EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT
LIČNI PODACI
Ime (srednje slovo) i Prezime
Adresa
Telepfon
Fax
E-mail
Nacionalnost
Datum, mesto i država rođenja
Dragana D. Stojanović
Vojvode Stepe 403b, Beograd, Srbija
(381) 0113950932
Broj mobilnog telefona: 069/ 190-66-29
(381) 0113950932
[email protected]
Srpska
06.10.1979., Beograd, Srbija
RADNO ISKUSTVO
Datum (od – do)
Naziv i adresa poslodavca
Delatnost
Radno mesto
1.2.2009. –
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Jove Ilića 154, Beograd
Visoko obrazovanje
Asistent (predmeti: "Proizvodni sistemi", "Lokacija i raspored objekata", “Osnove industrijskog
inženjerstva”,˝Inženjering procesa", "Projektovanje proizvodnih sistema, , “Utvrđivanje i merenje
učinka”, “Kontinualno poboljšavanje proizvodnje”, ˝Upravljanje procesima˝ “Štedljiva
proizvodnja”, “Upravljanje performansama i zaradama”); istraživački rad iz oblasti operacionog
menadžmenta;
Datum (od – do)
Naziv i adresa poslodavca
Delatnost
Radno mesto
1.2.2007. – 1.2.2009.
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Jove Ilića 154, Beograd
Visoko obrazovanje
Saradnik u nastavi (predmeti: "Proizvodni sistemi" i "Lokacija i projektovanje objekata",
"Projektovanje proizvodnih sistema, ˝Inženjering procesa"); istraživački rad iz oblasti
operacionog menadžmenta;
Datum (od – do)
Naziv i adresa poslodavca
Delatnost
Radno mesto
1.12.2005 . - 1.2.2007.
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Jove Ilića 154, Beograd
Visoko obrazovanje
Stručni saradnik u Laboratoriji za upravljanje proizvodnjom
Datum (od – do)
Naziv i adresa poslodavca
Delatnost
Radno mesto
17.11.2003. - 1.12.2005.
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Jove Ilića 154, Beograd
Visoko obrazovanje
Demonstrator (predmeti: "Organizacija pripreme proizvodnje")
Page 1 - Curriculum vitae of
[ Stojanović, Dragana ]
UČEŠĆE NA PROJEKTIMA
Datum
Naziv projekta
Opis projekta
Klijent(i)
Datum
Naziv projekta
Opis projekta
April 2014 – Septembar 2014
Optimizacija poslovnih procesa u JP Elektromreža Srbije
Mapiranje i unapređenje poslovnih procesa JP Elektromreža Srbije
JP Elektromreža Srbije
April 2014 – Septembar 2014
Studija povećanja efikasnosti javnih preduzeća i javno-komunalnih preduzeča Grada Beograda
Analiza strukture zaposlenih u JP i JKP Grada Beograda, analiza vrednovanja rada i isplaćenih plata u
JP i JKP Grada Beograda, identifikacija mogućnosti za unapređenje u oblasti obračuna zarada
Klijent(i)
Grad Beograd
Datum
2013 – 2014
Naziv projekta
Opis projekta
Klijent(i)
Datum
Optimizacija procesa, smanjivanje troškova proizvodnje i unapređivanje finansijskih performansi u AD
„Sojaprotein“
Analiza proizvodnog programa, analiza zaliha gotovih proizvoda, alokacija troškova
Victoria Group
Oktobar 2012 – Septembar 2013
Naziv projekta
Unapređenje organizacije preduzeća javnog sektora GO Obrenovac primenom standardizacije
sistema zarada
Opis projekta
Izrada jedinstvenog sistema klasifikacije pozicija na nivou opštine; identifikacija mogućnosti za
unapređenje u oblasti obračuna zarada
Klijent(i)
Datum
Naziv projekta
Opis projekta
Klijent(i)
Datum
Naziv projekta
Opis projekta
Klijent(i)
Datum
Naziv projekta
Opis projekta
Klijent(i)
Datum
Naziv projekta
Opis projekta
Klijent(i)
Datum
Naziv projekta
Opis projekta
Klijent(i)
Page 2 - Curriculum vitae of
[ Stojanović, Dragana ]
GO Obrenovac
2011 - 2013
511084-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPHES - LeanEA – Production and Profitability
improvement in Serbia Enterprises by adopting Lean Thinking Philosophy and strengthening
Enterprise – Academia connections
Usvajanje lin (lean) načina razmišljanja; rešavanje konkretnih problema u proizvodnji primenom lin
načina razmišljanja; prenošenje znanja stečenih na projektu na partnerske kompanije - učesnike na
projektu
Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Kragujevcu; partnerske kompanije učesnici na projektu (FAD, Metalac a.d., Tarkett, JTI, Unimet)
2010-2012
Stvaranje osnova za upravljanje procesima
Uspostavljanje osnova za upravljanje poslovnim procesima Fakulteta organizacionih nauka
Fakultet organizacionih nauka (interni projekat)
2008 - 2010
Primena međunarodnih standarda serije ISO 9001:2008
Uspostavljanje osnova za obezbeđivanje kvaliteta Fakulteta organizacionih nauka
Fakultet organizacionih nauka (interni projekat)
2005 - 2007
Primena međunarodnih standarda serije ISO 9001:2008
Uspostavljanje osnova za obezbeđivanje kvaliteta Visoke elektrotehničke škole
Visoka elektrotehnička škola
2002 - 2003
Primena KAIZEN pristupa u uređenju procesa rada
Primena KAIZEN pristupa u odeljenju Ortotika u cilju uređenja procesa rada
Ortopedsko preduzeće ˝RUDO˝, Beograd
OBRAZOVANJE
• Datum (od – do)
• Naziv organizacije
• Opis područja znanja
• Titula, zvanje
• Stepen stručne spreme
• Datum (od – do)
• Naziv organizacije
• Opis područja znanja
• Titula, zvanje
• Stepen stručne spreme
2007. –
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Doktorske studije
Menadžment i organizacija, Upraljanje poslovnim procesima, Poboljšanje poslovnih procesa
Upravljanje projektima
VII – 3; doktorske studije
1998. – 2003.
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Odsek za industrijsko inženjerstvo
Proizvodni i uslužni sistemi, Inženjering procesa, projektovanje proizvodnih sistema, logistika,
planiranje i priprema proizvodnje, upravljanje proizvodnjom i uslugama, ekološki
menadžment, upravljački sistemi, kontinualno unapređenje proizvodnje, menadžment
inovacija i razvoja
Diplomirani inženjer organizacionih nauka odseka za industrijsko inženjerstvo
VII – 1; osnovne akademske studije
OBUKE (SEMINARI)
• Datum (od – do)
• Naziv organizacije
• Naziv seminara
Stečene profesionalne veštine
• Datum (od – do)
• Naziv organizacije
• Naziv seminara
Stečene profesionalne veštine
• Datum (od – do)
• Naziv organizacije
• Naziv seminara
Stečene profesionalne veštine
• Datum (od – do)
• Naziv organizacije
• Naziv seminara
30.3.2012 – 1.4.2012
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Lean production
Rešavanje konkretnih problema u proizvodnji primenom lin načina razmišljanja; edukacija i
obuka univerzitetskog osoblja, studenata i zaposlenih u preduzećima o primeni lin načina
razmišljanja
8.4.2011 – 9.4.2011.
Učiteljski fakultet u Beogradu
Didaktičko-metodički seminar
Veštine pisanja naučnih radova i prezentiranja rezultata naučnih istraživanja
7.6.2010 – 11.06.2010.
Weis Consulting Assoc. GMBH
Time Study According to REFA – System
Utvrđivanje potrebnog vremena i normi rada u tekstilnoj industriji
2009. (četvorodnevni seminar)
Ministry of Science and Technological Development, Belgrade
Academic skills course: Good quality research, Scientific writing, Good management
Stečene profesionalne veštine
Organizovanje istraživanja i pisanje rezultata istraživanja
• Datum (od – do)
• Naziv organizacije
Naziv seminara
Stečene profesionalne veštine
•
Datum (od – do)
Naziv organizacije
2009. (četvorodnevni seminar)
Ministry of Science and Technological Development, Belgrade
Academic skills course: Writing proposals for projects, Good quality supervision
Pisanje predloga projekata naučnog istraživanja
• Naziv seminara
Stečene profesionalne veštine
Page 3 - Curriculum vitae of
[ Stojanović, Dragana ]
2004.
Trainer i Consultant program Serbia, Stability Pact for South Eastern Europe, Galileo Business
Tigers
Preduzetništvo i preduzetnički procesi, Biznis planovi
Izrada biznis planova
KOMPETENTNOST
Stečena tokom radnog odnosa, obuka,
iskustva i sl.
MATERNJI JEZIK
Realizacija konsalting projekata u oblasti sistema menadžmenta i upravljanja procesima.
Predavač na više različitih obuka u oblasti sistema menadžmenta. Povećanje profitabilnosti
primenom analitičkog metoda za povećanje profitabilnosti (PIA). Primena KAIZEN pristupa u
uređenju procesa. Iskustvo u pedagoškom i naučnoistraživačkom radu. Sklonost ka timskom
radu.
Srpski
OSTALI JEZICI
• Čitanje
• Pisanje
• Govor
ORGANIZACIONE VEŠTINE
Engleski 5, Ruski 5
Engleski 4, Ruski 4
Engleski 4, Ruski 2
Učešće kao član tima u više uspešno realizovanih projekata u oblasti sistema menadžmenta i
upravljanja procesima; Član organizacionog odbora Skupa privrednika i naučnika
TEHNIČKE VEŠTINE
Poznavanje operativnog sistema MS Windows; rad u programskom paketu MS Office; osnovno
poznavanje softverskog paketa ARIS; osnovno poznavanje softverskog paketa MS Project;
osnovno poznavanje statističkog paketa SPSS;
DRUGE VEŠTINE
Autor je 57 radova, od kojih je u časopisu objavljeno 6 radova (3 na SCI listi), 1 rad u okviru
monografije ˝Innovative Management and Firm Performance: An Interdisciplinary Approach and
Cases˝ ,a 50 radova na međunarodnim i nacionalnim konferencijama. Koutor je knjiga
˝Inženjering procesa˝, ˝Lokacija i projektovanje objekata˝, ˝Kontrola i sistem kvaliteta u tekstilnoj
industriji˝, ˝Organizacija pripreme proizvodnje˝. (kompletna bibliografija dostupna na zahtev)
VOZAČKA DOZVOLA
DODATNE INFORMACIJE
Page 4 - Curriculum vitae of
[ Stojanović, Dragana ]
B kategorije
Dostupne na zahtev
Download

Dragana D. Stoja Vojvode Stepe 40 (381) 011395093 (381