UNIVERZITET U SARAJEVU
MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO
Broj: 06-VL-3276/13
Sarajevo, 27.12.2013.
U skladu sa članom 21. Pravila studiranja za drugi (II) ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu prijedloga katedri i odluke Vijeća sjednice od
26.12.2013. godine, daje se
O G L A S
Studentima drugog (II) ciklusa studija stavljaju se na raspolaganje odabir tema završnog rada, oblasti i mentora, i to kako slijedi:
R.br.
TEMA ZAVRŠNOG RADA
1. „Izbor modela za računanje pobudnog dijela
momenta od masa krivajnog mehanizma“
2. „Uporedna analiza standarda za kontrolu
emisije štetnih materija u izduvnim gasovima
na području EU i ostalih regiona“
3. „Definisanje kinematskih i dinamičkih veličina specifičnih izvedbi krivajnih mehanizama“
4. „Analiza osnovnih dimenzija usisnog kolektora motora sus za rezonantne uslove strujanja“
5. „Analiza napona i deformacija na klipnjači
motora sus“
6. „Električni karting – od ideje do realizacije“
7. Inercijalna (naletna) kočnica kod priključnih
vozila“
NAUČNA OBLAST
Motori i vozila
KATEDRA
Katedra za motore i vozila
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Motori i vozila
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Katedra za motore i vozila
MENTOR / I
Prof.dr. Ivan Filipović
Prof.dr. Dževad Bibić
Prof.dr. Dževad Bibić
Prof.dr. Ivan Filipović
Prof.dr. Ivan Filipović
Prof.dr. Dževad Bibić
Prof.dr. Ivan Filipović
Prof.dr. Dževad Bibić
Prof.dr. Ivan Filipović
Prof.dr. Dževad Bibić
Prof.dr. Boran Pikula
Prof.dr. Boran Pikula
Prof.dr. Dževad Bibić
R.br.
TEMA ZAVRŠNOG RADA
8. „Napredni modeli za simuliranje raspoloživog
prianjanja u kontaktu izmedju pneumatike i
podloge“
9. „Savremena električna i hibridna vozila“
10. „Provjera konstrukcije i pogonske čvrstoće
radilice motora sus“
11. „Korištenje više zonskih modela pri simulaciji
ciklusa motora sus“
12. „Tehnički aspekti homologacije vozila koja se
uvoze u BiH sa Sjeverno Amričkog tržišta“
13. „Uticaj neuravnoteženih sila i momenata
krivajnog mehanizma na opterećenje motora
sus“
14. „Analiza strujanja fluida kroz turbokompresor“
15. „Dinamička analiza, modeliranje i upravljanje modularnim mobilnim platformama
LEGO“
16. „Optimizacija procesa proizvodnje stolica u
preduzeću Wood Team“
17. „Analiza organizacijske strukture odjela za
kontrolu kvaliteta i upravljanja kvalitetom i
optimizacija procesa kontrole kvaliteta“
18. „Izbor
sigurnosnih
vrata
korištenjem
višekriterijumske optimizacije“
19. „Analiza dinamičke antropometrije ljudskog
djelovanja kod radnika koji rade u
industrijskim pogonima“
NAUČNA OBLAST
Motori i vozila
KATEDRA
Katedra za motore i vozila
MENTOR / I
Prof.dr. Boran Pikula
Motori i vozila
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Katedra za motore i vozila
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Prof.dr. Boran Pikula
Prof.dr. Dževad Bibić
Prof.dr. Ivan Filipović
Prof.dr. Dževad Bibić
Prof.dr. Ivan Filipović
Prof.dr. Dževad Bibić
Prof.dr. Ivan Filipović
Prof.dr. Dževad Bibić
Prof.dr. Ivan Filipović
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Prof.dr. Dževad Bibić
Prof.dr. Ivan Filipović
Elvedin Kljuno
Industrijski inžinjering i Katedra za industrijsko Prof.dr. Branko Vučijak
menadžment
inžinjerstvo i menadžment
Industrijski inžinjering i Katedra za industrijsko Prof.dr. Branko Vučijak
menadžment
inžinjerstvo i menadžment
Industrijski inžinjering i Katedra za industrijsko Prof.dr. Branko Vučijak
menadžment
inžinjerstvo i menadžment Prof.dr. Mugdim Pašić
Industrijski inžinjering i Katedra za industrijsko Prof.dr. Fikret Veljović
menadžment
inžinjerstvo i menadžment
R.br.
TEMA ZAVRŠNOG RADA
20. „Modeliranje potražnje upotrebom kvantitativnih modela predvidjanja“
21. „Radio-frekvencijske tehnologije i ocjena
opravdanosti
njihovog
uvodjenja
u
maloprodaju“
22. „Analiza operativnog rizika na studiji slučaja
proizvodnje komunalnih usluga“
23. „Statistička analiza i simulacija redova
čekanja“
24. „Upravljanje marketing komuniciranjem na
industrijskom tržištu“
25. „Upravljanje zadovoljstvom kupaca na
industrijskom tržištu“
26. „Podizanje konkurentske sposobnosti tvornice
masivnog namještaja“
27. „Investiciono/tehnološko rješenje pogona za
proizvodnju drvene ambalaže“
28. „Kvalitet gradjevinske stolarije u funkciji
zahtjeva norme BAS EN 14351-1“
29. „Ispitivanje i kontrola kvaliteta stolica“
30. „Dvofazni tokovi sa malim sadržajem
tečnosti“
31. „Tehničko-tehnološke mogućnosti povećanja
energetske efikasnosti savremenih gasnih
turbina“
32. „Uticaj stepena vezivanja ložišta na prenos
toplote zračenjem u ložištu kotla“
NAUČNA OBLAST
KATEDRA
MENTOR / I
Industrijski inžinjering i Katedra za industrijsko Doc.dr. Hadis Bajrić
menadžment
inžinjerstvo i menadžment
Industrijski inžinjering i Katedra za industrijsko Doc.dr. Hadis Bajrić
menadžment
inžinjerstvo i menadžment
Industrijski inžinjering i
menadžment
Industrijski inžinjering i
menadžment
Industrijski inžinjering i
menadžment
Industrijski inžinjering i
menadžment
Tehnologije finalne obrade
drveta
Tehnologije finalne obrade
drveta
Tehnologije finalne obrade
drveta
Lijepljenje drveta
Energetsko-procesni
aparati i postrojenja
Energetsko-procesni
aparati i postrojenja
Energetsko-procesni
aparati i postrojenja
Katedra za industrijsko
inžinjerstvo i menadžment
Katedra za industrijsko
inžinjerstvo i menadžment
Katedra za industrijsko
inžinjerstvo i menadžment
Katedra za industrijsko
inžinjerstvo i menadžment
Katedra za primarnu i
finalnu obradu drveta
Katedra za primarnu i
finalnu obradu drveta
Katedra za primarnu i
finalnu obradu drveta
Katedra za primarnu i
finalnu obradu drveta
Katedra za energetiku
Prof.dr. Izet Bijelonja
Katedra za energetiku
Prof.dr. Izet Smajević
Katedra za energetiku
Prof.dr. Izet Smajević
Prof.dr. Mugdim Pašić
Prof.dr. Izet Bijelonja
Nenad Brkić
Nenad Brkić
Prof.dr. Izet Horman
Prof.dr. Izet Horman
Prof.dr. Štefo Šorn
Doc.dr. Murčo Obućina
Prof.dr. Šefko Šikalo
R.br.
TEMA ZAVRŠNOG RADA
33. „Režimi tečenja i udio gasne faze u
vertikalnim dvofaznim tokovima“
34. „Toplotni proračun energetskog generatora
pare“
35. „Izmjenjivač toplote sa fluidiziranim slojem
integriran u postrojenje za prečišćavanje
deponijskog filtrata: konstrukcija, pogon,
moguće greške i posljedice“
36. „Principi projektovanja solarnih sistema – PV
elektrane“
37. „Niskoenergetska i pasivna kuća sa aspekta
potrošnje energije“
38. „Odredjivanje otpimalne debljine toplotne
izolacije objekta“
39. „Termofluidne osnove efikasnosti industrijske
energetike“
40. „Tok viskoplastičnog fluida“
41. „Uticaj trenja na tok viskoplastičnog fluida“
42. „Pražnjenje pepela iz silosa u termoelektrani
u cisterne“
43. „Neilson i Gilchrist's model erozije cjevovoda
pri pneumatskom transportu“
44. „Pneumatski transport pepela sa promjenjivim poprečnim presjekom“
45. „Modeli erozije cjevovoda pri pneumatskom
transprortu“
NAUČNA OBLAST
Energetsko-procesni
aparati i postrojenja
Energetsko-procesni
aparati i postrojenja
Energetsko-procesni
aparati i postrojenja
KATEDRA
Katedra za energetiku
MENTOR / I
Prof.dr. Šefko Šikalo
Katedra za energetiku
Prof.dr. Izet Smajević
Katedra za energetiku
Prof.dr. Ejub Džaferović
Energetika opšta
Katedra za energetiku
Prof.dr. Dunja Martinović
Energetika opšta
Katedra za energetiku
Prof.dr. Dunja Martinović
Energetika opšta
Katedra za energetiku
Prof.dr. Dunja Martinović
Energetika opšta
Katedra za energetiku
i Katedra za energetiku
Prof.dr. Dunja Martinović
Prof.dr. Ejub Džaferović
Prof.dr. Ejub Džaferović
i Katedra za energetiku
Prof.dr. Ejub Džaferović
Procesno, energetsko
okolinsko inžinjerstvo
Procesno, energetsko
okolinsko inžinjerstvo
Procesno, energetsko
okolinsko inžinjerstvo
Procesno, energetsko
okolinsko inžinjerstvo
Procesno, energetsko
okolinsko inžinjerstvo
Procesno, energetsko
okolinsko inžinjerstvo
i Katedra
tehniku
i Katedra
tehniku
i Katedra
tehniku
i Katedra
tehniku
za
procesnu Prof.dr. Ejub Džaferović
za
procesnu Prof.dr. Ejub Džaferović
za
procesnu Prof.dr. Ejub Džaferović
za
procesnu Prof.dr. Ejub Džaferović
R.br.
TEMA ZAVRŠNOG RADA
46. „Modeliranje
koncentracije
deficita
otopljenog kisika u rijeci sa analizom greški“
47. „Izbor optimalnog oblika difuzora (usisne
cijevi) na hidroenergetskom postrojenju“
48. „Hidraulički udar“
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
NAUČNA OBLAST
Procesno, energetsko
okolinsko inžinjerstvo
Procesno, energetsko
okolinsko inžinjerstvo
Procesno, energetsko
okolinsko inžinjerstvo
„Izbor otpimalne vrste turbine za jednu malu Procesno, energetsko
hidroelektranu sa srednjim vrijednostima okolinsko inžinjerstvo
protoka i pada vode“
„Sistemi za akumulaciju toplote pri niskim Procesno, energetsko
temperaturama zasnovani na korištenju PCM okolinsko inžinjerstvo
materijala“
„Numerička simulacija razvoja i kretanja Procesno, energetsko
okolinsko inžinjerstvo
tečnog filma niz kosu ploču“
„Uticaj čvrstih čestica na polje brzina u stru- Procesno, energetsko
janju fluida izmedju dva koncentrična okolinsko inžinjerstvo
cilindra“
„Uticaj oblika tijela na otpor i druge Procesno, energetsko
karakteristične strujne veličine pri vanjskom i okolinsko inžinjerstvo
unutrašnjem strujanju“
Procesno, energetsko
„Ekmanov sloj“
okolinsko inžinjerstvo
„Numerička simulacija pnaumatskog trans- Procesno, energetsko
okolinsko inžinjerstvo
porta u vodoravnim cijevima“
„Izrada algoritma za projektovanje ciklona Procesno, energetsko
okolinsko inžinjerstvo
Muschelknautzovom metodom“
„Dimenzioniranje i optimiranje geometrijskih Procesno, energetsko
okolinsko inžinjerstvo
karakteristika injektora“
KATEDRA
i Katedra
za
procesnu
tehniku
i Katedra
za
procesnu
tehniku
i Katedra
za
procesnu
tehniku
i Katedra
za
procesnu
tehniku
MENTOR / I
Prof.dr. Rajfa Musemić
Doc.dr. Muris Torlak
Doc.dr. Muris Torlak
Doc.dr. Muris Torlak
i Katedra
tehniku
za
procesnu Doc.dr. Muris Torlak
i Katedra
tehniku
i Katedra
tehniku
za
procesnu Doc.dr. Muris Torlak
za
procesnu Doc.dr. Muris Torlak
i Katedra
tehniku
za
procesnu Doc.dr. Muris Torlak
i Katedra
tehniku
i Katedra
tehniku
i Katedra
tehniku
i Katedra
tehniku
za
procesnu Doc.dr. Damir
Kahrimanović
procesnu Doc.dr. Damir
Kahrimanović
procesnu Doc.dr. Damir
Kahrimanović
procesnu Doc.dr. Damir
Kahrimanović
za
za
za
R.br.
TEMA ZAVRŠNOG RADA
58. „Primjena kinetičke teorije gasa na kretanje
čvrstih čestica“
59. „Identifikacija mogućnosti za procesna poboljšanja u pravcu resursne efikasnosti“
60. „Uticaj MHE projektiranih u nizu na okoliš“
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
NAUČNA OBLAST
Procesno, energetsko
okolinsko inžinjerstvo
Procesno, energetsko
okolinsko inžinjerstvo
Procesno, energetsko
okolinsko inžinjerstvo
„Razvoj sistema upravljanja otpadom baziran Procesno, energetsko
na konceptu prevencije i minimizacije otpada okolinsko inžinjerstvo
na mjestu nastanka na primjeru Općine XX“
„Identifikacija mogućnosti za procesna Procesno, energetsko
poboljšanja u pravcu resursne efikasnosti u okolinsko inžinjerstvo
mljekarskoj industriji“
„Komparativna analiza metodologija prora- Procesno, energetsko
čuna cijene vode, sa primjerom u vodovodu okolinsko inžinjerstvo
XXX“
„Korištenje energije otpadnih voda za Energetika opšta
grijanje pomoću toplotnih pumpi“
„Efikasnost korištenja geotermalne energije Energetika opšta
za grijanje komercijalnih zgrada“
„Održivost distribucijskih kogenerativnih Energetika opšta
postrojenja na biomasu“
„Procjena okolinskih šteta pri proizvodnji Energetika opšta
energije“
„Efekti uključivanja Bosne i Hercegovine u Energetika opšta
mehanizam podjele potencijala obnovljivih
izvora energije“
KATEDRA
i Katedra
za
procesnu
tehniku
i Katedra
za
procesnu
tehniku
i Katedra
za
procesnu
tehniku
i Katedra
za
procesnu
tehniku
MENTOR / I
Doc.dr. Damir
Kahrimanović
Doc.dr. Sanda MidžićKurtagić
Doc.dr. Sanda MidžićKurtagić
Doc.dr. Sanda MidžićKurtagić
i Katedra
tehniku
za
procesnu Doc.dr. Sanda MidžićKurtagić
i Katedra
tehniku
za
procesnu Prof.dr. Branko Vučijak
Katedra
tehniku
Katedra
tehniku
Katedra
tehniku
Katedra
tehniku
Katedra
tehniku
za
procesnu Doc.dr. Azrudin Husika
za
procesnu Doc.dr. Azrudin Husika
za
procesnu Doc.dr. Azrudin Husika
za
procesnu Doc.dr. Azrudin Husika
za
procesnu Doc.dr. Azrudin Husika
R.br.
TEMA ZAVRŠNOG RADA
69. „Transient analysis and simulation of heat
exchanger in operating conditions by using
Modelica Buildings library“
70. „Mogućnosti
kombinovane
proizvodnje
toplotne i električne energije na biomasu sa
idejnim rješenjem za Kladanj“
71. „Projektovanje
tehnologije
metodama
plastičnog deformiranja“
72. „Primjena metode deformacionog rada na
analizu procesa istosmjernog istiskivanja“
73. „Numerička simulacija procesa kovanja
primjenom softverskog paketa DEFORM“
74. „Istraživanje uticaja navojnih elemenata
ekstrudera za topljenje i miješanje primjenom
SPH metode“
75. „Implementacija sistema upravljanja kvalitetom prema standardima serije ISO 9000 u
kompaniji za proizvodnju namještaja“
76. „Razrada i uvodjenje sistemskih i kalibracionih procedura prema standardu ISO 17025 u
laboratorijama za proizvodnu metrologiju“
77. „Analiza krutosti tijela krivajnih presa
primjenom metode konačnih elemenata“
78. „Primjena mobilnih robota za transport
dijelova“
79. „Upravljanje elektropneumatskim sistemima
pomoću S7-200“
NAUČNA OBLAST
Energetika opšta
KATEDRA
MENTOR / I
Katedra
za
procesnu Doc.dr. Armin
tehniku
Teskeredžić
Energetika opšta
Katedra
tehniku
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Katedra
za
mašinski
proizvodni inžinjering
Katedra
za
mašinski
proizvodni inžinjering
Katedra
za
mašinski
proizvodni inžinjering
Katedra
za
mašinski
proizvodni inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Katedra
za
mašinski Prof.dr. Hazim Bašić
proizvodni inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Katedra
za
mašinski Prof.dr. Hazim Bašić
proizvodni inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Katedra
za
mašinski
proizvodni inžinjering
Katedra
za
mašinski
proizvodni inžinjering
Katedra
za
mašinski
proizvodni inžinjering
za
procesnu Doc.dr. Armin
Teskeredžić
Prof.dr. Suad
Hasanbegović
Prof.dr Hazim Bašić
Prof.dr. Hazim Bašić
Prof.dr. Hazim Bašić
Doc.dr. Muris Torlak
Prof.dr. Hazim Bašić
Prof.dr. Maida Čohodar
Husić
Prof.dr. Maida Čohodar
Husić
R.br.
TEMA ZAVRŠNOG RADA
80. „Off line programiranje industrijskih robota
primjenom softwarskog paketa Robot Studio“
81. „Projektovanje
obradnih
procesa
na
višeosnim CNC alatnim mašinama“
82. „Optimiranje tehnološkog postupka obrade“
83. „Ispitivanje tačnosti i funkcionalnosti alatnih
mašina za obradu rezanjem“
84. „Analiza hrapavosti površine na uzorcima
izrezanim abrazivnim mlazom vode“
85. „Primjena CO2 lasera za rezanje različitih
materijala“
86. „Rezanje plazmom čeličnog lima različitih
debljina“
87. „Stanje i trendovi izbora materijala za lake
automobilske konstrukcije“
88. „Reparaturno zavarivanje pri izgradnji i
održavanju termoenergetskih postrojenja“
89. „Primjena tehnologije MAG-STT zavarivanja za cjevovode i opremu pod pritiskom u
industriji gasa i nafte“
90. „Prilog projektovanju tehnologije tvrdog
lemljenja i optimizacija izbora dodatnog
materijala“
91. „Osobine i primjena brzoreznih alatnih
čelika“
92. „Mogućnosti
primjene
metalografskih
ispitivanja“
NAUČNA OBLAST
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
KATEDRA
Katedra
za
mašinski
proizvodni inžinjering
Katedra
za
mašinski
proizvodni inžinjering
Katedra
za
mašinski
proizvodni inžinjering
Katedra
za
mašinski
proizvodni inžinjering
Katedra
za
mašinski
proizvodni inžinjering
Katedra
za
mašinski
proizvodni inžinjering
Katedra
za
mašinski
proizvodni inžinjering
Katedra
za
mašinski
proizvodni inžinjering
Katedra
za
mašinski
proizvodni inžinjering
Katedra
za
mašinski
proizvodni inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Katedra
za
mašinski Doc.dr. Ismar Hajro
proizvodni inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Katedra
za
mašinski Doc.dr. Damir Hodžić
proizvodni inžinjering
Katedra
za
mašinski Doc.dr. Damir Hodžić
proizvodni inžinjering
MENTOR / I
Prof.dr. Maida Čohodar
Husić
Doc.dr. Ahmet Čekić
Doc.dr. Ahmet Čekić
Doc.dr. Ahmet Čekić
Doc.dr. Đerzija Begić –
Hajdarević
Doc.dr. Đerzija Begić –
Hajdarević
Doc.dr. Đerzija Begić –
Hajdarević
Doc.dr. Ismar Hajro
Doc.dr. Ismar Hajro
Doc.dr. Damir Hodžić
Doc.dr. Ismar Hajro
R.br.
TEMA ZAVRŠNOG RADA
93. „Osobine i primjena kompozitnih materijala“
NAUČNA OBLAST
Mašinski proizvodni
inžinjering
artiljerijska Odbrambene tehnologije
94. „Visoko eksplozivna (HE)
municija sa raketnim motorom“
95. „Nove tendencije u razvoju osvjetljavajuće
artiljerijske municije“
96. „Novi materijali i metode testiranja u
proizvodnji napredne HE minobacačke
municije“
97. „Poboljšanju performansi protiv oklopne
HEAT municije kalibra 100 mm“
98. „Protiv oklopne APDSFS municije kalibra
125 mm“
99. „Poboljšanje dometa artiljerijskog raketnog
projektila 122 mm, M-21OF, za višecijevni
lanser raketa BM-21“
100. „Mogućnost izmjene sistema punjenja
municije 122 mm, OF-462, za haubicu 122
mm D-30“
101. „Analiza debljine uljnog filma i raspodjele
pritiska za režim elasto hidrodinamičkog
podmazivanja linijskog kontakta“
102. „Modeliranje i simulacija rada alata za operacije probijanja i odsijecanja na unutrašnjem
limu prednjih vrata VW Golfa 7+“
103. „Projektovanje
kolica
voznog
vitla
jednogredne mosne dizalice“
Odbrambene tehnologije
Odbrambene tehnologije
Odbrambene tehnologije
Odbrambene tehnologije
Odbrambene tehnologije
KATEDRA
Katedra
za
mašinski
proizvodni inžinjering
Katedra za odbrambene
tehnologije
Katedra za odbrambene
tehnologije
Katedra za odbrambene
tehnologije
MENTOR / I
Doc.dr. Damir Hodžić
Prof.dr. Berko Zečević
Doc.dr. Jasmin Terzić
Prof.dr. Berko Zečević
Prof.dr. Berko Zečević
Katedra za odbrambene Prof.dr. Berko Zečević
tehnologije
Katedra za odbrambene Prof.dr. Berko Zečević
tehnologije
Katedra za odbrambene Doc.dr. Jasmin Terzić
tehnologije
Odbrambene tehnologije
Katedra za odbrambene Doc.dr. Jasmin Terzić
tehnologije
Opšte mašinstvo
Katedra
za
konstrukcije
mašinske Prof.dr. Adil Muminović
Opšte mašinstvo
Katedra
za
konstrukcije
mašinske Prof.dr. Adil Muminović
Opšte mašinstvo
Katedra
za
konstrukcije
mašinske Prof.dr. Mirsad Čolić
R.br.
TEMA ZAVRŠNOG RADA
104. „Projektovanje
žičare
pretpostavljene
namjene, kapaciteta i trase“
105. „Razvoj CAD modela i strukturna analiza
uredjaja za spoljnu fiksaciju kosti od
kompozitnih materijala“
106. „Razvoj računarskog sistema za analizu
faktora koncentracije napona“
107. „Dinamika, modeliranje i upravljanje sistema
simulacije letjelice“
108. „Energija loma keramičkih materijala i
odgovarajući uticajni parametri“
109. „Uticaj radijusa korijena pukotine na lomnu
žilavost kod keramičkih materijala“
NAUČNA OBLAST
Opšte mašinstvo
Opšte mašinstvo
Opšte mašinstvo
Mehanika
krutog
deformabilng tijela
Mehanika
krutog
deformabilng tijela
Mehanika
krutog
deformabilng tijela
KATEDRA
MENTOR / I
Katedra
za
mašinske Prof.dr. Mirsad Čolić
konstrukcije
Katedra
za
mašinske Doc.dr. Elmedin Mešić
konstrukcije
Katedra
za
mašinske Prof.dr. Nedžad Repčić
konstrukcije
i Katedra za mehaniku
Elvedin Kljuno
i Katedra za mehaniku
Marin Petrović
i Katedra za mehaniku
Marin Petrović
Student bira temu završnog rada nakon završetka prvog semestra drugog (II) ciklusa studija, a najkasnije do posljednjeg semestra nastave drugog
ciklusa studija.
Izabranu temu student pismeno prijavljuje putem formulara 1 i formulara 2, koji se mogu dobiti u Studentskoj službi i na web stranici Fakulteta.
Nastavnici koji učestvuju u realizaciji nastave na drugom ciklusu studija obavezni su najkasnije do početka zadnjeg semestra studija, predložiti
Nastavno naučnom vijeću jedan ili više naslova tema za izradu završnog rada sa odgovarajućim obrazloženjem, pa se ovaj spisak naslova tema
može dopuniti.
Oglas objaviti na web stranici Fakulteta.
Objavljivanjem ovog Oglasa stavlja se van snage prošli oglas.
DEKAN
MAŠINSKOG FAKULTETA SARAJEVO
Prof.dr. Ejub Džaferović
Download

MA[INSKI FAKULTET SARAJEVO