VĚTRACÍ A REKUPERAČNÍ
JEDNOTKY
Větrací jednotky
MARTA Health
str. 40
ALFA EASY Vent
str. 43
ALFA Vent
str. 53
Rekuperační jednotky
ISIS Recover
str. 69
www.multivac.cz | www.multivac.sk
RKE, RKE/BP
str. 73
AVENTIS Recover
str. 80
Větrací jednotky
Malé větrací jednotky
MARTA Health
Charakteristika
Rozměry
Jednotka nasává čerstvý vzduch
z venkovního prostředí a cirkulační
vzduch z větrané místnosti. Množství
cirkulačního vzduchu lze nastavit v rozsahu
0 až 100 %. Dále se vzduch ohřívá a filtruje.
Dvoustupňová filtrace zajišťuje nejen záchyt
částic rozptýlených ve vzduchu, ale také
částečný záchyt pachů. Upravený vzduch pak
jednotka vyfukuje do místnosti.
Větrací jednotka MARTA je kompaktní
jednotka s plastovým designovým krytem
a skříní z ocelového plechu. V zadní části
jednotky je sací otvor čerstvého vzduchu
a ve spodní části mřížka sání cirkulačního
vzduchu. Poměr směšování lze řídit pomocí
mechanické směšovací klapky. Jednotka
je vybavena radiálním ventilátorem
s přímým pohonem, elektrickým ohřívačem,
uhlíkovým filtrem a skládaným filtrem
F9 a dále třístupňovou regulací průtoku
a regulací teploty. Vzduch je z jednotky
distribuován přímo do větrané místnosti
přes výfukové mřížky.
Pro správnou funkci jednotky již není
třeba připojovat žádné další příslušenství.
Jednotka je vybavena i síťovým kabelem
s vidlicí. Otvor na fasádě je vhodné
z estetických a bezpečnostních důvodů
zakrýt mřížkou. Záruka 36 měsíců.
Technické parametry jednotky MARTA
Použití
Větrací jednotka MARTA je vzhledem ke
svému vzduchovému výkonu a konstrukci
určena pro lokální větrání jednotlivých
místností, a to jak bytového, tak
administrativního typu, za účelem zlepšení
kvality vzduchu s minimálními provozními
a investičními náklady.
Podmínky provozu
40
J-RM-A
Napájení
[V / Hz]
230 / 50
Příkon Příkon Celkový El.
vent.** topení proud krytí
[W]
[W]
[A]
[IP]
9 / 13 / 40
800
3,7
20
Hluk*
[dB(A)]
22,3 / 33 / 36,9
Hmotnost
Otáčky
Průtok
vent. vzduchu**
3
[kg]
[1 / min]
[m / h]
1450
40 / 80 / 120
5,8
* Hodnota akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
** 3 stupně regulace ventilátoru .
Instalace a montáž
Jednotka se instaluje na stěnu ve svislé poloze,
plastovým krytem s ovladači směrem do
místnosti. Jakákoliv jiná poloha je zakázaná!
Jednotka je určena k instalaci do větrané místnosti
na obvodovou zeď, přes kterou otvorem nasává
čerstvý vzduch do místnosti. Jiná instalace není
doporučena.
Před montáží jednotky je třeba v obvodové stěně
vytvořit otvor pro sání čerstvého vzduchu.
Do otvoru je možné buď vsadit potrubí s vnitřním
průměrem 125 mm, a nebo pouze zednicky upravit
otvor tak, aby měl průměr 125 mm.
V případě, že se na sací otvor jednotky nepřipojuje
potrubí a nebo by bylo možné tímto potrubím
dosáhnout až do sacího otvoru jednotky, je třeba
ho vybavit pevnou mříží pro zabránění dotyku
s rotujícími částmi ventilátorů, topných tyčí ohřívače
atd.
Vzdálenost mezi sacím hrdlem jednotky a nasávacím
otvorem na fasádě nesmí být větší než 1 m! Jinak
může dojít ke snížení výkonu jednotky nebo dokonce
k jejímu poškození.
Jednotka musí být instalována tak, aby mohla
volně nasávat vzduch z místnosti a také ho volně
vyfukovat. Dodržujte minimální doporučené
odstupové vzdálenosti.
Jednotka musí být instalována tak, aby k ní byl
dostatečný přístup v případě údržby, servisu nebo
její demontáže.
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
• Jednotka musí být provozována ve vnitřních
krytých a suchých prostorách s okolní
teplotou od 0 °C do +50 °C.
• Dopravovaný vzduch by měl mít teplotu v rozmezí –20 °C až +40 °C a relativní vlhkost do 90 %.
• Jednotka není určena pro dopravu vzduchu
s obsahem hořlavých nebo výbušných směsí,
výparů chemikálií, hrubého prachu, sazí,
mastnot, jedů, choroboplodných zárodků atd.
• Elektrické krytí namontované jednotky je IP20
(ochrana proti tělesům větším jak 12,5 mm,
nechráněno proti vodě!).
• Jednotka nesmí být umístěna v koupelně.
Typ
Větrací jednotky
Malé větrací jednotky
MARTA Health
Typ filtru
Částice, které filtr
zachytává
Poznámka
S aktivním uhlím
výfukových plynů
průmyslových exhalací (SO2, NOX)
výparů z organických látek
styrenů
acetátů
technického benzinu
nafty
kyselých plynů
mastnot
formaldehydu
čpavku
Tyto látky uhlíkový filtr zachycuje
z větší části a nikoli zcela beze zbytku.
Schopnost zachycovat exhalace časem
používání slábne, a proto je třeba
k dosažení stálé funkce filtr pravidelně
měnit.
Skládaný třídy F9
Ovládání
popílek
prach
pyl
výtrusy (alergeny)
bakterie
saze
tabákový kouř

Tím se výrazně snižuje prašnost
v místnostech a zlepšuje pohoda
prostředí. Toto má obzvlášť velký přínos
pro osoby s respiračními problémy
a osoby s alergiemi.
Nastavení teploty vyfukovaného vzduchu
Teplota vyfukovaného vzduchu se nastavuje
ovladačem na levé straně jednotky přibližně
v rozsahu od +5 °C do +40 °C (nelze dosáhnout
teploty nižší než je teplota vzduchu
nasávaného do jednotky) .
Graf tlakové ztráty není nutné uvádět, protože k jednotce se smí připojit pouze potrubí, jehož tlaková ztráta neovlivní výkon jednotky (potrubí
o průměru 125 mm s délkou do 1000 mm).
Základní odstupové vzdálenosti
Vzduchovod

Nastavení vzduchového výkonu
Vzduchový výkon jednotky (otáčky
ventilátoru) se volí pomocí přepínače na
pravé straně pláště jednotky .
OFF
vypnuto
nízký vzduchový výkon
– používá se zejména
v nočních hodinách a v době
nízkého zatížení v místnosti
střední vzduchový výkon
– používá se zejména
v denních hodinách a v době
běžného provozu v místnosti
Jednotka se připevňuje na zeď pomocí vrutů a hmoždinek.
Do vzdálenosti 100 mm od pláště jednotky a 500 mm od vstupního hrdla jednotky nebo potrubí se nesmí
nacházet žádné hmoty hořlavosti B, C1, C2 a C3 dle ČSN 730823.
Jakékoliv spoje vzduchovodů s jednotkou je nutné utěsnit těsnicím tmelem nebo páskou. Jednotka je
vybavena kabelem s vidlicí pro zapojení do zásuvky s napětím 230 V / 50 Hz.
Hi
maximální vzduchový výkon
– používá se v době
vysokého zatížení místnosti,
například při oslavě atd.
Práva na změny vyhrazena.
Příklad objednání
Větrací jednotka MARTA s tříotáčkovým
regulátorem ventilátoru, plynulým
ovládáním elektrického ohřívače, směšovací
klapkou, sacím potrubím čerstvého vzduchu
a sadou náhradních filtrů.
stěna
www.multivac.cz | www.multivac.sk
stěna
strop
J–RM-A
SV125/1
F-JR
1 ks
1 ks
1 ks
41
Větrací jednotky
Malé větrací jednotky
MARTA Health
Elektroschémata
Vzhledem k tomu, že je jednotka již
vybavena síťovým kabelem s vidlicí, není
nutné cokoliv do jednotky připojovat.
Jakákoliv změna nebo zásah do vnitřního
zapojení jednotky nejsou povoleny a vedou
ke ztrátě záruky!
Příslušenství
SEMIVAC SV – ohebné hliníkové potrubí
•Ohebné potrubí Semivac doporučujeme použít
jako sací potrubí čerstvého vzduchu. Toto potrubí
nesmí být delší než jeden metr a na jeho konci
na fasádě doporučujeme osadit krycí mřížku
(z bezpečnostních a estetických důvodů).
F-JR – náhradní filtr
•Náhradní filtr vzduchu. Pouze s tímto originálním
filtrem může jednotka dosahovat deklarované
parametry a délku životnosti.
MP5904-S/K – plastová mřížka se síťkou
Doprava a skladování
Jednotka musí být dopravována
a skladována v originálním balení (kartónová
krabice) až do chvíle instalace. Balení chrání
jednotku během přepravy proti poškození
a zašpinění.
Při dopravě a manipulaci je nutno zabránit
mechanickému poškození výrobku např.
pádem, extrémními otřesy nebo vibracemi.
Jednotka musí být skladována ve vnitřním
suchém prostředí s teplotou od –5 °C do
+40 °C. Na poškození vzniklá v důsledku
nesprávné přepravy nebo uskladnění se
nevztahuje záruka.
Během přepravy nebo skladování je
dovoleno jednotky v originálním balení
stohovat do maximálního počtu 11 kusů.
Příklad značení
J-RM-A
malá přívodní
jednotka s filtrací
a ohřevem
SEMIVAC
hliníkové flexopotrubí
F-JR
náhradní filtr
MP5904-S / K
plastová větrací
mřížka se síťkou
Nastavení poměru směšování
Poměr cirkulačního a čerstvého vzduchu se
nastavuje pomocí páčky na pravém boku
jednotky.
Pokud chcete využít jednotku k filtraci vzduchu
v místnosti a nebo k dohřevu vzduchu v místnosti,
přívod čerstvého vzduchu se uzavře a jednotkou
proudí pouze cirkulační vzduch.
Pokud je přiváděný vzduch do místnosti příliš
studený a nechcete pro ohřev používat elektrický
ohřívač, využívá se směšování čerstvého
a cirkulačního vzduchu.
Standardně se přivádí do místnosti pouze čerstvý
vzduch, přívod cirkulačního vzduchu je uzavřen.
Reference
Práva na změny vyhrazena.
42
Katalog produktů 2011 / 2012
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA EASY Vent
Rozměry
Charakteristika
• Vzduchový výkon 500 až 4400 m3 / h
• Vodní ohřívač, elektrický drátkový ohřívač
• Integrovaná regulace s dálkovým ovládáním
• Kompaktní provedení
• Záruka 36 měsíců
Větrací jednotka ALFA EASY je
vzduchotechnické zařízení, které přivádí vzduch
z venkovního prostředí, filtruje ho a ohřívá.
Jednotka není určena pro horkovzdušné
vytápění.
Větrací jednotka ALFA EASY je vhodná zejména
pro větrání kanceláří, menších obchodů,
kaváren, restaurací, sportovních center a dalších
prostor.
Jednotka je určena pro provoz ve vnitřním
suchém prostředí s okolní teplotou v rozmezí
od +5 °C do +35 °C, relativní vlhkostí do 80 %,
pro dopravu vzduchu bez hrubého prachu,
mastnot, výparů chemikálií a dalších znečištění
s teplotou v rozmezí od –30 °C do +40 °C
a relativní vlhkostí nasávaného vzduchu
do 90 %. Jednotka namontovaná v potrubí
má jako celek elektrické krytí IP20. Návrh
větrací jednotky musí vždy řešit projektant
vzduchotechniky.
ALFA
05
10
20
30
Typ
ES
VS
ES
VS
ES
VS
ES
VS
Rozměry [mm]
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
469
318
816
232
325
225
32
662
607
214
304
519
393 1086 262
425
275
32
932
657
334
374
619
468 1165 298
525
325
32
1011 757
334
374
719
543 1241 356
625
425
32
1087 857
334
374
L
M
N
–
150
–
225
–
300
–
375
–
40
–
40
–
50
–
50
–
82
–
82
–
82
–
82
O
P
Q
R
S
Z
100
300
200
77
384
3/4”
107
400
250
77
520
3/4”
97
500
300
77
544
1”
105
600
400
77
576
1”
Hmotnost
[kg]
24
25
36
37
48
52
65
72
* Hmotnost jednotky bez vody ve výměníku.
Práva na změny vyhrazena.
Základní technické parametry jednotek
ALFA
Fáze
[počet]
Napětí
[V]
Frekvence
[Hz]
Příkon
[kW]
Proud
[A]
Otáčky
[1 / min]
Max. pracovní teplota
[°C]
05ES
05VS
10ES
10VS
20ES
20VS
30ES
30VS
3
1
3
1
3
1
3
3
400
230
400
230
400
230
400
400
50
50
50
50
50
50
50
50
7,75
0,25
15,33
0,33
23,50
0,95
40,67
1,67
11,9
1,1
23,0
1,5
37,0
4,5
58,5
2,5
2300
2300
2250
2250
1300
1300
1400
1400
40
40
40
40
40
40
40
40
www.multivac.cz | www.multivac.sk
43
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA EASY Vent
Skříň
Graf rychlého předběžného výběru
Skříň jednotky je vyrobena ze sendvičových
panelů bez povrchové úpravy (pozinkovaný
plech – minerální vata tloušťky 40 mm –
pozinkovaný plech).
Regulace
Regulace umožňuje řízení vzduchového
výkonu jednotky ve dvou stupních,
plynulé řízení elektrického ohřevu vzduchu
(u elektrického ohřívače), řízení třícestného
ventilu ON / OFF (u vodního ohřívače)
a indikaci poruchových stavů.
Obsah balení
Jednotka ALFA s ohřevem obsahuje:
•na straně sání a výfuku čtyřhranné připojení
•kapsový filtr F5
•elektrický (drátkový ohřev) / vodní ohřev
s protimrazovou ochranou
•ventilátor
•provozní a bezpečnostní termostat
•ovládací panel
•propojovací kabel ALFA EASY – ovládací
panel (délka 5 m)
Jednotka ALFA bez ohřevu obsahuje:
•na straně sání a výfuku čtyřhranné připojení
• kapsový filtr F5
• ventilátor
• provozní a bezpečnostní termostat
• propojovací kabel Master / Slave, 5 m
Instalace a montáž
• Jednotka je určena pro instalaci ve vodorovné poloze,
servisními kryty směrem vzhůru a dolů. Jiná poloha
instalace není možná. Pro přístup do jednotky je
možné zvolit horní nebo dolní servisní kryt.
• Jednotka musí být instalována tak, aby k ní byl
dostatečný přístup v případě údržby, servisu nebo
její demontáže. Zejména se jedná o přístup alespoň
k jednomu servisnímu víku a přístup ke skříni regulace.
• Jednotka se připevňuje pomocí závěsných držáků na
obou bocích jednotky.
• Pro připevnění k nosné konstrukci se obvykle používají
závitové tyče s maticemi.
• Jednotka musí být upevněna tak, aby nemohlo dojít
k jejímu pádu.
• Do vzdálenosti 100 mm od pláště jednotky a 500 mm
od vstupního hrdla jednotky nebo potrubí se nesmí
nacházet žádné hořlavé hmoty.
Nezbytné servisní místo u jednotky
L [mm]
05
500
10
550
20
650
30
750
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
44
ALFA
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA EASY Vent
Ovládání
Příklady zapojení
Všechny typy jednotek jsou vybaveny regulátorem. Součástí dodávky je 5 m
komunikační kabel. Kanálové čidlo teploty je integrované přímo ve větrací
jednotce.
Příklady zapojení jednotek a příslušenství
nutného pro správnou funkci
ALFA-E...ES
•K zapojení větrací jednotky není třeba žádné
příslušenství.
Symbol
Popis funkce
Zapnutí / vypnutí větrací jednotky
Ano
Manuální regulace otáček ventilátoru – 2 stupně
Ano
Plynulá regulace výkonu elektrického ohřívače
Ano
Ochrana elektrického ohřívače proti přehřátí
Ano
Dochlazení elektrického ohřívače
Ano
Řízení třícestného ventilu vodního ohřívače
Ano
Protimrazová ochrana
Ano
Ovládání uzavírací klapky
Ano
Indikace zanesení filtru
Ano
Diagnostika poruch a jejich hlášení
Ano
Parametry ventilátorů
[počet]
[V]
[Hz]
[W]
Proud
1. st.
[A]
[1 / min]
Max. pracovní
teplota
[°C]
05
1
230
50
250
0,8
1,1
2300
40
10
1
230
50
330
1,2
1,5
2250
40
20
1
230
50
950
4,5
4,5
1300
40
30
3
400
50
1670
2,5
2,5
1400
40
ALFA
Fáze
Napětí Frekvence Příkon
Proud
2. st.
[A]
Otáčky
Práva na změny vyhrazena.
Průtok
vzduchu
[m3 / h]
Zvýšení teploty
vzduchu o ∆t
[°C]
Příkon
Proud
Fáze
Napětí
[kW]
[A]
[počet]
[V]
05ES
500
45
7,5
10,8
3
400
10ES
1000
45
15,0
21,8
3
400
20ES
2000
34
22,5
32,5
3
400
30ES
3000
39
39,0
56,0
3
400
www.multivac.cz | www.multivac.sk
•K zapojení větrací jednotky lze připojit
uzavíratelnou klapku se servopohonem.
ALFA-E...VS
•K jednotce je nutné připojit třícestný ventil
ZV-3, nutný pro řízení výkonu výměníku
a těsnou klapku se servopohonem pro
zajištění protimrazové ochrany výměníku.
ALFA-E...VS,ES - ALFA-E...SS
Parametry elektrického ohřívače typ ES
ALFA
ALFA-E...ES
•Odvodní větrací jednotka (ALFA-E...SS) se
připojí k jednotce přívodní. Obě jednotky
jsou řízeny jedním ovladačem ve stejném
režimu.
•Klapka na odvodní jednotku je doporučena
z důvodu zabránění volného proudění
vzduchu přes vypnutou jednotku.
45
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA EASY Vent
Parametry vodních výměníků typu VS
Teplovodní výměníky typ VS jsou určeny pro
maximální provozní teplotu vody +100 °C
a maximální provozní tlak 1,6 MPa.
Tabulka teplotního spádu 80 / 60 °C
ALFA
Objemový
Teplota
Tepelný Objemový Tlaková Teplota Tepelný Objemový Tlaková Teplota Tepelný Objemový Tlaková
průtok
vzduchu za výkon
průtok
ztráta vzduchu za výkon
průtok
ztráta vzduchu za výkon
průtok
ztráta
vzduchu výměníkem
vody
vody výměníkem
vody
vody výměníkem
vody
vody
[m3 / h]
[°C]
[kW]
[l / s]
[kPa]
[°C]
–40
[kW]
[l / s]
[kPa]
[°C]
[kW]
–30
[l / s]
[kPa]
–20
05VS
500
21,70
10,36
0,13
9,82
25,80
9,38
0,11
8,15
30,00
8,40
0,10
6,68
10VS
1000
14,70
18,40
0,23
8,05
19,50
16,63
0,20
6,68
24,20
14,85
0,18
5,40
20VS
2000
8,40
32,55
0,40
5,70
13,60
29,32
0,36
4,71
18,90
26,11
0,32
3,83
30VS
3000
8,60
49,00
0,60
8,25
13,90
44,22
0,54
6,87
19,20
39,47
0,48
5,60
05VS
500
34,20
7,42
0,09
5,40
38,30
6,44
0,08
4,12
42,50
5,46
0,07
3,04
10VS
1000
28,90
13,08
0,16
4,22
33,60
11,30
0,14
3,24
38,30
9,52
0,12
2,36
20VS
2000
24,10
22,89
0,28
2,95
29,30
19,68
0,24
2,26
34,50
16,48
0,20
3,04
30VS
3000
24,40
34,69
0,42
6,19
29,70
29,94
0,37
4,62
35,00
25,18
0,31
3,34
–10
0
10
Uvedené hodnoty vodních výměníků jsou s přesností ± 15 %. Pro výpočet parametrů výměníku při odlišných podmínkách použijte návrhový program na www.multivac.cz / www.multivac.sk.
Práva na změny vyhrazena.
46
Katalog produktů 2011 / 2012
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA EASY Vent
Jednotka s elektrickým ohřívačem a filtrem
ALFA-E-05ES
– výkonová charakteristika
ALFA-E...ES – jednotka se standardním
elektrickým ohřívačem a filtrem
Hlukové údaje
Frekvenční pásmo
akustický výkon
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LWA [dB]
sání
[dB]
54,2
62,6
61,5
57,6
53,7
52,9
53,3
46,8
66,8
výfuk
[dB]
62,9
69,2
67,6
69,2
69,2
72,5
72,6
68,6
78,6
do okolí
[dB]
44,8
52,8
55,7
54,3
54,3
53,4
49,6
44,2
61,6
LpA [dB]
akustický tlak*
do okolí
[dB(A)]
23,6
31,6
34,5
32,5
33,1
32,1
28,4
23,0
40,4
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
ALFA-E-10ES
– výkonová charakteristika
ALFA-E...ES – jednotka se standardním
elektrickým ohřívačem a filtrem
Hlukové údaje
Práva na změny vyhrazena.
Frekvenční pásmo
akustický výkon
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LWA [dB]
sání
[dB]
46,8
59,2
60,4
61,4
53,3
53,6
54,9
47,6
66,5
výfuk
[dB]
54,4
64,3
67,0
66,0
64,3
71,3
72,2
68,4
77,2
do okolí
[dB]
39,7
55,3
55,9
55,4
53,4
54,1
50,7
49,6
62,5
do okolí
[dB(A)]
18,3
33,9
34,5
33,9
32,0
32,7
29,3
28,2
LpA [dB]
akustický tlak*
41,1
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
47
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA EASY Vent
ALFA-E-20ES
– výkonová charakteristika
– jednotka se standardním elektrickým ohřívačem a filtrem
Hlukové údaje
Frekvenční pásmo
akustický výkon
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LWA [dB]
sání
[dB]
58,3
62,9
60,1
52,3
51,7
52,5
50,3
44,4
66,4
výfuk
[dB]
60,2
66,9
64,9
64,2
70,7
73,8
75,8
72,9
80,2
do okolí
[dB]
45,7
53,6
56,6
54,6
55,2
54,2
50,5
45,0
62,4
LpA [dB]
akustický tlak*
do okolí
[dB(A)]
24,2
32,1
35,0
33,0
33,6
32,6
28,9
23,5
40,9
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LWA [dB]
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
ALFA-E-30ES
– výkonová charakteristika
– jednotka se standardním elektrickým ohřívačem a filtrem
Hlukové údaje
Frekvenční pásmo
sání
[dB]
62,9
69,6
63,4
59,2
61,7
61,8
59,6
53,9
72,6
výfuk
[dB]
67,6
72,1
69,7
71,1
78,4
80,4
80,7
79,0
86,3
do okolí
[dB]
56,6
62,3
62,7
62,7
66,4
64,2
62,0
69,0
73,5
LpA [dB]
akustický tlak*
do okolí
[dB(A)]
34,9
40,6
41,0
41,0
44,7
42,5
40,3
47,3
51,8
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
48
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
akustický výkon
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA EASY Vent
Jednotka s vodním ohřívačem a filtrem
ALFA-E-05VS
– výkonová charakteristika
– jednotka s dvouřadým vodním
ohřívačem a filtrem
Hlukové údaje
Frekvenční pásmo
akustický výkon
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LWA [dB]
sání
[dB]
54,0
62,3
61,7
59,9
55,3
56,6
56,6
47,8
67,6
výfuk
[dB]
61,5
69,0
67,1
65,1
71,8
75,5
72,9
69,8
79,9
do okolí
[dB]
44,8
52,8
55,7
53,7
54,3
53,4
49,6
44,2
61,6
LpA [dB]
akustický tlak*
do okolí
[dB(A)]
23,6
31,6
34,5
32,5
33,1
32,1
28,4
23,0
40,4
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
ALFA-E-10VS
– výkonová charakteristika
– jednotka s dvouřadým vodním
ohřívačem a filtrem
Hlukové údaje
Práva na změny vyhrazena.
Frekvenční pásmo
akustický výkon
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LWA [dB]
sání
[dB]
46,9
58,4
61,4
61,4
54,5
55,2
55,6
47,6
67,0
výfuk
[dB]
55,6
63,7
67,0
66,6
64,7
71,4
72,6
68,1
77,3
do okolí
[dB]
39,7
55,3
55,9
55,4
53,4
54,1
50,7
49,6
62,5
LpA [dB]
akustický tlak*
do okolí
[dB(A)]
18,3
33,9
34,5
33,9
32,0
32,7
29,3
28,2
41,1
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
49
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA EASY Vent
ALFA-E-20VS
– výkonová charakteristika
– jednotka s dvouřadým vodním
ohřívačem a filtrem
Hlukové údaje
Frekvenční pásmo
akustický výkon
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LWA [dB]
sání
[dB]
56,1
61,8
59,9
52,7
50,6
50,5
49,1
42,1
65,4
výfuk
[dB]
64,9
71,4
66,8
65,4
70,8
73,7
75,3
72,0
80,5
do okolí
[dB]
45,7
53,6
56,6
54,6
55,2
54,2
50,5
45,0
62,4
LpA [dB]
akustický tlak*
do okolí
[dB(A)]
24,2
32,1
35,0
33,0
33,6
32,6
28,9
23,5
40,9
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LWA [dB]
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
ALFA-E-30VS
– výkonová charakteristika
– jednotka s dvouřadým vodním
ohřívačem a filtrem
Hlukové údaje
Frekvenční pásmo
sání
[dB]
64,2
70,1
63,6
58,1
60,4
59,1
57,2
51,4
72,7
výfuk
[dB]
63,5
70,5
69,2
70,7
79,9
80,2
81,1
80,1
86,7
do okolí
[dB]
56,6
62,3
62,7
62,7
66,4
64,2
62,0
69,0
73,5
LpA [dB]
akustický tlak*
do okolí
[dB(A)]
34,9
40,6
41,0
41,0
44,7
42,5
40,3
47,3
51,8
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
50
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
akustický výkon
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA EASY Vent
Povinné příslušenství
Toto příslušenství je nutné objednat, jinak nebude jednotka ALFA EASY funkční.
ZV-3 – třícestný ventil – pouze pro jednotky s vodním výměníkem (VS)
•Třícestný ventil je nezbytný pro řízení výkonu vodního ohřívače jednotky, jiný typ regulace
není možný. Třícestný ventil lze použít pro teplotu topného média do 110 °C. Závit G3/4“.
Volitelné příslušenství
VCK-KABEL – propojovací kabel
Komunikační kabel pro připojení dálkových
ovladačů k regulátorům a pro propojení
regulátoru Master a Slave. Standardně je dodáván
se všemi typy jednotek v délce 5 m, nestandardní
délky je možné objednat dle níže uvedeného klíče.
VCK-KABEL-05
MLKR – univerzální čtyřhranná uzavírací
klapka s ručním ovládáním nebo s přípravou
pro ovládání servopohonem
Doporučené kombinace MLKR
možné délky kabelu
(3, 5, 10, 15, 20, 30 a 40 m)
označení komunikačního
kabelu
TD-04-230-1 – servopohon
•Nutný pro ovládání uzavírací klapky. Servopohon
se instaluje na uzavírací klapku.
ALFA
Typ klapky
05
MLKR-300 × 200
10
MLKR-400 × 250
20
MLKR-500 × 300
30
MLKR-600 × 400
VCK-KABEL
TD-04-230-1
TDF-08-230
OH-01-1/1-500
propojovací kabel
servopohon
s havarijní funkcí
servopohon
ohebná připojovací
hadice
SPT-GLX – kruhový tlumič hluku
TDF-08-230 – servopohon s havarijní funkcí
(vratnou pružinou)
•Nutný pro ovládání uzavírací klapky v případě
použití vodního ohřívače. Servopohon se
instaluje na těsnou uzavírací klapku, vratná
pružina zajistí uzavření klapky v případě, že dojde
k výpadku elektrické energie.
Doporučené kombinace SPT-GLX
OH-01-1/1-500 – ohebná připojovací hadice
ALFA-PR – přechod ze čtyřhranného sacího
hrdla jednotky na kruhové potrubí
ALFA
Typ tlumiče
05
SPT-GLX-200-1,0
10
SPT-GLX-250-1,0
20
SPT-GLX-315-1,0
30
SPT-GLX-400-1,0
ALFA-PR
přechod ze čtyřhranného sacího hrdla jednotky
na kruhové potrubí
ZTZ-M8/1,0 – závitová tyč
•Jednotka se zavěšuje pomocí čtyř závitových tyčí.
Doporučené kombinace ALFA-PR
Rozměry [mm]
ALFA
Typ
přechodu
X
Y
D
L
M
05
10
20
30
ALFA-PR-05
ALFA-PR-10
ALFA-PR-20
ALFA-PR-30
300
400
500
600
200
250
300
400
200
250
315
400
180
220
250
300
50
50
70
70
ZTZ-M8/1,0 – závitová tyč
•Závit M8, délka 1 m, vhodná pro všechny typy
jednotek ALFA.
ALFA-F5K
MLKR
SPT-GLX
ZTZ-M8/1,0
náhradní kapsové
filtry třídy F5
univerzální čtyřhranná
uzavírací klapka
ALFA-F5K – náhradní kapsové filtry třídy F5
Práva na změny vyhrazena.
ALFA-F5K-05
05 – velikost 05
10 – velikost 10
20 – velikost 20
30 – velikost 30
kruhový tlumič hluku
závitová tyč
F5K – kapsový filtr F5
www.multivac.cz | www.multivac.sk
51
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA EASY Vent
Příklad značení
ALFA-E-10 ES-K P
P – pravá obslužná
strana (na poptání)
L – levá obslužná strana
Schéma zapojení
Regulace jednotky s ventilátorem je napájena samostatně jedním kabelem. Počet napájecích kabelů
závisí na velikosti jednotky. Veškeré napájecí kabely musí být zapojeny do hlavního vypínače, který
umožní bezpečné vypnutí celé větrací jednotky. Tento vypínač není součástí dodávky větrací jednotky.
Doporučené minimální dimenzování vodičů hlavního přívodu elektrické energie je uvedeno v návodu.
K – kapsový filtr třídy F5
ES – elektrický ohřívač –
standardní
VS – vodní ohřívač
2-řadý max. 100 °C
SS – bez ohřevu (pouze
odvodní jednotka
bez ovladače, řízena
přívodní jednotkou
s ohřevem)
05 – jmenovitý průtok
vzduchu 500 m3 / h
10 – jmenovitý průtok
vzduchu 1000 m3 / h
20 – jmenovitý průtok
vzduchu 2000 m3 / h
30 – jmenovitý průtok
vzduchu 3000 m3 / h
ALFA-E – větrací
jednotka ALFA EASY
Vent
P – pravá obslužná strana
L – levá obslužná strana
52
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
Veškerá schémata zapojení uvedená v technickém katalogu jsou pouze informativní. Při montáži výrobku se řiďte
výhradně štítkovými hodnotami, pokyny a schématy umístěnými přímo na výrobku nebo přiloženými k výrobku.
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA Vent
Rozměry
Charakteristika
• Vzduchový výkon 500 až 6000 m3 / h
• Elektrický nebo vodní ohřívač
• Integrovaná regulace s dálkovým
ovládáním
• Kompaktní provedení
• Integrovaný tlumič hluku
• Záruka 36 měsíců
Přívodní větrací jednotka ALFA je
vzduchotechnické zařízení, které přivádí
vzduch z venkovního prostředí, filtruje
ho a ohřívá. Jednotka není určena pro
horkovzdušné vytápění.
Větrací jednotka ALFA je vhodná zejména
pro větrání kanceláří, menších obchodů,
kaváren, restaurací, sportovních center
a dalších prostor.
Jednotka je určena pro provoz ve vnitřním
suchém prostředí s okolní teplotou v rozmezí
od +5 °C do +35 °C, relativní vlhkostí do
80 %, pro dopravu vzduchu bez hrubého
prachu, mastnot, výparů chemikálií a dalších
znečištění s teplotou v rozmezí od –30 °C
do +40 °C a relativní vlhkostí nasávaného
vzduchu do 90 %. Jednotka namontovaná
v potrubí má jako celek elektrické krytí
IP20. Návrh větrací jednotky musí vždy řešit
projektant vzduchotechniky.
Obsah balení
Jednotka ALFA bez ohřevu obsahuje:
•na straně sání čtyřhranné připojení
•na straně výfuku těsné kruhové připojení
•filtr G4, tloušťka 100 mm
•ventilátor
•provozní a bezpečnostní termostat
propojovací kabel Master / Slave, 5 m
ALFA
05
10
Práva na změny vyhrazena.
20
30
50
Typ
SS
ES, VS
SS
ES, VS
SS
ES, VS
SS
ES, VS
SS
ES, VS
Jednotka ALFA s ohřevem obsahuje:
•na straně sání čtyřhranné připojení
•na straně výfuku těsné kruhové připojení
•filtr G4, tloušťka 100 mm
•elektrický (drátkový ohřev) / vodní ohřev
s protimrazovou ochranou
•ventilátor
•ovládací panel COMFORT (integrované
prostorové čidlo)
•propojovací kabel ALFA – ovládací panel (délka
8 m)
•integrované kanálové čidlo na výfuku
Skříň
Skříň jednotky je vyrobena ze sendvičových
panelů, vnější strana je lakovaná ve stříbrné
barvě. Izolace voština.
Rozměry [mm]
A
B
468 318
518 393
618 468
718 543
918 618
C
800
1000
1000
1200
1000
1200
1000
1400
1200
1400
D
E
F
G
H
J
K
200
300 200 324 224 496
24
250
400 250 424 274 546
24
315
500 300 524 324 646
24
400
600 400 624 424 746
24
500
800 500 824 524 946
24
L
M
N
V
Z
752
–
–
–
–
952
330
150
40
3/4"
952
–
–
–
–
1152
371
225
40
3/4"
952
–
–
–
–
1152
366
300
50
1"
952
–
–
–
–
1352
365
375
50
1"
1152
–
–
–
–
1352
375
450
60
1 1/4"
O
P
Q
R
S
100 490 300
45
50
120 550 300
50
50
120 550 300
50
50
160 400 500
80
50
160 400 500
80
50
Hmotnost*
[kg]
42
49
55
64
80
90
107
130
138
155
* Hmotnost jednotky bez vody ve výměníku.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
53
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA Vent
Parametry ventilátorů
ALFA
Fáze
Napětí
Frekvence
Příkon
Proud
Otáčky
[počet]
[V]
[Hz]
[W]
[A]
[1 / min]
Max. pracovní
teplota
[°C]
05
1
230
50
300
1,3
2300
40
10
1
230
50
300
1,3
2300
40
20
1
230
50
1150
5,0
1300
40
30
3
400
50
2100
3,0
1450
40
50
3
400
50
4200
6,0
1450
40
Parametry elektrických ohřívačů
Jednotky s elektrickým ohřívačem jsou osazeny bezpečnostním termostatem s automatickým resetem a havarijním termostatem s manuálním resetem.
Parametry elektrického ohřívače typ ES
ALFA
Zvýšení teploty
vzduchu o ∆t
[°C]
Průtok vzduchu
[m3 / h]
Příkon
Proud
Fáze
Napětí
[kW]
[A]
[počet]
[V]
05ES
500
41,6
7,5
11,0
3
400
10ES
1000
39,7
13,5
19,5
3
400
20ES
2000
39,7
27,0
39,0
3
400
30ES
3000
39,7
40,5
58,5
3
400
50ES
5000
39,7
67,5
97,5
3
400
Parametry vodních výměníků typu VS
Teplovodní výměníky typ VS jsou určeny pro maximální provozní teplotu vody +100 °C a maximální provozní tlak 1,6 MPa.
Tabulka teplotního spádu 80 / 60 °C
Objemový
průtok
vzduchu
[m3 / h]
Teplota
vzduchu za
výměníkem
[°C]
Tepelný
výkon
05VS
500
21,70
10,36
0,13
9,82
25,80
9,38
0,11
8,15
30,00
8,40
0,10
6,68
10VS
1000
14,70
18,40
0,23
8,05
19,50
16,63
0,20
6,68
24,20
14,85
0,18
5,40
20VS
2000
8,40
32,55
0,40
5,70
13,60
29,32
0,36
4,71
18,90
26,11
0,32
3,83
30VS
3000
8,60
49,00
0,60
8,25
13,90
44,22
0,54
6,87
19,20
39,47
0,48
5,60
50VS
5000
7,80
80,38
0,98
13,45
13,20
72,62
0,89
11,19
18,60
64,93
0,79
11,39
ALFA
[kW]
Objemový
průtok
vody
[l / s]
Tlaková
Teplota
ztráta vzduchu za
vody
výměníkem
[kPa]
[°C]
Tepelný
výkon
Objemový
průtok
vody
[l / s]
[kW]
–40
Tlaková
ztráta
vody
[kPa]
Teplota
Tepelný
vzduchu za výkon
výměníkem
[°C]
[kW]
–30
–10
Objemový
průtok
vody
[l / s]
Tlaková
ztráta
vody
[kPa]
–20
0
10
05VS
500
34,20
7,42
0,09
5,40
38,30
6,44
0,08
4,12
42,50
5,46
0,07
3,04
10VS
1000
28,90
13,08
0,16
4,22
33,60
11,30
0,14
3,24
38,30
9,52
0,12
2,36
20VS
2000
24,10
22,89
0,28
2,95
29,30
19,68
0,24
2,26
34,50
16,48
0,20
3,04
3000
24,40
34,69
0,42
6,19
29,70
29,94
0,37
4,62
35,00
25,18
0,31
3,34
5000
24,00
57,17
0,70
9,03
29,40
49,47
0,60
6,87
34,80
41,75
0,51
5,01
Uvedené hodnoty vodních výměníků jsou s přesností ± 15 %.
Pro výpočet parametrů výměníku při odlišných podmínkách použijte návrhový program na www.multivac.cz / www.multivac.sk.
54
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
30VS
50VS
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA Vent
Ovládání
Instalace a montáž
Regulace Comfort
Touto regulací jsou vybaveny všechny typy jednotek. Součástí dodávky je
komunikační kabel v délce 8 m. Přívodní jednotky (s ohřevem) jsou navíc
vybaveny dálkovým ovladačem s dotykovým displejem a s integrovaným
prostorovým čidlem teploty. Kanálové teplotní čidlo je integrované přímo
ve větrací jednotce. Jednotku je také možné připojit k nadřízenému
regulačnímu systému budovy (BMS) přes protokol RS 485. Dokumentaci
k tomuto připojení poskytujeme na vyžádání.
Symbol
Popis funkce
Zapnutí / vypnutí větrací jednotky
Ano
Ovládání pomocí dálkového ovladače s dotykovým displejem
Ano
Ovládání podřízené jednotky – odvodní
Ano
Ovládání z nadřízeného systému regulace protokolem RS 485
Ano
Manuální regulace otáček ventilátoru – 5 stupňů
Ano
Plynulá regulace výkonu elektrického ohřívače
Ano
Ochrana elektrického ohřívače proti přehřátí
Ano
Dochlazení elektrického ohřívače
Ano
Řízení směšovacího uzlu vodního ohřívače
Ano
Protimrazová ochrana
Ano
Ovládání uzavírací klapky
Ano
Zobrazení aktuální teploty vzduchu na displeji ovladače
Ano
Indikace zanesení filtru
Ano
Regulace maximální a minimální teploty v kanále
Ano
Integrovaný časový spínač
Ano
Diagnostika poruch a jejich hlášení
Ano
Uživatelská a servisní úroveň ovládání
Ano
• Jednotka je určena pro instalaci ve
vodorovné poloze, servisními kryty směrem
vzhůru a dolů. Jiná poloha instalace není
možná. Pro přístup do jednotky je možné
zvolit horní nebo dolní servisní kryt.
• Jednotka musí být instalována tak, aby k ní
byl dostatečný přístup v případě údržby,
servisu nebo její demontáže. Zejména
se jedná o přístup alespoň k jednomu
servisnímu víku a přístup ke skříni regulace
a k výměne filtru.
• Jednotka se připevňuje pomocí závěsných
držáků na obou bocích jednotky.
• Pro připevnění k nosné konstrukci se
obvykle používají závitové tyče s maticemi.
• Jednotka musí být upevněna tak, aby
nemohlo dojít k jejímu pádu.
• Do vzdálenosti 100 mm od pláště jednotky
a 500 mm od vstupního hrdla jednotky
nebo potrubí se nesmí nacházet žádné
hořlavé hmoty.
Nezbytné servisní místo u jednotky
Práva na změny vyhrazena.
Regulace
Regulace umožňuje řízení vzduchového výkonu jednotky v pěti stupních, řízení ohřevu vzduchu,
ovládání klapek a identifikaci poruchových stavů.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
ALFA
05
10
20
30
50
L [mm]
500
550
650
750
950
55
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA Vent
Příklad zapojení
Graf rychlého předběžného výběru
Příklady zapojení jednotek
a příslušenství nutného pro správnou
funkci
ALFA-SS
•Odvodní větrací jednotka je vybavena
pouze komunikačním kabelem. Jednotku
je nutné připojit jako podřízenou k přívodní
jednotce s ohřevem.
ALFA-ES
•K zapojení větrací jednotky není třeba
žádné příslušenství (popř. klapka se
servopohonem).
ALFA-VS
•K jednotce je nutné připojit směšovací uzel,
nutný pro řízení výkonu výměníku a těsnou
klapku se servopohonem pro zajištění
protimrazové ochrany výměníku.
Práva na změny vyhrazena.
56
Katalog produktů 2011 / 2012
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA Vent
ODVODNÍ Jednotka s filtrem A VENTILÁTOREM
ALFA-C-05SS
– výkonová charakteristika
– odvodní jednotka s filtrem
a ventilátorem
Hlukové údaje
Frekvenční pásmo
sání
akustický výkon
[dB]
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LWA [dB]
48,5
55,6
62,4
62,2
55,0
52,2
49,1
37,6
66,5
výfuk
[dB]
55,1
64,1
64,5
61,4
55,4
53,2
44,3
41,0
68,9
do okolí
[dB]
33,7
49,8
55,9
52,7
49,2
46,3
42,8
35,8
59,2
do okolí
[dB(A)]
12,4
28,4
34,6
31,4
27,9
25,0
21,4
14,5
LpA [dB]
akustický tlak*
37,8
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
ALFA-C-10SS
– výkonová charakteristika
– odvodní jednotka s filtrem
a ventilátorem
Hlukové údaje
Práva na změny vyhrazena.
Frekvenční pásmo
akustický výkon
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LWA [dB]
sání
[dB]
51,1
57,7
65,5
72,2
63,0
61,7
59,4
51,0
74,0
výfuk
[dB]
57,6
64,4
65,5
72,6
65,7
60,6
57,0
50,9
74,8
do okolí
[dB]
32,3
45,6
54,6
60,0
55,2
52,9
48,7
41,8
62,9
LpA [dB]
akustický tlak*
do okolí
[dB(A)]
108
24,2
33,1
38,6
33,8
31,4
27,2
20,3
41,4
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
57
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA Vent
ALFA-C-20SS
– výkonová charakteristika
– odvodní jednotka s filtrem
a ventilátorem
Hlukové údaje
Frekvenční pásmo
sání
akustický výkon
[dB]
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LWA [dB]
60,8
62,6
69,8
66,7
65,7
32,1
59,4
49,9
73,7
výfuk
[dB]
64,9
68,0
71,0
66,6
67,9
62,3
61,1
52,9
75,6
do okolí
[dB]
41,9
54,1
59,1
56,8
58,1
53,3
48,9
39,7
64,0
do okolí
[dB(A)]
20,4
32,6
37,7
35,4
36,7
31,8
27,4
18,3
42,6
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LWA [dB]
LpA [dB]
akustický tlak*
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
ALFA-C-30SS
– výkonová charakteristika
– odvodní jednotka s filtrem
a ventilátorem
Hlukové údaje
Frekvenční pásmo
sání
[dB]
66,2
68,4
75,5
74,7
78,2
73,1
67,6
58,3
82,3
výfuk
[dB]
66,9
68,8
73,5
73,4
78,6
76,8
67,8
59,7
82,7
do okolí
[dB]
44,6
56,5
59,8
64,7
67,6
63,3
58,3
45,9
71,1
LpA [dB]
akustický tlak*
do okolí
[dB(A)]
23,0
34,9
38,2
43,1
46,0
41,7
36,8
24,3
49,5
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
58
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
akustický výkon
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA Vent
ALFA-C-50SS
– výkonová charakteristika
– odvodní jednotka s filtrem
a ventilátorem
Hlukové údaje
Frekvenční pásmo
sání
akustický výkon
[dB]
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LWA [dB]
62,8
69,0
75,7
77,5
76,0
73,3
68,3
59,1
82,4
výfuk
[dB]
69,2
71,2
75,2
77,8
77,4
73,1
72,7
65,4
83,3
do okolí
[dB]
49,0
59,6
64,7
68,0
69,7
65,1
60,0
50,6
73,8
do okolí
[dB(A)]
27,3
37,9
43,0
46,2
48,0
43,4
38,3
28,9
LpA [dB]
akustický tlak*
52,0
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
Jednotka s ELEKTRICKÝM ohřívačem a filtrem
ALFA-C-05ES
– výkonová charakteristika
– jednotka se standardním
elektrickým ohřívačem a filtrem
Hlukové údaje
Práva na změny vyhrazena.
Frekvenční pásmo
akustický výkon
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LWA [dB]
sání
[dB]
47,8
54,9
61,8
61,5
54,3
51,5
48,4
36,9
65,8
výfuk
[dB]
54,4
63,4
63,8
60,7
54,7
52,6
43,6
40,3
68,2
do okolí
[dB]
33,3
49,4
55,3
52,3
48,8
45,9
42,4
35,5
58,6
LpA [dB]
akustický tlak*
do okolí
[dB(A)]
12,0
28,0
34,0
30,9
27,5
24,5
21,0
14,1
37,3
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
59
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA Vent
ALFA-C-10ES
– výkonová charakteristika
– jednotka se standardním
elektrickým ohřívačem a filtrem
Hlukové údaje
Frekvenční pásmo
sání
akustický výkon
[dB]
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LWA [dB]
50,6
57,1
64,9
71,6
62,5
61,2
58,8
50,4
73,5
výfuk
[dB]
57,1
63,4
64,9
72,0
65,2
60,1
56,4
50,3
74,2
do okolí
[dB]
31,9
45,2
54,1
59,6
54,9
52,6
48,3
41,1
62,5
do okolí
[dB(A)]
10,5
23,8
32,6
38,1
33,4
31,1
26,8
19,6
41,0
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LWA [dB]
LpA [dB]
akustický tlak*
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
ALFA-C-20ES
– výkonová charakteristika
– jednotka se standardním
elektrickým ohřívačem a filtrem
Hlukové údaje
Frekvenční pásmo
sání
[dB]
60,4
63,8
69,8
66,0
64,5
60,9
56,6
46,4
73,3
výfuk
[dB]
63,2
67,1
69,9
65,3
68,4
60,9
59,3
51,8
74,4
do okolí
[dB]
41,8
54,0
59,0
56,7
58,0
53,2
48,8
39,6
63,9
LpA [dB]
akustický tlak*
do okolí
[dB(A)]
20,2
32,4
37,4
35,1
36,5
31,7
27,2
18,1
42,3
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
60
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
akustický výkon
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA Vent
ALFA-C-30ES
– výkonová charakteristika
– jednotka se standardním
elektrickým ohřívačem a filtrem
Hlukové údaje
Frekvenční pásmo
sání
akustický výkon
[dB]
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LWA [dB]
66,4
68,1
75,3
74,3
77,0
72,0
67,0
57,9
81,6
výfuk
[dB]
68,2
69,3
75,2
75,3
76,4
73,7
70,9
62,5
82,1
do okolí
[dB]
44,5
56,5
59,7
64,3
67,1
62,8
57,8
45,5
70,7
do okolí
[dB(A)]
22,7
34,7
38,0
42,6
45,3
41,0
36,1
23,7
LpA [dB]
akustický tlak*
49,0
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
ALFA-C-50ES
– výkonová charakteristika
– jednotka se standardním
elektrickým ohřívačem a filtrem
Hlukové údaje
Práva na změny vyhrazena.
Frekvenční pásmo
akustický výkon
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LWA [dB]
sání
[dB]
63,8
68,8
75,7
77,1
75,2
72,9
68,5
59,1
82,0
výfuk
[dB]
67,6
70,1
74,6
76,9
75,8
72,4
72,4
65,0
82,3
do okolí
[dB]
46,8
58,2
62,4
66,7
67,8
64,7
59,8
47,9
72,3
LpA [dB]
akustický tlak*
do okolí
[dB(A)]
24,9
36,3
40,5
44,8
45,9
42,8
37,9
26,0
50,4
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
61
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA Vent
Jednotka s vodním ohřívačem a filtrem
ALFA-C-05VS
– výkonová charakteristika
– jednotka s dvouřadým vodním
ohřívačem a filtrem
Hlukové údaje
Frekvenční pásmo
sání
akustický výkon
[dB]
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LWA [dB]
45,8
54,7
61,1
60,4
54,3
50,0
47,0
34,5
64,9
výfuk
[dB]
53,7
62,7
63,1
60,0
54,0
51,9
42,9
39,6
67,5
do okolí
[dB]
34,6
48,1
51,2
52,7
49,2
44,1
40,4
33,1
57,1
do okolí
[dB(A)]
13,2
26,8
29,9
31,3
27,9
22,7
19,1
11,8
35,7
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LWA [dB]
LpA [dB]
akustický tlak*
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
ALFA-C-10VS
– výkonová charakteristika
– jednotka s dvouřadým vodním
ohřívačem a filtrem
Hlukové údaje
Frekvenční pásmo
sání
[dB]
51,4
56,2
64,1
72,1
63,2
59,0
56,0
47,7
73,6
výfuk
[dB]
57,1
63,4
65,0
72,0
65,2
60,1
56,4
50,3
74,2
do okolí
[dB]
31,3
43,4
53,2
59,8
54,6
52,3
47,7
38,7
62,4
LpA [dB]
akustický tlak*
do okolí
[dB(A)]
9,8
22,0
31,7
38,4
33,1
30,9
26,2
17,2
40,9
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
62
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
akustický výkon
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA Vent
ALFA-C-20VS
– výkonová charakteristika
– jednotka s dvouřadým vodním
ohřívačem a filtrem
Hlukové údaje
Frekvenční pásmo
sání
akustický výkon
[dB]
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LWA [dB]
60,2
63,6
69,6
65,8
64,3
60,7
56,4
46,3
73,1
výfuk
[dB]
63,1
66,9
69,7
65,2
68,2
60,7
59,1
51,6
74,5
do okolí
[dB]
40,5
53,6
59,3
56,1
58,1
52,9
48,9
39,5
63,8
do okolí
[dB(A)]
19,0
32,0
37,7
34,5
36,5
31,4
27,3
17,9
LpA [dB]
akustický tlak*
42,3
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
ALFA-C-30VS
– výkonová charakteristika
– jednotka s dvouřadým vodním
ohřívačem a filtrem
Hlukové údaje
Práva na změny vyhrazena.
Frekvenční pásmo
akustický výkon
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LWA [dB]
sání
[dB]
66,2
67,9
75,1
74,1
76,8
71,8
66,8
57,7
81,4
výfuk
[dB]
67,9
69,0
74,9
75,0
76,1
73,4
70,6
62,2
81,9
do okolí
[dB]
43,4
54,6
59,5
62,1
67,3
61,8
55,7
45,6
70,1
LpA [dB]
akustický tlak*
do okolí
[dB(A)]
21,6
32,9
37,8
40,4
45,6
40,0
33,9
23,9
48,3
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
63
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA Vent
ALFA-C-50VS
– výkonová charakteristika
– jednotka s dvouřadým vodním
ohřívačem a filtrem
Frekvenční pásmo
sání
akustický výkon
[dB]
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LWA [dB]
64,0
69,1
75,3
76,4
75,4
72,6
67,3
55,4
81,6
výfuk
[dB]
68,4
71,7
73,2
76,4
76,2
72,2
72,4
65,2
82,2
do okolí
[dB]
44,8
57,3
61,7
66,5
68,6
64,8
59,8
47,4
72,5
do okolí
[dB(A)]
22,9
35,4
39,8
44,6
46,7
42,9
37,9
25,5
LpA [dB]
akustický tlak*
50,6
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
Povinné příslušenství
Toto příslušenství je nutné objednat, jinak nebude
jednotka ALFA funkční.
SMU – směšovací uzel – pouze pro jednotky
s vodním výměníkem
•Směšovací uzel je nezbytný pro řízení výkonu
vodního ohřívače jednotky, jiný typ regulace není
možný. Směšovací uzel lze použít pro teplotu
topného média do 110 °C. Výrobcem doporučené
typy SMU pro jednotlivé typy jednotek ALFA.
Doporučené kombinace SMU
Typ jednotky
Typ SMU
05
10
20
30
50
VS
VS
VS
VS
VS
SMU-1,6-60-S
SMU-4,0-60-S
SMU-6,3-60-S
SMU-6,3-60-S
SMU-12-70-S
Práva na změny vyhrazena.
64
ALFA
Katalog produktů 2011 / 2012
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA Vent
Volitelné příslušenství
VCK-KABEL – propojovací kabel
Komunikační kabel pro připojení dálkových
ovladačů k regulátorům a pro propojení
regulátoru Master a Slave. Standardně je dodáván
se všemi typy jednotek (kromě BF) v délce 8 m,
nestandardní délky je možné objednat dle níže
uvedeného klíče.
VCK-KABEL-05
MLKR – univerzální čtyřhranná uzavírací
klapka s ručním ovládáním nebo s přípravou
pro ovládání servopohonem
Doporučené kombinace MLKR
možné délky kabelu
(3, 5, 10, 15, 20, 30 a 40 m)
označení komunikačního
kabelu
TD-04-230-1 – servopohon
•Nutný pro ovládání uzavírací klapky. Servopohon
se instaluje na uzavírací klapku.
TDF-08-230 – servopohon s havarijní funkcí
(vratnou pružinou)
•Nutný pro ovládání uzavírací klapky v případě
použití vodního ohřívače. Servopohon se
instaluje na těsnou uzavírací klapku, vratná
pružina zajistí uzavření klapky v případě, že dojde
k výpadku elektrické energie.
AS-CO2-PD
•Kanálové čidlo pro odvodní (SS) jednotky
reguluje vzduchový výkon na základě
koncentrace CO2.
ALFA-G4D – náhradní deskové filtry třídy G4
ALFA-F5K – náhradní kapsové filtry třídy F5
Doporučené kombinace G4D a F5K
ALFA
05
10
20
30
50
Typ filtru třída
G4
Typ filtru třída
F5
ALFA-G4D-05
ALFA-G4D-10
ALFA-G4D-20
ALFA-G4D-30
ALFA-G4D-50
ALFA-F5K-05
ALFA-F5K-10
ALFA-F5K-20
ALFA-F5K-30
ALFA-F5K-50
TD-04-230-1
TDF-08-230
AS-10-RH
AS-CO2-P
AS-CO2-PD
ALFA-G4D
ALFA-F5K
MLKR
náhradní deskové filtry
univerzální čtyřhranná
uzavírací klapka
SPT-GLX
OH-01-1/1-500
propojovací kabel
ALFA
Typ klapky
05
10
20
30
50
MLKR-300 × 200
MLKR-400 × 250
MLKR-500 × 300
MLKR-600 × 400
MLKR-800 × 500
servopohon
s havarijní funkcí
servopohon
Čidlo vlhkosti
SPT-GLX – kruhový tlumič hluku
Doporučené kombinace SPT-GLX
AS-10-RH
•Čidlo vlhkosti pro přívodní jednotky reguluje
vzduchový výkon na základě relativní vlhkosti.
AS-CO2-P
•Prostorové čidlo pro přívodní jednotky reguluje
vzduchový výkon na základě koncentrace CO2.
VCK-KABEL
ALFA
Typ tlumiče
05
SPT-GLX-200-1,0
10
SPT-GLX-250-1,0
20
SPT-GLX-315-1,0
30
SPT-GLX-400-1,0
50
–
prostorové čidlo
OH-01-1/1-500 – ohebná připojovací hadice
Kanálové čidlo
ALFA-PR – přechod ze čtyřhranného sacího
hrdla jednotky na kruhové potrubí
Doporučené kombinace ALFA-PR
ALFA
05
Typ
přechodu
ALFA-PR-05
Rozměry [mm]
X
Y
D
L
300 200 200 180
M
kruhový tlumič hluku
50
10
ALFA-PR-10
400 250 250 220
50
20
ALFA-PR-20
500 300 315 250
70
30
ALFA-PR-30
600 400 400 300
70
50
ALFA-PR-50
800 500 500 400
70
ZTZ-M8/1,0 – závitová tyč
•Jednotka se zavěšuje pomocí čtyř závitových tyčí.
ohebná připojovací
hadice
ALFA-PR
přechod ze čtyřhranného sacího hrdla jednotky
na kruhové potrubí
Práva na změny vyhrazena.
ZTZ-M8/1,0 – závitová tyč
•Závit M8, délka 1 m, vhodná pro všechny typy
jednotek ALFA.
DM-SET-05-5 – diferenční presostat
•Sada s tlakovým spínačem 50–500 Pa
a instalačním materiálem pro jednotky ALFA.
ZTZ-M8/1,0
závitová tyč
www.multivac.cz | www.multivac.sk
DM-SET-05-5
diferenční presostat
65
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA Vent
Příklad značení
ALFA-C-10 ES-D P
P – pravá obslužná
strana (na poptání)
L – levá obslužná strana
D – deskový filtr třídy G4
SS – bez ohřevu
ES – elektrický ohřívač
VS – vodní ohřívač
velikost
Schéma zapojení
Regulace jednotky s ventilátorem je napájena samostatně jedním kabelem. Elektrický ohřívač (typ větrací
jednotky ES, FS) je napájen samostatně jedním, dvěmi nebo třemi kabely v závislosti na typu a velikosti
jednotky. Veškeré napájecí kabely musí být zapojeny do hlavního vypínače, který umožní bezpečné
vypnutí celé větrací jednotky. Tento vypínač není součástí dodávky větrací jednotky. Doporučené
minimální dimenzování vodičů hlavního přívodu elektrické energie je uvedeno v návodu.
Veškerá schémata zapojení uvedená v technickém katalogu jsou pouze informativní. Při
montáži výrobku se řiďte výhradně štítkovými hodnotami, pokyny a schématy umístěnými
přímo na výrobku nebo přiloženými k výrobku.
Ovládání jednotek ALFA ES, VS
C – komfortní provedení
ALFA – větrací jednotka
ALFA Vent
P – pravá obslužná strana
L – levá obslužná strana
Ovládání jednotky ALFA SS
Práva na změny vyhrazena.
66
Katalog produktů 2011 / 2012
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA Vent
Schéma zapojení
ALFA-C-05ES / 10ES / 20ES
Připojení k hlavnímu elektrickému přívodu
ALFA-C-05ES, ALFA-C-10ES, ALFA-C-20ES
ALFA-C-30ES
Práva na změny vyhrazena.
Připojení k hlavnímu elektrickému přívodu
ALFA-C-30ES
www.multivac.cz | www.multivac.sk
67
Větrací jednotky
Větrací jednotky
ALFA Vent
Schéma zapojení
ALFA-C-50ES
Připojení k hlavnímu elektrickému
přívodu
ALFA-C-50ES
68
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
Doporučené minimální dimenzování vodičů hlavního přívodu elektrické energie je uvedeno v návodu.
Veškerá schémata zapojení uvedená v technickém katalogu jsou pouze informativní. Při montáži výrobku
se řiďte výhradně štítkovými hodnotami, pokyny a schématy umístěnými přímo na výrobku nebo
přiloženými k výrobku.
Větrací jednotky
Rekuperační jednotky
ISIS Recover
Rozměry
hr-a-03
Charakteristika
• Nástěnná, vertikální instalace
• Vzduchový výkon 300 a 500 m3 / h
• Křížový rekuperátor s účinností až 60 %
• Provedení s deskovými filtry (G4)
• Integrovaná regulace s ovladačem
• Ručně ovládaný by-pass
• Záruka 36 měsíců
ISIS Recover je rekuperační jednotka
určená k dopravě vzduchu a rekuperaci
tepla z odsávaného vzduchu (z interiéru)
do čerstvého přiváděného vzduchu (do
interiéru) bez jejich promísení. Musí být
provozován ve vnitřních krytých a suchých
prostorách s okolní teplotou od +0 °C do
+40 °C s relativní vlhkostí do 80 %. Teplota
dopravovaného vzduchu musí být v rozsahu
–20 °C do + 40 °C. Je určena pro provoz
v základním prostředí pro dopravu vzduchu
bez hrubého prachu, mastnot, výparů
chemikálií a dalších znečištění. Jednotka
je vhodná pro použití v malých domech,
kancelářích a dalších zařízeních, kde zajišťuje
úsporu energie.
Jednotka ISIS je osazena účinným deskovým
křížovým rekuperátorem z hliníku s účinností
50 % až 60 %.
Plášť je vyroben ze sendvičových panelů ve
standardním bílém odstínu (RAL 9010).
Práva na změny vyhrazena.
hr-a-05
www.multivac.cz | www.multivac.sk
69
Větrací jednotky
Rekuperační jednotky
ISIS Recover
Fáze
Napětí
Frekvence
[počet]
[V]
HR-A-03
1
HR-A-05
1
Typ
[Hz]
Příkon
ohřívače
[kW]
Celkový
příkon
[kW]
230
50
1,6
230
50
2,4
Průtok
vzduchu
[m3 / h]
Hmotnost
Hluk
[IP]
Otáčky
ventilátorů
[1 / min]
[kg]
[dB(A)]
7,9
20
2570
350
39
41,2*
11,8
20
2250
550
55
44,3*
Celkový
proud
[A]
El. krytí
1,8
2,7
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
Provozní úspory
Zjednodušený výpočet roční úspory tepla: Výpočet je proveden pro jednotku ISIS s výkonem 500 m3 / h, která je instalována ve středu České republiky.
Jednotka pracuje denně 18 hod, vnitřní teplota je 21 °C, venkovní teplota v topném období je 4,7 °C, topné období trvá 318 dní.
Střední výkon ohřívače v průběhu topné sezóny:
QH = V . r . c . (ti – te)
QH = (500 / 3600) . 1,25 . 1,005 . (21 – 4,7)
QH = 2,84 kW
QH – střední výkon ohřívače v průběhu topné sezóny [kW]
V – vzduchový výkon jednotky [m3 / h]
r = 1,25 – hustota vzduchu [kg / m3] při teplotě 0 °C až +10 °C
c = 1,005 – měrná tepelná kapacita suchého vzduchu [kJ / (kg.K)] při teplotě 0 °C až +10 °C
ti – teplota ve větraném prostoru [°C]
te – průměrná venkovní teplota v topném období [°C]
Střední tepelný výkon rekuperátoru v průběhu topné sezóny:
QR = QH . ηR
QR = 2,84 . 0,6
QR = 1,704 kW
QR – střední tepelný výkon rekuperátoru v průběhu topné sezóny [kW]
ηR – účinnost rekuperátoru [%]
Energie uspořená za jedno topné období:
E = QR . d . h
E = 1,704 . 318 . 18
E = 9 753,7 kWh
E – energie uspořená za jedno topné období [kW / h]
d – počet dní v topné sezóně
h – denní počet hodin provozu jednotky [h]
Pokud vynásobíte uspořenou energii
cenou tepla v příslušném regionu,
získáte přibližnou celkovou roční
úsporu vyjádřenou v penězích.
Výkonová charakteristika
Práva na změny vyhrazena.
70
Katalog produktů 2011 / 2012
Větrací jednotky
Rekuperační jednotky
ISIS Recover
Účinnost rekuperace
Hluková charakteristika
Frekvenční pásmo
HR-A-03
akustický
výkon
akustický
tlak*
HR-A-05
akustický
výkon
akustický
tlak*
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
LwA [dB(A)]
sání
[dB]
výfuk
[dB]
do okolí
[dB]
do
[dB(A)]
okolí*
46,3
53,1
39,5
51,1
57,5
50,5
60,5
66,2
58,2
53,0
64,4
56,9
55,6
65,3
54,6
55,8
63,3
52,6
47,9
63,7
46,5
35,4
53,0
30,0
63,6
72,0
62,5
18,1
29,1
36,9
35,6
33,2
31,3
25,2
8,6
41,2
sání
[dB]
výfuk
[dB]
do okolí
[dB]
do
[dB(A)]
okolí*
49,8
57,7
41,4
60,6
64,7
53,7
61,5
68,0
59,8
57,0
67,8
61,7
55,5
64,0
58,9
54,2
65,7
53,7
53,7
67,1
46,9
45,0
60,3
31,9
66,2
74,5
65,7
20,0
32,3
38,3
40,4
37,5
32,3
25,5
10,5
44,3
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
Přehled hlavních funkcí regulátoru
Jednotky ISIS jsou vybaveny ovladačem s komunikačním kabelem délky 8 m
pro zapnutí jednotky a nastavení otáček ventilátorů či výkonu dohřevu vzduchu
přiváděného do místnosti.
Práva na změny vyhrazena.
Symbol
Popis funkce
Zapnutí / vypnutí větrací jednotky
Ano
Manuální regulace otáček ventilátoru – 2 stupně
Ano
Plynulá regulace výkonu elektrického ohřívače
Ano
Ochrana elektrického ohřívače proti přehřátí
Ano
Dochlazení elektrického ohřívače
Ano
Protimrazová ochrana
Ano
Ovládání uzavírací klapky
Ano
Indikace zanesení filtru
Ano
Diagnostika poruch a jejich hlášení
Ano
www.multivac.cz | www.multivac.sk
71
Větrací jednotky
Rekuperační jednotky
ISIS Recover
Výpočet výšky sifonu
Standardní sifon
Kuličkový sifon
(HL136N + HL13G-30)
Příslušenství
VCK-KABEL – komunikační
kabel (standardně kabel
délky 8 m)
VCK-KABEL-05
Instalace a montáž
Jednotka se instaluje ve vertikální poloze. Jakákoliv jiná poloha je zakázaná!
•Jednotka musí být instalována tak, aby k ní byl dostatečný přístup v případě údržby, servisu nebo její
demontáže.
•Jednotka se připevňuje pomocí závěsných držáků na obou bocích jednotky.
•Jednotka musí být upevněna tak, aby nemohlo dojít k jejímu pádu.
•Do vzdálenosti 100 mm od pláště jednotky a 500 mm od vstupního hrdla jednotky nebo potrubí se
nesmí nacházet žádné hořlavé hmoty.
•K napojení potrubí na hrdla jednotky použijte pružné manžety s gumovou výstelkou.
•K odtoku kondenzátu je nezbytné použít sifon (viz Výpočet výšky sifonu).
Minimální vzdálenost od stavební konstrukce
možné délky kabelu
(3, 5, 10, 15, 20, 30
a 40 m)
komunikační kabel
SIFON – sada pro ISIS
Recover
HL136N – kuličkový sifon
HL13G-30 – připojovací
trubka (nutné objednat
společně se sifonem)
Příklad značení
HR-A-03-V-G4-E-1
Schéma zapojení
1 – jednotka s by-passem
E – elektrický ohřívač
G4 – deskový filtr třídy G4
V – vertikální instalace
HR-A – rekuperační
jednotka ISIS
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační!
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku!
72
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
03 – průtok vzduchu
300 m3 / h
05 – průtok vzduchu
500 m3 / h
Větrací jednotky
Rekuperační jednotky
RKE
Rozměry
Charakteristika
RKE
• Horizontální provedení
• Vzduchový výkon 500–7000 m3 / h
• Velikosti: 10, 14, 19, 25, 30, 40, 50, 60
RKE/BP (na objednávku)
• Integrovaný by-pass
• Horizontální provedení
• Vzduchový výkon 500–6400 m3 / h
• Velikosti: 10, 14, 19, 30, 40, 60
RKE, RKE/BP
• Domácí i průmyslové využití
• Elektrický ohřívač, vodní ohřívač, vodní
chladič
• Tepelná a zvuková izolace (sendvičový
panel)
• Vysoce účinný hliníkový deskový
rekuperátor
• Účinnost rekuperace až 60 %
• Antivibrační instalace motoru
• Deskový filtr G4 na sání
• Skříň jednotky s povrchovou úpravou
• Jednoduchá přestavba a údržba jednotky
• Celoroční provoz
Velikost
RKE-10
RKE-14
RKE-19
RKE-25
RKE-30
RKE-40
RKE-50
RKE-60
Rozměry [mm]
A
1150
1350
1450
1700
1700
1700
1700
1900
B
860
900
900
1230
1230
1230
1350
1450
C
385
410
470
490
530
630
705
755
D
230
230
280
305
305
405
480
530
L
240
240
240
306
339
339
339
403
H
218
270
270
270
297
297
297
350
L1
330
337
337
502
502
502
555
615
H1
267
267
327
347
387
487
555
615
E
245
241
241
323
308
308
353
379
E1
205
241
241
323
345
345
353
379
F
238
224
284
290
331
377
477
501
G
225
241
241
323
323
323
353
379
Ød
[in]
Øk
[in]
Hmotnost
[kg]
G 3/4”
G 3/4”
G 3/4”
G 3/4”
G 3/4”
G 3/4”
G 1”
G 1”
G 1/2”
G 1/2”
G 1/2”
G 1/2”
G 1/2”
G 1/2”
G 1/2”
G 1/2”
68
91
99
140
155
179
235
273
Práva na změny vyhrazena.
Graf rychlého výběru
www.multivac.cz | www.multivac.sk
73
Větrací jednotky
Rekuperační jednotky
RKE
Provedení
Možné způsoby provedení
jednotek (horizontální provedení
– pohled shora)
Každá velikost má čtyři možnosti provedení,
které musí být specifikováno při objednání.
V závislosti na pozici jednotky a prostoru
pro instalaci může být zvolena jedna
z následujících možností. Čárkovaně jsou
vyznačena alternativní připojení.
Charakteristika ventilátorů (RKE, RKE / BP)
Velikost
10
Příkon motoru
[W]
14
19
25
30
40
50
60
2 × 147 2 × 350 2 × 350 2 × 350 2 × 550 2 × 750 2 × 1500 2 × 1500
Proud
[A]
3
5,8
6,2
6
11,4
6,2
11,2
11,2
Stupně otáček
[počet]
3
3
3
3
3
2
2
2
Elektrické krytí
min. IP20
Teplotní třída
min. B
Napájení
[V / ph / Hz]
230 / 1 / 50
400 / 3 / 50
RKE
Výkonová charakteristika*
Typ
Vzduchový výkon
RKE-10 RKE-14 RKE-19 RKE-25 RKE-30 RKE-40 RKE-50 RKE-60
[m3 / h]
1000
1400
1900
2500
3200
4000
5000
6000
Statický tlak
[Pa]
90
140
120
110
170
170
160
220
Akustický tlak**
[dB(A)]
53
60
59
56
59
62
63,7
64,5
* Při maximálních otáčkách ventilátorů.
** Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od jednotky.
Charakteristika rekuperátoru*
Typ
RKE-10 RKE-14 RKE-19 RKE-25 RKE-30 RKE-40 RKE-50 RKE-60
Účinnost rekuperace
[%]
53,4
52,1
51,8
57,6
56,0
55,6
54,6
54,5
Výkon rekuperace
[kW]
4,6
6,2
8,4
12,3
15,3
19,4
24,9
29,9
* Hodnoty platí při maximálních otáčkách pro venkovní vzduch o teplotě –5°C a relativní vlhkosti 80 %, okolní teplotu +20 °C a relativní vlhkost 50 %.
RKE / BP
Výkonová charakteristika*
RKE/BP-10 RKE/BP-14 RKE/BP-19 RKE/BP-30 RKE/BP-40 RKE/BP-60
Typ
Vzduchový výkon
3
[m / h]
650
1100
1600
2600
3400
5500
Statický tlak
[Pa]
100
120
120
170
100
200
Akustický tlak**
[dB(A)]
52
59
58
58
60
64,1
* Při maximálních otáčkách ventilátorů.
** Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od jednotky.
Charakteristika rekuperátoru*
[%]
54,0
51,6
51,0
55,3
55,3
52,6
Výkon rekuperace
[kW]
3,0
4,8
7,0
12,3
16,1
26,4
* Hodnoty platí při maximálních otáčkách pro venkovní vzduch o teplotě –5°C a relativní vlhkosti 80 %, okolní teplotu +20 °C a relativní vlhkost 50 %.
74
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
RKE/BP-10 RKE/BP-14 RKE/BP-19 RKE/BP-30 RKE/BP-40 RKE BP-60
Typ
Účinnost rekuperace
Větrací jednotky
Rekuperační jednotky
RKE
Rozměry příslušenství
Provedení
Pro změnu strany sání stačí zaměnit boční panely
dle obrázku.
By-pass
Systém by-pass lze použít také u jednotek
v základním provedení za pomoci dvou
regulačních klapek SKR (viz obrázek).
Rozměry [mm]
O
P
S
R
T
Ø d1
[in]
10
430
400
150
310
330
G 3/4”
14
450
700
150
310
330
G 3/4”
19
450
700
150
410
330
G 3/4”
25
615
700
150
410
500
G 1”
30
615
700
150
410
500
G 1”
40
615
800
150
510
530
G 1”
50
675
850
150
610
600
G 1 1/2”
60
725
900
150
610
600
G 1 1/2”
Velikost
Volitelná příslušenství
K jednotkám RKE dodáváme kompletní
sortiment příslušenství k instalaci, úpravě
vzduchu a regulaci.
Elektrický ohřívač ske
•Elektrický ohřívač – SKE
•Vodní ohřívač – SKW
•Externí vodní chladič – SAF
•Regulační klapka – SKR
•Servopohon – LF230, LF230-S
•Protimrazová ochrana – TEG
•Třícestný ventil – ZV-3
•Ovládací panel – PCR
Interní elektrický ohřívač SKE se používá pro předehřev nebo dohřev vzduchu. Elektrické ohřívače
mají díky své konstrukci nižší tlakovou ztrátu než vodní ohřívače. Elektrické ohřívače jsou dodávány
s bezpečnostními termostaty (manuální termostat 85 °C, automatický termostat 70 °C) a ovládacím
relé. Elektrickému výměníku musí být předřazeno jištění dle platných norem a nařízení. Pro ovládání
elektrického výměníku doporučujeme použít ovládací panel (PCR).
Práva na změny vyhrazena.
Typ
SKE-10
SKE-14
SKE-19
SKE-25
SKE-30
SKE-40
SKE-50
SKE-60
4.5
6
9
12
12
12
18
24
[A]
6,5
8,7
13,0
17,3
17,3
17,3
26,0
34,6
Tlaková ztráta
[Pa]
6
6
8
6
9
13
11
13
Hmotnost
[kg]
3
3
3
3
3
3
2
2
Příkon
[kW]
Napájení
[V / ph / Hz]
Proud
400 / 3 / 50
www.multivac.cz | www.multivac.sk
75
Větrací jednotky
Rekuperační jednotky
RKE
Servopohon LF230
Vodní ohřívač SKW
Servopohon je nutný pro ovládání regulační
klapky SKR. Instaluje se na klapku. Vratná
pružina zajistí uzavření klapky v případě, že
dojde k výpadku elektrické energie.
Interní vodní ohřívač SKW s třířadým výměníkem se používá k dohřevu vzduchu za rekuperátorem.
Typ
SKW-10 SKW-14 SKW-19 SKW-25 SKW-30 SKW-40 SKW-50 SKW-60
Výkon výměníku
[kW]
11,3
16,3
20,4
29,7
35,1
44,3
47,5
54,8
Teplota vzduchu za
výměníkem
[°C]
40,5
41,5
39,0
42,2
39,6
39,9
34,3
33,2
Tlaková ztráta vzduchu
[Pa]
65
64
85
62
85
92
95
115
Tlaková ztráta vody
[kPa]
13
31
18
20
27
49
23
25
Hmotnost
[kg]
3
3
3
6
6
8
12
15
Hodnoty v tabulce jsou platné při teplotním spádu vody 70 / 60 °C, teplotě vstupního vzduchu +8 °C.
Protimraz. ochrana TEG
Používá se v případech, kdy teplota nesmí
poklesnout pod určitou bezpečnou hodnotu.
Technické parametry
Napájení
230 V / 50 Hz
Rozsah teplot
–10 °C až +12°C
Délka kapiláry
1,8 m
Vodní chladič SAF
Tento externí modul chladí vzduch přiváděný do větraného prostoru (lze
použít i pro dohřev). Modul obsahuje vodní chladič s třířadým výměníkem
a nerezovou kondenzační vanu s odvodem kondenzátu (G 1/2”). Vše je
umístěno ve skříni z pozinkovaného plechu. Čela skříně jsou opatřena
lemem, na který lze snadno připevnit potrubí.
Typ
Reset
automatický
Chladicí výkon
Teplotní podmínky
–20 °C až +80 °C
Podmínky vlhkosti
vzduchu
0 až 95 % bez
kondenzace
Tlaková ztráta
vzduchu
Elektrické krytí
IP54
Třícestný ventil ZV-3
Třícestný ventil ZV-3 lze použít v kombinaci
s ovládacím panelem PCR pro ovládání
vodního ohřívače SKW a vodního chladiče SAF.
SAF-10 SAF-14 SAF-19 SAF-25 SAF-30 SAF-40 SAF-50 SAF-60
[kW]
6,8
9,6
13,1
19,0
22,0
28,1
31,6
37,9
[Pa]
74
82
90
66
100
98
66
69
Tlaková ztráta vody
[kPa]
13
13
16
21
29
33
33
43
O
[mm]
430
450
450
615
615
615
675
725
P
[mm]
400
700
700
700
700
800
850
900
U
[mm]
385
410
470
490
490
630
705
755
G1
1/2”
50
Ø d1
[in]
G 3/4”
G 3/4”
G 3/4”
G 1”
G 1”
G 1”
G1
1/2”
Hmotnost
[kg]
17
20
21
25
25
30
40
Hodnoty v tabulce jsou platné při teplotě vstupního vzduchu 29 °C s 60% relativní vlhkostí, teplotním spádu vody 7 / 12 °C a nominálním průtoku
vzduchu.
Regulační klapka skr
Externí regulační klapka SKR je vyrobena z hliníku. Regulaci lze provádět manuálně
nebo pomocí servopohonu.
76
SKR-10 SKR-14 SKR-19 SKR-25 SKR-30 SKR-40 SKR-50 SKR-60
[mm]
150
150
150
150
150
150
150
150
R
[mm]
310
310
410
410
410
510
610
610
T
[mm]
330
330
330
500
500
530
600
600
Hmotnost
[kg]
3,5
3,5
4
5
5
6
7
7
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
Typ
S
Větrací jednotky
Rekuperační jednotky
RKE
Ovládací panel PCR
Příklad značení RKE
Přepínač se obvykle instaluje na zeď. Přepínač umožňuje zapnutí a vypnutí
jednotky a volbu jedné ze tří rychlostí ventilátoru (u velikosti 40, 50, 60 ze
dvou rychlostí). Reguluje výkon elektrického i vodního ohřívače. Pomocí PCR
nelze kontrolovat termostat TEG ani ovládat servopohon LF230. By-pass je
nutné ovládat externím spínačem.
Technická charakteristika
Napájení
Regulace
Manuální přepínač: On (top.) / Off / On (chl.)
Manuální a automatické přepínání otáček
6 °C až 30 °C
5 A
NTC 4,7 kΩ
0,5 °C až 0,1 °C
0 °C až +50 °C
20–90 % r. v.
IP20
ABS / Ledově bílá
150 × 84 × 32 mm
180 g
alternativní připojení
A90 – sání čerstvého
vzduchu
R90 – sání vnitřního
vzduchu
M90 – přívod předehřátého
vzduchu
E90 – výfuk
znehodnoceného vzduchu
A, B, C, D – vnitřní
uspořádání jednotky‘
(viz „Možné způsoby
provedení jednotek“)
DP – základní provedení
BP – integrovaný by-pass
10, 14, 19, 25, 30, 40, 50,
60 – velikost jednotky
H – horizontální instalace
V – vertikální instalace
(na poptání)
rekuperační jednotka RKE
Práva na změny vyhrazena.
Termostat
Maximální zatížení
Senzor teploty
Teplotní odchylka
Pracovní rozsah teplot
Pracovní rozsah vlhkosti
Elektrické krytí
Materiál / Barva skříně
Rozměry skříně
Hmotnost
230 + / –10 % V; 50 Hz
RKE/H-19-DP-A-A90, R90, ...
www.multivac.cz | www.multivac.sk
77
Větrací jednotky
Rekuperační jednotky
RKE
Výkonové charakteristiky dle velikosti jednotky
RKE-10, RKE/BP-10
RKE-14, RKE/BP-14
RKE-19, RKE/BP-19
RKE-25
RKE-30, RKE/BP-30
RKE-40, RKE/BP-40
RKE-50
RKE-60, RKE / BP-60
Práva na změny vyhrazena.
78
Katalog produktů 2011 / 2012
Větrací jednotky
Rekuperační jednotky
RKE
Práva na změny vyhrazena.
Schéma zapojení
RKE-10, 14, 19, 25, 30 – zapojení s elektrickým ohřívačem SKE
a ovládacím panelem PCR
RKE-40, 50, 60 – zapojení s elektrickým
ohřívačem SKE a ovládacím panelem PCR
RKE-10, 14, 19, 25, 30 – zapojení s vodním ohřívačem SKW a ovládacím
panelem PCR
RKE-40, 50, 60 – zapojení s vodním
ohřívačem SKW a ovládacím panelem PCR
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační!
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku!
www.multivac.cz | www.multivac.sk
79
Větrací jednotky
Rekuperační jednotky
AVENTIS Recover
Charakteristika
Popis
• Vzduchový výkon 1250 až 2400 m3 / h
• Dvě velikosti HRB10 a HRB20
• Účinnost rekuperace až 90 %
• EC motory
• Integrovaná regulace
• Filtr G4
• Záruka 36 měsíců
Rekuperační jednotka AVENTIS je kompaktní jednotka se samonosným pláštěm z ocelového
pozinkovaného plechu. Spodní část jednotky je navíc lakovaná pro instalaci do otvoru v podhledu.
Tloušťka izolace pláště je 10 mm. Jednotka je vybavena radiálními ventilátory s úspornými EC motory.
Jednotka je osazena na sání čerstvého i znečištěného vzduchu deskovými filtry G4. Pro zpětné získávání
tepla je použit diagonální rekuperátor s účinností až 90 %, doplněný kondenzační vanou, automatickým
čerpáním kondenzátu a elektrickým předehřívačem proti zamrznutí. Součástí dodávky jednotky je
automatická regulace s dálkovým multijazyčným ovladačem. Pro správnou funkci zařízení již není třeba
připojovat žádné další nutné příslušenství.
Použití
HRB 10 H0, HRB 20 H0
Základní provedení – regulace řídí jednotku v poloautomatickém režimu. Průtok vzduchu je konstantní
v závislosti na nastavení uživatelem. Automaticky pracují časové režimy, freecooling, odmrazování
rekuperátoru atd.
Základní popis činnosti zařízení:
Rekuperační jednotka AVENTIS je
vzduchotechnické zařízení, které nasává
potrubím vzduch z venkovního prostředí
a předává mu teplo z odváděného (ohřátého)
vzduchu, aniž by došlo k jejich promísení.
Dále je čerstvý vzduch dopravován potrubím
do jednotlivých místností. Přívodní i odvodní
vzduch je také filtrován. V opačném směru
zařízení nasává vzduch z místností, odebírá
mu teplo a vyfukuje ho do venkovního
prostředí. Účinnost předávání tepla se
u jednotky AVENTIS pohybuje od 80 % do
90 %. Rekuperační jednotka je vybavena
kompletní automatickou regulací, která
optimalizuje její chod tak, aby docházelo
k minimálním tepelným ztrátám a provoz
byl co nejvíce ekonomický. Pokud je
jednotka vybavena čidlem CO2 nebo čidlem
relativní vlhkosti vzduchu, její chod je řízen
v závislosti na koncentraci CO2 nebo relativní
vlhkosti vzduchu. Automatika dále umožňuje
řízení jednotky v časových intervalech,
automatický freecooling, řízení externího
vodního nebo elektrického dohřívače a další.
Jednotka Aventis se dodává ve třech provedeních a dvou typech průtoku vzduchu:
HRB 10 H1, HRB 20 H1
Provedení s čidlem koncentrace CO2 – průtok vzduchu je automaticky řízen v závislosti na koncentraci
CO2 v rozmezí od 400 do 2000 ppm nebo manuálně. Automaticky pracují časové režimy freecooling,
odmrazování rekuperátoru atd.
HRB 10 H2, HRB 20 H2
Provedení s čidlem relativní vlhkosti vzduchu – průtok vzduchu je automaticky řízen v závislosti na
relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí od 30 % do 100 % nebo manuálně. Automaticky pracují časové
režimy freecooling, odmrazování rekuperátoru atd.
Funkční schéma (pohled shora)
Určení místa použití
•HRB 10 –tento typ rekuperační jednotky
AVENTIS je vzhledem ke svému
vzduchovému výkonu určen pro větrání
rodinných domů, obchodů, kanceláří,
vestibulů, restaurací, kaváren a dalších
prostor.
•HRB 20 –tento typ rekuperační jednotky
AVENTIS je vzhledem ke svému
vzduchovému výkonu určen pro větrání
nákupních a sportovních center, vstupních
a výrobních hal, jídelen, kanceláří a dalších
prostor.
80
•Jednotka Aventis musí být provozována ve vnitřních krytých a suchých prostorách s okolní teplotou
od 0 °C do +40 °C.
•Dopravovaný vzduch by měl mít teplotu v rozmezí –20 °C až +40 °C a relativní vlhkost do 90 %.
•Jednotka je určena k instalaci do vzduchotechnických systémů, kde zajišťuje přívod a odvod vzduchu se
zpětným získáváním tepla a filtrací.
•Jednotka není určena pro dopravu vzduchu s obsahem hořlavých nebo výbušných směsí, výparů
chemikálií, hrubého prachu, sazí, mastnoty, jedů, choroboplodných zárodků atd.
•Elektrické krytí jednotky namontované v potrubí je IP20.
•Jednotka je určena pro podstropní instalaci, revizními dveřmi směrem k podlaze. Jiná poloha instalace
není možná!
•Do vzdálenosti 100 mm od pláště jednotky a 500 mm od vstupního hrdla jednotky nebo potrubí se nesmí
nacházet žádné hmoty hořlavosti B, C1, C2 a C3 dle ČSN 730823.
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
Rozsah použití
Jednotka AVENTIS je určena k zajištění
nezbytné výměny vzduchu v budovách
při minimálních tepelných ztrátách
a minimálních provozních nákladech.
Jednotka AVENTIS rekuperuje teplo v zimě
a chlad v létě. Jednotka AVENTIS není
určena pro horkovzdušné vytápění.
Podmínky provozu
Větrací jednotky
Rekuperační jednotky
AVENTIS Recover
Rozměry
Instalace a montáž
HRB 10
Jednotka se instaluje ve vodorovné
poloze revizními dveřmi směrem dolů.
Jakákoliv jiná poloha je zakázaná!
Jednotka musí být instalována tak, aby
označení hrdel a směr proudění vzduchu
jednotkou odpovídal směru proudění
vzduchu v rozvodném systému.
Musí být instalována tak, aby k ní byl
dostatečný přístup v případě údržby, servisu
nebo její demontáže. Zejména se jedná
o přístup k revizním víkům s možností jejich
úplného otevření a dále přístup k víku skříně
regulace a připojení jednotky na jejím boku.
Připevňuje se pomocí závěsných držáků
na obou bocích jednotky. Pro připevnění
k nosné konstrukci se obvykle používají
závitové tyče M8 s maticemi. Jednotka
musí být upevněna tak, aby nemohlo dojít
k jejímu pádu. Při zavěšování jednotky je
nutné zjistit, zda je i konstrukce, na kterou
se jednotka zavěšuje, dostatečně nosná.
Pro správnou funkci jednotky musí být
revizní víka zavřená a zajištěná zámky.
Práva na změny vyhrazena.
HRB 20
Typ
Fáze
[ks]
Napětí Frekvence
[V]
[Hz]
Příkon
předehřívače
[kW]
Proud
Celkový Celkový El. krytí
předehřívače příkon
proud
[A]
[kW]
[A]
[IP]
Otáčky
ventilátorů
[1 / min]
Průtok
vzduchu
[m3 / h]
Hmotnost
Hluk
[kg]
[dB(A)]
HRB10
3
400
50
4,5
6,5
5,4
9,8
20
1540
1250
97
54*
HRB20
3
400
50
9
13
10,9
19,9
20
1800
2400
195
55,5*
* Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
81
Větrací jednotky
Rekuperační jednotky
AVENTIS Recover
Výkonová charakteristika
Výkonová charakteristika
Vzduchový výkon jednotky lze nastavit
pomocí regulace v celé zvýrazněné oblasti,
graf platí pro přívod i odvod.
Účinnost rekuperace
Účinnost rekuperace
Díky použití vysoce účinného rekuperátoru
jsou náklady na dohřívání přiváděného
vzduchu minimální. Použití předehřívače
umožňuje využití rekuperátoru i za podmínek,
kdy by jinak hrozilo jeho zamrzání. Zvláště,
pokud není připojen dohřívač, jednotka se
snaží dosáhnout požadované teploty změnou
poměru průtoku přiváděného a odváděného
vzduchu.
Teplota
nasávaného
vzduchu 
[°C]
Vlhkost
nasávaného
vzduchu 
[%]
Teplota
přívodu před
rekuperátorem 
[°C]
Teplota
přívodu za
rekuperátorem 
[°C]
–20
–15
–10
–5
0
5
10
15
90
90
90
80
70
60
50
40
–11
–11
–10
–5
0
5
10
15
17,2
17,2
17,3
16,9
16,7
17,2
18,1
19,1
Výkon rekuperátoru
(s kondenzací) 
Výkon elektrického
předehřívače 
Výkon dohřívače 
[kW]
[kW]
[kW]
HRB10
9,50
9,50
9,17
7,35
5,61
4,11
2,74
1,37
HRB20
19
19
18,34
14,69
11,21
8,22
5,48
2,74
HRB10
3,30
1,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HRB20
6,60
2,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HRB10
1,03
1,03
0,99
1,14
1,21
1,03
0,70
0,33
HRB20
2,05
2,05
1,98
2,27
2,42
2,05
1,39
0,66
Práva na změny vyhrazena.
Upozornění
Doporučené ohřívače nejsou
dimenzovány pro horkovzdušné
vytápění!
82
Katalog produktů 2011 / 2012
Větrací jednotky
Rekuperační jednotky
AVENTIS Recover
HRB 10
Frekvenční pásmo
čerstvý
vzduch
odpadní
vzduch
sání
výfuk
sání
výfuk
do okolí
[dB]
[dB]
[dB]
[dB]
[dB]
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
Lw [dB]
LwA [dB]
87,0
91,9
84,1
91,1
77,0
55,0
86,8
76,9
86,1
76,9
67,2
81,9
65,6
81,5
73,5
63,9
79,1
64,5
79,0
69,9
56,8
81,2
61,1
80,1
67,3
55,3
73,8
56,5
73,4
67,5
50,3
72,7
51,1
72,1
68,8
41,3
68,3
44,4
67,1
60,1
89,2
93,9
85,0
93,1
81,8
69,8
84,1
67,1
83,4
75,0
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
Lw [dB]
LwA [dB]
88,0
92,9
85,1
92,1
78,0
56,0
87,8
77,9
87,1
77,9
68,2
82,9
66,6
82,5
74,5
64,9
80,1
65,5
80,0
70,9
57,8
82,2
62,1
81,1
68,3
56,3
74,8
57,5
74,4
68,5
51,3
73,7
52,1
73,1
69,8
42,3
69,3
45,4
68,1
61,1
90,2
94,9
86,0
94,1
82,8
70,8
85,1
68,1
84,4
76,0
HRB 20
Frekvenční pásmo
čerstvý
vzduch
odpadní
vzduch
do okolí
sání
výfuk
sání
výfuk
[dB]
[dB]
[dB]
[dB]
[dB]
Provozní úspory
Zjednodušený výpočet roční úspory tepla: Výpočet je proveden pro jednotku Aventis s výkonem 2200 m3 / h, která je instalována ve středu České republiky.
Jednotka pracuje denně 18 hod, vnitřní teplota je 21 °C, venkovní teplota v topném období je 4,7 °C, topné období trvá 318 dní.
Střední výkon ohřívače v průběhu topné sezóny:
QH – V . p . c . (ti – te)
QH – (2200 / 3600) . 1,25 . 1,005 . (21 – 4,7)
QH – 12,51 kW
QH – střední výkon ohřívače v průběhu topné sezóny [kW]
V – vzduchový výkon jednotky [m3 / h]
p = 1,25 – hustota vzduchu [kg / m3] při teplotě 0 °C až +10 °C
c = 1,005 – měrná tepelná kapacita suchého vzduchu [kJ / (kg.K)] při teplotě 0 °C až +10 °C
ti – teplota ve větraném prostoru [°C]
te – průměrná venkovní teplota v topném období [°C]
Střední tepelný výkon rekuperátoru v průběhu topné sezóny:
QR = QH . ηR
QR = 12,51 . 0,8
QR = 10,01 kW
QR – střední tepelný výkon rekuperátoru v průběhu topné sezóny [kW]
Práva na změny vyhrazena.
ηR – účinnost rekuperátoru [%]
Energie uspořená za jedno topné období:
E = QR . d . h
E = 10,01 . 318 . 18
E = 57302 kWh
E – energie uspořená za jedno topné období [kW / h]
d – počet dní v topné sezóně
h – denní počet hodin provozu jednotky [h]
Pokud vynásobíte uspořenou energii cenou tepla v příslušném regionu, získáte přibližnou celkovou roční úsporu vyjádřenou v penězích.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
83
Větrací jednotky
Rekuperační jednotky
AVENTIS Recover
Ovládání
Regulátor jednotky AVENTIS umožňuje tato nastavení:
Rychlá volba: Stiskem tlačítka nebo v základním režimu ovladače se dostanete do menu rychlého
nastavení vzduchového výkonu jednotky:
Vzduchový výkon – nastavení konstantního vzduchového výkonu větrací jednotky – pouze pokud je Režim
ventilace nastaven na manuál
Hlavní menu
Jednotka se uvádí do stavu zapnuto otočením
hlavního vypínače umístěného na jednotce
do polohy I (zapnuto).
Stiskem tlačítka „ON / OFF“ na dálkovém
ovladači se jednotka
uvede do provozu. Po zapnutí je automaticky
spuštěn „náběh“.
To znamená, že například po dobu jedné
minuty běží jednotka na plný výkon (výkon
při náběhovém režimu a jeho trvání lze
nastavit v servisním menu). Po skončení
„náběhu“ jednotka automaticky přejde
do běžného pracovního režimu. Vypnutí
jednotky se provádí stiskem tlačítka „ON / OFF“
na dálkovém ovladači. Na displeji zmizí
zobrazované hodnoty a jednotka se po chvíli
vypne. Připojení některého příslušenství může
způsobit, že se jednotka vypne
až po cca 3 minutách po vypnutí dálkovým
ovladačem.
Při výpadku a následném obnovení síťového
napájení se jednotka uvede do stavu, ve
kterém byla před tímto výpadkem. Jednotka
si vždy pamatuje svůj provozní stav a veškerá
nastavení.
Režim ventilace – řízení vzduchového výkonu automaticky v závislosti na koncentraci CO2 nebo relativní
vlhkosti (pouze při připojeném čidle CO2 nebo čidle relativní vlhkosti vzduchu) nebo
ruční nastavení vzduchového výkonu jednotky
Teplota – nastavení požadované teploty v místnosti – pokud není připojen dohřívač,
jednotka se snaží dosáhnout požadované teploty změnou poměru průtoku přiváděného
a odváděného vzduchu
Upozornění: doporučené ohřívače nejsou dimenzovány pro horkovzdušné vytápění!
Časový režim – nastavení časového spínání jednotky v denním nebo týdenním programu a nastavení
výkonu jednotky v tomto režimu
– každý den může mít až 4 spínací časy
Freecooling – aktivace / deaktivace automatického freecoolingu, nastavení vzduchového výkonu
jednotky při freecoolingu
– freecooling funguje zcela automaticky, a to tak, že v letním období (průměrná odpolední
teplota je vyšší než 25 °C), pokud je překročena požadovaná teplota v místnosti
a venkovní teplota je nižší alespoň o 2 °C, ochlazuje větranou místnost venkovním
chladným vzduchem. Spouštění freecoolingu je navíc časově omezeno na noční hodiny.
V tomto režimu pracuje větrání přetlakově (odvodní ventilátor běží na 10 %). Freecooling
je nadřazený ostatním režimům. Pokud je povolený freecooling, nelze nastavit Časový
režim, Ventilátory na 0 %.
Nastavení času – nastavení dne v týdnu a aktuálního denního času
Jazyk
– volba komunikačního jazyka uživatelského menu: český, anglický, francouzský, německý,
ruský
Servisní režim – vstup do servisního menu, po zadání hesla
– servisní menu je určeno pouze proškolenému personálu a vstup do něj je popsán
v návodu. Neodborný zásah může způsobit špatnou funkci zařízení a nebo dokonce jeho
poškození!
Servisní menu umožňuje tato nastavení:
Boost fan
Freecooling
Duct temper.
PID constants
Temp. Sensor
CO2 concentr.
Air humidity
Po zapnutí jednotky dálkovým ovladačem jsou
na displeji zobrazovány tyto hodnoty:
Calibration
Větrání
režim Factory seting
Poslední řádek– informace aktivních
funkcí: Náběh, Časový
režim nebo Freecooling,
případně varovná hlášení
(pouze pokud taková
okolnost nastane)
84
Servisní menu dále umožňuje zobrazení vybraných hodnot:
outside
antifr.
inside pan.
inside duct.
inlet duct efficiency
inlet fan outlet fan in press out press ext.heater ext.heater CO2 RH SN – teplota vnějšího nasávaného vzduchu
– teplota odváděného vzduchu za rekuperátorem
– teplota vzduchu u ovládacího panelu
– teplota vzduchu na sání odváděného vzduchu
– teplota vzduchu přiváděného do místnosti
– účinnost rekuperace
– výkon přívodního ventilátoru
– výkon odvodního ventilátoru
– celkový tlak přívodního ventilátoru
– celkový tlak odvodního ventilátoru
– informace o tom, jaký dohřívač je připojen
– výkon externího ohřívače
– úroveň koncentrace CO2 (pouze pokud je připojeno čidlo)
– relativní vlhkost vzduchu (pouze pokud je připojeno čidlo)
– verze HW a SW regulátoru
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
– výkon ventilátorů v %
– způsob řízení
vzduchového výkonu
(manuál. / aut.)
venku
– vnější teplota vzduchu
uvnitř – vnitřní teplota vzduchu
Po 12:21 – den v týdnu a aktuální čas
CO2 660 ppm – hodnota koncentrace CO2
nebo úroveň relativní
vlhkosti vzduchu (pouze
pokud je připojeno čidlo
CO2)
– nastavení výkonu ventilátorů po spuštění jednotky a délku startovacího větrání („náběh“)
– aktivace / deaktivace automatického freecoolingu a nastavení času spuštění / vypnutí
automatického freecoolingu
– nastavení minimální a maximální teploty přívodního vzduchu v kanále (pokud je
připojen externí dohřívač)
– nastavení chování regulace
– výběr místa snímání pokojové teploty (v dálkovém ovladači / v sání znečištěného
odvodního vzduchu)
– nastavení mezních koncentrací CO2, mezi těmito mezními koncentracemi je výkon
ventilátorů řízen lineárně automaticky mezi 10 % a 100 %
– nastavení mezních relativních vlhkostí vzduchu, mezi těmito mezními hodnotami je
výkon ventilátorů řízen lineárně automaticky mezi 10 % a 100 %
–automatická kalibrace jednotky pro zjištění tlakové ztráty čistých filtrů, tuto kalibraci je
nutné provést po prvním spuštění jednotky, jinak nebude správně fungovat upozornění
na zanesení filtrů
–návrat k výrobcem nastaveným hodnotám
Větrací jednotky
Rekuperační jednotky
AVENTIS Recover
Příslušenství
KRT-K – uzavírací klapka
Klapka KRT-K je vhodná pro zabránění samovolného proudění vzduchu jednotkou, pokud je jednotka
vypnutá. Pro ovládání klapky se používá servopohon, viz dále. Klapky se osazují se na přívodní i odvodní
potrubí.
AVENTIS
[mm]
Hmotnost
bez
servopohonu
[kg]
60
0,8
2,1
60
0,8
3,6
Rozměry [mm]
KRT-K
Ø D
L
L1
L2
HRB10
KRT-K-250 250 320 200
HRB20
KRT-K-315 315 320 200
Tloušťka
plechu
Filtrační box s kapsovým filtrem třídy F5 – FLF-A
Filtrační box FLF-A je vhodný pro dosažení větší čistoty přiváděného vzduchu. Filtrační box se instaluje
do potrubí přívodu čerstvého vzduchu do místnosti za jednotku, a nebo za externí dohřívač, pokud
je instalován.
AVENTIS
Filtr
Rozměry [mm]
Ø D
A
B
C
E
FLF-A-250-5 250
424
385
480
600
5,2
HRB20
FLF-A-315-5 315
424
385
480
600
5,2
Elektrický ohřívač s integrovaným regulátorem – EOKO
Elektrický ohřívač je nutný, pokud požadujeme řídit teplotu přiváděného vzduchu do místnosti.
Elektrický ohřívač se instaluje do potrubí přívodu čerstvého vzduchu za jednotku. Výhodou tohoto
elektrického ohřívače je jeho snadné ovládání a snadné přivedení elektrické energie.
Ohřívač
HRB10
HRB20
Rozměry [mm]
A
B
C
EOKO-250-4,5-3D
250
350
380
40
5,2
EOKO-315-6,0-3D
315
415
380
60
5,2
Práva na změny vyhrazena.
VOK
Rozměry [mm]
Ø D
A
B
C
L
VOK-01-T
Hmotnost
[kg]
HRB10
VOK-01-T-250 250
390
390
60
280
9,1
HRB20
VOK-01-T-315 315
390
390
60
280
8,9
www.multivac.cz | www.multivac.sk
EOKO
Hmotnost
[kg]
Ø D
Vodní ohřívač – VOK-01-T
Vodní ohřívač je nutný, pokud chceme řídit teplotu přiváděného vzduchu do místnosti.
Vodní ohřívač se instaluje do potrubí přívodu čerstvého vzduchu za jednotku.
Výhodou tohoto ohřívače je jeho vysoký výkon.
AVENTIS
FLF-A
Hmotnost
[kg]
HRB10
AVENTIS
KRT-K
85
Větrací jednotky
Rekuperační jednotky
AVENTIS Recover
Příslušenství
Schéma zapojení
Směšovací uzel k vodnímu ohřívači
– SMU-6,3-60
Směšovací uzel je nezbytný pro řízení
výkonu vodního ohřívače. Směšovací uzel
se instaluje na hrdla vodního výměníku.
Elektrická schémata na výrobku mají vyšší prioritu než schémata uvedená v tomto katalogu!
Kanálové teplotní čidlo CKT
Čidlo CKT je nutné pro snímání teploty
vzduchu přiváděného do místnosti,
pokud je připojen externí dohřívač. Čidlo
se instaluje do potrubí přívodu čerstvého
vzduchu cca 2 m za dohřívač.
KABEL-AO-KC-8
Propojovací kabel mezi čidlem CKT
a jednotkou.
Servopohon TD-04-230-1
Servopohon TD-04-230-1
je nutný pro ovládání
uzavírací klapky.
Instaluje se na klapku KRT-K místo ručního
ovládání.
Servopohon s havarijní funkcí
TDF-08-230 (vratnou pružinou)
Servopohon TDF-08-230 je nutný pro
ovládání uzavírací klapky v případě použití
vodního dohřívače. Servopohon se instaluje
na klapku KRT-K, vratná pružina zajistí
uzavření klapky a to v případě, že dojde
k výpadku elektrické energie.
SMU-6,3-60
CKT
KABEL-AO-KC-8
TD-04-230-1
směšovací uzel
propojovací kabel
kanálové
teplotní čidlo
Upozornění
Jakákoliv změna nebo zásah do vnitřního zapojení jednotky nejsou povoleny a vedou ke
ztrátě záruky. Doporučujeme použít námi dodávané příslušenství. V případě pochybností
o správnosti použití neoriginálního příslušenství kontaktujte Vašeho dodavatele.
Rozmístění příslušenství
 Klapka KRT-K + servopohon TD
 Kapsový filtr FLF-A xxx-F5
 Vodní ohřívač VOK
 Elektrický ohřívač EOKO
 Směšovací uzel SMU
 Teplotní čidlo CKT
 KABEL-AO-KC
servopohon
Práva na změny vyhrazena.
TDF-08-230
servopohon
s havarijní funkcí
86
Katalog produktů 2011 / 2012
Větrací jednotky
Rekuperační jednotky
AVENTIS Recover
Minimální montážní vzdálenosti
Příklad objednání
 Filtr
 Ohřívač
 Teplotní čidlo
Rekuperační jednotka s vodním ohřívačem,
směšovacím uzlem a uzavíracími klapkami
se servopohonem s havarijní funkcí.
HRB20H0
VOK-01-T-315
SMU-6,3-60
KRT-K-315
TDF-08-230
CKT
KABEL-AO-KC-8
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
Doprava a skladování
Jednotka musí být dopravována a skladována
v originálním balení (dřevěné latění)
až do chvíle instalace. Balení chrání jednotku
během přepravy proti poškození a zašpinění.
Při dopravě a manipulaci je nutno zabránit
mechanickému poškození výrobku např.
pádem, extrémními otřesy nebo vibracemi.
Jednotka musí být skladována ve vnitřním
suchém prostředí s teplotou od –5 °C
do +40 °C. Na poškození, vzniklá v důsledku
nesprávné přepravy nebo uskladnění,
se nevztahuje záruka.
 Jednotka
 Vodní ohřívač
 Směšovací uzel
 Klapka
 Servopohon
 CKT
 KABEL-AO-KC
7
Příklad značení
HR B 20 H 0
0 – základní provedení
1 – provedení s čidlem
koncentrace CO2 (na poptání)
2 – provedení s čidlem relativní
vlhkosti vzduchu
(na poptání)
provedení hi-tech
10; 20 – jmenovitý průtok
vzduchu 1000–2000 m3 / h
střední řada
Práva na změny vyhrazena.
rekuperační jednotka
AVENTIS
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze
orientační! Vždy je nutno upřednostnit schémata
zapojení uvedená na výrobku!
www.multivac.cz | www.multivac.sk
87
Download

VĚTRACÍ A REKUPERAČNÍ JEDNOTKY