Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: [email protected]
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
Сектор за јавне набавке
08/3 број: 404-1-82/14
04.12.2014.
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12)
Републички фонд за здравствено осигурање објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
5. Врста предмета јавне набавке: услуге
6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке: услугa изрaде елабората за измештање резервоара за лож уље за
потребе Филијале за златиборски округ Ужице – Испостава Пријепоље, у квалификационом
поступку (II фаза)
Назив и ознака из општег речника набавке: Израда пројеката и нацрта, процена тошкова –
71242000.
Редни број набавке: 404-6-213/14-74
7. Уговорена вредност: 47.400,00 динара без урачунатог ПДВ-а.
8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
9. Број понуда:
Р.Б.
Назив понуђача
Адреса
Датум пријема
Сат
1.
QUIDDITA d.o.o.
Видска 25, Београд
04.11.2014.
08:50
2.
ROK d.o.o.
Крунска 24/28, Београд
05.11.2014.
11:15
Укупан број поднетих понуда: 2
10. Највиша и најнижа понуђена цена:
Предмет набавке
Највиша понуђена цена
Најнижа понуђена цена
Услуга изрaде елабората за
измештање резервоара за лож уље за
потребе Филијале за златиборски
округ Ужице – Испостава Пријепоље
75.000,00
47.400,00
12. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Предмет набавке
Највиша понуђена цена
Најнижа понуђена цена
Услуга изрaде елабората за измештање
резервоара за лож уље за потребе
Филијале за златиборски округ Ужице –
Испостава Пријепоље
47.400,00
47.400,00
13. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Уговор се неће извршти преко подизвођача.
14.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.11.2014. године.
15.
Датум закључења уговора: 03.12.2014. године.
16.
Основни подаци о вршиоцу услуге:
Назив вршиоца услуге
седиште
ПИБ
Матични
број
Quiddita d.o.o.
ул. Видска бр.25
104838924
20252146
17. Период важења уговора: 12 (дванаесет) дана од дана закључења уговора.
Израдио:
____________________
Ксенија Бошњак
ДИРЕКТОР СЕКТОРА
Контролисао:
____________________
Игор Стојисављевић
Тања Глушац Максимовић
Оверио:
____________________
Владимир Лакчевић
Оверио:
____________________
Ана Милијић
62014.05/134
2
Download

Сектор за јавне набавке 08/3 број: 404-1