Prodaja po svetu
TKK d.o.o. Beograd
Ugrinova~ka 206, Zemun
11080 Zemun
tel/fax: +381 (0)11 31 69 110
+381 (0)11 31 69 112
e-mail: office€tkk.rs
www.tkk.rs
www.MARKACIJA.si
h
i
v
s
j
l
e
Pravi prijat
www.tkk.rs
Pravi prijatelj svih majstora
GRADIMO I SANIRAMO
a
r
o
t
majs
MONTIRAMO I ZAPTIVAMO
TT EE KK AA PP UU RR
TT EE KK AA PS UI LR
Poliuretanske pene i lepkovi
Pravi
prijatelj
svih
majstora
Silikonske mase za zaptivanje
Neprestan razvoj i modernizacija proizvodnje nama u TKK Srpenici ve} vi{e od
60 godina omogu}ava proizvodnju tehnolo{ko unapredenih proizvoda i
ispunjavanje zahteva na{ih kupaca. U svojoj bogatoj i uspe{noj istoriji
preduze}e se dokazalo kao specijalist u proizvodnji visoko kvalitetnih proizvoda
MR
TT EE Kproizvodnje
K AA FP I UK RS gradevinskih
E KK AA DP OUgradevinske
naTT Epodro}ju
hemije. U svojoj tradiciji
materijala, inovacijama, efikasnim poslovanjem i sa odgovornosti za okolinu
Akrilneuspe{no
mase za zaptivanje
Lepkovi
prodiremo na druga trži{ta, tako je
na{e proizvode mogu}e kupiti ve}
u 50 država {irom sveta. U svojim proizvodnimi programima: aditivi za betone,
sanacijoni malteri, zaptivne mase, poliuretanske pene i tehni~ki sprejevi, smo
vode}i proizvoda~i te vrste proizvoda na podru~ju jugo-isto~ne Evrope. Na{u
ponudu uspe{no prilagodavamo, tako da lako izlazimo u susret zahtevima
kupaca, u samoj gradnji aktivno u~estvujemo sa svojom laboratorijskom
opremom i tehni~ko savetodavnom službom.
Svoje znanje svakodnevno nadogradujemo i dopunjujemo u zemlji i
inostranstvu, uz pomo} spoljnih stru~nih saradnika i instituta.
T TE EK KA AF PL U
E KR S
TT EI KO AE PL UA SR T
CEMENTOL®
Poliuretanske mase za zaptivanje
i mase za zaptivanje na bazi
TEKAMAL
Polisulfidne mase za zaptivanje
hibridnih polimera
FILIJALE
PRODAJNI ZASTUPNICI
BIH
DE
TKK d.o.o. Sarajevo
Halilovi}i br. 12
71000 Sarajevo
tel: +387 33 464 687
fax: + 387 33 468 903
e-mail: tkk€bih.net.ba
SRB
MK
HV–Sacher
Neumannstr. 5
77955 Ettenheim
tel: (0049) 78 22 / 867 9350
fax: (0049) 78 22 / 867 9351
e-mail: hv-sacher€t-online.de
Stojan~o Stojanoski
Ulica Sava Kova}evi~a 47-3/55
Skopje
gsm: +389 (0) 71 25 75 25
e-mail:
stojanoski.stojanco€yahoo.com
Glavne reference su objekti u zemlji i inostranstvu, koji su izgradjeni ili
CZ
sanirani
s na{im proizvodima:Nenad Boji}
TKK d.o.o.
Beograd
Ugrinova~ka 206, Zemun
17
autoputevi i železnički objektiFejfarova
(nadvožnjaci,
mostovi, viadukti,
11080•Zemun
19800
Praha 9
tel/fax: +381 (0)11 31 69 110
gsm:
+420
604
911
609
•+381
elektrane
termoelektrane,
nuklearke)
(0)11 (hidroelektrane,
31 69 112
e-mail:
n.bojic.fa€volny.cz
e-mail: office€tkk.rs
www.tkk.rs
• objekti oko / u moru
BG
• aerodromske piste
TKK Bulgaria EOOD
objekti visoke
1220 •
Sofia
22 Rozhen Blvd.
tel: +359 2 936 25 93
+359 2 936 25 94
fax: +359 2 836 44 82
e-mail: office€tkk.bg
www.tkk.bg
gradnje
RU
OOO TKK Vostok, proizvodstvo i
distribucija
Pevcheskiy pereulok 1/2, Stroenie 1
109028 Moscow, Russia
tel: +7 (495) 640 03 91
e-mail: tkkvostok€yandex.ru
www.tkk.si/ru
SILOFOB
UA
GR
INTEREP
1-5, Chr. Trapezountos str. –
tuneli,
167 …)
77 Hellinikon – Athens – GR
tel: (+30) 210 9636144-5
fax: (+30) 211 800 7067
e-mail: info€interep.gr
www.interep.gr
TR
Rozhkov Yuriy
ul. Lebedeva Kumacha 5 of. 130
03058 Kiev
Ukraine
tel: +380 50 418 13 00
e-mail: yuriy€rozhkov.kiev.ua
INTERKIM Dis Tic. Ltd. Sti.
Main Office: Inönü Mahallesi,
Kartal Cad., Tellioglu Apt.,
No: 104/A , 34755, Icerenköy Istanbul / TURKIYE
tel: 0216 - 577 22 34 (2 lines)
fax: 0216 - 577 22 36
e-mail: interkim1€ttmail.com
KOS
Driton Kryeziu
Vlashnje – Prizren
tel/fax: +381 (0) 29 242 587
e-mail: tkk_driting€yahoo.com
TEKATRAK
GRE
TR
RU
DE
CZ
T TE EK KA AP SUOR L
Tehnički sprejevi
za dodatne
informacije o
proizvodima
posjetite
www.tkk.rs
Zaptivne trake
SI
Filijale
Prodajni zastupnici
BIH
SRB
MK
KOS
GR
SERTIFIKATI:
ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
BS OHSAS 18001 : 2007
UA
TT EE KK AA TP RU AR K
SIST EN 934
SIST EN 1504
BG
TR
Glavne reference su objekti u zemlji i inostranstvu, koji su izgradjeni ili
sanirani s na{im proizvodima:
• autoputevi i železnički objekti (nadvožnjaci, mostovi, viadukti, tuneli, …)
• elektrane (hidroelektrane, termoelektrane, nuklearke)
• objekti oko / u moru
• aerodromske piste
• objekti visoke gradnje
SILOFOB
TEKATRAK
CEMENTOL® – Dodaci za betone, maltere i
injekcione mase
U savremenom građevinarstvu uspešan i konkurentan je samo onaj, koji svoj posao uradi brzo, kvalitetno i što jeftinije.
To je moguće samo upotrebom proizvoda CEMENTOL® – dodataka betonu i malterima. Sa njima je lako:
• graditi preko cele godine, kako zimi (Ubrzivač vezivanja, obrzivači očvršćavanja) tako i u žarkim letima (usporivaći
vezivanja),
• pripremiti visokokvalitetne , vodonepropusne, trajne betone visoke čvrstoće (plastifikatori, superplastifikatori,
hiperplastifikatori, aeranti),
• skratiti cikluse pri izradi prefabrikata, čime štedimo vreme i energiju (superplastifikatori, hiperplastifikatori, ubrzivači
očvršćavanja),
• pripremiti livene betone, samougradive betone visokih čvrstoća (plastifikatori, superplastifikatori, hiperplastifikatori).
Samo upotrebom dodataka za betone i maltere možemo zadovoljiti uslove kvaliteta i ekonomičnosti u građevinarstvu.
PLASTIFIKATORI I SUPERPLASTIFIKATORI
Cementol® Delta EKSTRA,
Cementol® Zeta – PRAH, superplastifikator,
Cementol® Delta EKSTRA W.,
Cementol® Zeta PLUS, plastifikator, SIST EN 934-2: T2
Za opšte poboljšanje kvalitete betona.
Pakovanje:
kanister 3 kg, 10 kg; burad 60 kg; kontejner 1 m3
plastifikator, SIST EN 934-2: T2
Za opšte poboljšanje kvalitete betona.
Pakovanje: burad 60 kg; kontejner 1 m3
Cementol® Zeta conc.,
superplastifikator, SIST EN 934-2: T3.1/3.2
Za izradu svih vrsta kvalitetnih betona visoke konačne
čvrstoće.
Pakovanje:
kanister 3 kg, 10 kg; burad 60 kg; kontejner 1 m3
Cementol® Zeta P conc.,
superplastifikator, SIST EN 934-2: T3.1/3.2
Za izradu prefabrikovanih betonskih elemenata sa
visokom početnom i konačnom čvrstoćom.
Pakovanje: burad 60 kg; kontejner 1 m3
Cementol Zeta T conc.,
®
superplastifikator, SIST EN 934-2: T3.1/3.2
Za izradu transportnih betona, za betoniranje pri
višim temperaturama.
Pakovanje: burad 60 kg; kontejner 1 m3
SIST EN 934-2: T3.1/3.2
Praškasti dodatak za izradu svih vrsta visoko
kvalitetnih betona i maltera.
Pakovanje: vreća 20 kg
superplastifikator, SIST EN 934-2: T3.1/3.2 (0,6-1,4 %)
plastifikator, SIST EN 934-2: T2 (0,3-0,5 %)
Modifikovan superplastifikator nove generacije
posebno primeran za izradu gradilišnih i transportnih
betona s usporenim padom obradivosti (konzistencije).
Pakovanje: burad 50 kg; kontejner 1 m3
Cementol® Zeta PLUS–D, usporivač vezivanja/superplastifikator, SIST EN 9342: T11.1/11.2
Modifikovan superplastifikator nove generacije,
koji je zbog svog sastava posebno primeren za
izradu gradilišnih i transportnih betona pri višim
temperaturama.
Pakovanje: burad 50 kg; kontejner 1 m3
Cementol® Zeta SUPER S,
superplastifikator, SIST EN 934-2: T3.1/3.2
Superplastifikator nove generacije – hiperplastifikator
– za izradu prefabrikovanih betonskih elemenata,
gradiliških, transportnih betona visokih čvrstoća
normalnih konzistencija i samougradivih betona.
Pakovanje: burad 50 kg; kontejner 1 m3
Cementol® Hiperplast 170,
Cementol® Hiperplast 481,
Cementol® Hiperplast 179,
Cementol® Hiperplast 974,
superplastifikator, SIST EN 934-2: T3.1/3.2
Superplastifikator nove generacije – hiperplastifikator
– za izradu svih vrsta gradilišnih i transportnih betona
sa dugim vremenom obradivosti.
Pakovanje: burad 50 kg; kontejner 1 m3
superplastifikator, SIST EN 934-2: T3.1/3.2
Superplastifikator nove generacije – hiperplastifikator
– za izradu svih vrsta gradilišnih i transportnih betona
sa dugim vremenom obradivosti.
Pakovanje: burad 50 kg; kontejner 1 m3
superplastifikator, SIST EN 934-2: T3.1/3.2
Superplastifikator nove generacije – hiperplastifikator
– za izradu svih vrsta kvalitetnih gradilišnih i
transportnih betona.
Pakovanje: burad 50 kg; kontejner 1 m3
superplastifikator, SIST EN 934-2: T3.1/3.2
Superplastifikator nove generacije – hiperplastifikator
– podesan za izradu prefabrikovanih betonskih
elemenata sa visokim početnim i krajnjim čvrstoća.
Pakovanje: burad 50 kg; kontejner 1 m3
Cementol® Hiperplast 463,
superplastifikator, SIST EN 934-2: T3.1/3.2
Superplastifikator nove generacije – hiperplastifikator
– za izradu svih vrsta kvalitetnih gradilišnih betona,
podesan za izradu prefabrikovanih betonskih
elemenata sa visokim početnim i krajnjim čvrstoćama.
Pakovanje: burad 50 kg; kontejner 1 m3
HEMIJSKI DODACI ZA ZADRŽAVANJE VODE I PODVODNO BETONIRANJE
Cementol® Stabilizator N / Cementol® Stabilizator M,
dodaci za zadržavanje vode i podvodno betoniranje
Posebno primerni za izradu betona za podvodno
betoniranje. Smanjuju izdvajanje vode iz betona ili
maltera i sa tim sprečavaju krvarenje i segregaciju betona.
Pakovanje: vreća 25 kg
Cementol® Gostilec L,
stabilizator – dodatak za zadržavanje vode
Posebno primeran za izradu livenih i samougradivih
betona. Smanjuje izdvajanje vode iz betona i s tim
sprečava segregaciju betona.
Pakovanje: kanister 10 kg
AERANTI
Cementol® Eta S,
aerant, SIST EN 934-2: T5
Za izradu betona, koji su izloženi delovanja mraza
i soli.
Pakovanje: burad 50 kg
Cementol® Eta S1,
aerant, SIST EN 934-2: T5
Za izradu betona, koji su izloženi delovanja mraza
i soli.
Pakovanje: burad 50 kg
Cementol® Eta EM,
aerant
Posebno primeran za izradu betona i maltera niže
zapreminske mase i kao nadoknada za kreč u
cementno krečnim malterima.
Pakovanje: burad 50 kg
Cementol® SPA,
aerant, SIST EN
superplastifikatora
934-2:
T5,
sa
učinkom
Za izradu visokokvalitetnih betona, koji su izloženi
delovanju mraza i soli.
Pakovanje:
kanister 3 kg, 10 kg; burad 50 kg; kontejner 1 m³
Cementol® Penilo 1,
dodatak za izradu lakog betona – penobetona
Za izradu betona specifične težine od 500 do 2000 kg/m³.
Pakovanje: kanister 10 kg; burad 50 kg
UBRZIVAČI STVRDNJAVANJA I VEZIVANJA
Cementol® B NOVI,
ubrzivač stvrdnjavanja, SIST EN 934-2: T7, sa
učinkom antifriza
Za betoniranje pri niskim temperaturama.
Pakovanje:
kanister 3 kg, 10 kg; burad 50 kg; kontejner 1 m³
Cementol B NOVI conc.,
®
ubrzivač stvrdnjavanja, SIST EN 934-2: T7, sa
učinkom antifriza
Za betoniranje pri niskim temperaturama.
Pakovanje: burad 60 kg; kontejner 1 m³
Cementol® Omega P,
ubrzivač vezivanja, SIST EN 934-2: T6
Praškasti ubrzivač vezivanja, za betoniranje i zidanje
pri niskim temperaturama.
Pakovanje: vreća 5 kg, 25 kg
Cementol® AC1,
ubrzivač vezivanja za aluminatni cement
Praškasti dodatak za izradu brzovezujućih maltera od
aluminatnog cementa sa visokom ranom (početnom)
čvrstoćom.
Pakovanje: vreća 10 kg
Cementol® Omega F conc.,
ubrzivač stvrdnjavanja, SIST EN 934-2: T7, sa
učinkom superplastifikatora
Za izradu prefabrikovanih betonskih elemenata, za
betoniranje pri niskim temperaturama – za betone sa
visokim početnom i konačnim čvrstoćama.
Pakovanje: burad 60 kg; kontejner 1 m³
UBRZIVAČI VEZIVANJA ZA PRSKANE BETONE
Cementol® Tiksokret P–BA,
nealkalni ubrzivač vezivanja za prskane betone, SIST
EN 934-5
Praškasti dodatak za izradu prskanih betona i
maltera.
Pakovanje: vreća 25 kg; big-bag vreća
Cementol® Tiksokret T-BA,
nealkalni ubrzivač vezivanja za prskane betone, SIST
EN 934-5
Tečni dodatak za izradu prskanih betona i maltera.
Pakovanje: burad 60 kg; kontejner 1 m³
Cementol® Tiksokret T,
ubrzivač vezivanja za prskane betone
Tečni dodatak za izradu prskanih betona i maltera.
Pakovanje: burad 60 kg; kontejner 1 m³
Cementol® Tiksokret P,
ubrzivač vezivanja za prskane betone
Praškasti dodatak za izradu prskanih betona i
maltera.
Pakovanje: vreća 20 kg
USPORIVAČI VEZIVANJA
Cementol® Retard R2,
usporivač vezivanja, SIST EN 934-2: T8
Za izradu transportnih betona sa produženim
vremenom vezivanja i za betoniranje na višim
temperaturama.
Pakovanje: burad 60 kg; kontejner 1 m³
Cementol® Retard M,
aerant/plastifikator za maltere za zidanje, SIST EN
934-3:T2, sa učinkom usporivača vezivanja
Za izradu cementnih i produženih maltera sa dugim
vremenom obradivosti.
Pakovanje: kanister 10 kg; burad 50 kg
POVRŠINSKI USPORIVAČI VEZIVANJA
Kulirpasta,
površinski usporivač vezivanja za prani beton
Za izradu pranih betona – betonskih proizvoda, kod
kojih su vidna zrna agregata granulacije 4–8 mm.
Pakovanje: plastična kanta 20 kg
Kulirpasta GP 8 / Kulirpasta GP 16,
površinski usporivači vezivanja za prani beton.
Za izradu pranih betona – betonskih proizvoda, kod kojih
su vidna zrna agregata granulacije 4–8 / 8–16 mm.
Pakovanje: plastična kanta 20 kg
Kulirpasta T 8 / Kulirpasta T 12 / Kulirpasta T
16 / Kulirpasta T 22,
površinski usporivači vezivanja za prani beton na
osnovi rastvarača
Za izradu pranih betona – betonskih proizvoda, pre
svega za velike površine, kod kojih su vidna zrna
agregata granulacije: 4–8 mm, 6–8 / 12 mm, 8–16
mm, 8–16 / 22 mm.
Pakovanje: limena kanta 20 kg
Kulirtečnost,
tečni površinski usporivač vezivanja za prani beton
Za izradu pranih betona – betonskih proizvoda, kod
kojih su vidna zrna agregata granulacije 4–8 mm.
Pakovanje: burad 50 kg
ZAPTIVAČI
Cementol® Hidrofob M,
zaptivač za zemljano vlažne betone
Praškasti dodatak za izradu maltera i betona sa jako
smanjenim kapilarnom vodoupojnošću.
Pakovanje: vreća 20 kg
Cementol® Hidrofob E,
zaptivač, SIST EN 934-2:T9
Za izradu cementnih, krečnih i produženih maltera
i injekcionih masa sa jako smanjenom kapilarnom
vodoupojnošću.
Pakovanje: kanister 10 kg; burad 50 kg
DODACI ZA INJEKCIONE MASE
Cementol® Injektin F3,
dodatak za injekcione mase za prednapregnute
kablove, SIST EN 934-4:T2
Za izradu injekcionih masa i bubrećih maltera i
betona.
Pakovanje: vreća 20 kg
Cementol® Injektin,
dodatak za injekcione mase
Za izradu injekcionih masa i bubrećih maltera i
betona.
Pakovanje: vreća 20 kg
DODACI ZA ZEMLJANO VLAŽNE BETONE
Cementol® SMB,
plastifikator za zemljano vlažne betone
Za opšte poboljšanje kvaliteta betona, posebno
pogodan za izradu betonskih proizvoda od zemljano
vlažnih betona: cevi, ploče za popločavanje
(behaton), blokovi, estrihi …
Pakovanje:
kanister 3 kg, 10 kg; burad 50 kg; kontejner 1 m³
Cementol® A,
dodatak za bojene zemljano vlažne betone
Za izradu betonskih ploča sa povećanom odpornošću
na delovanje mraza i soli.
Pakovanje:
kanister 10 kg; burad 50 kg; kontejner 1 m³
DODACI ZA POBOLJŠANJE OTPORNOSTI NA AGRESIVNE MEDIJE
Cementol® Antikorodin, antikorozivni dodatak za
betone i maltere, SIST EN 934-2: T3.1/3.2
Za izradu specijalnih betona visokih čvrstoća i gustina,
sa znatno poboljšanom vodonepropustljivošću i
hemijskom otpornosti.
Pakovanje: vreća 12 kg
Cementol® Mikrosilika, mineralni dodatak za
betone i maltere, SIST EN 13263-1
Za izradu specijalnih betona visokih čvrstoća i gustina, sa
znatno poboljšanom vodonepropustljivošću i hemijskom
odpornosti, obavezna upotreba superplastifikatora.
Pakovanje: vreća 9,5 kg
DODACI ZA SPREČAVANJE I SMANJIVANJE SKUPLJANJA
Cementol® Ekspanditor,
praškasti dodatak za sprečavanje skupljanja betona
i maltera
Za izradu betona i maltera za podlivanje mašina,
zalivanje ankera, izradu betonskih podova, različite
sanacijske radove, …
Pakovanje: vreća 25 kg
Cementol® Antikontrakt T,
tečni dodatak za smanjenje skupljanja betona i
maltera
Za izradu betonskih podova većih dimenzija bez
dilatacija, različite sanacijske radove, …
Pakovanje: burad 50 kg; kontejner 1 m3
DODACI ZA POVEĆANJE PRIANJANJA
Cementol® Elastosil 34
Sredstvo za povećanje prionljivosti svežeg i očvrslog
(starog) betona, za izradu maltera za lepljenje,
sanacionih maltera i betona.
Pakovanje: plastična boca 1 kg; kanister 3 kg, 10 kg;
burad 50 kg; kontejner 1 m3
Cementol® Elastosil 34 – PRAH
Sredstvo za povećanje prionljivosti svežeg i očvrslog
(starog) betona, za izradu maltera za lepljenje,
sanacionih maltera i betona.
Pakovanje: vreća 25 kg
OSTALI DODACI
Cementol® Antipenilec
Za izradu gotovih maltera i lepkova na cementnoj
osnovi. Smanjuje sadržaj vazdušnih pora.
Pakovanje: vreća 10 kg
Cementol® Lateks SB
Sredstvo za povećanje prionljivosti svežeg i očvrslog
(starog) betona, za izradu maltera za lepljenje,
sanacionih maltera i betona.
Pakovanje: burad 50 kg; kontejner 1 m3
POMOČNA SREDSTVA ZA GRAĐEVINARSTVO
Silifob HIT
Unimaz E
Kontrasol 22 V
Unimaz EKO conc.
Hidroizolaciona injekcijska tečnost za hidroizolaciju
vlažnih zidova.
Pakovanje: kanister 10 kg; burad 60 kg
Belo pigmentirana emulzija za zaštitu svežeg betona
od prebrzog isparenja vode.
Pakovanje: burad 50; bure 180 kg
Unimaz O/ Unimaz O3
Oplatna emulzija za zaštitu i lakše odvajanje svih
vrsta oplata.
Pakovanje: kanister 10 kg; burad 45 kg; bure 180 kg
Opažna emulzija pripravljena na osnovi biološko
razgradljivih rastlinskih olj. Lahko se redči z vodo v
razmerju 1 : 1.
Pakiranje: ročka 10 kg; burad 45 kg; bure 180 kg
Oplatna ulja za zaštitu i lakše odvajanje svih vrsta
oplata.
Pakovanje: kanister 9 kg; burad 40 kg; bure 180 kg
TEKAMAL – malte
Svi, kao i najbolje završeni objekti, su izloženi starenju i različitom mehaničkom i hemijskom uticaju – izloženi su
propadanju. Za popravku, sanaciju i ponovnu revitalizaciju oštećenih objekata i betonskih konstrukcija često koristimo
za rad različite tipove sanacijonih maltera iz porodice TEKAMAL, koji sačinjava TKK sistem za sanaciju.
ZAŠTITA ARMATURE
Tekamal Antikor,
SIST EN 1504-7, princip 11.1
Zaštitni premaz za armaturu i beton na osnovi
cementa.
Pakovanje: vreća 25 kg
Tekamal Antikor MCI
Zaštitni premaz za armaturu na osnovi cementa sa
dodatkom inhibitora korozije.
Pakovanje: vreća 25 kg
VODONEPROPUSNI CEMENTNI PREMAZI
Tekamal Hidroizol N,
SIST EN 1504-2, PCC, principi 2.2 / 8.2
Fino zrnasta vodonepropusna malta na osnovu
cementa za zaštitu vlažnih prostora: podruma,
bazena za vodu itd.
Pakovanej: vreća 5 kg, 25 kg
Tekamal Hidroizol S,
SIST EN 1504-2, PCC, principi 2.2 / 6.1 / 8.2
Fino zrnasta vodonepropusna malta sa povećanom
fleksibilnošću za sanaciju i zaštitu vlažnih površina:
vlažna betonska tla i zidovi, tuneli, pudrumi, kupatila,
balkoni, rezervoari za vodu (rezervoari za pitku vodu)
itd. Pri zaptivanju pasivnih konstrukcijskih spajanja
preporučujemo istovremeno upotrebu zaptivnih traka
tipa Tekatrak Hidroizol.
Pakovanje: vreća 5 kg, 25 kg
Tekamal Hidroizol EL ,
SIST EN 1504-2, PCC, principi 2.2 / 6.1 / 8.2
Dvokomponentni elastičan finozrnasti vodonepropusni
premaz na cementnoj osnovi za zaštitu i sanaciju
vlažnih površina: kopatila, tuš kabine, balkoni,
terase, rezervoari za vodu (kao i za pitku vodu) itd.
Ni pohoden. Pri zaptivanju pasivnih konstrukcijskih
spajanja preporučujemo istovremeno upotrebu
zaptivnih traka tipa Tekatrak Hidroizol.
Pakovanje: vreća 25 kg (komponenta A) +
kanister 16 kg (komponenta B)
TIKSOTROPNE MALTE
MIKROARMIRANI SANACIONI MALTERI
za zaštitu i konstrukcijska I nekonstrukcijska
popravljanja betonskih konstrukcija.
MIKROARMIRANI SANACIONI MALTERI SA
DODATKOM MIKROSILIKE
Tekamal MSM 0-0,3,
za zaštitu i konstrukcijske I nekonstrukcijske popravke.
Primerene za sanacije i grubih oštećenja betonskih
površina u agresivnim okolinama.
Tekamal MSM 0-0,3 S,
Tekamal Silika MSM 0-0,3,
Tekamal MSM 0-1,
Tekamal Silika MSM 2,
SIST EN 1504-3, PCC, razred R3
SIST EN 1504-3, PCC, razred R3
SIST EN 1504-3, PCC, razred R1
Tekamal MSM 0-1 S,
SIST EN 1504-3, PCC, razred R2
Tekamal MSM 0-3,
SIST EN 1504-3, PCC, razred R3
Tekamal MSM 0-7,
SIST EN 1504-3, PCC, razred R4
Pakovanje: vreća 25 kg
SIST EN 1504-3, PCC, razred R4
SIST EN 1504-3, PCC, razred R4
Tekamal Silika MSM ST
Pakovanje: vreća 25 kg
PODLIVNE MALTE
Neskupljajući podlivni malteri
za konstrukcijske popravke oštećenog betona. Primerne
za podlivanje, zalivanje, sidranje.
Tekamal Alteks 0-1,5,
SIST EN 1504-3, CC, razred R4
Tekamal Alteks 0-3,
SIST EN 1504-3, CC, razred R4
Tekamal Alteks 0-7,
SIST EN 1504-3, CC, razred R4
Tekamal Alteks SCC 0-3,
SIST EN 1504-3, CC, razred R4
Pakovanje: vreća 25 kg
Neskupljajući podlivni malteri
mikroarmature
sa dodatkom
za konstrukcijske i nekonstrukcijske popravke oštećenog
betona.
Tekamal Alteks 0-1,5 M,
SIST EN 1504-3, CC, razred R4
Tekamal Alteks 0-3 M,
SIST EN 1504-3, CC, razred R2
Tekamal Alteks 0-7 M,
SIST EN 1504-3, CC, razred R4
Pakovanje: vreća 25 kg
INJEKCIJSKE MASE
Tekamal Injekcem CA
Cementna injekcijska masa sa dodatkom kreča.
Primerna za injektiranje kamenih i zidova od opeke,
za sanaciju starih objekta zidanih sa krečom ili
produžnim malterom.
Pakovanje: vreća 20 kg
Tekamal Injekcem K
Injecijska masa za zaštitu kablova.
Pakovanje: vreća 25 kg
Tekamal Injekcem C
Cementna injekcijska masa, primerna za injektiranje
oštećenog betona, zapunjavanje finih pukotina i
segregiranih mesta u betonu, injektiranje kamenih i
zidova od opeke itd. Za statično ojačanje betonskih
konstrukcija.
Pakovanje: vreća 25 kg
BRZOVEZUJUĆI MALTERI
Tekamal Rapid
Malter za trenutno zaustavljanje prodora vode,
sanacije pešačkih površina, fiksiranje sidra,
instalacija itd.
Pakovanje: vreća 25 kg
Tekamal Sanirkit
Malter za brzo zaptivanje poroznih mesta, gde se
pojavlja vlaga i sanacije pri nižim temperaturama.
Pakovanje: vreća 25 kg
MASA ZA ŠIROKE FUGE
Tekamal MFM 0-1
Mikroarmirani malter namenjen za fugiranje širokih
fuga 3–20 mm u kamenitim zidovima i sličnim
materijalima.
Pakovanje: vreća 25 kg
NIVELIRAJUĆA MASA ZA PODOVE
Tekamal Nivelir
Samorazlivna masa za izravnjavanje betonskih
podova, estriha, teraca itd u debljini do 5 mm, sa
dodatkom peska i do debljine 2,5 cm.
Pakovanje: vreća 25 kg
SILIFOB – Vodoodbojne i druge za{tite mineralnih
gradevinskih materijala
Nezaštićeni građevinski materijali u kontaktu sa vlažnim vazduhom, kišom i snegom upijaju različite količine vode, stoga
postanu površine vlažne, raspucane, prljave, buđave i izlučuju soli. Sa SILIFOB vodoodbojnim zaštitama se smanjuje
upijanje vode i posledično se smanjuju te pojave, postiže se bolja toplotna izolacija, boje ostanu nepromenjene, zid
spolja još uvek diše.
VODOODBOJNE I DRUGE ZAŠTITE MINERALNIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA
Silifob MP
Zaštita mermera (spomenici, prozorske klupice,
stepenice, podovi), neglazirane keramike, antigrafiti
zaštita betona.
Pakovanje: limenka 0,4 kg; kanister 4 kg
Silifob N
Zaštita konstruktivnih betona (objekti u niskogradnji).
Pakovanje: kanister 4 kg; bure 150 kg
Silifob V
Zaštita crepova, silikatne opeke, plinobetona,
gipsanih ploča, fasadnih maltera bele (svetle)
boje. Nije pogodan za zaštitu slabo vodoupojnih i
bojenih površina i betona.
Pakovanje: kanister 10 kg; burad 50 kg
Silifob B
Zaštita crepova, opeke, penobetona, plinobetona,
fasadnih maltera, veštačkog i prirodnog kamena,...
Pakovanje:
limenka 0,8 kg; kanister 4 kg; bure 160 kg
Silifob K
Zaštita klinker pločica, neglazirane keramike,
opekarskih podova. Površinama daje tamniju nijansu,
osvežava boju.
Pakovanje: limenka 0,8 kg; kanister 4 kg
Tekaprotekt PR-S
Zaštita različitih betonskih proizvoda: štampani betoni,
ploče za oblaganje, stubovi, ograde, prane ploče, od
atmosferskih uticaja i habanja. Osvežava boju i u
zavisnosti od koncentracije daje sijajan izgled.
Pakovanje: kanister 10 kg; burad 50 kg
TEKATRAK – zaptivne trake
Proizvodi iz porodice TEKATRAK su zaptivne trake od PVC ili drugih veštačkih masa i drugih proizvoda, koji predstavljaju
sistem alternativnog načina hidroizolacije onih objekata gde je zahtevana vodonepropusnost, kao što su npr. bazeni i
podzemne garaže. Sa njima zaptivamo sve vrste radnih i konstrukcijskih spajanja.
TRAKE ZA ZAPTIVANJE U KOMBINACIJI SA VODONEPROPUSNIM PREMAZIMA
Tekatrak Hidroizol –
gumirana zaptivna traka
Pakovanje: kolut 50 m
Tekatrak Hidroizol KZ –
spoljašni ugao
Tekatrak Hidroizol KN –
unutrašnji ugao
Tekatrak Hidoizol MA 120 –
zidna manšeta120 mm x 120 mm
Tekatrak Hidroizol MA 350 –
podna manšeta 350 mm x 350 mm
Tekatrak Hidroizol SL –
samolepljiva zaptivna traka
Pakovanje: kolut 10 m, 20 m
BUBREĆE TRAKE I PASTA
Tekatrak N 2005
Tekatrak Pasta E
Tekatrak N 2010
Tekafix lepilo za bubreću traku
Pakovanje: kolut 20 m
Pakovanje: kolut 10 m
Tekatrak N 2025
Pakovanje: kolut 6 m
Pakovanje: kartuša 310 ml
Pakovanje: kartuša 290 ml
TRAKE ZA ZAPTIVANJE RADNIH SPOJNICA, NAJPOGODNIJE SPOJNICE PODOVA–ZID ILI ZID–ZID
Tekatrak KOMBI 125
Tekatrak METAL VB1 150
Tekatrak KOMBI 150
Tekatrak METAL VB2 160
Pakovanje: kolut 25 m + 50 sponka u kartonu
Pakovanje: kolut 25 m + 50 sponka u kartonu
Pakovanje: kolut 20 m + 30 sponka u kartonu
Pakovanje: kolut 20 m + 30 sponka u kartonu
Tekatrak METAL VB1 120
Pakovanje: kolut 20 m + 30 sponka u kartonu
TRAKE ZA ZAPTIVANJE RADNIH SPOJNICA
Tekatrak A 10 / 15 / 19 / 24 / 32 / 40 / 50
i posebno oblikovani elementi
Pakovanje: koluti 25 m
Tekatrak AA 19 / 24 / 32 / 50
i posebno oblikovani elementi
Pakovanje: koluti 25 m
TRAKE ZA ZAPTIVANJE DILATACIJONIH SPOJNICA
Tekatrak D 10 / 15 / 19 / 24 / 32 / 40 / 50
i posebno oblikovani elementi
Pakovanje: koluti 25 m
Tekatrak DA 19 / 24 / 32 / 50
i posebno oblikovani elementi
Pakovanje: koluti 25 m
CEVI ZA USMERENE PUKOTINE
Tekatrak CEV Q1 (3m / 4m / 5m)
Tekatrak CEV Q2 (3m / 4m / 5m)
OSTALI PROIZVODI
DODACI ZA CEMENTNU INDUSTRIJU
Cementit C
Pakovanje: kontejner 1 m3, rinfuza
Cementit CM
Pakovanje: kontejner 1 m3, rinfuza
Cementit M–2
Pakovanje: kontejner 1 m3, rinfuza
DODACI ZA GIPSANE MASE
Gips plastifikator F,
praškasti dodatak – plastifikator za gipsane mase
Pakovanje: vreća 5 kg, 25 kg
Gipsplastifikator M,
praškasti dodatak – plastifikator za gipsane mase
Pakovanje: vreća 5 kg, 25 kg
Gips RETARD,
praškasti usporivač vezivanja gipsa
Pakovanje: vreća 25 kg
DODATNI PROGRAM
ALAT ZA SPAJANJE ZAPTIVNIH TRAKA
Sekira za varenje PVC traka
Fen za PVC trake
Alat za lemljenje (Lemilica) SI120
MONTIRAMO I ZAPTIVAMO
TT EE KK AA PP UU RR
Poliuretanske pene i lepkovi
Pravi
prijatelj
svih
majstora
TT EE KK AA PS UI LR
Silikonske mase za zaptivanje
TT EE KK AA DP OU MR
Akrilne mase za zaptivanje
T
H
7
t
f
e
TT EE KK AA FP I UK RS
T
U
1
t
e
w
Lepkovi
B
T
1
2
t
f
e
w
Poliuretanske mase za zaptivanje
TT EI KO AE PL UA SR T
Polisulfidne mase za zaptivanje
i mase za zaptivanje na bazi
hibridnih polimera
T TE EK KA AP SUOR L
Tehnički sprejevi
www.tkk.rs
B
S
T TE EK KA AF PL U
E KR S
za dodatne
informacije o
proizvodima
posjetite
F
TT EE KK AA TP RU AR K
Zaptivne trake
R
O
d
P
1
t
e
w
MONTIRAMO I ZAPTIVAMO
TT EE KK AA PP UU RR
TT EE KK AA PS UI LR
Poliuretanske pene i lepkovi
Pravi
prijatelj
svih
majstora
Silikonske mase za zaptivanje
Neprestan razvoj i modernizacija proizvodnje nama u TKK Srpenici ve} vi{e od
60 godina omogu}ava proizvodnju tehnolo{ko unapredenih proizvoda i
ispunjavanje zahteva na{ih kupaca. U svojoj bogatoj i uspe{noj istoriji
preduze}e se dokazalo kao specijalist u proizvodnji visoko kvalitetnih proizvoda
MR
TT EE Kproizvodnje
K AA FP I UK RS gradevinskih
E KK AA DP OUgradevinske
naTT Epodro}ju
hemije. U svojoj tradiciji
materijala, inovacijama, efikasnim poslovanjem i sa odgovornosti za okolinu
Akrilneuspe{no
mase za zaptivanje
Lepkovi
prodiremo na druga trži{ta, tako je
na{e proizvode mogu}e kupiti ve}
u 50 država {irom sveta. U svojim proizvodnimi programima: aditivi za betone,
sanacijoni malteri, zaptivne mase, poliuretanske pene i tehni~ki sprejevi, smo
vode}i proizvoda~i te vrste proizvoda na podru~ju jugo-isto~ne Evrope. Na{u
ponudu uspe{no prilagodavamo, tako da lako izlazimo u susret zahtevima
kupaca, u samoj gradnji aktivno u~estvujemo sa svojom laboratorijskom
opremom i tehni~ko savetodavnom službom.
Svoje znanje svakodnevno nadogradujemo i dopunjujemo u zemlji i
inostranstvu, uz pomo} spoljnih stru~nih saradnika i instituta.
T TE EK KA AF PL U
E KR S
TT EI KO AE PL UA SR T
CEMENTOL®
Poliuretanske mase za zaptivanje
i mase za zaptivanje na bazi
TEKAMAL
Polisulfidne mase za zaptivanje
hibridnih polimera
FILIJALE
PRODAJNI ZASTUPNICI
BIH
DE
TKK d.o.o. Sarajevo
Halilovi}i br. 12
71000 Sarajevo
tel: +387 33 464 687
fax: + 387 33 468 903
e-mail: tkk€bih.net.ba
SRB
MK
HV–Sacher
Neumannstr. 5
77955 Ettenheim
tel: (0049) 78 22 / 867 9350
fax: (0049) 78 22 / 867 9351
e-mail: hv-sacher€t-online.de
Stojan~o Stojanoski
Ulica Sava Kova}evi~a 47-3/55
Skopje
gsm: +389 (0) 71 25 75 25
e-mail:
stojanoski.stojanco€yahoo.com
Glavne reference su objekti u zemlji i inostranstvu, koji su izgradjeni ili
CZ
sanirani
s na{im proizvodima:Nenad Boji}
TKK d.o.o.
Beograd
Ugrinova~ka 206, Zemun
17
autoputevi i železnički objektiFejfarova
(nadvožnjaci,
mostovi, viadukti,
11080•Zemun
19800
Praha 9
tel/fax: +381 (0)11 31 69 110
gsm:
+420
604
911
609
•+381
elektrane
termoelektrane,
nuklearke)
(0)11 (hidroelektrane,
31 69 112
e-mail:
n.bojic.fa€volny.cz
e-mail: office€tkk.rs
www.tkk.rs
• objekti oko / u moru
BG
• aerodromske piste
TKK Bulgaria EOOD
objekti visoke
1220 •
Sofia
22 Rozhen Blvd.
tel: +359 2 936 25 93
+359 2 936 25 94
fax: +359 2 836 44 82
e-mail: office€tkk.bg
www.tkk.bg
gradnje
RU
OOO TKK Vostok, proizvodstvo i
distribucija
Pevcheskiy pereulok 1/2, Stroenie 1
109028 Moscow, Russia
tel: +7 (495) 640 03 91
e-mail: tkkvostok€yandex.ru
www.tkk.si/ru
SILOFOB
UA
GR
INTEREP
1-5, Chr. Trapezountos str. –
tuneli,
167 …)
77 Hellinikon – Athens – GR
tel: (+30) 210 9636144-5
fax: (+30) 211 800 7067
e-mail: info€interep.gr
www.interep.gr
TR
Rozhkov Yuriy
ul. Lebedeva Kumacha 5 of. 130
03058 Kiev
Ukraine
tel: +380 50 418 13 00
e-mail: yuriy€rozhkov.kiev.ua
INTERKIM Dis Tic. Ltd. Sti.
Main Office: Inönü Mahallesi,
Kartal Cad., Tellioglu Apt.,
No: 104/A , 34755, Icerenköy Istanbul / TURKIYE
tel: 0216 - 577 22 34 (2 lines)
fax: 0216 - 577 22 36
e-mail: interkim1€ttmail.com
KOS
Driton Kryeziu
Vlashnje – Prizren
tel/fax: +381 (0) 29 242 587
e-mail: tkk_driting€yahoo.com
TEKATRAK
GRE
TR
RU
DE
CZ
T TE EK KA AP SUOR L
Tehnički sprejevi
za dodatne
informacije o
proizvodima
posjetite
www.tkk.rs
Zaptivne trake
SI
Filijale
Prodajni zastupnici
BIH
SRB
MK
KOS
GR
SERTIFIKATI:
ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
BS OHSAS 18001 : 2007
UA
TT EE KK AA TP RU AR K
SIST EN 934
SIST EN 1504
BG
TR
Prodaja po svetu
TKK d.o.o. Beograd
Ugrinova~ka 206, Zemun
11080 Zemun
tel/fax: +381 (0)11 31 69 110
+381 (0)11 31 69 112
e-mail: office€tkk.rs
www.tkk.rs
www.MARKACIJA.si
h
i
v
s
j
l
e
Pravi prijat
www.tkk.rs
Pravi prijatelj svih majstora
GRADIMO I SANIRAMO
a
r
o
t
majs
Download

Katalog: Gradimo i saniramo