Teoretické otázky na skúšku
Téma 1: Úvod do mechaniky tuhých telies
1.
2.
3.
Objasnite členenie mechaniky tuhých telies a charakterizujte jej jednotlivé disciplíny.
Uveďte Newtonove pohybové zákony a objasnite ch fyzikálnu podstatu.
Charakterizujte základné druhy súradnicových sústav, popíšte nimi polohu zvoleného bodu v rovine
a priestore.
4. Uveďte základné fyzikálne abstrakcie hmotných objektov a objasnite ich, uveďte rozdiel medzi
DTT a PDT.
5. Objasnite z čoho pozostáva mechanický model konštrukcie a ako s ním v mechanike pracujeme.
6. Charakterizujte základné veličiny využívané v mechanike, objasnite rozdiel medzi silou a
momentom sily.
7. Objasnite pojem zaťaženie, uveďte praktické príklady zaťaženia konštrukcií, objasnite pojem
spojité zaťaženie.
8. Popíšte vzťah medzi väzbou a väzbovou reakciou, uveďte základné druhy rovinných väzieb a
charakterizujte ich.
9. Objasnite účel a spôsob uvoľňovania telies v mechanike. Uveďte príklady nahradenia základných
druhov rovinných väzieb a objasnite súvis medzi počtom zavedených väzbových reakcií a počtom
rovníc rovnováhy.
10. Čo predstavuje pojem statická určitosť uloženia telesa, objasnite kritérium statickej určitosti.
Definujte jednotlivé prípady vyhodnotenia kritéria statickej určitosti.
Téma 2: Základné úlohy, princípy a axiómy statiky
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Objasnite, aké základné úlohy riešime v statike a aké princípy pritom využívame.
Definujte pojem sila a uveďte príklady silového pôsobenia medzi telesami v praxi.
Objasnite možnosti definovania sily v rovine a priestore, uveďte vzťahy pre ich rozklad na zložky.
Definujte statický moment sily, veľkosť a zmysel momentu, Varignonova momentová veta.
Definujte vlastnosti silovej dvojice, veľkosť a zmysel jej otáčavého účinku. Rozdiel medzi
otáčavým účinkom od sily a od silovej dvojice.
Objasnite podstatu axiómy o rovnováhe dvoch síl, vzťahy, dôsledky a jej praktické využitie.
Charakterizujte axiómu o rovnobežníku síl, základný princíp, vzťahy, praktické využitie v statike.
Objasnite vzťahy a súvislosti pri skladaní dvoch síl – analytické aj grafické riešenie.
Definujte princíp a vzťahy pri rozklade sily do dvoch zadaných – navzájom kolmých - smerov.
Uveďte princíp a vzťahy pri rozklade sily do dvoch zadaných – navzájom nekolmých - smerov.
Objasnite podstatu axiómy akcie a reakcie, uveďte rozdiel príp. spoločné črty s axiómou o
rovnováhe dvoch síl.
Charakterizujte axiómu o zachovaní silového účinku a uveďte jej praktické využitie a dôsledky.
Objasnite podstatu vety o posunutí sily po jej nositeľke, uveďte prečo je platná iba v oblasti statiky.
Objasnite podstatu prekladania sily na hmotnom objekte, uveďte jej praktické dôsledky a možnosti
využitia.
Možnosti využitia skladania sily a silovej dvojice v statike, princíp skladania, praktický príklad
využitia.
Téma 3: Sústavy síl v rovine, ťažisko hmotného objektu
26. Charakterizujte pojem silová sústava, objasnite základné členenia silových sústav podľa
usporiadania síl v rovine.
27. Definujte základné pojmy v analýze silových sústava a objasnite ich podstatu.
28. Účinok sily a sústavy síl na teleso – posuvný a otáčavý účinok – vzťahy a dohodnutá konvencia
znamienok a zmyslov síl.
29. Objasnite základné úlohy analýzy sústav síl – pojmy statická rovnováha, statická ekvivalencia.
30. Charakterizujte sústavu síl na spoločnej nositeľke, objasnite spôsob jej redukcie, rovnováhy a
ekvivalencie, praktický príklad.
31. Definujte sústavu síl so spoločným pôsobiskom, objasnite analytický aj grafický spôsob jej
redukcie.
32. Objasnite pre sústavu síl so spoločným pôsobiskom možnosti analytického a grafického riešenia jej
rovnováhy.
33. Riešenie rovnováhy a ekvivalencie dvoch zväzkov síl v rovine, objasnite nutnú podmienku statickej
určitosti RZS.
34. Charakterizujte všeobecnú rovinnú sústavu síl, uveďte jej účinky na teleso. Objasnite základný
princíp a spôsob redukcie VRSS – analyticky, graficky.
35. Uveďte štyri možné prípady, ktoré môžu nastať pri redukcii VRSS a objasnite ich.
36. Objasnite spôsob riešenia rovnováhy VRSS, definujte vektorový a skalárny tvar rovníc rovnováhy
VRSS.
37. Charakterizujte sústavu rovnobežných síl, objasnite spôsob jej redukcie, rovnováhy a ekvivalencie,
praktický príklad sústavy rovnobežných síl.
38. Objasnite pojem statický stred sústavy rovnobežných síl, uveďte jeho význam v statike v spojitosti s
ťažiskom hmotných objektov.
39. Charakterizujte ťažisko hmotných objektov, základné vzťahy a možnosti jeho určenia pre čiary,
plochy príp. telesá.
40. Objasnite základný princíp a používaný matematický aparát pre určovanie ťažiska zložitých
útvarov.
Téma 4: Priame a lomené nosníky
41. Definujte pojem nosník, uveďte základné typy nosníkov a ich charakteristické odlišnosti, uveďte
príklady z praxe.
42. Uveďte základné typy zaťaženia nosníkov v praxi. Objasnite spojité priečne zaťaženie líniové,
plošné a objemové a uveďte transformačné vzťahy medzi nimi.
43. Objasnite metodiku riešenia úloh rovnováhy síl na nosníkoch a uveďte základné typy
rovnovážnych rovníc a im prislúchajúci tvar rovnice kontrolnej.
44. Charakterizujte spôsob riešenia nosníkov s vloženým kĺbom, objasnite možné prístupy a ich
podstatu.
45. Objasnite podstatu metódy mysleného rezu. Aké vnútorné silové veličiny určujeme na rovinných
nosníkoch, charakterizujte ich a uveďte spôsob ich určenia,
46. Definujte znamienkovú konvenciu pre zmysel vnútorných veličín na ľavej časti, myslene
rozdeleného nosníka.
47. Uveďte Schwedler-Žuravského vety. Ich praktický význam, t.j. závislosti medzi q, T a Mo.
48. Graficky znázornite závislosti medzi veličinami q, T a Mo a objasnite ich.
49. Charakterizujte pojem prechodový (nebezpečný) prierez a uveďte možnosti jeho určenia a význam
pre prax.
50. Zakreslite priebehy vnútorných silových veličín v bode, v ktorom pôsobí iba osamelá sila,.
51. Zakreslite priebehy vnútorných silových veličín v bode, v ktorom pôsobí iba osamelý moment.
52. Zakreslite priebehy vnútorných silových veličín na úseku nosníka, nezaťaženom spojitým priečnym
zaťažením.
53. Zakreslite priebehy vnútorných silových veličín na úseku nosníka, zaťaženom spojitým priečnym
zaťažením.
Téma 5: Rovinné sústavy telies
54. Charakterizujte pojem sústava telies, druhy sústav telies a príklady ich praktického použitia.
55. Uveďte základnú úlohu statického riešenia sústav telies, podstata určovania ich statickej určitosti.
56. Charakterizujte prútovú sústavu, z čoho pozostáva, zaťaženie a väzby PS, praktické aplikácie PS.
Zdôvodnite namáhanie prútov v PS z hľadiska vznikajúcich vnútorných silových veličín.
57. Objasnite spôsob posudzovania statickej určitosti prútových sústav, uveďte vzťahy pre statickú
určitosť voľnej a viazanej PS a objasnite ich.
58. Uveďte možnosti určenia vonkajších a vnútorných väzbových reakcií u PS, podmienky rovnováhy a
ich riešenie.
59. Charakterizujte podstatu postupnej uzlovej metódy (PUM), uveďte spôsob jej analytickej a
grafickej realizácie.
60. Objasnite základný princíp všeobecnej uzlovej metódy (VUM), definujte jej odlišnosti od PUM a
MR.
61. Charakterizujte podstatu metódy rezu (MR), uveďte kedy je výhodné jej použitie, objasnite jej
základný princíp.
Téma 6: Úvod do mechaniky poddajných telies
62. Definujte ciele a úlohy náuky o pružnosti a pevnosti (PaP). Objasnite pojmy pevnosť a pružnosť
materiálu.
63. Objasnite zásadnú súvislosť medzi zaťažením – pretvorením – vnútornými silami – napätím.
64. Objasnite pojem deformácia, aké druhy a charakteristiky deformácie rozoznávame.
65. Uveďte základné druhy jednoduchého namáhania a objasnite čo je kombinované namáhanie.
66. Objasnite pojem napätie, uveďte druhy napätia, vzťahy pre ich výpočet. Jednotka napätia a jej
rozmer v základných jednotkách SI.
67. Objasnite pojem absolútne predĺženie - nákres, označenie, výpočtový vzťah a rozmer.
68. Objasnite pojem pomerné predĺženie - nákres, označenie, výpočtový vzťah, jednotky.
69. Objasnite pojem uhlové pretvorenie - nákres, označenie, výpočtový vzťah, rozmer.
70. Závislosť akých veličín vystihuje Hookeov zákon pre ťah/tlak, vzťah, jednotky a objasniť jeho
podstatu.
71. Uveďte základné materiálové konštanty (E, G, m alebo ) - označenie, pomenovanie, jednotky.
Ako možno získať ich hodnoty pre konkrétny konštrukčný materiál.
72. Uveďte vzťah pre vplyv zmeny teploty na pretvorenie telesa. Od čoho závisí súčiniteľ teplotnej
dĺžkovej rozťažnosti, jeho označenie, vzťah, rozmer.
73. Kedy vzniká vplyvom zmeny teploty v tyči napätie. Uveďte vzťah pre určenie veľkosti tohto
napätia (tyč je napr. na oboch koncoch pevne votknutá).
74. Objasnite súvislosť medzi pomerným predĺžením a priečnym zúžením, vzťah, jednotky.
Téma 7: Namáhanie telies čistým ťahom a lebo tlakom
75. Uveďte Navierove predpoklady pre riešenie čistého ťahu/tlaku.
76. Aké napätia vznikajú pri namáhaní ťahom / tlakom. Normálové napätie pri ťahu / tlaku, vzťah,
jednotky, ako odlíšime ťah od tlaku.
77. Objasnite vplyv vlastnej tiaže prúta na veľkosť namáhania ťahom, vzťah.
78. Objasnite pojmy objemová tiaž  a hustota materiálu , ich súvis. Ako je možné vyjadriť silu tiaže
telesa bez znalosti jeho hmotnosti, vzťah, jednotky.
79. Veľkosť napätia v prúte zaťaženom ťahom/tlakom a silou vlastnej tiaže - vzťah, jednotky, objasniť.
80. Absolútne predĺženie pri ťahu/tlaku aj s uvažovaním vlastnej tiaže – vzťah, jednotky, objasniť.
81. Objasnite pojem tuhosť prúta v ťahu/tlaku - vzťah, jednotky, čo ovplyvňuje.
Download

Teoretické otázky na skúšku