„„Е
Е--ГГИ
ИМ
МН
НА
АЗ
ЗИ
ИЈЈА
А””
21000 – Нови Сад, Србија
ул. Радничка бр. 20
Тел./Факс: +(381-21)-477-822-0
Ел. пошта: [email protected]
www.e-gimnazija.org
СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 1. РАЗРЕД ШКОЛОВАЊА
1. Читанка за 1. разред средое шкпле, Љ.Никплић, Б.Милић, Завпд за уџбенике
Обавезна свеска за рад на часу
2. Истприја за 1. разред Ферјачић, Катић Завпд за уџбенике Бепград,
Биплпгија за 1. разред гимназије, Шербан, Цвијан, Јанчић,Завпд за издаваое уџбеника
Обавезна свеска за рад на часу
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Општа хемија за 1. разред средое шкпле, Обавезна свеска за рад на часу
Физика за 1. разред гимназије, М.Расппппвић и свеска за рад на часу
Гепграфија за 1. разред гимназије, Љ.Гаврилпвић, Д. Гаврилпвић
Латински језик за 1. разред гимназије , и свеска за рад на часу
Математика за 1. разред средое шкпле Завпд за уџбенике, и свеска за рад на часу
Збирка задатака из математике- КРУГ, Бепград ( на Спенсу, коижара Спларис)
Музичка култура за гимназије, С.Маринкпвић
Ликпвна култура, Галпвић, Гпстпвић, Завпд за уџбенике
New Headway, English Course, PRE-Intermediate, Student 's Book, John and Liz Soars и радна
свеска
12. Немачки језик: DELFIN, Niveaustufe A1, Teil 1 (Lektionen 1-7) – Hartmut Aufderstrasse,
Jutta Mueller, Thomas Storz - наручиће се преко школе у септембру, књига ће важити и
за други разред
13. Рачунарство и информатика, први разред гимназије Никола Клем
Download

„Е-ГИМНАЗИЈА”