UNIVERZITET U SARAJEVU
MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO
Broj: 06-VL-1751/11
Sarajevo, 14.07.2011.
U skladu sa članom 21. Pravila studiranja za drugi (II) ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu i Odluke Nastavno naučnog vijeća, daje se
O G L A S
Studentima drugog (II) ciklusa studija stavljaju se na raspolaganje odabir tema završnog rad i mentora, i to kako slijedi:
R.br.
TEMA ZAVRŠNOG RADA
1. „Analiza gasodinamičkih procesa u usisnom
kolektoru motora SUS i njihov uticaj na
punjenje motora zrakom“
2. „Izbor realnog modela za proračun toplotnih
gubitaka u cilindru motora SUS“
3. „Uticaj modela karakteristike oslobadjanja
toplote na parametre motora SUS“
4. „Uticaj faza i vremena razvoda na
volumetrijski stepen punjenja motora SUS i
efikasnost iskorištenja goriva“
5. „Razvoj modela transmisije motornih vozila“
6. „Uporedna
analiza
različitih
metoda
proračuna torzione krutosti koljena radilice
motora“
NAUČNA OBLAST
Motori i vozila
KATEDRA
Katedra za motore i vozila
MENTOR / I
Prof.dr. Ivan Filipović
Doc.dr. Dževad Bibić
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Prof.dr. Ivan Filipović
Doc.dr. Dževad Bibić
Doc.dr. Dževad Bibić
Prof.dr. Ivan Filipović
Doc.dr. Dževad Bibić
Prof.dr. Ivan Filipović
Motori i vozila
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Katedra za motore i vozila
Doc.dr. Boran Pikula
Prof.dr. Ivan Filipović
Prof.dr. Dževad Bibić
R.br.
TEMA ZAVRŠNOG RADA
7. „Izbor modela za proračun perioda
zakašnjenja
zapalenja
(pritajenog
sagorijevanja) i njihov uticaj na proračun
parametara motora“
8. „Izrada modela za izbor turbokompresora i
definisanje
sprege
motor
SUS
–
turbokompresor“
9. „Razvoj univerzalnog modela za proračun
torzionih oscilacija motora SUS neovisno o
broju elemenata sistema“
10. „Analiza gasodinamičkih procesa u usisnom
kolektoru motora SUS i njihov uticaj
punjenje motora zrakom“
11. „Izbor realnog modela za proračun toplotnih
gubitaka u cilindru motora SUS“
12. „Uticaj modela karakteristike oslobadjanja
toplote na parametre motora SUS“
13. „Uticaj faza i vremena razvoda na
volumetrijski stepen punjenja motora SUS i
efikasnost iskorištenja goriva“
14. „Mogućnosti povećanja sile potiska prema tlu
kod vozila visokih performansi“
15. „Uloga sistema elastičnog oslanjanja i sistema
upravljanja u dinamici kretanja vozila“
16. „Razvoj modela transmisije motornih vozila“
NAUČNA OBLAST
Motori i vozila
KATEDRA
Katedra za motore i vozila
MENTOR / I
Prof.dr. Dževad Bibić
Prof.dr. Ivan Filipović
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Prof.dr. Ivan Filipović
Prof.dr. Dževad Bibić
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Prof.dr. Dževad Bibić
Prof.dr. Ivan Filipović
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Prof.dr. Ivan Filipović
Prof.dr. Dževad Bibić
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Prof.dr. Ivan Filipović
Prof.dr. Dževad Bibić
Prof.dr. Dževad Bibić
Prof.dr. Ivan Filipović
Prof.dr. Dževad Bibić
Prof.dr. Ivan Filipović
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Prof.dr. Boran Pikula
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Prof.dr. Boran Pikula
Motori i vozila
Katedra za motore i vozila
Prof.dr. Boran Pikula
R.br.
TEMA ZAVRŠNOG RADA
17. „Dizajn radnog mjesta radnika koji radi u
Tvornici duhana Sarajevo na poslovima
pripreme i odlaganja filtera u funkciji
biomehaničkog opterećenja
18. „Transfer tehnologija na bazi inovativnog
menadžmenta i mašinskog inžinjeringa“
19. „Izbor tipa i utvrdjivanje broja transportnih
sredstava cikličnog djelovanja u proizvodnom
sistemu“
20. „Izbor i reimenovanje top menadžera“
21.
22.
23.
24.
25.
26.
NAUČNA OBLAST
KATEDRA
MENTOR / I
Industrijski inžinjering i Katedra za industrijsko Prof.dr. Fikret Veljović
menadžment
inžinjerstvo i menadžment
Industrijski inžinjering i Katedra za industrijsko Doc.dr. Muhamed
menadžment
inžinjerstvo i menadžment Mehmedović
Industrijski inžinjering i Katedra za industrijsko Doc.dr. Alan Topčić
menadžment
inžinjerstvo i menadžment
Industrijski inžinjering i Katedra za industrijsko
menadžment
inžinjerstvo i menadžment
„Minimiziranje vodnog otiska administracije Industrijski inžinjering i Katedra za industrijsko
menadžment
inžinjerstvo i menadžment
Mašinskog fakulteta u Sarajevu“
„Dizajn radnog mjesta radnika koji radi u Industrijski inžinjering i Katedra za industrijsko
inžinjerstvo i menadžment
Tvornici duhana Sarajevo na poslovima menadžment
pripreme i odlaganja filtera u funkciji
biomehaničkog opterećenja“
„Uticaj vibracija na produktivnost i zdravlje Industrijski inžinjering i Katedra za industrijsko
inžinjerstvo i menadžment
radnika na stroju „istresna rešetka“ i Livnici menadžment
Ilijaš“
„Analiza efikasnosti primjene MILP modela Industrijski inžinjering i Katedra za industrijsko
inžinjerstvo i menadžment
za terminiranje proizvodnje za slučaj menadžment
prekidnog tipa proizvodnog procesa“
„Razvoj optimizacionog modela ciljnog Industrijski inžinjering i Katedra za industrijsko
menadžment
inžinjerstvo i menadžment
programiranja u planiranju ishrane“
„Transfer tehnologija na bazi inovativnog Industrijski inžinjering i Katedra za industrijsko
menadžment
inžinjerstvo i menadžment
menadžmenta i mašinskog inžinjeringa“
Prof.dr. Aziz Šunje
Doc.dr. Branko Vučijak
Prof.dr. Fikret Veljović
Prof.dr. Fikret Veljović
Prof.dr. Izet Bijelonja
Prof.dr. Mugdim Pašić
Doc.dr. Muhamed
Mehmedović
R.br.
TEMA ZAVRŠNOG RADA
27. „Upravljanje tehnološkim procesima u
preduzeću“
28. „Mjerenje tržišne orijentacije industrijskih
kompanija“
29. „Proračun zamajca ravnog mehanizma“
30. „Hvatački uredjaj sa ekscentrom: dizajn,
analiza i testiranje“
31. „Analiza krutosti sistema za spoljašnju
fiksaciju prijeloma kosti“
32. „Razvoj parametriziranog 3D geometrijskog
modela sistema za spoljašnju fiksaciju
prijeloma kosti“
33. „Analiza debljine uljnog filma i raspodjele
pritiska za režim elasto hidrodinamičkog
podmazivanja linijskog kontakta“
34. „Naponska analiza zavarenih spojeva na
posudama pod pritiskom“
35. „Glavni nosač dvogredne mosne dizalice:
oblikovanje i analiza naprezanja“
36. „Projektovanje
kliješta
za
zahvatanje
komadnih tereta“
37. „Oblikovanje poprečnog presjeka punog
limenog
nosača
I-presjeka
u
cilju
obezbjedjenja minimalne mase nosača“
38. „Projektovanje
kolica
voznog
vitla
jednogredne mosne dizalice“
39. „Projektovanje kolica voznog vitla dvogredne
mosne dizalice“
NAUČNA OBLAST
KATEDRA
Industrijski inžinjering i Katedra za industrijsko
menadžment
inžinjerstvo i menadžment
Industrijski inžinjering i Katedra za industrijsko
menadžment
inžinjerstvo i menadžment
Predmet: Mehanizmi
Katedra za mehaniku
Opće mašinstvo
Katedra
za
mašinske
konstrukcije
Opće mašinstvo
Katedra
za
mašinske
konstrukcije
Opće mašinstvo
Katedra
za
mašinske
konstrukcije
MENTOR / I
Doc.dr. Muhamed
Mehmedović
Prof.dr. Nenad Brkić
Prof.dr. Avdo Voloder
Doc.dr. Mirsad Čolić
Prof.dr. Adil Muminović
Prof.dr. Adil Muminović
Opće mašinstvo
Katedra
za
konstrukcije
mašinske Prof.dr. Adil Muminović
Opće mašinstvo
Katedra
za
konstrukcije
Katedra
za
konstrukcije
Katedra
za
konstrukcije
Katedra
za
konstrukcije
mašinske Prof.dr. Adil Muminović
Doc.dr. Mirsad Čolić
mašinske Doc.dr. Mirsad Čolić
Katedra
za
konstrukcije
Katedra
za
konstrukcije
mašinske Doc.dr. Mirsad Čolić
Opće mašinstvo
Opće mašinstvo
Opće mašinstvo
Opće mašinstvo
Opće mašinstvo
mašinske Doc.dr. Mirsad Čolić
mašinske Doc.dr. Mirsad Čolić
mašinske Doc.dr. Mirsad Čolić
R.br.
TEMA ZAVRŠNOG RADA
40. „Termički modifikovano drvo“
NAUČNA OBLAST
Tehnologije obrade drveta
41. „Upravljanje kvalitetom u drvnoj industriji Tehnologije obrade drveta
na primjeru proizvodnje stolica“
KATEDRA
MENTOR / I
Katedra za primarnu i Doc.dr. Nikola Vukas
finalnu obradu drveta
Prof.dr. Izet Horman
Katedra za primarnu i Doc.dr. Štefo Šorn
finalnu obradu drveta
42. „Komparativno
istraživanje
fizičkomehaničkih osobina LVL-a na bazi furnira
smreke i smreke i bukve“
43. „Upravljanje kvalitetom u drvnoj industriji –
Proizvodnja kompozitnih materijala na bazi
masivnog drveta“
44. „Nanotehnologija
i
nanomaterijali
za
površinsku obradu“
45. „Termički modifikovano drvo“
Tehnologije obrade drveta
Katedra za primarnu i Prof.dr. Izet Horman
finalnu obradu drveta
Tehnologije obrade drveta
Katedra za primarnu i Doc.dr. Štefo Šorn
finalnu obradu drveta
Tehnologije obrade drveta
46. „Uticaj promjene vlažnosti zraka na čvrstoću
lijepljenja masivnog drveta“
47. „Uticajni faktori na kvalitet lijepljenja
furnira u prozvodnji namještaja“
48. „Uticaj režima obrade blanjanjem i
brušenjem na kvalitet obradjene površine
masivnog jelovog drveta“
49. „Optimizacija izrade grubih elemenata za
kompozite od masivnog drveta“
50. „Energetski i okolinski aspekti spaljivanja
krutog otpada u industrijskim generatorima
pare“
Tehnologije obrade drveta
Katedra za primarnu
finalnu obradu drveta
Katedra za primarnu
finalnu obradu drveta
Katedra za primarnu
finalnu obradu drveta
Katedra za primarnu
finalnu obradu drveta
Katedra za primarnu
finalnu obradu drveta
Tehnologije obrade drveta
Tehnologije obrade drveta
Tehnologije obrade drveta
Tehnologije obrade drveta
Energetika opća
i Doc.dr. Nikola Vukas
Prof.dr. Izet Horman
i Prof.dr. Izet Horman
Doc.dr. Nikola Vukas
i Doc.dr. Murčo Obućina
i Doc.dr. Murčo Obućina
i Doc.dr. Nedim Škaljić
Katedra za primarnu i Doc.dr. Nedim Škaljić
finalnu obradu drveta
Katedra za energetiku
Prof.dr. Izet Alić
R.br.
TEMA ZAVRŠNOG RADA
51. „Alati za procjenu rada novih energetskih
tehnologija“
52. „Mogućnosti kosagorijevanja uglja i drvne
biomase u termoelektranama BiH, analiza na
primjeru TE Kakanj“
53. „Izbor optimalnog pritiska medjupregrijanja
u termoelektranama“
54. „Mogućnosti
sagorijevanja
biomase
primjenom kogenerativnih postrojenja“
55. „Razvojni aspekti korištenja obnovljivih
izvora energije u urbanoj sredini“
56. „Tehničko-tehnološki aspekti korištenja bio
mase za grijanje u urbanoj sredini“
57. „Alati za procjenu rada novih energetskih
tehnologija“
58. „Tehno-ekonomska analiza promjene toplotne
pumpe“
59. „Solarni
sistemi
hladjenja
vazduha
odvlaživanjem – Solar desiccant cooling“
60. „Komparativna analiza konvencionalnog i
nisko-energetskog načina gradnje objekata sa
aspekta potrošnje energije“
61. „Izbor optimalnog pritiska medjupregrijanja
u termoelektranama“
62. „Analiza
eksperimentalnih
rezultata
primjenom regresije“
63. „Analiza
eksperimentalnih
rezultata
primjenom faktorijalnih eksperimenata“
NAUČNA OBLAST
Energetika opća
KATEDRA
Katedra za energetiku
MENTOR / I
Doc.dr. Sandira Eljšan
Energetika opća
Katedra za energetiku
Prof.dr. Izet Smajević
Energetika opća
Katedra za energetiku
Prof.dr. Rasim Bajramović
Energetika opća
Katedra za energetiku
Doc.dr. Fajik Begić
Energetika opća
Katedra za energetiku
Prof.dr. Ejub Džaferović
Energetika opća
Katedra za energetiku
Prof.dr. Ejub Džaferović
Energetika opća
Katedra za energetiku
Prof.dr. Sandira Eljšan
Energetika opća
Katedra za energetiku
Energetika opća
Katedra za energetiku
Energetika opća
Katedra za energetiku
Energetika opća
Katedra za energetiku
Energetika opća
Katedra za energetiku
Energetika opća
Katedra za energetiku
Prof.dr. Dunja Martinović
Mr. Haris Lulić
Prof.dr. Dunja Martinović
Mr. Haris Lulić
Prof.dr. Dunja Martinović
Mr. Haris Lulić
Asiss. Sandra Martinović
Prof.dr. Dunja Martinović
Prof.dr. Rasim Bajramović
Prof.dr. Ejub Džaferović
Prof.dr. Rasim Bajramović
Prof.dr. Ejub Džaferović
Prof.dr. Rasim Bajramović
R.br.
TEMA ZAVRŠNOG RADA
NAUČNA OBLAST
64. „Sistemi podnog i radijatorskog grijanja – Energetika opća
komparativna analiza“
65. „Razvoj metode za procjenu reda tačnosti Energetika opća
diskretnih aproksimacija gradijenta zavisne
varijable na realnim numeričnim mrežama“
66. „Procjena
utjecaja
na
okoliš
malih Energetika opća
hidroelektrana“
67. „Pregled potrošnje energije u industriji
mlijeka i mliječnih prozvoda Sarajevo“
68. „Efikasnost korištenja energije u Kantonu
Sarajevo u sektoru stambenih zgrada“
69. „Pokazatelji efektivnosti korištenja energije u
Kantonu Sarajevo u sektoru stambenih
zgrada“
70. „Energetski i okolinski aspekti spaljivanja
krutog otpada u industrijskim generatorima
pare“
71. „Mogućnosti kosagorijevanja uglja i drvne
biomase u termoelektranama BiH, analiza na
primjeru TE Kakanj“
72. „Mogućnosti
sagorijevanja
biomase
primjenom kogenerativnih postrojenja“
73. „Mogućnost korištenja rashladnog tornja za
proizvodnju električne i/ili toplinske energije“
74. „Primjena standarda IEC za istraživanje
vjetroenergije
i
izbor
i
testiranje
vjetrogeneratora“
KATEDRA
Katedra za energetiku
Katedra za energetiku
MENTOR / I
Prof.dr. Dunja Martinović
Mr. Haris Lulić
Prof.dr. Samir Muzaferija
Katedra za energetiku
Prof.dr. Ejub Džaferović
Energetika opća
Katedra za energetiku
Prof.dr. Sandira Eljšan
Energetika opća
Katedra za energetiku
Prof.dr. Dunja Martinović
Energetika opća
Katedra za energetiku
Prof.dr. Dunja Martinović
Procesno-energetsko
mašinstvo
Katedra za energetiku
Prof.dr. Izet Alić
Procesno-energetsko
mašinstvo
Katedra za energetiku
Prof.dr. Izet Smajević
Procesno-energetsko
mašinstvo
Procesno-energetsko
mašinstvo
Procesno-energetsko
mašinstvo
Katedra za energetiku
Prof.dr. Fajik Begić
Katedra za energetiku
Prof.dr. Fajik Begić
Katedra za energetiku
Prof.dr. Fajik Begić
R.br.
TEMA ZAVRŠNOG RADA
75. „Sagorjevanje biomase za proizvodnju
električne i toplinske energije“
76. „Analitički metod za mjerenje održivosti
energetskih sistema u urbanim sredinama“
77. „Sagorijevanje ugljeva niske kalorične moći i
promjenljivog
mineralnog
sastava
u
energetskim
generatorima
pare
s
nadkritičnim parametrima“
78. „Osnovni
parametri
i
karakteristike
stepenastog sagorijevanja sprašenog goriva“
79. „Uticaj količine OFA zraka na emisiju Nox
pri sagorijevanju sprašenog goriva“
80. „Identifikacija mogućnosti za procesna
poboljšanja u pravcu resursne efikasnosti“
81. „Revitalizacija
rashladnih
sistema
termoenergetskih postrojenja“
82. „Komparativna
analiza
metodologija
proračuna cijene vode, sa primjerom u
vodovodu XXX“
83. „Analiza vodnog otiska firme XXX“
NAUČNA OBLAST
Procesno-energetsko
mašinstvo
Procesno-energetsko
mašinstvo
Procesno-energetsko
mašinstvo
KATEDRA
Katedra za energetiku
MENTOR / I
Prof.dr. Fajik Begić
Katedra za energetiku
Prof.dr. Fajik Begić
Katedra za energetiku
Prof.dr. Fajik Begić
Procesno-energetsko
mašinstvo
Procesno-energetsko
mašinstvo
Procesno-energetsko
mašinstvo
Procesno-energetsko
mašinstvo
Procesno-energetsko
mašinstvo
Katedra za energetiku
Prof.dr. Izet Smajević
Katedra za energetiku
Prof.dr. Izet Smajević
Katedra za energetiku
Prof.dr. Ejub Džaferović
Katedra za energetiku
Prof.dr. Izet Alić
Katedra za energetiku
Doc.dr. Branko Vučijak
Katedra za energetiku
Doc.dr. Branko Vučijak
Procesno-energetsko
mašinstvo
84. „Istraživanje indikatora energijske održivosti Opšta
energetika
i
procesno-energetsko
i sigurnosti i BiH“
mašinstvo
85. „Automatizacija rada tlačnih posuda u Energetsko
procesni
aparati
pneumatskom transportu“
86. „Odredjivanje koeficijenta trenja kod Energetsko
procesni
aparati
pneumatskog transporta“
Katedra za energetiku
Katedra
tehniku
Katedra
tehniku
za
procesnu Prof.dr. Ejub Džaferović
za
procesnu Prof.dr. Ejub Džaferović
R.br.
TEMA ZAVRŠNOG RADA
87. „Razrada postupka proračuna pneumatskog
elevatora“
88. „Modeli erozije cjevovoda pri pneumatskom
transportu“
89. „Modeliranje
koncentracije
deficita
otopljenog kisika u rijeci sa analizom greške“
90. „Optimiranje parametara obrade pri čeonom
glodanju analizom hrapavosti obradjene
površine“
91. „Strukturiranje CNC programa za izradak
koji je predstavljen u programu CATIA“
92. Rezanje metala CO2 laserom uz upotrebu O2
kao pomoćnog gasa“
93. „Projektovanje stojećeg rezervoara za
uskladištenje zapaljivih tečnosti“
94. „Ispitivanje tehno-ekonomskih karakteristika
zavarivanja punjenom žicom“
95. „Reparaturno zavarivanje pri izgradnji i
održavanju
velikih
termoenergetskih
postojenja“
96. „Programiranje rada mobilnih robota“
NAUČNA OBLAST
Energetsko
procesni
aparati
Energetsko
procesni
aparati
Procesno-energetsko
mašinstvo
Mašinski proizvodni
inžinjering
KATEDRA
Katedra
za
procesnu
tehniku
Katedra
za
procesnu
tehniku
Katedra
za
procesnu
tehniku
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
MENTOR / I
Prof.dr. Ejub Džaferović
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Prof.dr. Malik Kulenović
Mašinski proizvodni
inžinjering
97. „Projektovanje i upravljanje elektropneumat- Mašinski proizvodni
inžinjering
skih sistema“
98. „Modeliranje i simulacija robotskog sistema“ Mašinski proizvodni
inžinjering
99. „Alati i metode za upravljanje kvalitetom“
Mašinski proizvodni
inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Prof.dr. Maida Čohodar
Prof.dr. Ejub Džaferović
Prof.dr. Rajfa Musemić
Prof.dr. Malik Kulenović
Prof.dr. Malik Kulenović
Prof.dr. Omer Pašić
Prof.dr. Omer Pašić
Prof.dr. Omer Pašić
Prof.dr. Maida Čohodar
Prof.dr. Maida Čohodar
Prof.dr. Nermina
Zaimović-Uzunović
R.br.
TEMA ZAVRŠNOG RADA
100. „Sistem upravljanja kvalitetom u malim i
srednjim preduzećima (MSP) metalskog
kompleksa“
101. „Analiza krutosti tijela krivajnih presa
primjenom metode konačnih elemenata“
102. „Razrada
kalibracionih
procedura
i
uvodjenje sistemskih procedura prema
standardu ISO 17025 u laboratorijama za
prozvodnu metrologiju“
103. „Projektovanje
tehnologije
metodama
plastičnog deformiranja“
104. „Pregled i trendovi razvoja tehnologija
zavarivanja gasovoda“
105. „Sistematizacija havarija cjevovoda u
industriji gasa i nafte“
106. „Uspostavljanje
baze
podataka
konstrukcionih materijala“
107. „Ispitivanje geometrijske tačnosti mašina za
obradu rezanjem“
108. „Strukturiranje CNC programa za izradak
koji je predstavljen u programu CATIA“
109. „Uticaj režima obrade na hrapavost
obradjene
površine
kod
struganja
visokolegiranog čelika“
110. „CO2
rezanje
laserom
refraktorskih
materijala“
NAUČNA OBLAST
Mašinski proizvodni
inžinjering
KATEDRA
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
MENTOR / I
Prof.dr. Nermina
Zaimović-Uzunović
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Prof.dr. Hazim Bašić
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Prof.dr. Suad
Hasanbegović
Doc.dr. Ismar Hajro
Mašinski proizvodni
inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Doc.dr. Đerzija Begić
Prof.dr. Hazim Bašić
Doc.dr. Ismar Hajro
Doc.dr. Ismar Hajro
Doc.dr. Damir Hodžić
Doc.dr. Ahmed Čekić
Doc.dr. Ahmed Čekić
Prof.dr. Malik Kulenović
Doc.dr. Đerzija Begić
R.br.
TEMA ZAVRŠNOG RADA
111. „Programiranje industrijskih robota“
NAUČNA OBLAST
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
Mašinski proizvodni
inžinjering
112. „Razvoj sistema kvaliteta u laboratorijima
fakulteta za potrebe preduzeća“
113. „Istraživanje mogućnosti primjene QFD alata
u prozvodnji namještaja“
114. „Primjena metode deformacionog rada na
analizu procesa istosmjernog istiskivanja“
115. „Analiza krutosti tijela krivajnih presa
primjenom metode konačnih elemenata“
116. „Razrada
kalibracionih
procedura
i
uvodjenje sistemskih procedura prema
standardu ISO 17025 u laboratorijama za
proizvodnu metrologiju“
117. „Osobine i primjena nehrdjajućih čelika“
Mašinski proizvodni
inžinjering
118. „Ponašanje
metalnih
materijala
pri Mašinski proizvodni
inžinjering
ispitivanju na zatezanje“
119. „Efekti malih promjena geometrijskih Odbrambene tehnologije
parametara goriva za artiljerijska oružja na
razvoj površine gorenja i njihov uticaj na
odredjivanje brzine gorenja u balističkoj
bombi“
120. „Parametri eksplozivom formiranih projektila Odbrambene tehnologije
(EFP)“
121. „Forenzička balistika mjesta djelovanja HE Odbrambene tehnologije
projektila“
KATEDRA
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
Katedra za Proizvodni
mašinski inžinjering
MENTOR / I
Prof.dr. Maida Čohodar
Prof.dr. Nermina Zaimović
- Uzunović
Prof.dr. Nermina Zaimović
- Uzunović
Prof.dr. Hazim Bašić
Prof.dr. Hazim Bašić
Prof.dr. Hazim Bašić
Katedra za Proizvodni
Doc.dr. Damir Hodžić
mašinski inžinjering
Katedra za Proizvodni
Doc.dr. Damir Hodžić
mašinski inžinjering
Katedra za odbrambene Prof.dr. Berko Zečević
tehnologije
Katedra za odbrambene Prof.dr. Berko Zečević
tehnologije
Katedra za odbrambene Prof.dr. Berko Zečević
tehnologije
R.br.
TEMA ZAVRŠNOG RADA
NAUČNA OBLAST
122. „Odredjivanje
naponsko
deformacionog Odbrambene tehnologije
stanja HE projektila u cijevi oružja
analitičkim metodama i metodom numeričke
simulacije“
123. „Spoljno balistički proračun projektila 155 Odbrambene tehnologije
mm M549 primjenom modela leta 6DOF“
124. „Proračun
aerodinamičkih
koeficijenata Odbrambene tehnologije
otpora, uzgona i momenta prevrtanja
primjenom CFD za artiljerijski projektil“
KATEDRA
MENTOR / I
Katedra za odbrambene Prof.dr. Berko Zečević
tehnologije
Katedra za odbrambene Prof.dr. Berko Zečević
tehnologije
Katedra za odbrambene Prof.dr. Berko Zečević
tehnologije
Student bira temu završnog rada nakon završetka prvog semestra drugog (II) ciklusa studija, a najkasnije do početka posljednjeg semestra
nastave.
Izabranu temu student pismeno prijavljuje putem formulara 1 i formulara 2, koji se mogu dobiti u Studentskoj službi i na web stranici Fakulteta.
Nastavnici koji učestvuju u realizaciji nastave na drugom ciklusu studija obavezni su najkasnije do početka zadnjeg semestra studija, predložiti
Nastavno naučnom vijeću jedan ili više naslova tema za izradu završnog rada sa odgovarajućim obrazloženjem, pa se ovaj spisak naslova tema
može dopuniti do navedenog roka.
DEKANAT
MAŠINSKOG FAKULTETA SARAJEVO
Download

ma[inski fakultet sarajevo - KATEDRA ZA MOTORE I VOZILA