OBRAZAC / PRIJAVA PROJEKTA NEVLADINIH UDRUŽENJA I DRUGIH
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
po Javnom pozivu za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti
zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih
neprofitnih organizacija
Obrazac br.1
JP 2012/01
U skladu sa “Javnim pozivom za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti
zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih neprofitnih
organizacija”, aplikant
Naziv aplikanta
Fondacija za obnovu i razvoj regije Vareš
dostavlja prijedlog projekta po nazivom
Izrada programa i nastavak sanacije divljih odlagališta
krutog otpada na prostoru Općine Vareš
Naziv projekta
koji potpada pod kategoriju 1: Projekti nevladinih udruženja i drugih neprofitnih organizacija iz
predmeta Javnog poziva.
Ukupan budžet projekta
150 000 KM
Ukupna sredstva koja se
potražuju za
sufinansiranje od Fonda
50 000 KM
Ukupna sredstva –
vlastito ulaganje
/
Ukupna sredstva koja se
traže od drugih donatora
100 000 KM
1. OSNOVNI PODACI O APLIKANTU
1.1.
Fondacija za obnovu i razvoj regije Vareš
Naziv aplikanta
Vareš, Zvijezda 34
1.2.1.Sjedište i adresa
1.2.2. Tel.
032/848-100
1.2.3. Fax.
032/843-150
1.2.4. Web
U izradi
1.3.
Općina
Vareš
1.4.
Kanton
Zeničko-dobojski kanton
1.5.
1.5.1. Ime i prezime ovlaštenog lica
Mladen Rudež
1.2.
1
OBRAZAC / PRIJAVA PROJEKTA NEVLADINIH UDRUŽENJA I DRUGIH
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
po Javnom pozivu za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti
zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih
neprofitnih organizacija
Obrazac br.1
JP 2012/01
1.5.2. Tel.
061/183-158
1.5.3. E- mail
[email protected]
1.6.
Godina osnivanja
2011.
1.7.
Datum i godina upisa u Registar
1.8.
Registarski broj
1.9.
Registrovan kod
Porezna uprava Federacije BiH,
Kantonalni porezni ured Zenica
1.10
Broj žiro računa
154-160-20036145-76
1.11
Naziv banke
Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i
Hercegovina, Sarajevo
1.12
Da li je aplikant ranije koristio sredstva Fonda
(navesti naziv projekta i godinu implementacije)
NE
1.13
Ciljevi osnivanja, u skladu sa Statutom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
09.12.2011.
4218761510002
Potpora sistematskom pristupu u konkretnom provođenju obnove i razvoja Varešana temeljima
usvojenih programskih dokumenata: Strategije razvoja općine, Prostornog plana Općine Vareš,
Master plana razvoja turizma i očuvanja prirodnih vrijednosti i kulturno-povjesnih spomenika na
području Općine Vareš i Lokalnog ekološkog akcijskog plana (LEAP-a) Općine Vareš i drugih
dokumenatau skladu sa zakonom,
Poticanje svih relevantnih domaćih i inozemnih institucija da se uključe u obnovu devastiranog
stanja i budući razvoj regije Vareša u skladu sa zakonom,
Organizirani i sistemtski pristup rekultivaciji prirodnog okoliša i zaštita od propadanja i uništavanja
rudničkih i industrijskih pogona Željezare u Vareš-Majdanu, te ostalih industrijskih pogona i
objekata, njihova konzervacija i/ili prenamjena funkcije u skladu sa zakonom,
Obnova kulturno-povjesnog nasljeđa: stari kraljevski grad Bobovac, stari majdani-kovačnice i sl. U
skladu sa zakonom,
Razvoj turističke ponude regije Vareša u području: prirodne, kulturno-povjesne i industrijske
baštine, seoskog, religijskog i eko turizma, gastronomske autohtone ponude organske hrane, lokalnih
specijaliteta i slično u skladu sa zakonom,
Poticanje i jačanje naučno-istraživačkog rada za obnovu i revitalizaciju grada, okruženja i regije,
koristeći pri tome europska i svjetska iskustva i metode u skladu sa zakonom,
Potpora održivom povratku i zapošljavanju u skladu sa zakonom,
Razvoj turističkih kapaciteta i prometnica u skladu sa zakonom,
Marketinško predstavljanje i medijsko promicanje ciljeva uskladu sa zakonom,
Učešće u obnovi i razvoju regije Vareša koja se temelji na načelu održivog razvoja svih potencijala i
prirodnih resursa, zaštite prirode i okoliša, zaštite kulturno-historijskog, prirodnog i industrijskog
nasljeđa,
2
OBRAZAC / PRIJAVA PROJEKTA NEVLADINIH UDRUŽENJA I DRUGIH
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
po Javnom pozivu za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti
zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih
neprofitnih organizacija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.14
1.
2.
3.
1.15
Obrazac br.1
JP 2012/01
Učešće u rekonstrukciju, restauraciju, revitalizaciju potencijala regije Vareša na temeljima
programskih i strateških dokumenata Općine Vareš, a prije svega: starog kraljevskog grada
Bobovac, rudnika i željezare u Varešu, stećaka i ostalih kulturno-povjesnih objekata nasljeđa,
Učešće u razvoju turizma (eko, ruralnog i religijskog turizma), proizvodnje organske hrane,
gospodarskog održivog razvoja koji neće biti suprotstavljen ciljevima očuvanja, unapređenja i zaštite
prirode i okoliša,
Organiziranje donatorskih konferencija, volonterskih javnih radova, prezentacija, istraživačkih
kolonija, simpozija, kongresa i okruglih stolova, izložbi i sl.
Organiziranje i podupiranje naučno-istraživačkog i stručnog rada na teme značajne za ciljeve
Fondacije,
Učešće u izradi aplikacija za fondovei natječaje relevantnih domaćih i inostranih fondova za
finansiranje definisanih ciljeva iz djelatnosti Fondacije/Zaklade,
Poticanje organiziranja i razvoja institucija i organizacija značajnih za ostvarivanje ciljeva
Fondacije,
Podupiranje gospodarskih projekata koji su skladni ciljevima Fondacije,
Ostvarivanje kontakata s odgovarajućim institucijama i udrugama u BiH, Europi i svijetu,
Administrativni poslovi korespondencije i poslovne komunikacije i drugi poslovi potrebni za
ostvarivanje ciljeva Fondacije/Zaklade
Svrha i područje djelovanja
Ekologija i održivi razvoj,
Prirodna, kulturna, povjesna i industrijska baština,
Obnova i razvoj Vareša i regije.
Naziv tijela državne uprave u čiji djelokrug, s obzirom na ciljeve osnivanja, potpada djelatnost
aplikanta
Općina Vareš, nadležna kantonalna i federalna ministarstva, nadležno ministarstvo BiH.
1.16.
Članstvo u međunarodnoj
organizaciji
DA
Naziv organizacije
1.
Mjesto/Adresa
/
Broj stalno zaposlenih
1.17.
NE
X
Tel./ fax.
/
E-mail
/
0 (privremeno), 1 volonter i angažman uposlenika općine.
Podaci o prihodima udruženja (upišite ukupne iznose u 2011. godini)
1.17. a. Ukupan godišnji prihod
2000 KM (osnivački
kapital)
1.17.b. Dobrovoljni prilozi i grantovi domaćih donatora
Očekuju se određena
3
OBRAZAC / PRIJAVA PROJEKTA NEVLADINIH UDRUŽENJA I DRUGIH
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
po Javnom pozivu za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti
zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih
neprofitnih organizacija
Obrazac br.1
JP 2012/01
sredstva u
2012. godini
1.17.c. Dobrovoljni prilozi i grantovi stranih donatora
Očekuju se određena
sredstva u
2012. godini
1.17.d. Ukupan iznos finansijske pomoći iz Federalnog budžeta u 2011. godini
/
1.17.e. Ukupan iznos financijske pomoći iz budžeta jedinica lokalne uprave i
samouprave
1000 KM
1.17.f. Vlastiti prihodi
2000 KM
1.17.g. Ostali prihodi (upisati vrstu prihoda i iznos)
/
2. OPIS PROJEKTA
2.1.
2.2.
Naziv projekta
Projekat
usvojen na
sjednici (upišite
naziv tijela
udruženja)
Izrada programa i nastavak sanacije divljih odlagališta krutog otpada na prostoru
Općine Vareš
Upravnog odbora “Fondacije za obnovu i razvoj regije Vareša, Vareš”
(ukoliko postoji
dokument staviti
isti u prilog)
Kratak opis projekta (10- 15 rečenica) sažetak projekta
2.3.
Projekat “Sanacija divljih odlagališta krutog otpada na području Općine Vareš” provoditi će Fondacija
za obnovu i razvoj regije Vareš u suradnji sa Općinom Vareš i JKP Vareš.
Ukupna vrijednost projekta je 150 000 KM, sredstva koja se potražuju od Fonda za zaštitu okoliša
iznose 50 000 KM, a maksimalno predviđeno trajanje izvođenja radova je 12 mjeseci.
U prvoj fazi izvođenja projekta predviđeno je snimanje stanja na terenu koja bi se sastojala od analize
količina i vrsta otpada evidentiranih divljih deponija, fotografiranje na licu mjesta kao i evidencije i
analize otpada neevidentiranih divljih deponija na području Vareša. Navedene akcije provodi projektni
tim.
U drugoj fazi predloženog projekta potrebno je u suradnji s vanjskim konsultantom projekta napraviti
preporuku plana sanacije divljih deponija po kojoj će se odvijati potrebne aktivnosti na terenu.
Preporuka zapravo predstavlja prijedlog sanacije divljih deponija, olakšava pisanje javnog poziva i
povećava organiziranost posla pri samoj sanaciji divljih deponija.
Treći korak u realizaciji projekta predstavljen je:
4
OBRAZAC / PRIJAVA PROJEKTA NEVLADINIH UDRUŽENJA I DRUGIH
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
po Javnom pozivu za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti
zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih
neprofitnih organizacija
Obrazac br.1
JP 2012/01
•
raspisivanjem javnog poziva za provedbu neophodnih radova prethodno utvrđenih
preporukom,
• konkretnim radom na terenu – sanacija i uređenje divljih odlagališta.
Za ovaj korak izdvaja se najveći dio potraženih sredstava. Neophodni radovi: kolekcija i selekcija
otpada na korisni i nekorisni otpad, gospodarenje korisnim otpadom i odlaganje nekorisnog otpada na
gradsku komunalnu deponiju “Kota”.
Pored saniranja divljih odlagališta i unapređenja stanja okoliša, cilj ovog projekta je i prevencija
nastajanja novih divljih odlagališta kroz podizanje ekološke svijesti javnosti. To se planira postići
informiranjem građana o ekologiji i održivom razvoju, pravilnom odlaganju otpada, zaštiti okoliša i sl.
Konačno, završetak predloženog projekta obilježiti će utvrđivanje i obrada rezultata projekta,
vrednovanje postignutih ciljeva i budući planovi na sličnim projektima.
2.4.
Predviđeni početak i
završetak provedbe
projekta
1. godina (5. mjesec 2012. – 5. mjesec 2013.)
2.5.
Područje provedbe
projekta (npr. mjesto,
kanton, regija itd)
Općina Vareš, Zeničko – Dobojski kanton
Osobe odgovorne za provođenje projekta
2.6.1. Voditelj projekta
(upišite ime, prezime,
kvalifikacije i opis
dosadašnjeg relevantnog
iskustva )
2.6.2. Stručni saradnici iz
BiH (ukoliko je
primjenjivo)
2.6.
(upišite ime, prezime,
kvalifikacije i opis
dosadašnjeg relevantnog
iskustva)
Mag. oecol. Maja Jaćimovska (magistar struke znanosti o okolišu);
seminari i sudjelovanje u projektima za vrijeme studija
Mr. sc. biologije Mahir Hadžiabdić, viši suradnik u firmi ENOVA d.o.o.
Dipl. politolog Rusmir Berberović, šef Službe za društvene djelatnosti
Općine Vareš
Dipl. ekonomist Brano Šurkić, stručni suradnik za ekonomske poslove
2.6.3. Saradnici iz
inostranstva (ukoliko je
primjenjivo)
(upišite ime, prezime,
kvalifikacije i opis
dosadašnjeg relevantnog
iskustva)
2.7.
/
Način implementacije projekta
5
OBRAZAC / PRIJAVA PROJEKTA NEVLADINIH UDRUŽENJA I DRUGIH
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
po Javnom pozivu za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti
zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih
neprofitnih organizacija
2.7.1. Samostalno (upišite
DA
x)
2.7.2. U partnerstvu sa
drugim udruženjima
NE
DA
X
Obrazac br.1
JP 2012/01
X
NE
2.7.2.a) Ukoliko se projekat implementira u partnerstvu sa drugom/drugim organizacijama, popuniti sljedeće:
Naziv partnerske
institucije
Adresa
Tel/fax/e-mail
032/848-100
1
Općina Vareš
Zvijezda 34
Kontakt osoba
Rusmir Berberović
032/843-150
[email protected]
843-054
2
JKP Vareš
Zafer Kamenjaš
Put mira b.b.
843-033
3
FINANSIJSKI PODACI za projekat koji je dio kompleksnijeg projekta (uskladiti sa podacima iz
obrasca za Finansijski pregled projekta)
Popunjava se isključivo ukoliko se prijava odnosi na projekat koji je jedan dio kompleksnijeg projekta
2.8.a) Ukupan iznos
potreban za provedbu
projekta
2.8.
150.000,oo KM
2.8.. b) Do sada uloženo u
projekat
150.000,oo KM
2.8.c) Ukupan iznos
potreban za realizaciju
projekta koji je predmet
prijave
150.000,oo KM
2.8.d) Iznos koji se traži od
Fonda
50.000,oo KM
2.8.e) Ukupna sredstva koja
se traže od drugih donatora
100.000,oo KM
2.8.f) Iznosi vlastitih
sredstava
/
3. DETALJAN OPIS PROJEKTA (najviše pet stranica, font Times New Roman 11)
3.1. Opis projekta
(koji bi trebao biti u jasnoj vezi sa svrhom i ciljevima, potkrijepljen dokazima, realnih procjena, uzimajući u obzir
raspoložive kapacitete aplikanta, vremenski raspon i visinu zatraženih sredstava, treba biti napisan s pozicije korisnika
6
OBRAZAC / PRIJAVA PROJEKTA NEVLADINIH UDRUŽENJA I DRUGIH
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
po Javnom pozivu za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti
zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih
neprofitnih organizacija
Obrazac br.1
JP 2012/01
projekta, a ne u odnosu na potrebe ili probleme aplikanta)
Jedan od glavnih pravaca djelovanja Fondacije jest ekologija i održivi razvoj, kao i prema dokumentima općine
Vareš kao što su Strategija razvoja i LEAP plan ekologija (očuvanje okoliša) također zauzima bitno mjesto
prioriteta.
Prema našoj analizi ozbiljan problem po zdravlje ljudi i očuvanje zdrave životne sredine predstavlja veliki broj
divljih deponija otpada na području Općine Vareš. Na zahtjev eko-policije da evidentiraju njihov kvantitet
odgovorilo je 15 mjesnih zajednica te je ustanovljen ukupan broj od 76 divljih deponija krutog otpada koje se
većinom nalaze uz prometnice i na šumskim zemljištima. Na prostoru izletišta Ponikve nalazi se veća deponija od
otpada izvučenog iz kruga nekadašnje firme “Drvna industrija” kao i otpad odložen prilikom rekonstrukcije
regionalnog puta [LEAP Općine Vareš, str. 23.-24.].
Sve navedeno svjedoči da Općina Vareš ima ozbiljan problem kada je u pitanju zbrinjavanje otpada, smanjivanje
njegovog nastajanja i saniranje postojećih deponija, a najvećim dijelom zbog nedostatka financijskih sredstava za
provođenje takvih projekata, nemogućnosti postavljanja kontejnera usljed zahtjevnosti terena, ali često i zbog
nedovoljne ekološke osviještenosti pojedinaca.
Do danas su na području općine uloženi znatni napori u vezi sa prikupljanjem otpada, njegovom organiziranom
odvozu i ostvarivanju predviđenih projekata iz oblasti upravljanja otpadom LEAP-a Općine Vareš.
Uspješno su realizirana 3 od ukupno 8 projekata iz ove oblasti, a to su:
• lociranje divljih odlagališta,
• nabavka većeg broja kontejnera,
• izgradnja niša za kontejnere [LEAP Općine Vareš, str. 36.-37.].
Također, Vareš je jedna od rijetkih općina koja je postavila kontejnere i u ruralnim sredinama i time uspostavila
organizirani odvoz komunalnog otpada na području gotovo cijele općine.
Zbog nabrojanih aktivnosti i postojećeg problema predlažemo projekt: “Izrada programa i nastavak sanacije
divljih odlagališta krutog otpada na prostoru Općine Vareš” koji bi uz suradnju sa općinom Vareš i Fondacijom
za obnovu i razvoj regije Vareš proveli neophodnu intervenciju koja je predmet projekta.
U prvoj fazi izvođenja predloženog projekta planira se obilazak i pretraživanje terena u cilju određivanja
konačnog broja divljih deponija na području Općine Vareš, fotografiranje lica mjesta, evidentiranje i analiza
neevidentiranih deponija i gruba procjena kubikaže otpada. Tijelo koje će provoditi ovu fazu je projektni tim koji
će izraditi detaljnu evidencijsku listu divljih deponija potkrijepljenu fotografijama i uraditi analizu vrste otpada
na deponijama (pretpostavka je da se radi o mješovitom krutom i potencijalno opasnom (animalnom) otpadu.
Nakon utvrđivanja činjeničnog stanja na području općine za koje će s obzirom na veliki broj divljih deponija biti
potrebna dva mjeseca rada na terenu, projektni tim će u suradnji s vanjskim suradnikom pristupiti izradi
preporuke plana sanacije divljih deponija koja će biti od velikog značaja firmi izvođaču radova u daljoj fazi
projekta. Neke od ideja za preporuku, za koju je planirano vrijeme izrade jedan mjesec, su: prilikom prikupljanja
(kolekcije) otpada istovremeno raditi njegovu selekciju na korisni (ekonomski iskoristivi) i nekorisni otpad. Pod
ekonomski iskoristivim smatramo otpad koji se može iskoristiti kao sekundarna sirovina (metali, staklo, plastika,
papir), energetski (drvo, kora, piljevina i vrtni otpad) i kao materijal za nasipanje i prekrivanje slojeva otpada na
gradskoj deponiji (sitni građevinski otpad). Sekundarne sirovine voziti će se se na otkup u najbliža reciklažna
dvorišta, prodati i dijelom sredstava financirat će se predloženi projekat. Prikupljeni organski otpad će se
7
OBRAZAC / PRIJAVA PROJEKTA NEVLADINIH UDRUŽENJA I DRUGIH
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
po Javnom pozivu za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti
zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih
neprofitnih organizacija
Obrazac br.1
JP 2012/01
kompostirati ukoliko je riječ o biljnom i vrtnom otpadu, ili spaljivati (cementare) ukoliko je riječ o animalnom
otpadu. Ovakav pristup smanjiti će količine odloženog otpada i osigurati njegovu ekonomsku i energetsku
iskoristivost.
Sav prikupljeni nekorisni otpad (otpad kojemu je nemoguće odrediti porijeklo ili presitni otpad da bi se vršila
njegova selekcija) odvest će se na gradsku deponiju “Kota” i tamo odložiti privremeno, jer ista nije uređena
prema načelima sanitarnog odlagališta otpada.
Po završetku izrade prijedloga sanacije divljih deponija aplikant će raspisati javni poziv za provedbu radova na
sanaciji divljih deponija predviđenih preporukom. Nakon razmatranja pristiglih prijava odredit će se
najpovoljnija ponuda izvođača radova, zaključiti ugovor o izvođenju aktivnosti na terenu i pristupiti saniranju i
uređenju divljih deponija. Predviđeno vremensko trajanje faze sanacije divljih odlagališta je pet mjeseci. Osnovne
aktivnosti u ovoj fazi su:
• ručno prikupljanje i razvrstavanje otpada (angažiranje radnika),
• utovar smeća, iskop i utovar zemlje te planiranje na mjestima deponije (angažiranje rovokopača i sličnih
specijalnih vozila),
• odvoz smeća u reciklažna dvorišta ili na gradsku deponiju (angažiranje kamiona)
Cijelo vrijeme bilježit će se rad na terenu (fotografije i dnevnici radova).
Kako bi se osigurali da nakon sanacije postojećih divljih deponija otpada neće ubrzo doći do pojave novih,
projektni tim će u suradnji s Općinom Vareš i lokalnim radiom provesti edukaciju javnosti o ekologiji, zaštiti
prirode koju postižemo pravilnim prikupljanjem otpada i gospodarenjem otpadom, i opasnostima koje nosi
njegovo nepropisno odlaganje. Akcija podizanja ekološke svijesti stanovništva i važnosti zaštite životne sredine
provest će se održavanjem predavanja na temu otpada i divljih odlagališta otpada te zaštite i očuvanja kvalitete
vode i tla, gostovanjem u emisijama lokalnog radija i izvještavanjem o tijeku sanacije na službenoj web stranici
Općine Vareš kao i na web stranici Fonacije. Vremensko trajanje ove faze predloženog projekta je dva mjeseca,
međutim ona se može odvijati i paralelno uz ostale faze projekta u cilju uključivanja što više građana-volontera u
realizaciju projekta i u cilju prevencije stvaranja divljih deponija.
Posljednja faza predloženog projekta tiče se utvrđivanja i obrade rezultata projekta i vrednovanja postignutih
rezultata. Provodi je projektni tim zajedno sa gradskim komunalnim inspektorom obilaženjem i praćenjem mjesta
saniranih deponija. Ovako sastavljena komisija izrađuje zapisnik i izvještava o novom stanju okoliša i obilježava
mjesta saniranih divljih deponija. Isto tako, bavi se i izradom izvještaja provedenih aktivnosti predloženog
projekta i izradom ukupnog izvještaja projekta koji se dostavlja Općini Vareš i pohranjuje u arhiv Fondacije za
obnovu i razvoj regije Vareš. Donatori, partneri na provođenju projekta i projektni tim Fondacije potom daju
ocjenu, vrednuju uspješnost provedenog projekta i rade na određivanju budućih koraka.
3.2. Ciljevi koji se postižu provedbom projekta
1.
2.
3.
4.
Sanirana divlja odlagališta i prevencija nastajanja novih divljih deponija,
Preventivno djelovanje na zaštiti i očuvanju zdravlja ljudi,
Remedijacija prostora od otpada (zemljište, vode, biodiverzitet…),
Podizanje svijesti stanovništva o važnosti zaštite i očuvanja okoliša.
8
OBRAZAC / PRIJAVA PROJEKTA NEVLADINIH UDRUŽENJA I DRUGIH
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
po Javnom pozivu za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti
zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih
neprofitnih organizacija
Obrazac br.1
JP 2012/01
3.3. Aktivnosti na realizaciji projekta:
1.
2.
3.
4.
5.
Analiza evidentiranih kao i evidencija i analiza neevidentiranih deponija,
Izrada preporuke plana sanacije divljih deponija,
Sanacija divljih deponija:
a. Raspisivanje javnog poziva za provedbu radova utvrđenih preporukom (Razvrstavanje, prikupljanje
i odvoz otpada; Uređenje divljih deponija)
Edukacija/Informiranje građana o ekologiji i zaštiti prirode, uspostavljanje telefona za prijavu – Eko
policija, obilježavanje saniranih deponija (u cilju prevencije stvaranja divljih deponija),
Utvrđivanje i obrada rezultata projekta i evaluacija projekta.
3.4. Očekivani rezultati po završetku projekta (napisati što jasnije i određenije značaj i doprinos programa/projekta za zaštitu
okoliša na teritoriji FBIH)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Utvrđeno činjenično stanje na području općine u oblasti krutog otpada,
Izrađene program i plan sanacije,
Razvrstan, prikupljen i na adekvatan način zbrinut otpad divljih deponija (prva faza),
Sanirane deponije,
Podignuta ekološka svijest građana,
Monitoring mjesta saniranih deponija i prevencija od nastajanja novih,
Zaštićeni segmenti okoliša: voda i tlo od daljeg zagađivanja štetnih tvari iz deponija,
Očuvana biološka raznolikost u zoni sanirane divlje deponije,
Smanjena količina postojećeg otpada koji se odlaže,
Ekonomska i energetska iskoristivost otpada.
DINAMIČKI PLAN REALIZACIJE PROJEKTA
Implementacijski period
(mjeseci)
Aktivnost
Analiza evidentiranih kao i
evidencija i analiza
neevidentiranih deponija
Tijelo koje
izvodi
projekat ili
način
angažmana
1
2
X
X
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Projektni
tim
9
OBRAZAC / PRIJAVA PROJEKTA NEVLADINIH UDRUŽENJA I DRUGIH
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
po Javnom pozivu za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti
zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih
neprofitnih organizacija
Izrada preporuke plana
sanacije divljih deponija
X
X
Obrazac br.1
JP 2012/01
Projektni
tim
Vanjski
konsultant
Sanacija divljih deponija
a.
X
X
X
X
X
Projektni
tim
Raspisivanje javnog
poziva za provedbu
radova utvrđenih
preporukom
(Razvrstavanje,
prikupljanje i odvoz
otpada; Uređenje
divljih deponija)
Vanjski
konsultant
Općina
Vareš
Edukacija/Informiranje
građana o ekologiji i zaštiti
prirode, uspostavljanje
telefona za prijavu – Eko
policija, obilježavanje
saniranih deponija ( u cilju
prevencije stvaranja divljih
deponija)
X
X
Projektni
tim
Općina
Vareš, MZ
Lokalna
radio
postaja
Utvrđivanje i obrada
rezultata projekta i
evaluacija projekta
X
Projektni
tim
Općina
Vareš
Donatori
NAPOMENA: Aktivnosti se moraju slagati sa aktivnostima iz finansijskog pregleda projekta !
4. KORISNICI KOJI SU OBUHVAĆENI PROJEKTOM, NJIHOV BROJ I STRUKTURA – KOME JE
NAMIJENJEN PROJEKAT
10
OBRAZAC / PRIJAVA PROJEKTA NEVLADINIH UDRUŽENJA I DRUGIH
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
po Javnom pozivu za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti
zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih
neprofitnih organizacija
•
•
•
•
Obrazac br.1
JP 2012/01
Projekat je namijenjen cjelokupnom stanovništvu Općine Vareš (c.c.a 10 000 ljudi), različite spolne i dobne
strukture.
Mjesne zajednice općine (u toku projekta ćemo posjetiti minimalno 15 mjesnih zajednica te minimalno 76
lokliteta divljih deponija)
Turisti (u pitanju je okvirni broj, oko 2000 turista koji nažalost svjedoče o divljim deponijama u vareškom
kraju)
Mladi (kroz edukaciju/informiranje nastojati ćemo uključiti sve mjesne škole koje su od 1. do 9-tog
razreda, minimalno 200 mladih)
Najveću korist i dobrobit imat će stanovnici koji su u neposrednoj blizini divljih odlagališta krutog otpada (pr.
naselja Ljepovići i Novakovići) ali i svi ostali stanovnici Vareša jer će realizacija projekta osigurati zdraviju i
sigurniju životnu sredinu, zaštitu tla i vode od daljeg onečišćenja i probuditi ekološku svijest građana.
5. MJERLJIVOST OSTVARENJA CILJEVA KOJI SE POSTIŽU REALIZACIJOM PREDLOŽENOG
PROJEKTA
Planirana aktivnost
Vrijeme izvođenja
aktivnosti
Osoba odgovorna
za aktivnost
Mjerljivost/ indikatori za
izražavanje uspješnosti
projekta
Analiza evidentiranih
kao i evidencija i
analiza neevidentiranih
deponija
2 mjeseca
Projektni tim
Zapisnici sa terena;
evidencijska lista;
fotografije; Izrađena
analiza svih deponija
Izrada preporuke plana
sanacijae divljih
deponija
2 mjeseca
Projektni tim
Izrađen prijedlog sanacije
dviljih deponija
Sanacija divljih
deponija
5 mjeseci
Vanjski saradnik
Projektni tim
Općina Vareš
b.
Raspisivanje
javnog poziva
za provedbu
radova
utvrđenih
preporukom
(Razvrstavanje,
prikupljanje i odvoz
otpada; Uređenje
11
Raspisan javni poziv;
potpisan ugovor;
fotografije sa terena;
računi provedenih
radova; drugi izvještaji
projektnog tima.
OBRAZAC / PRIJAVA PROJEKTA NEVLADINIH UDRUŽENJA I DRUGIH
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
po Javnom pozivu za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti
zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih
neprofitnih organizacija
Obrazac br.1
JP 2012/01
divljih deponija)
Edukacija/Informiranje
građana o ekologiji i
zaštiti prirode,
uspostavljanje telefona
za prijavu – Eko
policija, obilježavanje
saniranih deponija (u
cilju prevencije
stvaranja divljih
deponija)
2 mjeseca
Utvrđivanje i obrada
rezultata projekta i
evaluacija projekta
1 mjesec
Projektni tim
Vanjski suradnik
Projektni tim
Donatori
Lista prisutnih na
edukaciji; fotografije;
izvještaji predavača;
kontakt tel. za prijavu;
audio zapis radio emisije i
sl.
Izrađeni izvještaji po
aktivnostima, ukupni
izvještaji, financijski
izvještaji, izrađena
evaluacija projkta
6. KOJIM SADRŽAJIMA PREDLOŽENI PROJEKAT DOPUNJUJE PROJEKTE NADLEŽNIH
TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, NACIONALNIH POLITIKA I PROGRAMA U FEDERACIJI BiH
(NEAP, KEAP, LEAP, Strategija zaštite okoliša FBIH, Stategija zaštite voda itd.).
Divlja odlagališta krutog otpada na području Općine Vareš predstavljaju direktnu opasnost za kvalitet tla,
podzemnih voda i zdravlje ljudi, a narušavaju i estetsku sliku prostora na kojem postoje realne mogućnosti
ostvarivanja seoskog i eko-turizma.
Projekat se u cijelosti uklapa u LEAP Općine Vareš [LEAP O.V., cilj: sanacija divljih odlagališta str. 36.] i NEAP
Bosne i Hercegovine [NEAP BiH, ciljevi i mjere upravljanja otpadom, str. 59.] dio je Strategije razvoja Općine
Vareš za period 2006.-2015. god. [str.105.] dio je Master plana razvoja turizma i očuvanja prirodnih vrijednosti i
kulturno-historijskih spomenika na području općina Kakanj i Vareš.
Također, projektom bi se ostvario cilj Strategije upravljanja vodama na području Federacije BiH: smanjivanje
zagađenja, sprečavanje degradacije i postizanje dobrog stanja voda i cilj Strategije upravljanja krutim otpadom na
području Federacije BiH: smanjenje zagađivanja okoliša i opasnosti po zdravlje ljudi uzrokovane neodgovarajućim
odlaganjem otpada.
7. KRATAK OPIS ISKUSTAVA, DOSADAŠNJIH RADOVA I SPOSOBNOSTI APLIKANTA DA
REALIZUJE PREDLOŽENI PROJEKAT
Navesti prethodne i aktuelne aktivnosti/projekte/programe koje je organizacija/udruženje do sada provela/lo, koliko su
rezultati djelovali na zaštitu okoliša, s kojim organizacijama je sarađivala/lo ili sarađuje u realizaciji sličnih projekata.
Opisati i popuniti tabelu ukoliko je primjenjivo.
12
OBRAZAC / PRIJAVA PROJEKTA NEVLADINIH UDRUŽENJA I DRUGIH
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
po Javnom pozivu za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti
zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih
neprofitnih organizacija
7.1. Naziv projekta
Lociranje divljih odlagališta, LEAP Općine Vareš str. 36.
7.2. Godina izvođenja projekta (početak-kraj)
7.3. Lokacija
2009. i 2010.
Općina Vareš
7.4. Naziv Klijenta (naručilac projekta)
Općina Vareš
Direktno finansiranje od strane druge
nevladine i/ili vladine organizacije
7.5. Izvor
finansiranja
Obrazac br.1
JP 2012/01
Sufinansiranje raspoloživim resursima
Drugi vid angažmana (navesti koji)
50.000,oo KM
DA _X_ NE __
Općina Vareš
DA __ NE __
SIDA + USAID
___________ KM
100.000,oo KM
7.6. Kratak opis projekta
U LEAP-u Općine Vareš u tematskoj oblasti: korištenje i zaštita šumskog
zemljišta je obuhvaćeno lociranje ndivljih odlagališta otpada i definirano njihovo
otklanjanje.
7.7. Aktivnosti provedene
projektom
Aktivnosti na projektu su bile: čišćenje rijeke Stavnje, postavljanje niša za
kontejnere, sanacija dijela korita rijeke Stavnje.
Ermin Musa, Općina Vareš
7.8. Kontakt osoba
7.9. Ostalo
Džemal Čizmo, JKP Vareš
Stečena početna iskustva u sanaciji divljih deponija.
8. OSTALO (Navedite ostale informacije koje smatrate da su važne za predloženi projekat a nisu tražene u ovom obrascu)
Godišnji proračun Općine Vareš iznosi nešto preko 2 000 000 KM iz kojeg se za zaštitu okoliša i životne sredine
izdvaja vrlo malo sredstva, stoga je nužna provedba projekata iz drugih izvora financiranja.
Vjerujemo da će Komisija i Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša prepoznati problem i opasnost kojoj su
izloženi svi stanovnici Općine Vareš i Fondaciji za obnovu i razvoj regije Vareš odobriti potraživana sredstva jer
predloženi projekat u cjelosti ispunjava i/ili djelomično dopunjuje projekte nadležnih tijela državne uprave i
nacionalnih politika i programa u Federaciji BiH (NEAP, KEAP, LEAP, Strategija zaštite okoliša FBIH, Stategija zaštite
voda, Strategija upravljanja krutim otpadom u FBiH, Strategiju razvoja Općine Vareš, Master plan razvoja turizma i
očuvanja prirodnih vrijednosti i kultruno-povjesnih spomenika na području općina Vareš i Kakanj).
Realizacija ovog projekta značila bi i svojevrsni početak konkretnog djelovanja Fondacije za obnovu i razvoj Vareša.
Smatramo da će provedba predloženog projekta biti samo jedna u nizu uspješnih i kvalitetnih doprinosa gradu
Varešu od strane Fondacije te da će lokalno stanovništvo prepoznati i pozdraviti njeno postojanje te se i samo
aktivno uključiti u rad Fondacije, u svrhu napretka grada Vareša i regije i pomoći u podizanju javne svijesti u
cilju zaštite okoliša.
13
OBRAZAC / PRIJAVA PROJEKTA NEVLADINIH UDRUŽENJA I DRUGIH
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
po Javnom pozivu za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti
zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih
neprofitnih organizacija
Obrazac br.1
JP 2012/01
OBRAZAC ZA FINANSIJSKI PREGLED PROJEKTA
(Finansijski pregled projekta treba biti u skladu s metodologijom i planom aktivnosti apliciranog projekta.
Aplikant treba popuniti samo troškove koji su relevantni za aplicirani projekat. U slučaju specifičnosti i potrebe za
dodatnim redovima, aplikant može dodati nove redove i zahtjeve)
IME STAVKE/KONTA
I.
UKUPNI
BUDŽET
PROJEKTA
OSIGURANI IZNOSI IZ DRUGIH
IZVORA
IZNOS
NAZIV IZVORA
IZNOS KOJI
SE TRAŽI OD
FONDA
INDIREKTNI TROŠKOVI (Administrativni troškovi)
a)
Troškovi telefona, struje,
komunalnih naknada i
uredskog materijala za 12
mjeseci
b)
Asistenti na projektu
3.600,oo
2.400,oo
Inozemne donacije
c)
Drugi nepredviđeni troškovi
2.850,oo
1.900,oo
Drugi donatori
13.650,oo
9.100,oo
Ukupno indirektni troškovi
7.200,oo
4.800,oo
Općina Vareš
2.400,oo
1.200,oo
950,oo
4.550,oo
II. DIREKTNI TROŠKOVI PROJEKTA (Raspored finansijskih potreba za aktivnosti definisane metodologijom
i dinamikom realizacije projekta)
(Pored troškova projekta mogu se uključiti i troškovi voditelja/ice projekta, voditelja/ice aktivnosti na projektu, troškove stručnih komisija, nadzora i tehničkih
prijema, publikacije, najam prostora za aktivnosti, štampani materijal, kampanje, okrugli stolovi, edukacija,honorari, svi materijalni troškovi i ostalo u
zavisnosti od karaktera aplikacije)
1.800,oo
1.200,oo
Sredstva iz
dijaspore i
individualni
donatori
600,oo
Izrada preporuke plana
sanacijae divljih
deponija
6.000,oo
4.000,oo
Lokalni donatori
2.000,oo
c)
Troškovi izrade preporuke
za sanaciju divljih deponija
6.000,oo
4.000,oo
Inozemni
donatori
2.000,oo
1.050,oo
700,oo
ZE-DO Kanton
350,oo
d)
Raspisivanje javnog
poziva za provedbu
radova utvrđenih
preporukom
a)
b)
Analiza evidentiranih
kao i evidencija i analiza
neevidentiranih deponija
14
OBRAZAC / PRIJAVA PROJEKTA NEVLADINIH UDRUŽENJA I DRUGIH
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
po Javnom pozivu za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti
zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih
neprofitnih organizacija
Sanacija divljih deponija
e)
99.000,oo
66.000,oo
Inozemni
donatori
33.000,oo
6.000,oo
4.000,oo
Općina Vareš
2.000,oo
18.000,oo
12.000,oo
Lokalni donatori
6.000,oo
4.500,oo
3.000,oo
Individualni
donatori
1.500,oo
136.350,oo
90.900,oo
45.450,oo
150.000,oo
100.000,oo
50.000,oo
(Razvrstavanje,
prikupljanje i odvoz
otpada; Uređenje divljih
deponija)
f)
Edukacija/Informiranje
građana o ekologiji i
zaštiti prirode,
uspostavljanje telefona
za prijavu – Eko policija,
obilježavanje saniranih
deponija
g)
Troškovi voditelj/a/ice
projekta
h)
Utvrđivanje i obrada
rezultata projekta i
evaluacija projekta
Ukupno direktni troškovi
Obrazac br.1
JP 2012/01
UKUPNO I+II
Napomena: Najviše 15% od ukupnog iznosa odobrenih sredstava Fonda, može se koristiti za pokrivanje indirektnih
troškova.
Odobrenim sredstvima Fonda NE MOGU se finansirati troškovi kupovine nekretnina, pokrivanje deficita
poslovanja, kao ni retroaktivno finansiranje projekata koji se već provode ili su okončani. Neće se finansirati
godišnji program aktivnosti.
Direktni troškovi projekta se MORAJU odnositi na specifične aktivnosti, odnosno na niz utvrđenih aktivnosti koje su
u međusobnoj vezi i koje mogu da se identifikuju unutar određenog vremenskog okvira.
15
OBRAZAC / PRIJAVA PROJEKTA NEVLADINIH UDRUŽENJA I DRUGIH
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
po Javnom pozivu za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti
zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih
neprofitnih organizacija
Obrazac br.1
JP 2012/01
1. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA (provjerite jeste li zahtjevu priložili!)
OBAVEZNI DIO
1.
Ovjeren i potpisan popunjen Obrazac br. 1 - JP 2012/01;
2.
Rješenje o registraciji;
3.
Identifikacioni broj;
4.
Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca) odgovorne osobe organizacije/udruženja
koja ima ovlasti potpisati sa Fondom ugovor o dodjeli finansijskih sredstava – izdaje nadležni sud;
5.
Uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene, ako ima zaposlenih u organizaciji (ako nema zaposlenih,
priložiti ovjerenu izjavu da nema zaposlenih);
6.
7.
8.
9.
10.
Završni godišnji finansijski izvještaj za 2011. godinu ;
Program rada za tekuću 2012. godinu;
Podaci o voditelju projekta (kraći CV sa dokazima);
Referentna lista realizira
nih projekata iz oblasti zaštite okoliša ua zadnje 3 godine;
Ovjerena i potpisana izjava o namjenskom trošenju sredstava Fonda.
NEOBAVEZNI DIO
1.
Materijali, publikacije, novinski članci, te ostala dokumentacija koja ilustrira rad aplikanta, kao i preporuke
drugih pravnih subjekata
2.
Preporuke (lokalna ili regionalna uprava i samouprava, ministarstva, institucije u FBiH i inostranstvu, drugi
donatori)
Potpis voditelja/voditeljice projekta
MB
Mjesto i datum
16
Potpis ovlaštene osobe
Download

Obrazac prijave projekta Izrada programa i nastavak sanacije divljih