Informacije o izdavanju viza
radi sklapanja braka sa kasnijim stalnim boravkom u Njema
Njemačkoj
poslednja aktualizacija: april 2011.
Obrada zahtjeva za izdavanje ove vrste vize traje u prosjeku 3 mjeseca. Meñutim,
utim, obrada može da
traje i duže, a da podnosilac zahtjeva ne bude o tome obavješten pri predaji dokumenata. Zbog toga
Vam savjetujemo da blagovremeno podnesete zahtjev za izdavanje vize.
Zbog dužeg trajanja obrade zahtjeva, pasoš
pas će Vam biti vraćen
en nakon predaje dokumenata. Po
donošenju odluke o Vašem zahtjevu Ambasada Vas obaveštava o ishodu. Molimo Vas da se u
meñuvremenu
uvremenu ne raspitujete o svom predmetu. Ukoliko nam bude potrebno još informacija ili
dokumenata, bićete o tome obavješteni.
avješteni.
Kada dobijete naše obavještenje da Vam je zahtjev pozitivno riješen, neophodno je da se izme
izmeñu
9.00 i 11.00 časova lično
no javite na našem šalteru za informacije i da predate Vaš pasoš radi
izdavanja vize. Vizirani pasoš se može podići,
podi po pravilu, istog dana.
Od 28. avgusta 2007. se vize radi sklapanja braka mogu izdati samo ako su oba budu
buduća bračna
druga napunila 18 godina (prema § 30. tačka
ta
1. stav 1 i § 28. tačka
ka 1. stav 5. Zakona o boravku
stranaca - AufenthG).
u i na naš informator “Opšte informacije o izdavanju viza”.
Molimo Vas da obratite pažnju
1.
Potrebna dokumenta
2 obrasca koja moraju biti potpuno popunjena na njemačkom
njema kom jeziku, i to štampanim
slovima ili pisaćom
om mašinom (obrazac "Nationales Visum")
potpisana izjava prema § 55. stav 1. u vezi sa stavom 2. tačka
ka 1 Zakona o boravku
stranaca (AufenthG),, o posljedicama neistinitih i/ili nepotpunih podataka u postupku za
izdavanje vize
2 fotografije novijeg datuma, veličine
veli
za pasoš
važećii pasoš (koji važi još najmanje tri mjeseca po ist
isteku
eku važenja vize) i jedna
fotokopija pasoša
dokaz o osnovnom poznavanju njemačkog
njema kog jezika (molimo da obratite pažnju na naš
informator “Poznavanje njemačkog
čkog jezika”)
uvjerenje o slobodnom bračnom
nom stanju, izdato od strane nadležnih službi u Crnoj Gori
i ovjereno pečatom "Apostille", ili
potvrda matičnog
nog ureda u Njema
Njemačkoj da je to uvjerenje već podnijeto
potvrda matičnog ureda u Njemačkoj o prijavi sklapanja braka
aktuelna prijava boravka budućeg bračnog druga koji živi u Njemačkoj
fotokopija pasoša budućeg bračnog druga koji živi u Njemačkoj (ukoliko isti nije
njemački državljanin, potrebno je priložiti i fotokopiju njegove dozvole za boravak)
Ukoliko je bračni drug koji živi u Njemačkoj državljanin zemlje Evropske unije (izuzev
Savezne Republike Nemačke), dokaz o osnovnom poznavanju njemačkog jezika nije potreban.
U ovom slučaju su potrebna sljedeća dodatna dokumenta:
Ako je budući bračni drug zaposlen:
dokazi o njegovom zaposlenju (u slučaju nesamostalnog rada: ugovor o radnom odnosu,
uvjerenje o radnom odnosu i obračuni plate za posljednja tri mjeseca; u slučaju samostalnog
rada: poresko rješenje) i/ili o drugom dohotku (npr. ušteñevine, penzije).
–
Ako budući bračni drug nije zaposlen:
drugi dokazi o posjedovanju dovoljnih sredstava za pokrivanje troškova života; sredstva za
pokrivanje troškova života se smatraju dovoljnim ukoliko se za vrijeme boravka u Njemačkoj
ne moraju koristiti sredstva socijalne pomoći. Adekvatni dokazi za to su npr. ugovor o radnom
odnosu sa budućim poslodavcem, dokaz o samostalnom radu, dokazi o drugom dohotku (npr.
ušteñevine, penzije).
–
1.
Važne napomene
Nepotpuna dokumentacija dovodi do odbijanja zahtjeva za izdavanje vize. Podnošenje svih gore
navedenih dokumenata ne podrazumjeva i pravo na izdavanje vize. Sve fotokopije dokumenata
mora da donese podnosilac zahtjeva. Fotokopiranje u odjeljenju za vize nije moguće.
Podnošenje zahtjeva sa neistinitim i/ili nepotpunim podacima, odnosno falsifikovanim ili
manipulisanim dokumentima dovodi, po pravilu, do odbijanja zahtjeva za izdavanje vize.
Odjeljenje za vize izričito zadržava pravo da u pojedinim slučajevima zatraži naknadnu dostavu
dodatnih dokumenata.
Sva dokumenta na srpskom ili crnogorskom jeziku treba predočiti sa prevodom na njemački
jezik, ovjerenim od strane sudskog tumača.
Download

Informacije o iz radi sklapanja braka sa kasnijim s Informacije o