Зборник радова „Хармонизација грађанског права у региону“
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2013, стр. 1–495.
УДК 347(082)
ISBN 978-99938-57-28-0
САДРЖАЈ
Предговор ............................................................................................................. IX
УВОДНИ РЕФЕРАТ
Проф. др Оливер Антић
МОРАЛ (ЕТИКА) У ГРАЂАНСКОМ ПРАВУ ................................................ 3
ПРВА СЕКЦИЈА – ИСТОРИЈСКО НАСЉЕЂЕ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА
Проф. др Срђан Шаркић
ДЕПОЗИТ У РИМСКОМ, ВИЗАНТИЈСКОМ И СРПСКОМ
СРЕДЊОВЕКОВНОМ ПРАВУ........................................................................ 59
Проф. др Саво Марковић
ОБЛИЦИ И ВРСТЕ ТЕСТАМЕНТА У ЦРНОГОРСКОМ
ОБИЧАЈНОМ ПРАВУ ..................................................................................... 71
Проф. др Станка Стјепановић
ПРВИ УЏБЕНИК ГРАЂАНСКОГ И ЦРКВЕНОГ ПРАВА –
ЈЕФТИМИЈА ЈОВАНОВИЋА......................................................................... 85
Доц. др Гордана Дракић
ГРАЂАНСКО ПРАВО НА ВОЈВОЂАНСКОМ ПРАВНОМ
ПОДРУЧЈУ У КРАЉЕВИНИ СРБА, ХРВАТА И
СЛОВЕНАЦА.................... .............................................................................. 107
Доц. др Маша Кулаузов
ПОКУШАЈИ ДА СЕ ЗАКОНСКИМ ПУТЕМ УБЛАЖЕ
ПОСЛЕДИЦЕ ЗЕЛЕНАШТВА У СРБИЈИ XIX ВЕКА ............................... 119
Доц. др Самир Аличић
ЈЕДАН ПРИМЕР НЕПОСРЕДНЕ РЕЦЕПЦИЈЕ РИМСКОГ
ПРАВА У СРПСКОМ ГРАЂАНСКОМ ЗАКОНИКУ (1844) ...................... 131
Асс. Урош Станковић, мр
РАД КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГРАЂАНСКОГ
ПОСТУПКА ОД 1845. ГОДИНЕ ................................................................... 145
III
Зборник радова „Хармонизација грађанског права у региону“
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2013, стр. 1–495.
УДК 347(082)
ISBN 978-99938-57-28-0
ДРУГА СЕКЦИЈА – ХАРМОНИЗАЦИЈА И УНИФИКАЦИЈА
ГРАЂАНСКОГ ПРАВА
Проф. др Родна Живковска, Доц. др Тина Пржеска
ХАРМОНИЗАЦИЈА СТВАРНОГ ПРАВА У РЕПУБЛИЦИ
МАКЕДОНИЈИ................................................................................................ 167
Проф. др Борче Давитковски, Доц. др Елена Давитковска,
Доц. др Драган Гоцевски
ОДНОС ИЗМЕЂУ УПРАВНОГ (ЈАВНОГ) ПРАВА
И ГРАЂАНСКОГ (ПРИВАТНОГ) ПРАВА vs.
КОДИФИКАЦИЈЕ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА ................................................ 193
Доц. др Сава Аксић
ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА УНИФИКАЦИЈЕ, КОДИФИКАЦИЈЕ И
ХАРМОНИЗАЦИЈЕ ПРАВНИХ ПРОПИСА ................................................ 205
ТРЕЋА СЕКЦИЈА – ПОЗИТИВНО ГРАЂАНСКО ПРАВО
Проф. др Небојша Јовановић
УГОВОР О ИГРИ И ОПКЛАДИ КАО ПРАВНА ПРАЗНИНА................... 219
Проф. др Драган Боланча
ЗАКОН О ПЛОВИДБИ И ЛУКАМА УНУТАРЊИХ ВОДА
РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ ИЗ 2007. ГОДИНЕ – ОСНОВНЕ
ЗНАЧАЈКЕ ....................................................................................................... 235
Проф. др Душко Медић
ЗАШТИТА И ПРЕСТАНАК ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ У ПРАВУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ................................................................................... 253
Доц. др Олга Јовић
(НЕ)МОГУЋНОСТ РАСПОЛАГАЊА ПРАВОМ НА ЗАКОНСКО
ИЗДРЖАВАЊЕ ............................................................................................... 279
Доц. др Слободан Станишић
ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ ЗБОГ ИЗБАЦИВАЊА ПРЕДМЕТА
ИЛИ ПРОСИПАЊА ТЕКУЋИНА ИЗ ПРОСТОРИЈА ................................. 293
IV
Зборник радова „Хармонизација грађанског права у региону“
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2013, стр. 1–495.
УДК 347(082)
ISBN 978-99938-57-28-0
Асс. Милица Вучковић
ЗАЛОЖНО ПРАВО НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА УПИСАНИМ
У РЕГИСТАР ................................................................................................... 313
Никола Ковачевић
ТРАНСФОРМАЦИЈА ВЛАСНИЧКИХ ОДНОСА
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ............................................................................. 331
ЧЕТВРТА СЕКЦИЈА – ПРАВО ДРУШТАВА
Проф. др Дијана Марковић-Бајаловић
ПОСТОЈИ ЛИ ПОТРЕБА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈОМ ПРАВА
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ?................... 355
Проф. др Дара Миленовић
ЛИКВИДАЦИОНИ УПРАВНИК .................................................................. 377
Проф. др Миодраг Мићовић
КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ У ЗЕМЉАМА РЕГИОНА ................... 393
ПЕТА СЕКЦИЈА – ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО И
ГРАЂАНСКОПРАВНИ ОДНОСИ СА ЕЛЕМЕНТОМ
ИНОСТРАНОСТИ
Проф. др Арсен Јаневски
ОБАВЕЗЕ СА ВИШЕ ДУЖНИКА ИЛИ ПОВЕРИЛАЦА И
ИЗВРШЕЊЕ ПРЕМА СОЛИДАРНИМ ДУЖНИЦИМА ............................. 411
Проф. др Ранка Рачић
НЕКЕ ДИЛЕМЕ ПОВОДОМ БУДУЋЕ РЕФОРМЕ ПАРНИЧНЕ
ПРОЦЕДУРЕ ................................................................................................... 429
Проф. др Татјана Зороска-Камиловска
РЕФОРМЕ СИСТЕМА ИЗВРШЕЊА У ДРЖАВАМА РЕГИОНА –
КОНЦЕПТУАЛНЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ, КОНТРОВЕРЗЕ
И ДИЛЕМЕ...................................................................... ................................. 447
Проф. др Милена Петровић
ПУНОВАЖНОСТ АРБИТРАЖНОГ СПОРАЗУМА.................................... 479
Јадранка Станишић
ИСТИЦАЊЕ ВИШЕ ТУЖБЕНИХ ЗАХТЈЕВА У ЈЕДНОЈ ТУЖБИ .......... 499
V
Download

Sadržaj na srpskom