Na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona i člana 27. a u
vezi sa članom 35. i 38. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine“, broj: 102/13, 09/14 i 13/14), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 3.
sjednici održanoj 29.12.2014. godine, d o n o s i:
ODLUKU
o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba
JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ Zenica
za period od 01.01.2015. do 31.03.2015. godine
Član 1.
(Predmet)
Daje se saglasnost na Odluku o privremenom finansiranju potreba JU „Služba za
zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ Zenica za period od 01.01.2015. do 31.03.2015.
godine.
Član 2.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama
Zeničko-dobojskog kantona“.
PREDSJEDAVAJUĆA
Broj: 01-14-25557/14
Datum, 30.12.2014. godine
Zenica
Draženka Subašić
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Ulica Adolfa Goldbergera br. 6 – 72000 Zenica, poštanski fah 97
Certifikat br. 44 100 087074
Broj: 03 -49-1-6361-5/14
Datum: 17.12.2014.godine
Na osnovu člana 35. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
(Službene novine FBiH, broj 102/13, 09/14, 13/14), člana 33. Statuta JU Služba za
zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona,
broj 14/06, 01/11 i 02/12) Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje na 24. sjednici
održanoj dana 17.12.2014. godine donosi
ODLUKU
o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove „Služba za zapošljavanje
Zeničko – dobojskog kantona “- Zenica za period od 01.01. do 31.03.2015. godine
Član 1.
Privremeno finansiranje potreba JU Služba za zapošljavanje Zeničko - dobojskog kantona
Zenica, za koje sredstva dijelom obezbjeđuje JU Služba za zapošljavanje Zeničko dobojskog kantona Zenica, iz vlastitih prihoda, a dio iz transfera Federalnog zavoda za
zapošljavanje Sarajevo vršit će se najviše do ¼ ukupnih prihoda utrošenih po
Finansijskom planu prihoda i izdataka za 2014. godinu.
Član 2.
Ostvareni prihodi i primici, te izvršeni rashodi i izdaci ostvareni u periodu privremenog
finansiranja bit će uključeni u Finansijski plan prihoda i izdataka za 2015. godinu.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja Odluke Skupštine Zeničko-dobojskog
kantona o davanju saglasnosti, a ista će se primjenjivati od 01. januara 2015. godine.
Dostaviti:
1 x Ministarstvo za rad, socijalnu politiku
i izbjeglice ZE-DO kantona
1 x Upravnom odboru
1 x Direktoru
1 x Odjeljenju za ekonomske poslove
1 x a/a
Predsjednik
Upravnog odbora
__________________________
Anton-Ivan Širić, profesor s.r.
EKONOMS
KI KOD
A - RASPOLOŽIVA SREDSTVA
OPIS
PLAN ZA
2014.
JANUAR
2015.
FEBRUAR
2015.
MART
2015.
UKUPNO
JANUARMART
2015.
1
2
3
4
5
6
7
700-813
700000
712113
712120
721211
721232
721239
I-RASPOLOŽIVA SREDSTVA
II-PRIHODI
Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti
Doprinosi poslodavaca
Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede
na radu ili profesionalne bolesti
Sredstva za pripravnike radi osiguranja za slučaj
povrede na radu ili profesionalne bolesti
Neporezni prihodi
Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale
materijalne imovine
Prihodi od kamate za depozite u banci
Prihodi ostvareni prodajom stanova
Ostali prihodi od imovine
721362
Kamate primljene od datih kredita za zapošljavanje
722611
722719
722791
730000
732112
732114
732131
Prihodi od pružanja usluga građanima
Ostali povrati
Ostale neplanirane uplate
Tekući transferi (transferi i donacije)
Primljeni tekući transferi od Federacije
Primljeni tekući transferi od kantona
Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje
a) Transferi za zapošljavanje
b) Transferi za redovnu novčanu naknadu i
zdravstveno osiguranje
712124
712125
720000
721122
18.606.063 1.550.505
18.559.673 1.546.639
12.146.988 1.012.249
471.704
39.309
1.550.505
1.546.639
1.012.249
39.309
1.550.505
1.546.639
1.012.249
39.309
4.651.515
4.639.917
3.036.747
117.927
469.038
39.087
39.087
39.087
117.261
2.666
222
222
222
666
368.872
30.739
30.739
30.739
92.217
22.781
1.898
1.898
1.898
5.694
2.198
162
500
183
14
41
183
14
41
183
14
41
549
42
123
613
51
51
51
153
14.000
320.253
8.365
5.572.109
924.924
552.850
4.094.335
17.175
1.167
26.688
697
464.342
77.077
46.071
341.194
1.431
1.167
26.688
697
464.342
77.077
46.071
341.194
1.431
1.167
26.688
697
464.342
77.077
46.071
341.194
1.431
3.501
80.064
2.091
1.393.026
231.231
138.213
1.023.582
4.293
4.077.160
339.763
339.763
339.763
1.019.289
810000
III-OSTALA SREDSTVA
46.390
3.866
3.866
3.866
11.598
811000
813000
Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
Primljene otplate datih zajmova
1.600
44.790
133
3.733
133
3.733
133
3.733
399
11.199
EKONOMSKI
KOD
B - IZDACI ( I DIO )
1
611-613
611-612
611000
611100
611200
612000
613000
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
OPIS
2
I - UKUPNI IZDACI (II+III+IV+V)
II - ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
Bruto plaće, naknade i doprinosi poslodavca
Plaće i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade plaća
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
Materijal, sitan inventar i usluge
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog
prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
PLAN ZA
2014.
3
JANUAR
2015.
4
FEBRUAR
2015.
5
MART
2015.
6
UKUPNO
JANUARMART
2015.
7
18.606.063
3.876.401
3.059.853
2.807.943
2.430.417
377.526
251.910
816.548
19.631
110.385
141.729
150.089
6.003
1.550.505
323.034
254.988
233.995
202.535
31.460
20.993
68.046
1.637
9.199
11.811
12.507
500
1.550.505
323.034
254.988
233.995
202.535
31.460
20.993
68.046
1.637
9.199
11.811
12.507
500
1.550.505
323.034
254.988
233.995
202.535
31.460
20.993
68.046
1.637
9.199
11.811
12.507
500
4.651.515
969.102
764.964
701.985
607.605
94.380
62.979
204.138
4.911
27.597
35.433
37.521
1.500
4.000
14.297
333
1.191
333
1.191
333
1.191
999
3.573
81.731
288.683
6.811
24.057
6.811
24.057
6.811
24.057
20.433
72.171
EKONOMSKI
KOD
B - IZDACI ( II DIO )
OPIS
PLAN ZA
2014.
JANUAR
2015.
FEBRUAR
2015.
MART
2015.
UKUPNO
JANUARMART
2015.
1
2
3
4
5
6
7
614223
III – TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI
RASHODI
Novčane naknade nezaposlenim osobama
614225
Doprinos za zdravstveno osiguranje za nezaposlene
614229
Ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne
sigurnosti nezaposlenih osoba (PIO)
614400
i
614500
Subvencije javnim preduzećima
Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima
1.494.949
124.579
124.579
124.579
373.737
614800
820000
821200
821300
821500
821600
530000
-iz sredstava Službe
-iz tuđih sredstava (tekućih transfera)
Drugi tekući rashodi
IV - KAPITALNI IZDACI
Nabavka građevina
Nabavka opreme
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
V - IZVORI SREDSTAVA REZERVI
0
1.494.949
10.000
250.000
197.000
3.000
0
50.000
40.000
0
124.579
833
20.833
16.417
250
0
4.166
3.333
0
124.579
833
20.833
16.417
250
0
4.166
3.333
0
124.579
833
20.833
16.417
250
0
4.166
3.333
0
373.737
2.499
62.499
49.251
750
0
12.498
9.999
614000
14.439.662
1.203.305
1.203.305
1.203.305
3.609.915
8.382.498
698.542
698.542
698.542
2.095.626
3.841.579
320.132
320.132
320.132
960.396
710.636
59.219
59.219
59.219
177.657
Download

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom