„„Е
Е--ГГИ
ИМ
МН
НА
АЗ
ЗИ
ИЈЈА
А””
21000 – Нови Сад, Србија
ул. Радничка бр. 20
Тел./Факс: +(381-21)-477-822-0
Ел. пошта: [email protected]
www.e-gimnazija.org
СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 2. РАЗРЕД ШКОЛОВАЊА
1. Истприја за гимназије ппщтег и друщтенпјезишкпг смера, II разред,С.Марјанпвић, Дущанић,
Шујица, Завпд за учбенике, Бепград 2009. 2. разред
2. Биплпгија за ппщту гимназију, 2. разред, Петрпв, Калезић, Кпоевић,Завпд за издаваое
учбеника- пбавезна СВЕСКА за рад на часу
3. Латински језик II, Пакиж, Киселишки, Кисић- пбавезна СВЕСКА за рад на часу
4. Читанка за гимназије, 2. разред , Љиљана Никплић, Бпсиљка Милић- пбавезна СВЕСКА за рад
на часу
5. Математика за ппщту гимназију, 2. разред, Б. Шещеља- пбавезна СВЕСКА за рад на часу
6. Збирка задатака из математике за 2. разред гимназија- КРУГ, Бепград ( на Спенсу, коижара
Спларис)
7. Гепграфија за гимназије, 2. разред, В. Ђурић
8. Психплпгија за 2. разред гимназије, Рпт, Радпоић
9. Физика за гимназију ппщтег смера, Милан Расппппвић, Јпван Шетрајшић, Зпран Расппппвић
10. Хемија за 2. разред, Рпзалија Хпрват
11. Рачунарство и информатика, други разред гимназије, Никола Клем
12. Уџбеник из немачког, важи уџбеник од првог разреда
13. New Headway, English Course, PRE-Intermediate, Student 's Book , John and Liz Soars и радна
свеска ( исти уџбеник који сте користили у првом разреду)
Download

„Е-ГИМНАЗИЈА”