41.1..4102 ‫تاریخ بروز رسانی‬...................4102‫پکیج هتل های آنکارا سپتامبر و اکتبر‬
ANKARA ……. CLASS : 5*
SURMELI
www.surmelihotels.com/ankara
01.09.2014 – 01.11.2014
DOLAR
STANDARD ROOM
DBL.PP
40
SINGLE
75
EX BED
33
‫ چای و قهىه در روز اول‬، ‫اینترنت رایگان‬
‫ حمام ترکی‬، ‫ فیت نس‬، ‫ سىنا‬، ‫در اتاق‬
ANKARA ……. CLASS : 5*
NEAR USA EMBASSY
www.rixos.com/en/rixos-grand-ankara-hotel
RIXOS
01.09.2014 – 01.11.2014
DOLAR
DELUX ROOM
SUPERIRO ROOM
DBL.PP
65
92
SINGLE
115
158
EX BED
N/A
35
ANKARA ……. CLASS : 5*
‫ سىنا‬، ‫ استخر‬، ‫اینترت رایگان‬
‫ فیت نس‬،
SHERATON
www.sheratonankara.com
01.09.2014 – 01.11.2014
EURO
STANDARD ROOM
DBL.PP
63
SINGLE
105
EX BED
38
، ‫ چای و قهىه در اتاق‬، ‫اینترنت رایگان‬
‫ فیت نس‬، ‫ سىنا‬، ‫استخر‬
Lamartin Cad. Demircioğlu iş merkezi. NO:40 D:9 Talimhane,Beyoğlu ISTANBUL
Tel: +90 212 255 04 87 Fax: +90 212 255 03 87 Gsm:+90 533 569 15 88 +90 533 419 42 03
ANKARA ……. CLASS : 5*
NEAR CANADIAN & ENGLAND EMBASSY
www.swissotel.com/hotels/ankara
SWISS
01.09.2014 – 01.11.2014
DOLAR
STANDARD ROOM
DBL.PP
49
SINGLE
88
EX BED
40
‫ حمام ترکی‬، ‫ فیت نس‬، ‫ سىنا‬، ‫استخر‬
ANKARA ……. CLASS : 4*++
NEAR USA EMBASSY
DEMONTI
01.09.2014 – 01.11.2014
DOLAR
DBL.PP
STANDARD ROOM
41
SINGLE
68
EX BED
22
ANKARA ……. CLASS : 4*
NEAR CANADIAN EMBASSY
www.grandworkhotel.com
GRAND WORK SPA
01.09.2014 – 01.11.2014
DOLAR
DELUX ROOM
DBL.PP
50
SINGLE
75
EX BED
40
، ‫ جکىزی‬، ‫ سىنا‬، ‫ استخر‬، ‫اینترنت رایگان‬
‫حمام ترکی‬
Lamartin Cad. Demircioğlu iş merkezi. NO:40 D:9 Talimhane,Beyoğlu ISTANBUL
Tel: +90 212 255 04 87 Fax: +90 212 255 03 87 Gsm:+90 533 569 15 88 +90 533 419 42 03
ANKARA ……. CLASS : 4*
NEAR USA EMBASSY
www.gurkenthotel.com
GUR KENT
01.09.2014 – 01.11.2014
DOLAR
DELUX ROOM
DBL.PP
36
SINGLE
63
EX BED
30
ANKARA ……. CLASS : 4*
NEAR USA EMBASSY
www.kinghotel.com.tr
‫اینترنت رایگان در هتل‬
KING HOTEL CANKAYA
01.09.2014 – 01.11.2014
01.09.2014 – 01.11.2014
STANDARD ROOM
STUDIO ROOM
DBL.PP
39
47
SINGLE
62
78
EX BED
N/A
20
DOLAR
ANKARA ……. CLASS : 4*
NEAR USA EMBASSY
www.marinemhotelankara.com
، ‫اینترنت رایگان‬
‫استخر روباز‬
MARINEM ANKARA
01.09.2014 – 01.11.2014
DOLAR
DELUX ROOM
DBL.PP
34
SINGLE
60
EX BED
27
Lamartin Cad. Demircioğlu iş merkezi. NO:40 D:9 Talimhane,Beyoğlu ISTANBUL
Tel: +90 212 255 04 87 Fax: +90 212 255 03 87 Gsm:+90 533 569 15 88 +90 533 419 42 03
ANKARA ……. CLASS : 4*+
NEAR USA EMBASSY
www.hiankara.com
HOLIDAY INN
01.09.2014 – 01.11.2014
DOLAR
DELUX ROOM
DBL.PP
51
SINGLE
87
EX BED
33
ANKARA ……. CLASS : 4*+
، ‫ چای و قهىه در اتاق‬، ‫اینترنت رایگان‬
‫ سىنا‬، ‫حمام ترکی‬
RADISON BLUE
www.radissonblu.com.tr/hotel-ankara
DOLAR
01.09.2014 – 01.11.2014
DELUX ROOM
DBL.PP
37
SINGLE
65
EX BED
20
ANKARA ……. CLASS : 4*
NEAR USA EMBASSY
www.hotelaldino.com
، ‫ چای و قهىه در اتاق‬، ‫اینترنت رایگان‬
‫ فیت نس‬، ‫ سىنا‬، ‫بیسنس سنتر‬
ALDINO
01.09.2014 – 01.11.2014
DOLAR
STANDARD ROOM
DBL.PP
46
SINGLE
70
EX BED
N/A
، ‫ چای و قهىه در اتاق‬، ‫اینترنت رایگان‬
‫ سىنا‬، ‫حمام ترکی‬
Lamartin Cad. Demircioğlu iş merkezi. NO:40 D:9 Talimhane,Beyoğlu ISTANBUL
Tel: +90 212 255 04 87 Fax: +90 212 255 03 87 Gsm:+90 533 569 15 88 +90 533 419 42 03
ANKARA ……. CLASS : 4*
NEAR USA EMBASSY
www.otel2000.com
BEST WESTERN 2000
01.09.2014 – 01.11.2014
DOLAR
ATRIUM ROOM
DBL.PP
43
SINGLE
80
EX BED
25
ANKARA ……. CLASS : 4*
NEAR USA EMBASSY
www.elitpalas.com
‫ چای و قهىه در اتاق‬، ‫اینترنت رایگان‬
ELIT PALACE
01.09.2014 – 01.11.2014
DOLAR
STANDARD ROOM
DBL.PP
40
SINGLE
63
EX BED
25
ANKARA ……. CLASS : 4*
‫ اینترنت پر سرعت در‬، ‫کتری برقی در اتاق‬
‫تمام هتل‬
CITY
www.cityhotelankara.com
01.09.2014 – 01.11.2014
EURO
ATRIUM ROOM
DBL.PP
47
SINGLE
75
EX BED
N/A
، ‫ چای و قهىه در اتاق‬، ‫اینترنت رایگان‬
‫ حمام ترکی‬، ‫ فیت نس سنتر‬، ‫سىنا‬
Lamartin Cad. Demircioğlu iş merkezi. NO:40 D:9 Talimhane,Beyoğlu ISTANBUL
Tel: +90 212 255 04 87 Fax: +90 212 255 03 87 Gsm:+90 533 569 15 88 +90 533 419 42 03
ANKARA ……. CLASS : 4*
NEAR ENGLAND EMBASSY
www.koruhotel.com.tr
KORU
01.09.2014 – 01.11.2014
DOLAR
DELUX ROOM
DBL.PP
39
SINGLE
64
EX BED
25
ANKARA ……. CLASS : 4*
‫ فیت‬، ‫ سىنا‬، ‫ جکىزی‬، ‫اینترنت رایگان‬
‫ حمام ترکی‬، ‫نس سنتر‬
MIDI
www.midihotel.com/english
01.09.2014 – 01.11.2014
DOLAR
STANDARD ROOM
DBL.PP
44
SINGLE
78
EX BED
25
ANKARA ……. CLASS : 4*
NEAR CANADIAN EMBASSY
www.hotelmarya.com
‫ فیت‬، ‫ سىنا‬، ‫ حمام ترکی‬، ‫اینترنت رایگان‬
‫نس سنتر‬
MARYA
01.09.2014 – 01.11.2014
DOLAR
STANDARD ROOM
DBL.PP
36
SINGLE
55
EX BED
25
‫ شیرینی در‬، ‫ قهىه‬، ‫ چای‬، ‫اینترنت رایگان‬
‫البی‬
Lamartin Cad. Demircioğlu iş merkezi. NO:40 D:9 Talimhane,Beyoğlu ISTANBUL
Tel: +90 212 255 04 87 Fax: +90 212 255 03 87 Gsm:+90 533 569 15 88 +90 533 419 42 03
ANKARA ……. CLASS : 4*
NEAR USA EMBASSY
www.nevapalas.com.tr
NEVA PALACE
01.09.2014 – 01.11.2014
DOLAR
STANDARD ROOM
DBL.PP
33
SINGLE
54
EX BED
23
ANKARA ……. CLASS : 4*
، ‫ قهىه‬، ‫ چای‬، ‫اینترنت رایگان در هتل‬
‫ فیت نس سنتر‬، ‫ سىنا‬، ‫بیسنس سنتر‬
B.HANLI PARK
www.buyukhanliparkhotel.com
01.09.2014 – 01.11.2014
DOLAR
STANDARD ROOM
DBL.PP
41
SINGLE
72
EX BED
18
ANKARA ……. CLASS : 3*
، ‫ استخر روباز‬، ‫اینترنت رایگان در هتل‬
‫ فیت نس سنتر‬، ‫ جکىزی‬، ‫سىنا‬
ALMER
www.almer.com.tr
01.09.2014 – 01.11.2014
DOLAR
STANDARD ROOM
DBL.PP
26
SINGLE
40
EX BED
23
‫اینترنت رایگان‬
Lamartin Cad. Demircioğlu iş merkezi. NO:40 D:9 Talimhane,Beyoğlu ISTANBUL
Tel: +90 212 255 04 87 Fax: +90 212 255 03 87 Gsm:+90 533 569 15 88 +90 533 419 42 03
ANKARA ……. CLASS : 3*
NEAR USA EMBASSY
www.ersanhotel.com/tr
ERSAN
01.09.2014 – 01.11.2014
DOLAR
STANDARD ROOM
DBL.PP
29
SINGLE
46
EX BED
18
ANKARA ……. CLASS : 3*
NEAR USA EMBASSY
www.hoteletapbulvar.com
‫اینترنت رایگان‬
ETAP BULVAR
01.09.2014 – 01.11.2014
DOLAR
STANDARD ROOM
DBL.PP
31
SINGLE
50
EX BED
23
ANKARA ……. CLASS : 3*
NEAR USA EMBASSY
www.elitotel.com.tr
‫ چای و قهىه در البی‬، ‫اینترنت رایگان‬
ELIT
01.09.2014 – 01.11.2014
DOLAR
STANDARD ROOM
DBL.PP
31
SINGLE
47
EX BED
20
‫اینترنت رایگان در هتل‬
Lamartin Cad. Demircioğlu iş merkezi. NO:40 D:9 Talimhane,Beyoğlu ISTANBUL
Tel: +90 212 255 04 87 Fax: +90 212 255 03 87 Gsm:+90 533 569 15 88 +90 533 419 42 03
ANKARA ……. CLASS : 3*+
NEAR USA EMBASSY ( 3 MIN )
www.kinghotel.com.tr
KING HOTEL GUVENLI
01.09.2014 – 01.11.2014
01.07.2014 – 01.09.2014
STANDARD ROOM
STUDIO ROOM
DBL.PP
39
47
SINGLE
63
78
EX BED
N/A
20
DOLAR
ANKARA ……. CLASS : 3*
NEAR USA EMBASSY
www.siyavotel.com
SIYAV
01.09.2014 – 01.11.2014
DOLAR
DBL.PP
STANDARD ROOM
29
SINGLE
45
EX BED
18
‫ دالر‬02 ‫ نفری‬: )‫ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی با پرواز ماهان و ایران ایر ( تهران‬
‫ دالر‬08 ‫ یک تا سه نفر‬: ‫ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی برای پرواز های ترک‬
‫ دالر‬048 ‫ چهار تا هفت نفر‬: ‫ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی برای پرواز های ترک‬
TalimhaneLamartin Cad Demircioğlu is merkezi NO:40/D:9/Beyoğlu / ISTANBUL
Lamartin Cad. Demircioğlu iş merkezi. NO:40 D:9 Talimhane,Beyoğlu ISTANBUL
Tel: +90 212 255 04 87 Fax: +90 212 255 03 87 Gsm:+90 533 569 15 88 +90 533 419 42 03
Tel: +90 212 255 04 87 Fax: +90 212 255 03 87- Gsm:+90 533 5691588/ +90 533 419 42 03
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Lamartin Cad. Demircioğlu iş merkezi. NO:40 D:9 Talimhane,Beyoğlu ISTANBUL
Tel: +90 212 255 04 87 Fax: +90 212 255 03 87 Gsm:+90 533 569 15 88 +90 533 419 42 03
Download

SURMELI RIXOS SHERATON