UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Katedra za HIRURGIJU
UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF MEDICINE
Department of SURGERY
Šef Katedre
Prof.dr JANKO PASTERNAK
Chair
JANKO PASTERNAK, MD,Ph.D.
Adresa - Office
ul.Hajduk Veljka 1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA, SRBIJA, tel: 021/48433219
fax: 021/421545
Hajduk Veljka St.1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA, SERBIA, tel: (++381 21) 48433219 fax: (++381 21) 421545
email: [email protected] web: http://hirurgija.kdsinter.net/
RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE iz HIRURGIJE
za studente III godine stomatologije u letnjem semestru šk.2014/2015 godine
Nastava iz HIRURGIJE za studente III godine stomatologije u VI semestru studija sa nedeljnim fondom sati : 2 + 2 časa će se odvijati
UTORKOM (teorija) 8:15 - 9:45 i ČETVRTKOM (vežbe) : 12.00- 14.30.Nastava se izvodi u prostorijama Klinike za stomatologiju
(teorija) i u nastavnim bazama Katedre za hirurgiju (vežbe), po navedenom rasporedu uz napomenu da su sadržaji teorijske i praktične nastave dati
u Informatoru, koji ima svaki student i nastavnik.
DATUM
OZNAKA
RUKOVODILAC
NASTAVE
METOD.JED
TEORIJSKA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA
Aspekti hirurškog lečenja povređenih i obolelih u
razvojnom dobu
Aspekti hirurškog lečenja povređenih i obolelih iz domena
torakalne traume
Aspekti hir. lečenja povr. i ob. sa znacima ak.abdomna i
krvavljenja iz GIT-a
Dijagnostički i terapijski aspekti hir.lečenja povređenih sa
povredom trbuha
Aspekti hirurškog lečenja povređenih i obolelih sa obolj.i
povredama urogenit.trakta
Aspekti hirurškog lečenja bolesnika sa ak oboljenjima i
povredama krvnih sudova
Aspekti hirurškog lečenja povređenihsa traumom CNS i
PNS
Aspekti hirurškog lečenja povređenihsa traumom CNS i
PNS
24.02.2015.
Doc.dr S.BUKARICA
16
Osnovne karakt. hir. razvojnog
doba
TOR
03.03.2015.
Ass.dr M.BIJLEVIĆ
Doc. dr M.KOLEDIN
17
Osnove grudne hirurgije
AB5
10.03.2015.
Doc. dr M.PROTIĆ
18
Osnove abdominalne hirurgije
AB6
17.03.2015.
Prof.dr S. SEČEN
19
Abdominalna trauma
UR2
24.03.2015.
Doc.dr S.VOJINOV
20
Osnove urologije
VA2
31.03.2015.
Doc. dr D.NIKOLIĆ
21
Osnove vaskularne hir.
NH2
07.04.2015.
Doc. dr V.PAPIĆ
22
Osnove neurohirurgije
NH3
14.04.2015.
Prof.dr P.VULEKOVIĆ
23
Neurotrauma
TR3
21.04.2015.
Doc.dr V.HARHAJI
24
Osnove ortopedske hirurgije
DEČ
Merenje u ortopediji i desmurgija
TR4
28.05.2015.
Doc. dr Z.GOJKOVIĆ
25
Povrede kičmenog stuba
TR5
05.05.2015.
Doc.dr S.NINKOVIĆ
26
HPO
12.05.2015.
Prof.dr D. IVANOV
27
TR6
19.05.2015.
Pof.dr M.STANKOVIĆ
28
PLA
26.05.2015.
Ass dr J.Nikolić
Prf.dr Z.JANJIĆ
29
AB7
02.06.2015.
Prof.dr J.PASTERNAK
30
Koštano-zglobne povrede
ekstremiteta
Org.zbrinjavanja povređenih –
I deo
Org.zbrinjavanja povređenih –
II deo
Osnove plastične i
rekonstruktivne hirurgije
Ratna rana i specifične ratne
povrede
Aspekti prehospitalnog, inic hospit i hir.leč. povređenih sa
povredama kič.stuba i karlice
Aspekti prehospitalnog, inic hospit i hirurškog leč.
Povređenih sa povredama ekstremiteta
Kategorije povredjenih i prioriteti u njihovom zbrinjavanju
Zbrinjavanje povređenih i prioriteti u njihovom
zbrinjavanju
Aspekti hirurškog lečenja povređenih i obolelih iz domena
plastične i rekonsruktivne hirurgije
Specifičnosti hirurškog zbrinjavanja ratnih rana
RASPORED po studentskim grupama ( 5 grupa) , koje su označene kao T1, T2 , .........T5
N A S T A V N E J E D I N I C E
DEČ
TOR
AB5
AB6
UR2
VA2
NH2
NH3
TR3
TR4
TR5
HPO
TR6
PLA
AB7
DATUMI
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
19.02.2015.
26.02.2015.
05.03.2015.
12.03.2015.
19.03.2015.
26.03.2015.
02.04.2015.
09.04.2015.
16.04.2015.
23.04.2015.
30.04.2015.
07.05.2015.
14.05.2015.
21.05.2015.
28.05.2015.
T1
T5
T4
T3
T2
T2
T1
T5
T4
T3
T3
T2
T1
T5
T4
T4
T3
T2
T1
T5
T5
T4
T3
T2
T1
T1
T5
T4
T3
T2
T2
T1
T5
T4
T3
T3
T2
T1
T5
T4
T4
T3
T2
T1
T5
T5
T4
T3
T2
T1
T1
T5
T4
T3
T2
T2
T1
T5
T4
T3
T3
T2
T1
T5
T4
T4
T3
T2
T1
T5
T5
T4
T3
T2
T1
ŠEF KATEDRE ZA HIRURGIJU
Prof.dr Janko Pasternak
UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Katedra za HIRURGIJU
UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF MEDICINE
Department of SURGERY
Šef Katedre
Prof.dr JANKO PASTERNAK
Chair
JANKO PASTERNAK, MD,Ph.D.
Adresa - Office
ul.Hajduk Veljka 1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA, SRBIJA, tel: 021/48433219
fax: 021/421545
Hajduk Veljka St.1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA, SERBIA, tel: (++381 21) 48433219 fax: (++381 21) 421545
email: [email protected] web: http://hirurgija.kdsinter.net/
SPISAK STUDENATA
III godine stomatologije školske 2014/2015
- po grupama -
Grupa T1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Maja Bajić 2377/12
Nebojša Baroš 2361/12
Edina Bertok 2386/12
Sanja Božić 2352/12
Biljana Brkljač 2336/12
Boris Brusnjai 2360/12
Dragica Bulajić 2348/12
Nikolina Cicmil 2345/12
Tijana Ćetković 2362/12
Dušan Damjanović 2375/12
Tamara Dobrosavljev 2347/12
Ivana Dragović 2344/12
Grupa T4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Katarina Otašević 2368/12
Čaba Palatinuš 2081/2007
Katarina Papharhaji 2018/2006
Valerija Paraklis 2383/12
Milica Perić 2340/12
Aleksandar Petrović 2276/11
Dejan Popović 2356/12
Andrej Primović 2390/12
Danica Radošević 2355/12
Milana Rakita 2292/11
Tamara Samardžić 2374/12
Radmila Samardžić 2337/12
Grupa T2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Jelena Đurić 2363/12
Šara Farkaš 2326/11
Emilija Filipović 2369/12
Natalija Filipović 2370/12
Milena Gajinović 2384/12
Bojana Grčić 2359/12
Gordana Ilić 2342/12
Nemanja Isailović 2353/12
Isidora Jeličić 2380/12
Sanja Jovanović 2378/12
Nikola Jovanović 2461/13
Grupa T5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Aleksandra Savanović 2354/12
Mladenka Stevanović 2458/13
Aleksandar Stojšin 2385/12
Danka Šarac 2338/12
Milica Šipovac 2379/12
Luka Tucakov 2351/12
Andrea Veselinović 2346/12
Andrijana Vitorović 2350/12
Minja Vlahović 2343/12
Nikolina Zarić 2387/12
Marina Zoraja 2339/12
Grupa T3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Stefan Kapetanović 2373/12
Marija Komad 2365/12
Nataša Konstantinović 2459/13
Darija Kraljik 2357/12
Dragana Krulj 2341/12
Miloš Kuzmanović 2372/12
Nikolina Macanović 2358/12
Mirjana Malidžan 2367/12
Aleksandra Malidžan 2366/12
Vladan Marković 2335/11
Miloš Mišić 2315/11
Nena Oluić 2453/13
Download

UNIVERZITET U NOVOM SADU UNIVERSITY OF NOVI SAD