ОБРАЗАЦ ОПЛ-1/2012
ИЗБОРНА ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
КОАЛИЦИЈА ПОКРЕНИМО ПАЛИЛУЛУ (СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА, НОВА СРБИЈА,
(назив подносиоца Изборне листе: политичка странка - коалиција регистрованих политичких странака -
ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ-БК, ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА)
- група грађана)
ПОДНОСИ ОПШТИНСКОЈ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
ИЗБОРНУ ЛИСТУ
ПОКРЕНИМО ПАЛИЛУЛУ - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА,
НОВА СРБИЈА, ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ-БК, ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА)
(назив Изборне листе, са именом и презименом носиоца Изборне листе, ако је одређен)
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
КАНДИДАТИ ЗА ОДБОРНИКЕ СУ:
Р.бр.
Име
Презиме
ЈМБГ
Занимање
Пребивалиште
и адреса
Страначка
припадност
1 . Бобан
Џунић
2302968730030
Адвокат
М. Поповића 3
Српска напре
2 . Драган
Радовановић
2608953730052
Дипл.маш. Инг.
С. Бунушевца 16/28
Нова Србија
3 . Јадранка
Китановић
1812960735062
Комерцијалиста
Сврљ. Парт. Од. 10
Српска напре
4 . Александар
Ждрале
0103968172666
Пензионер
Ђуре Јакшића 19
Српска напре
5 . Миодраг
Станковић
0702955730067
Учитељ
1300 Кап.П.Пољ. бб
Српска напре
6 . Јадранка
Коцић
0712959735018
Економски техн.
Г. Принципа 14/25
Српска напре
7 . Мирослав
Стојановић
0509956730082
Угоститељ
Епископска 56/1
Српска напре
8 . Љубиша
Костић
2503963730100
Бравар
Моравска, Лалинац 8
Српска напре
9 . Гордана
Цветковић
0311962736322
Проф. Разр. Настав
К. Абрашевића 20
Српска напре
Илић
1507952730046
Комерцијалиста
Бубањска 19
Покрет снага
11 . Милан
Станојковић
2701962742039
Неуропсихијатар
Триглавска 7/15
Српска напре
12 . Сања
Милијић
0808977735057
Дипл. Правник
М. Савић 2/14
Српска напре
13 . Живорад
Рајковић
0501950730039
Проф. Срп. Језика
М. Алексића, 9 мај 11
Нова Србија
14 . Зоран
Стојановић
0910966734228
Ватрогасац
Крушце бб
Српска напре
10 . Драган
15 . Марија
Ћирић
0805980445001
Електротехничар
Крсте Ђорђевића 29
Српска напре
16 . Ивица
Стојановић
0808982730039
Студент
Љ.Манојлов. С. До 19
Српска напре
17 . Владимир
Димитријевић
0907979730018
Дувански техн.
Васе Чарапића 66
Српска напре
18 . Данијела
Паковић
1112967735031
Педијатар
Игманска 46
Нова Србија
19 . Славољуб
Ранђеловић
0511950730042
Пензионер
Вукманово бб
Српска напре
20 . Зоран
Мишић
0609962730013
Електротехничар
Пасј. Парт. 9 мај 33
Српска напре
21 . Ружица
Петровић
2303958735014
Зубни техничар
Мокрањчева 84/30
Српска напре
22 . Дарко
Миљковић
2602973730026
Електротехничар
Мирничка 7
Српска напре
23 . Синиша
Аћимовић
2906947730068
Металостругар
Лалинске појате бб
Српска напре
24 . Ивана
Јовић
1405985915060
Студент
М. Поповића 1б/3
Српска напре
25 . Љубиша
Ранђеловић
2606960730014
Конобар
Бубањска долина 58
Српска напре
Лице које је овлашћено да поднесе Изборну листу,
(потпис)
(име и презиме)
У Нишу, ________ 2012. године.
Ова Изборна листа доставља се у писаној и електронској форми, а уз њу се обавезно достављају и:
1. Овлашћење лица која подносе Изборну листу (ОПЛ-3),
2. Писмена сагласност носиоца Изборне листе (ако је одређен) да пристаје да буде носилац Изборне
листе (ОПЛ-6),
3. Потврда о изборном праву за сваког кандидата са Изборне листе, у којој је назначено име и презиме,
датум рођења, занимање и јединствени матични број кандидата,
4. Писмена изјава сваког кандидата за одборника да прихвата кандидатуру (ОПЛ-2),
5. Потврда о пребивалишту сваког кандидата за одборника,
6. Уверење о држављанству сваког кандидата за одборника,
7. Списак бирача који подржавају Изборну листу, у писаној и електронској форми (ОПЛ-4), са изјавом
сваког бирача чији је потпис оверен код органа надлежног за оверу потписа, сложен по азбучном
реду (ОПЛ-5),
8. Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана - ако је Изборну листу
поднела коалиција политичких странака или група грађана оверен код надлежног органа,
9. Ако Изборну листу подноси група грађана, назив Изборне листе садржи назив утврђен споразумом о
образовању групе грађана. У назив Изборне листе може се укључити име и презиме лица које група
грађана одреди као носиоца Изборне листе. Назив Изборне листе групе грађана не може да садржи
реч "странка" ни у једном падежу, нити назив регистроване политичке странке.
НАПОМЕНЕ:
1. На Изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на листи (прва три места, друга три места
и тако до краја листе) мора бити најмање по један кандидат - припадник оног пола који је мање заступљен
на Изборној листи.
2. Уколико Изборну листу подноси коалиција политичких странака, уз име и презиме кандидата уписује се
и припадност странци.
3. Подносилац Изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке или коалиције политичких
странака националних мањина дужан је да приликом подношења Изборне листе достави и писани
предлог да му се при проглашењу Изборне листе утврди положај политичке странке националне мањине,
односно коалиције политичких странака националних мањина.
Download

ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У