‫‪Tanrının adiyla‬‬
‫«بیایید ترکی صحبت کنیم»‬
‫کتابی که پیش روی شماست آموزش گام به گام زبان شیرین ترکی‬
‫استانبولی هست در ‪ 43‬گام که تقدیم می شود به همه زبان آموزان و‬
‫اعضای خوب صفحه فیسبوک آموزش گام به گام ترکی استانبولی‬
‫امیدوارم راضی باشید‪.‬این کتاب رایگان هست و زکات علم و دانش‬
‫ترویج آن است پس لطفا این کتاب را به دوستان و کسانی که نیازمند‬
‫<<آتیال ملکی>>‬
‫هستند هدیه بدهید موفق باشید‬
‫‪www.iranturkiye.ir‬‬
‫گروه مشاورین ترکیه‬
‫مفتخر خواهیم بود که در زمینه پاسخگوئی به سواالت شما د ر زمینه مهاجرت به ترکیه خدمات‬
‫تجاری‪ ،‬تحصیلی ‪ ،‬اقامت ‪ ،‬توریستی در خدمت شما باشیم‬
‫گروه مشاورین ترکیه ‪http://iranturkiye.ir‬‬
‫‪www.facebook.com/iranturkiye.ir‬‬
‫صفحه آموزش گام به گام ترکی‬
‫استانبولی‬
‫‪www.facebook.com/amozeshtorki‬‬
‫گام اّل) در زتاى ترکی استاًثْلی ‪ 99‬حرف دارین کَ عثارتٌذ از‬
‫‪A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, Ġ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, ġ, T, U, Ü, V,‬‬
‫‪Y, Z‬‬
‫ف‪ ،‬گ ِ‪ ،‬یْهْضبک گِ‪ ،ِ ٍ ،‬عـ(ایي حرف در فبرسی ّجْد ًذارد ّ ثَ صْرت ع‬
‫ة‪ ،‬ج ِ‪ ،‬چ ِ‪ِ ،‬د‪ ،‬اِ‪ِ ،‬‬
‫آ‪ِ ،‬‬
‫ُ‬
‫سبکي خْاًذٍ هیضْد)‪ ،‬ای‪ ،‬ژ ِ‪ ،‬ک ِ‪ ،‬ل ِ‪ ،‬م ِ‪ ،‬ى ِ‪ ،‬ا‪ ،‬عـئْ(ایي حرف ًیس در فبرسی ّجْد ًذارد ّ ضجیَ‬
‫صذای اُق زدى است!)‪ ،‬پ ِ‪ ،‬ر ِ‪ ،‬ش ِ‪ ،‬ش ِ‪ ،‬ت ِ‪ ،‬اّ‪ ،‬ائْ(در فبرسی ّجْد ًذارد)‪ ،ِ ّ ،‬ی ِ‪ ،‬ز ِ‬
‫در ترکی استبًجْلی ُیچ کلوَای ثب یْهْضبک «گ ِِ» ضرّع ًویطْد؛ ثرای تلفع ایي حرف فمظ ‪ً:‬کتَ‬
‫‪:‬ثبیذ حرف صذادار لجل از آى را کطیذٍتر تلفع کٌیذ‬
‫اُّالى ‪Oğlan:‬‬
‫گام دوم حروف صدادار(مصوتها) و بیصدا(صامتها) در ترکی استانبولی‬
‫‪ .‬حرف )‪(Ünsüzler‬و حروف بیصدا )‪(Ünlüler‬الفبای ترکی استانبولی به دو بخش حروف صدادار‬
‫تقسیم میشود‪.‬از ‪ 92‬حرف ترکی استانبولی‪ 8 ،‬حرف مصوت و ‪ 92‬حرف صامت هستند‬
‫‪Ünlü harfler: A- E- I- Ġ- O- Ö- U- Ü‬‬
‫‪Ünsüz harfler: B C Ç D F G Ğ H J K L M N O P R S ġ T V Y Z‬‬
‫حرّف صذادار خْد ثَ دّ دستَی ظریف(‪ ّ )Ġnce‬کلفت(‪ )Kalın‬تمسین هیضًْذ‪:‬‬
‫‪Ġnce: E- Ġ- Ö- Ü‬‬
‫‪Kalın: A- I- O- U‬‬
‫ُوچٌیي حرّف صذادار دّ دستَ دیگر ُن دارًذ‪:‬‬
‫حرّف صذادار تٌگ‪ı , i , u , ü :‬‬
‫حرّف صذادار گطبد‪a, e, o, ö :‬‬
‫حرّف ثیصذا ُن ثَ دّ دستَی ثن(‪ً ّ )Sert‬رم(‪ )YumuĢak‬تمسین هیضًْذ‪:‬‬
‫‪YumuĢak: B- C- D- G- Ğ- J- L- M- N- R- V- Y- Z‬‬
‫(‪Sert: K- F- Ş- Ç- S- P- T- H‬کفش چسپت ه‬
‫‪)----------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫گام سوم هماهنگی حروف صدادار ‪kalınlık-incelik kuralı Büyük ünlü uyumu‬‬
‫در ترکی استبًجْلی‪ ،‬کلوبتی کَ ریطَ ترکی دارًذ‪ ،‬اگر ُجبی اّل کلوَ ضبهل یک حرف صذادار‬
‫ظریف(‪ )E- Ġ- Ö- Ü‬ثبضذ‪ ،‬در ُجبُبی ثعذی ًیس حرّف صذادار‪ ،‬از ًْع ظریف خْاٌُذ ثْد؛ اگر‬
‫ُن ُجبی اّل کلوَ ضبهل یک حرف صذادار کلفت(‪ )A- I- O- U‬ثبضذ‪ ،‬در ُجبُبی ثعذی ًیس حرّف‬
‫صذادار‪ ،‬از ًْع کلفت خْاٌُذ ثْد‪.‬‬
‫‪adım, ağız, ayak, boyunduruk, burun, dalga, dudak, duvak, kırlangıç‬‬
‫‪beĢik, bilezik, gelincik, gözlük, üzengi, vergi, yüzük‬‬
‫ثَ آىُب اضبفَ » ‪ً «gil, -ken, -leyin, -lar, -ler -mtırak, -yor-‬کتَ ‪ :1‬کلوبتی کَ پسًْذُبی‬
‫‪:‬ضًْذ‪ ،‬از ایي لبًْى تجعیت ًویکٌٌذ ّ هصْت پسًْذ تغییر ًوییبثذ‬
‫‪akĢam-leyin, bakla-gil, çalıĢır-ken, ekĢi-mtırak, yürü-yor‬‬
‫‪:‬گبُی تغییر صْرت هیگیرد ّ گبُی ًَ »‪ً «daĢ(-taĢ), -ki-‬کتَ ‪ :2‬در هْرد پسًْذُبی‬
‫‪din-daĢ, gönül-daĢ, meslek-taĢ, ülkü-daĢ‬‬
‫‪akĢamki, yarınki, duvardaki, yoldaki, ondaki, yazıdaki, onunki‬‬
‫‪ً:‬کتَ ‪ :3‬ثرخی کلوبتی کَ ریطَ ترکی ًذارًذ‪ ،‬از ایي لبعذٍ پیرّی ًویکٌٌذ‬
‫‪* Badem * Ceylan‬‬
‫‪* Harf-ler‬‬
‫‪Saat-ler‬‬
‫گام چهارم هماهنگی صامتها در ترکی استانبولی‪Ünsüz Uyumu.......‬‬
‫‪Sert ünsüzler‬‬
‫‪K, F, Ş, Ç, S, P, T, H‬‬
‫‪Yumuşak ünsüzler B- C- D- G- Ğ- J- L- M- N- R- V- Y‬‬‫‪Z‬‬
‫حروف بیصدای بم‬
‫حروف بیصدای نرم‬
‫حروف بیصدار در الفبای ترکی به دو بخش بم و نرم تقسیم میشوند و همانند مصوتها قوانین خاصی‬
‫برای هماهنگی بین این حروف وجود دارد؛ بدین صورت که در ترکی استانبولی‪ ،‬اگر کلمهای به‬
‫حروف بیصدای نرم یا یک حرف صدادار ختم شود‪ ،‬پسوندی که بعد از این کلمه می آید‪ ،‬باید با‬
‫صامت نرم آغاز شود و اگر کلمه ای به صامت بم(کلفت) ختم شود پسوندی هم که به آن اضافه‬
‫میشود حتما باید با صامت بم شروع شود‪.‬‬
‫برای مثال‪:‬‬
‫غلط درست‬
‫معنی‬
‫در کالس ‪Sınıf-da‬‬
‫در دریا‬
‫‪Deniz-te‬‬
‫از پنجره ‪Pencere-ten‬‬
‫نوع آخرین حرف‬
‫‪Sınıf-ta‬‬
‫‪Sert ünsüz‬‬
‫‪Deniz-de‬‬
‫‪Yumuşak ünsüz‬‬
‫‪Pencere-den‬‬
‫‪Ünlü ile biten‬‬
‫گام پنجم ضمایر فاعلی‪Şahıs Zamirleri................‬‬
‫در زبان ترکی استانبولی شش ضمیر فاعلی وجود دارد که سه ضمیر مفرد و سه ضمیر جمع هستند‪:‬‬
‫ضمایر جمع(‪ )Çoğul Şahıs Zamirleri‬ضمایر مفرد(‪)Tekil Şahıs Zamirleri‬‬
‫بیز(ما) ‪Biz‬‬
‫َبن(من) ‪Ben‬‬
‫سیز(شما) ‪Siz‬‬
‫َسن(تو) ‪Sen‬‬
‫اُنالر(آنها) ‪Onlar‬‬
‫اُ(او) ‪O‬‬
‫نکته ‪ :‬در ترکی هم مانند دیگر زبانها‪ ،‬افراد همسن و سال از ضمیر «تو» برای خطاب قرار دادن‬
‫هم استفاده می کنند و برای احترام گذاشتن به طرف مقابل ـ اگر از نظر سن و سال یا جایگاه باالتر از‬
‫ما باشد ـ از ضمیر «شما» استفاده میشود‪.‬‬
‫گام ششم ضمایر اشاره‪İşaret Zamirleri.............‬‬
‫در ترکی استانبولی شش ضمیر اشاره وجود دارد که سه ضمیر برای اشاره به شیء(مفرد) و سه‬
‫ضمیر برای اشاره به اشیاء(جمع) به کار میرود‪:‬‬
‫ضمیر مفرد‬
‫معنی‬
‫ضمیر جمع‬
‫معنی‬
‫اینها‬
‫‪Bunlar‬‬
‫این‬
‫‪Bu‬‬
‫اینها(کمی دورتر)‬
‫‪Şunlar‬‬
‫این(اشاره به کمی‬
‫دورتر)‬
‫‪Şu‬‬
‫آنها‬
‫‪Onlar‬‬
‫آن‬
‫‪O‬‬
‫اینها کتاب هستند ‪Bunlar Kitap‬‬
‫این کتاب ‪Bu kitap‬‬
‫آنها قلم هستند ‪Onlar kalem‬‬
‫آن قلم ‪O kalem‬‬
‫همانطور که مشاهده میکنید درست مثل فارسی‪ ،‬وقتی ضمیر جمع استفاده میشود‪ ،‬خودبهخود‪ ،‬فعل‬
‫«هستند» به عبارت افزوده میشود‪ .‬همچنین نکته دیگر اینکه در ضمایر مفرد نیز با افزودن کلمه‬
‫«‪(Bir‬یک)» به اسم‪ ،‬فعل «است» به عبارت افزوده میشود‪:‬‬
‫این یک کتاب است ‪Bu bir kitap:‬‬
‫با مشاهده عکس مقابل به سادگی تفاوت میان «‪ »Bu‬و «‪ »Şu‬را درک خواهیدکرد‪ :‬به ترتیب از باال‬
‫به پایین‪ :‬بو‪ ،‬شو‪ ،‬ا ُ‬
‫گام هفتم صرف مثبت زمان حال ساده‪Şimdiki Zaman, Olumlu....‬‬
‫نحوه صرف مثبت فعل زمان حال ساده‬
‫از آى یبد هیضْد‪ ،‬در ترجوَ فبرسی ثَ صْرت »حبل سبدٍ«فعلی کَ در ترکی استبًجْلی ثب عٌْاى‬
‫‪ُ.‬وراٍ است »هی«استوراری هطرح هیضْد چراکَ هعبدل ُر فعل سبدٍ ترکی در فبرسی ُوْارٍ ثب‬
‫هیًْضن ‪Ġçiyorum:‬‬
‫هیآین ‪: Geliyorum:‬ثرای هثبل‬
‫ختن هیضًْذ ّ ثرای سبخت زهبىُبی هختلف »‪«-mek» ّ «-mak‬هصذرُب در ترکی استبًجْلی ثَ‬
‫‪.‬استفبدٍ هیضْد »‪ «-mek» ّ «-mak‬فعل‪ ،‬از ریطَ فعل یعٌی هصذر ثذّى پسًْذُبی‬
‫‪Fiil + -ı, -i, -u, -ü + -yor + kişi eki‬‬
‫پسوند های ‪ + -ı, -i, -u, -ü + -yor +‬ریشه فعل‬
‫شخصی‬
‫‪:‬برای درک بهتر مطلب‪ ،‬با ذکر یک مثال‪ ،‬نحوه صرف فعل را یاد میگیریم‬
‫به معنی «آمدن» است و با توجه به فرمول باال‪ ،‬باید ریشه فعل را با حذف پسوند »‪«Gelmek‬فعل‬
‫ ‪ « -ı, -i, -u,‬ریشه فعل است‪ .‬حال نوبت به افزودن »‪ «Gel‬پیدا کنیم‪ .‬بنابراین در اینجا »‪«mek‬‬‫میرسد‪ .‬برای اینکه بدانیم کدامیک از این پسوندها را باید اضافه کنیم به جدول زیر مراجعه » ‪ü‬‬
‫خواهیم کرد‪ .‬این جدول تا انتهای یادگیری زبان ترکی استانبولی همواره راهنمای ماست بنابراین به‬
‫یا حروف صدادار غیر یادگیری آن توجه کنید‪ .‬بر اساس این جدول‪ ،‬اگر ریشه فعل به حرف بیصدا‬
‫ختم شود‪ ،‬با توجه به آخرین حرف صدادار موجود در کلمه‪ ،‬به تعیین حرف برای صرف »‪ «a,e‬از‬
‫فعل میپردازیم‬
‫‪.‬‬
‫آخرین حرف صدادار در صرف فعل‬
‫‪a-ı‬‬
‫‪ı‬‬
‫‪e-i‬‬
‫‪i‬‬
‫‪o-u‬‬
‫‪u‬‬
‫‪Ö-ü‬‬
‫‪ü‬‬
‫حاال با صرف فعل * آمدن * به خوبی نحوه صرف مثبت زمان حال را یاد میگیرید‪:‬‬
‫شناسه زمان‬
‫حال‬
‫معنی‬
‫‪Gelmek > Gel‬‬
‫میآیم ‪-um‬‬
‫‪geliyorum‬‬
‫‪ben‬‬
‫میآیی ‪-sun‬‬
‫‪geliyorsun‬‬
‫‪sen‬‬
‫‪geliyor‬‬
‫‪o‬‬
‫‪geliyoruz‬‬
‫‪biz‬‬
‫‪geliyorsunuz‬‬
‫‪siz‬‬
‫‪geliyorlar‬‬
‫‪onlar‬‬
‫‪-‬‬
‫میآید‬
‫میآییم ‪-uz‬‬
‫میآیید ‪-sunuz‬‬
‫میآیند ‪- lar‬‬
‫حال اگر ریشه یک فعل به حروف صدادار ‪ a,e‬ختم شود‪ ،‬تکلیف چیست؟چون قاعده استفاده از‬
‫آخرین حرف صدادار برای تعیین حرفی که قبل از «‪ »-yor‬میآید‪ ،‬برای حروف صامت(بیصدا) و‬
‫حروف صدادار «‪ »I- İ- O- Ö- U- Ü‬صادق است‪ .‬در مواردی که ریشه فعل به ‪ a,e‬ختم شود‪،‬‬
‫قاعده «تنگ شدن مصوت«)‪ )Ünlü Daralması‬مطرح میشود‪ .‬بر مبنای این قاعده‪ ،‬اگر ریشه‬
‫یک فعل ترکی استانبولی به حروف «‪ »a,e‬ختم شود‪ ،‬تبدیلهای زیر صورت میگیرد‪:‬‬
‫‪a → ı, u * e → i, ü‬‬
‫‪Başlamak →Başla →Başla+ yor →Başlıyor‬‬
‫‪Oynamak → Oyna → Oyna+ yor → Oynuyor‬‬
‫‪Beklemek→Bekle→Bekle+ yor→Bekliyor‬‬
‫‪Özlemek →Özle →Özle+yor →Özlüyor‬‬
‫حال سوال اینجاست که از کجا بدانیم کدامیک از حروف را باید برای «‪ »a‬یا «‪ »e‬انتخاب کنیم‪.‬‬
‫توصیه من این است که در شرایطی که ریشه یک فعل به حرف صدادار ختم میشود‪ ،‬به نخستین‬
‫حرف صدادار کلمه توجه کرده و از روی جدول شماره یک‪ ،‬حرف را تشخیص دهید‪ .‬برای مثال در‬
‫فعل «‪ »Söylemek‬به معنی «گفتن» این مسئله را بررسی میکنیم‪:‬‬
‫)‪Söylemek →Söyle →Söyle+yor →Söylüyor (ö,ü →ü‬‬
‫)‪Oynamak →Oyna →Oyna+yor→Oynuyor (o,u →u‬‬
‫گام هشتم صرف منفی زمان حال ساده‪Şimdiki zaman, Olumsuz çekim...‬‬
‫صرف هٌفی در زهاى حال سادٍ ترکی استاًبْلی با افسّدى»‪ «-mI‬بَ «‪»-yor‬‬
‫صْرت هیگیرد‪ .‬تْجَ داشتَ باشیذ کَ در فرهْلُای صرف فعل ُرجا کَ کلوَ‬
‫«‪ »I‬با حرف بسرگ ًْشتَ شْد‪ً ،‬وایٌذٍ یکی از کلوات «‪ »ı,i,u,ü‬است‪.‬‬
‫‪Fiil + -mı/ -mi/ -mu/ -mü + -yor + kişi‬‬
‫‪eki‬‬
‫‪ + -mı/ -mi/ -mu/ -mü + -yor‬ریشَ فعل‬
‫پسًْذ ُای شخصی ‪+‬‬
‫ُواًٌذ صرف هثبت‪ ،‬پسًْذُای شخصی برای صرف هٌفی زهاى حال هطابق‬
‫جذّل زیر ُستٌذ‪:‬‬
‫‪Ben‬‬
‫‪Sen‬‬
‫‪-um‬‬
‫‪-sun‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-uz‬‬
‫‪Biz‬‬
‫‪Siz‬‬
‫‬‫‪sunuz‬‬
‫‪Onlar -lar‬‬
‫جدول شماره یک که در صرف مثبت به آن اشاره کردیم‪ ،‬نشان خواهد داد که از کدامیک از‬
‫پسوندهای «‪ »mI-‬باید در صرف منفی استفاده کنیم‪:‬‬
‫در صرف فعل آخرین حرف صدادار‬
‫‪ı‬‬
‫‪a-ı‬‬
‫‪i‬‬
‫‪e-i‬‬
‫‪u‬‬
‫‪o-u‬‬
‫‪ü‬‬
‫‪Ö-ü‬‬
‫حال با مثالهای زیر به صورت کامل صرف منفی زمان حال را یاد میگیریم‪:‬‬
‫معنی‬
‫*‪Şahıs Fiil *Gelmek‬‬
‫‪zamiri‬‬
‫‪ben‬‬
‫‪gelmiyorum‬‬
‫‪Kişi Eki‬‬
‫نمیآیم ‪-um‬‬
‫‪gelmiyorsun‬‬
‫‪sen‬‬
‫‪gelmiyor‬‬
‫‪o‬‬
‫‪gelmiyoruz‬‬
‫‪biz‬‬
‫‪gelmiyorsunuz‬‬
‫‪siz‬‬
‫‪gelmiyorlar‬‬
‫‪onlar‬‬
‫نمیآیی ‪-sun‬‬
‫‪-‬‬
‫نمیآید‬
‫نمیآییم ‪-uz‬‬
‫نمیآیید ‪-sunuz‬‬
‫نمیآیند ‪- lar‬‬
‫نکته بسیار مهم‪ :‬در صرف منفی‪ ،‬قاعده تنگ شدن مصوتها خودبهخود از گردونه حذف میشود‪،‬‬
‫چراکه پس از ریشه فعل‪ ،‬یک حرف صامت میآید‪ .‬بنابراین‪:‬‬
‫)‪Söylemek →Söyle →Söyle+mIyor →Söylemiyor (e, i →i‬‬
‫)‪Oynamak →Oyna →Oyna+mIyor→Oynamıyor (a,ı →ı‬‬
‫)‪(o,u →u‬‬
‫‪Okumak →Oku →Oku+mIyor→Okumuyor‬‬
‫گام نهم اسامی روزها‪ ،‬فصلها و ماهها‪Günler, Mevsimler, Aylar........‬‬
‫اسامی ماهها‪ ،‬روزها و فصلها در ترکی استانبولی به شرح زیر است‪:‬‬
‫‪Mevsimler‬‬
‫فصلها‬
‫‪İlkbahar‬‬
‫بهار‬
‫‪Yaz‬‬
‫تابستان‬
‫‪Sonbahar,‬‬
‫‪Güz, Hazan‬‬
‫پاییز‬
‫‪Kış‬‬
‫زمستان‬
‫این هم اسامی روزهای هفته‪ .‬در ترکی همانند اکثر کشورهای دنیا‪ ،‬هفته از روز دوشنبه آغاز میشود‬
‫و به همین دلیل‪ ،‬روزهای شنبه و یکشنبه‪ ،‬آخر هفته(‪ )Hafta Sonu‬حساب میشوند‪:‬‬
‫‪Gün, Hafta, Ay, Yıl‬‬
‫)سال‪ ،‬ماه هفته‪ ،‬روز‪(،‬‬
‫‪Günler‬‬
‫ایام هفته‬
‫‪Pazartesi‬‬
‫‪Salı‬‬
‫‪Çarşamba‬‬
‫‪Perşembe‬‬
‫‪Cuma‬‬
‫‪Cumartesi‬‬
‫‪Pazar‬‬
‫دوشنبه‬
‫سهشنبه‬
‫چهارشنبه‬
‫پنجشنبه‬
‫جمعه‬
‫شنبه‬
‫یکشنبه‬
‫ماههای سال که با سال میالدی همخوانی دارد و برای راحتی زبانآموزان‪ ،‬بازه زمانی متناسب با‬
‫ایران هم در آن ذکر شده است‪:‬‬
‫بازه زمانی در ماه میالدی‬
‫ایران‬
‫ژانویه‬
‫‪ 11‬دیماه – ‪ 11‬بهمن‬
‫فوریه‬
‫‪ 11‬بهمن – ‪ 11‬اسفند‬
‫مارس‬
‫‪ 11‬اسفند – ‪ 11‬فروردین‬
‫آوریل‬
‫‪ 11‬فروردین – ‪11‬‬
‫اردیبهشت‬
‫می‬
‫‪ 11‬اردیبهشت – ‪11‬‬
‫خرداد‬
‫‪Aylar‬‬
‫‪Ocak‬‬
‫‪Şubat‬‬
‫‪Mart‬‬
‫‪Nisan‬‬
‫‪Mayıs‬‬
‫ژوئن‬
‫جوالی‬
‫اوت‬
‫سپتامبر‬
‫اکتبر‬
‫نوامبر‬
‫دسامبر‬
‫‪ 11‬خرداد – ‪ 9‬تیر‬
‫‪ 11‬تیر – ‪ 9‬مرداد‬
‫‪ 11‬مرداد – ‪ 9‬شهریور‬
‫‪ 11‬شهریور – ‪ 8‬مهر‬
‫‪9‬مهر – ‪ 9‬آبان‬
‫‪ 11‬آبان – ‪ 9‬آذر‬
‫‪ 11‬آذر – ‪ 11‬دی‬
‫‪Haziran‬‬
‫‪Temmuz‬‬
‫‪Ağustos‬‬
‫‪Eylül‬‬
‫‪Ekim‬‬
‫‪Kasım‬‬
‫‪Aralık‬‬
‫گام دهم حالت سوالی در زمان حال ساده ترکی استانبولی با افزودن «‪ »-mI‬پس از پسوند «‪»-yor‬‬
‫ساخته میشود‪ .‬در واقع این حالت همان حالت صرف مثبت است که بعد از «‪ ،»-yor‬پسوند به آن‬
‫افزوده شده است‪.‬‬
‫در اینجا «‪ »-mI‬نماینده دو پسوند «‪ »-mu‬و «‪ »-mı‬است که پسوند دوم فقط در ضمیر جمع سوم‬
‫شخص کاربرد دارد‪.‬‬
‫‪Fiil + (-ı, -i, -u, -ü)+ yor+ mI + kişi eki‬‬
‫پسوند شخصی ‪+(-ı, -i, -u, -ü)+ yor+mI +‬ریشه فعل‬
‫حال با مثال به خوبی نحوه سوالی کردن افعال ترکی در زمان حال را فرا میگیریم‪:‬‬
‫معنی‬
‫‪Gelmek → Gel-‬‬
‫می آیم؟‬
‫?‪mu-y-um‬‬
‫می آیی؟‬
‫?‪mu-sun‬‬
‫‪Geliyor‬‬
‫‪Geliyor‬‬
‫می آید؟‬
‫?‪mu‬‬
‫می آییم؟‬
‫?‪mu-y-uz‬‬
‫می آیید؟‬
‫?‪mu-sunuz‬‬
‫می آیند؟‬
‫?‪Geliyorlar mı‬‬
‫‪Geliyor‬‬
‫‪Geliyor‬‬
‫‪Geliyor‬‬
‫شخص‬
‫‪ben‬‬
‫‪sen‬‬
‫‪o‬‬
‫‪biz‬‬
‫‪siz‬‬
‫‪onlar‬‬
‫نکته ‪ :2‬همانطور که مشاهده میکنید‪ ،‬در اول شخص مفرد و جمع‪ ،‬بین پسوند سوالی «‪ »-mu‬و‬
‫پسوند شخصی‪ ،‬حرف «‪ »-y‬قرار میگیرد تا از رسیدن دو مصوت به هم جلوگیری کند‪.‬‬
‫نکته ‪ :9‬در سوم شخص جمع(‪ ،)Onlar‬پسوند سوالی(‪ )-mı‬پس از پسوند شخصی(‪)-lar‬‬
‫میآید‪.‬همچنین در این ضمیر‪ ،‬پسوند سوالی «‪ »-mı‬به دلیل هماهنگی اصوات با بقیه تفاوت‬
‫‪ı→a,ı‬‬
‫دارد‪.‬‬
‫گام یازدهم حالت سوالی ـ منفی زمان حال ساده‪Şimdiki zaman, olumsuz ve soru...‬‬
‫صرف فعل زمان حال ساده در حالت سوالی ـ منفی‬
‫‪Fiil + -mı, -mi, -mu, -mü + -yor + mu + kişi eki‬‬
‫پسوند شخصی ‪ + -mı, -mi, -mu, -mü + -yor + mu +‬ریشه فعل‬
‫حال با مثال به خوبی نحوه سوالی ـ منفی کردن افعال ترکی در زمان حال را فرا میگیریم‪:‬‬
‫معنی‬
‫‪Gelmek → Gel‬‬‫(آیا)نمی آیم؟ ?‪mu-y-um‬‬
‫نمی آیی؟‬
‫?‪mu-sun‬‬
‫‪Gelmiyor‬‬
‫‪Gelmiyor‬‬
‫نمی آید؟‬
‫?‪mu‬‬
‫نمی آییم؟‬
‫?‪mu-y-uz‬‬
‫نمی آیید؟‬
‫?‪mu-sunuz‬‬
‫‪Gelmiyor‬‬
‫‪Gelmiyor‬‬
‫‪Gelmiyor‬‬
‫نمی آیند؟ ?‪Gelmiyorlar mı‬‬
‫شخص‬
‫‪ben‬‬
‫‪sen‬‬
‫‪o‬‬
‫‪biz‬‬
‫‪siz‬‬
‫‪onlar‬‬
‫نکته ‪ :2‬همانطور که مشاهده میکنید‪ ،‬در اول شخص مفرد و جمع‪ ،‬بین پسوند سوالی «‪ »-mu‬و‬
‫پسوند شخصی‪ ،‬حرف «‪ »-y‬قرار میگیرد تا از رسیدن دو مصوت به هم جلوگیری کند‪.‬‬
‫نکته ‪ :9‬در سوم شخص جمع(‪ ،)Onlar‬پسوند سوالی(‪ )-mı‬پس از پسوند شخصی(‪)-lar‬‬
‫میآید‪.‬همچنین در این ضمیر‪ ،‬پسوند سوالی «‪ »-mı‬به دلیل هماهنگی اصوات با بقیه تفاوت دارد‪.‬‬
‫این هم جدول هماهنگی اصوات در ترکی که در دروس گذشته به اهمیت آن اشاره شده است‪:‬‬
‫در صرف فعل‬
‫آخرین حرف صدادار‬
‫‪I‬‬
‫‪a-ı‬‬
‫‪I‬‬
‫‪e-i‬‬
‫‪U‬‬
‫‪o-u‬‬
‫‪ü‬‬
‫‪Ö-ü‬‬
‫حاال مثال دوم‪ /‬فعل «‪ »Okumak‬یعنی «گفتن»‪:‬‬
‫معنی‬
‫‪Okumak →Oku-‬‬
‫شخص‬
‫(آیا) نمی خوانم؟‬
‫?‪Oku-mu-yor mu-y-um‬‬
‫‪ben‬‬
‫(آیا) نمی خوانی؟‬
‫?‪Oku-mu-yor mu-sun‬‬
‫‪sen‬‬
‫(آیا) نمی خواند؟‬
‫?‪Oku-mu-yor mu‬‬
‫‪o‬‬
‫(آیا) نمی خوانیم؟‬
‫?‪Oku-mu-yor mu-y-uz‬‬
‫‪biz‬‬
‫(آیا) نمی خوانید؟‬
‫?‪Oku-mu-yor mu-sunuz‬‬
‫‪siz‬‬
‫(آیا) نمی خوانند؟‬
‫?‪Oku-mu-yor- lar mı‬‬
‫‪onlar‬‬
‫در این مثال مشاهده میکنید که ریشه فعل یعنی «‪ »Oku‬به حرف صدادار «‪ »U‬ختم شده است و‬
‫بر اساس جدول هماهنگی اصوات در صرف فعل‪ ،‬اگر ریشه فعل به دو حرف «‪ »O, U‬برسد‪ ،‬قبل‬
‫از «‪ ،»yor‬حرف «‪ »U‬افزوده میشود‪.‬‬
‫گام دوازدهم‪ Meyvelerin isimleri‬اسامی تعدادی از میوهها به زبان ترکی استانبولی‬
‫) در این درس اسامی تعدادی از میوهها را به زبان ترکی استانبولی یاد خواهیم گرفت‪:‬‬
‫‪Böğürtlen‬‬
‫‪Beyaz Dut‬‬
‫‪Avokado‬‬
‫‪Ayva‬‬
‫‪Ahududu‬‬
‫تمشک سیاه وحشی‬
‫توت سفید‬
‫آواکادو‬
‫به‬
‫تمشک‬
‫‪Hindistan cevizi‬‬
‫‪Greyfurt‬‬
‫‪Erik‬‬
‫‪Elma‬‬
‫‪Çilek‬‬
‫نارگیل‬
‫گریفروت‬
‫آلو‬
‫سیب‬
‫توت فرنگی‬
‫‪Kızılcık‬‬
‫‪Kayısı‬‬
‫‪Kavun‬‬
‫‪Karadut‬‬
‫‪İncir‬‬
‫زغال اخته‬
‫زردآلو‬
‫خربزه‬
‫شاهتوت‬
‫انجیر‬
‫‪Şeftali‬‬
‫‪Papaya‬‬
‫‪Nar‬‬
‫‪Kivi‬‬
‫‪Kiraz‬‬
‫هلو‬
‫پاپایا‬
‫انار‬
‫گیوی‬
‫گیالس‬
‫‪Vişne‬‬
‫‪Çam Fıstığı‬‬
‫‪Antep Fıstığı‬‬
‫‪Yer Fıstığı‬‬
‫‪Üzüm‬‬
‫آلبالو‬
‫دانه کاج‬
‫پسته‬
‫بادام زمینی‬
‫انگور‬
‫‪Ekşi limon‬‬
‫‪Papaz erik‬‬
‫‪Armut‬‬
‫‪Trabzon‬‬
‫‪hurması‬‬
‫‪Kaju‬‬
‫لیمو ترش‬
‫گوجه سبز‬
‫گالبی‬
‫خرمالو‬
‫بادام هندی‬
‫‪/Muşmula‬‬
‫‪Karpuz‬‬
‫‪Salatalık/Hiyar‬‬
‫‪Nektarin‬‬
‫‪Yaban Mersini‬‬
‫‪Döngel‬‬
‫هندوانه‬
‫ازگیل‬
‫خیار‬
‫قرهقاط(بلوبری)‬
‫شلیل‬
‫گام سیزدهم ) اعذاد در ترکی استبًجْلی از دٍ تب ثیست ثَ صْرت «دٍ یک»‪« ،‬دٍ دّ» ّ ‪ ...‬ضوبرش‬
‫ثذیي ترتیت تب صذ اداهَ پیذا هیکٌذ‪.... .‬هیضًْذ ّ از ثیست ثَ ثعذ ًیس‪« ،‬ثیست یک»‪« ،‬ثیست دّ» ّ‬
‫ًکتَ لبثل تْجَ ایيکَ ضوبرش در ترکی از ثیست ثَ ثعذ هبًٌذ فبرسی است ثب ایي تفبّت کَ ثیي اعذاد‬
‫‪».‬گفتَ ًویضْد یعٌی در فبرسی هیگْیین «ثیست ّ یک» ّلی در ترکی «ثیست یک »ّ« کلوَ‬
‫‪Yüz‬‬
‫‪Yüz bir‬‬
‫‪. ..‬‬
‫‪Ġki yüz‬‬
‫‪Üç yüz‬‬
‫‪Dört yüz‬‬
‫‪BeĢ Yüz‬‬
‫‪011‬‬
‫‪010‬‬
‫‪...‬‬
‫‪911‬‬
‫‪311‬‬
‫‪411‬‬
‫‪511‬‬
‫‪On bir‬‬
‫‪On iki‬‬
‫‪...‬‬
‫‪Yirmi‬‬
‫‪Otuz‬‬
‫‪Kırk‬‬
‫‪Elli‬‬
‫‪00‬‬
‫‪09‬‬
‫‪...‬‬
‫‪91‬‬
‫‪31‬‬
‫‪41‬‬
‫‪51‬‬
‫‪Sıfır‬‬
‫‪Bir‬‬
‫‪Ġki‬‬
‫‪Üç‬‬
‫‪Dört‬‬
‫‪BeĢ‬‬
‫‪Altı‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
7
Yedi
8
9
01
Sekiz
Dokuz
On
61
AltmıĢ
510
71 YetmiĢ
81 Seksen
91 Doksan
...
611
...
Bin
Bin bir
…
Bin yirmi
Bin yirmi bir
…
Ġki bin
Ġki bin on iki
Yüz bin
Bir milyon
Bir milyon beĢ
yüz
BeĢ yüz
bir
...
Altı yüz
...
1000
1001
…
1020
1021
…
2000
2012
100000
1000000
1500000
‫نحوه جمع بستن کلمات در ترکی‬....Türkçede Çoğulluk Eki ‫گام چهاردهم‬
‫کلوبت در ترکی استبًجْلی ثب افسّدى دّ پسًْذ‬
«-lar» ّ «-ler» ‫جوع ثستَ هیضًْذ‬.
ّ ‫ثرای اًتخبة ایيکَ کذاهیک از پسًْذُب ثبیذ ثَ کبر ثردٍ ضًْذ ثبیذ ثَ ثحث حرّف صذادار ثن‬
‫ اگر یک کلوَ ثَ حرف صذادار ثن ختن ضْد از پسًْذ‬،‫ ثر اسبش ایي جذّل‬.‫« ظریف هراجعَ کٌین‬lar» ‫«ّ اگر ثَ حرف صذادار ظریف ختن ضْد از پسًْذ‬-ler» ‫استفبدٍ خْاُین کرد‬.
Kalın Ünlüler: A-O-U-I → -lar
Ġnce Ünlüler: E-Ö-Ü-Ġ → -ler
Son ünlü
Tekil
Çoğul
Anlam
a
Masa
Masalar
‫هیسُا‬
ı
Balık
Balıklar
‫هاُیُا‬
o
Yol
Yollar
‫راٍُا‬
u
Çocuk
Çocuklar
‫بچَُا‬
e
Pencere
Pencereler
‫پٌجرٍُا‬
i
Tebeşir
Tebeşirler
‫گچُا‬
ö
Göz
Gözler
‫چشنُا‬
ü
Ütü
Ütüler
‫اتُْا‬
َ‫ًکت‬: ‫ ثرخالف لبًْى هْجْد‬،‫ثرخی کلوبت کَ ریطَ ترکی استبًجْلی ًذارًذ در جریبى جوع ثستَ ضذى‬
‫عول هیکٌٌذ کَ الجتَ تعذاد ایيگًَْ کلوبت ثسیبر اًذک است‬. ‫ثرای هثبل‬:
Saat → Saatler
Harf → Harfler
:‫گام پاًسدُن) در ایي درش تعذادی از رًگُب در ترکی استبًجْلی را یبد خْاُین گرفت‬
Beyaz- Ak
Siyah- Kara
Mavi
YeĢil
Pembe
‫سفیذ‬
ٍ‫سیا‬
‫آتی‬
‫سثس‬
‫صْرتی‬
Turuncu
Mor
Sarı
Kırmızı
Gri
‫ًارًدی‬
‫تٌفش‬
‫زرد‬
‫قرهس‬
‫خاکستری‬
‫گام شاًسدُن) گرُّی از کلوبت ترکی ثب ترجوَ اًگلیسی کَ یبدگیری ُوَ آىُب ثرای صحجتُبی‬
:‫رّزاًَ ضرّری است‬
‫ترکی‬
Portakal suyu
Et suyu
Süt
ġeker
Kahve
Sade
Az Ģekerli
Çok Ģekerli
Çay
Ayran
‫اًگلیسی‬
Orange-juice
meat-broth
milk
sugar, candy,
sweet
coffee
no sugar
a little sugar
a lot of sugar
tea
yogurt drink
‫ترکی‬
Bardak
Tabak
Bıçak
Büyük
‫اًگلیسی‬
glass
plate
knife
big, large
Küçük
Erkek
Kadın
Kız
Çocuk
Oğlan
small, little
man, male
woman
girl
child
boy
Bira
ġarap
Beyaz
Kırmızı
Buz
Biber
Tuz
Ekmek
Tereyagı
Peynir
Meze
beer
wine
white
red
ice
pepper
salt
bread
butter
cheese
appetizers
Et
Türkiye
Cumhuriyeti
Balık
Salata
Sebze
Sandviç
Dondurma
meat
Republic of
Turkey
fish
salad, lettuce
vegetable
Sandwich
ice cream,
sorbet
spoon
KaĢık
Kız
Oğul
Anne
Baba
Kardeş
Kız kardeş
Erkek kardeş
O
Bu
Arkadaş
Amerika Birleşik
Devletleri
Soğuk
Tavuk
daughter
son
mother
father
sibling
sister
brother
he , she, it, that
this
friend, colleague
United States Of
America
cold
chicken
Pilav
Meyve
Çorba
Tatlı
Çatal
pilaf
fruit
soup
dessert
fork
Pahalı
expensive
kardinal sayılar...‫گام هفدهم اعداد ترتیبی در ترکی استانبولی‬
‫» به آخر اعداد اصلی ساخته میشوند؛‬ncI« ‫» و‬IncI« ‫اعداد ترتیبی در ترکی استانبولی با افزودن‬
‫» و اعدادی که به حرف‬IncI« ‫بدین صورت که اعدادی که به حرف بیصدا ختم شوند پسوند‬
.‫» میگیرند‬ncI« ‫صدادار ختم شوند پسوند‬
‫ زمانیکه در فرمولهای ساخت ترکی استانبولی حرفی به‬،‫همانطور که قبال هم اشاره کرده بودم‬
‫» که در این فرمول به صورت‬I« ‫صورت بزرگ نوشته شود نماینده چند حرف است یعنی حرف‬
- ،inci ( ‫ پس پسوندهای ساخت عدد ترتیبی به شکل‬.‫» است‬ı,i,u,ü« ‫بزرگ نوشتهام نماینده حروف‬
‫) هستند که حروف صدادر در آنها با توجه به جدول هماهنگی اصوات‬--uncu- , üncü ،ıncı
:‫مشخص میشوند‬
Bir
+ inci
Birinci
‫یکمین‬
‫دومین‬
‫‪Ikinci‬‬
‫‪+ nci‬‬
‫سومین‬
‫‪Üçüncü‬‬
‫‪+ üncü‬‬
‫‪Üç‬‬
‫چهارمین‬
‫‪Dördüncü‬‬
‫‪+ üncü‬‬
‫‪Dört‬‬
‫پنجمین‬
‫‪beşinci‬‬
‫‪+ inci‬‬
‫‪beş‬‬
‫ششمین‬
‫‪Altıncı‬‬
‫‪+ ncı‬‬
‫‪Altı‬‬
‫هفتمین‬
‫‪Yedinci‬‬
‫‪+ nci‬‬
‫‪Yedi‬‬
‫هشتمین‬
‫‪Sekizinci‬‬
‫‪+ inci‬‬
‫‪Sekiz‬‬
‫نهمین‬
‫‪Dokuzuncu‬‬
‫‪+ uncu‬‬
‫‪Dokuz‬‬
‫دهمین‬
‫‪Onuncu‬‬
‫‪+ uncu‬‬
‫‪On‬‬
‫یازدهمین‬
‫‪On birinci‬‬
‫‪+ inci‬‬
‫‪Onbir‬‬
‫بیست و دومین‬
‫‪Yermi ikinci‬‬
‫‪+ nci‬‬
‫‪Yirmi iki‬‬
‫سی امین‬
‫‪Otuzuncu‬‬
‫‪+ uncu‬‬
‫‪otuz‬‬
‫صدمین‬
‫‪yüzüncü‬‬
‫‪+ üncü‬‬
‫‪yüz‬‬
‫‪İki‬‬
‫»‪ «d‬طجك لبعذٍ ًرم ضذى حرّف ثیصذا ثَ »‪ ، «t‬حرف)‪(Dört‬در ضوبرش ترتیجی عذد چِبر ‪ً:‬کتَ‬
‫‪.‬تجذیل هیضْد‬
‫‪:‬جذّل ُوبٌُگی اصْات‬
‫گام‬
‫در تعیین حرف‬
‫صدادار‬
‫آخرین حرف صدادار‬
‫کلمه‬
‫‪I‬‬
‫‪a-ı‬‬
‫‪I‬‬
‫‪e-i‬‬
‫‪U‬‬
‫‪o-u‬‬
‫‪ü‬‬
‫‪Ö-ü‬‬
‫نوزدهم نحوه بیان جمالت «قبل از‪ »..‬و «بعد از‪ »...‬در ترکی استانبولی(بخش نخست‪ :‬اسم‬
‫اصطالحاتی چون «قبل از خوابیدن‪ /‬رفتن‪ »...‬یا «بعد از بیدار شدن‪ /‬خواندن‪ »...‬در ترکی استانبولی‬
‫با افزودن پسوندهای زیر به اسم یا ریشه فعل در حالتهای خاص ساخته میشوند‪.‬‬
‫بعد از‪(...‬برای افعال) ‪-dIkten/-tIkten sonra‬‬
‫بعد از‪(...‬برای افعال)‬
‫‪-dIktan/-tIktan sonra‬‬
‫قبل از‪(...‬برای افعال)‬
‫‪-meden/-madan önce‬‬
‫قبل از‪(...‬برای اسامی)‬
‫‪-den/-dan -ten/tan önce‬‬
‫بعد از‪(...‬برای اسامی)‬
‫‪-den/-dan -ten/tan sonra‬‬
‫ابتدا از نحوه ساخت این عبارت با استفاده از اسم شروع میکنیم‪ .‬همانطور که بارها متذکر شدهام‪،‬‬
‫جدول حروف صدادار نازک و بم و حروف بیصدای زمخت(بم) در همه درسهای دستورزبان‬
‫ترکی استانبولی کاربرد دارند‪ .‬پس بازهم اینجا به آنها نیاز داریم‪:‬‬
‫‪) Sert ünsüzler: K- F- Ş- Ç- S- P- T- H‬کفش چسپت ه(‬
‫‪İnce ünlüler: E- İ- Ö- Ü‬‬
‫** ‪Kalın ünlüler: A- I- O- U‬‬
‫برای تشخیص‪ ،‬مانند درسهای قبل‪ ،‬به آخرین حرف صدادار کلمه توجه میکنیم و از روی جدول‬
‫زیر‪ ،‬پسوند را انتخاب میکنیم‪ .‬در مورد «‪ »-ten‬و «‪ »-tan‬هم به آخرین حرف بیصدای کلمه‬
‫توجه میکنیم‪ .‬اگر جزو حروف بیصدای زمخت(بم) بود از این دو پسوند استفاده میکنیم‪.‬‬
‫‪e / i / ö / ü → -den/ten önce/sonra‬‬
‫‪a / ı / o / u → -dan/tan önce/sonra‬‬
‫تعذ از درش استراحت هیکٌن‬
‫بعد‪/‬قبل از‬
‫‪+Dan sonra/önce‬‬
‫‪Sözcük‬‬
‫درس‬
‫‪Dersten‬‬
‫‪Ders‬‬
‫پارک‬
‫‪Parktan‬‬
‫‪Park‬‬
‫صبحانه‬
‫‪Kahvaltıdan‬‬
‫‪Kahvaltı‬‬
‫فیلم‬
‫‪Filmden‬‬
‫‪Film‬‬
‫‪Dersten sonra dinleniyorum:‬‬
‫قثل از صثحاًَ دستِاین را هیشْین‬
‫‪Kahvaltıdan önce ellerimi yıkıyorum:‬‬
‫گام بیستم فعل بودن در ترکی استانبولی(زمان حال ساده؛ صرف مثبت‬
‫فعل «بودن» در ترکی استانبولی به صورت فعل مستقل بهکار نمیرود بلکه به شکل )درس بیستم‬
‫«شناسه» به اسم اضافه میشود‪ .‬برای مثال در فارسی میگوییم «من دکتر هستم» یا «من دکترم»‪.‬‬
‫در جمله نخست‪ ،‬فعل بودن با «هستم» عنوان شده در حالیکه در جمله دوم به صورت شناسه «م»‬
‫‪:‬در ترکی استانبولی این شناسهها به صورت زیر استفاده میشوند ‪.‬استفاده شده است‬
‫هستم‬
‫)‪Im(ım, im, um, üm‬‬
‫هستی‬
‫)‪sIn(sın, sin, sun, sün‬‬
‫هست‬
‫هستیم‬
‫‪sInIz(sınız, siniz, sunuz,‬‬
‫هستید‬
‫هستند‬
‫‪-----‬‬‫)‪Iz(ız, iz, uz, üz‬‬
‫)‪sünüz‬‬
‫‪lar/ler‬‬
‫برای اینکه بدانیم کدامیک از صورتهای شناسه برای هر کلمه بهکار میرود طبق جدول زیر که‬
‫برگرفته از جدول هماهنگی اصوات است عمل میکنیم‪:‬‬
‫شناسههای فعل «بودن» در ترکی‬
‫آخرین حرف صدادار اسم‬
‫‪-ım/-sın/-/-ız/-sınız/-lar‬‬
‫‪a-ı‬‬
‫‪-im/-sin/-/-siniz/-ler‬‬
‫‪e-i‬‬
‫‪-um/-sun/-/-uz/-sunuz/-lar‬‬
‫‪o-u‬‬
‫‪-üm/-sün/-/-üz/-sünüz/-ler‬‬
‫‪ö-ü‬‬
‫حالت مثبت‪:‬‬
‫برای ساختن حالت مثبت «بودن» به شکل زیر عمل میکنیم‪:‬‬
‫شناسه ‪+‬اسم یا صفت ‪+‬ضمیر‬
‫بیمار‬
‫‪Hasta‬‬
‫دکتر‬
‫من بیمار هستم‪/‬بیمارم‬
‫‪Ben hastayım‬‬
‫من دکتر هستم‪/‬دکترم‬
‫تو بیمار هستی‪/‬بیماری‬
‫‪Sen hastasın‬‬
‫او ببمار است‪/‬بیماره‬
‫‪O hasta‬‬
‫‪Doktor‬‬
‫‪Ben doktorum‬‬
‫‪Sen doktorsun‬‬
‫‪O doktor‬‬
‫ما بیمار هستیم‪/‬بیماریم‬
‫‪Biz hastayız‬‬
‫شما بیمار هستید‪/‬بیمارید‬
‫‪Siz hastasınız‬‬
‫‪Siz doktorsunuz‬‬
‫آنها بیمار هستند‪/‬بیمارند‬
‫‪Onlar hastalar‬‬
‫‪Onlar doktorlar‬‬
‫‪Biz doktoruz‬‬
‫نکته ‪:‬همانطور که در کلمه »‪ «Hasta‬میبینید‪ ،‬در اول شخص مفرد و جمع‪ ،‬به دلیل اینکه اسم به‬
‫حرف صدادار ختم شده و پس از آن نیز شناسه با حرف صدادار شده است‪ ،‬حرف »‪«y‬میانجی افزوده‬
‫شده است‪ .‬این قاعده برای تمامی اسامی یا صفاتی که به مصوت ختم میشوند‪ ،‬کاربرد دارد‬
‫گام بیست و یکم نحوه بیان جمالت «قبل از‪ »..‬و «بعد از‪ »...‬در ترکی استانبولی(بخش دوم‪:‬‬
‫فعل)‬
‫همانطور که در گام نوزدهم مشاهده کردید‪ ،‬اصطالحاتی چون «قبل از خوابیدن‪ /‬رفتن‪ »...‬یا «بعد از‬
‫بیدار شدن‪ /‬خواندن‪ »...‬در ترکی استانبولی با افزودن پسوندهای زیر به ریشه فعل در حالتهای‬
‫خاص ساخته میشوند‪.‬‬
‫بعد از‪(...‬برای افعال) ‪-dIkten/-tIkten sonra‬‬
‫بعد از‪(...‬برای افعال)‬
‫قبل از‪(...‬برای افعال)‬
‫‪-dIktan/-tIktan sonra‬‬
‫‪-meden/-madan önce‬‬
‫در درس گذشته نحوه ساخت این نوع از عبارات برای اسم را یاد گرفتیم و در این درس‪ ،‬نحوه‬
‫ساخت این عبارت با فعل را یاد خواهیم گرفت‪ .‬همانطور که بارها متذکر شدهام‪ ،‬جدول حروف‬
‫صدادار نازک و بم در همه درسهای دستورزبان ترکی استانبولی کاربرد دارند‪ .‬پس بازهم اینجا به‬
‫آنها نیاز داریم‪:‬‬
‫‪)Sert ünsüzler: K- F- Ş- Ç- S- P- T- H‬کفش چسپت ه(‬
‫‪İnce ünlüler: E- İ- Ö- Ü‬‬
‫** ‪Kalın ünlüler: A- I- O- U‬‬
‫قبل از ‪+(-madan/ -meden)+ önce‬ریشه فعل‬
‫بعد ‪+(-dIkten/-tIkten *-dIktan/-tIktan) + sonra‬ریشه فعل‬
‫از‬
‫‪e / i / ö / ü → -meden‬‬
‫‪a / ı / o / u → -madan‬‬
‫برای تشخیص‪ ،‬مانند درسهای قبل‪ ،‬به آخرین حرف صدادار کلمه توجه میکنیم و از روی جدول‬
‫هم به آخرین حرف بیصدای کلمه »‪ «tIkan-‬و »‪ «tIkten-‬زیر‪ ،‬پسوند را انتخاب میکنیم‪ .‬در مورد‬
‫‪.‬توجه میکنیم‪ .‬اگر جزو حروف بیصدای زمخت(بم) بود از این دو پسوند استفاده میکنیم‬
‫بعد‪/‬قبل از ‪+---- sonra/önce‬‬
‫‪Sözcük‬‬
‫قبل از خواندن ‪Oku-madan önce‬‬
‫‪Okumak‬‬
‫بعد از خواندن ‪Oku-duktan sonra‬‬
‫قبل از دویدن ‪koş-madan önce‬‬
‫‪Koşmak‬‬
‫بعد از دویدن ‪koş-tuktan sonra‬‬
‫قبل از خوابیدن ‪Uyu-madan önce‬‬
‫‪Uyumak‬‬
‫بعد از خوابیدن ‪Uyu-duktan sonra‬‬
Gelmek
Gel-meden önce ‫قبل از آمدن‬
Gel-dikten sonra ‫بعد از آمدن‬
‫بعد از درس استراحت میکنم‬
koştuktan sonra dinleniyorum:
yemek yemeden önce ellerimi yıkıyorum: ‫قبل از خوردن غذا دستهایم را میشویم‬
.‫ ضوبیر هلکی ثَ صْرت پسًْذ ثَ اسن اضبفَ هیضًْذ‬،‫گام تیست ّ دّم) در زثبى ترکی استبًجْلی‬
‫ ایي ضوبیر ثَ صْرت صفت هلکی عٌْاى ضذٍ ّ ثب ًبم‬،َ‫« در ثرخی زثبىُب هبًٌذ فراًس‬Adjectif
possessif» ‫ثَ کبر ثردٍ هیضًْذ‬.
‫ثرای ثیبى هبلکیت در ترکی استبًجْلی از پسًْذ استفبدٍ هیضْد کَ ثستَ ثَ ایٌکَ کلوَ ثَ حرف‬
‫ حبل ایي پسًْذُب را در دّ جذّل ثب تفبّت در حرف‬.‫ هتفبّت است‬،‫صذادار یب ثیصذا ختن ضذٍ ثبضذ‬
‫آخر یبد هیگیرین‬.
1) ‫کلوبتی کَ ثَ حرف صذادار ختن هیضًْذ‬:
Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar
Benim
Senin
Onun
Bizim
Sizin
Onların
a,ı
Arabam
Araban
Arabası
Arabamız
Arabanız
Arabaları
e,i
Annem
Annen
Annesi
Annemiz
Anneniz
Anneleri
o,u
Paltom
Palton
Paltosu
Paltomuz
Paltonuz
Paltoları
ö,ü
Ütüm
Ütün
Ütüsü
Ütümüz
Ütünüz
Ütüleri
2) ‫کلوبتی کَ ثَ حرف ثیصذا ختن هیضًْذ‬:
Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar
Benim
Senin
Onun
Bizim
Sizin
Onların
a,ı
Adım
Adın
Adı
Adımız
Adınız
Adları
e,i
KardeĢim
KardeĢin
KardeĢi
KardeĢimiz
KardeĢiniz
KardeĢleri
o,u
Okulum
Okulun
Okulu
Okulumuz
Okulunuz
Okulları
ö,ü
Köyüm
Köyün
Köyü
Köyümüz
Köyünüz
Köyleri
‫ پسًْذ جوع ُویطَ لجل از پسًْذ هبلکیت ثَ اسن اضبفَ هیضْد‬:َ‫ًکت‬:
Ev + ler+ im → evlerim ‫خبًَُبین‬
Benim arabam
‫هبضیي ِِ هي‬
‫گام بیست و سوم‬
‫‪alıver, bakıver‬بیشک همه زبانآموزان ترکی استانبولی در فیلمهای ترکی‪ ،‬اصطاحاتی چون‬
‫رو شنیدهاند و شاید این سوال برایشان مطرح شده باشد که این اصطالحات در ترکی استانبولی چه‬
‫معنایی میدهد و چگونه ساخته میشود! امروز در این درس کوتاه به این پرسش پاسخ خواهم‬
‫‪.‬داد‬
‫گفته میشود و نشانگر این است که گوینده »افعال تعجیل«در ترکی استانبولی به اینگونه افعال‪،‬‬
‫به سرعت این کار را انجام داده یا خواستار انجام آن توسط شنونده یا مخاطبش است‪ .‬همچنین‬
‫‪:‬نوعی امر و دستور مودبانه نیز هست‪.‬این فعل بدین صورت ساخته میشود‬
‫‪-Fiil + “-I” + ver‬‬
‫یا‬
‫‪-Fiil + “-a/-e” + gel‬‬
‫‪Tahtaya yazdıklarımı hemen defterlerinize yazıverin‬‬
‫نوشتههای روی تخته سیاه را سریعا در دفترهایتان بنویسید‬
‫‪Dün aldığı kitabı bir gecede okuyuverdi‬‬
‫‪.‬میتوانند در زمانهای مختلف صرف شوند »‪ vermek‬و ‪ «gelmek‬مشاهده میکنید که افعال‬
‫میانجی مورد استفاده قرار خواهد »‪ «y‬همچنین در افعالیکه به حرف صدادار میرسند بازهم‬
‫‪:‬گرفت‬
‫‪Çocuk hemen anlayıverdi‬‬
‫بچه سریعا متوجه شد‬
‫‪Şu kitabı bir günde okuyuverdim‬‬
‫این کتاب را در عرض یکروز خواندم‬
‫‪Babandan biraz para isteyiver‬‬
‫)از پدرت مقداری پول درخواست کن(بگیر‬
‫‪Beklemediğimiz bir anda çıkageldi‬‬
‫درست زمانی که انتظارش را نداشتیم پیدایش شد‬
‫‪:‬همچنین برای منفی کردن این حالت دو روش وجود دارد؛ یا فعل اول یا دوم را منفی میکنیم‬
‫‪Kapıyı açıvermedi= açmadı‬‬
‫‪Kapıyı açmayıver= açma‬‬
‫گام بیست و چهارم‬
‫در ترکی استاًثْلی تَ افعالی کَ کٌٌذٍی کار هشخص تاشذ فعل هعلْم یا «اتکي (‪ ّ»)Etken‬تَ‬
‫افعالی کَ فاعل هشخصی ًذارًذ فعل هدِْل یا «ادیلگي(‪»)Edilgen‬هیگْیٌذ‪.‬‬
‫‪Çocuklar kapının camını kırmıĢ‬‬
‫تچَ شیشَی پٌدرٍ را شکستَ است‬
‫‪ Kapının camı kırılmıĢ‬شیشَی پٌدرٍ شکستَ شذٍ است‬
‫در خولَ ًخست‪" ،‬تچَ" فاعل خولَ است(اتکي) ّلی خولَ دّم فاعل ًذارد ّ هشخص ًیست کَ‬
‫پٌدرٍ تْسط چَ کسی یا چیسی شکستَ شذٍ است(ادیلگي)‪.‬‬
‫فعل هدِْل در ترکی استاًثْلی تا افسّدى پسًْذُای «‪ »-n, -Il, - In‬تَ ریشَ فعل هعلْم ساختَ‬
‫هیشْد‪.‬‬
‫ترای اًتخاب پسًْذ تَ صْرت زیر عول هیکٌین‪:‬‬
‫‪ )1‬کلواتی کَ تَ حرّف صذادر ختن هیشًْذ پسًْذ «‪ »-n‬هیگیرًذ‪.‬‬
‫‪ )2‬کلواتی کَ تَ حرف تیصذای «‪ »l‬هیرسٌذ پسًْذ «‪ »-In‬هیگیرًذ‪.‬‬
‫‪ )3‬کلواتی کَ تَ حرّف تیصذای دیگر هیرسٌذ پسًْذ «‪ »Il‬هیگیرًذ‪.‬‬
‫تْخَ کٌیذ کَ هثل ُویشَ‪ ،‬حرف «‪ »I‬در پسًْذُا ًوایٌذٍ چِار حرف «‪ »ı,i,u,ü‬است‪.‬‬
‫‪Asmak → Asılmak‬‬
‫‪silmek → silinmek‬‬
‫تویس کردى> تویس شذى‬
‫‪Vermek → Verilmek‬‬
‫‪Temizlemek → Temizlenmek‬‬
‫پاک کردى > پاک شذى آّیساى کردى> آّیساى شذى‬
‫ًکتَ هِن‪ :‬در افعال «خْردى» ّ «گفتي»‪ ،‬دّ تار پسًْذ هدِْل اضافَ هیشْد‪:‬‬
‫‪Yemek → Yenmek → Yenilmek‬‬
‫‪Demek → Denmek → Denilmek‬‬
‫گام بیست و پنجم) با صرف مثبت و منفی ماضی نقلی و سیوپنجم طی درسهای سی و چهارم‬
‫در ترکی استانبولی آشنا شدیم‪ .‬حال برای صرف سوالی زمان ماضی نقلی از فرمول زیر استفاده‬
‫‪:‬خواهیم کرد‬
‫‪Fiil + -mıĢ /-miĢ /-muĢ /-müĢ + soru eki+ kiĢi eki‬‬
‫پسوند شخصی‪ +‬پسوند ‪ + -mış /-miş /-muş /-müş +‬فعل‬
‫سوالی‬
‫برای اینکه بدانیم از کدام پسوند استفاده کنیم از جدول هماهنگی اصوات کمک میگیریم‪:‬‬
‫پسًْذ سْالی‬
‫?‪Mı‬‬
‫?‪Mi‬‬
‫?‪Mu‬‬
‫?‪Mü‬‬
‫پسًْذ‬
‫‪-mıĢ‬‬
‫‪-miĢ‬‬
‫‪-muĢ‬‬
‫‪-müĢ‬‬
‫آخریي‬
‫‪a, ı‬‬
‫‪e, i‬‬
‫‪o, u‬‬
‫‪ö, ü‬‬
‫هثال‬
‫هعٌی‬
‫‪Soru ve şahıs eki‬‬
‫‪gel-‬‬
‫شخص‬
‫آهذٍام؟‬
‫?‪miyim‬‬
‫‪Gel-miĢ‬‬
‫‪ben‬‬
‫آهذٍای؟‬
‫?‪misin‬‬
‫‪Gel-miĢ‬‬
‫‪sen‬‬
‫آهذٍ است؟‬
‫?‪mi‬‬
‫‪Gel-miĢ‬‬
‫‪o‬‬
‫آهذٍاین؟‬
‫?‪miyiz‬‬
‫‪Gel-miĢ‬‬
‫‪biz‬‬
‫آهذٍایذ؟‬
‫?‪misiniz‬‬
‫‪Gel-miĢ‬‬
‫‪siz‬‬
‫آهذٍاًذ؟‬
‫?‪mi‬‬
‫‪onlar Gel-miĢler‬‬
‫‪--------------------------------------------------------------------------------‬‬‫گام بیست و ششم‬
‫»‪ «da/de/ta/te‬نشانه چهار پسوند »‪ «DA‬توجه کنید که در این فرمول ‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫زمانی که میخواهیم از عبارت «برای هر ‪( Üleştirme Sayı Sıfatları ):‬اعداد توزیعی‬
‫‪.‬نفر‪ »...‬یا «نفری‪ »...‬یا «برای هرکدام‪..‬هرکس‪ »..‬استفاده کنیم‪ ،‬اعداد توزیعی را بهکار میبریم‬
‫برای مثال میگوییم‪« :‬برای هر نفر یک چای بیاورید»‪ :‬این عبارت در ترکی استانبولی با اعداد‬
‫توزیعی ساخته میشود‪ .‬حال با نحوه ساخت این اعداد آشنا میشویم‪:‬‬
‫‪Sayı + (Ş) er/‬‬
‫‪ar‬‬
‫‪+(Ş)er/ar‬عدد‬
‫»‪ «-Ģar‬ثرای اعذادی کَ ثَ حرّف ثیصذا ختن هیضًْذ ّ از پسًْذُبی »‪ «-ar» ّ «-er‬از دّ پسًْذ‬
‫‪.‬ثرای اعذادی کَ ثَ حرف صذادار ختن هیضًْذ‪ ،‬استفبدٍ هیکٌین »‪ّ «-Ģer‬‬
‫‪Bir→birer Altı→altışar‬‬
‫‪Yüz→yüzer‬‬
‫‪İki→ikişer‬‬
‫‪Yedi→yedişer‬‬
‫‪İki yüz→ikişer yüz‬‬
‫‪Üç→üçer‬‬
‫‪Sekiz→sekizer‬‬
‫‪Bin→biner‬‬
‫‪Dört→dörder‬‬
‫‪Dokuz→dokuzar‬‬
‫‪İki bin→ikişer bin‬‬
‫‪Beş→beşer‬‬
‫‪On→onar‬‬
‫‪Milyon→birer milyon‬‬
‫‪ُAvizelerde beşer lamba var:‬ر لْستر پٌحتا الهپ دارد‬
‫‪Tabaklarda üçer elma var:‬در ُر تشقاب‪ ،‬سَتا سیة ُست‬
‫‪Sınıflar yirmişer kişilik:‬کالشُا‪ ،‬تیستًفرٍ ُستٌذ‬
‫ُر داًشآهْز یک دقیقَ صحثت کٌذ ‪Her öğrenci, birer dakika konuşsun:‬‬
‫از ُر ًفر دٍ تا خولَ هیخْاُن !‪Herkesten onar tümce istiyorum‬‬
‫‪Sizden onar lira istiyorum: I want ten liras from each‬‬
‫‪person (you all). That means each person will give 10‬‬
‫‪liras= Person number X 10 liras.‬‬
‫گام بیست و‬
‫هفتم اعداد کسری در ترکی استانبولی‪Kesir sayı sıfatları...‬‬
‫در ترکی استانبولی برای اعداد کسری از عبارت «صفات اعداد کسری» استفاده میشود‪ .‬نحوه‬
‫ساخت آن نیز بسیار ساده و طبق فرمول زیر است‪(:‬از چپ به راست)‬
‫عذد صْرت‪ + DA +‬هخرج عذد‬
‫مخرج ‪ + bölü+‬صورت‬
‫برای مثال‪ ،‬میخواهیم بگوییم‪ :‬دو سوم یعنی ‪3/2‬؛ طبق فرمول میشود‪:‬‬
‫‪ üçte iki‬یا ‪iki bölü üç‬‬
‫حال به مثالهای زیر توجه کنید‪:‬‬
‫‪Yüzde on‬‬
‫‪%10‬‬
‫‪Yüzde beĢ‬‬
‫‪Yüzde yüz‬‬
‫‪Yüzde elli‬‬
‫‪%5‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪%50‬‬
‫‪Üçte bir, bir bölü‬‬
‫‪üç‬‬
‫‪Yarım, bir bölü iki‬‬
‫‪Tam, beĢ bölü beĢ‬‬
‫‪Çeyrek, bir bölü‬‬
‫‪dört‬‬
‫‪1/3‬‬
‫‪1/2‬‬
‫‪5/5‬‬
‫‪1/4‬‬
‫گام بیست و هشتم صرف مثبت حالت امری در ترکی استانبولی‪Emir kipi (...‬‬
‫‪(olumlu‬‬
‫در زبان ترکی استانبولی‪ ،‬حالت امری برخالف فارسی فقط برای ضمایر دوم شخص و سوم شخص‬
‫بهکار میرود و برای ضمایر اول شخص از حالت پیشنهادی‪ -‬که در درس بعد میخوانیم‪ -‬استفاده‬
‫میشود‪.‬‬
‫‪):‬برای ساخت این حالت‪ ،‬از فرمول زیر استفاده میکنیم (چپ به راست‬
‫شناسه ‪ +‬ریشه فعل‬
‫کدامیک از حروف صدادار استفاده میشود بازهم به از »‪ «I‬برای اینکه بدانیم در شناسهها به جای‬
‫جدول هماهنگی اصوات مراجعه خواهیم کرد‪ .‬همچنین در بخش شناسهها که در ذیل مثال در جدول‬
‫» است که با توجه به ظریف یا بم بودن حرف ‪ »a, e‬نشانگر دو حرف «‪A‬عنوان شدهاند‪ ،‬حرف «‬
‫صدادار آخر تعیین میشود‪ .‬همچنین توجه کنید که در دوم شخص جمع‪ ،‬اگر ریشه فعل به حرف‬
‫» میانجی استفاده خواهیم کرد‪Y.‬صدادار ختم شده باشد بازهم از «‬
‫هعٌی‬
‫ضٌبسَ‬
‫‪gel-‬‬
‫ضخص‬
‫‪---‬‬
‫‪-----‬‬
‫‪---------‬‬
‫‪ben‬‬
‫ثیب‬
‫ًذارد‬
‫‪gel‬‬
‫‪sen‬‬
‫ثیبیذ‬
‫‪sIn‬‬
‫‪gelsin‬‬
‫‪o‬‬
‫‪---‬‬
‫‪------‬‬
‫‪----------‬‬
‫‪biz‬‬
‫ثیبییذ‬
‫ثیبیٌذ‬
‫‪InIz‬‬
‫‪sInlAr‬‬
‫‪geliniz‬‬
‫‪gelsinler‬‬
‫‪siz‬‬
‫‪onlar‬‬
‫در صرف فعل‬
‫‪ı‬‬
‫‪i‬‬
‫‪u‬‬
‫‪ü‬‬
‫آخرین حرف صدادار‬
‫‪a-ı‬‬
‫‪e-i‬‬
‫‪o-u‬‬
‫‪Ö-ü‬‬
‫گام بیست و نهم) ُواىطْر کَ در گام قبلی عٌْاى شذ‪ ،‬در زباى ترکی‬
‫استاًبْلی‪ ،‬حالت اهری برخالف فارسی فقط برای ضوایر دّم شخص ّ سْم‬
‫شخص بَکار هیرّد ّ برای ضوایر اّل شخص از حالت پیشٌِادی استفادٍ‬
‫هیشْد‪.‬‬
‫برای ساخت حالت هٌفی اهری‪ ،‬از فرهْل زیر استفادٍ هیکٌین (چپ بَ راست)‪:‬‬
‫شٌاسَ ‪ +me/ma +‬ریشَ فعل‬
‫برای ایيکَ بذاًین در شٌاسَُا بَ جای »‪ «I‬از کذاهیک از حرّف صذادار‬
‫استفادٍ هیشْد بازُن بَ جذّل ُواٌُگی اصْات هراجعَ خْاُین کرد‪.‬‬
‫ُوچٌیي در بخش شٌاسَُا کَ در ریل هثال در جذّل عٌْاى شذٍاًذ‪ ،‬حرف‬
‫«‪ً »A‬شاىگر دّ حرف «‪ »a, e‬است کَ با تْجَ بَ ظریف یا بن بْدى حرف صذادار‬
‫آخر تعییي هیشْد‪ُ .‬وچٌیي تْجَ کٌیذ کَ در دّم شخص جوع‪ ،‬چْى کلوَ بَ‬
‫حرف صذادار «‪ »e‬هیرسذ از «‪ »Y‬هیاًجی استفادٍ خْاُین کرد‪.‬‬
‫معنی‬
‫شناسه‬
‫‪gel-‬‬
‫شخص‬
‫‪---‬‬
‫‪-----‬‬
‫‪---------‬‬
‫‪ben‬‬
‫نیا‬
‫ندارد‬
‫‪gelme‬‬
‫‪sen‬‬
‫نیاید‬
‫‪sIn‬‬
‫‪gelmesin‬‬
‫‪o‬‬
‫‪---‬‬
‫‪------‬‬
‫‪----------‬‬
‫‪biz‬‬
‫نیایید‬
‫نیایند‬
‫‪yInIz‬‬
‫‪sInlAr‬‬
‫در صرف فعل‬
‫‪ı‬‬
‫‪i‬‬
‫‪u‬‬
‫‪ü‬‬
‫‪siz gelmeyiniz‬‬
‫‪onlar gelmesinler‬‬
‫آخرین حرف صدادار‬
‫‪a-ı‬‬
‫‪e-i‬‬
‫‪o-u‬‬
‫‪Ö-ü‬‬
‫‪me → e /i / ö / ü‬‬
‫‪ma → a / ı / o / u‬‬
‫گام‬
‫سی صفتهای پرسشی در ترکی استانبولی‪Soru Sıfatları..‬‬
‫در ترکی استبًجْلی ثَ آىچَ کَ در فبرسی «ضوبیر پرسطی» گفتَ هیضْد‪ً ،‬بم صفبت سْالی یب‬
‫پرسطی اطالق هیضْد ّ ایي صفبت در هْرد هکبى‪ ،‬هْلعیت ّ تعذاد سْال طرح هیکٌٌذ‪.‬‬
‫‪)1‬صفت پرسطی «‪ »kaç‬ثَ هعٌی «چٌذ» است‪:‬‬
‫‪Kaç yaĢındasın? 15 yaĢındayım‬‬
‫‪)2‬صفت پرسطی «‪ »hangi‬ثَ هعٌبی «کذام» است‪:‬‬
‫‪Kırmızı kalem‬‬
‫?‪Hangi kalem daha güzel‬‬
‫‪)3‬صفت پرسطی «‪ »nasıl‬ثَ هعٌبی «چگًَْ‪ ،‬چطْر» است‪:‬‬
‫‪Nasıl bir kağıt istiyorsun? Çizgili kağıt‬‬
‫گام سی و‬
‫یک) صرف منفی زمان آینده در ترکی استانبولی‪Gelecek zaman(Olumsuz(...‬‬
‫درس چهل و پنجم) صرف منفی زمان آینده در ترکی استانبولی طبق فرمول زیر ساخته میشود ‪:‬‬
‫‪Fiil+mayacak/ meyecek+kiĢi eki‬‬
‫پسًْذ ‪+ mayacak/ meyecek +‬ریشَ فعل‬
‫شخص‬
‫‪a / ı / o / u → mayacak‬‬
‫‪e /i / ö / ü‬‬
‫→ ‪meyecek‬‬
‫هثبل‬
‫هعٌی‬
‫شٌاسَ‬
‫‪gel-‬‬
‫شخص‬
‫ًخْاُن آهذ‬
‫‪Im‬‬
‫‪gelmeyeceğim‬‬
‫‪ben‬‬
‫ًخْاُی آهذ‬
‫‪sIn‬‬
‫‪gelmeyeceksin‬‬
‫‪sen‬‬
‫ًخْاُذ آهذ‬
‫‪----‬‬
‫‪gelmeyecek‬‬
‫‪o‬‬
‫ًخْاُین آهذ‬
‫‪Iz‬‬
‫‪gelmeyeceğiz‬‬
‫‪biz‬‬
‫ًخْاُیذ آهذ‬
‫ًخْاٌُذ آهذ‬
‫‪sInIz‬‬
‫‪lAr‬‬
‫‪siz gelmeyeceksiniz‬‬
‫‪onlar‬‬
‫‪gelmeyecekler‬‬
‫ًکتَ ‪ :0‬در اّل شخص هفرد ّ خوع‪ُ ،‬ویشَ ًرم شذى صاهتُا ّخْد دارد یعٌی «‪ »k‬تَ «‪ »ğ‬تثذیل‬
‫هیشْد‪.‬‬
‫ًکتَ ‪ :9‬در دّ فعل «‪(»Yemek‬خْردى) ّ «‪(»Demek‬گفتي)‪ ،‬قاعذٍ تٌگ شذى هصْتُا در‬
‫حالت هٌفی ّخْد ًذارد‪.‬‬
‫‪→Diyeceğim→ Demeyeceğim Deyeceğim‬‬
‫‪→ Yemeyeceğim Yiyecğim → Yeyeceğim‬‬
‫گام سی و‬
‫دوم ‪...(Gelecek Zaman(Soru‬صرف سوالی آینده ساده در ترکی استانبولی )‬
‫‪:‬درش چِل ّ ضطن) حبلت سْالی زهبى آیٌذٍ سبدٍ در ترکی استبًجْلی ثب فرهْل زیر سبختَ هیضْد‬
‫‪Fiil+ (Y)acak/ (Y)ecek + mı/mi +kiĢi eki‬‬
‫پسًْذ ضخصی‪+ (y)acak/ (Y)ecek + mı/mi +‬ریطَ فعل‬
‫حبل ثب هثبل ثَ خْثی ًحٍْ سْالی کردى افعبل ترکی در زهبى آیٌذٍ سبدٍ را فرا هیگیرین‪:‬‬
‫خْاُن آهذ؟‬
‫خْاُی آهذ؟‬
‫‪gel-‬‬
‫شخص‬
‫?‪Gelecek mi-y-im‬‬
‫‪ben‬‬
‫?‪mi-sin‬‬
‫‪Gelecek‬‬
‫‪sen‬‬
mi?
‫خْاُذ آهذ؟‬
mi-y-iz?
‫خْاُین آهذ؟‬
Gelecek mi-siniz?
Gelecekler mi?
‫خْاُیذ آهذ؟‬
‫خْاٌُذ آهذ؟‬
Gelecek
o
biz
siz
onlar
Gelecek
) ‫جدول متضاد کلمات مهم ترکی استانبولی‬...Opposite turkish adjectives ‫سوم‬
‫گام سی و‬
‫ جذّل کْچکی از کلوبت هِن ترکی استبًجْلی ثرای‬،‫دّستبى آهبدٍ ضذٍ کَ ضبهل کلوبت در ایي پست‬
‫ در ایي‬.‫ هتضبد کلوَ در ستْى همبثل آى ًْضتَ ضذٍ ترکی ثب ترجوَ اًگلیسی ّ هتضبد آىُبست‬،‫جذّل‬
‫است‬
açık (open)
≠
kapalı (closed)
ağır (heavy (thing in weight)) ≠
büyük (big) ≠
hafif (light (thing in
weight))
küçük (small)
çabuk (fast) ≠
yavaş (slow)
çalışkan (hardworking) ≠
tembel (lazy)
doğru (correct) ≠
yanlış (wrong)
dolu (full) ≠
boş (empty)
genç (young (man)) ≠
ihtiyar (old (man))
geniş (wide) ≠
dar (narrow)
güçlü (strong) ≠
güçsüz (weak)
güzel (beautiful) ≠
çirkin (ugly)
iyi (good) ≠
kötü (bad)
iyimser (optimist) ≠
kötümser (pessimist)
kolay (easy) ≠
zor (difficult)
mutlu (happy) ≠
mutsuz (unhappy)
sakin (calm, quiet) ≠
sinir (nervous)
sıcak (hot) ≠
soğuk (cold)
şişman (fat (man)) ≠
zayıf (thin (man))
‫)‪pahalı (expensive‬‬
‫≠ )‪ucuz (cheap‬‬
‫)‪kısa (short‬‬
‫≠ )‪uzun (long‬‬
‫))‪eski (old (thing‬‬
‫≠ ))‪yeni (new (thing‬‬
‫)‪yoksul, fakir (poor‬‬
‫≠ )‪zengin (rich‬‬
‫گام سی ّ چِار ‪...(Ġstek kipi(olumlu‬صرف هثثت حالت درخْاستی در ترکی استاًثْلی‬
‫است‪ ،‬اگرچَ ثرای توبهی استبًجْلی کَ تکویلکٌٌذٍ حبلت اهری درّش لجلی درخْاستی در ترکی(‬
‫فمظ ثرای ضوبیر اّل ضخص هفرد ّ جوع ضوبیر فبعلی صرف هیضْد ّلی در ‪ 99‬درصذ هْالع‬
‫‪.‬هْرد استفبدٍ لرار هیگیرد‬
‫ایي ًْع از فعل ُوبًطْر کَ از اسوص پیذاست‪«،‬درخْاست ّ پیطٌِبد» را هیرسبًذ ّ ثَ ُیچّجَ‬
‫جٌجَ اهری ًذارد! یعٌی ًْعی «خْاُص یب سْال» در جولَ درخْاستکٌٌذٍ ّجْد دارد‪ .‬در ثرخی‬
‫هْارد ثَ صْرت هضبرع التساهی فبرسی یعٌی "کَ‪ ".....‬ترجوَ هیضْد‪.‬‬
‫ایي حبلت فعل طجك فرهْل زیر سبختَ هیضْد ‪:‬‬
‫پسًْذ ضخصی ‪+ a/e +‬ریطَ فعل‬
‫‪Fiil +a/e +kiĢi eki‬‬
‫هثبل ّ پسًْذُبی ضخصی حبلت درخْاستی‬
‫شخص‬
‫‪gel-‬‬
‫شٌاسَ‬
‫هعٌی‬
‫‪ben‬‬
‫‪geleyim‬‬
‫‪yım/yim‬‬
‫ثیبین‬
‫‪sen‬‬
‫‪gelesin‬‬
‫‪sın/sin‬‬
‫(کَ) تْ ثیبیی‬
‫‪o‬‬
‫‪gele‬‬
‫‪----‬‬
‫(کَ) اّ ثیبیذ‬
‫‪biz‬‬
‫‪gelelim‬‬
‫‪lım/lim‬‬
‫ثیبیین‬
‫‪siz‬‬
‫‪onlar‬‬
‫‪gelesiniz‬‬
‫‪geleler‬‬
‫‪sınız/siniz‬‬
‫‪lar/ler‬‬
‫(کَ) ضوب ثیبییذ‬
‫(کَ) آىُب ثیبیٌذ‬
‫‪( :bugün babam yanıma gelse‬کبش) پذرم اهرّز ثیبد پیطن‬
‫‪ :Sen gelesin diye bunu yaptım‬ثرای ایيکَ تْ ثیبی ایيکبرّ کردم(یعٌی ثَ ایي اهیذکَ تْ‬
‫ثیبیی‪)...‬‬
‫پایان‬
‫تورهای تفریحی‪،‬مهاجرت به ترکیه و کار ترکیه ثبت شرکت در ترکیه‪ ،‬خرید کاال‪،‬‬
‫خرید ملک در ترکیه‪ ،‬منزل مبله اجاره ای‪ ،‬آموزش زبان انگلیسی و ترکی استانبولی و‬
‫غیره در ترکیه‪ ،‬تدارک مراسم عروسی در کشتی های لوکس و مجلل و پکیج های ماه‬
‫عسل و خدمات ازدواج وکار در ترکیه و ‪...‬افرادی که قصد آمدن به ترکیه را دارند می‬
‫توانند نیازمندیهای خود را در این سایت جستجو نموده و یا با مطرح کردن درخواست‬
‫خود به راحتی آنچه را که مورد نیازشان است از ما دریافت کنند‬
‫‪ISTANBUL TURKIYE‬‬
‫‪http://iranturkiye.ir‬‬
‫‪https://www.facebook.com/iranturkiye.ir‬‬
Download

دانلود کتاب آموزش گام به گام ترکی استانبولی در 34 درس