STAMBENO NASELJE „MILJAKOVAC II“
U Beogradu, opština Rakovica
IDEJNI I GLAVNI PROJEKAT – IZVOĐENJE RADOVA
Investitor:
Autor:
Odgovorni projektant:
Odgovorni izvođač:
Generalni izvođač:
Stambena zadruga „MEPEX ATTIC“ iz Beograda, ul. Deligradska br. 26
Dr.Nedeljko Borovnica d.i.a.
Ljiljana Kalinić d.i.a.
Spasoje Vujović d.i.a.
MEPEX CONSULTING d.o.o.
Stambeno naselje „Miljakovac II“ izgrađeno je tokom sedamdesetih godina prošlog veka na području
opštine Rakovica, u Beogradu.
Sadržalo je 69 (šezdesetdevet) stambenih objekata, obdanište i tržni centar.
Svi stambeni objekti su bili izgrađeni spratnosti Pr + 4 – sa ravnim krovovima. Postoje dva tipa:
 Tip A – u ulicama: Vukasovićevoj (7 objekata), Velizara Stankovića (3 objekta), Nikole Marakovića (24
objekta) i Stevana Opačića (25 objekta);
 Tip B – u ulici Slavoljuba Vuksanovića (10 objekata)
Planski osnov za izgradnju ovog naselja bio je Detaljni urbanistički plan MZ Miljakovac II (Sl.list grada
Beograda br. 19/69).
Zaključkom Izvršnog saveta SO Rakovica br. 06/1-44/90-VII od 04.01.1991. godine dodeljena je
nadgradnja svih 69 objekata (sa planiranih 434 stambenih jedinica) SZ „MEPEX ATTIC“ iz Beograda.
U proleće 1991. godine izrađene su Izmene i dopune navedenog DUP-a (povećanje urbanističkih
parametara) i na osnovu tog dokumenta Sekretarijat za urbanizam, stambene i komunalne delatnosti SO
Rakovica izdao je Akt o uslovima za uređenje prostora za nadziđivanje krovnih terasa kosim krovovima
br.350-363/91 - IV (za tip A) i br. 350-46/92 – IV (za tip B).
Iste godine izrađena su kompletna idejna arhitektonska rešenja a glavni projekti su rađeni sukcesivno, u
skladu sa dinamikom realizacije pojedinih objekata. Projektnu dokumentaciju je izradilo preduzeće
»MEPEX CONSULTING« d.o.o. iz Beograda.
Ostvarena je sledeća struktura stambenih jedinica:
 Tip A – neto korisne stambene površine od cca 406 m2, bruto građevinske površine cca 500 m2;
 Tip B – neto korisne stambene površine od cca 435 m2, bruto građevinske površine cca 550 m2.
U konstruktivnom smislu – osim zidova i AB ploča - neophodnih za seizmičko ukrućenje nadgrađenog
dela – svi ostali elementi su drveni. Krovovi su – preko odgovarajuće termičke zaštite – podaščani,
prekriveni hidroizolacionom folijom i pokriveni „tegolom canadese“ – bitumenska šindra (nagib krovnih
ravni je 26°).
Na postojećim objektima na kojima je vršena nadgradnja izvršena je rekonstrukcija toplotnih podstanica,
trafo stanica, liftovskih postrojenja, sređivanje stepenišnog prostora, delimična obnova fasada i slično.
MEPEX CONSULTING, kao Generalni izvođač radova, koordinirao je rad velikog broja podizvođača –
specijalizovanih za pojedine vrste vrste građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova.
Prosečan period nadgradnje po jednom objektu bio je sedam meseci a godišnje je useljavano preko 80
(osamdeset) stambenih jedinica.
U periodu od 1991 do 1996 godine izgrađeno je i useljeno:
 55 objekata tipa A sa 348 stanova – ukupne NP = 23.500 m2 / BGP = 29.000 m2;
 8 objekata tipa A sa 64 stana – ukupne NP = 3.500 m2 / BGP = 4.400 m2
odnosno, ukupno je izgrađeno je i useljeno 412 stanova
ukupne neto površine cca 27.000 m2 i bruto građevinske površine cca 33.400 m2
Download

STAMBENO NASELJE „MILJAKOVAC II“ U