Na osnovu člana 5, stav 2 Zakona o budžetu (“Sl.list RCG” broj 40/01, 44/01, 71/05,
“Sl.list CG“, broj 12/07, 73/08, 53/09 i 49/10) i čl. 42 i 43 Zakona o finansiranju lokalne
samouprave (“Sl.list RCG”, broj 42/03 i 44/03 „ Sl.list CG“, br. 05/08, 74/10 i 51/08) i člana
34 Statuta opštine Plav (“Sl.list RCG – opštinski propisi” br.17/07, 25/09 i “Sl.list RCG –
opštinski propisi” broj 38/10), Skupština Opštine Plav, na sjednici održanoj dana 29.03.2013.
godine, donijela je
ODLUKU
O Budţetu Opštine Plav za 2013. godinu
I OPSTI DIO
Član 1
Odlukom o Budžetu Opštine Plav za 2013. godinu (u daljem tekstu. Budžet) utvrdjuju
se primici i izdaci u iznosu od 2 869 693,00 €.
PRIMICI se rasporedjuju na:
-operativni budžet u iznosu od
-kapitalni budžet u iznosu od
-stalnu rezervu Budžeta u iznosu od
-tekuću rezervu Budžeta u iznosu od
2,291,193.00 €
508,500.00 €
50,000.00 €
20,000.00 €
Član 2
Primici Budžeta za 2013. godinu po izvorima i vrstama primitaka na osnovu namjene
utvrdjuje se u sljedećim iznosima:
PRIMICI BUDZETA:
Ekonomska šifra
71
711
711-1
711-1-1
711-1-2
711-1-3
711-1-4
711-1-5
711-1-6
711-1-7
711-1-9
711-3
711-3-1
711-3-2
711-7
711-7-3
711-7-4
Opis
Tekući prihodi
Porezi
Porez na dohodak fizičkih lica
Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica
Porez na lična primanja zaposlenih kod fizičkih lica
Porez na ostala lična primanja
Porez na prihode od samostalne djelatnosti po
stvarnom dohotku
Porez na prih.od samost.djelatn. u pausalnom iznosu
Porez na prihode od imovine i imovinskih prava
Porez na prihode od kapitala
Porez na dohodak po godisnjoj prijavi
Porez na imovinu
Porez na nepokretnosti
Porez na promet nepokretnosti
Lokalni porezi
Porez na potrošnju
Porez na firmu ili naziv
Plan za 2013.
Iznos
1,564,300.00 €
428,500.00 €
114,500.00 €
100,000.00 €
1,000.00 €
5,000.00 €
2,000.00 €
1,000.00 €
2,000.00 €
3,000.00 €
500.00 €
215,000.00 €
175,000.00 €
40,000.00 €
99,000.00 €
3,000.00 €
6,000.00 €
713
713-1
713-5
713-3
713-6
714
714-1
714-2
714-5
714-6
714-7
714-8
714-9
715
715-2
715-3
715-5
721
721-1
732
741
741-1
742
742-1
742-6
711-7-5 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica
Takse
Administrativne takse
713-1-2 Lokalne administrativne takse
Lokalne komunalne takse
713-5-1 Lokalne komunalne takse
Boravišne takse
713-3-1 Boravišne takse
Ostale takse
Naknade
Naknada za korištenje dobara od opšteg interesa
714-1-1 Naknada za koriscenje voda
714-1-2 Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka
714-1-3 Naknada za zastitu voda od zagadjivanja
Naknada za korištenje prirodnih dobara
714-2-1 Naknada za korišćenje šuma
Naknada za korišćenje gradjevinskog zemljišta
714-5-1 Naknada za korišćenje gradjevinskog zemljišta
Naknada za ureĎivanje i izgradnju gradjevinskog
zemljišta
714-6-1 Naknada za uređivanje i izgradnju gradjevinskog
zemljišta-za pravna lica
714-6-3 Naknada za uređivanje i izgradnju gradjevinskog
zemljišta-za građane
Naknada za izgradnju i odrzavanje lokalnih
puteva
714-7-1 Naknada za izgradnju i odrzavanje lokalnih puteva
Naknade za puteve
714-8- God.nakn.pri registraciji drum.voz.,traktora i
4-1
prikljucnih voz.
Ostale naknade
714-9-1 Ostale naknade
Ostali prihodi
Novčane kazne i oduzete imovinske koristi
7152
Novčane kazne i oduzete imovinske koristi
Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje
djelatnosti
715-3-1 Prihodi od djelatnosti organa
Ostali prihodi
715-5-4 Ostali prihodi
Primici od prodaje nefinansijske imovine
Prodaja nepokternosti
721-1-2 Prodaja nepokretnosti u korist budzeta opština
Sredstva prenesena iz prethodne godine
Donacije
Tekuce donacije
Transferi
Transferi od budžeta Crne Gore
Transferi od Egalizacionog fonda
UKUPAN BUDŢET
90,000.00 €
368,100.00 €
25,000.00 €
25,000.00 €
339,600.00 €
339,600.00 €
3,000.00 €
3,000.00 €
500.00 €
545,700.00 €
9,000.00 €
500.00 €
8,000.00 €
500.00 €
300,000.00 €
300,000.00 €
65,000.00 €
65,000.00 €
150,000.00 €
50,000.00 €
100,000.00 €
1,000.00 €
1,000.00 €
20,000.00 €
20,000.00 €
700.00 €
700.00 €
222,000.00 €
2,000.00 €
2,000.00 €
60,000.00 €
60,000.00 €
160,000.00 €
160,000.00 €
100,000.00 €
100,000.00 €
100,000.00 €
55,393.00 €
80,000.00 €
80,000.00 €
1,070,000.00 €
70,000.00 €
1,000,000.00 €
2,869,693.00 €
2
IZDACI BUDŢETA :
Ekonomska šifra
4
41
411
411-1
411-2
411-3
411-4
411-5
412
412-4
412-7
413
413-1
413-3
413-4
413-5
413-9
414
414-1
414-2
414-3
414-4
414-6
414-7
414-8
414-9
415
415-2
415-3
416
416-1
418
418-1
419
419-3
419-4
419-6
419-7
419-8
419-9
43
431
431-2
431-3
431-4
431-5
Opis
Izdaci
Tekući izdaci
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca
Neto zarade
Porez na zarade
Doprinos na teret zaposlenog
Doprinos na teret poslodavca
Prirez porezu na zarade
Ostala lična primanja
Jubilarne nagrade
Ostale naknade
Rashodi za materijal
Administrativni materijal
Materijal za posebne namjene
Rashodi za energiju
Rashodi za gorivo
Ostali rashodi za materijal
Rashodi za usluge
Službena putovanja
Reprezentacija
Komunikacione usluge
Bankarske usluge i negativne kursne razlike
Advokatske, notarske i pravne usluge
Konsultantske usluge, projekti i studije
Usluge stručnog usavršavanja
Ostale usluge
Rashodi za tekuće odrţavanje
Tekuće održavanje građevinskih objekata
Tekuće održavanje opreme
Kamate
Kamate rezidentima
Subvencije
Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga
Ostali izdaci
Izrada i održavanje softvera
Osiguranje
Komunalne usluge
Kazne
Takse
Ostalo
Transferi
institucijama,
pojedincima,
nevladinom i javnom sektoru
Transferi
institucijama,
pojedincima,
nevladinom i javnom sektoru
Transferi obrazovanju
Transferi institucijama kulture i sporta
Transferi NVO
Transferi političkim partijama
Plan za 2013.
Iznos
2,869,693.00 €
1,314,193.00 €
880,363.00 €
529,464.00 €
71,397.82 €
189,657.42 €
80,598.06 €
9,245.70 €
17,000.00 €
2,000.00 €
15,000.00 €
98,850.00 €
9,900.00 €
2,600.00 €
70,000.00 €
13,600.00 €
2,750.00 €
93,480.00 €
14,750.00 €
11,480.00 €
8,450.00 €
4,000.00 €
2,350.00 €
39,000.00 €
3,100.00 €
10,350.00 €
14,950.00 €
5,500.00 €
9,450.00 €
120,000.00 €
120,000.00 €
8,000.00 €
8,000.00 €
81,550.00 €
3,050.00 €
8,500.00 €
66,000.00 €
1,100.00 €
500.00 €
2,400.00 €
416,000.00 €
416,000.00 €
3,000.00 €
310,000.00 €
8,000.00 €
25,000.00 €
3
431-6
431-8
431-9
44
441
441-1
441-2
441-3
441-5
46
461
461-1
463
463-0
47
471
471-0
472
472-0
Jednokratne socijalne pomoći
Ostali transferi pojedincima
Ostali transferi institucijama
Kapitalni izdaci
Kapitalni izdaci
Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja
Izdaci za lokalnu infrastrukturu
Izdaci za građevinske objekte
Izdaci za opremu
Otplata dugova
Otplata duga
Otplata hartija od vrijednosti i kredita
rezidentima
Otplata obaveza iz prethodnih godina
Otplata obaveza iz prethodnog perioda
Rezerve
Tekuća budţetska rezerva
Tekuća budžetska rezerva
Stalna budţetska rezerva
Stalna budžetska rezerva
SVEGA
15,000.00 €
1,000.00 €
54,000.00 €
319,500.00 €
319,500.00 €
50,000.00 €
182,000.00 €
85,000.00 €
2,500.00 €
750,000.00 €
300,000.00 €
300,000.00 €
450,000.00 €
450,000.00 €
70,000.00 €
20,000.00 €
20,000.00 €
50,000.00 €
50,000.00 €
2,869,693.00 €
IZVRŠENJE BUDŢETA
Član 3
Za izvršenje Budžeta u cjelini odgovoran je predsjednik Opštine Plav (u daljem tekstu:
Predsjednik) koji istovremeno vrši nadzor i naredbodavac je izvršenja Budžeta.
Član 4
Za zakonito korišćenje sredstava koja se rasporedjuju Budžetom odgovoran je
starješina organa nadležan za poslove Budžeta.
Član 5
Korisnici Budžeta su dužni dostaviti predsjedniku Opštine mjesečni-tromjesečni plan
potrošnje Budžeta odobrenih sredstava, najkasnije deset dana od usvajanja Budžeta.
Sredstva utvrdjena Budžetom korisnici Budžeta koriste po dinamici utvrdjenoj
budetskim planom potrošnje, koji odobrava predsjednik Opštine.
Ukoliko planirana sredsta nijesu dovoljna, korisnici Budžeta pripremaju i predlažu
predsjedniku Opštine izmjene i dopune odobrenih sredstava.
Član 6
Korisnici Budžeta mogu ugovoriti obaveze do iznosa sredstava koja su planom
potrošnje odobrena od strane predsjednika Opštine.
4
Član 7
Korisnici Budžeta mogu preusmjeriti odobrena sredstva po pojedinim izdacima, uz
odobrenje predsjednika Opštine, u visini od 10% iznosa sredstava predvidjenih za namjene
čiji se iznos mijenja.
Član 8
Obaveze prema korisnicima Budžeta u toku budžetske godine izvršavaće se
srazmjerno ostvarenim primicima u skladu sa mjesečnim-tromjesečnim planovima potrošnje
Budžeta, koji moraju biti uravnoteženi.
Član 9
U postupku izvršenja Budžeta korisnici sredstava, imaju ovlašćenja i družnosti
utvrdjene ovim Budžetom i drugim propisima.
Član 10
Korisnici sredstava Budžeta koji svojim poslovanjem ostvaruju primitke, osim
opštinskih organa koji svoje primitke uplaćuju na račun Budžeta, stiču pravo na usmjeravanje
sredstava iz Budžeta, na osnovu zahtjeva i mjesečnih izvještaja o ostvarenju Programa rada,
sa podacima o primicima i izdacima, za obračunski period.
Član 11
Korisnici sredstava Budžeta u komunalno-stambenoj oblasti i oblasti javnog prevoza,
finansiraće se do iznosa sredstava predvidjenih Budžetom na osnovu operativnih planova za
obračunski period na koje ja dao saglasnost nadležni organ uprave, donešenih na osnovu
programa razvoja i vršenja javne funkcije.
Osnov za usmjeravanje sredstava predstavlja Izvještaj korisnika sredstava o realizaciji
plana sa mišljenjem nadležnog organa iz stava 1 ovog člana.
Član 12
Realizacija sredstava predvidjenih za investicije ostvarivaće se na osnovu planiranih
prioriteta, uz saglasnost predsjednika Opštine.
Nosioci poslova iz predhodnog stava dužni su da blagovremeno pripreme neophodnu
dokumentaciju (projekte, ponude, ugovore, situacije i dr.) koja se odnosi na odredjene
investicije.
Član 13
Korisnici sredstava Budžeta koji su nosioci programskih aktivnosti, ostvaruju pravo na
sredstva za realizaciju i pojedinih programa, na osnovu operativnih planova, a koji se
najkasnije 30 dana prije početka realizacije, uz prethodnu saglasnost predsjednika Opštine
Plav, dostavljaju organu nadležnom za poslove Budžeta, na realizaciju.
Član 14
Ukoliko se u toku izvršenja Budžeta utvrdi, da sredstva obezbedjena po podrobnim
pozicijama Budžeta neće biti u cjelini ili djelimično utrošena, predsjednik Opštine Plav može
ta sredstva prenijeti u tekuću budžetsku rezervu.
5
Član 15
O korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve odlučuje predsjednik Opštine Plav.
Predsjednik Opštine Plav može ovlastiti sekretara Sekretarijata za privredu, razvoj i finansije
da odlučuje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve do odredjenog iznosa.
Član 16
Od ukupno ostvarenih primitaka Budžeta u 2013. godini izdvaja se najviše 2% u stalnu
rezervu Opštine Plav, uzimajući u obzir prenesena neangažovana sredstva iz predhodne
godine.
6
II – POSEBNI DIO
Član 17
Raspored sredstava Budžeta u iznosu od 2 869 693,00 € po nosiocima, korisnicima i bližim
namjenama vrši se u posebnom dijelu, koji glasi:
BILANS IZDATAKA BUDŽETA
za period od 01/01/2013 do 31/12/2013
01 Predsjednik i služba predsjednika
F.šifra
0111
Ekonomska šifra
411
411-1
Opis
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca
Neto zarade
Plan za 2013.
76,248.47 €
45,749.10 €
0111
411-2
Porez na zarade
0111
411-3
Doprinos na teret zaposlenog
16,387.72 €
0111
411-4
Doprinos na teret poslodavca
6,894.62 €
0111
411-5
Prirez porezu na zarade
6,418.13 €
798.90 €
Ostala lična primanja
2,000.00 €
Jubilarne nagrade
2,000.00 €
Rashodi za materijal
7,450.00 €
0111
413-1
Administrativni materijal
1,500.00 €
0111
413-3
Materijal za posebne namjene
1,950.00 €
0111
413-5
Rashodi za gorivo
412
412-4
0111
413
414
4,000.00 €
Rashodi za usluge
22,500.00 €
0111
414-1
Službena putovanja
7,600.00 €
0111
414-2
Reprezentacija
8,500.00 €
0111
414-3
Komunikacione usluge
2,800.00 €
0111
414-6
Advokatske, notarske i pravne usluge
2,000.00 €
0111
414-8
Usluge stručnog usavršavanja
0111
414-9
Ostale usluge
1,500.00 €
Rashodi za tekuće održavanje
7,000.00 €
415
100.00 €
0111
415-2
Tekuće održavanje građevinskih objekata
2,000.00 €
0111
415-3
Tekuće održavanje opreme
5,000.00 €
Ostali izdaci
1,750.00 €
419
0111
419-3
Izrada i održavanje softvera
0111
419-7
Kazne
1,000.00 €
0111
419-8
Takse
200.00 €
0111
419-9
Ostalo
43
431
431-6
0111
441
0111
441-5
Transferi
institucijama,
nevladinom i javnom sektoru
Transferi
institucijama,
nevladinom i javnom sektoru
Jednokratne socijalne pomoći
Kapitalni izdaci
Izdaci za opremu
SVEGA
50.00 €
500.00 €
pojedincima,
15,000.00 €
pojedincima,
15,000.00 €
15,000.00 €
100.00 €
100.00 €
132,048.47 €
7
02 Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti
F.šifra
Ekonomska šifra
Opis
Plan za 2013.
411
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca
142,242.80 €
0133
411-1
Neto zarade
85,573.50 €
0133
411-2
Porez na zarade
11,494.80 €
0133
411-3
Doprinos na teret zaposlenog
30,652.80 €
0133
411-4
Doprinos na teret poslodavca
13,027.40 €
0133
411-5
Prirez porezu na zarade
413
1,494.30 €
Rashodi za materijal
0133
413-1
Administrativni materijal
0133
413-4
Rashodi za energiju
0133
413-5
Rashodi za gorivo
0133
413-9
Ostali rashodi za materijal
414
29,600.00 €
2,700.00 €
24,400.00 €
2,000.00 €
500.00 €
Rashodi za usluge
4,650.00 €
1,200.00 €
0133
414-1
Službena putovanja
0133
414-2
Reprezentacija
350.00 €
0133
414-3
Komunikacione usluge
950.00 €
0133
414-6
Advokatske, notarske i pravne usluge
0133
414-8
Usluge stručnog usavršavanja
0133
414-9
Ostale usluge
1,500.00 €
Rashodi za tekuće održavanje
6,000.00 €
0133
415-2
Tekuće održavanje građevinskih objekata
3,000.00 €
0133
415-3
Tekuće održavanje opreme
3,000.00 €
Ostali izdaci
1,600.00 €
0133
419-6
Komunalne usluge
1,000.00 €
0133
419-9
Ostalo
0133
431-2
Transferi
institucijama,
nevladinom i javnom sektoru
Transferi
institucijama,
nevladinom i javnom sektoru
Transferi obrazovanju
0133
431-3
Transferi institucijama kulture i sporta
0133
431-4
Transferi NVO
0133
431-5
Transferi političkim partijama
0133
431-8
Ostali transferi pojedincima
1,000.00 €
0133
431-9
Ostali transferi institucijama
54,000.00 €
415
419
43
431
0133
50.00 €
600.00 €
600.00 €
pojedincima,
pojedincima,
401,000.00 €
3,000.00 €
310,000.00 €
8,000.00 €
25,000.00 €
44
Kapitalni izdaci
441
Kapitalni izdaci
700.00 €
Izdaci za opremu
700.00 €
441-5
SVEGA
585,792.80 €
8
03 Sekretarijat za privredu,razvoj i finansije
F.šifra
Ekonomska šifra
411
Opis
Plan za 2013.
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca
269,763.67 €
162,288.90 €
0112
411-1
Neto zarade
0112
411-2
Porez na zarade
21,803.13 €
0112
411-3
Doprinos na teret zaposlenog
58,132.30 €
0112
411-4
Doprinos na teret poslodavca
24,705.44 €
0112
411-5
Prirez porezu na zarade
2,833.90 €
Rashodi za materijal
4,850.00 €
2,750.00 €
413
0112
413-1
Administrativni materijal
0112
413-3
Materijal za posebne namjene
0112
413-5
Rashodi za gorivo
0112
413-9
Ostali rashodi za materijal
414
300.00 €
1,300.00 €
500.00 €
Rashodi za usluge
11,430.00 €
0112
414-1
Službena putovanja
2,500.00 €
0112
414-2
Reprezentacija
1,130.00 €
0112
414-3
Komunikacione usluge
1,300.00 €
0112
414-4
Bankarske usluge i negativne kursne razlike
4,000.00 €
0112
414-8
Usluge stručnog usavršavanja
1,000.00 €
0112
414-9
Ostale usluge
1,500.00 €
415
Rashodi za tekuće održavanje
150.00 €
100.00 €
0112
415-2
Tekuće održavanje građevinskih objekata
0112
415-3
Tekuće održavanje opreme
416
416-1
0112
418
418-1
0112
419
50.00 €
Kamate
120,000.00 €
Kamate rezidentima
120,000.00 €
Subvencije
8,000.00 €
Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga
8,000.00 €
Ostali izdaci
11,650.00 €
0112
419-3
Izrada i održavanje softvera
3,000.00 €
0112
419-4
Osiguranje
8,500.00 €
0112
419-7
Kazne
50.00 €
0112
419-8
Takse
100.00 €
Kapitalni izdaci
700.00 €
Izdaci za opremu
700.00 €
441
441-5
0112
46
Otplata dugova
600,000.00 €
461
Otplata duga
300,000.00 €
Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima
300,000.00 €
Otplata obaveza iz prethodnih godina
300,000.00 €
Otplata obaveza iz prethodnog perioda
300,000.00 €
461-1
0112
463
463-0
0112
47
Rezerve
70,000.00 €
471
Tekuća budžetska rezerva
20,000.00 €
Tekuća budžetska rezerva
20,000.00 €
Stalna budžetska rezerva
50,000.00 €
Stalna budžetska rezerva
50,000.00 €
471-0
0112
472
0112
472-0
SVEGA
1,096,543.67 €
9
04 Sekretarijat za uređenje prostora
F.šifra
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0620
Ekonomska šifra
411
411-1
411-2
411-3
411-4
411-5
413
413-1
413-3
413-5
413-9
414
414-1
414-2
414-3
414-7
414-8
414-9
415
415-2
415-3
419
419-8
441
441-5
Opis
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca
Neto zarade
Porez na zarade
Doprinos na teret zaposlenog
Doprinos na teret poslodavca
Prirez porezu na zarade
Rashodi za materijal
Administrativni materijal
Materijal za posebne namjene
Rashodi za gorivo
Ostali rashodi za materijal
Rashodi za usluge
Službena putovanja
Reprezentacija
Komunikacione usluge
Konsultantske usluge, projekti i studije
Usluge stručnog usavršavanja
Ostale usluge
Rashodi za tekuće održavanje
Tekuće održavanje građevinskih objekata
Tekuće održavanje opreme
Ostali izdaci
Takse
Kapitalni izdaci
Izdaci za opremu
SVEGA
Plan za 2013.
71,695.80 €
43,132.00 €
5,793.80 €
15,450.30 €
6,566.50 €
753.20 €
900.00 €
200.00 €
50.00 €
500.00 €
150.00 €
5,600.00 €
600.00 €
250.00 €
550.00 €
4,000.00 €
100.00 €
100.00 €
100.00 €
50.00 €
50.00 €
50.00 €
50.00 €
200.00 €
200.00 €
78,545.80 €
05 Sekretarijat za inspekcijske poslove
F.šifra
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
Ekonomska šifra
411
411-1
411-2
411-3
411-4
411-5
413
413-1
413-5
413-9
414
414-1
414-2
414-3
414-8
414-9
415
0660
0660
415-2
415-3
419
0660
0660
419-8
419-9
441
0660
441-5
Opis
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca
Neto zarade
Porez na zarade
Doprinos na teret zaposlenog
Doprinos na teret poslodavca
Prirez porezu na zarade
Rashodi za materijal
Administrativni materijal
Rashodi za gorivo
Ostali rashodi za materijal
Rashodi za usluge
Službena putovanja
Reprezentacija
Komunikacione usluge
Usluge stručnog usavršavanja
Ostale usluge
Rashodi za tekuće održavanje
Tekuće održavanje građevinskih objekata
Tekuće održavanje opreme
Ostali izdaci
Takse
Ostalo
Kapitalni izdaci
Izdaci za opremu
SVEGA
Plan za 2013.
92,382.30 €
55,577.00 €
7,465.60 €
19,908.20 €
8,461.00 €
970.50 €
2,400.00 €
1,300.00 €
1,000.00 €
100.00 €
1,300.00 €
250.00 €
300.00 €
550.00 €
100.00 €
100.00 €
350.00 €
50.00 €
300.00 €
350.00 €
50.00 €
300.00 €
200.00 €
200.00 €
96,982.30 €
10
06 Direkcija za uređenje prostora I investicije
F.šifra
Ekonomska šifra
Opis
411
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca
Neto zarade
Porez na zarade
Doprinos na teret zaposlenog
Doprinos na teret poslodavca
Prirez porezu na zarade
Rashodi za materijal
Administrativni materijal
Materijal za posebne namjene
Rashodi za energiju
Rashodi za gorivo
Ostali rashodi za materijal
Rashodi za usluge
Službena putovanja
Reprezentacija
Komunikacione usluge
Konsultantske usluge, projekti i studije
Usluge stručnog usavršavanja
Ostali izdaci
Komunalne usluge
Kapitalni izdaci
Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja
Izdaci za lokalnu infrastrukturu
Izdaci za građevinske objekte
Otplata obaveza iz prethodnih godina
Otplata obaveza iz prethodnog perioda
SVEGA
0474
0474
0474
0474
0474
411-1
411-2
411-3
411-4
411-5
413
0474
0474
0474
0474
0474
413-1
413-3
413-4
413-5
413-9
414
0474
0474
0474
0474
0474
414-1
414-2
414-3
414-7
414-8
419
0474
419-6
441
0474
0474
0474
441-1
441-2
441-3
463
0474
463-0
Plan za 2013.
33,847.10 €
20,362.30 €
2,735.20 €
7,294.00 €
3,100.00 €
355.60 €
46,100.00 €
150.00 €
50.00 €
45,000.00 €
500.00 €
400.00 €
37,300.00 €
1,400.00 €
250.00 €
550.00 €
35,000.00 €
100.00 €
65,000.00 €
65,000.00 €
317,000.00 €
50,000.00 €
182,000.00 €
85,000.00 €
150,000.00 €
150,000.00 €
649,247.10 €
07.Služba za skupštinske poslove
F.šifra
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
Ekonomska šifra
411
411-1
411-2
411-3
411-4
411-5
412
412-7
413
413-1
413-3
413-5
413-9
414
414-1
414-2
414-3
414-8
414-9
415
415-2
415-3
419
419-8
441
441-5
Opis
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca
Neto zarade
Porez na zarade
Doprinos na teret zaposlenog
Doprinos na teret poslodavca
Prirez porezu na zarade
Ostala lična primanja
Ostale naknade
Rashodi za materijal
Administrativni materijal
Materijal za posebne namjene
Rashodi za gorivo
Ostali rashodi za materijal
Rashodi za usluge
Službena putovanja
Reprezentacija
Komunikacione usluge
Usluge stručnog usavršavanja
Ostale usluge
Rashodi za tekuće održavanje
Tekuće održavanje građevinskih objekata
Tekuće održavanje opreme
Ostali izdaci
Takse
Kapitalni izdaci
Izdaci za opremu
SVEGA
Plan za 2013.
37,849.90 €
22,770.40 €
3,058.70 €
8,156.60 €
3,466.60 €
397.60 €
15,000.00 €
15,000.00 €
1,450.00 €
1,000.00 €
100.00 €
300.00 €
50.00 €
7,050.00 €
200.00 €
400.00 €
800.00 €
100.00 €
5,550.00 €
100.00 €
50.00 €
50.00 €
50.00 €
50.00 €
200.00 €
200.00 €
61,699.90 €
11
08.Služba zaštite i spasavanja
F.šifra
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
Ekonomska šifra
411
411-1
411-2
411-3
411-4
411-5
413
413-1
413-3
413-4
413-5
413-9
414
414-1
414-2
414-3
414-8
415
415-2
415-3
419
419-9
441
441-5
Opis
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca
Neto zarade
Porez na zarade
Doprinos na teret zaposlenog
Doprinos na teret poslodavca
Prirez porezu na zarade
Rashodi za materijal
Administrativni materijal
Materijal za posebne namjene
Rashodi za energiju
Rashodi za gorivo
Ostali rashodi za materijal
Rashodi za usluge
Službena putovanja
Reprezentacija
Komunikacione usluge
Usluge stručnog usavršavanja
Rashodi za tekuće održavanje
Tekuće održavanje građevinskih objekata
Tekuće održavanje opreme
Ostali izdaci
Ostalo
Kapitalni izdaci
Izdaci za opremu
SVEGA
Plan za 2013.
136,711.10 €
82,248.60 €
11,048.30 €
29,462.20 €
12,515.70 €
1,436.30 €
5,350.00 €
150.00 €
100.00 €
600.00 €
3,500.00 €
1,000.00 €
2,000.00 €
500.00 €
100.00 €
400.00 €
1,000.00 €
1,250.00 €
250.00 €
1,000.00 €
1,000.00 €
1,000.00 €
300.00 €
300.00 €
146,611.10 €
09.Služba Glavnog administratora
F.šifra
0131
0131
0131
0131
0131
0320
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
0131
Ekonomska šifra
411
411-1
411-2
411-3
411-4
411-5
413
413-1
413-3
413-5
413-9
414
414-1
414-2
414-3
414-6
414-9
419
419-7
419-8
441
441-5
Opis
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca
Neto zarade
Porez na zarade
Doprinos na teret zaposlenog
Doprinos na teret poslodavca
Prirez porezu na zarade
Rashodi za materijal
Administrativni materijal
Materijal za posebne namjene
Rashodi za gorivo
Ostali rashodi za materijal
Rashodi za usluge
Službena putovanja
Reprezentacija
Komunikacione usluge
Advokatske, notarske i pravne usluge
Ostale usluge
Ostali izdaci
Kazne
Takse
Kapitalni izdaci
Izdaci za opremu
SVEGA
Plan za 2013.
19,621.86 €
11,762.20 €
1,580.16 €
4,213.30 €
1,860.80 €
205.40 €
750.00 €
150.00 €
50.00 €
500.00 €
50.00 €
1,650.00 €
500.00 €
200.00 €
550.00 €
300.00 €
100.00 €
100.00 €
50.00 €
50.00 €
100.00 €
100.00 €
22,221.86 €
12
KAPITALNI BUDŢET
KAPITALNI IZDACI
Klasa
Kategorija
Grupa
4
41
414
Sint.
Konto
414-7
44
46
441
O P I S
Plan 2013.
Rashodi za usluge
39,000.00 €
Konsult.usluge, projekti i studije
39,000.00 €
Kapitalni izdaci
319,500.00 €
441-1
Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja
441-2
Izdaci za lokalnu infrastrukturu
182,000.00 €
441-3
Izdaci za građevinske objekte
85,000.00 €
441-5
Izdaci za opremu
463
463-0
50,000.00 €
2,500.00 €
Otplata obaveza iz prethodnih godina
150,000.00 €
Otplata obaveza iz prethodnog perioda
150,000.00 €
UKUPNI KAPITALNI IZDACI
508,500.00 €
SKUPŠTINA OPŠTINE PLAV
Broj:
Plav, __.03.2013. god.
PREDSJEDNIK
Said Čekić
13
Download

Odluka o Budžetu Opštine Plav za 2013.godinu.pdf