‫لیست قیمت موتور گیربکس های ‪ Helical-Bevel‬هالو شافت مارک ‪ YILMAZ‬ترکیه‬
‫قیمت‬
‫قطر‬
‫قطر‬
‫مدل‬
‫دور‬
‫قدرت‬
‫قیمت‬
‫ریال‬
‫‪mm‬‬
‫‪Type‬‬
‫‪rpm‬‬
‫‪kW‬‬
‫ریال‬
‫‪mm‬‬
‫ريال ‪35,300,000‬‬
‫‪50‬‬
‫‪KR473-100L/4b‬‬
‫‪22‬‬
‫ريال ‪13,500,000‬‬
‫‪35‬‬
‫‪KR203-71/4b‬‬
‫ريال ‪26,200,000‬‬
‫‪40‬‬
‫‪KR373-100L/4b‬‬
‫‪32‬‬
‫ريال ‪10,700,000‬‬
‫‪30‬‬
‫‪KR103-71/4b‬‬
‫‪22‬‬
‫ريال ‪26,200,000‬‬
‫‪40‬‬
‫‪KR373-100L/4b‬‬
‫‪49‬‬
‫ريال ‪10,700,000‬‬
‫‪30‬‬
‫‪KR103-71/4b‬‬
‫‪32‬‬
‫ريال ‪21,000,000‬‬
‫‪35‬‬
‫‪KR273-100L/4b‬‬
‫‪73‬‬
‫ريال ‪9,700,000‬‬
‫‪20‬‬
‫‪KR003-71/4b‬‬
‫‪59‬‬
‫ريال ‪21,000,000‬‬
‫‪35‬‬
‫‪KR273-100L/4b‬‬
‫‪105‬‬
‫ريال ‪9,350,000‬‬
‫‪20‬‬
‫‪KR002-71/4b‬‬
‫‪95‬‬
‫ريال ‪37,000,000‬‬
‫‪50‬‬
‫‪KR473-112M/4‬‬
‫‪23‬‬
‫ريال ‪16,800,000‬‬
‫‪35‬‬
‫‪KR273-80/6b‬‬
‫‪11‬‬
‫ريال ‪37,000,000‬‬
‫‪50‬‬
‫‪KR473-112M/4‬‬
‫‪31‬‬
‫ريال ‪17,100,000‬‬
‫‪35‬‬
‫‪KR273-80/4b‬‬
‫‪14‬‬
‫ريال ‪28,000,000‬‬
‫‪40‬‬
‫‪KR373-112M/4‬‬
‫‪64‬‬
‫ريال ‪17,100,000‬‬
‫‪35‬‬
‫‪KR273-80/4b‬‬
‫‪20‬‬
‫ريال ‪28,000,000‬‬
‫‪40‬‬
‫‪KR373-112M/4‬‬
‫‪88‬‬
‫ريال ‪15,000,000‬‬
‫‪35‬‬
‫‪KR203-80/4b‬‬
‫‪32‬‬
‫ريال ‪28,000,000‬‬
‫‪40‬‬
‫‪KR373-112M/4‬‬
‫‪113‬‬
‫ريال ‪11,800,000‬‬
‫‪30‬‬
‫‪KR102-80/4b‬‬
‫‪66‬‬
‫ريال ‪51,500,000‬‬
‫‪60‬‬
‫‪KR573-132S/4‬‬
‫‪21‬‬
‫ريال ‪11,800,000‬‬
‫‪30‬‬
‫‪KR102-80/4b‬‬
‫‪96‬‬
‫ريال ‪40,000,000‬‬
‫‪50‬‬
‫‪KR473-132S/4‬‬
‫‪36‬‬
‫ريال ‪23,000,000‬‬
‫‪40‬‬
‫‪KR373-90S/4‬‬
‫‪14‬‬
‫ريال ‪31,000,000‬‬
‫‪40‬‬
‫‪KR373-132S/4‬‬
‫‪64‬‬
‫ريال ‪23,000,000‬‬
‫‪40‬‬
‫‪KR373-90S/4‬‬
‫‪18‬‬
‫ريال ‪31,000,000‬‬
‫‪40‬‬
‫‪KR373-132S/4‬‬
‫‪97‬‬
‫ريال ‪17,900,000‬‬
‫‪35‬‬
‫‪KR273-90S/4‬‬
‫‪24‬‬
‫ريال ‪42,650,000‬‬
‫‪50‬‬
‫‪KR473-132M/4‬‬
‫‪36‬‬
‫ريال ‪16,000,000‬‬
‫‪35‬‬
‫‪KR203-90S/4‬‬
‫‪38‬‬
‫ريال ‪53,850,000‬‬
‫‪60‬‬
‫‪KR573-132M/4‬‬
‫‪37‬‬
‫ريال ‪12,700,000‬‬
‫‪30‬‬
‫‪KR102-90S/4‬‬
‫‪96‬‬
‫ريال ‪42,650,000‬‬
‫‪50‬‬
‫‪KR473-132M/4‬‬
‫‪60‬‬
‫ريال ‪33,000,000‬‬
‫‪50‬‬
‫‪KR473-90L/4‬‬
‫‪10‬‬
‫ريال ‪33,500,000‬‬
‫‪40‬‬
‫‪KR373-132M/4‬‬
‫‪97‬‬
‫ريال ‪23,900,000‬‬
‫‪40‬‬
‫‪KR373-90L/4‬‬
‫‪20‬‬
‫ريال ‪79,650,000‬‬
‫‪70‬‬
‫‪KR673-160M/4‬‬
‫‪36‬‬
‫ريال ‪18,700,000‬‬
‫‪35‬‬
‫‪KR273-90L/4‬‬
‫‪32‬‬
‫ريال ‪64,400,000‬‬
‫‪60‬‬
‫‪KR573-160M/4‬‬
‫‪61‬‬
‫ريال ‪16,450,000‬‬
‫‪35‬‬
‫‪KR202-90L/4‬‬
‫‪59‬‬
‫ريال ‪53,000,000‬‬
‫‪50‬‬
‫‪KR473-160M/4‬‬
‫‪102‬‬
‫ريال ‪16,450,000‬‬
‫‪35‬‬
‫‪KR202-90L/4‬‬
‫‪80‬‬
‫ريال ‪85,000,000‬‬
‫‪70‬‬
‫‪KR673-160L/4‬‬
‫‪31‬‬
‫ريال ‪16,450,000‬‬
‫‪35‬‬
‫‪KR202-90L/4‬‬
‫‪98‬‬
‫ريال ‪85,000,000‬‬
‫‪70‬‬
‫‪KR673-160L/4‬‬
‫‪36‬‬
‫ريال ‪16,450,000‬‬
‫‪35‬‬
‫‪KR202-90L/4‬‬
‫‪132‬‬
‫ريال ‪70,000,000‬‬
‫‪60‬‬
‫‪KR573-160L/4‬‬
‫‪61‬‬
‫ريال ‪34,250,000‬‬
‫‪50‬‬
‫‪KR473-100L/4a‬‬
‫‪18‬‬
‫ريال ‪70,000,000‬‬
‫‪60‬‬
‫‪KR573-160L/4‬‬
‫‪104‬‬
‫ريال ‪25,200,000‬‬
‫‪40‬‬
‫‪KR373-100L/4a‬‬
‫‪23‬‬
‫ريال ‪127,000,000‬‬
‫‪90‬‬
‫‪KR773-180L/4‬‬
‫‪31‬‬
‫ريال ‪25,200,000‬‬
‫‪40‬‬
‫‪KR373-100L/4a‬‬
‫‪32‬‬
‫ريال ‪20,000,000‬‬
‫‪35‬‬
‫‪KR273-100L/4a‬‬
‫‪61‬‬
‫ريال ‪18,000,000‬‬
‫‪35‬‬
‫‪KR202-100L/4a‬‬
‫‪98‬‬
‫ريال ‪20,000,000‬‬
‫‪35‬‬
‫‪KR273-100L/4a‬‬
‫‪141‬‬
‫سوراخ‬
‫فلنج خروجی‬
‫ريال ‪1,300,000‬‬
‫‪K37..‬‬
‫ريال ‪500,000‬‬
‫‪K00..‬‬
‫ريال ‪1,750,000‬‬
‫‪K47..‬‬
‫ريال ‪1,000,000‬‬
‫‪K10..‬‬
‫ريال ‪2,650,000‬‬
‫‪K57..‬‬
‫ريال ‪1,200,000‬‬
‫‪K20..‬‬
‫ريال ‪4,600,000‬‬
‫‪K67..‬‬
‫ريال ‪1,200,000‬‬
‫‪K27..‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5,5‬‬
‫‪7,5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪15‬‬
‫‪22‬‬
‫سوراخ‬
‫مدل‬
‫دور‬
‫قدرت‬
‫‪Type‬‬
‫‪rpm‬‬
‫‪kW‬‬
‫‪14‬‬
‫شرکت صنعت فن آور تهران‬
‫‪92-09‬‬
‫‪0,37‬‬
‫‪0,55‬‬
‫‪0,75‬‬
‫‪1,1‬‬
‫‪1,5‬‬
‫‪2,2‬‬
Download

YILMAZ HelicalwBevel ترکیه هالو شافت مارک لیست قیمت موتور