Rok za najavu rezervacije 25. maj 2012.
POČASNI ODBOR
Dr Oliver Dulić, ministar, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog
planiranja
Dr Žarko Obradović, ministar, Ministarstvo prosvete i nauke
Milan Marković, ministar, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu
upravu i lokalnu samoupravu
NAUČNI ODBOR
Predsednik:
Prof.dr Miodrag Ralević, Arhitektonski fakultet Beograd
Članovi:
Dr Veroljub Trifunović, Udruženje urbanista Srbije
Dr Dragutin Radosavljević, Udruženje urbanista Srbije
Nenad Tesla, Republički geodetski zavod
Prof.dr Svetislav G. Popović, Arhitektonski fakultet Podgorica
Prof.dr Nenad Lipovac, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Prof.dr Dragoslav Šumarac, Inženjerska komora Srbije
Dr Brankica Milojević, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Banjaluka
Mr Dušan Minić, Udruženje urbanista Srbije
Dr Ratka Čolić, GIZ/AMBERO
Prof.dr Dragan Komatina, Arhitektonski fakultet Podgorica
Prof.dr Vesna Zlatanović Tomašević, Beograd
Dr Aleksandar Jevtić, Vojvođansko udruženje urbanista
Dr Ivan Aleksić, Savez geodeta Srbije
Prof.dr Milisav Damnjanović, Inženjerska komora Srbije
Mr Dragan Radivojević, JP Zavod za urbanizam Niš
Mr Miroslav Vujatović, DAGIT, Banja Luka
Mr BorkoĐurić, Privredna komora Republike Srpske
ORGANIZACIONI ODBOR
Predsednik: Mr Dušan Minić, Udruženje urbanista Srbije
Zamenik: Zoran Jovanović, Republički geodetski zavod
Članovi:
dr Aleksandar Jevtić, Vojvođansko udruženje urbanista
Mr Dragan Radivojević, JP Zavod za urbanizam Niš
Svetlana Jakovljević, Udruženje urbanista Srbije
Dragana Stošić, JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac
Slavica Ferenc, Udruženje urbanista Srbije
Slavko Lukić, Zavod za urbanizam i projektovanje Bijeljina
Milutin Mandić, Udruženje urbanista Srbije
Dragana Sinobad, Udruženje urbanista Srbije
Zoran Prokić, pr., Udruženje urbanista Srbije
DEKANAT LETNJE ŠKOLE
Dekan Letnje škole urbanizma:
Dr Veroljub Trifunović, Udruženje urbanista Srbije
Prodekani Letnje škole urbanizma:
Dr Dragutin Radosavljević, Udruženje urbanista Srbije
Prof.dr Miodrag Ralević, Udruženje urbanista Srbije
Nenad Tesla, Republički geodetski zavod
VAŽNE INFORMACIJE
KOTIZACIJE
Prijave za Letnju školu podnose se na adresu:
UDRUŽENJE URBANISTA SRBIJE, Beograd, Kneza Miloša 9, tel/faks +381
11 33 47 418, +381 63 81 05 864 (Svetlana Jakovljević) ili na e-mail:
[email protected],
Kotizacija za učešće na Letnjoj školi urbanizma iznosi 8.000,00 din. (za tri i
više učesnika po 6.000,00 dinara) Kotizacija obuhvata učešće, zbornik
radova, prateće manifestacije, radni izlet, svečanu večeru, kafe pauze i dr.
Uplata kotizacija vrši se na tekući račun Udruženja urbanista Srbije, broj:
205-25985-24, PIB 101879453. Matični broj 07050208, sa naznakom za
"Letnju školu urbanizma"
Uplata kotizacija iz inostranstva vrši se na devizni račun Udruženja urbanista
Srbije, broj: 00-708-0003333.9
Kotizacija iznosi 80 EURA (za 3 i više učesnika po 60 EURA)
CILJNE GRUPE UČESNIKA
Ministarstva, državna uprava, lokalna samouprava, urbanisti, planeri,
geodeti, fakulteti i instituti, javna i druga preduzeća, direkcije, zavodi,
investitori, projektanti, izvođači, banke, privredne komore i međunarodne
organizacije.
PLAN RADA LETNJE ŠKOLE
Utorak 29.maj 2012.
10,00-11,00
Registracija učesnika
11,30 Svečano otvaranje Letnje škole
•
Predstavnik Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog
planiranja
•
Ministarstvo finansija-Poreska uprava
•
Predstavnik Republičkog geodetskog zavoda
•
Predstavnik Udruženja urbanista Srbije
•
Prestavnik GIZ/AMBERO
•
Predstavnik Inženjerske komore Srbije
12,00-13,00 Uvodna izlaganja
13,00-13,15
Otvaranje izložbe radova GIZ/AMBERO
i radova 21.Međunarodnog salona urbanizma
15,00 Skupština UUS i dodela nagrada i priznanja UUS
16,30-20,00 Saopštenja
Sreda 30. maj 2012.
9,oo-13,oo Saopštenja i rasprava
13,00-15,00 Ručak u prirodi
15,15-19,30 Radni izlet
•
Vožnja Šarganskom osmicom" (najatraktivnija turistička železnička
pruga Evrope)
•
Poseta Mećavniku-Drvengradu (Grad Emira Kusturice)
21,00 Svečana večera
Rezervacija i plaćanje smeštaja se vrši isključivo preko službe rezervacija
Hotela "Omorika" , tel/faks +381 31 593 530; +381 31 593 546
Četvrtak 31. maj 2012.
Doplata za jednokrevetnu sobu je 700,00 dinara dnevno po osobi. Doplata
za apartmane je 1.300,00 dinara dnevno po osobi
Broj mesta je ograničen. Zbog ograničenog broja soba, molimo vas da
rezervacije izvršite blagovremeno.
i
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
u sklopu obeležavanja
Jubileja 175 godina geodetske delatnosti
u Srbiji 1837. – 2012.
U saradnji sa
Ministarstvom finansija-Poreska uprava
i
GIZ/ AMBERO/ ICON Projekat
''Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava
u Srbiji''
pod pokroviteljstvom
Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
Ministarstva prosvete i nauke
Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu
samoupravu
Inženjerske komore Srbije
Organizuju
MEĐUNARODNI
NAUČNO-STRUČNI SKUP
LETNJU ŠKOLU URBANIZMA
Ručak i odmor
Smeštaj učesnika:
Hotel "Omorika, Tara
Cena punog pansiona na bazi dvodnevnog aranžmana ukupno iznosi: za
dvokrevetnu i trokrevetnu sobu 8.545,00 dinara po osobi
UDRUŽENJE URBANISTA SRBIJE
9,00-12,00 Završna saopštenja i zaključci Letnje škole urbanizma 2012.
Uručenje sertifikata
sa temom
NOVI INSTRUMENTI PLANIRANJA PROSTORA U
TRŽIŠNIM USLOVIMA
PROCENA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI
29. MAJ-31. MAJ 2012.
TARA, HOTEL "OMORIKA"
PREDAVAČI I SAOPŠTENJA
Lazar Mandić, dipl.inž.arh.
Ekonomija životne sredine kao novi instrument planiranja prostora u tržišnim
uslovima sa osvrtom na PPPPN HE "Brodarevo I i II"
UVODNA IZLAGANJA
Predstavnik Ministarstva Životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
Ministarstvo finansija-Poreska upravaDr Dragutin Radosavljević
Postupak i način utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava
Dejana Šavija, Prof.dr Miodrag Ralević
Instrumenti ekonomske analize utvrđivanja trajektorija razvoja u tržišnim
uslovima
Dr Milena Nikolić, mr Danijela Vukoičić, Doc.Dr Milan Punišić
Osvrt na planirana rešenja Nacrta plana detaljne regulacije groblja Jelezovac
Republički geodetski zavod, Prof.dr Dušan Joksić, Nenad Tesla
Godina jubileja
GIZ/AMBERO / ICON, Harald Muellr, rukovodilac projekta
''Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji''
Tamara Jovanović, dipl.inž.arh.
Instrumenti planiranja kao podrška održivom razvoju u svetu i kod nas, na
primeru grada Niša
Udruženje urbanista Srbije
Dr Veroljub Trifunović
Urbanistički uticaji na procene vrednosti nekretnina
Dr Biljna Vrbaški, Tihomir Bojanić
Praktična iskustva u oblasti urbane komasacije na primeru dela stambene
zone Mišeluk III u Novom Sadu
I NOVI INSTRUMENTI
USLOVIMA
PLANIRANJA
PROSTORA
U
TRŽIŠNIM
Prof.dr Miodrag Ralević, Ružica Božović
Kapitalizacija prostora Srbije u cilju formiranja banke lokacija za animiranje
tržišta i privlačenje investitora
Dr Miodrag Vujošević
Ključni razvojni problem Srbije: da li planiranje
uslovima produžene krize?
i tržište mogu pomoći u
Nenad Tesla, mr Stojanka Branković
Urbana komasacija u realizaciji prostornih planova
dr Ratka Čolić
Strategija integralnog urbanog razvoja kao nov instrument planiranja
urbanog razvoja
Prof.dr Nenad Lipovac, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Urbana i gospodarska preobrazba stambenih područja
Mag. Maja Simoneti, Petra Vertelj Nared, LUZ d.d., Ljubljana
Aspekti planiranja javnog otvorenog prostora na primeru dečjih igrališta
mr Dušica Trpčevska-Anđelković, Agencija za planiranje prostora, Skopje,
R.Makedonija
Uslovi za planiranje prostora-mehanizam zaštite javnog interesa, prirodnih
resursa i životne sredine
Prof.dr.Nusret Mujagić, dipl.ing.arh.
Novi instrumenti planiranja prostora u zakonskoj regulativi Federacije BIH
prilagođeni novim tržišnim uslovima
Nenad Tesla, Saša Đurović
Internet servisi u Republičkom geodetskom zavodu
Prof.dr Miodrag Ralević
Nove tehnologije i njihovi podsticajni efekti ozdravljenja životne sredine
Mr Dušan Minić, dipl.ek.
Uticaj novih demografskih i ekonomskih tokova na planiranje prostora
Prof.dr Vesna Zlatanović Tomašević
Prikaz lokalnog ekološkog akcionog programa za zemlje centralne i istočne
Evrope
Lidija Stefanović, mr Dragan Radivojević
“BROWNFIELD“ lokacije-poluga razvoja- „EI“ kompleks Niš
Mr Milena Dinić, Dr Petar Mitković
Primena planskih normativa u zoni gradskog centra
u urbanističkoj praksi SAD
Prof.dr Svetislav G.Popović
Novi instrumenti planiranja u tržišnim uslovima-iskustva Crne Gore
Doc.mr Biserka Mitrović, dr Svetislav G. Popović
Planiranje i zaštita prostora u tržišnim uslovima-prednosti i nedostaci prakse
urbanističkog i prostornog planiranja u Srbiji
Milorad Miladinović, Dragana Bikić, Slaviša Čamagić, Goran Vuković
Novi instrumenti u procesu planiranja razvoja industrijske zone u KraljevuPrethodna studija izvodljivosti, Registar objekata i Atlas lokacija
Evelin Fratoni (Augsburg), licencirani procenitelj vrednosti za potrebe banaka
CIS Hypzert
Uticaj građevinsko-tehničkog stanja na procenu vrednosti nepokretnosti
Mr Dragan Jevtić, pom.ministra za urb. Republike Srpske
Procena vrednosti nepokretnosti
Prof.dr Vesna Zlatanović Tomašević
Konverzija prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljišu i
obaveze opštine-lokalne samouprave na osnovu donetih uredbi
Prof.dr Toša Ninkov, Marko Marković, Zoran Sušić, Dejan Vasić, Jasmina
Ninkov
Procena vrednosti nepokretnosti u postupku komasacije
Doc. dr Aleksandar Petrović, Univerzitet,, Union - Nikola Tesla’’, mr Vladimir
Marjanović, GP ,,POOR’’ - Austrija
Menadžment i vrednost nekretnina
Jožef Čipa, Igor Marinović
Procena vrednosti nepokretnosti Grada Subotice uz primenu GIS-a
Mirjana Ćirić, mr Dragan Jeftović
Strategija integralnog urbanog razvoja centralne gradske zone Kragujevca
dr Predrag Mihajlović, dr Svetlana Trajković
Tržišna vrednost građevinskog objekta
Evica Rajić, mr Zoran Radosavljević
Strateška procena uticaja-priručnik
Mr Gordana Marković
Procena vrednosti nepokretnosti – problematika procene
nepokretnih kulturnih dobara na primeru crkvenog graditeljstva
Dragana Biga, Jelena Milićević
Urbani dizajn na primeru Kladova
Vesna Cepenjor, Vesna Vandić
Studija izvodljivosti za razvoj turističkog područja ''Rajkovo '' u Majdanpeku
mr Nenad Krčum
Studija izvodljivosti kao uvod u Plan detaljne regulacije za razvoj marine u
Smederevu
Ruža Penezić
Strategija integralnog urbanog razvoja centralne gradske zone Užica
dr Svetlana Trajković
Strateško korišćenje biodiverziteta u funkciji ekonomskog razvoja ruralnih
sredina u Srbiji
Dr Petronije Jevtić, Ljiljana Stošić Mihajlović
Nova ekološko –ekonomska etika
Ljiljana Jakšić, d.p.p., Tanja Klišmanić, d.i.a.
Uticaj vlasničke strukture zemljišta na rešenja u planskoj dokumentaciji
Duška Mrvoš, Nataša Mitreski, Olivera Dragaš
Novi instrumenti urbanističkog i prostornog planiranja u tržišnim uslovima
dr Ljiljana S. Mihajlović, dr Petronije Jevtić
Upotreba obnovljivih izvora energije u evropskoj Uniji
Ivan D. Đurđić, dipl. inž. arh.
Marketing kao instrument urbanističkog i prostornog planiranja u tržišnim
uslovima
II PROCENA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI
Mr Stojanka Branković
Masovna procena nepokretnosti- nadležnost Republičkog geodetskog
zavoda
Dr Aleksandar Ilić, Dr Dr Goran Dimić, Ministarstvo odbrane
Procena vrednosti vojnih nepokretnosti
Kristfrid Feter,dipl. inž. geod., AMBERO-ICON,
Procena vrednosti u Evropi – međunarodni standardi
Ina Fibrok-Herman (Bremerhafen), javno imenovani i zakleti ekspert za
procenu vrednosti nepokretnosti
Procena vrednosti u Nemačkoj – zakonske osnove, podzakonski akti,
postupak i direktive
vrednosti
dr Ljiljana M.Stošić, Predrag Mihajlović
Procena vrednosti nekretnina- teorijski pristup
Danilo S. Furundžić
Procena vrednosti nepokretnosti preduzeća
„Dvadeset prvi maj – Auto kuća“ u Beogradu
Major Zlatan Milonjić, potpukovnik dejan Đorđević, pukovnik dr Goran Dimić,
Ministarstvo odbrane
Generisanje digitalnog modela površi sistemom za aerofotogrametrijsko
snimanje "LEICA ADS80"
Doc. dr Dragan Komatina
Planiranje i tržišna vrednost nepokretnosti kroz odnos institucija-strukeinvestitora
Dr Đorđe Mojović
Neformalna izgradnja i neformalna naselja:
O iskustvima iz regiona i zanemarenoj ulozi struke u rešavanju problema
Dr Aleksandar Jevtić
Dr Milan Punišić
Aleksandar Rudnik Milanović
Nepokretna kulturna dobra-prednost ili otežavajući status za procenu
vrednosti nepokretnosti
Download

NOVI INSTRUMENTI PLANIRANJA PROSTORA U TRŽIŠNIM