UNIVERZITET U TUZLI
IME FAKULTETA
Unijeti logo fakulteta
NASTAVNI PROGRAM PREDMETA/KURSA:
FIZIKA II
Fakultet elektrotehnike
FAKULTET
KATEDRA
SMJER
ODSJEK
Elektroenergetski, Tehnička
informatika, Komunikacije
6
ECTS
SEDMIČNI BROJ SATI U SEMESTRU
Predavanja
Auditorne vježbe
Eksperimentalne vježbe
NASTAVNIK
ASISTENT
3
2
1
Dr. sc. Senada Avdić, vanredni profesor
Dr. sc. Izet Gazdić, vanredni profesor
mr. sc. Ema Hankić, viši asistent,
auditorne vježbe
Alma Osmanović, prof. fizike,
laboratorijske vježbe
Adnan Šišić, prof. fizike,
laboratorijske vježbe
INTERESNA GRUPA
KONSULTACIJE
DODATNE INFORMACIJE U VEZI
KURSA
Adresa fakulteta
Telefon
Ponedjeljak od 13-14, kabinet 321, PMF
Sva obavještenja u vezi predavanja,
domaćih zadaća, vježbi, rezultati ispita i
biti će oglašavana na oglasnoj ploči i
web stranici Fakulteta
Franjevačka 2, 75000 Tuzla
00387 35-259-600
Fax
Telefon (kabinet)
Web strana fakulteta
Web strana nastavnog kursa
00387 35-259-617
00387 35-320-879
PREPORUČENA LITERATURA
1. I. Gazdić, Fizika-odabrana poglavlja za tehničke fakultete, Ars grafika, Tuzla,
2009.
2. V. Vučić, D. Ivanović, Fizika, Naučna knjiga, Beograd, 1998.
3. L. Tanović, N. Tanović, Osnove termodinamike i molekularno-kinetičke teorije
gosova, Svjetlost, Sarajevo, 1989.
4. M. Paić, Gravitacija. Sile. Valovi, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
5. P.Marinković: Fizika I skripta, autorsko izdanje, Beograd 2003.
6. K.Nikolić, P.Marinković, J.Cvetić, Fizika zbirka rešenih zadataka, DN Centar,
Beograd 2001.
7. V.Vučić, Osnovna merenja u fizici, Naučna knjiga, Beograd, 1995
PREDUSLOVI
Nema
SADRŢAJ KURSA
Oscilatorno kretanje. Talasno kretanje. Talasna optika. Specijalna teorija relativnosti.
Kretanje naelektrisanih čestica u električnom i magnetnom polju. Korpuskularno talasni
dualizma elektromagnetnog zračenja i čestica. Bohrov model atoma. Elementi kvantne
mehanike. Kvantno-mehanički model atoma. Fizika atomskog jezgra.
CILJEVI KURSA
Pružiti znanja o osnovnim zakonima fizike iz oscilovanja i talasnog kretanja, optike i
strukture atoma. Razvijati sposobnosti analiziranja fizičkih problema i rješavanja
fizičkih zadataka, razvijati sposobnosti jasnog i sažetog pismenog i usmenog opisivanja
složenih fizičkih problema, razvijati sposobnosti eksperimentalnog ispitivanja pojava i
obrade rezultata mjerenja.
OČEKIVANE RAZVIJENE SPOSOBNOSTI/KOMPETENCIJE STUDENATA
Na kraju semestra/kursa uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda
kontinuirano obavljali svoje obaveze, će biti osposobljeni da:
razumiju osnovne zakone oscilatornog i talasnog kretanja, osnovne zakone talasne
optike, specijalne teorije relativnosti, talasno-korpusklarni dualizam u prirodi, kvantni
model atoma i atomskog jezgra,
raspolažu sposobnošću analiziranja fizičkih problema i rješavanja fizičkih zadataka, kao
i sposobnošću preglednog i jasnog pisanja izvještaja o provedenom eksperimentalnom
ispitivanju.
Predavanja, demonstracije, računske
vježbe, laboratorijske vježbe i
NASTAVNE METODE
konsultacije.
Na predavanjima će se kroz usmeno izlaganje i demonstracije prezentirati gradivo koje
je predviđeno programom predmeta.
Na računskim vježbama će se rješavanjem računskih zadataka utvrđivati i dopunjavati
gradivo obrađeno na predavanju.
Na laboratorijskim vježbama će studenti kroz eksperimentalna ispitivanja provjeravati
zakonitosti koje su predviđene programom predmeta i osposobiti se da obrade rezultate
mjerenja i napišu izveštaj o provedenom ispitivanju.
Studenti su obavezni aktivno učestvovati u svim gore navedenim metodama rada.
Na konsultacijama se sa studentima raspravlja i pojašnjava gradivo sa predavanja i
vježbi–individualno po potrebi.
Laboratorijske vježbe, parcijalni ispiti i
završni ispit. Ocjena se formira na
METODE PROVJERE ZNANJA
osnovu uspjeha iz laboratorijskih vježbi,
parcijalnih ispita i završnog ispita.
Laboratorijske vježbe: U osmoj i petnaestoj sedmici organizuje se pismena provjera
znanja iz praktično urađenih vježbi.
Parcijalni ispiti: Prvi parcijalni ispit se organizuje nakon pete, a drugi nakon 10. sedmice
predavanja i obuhvataju gradivo koje se ispredavalo u tom periodu.
Završni ispit: Završni ispit se organizuje nakon 15. sedmice i obuhvata cjelokupno
ispredavano gradivo. Na ispitima se provjerava teorijsko znanje i sposobnost rješavanja
zadataka koji se odnose na pređeno gradivo.
Pismeno putem testova i računskih
zadataka
METODE OCJENJIVANJA
STUDENATA
SISTEM BODOVANJA
Predispitne obaveze (PIO)
Kriterijumi
Test I
Test II
Lab. vježbe
Ukupno :
(%) ocjene
20
20
10
50
Završni ispit (ZI)
(%) ocjene
50
Cijeli ispit (PIO+ZI)
PIO :
50
ZI :
50
PIO+ZI = 100
%
%
%
SISTEM OCJENJIVANJA
Ocjena na ispitu se formira na osnovu ukupno osvojenih bodova na laboratorijskim
vježbama, parcijalnim ispitima i završnom ispitu:
Osvojeni broj bodova
54-63
Ocjena (BiH)
6
64-73
74-83
84-93
94-100
7
8
9
10
U toku predispitnih obaveza i završnog
ispita, student je dužan da se ponaša u
skladu sa utvrđenim pravilima ponašanja
prema «Pravilima o načinu polaganja
ispita i ocjenjivanja studenata na
Univerzitetu u Tuzli», od 18.11.2010.
god., broj: 03-8965-3/10. U slučaju
povrede pravila polaganja ispita,
primjenjivat će se navedena pravila.
1. Halliday D., Resnick R., Krane K.,
Physics, volume 2, J. Wiley&Sons, inc,
1992
2. Koristiti internet za nalaženje
detaljnijih informacija o razmatranim
problemima na predavanjima i vježbama.
PREPISIVANJE
PREPORUČENA DODATNA
LITERATURA
ORGANIZACIJA IZVOĐENJA KURSA
PREDAVANJA
Sedmica
1
2
3
Dan
Datum
Naziv predavanja
I oblast: Oscilatorno kretanje
Elastične deformacije. Hookeov zakon za istezanje (sabijanje).
Smicanje. Torzija. Prosto
harmonijsko oscilovanje.
Energija oscilovanja. Matematičko,
fizičko i torziono klatno. Slaganje
oscilacija. Prigušene i prinudne
oscilacije. Rezonancija
II oblast: Talasno kretanje
Vrste talasa. Jednačina ravanskog
talasa. Brzina talasa. Talasna
jednačina Energija i intenzitet talasa.
Energija mehaničkog talasa i
zapreminska gustina energije.
Princip superpozicije i interferencija
talasa.
Broj
sati
3
3
3
4
5
6
7
8
9
10
Gustina fluksa energije talasa i
intenzitet talasa. Odbijanje i
prelamanje talasa. Interferencija
talasa. Difrakcija talasa na
malom otvoru i maloj prepreci.
Stojeći talasi. Fazna i grupna
brzina talasa. Objektivne i
subjektivne karakteristike zvuka.
Zvučni izvori.
Doplerov efekat kod mehaničkih
talasa. Zvučna barijera. Zvuk. Jačina
i nivo jačine zvuka. Visina i boja
tona. Ultrazvuk i njegova primjena.
III oblast: Talasna optika
Spektar elektromagnetnih talasa.
Interferencija svjetlosti. Difrakcija i
polarizacija svjetlosti.
IV oblast: Specijalna teorija relativnosti
Postulati specijalne teorije relativnosti. Lorentzove transformacije
koordinata i vremena. Posljedice
Lorentzovih transformacija: dilatacija vremena i kontrakcija dužine.
Relativističko slaganje brzina. Relativistički impuls. Ekvivalentnost
mase i energije. Pojam o opštoj
teoriji relativnosti.
V oblast: Kretanje naelektrisanih
čestica u električnom i magnetnom polju
Otklon naelektrisanih čestica u
homogenom električnom i magnetnom polju. Određivanje
specifičnog i elementarnog
naelektrisanja elektrona.
Određivanje specifičnog naelektrisanja jona. Otkriće izotopa.
VI oblast: Korpuskularno-talasni
dualizam elektromagnetnog zračenja
Toplotno zračenje. Planckov zakon
zračenja. Fotoelektrični efekat.
Comptonov efekat.
3
3
3
3
3
3
3
11
Linijski sektri. Rutherfordov model
atoma. Bohrov model atoma
vodonika. Bohr-ovi postulati. FrankHertzov eksperi-ment.
VIII oblast: Elementi kvantne
mehanike
De Broglieovo objašnjenje drugog
Bohrovog postulata.
Eksperimentalna potvrda talasnih
osobina čestica. Schrodingerova
talasna jednačina i talasna funkcija.
Kretanje slobodne mikročestice.
Tunel-efekat. Kretanje mikro-čestice
u potencijalnoj jami beskonačne
dubine.
IX oblast: Kvantno-mehanički
model atoma
Kvantno-mehanička slika atoma
vodonika. Kvantni brojevi i njihove
vrijednosti. Višeelektronski atomi.
Pauliev princip zabrane.
Periodni sistem elemenata. X-zračenje.Laseri.Holografija.Mikroskopsko tumačenje magnetnih
osobina materiala: dija-, para- i
feromagnetizam.
X oblast: Fizika atomskog jezgra
Građa atomskog jezgra. Defekt mase
i energija veze jezgra. Prirodna i
vještačka radioaktivnost. Zakon
radioaktivnog raspada. Nuklearne
reakcije. Dobijanje nuklearne
energije fisijom i fuzijom atomskih
jezgara. Upotreba i štetnost jonizujućeg zračenja. Kosmičko zračenje i
elementarne čestice.
Ukupno:
12
13
14
15
3
3
3
3
3
45
AUDITORNE VJEŢBE
Sedmica
1
Dan
Datum
Naziv teoretske vjeţbe
Zadaci iz harmonijskog oscilovanja
Broj
sati
2
2
Zadaci iz prigušenog i prinudnog
oscilovanja
2
3
Zadaci iz talasnog kretanja
2
4
Zadaci iz zvučnih pojava
2
5
Zadaci iz interferencije svjetlosti
2
6
Zadaci iz difrakcije i polarizacije
svjetlosti
2
7
Zadaci iz Loretzovih transformacija
2
8
Zadaci iz relativističkog slaganja
brzina, impuls i energija
2
9
Zadaci iz kretanja naelektrisanih
čestica u električnom i magnetnom
polju
2
10
Zadaci iz toplotnog zračenja i fotoelektričnog efekta
2
11
Zadaci iz Comptonovog efekta i
spektralnih serija atoma vodonika
2
12
Zadaci iz Bohrovog modela atoma i
nemu sličnih jona
2
13
Zadaci iz kvantno-mehaničkog
modela atoma
2
14
Zadaci iz drugog zakona termodinamike i stepena korisnog dejstva
toplotnih mašina
2
15
Zadaci iz nuklearne fizike
2
Ukupno:
30
EKSPERIMENTALNE VJEŢBE
Sedmica
Dan
Datum
Naziv eksperimentalne vjeţbe
Broj
sati
1/2
a)Provjeravanje Boyle-Mariotteovog
zakona za idealne gasove
b) Provjeravanje Gay - Lussacov
zakona za idealne gasove
c) Određivanje odnosa cp/cv za
vazduh po metodu ClementDesormesa
2
3/4
a) Određivanje temperaturskog
koeficijenta otpora metala
b) Određivanje parametara NTC
termistora
a) Mjerenje temperature
termoelementom
b) Određivanje elektrohemijskog
ekvivalenta bakra i elementarnog
naelektrisanja elektrolizom bakarsulfata
Kolokvij I
2
2
14
a) Određivanje konstante optičke
rešetke pomoću laserske svjetlosti
b) Određivanje talasne dužine
svjetlosti i Rydbergove konstante
pomoću spektrometra
a) Određivanje koeficijenta
apsorpcije zraka pomoću GM
brojača
b) Provjeravanje zakona
radioaktivnog raspada simuliranjem
na računaru.
a) Određivanje specifičnog
naelektrisanja elektrona e/m
b) Određivanje Planckove konstante
pomoću fotoelektričnog efekta
Nadoknada vježbi
15
Kolokvij II
1
5/6
7
8/9
10/11
12/13
Ukupno:
DODATNE INFORMACIJE
2
1
2
2
1
15
OBRAZAC ZA EVIDENCIJU REZULTATA PROVEDENIH AKTIVNOSTI
STUDENATA I FORMIRANJE KONAČNE OCJENE
Školska godina:
Semestar:
Nastavni predmet/kurs:
Prisutnost
Rb
Prezime i ime studenta
P
AV
LV
Aktivnost
studenta
A
IL
V
Projekat
Kviz
Ispit
UB
IP
GP
K
PI
UI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
P-Predavanja
AV-Auditorne/računske vježbe
LV-Laboratorijske vježbe
A-aktivnost studenta
ILV-Izvještaji sa labor. vježbi
IP-Individualni projekat
GP-Grupni/timski projekat
K-Kvizovi
PI-Pismeni ispit
UI-Usmeni ispit
UB-Ukupan broj bodova
Download

FIZIKA II - Univerzitet u Tuzli