САВЕЗ ОПШТИНА И ГРАДОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Бијељина, ул. Николе Тесле, 6, 76 300, тел: 055-220-270, тел/фаx: 055-211-885,
[email protected] , www.alvrs.com
Број:01-124-03/11
Датум: 24.03.2011.
-
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
н/р директора, г. Тихомир Глигорић
-
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
н/р предсједника, г. Александар Џомбић
-
СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
н/р генералног секретара, г. Владо Благојевић
-
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
н/р предсједника, г. Игор Радојичић
-
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И
ЕКОЛОГИЈУ РС
н/р министарке, гђа. Сребренка Голић
-
МИНИСТАРСТВО УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ РС
н/р министарке, гђица Лејла Решић
Предмет: Иницијатива/приједлог за измјену Закона о накнадама за вршење услуга
премјера и коршћења података катастра непокретности и катастра земљишта
(„Службени гласник РС“ број 92/09)
У складу са Закључком Предсједништва Савеза општина и градова Републике
Српске број 01-106-03/11 са тематске сједнице Предсједништва одржане дана 15.марта
2011. године, Савез општина и градова републике Српске подноси иницијативу за
измјену Закона о накнадама услуга премјера и коришћења података катастра
непокретности и катастра земљишта („Службени гласник РС“ број 92/09)
Приједлог за измјену Закона:
У члану 8. Закона о накнадама услуга премјера и коришћења података катастра
непокретности и катастра земљишта („Службени гласник РС“ број 92/09) мијења
се тачка е) која у новом тексту гласи:
„ е) надлежни органи управе јединица локалне самоуправе“
Образложење
У поменутом Закону који уређује услове, начин плаћања накнада и начин утврђивања
висине накнада за вршење услуга премјера и коришћења података катастра
непокретности и катастра земљишта, у члану 8. наведено је да се „Од плаћања накнаде
за коришћење податка катастра непокретности и катастра земљишта ослобађају:
а) републички органи управе за податке катастра непокретности који су им неопходни
за вођење поступка из оквира њихове надлежности,
б) судови, односно тужилаштва за преписе или изводе из посједовног листа, односно
листа непокретности у сврху вођења поступка,
в) научне или образовне установе када податке користе за потребе едукације, научна и
експериментална истраживања,
г) страна дипломатска и конзуларна представништва страних држава под условом
реципроцитета,
д) лица која покалањају своју имовину Босни и Херцеговини или Републици Српској,
вјерској установи, хуманитарној организацији или се одричу права својине на
непокретности у корист неког од наведених правних субјеката- у поступку за добијање
исправа потребних за пренос права власништва,
ђ) лица која примају социјалну помоћ,
е) надлежни органи управе јединице локалне самоуправе која је Одлуком Владе
Републике Српске сврстана у изразито неразвијену и
ж) чланови породица палих бораца и ратни војни инвлаиди до IV категорије“.
Дакле, накнаду у смислу наведеног Закона и у складу са Одлуком о висини накнаде
за коришћење податка премјера и катастра непокретности и вршење услуга Републичке
управе за геодетске и имовинско-правне послове („Службени гласник Републике
Српске“ број 34/98 и 72/05) плаћају све јединице локалне самоуправе у РС, осим
оних које имају статус изразито неразвијених.
То међутим нису једини издаци који оптерећују буџете јединица локалне самоуправе,
јер су оне сходно Закону о финансирању послова премјера и успостављања катастра
непокретности („Службени гласник Републике Српске“ број 20/07) и Законом о
измјенама и допунама Закона о финансирању послова премјера и успостављања
катастра непокретности („Службени гласник Републике Српске“ број 92/09) дужне да
обезбјеђују средства потребна за финансирање послова премјера и успостављања
непокретности из Програма послова премјера и успостављања катастра непокретности.
Наиме, чланом 3. поменутог Закона о измјенама и допунама Закона о финансирању
послова премјера и успостављања катастра непокретности, општине и градови на чијем
се подручју врше послови из Програма обезбјеђују срдства за те сврхе и то:
а) градови, односно развијене општине у износу од 14% од вриједности радова који се
изводе на њиховом подручју,
б) средње развијене општине, у износу од 10% од вриједности радова на њиховом
подручју,
в) неразвијене општине, у износу од 6% од вриједности радова који се изводе на
њиховом подручју,
док су изразито неразвијене општине ослобођене од плаћања ових средстава.
Поред наведених средстава и накнада, РУГИП са подручја сваке јединице локалне
самоуправе добија и значјана средства за финансирање послова премјера и
успостаљање катастра, чији су обвезници инвеститори. Ова средства, у складу са
чланом 5. Закона о финансирању послова премејра и успостаљања катастра
непокретности износе 0,3% од предрачунске вриједности грађевинских радова за
финансирање послова из Програма.
Анализирајући Закон о накнадама за вршење услуга премјера и коришћење
података катастра непокретности и катастра земљишта („Службени гласник РС“
број 92/09), Закон о финансирању послова премјера и успостављања катастра
непокретности („Службени гласник Републике Српске“ број 20707) и Закон о
измјенама и допунама Закона о финансирању послова премјера и успостављања
катастра непокретности („Службени гласник Републике Српске“ број 92/09), Одлуку
о висини накнаде за коришћење податка премјера и катастра непокретности и
вршење услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове
(„Службени гласник Републике Српске“ број 34/98 и 72/05), Планове послова
премјера и успостављање катастра непокретности који се доносе за сваку годину,
евидентно је да јединице локалне самоуправе (градови и општине) суфинансирају
послове премјера и успостављање катастра непокретности по различитим
основама, а РУГИП, заједно са средствима прикупљеним од накнада за вршење услуга
премјера и коришћење података катастра непокретности, тако прикупљена средства
користи за намјене одређене чланом 6. Закона о накнадама за вршење услуга
премјера и коришћења података катастра непокретности и катастра земљишта и
чланом 2. Закона о финансирању послова премјера и успостављања катастра
непокретности.
Имајући у виду наведено учешће јединица локалне самоуправе у псоловима
премјера и успостављања катастра непокретности, било је реално очекивати да све
јединице локалне самоуправе, а не само оне које су у категорији изразито
неразвијених, користе услуге приступа подацима путем рачунарске мреже, без
плаћања накнаде, чиме би реализовали законске обавезе из члана 32, став 1. тачка з)
Закона о уређењу простора и грађењу, створили предуслове за ажурне геодетске
подлоге, олакшали рад надлежним органима локалних заједница и самим тим постигли
већу ефикасност у поступку издавања потребних одобрења по захтјевима инвеститора.
Такође, Савез општина и градова Републике Српске сматра да се по питању
ослобађања од плаћања наведене накнаде све јединице локалне самоуправе морају
у статусу изједначити са судовима и републичким органима управе.
У том смислу поднијели смо наведену иницијативу за измјену Закона о
накнадама за вршење услуга премјера и коришћења података катастра
непокретности и катастра земљишта („Службени гласник РС“ број 92/09)
Напомињемо да рјешење које смо предложили постоји и у земљама у окружењу,
као на примјер у Републици Србији, гдје је Законом о о државном премјеру и катастру
из 2009. године, у члану 174. прописано да се јединице локалне самоуправе ослобађају
од плаћања накнада за коришћење података и услуга, када се ти подаци користе за
израду или измјену планске документације.
С поштовањем,
Прилог: Закључак број 01-106-03/11
од 17. марта 2011. године
Генерални секретар
Савеза
Брано Јовичић
Download

Inicijativa SOGRS od 24.03.2011.