/11 mm;
8/16 mm; 16/22
mm
4
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
KAMENI
AGREGAT
Frakcije:
4/8mm;8/11mm;
8/16mm;11/16mm
16/22mm;16/32m
m
5
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
KAMENI
AGREGAT
Frakcije:
0/4mm;4/8mm;
8/16mm;16/32mm
6
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
PRIRODNI
KAMENI
AGREGAT
STZ 045
Oznaka
proizvoda
Frakcije: 0/4 mm;
4/8 mm; 8/11 mm;
8/16 mm; 16/22
mm; 16/32 mm
Proizvođač
"BOROVICA
TRANSPORT "
DOO, Ruma
Kamenolom
"PREVEŠT"
"KARIN KOMERC
MD" DOO, Veternik
Separacija
"KARIN KOMERC"
RTC "LUKA
LEGET" AD,
SREMSKA
MITROVICA
SEPARACIJA
"LUKA LEGET",
SREMSKA
MITROVICA
"ALAS
RAKOVAC"AD,
Novi Sad
Kamenolom
"KIŠNJEVA
GLAVA"
Separacija
"LEDNICI"
"PETRO
KOP"DOO, Šabac
Kamenolom
"CULJKOVIĆ"
"BOROVICA
TRANSPORT"
DOO, RUMA
SEPARACIJA
"RUMA(IBER)",
RUMA
Datum
proizvodnje
Broj i
datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
14.03.2011.
019/11
od
01.04.2011.
6 meseci
(od 01.04.2011.
do 01.10.2011.)
01.04.2011.
017/11
od
15.04.2011.
6 meseci
(od 15.04.2011.
do 15.10.2011.)
24.03.2011.
011/11 od
01.04.2011.
6 meseci
(od 01.04.2011.
do 01.10.2011.)
07.04.2011.
016/11
od
20.04.2011.
6 meseci
(od 20.04.2011.
do 20.10.2011.)
26.04.2011.
018/11
od
01.05.2011.
6 meseci
(od 01.05.2011.
do 01.11.2011.)
07.06.2011.
021/11 od
01.06.2011.
6 meseci
(od 01.06.2011.
do 01.12.2011.)
Proširenje
sertifikata
Suspenzija
sertifikata
(datum)
Napomena
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA, ISPORUČILACA I IZDATIH SERTIFIKATA – 2011. GODINA
Prema Naredbi o obaveznom atestiranju frakcionisanog kamenog agregata za beton i asfalt ("Sl.list SFRJ", br. 41/87)
7
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
PRIRODNI
KAMENI
AGREGAT
Frakcije:
0/4 mm; 4/8 mm;
8/11 mm; 8/16
mm; 16/22 mm
8
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
KAMENI
AGREGAT
Frakcije:
2/4mm; 4/8 mm;
8/11 mm; 8/16
mm; 11/16 mm;
16/22 mm; 16/32
mm
9
FRAKCIONISANI
PRIRODNI
KAMENI
AGREGAT
Frakcije:
0/4mm;4/8mm;
8/16mm;16/32mm
Datum ažuriranja: 21.12.2011.
STZ 045
RTC "LUKA
LEGET" AD,
SREMSKA
MITROVICA
SEPARACIJA
"LUKA LEGET",
SREMSKA
MITROVICA
"ALAS
RAKOVAC"AD,
Novi Sad
Kamenolom
"KIŠNJEVA
GLAVA"
Separacija
"LEDNICI"
"KARIN KOMERC
MD" DOO, Veternik
Separacija
"KARIN KOMERC"
16.09.2011.
024/11 od
01.10.2011.
6 meseci
(od 01.10.2011.
do 01.04.2012.)
01.10.2011.
025/11
od
01.10.2011.
6 meseci
(od 01.10.2011.
do 01.04.2012.)
20.10.2011.
026/11
od
20.10.2011.
6 meseci
(od 20.10.2011.
do 20.04.2012.)
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA, ISPORUČILACA I IZDATIH SERTIFIKATA – 2012. GODINA
Prema Naredbi o obaveznom atestiranju frakcionisanog kamenog agregata za beton i asfalt ("Sl.list SFRJ", br. 41/87)
R.
br.
Naziv proizvoda
1
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
KAMENI
AGREGAT
2
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
KAMENI
AGREGAT
3
4
5
6
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
KAMENI
AGREGAT
FRAKCIONISANI
PRIRODNI
KAMENI
AGREGAT
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
KAMENI
AGREGAT
Oznaka
proizvoda
Frakcije:
0/2mm; 0/4mm;
2/4mm; 4/8 mm;
8/11 mm; 11/16
mm
Frakcije:
0/2 mm; 0/4 mm;
4/8 mm; 8/11 mm;
8/16 mm; 16/22
mm; 16/32 mm
Frakcije:
2/4mm; 4/8 mm;
8/11 mm;
8/16 mm; 11/16
mm; 16/22 mm
Frakcije:
0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/32
mm
Frakcije:
0/4mm;4/8mm;
8/16mm;16/32mm
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
KAMENI
AGREGAT
Frakcionisani
drobljeni kameni
agregat-frakcije:
0/2mm, 2/4mm;
4/8 mm; 8/11 mm
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
KAMENI
AGREGAT
Frakcije:
0/2mm; 2/4mm;
4/8 mm; 8/11 mm;
11/16 mm
Datum ažuriranja: 24.12.2012.
STZ 045
Proizvođač
Datum
proizvodnje
Broj i
datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
"ZORKA ALAS
KAMEN" DOO, Novi
Sad, Separacija
"ĆERAMIDE"
26.12.2011.
027/12
od
13.02.2012.
6 meseci
(od 13.02.2012.
do 13.08.2012.)
"KOVILOVAČA"
DOO, Despotovac,
Kamenolom
"KOVILOVAČA"
27.12.2011.
028/12
od
27.01.2012.
6 meseci
(od 27.01.2012.
do 27.06.2012.)
18.04.2012.
029/12
od
16.05.2012.
6 meseci
(od 16.05.2012.
do 16.11.2012.)
20.04.2012.
030/12
od
01.05.2012.
6 meseci
(od 01.05.2012.
do 01.11.2012.)
20.04.2012.
031/12
od
01.05.2012.
6 meseci
(od 01.05.2012.
do 01.11.2012.)
14.08.2012.
032/12
Od
11.09.2012.
6 meseci
(od 11.09.2012.
do 11.03.2013.)
19.11.2012.
035/12
od
01.12.2012.
6 meseci
(od 01.12.2012.
do 01.06.2012.)
"ALAS
RAKOVAC"AD,
Novi Sad
Kamenolom
"KIŠNJEVA
GLAVA"
Separacija
"LEDNICI"
"KARIN KOMERC
MD"DOO Veternik,
Separacija "KARIN
KOMERC" Veternik
"JUGO KOP"DOO,
Šabac
Kamenolom
"CULJKOVIĆ"
"ANDAMA" DOO,
Selo Bilo,
Dimitrovgrad,
Kamenolom
"Korita", Selo Bilo,
Dimitrovgrad
"ZORKA ALAS
KAMEN" DOO, Novi
Sad, Separacija
"ĆERAMIDE"
Proširenje
sertifikata
Suspenzija
sertifikata
(datum)
Napomena
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA, ISPORUČILACA I IZDATIH SERTIFIKATA – 2013. GODINA
Prema Naredbi o obaveznom atestiranju frakcionisanog kamenog agregata za beton i asfalt ("Sl.list SFRJ", br. 41/87)
R.
br.
1
2
3
4
5
6
Naziv proizvoda
Oznaka
proizvoda
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
KAMENI
AGREGAT
Frakcije:
0/2mm; 2/4mm;
4/8 mm; 8/11 mm;
8/16 mm; 11/16
mm; 16/22 mm
FRAKCIONISANI
PRIRODNI
KAMENI
AGREGAT
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
KAMENI
AGREGAT
Frakcije:
0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/32
mm
Frakcije:
0/4 mm; 4/8 mm;
8/11mm; 8/16
mm; 16/22 mm
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
KAMENI
AGREGAT
Frakcije:
0/4mm; 2/4mm;
4/8 mm; 8/11 mm;
8/16 mm; 11/16
mm; 16/22 mm
FRAKCIONISANI
PRIRODNI
KAMENI
AGREGAT
FRAKCIONISANI
DROBLJENI
KAMENI
AGREGAT
Frakcije:
0/4 mm; 4/8 mm;
8/16 mm; 16/32
mm
Frakcije:
0/4 mm; 4/8 mm;
8/11mm; 8/16
mm; 16/22 mm
Datum ažuriranja: 12.12.2013.
STZ 045
Proizvođač
"ALAS
RAKOVAC"AD,
Novi Sad
Kamenolom
"KIŠNJEVA
GLAVA"
Separacija
"LEDNICI"
"KARIN KOMERC
MD"DOO Veternik,
Separacija "KARIN
KOMERC" Veternik
"JUGOKOP"DOO,
Šabac
Kamenolom
"CULJKOVIĆ"
"ALAS
RAKOVAC"AD,
Novi Sad
Kamenolom
"KIŠNJEVA
GLAVA"
Separacija
"LEDNICI"
"KARIN KOMERC
MD"DOO Veternik,
Separacija "KARIN
KOMERC" Veternik
"JUGOKOP"DOO,
Šabac
Kamenolom
"CULJKOVIĆ"
Datum
proizvodnje
Broj i
datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
21.01.2013.
037/13
od
01.03.2013.
6 meseci
(od 01.03.2013.
do 01.09.2013.)
08.04.2013.
038/13
od
01.05.2013.
6 meseci
(od 01.05.2013.
do 01.11.2013.)
08.05.2013.
040/13
od
03.06.2013.
6 meseci
(od 03.06.2013.
do 03.12.2013.)
26.08.2013.
041/13
od
17.09.2013.
6 meseci
(od 17.09.2013.
do 17.03.2014.)
29.10.2013.
042/13
od
04.11.2013.
6 meseci
(od 04.11.2013.
do 04.05.2014.)
29.11.2013.
043/13
od
11.12.2013.
6 meseci
(od 11.12.2013.
do 11.06.2014.)
Proširenje
sertifikata
Suspenzija
sertifikata
(datum)
Napomena
Download

REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA, ISPORUČILACA