12. STANOVENÍ RYZNAROVA INDEXU
Ryznarův index stability je definován: RI = 2*pHS – pH. Tento empirický vzorec byl
odvozen na základě experimentálních měření a nabývá pouze kladných hodnot. Protože
rovnice byla navržena podle provozních výsledků, zahrnuje vzorec do určité míry i potřebné
přesycení vody uhličitanem vápenatým, aby mohlo dojít k vyloučení tuhé fáze. Při hodnotě
RI kolem 7 je voda ve vápenato-uhličitanové rovnováze, při hodnotě RI > 8 je výrazněji
agresivní a při RI < 6 výrazně inkrustující.
Cíl práce: Zjistit, zda je voda agresivní, úsadotvorná nebo v rovnováze.
Postup práce: proveďte pro oba vzorky
1. změřte pH
2. změřte vodivost χ [µS/cm] na vodivostním detektoru a přepočítejte na solnost S
= 0,75*χ a teplotu obou vzorků
3. změřte obsah Ca [mg/l] a přepočtěte na cCa [mmol/l]
(Do titrační baňky se odpipetuje 100 ml vzorku a upraví se pH přidáním dvou plátků
KOH (s), které se nechají rozpustit. Přidá se indikátorová směs a roztok se obarví do
modrozelena. Provede se titrace Chelatonem 3 do fialovo růžového zbarvení.)
4. změřte KNK4,5
(Do titrační baňky se odpipetuje 100 ml vzorku, přidá se směsný indikátor a titruje se
HCl z kovově modré do odbarvení.)
5. odečtěte z grafů hodnoty: pK2 - pKS ........ z teploty
pχ1 + pχ2 ........ ze solnosti
pc Ca ............... z obsahu Ca [mmol/l]
pc HCO3- ........... z obsahu HCO3- [mmol/l]
Výpočet Ryznarova indexu:
RI = 2*pHS - pH
pHS = (pK2 - pKS) + (pχ1 + pχ2) + pc Ca + pc HCO3Rozhodněte, zda je voda agresivní, úsadotvorná nebo v rovnováze.
Download

Navod_ryznaruv idnex.pdf