MEPEX CONSULTING
Kompanija MEPEX CONSULTING osnovana je Januara 1990.godine, kao jedno od prvih privatnih
preduzeća u oblasti građevinarstva, u tadašnjoj Jugoslaviji.
Preduzeće inženjering tipa - objedinjuje urbanističke aktivnosti, projektovanje, organizaciju
izgradnje objekata i vršenje poslova stručnog nadzora - za objekte visokogradnje i uređenje
slobodnih površina.
Koordinira rad većeg broja inženjera sa licencama za projektovanje i izvođenje svih vrsta
građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova.
Na složenijim projektantskim poslovima nastupa kao NOSILAC KONZORCIJUMA koji čine
renomirane članice, usko specijalizovane za izradu pojedinih segmenata investiciono-tehničke
dokumentacije, vršenje poslova stručnog nadzora i izvođenje radova.
U okviru svog sedišta na Novom Beogradu, raspolaže sopstvenim magacinskim prostorom, kao i
odgovarajućom opremom za izvođenje određenog obima građevinskih radova.
Tokom više od dvadeset godina rada izvršena je selekcija velikog broja spoljnjih saradnika I
podizvođača - kooperanata za sve vrste radova - u skladu sa najširom lepezom zahteva
potencijalnih investitora.
KONTAKT
Adresa:
Sedište preduzeća je na Novom Beogradu, u ulici Savski Nasip br. 3
11070 Novi Beograd
Srbija
Telefoni:
+ 318 (0)11 318 09 75 (fax)
+ 318 (0)11 318 09 76
e-mail:
[email protected]
Osoba za kontakt:
Direktor preduzeća
Predrag Jakovljević, dipl.ing.arh.
Mobilni telefon:
+ 381 63 374 990
e-mail:
[email protected]
1
REFERENCE
URBANIZAM
- INSTITUT ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM SRBIJE –
- period 1975 – 1989 –
Spec. PREDRAG B. JAKOVLJEVIĆ dipl.ing.arh.
I. Naučno istraživački radovi i studije – u okviru prostornih I urbanističkih planova
Više od dvadest originalnih naučno istraživačkih radova, studija i ekspertiza – u
oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, makro projekti i slično – od kojih se
ističu:
 “Individualno stanovanje u Srbiji u periodu 1971 and 1978 – primer analize
statističkih podataka” (Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, 1980);
 Makro projekat – “Unapređenje stanovanja i stambene izgradnje” (Konzorcijum
obrađivača, 1982);
 Generalni urbanistički plan priobalnog pojasa opštine Budva – Crna Gora (Institut
1982 - 1985) - studije:
 “Stanovanja”;
 “Izgrađenost prostora”;
 “Programski elementi za centar grada Budve”;
 “Programski elementi kongresnog, poslovnog i sportskog centra Budve”;
 Prostorni plan područja opštine Budva – Crna Gora (Institut 1985 - 1987) studije:
 “Brdsko planinsko područje opštine Budva"
 Studija voda za područje opštine Budva
 Generalni urbanistički plan grada Valjeva – Srbija - studije (Institut 1985):
 “Stanovanja”;
 “Izgrađenost prostora”;
 Prostorni plan područja planine Kopaonik – studije (Institut 1985):
 “Stanovanja”;
 “Društvenih centara”
 Ekspertize za potrebe Saveza stanovanja Srbije - period 1982 – 1987.
II.
Prostorni i urbanistički planovi i projekti (IAUS 1982 – 1989 g.)
 Prostorni plan opštine Budva – Crna Gora;
 Generalni urbanistički plan priobalnog pojasa opštine Budva – Crna Gora;
 Prostorni plan i Generalni urbanistički plan opštine Nikšić – Crna Gora – član
Recenzionog tima
 Detaljni urbanistički plan grada Petrovac na moru – Crna Gora;
 Detaljni urbanistički plan centra grada Valjeva - Srbija;
 Detaljni urbanistički plan novog centra grada Bora - Srbija;
 Urbanistički projekat Ovčar Banje - Srbija;
 Urbanistički projekat kompleksa Tržnog centra u Valjevu - Srbija;
 Urbanistički projekat nove stočne pijace u Valjevu - Srbija;
 Urbanistički projekat stambenog naselja “Gradac” u Valjevu - Srbija;
 Urbanistički projekat kompleksa Naučno tehnološkog parka “Zvezdara” u
Beogradu – Srbija
2
- MEPEX CONSULTING –
- period 1990 – 2014 Naučno- tehnološki park Zvezdara - Beograd
P lokacije = 21ha
(bruto građevinska površina) BGP objekata = 182.000m2
Urbanističko rešenja kompleksa
projektovano 1987. – 1989. godine
Autorsko delo u evidenciji Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije
(Autor: Predrag Jakovljević d.i.a.)
Stambeno naselje Miljakovac II - Beograd
Izmene i dopune Detaljnog urbanističkog plana
(Odgovorni urbanista: Predrag Jakovljević d.i.a.)
‘
površina lokacije = 25hektara
izrađene 1991 godine
usvojene 1991. godine
3
Stambeno - poslovni objekat - Inđija
Urbanistički projekat
(Odgovorni urbanista: Predrag Jakovljević d.i.a.)
površina lokacije = 1.421m2
izrađen 2008. godine
usvojen 2008. godine
Poslovni kompleks “DANUBE PALACE”
Ul.Dragoslava Srejovića - Beograd
Urbanistički projekat
(Odgovorni urbanista: Predrag Jakovljević d.i.a.)
površina lokacije = 4.965m2
izrađen 2008. – 2009. godine
usvojen 2009. godine
Preduzeće PROVET – novi proizvodni pogon - Leštane - Beograd površina lokacije = 2.000m2
Urbanistički projekat
izrađen 2013. godine
(Odgovorni urbanista: Predrag Jakovljević d.i.a.)
usvojen 2013. godine
4
Klinički centar Kragujevac
Tehnološki projekat kompleksa KCK
(Rukovodilac izrade: Predrag Jakovljević d.i.a.)
površina lokacije = 13hektara
tokom 2013.godine
usvojen 2014. godine
5
Tržni centar u Boleču
Analiza neposrednog sprovođenja GP Beograda 2021
Projekat preparcelacije
(Rukovodilac izrade: Predrag Jakovljević d.i.a.)
*
*
površina lokacije = 1,23hektara
tokom 2014.godine
*
U Beogradu, Maj 2014 godine
6
Download

MEPEX CONSULTING