Zadaci za vežbanje-racionalni brojevi (2)
1.Predstaviti tačke na brojevnoj pravoj:
2.Poređati brojeve od najmanjeg ka najvećem:
a)
b)
c)
d)
3.Izračunati vrednost izraza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
4.Rešiti jednačine:
а)
b)
c)
d)
е)
f)
g)
h)
i)
ј)
k)
l)
m)
n)
5.Koji broj treba oduzeti od zbira brojeva
suprotan broju
?
6.Odrediti umanjenik ako je razlika
i
a umanjilac izraz
uvećamo za zbir brojeva
7.Ako zbir nekog broja i broja
se razlika brojeva
tako da se dobije broj
.
i
, dobija
. Odrediti nepoznati broj.
8.Izračunati nepoznatu stranicu pravougaonika obima
i jedne stranice
.
9.Izračunati krak jednakokrakog trougla čiji je obim
, a osnovica
.
10.Rešiti nejednačine i rešenje predstaviti na brojevnoj pravoj i u obliku
intervala:
а)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
—
da bi njihov zbir bio veći od
11.Koji broj treba dodati broju
tako da dobijena razlika bude ne veća od
12.Od kog broja treba oduzeti
broja
?
13.Koji broj treba oduzeti od razlike brojeva
i
bude veća od apsolutne vrednosti zbira brojevа
14.Kada od zbira brojeva
i
da dobijena razlika
i ?
oduzmemo neki broj umanjen za
dobijena razlika mora biti manja od zbira brojeva
se nalazi nepoznati broj?
?
i
,
.U kom intervalu
15.Firma “Manjifiko” koja zapošljava mađioničare za decu, ostvarila je u aprilu
mesecu prošle godine dobitak od 534567,23 dinara, u toku maja meseca
1342378,56 dinara, i u junu mesecu 1758431,38 dinara. Međutim u toku jula i
avgusta zbog sezone godišnjih odmora ostvarila je gubitak i to u julu
392849,53 dinara i u avgustu 173851,37 dinara. Da li je firma “Manjifiko”
išta zaradila u periodu od aprila do avgusta 2014.?
16.U prazno polje upiši T ili  (tačno ili netačno)
izraz
T ili 
Download

6razr RACIONALNI BROJEVI-zadaci za vezbanje