ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА
ШКОЛСКЕ 2010/2011. ГОДИНЕ.
VI РАЗРЕД
Друштво Физичара Србије
Министарство Просвете Републике Србије
ЗАДАЦИ
OПШТИНСКИ НИВО
19.02.2011.
1. Растојање између два места на обали реке износи s  6 km .Чамац развија различите брзине при
пловидби уз и низ реку тако да то растојање прелази за t  5min и кад се креће низ реку и кад се
креће уз реку. Ако је брзина реке vr  3m/s , колико пута је брзина чамца (у односу на воду) док
плови узводно већа од брзине чамца док плови низводно?
2. Ако чамац, са укљученим мотором, растојање s прелази за време t1  1,5h крећући се низ реку
а за време t2  2h крећући се уз реку израчунати за које време би сплав (пловило без мотора)
прешао исто растојање. Брзина чамца у односу на воду је иста при кретању уз реку и низ реку.
3. Крећући се од куће до школе Јован је првих s1  100m прешао за t1  2 min . Сетио се да је
заборавио свеску и вратио се кући. Исти пут је у повратку прешао за t2  45s . Свеску је у кући
нашао за t3  1min и у школу, која је удаљена s  400m , стигао крећући се сталном брзином
v  7,6 km/s (трчао је) . Израчунати средњу брзину којом се Јован кретао од првог поласка, до
доласка у школу.
4. На растојању d  200m од посматрача који мирује налази се бициклиста. У једном тренутку
он почиње да се удаљава од посматрача сталном брзином v1  18km/h . Након времена
t1  20 min он стане да се напије воде. После паузе од t2  5min он наставља кретање сталном
брзином v2  36km/h . За време t3  30 min (мерено од краја паузе) бициклиста стиже на циљ.
Одредити растојање посматрача од циља бициклисте и средњу брзину бициклисте.
5. Возач је првих s1  180km прешао возећи аутомобил брзином v1  80km/h . Преостали део пута
возио је брзином v2  110km/h . Средња брзина вожње на целом путу била је vsr  100km/h .
Колики је укупни пут прешао? (МФ 76)
Сваки задатак носи 20 поена
Задатке припремио: др Мирослав Николић
Рецензент: др Надежда Новаковић
Председник комисије: др Надежда Новаковић
Свим такмичарима желимо успешан рад!
ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА
ШКОЛСКЕ 2010/2011. ГОДИНЕ.
Друштво Физичара Србије
Министарство Просвете Републике Србије
РЕШЕЊА
VI РАЗРЕД
ОПШТИНСКИ НИВО
19.02.2011.
1. Нека је v1 брзина чамца кад иде узводно а v2 брзина чамца кад иде низводно. За кретање узводно
s
s
 v1  vr [5] па је v1   vr [2]. Заменом бројних вредности добијамо
t
t
s
s
v1  23m/s [2]. За кретање низводно  v2  vr [5] односно v2   vr [2] што даје v2  17m/s [2].
t
t
v1
Тражени однос је
 1,35 [2].
v2
2. За кретање низводно s  (v  vr )t1 [2], за кретање узводно s  (v  vr )t2 [2] и за кретање сплава
s
s  vr t x [2] из последње једначине је vr  [2]. Прве две можемо да напишемо у облику
tx
s
s
s
s
s s
s
 v  [2] ,  v  [2]. Ако одузмемо другу од прве добијамо   2 [2]. Овде се види
t1
tx
t2
tx
t1 t2
tx
2t t
1 1 2
да s испада из рачуна па остаје   [2], одакле налазимо t x  1 2 [2]. Замена бројних
t1 t2 t x
t2  t1
вредности даје t x  12h [2]
s1  s1  s
s
3. vsr  
[5]. Условом задатка је дато све сем t4 које можемо да израчунамо као
t t1  t2  t3  t4
s
t4  [2], а ако брзину изразимо у m/s то је v  2,11m/s [2] па је t4  189,57s [2]
v
важи релација
Ако
у
изразу
за
средњу
брзину
заменимо
бројне
вредности
добијамо
100m  100m  400m
[5] а то даје vsr  1, 45m/s [2] односно vsr  5, 22km/h [2].
120s  45s  60s  189,576s
4. Из
услова
знамо
v1  18km/h=5m/s [2],
v2  36km/h  10m/s [2]. По дефиницији
s s s
v t  0  v2t3
[4] Замена бројних вредности даје
vsr  1 2 3 [3], односно vsr  1
t1  t2  t3
t1  t2  t3
vsr  7, 27m/s [2] или vsr  26,17km/h [2]. Растојање посматрача од циља бициклисте је
s  d  v1t1  v2t3 [3] а то исноси s  24, 2km [2].
s s
s1  s2
5. vsr  1 2 [3] односно vsr 
[3] У овом изразу непознато је само s2 . Ако средимо
t1  t2
s1 / v1  s2 / v2
v v  v1
овај израз добијамо s2  2 sr
s1 [8]. Заменом бројних вредности добијамо s2  495km [2] па
v1 v2  vsr
је укупно растојање које је прешао ауто s  s1  s2 [2] а то је s  675km [2].
vsr 
(У средњим заградама су предложени бодови)
Члановима комисије желимо срећан рад и пријатан дан!
Download

Zadaci iz fizike 6 razred