‫تور قونــيه‬
‫‪ 4‬شب و ‪ 5‬روز‬
‫رفت ‪ 19‬آذر ‪ /‬برگشت ‪23‬آذر‬
‫‪HOTEL‬‬
‫رفت ‪ 23‬آذر ‪ /‬برگشت ‪ 27‬آذر‬
‫‪DBL‬‬
‫‪SGL‬‬
‫‪DBL‬‬
‫‪SGL‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪2/395/000‬‬
‫‪2/795/000‬‬
‫‪2/595/000‬‬
‫‪3/195/000‬‬
‫‪4* OZKAYMAK PARK‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪2/095/000‬‬
‫‪2/695/000‬‬
‫‪2/495/000‬‬
‫‪3/095/000‬‬
‫‪4* OZKAYMAK KONYA‬‬
‫‪3* BAYKARA‬‬
‫‪www.baykarahotel.com.tr‬‬
‫‪www.ozkaymak.com.tr‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪2/445/000‬‬
‫‪2/895/000‬‬
‫‪2/695/000‬‬
‫‪3/295/000‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪2/445/000‬‬
‫‪2/895/000‬‬
‫‪2/695/000‬‬
‫‪3/295/000‬‬
‫‪4* BERA MEVLANA‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪2/445/000‬‬
‫‪2/895/000‬‬
‫‪2/695/000‬‬
‫‪3/295/000‬‬
‫‪4* PASHA PARK‬‬
‫‪www.ozkaymak.com.tr‬‬
‫‪4* BERA‬‬
‫‪www.bera.com.tr‬‬
‫‪www.bera.com.tr‬‬
‫‪www.pashapark.com.tr‬‬
‫‪4* BALIKCILAR‬‬
‫‪www.Balikcilar.com‬‬
‫‪4* HILTON‬‬
‫‪www.hilton.com.tr‬‬
‫‪5* DEDEMAN‬‬
‫‪www.dedeman.com.tr‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪2/445/000‬‬
‫‪2/895/000‬‬
‫‪2/695/000‬‬
‫‪3/295/000‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪2/795/000‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪2/745/000‬‬
‫‪3/595/000‬‬
‫‪3/195/000‬‬
‫‪3/995/000‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪2/795/000‬‬
‫‪3/695/000‬‬
‫‪3/195/000‬‬
‫‪4/095/000‬‬
‫خدمات تور‪:‬‬
‫بلیط رفت ٍ برگشت بب قشن اير ‪ +‬تراًسفر فرٍدگبّی‪ 4 +‬شب اقبهت در ّتل بْوراُ صبحبًِ ٍ شبم‪ +‬راٌّوبی فبرسی زببى ‪ +‬بیوِ هسبفرتی‪.‬‬
‫نکات مهم ‪:‬‬
‫* بیوِ هفری برای هسبفريي ببالی ‪ 55‬سبل اجببری بَدُ ٍ ّسيٌِ آى جداگبًِ دريبفت هیگردد‪.‬‬
‫* تَر بِ طَر کبهل چبرتر بَدُ ٍ در صَرت کٌسلی ٍ عدم استفبدُ از تَر ‪ّ ،‬یچ هبلغی هسترد ًوی گردد‪.‬‬
‫* در صَرت درخَاست هراسن سوبع‪ ،‬کٌسرت ٍ يك گشت شْری بب ًبّبر هبلغ ‪ 2/000/000‬ريبل بِ هببلغ اضبفِ هیگردد‪.‬‬
‫* هسئَلیت کٌترل پبسپَرت هسبفر بببت ّرگًَِ هوٌَعیت خرٍج از کشَر بعْدُ هسبفر ٍ اعتببر پبسپَرت بب آشاًس ثبت ًبم کٌٌدُ هی ببشد‪.‬‬
‫آدرس‪ :‬خيابان گاودي‪ ،‬مقا بل كوچه وهم‪ ،‬پالك ‪ ،52‬ساختمان گاودي‪ ،‬واحد ‪56‬‬
‫تلفه‪88663660- 88880267:‬‬
‫ومابر‪88207386 :‬‬
‫‪www.dnptour.com‬‬
Download

دانلود پكيج قشم اير