Katedra za motore i vozila
Mašinski fakultet Sarajevo
Nastavno – naučnom vijeću
Mašinskog fakulteta u Sarajevu
Sarajevo; 24.12.2013.
Predmet: Prijedlog tema završnih radova za ak. 2013/2014 godinu
Poštovani,
Shodno obavezama Katedre za motore i vozila, odnosno nastavnika Katedre, kao prilog ovom dopisu
dostavljamo prijedlog tema za završne radove u okviru drugog ciklusa studija po bolonjskom procesu
na Mašinskom fakultetu u Sarajevu. Predložene teme su proizašle iz rada osoblja Katedre, te se kao
takve, predlažu Nastavno naučnom vijeću Mašinskog fakulteta u Sarajevu kao završni radovi Katedre
za motore i vozila za školsku 2013/2014 godinu.
Predlažemo sljedeće teme završnih radova:
1. Izbor modela za računanje pobudnog dijela momenta od masa krivajnog mehanizma
2. Uporedna analiza standarda za kontrolu emisije štetnih materija u izduvnim gasovima na
području EU i ostalih regiona
3. Definisanje kinematskih i dinamičkih veličina specifičnih izvedbi krivajnih mehanizama
4. Analiza osnovnih dimenzija usisnog kolektora motora sus za rezonantne uslove strujanja
5. Analiza napona i deformacija na klipnjači motora sus
6. Električni karting – od ideje do realizacije
7. Inercijalna (naletna) kočnica kod priključnih vozila
8. Napredni modeli za simuliranje raspoloživog prianjanja u kontaktu između pneumatika i
podloge
9. Savremena električna i hibridna vozila
10. Provjera konstrukcije i pogonske čvrstoće radilice motora sus
11. Korištenje više zonskih modela pri simulaciji ciklusa motora sus
12. Tehnički aspekti homologacije vozila koja se uvoze u BiH sa Sjeverno Američkog tržišta
13. Uticaj neuravnoteženih sila i momenata krivajnog mehanizma na opterećenje motora sus
14. Analiza strujanja fluida kroz turbokompresor
15. Dinamička analiza, modeliranje i upravljanje modularnim mobilnim platformama LEGO
Sve predložene teme, s kratkim obrazloženjem, sadržajem rada i imenima mentora su date u prilogu
ovog dopisa.
S nadom da će prijedlog tema završnih radova u okviru drugog ciklusa studija školske 2013/2014
godine biti prihvaćen od strane Nastavno – naučnog vijeća, i da će potencijalni kandidati naći
interesovanje za rad na jednoj od predloženih tema završnih radova,
srdačan pozdrav
Šef Katedre
Prof. dr Ivan Filipović, dipl. ing.
Prijedlog teme završnog rada
Ak. 2013/14
Katedra za Motore i vozila
Naziv teme:
Izbor modela za računanje pobudnog dijela momenta od masa
krivajnog mehanizma
Mentor/i:
Prof.dr. Ivan Filipović/prof.Dr Dževad Bibić
Matična oblast:
Motori i vozila
Predmet i obrazloženje teme:
Proračun torzionih oscilacija kod motora sus je ejdan od najvažnijih procesa u definisanju
konstruktivnih karakteristika radilice motora. U toku procesa proračuna torzionih oscilacija kod
motora sus prvi korak je izbor fizikalnog modela sa svim ulaznim podacima. Od ulaznih podataka na
modelu posebno su važni: momenti inercije koncentrisanih masa, vanjska i unutarnja prigušenuja,
krutosti elemenata i pobude na sistemu.
Imajući u vidu matematski model za proračun torzionih oscilacija, pobuda na sistemu će se zarložiti
na pobudu od gasnih sila i pobudu od pokretnih masa krivajnog mehanizma motora. U sklopu ovog
kandidat treba da obradi:
-definiše opšti fizikalni i matematsi model sistema torzionih oscilacija radilice motora sa
pripadajućim elementima,
-izvrši detaljnu analizu pobude na sistemu, kako od gasnih sila, tako i od momenata od pokretnih
masa krivajnog mehanizma,
-posebno obradi dio dio pobudnog momenta od pokretnih dijelova krivajnog mehanizma. Napravi
detaljnu analizu različitih pristupa modeliranju ovog dijela pobudnog momenta i
-na konkretnom primjeru motora sus uporedi različite modele pobudnog momenta od pokretnih
masa krivajnog mehanizma i da preporuke o korištenju istih.
Osnovna literatura:
[1]
[2]
[3]
[4]
Filipović I.: Motori sa unutarnjim izgaranjem-dinamika i oscilacije,Mašinski fakultet Sarajevo,2007
Filipović I.: Torzione oscilacije motora sui, skripta,Mašinski fakultet Sarajevo,2012
Biezeno/Gramel: Tehnische Dynamik, Springer-Verlag Berlin,Heidelberg,New York, 1971
Milašinović A.: Uticaj translatornih masa krivajnog mehanizma na torzione oscilacije koljenastog
vratila,mag. rad,Mašinski fakultet Banja Luka,2001
[5] Blažević A.: Analiza pobude torziono oscilatornog sistema kod dizel motora,dipl.rad, Mašinski
fakultet Sarajevo,2005.
Sarajevo, 16.12.2013. g.
1/1
Prijedlog teme završnog rada
Ak. 2013/14
Katedra za Motore i vozila
Naziv teme:
Uporedna analiza standarda za kontrolu emisije štetnih materija u
izduvnim gasovima na području EU i ostalih regiona
Mentor/i:
V.prof.dr. Dževad Bibić / Prof.dr. Ivan Filipović
Matična oblast:
Motori i vozila
Predmet i obrazloženje teme:
Standardi kojima se regulira emisija štetnih materija u izduvnim gasovima u Evropi i ostalim
regionima u svijetu su različiti. Ove razlike povlače potrebu da se izvrši analiza pojedinih standarda za
emisiju, da se napravi jasna definicija razlika i sličnosti, te da se u konačnici, za rezultat rada dobije
kvalitativna usporedba tzv. emisionih standarda.
U okviru teme kandidat treba da:
1. Objasni značaj kontrole emisije štetnih materija u izduvnim gasovima cestovnih vozila.
2. Prikaže i uporedi granične vrijednosti emisije štetnih materija na području EU i ostalih regiona.
3. Prikaže i uporedi vozne cikluse za određivanje nivoa emisije štetnih materija.
4. Prikaže i uporedi referentna goriva koja se koriste tokom ispitivanja vozila.
5. Definira buduća nastojanja u ostvarivanju nižih vrijednosti emisija štetnih materija u EU i ostalim
regionima.
Osnovna literatura:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
I. Filipović: "Cestovna vozila", Mašinski fakultet Sarajevo
T. Stojičić: "Osnove eksploatacije motora sus", Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
Ž. Dobovišek, A. Černej; "Procesi sagorijevanja", Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
T. Stojičić: "Formiranje smjese i procesi sagorijevanja u motorima SUS", Mašinski fakultet
Sarajevo, Sarajevo
Želimir Dobovišek, Aleš Hribernik, Niko Samec, Filip Kokalj: "EMISIJA UGLJICNOG DIOKSIDA PRI
IZGARANJU MOTORNIH GORIVA", Goriva i Maziva 44, 109-131, 2005, Zagreb
ECE Pravilnici R15, R49, R83
US Code of Federal Regulations (CFR)
Delphi: Passenger Car Light Duty Truck Emissions Brochure 2010-2011
Sarajevo, 17.12.2013. g.
1/1
Prijedlog teme završnog rada
Ak. 2013/14
Katedra za Motore i vozila
Naziv teme:
Definisanje kinematskih i dinamičkih veličina specifičnih izvedbi
krivajnih mehanizama.
Mentor/i:
Prof. dr. Ivan Filipović/prof.Dr Dževad Bibić
Matična oblast:
Motori i vozila
Predmet i obrazloženje teme:
U sklopu konstruktivnog definisanja elemenata motora sus vrlo važno je pravilno definisati
kinematske i dinamičke karakteristike krivajnog mehanizma motora. Pored uobičajenih formi
konvencionalnih aksijalnih i dezaksijalnih krivajnih mehanizama kod motora sus se pojavljuju i
specifični krivajni mehanizmi . Jedan od specifičnih krivajni mehanizama je mehanizam sa glavnom i
pomoćnom klipnjačom. Za slučaj ovakvog krivajnog mehanizma kandidat treba da definiše za
mehanizme: V, W i zvjezda motora sljedeće:
-kinematske karakteristike krivajnih mehanizama
-inercione sile i momente od pokretnih masa krivajnih mehanizama i
-odgovarajuće momente inercije krivajnih mehanizama.
Kompletnu analizu naprijed nabrojanih parametara treba napraviti za jedan konkretne primjere.
Osnovna literatura:
[1] Filipović I.:Motori sa unutarnjim izgaranjem-dinamika i oscilacije, Mašinski fakultet Sarajevo,
2007
[2] Biezeno/Gramel:Technische Dynamik, Springer-Verlag Berlin,Heidelberg,New York,1971
Sarajevo, 17.12.2013. g.
1/1
Prijedlog teme završnog rada
Ak. 2013/14
Katedra za Motore i vozila
Naziv teme:
Analiza osnovnih dimenzija usisnog kolektora motora sus za
rezonantne uslove strujanja
Mentor/i:
Prof. dr. Ivan Filipović/prof.Dr Dževad Bibić
Matična oblast:
Motori i vozila
Predmet i obrazloženje teme:
U želji za poboljšanjem efikasnosti motora sus, poboljšanja brzinskih karakteristika ( elastičnosti
momentne karakteristike) , u posljednje vrijeme se sve više pojavljuju sistem sa varijabilnom
geometrijom usisnog kolektora. U tom kontekstu kandidat treba da obradi sljedeće:
-definiše frekventne jednačine oscilovanja za četvorocilindrične i šestocilindrične motore sus, sa
različitim kombinacijama priključaka na zbirni kolektor
-za prethodno usvojene kombinacije usisnih kolektora napraviti detaljnu analizu uticaja pojedinih
karakterističnih veličina (dužina cijevi, zapremina) na rezonantno oscilovanje .Sve zavisnosti prikazati
u funkciji brzinskog režima rada motora.
Osnovna literatura:
[1] Filipović I.: Modeliranje procesa u motorima,skripta,Mašinski fakultet Sarajevo,2013
[2] Vidjakin Ju.A, i dr.: Kolebanija i vibracii v poršnjevih kompresorah, Mašinostroenije,Moskva,1972
[3] Prelčec B.: Analiza gasodinamičkih procesa u usisnom kolektoru motora sus i njihov uticaj na
punjenje motora zrakom, zav.rad, Mašinski fakultet Sarajevo,2013
Sarajevo, 17.12.2013. g.
1/1
Prijedlog teme završnog rada
Ak. 2013/14
Katedra za Motore i vozila
Naziv teme:
Analiza napona i deformacija na klipnjači motora sus
Mentor/i:
Prof. dr Ivan Filipović/prof. dr Dževad Bibić
Matična oblast:
Motori i vozila
Predmet i obrazloženje teme:
U procesu konstruisanja klipnjače motora sus vrlo važno je tačno odrediti napone i deformacije sa
svim segmentima klipnjače , kako u području male pesnice, tijela klipnjače, tako i velike pesnice
klipnjače sa poklopcem. Posebno su interesantna mjesta u zonama velike pesnice klipnjače, gdje se
najčešće nalaze kritični naponi i deformacije.
U kontekstu ovoga kadidat treba da napravi za realne dimenzije klipnjače:
-analizu sila koje djeluju na klipnjaču,
-definiše model klipnjače sa graničnim uslovima uležištenja u maloj i velikoj pesnici,
-izvrši proračun napona i deformacija metodom konačnih elemenata , koristeći neki od komercijalnih
softvera ,
-izvrši proračun napona na klipnjači prema nekom od poznatih približnih poluempirijskih modela i
izvrši upoređenje dobivenih rezultata i da osnovne komentare i zaključke.
Osnovna literatura:
[1] Filipović I.: Motori s unutarnjim izgaranjem-dinamika i oscilacije, Mašinski fakultet Sarajevo,2007
[2] Filipović I.: Konstrukcija motora sus, skripta, Mašinski fakultet Sarajevo, 2013.
Sarajevo, 20.12.2013. g.
1/1
Prijedlog teme završnog rada
Ak. 2013/14
Katedra za Motore i vozila
Naziv teme:
Električni karting - od ideje do realizacije
Mentor/i:
V. Prof.dr. Boran Pikula
Matična oblast:
Motori i vozila
Predmet i obrazloženje teme:
Početak bavaljenja moto-sportom za svakog učesnika počinje sa kartingom, vozilom koje pokreće
mali dvotaktni benzinski motor osiguravajući zavidne dinamičke karakteristike vozila. Međitim,
korištenje ovih vozila na posebnim poligonima ili u gradskim uslovima je praćeno s velikom emisijom
buke i izduvnih gasova. Imajući u vidu sve strožije ekološke zahtijeve, došlo se na ideju da se napravi
električni karting čija bi upotreba rezultirala nultom emisijom buke i izduvnih gasova od pogonskog
agregata.
U okviru teme kandidat treba da:
1. usvoji konstrukciju postojećih rabljenih karting vozila i analizira potrebna ojačanja zbog
postavljanja baterija elektromotora i ostale elektroopreme,
2. napravi idejno rješenje prepravke u karting vozilo sa električnim pogonom,
3. u skladu s raspoloživim finansijskim sredstvima izvrši nabavku potrebnih dijelova za prepravku u
karting vozilo sa električnim pogonom.
4. da kroz nekoliko faza omogući realizaciju prepravke u električni karting.
5. da izvrši testiranje električnog karting vozila i napravi analizu dinamičkih karakteristika vozila,
potrošnje električne energije, izdrživosti baterija (autonomiju).
Osnovna literatura:
[1] Knor P.: "Dinamika motornih vozila" - skripta, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
[2] Dacić S., Trobradović M., Pikula B.: “Osnove dinamike vozila – zbirka zadataka“, Mašinski
[3]
[4]
[5]
[6]
fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2008.
Mehrdad Ehsani, Yimin Gao, Sebastien E. Gay, Ali Emadi: “Modern electric, hybrid electric
and fuel cell vehicles: fundamentals, theory, and design“, CRC Press, 2004
Mehrdad Ehsani, Yimin Gao, Ali Emadi: “Modern electric, hybrid electric, and fuel cell
vehicles: fundamentals, theory, and design, SECOND EDITION“, CRC Press, 2007
Sandeep Dhameja: “Electric vehicle battery system“, British Library Catalogue, 2001.
International Energy Agency: “Technology Roadmap – Electric and plug-in hybrid electric
vehicles“, 2010.
Sarajevo, 19.12.2013.
1/1
Prijedlog teme završnog rada
Ak. 2013/14
Katedra za Motore i vozila
Naziv teme:
Inercijalna (naletna) kočnica kod priključnih vozila
Mentor/i:
V. Prof.dr. Boran Pikula / V. Prof. dr. Dževad Bibić
Matična oblast:
Motori i vozila
Predmet i obrazloženje teme:
Značajan segment priključnih vozila kategorije O2 pripada priključnim vozilima čija je ukupna masa u
dijapazonu od 0,75 do 2,5 t gdje se predviđa obavezna primjena inercijalne (naletne) kočnice. Imajući
u vidu zakonsku regulativu koja propisuje minimalne vrijedosti koeficijenta kočenja za ostvarivanje
ispravnosti sistema kočenja takvog priključnog vozila, te problematiku ostvarivanja sile aktiviranja
(inercijalne sile) pri putnim ispitivanjima ili na tehničkom pregledu vozila, pravilno ispitivanje ovakvih
sistema predstavlja veliki izazov.
U okviru teme kandidat treba da:
1. Obradi međunarodnu i nacionalnu regulativu koja tretira inercijalnu kočnicu kod priključnih vozila.
2. Prikaže konstruktivne izvedbe inercijalne kočnice za priključna vozila
3. Definiše proceduru ispitivanja (određivanje koeficijenta kočenja) inercijalne kočnice pri obavljanju
tehničkog pregleda.
4. Ukaže na aspekte održavanja inercijalne kočnice pod priključnih vozila.
Osnovna literatura:
[1] Č. Duboka: "Tehnologije održavanja vozila", Mašinski fakultet Beograd, Beograd
[2] S. Milidrag, B. Nikolić: "Motorna vozila – Teorije pouzdanosti u funkciji održavanja motornih
vozila", Dukljanska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica
[3] ECE Pravilnik R13
[4] Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini SGBIH 6/06
[5] Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi
koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u
saobraćaju na putevima SGBIH 23/07
Sarajevo, 19.12.2013.
1/1
Prijedlog teme završnog rada
Ak. 2013/14
Katedra za Motore i vozila
Naziv teme:
Napredni modeli za simuliranje raspoloživog prianjanja u kontaktu
između pneumatika i podloge
Mentor/i:
V. Prof.dr. Boran Pikula
Matična oblast:
Motori i vozila
Predmet i obrazloženje teme:
Od samih početaka razvoja motornih vozila i simuliranja različitih uslova kretanja postojala je želja za
posjedovanjem optimalnog modela raspoloživog prianjanja u kontaktu između pneumatika i podloge.
Tokom istorije korišteni su različiti modeli koji su se bazirali na aproksimaciji eksperimentalnih
rezultata, zatim uvođenju realnih fizičkih veličina, do numeričkih metoda. Ipak, od svoje pojave pa
sve do danas, najveću pažnju privlači Brush model koji omogućava korištenje fizikalnih veličina uz
istovremeno stvaranje preduslova za dalji razvoj i unaprjeđenje.
U okviru teme kandidat treba da:
1. napravi kratku analizu svih poznatih modela za simuliranje kontakta između pneumatika i podloge,
2. posebnu pažnju posveti definisanju originalnog (klasičnog) Brush modela za čistu podužnu i čistu
bočnu silu, te rezultate simulacije verifikuje sa eksperimentalnim rezultatima,
3. na bazi klasičnog Brush modela predloži model simuliranja raspoloživog prianjanja u kontaktu
između pneumatika i podloge u slučaju istovremenog prisustva i podužne i bočne sile prilikom
kretanja vozila,
4. uzimajući u obzir realnu raspodjelu kontaktnog pritiska kako u podužnom i u poprečnom pravcu
napraviti unaprjeđeni Brush model, verificirati rezultate sa eksperimentom, te ukazati na njegov
značaj u realim uslovima simulacije kotrljanja točka,
5. izvrši analizu rezultata sa klasičnim i naprednim Brush modelom i dati preporuke za dalja
istraživanja.
Osnovna literatura:
[1] Christoph Heinermann, Theimo Kessel, Klaus Wiese, Burkhard Wies: "Advanced Brush Model",
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Journal - Tire Technology - international, 2013
Hans Pacejka: "Tyre and Vehicle Dynamics", SAE 2008
Brad Schofield: "Model-Based Vehicle Dynamics Control for Active Safety", Lund University, 2008
William and Douglas Miliken: "Race Car Vehicle Dynamics", SAE, 1995
Georg Rill: "Fahrzeugdynamik", University of Applied Sciences Regensburg, 2001
Reza Jazar: "Vehicle Dynamics - Theory and Application", Springer, 2008
Sarajevo, 19.12.2013.
1/1
Prijedlog teme završnog rada
Ak. 2013/14
Katedra za Motore i vozila
Naziv teme:
Savremena električna i hibridna vozila
Mentor/i:
V. Prof.dr. Boran Pikula
Matična oblast:
Motori i vozila
Predmet i obrazloženje teme:
Početkom 90-tih godna prošlog stoljeća je krenula inicijativa za korištenje vozila nulte emisije
zagađujućih materija u budućnosti. Zahvaljujući razvoju i primjeni novih tehnologija na motoru i
tretmanu izduvnih gasova, od tada pa sve do danas, vozila imaju sve manju i manju emisiju
zagađujućih materija u izduvnim gasovima. Međutim, postizanje nulte emisije zagađujućih materija
pri korištenju vozila se može postići samo ako se kao pogonski agregat koristi električni motor.
U okviru teme kandidat treba da:
1. u uvodnom dijelu napravi kratku analizu smanjenja emisija zagađujućih materija od motornih
vozila i ukaže na značaj primjene električnih i hibridnih vozila,
2. prikaže značaj razvoja novih konstrukcija vozila u pogledu smanjenja otpora kretanja (otpor
kotrljanja i otpor vazduha)
3. prikaže aktuelno stanje razvoja električnih pogonskih agregata, skladištenja električne energije,
transformaciju i menadžment toka električne energije, posebno kod hibridnih vozila.
4. prikaže mogućnosti punjenja baterija tokom regenerativnog kočenja i pomoću PLUG IN izvedbe
kod hibridnih vozila.
5. izvrši analizu kretanja hibridnih i električnih vozila korištenjem programskog paketa AVL Cruise.
Osnovna literatura:
[1] Journal - Electric & Hybrid Vehicles, 2009-2013
[2] Mehrdad Ehsani, Yimin Gao, Sebastien E. Gay, Ali Emadi: “Modern electric, hybrid electric
and fuel cell vehicles: fundamentals, theory, and design“, CRC Press, 2004
[3] Mehrdad Ehsani, Yimin Gao, Ali Emadi: “Modern electric, hybrid electric, and fuel cell
vehicles: fundamentals, theory, and design, SECOND EDITION“, CRC Press, 2007
[4] Sandeep Dhameja: “Electric vehicle battery system“, British Library Catalogue, 2001.
[5] International Energy Agency: “Technology Roadmap – Electric and plug-in hybrid electric
vehicles“, 2010.
Sarajevo, 19.12.2013.
1/1
Prijedlog teme završnog rada
Ak. 2013/14
Katedra za Motore i vozila
Naziv teme:
Provjera konstrukcije i pogonske čvrstoće radilice motora sus
Mentor/i:
V. prof. dr Dževad Bibić/Prof. dr Ivan Filipović
Matična oblast:
Motori i vozila
Predmet i obrazloženje teme:
Prije odobravanja nove konstrukcije motora sus za upotrebu neophodno je, između ostalog, i
računskim putem dokazati da konstrukcija radilice motora sus, kao najodgovornijeg dijela, zadovoljava
sve parametre s aspekta njene konstrukcije i pogonske čvrstoće. Pri tome se treba pridržavati
standardizovanih metoda i pozitivne inženjerske prakse.
U kontekstu ovoga kandidat treba da napravi za realne dimenzije radilice motora sus:
- literaturnu obradu u cilju identifikacije relevantnih međunarodnih i nacionalnih standarda, preporuka
i pozitivne inženjerske prakse koji se primjenjuju u zadatoj oblasti,
- izbor odgovarajuće metode i definiše proceduralne korake u njenoj realizaciji,
- proračun potrebnih parametara, koji uključuje i korištenje metode konačnih elemenata (koristeći neki
od dostupnih komercijalnih softvera), u cilju provjere konstrukcije i pogonske čvrstoće radilice motora
sus,
- kritički osvrt na dobivene rezultate proračuna i korištenu metodu.
Osnovna literatura:
[1] Filipović I.: Motori s unutarnjim izgaranjem-dinamika i oscilacije, Mašinski fakultet Sarajevo,2007
[2] Filipović I.: Konstrukcija motora sus, skripta, Mašinski fakultet Sarajevo, 2013.
[3] M53 Calculation of Crankshafts for Internal Combustion Engines, IACS Unified Requirements,
International Association ofClassification Societies, London, 2004. www.iacs.org.uk
[4] MAAS, H.; KLIER, H.: Kräfte, Momente und deren Ausgleich in der Verbrennungskraftmaschine,
SpringerVerlag, Wien-New York, 1981.
[5] HAFNER, K. E.; MAAS, H.: Torsionsschwingungen in der Verbrennungskraftmaschine,
SpringerVerlag, Wien-New York, 1985.
Sarajevo, 23.12.2013.
1/1
Prijedlog teme završnog rada
Ak. 2013/14
Katedra za Motore i vozila
Naziv teme:
Korištenje više zonskih modela pri simulaciji ciklusa motora sus
Mentor/i:
V. prof. dr Dževad Bibić/Prof. dr Ivan Filipović
Matična oblast:
Motori i vozila
Predmet i obrazloženje teme:
Zahtjevi tržišta uslovljavaju da vremenski period od postavljanja osnovne ideje do realizacije konačnog
proizvoda bude što kraći. Shodno tome, danas je nezamisliv razvoj motora sus bez korištenja
simulacionih modela koji će već u fazi projektovanja dati odgovore na pitanja vezana za konačne
energetske i ekološke performanse buduće konstrukcije motora sus. Zbog ograničenja jednozonskih
modela simulacije motora sus u pogledu predviđanja emisije izduvnih gasova motora sus, kandidatu
se daje zadatak da napravi:
- literaturnu obradu u cilju davanja pregleda postojećih više zonskih modela za simulaciju ciklusa
motora sus i područja njihove primjene,
- dvozonski model za konkretan diesel motor sa nepodijeljenim radnim prostorom,
- proračun ciklusa konkretnog diesel motora sa dvije vrste goriva (dizel i biodizel) i parametrizaciju
modela po osnovu eksperimentalnih rezultata ispitivanja, uključujući kako energetske tako i ekološke
aspekte (koristeći neki od dostupnih softvera),
- kritički osvrt na dobivene rezultate proračuna i korišteni model.
Osnovna literatura:
[1] Filipović I.: Modeliranje procesa u motoru sus - predavanja, Mašinski fakultet Sarajevo, ak.
2012/2013
[2] Pischinger R., Klell M., Sams T., Thermodynamik der Verbrennusgskraftmaschine (3 Auflage),
Springer, Wien NewYork, 2010.
[3] Merker G.P., Schwarz C., Stiesch G., Otto F., Simulating Combustion, Simulation of combustion and
pollutant formation for engine-development, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006
Sarajevo, 23.12.2013.
1/1
Prijedlog teme završnog rada
Ak. 2013/14
Katedra za Motore i vozila
Naziv teme:
Tehnički aspketi homologacije vozila koja se uvoze u BiH sa Sjeverno
Američkog tržišta
Mentor/i:
V. prof. dr Dževad Bibić/prof. dr Ivan Filipović
Matična oblast:
Motori i vozila
Predmet i obrazloženje teme:
Globalizacija i sveopšte povećanje prohodnosti ljudi i materijalnih dobara dovodi do toga da se i na
tržištu BiH pojavljuju proizvodi koji nisu iz BiH, okruženja ili čak ni iz Evrope. Zbog različitih pravnih i
tehničkih normativa na drugim kontitnentima, postoje razlike u načinu definisanja graničnih vrijednosti
i opčenito tehničkih karaktersitika pojedinih sistema, podsistema, sklopova i podsklopova i kod
motornih vozila. Shodno tome, vrlo je važno provjeriti, prije puštanja u javni saobraćaj, da li i motorna
vozila proizvedena po normativima s drugog kontinenta odgovaraju osnovnim odredbama nacionalnih
normativa, odnosno međunarodnih normativa koji se primjenjuju u BiH.
U kontekstu prethodngo pasusa kandidatu se daje zadatak da:
- napravi pregled nacionalne i međunarodne legislative koja se primjenjuje u BiH i Evropsko Zajednici,
a koja se odnosi na tehničke aspekte homologacije motornih vozila prilikom njihovog uvoza u BiH,
- napravi pregled tehničkih normativa po kojima se homologiraju motorna vozila na Sjeverno
Američkom kontinentu
- Uporedi tehničke normative važeće u BiH s normativima Sjeverno američkog kontitneta s aspekta
obavezne homologacije vozila, te kao rezultat toga ukaže na sisteme i podsisteme koji se ne mogu
prihvatiti u BiH pod homologacijom koja se provodi po odredbama homologacije Sjeverno Američkog
kontinenta
- Da prijedlog za najefikasnije i najekonomičnije izmjene na takvim vozilima kako bi se njihove tehničke
karakteristike zadovoljile tehničke normative koje važe u BiH.
Osnovna literatura:
[1] UN ECE, Vehicle Regulations, Uniform Provisions Concernig the Approval of Vehicles
[2] Prvilinik o homologaciji vozila
[3] Homologacija vozila - predavanja, ak. 2013/14 godina
Sarajevo, 23.12.2013.
1/1
Prijedlog teme završnog rada
Ak. 2013/14
Katedra za Motore i vozila
Naziv teme:
Uticaj neuravnoteženih sila i momenata krivajnog mehanizma na
opterećenje motora sus
Mentor/i:
V. prof. dr Dževad Bibić/prof. dr. Ivan Filipović
Matična oblast:
Motori i vozila
Predmet i obrazloženje teme:
Tedencije u razvoju motora sus su prema povećanju efikasnosti, odnosno što boljem iskorištenju
njihove radne zaprmine. Kao način u postavljanju datog cilja najizraženije je tzv. downsizing koji
podrazumijeva smanjenje hodne zapremine motora sus, uz istovremeno zadržavanje ili čak povećanje
snage i ekoloških performansi. Sa smanjivanjem dimenzija krivajnog mehanizma istovremeno se
mijenja i masa pojedinih dijelova. Shodno tome mijenja se ukupna slika uravnoteženja motora sus s
aspekta sila i momenata. Kandidatu se daje zadatak da, na primjeru konkretnog motora sus:
- analizira sile i momente koji djeluju na krivajni mehanizma motora sus
- analizira promejnu dinamičkih karakteristika motora sus s promjenom masa pojedinih dijelova
krivajnog mehanizma
- koristeći neki od raspoloživih softvera proračuna opterećenja na glavnim i letećim rukavcima radilice
motora sus, odnosno odgovarajućih kliznih ležajeva
- da kritički osvrt na dobivene rezultate proračuna i na korištenu metodu.
Osnovna literatura:
[1] Filipović I.:Motori sa unutarnjim izgaranjem-dinamika i oscilacije, Mašinski fakultet Sarajevo, 2007
[2] MAAS, H.; KLIER, H.: Kräfte, Momente und deren Ausgleich in der Verbrennungskraftmaschine,
SpringerVerlag, Wien-New York, 1981.
[3] HAFNER, K. E.; MAAS, H.: Torsionsschwingungen in der Verbrennungskraftmaschine,
SpringerVerlag, Wien-New York, 1985.
Sarajevo, 23.12.2013.
1/1
Prijedlog teme završnog rada
Ak. 2013/14
Katedra za Motore i vozila
Naziv teme:
Analiza strujanja fluida kroz turbokompresor
Mentor/i:
V. prof. dr Dževad Bibić/prof. dr. Ivan Filipović
Matična oblast:
Motori i vozila
Predmet i obrazloženje teme:
Downsizing predstavlja opšti pojam koji se koristi za opisivanje realizacije tedencija u razvoju motora
sus prema povećanju efikasnosti, odnosno što boljem iskorištenju njihove radne zaprmine. Downsizing
je danas nezamisliv bez korištenja tehnika nadpunjenja motora sus. Shodno tome, turbokompresor
predstavlja neizbejžni sastavni dio svakog nadpunjenog motora sus. U zavisnosti od realizacije strujanja
kroz turbokompresor mogu se očekivati različita iskorištenja energije sadržane u izduvnim gasovima, i
prema tome i ukupnog stepena iskorištenja motora sus. Kandidatu se daje zadatak da:
- da osnovne kostruktivne značajke turbokompresorskih agregata koji se primjenjuju za nadpunjenje
motora sus
- predloži i definiše osnovni model koji može opisati osnovne parametre strujanja fluida kroz
turbokompresor
- po osnovu definisanog modela izvrši proračun osnovnih parametara strujanja fluida kroz
turbokompresor
- da kritički osvrt na dobivene rezultate proračuna i na korišteni model.
Osnovna literatura:
[1] Watson N., Janota M.S., Turbocharging the Internal Combustion Engine, MacMillan Publishers,
London, 1982
[2] Hiereth H., Prenninger P., Charging the Internal Combustion Engine, Springer-Verlag, Wien
NewYork, 2007
[3] Bibić Dž., Nadpunjenje motora sus - predavanja, ak. 2012/2013
Sarajevo, 23.12.2013.
1/1
Prijedlog teme završnog rada
Ak. 2013/14
Katedra za Motore i vozila
Naziv teme:
Dinamička analiza, modeliranje i upravljanje modularnim mobilnim
platformama LEGO
Mentor/i:
Elvedin Kljuno
Matična oblast:
Motori i vozila
Predmet i obrazloženje teme:
Minijaturni modeli vozila/transportnih uređaja sa nizom modula različite namjene su često korišteni
u procesu edukacije zbog njihove dostupnosti i jednostavnosti u održavanju i reprogramiranju.
Jednostavnom zamjenom modula na osnovnoj platformi i odgovarajućim reprogramiranjem kroz
specijalizovan skup komandi ovi modeli vozila/mobilnih platformi mogu da imaju veoma širok spektar
primjene. Otežavajuće okolnosti kod programiranja i upravljanja ovim minijaturnim platformama jesu
da imaju relativno uzak skup komandi, ograničen procesorski kapacitet s obzirom na brzinu
sempliranja i relativno slabe mogućnosti grafičke prezentacije podataka u realnom vremenu.
Ideja je da se pokaže kako se ovi podaci mogu prikupljati na udaljenom računaru u realnom vremenu,
kao i da se istraže mogućnosti upravljanja sa udaljenog računara koristeći bežičnu konekciju (wi-fi,
bluetooth). U okviru ovog rada potrebno je uraditi slijedeće:
1. analizirati kinematiku i dinamiku platforme LEGO (koristeći "manual" proizvođača),
2. formirati skup jednačina za opšti slučaj kretanja platforme u ravni,
3. isprogramirati konkretne trajektorije platforme i mjeriti protok struje kroz servo/dc motore na
platformi LEGO,
4. predvidjeti skalarne funkcije momenata motora potrebnih da platforma slijedi zadane trajektorije
(i zakone kretanja) i uporediti sa mjerenim vrijednostima iz prethodne tačke,
5. koristeći Realtime Workshop softvera Matlab/Simulink, istražiti mogućnosti prenosa podataka na
udaljeni računar u realnom vremenu,
6. koristeći navedeni softver, ispitati mogućnosti formiranja kontrolera (PID, inverzni model, fuzzy) u
Simulinku i upravljanja platformom sa udaljenog računara i
7. dati zaključak.
Osnovna literatura:
[1] Zabilješke sa predavanja iz predmeta Kinematika i Dinamika.
[2] Hassan K. Khalil, 2002, ‘Nonlinear Systems,’, Third Edition, Prentice Hall, NY.
[3] Matlab help, www.mathworks.com
Sarajevo, 24.12.2013.
1/1
Download

Nastavno – naučnom vijeću Mašinskog fakulteta u Sarajevu