Laboratorní úloha z předmětu A1M14PO2
Měření U/f řízení na frekvenčním měniči MC1H
Ondřej Zoubek, [email protected]
Zadání:
1) Pomocí přípravku a logického analyzátoru Sigma sledujte průběhy výstupních signálů řídící
desky MC1. Signály jsou řídící povely pro střídač.
2) Změřte spínací frekvenci tranzistorů měniče (frekvenci nosné PWM) a mrtvou dobu spínání
tranzistorů v jedné větvi měniče. Pro některou z poloh potenciometrů VR1 a VR2 změřte
výstupní frekvenci měniče a minimální a maximální dobu otevření jednoho z tranzistorů.
3) Z minimální a maximální doby otevření tranzistoru měniče vypočtěte okamžité efektivní
výstupní napětí měniče na jedné fázi. Napětí přepočtěte na sdružené napětí a porovnejte
aktuální hodnotu U/f měniče se štítkovými údaji motoru Un/fn (pozn.: Un je udávané jako
sdružené napětí).
Předpokládejte, že na diodách usměrňovače a na tranzistorech střídače není žádný úbytek,
proudový odběr je minimální (napětí na ss kondenzátoru je udržováno na konstatní hodnotě).
Napájecí napětí střídače je ~230V.
4) S připojeným motorem pozorujte dynamické chování pohonu při různých nastaveních VR1
a VR2 (měnič smí být zapnut pouze v případě, že oba VR1 i VR2 jsou staženy na cca 25%).
Poznámky:
1) Všechny body zadání, vyjma posledního, se provádí bez přítomnosti síťového napětí a pouze
na řídící desce MC1, bez připojeného střídače MC1H.
2) Potenciometry VR1 a VR2 ovlivňují výstupní frekvenci měniče a parametr U/f.
3) Logický analyzátor Sigma je zapojen následujícím způsobem:
(signály jsou v negativní logice, log. 0 = tranzistor je sepnut, log. 1 = tranzistor není sepnut)
Vstup l.a.
Signál měniče
Input 1
Fáze 1, dolní tranzitor, není sepnut
Input 2
Fáze 1, horní tranzitor, není sepnut
Input 3
Fáze 2, dolní tranzitor, není sepnut
Input 4
Fáze 2, horní tranzitor, není sepnut
Input 5
Fáze 3, dolní tranzitor, není sepnut
Input 6
Fáze 3, horní tranzitor, není sepnut
t
t
4) Okamžité výstupní napětí měniče je (vlastnost PWM modulace) U =U DC⋅ on , kde on je
t
t
aktuální střída a UDC je napětí na kondenzátoru (pří napájení ze 230V síťě a zanedbání úbytků je
cca 324V).
U −U min  2
5) Výstupní efektivní napětí jedné fáze střídače lze spočítat jako U f = max
.
⋅
2
2
Sdružené napětí je pak  3 krát větší.
6) Není dovoleno zapínat zapojení bez předchozí kontroly učitelem.
7) V žádném případě není dovoleno odpojovat měnič MC1H od řídící desky, pokud je libovolná
deska pod napětím. V okamžiku zapnutí musí být potenciometry VR1 a VR2 staženy na 25%.
8) Měnič se v případě přetížení (např. prudké změny některého z potenciometrů VR1 a VR2)
automaticky vypne a rozsvítí červenou chybovou LED. V tomto případě je třeba provést reset
řídící desky, případně změnit polohu potenciometrů pro rozběh.
Výstupní průběhy měniče:
Schéma zapojení měniče MC1H:
Literatura:
1) Microchip, MC1H – Dokumentace měniče
ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/70096A.pdf
2) Microchip, MC1 - Dokumentace řídící desky
ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/70098A.pdf
3) Microchip, AN984 – Použitý program http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/AC
%20Induction%20Motor%2000984a.pdf
Download

Laboratorní úloha z předmětu A1M14PO2 Měření U/f řízení na