Tel/fax:021 462-147
Mob.:064 266-4-273
Rade Koncara 58
21208 Sr. Kamenica
Novi Sad - SERBIA
Botronic - projek tovanje i proizvo dnja elektro opreme i uredjaja -
www. bo tronic.rs
botronic.rs
BDT201-10 SolariumTimer
The advanced electronics
Napajanje
220V/50Hz
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz (ili 12VADC), potrosnja 2VA
Izlazi: 2xrelejni 2x5A/220V
Ulaz: Radni program: vidi uputstvo
Dimenzije: 48x96x70mm-PANEL
Rel1 Rel2
1
2
3
4
5
SOLAR-TIMER
(RELEJNI IZLAZI 2X5A/250V)
KOD INSTALIRANJA POSTAVITI
MOST (KRATKOSPOJNIK)
IZMEDJU KLEMA: 2-4
Pogled sa stranje prikljucnih klema:
Tajmer za UV Solarijum sa memorisanjem radnog vremena i broja tretmana tip: BDT201-10
UPUTSTVO ZA RUKOVANJE SA GARANTNIM LISTOM
Start radnog ciklusa: Po ukljucenju na ekranu se ispisuje poruka (oFF) i tajmer ostaje u ovom stanju dok se ne izvrsi startovanje
ciklusa ili ocitaju/reprogramiraju memorisane vrednosti. Startovanje radnog ciklusa vrsi se kratkim pritiskom na gornji taster (dok se
ekran ne ugasi te odpustiti). Odbrojava se vreme kasnjenja ukljucenja (_xx) do nule kada se startuje radni ciklus (ukljuci se izlaz
osvetljenja i hladjenja). Tokom trajanja ovog vremena, ako stisnemo/odpustimo gornji taster trenutno se aktivira radni ciklus.
Tokom radnog ciklusa u bilo kom trenutku iskljucenje tajmera je moguce ponovnim kratkim pritiskom na gornji taster (HITAN
PREKID CIKLUSA U TOKU). Nakon isteka zadatog vremena iskljucuje se izlaz osvetljenja a izlaz hladjenja ostaje aktivan. I vreme
hladjenja se moze prekinuti na gorni taster. Nakon toga program prelazi u oFF stanje.
PROGRAMIRANJE (ZADAVANJE) I OCITAVANJE ZADATOG VREMENA TRAJANJA CIKLUSA: Kratkim pritiskom na donji taster
(samo iz oFF stanja) na ekranu se pokaze zadata vrednost trajanja tretmana u minutima (Pxx ). Dok je na ekranu ova vrenost,
promena se vrsi klikom na tasterima. Nakon 2 sek. mirovanja, vrdnost se upamti i prelazi u oFF stanje. Ovako se i proverava zadata
vrednost vremena.
OCITAVANJE UKUPNOG BROJA ODRADJENIH MINUTA (total): Tajmer pamti svaki odradjeni minut tretmana i memorise
ukupan broj radnih minuta kao i broj ukljucenja radnih ciklusa (tretmana). Ako zelimo ocitati ukupan broj radnih minuta i tretmana
tada iz oFF stanja stisnemo DONJI taster i drzimo 5sek. Nakon odpustanja na ekranu se pojave 4 brojna prikaza. Prva dva su
hiljade+jedinice radnih minuta a druga dva su hiljade+jedinice broja ukljucenja (startovanih radnih ciklusa-tretmana). Kapacitet oba
zbirna brojaca je do 65.000 te ponovni start od nule. Ovi podaci se mogu iskoristiti kako za kontrolu naplate vremena rada tako i za
kontrolu zamene dotrajalih delova solarijuma (lampe, sklopke i sl.). OBA BROJA NIJE MOGUCE RESETOVATI NA NULU!
RADNE OZNAKE NA EKRANU:
oFF - oFF stanje (cekanje starta ili zadavanje)
_xx - Trajanje vremena kasnjenja starta radnog ciklusa
Lxx - Vreme tretmana-osvetljavanja u toku (LIGHT)
Pxx - Programiranje vremena osvetljavanja
cxx - Vreme hladjenja u toku (COOLING)
DODATNE FUNKCIJE - ZA SERVISERE-INSTALATERE:
1. SETOVANJE VREMENA HLADJENJA I KASNJENJA STARTA: Tajmer iskljucen sa napajanja, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti
napajanje te nakon 3 sek. odpustiti. Prikaze se zadato vreme hladjenja (cxx =minuta) i vreme kasnjenja starta (_xx =sekundi). Dok
je brojna vrednost neke od ovih promenljivih na ekranu menjamo je klikom na tastere. Ovako memorisane vrednosti ostaju
upamcene dok se na isti nacin ponovo ne promene ili ne izvrsi default-reset uredjaja. NAKON OVE OPERACIJE POTREBNO JE
ISKLJUCITI TE PONOVO UKLJUCITI UREDJAJ kako bi nove zadate vrednosti bile aktivne.
2. PROIZVODNI (DEFAULT) RESET: Reset na proizvodne vrednosti - Tajmer iskljuciti sa napajanja, stisnuti OBA tastera, prikljuciti
napajanje te nakon 3 sek. odpustiti. JEDINO NA OVAJ NACIN SE BRISE TOTALNI BROJ RADNIH MINUTA I SETOVANE VREDNOSTI
POSTAVLJAJU NA PROIZVODNE. Preporuka: Pre ove operacije ocitati total i zapamtiti-zapisati.
Napajanje
220V/50Hz
Predlog instalacije: za napajanje komandnih kontaktora UV solarijuma na 220V
Rel1 Rel2
1
2
3
4
KS
KS: Kontaktor-sklopka za kontrolu rada lampi-svetlo.
KH: Kontaktor-sklopka za kontrolu rada hladjenja (interno hladjenje-ventilator i sl.)
AT: Automatski osigurac (tromi) 2-6A
GP: Glavni prekidac (po mogucstvu dvopolni) za max radnu struju kao AT i radni napon 220V.
5
KH
AT
GP- GLAVNI PREKIDAC
L
N
220V
GARANTNI ROK: 2 GODINE OD DATUMA PRODAJE. GARANTNI USLOVI ZA OVU VRSTU PROIZVODA ODREDJENI ZAKONOM.
DATUM I KONTROLA PROIZVODNJE:
DATUM PRODAJE:
Tel/fax:021 462-147
Mob.:064 266-4-273
Rade Koncara 58
21208 Sr. Kamenica
Novi Sad - SERBIA
Botronic - projek tovanje i proizvo dnja elektro opreme i uredjaja -
www. bo tronic.rs
Kuciste tip: Panel1 (48x97mm)
- Materijal: samogasivi NORIL-LEXAN
- Zastita IP-40/IP-55
- Boja: crna
Dimenzije prednje ploce:
48x97mm
Dimenzije i oblik
otvora za montazu:
45.5x91.5mm
97
Zadnja strana
sa prikljucnim klemama:
Potrebna dubina:
min 70mm
65
Sablon montaznog otvora:
GARANTNI ROK: 2 GODINE OD DATUMA PRODAJE. GARANTNI USLOVI ZA OVU VRSTU PROIZVODA ODREDJENI ZAKONOM.
DATUM I KONTROLA PROIZVODNJE:
DATUM PRODAJE:
Download

BDT201-10