Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
R.br.
1.
Br.
Ime i prezime
indeksa
Sanja Jovović 06/040
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Smj
er
MIB
Mentor
Komisija za odbranu
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Docent dr Vesna Karadžić
Prof. dr Nevenka Glišević
2.
Dragana 06/306
Ražnatović
MIB
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Borislav Uskoković
Docent dr Vesna Kardžić
Prof. dr Branko Prof. dr Branko Rakita
Rakita Docent dr Milorad Jovović
Docent dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Zdravko Prof. dr Zdravko Krivokapić
Krivokapić Docent dr Andrija Lompar
Prof. dr Ljubinko Dedović
3.
Jelena Đikanović 06/039
MM
4.
Đorđe 06/295
Kuzmanović
MB
5.
Slavica Vidaković 06/254
ME
Docent dr Danijela Docent dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Sonja Bjeletić
Docent dr Milan Lakićević
6.
Tatjana Bošković 06/289
ME
7.
Milan Marković 06/022
MIS
Docent dr Danijela Docent dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Sonja Bjeletić
Prof. dr Predrag Goranović
Docent dr Ljiljana Docent dr Ljiljana Kašćelan
Kašćelan Prof. dr Vujica Lazović
Doc. dr Biljana Rondović
Tema magistarskog rada
Strategija direktnog
marketinga
Proces izgradnje marke
proizvoda preduzeća
„Ribarstvo“ Rijeka Crnojevića
Konkurentnost Crne Gore u
proizvodnji hrane
Monitoring i analiza aspekata
i uticaja na životnu sredinu
na primjeru Jadranskog
brodogradilišta Bijela
Uloga Evropske investicione
banke u procesu tranzicije
Centralne i Jugoistočne
Evrope
Kvalitet državnog upravljanja
mjeren indikatorima
Svjetske banke
Model sistema poslovne
inteligencije u domenu javnih
servisa pošte
Datum
odbrane
23.02.2007.
23.03.2007.
24.03.2007.
28.03.2007.
30.03.2007.
30.03.2007.
30.03.2007.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
8.
Lidija Jauković 06/402
AKT
9.
Ružica Milutinović 06/400
AKT
10.
Biserka 06/422
Stamatović
EEI
11.
Ljiljana Božović 06/391
EEI
12.
Nada Otašević 06/403
EEI
13.
Ismet Skenderović 06/347
MB
14.
Arijana Nikolić 06/428
Vučinić
EEI
15.
Ljiljana Pjerotić 06/301
EEI
16.
Rade Lazović 06/200
OM
Prof. dr Vladimir Prof. dr Vladimir Kašćelan
Kašćelan Prof. dr Jelena Kočović
Docent dr Vesna Karadžić
Prof. dr Vladimir Prof. dr Vladimir Kašćelan
Kašćelan Prof. dr Jelena Kočović
Docent dr Svetlana Rakočević
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Docent dr Danijela Jaćimović
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Docent dr Danijela Jaćimović
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Docent dr Milivoje Radović
Docent dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Borislav Prof. dr Borislav Uskoković
Uskoković Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Božo Mihailović
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Sonja Bjeletić
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Sonja Bjeletić
Docent dr Danijela Jaćimović
Docent dr Jasmina Docent dr Jasmina Ćetković
Ćetković Prof. dr Bogoljub Bošković
Metode određivanja margine
solventnosti osiguravajućih
kompanija
Perspektive uvođenja
dobrovoljnog zdravstvenog
osiguranja u Crnoj Gori
Implementacija arhuske
konvencije u zemljama u
procesu pridruživanja EU
Implementacija Solunske
agende za zemlje Zapadnog
Balkana
Implementacija Sporazuma o
stabilizaciji i pridruživanju
Crne Gore EU u oblasti
ekološke politike
Strategija održivog razvoja u
opštini Rožaje
Stvaranje zone slobodne
trgovine na prostoru
Jugoistočne Evrope
Analiza efekata liberalizacije
trgovine zemalja Jugoistočne
Evrope
Teorije strategije i tehnike
motivacije u savremenim
30.03.2007.
30.03.2007.
31.03.2007.
31.03.2007.
31.03.2007.
02.04.2007.
02.04.2007.
02.04.2007.
03.04.2007.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Prof. dr Žarko Božović
17.
Marija Šibalić 06/032
KE
18.
Aleksandar Miličić 06/357
MM
19.
Smiljka Kadović 06/147
20.
uslovima organizovanja
Docent dr Vesna Docent dr Vesna Karadžić
Karadžić Docent dr Svetlana Rakočević
Prof. dr Borislav Uskoković
Docent dr Milorad Docent dr Milorad Jovović
Jovović Mr Ana Matić, docent
Prof. dr Veselin Pavićević
Modeliranje uticaja turizma
na privredna kretanja u Crnoj
Gori
Vizuelni korporativni identitet
05.04.2007.
MB
Prof. dr Zdravko Prof. dr Zdravko Krivokapić
Krivokapić Docent dr Vesna Karadžić
Docent dr Svetlana Rakočević
10.04.2007.
Tijana Todorović 06/081
MB
21.
Miodrag Vujković 06/056
FIB
Prof. dr Žarko Prof. dr Žarko Božović
Božović Prof. dr Risto Kilibarda
Prof. dr Veselin Pavićević
Prof. dr Saša Prof. dr Saša Popović
Popović Prof. dr Mlađen Šljivančanin
Prof. dr Predrag Goranović
Uspostavljanje sistema
menadžmenta kvalitetom u
funkciji optimizacije troškova
u grafičkoj djelatnosti
Motivacija zaposlenih u
funkciji radne uspješnosti
12.04.2007.
22.
Vladimir Bojičić 06/078
MB
23.
Aleksandar 06/318
Vučinić
Uticaj finansijskog
izvještavanja na ocjenu
kreditne sposobnosti
preduzeća
Primjena modela
samoocjenjivanja na primjeru
EPCG A.D. Nikšić – FC
Snabdijevanje
Javne nabavke i korupcija
EJS
Prof. dr Zdravko Prof. dr Zdravko Krivokapić
Krivokapić Docent dr Vesna Karadžić
Docent dr Svetlana Rakočević
Docent dr Milivoje Docent dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Nevenka Glišević
10.04.2007.
11.04.2007.
13.04.2007.
14.04.2007.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Prof. dr Predrag Goranović
24.
Snežana Mugoša 06/280
EJS
25.
Biljana Banović 06/163
MB
26.
Srećko Pivljanin 06/097
MB
27.
Sandra Veličković 06/296
MIS
28.
Gordana Vukčević 06/175
EEI
29.
Radojka Šćekić 06/170
EEI
30.
Ratka Sekulović 06/314
EEI
Docent dr Milivoje Docent dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Predrag Goranović
Docent dr Milivoje Docent dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Borislav Uskoković
Prof. dr Anđelko Lojpur
Docent dr Milivoje Docent dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Risto Kilibarda
Prof. dr Veselin Pavićević
Prof. dr Vujica Prof dr Vujica Lazović
Lazović Docent dr Biljana Rondović
Docent dr Ljiljana Kašćelan
Docent dr Milivoje Docent dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Gordana Đurović
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Žarko Božović
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Docent dr Danijela Jaćimović
Docent dr Milivoje Radović
Cost-benefit analiza –
definicija i razvoj
14.04.2007.
Upravljanje organizacijom
poslodavaca – Crna Gora i
okruženje (modeli, iskustva,
analize)
Uloga i značaj faktora
motivacije na primjeru
pekarske industrije
Informatičke tehnologije i
modernizacija lokalne
samouprave na primjeru
opštine Nikšić
Politika tržišta rada EU
14.04.2007.
Program obuke državne
administracije za proces
pridruživanja EU
Ključni instrumenti za
implementaciju ekološke
politike EU i podrška
zemljama Zapadnog Balkana
14.04.2007.
14.04.2007.
15.04.2007.
15.04.2007.
15.04.2007.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
31.
Velira Otašević 06/197
EEI
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Žarko Božović
Docent dr Milivoje Radović
32.
Stojan Sjekloća 06/074
EEI
33.
Vesna Rašović 06/031
EEI
Docent dr Tanja Docent dr Tanja Miščević
Miščević Prof. dr Gordana Đurović
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Tanja Miščević
Docent dr Danijela Jaćimović
34.
Ivan Petrović 06/064
MB
35.
Ivona Brković 06/106
ME
36.
Mira Radunović 06/239
KE
37.
Zoran Nedić 06/021
OM
Prof. dr Žarko Prof. dr Žarko Božović
Božović Prof. dr Veselin Pavićević
Docent dr Ljiljana Kašćelan
Docent dr Danijela Docent dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Anđelko Lojpur
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Vesna Prof. dr Vesna Karadžić
Karadžić Docent dr Svetlana Rakočević
Prof. dr Nevenka Glišević
Docent dr Jasmina Docent dr Jasmina Ćetković
Ćetković Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Predrag Ivanović
Značaj investicija u ljudske
resurse u procesu
stabilizacije i pridruživanja
EU
Socijalna politika i sloboda
kretanja radnika u proširenoj
Evropi
Značaj komunikacione
strategije u procesu
pridruživanja zemalja
Jugoistočne Evrope
Evropskoj uniji
Međuljudski odnosi i
uspješnost poslovanja
15.04.2007.
17.04.2007.
17.04.2007.
18.04.2007.
Spoljnotrgovinski sporazumi
Crne Gore na putu ka EU
19.04.2007.
Empirijska analiza uticaja
stranih direktnih investicija
na privredni razvoj Crne
Gore
Organizaciono pozicioniranje
kompanije za pružanje
ekspresnih poštanskih
usluga na tržištu Crne Gore
19.04.2007.
20.04.2007.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
38.
Ljilja Pižurica 06/083
RIR
39.
Enesa Bekteši 06/369
RIR
40.
Ljerka Momčilović 06/221
RIR
41.
Nevenka 06/185
Todorović
RIR
42.
Julijana Rogić 06/003
EJS
43.
Marijana 06/108
Radunović
EJS
44.
Ivana Koprivica 06/047
FIB
45.
Davor Bošković 06/398
OM
46.
Mira Cerović 06/329
EEI
Docent dr Dejan Dr Dejan Jakšić
Jakšić Prof. dr Mirko Andrić
Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Mirko Prof. dr Mirko Andrić
Andrić Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Mirko Prof. dr Mirko Andrić
Andrić Dr Dejan Jakšić
Docent dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Mirko Prof. dr Mirko Andrić
Andrić Dr Dejan Jakšić
Docent dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Glišević
Glišević Docent dr Milivoje Radović
Docent dr Biljana Rondović
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Glišević
Glišević Prof. dr Gordana Paović Jeknić
Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Docent dr Milivoje Radović
Docent dr Jasmina Docent dr Jasmina Ćetković
Ćetković Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Ondrej Jaško
Docent dr Milivoje Docent dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Gordana Đurović
Interna revizija
21.04.2007.
Revizija zaliha
21.04.2007.
Revizija materijalnih ulaganja
21.04.2007.
Revizija potraživanja i
obaveza
21.04.2007.
Uloga i značaj eGovernmenta u
menadžmentu javne uprave
Fiskalni sistem Crne Gore
25.04.2007.
25.04.2007.
Sistem penzijskog osiguranja
u Crnoj Gori
27.04.2007.
Reorganizacija sistema
primarne zdravstvene zaštite
u Crnoj Gori – iskustva i
pravci daljeg unapređenja
Strategija zapošljavanja Crne
Gore u procesu
05.05.2007.
05.05.2007.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Prof. dr Nevenka Glišević
47.
Božidarka 06/367
Janković
FIB
Prof. dr Mlađen Prof. dr Mlađen Šljivančanin
Šljivančanin Prof. dr Predrag Goranović
Docent dr Milorad Jovović
Prof. dr Žarko Prof. dr Žarko Božović
Božović Docent dr Svetlana Rakočević
Prof. dr Veselin Pavićević
48.
Aleksandar 06/140
Nešović
MB
49.
Dragoljub Šarović 06/271
MB
50.
Radoica Luburić 06/270
MB
51.
Ljiljana 06/054
Dragašević
ME
Docent dr Danijela Docent dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Sonja Bjeletić
Docent dr Milivoje Radović
52.
Dragana Šibalić 06/284
EEI
53.
Ljiljana Knežević 06/044
MIS
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Docent dr Danijela Jaćimović
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Vujica Prof. dr Vujica Lazović
Lazović Docent dr Biljana Rondović
Prof. dr Saša Popović
Prof. dr Milan J. Prof. dr Milan J. Perović
Perović Prof. dr Vujica Lazović
Prof. dr Anđelko S. Lojpur
Prof. dr Milan J. Prof. dr Milan J. Perović
Perović Prof. dr Anđelko S. Lojpur
Prof. dr Vujica Lazović
pridruživanja Evropskoj uniji
Uticaj marketinga na
profitabilnost banaka
30.05.2007.
Korišćenje ljudskog
potencijala kao odlučujuće
konkurentske prednosti u
crnogorskim preduzećima
Uspostavljanje QMS u
funkciji unapređenja procesa
u grafičkoj djelatnosti
Tehnike i organizacija
upravljanja ukupnim
kvalitetom
01.06.2007.
Siromaštvo u Crnoj Gori:
Mjerenje, indikatori, linije
siromaštva, i mogućnosti
njegovog smanjenja
CARDS program EU u
procesu pridruživanja Crne
Gore
Transformacija bankarskog
poslovanja uz pomoć ebankinga (na primjeru
02.06.2007.
02.06.2007.
05.06.2007.
08.06.2007.
09.06.2007.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Nikšićke banke)
54.
Maja Bašić 06/291
ME
Docent dr Danijela Docent dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Saša Popović
Prof. dr Sonja Bjeletić
55.
Andrijana Jevtović 06/364
EJS
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Docent dr Slobodan Lakić
56.
Bojana 06/322
Čabarkapa
MB
57.
Ruždija Kalač 06/293
RIR
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Mlađen Šljivančanin
Prof. dr Vladimir Kašćelan
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Malinić
Malinić Prof. dr Bogoljub Bošković
Docent dr Jasmina Ćetković
58.
Svetlana 06/128
Roganović
RIR
59.
Renata Bulatović 06/321
MB
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Malinić
Malinić Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Predrag Ivanović
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Dr Milivoje Radović
Prof. dr Marko Backović
Međunarodni monetarni
fond, Svjetska banka i
proces priključivanja Crne
Gore međunarodnim
finansijskim institucijama
Porez na imovinu i njegova
primjena na prostoru ex
Jugoslavije-Crne Gore,
Srbije, Hrvatske, Bosne i
Hercegovine, Slovenije i
Makedonije
Uticaj investicija na razvoj
Crne Gore
11.06.2007.
Projektovanje kontnih
planova u funkciji racionalne
organizacije
računovodstvenog
informacionog sistema
Kaizen costing kao faktor
konkurentnosti i uspjeha
preduzeća
Restrukturiranje preduzeća u
posttranzicionom biznisu
15.06.2007.
12.06.2007.
12.06.2007.
15.06.2007.
16.06.2007.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
60.
Goran Smolović 06/016
FIB
61.
Saša Vulević 06/085
EJS
62.
Aleksandar 06/336
Radunović
FIB
63.
Suhada Mrkulić 06/220
RIR
64.
Sonja Žarić 06/001
RIR
65.
Radivoje Drobnjak 06/041
MM
66.
Milica Vojinović 06/559
OM
67.
Miro Popović 06/088
OM
Docent dr Dr Slobodan Lakić
Slobodan Lakić Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Saša Popović
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Glišević
Glišević Prof. dr Predrag Goranović
Docent dr Milivoje Radović
Docent dr Docent dr Slobodan Lakić
Slobodan Lakić Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Saša Popović
Docent dr Dejan Dr Dejan Jakšić
Jakšić Prof. dr Mirko Andrić
Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Mirko Prof. dr Mirko Andrić
Andrić Prof. dr Vujica Lazović
Prof. dr Mladjen Šljivančanin
Docent dr Milorad Docent dr Milorad Jovović
Jovović Docent dr Dragan Lajović
Docent dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Bogoljub Prof. dr Bogoljub Bošković
Bošković Docent dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Bogoljub Prof. dr Bogoljub Bošković
Bošković Docent dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Ljubinko Dedović
Upravljanje rizikom kamatne
stope u bankama
18.06.2007.
Nova uloga države u
mješovitoj privredi
27.06.2007.
Kreditna politika i kreditne
procedure banaka
28.06.2007.
Ocjena pouzdanosti sistema
internih kontrola
30.06.2007.
Profesionalna etika revizije
30.06.2007.
Franšizing kao faktor
privrednog razvoja sa
osvrtom na Crnu Goru i SME
sektor
Strategija zaokreta kao
mogućnost izlaska iz
poslovne krize
Upravljanje krizama u
industriji na primjeru
proizvodnje obojenih metala
u Crnoj Gori
09.07.2007.
09.07.2007.
09.07.2007.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
68.
Nikola Pejović 06/525
OM
69.
Sreten Savićević 06/356
FIB
70.
Jelena Lopičić 06/149
FIB
71.
Jovo Đonović 06/046
OM
72.
Zoran Lajović 06/072
MB
73.
Safet Kalač 06/417
MIB
74.
Saša Zejak 06/526
EJS
75.
Dijana Dendić 06/303
MM
Prof. dr Žarko Prof. dr Žarko Božović
Božović Prof. dr Bogoljub Bošković
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Mlađen Prof. dr Mlađen Šljivančanin
Šljivančanin Prof. dr Saša Popović
Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Mlađen Šljivančanin
Docent dr Slobodan Lakić
Docent dr Jasmina Docent dr Jasmina Ćetković
Ćetković Prof. dr Bogoljub Bošković
Docent dr Slobodan Lakić
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Docent dr Milorad Jovović
Prof. dr Duško Lučić
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Predrag Ivanović
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Glišević
Glišević Prof. dr Predrag Goranović
Docent dr Milivoje Radović
Docent dr Milorad Docent dr Milorad Jovović
Jovović Prof. dr Veselin Pavićević
Prof. dr Vesna Karadžić
Upravljenje ljudskim
resursima – usklađivanje
strukture rada i kadrova u
Crnoj Gori
Analiza likvidnosti kao
sastavni dio finansijske
analize kompanije
Porez na dodatu vrijednost
09.07.2007.
Reforma organizacije platnog
prometa – unapređenje
postojećeg stanja
Politika cijena sa stanovišta
izvođača radova u
građevinarstvu
Kreiranje razvoja preduzeća
sa marketing stanovišta na
primjeru preduzeća „Gradina
Company“ Rožaje
Monopolistička renta
11.07.2007.
Marketing znanje u odnosu
na znanje o tržištu
(Marketing knowledge versus
market knowledge)
10.07.2007.
10.07.2007.
11.07.2007.
16.07.2007.
16.07.2007.
17.07.2007.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
76.
Branislav 06/605
Radulović
EJS
Docent dr Milivoje Docent dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Predrag Goranović
Docent dr Milivoje Docent dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Žarko Božović
Docent dr Jasmina Docent dr Jasmina Ćetković
Ćetković Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Predrag Ivanović
Prof. dr Nebojša Prof. dr Nebojša Vučinić
Vučinić Prof. dr Gordana Đurović
Docent dr Danijela Jaćimović
77.
Velibor Goranović 06/694
EJS
78.
Aleksandra 06/082
Redžić
OM
79.
Miljan Dragaš 06/202
EEI
80.
Srđan Šuković 06/353
ME
Docent dr Danijela Docent dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Sonja Bjeletić
Prof. dr Saša Popović
81.
Daliborka Savović 06/023
MB
82.
Stevan Gajević 06/038
MB
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Risto Kilibarda
Prof. dr Veselin Pavićević
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Borislav Uskoković
Prof. dr Milan Perović
83.
Darko Globarević 06/199
ME
Docent dr Danijela Docent dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Sonja Bjeletić
Revizija kao oblik eksterne
kontrole javnog sektora
(institucionalni aspekti)
Raspad Jugoslavije i uticaj
na ekonomiju javnog sektora
Crne Gore
Upravljanje intelektualnim
kapitalom u funkciji održivog
razvoja organizacije
Evroatlanske integracije
Crne Gore u prizmi zajedniča
spoljne i bezbjedonosne
politike EU
Reforma MMF-a i položaj
zemalja članica sa posebnim
osvrtom na proces
pristupanja MMF-u
Uloga emocionalnog
liderstva u menadžmentu
promjenama
Model upravljanja
organizacionim promjenama
kod preduzeća
poljoprivrednog tipa
Carinski sistem Crne Gore
na putu integracije u
strukture EU
03.09.2007.
03.09.2007.
06.09.2007.
10.09.2007.
20.09.2007.
24.09.2007.
24.09.2007.
03.10.2007.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
84.
Tripko Draganić 06/050
ME
Docent dr Danijela Docent dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Sonja Bjeletić
Docent dr Milivoje Radović
85.
Đuro Žugić 06/341
MIB
86.
Boris Jašović 06/126
RIR
87.
Milena Simović 06/601
RIR
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Malinić
Malinić Prof. dr Bogoljub Bošković
Doc. dr Milan Lakićević
88.
Ranko Rakočević 06/153
RIR
89.
Vladan Martić 06/177
RIR
90.
Boško Radulović 06/351
AKT
91.
Danilo Radulović 06/013
MB
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Malinić
Malinić Prof. dr Bogoljub Bošković,
Docent dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Malinić
Malinić Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Bogoljub Boškovič
Prof. dr Vladimir Prof. dr Vladimir Kašćelan
Kašćelan Prof. dr Jelena Kočović
Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Žarko Prof. dr Žarko Božović
Božović Prof. dr Risto Kilibarda
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Predrag Ivanović
Prof. dr Sonja Bjeletić
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Malinić
Malinić Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Predrag Ivanović
Crna Gora: Strateški turistički
ciljevi, rast, potencijali,
perspektive i prosperitet
razvoja
Marketing u savremenoj
trgovini s osvrtom na
preduzeće »Veletex« AD
Strategijsko upravljačko
računovodstvo u funkciji
povećanja konkurentnosti
preduzeća
Activity based costing model
obračuna troškova sa
posebnim osvrtom na
mogućnosti primjene u Pošti
Crne Gore
Organizacija
računovodstvene procedure
03.10.2007.
Fuzija preduzeća –
finansijski i bilansni tretman
05.10.2007.
Osiguravajuće kompanije na
finansijskom tržištu u regionu
05.10.2007.
Različite vrste liderstva –
faktor stagnacije ili razvoja
08.10.2007.
03.10.2007.
05.10.2007.
05.10.2007.
05.10.2007.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Prof. dr Predrag Goranović
preduzeća
92.
Olga Svitlica 06/252
MB
Prof. dr Žarko Prof. dr Žarko Božović
Božović Docent dr Jasmina Ćetković
Docent dr Milivoje Radović
Temeljne pretpostavke
kvalitetne profesionalne
selekcije kadrova
10.10.2007.
93.
Mirko Otašević 06/235
FIB
Sukob poreskih zakona:
Dvostruko oporezivanje
12.10.2007.
94.
Božidar 06/783
Vuksanović
EJS
Sandra Ćetković 06/004
MB
96.
Slobodan Čurović 06/724
OM
97.
Jelena Perović 06/650
OM
98.
Dalibor Tomović 06/084
FIB
Interna ekonomija zatvorskih
sistema u korelaciji sa
faktorom bezbjednosti
Poslovno vođenje – Koju
vrstu uticaja i moći primjeniti
u organizaciji na splet
različitih ljudi, procesa i
situacija
Uloga stručnih kadrova u
razvoju sela i poljoprivrede
Crne Gore
Uloga savremenog
menadžmenta u rešavanju
krize na primeru Fabrike
akumulatora Sombor A.D.
Takse u poreskom sistemu
Crne Gore
13.10.2007.
95.
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Docentr Milivoje Radović
Docent dr Milivoje Docent dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Žarko Prof. dr Žarko Božović
Božović Prof. dr Svetlana Rakočević
Prof. dr Risto Kilibarda
Prof. dr Žarko Prof. dr Žarko Božović
Božović Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Žarko Mijović
Prof. dr Jasmina Prof. dr Jasmina Ćetković
Ćetković Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Gordana Paović-Jeknić
Docent dr Milivoje Radović
15.11.2007.
22.11.2007.
23.11.2007.
28.11.2007.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
99.
Biljana Rajković 06/633
MIS
Docent dr Ljiljana Docent dr Ljiljana Kašćelan
Kašćelan Prof. dr Vujica Lazović
Docent dr Biljana Rondović
100.
Vesna Bulatović 06/368
MIS
101.
Nikola Turčinović 06/065
EEI
Prof. dr Neđo Prof. dr Neđo Balaban
Balaban Prof. dr Vujica Lazović
Docent dr Ljiljana Kašćelan
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Docent dr Danijela Jaćimović
Docent dr Milivoje Radović
102.
Tomaš Mirković 06/385
EJS
103.
Olga Tuzović 06/313
EJS
104.
Vidak Labović 06/745
EJS
105.
Danijela Raičević 06/738
MB
106.
Marija Todorović 06/059
FIB
Docent dr Milivoje Docent dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Žarko Božović
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Glišević
Glišević Prof. dr Žarko Božović
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Glišević
Glišević Prof. dr Predrag Goranović
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Milan J. Prof dr Milan J. Perović
Perović Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Saša Prof. dr Saša Popović
Popović Prof. dr Mlađen Šljivančanin
Model sistema poslovne
inteligencije za analizu
kupaca trgovinskog
preduzeća
Informatičke tehnologije u
podršci razvoja ljudskih
resursa
Koncesije u oblasti
poljoprivrede u Sporazumu o
stabilizaciji i pridruživanju
Crne Gore sa Evropskom
unijom
Problem nezaposlenosti u
zemljama u tranziciji sa
osvrtom na Crnu Goru
Socijalno stanovanje u
Evropi sa osvrtom na Crnu
Goru
Analiza principa savremenog
upravljanja u lokalnoj upravi
Menadžment infrastrukturom
kvaliteta enološke
laboratorije u funkciji razvoja
vinarstva u Crnoj Gori
Fundamentalna analiza kao
metod određivanja vrijednosti
05.12.2007.
05.12.2007.
06.12.2007.
07.12.2007.
08.12.2007.
08.12.2007.
10.12.2007.
10.12.2007.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Prof. dr Vladimir Kašćelan
107.
Veljo Novčić 06/216
MB
108.
Ivana Koljenšić 06/092
MB
109.
Radomir Pajčin 06/069
MB
110.
Aleksandar 06/029
Zeković
EEI
111.
Aida Salagić 06/432
Ceković
MM
112.
Vesna Todorović 06/520
EJS
113.
Adrijana Ćorić 06/188
FIB
114.
Aleksandra Šćekić 06/206
FIB
Docent dr Milivoje Docent dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Risto Kilibarda
Prof. dr Veselin Pavićević
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Docent dr Biljana Rondović
Docent dr Ljiljana Kašćelan
Docent dr Milivoje Docent dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Svetlana Rakočević
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Tanja Miščević
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Docent dr Danijela Jaćimović
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Glišević
Glišević Prof. dr Veselin Pavićević
Doc. dr Svetlana Rakočević
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Mlađen Šljivančanin
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Saša Popović
Prof. dr Mlađen Šljivančanin
akcija – Primjer Crnogorski
Telekom AD
Posljedice narušenog
psihološkog odnosa na
učinak radnika
Strateško planiranje u
biznisu
Uloga i značaj liderstva u
savremenom poslovnom
okruženju
Politički kriterijumi u procesu
stabilizacije i pridruživanja
Crne Gore Evropskoj uniji
Značaj Liste koncesija u
oblasti roba u procesu
pristupanja Svjetskoj
trgovinskoj organizaciji
Birokratija
Sistem doprinosa za
socijalno osiguranje u
zemljama ex Jugoslavije
Poreskopravni odnos u Crnoj
Gori
11.12.2007.
14.12.2007.
17.12.2007.
19.12.2007.
19.12.2007.
27.12.2007.
27.12.2007.
27.12.2007.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
115.
Vladislav Vujković 06/102
MB
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Milan Perović
Prof. dr Marko Backović
116.
Zoran Vukčević 06/389
MB
117.
Amela Vranić 06/768
EEI
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Vujica Lazović
Prof. dr Marko Backović
Docent dr Tanja Docent dr Tanja Miščević
Miščević Prof. dr Gordana Đurović
Docent dr Danijela Jaćimović
118.
Jelena Laban 06/043
RIR
119.
Ranka Kotlaja 06/544
EEI
120.
Julija Pupovac 06/267
ME
121.
Vesko Nikolić 06/195
MB
122.
Jovo Adžić 06/075
RIR
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Malinić
Malinić Prof. dr Mlađen Šljivančanin
Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Nevenka Glišević
Docent dr Danijela Jaćimović
Docent dr Danijela Docent dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Saša Popović
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Marko Backović
Docent dr Milorad Jovović
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Malinić
Malinić Prof. dr Bogoljub Bošković
Primjena koncepta
„Upravljanje znanjem“ u
reinženjeringu poslovnih
procesa
Analiza kvaliteta funkcija i
nivoa menadžmenta u
crnogorskim preduzećima
Administrativni kapaciteti
zemalja Zapadnog balkana
za korišćenje predpristupnih
fondova Evropske unije
Bazični finansijski izvještaji u
funkciji menadžmenta
preduzeća
Značaj poštovanja ljudskih
prava sa akcentom na rodnu
ravnopravnost u procesu
pridruživanja Crne Gore
Evropskoj uniji
Razvoj, uloga i funkcije
Evropske centralne banke
28.12.2007.
28.12.2007.
18.01.2008.
18.01.2008.
22.02.2008.
26.02.2008.
Optimizacija upravljanja
zalihama u preduzeću
07.03.2008.
Upravljački računovođa –
ključna karika uspješnog
07.03.2008.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Prof. dr Jasmina Ćetković
123.
Milena Vujović 06/286
MM
124.
Zdenka Bulatović 06/109
FIB
125.
Radojica Radović 06/410
MIB
126.
Tamara Bjelica 06/125
MIS
127.
Ćazim Fetahović 06/778
EEI
128.
Sonja Lojpur 06/305
RIR
129.
Irina Vukčević 06/761
MB
Prof. dr Veselin Prof. dr Veselin Pavićević
Pavićević Docent dr Milorad Jovović
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Saša Prof. dr Saša Popović
Popović Prof. dr Vladimir Kašćelan
Docent dr Slobodan Lakić
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Docent dr Milorad Jovović
Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Vujica Prof. dr Vujica Lazović
Lazović Docent dr Biljana Rondović
Docent dr Milorad Jovović
Docent dr Milivoje Docent dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Žarko Božović
Prof. dr Gordana Đurović
Prof. dr Mirko Prof. dr Mirko Andrić
Andrić Docent dr Dejan Jakšić
Prof. dr Mlađen Šljivančanin
Prof. dr Milan J. Prof. dr Milan J. Perović
Perović Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Bogoljub Bošković
poslovanja preduzeća u
savremenim uslovima
privređivanja
Televizija kao komunikacioni
kanal marketinga u Crnoj
Gori
Mogućnosti uvođenja kastodi
poslova na crnogorskom
tržištu kapitala
Organizacija marketing
aktivnosti u crnogorskom
pčelarstvu
Izazovi informatičke
ekonomije
Pridruživanje Crne Gore EU
– postizanje mobilnosti
građana u oblasti rada i
obrazovanja
Savremeni koncepti revizije
Balansiranje razvojnih
perspektiva metrološkog
sistema Crne Gore na bazi
uporednih analiza sa
odgovarajućim sistemima
21.03.2008.
26.03.2008.
28.03.2008.
04.04.2008.
09.04.2008.
09.04.2008.
10.04.2008.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
nekih članica Evropske unije
130.
Suzana Đukić 06/632
MIS
131.
Dimitrija 06/545
Šaranović
EEI
132.
Duško Uskoković 06/636
EJS
133.
Nebojša Kaljević 06/053
ME
134.
Velibor Šipovac 06/673
ME
135.
Miomira Perazić 06/741
ME
136.
Izabela Popović 06/358
MM
137.
Marija Janjušević 06/135
MIS
Docent dr Ljiljana Docent dr Ljiljana Kašćelan
Kašćelan Prof. dr Vujica Lazović
Docent dr Biljana Rondović
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Docent dr Milivoje Radović
Docent dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Ljubinko Prof. dr Ljubinko Dedović
Dedović Prof. dr Nevenka Glišević
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Nevenka Glišević
Docent dr Danijela Jaćimović
Docent dr Danijela Docent dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Jasmina Ćetković
Docent dr Danijela Docent dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Svetlana Rakočević
Docent dr Milorad Docent dr Milorad Jovović
Jovović Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Borislav Uskoković
Docent dr Ljiljana Docent dr Ljiljana Kašćelan
Kašćelan Prof. dr Vujica Lazović
Docent dr Biljana Rondović
Model sistema poslovne
inteligencije za analizu
prodaje
Implementacija Kjoto
protokola u zemljama koje su
u procesu pdridruživanja EU
Značaj drumske
infrastrukture za privredni
razvoj Crne Gore
Carinski sistem Crne Gore u
procesu pridruživanja
Evropskoj uniji
Povezivanje
elektroenergetskog tržišta JI
Evrope – put ka bržoj
integraciji u EU
Globalizacija kao
transnacionalizacija
ekonomskih odnosa
Brendiranje usluga
Modeliranje sistema
poslovne inteligencije za
nabavku proizvodnog
11.04.2008.
23.04.2008.
06.05.2008.
07.05.2008.
27.05.2008.
30.05.2008.
02.06.2008.
04.06.2008.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
preduzeća
138.
Valentina 06/011
Kastratović
MIS
139.
Nevena Sič 06/577
MIS
140.
Ristan Stijepović 06/098
FIB
141.
Miloš Ljumović 06/111
FIB
142.
Žarko Mrdović 06/758
OM
143.
Zoran Radunović 06/297
EJS
144.
Veselin 06/359
Gardašević
MiB
145.
Sanja Krvavac 06/681
MIS
Docent dr Ljiljana Docent dr Ljiljana Kašćelan
Kašćelan Prof. dr Vujica Lazović
Docent dr Biljana Rondović
Prof. dr Vujica Prof. dr Vujica Lazović
Lazović Docent dr Biljana Rondović
Docent dr Ljiljana Kašćelan
Docent dr Docent dr Slobodan Lakić
Slobodan Lakić Prof. dr Saša Popović
Prof. dr Predrag Goranović
Docent dr Docent dr Slobodan Lakić
Slobodan Lakić Prof. dr Gordana Paović-Jeknić
Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Jasmina Prof. dr Jasmina Ćetković
Ćetković Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Svetlana Rakočević
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Glišević
Glišević Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Vesna Prof. dr Vesna Kardžić
Karadžić Prof. dr Božo Mihailović
Docent dr Milorad Jovović
Prof. dr Vujica Prof. dr Vujica Lazović
Lazović Docent dr Biljana Rondović
Docent dr Ljiljana Kašćelan
Model sistema poslovne
inteligencije u uslužnoj
djelatnosti radio-televizije
Projekat modernizacije IS u
Republičkom fondu PIO –od
kick-off-a do blueprintaAnaliza operativnog rizika u
bankama
Analiza uslova i mehanizama
rehabilitacije štednje
stanovništva
Organizacijski preduslovi za
razvoj samoinicijative u
policijskoj organizaciji RCG
Država »noćnog čuvara« i
država blagostanja
04.06.2008.
04.06.2008.
05.06.2008.
19.06.2008.
07.07.2008.
07.07.2008.
Razumijevanje finalnih
potrošača
07.07.2008.
Razvoj i implementacija
sistema eGovernment-a u
opštini Pljevlja
10.07.2008.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
146.
Aleksandra 06/648
Radulović
MB
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Žarko Božović
Prof. dr Nevenka Glišević
147.
Bojana Femić 06/397
MM
Docent dr Milorad Docent dr Milorad Jovović
Jovović Prof. dr Veselin Pavićević
Docent dr Dragan Lajović
148.
Dragana 06/624
Radunović
MM
149.
Danijela Đuković 06/407
MB
150.
Miloš Rajković 06/779
ME
151.
Igor Radusinović 06/215
AKT
152.
Nataša Doderović 06/035
AKT
153.
Luka Uskoković 07/349
MiB
Docent dr Milorad Docent dr Milorad Jovović
Jovović Prof. dr Veselin Pavićević
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Ljubinko Prof. dr Ljubinko Dedović
Dedović Docent dr Andrija Lompar
Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Vesna Kardžić
Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Jelena Prof. dr Jelena Kočović
Kočović Prof. dr Vladimir Kašćelan
Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Jelena Prof. dr Jelena Kočović
Kočović Prof. dr Vladimir Kašćelan
Prof. dr Saša Popović
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Vesna Kardžić
Regrutovanje i selkcija
kadrova u procesu razvoja
menadžmenta ljudskih
resursa
Integralne marketinške
komunikacije u funkciji
unapređenja tržišne pozicije
preduzeća – primjer
telekomunikacionog sektora
u Crnoj Gori
Uloga kreativnosti u razvoju
brenda
11.07.2008.
18.07.2008.
18.07.2008.
Strategijsko planiranje u
pošti i telekomunikacijama
29.08.2008.
Efekti globalizacije na
međunarodnom tržištu
kapitala
Perspektive razvoja životnog
osiguranja u Crnoj Gori
16.09.2008.
23.09.2008.
Obavezno osiguranje
motornih vozila u Crnoj Gori
23.09.2008.
Brend menadžment u
turizmu Crne Gore
26.09.2008.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Prof. dr Predrag Ivanović
154.
Miloš Šturanović 07/380
OM
Prof. dr Jasmina Prof. dr Jasmina Ćetković
Ćetković Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Momčilo Radulović
155.
Ivan Vukmirović 06/537
MM
156.
Miodrag Rašović 06/560
EJS
157.
Svetlana 06/361
Radusinović
158.
Jovan Đurašković 07/010
EJS
Prof. dr Borislav Prof. dr Borislav Uskoković
Uskoković Prof. dr Predrag Ivanović
Prof. dr Božo Mihailović
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Glišević
Glišević Prof. dr Veselin Pavićević
Prof. dr Svetlana Rakočević
Docent dr Biljana Docent dr Biljana Rondović
Rondović Docent dr Milorad Jovović
Prof. dr Anđelko Lojpur
Docent dr Milivoje Docent dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Predrag Goranović
159.
Jelena 06/638
Vukašinović
EEI
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Danijela Jaćimović
Docent dr Milivoje Radović
160.
Veselin Rakočević 07/003
MuO
Prof. dr Bogoljub Prof. dr Bogoljub Bošković
Bošković Prof. dr Anđelko Lojpur
Docent dr Ana Lalević-Filipović
MB
Proces unapređenja
organizacionih aspekata
funkcionisanja centra za
suptropske kulture u Baru
Kulturno-istorijsko nasljeđe u
funkciji turizma Crne Gore
26.09.2008.
Javni izbori u Crnoj Gori
01.10.2008.
Perspektive WiMAX biznisa
u Crnoj Gori
06.10.2008.
Socijalna politika i
zapošljavanje u Crnoj Gori u
procesu pristupanja
Evropskoj uniji
Pravila o porijeklu robe u EU
i njihova primjena u
Sporazumu o stabilizaciji i
pridruživanju
Kreiranje strategije razvoja
škola u Crnoj Gori
07.10.2008.
30.09.2008.
16.10.2008.
21.10.2008.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
161.
Aleksandra 06/372
Kovačević
FIB
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Malinić
Malinić Docent dr Ana Lalević-Filipović
Docent dr Milan Lakićević
162.
Nikola Perović 06/006
MB
163.
Nikola Tadić 06/143
MIS
164.
Željka Asanović 07/116
165.
Dragana Brajović 06/523
EJS
166.
Milena Blečić 06/514
EJS
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Mlađen Šljivančanin
Prof. dr Ljiljana Prof. dr Ljiljana Kašćelan
Kašćelan Docent dr Biljana Rondović
Docent dr Milan Lakićević
Docent dr Docent dr Slobodan Lakić
Slobodan Lakić Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Glišević
Glišević Prof. dr Predrag Goranović
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Docent dr Milivoje Radović
167.
Jelena Jestrović 06/678
FIB
168.
Mladen Tomović 06/229
FiB
BK
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Gordana Paović-Jeknić
Značaj računovodstvenoinformaciono podržanih
upravljačkih aktivnosti za
ostvarivanje ciljeva
preduzeća
Liderstvo u funkciji efikasnog
postizanja ciljeva
organizacije
Model sistema poslovne
inteligencije u osiguranju
31.10.2008.
07.11.2008.
27.11.2008.
Upravljanje bankarskim
krizama
02.12.2008.
Decentralizacija javnog
sektora
02.12.2008.
Fiskalni federalizam i lokalna
samouprava
02.12.2008.
Poreske stope i njihova
primjena u poreskim
zakonima Crne Gore
Prava poreskih obveznika
02.12.2008.
02.12.2008
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
169.
Svetlana 06/679
Joksimović
FIB
170.
Aleksandra 06/747
Luburić
FiB
171.
Slavko Gačevič 06/343
AKT
172.
Vojislava 06/631
Stijepović
RIR
173.
Mirjana Popović 06/766
MB
174.
Igor Lalović 06/712
MB
175.
Ivan Zuber 06/242
EEI
176.
Irena Marković 07/018
MiB
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Mlađen Šljivančanin
Prof. dr Nevenka Glišević
Docent dr Docent dr Slobodan Lakić
Slobodan Lakić Prof. dr Veselin Pavićević
Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Jelena Prof. dr Jelena Kočović
Kočović Prof. dr Vladimir Kašćelan
Prof. dr Milorad Ivović
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Malinić
Malinić Docent dr Milan Lakićević
Docent dr Ana Lalević-Filipović
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Jasmina Ćetković
Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Glišević
Glišević Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Anđelko Lojpur
Docent dr Andrija Docent dr Andrija Lompar
Lompar Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Gordana Đurović
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Risto Kilibarda
Kapitalno budžetiranje
02.12.2008.
Kredibilitet i odgovornost
centralne banke
03.12.2008.
Sprječavanje pranja novca u
osiguranju
05.12.2008.
Cost-benefit analiza sa
osvrtom na problem
snabdijevanja vodom
crnogorskog primorja
Funkcije menadžmenta u
brodarstvu sa osvrtom na
ferry kompanije
Produktivno zapošljavanje
stanovništva Crne Gore
05.12.2008.
Analiza fondova zajedničke
transportne politike EU u
funkciji daljeg razvoja lučkotransportnog sektora u Crnoj
Gori
Marketing strategija na
predsjedničkim izborima u
Crnoj Gori 2008.
15.12.2008.
16.12.2008.
17.12.2008.
24.12.2008.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
177.
Marko Otašević 07/327
EJS
178.
Sanela Đozgić 06/521
EEI
179.
Milika Radović 07/288
EJS
180.
Predrag Sekulić 07/379
EJS
181.
Stana Kalezić 06/073
182.
Biljana Radulović 07/374
183.
Lidija Martinović 07/353
BK
184.
Sanja Radulović 07/025
MB
FiB
AKT
Docent dr Milivoje Docent dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Docent dr Milorad Jovović
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Glišević
Glisevic Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Mlađen Šljivančanin
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Vladimir Prof. dr Vladimir Kašćelan
Kašćelan Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Saša Popović
Docent dr Milan Docent dr Milan Lakićević
Lakićević Prof. dr Vladimir Kašćelan
Docent dr Ana Lalević-Filipović
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Bogoljub Bošković
Nezaposlenost u Crnoj Gori
u procesu pristupanja
Evropskoj uniji
Značaj implementacije
strategije za integrisano
upravljanje granicom u
procesu pridruživanja Crne
Gore Evropskoj uniji
Otkrivanje i sprečavanje
pranja novca na primjeru
poslovne banke
Finansiranje javnog servisa
Finansiranje budžetske
potrošnje emisijom
obveznica u Crnoj Gori
Komparacija obračuna
tehničkih rezervi
osiguravajućih kompanija u
regionu
Značaj institucionalnih
investitora za razvoj Crne
Gore
Uloga klastera u procesu
transformacije i poboljšanja
konkurentnosti preduzeća u
26.12.2008.
26.12.2008.
26.12.2008.
03.02.2009.
03.02.2009.
09.02.2009.
10.02.2009.
19.02.2009.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Rusiji
185.
Ratka Delibašić 06/290
MIS
Docent dr Biljana Docent dr Biljana Rondović
Rondović Prof. dr Vujica Lazović
Prof. dr Saša Popović
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Marko Backović
Docent dr Ana Lalević-Filipović
186.
Vladimir Mitrić 06/599
MB
187.
Sanja Međedović 06/308
OM
Prof. dr Jasmina Prof. dr Jasmina Ćetković
Ćetković Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Anđelko Lojpur
188.
Milo Ivančević 07/328
EJS
189.
Ana Marković 06/159
FIB
190.
Sanja Mitrović 06/158
MIB
191.
Miroslav 06/620
Radojević
EEI
Docent dr Milivoje Docent dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Vesna Prof. dr Vesna Karadžić
Karadžić Prof. dr Božo Mihailović
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Danijela Jaćimović
Sistemi elektronskog
plaćanja sa osvrtom na
TARGET
Organizacija funkcije nabavki
materijalnih sredstava
ministarstva odbrane za
potrebe vojske u tržišnim
uslovima privređivanja
Istraživanje prednosti i
nedostataka postojećih
modela organizacionih
struktura na primjeru
preduzeća u Crnoj Gori
Politike tržišta EU sa
posebnim osvrtom na
kohezionu politiku
Oporezivanje dividendi
Marketing istraživanje u
funkciji razvoja novog
proizvoda
Razvijenost institucija
sistema i fenomen pranja
novca u procesu
20.02.2009.
20.02.2009.
26.02.2009.
03.03.2009.
03.03.2009.
11.03.2009.
26.03.2009.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
pridruživanja EU
192.
Milojka Setenčić 07/347
MIB
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Vladimir Kašćelan
193.
Dragana Malović 06/726
RIR
194.
Željko Vidaković 07/083
EEI
Prof. dr Dragan Prof. dr Dragan Mikerević
Mikerević Docent dr Milan Lakićević
Docent dr Ana Lalević-Filipović
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Nevenka Glišević
195.
Marija Marković 06/036
MB
196.
Goran Mioljević 07/335
AKT
197.
Biljana Bajramović 07/226
MuO
198.
Vesna Popović- 06/228
Šćekić
RIR
Prof. dr Milan J. Prof. dr Milan J. Perović
Perović Prof. dr Borislav Uskoković
Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Vladimir Prof. dr Vladimir Kašćelan
Kašćelan Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Saša Popović
Prof. dr Ljiljana Prof. dr Ljiljana Kašćelan
Kašćelan Docent dr Biljana Rondović
Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Dragan Prof. dr Dragan Mikerević
Mikerević Prof. dr Predrag Goranović
Docent dr Milan Lakićević
Marketing strategija u
osiguranju
sa osvrtom na „Jahorina
osiguranje“ AD Pale
Mjesto i uloga specifičnih
oblika finansiranja u
preduzeću
Evropske integracije Crne
Gore od Beogradskog
sporazuma do Sporazuma o
stabilizaciji i pridruživanju sa
EU
Izbor optimalnog modela
organizacione strukture
preduzeća
Adekvatnost tablica smrtnosti
kao osnova obračuna tarifa u
životnom osiguranju
Informacione tehnologije u
funkciji povećanja efikasnosti
i kvaliteta rada u školama
Uticaj poreza na dodatu
vrijednost na finansijski
položaj preduzeća
27.03.2009.
28.03.2009.
01.04.2009.
16.04.2009.
22.04.2009.
23.04.2009.
25.04.2009.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
199.
Borko Božović 07/008
FTIA
Prof. dr Vladimir Prof. dr Vladimir Kašćelan
Kašćelan Prof. dr Saša Popović
Docent dr Milan Lakićević
200.
Tihomir Mirković 07/352
MB
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Vladimir Prof. dr Vladimir Kašćelan
Kašćelan Prof. dr Jelena Kočović
Prof. dr Svetlana Rakočević
Prof. dr Jasmina Prof. dr Jasmina Ćetković
Ćetković Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Ljubinko Dedović
Docent dr Milan Docent dr Milan Lakićević
Lakićević Prof. dr Vladimir Kašćelan
Docent dr Ana Lalević-Filipović
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Docent dr Milan Lakićević
Docent dr Ana Lalević-Filipović
201.
Ljubica Golubović 06/160
AKT
202.
Milena Remiković 07/305
OM
203.
Đorđina Stajkić 07/121
AKT
204.
Biljana Petrušić 07/098
MB
205.
Ivan Rakočević 06/755
EEI
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Danijela Jaćimović
Docent dr Milivoje Radović
206.
Sreten Grebović 07/113
RIR
Docent dr Milan Docent dr Milan Lakićević
Lakićević Prof. dr Dragan Mikerević
Prof. dr Predrag Goranović
Rizici investiranja u
obveznice sa osvrtom na
rizik promjene kamatne
stope
Menadžment međunarodnim
pomorskim strategijskim
alijansama
Mogućnosti i ograničenja
plasmana sredstava
matematičke rezerve
Analiza uticaja organizacione
kulture na performanse
preduzeća
Analiza finansijskog položaja
osiguravajućih kompanija
27.04.2009.
30.04.2009.
30.04.2009.
07.05.2009.
12.05.2009.
Timski rad kao bitna
odrednica kvaliteta funkcije
vođenja u menadžmentu
02.06.2009.
Međunarodno dvostruko
oporezivanje i njegovo
izbjegavanje u Evropskoj
uniji
Uticaj posrednih poreza na
finansijsku politiku preduzeća
02.06.2009.
06.06.2009.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
207.
Danko Dragović 07/154
MB
208.
Slavica Ademović 07/126
209.
Ivana Golubović 06/419
FIB
210.
Nebojša Peković 06/137
MB
211.
Markić Rakočević 06/057
EEI
212.
Snežana 06/626
Šćepanović
EJS
213.
Gordana Dedeić 06/207
FIB
214.
Jelena Begović 07/67
MUO
MUO
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Žarko Božović
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Žarko Božović
Prof. dr Saša Prof. dr Saša Popović
Popović Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Dejan Erić
Prof. dr Ljubinko Prof. dr Ljubinko Dedović
Dedović Docent dr Andrija Lompar
Prof. dr Mlađen Šljivančanin
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Glišević
Glišević Prof. dr Svetlana Rakočević
Docent dr Milivoje Radović
Docent dr Biljana Docent dr Biljana Rondović
Rondović Prof. dr Ljiljana Kašćelan
Docent dr Slobodan Lakić
Docent dr Milivoje Docent dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Žarko Božović
Društvena odgovornost
korporacija u savremenom
biznisu
Uloga lidera u procesu
motivacije sa osvrtom na
obrazovne ustanove
Analiza merdžera i akvizicija
sa aspekta korporativnih
finansija
Strategija restrukturiranja
željeznice Crne Gore
08.06.2009.
Koncept razvoja grada u
prostornoj politici zemalja EU
24.06.2009.
Politički faktori i
makroekonomska
nestabilnost
Elektronsko bankarstvo sa
klijentima i za njihov račun –
osvrt na bankarski sektor u
Crnoj Gori
Obuka i razvoj kadrova kao
faktor uspješnog inkluzivnog
obrazovanja u školi
07.07.2009.
08.06.2009.
09.06.2009.
17.06.2009.
08.07.2009.
08.07.2009.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
215.
Sandra Sjekloća 07/194
MM
Prof. dr Borislav Prof. dr Borislav Uskoković
Uskoković Prof. dr Božo Mihailović
Docent dr Milorad Jovović
Prof. dr Ljijana Prof. dr Ljiljana Kašćelan
Kašćelan Docent dr Biljana Rondović
Prof. dr Saša Popović
216.
Saša Šćekić 07/164
MIS
217.
Goran Bulatović 07/161
MIS
Prof. dr Ljiljana Prof. dr Ljiljana Kašćelan
Kašćelan Docent dr Biljana Rondović
Docent dr Milorad Jovović
218.
Danijela 07/232
Vukoslavović
BK
219.
Zoran Zloković 06/217
MB
Docent dr Docent dr Slobodan Lakić
Slobodan Lakić Docent dr Biljana Rondović
Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Borislav Prof. dr Borislav Uskoković
Uskoković Prof. dr Ljubinko Dedović
Docent dr Andrija Lompar
220.
Mirjana Bošnjak 07/375
AKT
221.
Vladimir Raičković 06/727
MIS
222.
Jelena Karadžić 06/662
RIR
Prof. dr Vladimir Prof. dr Vladimir Kašćelan
Kašćelan Prof. dr Saša Popović
Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Vujica Prof. dr Vujica Lazović
Lazović Prof. dr Ljiljana Kascelan
Docent dr Biljana Rondović
Docent dr Milan Docent dr Milan Lakićević
Lakićević Prof. dr Anđelko Lojpur
Koncepcija i strategija
turističkog razvoja opštine
Cetinje
Model sistema poslovne
inteligencije za analizu
elektronskog plaćanja u
bankama
Model sistema poslovne
inteligencije za analizu
prodaje usluga aviokompanije
Analiza efikasnosti
funkcionisanja mreže u
kreditnom kartičarstvu
Problem dizajniranja izbora
vizije razvoja preduzeća sa
osvrtom na Jadransko
brodogradilište AD Bijela
Proporcionalno reosiguranje
kao metod izravnanja rizika
Razvoj informacionog
sistema na primjeru
zdravstva
Finansijsko restrukturiranje
akcionarskih društava u
08.07.2009.
08.07.2009.
08.07.2009.
09.07.2009.
09.07.2009.
10.07.2009.
10.07.2009.
15.07.2009.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Docent dr Ana Lalević-Filipović
223.
Danijela 06/10
Radanović
EEI
Docent dr Milivoje Docent dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Gordana Đurović
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Ljubinko Dedović
Docent dr Milivoje Radović
224.
Goran Otašević 06/196
EEI
225.
Jadranka 06/664
Marvučić
RIR
226.
Vesna Obradović 07/101
ME
227.
Veselin Šekularac 06/586
MB
228.
Dražen Stanković 06/71
OM
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Malinić
Malinić Docent dr Milan Lakićević
Docent dr Ana Lalević-Filipović
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Mlađen Šljivančanin
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Milan Perović
Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Bogoljub Prof. dr Bogoljub Bošković
Bošković Docent dr Slobodan Lakić
Prof. dr Dejan Petrović
Crnoj Gori primjenom
„Pentagonalnog finansijskog
modela“
Ekonomska politika i
konkurentnost privrede Crne
Gore u procesu evropskih
integracija
Značaj vazdušnog
saobraćaja u procesu
stabilizacije i pridruživanja
Crne Gore Evropskoj uniji
Računovodstveno
izvještavanje u funkciji
informacione podrške
internim korisnicima na
primjeru „Luka Bar“ AD
Nova globalna uloga
međunarodnih finansijskih
institucija
Dizajniranje strategije
složenih poslovnih sistema
sa osvrtom na Poštu Crne
Gore
Anticipativno upravljanje
kriznim situacijama u
bankarskom sistemu Crne
Gore na primjeru Crnogorske
17.07.2009.
17.07.2009.
17.07.2009.
07.10.2009.
20.10.2009.
20.10.2009.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
229.
Ljudmila 07/359
Đuranović
MUO
230.
Svetlana Amidžić 06/262
AKT
231.
Ivana Glišević 07/303
EJS
232.
Branka Rajković 07/264
MiB
233.
Milena Bakočević 06/122
MIB
234.
Angelina Živković 06/249
MB
235.
Nevenka Kesler 06/100
AKT
236.
Ljiljana Milonjić 07/200
MUO
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Glišević
Glišević Prof. dr Svetlana Rakočević
Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Jelena Prof. dr Jelena Kočović
Kočović Prof. dr Vladimir Kašćelan
Prof. dr Svetlana Rakočević
Docent dr Milivoje Docent dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Gordana Đurović
Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Vesna Prof. dr Vesna Karadžić
Karadžić Prof. dr Božo Mihailović
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Vesna Prof. dr Vesna Karadžić
Karadžić Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Svetlana Rakočević
Prof. dr Ljubinko Prof. dr Ljubinko Dedović
Dedović Docent dr Andrija Lompar
Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Vladimir Prof. dr Vladimir Kašćelan
Kašćelan Prof. dr Jelena Kočović
Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Žarko Prof. dr. Žarko Božović
Božović Prof. dr Bogoljub Bošković
komercijalne banke ad
Podgorica
Obrazovanje u funkciji
redukcije siromaštva sa
osvrtom na Crnu Goru
Uloga i značaj aktuara za
poslovanje osiguravajuće
kompanije
Učešće Crne Gore u
programima regionalne i
prekogranične saradnje
Osobenosti međunarodnog
marketing istraživanja
20.10.2009.
22.10.2009.
26.10.2009.
03.11.2009.
Vrste i tehnike marketing
istraživanja
03.11.2009.
Uloga Sekretarijata za
posmatranje transporta
(SEETO) u procesu
saobraćajne integracije
zemalja Zapadnog Balkana
Osiguranje kredita sa
osvrtom na Crnu Goru
04.11.2009.
Školski menadžment u
funkciji unapređenja
27.11.2009.
02.12.2009.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Prof. dr Predrag Goranović
237.
238.
Leposava Đurović 07/338
Ivan Obrenović 07/29
AKT
MB
239.
Vesna 06/590
Radusinović
MIS
240.
Majda Škrijelj 06/748
EEI
241.
Milanka Asanović 07/73
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Vladimir Kašćelan
Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Žarko Prof. dr Žarko Božović
Božović Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Anđelko Lojpur
Docent dr Biljana Docent dr Biljana Rondović
Rondović Prof. dr Ljiljana Kašćelan
Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Svetlana Rakočević
EEI
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Nevenka Glišević
Docent dr Milivoje Radović
242.
Marijeta 06/573
Krivokapić
OM
Prof. dr Jasmina Prof. dr Jasmina Ćetković
Ćetković Prof. dr Bogoljub Bošković
Docent dr Miloš Knežević
243.
Mirza Vodopić 06/642
FIB
Prof. dr Vladimir Prof. dr Vladimir Kašćelan
Kašćelan Prof. dr Saša Popović
vaspitno-obrazovnog
procesa
Specifičnost marketinga u
osiguranju na primjeru
organizovanja novog
osiguravajućeg društva-Atlas
life
Kontigentni pristup liderstvu i
novi koncepti i pristupi
menadžmentu
Mogućnost primjene
elektronskog obrazovanja na
univerzitetu crne gore
Pravo intelektualne svojine u
procesu stabilizacije i
pridruživanja Crne Gore
Evropskoj uniji
Institucionalni okvir za
sprovođenje politike zaštite
intelektualne svojine u Crnoj
Gori
Analiza procesa upravljanja
organizacionim promjenama
na primjeru građevinskih
preduzeća u Crnoj Gori
Pozajmljivanje hartija od
vrijednosti i mogućnosti
04.12.2009.
07.12.2009.
08.12.2009.
15.12.2009.
15.12.2009.
09.02.2010.
11.02.2010.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Docent dr Milan Lakićević
244.
245.
Dane Adrović 06/532
Marija Đukanović 07/1
AKT
FIB
246.
Rejhan Taraniš 06/535
MB
247.
Olja Šestović 06/248
MB
248.
Dejan Bojić 06/563
MB
249.
Anđela Jakšić 07/321
MUO
250.
Marija Perović 06/161
FIB
251.
Sabina Kriještorac 07/4
ME
Prof. dr Jelena Prof. dr Jelena Kočović
Kočović Prof. dr Vladimir Kašćelan
Prof. dr Ljubinko Dedović
Docent dr Docent dr Slobodan Lakić
Slobodan Lakić Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Anđelko Lojpur
Docent dr Dragan Lajović
Prof. dr Zdravko Prof. dr Zdravko Krivokapić
Krivokapić Prof. dr Anđelko S. Lojpur
Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Milan Perović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Gordana Paović-Jeknić
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Docent dr Slobodan Lakić
Docent dr Milan Lakićević
uvođenja u Crnoj Gori
Upravljanje rizikom u
osiguranju transporta sa
osvrtom na Crnu Goru
Tržišno zasnovan
menadžment monetarnih
vlasti zemalja u razvoju
Savremena praksa
korporativnog upravljanja sa
osvrtom na finansijske
organizacije
Procesni model (ISO 9001)
osnova za unapređenje u
državnoj upravi
Uloga menadžmenta u
organima državne uprave
16.02.2010.
17.02.2010.
22.02.2010.
22.02.2010.
24.02.2010.
Krizni menadžment u
obrazovnim organizacijama
24.02.2010.
Javni dug Crne Gore u
periodu od 2000. godine do
danas
Finansijske krize-naučene
lekcije kao odgovor na
buduće izazove
24.02.2010.
25.02.2010.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
252.
Violeta Janjušević 06/028
EEI
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Danijela Jaćimović
253.
Vojislav Petrović 08/156
MIB
Prof. dr Vesna Prof. dr Vesna Karadžić
Karadžić Prof. dr Božo Mihailović
Prof. dr Nevenka Glišević
254.
Jelena Lazović 06/683
MM
255.
Sabahudin 06/416
Kujović
MB
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Bogoljub Bošković
Docent dr Milan Lakićević
256.
Ivana Ćalić 07/47
MM
Prof. dr Ljubinko Prof. dr Ljubiko Dedović
Dedović Prof. dr Žarko Božović
Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Jasmina Prof. dr Jasmina Ćetković
Ćetković Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Žarko Božović
257.
258.
Milica Vitorović 07/154
Predrag Vukčević 08/99
OM
MIB
Prof. dr Mlađen Prof. dr Mlađen Šljivančanin
Šljivančanin Docent dr Milorad Jovović
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Vesna Prof. dr Vesna Karadžić
Karadžić Prof. dr Božo Mihailović
Prof. dr Nevenka Glišević
Preporuke Evropskog
partnerstva u oblasti borbe
protiv korupcije i
organizovanog kriminala
Marketing istraživanje u
funkciji primjene direktnog
marketinga
26.02.2010.
26.02.2010.
Marketing u bankarstvu i
njegov uticaj na formiranje
novih usluga banke
03.03.2010.
CRM (Customer Relations
Management) u
Crnogorskom Telekomu kao
put do lojalnih korisnika
Upravljenje marketingom
uslužnog preduzeća
22.03.2010.
Pribavljanje i razvoj ljudskih
resursa u funkciji
unapređenja radne
uspješnosti
Marketing istraživanje u
funkciji razvoja Crne Gore
kao turističke destinacije
20.04.2010.
30.03.2010.
20.04.2010.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
259.
Iva Asanović 07/308
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
RIR
Docent dr Ana Docent dr Ana Lalević-Filipović
Lalević-Filipović Docent dr Milan Lakićević Prof.
dr Svetlana Rakočević
Prof. dr Vujica Prof. dr Vujica Lazović
Lazović Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Risto Kilibarda
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jacimović
Jacimović Docent dr Milorad Jovović
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Predrag Goranović
260.
Dijana Raičković 08/39
MB
261.
Aleksandar 08/31
Rajković
ME
262.
Selim Lika 07/21
ME
263.
Ana Drašković 07/192
MM
264.
Jovan Marković 08/110
EJS
265.
Senad Alibašić 08/18
BK
266.
Dražen Mašković 08/58
MB
Prof. dr Veselin Prof. dr Veselin Pavićević
Pavićević Prof. dr Danijela Jaćimović
Docent dr Milorad Jovović
Docent dr Milan Docent dr Milan Lakićević
Lakićević Prof. dr Nikola Fabris
Docent dr Ana Lalević-Filipović
Docent dr Docent dr Slobodan Lakić
Slobodan Lakić Prof. dr Saša Popović
Docent dr Mirjana Kuljak
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Docent dr Milivoje Radović
Docent dr Milan Lakićević
Donošenje poslovnih odluka
na bazi podataka iz
upravljačkog računovodstva
na primjeru DOO IVMA
Sociološki izazovi
informatičke ekonomije
Liberalizacija trgovine u
zemljama u razvoju i efekti
finansijske krize
Pretpristupni fondovi
Evropske unije i njihov uticaj
na ekonomski razvoj Crne
Gore
Uticaj kulture na
međunarodne marketing
aktivnosti preduzeća
Analiza finansijskih izvještaja
privrednih subjekata u Crnoj
Gori
Modeli finasiranja u
islamskom komercijalnom
bankarstvu
Menadžment krizom sa
osvrtom na mala i srednja
preduzeća u Crnoj Gori
21.04.2010.
21.04.2010.
27.04.2010.
27.04.2010.
27.04.2010.
29.04.2010.
29.04.2010.
29.04.2010.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
267.
268.
269.
Zoran Vasiljević 08/16
Mirko Perović 07/182
Predrag 08/73
Radunović
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
MB
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Danijela Jaćimović
FIB
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Docent dr Milivoje Radović
EJS
270.
Srđana Milićević 07/240
271.
Aleksandra 07/229
Kalezić
MB
272.
Miloratka Kostić 07/279
MB
273.
Rade Čolaković 08/26
MB
274.
Božo Bošković 07/128
EJS
OM
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Docent dr Milivoje Radović
Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Bogoljub Bošković
Docent dr Ana Lalević-Filipović
Prof. dr Bogoljub Prof. dr Bogoljub Bošković
Bošković Prof. dr Anđelko Lojpur
Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Bogoljub Prof. dr Bogoljub Bošković
Bošković Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Žarko Božović
Ljudski resursi kao izvor
konkurentske prednosti sa
osvrtom na politiku
zapošljavanja u Crnoj Gori
Oporezivanje malih i srednjih
preduzeća u Crnoj Gori
29.04.2010.
Revizija budžeta i
izvještavanje
05.05.2010.
Planiranje i izvršenje budžeta
lokalne samouprave sa
posebnim osvrtom u Crnoj
Gori
Uloga preduzetnika vs uloga
menadžera u porodičnom
biznisu
Uticaj organizacione kulture
na organizacionu
transformaciju poslovnih
sistema
Transformaciono liderstvo
kao odgovor menadžera na
ubrzanje promjena
Organizovanje i upravljanje
finansijskim istragama u
Crnoj Gori
05.05.2010.
04.05.2010.
06.05.2010.
06.05.2010.
12.05.2010.
27.05.2010.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
275.
Jasna Mirković 08/281
MIS
276.
Mirjana Stanović 08/100
MB
277.
Ana Bulatović 07/159
MB
278.
Dragana Stanić 08/56
FIB
279.
Marija Elezović 08/22
FiB
280.
Milan Kastratović 07/9
EJS
281.
Zarija Franović 08/331
EJS
282.
Željko Nedović 07/49
FIB
Prof. dr Ljiljana Prof. dr Ljiljana Kašćelan
Kašćelan Docent dr Biljana Rondović
Prof. dr Svetlana Rakočević
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Bogoljub Bošković
Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Milan Prof. dr Milan Perović
Perović Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Zdravko Krivokapić
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Gordana Paović-Jeknić
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Saša Popović
Model sistema poslovne
inteligencije za upravljanje IT
odjelom telekomunikacione
kompanije
Menadžment marina u
funkciji razvoja nautičkog
turizma Crne Gore - primjer
ad „Marina“ Bar
Uticaj rangiranja aspekata
životne sredine na
menadžment procesima
dobijanja aluminijuma
Budžet Evropske unije
27.05.2010.
01.06.2010.
03.06.2010.
03.06.2010.
Izvršenje budžeta i sistem
trezora
03.06.2010.
Oporezivanje samostalne
djelatnosti
04.06.2010.
Kontrola izvršenja budžeta u
Crnoj Gori
04.06.2010.
Evazija poreza u Crnoj Gori
04.06.2010.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
283.
Ljubiša Radunović 06/594
MM
284.
Marko Vukićević 08/8
EJS
285.
Stojanka 06/575
Radulović
RIR
286.
Gojko Maksimović 07/97
FTIA
287.
Vera Lasica 07/31
AKT
288.
Marko Andrić 07/17
289.
Jadranka Stijović 08/107
290.
Radule Femić 08/309
BK
BK
MIS
Prof. dr Vujica Prof. dr Vujica Lazović
Lazović Docent dr Milorad Jovović
Docent dr Dragan Lajović
Prof. dr Nevenka Prof.dr Nevenka Glišević
Glišević Prof. dr Predrag Goranović
Docent dr Milorad Jovović
Docent dr Ana Docent dr Ana Lalević-Filipović
Lalević-Filipović Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Saša Prof. dr. Saša Popović
Popović Docent dr Slobodan Lakić
Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Vladimir Prof. dr Vladimir Kašćelan
Kašćelan Docent dr Milan Lakićević
Docent dr Ana Lalević-Filipović
Docent dr Docent dr Slobodan Lakić
Slobodan Lakić Prof. dr Bogoljub Bošković
Docent dr Biljana Rondović
Docent dr Docent dr Slobodan Lakić
Slobodan Lakić Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Ljiljana Prof. dr Ljiljana Kašćelan
Kašćelan Docent dr Biljana Rondović
Prof. dr Svetlana Rakočević
Projekt menadžment u
informacionom društvu
06.06.2010.
Otkrivanje i sprječavanje
pranja novca sa posebnim
osvrtom na USPNFT
Zloupotrebe u računovodstvu
i mogućnosti njihovog
otkrivanja
Analiza procesa
sekjuritizacije u kontekstu
aktuelne finansijske krize
Stohastički model za
obračun tarifa u osiguranju
života
Efikasnost i perspektiva
internet bankarsta
08.06.2010.
Analiza efikasnosti obavezne
rezerve kao instrumenta
monetarnog upravljanja i
kontrole
Model sistema poslovne
inteligencije za analizu
prepaid saobraćaja i
potrošnje u
telekomunikacionim
09.06.2010.
09.06.2010.
29.06.2010.
30.06.2010.
01.07.2010.
05.07.2010.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
kompanijama
291.
Dragana Đurović 07/68
MB
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Žarko Božović
Docent dr Milivoje Radović
292.
Ljiljana Krivokapić 08/271
EJS
293.
Maja Šušter 07/193
MB
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Glišević
Glišević Prof. dr Svetlana Rakočević
Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Marko Backović
Prof. dr Vujica Lazović
294.
Gorica Bojić 06/99
MIB
Prof. dr Vesna Prof. dr Vesna Karadžić
Karadžić Prof. dr Božo Mihailović
Prof. dr Borislav Uskoković
295.
Nikola Uskoković 08/15
EEI
Prof. dr Žarko Prof. dr Žarko Božović
Božović Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Ljubinko Dedović
Docent dr Milivoje Docent dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Nevenka Glišević
296.
Goran Bošković 07/365
MB
297.
Vladimir Rajčić 08/339
MIB
Motivacija zaposlenih u teoriji
i praksi savremenih
organizacija (na primjeru
bankarskog sektora u Crnoj
Gori)
Javno vs privatno
obrazovanje – osvrt na Crnu
Goru
Menadžment timskog rada
kao poslovni potencijal
korporativne kulture
preduzeća
Marketing istraživanje u
funkciji razvoja turističke
ponude regiona Bjelasice i
Komova
Upravljanje ljudskim
resursima u turizmu s
osvrtom na Crnu Goru
Menadžment migracijama u
Crnoj Gori u društvu
komunikacija i liberalizma
Ekonomski faktori kao osnov
promocije ideje evroatlantizma
07.07.2010.
08.07.2010.
09.07.2010.
09.07.2010.
12.07.2010.
15.07.2010.
15.07.2010.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
298.
Đurđica Bulajić 08/72
EEI
299.
Ivana Vukčević 07/158
EEI
300.
Danijel Bošković 06/27
FIB
301.
Anđela Pušonjić 06/551
MB
302.
Bojan Bašanović 09/73
OM
303.
Ana Šćepanović 09/53
EEI
304.
Ratka Knežević 06/405
AKT
305.
Rade Kozjak 08/82
EJS
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Predrag Ivanović
Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Bogoljub Prof. dr Bogoljub Bošković
Bošković Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Danijela Jaćimović
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Vladimir Prof. dr Vladimir Kašćelan
Kašćelan Docent dr Milan Lakićević
Docent dr Ana Lalević-Filipović
Docent dr Milivoje Docent dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Ljubinko Dedović
Regionalna politika kao dio
zajedničke politike Evropske
unije
Izazovi konsolidacije
Evropske unije kroz
Lisabonski sporazum
Odnos monetarne i fiskalne
politike
Povezivanje preduzeća u
klastere kao organizovana
podrška unapređenju
konkurentnosti privrede
Organizacija i instrumenti
upravljanja zaštitom životne
sredine u Crnoj Gori
Kriterijumi pristupanja
Evropskoj monetarnoj uniji
sa osvrtom na posebnu
poziciju Crne Gore
Finansiranje primarne
zdravstvene zaštite sa
osvrtom na Crnu Goru
Ekonomska analiza
poljoprivredne politike
Republike Srpske u periodu
tranzicije
15.07.2010.
15.07.2010.
15.07.2010.
16.07.2010.
30.09.2010.
30.09.2010.
05.10.2010.
06.10.2010.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
306.
Vladimir 08/1
Matijašević
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
BK
307.
Predrag Jovović 06/96
FIB
308.
Nikolina Brajović 07/206
MM
309.
Tamara Lončar 07/16
MM
310.
Milica Nikolić 08/57
MIB
311.
Jasmina Marković 07/205
ME
312.
Dragana 07/259
Vučurović
EJS
313.
Miljan Gagović 07/238
RIR
314.
Ranko Stevović 07/125
FTIA
Docent dr Docent dr Slobodan Lakić
Slobodan Lakić Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Danijela Jaćimović
Docent dr Docent dr Slobodan Lakić
Slobodan Lakić Prof. dr Predrag Goranović
Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Branko Prof. dr Branko Rakita
Rakita Prof. dr Danijela Jaćimović
Docent dr Milorad Jovović
Prof. dr Branko Prof. dr Branko Rakita
Rakita Prof. dr Danijela Jaćimović
Docent dr Milorad Jovović
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Predrag Ivanović
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Glišević
Glišević Prof. dr Gordana Đurović
Prof. dr Svetlana Rakočević
Docent dr Milan Docent dr Milan Lakićević
Lakićević Docent dr Ana Lalević-Filipović
Prof. dr Predrag Goranović
Docent dr Milan Docent dr Milan Lakićević
Lakićević Prof. dr Saša Popović
Izlaganje banaka kreditnom
riziku u kontekstu aktuelne
finansijske krize
Determinisanje kamatne
stope u bankarskom sistemu
06.10.2010.
Međunarodni transfer
tehnologije, znanja i
iskustva-strategije i
konkurentski značaj
Konkurentski i operativni
značaj špedicije u
međunarodnom marketingu
Primjena marketing koncepta
u trgovini na primjeru Plus
commerce-a
Karakteristike regionalnih
trendova međunarodnog
kretanja kapitala
Značaj i uloga institucija u
procesu tranzicije Crne Gore
08.10.2010.
Reorganizacija preduzeća
kao mjera za sprečavanje
stečaja
Analiza metoda i tehnika za
ocjenu investicionih
06.10.2010.
08.10.2010.
12.10.2010.
14.10.2010.
27.10.2010.
03.11.2010.
04.11.2010.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Docent dr Ana Lalević-Filipović
315.
Ivana Jovanović 06/337
316.
Jelena Vojinović 08/158
317.
Nađa Tanasijević 08/77
FIB
MIB
318.
Marina Lučić 09/209
MIB
319.
Aleksandar Vujisić 08/145
ME
320.
Ljubiša Jočić 08/146
ME
321.
Zorica Knežević 06/116
RIR
322.
Irena Đurović 07/99
BK
Docent dr Docent dr Slobodan Lakić
Slobodan Lakić Docent dr Ana Lalević-Filipović
Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Ljubino Dedović
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Svetlana Rakočević
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Branko Prof. dr Branko Krsmanović
Krsmanović Prof. dr Mirko Andrić
Prof. dr Vladimir Kašćelan
Docent dr Milan Docent dr Milan Lakićević
Lakićević Docent dr Slobodan Lakić
Prof. dr Saša Popović
projekata na primjeru
stambene izgradnje
Upravljanje pasivom banke
04.11.2010.
Savremeni koncept
upravljanja stranim javnim
dugom
Uloga marketinga u razvoju
svjetske modne industrije
12.11.2010.
Marketing strategije
diferenciranja i pozicioniranja
uslužnih kompanija
Efekti stranih direktnih
investicija na zemlju
domaćina i privredni rast
Ekspanzija kineskog izvozauzrok ili posljedica
globalizacije
Odgovornosti i rizik revizije
15.11.2010.
Investiciono bankarstvo –
faktor razvoja tržišta kapitala
22.11.2010.
15.11.2010.
16.11.2010.
16.11.2010.
19.11.2010.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
323.
Milana Remiković 07/65
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
FTIA
Prof. dr Saša Prof. dr Saša Popović
Popović Prof. dr Vladimir Kašćelan
Prof. dr Predrag Goranović
324.
Ivana Vujović 08/193
OM
Prof. dr Jasmina Prof. dr Jasmina Ćetković
Ćetković Prof. dr Bogoljub Bošković
Docent dr Ana Lalević-Filipović
325.
Radivoje 08/83
Maksimović
EJS
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Danijela Jaćimović
326.
Mirko Ćurić 07/213
ME
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Milivoje Radović
327.
Boris Vukašinović 09/197
MIB
328.
Mija Nenezić 09/132
OM
Prof. dr Vesna Prof. dr Vesna Karadžić
Karadžić Prof. dr Božo Mihailović
Prof. dr Svetlana Rakočević
Prof. dr Jasmina Prof. dr Jasmina Ćetković
Ćetković Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Ljubinko Dedović
329.
Adnan Džanković 09/32
BK
Docent dr Docent dr Slobodan Lakić
Slobodan Lakić Prof. dr Predrag Goranović
Docent dr Milan Lakićević
Analiza mogućnosti uvođenja
netinga novca i hartija od
vrijednosti u sistem kliringa i
saldiranja u Crnoj Gori
Efekti raspodjele
odgovornosti u organizaciji
rada na organizacionu
strukturu
Uticaj investicionog projekta
Svjetske banke na razvoj
poljoprivrede u istočnoj
Hercegovini
Uloga lokalne vlasti u
procesu EU integracija –sa
posebnim osvrtom na lokalnu
samoupravu u Republici
Srpskoj
Marketing istraživanje
savremene auto-industrije
Organizacioni dizajn i
ponašanje u virtuelnim
organizacijama u
telekomunikacionoj industriji
Operacije na otvorenom
tržištu u razvijenim zemljama
26.11.2010.
29.11.2010.
29.11.2010.
01.12.2010.
02.12.2010.
03.12.2010.
06.12.2010.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
330.
Gordana Žarić 09/207
BK
Docent dr Docent dr Slobodan Lakić
Slobodan Lakić Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Veselin Pavićević
331.
Svetlana Razić 07/14
MB
332.
Anica Novosel 07/296
EEI
333.
Nataša Todorović 06/171
FIB
334.
Svetlana Božović 08/338
ME
335.
Cvetana Tošković 08/249
MB
Prof. dr Milan Prof. dr Milan Perović
Perović Prof. dr Anđelko Lojpur
Docent dr Milorad Jovović
Docent dr Milan Docent dr Milan Marković
Marković Prof. dr Gordana Đurović
Prof. dr Milivoje Radović
Docent dr Docent dr Slobodan Lakić
Slobodan Lakić Prof. dr Predrag Goranović
Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Bogoljub Prof. dr Bogoljub Bošković
Bošković Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Milivoje Radović
336.
Milan Raičević 08/166
FTIA
Prof. dr Dejan Erić Prof. dr Dejan Erić
Prof. dr Saša Popović
Docent dr Milan Lakićević
Finansijske institucije
islamskih zemalja u funkciji
finansiranja ekonomskog
razvoja
Identifikovanje smetnji za
uspostavljanje IMS-a u
složenom sistemu
Zajednička poljoprivredna
politika EU i zaštita zemljišta
i voda
Analiza plasmana
komercijalnih banaka
Mjesto i uloga zemalja u
razvoju u Svjetskoj
trgovinskoj organizaciji
Nužnost promjena i
transformacija preduzeća u
uslovima krize
Analiza rizika investiranja u
akcije preduzeća u Crnoj
Gori na primjeru a.d.
Mljekare Podgorica
06.12.2010.
07.12.2010.
15.12.2010.
20.12.2010.
22.12.2010.
23.12.2010.
24.12.2010.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
337.
Ana Vuletić 06/639
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
EEI
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Gordana Đurović
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Vesna Prof. dr Vesna Karadžić
Karadžić Prof. dr Božo Mihailović
Prof. dr Milivoje Radović
Docent dr Docent dr Slobodan Lakić
Slobodan Lakić Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Bogoljub Bošković
Docent dr Milan Lakićević
338.
Ana Vukčević 09/31
MIB
339.
Maja Ivanović 08/202
FIB
340.
Vesna Mihaljević 08/125
MB
341.
Mirsad Dreić 07/377
EEI
342.
Meliha Trubljanin 07/81
FIB
343.
Tatjana 06/538
Radunović
MB
344.
Arta Lika 08/140
EEI
Prof. dr sci Danilo Đurović
Prof. dr sci Danilo
Prof. dr Gordana Đurović
Đurović
Docent dr Milivoje Radović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Žarko Božović
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Milan Prof. dr Milan Perović
Perović Prof. dr Zdravko Krivokapić
Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Milivoje Radović
Implementacija
antikorupcijske politike u
Crnoj Gori u Procesu
stabilizacije i pridruživanja
Evropskoj uniji
Uloga marketing istraživanja
u osnivanju i razvoju biznisa
Stresno testiranje u funkciji
obezbjeđenja stabilnosti
bankarskog sektora
Kompenzaciona politika
kompanija u funkciji
efikasnog korporativnog
upravljana
Značaj implementacije
ekoloških standarda i propisa
u procesu pridruživanja EU
Sistem zaštite od
nezaposlenosti u zemljama
bivše Jugoslavije
ISO standardi kvaliteta i
zaštite životne sredine;
njihova primjena u turizmu
Crne Gore
Proces programiranja i
implementacije IPA fondova
27.12.2010.
28.12.2010.
30.12.2010.
11.01.2011.
11.01.2011.
18.01.2011.
21.01.2011.
31.01.2011.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Prof. dr Danijela Jaćimović
345.
Nikola Bijelić 07/212
EEI
346.
Sonja Ivanović 09/176
MIB
347.
Marina Drakić 07/74
RIR
348.
Ivan Stijović 09/5
EJS
349.
Ivana Pejčić 07/262
ME
350.
Nata Dobaj 06/574
RIR
351.
Ana Bernard 06/591
MIS
352.
Biljana Kilibarda 08/285
ME
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Milivoje Radović
Docent dr Milan Docent dr Milan Lakićević
Lakićević Prof. dr Mlađen Šljivančanin
Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Milivoje Prof. dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. Ljubinko Dedović
Prof. dr Radovan Prof. dr Radovan Kovačević
Kovačević Prof. dr Danijela Jaćimović
Docent dr Milorad Jovović
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Malinić
Malinić Docent dr Ana Lalević-Filipović
Docent dr Biljana Rondović
Docent dr Biljana Docent dr Biljana Rondović
Rondović Prof. dr Vujica Lazović
Prof. dr Ljiljana Kašćelan
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jacimović Docent dr Milorad Jovović
Prof. dr Nevenka Glišević
Sporazum o stabilizaciji i
pridruživanju i koncesije u
industriji
Primjena marketing koncepta
na poslovanje Zavoda za
zapošljavanje Crne Gore
Optimizacija strukture
kapitala banaka – osvrt na
bankarski sektor u Crnoj Gori
Efekti socijalne politike na
privredni rast i razvoj Crne
Gore u periodu 1990-2010
Uticaj globalizacije na razvoj
svjetske privrede
Motivacioni sistem
preduzeća-dometi
računovodstveno
informacione podrške
Uticaj širokopojasnog
pristupa Internet-u na
produktivnost i zaposlenost
Preferencijalni sporazumi i
multilateralna trgovina
31.01.2011.
02.02.2011.
07.02.2011.
08.02.2011.
08.02.2011.
14.02.2011.
18.02.2011.
24.02.2011.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
353.
Jovana Šanović 08/55
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
MIB
354.
Anja Lojpur 08/200
MM
355.
Nikola Radunović 09/179
MB
356.
Jasmin Spahić 08/312
EJS
357.
Marija Vuković 07/285
MUO
358.
Ivana Vukićević 06/611
ME
359.
Sonja Ilić 06/187
MM
360.
Ivan Arnautović 09/71
MB
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Ljubinko Dedović
Docent dr Milorad Docent dr Milorad Jovović
Jovović Prof. dr Vujica Lazović
Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Vujica Prof. dr Vujica Lazović
Lazović Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Milan Perović
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Gliščević
Gliščević Prof. dr Svetlana Rakočević
Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Milivoje Prof. dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Doc. dr Milan Lakićević
Prof. dr Vesna Karadžić
Doc. dr Milorad Doc. dr Milorad Jovović
Jovović Prof. dr Veselin Pavićević
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Veselin Prof. dr Veselin Pavićević
Pavićević Prof. dr Milivoje Radović
Primjena koncepta brenda u
turizmu Crne Gore
25.02.2011.
Mogućnost primjene
Porterovog modela
generičkih strategija u
procesu unapređenja
konkurentnosti privrede
Elektronska trgovina u
funkciji sticanja konkurentske
prednosti na primjeru
Crnogorskog Telekoma
Ekonomski razvoj zaštićenih
područja Crne Gore
25.03.2011.
01.04.2011.
06.04.2011.
Samovrednovanje škole kao
pristup unapređenja kvaliteta
obrazovanja
12.04.2011.
Međunarodno bankarstvo u
funkciji razvoja
20.04.2011.
Brendiranje medija
28.04.2011.
Mobing – problem
savremenog poslovanja
27.05.2011.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Doc. dr Milorad Jovović
361.
Jelena Perović 06/502
EEI
Prof. dr Veselin Prof. dr Veselin Pavićević
Pavićević Prof. dr Borislav Uskoković
Prof. dr Danijela Jaćimović
362.
Jelena Janković 07/307
ME
363.
Zoran Milićević 07/230
MB
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Jasmina Ćetković
Doc.dr Biljana Rondović
Prof. dr Bogoljub Prof. dr Bogoljub Bošković
Bošković Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Jasmina Ćetković
364.
Mirjana Zurovac 07/231
MB
Prof. dr Bogoljub Prof. dr Bogoljub Bošković
Bošković Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Žarko Božović
365.
Milica Papović 09/35
EEI
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Gordana Đurović
Prof. dr Nevenka Glišević
Standardi EU u oblasti
zaštite prava nacionalnih
manjina u procesu
pridruživanja Crne Gore
Evropskoj Uniji
Konkurentnost
spoljnotrgovinskog
preduzeća i mogući rizici
Dizajniranje modela
organizacione strukture u
funkciji menadžmenta na
primjeru mješovitog holdinga
«Elektroprivreda Republike
Srpske» matično preduzeće
A.D. Trebinje
Dizajniranje aktivnosti
pojedinaca kao faktor
motivacije u savremenim
uslovima poslovanja
Preusmjeravanje trgovinskih
tokova kroz proces evropskih
integracija
366.
Zorica Marković 06/511
EEI
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Milivoje Radović
Programi Zajednice u oblasti
zaštite životne sredine
30.05.2011.
31.05.2011.
01.06.2011.
01.06.2011.
02.06.2011.
02.06.2011.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Prof. dr Danijela Jaćimović
367.
Žaklina Lučić 09/143
FIB
368.
Božidar Lopičić 08/272
OM
369.
370.
371.
Milena Starčević 08/61
Branka 08/181
Despotović
Nikola Makočević 07/33
MIB
MIB
MM
372.
Snežana Šljukić 07/386
EJS
373.
Ermin Nuhanović 07/277
EJS
374.
Marijana Saveljić 09/118
EEI
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Žarko Božović
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Bogoljub Prof. dr Bogoljub Bošković
Bošković Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Borislav Uskoković
Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Borislav Uskoković
Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Doc. dr Milorad Jovović
Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Glišević
Glišević Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Glišević
Glišević Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Gordana Paović-Jeknić
Prof. dr Milivoje Radović
otvoreni za zemlje Zapadnog
Balkana
Nadoknade i sistem
subvencija i dotacija
06.06.2011.
Organizacija i primjena
HACCP i ISO standarda
kvaliteta hrane u Crnoj Gori
Marketing menadžment u
ekoturizmu Crne Gore
08.06.2011.
Marketing menadžment u
turizmu primorske regije
Crne Gore
Poslovno okruženje i njegov
značaj prilikom
transnacionalizacije biznisa
Javno-privatno partnerstvomogućnosti primjene u Crnoj
Gori
Globalizacija i demokratija –
osvrt na Crnu Goru-
08.06.2011.
Evropske integracije i
reforme u visokom
obrazovanju
29.06.2011.
08.06.2011.
14.06.2011.
15.06.2011.
15.06.2011.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
375.
Ivana Krivokapić 09/131
OM
Prof. dr Jasmina Prof. dr Jasmina Ćetković
Ćetković Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Žarko Božović
376.
Nataša Vučković 08/273
OM
Prof. dr Jasmina Prof. dr Jasmina Ćetković
Ćetković Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Ljubinko Dedović
377.
Milica Lekić 08/336
OM
Prof. dr Jasmina Prof. dr Jasmina Ćetković
Ćetković Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Ljubinko Dedović
OM
Prof. dr Žarko Prof. dr Žarko Božović
Božović Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Slavko Mijović
Docent dr Biljana Docent dr Biljana Rondović
Rondović Prof. dr Ljiljana Kašćelan
Prof. dr Jasmina Ćetković
378.
379.
380.
381.
Đorđije Malidžan 09/37
Tina Peković 07/151
Tamara Bodiroga 08/4
Nikola Šofranac 08/46
MIS
MIS
RIR
Prof. dr Ljiljana Prof. dr Ljiljana Kašćelan
Kašćelan Doc. dr Biljana Rondović
Prof. dr Predrag Ivanović
Docent dr Ana Docent dr Ana Lalević-Filipović
Lalević-Filipović Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Anđelko Lojpur
Savremeni trendovi u
menadžmentu ljudskih
resursa i njihov uticaj na
performanse organizacije
Reinženjering poslovnih
procesa kao strateški pristup
promjeni poslovanja
29.06.2011.
Motivacija i modifikovanje
ponašanja zaposlenih na
primjeru državne uprave
Crne Gore
Ljudski činilac i oblici
organizacije poljoprivredne
proizvodnje u Crnoj Gori
Sistemi elektronske trgovine
sa osvrtom na mogućnost
unapređenja u preduzeću
«NOVITO»
Model sistema poslovne
inteligencije za analizu
implementacije globalnih
standarda u lancima
snabdijevanja
Primjena MSFI i MRS u
vrednovanju stalne imovine
sa osvrtom na «FEP» a.d.
29.06.2011.
29.06.2011.
29.06.2011.
05.07.2011.
05.07.2011.
07.07.2011.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Plužine
382.
Mladen 08/251
Stamatović
MB
383.
Haris Klica 09/46
MB
384.
Marijana Popović 08/283
MM
385.
Jelena Kovačević 07/165
MM
386.
Srđan Vukmirović 09/110
EEI
387.
Ivana Radulović 07/309
MIB
388.
Anđelka 06/139
Šljivančanin
MM
Prof. dr Borislav Prof. dr Borislav Uskoković
Uskoković Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Milorad Jovović
Prof. dr Prof. dr Predrag Goranović
Predrag Doc. dr Slobodan Lakić
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Branko Prof. dr Branko Rakita
Rakita Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Milorad Jovović
Prof. dr Branko Prof. dr Branko Rakita
Rakita Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Milorad Jovović
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Predrag Ivanović
Prof. dr Milorad Prof. dr Milorad Jovović
Jovović Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Danijela Jaćimović
Uloga i značaj promocije
turizma Crne Gore na
inostranom tržištu
Priprema i implementacija
budžeta sa osvrtom na Crnu
Goru
Osobenosti i međunarodni
potencijali sportskog
marketinga
Brending i korporativni
identitet na tržištu Crne Gore
Značaj uvođenja e-uprave u
okviru procesa jačanja
administrativnih kapaciteta
za evropske integracije
Kreiranje marketing strategije
tržišnog lidera
Razumijevanje ponašanja
potrošača u funkciji
prilagođavanja marketing
mix-a inostranom tržištu
(primjer Crne Gore)
07.07.2011.
07.07.2011.
11.07.2011.
11.07.2011.
11.07.2011.
12.07.2011.
12.07.2011.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
389.
Albina Trubljanin 07/319
MM
Prof. dr Milorad Prof. dr Milorad Jovović
Jovović Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Milivoje Radović
390.
Dubravka Radović 06/721
MM
Prof. dr Milorad Prof. dr Milorad Jovović
Jovović Prof. dr Mlađen Šljivančanin
Prof. dr Vesna Karadžić
391.
Nevena Ostojić 08/255
EEI
392.
Neda Lakićević 09/80
MB
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Milorad Jovović
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Borislav Prof. dr Borislav Uskoković
Uskoković Prof. dr Božo Mihailović
Prof. dr Milorad Jovović
393.
Goran Kecojević 06/141
MB
394.
Aleksandar 07/210
Milačić
EEI
395.
Gordana 08/303
Roćenović
MIB
Prof. dr Žarko Prof. dr Žarko Božović
Božović Prof. dr Žarko Dašić
Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Veselin Pavićević
Instrumenti promocije pri
internacionalizaciji
poslovanja – osvrt na tržište
Crne Gore
Razumijevanje ponašanja
potrošača kao osnova
marketing strategije
preduzeća, case studybanka
Fiskalna harmonizacija u EU
Marketing menadžment
nacionalnih parkova Crne
Gore sa osvrtom na
nacionalni park «Biogradska
gora»
Upravljanje stručnim
kadrovima u zdravstvu Crne
Gore
Institucionalne pretpostavke
za primjenu modela vizne
liberalizacije u Crnoj Gori
Marketing neprofitnih
organizacija sa osvrtom na
osnovno obrazovanje
12.07.2011.
12.07.2011.
12.07.2011.
29.08.2011.
31.08.2011.
20.09.2011.
21.09.2011.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
396.
Bojana 06/95
Kaluđerović
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
EEI
397.
Selma Demirović 09/186
RIR
398.
Bisera 06/750
Hajdarpašić
EEI
399.
Minela Đurđević 09/38
BK
400.
Bojan Ćalasan 06/406
RIR
401.
Milutin Tomčić 07/136
RIR
402.
Jasna Asanović 09/126
FIB
403.
Jelena Orlandić 08/228
EJS
404.
Emina Šljuka 10/02
EEI
Prof. dr Gordana Prof dr Gordana Đurović
Đurović Prof.dr Gordana Paović-Jeknić
Prof. dr Milivoje Radović
Docent dr Ana Docent dr Ana Lalević-Filipović
Lalević-Filipović Prof. dr Saša Popović
Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Veselin Pavićević
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Lakić
Lakić Prof. dr Veselin Drašković
Prof.dr Ljubinko Dedović
Docent dr Milan Docent dr Milan Lakićević
Lakićević Prof. dr Milivoje Radović
Docent dr Ana Lalević-Filipović
Docent dr Milan Docent dr Milan Lakićević
Lakićević Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Milorad Jovović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Milorad Jovović
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Danijela Jaćimović
Procedure sprovođenja
javnih nabavki finansiranih iz
pretpristupnih fondova EU
Kvalitet finansijskih izvještaja
u funkciji razvoja tržišta
kapitala Crne Gore
Regionalna saradnja u
oblasti pravde, slobode i
bezbjednosti
Uloga hipotekarnog tržišta u
aktuelnoj finansijskoj krizi
Analiza bilansa u funkciji
ocjene realnog finansijskog
položaja preduzeća
Upravljanje izvorima
finansiranja aviokompanija
sa osvrtom na Montenegro
Airlines AD Podgorica
Fiskalna centralizacijafiskalna decentralizacija
22.09.2011.
26.09.2011.
26.09.2011.
07.10.2011.
10.10.2011.
10.10.2011.
11.10.2011.
Analiza primjene akciza
08.11.2011.
Poštovanje kriterijuma
konvergencije kao
23.11.2011.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Docent dr Milan Lakićević
405.
Tanja Radanović 09/120
MM
406.
Jelena Prelević 07/117
AKT
407.
Enis Ljuljanović 07/32
FIB
408.
Milena Pavićević 06/223
FIB
409.
Muamer 07/281
Hajdarpašić
MIS
410.
Gordana Tomić 06/348
MIS
411.
Nenad Kandić 06/674
ME
412.
Zorka Popović 09/95
EJS
Prof. dr Branko Prof. dr Branko Rakita
Rakita Prof. dr Milorad Jovović
Doc. dr Maja Baćović
Prof. dr Vladimir Prof. dr Vladimir Kašćelan
Kašćelan Prof. dr Anđelko Lojpur
Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Saša Prof. dr Saša Popović
Popović Prof. dr Božo Mihailović
Prof. dr Slobodan Lakić
Prof. dr Ljiljana Prof. dr Ljiljana Kašćelan
Kašćelan Docent dr Biljana Rondović
Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Vujica Prof. dr Vujica Lazović
Lazović Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Ljiljana Kašćelan
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Vesna Karadžić
Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Glišević
Glišević Prof. dr Veselin Pavićević
pretpostavka stabilnosti
Eurozone
Upravljanje intelektualnim
kapitalom u funkciji sticanja i
održavanja konkurentske
prednosti
Rizici poslovanja
osiguravajućih kompanija
Uticaj poreza na dodatu
vrijednost (PDV) na turistički
sektor u Crnoj Gori
Analiza mogućnosti primjene
sentiment indikatora na
tržištu kapitala u Crnoj Gori
Model sistema poslovne
inteligencije za analizu
teretnog prevoza u
željezničkom saobraćaju
Učešće grešaka
menadžmenta u neuspjehu
IT projekata
Karakteristike stranih
direktnih investicija sa
posebnim osvrtom na BiH
Uticaj socijalno-političkog
okruženja na ekonomski
24.11.2011.
28.11.2011.
30.11.2011.
30.11.2011.
02.12.2011.
02.12.2011.
05.12.2011.
05.12.2011.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Prof. dr Vesna Karadžić
413.
Momčilo 09/200
Guberinić
MM
414.
Žana Jovanović 10/27
EEI
415.
Milena Radonjić 06/518
EJS
416.
Maja Vučinić 08/301
RIR
417.
418.
Zoran Popović 06/8
Miroslav 09/14
Cimbaljević
MIS
OM
419.
Vesna Ninković 08/128
OM
420.
Anastasija 08/182
Đorđević
FIB
Prof. dr Ljubinko Prof dr Ljubinko Dedović
Dedović Prof. dr Milorad Jovović
Prof. dr Borislav Uskoković
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Milivoje Prof. dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Vujica Prof. dr Vujica Lazović
Lazović Prof. dr Ljiljana Kašćelan
Docent dr Biljana Rondović
Prof. dr Jasmina Prof. dr Jasmina Ćetković
Ćetković Prof. dr Bogoljub Bošković
Docent dr Aleksandra
Despotović
Prof. dr Jasmina Prof. dr Jasmina Ćetković
Ćetković Prof. dr Bogoljub Bošković
Docent dr Biljana Rondović
Docent dr Milan Docent dr Milan Lakićević
Lakićević Prof. dr Saša Popović
razvoj Crne Gore
Primjena marketing koncepta
u razvoju planinskog turizma
Crne Gore
Finansijski menadžment u
okviru decentralizovanog
upravljanja IPA sredstvima
Borba protiv korupcije u
carinskoj službi
06.12.2011.
Međunarodni standardi
revizije javnog sektora
13.12.2011.
Optimizacija poslovnih
procesa primjenom
integrisanih informacionih
sistema
Modeli organizacije
stočarske proizvodnje na
porodičnim gazdinstvima
sjevernog dijela Crne Gore
Uticaj informacione
tehnologije na dizajn
organizacije
Primena tehničke analize na
deviznom tržištu
22.12.2011.
07.12.2011.
08.12.2011.
23.12.2011.
23.12.2011.
26.12.2011.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Docent dr Ana Lalević-Filipović
421.
Miodrag Došljak 10/70
OM
422.
Marina Bauk 10/51
OM
423.
Maja Remiković 09/69
MIB
424.
Vanja Ristanović 07/02
BK
425.
Dejan Marinović 06/600
MB
426.
Natalija Kostić 06/517
MB
427.
Vladimirka 07/320
Mirković
MUO
Prof. dr Bogoljub Prof. dr Bogoljub Bošković
Bošković Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Borislav Uskoković
Prof. dr Bogoljub Prof. dr Bogoljub Bošković
Bošković Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Lakić Docent
Lakić dr Biljana Rondović
Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Docent dr Dragan Lajović
Prof dr Milorad Jovović
Prof. dr Milan Prof. dr Milan Perović
Perović Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Milivoje Prof. dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Žarko Božović
Prof. dr Anđelko Lojpur
Organizovanost malih
proizvođača organske hrane
i razvoj seoskog turizma
sjeveroistočne Crne Gore
Organizaciona adaptacija i
perspektive elektronskih
medija Crne Gore
Marketing strategija održivog
razvoja na primjeru turizma
Crne Gore
Analiza rizika u elektronskom
bankarstvu
26.12.2011.
26.12.2011.
26.12.2011.
26.12.2011.
Mala i srednja preduzeća
u funkciji privrednog razvoja
sa osvrtom na Crnu Goru
27.12.2011.
Značaj promjene pristupa
naručivanja u procesu javnih
nabavki u cilju sužavanja
prostora za pojavu korupcije
Upravljanje ljudskim
resursima u sportskim
organizacijama
27.12.2011.
27.12.2011.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
428.
Milan Markolović 08/142
BK
429.
Korina Perović 06/401
FIB
430.
Jelena Stojanović 09/60
431.
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Lakić
Lakić Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Lakić Docent
Lakić dr Milan Lakićević Prof. dr
Danijela Jaćimović
EJS
Prof. dr Milivoje Prof. dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Ljubinko Dedović
Aleksandra 07/86
Popović
ME
432.
Tatjana 08/11
Bezmarević
EEI
433.
Ana Vukčević 07/220
ME
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Radovan Prof. dr Radovan Kovačević
Kovačević Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Milorad Prof. dr Milorad Jovović
Jovović Prof. dr Danijela Jaćimović
Docent dr Biljana Rondović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Milivoje Radović
434.
Marina Pejović 07/11
MM
435.
Ana Krunić 08/86
FIB
Magnituda i implikacije
valutnih kriza
27.12.2011.
Bankarska garancija i
dokumentarni akreditiv u
međunarodnom platnom
prometu
Negativni eksterni efekti i
njihova internalizacija na
primjeru hidroelektrana na
Morači
Uticaj globalizacije na
suverenitet država
27.12.2011.
Izazovi proširenja Evropske
unije na Zapadni Balkan
16.01.2012.
Liberalizacija svjetske
trgovine u posleratnom
periodu
PR međunarodne firme pri
nastupu na crnogorskom
tržištu
Budžetsko računovodstvo
24.01.2012.
28.12.2011.
16.01.2012.
08.02.2012.
08.02.2012.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
436.
Milivoje Dačević 09/136
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
FIB
Prof. dr Saša Prof dr Saša Popović
Popović Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Božo Mihailović
MIB
Prof. dr Žarko Prof. dr Žarko Božović
Božović Prof. dr Gordana Đurović
Prof. dr Maja Baćović
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Lakić
Lakić Prof. dr Predrag Goranović
Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Vujica Lazović
Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Milorad Prof. dr Milorad Ivović
Ivović Prof. dr Gordana Đurović
Prof. dr Veselin Pavićević
437.
Adi Plakalo 08/79
438.
Sanja Kašćelan 09/94
BK
439.
Sanja Sovilj 10/17
ME
440.
Tamara Kasalica 10/18
ME
441.
Ivan Radević 09/1
MIB
442.
Rade Vujičić 09/4
ME
443.
Maja Bošković 06/505
EEI
Analiza cijene električne
energije s aspekta modela
finansiranja projekta
izgradnje hidroelektrana na
Morači
Uloga ljudskih resursa u
privrednom razvoju
08.02.2012.
Analiza plative bankarske
garancije u sistemu
obezbjeđenja plaćanja
Mercosur kao regionalna
ekonomska integracija
20.02.2012.
EBRD i mjerenje tranzicionih
efekata na primjeru zemalja
regiona Zapadnog Balkana
Digitalna ekonomija u funkciji
savremenog marketing
menadžmenta
Karakteristike ekonomskog
ambijenta na početku 21.
vijeka
Odluke Evropskog suda
pravde – način donošenja i
njihova pravna i politička
snaga
10.02.2012.
28.02.2012.
28.02.2012.
06.03.2012.
06.03.2012.
02.05.2012.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
444.
Mirjana Ivezić 09/228
BK
445.
Alma Kosovac 06/500
MM
446.
Jasmina 09/86
Blagojević
RIR
447.
Davorka 08/9
Kodžulović
FIB
448.
Ana Lazarević 06/162
FIB
449.
Predrag Vučinić 10/208
EEI
450.
Dijana Kuzmanović 07/150
451.
Tanja Terić 07/53
MUO
FIB
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Lakić
Lakić Prof. dr Veselin Pavićević
Prof. dr Ljubinko Dedović
Docent dr Biljana Docent dr Biljana Rondović
Rondović Prof. dr Milorad Jovović
Prof. dr Vujica Lazović
Docent dr Ana Docent dr Ana Lalević-Filipović
Lalević-Filipović Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Saša Prof. dr Saša Popović
Popović Docent dr Milan Lakićević
Prof. dr Anđelko Lojpur
Docent dr Biljana Docent dr Biljana Rondović
Rondović Prof. dr Saša Popović
Prof. dr Slobodan Lakić
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Glišević
Glišević Prof. dr Svetlana Rakočević
Prof. dr Gordana Đurović
Prof. dr Saša Prof. dr Saša Popović
Popović Prof. dr Vesna Karadžić
Docent dr Milan Lakićević
Prekogranična supervizija
banaka
04.05.2012.
Online sistemi u funkciji
razvoja turizma u Crnoj Gori
08.05.2012.
Značaj računovodstvenih
politika za kvalitet
finansijskog izvještavanja sa
osvrtom na Crnu Goru
Analiza načela finansijske
politike na primjeru
kompanije «13. jul Plantaže»a.d.
Privatni elektronski novac
09.05.2012.
Razvojna strategija
zdravstvenog sistema u
prizmi procesa evropskih
integracija Crne Gore
Crnogorski sistem
obrazovanja na putu
pridruživanja Evropskoj uniji
Mjerenje tržišnog rizika
metodom „Vrijednost pod
rizikom“ na primjeru
09.05.2012.
10.05.2012.
10.05.2012.
10.05.2012.
10.05.2012.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
poslovne banke u Crnoj Gori
452.
Luka Mišović 10/14
FIB
453.
Radojko Bošković 06/531
RIR
454.
Dijana Dukaj 09/180
MIB
455.
Miloš Golubović 06/513
MIB
456.
Draženka 09/181
Lukovac
MB
457.
Omer Markišić 06/412
RIR
458.
Zorica Đurovic 10/133
OM
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Lakić
Lakić Prof. dr Miomir Jovanović
Prof. dr Biljana Lazović
Docent dr Milan Docent dr Milan Lakićević
Lakićević Prof. dr Mlađen Šljivančanin
Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Milorad Jovović
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Predrag Ivanović
Prof. dr Milorad Jovović
Prof. dr Milan Prof. dr Milan Perović
Perović Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Mirko Prof. dr Mirko Andrić
Andrić Prof. dr Dejan Jakšić
Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Bogoljub Prof. dr Bogoljub Bosković
Bosković Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Žarko Božović
Analiza indeksa i trenda
cijena za izabrane
poljoprivredne proizvode na
produktnim tržištima
Evropske unije
Upravljanje finansijskim
rizicima preduzeća
10.05.2012.
14.05.2012.
Analiza fenomena zaštite
potrošača-primjer Crne Gore
15.05.2012.
Marketing menadžment
nabavki savremenog
preduzeća
Organizaciona transformacija
preduzeća u uslovima krize
primjenom reinženjering
procesa
Organizacija vrhovne
revizorske instuitucije
16.05.2012.
Poboljsanje efikasnosti
poslovanja implementacijom
peer pressure modela
18.05.2012.
18.05.2012.
23.05.2012.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
459.
Milanka Jovanović 07/162
ME
460.
Igor Šljivančanin 10/263
OM
461.
Milena Tošković 08/97
EJS
462.
Nikoleta Klikovac 07/351
MM
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Milorad Jovović
463.
Magdalena 08/176
Raičković
MM
Prof. dr Branko Prof dr Branko Rakita
Rakita Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Milorad Jovović
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Mićko Radulović
Prof. dr Vujica Lazović
464.
465.
Zoran Gospić 10/85
Dijana Đuranović 10/274
MB
MIB
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Milivoje Radović Prof.
dr Nevenka Glišević
Prof. dr Bogoljub Prof. dr Bogoljub Bošković
Bošković Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Ivanović
Ivanović Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Vujica Prof. dr Vujica Lazović
Lazović Docent dr Biljana Rondović
Prof. dr Božo Mihailović
Institucionalni okvir za
primjenu politike
konkurencije u Crnoj Gori
Emocionalna inteligencija u
funkciji unapređenja liderskih
kompetencija
Strateški menadžment malih
i srednjih preduzeća u
funkciji jačanja
makroekonomskih
performansi Crne Gore
Teorijska razrada i praktični
aspekti izbora metoda
organizacione transformacije
na primjeru pomorskih
kompanija
Korporativna društvena
odgovornost u funkciji
marketinškog pozicioniranja
Primjena modela projektne
organizacione strukture u
istraživanju i proizvodnji
mineralnih sirovina-primjer
Rudnik uglja AD.Pljevlja
Internet kao konkurentska
prednost u marketingu
23.05.2012.
31.05.2012.
31.05.2012.
08.06.2012.
08.06.2012.
12.06.2012.
14.06.2012.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
466.
Veljko Mališić 07/204
467.
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
MUO
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Milan Perović
Prof. dr Zdravko Krivokapić
Dajana Draganić 10/227
EJS
468.
Jovan Rabrenović 10/236
MIB
469.
Jovo Rabrenović 10/235
MIB
470.
Maja Miljanić 10/6
ME
471.
Tijana Radulović 10/279
EJS
472.
Tamara Božović 06/20
FIB
473.
Đurđica Mugoša 08/133
MIB
474.
Marija Vojvodić 07/15
MIB
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Danijela jaćimović
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Vesna Prof. dr Vesna Karadžić
Karadžić Prof. dr Božo Mihailović
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Vesna Prof. dr Vesna Karadžić
Karadžić Prof. dr Božo Mihailović
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Milivoje Prof. dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Gordana Đurović
Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Žarko Prof. dr Žarko Božović
Božović Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Maja Baćović
Prof. dr Žarko Prof. dr Žarko Božović
Božović Prof. dr Saša Popović
Prof. dr Slobodan Lakić
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Svetlana Rakočević
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Vesna Karadžić
Istraživanje mogućnosti
transformacije nomenklature
sredstava VCG na NATOkodifikacioni sistem
Dometi fiskalne politike u
uslovima ekonomske krize
15.06.2012.
Marketing istraživanje u
funkciji mjerenja vrijednosti
brenda
Marketing istraživanje u
funkciji specifičnih oblika
brendiranja
Uticaj svjetske ekonomske
krize na spoljnotrgovinsku
razmjenu Crne Gore
Antidiskriminaciona politika
na tržištu rada
18.06.2012.
Menadžment ljudskim
resursima u bankarstvu
26.06.2012.
18.06.2012.
18.06.2012.
19.06.2012.
20.06.2012.
Marketing u sportu na
02.07.2012.
primjeru ŽRK Budućnost Tmobile
Marketing strategije japanske 03.07.2012.
auto industrije sa osvrtom na
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Docent dr Dragan Lajović
475.
Nada Terić 08/150
MIS
476.
Ana Plakalo 08/78
MM
477.
Iva Marković 09/226
ME
478.
Slavica Siljanoska 07/184
RIR
479.
Vera Kostić 06/501
FIB
480.
Milica Klikovac 09/150
MB
481.
Nikoleta Lindi 07/209
MB
Docent dr Biljana Docent dr Biljana Rondović
Rondović Prof. dr Vujica Lazović
Prof. dr Ljiljana Kašćelan
Prof. dr Branko Prof. dr Branko Rakita
Rakita Prof. dr Milorad Jovović
Prof. dr Veselin Pavićević
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Branko Prof. dr Branko Krsmanović
Krsmanović Prof. dr Milan Lakićević
Docent dr Ana Lalević-Filipović
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Lakić
Lakić Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Milan Lakićević
Prof. dr Milan Prof. dr Milan Perović
Perović Prof. dr Anđelko Lojpur
Docent dr Mirjana Kuljak
Prof. dr Milan Prof. dr Milan Perović
Perović Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Bogoljub Bošković
Tojotu
Razvoj i uloga elektronskog
obrazovanja u Crnoj Gori
05.07.2012.
Strategije međunarodnog
marketinga na tržištu modnih
proizvoda tekstilne industrije
Reforme Ujedinjenih nacija i
njihov uticaj na zemlje
članice
Proces tipičnog revizijskog
angažmana
06.07.2012.
Upravljanje portfolio rizikom
u bankarstvu-specifikacija
kreditnog portfolija
Unapređenje sistema
menadžmenta u malom
preduzeću prelaskom
standarda ISO 9000:2000 ka
standardu MEST EN ISO
9000:2009
Uspostavljanje sistema
menadžmenta kvalitetom u
funkciji poboljšavanja
efikasnosti organizacije
31.08.2012.
09.07.2012.
10.07.2012.
14.09.2012.
14.09.2012.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
482.
Veselin Drljević 10/240
EJS
483.
Milena Božović 08/223
MB
484.
Jelena Božović 08/222
MIS
485.
Olivera Bošković 08/41
AK
486.
Margita Sekeruš 10/83
EJS
487.
Biljana Andrić 09/210
488.
Mileva Seratlić 09/124
EEI
489.
Vera Marković 08/177
EJS
BK
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Milivoje Radović
Prof.dr Žarko Prof.dr Žarko Božović
Božović Prof. dr Milorad Jovović
Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Ljiljana Prof. dr Ljiljana Kašćelan
Kašćelan Docent dr Biljana Rondović
Prof. dr Predrag Ivanović
Prof. dr Vladimir Prof.dr Vladimir Kašćelan
Kašćelan Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Milan Lakićević
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Slobodan Lakić
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Lakić
Lakić Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Veselin Pavićević
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Glišević
Glišević Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Svetlana Rakočević
Finansiranje fudbalskih
klubova u Crnoj Gori
18.09.2012.
Uticaj lidera na unapređenje
procesa upravljanja
promjenama sa osvrtom na
krizni period
Prof. dr Ljiljana Kašćelan
Docent dr Biljana Rondović
Prof. dr Predrag Ivanović
Aktuarske metode
utvrđivanja rezervi šteta u
Crnoj Gori
Crkveni porezi
02.10.2012.
Optimalno valutno područjeteorijski i praktični pristup
18.10.2012.
Uloga komunikacione politike
u jačanju demokratskog
legitimiteta EU projekta
Socio-ekonomski položaj
žena u Crnoj Gori kao faktor
društveno-ekonomskog
razvoja
23.10.2012.
02.10.2012.
09.10.2012.
10.10.2012.
29.10.2012.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
490.
Miloš Bojović 10/232
EJS
491.
Amela Pljakić 08/218
MIB
492.
Petar Mirković 06/62
493.
Špiro Mijović 11/32
MB
EJS
494.
Radmila Perović 08/244
ME
495.
Ivana Martinović 08/74
MIS
496.
Jelena Vukčević 07/293
EEI
497.
Marija Milović 06/645
MM
Prof. dr Milivoje Prof. dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Predrag Goranović
Docent dr Miodrag Radunović
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Vesna Karadžić
Doc. dr Biljana Rondović
Prof. dr Ljubinko Prof. dr Ljubinko Dedović
Dedović Docent dr Andrija Lompar
Prof. dr Milan Perović
Prof. dr Milivoje Prof. dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Milan Lakićević
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Veselin Pavićević
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Vujica Prof. dr Vujica Lazović
Lazović Docent dr Biljana Rondović
Prof. dr Svetlana Rakočević
Prof. dr Maja Prof. dr Maja Kostić-Mandić
Kostić-Mandić Prof. dr Gordana Đurović
Prof. dr Snežana Miladinović
Docent dr Boban Docent dr Boban Melović
Melović Prof. dr Milorad Jovović
Unapređenje finansiranja
sistema zdravstvene zaštite i
njegov uticaj na vođenje
socijalne politike u zemljama
Zapadnog Balkana
29.10.2012.
Primjena internet marketinga 30.10.2012.
kao promotivnog sredstva sa
osvrtom na Crnu Goru
Kontenerizacija kao faktor
30.10.2012.
unapređenja crnogorskog
pomorstva
Uloga revizije u povećanju 01.11.2012.
efikasnosti javnog sektora
Razvoj NATO-a od kraja
Hladnog rata do Novog
strateškog koncepta
E-government servisi i
mogućnost implementacije u
Crnoj Gori
Strateška procjena uticaja na
životnu sredinu sa posebnim
osvrtom na iskustvo Crne
Gore
Odnosi s javnošću kao oblik
tržišnog komuniciranja -
06.11.2012.
14.11.2012.
19.11.2012.
20.11.2012.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Prof. dr Veselin Pavićević
498.
Marija Backović M06/595
MB
499.
Maja Radoman 07/354
RIR
500.
Milena Radonjić 10/114
BK
501.
Iso Kalač 08/346
EJS
502.
Danijela Gačević 07/384
EEI
503.
504.
Nusret Balić 10/93
Anica Ćetković 07/198
EEI
FTIA
Prof. dr Branislav Prof. dr Branislav Mašić,
Mašić Educons Univerzitet, Sremska
Kamenica
Prof. dr Žarko Božović
Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Željko Prof. dr Željko Šević
Šević Prof. dr Milan Lakićević
Doc. dr Ana Lalević-Filipović
Prof. dr Miomir Prof. dr Miomir Jakšić
Jakšić Prof. dr Slobodan Lakić
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Gordana Prof dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović Prof.
Đurović dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Lakić
Lakić Prof. dr Saša Popović
Prof. dr Milan Lakićević
primjeri i iskustva iz Crne
GoreEmocionalna inteligencija
kao determinanta uspješnog
liderstva u organizacijama
23.11.2012.
Problemi kreditnog rejtinga
sa posebnim osvrtom na
Crnu Goru
Politička ekonomija
nezavisnosti centralne banke
29.11.2012.
Oporezivanje poljoprivrede i
šumarstva u Crnoj Gori
06.12.2012.
Procedura pristupanja
Svjetskoj trgovinskoj
organizaciji
Jačanje administrativnih
kapaciteta lokalne uprave sa
fokusom na prekograničnu
saradnju i pretpristupnu
podršku EU
Finansijski indikatori
poslovanja Crnogorske
komercijalne banke ad
07.12.2012.
30.11.2012.
07.12.2012.
10.12.2012.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
505.
Slavica Vujačić 08/48
506.
Edin Hasanović 10/219
507.
Nikola Kasalo 08/345
OM
508.
Marko Subotić 10/32
OM
509.
Milena Rmuš 09/105
ME
EJS
EEI
510.
Nataša Backović 08/278
EEI
511.
Marijana Gojković 07/36
FIB
512.
Zorka Kraljević 10/170
MB
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Milan Lakićević
Prof. dr Ljubinko Prof. dr Ljubinko Dedović
Dedović Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Gordana Đurović
Prof. dr Jasmina Prof. dr Jasmina Ćetković
Ćetković Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Žarko Božović
Prof. dr Bogoljub Prof. dr Bogoljub Bošković
Bošković Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Vladimir Kašćelan
Prof. dr Gordana Prof dr Gordana Đurović
Đurović Doc. dr Milan Marković
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Vladimir Kašćelan
Prof. dr Gordana Paović-Jeknić
Prof.dr Predrag Prof.dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Gordana Paović-Jeknić
Prof. dr Slobodan Lakić
Prof.dr Bogoljub Prof.dr Bogoljub Bošković
Bošković Prof. dr Milivoje Radović
Podgorica u kontekstu
finansijske krize
ME Uloga agencija za
privlačenje stranih direktnih
investicija sa osvrtom na
MIGA agenciju
Željeznička infrastruktura kao
faktor razvoja crnogorske
privrede
Sistemi nagrađivanja u
funkciji unapređenja
motivacije zaposlenih
Upravljanje rizicima u
poslovanju preduzeća
24.12.2012.
26.12.2012.
27.12.2012.
27.12.2012.
Prilagođavanje Crne Gore
novoj politici ruralnog razvoja
EU i priprema za IPARD fond
Proces harmonizacije
zakonodavstva i pripreme za
pristupne pregovore sa EU u
oblasti osiguranja
Proces oporezivanja
ekonomski i pravni aspekt
28.12.2012.
Savremena nastavna
sredstva u funkciji kvaliteta
14.01.2013.
28.12.2012.
28.12.2012.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Prof. dr Anđelko Lojpur
513.
Sandra Pajović 10/139
514.
Darko Pupović 07/80
EEI
515.
Tamara Gazdić 06/735
MIS
516.
Ana Marković 07/237
517.
Veselinka 08/126
Ivanović
518.
Oleg Ulićević 07/201
MuO
519.
Sandra Ulićević 07/202
MuO
MIB
BK
RIR
Prof. dr Branko Prof. dr Branko Rakita
Rakita Prof. dr Božo Mihailović
Prof. dr Borislav Uskoković
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Veselin Pavićević
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Ljiljana Prof. dr Ljiljana Kašćelan Prof.
Kašćelan dr Vujica Lazović
Docent dr Biljana Rondović
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Lakić
Lakić Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Ljubinko Dedović
Docent dr Ana Docent dr Ana Lalević-Filipović
Lalević-Filipović Prof. dr Milan Lakićević
Prof. dr Svetlana Rakočević
Prof. dr Bogoljub Prof. dr Bogoljub Bošković
Bošković Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Žarko Božović
Prof. dr Bogoljub Prof. dr Bogoljub Bošković
Bošković Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Žarko Božović
nastave u osnovnim školama
Crne Gore
Usklađivanje proizvodnih i
destinacijskih strategija
međunarodnog marketinga
na turističkom tržištu
Proces evroatlanskih
integracija Crne Gore u
prizmi komparativne analize
zemalja Zapadnog Balkana
Model sistema poslovne
inteligencije za analizu
kreditnog rizika
Analiza finansijskih inovacija
u kontekstu tekuće
finansijske krize
Uloga i znacaj upravljačkog
računovodstva u postupku
donošenja poslovnih odluka
od strane menadžmenta
preduzeća-primjer Crna Gora
Evaluacija strategije razvoja
srednjih škola u Crnoj Gori
Efikasnost rada školskog
menadžmenta u osnovnom
obrazovanju Crne Gore
18.01.2013.
18.01.2013.
21.02.2013.
25.02.2013.
04.03.2013.
04.03.2013.
04.03.2013.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
520.
Biljana Lazović 08/35
MIB
Prof. dr Vesna Prof. dr Vesna Karadžić
Karadžić Prof. dr Božo Mihailović
Docent dr Boban Melović
521.
Sanja Šćekić 08/30
RIR
Prof. dr Dragan Prof. dr Dragan Mikerević
Mikerević Prof. dr Andjelko Lojpur
Prof. dr Milan Lakićević
Prof. dr Bogoljub Prof. dr Bogoljub Bošković
Bošković Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Anđelko Lojpur
522.
Veljko Vasiljević 06/354
OM
523.
Bojan Vukasović 10/244
MM
524.
Igor Temelkovski 08/67
MIS
525.
Sanja Jaredić 09/88
FIB
526.
Mirjana Đokić 08/53
RIR
Docent dr Biljana Docent dr Biljana Rondović
Rondović Docent dr Boban Melović
Prof. dr Ljiljana Kašćelan
Prof. dr Ljiljana Prof. dr Ljiljana Kašćelan
Kašćelan Docent dr Biljana Rondović
Prof. dr Predrag Ivanović
Docent dr Ana Docent dr Ana Lalević-Filipović
Lalević-Filipović Prof. dr Slobodan Lakić
Prof. dr Saša Popović
Docent dr Ana Docent dr Ana Lalević-Filipović
Lalević-Filipović Docent dr Biljana Rondović
Prof.dr Milan Lakićević
Marketing istraživanje
telekomunikacija sa
posebnim osvrtom na
mobilne telekomunikacijeprimjer Crne Gore
Odraz globalne finansijske
krize na privredu Crne Gore
26.03.2013.
Upravljanje krizama u
lokalnoj upravi na primjeru
havarije u skladištu
eksploziva Vir-Nikšić
Uticaj SEO tehnika na
pozicioniranje sajta na web
pretraživačima -primjer sajta
dostava.me
Model sistema poslovne
inteligencije u veleprodaji
01.04.2013.
Uticaj kontrolinga na
uspješnost poslovanja banke
sa osvrtom na bankarski
sektor Crne Gore
Istorijski razvoj
računovodstvenog
informacionog sistema sa
osvrtom na AD „Institut za
03.04.2013.
29.03.2013.
01.04.2013.
02.04.2013.
11.04.2013.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
crnu metalurgiju“
527.
528.
Dejan Jovanović 09/218
Bojana Delić 08/14
EJS
FTIA
Prof. dr Milivoje Prof. dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Predrag Goranović
Docent dr Mijat Jocović
Prof. dr Saša Prof. dr Saša Popović
Popović Prof. dr Milan Lakićević
Prof. dr Slobodan Lakić
529.
Aleksandra 11/117
Paunović
EEI
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Docent dr Nikola Milović
Docent dr Mijat Jocović
530.
Milena Bataković 07/163
MB
Prof. dr Milan Prof. dr Milan Perović
Perović Prof. dr Vujica Lazović
Prof. dr Anđelko Lojpur
531.
Milica Lekić 10/140
AK
Prof. dr Safet Prof. dr Safet Kozarević
Kozarević Prof. dr Vladimir Kašćelan
Prof. dr Jelena Kočović
532.
Ratka Stijepović 06/396
EEI
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Paović-Jeknić
Paović-Jeknić Prof. dr Gordana Đurović
Prof. dr Milivoje Radović
Efikasnost regulacije
elektronskih komunikacija u
Crnoj Gori
Primjena Event Study
metode u testiranju
efikasnosti tržišta kapitala na
primjeru merdžera i akvizicija
Industrija prevođenja u
Evropskoj uniji i obaveze u
procesu pristupnih pregovora
Uticaj zahtjeva standarda
upravljanja zaštitom životne
sredine na razvoj novog
pristupa sistemu
menadžmenta
Analitički hijerarhijski proces
u funkciji izbora osiguravača
na tržištu životnog osiguranja
u Crnoj Gori
Implementacija politike
kontrole državne pomoći u
Crnoj Gori u Procesu
stabilizacije i pridruživanja
17.04.2013.
29.04.2013.
30.04.2013.
08.05.2013.
10.05.2013.
15.05.2013.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
533.
Marina Vujović 07/131
MuO
534.
Lindon Dukaj 11/77
FIB
535.
Mina Mijanović 10/171
EEI
536.
Milica Darmanović 10/120
RIR
Prof. dr Milan Prof dr Milan Lakićević
Lakićević Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Ana Lalević-Filipović
537.
Snežana Janičić 07/84
RIR
Prof. dr Milan Prof. dr Milan Lakićević
Lakićević Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Ana Lalević-Filipović
538.
Dijana Adžagić
08/201
MB
Prof. dr Žarko Prof. dr Žarko Božović
Božović Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Veselin Pavićević
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Božo Mihailović
Prof. dr Bogoljub Bošković
Analiza faktora motivacije u
obrazovanju sa osvrtom na
nematerijalne faktore
Uticaj poreza na dodatu
vrijednost (PDV-a) na
ekonomiju Crne Gore
24.05.2013.
07.06.2013.
Spoljna i bezbjednosna
politika Evropske unije u
Lisabonskom ugovoru
12.06.2013.
Finansiranje preduzeća
spontanim (autonomnim)
izvorima finansiranja sa
osvrtom na Crnu Goru
Računovodstveno
izvještavanje u poslovne i
poreske svrhe u Crnoj Gori
13.06.2013.
Upravljanje maloprodajnim
trgovačkim lancem sa
osvrtom na „CATEGORY“
menadžment i njegovu
praktičnu primjenu u Crnoj
Gori
13.06.2013.
21.06.2013.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
539.
Majlinda Kroma 10/61
540.
Tamara Marković 10/182
541.
Nataša Vujović
11/183
542.
Vesna Kljajić 09/64
543.
Željka Đurović 07/344
544.
545.
Filip Simović
11/137
Neđeljko 10/82
Vulanović
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
FIB
MIB
EJS
EEI
EEI
Prof. dr Saša Prof. dr Saša Popović
Popović Prof. dr Milan Lakićević
Prof. dr Predrag Goranović
Docent dr Boban Docent dr Boban Melović
Melović Prof. dr Božo Mihailović
Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Milivoje Prof. dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Predrag Goranović
Docent dr Mijat Jocović
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Danijela Jaćimović
Analiza mogućnosti primjene
direktive MiFID na
crnogorskom tržištu kapitala
25.06.2013.
Mjerenje satisfakcije
korisnika u uslužnim
djelatnostima
05.07.2013.
Koordinacija fiskalne i
monetarne politike u Crnoj
Gori u periodu krize
08.07.2013.
Koheziona politika EU i
mogućnost unapređenja
infrastrukture u zemljama
proširenja
Komparativna iskustva malih
zemalja u procesu
pristupanja Evropskoj uniji
08.07.2013.
08.07.2013.
EJS
Prof. dr Žarko Prof. dr Žarko Božović
Božović Prof. dr Maja Baćović
Prof. dr Milivoje Radović
Strateški aspekti
obezbjeđenja i odabira
ljudskih resursa u javnom
sektoru Crne Gore
09.07.2013.
ME
Prof. dr Žarko Prof. dr Žarko Božović
Božović Prof. dr Maja Baćović
Upravljanje i razvoj karijere
visokostručnih kadrova u
09.07.2013.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Prof. dr Danijela Jaćimović
546.
Dražen Vujošević 10/48
BK
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Lakić
Lakić Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Ljubinko Dedović
547.
Valentina Popović 08/335
MM
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Milorad Jovović
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Nevenka Glišević
548.
Biljana 09/27
Trebješanin
EEI
549.
Milica Krunić 08/148
FIB
550.
Zorana Gregović
07/22
MB
otvorenoj ekonomiji
Analiza determinisanja
kamatne stope u
crnogorskom bankarstvu
11.07.2013.
Marketing u funkciji efikasnije
naplate poreza
12.07.2013.
Očekivani ekonomski učinci
u turizmu u procesu
pristupanja Evropskoj uniji
12.07.2013.
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Danijela Jaćimović
Takse u poreskim sistemima
zemalja bivše Jugoslavije
12.07.2013.
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojpur Prof. dr Marko Backović
Prof. dr Milan Lakićević
Outsourcing kao faktor
unapređenja menadžmenta
ljudskih resursa
12.07.2013.
551.
Nevena Nikolić 07/62
FIB
Prof.dr Predrag Prof.dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Slobodan Lakić
Prof. dr Nevenka Glišević
Poslovanje i oporezivanje
investicionih fondova u Crnoj
Gori
12.07.2013.
552.
Lidija Zeković 09/99
MM
Prof. dr Branko Prof. dr Branko Rakita
Rakita Prof. dr Milorad Jovović
Ispoljavanje međunarodne
korporativne diplomatije kroz
04.09.2013.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Prof. dr Veselin Pavićević
odnose s javnošću i
poslovno pregovaranje
Tranzicija i promjene
društveno-ekonomske
strukture u slučaju Nikšića
553.
Tamara Jevtić 11/49
EJS
Prof. dr Veselin Prof. dr Veselin Pavićević
Pavićević Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Maja Baćović
04.10.2013.
554.
Milica Kovačević 06/625
MIB
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Veselin Pavićević
Strategija marketinga u
Crvenom krstu Crne Gore
04.10.2013.
555.
Vladimir Đurišić 11/51
MiB
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Vesna Karadžić
Docent dr Boban Melović
07.10.2013.
556.
Milena Milunović 06/524
OM
Prof. dr Jasmina Prof. dr Jasmina Ćetković,
Ćetković Prof. dr Bogoljub Bošković,
Prof. dr Žarko Božović
557.
Ivana Bogdanović 12/194
ME
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Maja Baćović
Docent dr Mijat Jocović
558.
Jasna Kočan 08/199
EEI
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Danijela Jaćimović
Odnosi s javnošću u funkciji
unapređenja poslovanja
kompanija - analiza primjene
u Crnoj Gori
Upravljenje projektnim
ciklusom kroz upravljanje
ljudskim resursima na
primjeru organizacija i
institucija u Crnoj Gori
Transnacionalne kompanije i
međunarodna trgovinastvaranje uslova za održivi
razvoj
Pristupanje Turske Evropskoj
uniji
08.10.2013.
23.10.2013.
23.10.2013.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
559.
Vesna Kovačević 07/78
ME
560.
Marija Cimbaljević 11/21
MIB
561.
562.
563.
564.
565.
Vladimir Vuletić 10/148
Dušanka Orbović 11/12
Gorica Vuković 11/123
Jovana Čobeljić 12/98
Aleksandar
Barlović
12/40
EJS
BK
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Vesna Karadžić
Docent dr Mijat Jocović
Docent dr Boban Docent dr Boban Melović
Melović Prof. dr Božo Mihailović
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Slobodan Lakić
Prof. dr Nevenka Glišević
Organizacija za ekonomsku
saradnju i razvoj –
karakteristike procesa
pristupanja i odnosi sa
nečlanicama
Upotreba tehnike
benčmarkinga u funkciji
unapređenja visokog
obrazovanja u Crnoj Gori
Poreski sistemi razvijenih
industrijskih zemalja
25.10.2013.
29.10.2013.
06.11.2013.
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Lakić
Lakić Prof. dr Milan Lakićević
Docent dr Mirjana Kuljak
Implikacije mikrokreditiranja
na razvoj preduzetnistva u
Crnoj Gori
25.11.2013.
EJS
Prof. dr Predrag Prof. dr Slobodan Lakić
Goranović Prof. dr Milan Lakićević
Docent dr Mirjana Kuljak
Implikacije mikrokreditiranja
na razvoj preduzetnistva u
Crnoj Gori
27.11.2013.
ME
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Maja Baćović
Docent dr Mijat Jocović
Multinacionalne kompanije i
nova generacija investicionih
politika
27.11.2013.
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Vesna Karadžić
Kina kao izazov za globalni
ME
28.11.2013.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Docent dr Mijat Jocović
566.
Rade Todorović 07/23
567.
Dino Bećirović 12/27
568.
Andrijana Jaredić
569.
Martina Radulović 10/130
570.
Aida Balota 06/266
571.
Seada Veliu
09/128
08/153
MM
MIB
MB
FIB
MIS
FIB
Prof. dr Borislav Prof. dr Borislav Uskoković
Uskoković Prof. dr Milorad Jovović
Prof. dr Božo Mihailović
Prof. dr Vesna Prof. dr Vesna Karadžić
Karadžić Prof. dr Božo Mihailović
Docent dr Boban Melović
Prof. dr Žarko Prof. dr Žarko Božović
Božović Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Vujica Lazović
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Lakić
Lakić Docent dr Mirjana Kuljak
Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Biljana Prof. dr Biljana Rondović
Rondović Prof. dr Vujica Lazović
Prof. dr Ljiljana Kašćelan
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Lakić
Lakić Prof. dr Veselin Pavićević
Prof. dr Danijela Jaćimović
ekonomski poredak
Marketing menadžment u
zdravstvenom turizmu Crne
Gore
Specifičnosti primjene
marketing istraživanja u
filmskoj industriji
04.12.2013.
Menadžment ljudskih resursa
kao faktor povećanja
konkurentnosti preduzeća
20.12.2013.
Analiza efikasnosti
kooperativnog bankarstva u
Evropi
24.12.2013.
Logika nastanka, funkcije,
standardi, forme i dizajn
platnih kartica – stanje i
perspektive kartičarstva u
CKB
Efikasnost i perspektive
islamskog finansijskog tržišta
25.12.2013.
16.12.2013.
25.12.2013.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
572.
573.
Marija Sekulović 06/146
Milena Ulić 8/204
574.
Marija Radović 08/329
575.
Valentina Krgović 07/114
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
FIB
EEI
RiR
MuOB
576.
Balša Ćulafić 10/84
FTiIA
577.
Ljubica Nikolić 12/134
EJS
578.
Ana Nikolić 12/5
EJS
579.
Senad Đozgić 08/23
580.
Jovan Đonović 11/130
OM
PRED
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Lakić
Lakić Prof. dr Milan Lakićević
Prof. dr Saša Popović
Prof. dr Gordana Prof.dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Žarko Prof. dr Žarko Božović
Božović Prof. dr Ana Lalević-Filipović
Prof. dr Maja Baćović
Prof. dr Žarko Prof. dr Žarko Božović
Božović Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Saša Popović
Docent dr Nikola Milović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Milan Lakićević
Prof. dr Bogoljub Prof. dr Bogoljub Bošković
Bošković Prof. dr JasminaĆetković
Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Žarko Prof. dr Žarko Božović
Božović Prof. dr Milorad Jovović
Primjena finansijskih derivata
u komercijalnom bankarstvu
26.12.2013.
Strateški okvir za
sprovodjenje prekograničnih
programa saradnje
Uloga menadžmenta ljudskih
resursa u internoj reviziji
24.01.2014
Menadžment ljudskih resursa
u reformi osnovnog
obrazovanja
Uvođenje sistema kontrole u
fondove pretpristupne
podrške EU
Porez na dohodak pravnih
lica u zemljama Evropske
Unije
Kaznene odredbe u
poreskim propisima zemalja
bivše Jugoslavije
Organizacioni aspekti
funkcionisanja kontrole
letenja u Crnoj Gori
Aktivnost stručnih kadrova u
stečaju i likvidaciji i šanse na
13.02.2014
14.02.2013
18.02.2014
18.02.2014
18.02.2014
19.02.2014.
17.02.2014.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Docent dr Boban Melović
581.
Vanja Bulatović 08/340
MiB
582.
Lazović Vesna 07/300
MuO
583.
Bečić Aleksa 10/138
RiR
584.
Bajić Ivan 11/62
EJS
585.
Pejović Olja 10/149
FiB
586.
Bojović 11/93
Jadradranka
EJS
587.
Marković Snežana 12/69
588.
Kalezić Marija 12/45
BK
EJS
Doc. dr Boban Doc. Dr Boban Melović
Melović Prof. dr Božo Mihailović
Prof. dr Slobodan Lakić
Prof. dr Branislav Prof. dr Branislav Mašić
Mašić Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Saša Milić
Prof. dr Milan Prof. dr Milan Lakićević
Lakićević Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Slobodan Lakić
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Milan Lakićević
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Slobodan Lakić
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
novi biznis kod MSP
Primjena brend
menadžmenta u funkciji
unapređenja poslovanja
banaka u Crnoj Gori
Mogućnost unapređenja
funkcije direktora kao
menadžera u obrazovnom
sistemu Crne Gore
Uticaj tržišta kapitala na
korporativno upravljanje u
Crnoj Gori
Uticaj fiskalne politike na
privredni razvoj Crne Gore
Analiza mogućnosti
oporezivanja finansijskih
transakcija
Sistem unutrašnjih
finansijskih kontrola na
lokalnom nivou u Crnoj Gori
Lokalni (vlastiti) prihodi u
sistemu finansiranja lokalne
samouprave u Crnoj Gori
Finansiranje javnih
preduzeća sa posebnim
10.03.2014.
21.03.2014.
24.03.2014.
31.03.2014.
31.03.2014.
31.03.2014.
01.04.2014.
01.04.2014.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Prof. dr Žarko Božović
589.
Kaluđerović 09/115
Tatjana
Bank
590.
Ivanović Nina 12/119
MB
591.
Saveljić Nina 12/88
MB
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojour Prof. dr Vujica Lazović
Docent dr Boban Melović
592.
Zelenović 08/95
Gordana
RiR
Prof. dr Ana Prof. dr Ana Lalević Filipović
Lalević-Filipović Prof. dr Milan Lakićević
Prof. dr Milivoje Radović
593.
Bojanić Maja 07/317
EJS
594.
Trebješanin Mira 11/198
Pred
Prof. dr Slobodan Prof. dr Slobodan Lakić
Lakić Prof. dr Ljiljana Kašćelan
Prof. dr Biljana Rondović
Prof. dr Anđelko Prof. dr Anđelko Lojpur
Lojour Prof. dr Milan Lakićević
Prof. dr Ana Lalević-Filipović
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Glišević
Glišević Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Veselin Pavićević
Prof. dr Maja Prof. dr Maja Baćović
Baćović Prof. dr Milan Lakićević
Docent dr Boban Melović
osvrtom na željeznički sistem
Primjena intelektualne
analize podataka u
elektronskom bankarstvu
Upravljanje promjenama u
finansijskim institucijama sa
osvrtom na kkoncept
menadžmenta u Centralnoj
banci Crne Gore
Nužnost uvažavanja principa
poslovne etike kao ključne
odrednice korporacijske
odgovornosti savremenih
kompanija
Uloga i značaj metoda
upravljačkog računovodstva
pri određivanju cijene
električne energije na
primjeru Hidroelektrane na
Vrbasu
Politička kultura u funkciji
ekonomskog razvoja Crne
Gore
Biznis anđeli kao model
finansiranja biznis ideja
02.04.2014
04.04.2014.
04.04.2014.
07.04.2014.
17.04.2014.
24.04.2014.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
595.
596.
597.
598.
Nikola Vodovar 10/195
Demir Numanović 11/78
Jovana Bojović 11/188
Dijana Tući 12/75
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
EEI
EJS
Prof. dr Milivoje Prof. dr Milivoje Radović
Radović Docent dr Nikola Milović
Docent dr Mijat Jocović
Docent dr Nikola Docent dr Nikola Milović
Milović Prof. dr Milivoje Radović
Docent dr Mijat Jocović
EEI
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Prof. dr Veselin Pavićević
Docent dr Nikola Milović
EEI
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Docent dr Nikola Milović
Docent dr Mijat Jocović
Prof. dr Vladimir Prof. dr Vladimir Kašćelan
Kašćelan Prof. dr Slobodan Lakić
Prof. dr Predrag Goranović
599.
Vesna Đurišić 08/288
AKT
600.
Zoran Dobrović 08/246
BAN
601.
Marko Jovović 10/35
FIB
Prof. dr Aleksandar Prof. dr Aleksandar Živković
Živković Prof. dr Slobodan Lakić
Prof.dr Biljana Rondović
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Gordana Đurović
Prof. dr Danijela Jaćimović
Monopolske tržišne strukture
i načini njihovog regulisanja
u zemljama EU
Podizanje nivoa
konkurentnosti Evropske
unije kroz strategiju Evrope
2020
Ocjena uticaja pretpristupnih
fondova Evropske unije na
podršku procesu evropskih
integracija Crne Gore
Ekonomska diplomatija Crne
Gore
Implikacije globalne
finansijske krize na sektor
osiguranja sa aspekta
sekjuritizacije
Efikasnost funkcionisanja
SWIFT tehnologije u
crnogorskim bankama
Razvoj željezničke
infrastrukture Crne Gore AD
– Podgorica korišćenjem
finansijskih instrumenata
Evropske unije
29.04.2014.
29.04.2014.
07.05.2014.
07.05.2014.
09.05.2014.
10.05.2014.
12.05.2014.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
602.
Ajdina Hamzić 12/8
FIB
603.
Slađana Pešić 12/79
ME
604.
Jelena Raonić 10/31
EJS
605.
Marijana 10/13
Damjanović
ME
606.
Danijela Došljak 06/319
MiB
607.
Milica Lješković 07/96
MM
608.
Jovanka Vukotić 10/165
OM
609.
Anđela Kostić 12/9
RIR
Prof. dr Predrag Prof. dr Predrag Goranović
Goranović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Vesna Karadžić
Docent dr Mijat Jocović
Prof. dr Nevenka Prof. dr Nevenka Glišević
Glišević Prof. dr Vesna Karadžić
Prof. dr Veselin Pavićević
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Vesna Prof. dr Vesna Karadžić
Karadžić Prof. dr Božo Mihailović
Docent dr Boban Melović
Docent dr Boban Docent dr Boban Melović
Melović Prof. dr Milorad Jovović
Prof. dr Božo Mihailović
Prof. dr Jasmina Prof. dr Jasmina Ćetković
Ćetković Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Ana Prof. dr Ana Lalević-Filipović
Lalević-Filipović Prof. dr Anđelko Lojpur
Docent dr Saša Vujošević
Usaglašavanje akciznog
sistema Cren Gore sa
Evropskom unijom
Efekti krize na zemlje
Zapadnog Balkana –
naučene lekcije
Demokratija u funkciji razvoja
tranzicionih zemalja – osvrt
na Crnu Goru
Regionalne integracije i
uloga malih zemalja
Marketing istraživanje u avio
saobraćaju – primjer
Montenegro Airlines
Kreiranje i zaštita identiteta
marke
Sistem ocjenjivanja
performansi zaposlenih u
funkciji upravljanja ljudskim
resursima
Računovodstveni dokument
menadžment sistem i njegov
doprinos računovodstvenoj
praksi – „Finance Plus“
13.05.2014.
13.05.2014.
15.05.2014.
19.05.2014.
20.05.2014.
27.05.2014.
28.05.2014.
28.05.2014.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
610.
Branka Kankaraš 07/322
MuO
Prof. dr Žarko Prof. dr Žarko Božović
Božović Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Milorad Prof. dr Milorad Jovović
Jovović Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Veselin Pavićević
Prof. dr Milorad Prof. dr Milorad Jovović
Jovović Prof. dr Veselin Pavićević
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Milan Prof. dr Milan Lakićević
Lakićević Prof. dr Gordana Đurović
Prof. dr Danijela Jaćimović
611.
Ivana Đukić 06/258
MM
612.
Dunja Zeković- 07/111
Đonaj
MM
613.
Sandra Škatarić 06/360
EEI
614.
Jovana Knežević 11/111
MB
Prof. dr Milan Prof. dr Milan Perović
Perović Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Jasmina Ćetković
615.
Jelena Pupović 11/42
MB
Prof. dr Milan Prof. dr Milan Perović
Perović Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Jasmina Ćetković
Uloga nastavnika u reformi
osnovnog obrazovanja u
Crnoj Gori
Lansiranje proizvoda na
Tržište
30.05.2014.
02.06.2014.
Marketing i djeca
02.06.2014.
Harmonizacija propisa i
institucionalno
prilagođavanje sistema
javnih nabavki Crne Gore sa
standardima EU
Uticaj ispunjenja zahtjeva
standarda sistema
menadžmenta kvalitetom –
odgovornost rukovodstva i
menadžment resursima – na
poboljšavanje rada hotela
Uticaj ispunjenja zahtjeva
standarda sistema
menadžmenta kvalitetom –
realizacije, mjerenja i
poboljšavanja procesa – na
poboljšavanje rada hotela
10.06.2014
16.06.2014.
16.06.2014.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
616.
Rade Bojović 10/33
MB
Prof. dr Branislav Prof. dr Branislav Mašić
Mašić Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Milivoje Radović
617.
Snežana 12/89
Nešković
MB
Prof. dr Branislav Prof. dr Branislav Mašić
Mašić Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Vujica Lazović
618.
Sandra Perić 09/10
EEI
Prof. dr Milivoje Prof. dr Milivoje Radović
Radović Prof. dr Gordana Đurović
Prof. dr Nevenka Glišević
619.
Špadijer Marijeta 10/164
OM
Prof. dr Jasmina
Cetkovic
620.
Hajradin 10/116
Osmanović
OM
Prof. dr Bogoljub
Bošković
621.
Mišo Pavlović 07/207
FIB
Prof. dr Slobodan
Lakić
622.
Aleksandra 12/53
Pištalo
MB
Prof. dr Anđelko
Lojpur
Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Žarko Božovic
Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Milorad Jovović
Prof. dr Slobodan Lakić
Prof. dr Biljana Rondović
Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Bogoljub Bošković
Mogućnost primjene
koncepta preduzetničkog
liderstva u funkciji
prevladavanja negativnih
posljedica svjetske
ekonomske krize
Transformaciono liderstvo
kao determinanta uspješnog
poslovanja preduzeća sa
osvrtom na Crnu Goru
Evropski fondovi podrške
malim i srednjim
preduzećima u Crnoj Gori na
primjeru bas programa
Profesionalni odabir kao
mehanizam upravljanja
ljudskim resursima
Organizacioni aspekti
funkcionisanja državne
uprave Crne Gore
Analiza funkcionalnosti
elektronskih mreža u
međubankarskim plaćanjima
Organizacioni aspekti
funkcionisanja menadžmenta
u zdravstvenim ustanovama
na primjeru analize Kliničkog
17.06.2014.
21.06.2014.
25.06.2014.
27.06.2014.
30.06.2014.
02.07.2014.
02.07.2014.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
centra Banja Luka
623.
Filip Petrović 12/179
EJS
Docent dr Miloš
Vulanović
Docent dr Miloš Vulanović
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Maja Baćović
Docent dr Boban Melović
Prof. dr Milorad Jovović
Prof. dr Božo Mihailović
Uticaj zdravstvene zaštite na
privredni razvoj
03.07.2014.
04.07.2014.
624.
Biljana 10/29
Papović
MM
Docent dr Boban
Melović
625.
Marica 12/82
Melović
RIR
Prof. dr Milan
Lakićević
Prof. dr Milan Lakićević
Prof. dr Ana Lalević-Filipović
Docent dr Mijat Jocović
626.
Sanja Vuletić 09/75
ME
Prof. dr Vujica
Lazović
MB
Prof. dr Biljana
Rondović
Prof. dr Vujica Lazović
Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Biljana Rondović
Prof. dr Biljana Rondović
Prof. dr Vujica Lazović
Prof. dr Ljiljana Kašćelan
MIB
Docent dr Boban
Melović
Docent dr Boban Melović
Prof. dr Božo Mihailović
Prof. dr Vesna Karadžić
Mobilni marketing u funkciji
integrisanih marketing
komunikacija-mogućnosti
primjene u Crnoj Gori
Kreativno računovodstvomehanizmi kontrole I
sprječavanje upotrebom
forenzičkog računovodstva
Ekonomski efekti elektronske
trgovine sa osvrtom na Crnu
Goru
Komparacija srvisa
elektronske javne uprave
Crne Gore I razvijenih
zemalja Evrope
Kreiranje i održavanje
vrijednosti brenda u funkciji
marketinškog pozicioniranja
EJS
Prof. dr Nevenka
Glišević
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Svetlana Rakočević
Motivacija i efikasnosti
zaposlenih u javnom sektoruosvrt na javnu upravu Crne
627.
628.
629.
Nikola 13/1
Cmiljanić
Živko 10/50
Radosavović
Nikola 12/153
Bulatović
07.07.2014.
08.07.2014.
08.07.2014.
08.07.2014.
08.07.2014.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Gore
630.
Filip Vukčević 11/144
MB
Prof. dr Žarko
Božović
631.
Ivana Krkeljić 11/27
FIB
Prof. dr Predrag
Goranović
632.
Aldan Adrović 11/38
MB
Prof. dr Borislav
Uskoković
Prof. dr Milan
Lakićević
633.
Elena 10/193
Stamatović
RIR
634.
Draško Milić 09/112
AKT
635.
636.
Ana Marsenić 11/1
David 10/42
Perčobić
MIB
MB
Prof. dr Žarko Božović
Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Milorad Jovović
Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Saša Popović
Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Borislav Uskoković
Prof. dr Sanja Vlahović
Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Milan Lakićević
Prof. dr Saša Popovič
Prof. dr Ana Lalević-Filipović
Prof. dr Vladimir Prof. dr Vladimir Kašćelan
Kašćelan Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Božo Mihailović
Prof. dr Borislav Prof. dr Borislav Uskoković
Uskoković Prof. dr Božo Mihailović
Docent dr Boban Melović
Prof. dr Vujica Prof. dr Vujica Lazović
Lazović Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Ljiljana Kašćelan
Strategija razvoja kadrova u
turističkim preduzećima Crne
Gore do 2020. godine
Efekti poreskog sistema na
poslovni ambijent u Crnoj
Gori
Utvrđivanje turističke
potrošnje u Crnoj Gori
04.07.2014.
10.07.2014.
10.07.2014.
Mogućnosti finansiranja
preduzeća u Crnoj Gori
putem aktoringa
10.07.2014.
Mogućnost uvođenja drugog
stuba penzijskog osiguranja
u Crnoj Gori
Mogućnost razvoja eko
turizma u Crnoj Gori sa
posebnim osvrtom na
turističku destinaciju
Prokletije
Primjena Black-Scholes
Formule u Procesu
Programiranja Predvidivosti
Tržišta
01.09.2014.
08.09.2014.
12.09.2014.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
637.
Milena 12/115
Vuković
EEI
Prof. dr Gordana Prof. dr Gordana Đurović
Đurović Docent dr Nikola Milović
Docent dr Mijat Jocović
638.
Vesna Babić 13/162
MIB
Prof. dr Vesna Prof. dr Vesna Karadžić
Karadžić Prof. dr Božo Mihailović
Docent dr Boban Melović
639.
Sanja Simović 06/613
MIB
Prof. dr Božo Prof. dr Božo Mihailović
Mihailović Prof. dr Karadžić Vesna
Prof. dr Glišević Nevenka
640.
Danka Koćalo 10/71
OM
641.
Bojan Vujović 06/764
ME
642.
Jelena 11/96
Pavićević
RIR
643.
Velimir 12/14
Anđušić
RIR
Prof. dr Bošković Prof. dr Bogoljub Bošković
Bogoljub Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Borislav Prof. dr Borislav Uskoković
Uskoković Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Ljubinko Dedović
Prof. dr Milan Prof. dr Milan Lakićević
Lakićević Prof. dr Ana Lalević- Filipović
Docent dr Mijat Jocović
Prof. dr Milan Prof. dr Milan Lakićević
Lakićević Prof. dr Ana Lalević- Filipović
Docent dr Mijat Jocović
Perspektiva za stvaranje
evropske političke unije
18.09.2014.
Razumijevanje ponašanja
finalnog potrošača na tržištu
mobilnih telekomunikacijaprimjer Crne Gore
Marketing strategija
turističkog proizvoda barske
destinacije
19.09.2014.
19.09.2014.
Održivo upravljanje biljnim
resursima Crne Gore
05.11.2014.
Uticaj stranih direktnih
investicija na razvoj turizma
Crne Gore do 2020. godine
06.11.2014.
Finansijsko izvještavanje
preduzeća u stečajnom
postupku
Uloga i značaj forenzičke
revizije u otkrivanju
kriminalnih radnji i prevara sa
osvrtom na lažno finansijsko
izvještavanje
10.11.2014
10.11.2014.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
644.
Martina 12/76
Zadrima
ME
645.
Milica Šoć 10/30
RIR
646.
Marijana Adžić 06/251
647.
Marina Kažić 10/109
648.
Indira 11/179
Međedović
649.
Jelena 11/193
Marković
MB
650.
Jelena 12/3
Vučković
OM
Prof. dr Bogoljub Prof. dr Bogoljub Bošković
Bošković Prof. dr Jasmina Ćetković
Prof. dr Anđelko Lojpur
MB
Prof. dr Milan Prof. dr Milan Perović
Perović Prof. dr Anđelko Lojpur
651.
Silvija Begzić 11/129
MuO
Prof. dr Danijela Prof. dr Danijela Jaćimović
Jaćimović Prof. dr Predrag Goranović
Docent dr Mijat Jocović
Prof. dr Milan Prof. dr Milan Lakićević
Lakićević Prof. dr Ana Lalević- Filipović
Prof. dr Anđelko Lojpur
MB
EJS
Prof. dr Milan Prof. dr Milan Lakićević
Lakićević Prof. dr Slobodan Lakić
Prof. dr Ana Lalević- Filipović
Prof. dr Biljana Prof. dr Biljana Rondović
Rondović Prof. dr Vujica Lazović
Prof. dr Anđelko Lojpur
Prof. dr Milivoje Prof. dr Milivoje Radović
Radović Docent dr Mijat Jocović
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Milan Prof. dr Milan Perović
Perović Prof. dr Bogoljub Bošković
Prof. dr Milivoje Radović
Uloga Svjetske banke u
rješavanju savremene krize
11.11.2014.
Utvrđivanje cijene kapitala
primjenom CAPM modela u
funkciji procjene vrijednosti
preduzeća
Sistem interne kontrole u
bankama
11.11.2014.
Uloga i značaj
preduzetništva u digitalnoj
ekonomiji
Mogućnost primjene
koncepta novog javnog
menadžmenta
Istraživanje uticaja
procesnog pristupa sistema
menadžmenta kvalitetom na
efikasnost javne uprave
Korporativna društvena
odgovornost i strategija
poslovanja preduzeća u
Crnoj Gori
Uticaj standarda sistema
menadžmenta kvalitetom na
11.11.2014.
14.11.2014.
19.11.2014.
19.11.2014.
21.11.2014.
08.12.2014.
Univerzitet Crne Gore
EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTRASKIH RADOVA
Skraćenice za usmjerenja:
AKT-Aktuartsvo,
BK-Bankarstvo,
EJS-Ekonomija javnog sektora
EEI-Evropske ekonomske integracije
.
FiB-Finansije i bankartsvo
ME-Međunarodna ekonomija MiS-Menadžm. inform. sistema
FTiA-Finansijska tržišta i investiciona analiza MM-Međunarodni marketing OM-Organizacijski menadžement
KE-Kvantitativna ekonomija
MB-Menadžment biznisa
RIR-Računovodstvo i revizija
MiB-Marketing i biznis
MuO-Menažment u obrazovanju Pred-Preduzetništvo
Prof. dr Milivoje Radović
efikasnost javne uprave
Prof. dr Gordana Đurović
Docent dr Nikola Milović
Docent dr Mijat Jocović
Prof. dr Danijela Jaćimović
Prof. dr Nevenka Glišević
Docent dr Milijana NovovićBurić
Pristupanje Makedonije
Evropskoj uniji
16.12.2014.
Efekti jačanja tržišta
osiguranja na dinamiku
razvoja i evropske integracije
Crne Gore
17.12.2014.
Pred. Prof. dr Milivoje
Radović
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Milan Lakićević
Uticaj start up biznisa na
ekonomski razvoj Crne Gore
23.12.2014.
Javno-privatno partnerstvo u
funciji podizanja kvaliteta
visokog obrazovanja u Crnoj
Gori
Oporezivanje bankarskih
poslova
23.12.2014.
Uticaj javne potrošnje na
privredni rast i razvoj Crne
Gore
26.12.2014.
652.
Ksenija Cicmil 12/73
EEI
Prof. dr Gordana
Đurović
653.
Vasilije Đurović 11/13
EEI
Prof. dr Danijela
Jaćimović
654.
Nebojša Jovović 12/37
655.
Milena Šuković 11/25
EJS
Prof. dr Milivoje
Radović
Prof. dr Milivoje Radović
Prof. dr Maja Baćović
Prof. dr Žarko Božović
656.
Ljubomir 11/26
Komatina
EJS
Prof. dr Predrag
Goranović
Prof. dr Predrag Goranović
Prof. dr Nevenka Glišević
Prof. dr Slobodan Lakić
657.
Bojan Vuksanović 10/87
EJS
Prof. dr Milivoje
Radović
Prof. dr Gordana Đurović
Prof. dr Predrag Goranović
23.12.2014.
Download

Postdiplomske magistarske akademske studije Ekonomije