JU UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
PRIVREMENA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA
U PRVOM UPISNOM ROKU NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U
TUZLI U AK.2013/14.GODINI
ODSJEK:HEMIJA
SMJER:EDUKACIJA U HEMIJI
Red.br.
Prezime
1 Fišeković
2 Knežević
Ime oca
Ime
Anadin
Alma (DB)
Jovica
Ivana
Opšti kriterij Pojed. krit. Kvalifik. ispit Prosjek Ukupno
45,9
5,5
38
4,588
89,40
38,5
9,0
38
3,852
85,50
KANDIDAT ZAKLJUČNO SA REDNIM BROJEM 2 ( DVA ) PRIMAJU SE NA
REDOVAN STUDIJ KAO STUDENTI KOJI PARTICIPIRAJU U TROŠKOVIMA STUDIJA ( na teret Budţeta).
NEZADOVOLJNI KANDIDATI MOGU ULOŢITI PRIGOVOR NAUČNO-NASTAVNOM VIJEĆU
U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA LISTE.
KOMISIJA ZA REALIZACIJU KONKURSA:
____________________________
dr sc Rifet Terzić,red.prof.
____________________________
dr sc Smajo Sulejmanović,doc.
____________________________
dr sc Izet Gazdić,van.prof.
____________________________
Tatjana Brekalo,pomoćnik gen.sek.
____________________________
Amira Bajraktarević,šef.st.službe
JU UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
PRIVREMENA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA
U PRVOM UPISNOM ROKU NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U
TUZLI U AK.2013/14.GODINI
ODSJEK: HEMIJA
SMJER: PRIMJENJENA HEMIJA
Red.br.
Prezime
1 Fehrić
2 Alić
3 Imamović
4 Zaimović
5 Fehrić
6 Mešanagić
7 Džananović
8 Mehmedović
9 Kulaš
10 Orić
11 Brĉina
12 Malić
Ime oca
Muradif
Mersed
Nusret
Irfan
Muradif
Enez
Mujo
Ramiz
Muhamed
Halid
Jeronim
Zuhdo
Ime
Maida
Selmira
Nusreta
Maida
Enida
Adnan
Ibrahim
Emina
Minela
Irfan
Vedran
Malica
Opšti kriterij Pojed. krit. Kvalifik. ispit
46,0
10,0
40
44,1
10,0
40
44,1
10,0
40
41,5
10,0
40
44,1
9,0
38
40,0
8,5
38
39,5
10,0
36
37,3
8,0
40
39,2
9,5
34
36,3
5,0
30
33,0
4,0
34
35,0
5,0
26
Prosjek
4,603
4,411
4,414
4,153
4,414
4,000
3,947
3,729
3,915
3,628
3,295
3,500
KANDIDAT ZAKLJUČNO SA REDNIM BROJEM 12 ( DVANAEST ) PRIMAJU SE NA
REDOVAN STUDIJ KAO STUDENTI KOJI PARTICIPIRAJU U TROŠKOVIMA STUDIJA ( na teret Budţeta).
NEZADOVOLJNI KANDIDATI MOGU ULOŢITI PRIGOVOR NAUČNO-NASTAVNOM VIJEĆU
U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA LISTE.
KOMISIJA ZA REALIZACIJU KONKURSA:
____________________________
dr sc Rifet Terzić,red.prof.
____________________________
dr sc Smajo Sulejmanović,doc.
____________________________
dr sc Izet Gazdić,van.prof.
____________________________
Tatjana Brekalo,pomoćnik gen.sek.
____________________________
Amira Bajraktarević,šef.st.službe
Ukupno
96,00
94,10
94,10
91,50
91,10
86,50
85,50
85,30
82,70
71,30
71,00
66,00
JU UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
PRIVREMENA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA
U PRVOM UPISNOM ROKU NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U
TUZLI U AK.2013/14.GODINI
ODSJEK: MATEMATIKA
SMJER: EDUKACIJA U MATEMATICI
Red.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Prezime
Bapić
Zenunović
Gvozden
Vikalo
Vasić
Zlatarević
Halilĉević
Ćatić
Halilović
Ristić
Korajac
Bojić
Ikanović
Sakić
Suljić
Sahitolli
Halilović
Ime oca
Ibrahim
Damir
Semir
Ahmed
Radenko
Ivo
Ismet
Džemo
Admir
Dragić
Sulejman
Milorad
Nihad
Mešan
Sabit
Adem
Sevdalija
Ime
Amar
Irma
Amir
Merjem
Cvija
Anita (DB) KS
Maida
Dževida
Amra (DB)
Danka
Husein
Mirjana
Dženita
Mediha (DB)
Selmir
Elma
Almir
Opšti kriterij Pojed. kriterijKvalifik. ispit Prosjek Ukupno
50,0
10,0
40
5,000
100,00
48,6
10,0
40
4,860
98,60
46,4
10,0
40
4,638
96,40
45,9
10,0
40
4,586
95,90
50,0
10,0
32
5,000
92,00
45,3
10,0
36
4,531
91,30
47,9
10,0
28
4,793
85,90
47,8
5,0
28
4,778
80,80
46,2
9,5
24
4,620
79,70
37,2
7,5
32
3,721
76,70
43,5
8,5
24
4,354
76,00
40,0
8,0
28
4,000
76,00
42,8
9,0
24
4,281
75,80
37,8
7,5
24
3,776
69,30
32,4
4,5
28
3,235
64,90
29,5
6,5
24
2,947
60,00
29,0
6,5
24
2,900
59,50
KANDIDAT ZAKLJUČNO SA REDNIM BROJEM 17 ( SEDAMNAEST ) PRIMAJU SE NA
REDOVAN STUDIJ KAO STUDENTI KOJI PARTICIPIRAJU U TROŠKOVIMA STUDIJA ( na teret Budţeta).
NEZADOVOLJNI KANDIDATI MOGU ULOŢITI PRIGOVOR NAUČNO-NASTAVNOM VIJEĆU
U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA LISTE.
KOMISIJA ZA REALIZACIJU KONKURSA:
____________________________
dr sc Rifet Terzić,red.prof.
____________________________
dr sc Smajo Sulejmanović,doc.
____________________________
dr sc Izet Gazdić,van.prof.
____________________________
Tatjana Brekalo,pomoćnik gen.sek.
____________________________
Amira Bajraktarević,šef.st.službe
JU UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
PRIVREMENA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA
U PRVOM UPISNOM ROKU NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U
TUZLI U AK.2013/14.GODINI
ODSJEK: MATEMATIKA
SMJER: PRIMJENJENA MATEMATIKA
Red.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prezime
Kadribašić
Bilalić
Halilĉević
Musić
Smajlović
Sioĉić
Damadžić
Krešić
Bisić
Mehmedović
Ime oca
Mirsad
Muhidin
Senaid
Omer
Sead
Nedžad
Ahmet
Marko
Miroslav
Zajim
Ime
Opšti krit. Pojed. Krit Kvalifik. ispitProsjek Ukupno
Dženana (DB)
50,0
10,0
40
5,000
100,00
Amra (ZL.LJILJAN)
49,5
10,0
36
4,948
95,50
Amila (DB)
49,5
10,0
36
4,948
95,50
Amina
44,8
10,0
32
4,483
86,80
Sabina
48,6
10,0
24
4,862
82,60
Amila (DB)
45,8
10,0
24
4,580
79,80
Nelma
44,6
7,0
24
4,462
75,60
Ivana
46,5
5,0
24
4,648
75,50
Larisa
38,6
9,5
24
3,862
72,10
Nihada
28,6
6,0
24
2,863
58,60
KANDIDAT ZAKLJUČNO SA REDNIM BROJEM 10 ( DESET ) PRIMAJU SE NA
REDOVAN STUDIJ KAO STUDENTI KOJI PARTICIPIRAJU U TROŠKOVIMA STUDIJA ( na teret Budţeta).
NEZADOVOLJNI KANDIDATI MOGU ULOŢITI PRIGOVOR NAUČNO-NASTAVNOM VIJEĆU
U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA LISTE.
Spisak kandidata koji nisu pristupili kvalifikacionom ispitu:
Red.br. Prezime
1 Ibrić
Ime oca
Senaid
Ime
Adnan
Opšti kriterijPojed. kriterijKvalifik. ispitProsjek Ukupno
49,6
10,0 nije pristupio
4,965
59,6
KOMISIJA ZA REALIZACIJU KONKURSA:
____________________________
dr sc Rifet Terzić,red.prof.
____________________________
dr sc Smajo Sulejmanović,doc.
____________________________
dr sc Izet Gazdić,van.prof.
____________________________
Tatjana Brekalo,pomoćnik gen.sek.
____________________________
Amira Bajraktarević,šef.st.službe
JU UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
PRIVREMENA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA
U PRVOM UPISNOM ROKU NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U
TUZLI U AK.2013/14.GODINI
ODSJEK: BIOLOGIJA
SMJER: EDUKACIJA U BIOLOGIJI
Red.br. Prezime
1 Halilović
2 Sadibašić
3 Ibrišimović
4 Bajrić
5 Dundžić
6 Cvrk
7 Lukić
8 Suljić
9 Delalić
10 Dorić
11 Halilović
Ime oca
Ćazim
Alija
Abdulah
Izet
Velislav
Sadik
Duško
Šemso
Salko
Mirsad
Rešad
Ime
Alma
Remza
Salih
Armina
Neven
Kanita
Ivana
Dinela
Samir (ŠP)
Nevres (ŠP)
Riad (ŠP)
Opšti kriterij Pojed. krit.
Kvalifik. ispit Prosjek Ukupno
45,9
9,5
38
4,586
93,40
42,3
8,5
38
4,233
88,80
40,4
8,5
36
4,043
84,90
38,7
8,0
36
3,865
82,70
36,3
8,0
34
3,630
78,30
38,0
10,0
30
3,800
78,00
30,2
7,0
34
3,020
71,20
26,2
5,0
32
2,623
63,20
32,2
0,0
30
3,220
62,20
25,7
1,0
34
2,571
60,70
24,9
4,0
26
2,490
54,90
KANDIDAT ZAKLJUČNO SA REDNIM BROJEM 11 ( JEDANAEST ) PRIMAJU SE NA
REDOVAN STUDIJ KAO STUDENTI KOJI PARTICIPIRAJU U TROŠKOVIMA STUDIJA ( na teret Budţeta).
NEZADOVOLJNI KANDIDATI MOGU ULOŢITI PRIGOVOR NAUČNO-NASTAVNOM VIJEĆU
U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA LISTE.
KOMISIJA ZA REALIZACIJU KONKURSA:
____________________________
dr sc Rifet Terzić,red.prof.
____________________________
dr sc Smajo Sulejmanović,doc.
____________________________
dr sc Izet Gazdić,van.prof.
____________________________
Tatjana Brekalo,pomoćnik gen.sek.
____________________________
Amira Bajraktarević,šef.st.službe
JU UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
PRIVREMENA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA
U PRVOM UPISNOM ROKU NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U
TUZLI U AK.2013/14.GODINI
Red.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ODSJEK: BIOLOGIJA
SMJER:PRIMJENJA BIOLOGIJA
Prezime
Ime oca
Ime
Ćosić
Enes
Nejra
Emić
Dževdo
Irma
Lazarević
Kostadin
Biljana
Ikanović
Sedik
Sedina
Džinić
Sejad
Aida
Gulamović
Hajrudin
Azra
Mosorović
Refik
Alma
Ušanović
Nešad
Naida
Kuduzović
Almir
Sefer
Begić
Amir
Zehrina
Damadžić
Muhamed
Jasmina
Tursić
Asim
Lejla
Handžić
Zijad
Emina
Tursunović
Samir
Amira (DB)
Bešo
Mahmut
Zineta
Petković
Jovan
Mina
Buševac
Azrudin
Emina
Bojić
Milo
Miljana
Mulić
Senad
Nina
Kusturić
Ljubiša
Igor
Zahirović
Osman
Emina
Ĉolić
Ramiz
Jasmina
Dugonjić
Ivica
Ivana (PB)
Ajšić
Amir
Azra
Mujić
Izet
Anela (ŠP)
Musić
Sulejman
Semir
Mahovkić
Mustafa
Dženana
Jašarević
Alija
Amra
Husić
Dahmo
Maida
Bećirović
Muriz
Adela (ŠP)
Opšti kriterij Pojed. krit.
Kvalifik. ispit Prosjek Ukupno
48,7
10,0
36
4,870
94,70
50,0
10,0
34
5,000
94,00
47,3
9,0
36
4,727
92,30
42,5
8,5
38
4,250
89,00
46,0
10,0
32
4,596
88,00
41,4
10,0
34
4,138
85,40
41,8
9,0
34
4,175
84,80
40,9
9,0
34
4,088
83,90
39,6
9,5
34
3,965
83,10
37,9
9,0
36
3,786
82,90
44,8
9,5
28
4,478
82,30
38,3
8,5
34
3,827
80,80
35,1
7,5
38
3,510
80,60
45,9
6,5
26
4,587
78,40
39,0
7,0
32
3,896
78,00
37,3
6,5
34
3,725
77,80
38,5
8,0
30
3,850
76,50
39,5
9,0
28
3,949
76,50
33,8
9,5
32
3,379
75,30
35,0
8,0
30
3,500
73,00
37,9
7,5
26
3,787
71,40
38,2
9,0
24
3,825
71,20
31,7
4,0
34
3,170
69,70
37,4
7,0
24
3,739
68,40
37,0
7,0
24
3,700
68,00
33,1
10,0
24
3,310
67,10
35,7
6,0
24
3,569
65,70
30,6
5,0
24
3,060
59,60
25,5
4,0
26
2,549
55,50
29,3
2,0
24
2,935
55,30
KANDIDAT ZAKLJUČNO SA REDNIM BROJEM 20 ( DVADESET ) PRIMAJU SE NA
REDOVAN STUDIJ KAO STUDENTI KOJI PARTICIPIRAJU U TROŠKOVIMA STUDIJA ( na teret Budţeta).
KANDATI OD REDNOG BROJA 21 (DVADESET I JEDAN ) ZAKLJUČNO SA REDNIM BROJEM 30 (TRIDESET)
PRIMAJU SE NA REDOVAN STUDIJ KAO STUDENTI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU (SVP).
NEZADOVOLJNI KANDIDATI MOGU ULOŢITI PRIGOVOR NAUČNO-NASTAVNOM VIJEĆU
U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA LISTE.
KOMISIJA ZA REALIZACIJU KONKURSA:
____________________________
dr sc Rifet Terzić,red.prof.
____________________________
dr sc Smajo Sulejmanović,doc.
____________________________
dr sc Izet Gazdić,van.prof.
____________________________
Tatjana Brekalo,pomoćnik gen.sek.
____________________________
Amira Bajraktarević,šef.st.službe
JU UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
PRIVREMENA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA
U PRVOM UPISNOM ROKU NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U
TUZLI U AK.2013/14.GODINI
ODSJEK: FIZIKA
SMJER:EDUKACIJA U FIZICI
Red.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Prezime
Bešić
Džibrić
H Abdić
Hodžić
Mijatović
Kurtić
Jahić
Orlić
Šeĉić
Bojić
Bećirović
Ime oca
Mevludin
Enes
Šahbaz
Nedžad
Milan
Suvad
Zijad
Izet
Kemal
Munever
Hazim
Ime
Azra
Aida
Amila
Esmer
Jelan
Nermin
Simbad (ŠP)
Jasmin
Himzo
Aldin (ŠP) KS
Sedin (ŠP)
Opšti kriterij
48,8
47,0
48,4
32,2
40,9
33,6
25,4
33,3
25,0
25,0
21,8
Pojed. krit.
Kvalifik. ispit Prosjek Ukupno
10,0
36
4,879
94,80
9,0
38
4,702
94,00
10,0
34
4,842
92,40
8,5
40
3,224
80,70
3,0
36
4,087
79,90
7,0
36
3,362
76,60
6,0
32
2,540
63,40
5,0
24
3,333
62,30
2,0
34
2,500
61,00
5,0
24
2,500
54,00
4,0
24
2,184
49,80
KANDIDAT ZAKLJUČNO SA REDNIM BROJEM 11 ( JEDANAEST ) PRIMAJU SE NA
REDOVAN STUDIJ KAO STUDENTI KOJI PARTICIPIRAJU U TROŠKOVIMA STUDIJA ( na teret Budţeta).
NEZADOVOLJNI KANDIDATI MOGU ULOŢITI PRIGOVOR NAUČNO-NASTAVNOM VIJEĆU
U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA LISTE.
KOMISIJA ZA REALIZACIJU KONKURSA:
____________________________
dr sc Rifet Terzić,red.prof.
____________________________
dr sc Smajo Sulejmanović,doc.
____________________________
dr sc Izet Gazdić,van.prof.
____________________________
Tatjana Brekalo,pomoćnik gen.sek.
____________________________
Amira Bajraktarević,šef.st.službe
JU UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
PRIVREMENA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA
U PRVOM UPISNOM ROKU NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U
TUZLI U AK.2013/14.GODINI
ODSJEK: FIZIKA
SMJER:PRIMJENJENA FIZIKA
Red.br. Prezime
1 Lika
2 Sefo
3 Buljubašić
4 Bešić
5 Alić
Ime oca
Sead
Edin
Nedžad
Svjetlan
Nedžad
Ime
Alen
Belma
Dženana
Jasmina
Selvir
Opšti kriterij Pojed. krit.
Kvalifik. ispit Prosjek Ukupno
50,0
10,0
34
5,000
94,00
48,2
8,5
36
4,825
92,70
48,2
9,0
34
4,824
91,20
47,8
10,0
26
4,776
83,80
27,7
2,0
24
2,773
53,70
KANDIDAT ZAKLJUČNO SA REDNIM BROJEM 5 ( PET ) PRIMAJU SE NA
REDOVAN STUDIJ KAO STUDENTI KOJI PARTICIPIRAJU U TROŠKOVIMA STUDIJA ( na teret Budţeta).
NEZADOVOLJNI KANDIDATI MOGU ULOŢITI PRIGOVOR NAUČNO-NASTAVNOM VIJEĆU
U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA LISTE.
KOMISIJA ZA REALIZACIJU KONKURSA:
____________________________
dr sc Rifet Terzić,red.prof.
____________________________
dr sc Smajo Sulejmanović,doc.
____________________________
dr sc Izet Gazdić,van.prof.
____________________________
Tatjana Brekalo,pomoćnik gen.sek.
____________________________
Amira Bajraktarević,šef.st.službe
JU UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
PRIVREMENA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA
U PRVOM UPISNOM ROKU NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U
TUZLI U AK.2013/14.GODINI
ODSJEK: GEOGRAFIJA
Red.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Prezime
Beganović
Mujkić
Ibrić
Zulić
Omerović
Alić
Tanjić
Rahmanović
Mehmedović
Nuhanović
Bjelanović
Mehić
Sinanović
Salihović
Pozderović
Ime oca
Amir
Mehmedalija
Mevludin
Ahmo
Azem
Mujĉo
Ismail
Fadil
Jasmin
Nuhan
Zoran
Hašim
Sead
Ibrahim
Amir
Ime
Opšti krit. Pojed.krit. Kval.ispit Prosjek Ukupno
Enida
42,8
8,0
38,0
4,280
88,80
Said
43,0
7,5
38,0
4,298
88,50
Murisa
36,3
6,5
39,0
3,627
81,80
Amir
36,8
7,0
37,0
3,681
80,80
Almedin
34,8
7,0
37,0
3,481
78,80
Belkisa
41,8
5,0
31,0
4,184
77,80
Muamer
39,3
5,5
32,0
3,926
76,80
Amina
37,0
2,0
37,0
3,702
76,00
Meho (RVI)
32,4
7,0
31,0
3,237
70,40
Ibrahim (UMRLI DB)
37,3
3,0
30,0
3,729
70,30
Vedran
32,9
6,5
30,0
3,292
69,40
Asmir
30,8
2,0
31,0
3,080
63,80
Saudin
33,8
3,0
27,0
3,375
63,80
Ibro (ŠP)
32,6
2,5
25,0
3,260
60,10
Maida (DB)
31,3
3,0
24,0
3,125
58,30
KANDIDAT ZAKLJUČNO SA REDNIM BROJEM 15 ( PETNAEST ) PRIMAJU SE NA
REDOVAN STUDIJ KAO STUDENTI KOJI PARTICIPIRAJU U TROŠKOVIMA STUDIJA ( na teret Budţeta).
NEZADOVOLJNI KANDIDATI MOGU ULOŢITI PRIGOVOR NAUČNO-NASTAVNOM VIJEĆU
U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA LISTE.
KOMISIJA ZA REALIZACIJU KONKURSA:
____________________________
dr sc Rifet Terzić,red.prof.
____________________________
dr sc Smajo Sulejmanović,doc.
____________________________
dr sc Izet Gazdić,van.prof.
____________________________
Tatjana Brekalo,pomoćnik gen.sek.
____________________________
Amira Bajraktarević,šef.st.službe
Download

privremena rang list..