I ОПШТА ОБАВЈЕШТЕЊА
• Савјетовање ће се одржати 7. и 8. октобра 2011. године у
просторијама Правног факултета у Бањој Луци.
ПРВИ РАДНИ ДАН – ПЕТАК, 7. ОКТОБАР 2011.
• Рад почиње 7. октобра у 10,00 часова у амфитеатру Правног
факултета – пленарна сједница.
• Након пленарне сједнице почиње рад у четири катедре.
• Прва катедра (државноправна, управноправна и радноправна
област) раде у сали 48/1 на Правном факултету.
• Друга катедра (грађанскоправна област) ради у амфитеатру
Правног факултета.
• Трећа катедра (међународноправна и привредноправна област)
ради у сали 49/1 на Правном факултету.
• Четврта катедра (кривичноправна област) ради у сали 69/2, на
Правном факултету.
Све катедре дају паузу за ручак од 14 – 16,00 часова
• У 16,00 часова све катедре настављају са радом
• У 18,30 завршава се први радни дан у катедрама
• У 20,30 за све учеснике семинара правничко вече у хотелу „Босна“
у Бањој Луци
1
ДРУГИ РАДНИ ДАН – СУБОТА, 8. ОКТОБАР 2011.
• Други радни дан наставља се у поменуте четири катедре у 9,00
часова.
УВОДНА ИЗЛАГАЊА
1. Академик проф. др Рајко Кузмановић
2. Академик проф. др Слободан Перовић
• Катедре завршавају рад по свом распореду и по завршетку укључују
се у рад у амфитеатру
• Излагања референата могу трајати најдуже од 5 до 8 минута.
• Учесници скупа могу у катедрама постављати питања у вријеме
предвиђено за дискусију.
• У 11,30 часова (у паузи) промоција књиге
• Завршна пленарна сједница одржаће се у амфитеатру Правног
факултета од 13-14,00 часова.
II ПЛЕНАРНА СЈЕДНИЦА
10 – 11,00 часова
ОТВАРАЊЕ САВЈЕТОВАЊА
• Савјетовање отвара предсједник Удружења правника Републике
Српске академик проф. др Рајко Кузмановић
• Радно предсједништво: академик проф. Рајко Кузмановић,
академик проф. др Слободан Перовић,
академик проф. др Мирко Васиљевић,
академик проф. др Снежана Савић, проф. др Витомир Поповић,
Ирена Мојовић, проф. др Миле Дмичић.
ПАУЗА
11-11,30 часова
III РАД У КАТЕДРАМА
12,00-18,30 часова – први дан
9-13,00 часова – други дан
I КАТЕДРА
ДРЖАВНОПРАВНА, УПРАВНОПРАВНА И
РАДНОПРАВНА ОБЛАСТ
Рад ће се одвијати у сали 48/1
Радно предсједништво: академик проф. др Снежана Савић,
проф. др Мирјана Рађеновић, проф. др Оливера Вучић,
проф. др Мирослав Микеш, проф. др Миле Дмичић.
1. Академик проф. др Рајко Кузмановић: ДРЖАВНОПРАВНЕ
РЕФОРМЕ И СПОРАЗУМ О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И
ПРИДРУЖИВАЊУ
2. Академик проф. др Снежана Савић: ПРЕАМБУЛА УСТАВА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
3. Проф. др Миле Дмичић: КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА
СЕНАТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
• Поздравне ријечи гостију
2
3
4. Проф. др Боса Ненадић: ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
КОНТРОЛЕ УСТАВНОСТИ У САВРЕМЕНОЈ СРБИЈИ
5. Проф. др Маријана Пајванчић: МЕЂУНАРОДНИ ИЗВОРИ
ЉУДСКИХ ПРАВА – СТАТУС У УНУТРАШЊЕМ ПРАВНОМ
ПОРЕТКУ
15. Доц. др Марко Станковић: ПРИЛОГ РАСПРАВИ О
ЛЕГИТИМНОСТИ И ДЕМОКРАТСКОЈ ПРИРОДИ СУДСКЕ
КОНТРОЛЕ УСТАВНОСТИ ЗАКОНА
Пауза (14 - 16,00 часова)
6. Проф. др Радомир Лукић: УСТАВНА КРИЗА У
СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ У ПЕРИОДУ 1990-1992. ГОДИНЕ И ЊЕНЕ
ПОСЛЕДИЦЕ
16. Др Милена Симовић, мр Марина М. Симовић Нишевић:
НАПОМЕНЕ О СЛОБОДИ МИСЛИ, САВЈЕСТИ И
ВЈЕРОИСПОВИЈЕСТИ
7. Проф. др Александар Ђурђев: РАЗВОЈ СРПСКЕ УСТАВНОСТИ
И ДРЖАВНОСТИ
17. Доц. др Милан Благојевић: О ОРГАНИЗАЦИЈИ САВЕЗНОГ
ПРАВОСУЂА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
8. Проф. др Јовица Тркуља: ОСУДА, ИЗГОН И
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ МИХАИЛА ЂУРИЋА
18. Др Синиша Каран: ФЕДЕРАЛИЗАМ И НАЦИОНАЛНА
СВИЈЕСТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
9. Проф. др Драган Батавељић: ТАЈНА „АГЕНДЕ 21“ – КРШЕЊЕ
УСТАВНОГ ПРАВА НЕПОВРЕДИВОСТИ ДРЖАВНЕ
ИМОВИНЕ
19. Доц. др Александар Грујић, мр Озрен Узелац: ЛОКАЛНИ
ОМБУДСМАН У ПРАВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ – СА
ОСВРТОМ НА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДА НОВОГ
САДА
10. Проф. др Владан Михајловић: АКТУЕЛНОСТ МОНАРХИЈЕ У
ЕПОХИ МОДЕРНИХ (ДЕМОКРАТСКИХ) ДРЖАВА
11. Проф. др Владан Петров: РЕДЕФИНИСАЊЕ ПОСЛАНИЧКОГ
ИМУНИТЕТА НА ДНЕВНОМ РЕДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
12. Доц. др Горан Марковић: ПРАВНА ПРИРОДА СИСТЕМА
ДРЖАВНЕ ВЛАСТИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
13. Доц. др Слободан Орловић: ПРАВНИ ИЗЛАЗ ИЗ РЕФОРМЕ
ПРАВОСУЂА У СРБИЈИ
14. Доц. др Дарко Симовић: ЗНАЧАЈ ОМБУДСМАНА У
ТРАНЗИЦИОНИМ ДРЖАВАМА – ПРИМЕР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
4
20. Доц. др Драган Голијан: НАСТАНАК И ЗНАЧАЈ ЈАВНОГ
БЕЛЕЖНИКА – НОТАРА
21. Мр Бојан Бојанић: РЕГИОНАЛНА ДРЖАВА КАО
СПЕЦИФИЧАН УСТАВНИ МОДЕЛ
22. Наташа Рајић: ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ КАО
АПСОЛУТНО ПРАВО – МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ И
УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Дискусија од 18 до 18,30
***
5
Други радни дан (субота)
9 – 12,00 часова
Управно право
1. Проф. др Младен Радивојевић, мр Зоран Филиповић,
доц. др Остоја Кременовић: УПРАВЉАЊЕ
СТРУКТУРИРАНИМ И НЕСТРУКТУРИРАНИМ
САДРЖАЈИМА ДО ПОСЛОВНЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ
У ЈАВНОЈ УПРАВИ
2. Доц. др Зоран Лончар: УЛОГА ПОКРАЈИНСКЕ И ЛОКАЛНЕ
УПРАВЕ У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
3. Доц. др Марина Димитријевић: ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И
СМЕРНИЦЕ САВРЕМЕНОГ ПРАВНОГ И ДРУШТВЕНОГ
ЖИВОТА
4. Доц. др Милица Тепшић, Радован Корићанац,
мр Бојан Думоњић: РЕФОРМА ЈАВНЕ УПРАВЕ – ОД
ТРАДИЦИОНАЛНЕ КА ЕЛЕКТРОНСКОЈ И МОБИЛНОЈ
УПРАВИ
5. Др Невенко Врањеш: ТЕОРИЈСКИ ПОЈАМ УПРАВЕ У
НОВИЈОЈ СРПСКОЈ ПРАВНОЈ МИСЛИ
6. Мр Дражен Миљић: УПРАВНИ УГОВОР КАО МЕХАНИЗАМ
МОДЕРНОГ УПРАВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
7. Мр Боро Бован: СЛУЖБЕНИЧКИ СИСТЕМ У РЕПУБЛИЦИ
СРПСКОЈ
8. Мр Зоран Јовановић: УЛОГА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА У
ПРОЦЕСУ РЕФОРМЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У СРБИЈИ
Радно право
1. Проф. др Мирослав Врховшек, Жаклина Спалевић:
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЗАШТИТУ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА
НА РАДУ
2. Проф. др Маринко Ђ. Учур: КОНВЕРГЕНЦИЈА РАДНОГ
ПРАВА И ПРАВА ЗАШТИТЕ НА РАДУ
3. Проф. др Вилим Херман, др Милорад Ћупурдија: ЕУРОПСКИ
СЕКТОРСКИ СОЦИЈАЛНИ ДИЈАЛОГ
4. Мр Борислав Радић: ШТРАЈК – ПРАВО РАДНИКА У
ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
5. Мр Братислав Петровић: МОБИНГ – ПРАВНИ ОКВИР И
ЗАШТИТА ЖРТАВА ПРЕМА ЗАКОНУ О СПРЕЧАВАЊУ
ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
6. Мр Слободанка Ковачевић-Перић: ЗЛОСТАВЉАЊЕ НА РАДУ
(DE LEGE LATA – DE LEGE FERENDA)
7. Мр Весна Билбија: ЗАКОНСКО РЕГУЛИСАЊЕ
ВОЛОНТИРАЊА У РЕГИОНУ – РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА,
РЕПУБЛИКА СРПСКА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И РЕПУБЛИКА
ЦРНА ГОРА
8. Рајко Кличковић: УГОВОРИ О РАДУ КОЈИМА СЕ НЕ ЗАСИВА
РАДНИ ОДНОС У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ – ТРЕНУТНО
СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ
9. Александра Вуковић: РАДНОПРАВНИ АСПЕКТИ
ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
9. Страхиња Ћурковић: ОСНОВИ ПОБИЈАЊА УПРАВНОГ АКТА
Дискусија од 12 до 12,30 часова
6
7
8. Јелена Бркић, М.А.: ДОМАШАЈ НАЧЕЛА ОФИЦИЈЕЛНОСТИ
У ЗАЛОЖНОМ ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
II КАТЕДРА
ГРАЂАНСКОПРАВНА ОБЛАСТ
Рад ће се одвијати у амфитеатру
9. Милош Михајловић: РЕДОВНИ ОДРЖАЈ
Радно предсједништво: академик проф. др Слободан Перовић,
проф. др Душко Медић, проф. др Драган Боланча, проф. др Гордана
Станковић, проф. др Илија Бабић, проф. др Никола Мојовић.
1. Академик проф. др Слободан Перовић: ГРАЂАНСКОПРАВНА
ОДГОВОРНОСТ И НАЧЕЛО КАУЗАЛИТЕТА
Стварно право
2. Проф. др Петар Симонети: ПРАВО ИМАТИ ЗГРАДУ НА
ТУЂЕМ ЗЕМЉИШТУ (од установа које претходе римском
superficies-у до права грађења)
3. Проф. др Душко Медић: ЗАШТИТА ПРАВА СВОЈИНЕ
4. Проф. др Владо Белај: ПОСЕБНА ПРАВА УРЕЂЕЊА ГЛЕДЕ
ГРАЂЕЊА НА ДОБРИМА (НЕКРЕТНИНАМА) ОД ИНТЕРЕСА
ЗА РЕПУБЛИКУ ХРВАТСКУ
5. Проф. др Мирослав Лазић, доц. др Нина Планојевић:
СЛУЖБЕНОСТИ И СУСЕДСКА ПРАВА У СТВАРНОМ ПРАВУ
РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ
6. Др Драгиња В. Вуксановић: СУД ИЛИ ОВЛАШЋЕНО
ЛИЦЕ У ПОСТУПКУ НАМИРЕЊА ХИПОТЕКАРНОГ
ПОТРАЖИВАЊА
7. Мр Душко М. Челић: ПОРЕКЛО И ОСНОВ САМОСТАЛНЕ
ЗАШТИТЕ ДРЖАВИНЕ
8
Пауза (14 - 16,00 часова)
Облигационо право
10. Проф. др Бранко Мораит: О ОДНОСУ ТЕОРИЈСКИХ И
ЗАКОНОДАВНИХ РЈЕШЕЊА СИСТЕМА НОРМИ И
ИНСТИТУТА КРИВИЦЕ У ОБЛИГАЦИОНОМ ПРАВУ
11. Проф. др Силвија Петрић: НЕИМОВИНСКА ШТЕТА
У ЗАКОНУ О ОБВЕЗНИМ ОДНОСИМА РЕПУБЛИКЕ
ХРВАТСКЕ
12. Проф. др Драган Боланча: НОВА ЗАКОНСКА ПРАВНА ВРЕЛА
ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ
13. Проф. др Владимир Чоловић: СТАТУС ПОСРЕДНИКА У
ОСИГУРАЊУ
14. Мр Слободан Илијић: ПОСТУПАК ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ КОД
ОСИГУРАВАЧА У ОБАВЕЗНОМ АУТООСИГУРАЊУ
15. Мр Белма Бајрић: ИСПРАВЕ У ОСИГУРАЊУ
16. Срђан Радуловић: (НЕ)МОГУЋНОСТ ЗЛОУПОТРЕБЕ ПРАВА
НА НАКНАДУ ШТЕТЕ
9
Грађанско–процесно право
Породично право
17. Проф. др Марија Крвавац, доц. др Олга С. Јовић: ВРШЕЊЕ
РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА – СУКОБ ЗАКОНА
18. Проф. др Небојша Шаркић. доц. др Милан Почуча: УСТАНОВЕ
КОЈЕ СУ ИШЧЕЗЛЕ ИЗ ПОРОДИЧНОГ ЗАКОНОДАВСТВА
19. Др Дарко Радић: РАСПОЛАГАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОМ СТВАРИ –
РЕЛАТИВИЗАЦИЈА ЗАБРАНЕ РАСПОЛАГАЊА СТВАРИМА
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ СВОЈИНИ БЕЗ САГЛАСНОСТИ СВИХ
ЗАЈЕДНИЧАРА
25. Проф. др Гордана Станковић: ОСНОВНА НАЧЕЛА
ВАНПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА
26. Проф. др Ранка Рачић: УКИДАЊЕ ПРВОСТЕПЕНЕ
ПРЕСУДЕ И ВРАЋАЊЕ ПРАВНЕ СТВАРИ НА ПОНОВНО
ОДЛУЧИВАЊЕ
27. Проф. др Душица Палачковић: ЕВРОПСКИ ПОСТУПАК ЗА
СПОРОВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Дискусија од 18 до 18,30
***
Други радни дан (субота)
9 – 12,00 часова
20. Mр Нада Граховац: СМЈЕШТАЈ ДЈЕЦЕ БЕЗ АДЕКВАТНОГ
РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА У ДОМ
21. Мр Димитрије Ћеранић: МИРЕЊЕ СУПРУЖНИКА У
ПОСТУПКУ ЗА РАЗВОД БРАКА
22. Мр Тања Китановић: УТИЦАЈ РАЗВОДА БРАКА НА
РОДИТЕЉСКО ПРАВО
Насљедно право
23. Проф. др Илија Бабић: ОСТАВЉАЊЕ ЛЕГАТА
28. Доц. др Слободан Станишић: НЕКА СПОРНА ПИТАЊА
У ВЕЗИ ОЦЈЕНЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА СТВАРНЕ
НАДЛЕЖНОСТИ ГРАЂАНСКИХ И ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
29. Доц. др Владимир Боранијашевић: ДОПУНСКА ПРЕСУДА У
ПАРНИЧНОЈ ПРОЦЕДУРИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
30. Ирена Мојовић: НОТАРСКА ЈАВНА ИЗВРШНА ИСПРАВА
31. Мр Иван Белај, Жељка Вајда Халак: ЈАВНИ ОВРШИТЕЉ –
НОВИ ИНСТИТУТ ХРВАТСКОГ ПРАВНОГ СУСТАВА
32. Вукашин Д. Ристић: ПРАВНИ ЛЕКОВИ И ПРАВНА СРЕДСТВА
У ГРАЂАНСКОМ ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ И РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ – СЛИЧНОСТИ И
РАЗЛИКЕ
24. Дуња Попивода: ПЛОДОУЖИВАЊЕ У НАСЛЕДНОПРАВНИМ
УГОВОРИМА
Дискусија од 12 до 12,30 часова
10
11
III КАТЕДРА
9. Проф. др Љубиша Дабић: ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ
(упоредноправни приступ)
ПРИВРЕДНОПРАВНА И МЕЂУНАРОДНОПРАВНА ОБЛАСТ
Рад ће се одвијати у сали 49/1
10. Проф. др Љиљана Лучић: ПРАВНИ ОКВИР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО
ПОСЛОВАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Радно предсједништво: академик проф. др Мирко Васиљевић,
проф. др Витомир Поповић, проф. др Марко Рајчевић,
проф. др Валерија Шаула, Ирена Мојовић, Данче Манолева
Митровска и проф. др Александар Ћирић.
11. Проф. др Мирослав Врховшек, доц. др Владимир Козар:
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА БАНКАРСКОМ
ГАРАНЦИЈОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА У
РЕГИОНУ
1. Академик проф. др Мирко Васиљевић: ОПШТИ
(ФИЛОЗОФСКОПРАВНИ ПОГЛЕД НА РАЗВОЈ ИНСТИТУТА
УПРАВЉАЊА КОМПАНИЈАМА У УПОРЕДНОМ ПРАВУ И
ПРАКСИ
12. Проф. др Мирјана Кнежевић: ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈСКОГ
ЛИЗИНГА У САВРЕМЕНОМ ПОСЛОВАЊУ
13. Проф. др Драго Дивљак, Бранимир Нешић: ПРАВНА ЗАШТИТА
СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У СРПСКОМ И РУСКОМ ПРАВУ
2. Проф. др Марко Рајчевић: УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ДРУШТВИМА КАПИТАЛА ПО
ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
3. Проф. др Михаило Велимировић: ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
ПОБИЈАЊА У СТЕЧАЈУ
Пауза (14 - 16,00 часова)
4. Проф. др Данче Манолева Митровска, мр Владимир Митревски:
ПОСРЕДОВАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ У ПРАВУ
РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ
14. Проф. др Драган Вујисић, доц. др Синиша Варга: ПРАВНИ
ПОЛОЖАЈ ПОТРОШАЧА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
5. Проф. др Дара Миленовић: СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
15. Проф. др Дијана Марковић Бајаловић: ХАРМОНИЗАЦИЈА
ПРАВИЛА О УПРАВЉАЊУ У ДРУШТВИМА КАПИТАЛА
6. Проф. др Миодраг Мићовић: ПРОДАЈА ФИНАНСИЈСКИХ
УСЛУГА НА ДАЉИНУ
7. Проф. др Снежана Миладиновић: ЗАШТИТА КОНКУРЕНЦИЈА
У СВЈЕТЛУ КОНЦЕПТА ФУНКЦИОНАЛНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ
8. Проф. др Мирослав Милосављевић: УГОВОР О ЛИЗИНГУ У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
12
16. Доц. др Владимир Козар: ПРЕНОС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА
БАНКЕ У ПОСТУПКУ АДМИНИСТРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
17. Мр Мирела Чокић: РЕОРГАНИЗАЦИЈА ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА У ФУНКЦИЈИ ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ
ПОСЛОВАЊА У БИХ, С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА
ПОЛОЖАЈ СТЕЧАЈНИХ ПОВЈЕРИЛАЦА
13
Финансијско право
1. Сузана Димић: САВРЕМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У СИСТЕМУ
ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
2. Цвјетана Цвјетковић: ОПОРЕЗИВАЊЕ ЕМИСИЈЕ
УГЉЕН-ДИОКСИДА КАО ИНСТРУМЕНТ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Дискусија од 18 до 18,30
***
Други радни дан (субота)
9 – 12,00 часова
1. Проф. др Витомир Поповић: УГОВОР О КРЕДИТУ И
ВАЛУТНА КЛАУЗУЛА У СТРАНОЈ ВАЛУТИ
2. Проф. др Александар Ћирић: ЗОНЕ СЛОБОДНЕ ТРГОВИНЕ
КАО ОБЛИЦИ МЕЂУНАРОДНИХ ТРГОВИНСКИХ
ИНТЕГРАЦИЈА
3. Проф. др Радован Вукадиновић: ЕУ ПЕРСПЕКТИВА ИЛИ
ЕУТОПИЈА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА
4. Проф. др Душанка Ђурђев: НОВА ПРАВИЛА ЗА
МЕЂУНАРОДНИ ПРЕВОЗ ОПАСНЕ РОБЕ
5. Проф. др Филип Турчиновић: ЗНАЧАЈ НЕКИХ БИТНИХ
ОДРЕДБИ ЛИСАБОНСКОГ УГОВОРА ИЗ 2009.
6. Проф. др Оливер Антић: ИНТЕРЕСИ И (НЕ)ПРАВДА
14
7. Проф. др Станка Стјепановић: ОБАВЕЗЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У ПРОВОЂЕЊУ ЧЛАНА ОСМОГ ОКВИРНЕ КОНВЕНЦИЈЕ
О КОНТРОЛИ ДУВАНА СВЈЕТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
8. Доц. др Маријана Дукић Мијатовић: УГОВОР О ТРАНСФЕРУ
ИГРАЧА КАО ОБЛИК МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ
9. Др Јелена Ћеранић: ЗАШТИТА ОЗНАКА ГЕОГРАФСКОГ
ПОРЕКЛА У МЕЂУНАРОДНОМ, ЕВРОПСКОМ И СРПСКОМ
ПРАВУ
10. Др Сандра Фишер Шобот: ОДГОВОРНОСТ ПРОДАВЦА ЗА
САОБРАЗНОСТ РОБЕ СА ПРИНУДНИМ ПРОПИСИМА
11. Мр Милица Драгичевић: СТВАРНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ
СТРАНИХ ЛИЦА У ДРЖАВАМА С ТЕРИТОРИЈЕ БИВШЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ
12. Мр Ивана Б. Љутић: АРБИТРАЖНА КОНВЕНЦИЈА И
ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ – ХАРМОНИЗАЦИЈА СА ПРАВОМ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
13. Мр Горан Бранковић: УТИЦАЈ СУДСКЕ ПРАКСЕ
НАДНАЦИОНАЛНИХ СУДОВА
14. Мр Никола Дожић: ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОИЗВОД У
АМЕРИЧКОМ ПРАВУ И RESTATEMENT (THIRD) OF THE
TORTS
15. Мр Страхиња Миљковић: УГОВОРНИ ПРЕНОС KNOW-HOW
КАО ЕКСКЛУЗИВНЕ ИМОВИНЕ ДАВАОЦА ФРАНШИЗЕ
16. Матеј Савић: ДРЖАВА И ДИПЛОМАТИЈА
15
17. Јелена Беловић: РИМ I УРЕДБА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ:
МЕРОДАВНО ПРАВО ЗА УГОВОРНЕ ОДНОСЕ
18. Душко Глодић: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ
ПРИДРУЖИВАЊА НА ОСНОВУ СПОРАЗУМА О
СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ ЗАКЉУЧЕНОГ СА
БОСНОМ И ХЕРЦЕГОВИНОМ
5. Проф. др Љубинко Митровић и мр Николина Грбић-Павловић:
ЗАШТИТНЕ МЈЕРЕ ИЗ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД НАСИЉА
У ПОРОДИЦИ
6. Проф. др Бранко Вучковић и проф. др Весна Вучковић:
ОДГОВОРНОСТ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА КРИВИЧНА ДЈЕЛА
Пауза (14 - 16,00 часова)
Дискусија од 12 до 12,30 часова
7. Др Зоран Стевановић, Јасмина Играчки: ЕФЕКТИ КАЗНЕ
ЗАТВОРА И ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ТРЕТМАНА У
ПРЕВЕНЦИЈИ КРИМИНАЛИТЕТА
8. Др Дарко Радуловић. АЛТЕРНАТИВНЕ КРИВИЧНЕ
САНКЦИЈЕ У СВЈЕТЛУ МЕЂУНАРОДНИХ ДОКУМЕНАТА,
ОПРАВДАНОСТ И КРИТИКА
IV КАТЕДРА
КРИВИЧНОПРАВНА ОБЛАСТ
Рад ће се одвијати у сали 69/2.
Радно предсједништво: проф. др Миодраг Симовић,
проф. др Милош Бабић, проф. др Иванка Марковић,
проф. др Станко Бејатовић и проф. др Драго Радуловић.
МАТЕРИЈАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО
1. Проф. др Милош Бабић: НАЈНОВИЈЕ ПРОМЈЕНЕ
КРИВИЧНОГ ЗАКОНОДАВСТВА
2. Проф. др Иванка Марковић: УСЛОВНА ОСУДА –
УПОРЕДНОПРАВНИ ПРИСТУП
3. Проф. др Драган Јовашевић: СТАДИЈУМИ У
ИЗВРШЕЊУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА - ТЕОРИЈА, ПРАКСА И
ЗАКОНОДАВСТВО
9. Доц. др Наташа Деретић: КРАТАК ОСВРТ НА CRIMEN
REPETUNDAE - КРИВИЧНО ДЈЕЛО ПРИМАЊА МИТА,
ЗЛОУПОТРЕБЕ ПОЛОЖАЈА, НЕЗАКОНИТЕ НАПЛАТЕ... У
РИМСКОМ ПРАВУ
10. Доц. др Здравко Скакавац: КАРАКТЕРИСТИКЕ
КРИМИНАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА МАФИЈАШКОГ ТИПА
11. Ана Батрићевић: КАЗНА ПОЛУЗАТВОРА У ИТАЛИЈАНСКОМ
КРИВИЧНОМ ПРАВУ КАО МОГУЋИ ПРАВНИ ТРАНСПЛАНТ
Дискусија од 18 до 18,30
***
4. Проф. др Миомира Костић: ДРУШТВЕНА ПРЕВЕНЦИЈА
КРИМИНАЛИТЕТА
16
17
Други радни дан (субота)
9 – 12,00 часова
ПРОЦЕСНО ЗАКОНОДАВСТВО
20. Др Златко Николић: СРПСКО КАЗНЕНО ЗАКОНОДАВСТВО
ИЗМЕЂУ DE LEGE LATA И DE LEGE FERENDA
21. Мр Раденко Јанковић: МОГУЋНОСТ ЖАЛБЕ ПРОТИВ
ПРЕСУДЕ КОЈОМ СЕ ОПТУЖЕНИ ОГЛАШАВА КРИВИМ НА
ОСНОВУ СПОРАЗУМА О ПРИЗНАЊУ КРИВИЦЕ
12. Проф. др Станко Бејатовић: РАДНА ВЕРЗИЈА НОВОГ ЗКП
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕФИКАСНОСТ ПОСТУПАЊА У
КРИВИЧНИМ СТВАРИМА
22. Мр Тања Кесић и мр Драгана Чворовић: ПОЈЕДНОСТАВЉЕНЕ
ФОРМЕ ПОСТУПАЊА У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА И
РАДНА ВЕРЗИЈА ЗКП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
13. Проф. др Миодраг Н. Симовић и доц. др Владимир М. Симовић:
ИСТРАГА И ЕВРОПСКО КРИВИЧНО ПРАВО
23. Вељко Турањанин: ОД ПРИЗНАЊА КРИВИЦЕ ДО
СПОРАЗУМА О ПРИЗНАЊУ КРИВИЦЕ У ЕНГЛЕСКОM
КРИВИЧНОМ ПРОЦЕСНОМ ПРАВУ
14. Проф. др Драго Радуловић: ПРИТВОР У КРИВИЧНОМ
ПОСТУПКУ – ИЗМЕЂУ НОРМАТИВНОГ И СТВАРНОГ
15. Проф. др Војислав Ђурђић, доц. др Марко Трајковић:
КРИВИЧНОПРАВНА ЕТИКА ТОМЕ ЖИВАНОВИЋА
16. Проф. др Саша Кнежевић: ОГРАНИЧАВАЊЕ МОНОПОЛА
ДРЖАВЕ НА КРИВИЧНО ГОЊЕЊЕ
17. Доц. др Урош Пена: КРИМИНАЛИСТИЧКА ТАКТИКА
ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ЛИЧНИХ ДОКАЗА
24. Нихад Укић: ПРАВО ДА СЕ ОСОБА БРАНИ САМА ИЛИ УЗ
ПОМОЋ АДВОКАТА - МЕЂУНАРОДНИ, РЕГИОНАЛНИ И
ДОМАЋИ СТАНДАРДИ
25. Др Сретен Југовић: ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА И КОНТРОЛА
ПОЛИЦИЈЕ И БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНЕ АГЕНЦИЈЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Дискусија од 12 до 12,30 часова
18. Доц. др Миле Шикман: КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНИХ
ИСТРАЖНИХ РАДЊИ У ИСТРАГАМА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА –
КРИТИЧКИ ОСВРТ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И БиХ
19. Др Јован Ћирић: МАГИСТРАТИ У БОРБИ ЗА СВОЈУ
НЕЗАВИСНОСТ
18
19
IV ПЛЕНАРНА СЈЕДНИЦА
13-14,00 часова
На пленарној сједници Савјетовања биће поднесен завршни
документ “Препоруке и закључци Осмог Савјетовања правника
Октобарски правнички дани“.
V ПОДЈЕЛА СЕРТИФИКАТА
Подјела сертификата вршиће се другог радног дана у аули Правног
факултета од 9 – 13,00 часова.
Завршетак рада око 14,00 часова.
VI ПРОМОЦИЈА КЊИГА
Промоција књига обавиће се првог радног дана:
У петак 7. октобра у 11,30 у амфитеатру Правног факултета,
промовисаће се књига:
- „СПОМЕНИЦА АКАДЕМИКУ ПРОФ. ДР ГАШИ
МИЈАНОВИЋУ, РЕДОВНОМ ЧЛАНУ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И
УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“
20
Download

1 I ОПШТА ОБАВЈЕШТЕЊА • Савјетовање ће се одржати 7. и 8