1. Mjerna sljedljivost.
2. Mjerna nesigurnost.
3. Laboratorijski izvori jednosmjernog napona, realizacija i karakteristike.
4. Jedinica jednosmjerne struje, definicija i realizacija.
5. Indukciona brojila električne energije, princip rada i kako se izračuna potrošnja.
6. Elektronska brojila električne energije, princip rada, mjerni elementi.
7. Četvorožično mjerenje otpornosti.
8. Mjerni kondenzatori, ekvivalentna šema za visoke frekvencije.
9. Klasa tačnosti analognog mjernog instrumenta.
10. Uticajne veličine pri mjerenju.
11. Osjetljivost i rezolucija mjernog instrumenta.
12. Mjerni, frekventni i temperaturni opseg mjernog instrumenta.
13. Ulazna in izlazna impedansa mjernog instrumenta.
14. Vrijeme obezbjeđenja radnog režima mjernog instrumenta i brzina mjerenja
mjernog instrumenta.
15. Imunost na smetnje mjernog instrumenta.
16. Pouzdanost mjernog instrumenta.
17. Osjetljivost mjernog instrumenta na prenapone i preopterećenja.
18. Referentni uslovi mjerenja, temperatura okoline, položaj instrumenta, strana polja
(električno, magnetno, radioaktivno), protok vazduha, vibracije, vazdušni pritisak,
vlažnost vazduha.
19. Instrumenti sa kretnim kalemom, konstrukcija i karakteristike.
20. Instrumenti sa unakrsnim kalemovima, konstrukcija i karakteristike.
21. Instrumenti sa pokretnim magnetom, konstrukcija i karakteristike.
22. Elektrodinamički instrumenti, konstrukcija i karakteristike.
23. Instrumenti sa pokretnim željezom, konstrukcija i karakteristike.
24. Indukcioni instrumenti, konstrukcija i karakteristike.
25. Elektrostatički instrumenti, konstrukcija i karakteristike.
26. Instrumenti na termičkoj osnovi, konstrukcija i karakteristike.
27. Registracijski instrumenti, konstrukcija i karakteristike.
28. Oscilografi, konstrukcija i karakteristike.
29. Tačnost mjerenja, greške mjerenja.
30.
31. Ponovljivost instrumenta i ponovljivost rezultata mjerenja.
32. Obnovljivost (reproduktivnost) rezultata mjerenja.
33. Etaloniranje (kalibracija).
34. Ovjeravanje (verifikacija).
35. Proširenje naponskog mjernog opsega mjernog instrumenta.
36. Proširenje strujnog mjernog opsega mjernog instrumenta.
37. Kojim instrumentima se može direktno mjeriti snaga? Navedite primjer i objasnite
na primjeru instrumentima sa dva kalema.
38. PRT (mjerenje temperature platinskim otpornim termometrom).
39. TC (mjerenje temperature termoelementom, termistorom).
40. Ugaoni rizolveri, konstrukcija i princip rada.
41. Karakteristike mjernih transformatora.
42. Strujna kliješta, konstrukcija i princip rada.
43. RCD (automatski osigurači), konstrukcija i princip rada.
44. Voltmetar sa težinskim kodovanjem konstrukcija i princip rada.
45. Elektronski faradmetar konstrukcija i princip rada.
46. Elektrodinamički vatmetar konstrukcija i princip rada.
47. Određivanje karakteristika magnetnih materijala metodom ampermetra i
voltmetra.
48. Određivanje karakteristika magnetnih materijala pomoću osciloskopa.
49. Weatstonov most.
50. Dvostruki (Thomsonov) most.
51. Katodni osciloskop, konstrukcija i princip rada.
52. Međunarodna infrastruktura tehničkog kvaliteta, institucije i funkcije.
53. Pouzdanost elektronskih uređaja: definicija, uticajne valičine, osnovni parametri
54. Pouzdanost elektronskih uređaja - eksponencijalni oblik: intenzitet otkaza, R,
MTBF, paralelna veza, serijska veza
Download

1. Mjerna sljedljivost. 2. Mjerna nesigurnost. 3. Laboratorijski izvori