‫ تاریخ های پرواز‬21-22-25-26-89-30 MARCH
HOTEL
MIM/STAYLE
*
DBL
SGL
CHILD BED
4*
SISLI
1.945.000
2.395.00
1.545.000
UNAL/MARMARAY
4*
AKSARAY
1.995.000
2.545.000
1.695.000
CITY
CENTER/KERVANSARAY
4*
TAKSIM
2.145.000
2.795.000
1.795.000
GRAND OZTANIK
4*
TAKSIM
2.195.000
2.895.000
1.795.000
LARES PARK
4*
TAKSIM
2.245.000
2.945.000
1.845.000
AVANGARD
4*
TAKSIM
2.495.000
3.445.000
1.995.000
DOSSE DOSSI
5*
VATA
2.045.000
2.495.000
1.745.000
IMPERIAL BOMONTY
5*
SISLI
2.245.000
2.945.000
1.845.000
POLAT TAKSIM
5*
SISLI
2.395.000
3.195.000
1.945.000
GRAND SAVAHIR
5*
SISLI
2.595.000
3.545.000
2.045.000
8 ‫واحد‬، ‫طبقه اول‬،‫ساختملن آریان‬،‫جنب بانک تجارت‬،‫نرسیده به توانیر‬، ‫باالتر از پارک ساعی‬،‫خیابان ولیعصر‬، ‫تهران‬
Download

زاورپ یاه خیرات 21-22-25-26-89