STRUČNI ISPIT 2011. godine
STRUČNO-TEORIJSKI PREDMET: ELEKTRIČNA MJERENJA
ISPITNA PITANJA
1.
Šta su mjerenja?
2.
Šta su električna mjerenja?
3.
Koje su osnovne jedinice SI sitema i njihove oznake?
4.
Koji su osnovni pojmovi u mjernoj tehnici?
5.
Koje sve greške pri mjerenju postoje i koji su uzroci
njihovog nastanka?
6.
Šta su etaloni?
7.
Koje vrste etalona postoje.
8.
Definisati otpornik i navesti podjelu otpornika.
9.
Koja je razlika između reostata i potenciometra?
10.
Definisati kalem kao dio električnog kola i njegovu
primjenu u električnim mjerenjima.
11.
Definisati kondenzator-način izrade, i ulogu u električnim
mjerenjima.
12.
Koja je razlika između analognih i digitalnih mjernih
instrumenata?
13.
Objasni primjenu digitalnog multimetra, za mjerenje
napona, struje, otpora i kapacitivnosti.
14.
Šta je osciloskop?
15.
Čemu služi sonda osciloskopa?
16.
Objasni princip rada digitalnog mjerača frekvencije.
17.
Objasni U-I metodu za mjerenje otpornosti.
18.
Mjerenje električne otpornosti metodom poređenja.
19.
Mjerenje električne otpornosti metodom mostovaVinstonov most.
20.
Objasni U-I metodu za mjerenje kapacitivnosti.
21.
Hajov most za mjerenje induktivnosti.
22.
Mjerenje električne snage u kolima jednosmjerne struje.
23.
Šta je standardna devijacija?
24.
Kako se izračunava gustina vjerovatnoće?
25.
Kako se formira PN spoj?
26.
Što su donori a što akceptori i navedi primjer iz periodno
sistema elemenata?
27.
Potencijalna barijera PN spoja je?
28.
Koja je razlika između polarisanog i nepolarisanog PN
spoja?
29.
Šta je proboj PN spoja?
30.
Snimanje I/U karakteristike diode pomoću osciloskopa.
31.
Šta je Zenerov proboj?
32.
Šta je bipolarni tranzistor?
33.
Snimanje izlazne karakteristike bipolarnih tranzistora
pomoću osciloskopa?
34.
Koji su režimi rada tranzistora?
35.
Šta je radna tačka i radna prava tranzistora?
36.
Kako se stabilizuje radna tačka?
37.
Što su linearna integrisana kola?
38.
Od kojih djelova se sastoji integrisani operacioni
pojačavač.
39.
Navedi značaj i primjenu operacionog pojačavača.
40.
Što je diferencijalni pojačavač i kako se izračunava
njegovo pojačanje?
41.
Što su izvori konstantne struje?
42.
Vrste oslabljivača kod elektronskih instrumenata.
43.
Koje su karakteristične veličine operacionog pojačavača?
44.
Šta su elektronski milivoltmetri i od čega zavisi tačnost
mjerenja pomoću njih?
45.
Šta su ulazna struja polarizacije i razdešenosti?
46.
Kako utiče šum na ulaznu struju i napon?
47.
Princip rada mjernog računara?
48.
Šta je frekvencijaska karakteristika pojačavača?
49.
Kako se ispituju poluprovodnici digitalnim multimetrom?
50.
Šta je napon stisnutog kanala FET-a?
51.
Kako se definišu izlazna i prenosna karakteristika FET-a?
52.
Na kom principu radi FET sa zajedničkim sorsom?
53.
Šta su fetovi sa izolovanim gejtom?
54.
Snimanje strujno naponske karakteristike diode pomoću
ampermetra i voltmetra.
55.
Vrste elektronskih generatora.
56.
RC generator.
57.
Generator funkcija.
58.
Šta su vobleri?
59.
Kolo za oduzimnje napona sa operacionim pojačavačem.
60.
Kolo za sabiranje napona sa operacionim pojačavačem
(funkcija i primjena)
61.
Pasivno kolo za diferenciranje sa operacionim pojačavačem
(slika i primjena)
62.
Pasivno kolo za integraljenje sa operacionim pojačavačem
(slika i primjena)
63.
Invertujući operacioni pojačavač.
64.
Neinvertujući operacioni pojačavač.
Download

Elektricna_mjerenja