Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 1 od 40
REVIDOVANI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ
SA STANJEM NA DAN 31.12.2012. GODINE
Ime i prezime:
Izradio:
Vasilije Gigović
dipl. ecc.
Kontrolisao:
Branislav Topalović
dipl. ecc.
Odobrio:
Lakić Mile
dipl. maš. inž.
Potpis:
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 2 od 40
SADRŽAJ
Strana
Finansijski izvještaji:
Bilans uspjeha
3
Izvještaj o ostalim dobicima i gubicima u periodu
4
Bilans stanja
5
Izvještaj o promjenama na kapitalu
6
Bilans tokova gotovine
7
Napomene uz finansijske izvještaje
Oznaka: HED-20
8 - 41
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 3 od 40
BILANS USPJEHA
Za godinu koja se završava 31. decembra 2012. godine
(U Konvertibilnim markama)
Napomene
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
Prihodi od zakupnina
POSLOVNI RASHODI
Troškovi materijala, goriva i energije
Troškovi električne energije nabavljene od povezanih
pravnih lica
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Nematerijalni troškovi
Troškovi poreza i doprinosa
6
7
8
9
10
11
12
POSLOVNI DOBITAK/(GUBITAK)
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
13
13
DOBITAK/(GUBITAK) IZ REDOVNE AKTIVNOSTI
Ostali prihodi
Ostali rashodi
14
14
DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
Porez na dobitak
Godina koja
se završava
31. decembra
2011.
27,830,190
2,405
27,832,595
20,962,787
1,656
20,964,443
(450,756)
(396,026)
(143,120)
(118,987)
(6,663,500)
(515,329)
(11,111,185)
(1,255,220)
(5,279,873)
(25,418,983)
(5,865,536)
(834,237)
(11,068,403)
(1,296,595)
(4,421,356)
(24,001,140)
2,413,612
(3,036,697)
2,253,247
(30,354)
2,222,893
2,304,089
(63,912)
2,240,177
4,636,505
(796,520)
137,505
(82,914)
54,591
4,691,096
15
NETO DOBITAK
ZARADA PO AKCIJI
- Osnovna i razrijeđena zarada po akciji
Godina koja
se završava
31. decembra
2012.
31
(731,975)
1,864,819
(68,982)
1,795,837
999,317
(749,450)
3,959,121
249,867
0.0090
0.0006
Napomene na narednim stranama
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.
Finansijski izvještaji Društva predati su 28. februara 2013. godine Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge a.d.,
Banja Luka.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 4 od 40
Revidovani
Finansijski izvještaj
IZVJEŠTAJ O OSTALIM DOBICIMA I GUBICIMA U PERIODU
Za godinu koja se završava 31. decembra 2012. godine
(U Konvertibilnim markama)
Napomene
Neto dobitak perioda
Dobici utvrđeni direktno u kapitalu – efekti procjene
vrijednosti stalne imovine
Ukupan neto dobitak perioda
Godina koja
se završava
31. decembra
2012.
Godina koja
se završava
31. decembra
2011.
3,959,121
249,867
-
56,109,887
3,959,121
56,359,754
5, 16
Napomene na narednim stranama
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 5 od 40
BILANS STANJA
Na dan 31. decembra 2012. godine
(U Konvertibilnim markama)
31. decembar
2012.
31. decembar
2011.
Korigovano
16
16
17
38,198
494,418,939
9,106,693
503,563,830
42,172
501,489,327
3,152,819
504,684,318
18
975,978
14,196
57,619,912
477,006
40,500,000
49,564
3,959,910
2,876
103,599,442
879,387
6,760
37,559,122
703,174
51,000,000
57,388
3,731,681
6,455
93,943,967
607,163,272
598,628,285
441,955,312
7,496
4,622,638
107,430,614
31,547,737
585,563,797
441,955,312
4,610,144
108,625,914
25,621,684
580,813,054
24
25
26
15v)
3,971,853
706,531
2,582,190
11,472,208
18,732,782
4,330,324
96,142
359,877
10,829,107
15,615,450
26
27
28
79,728
272,827
2,514,138
2,866,693
131,020
349,131
1,719,630
2,199,781
607,163,272
598,628,285
254,914,634
255,642,369
Napomene
AKTIVA
STALNA IMOVINA
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine postrojenja i oprema
Dugoročni finansijski plasmani
OBRTNA IMOVINA
Zalihe
Dati avansi
Potraživanja od kupaca
Druga potraživanja
Kratkoročni finansijski plasmani
Tekuće dospijeće dugoročnih kredita
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Porez na dodatu vrijednost
19
20
21
22
Ukupna aktiva
PASIVA
KAPITAL
Akcijski kapital
Statutarne rezerve
Zakonske rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
DUGOROČNE REZERVISANJA I OBAVEZE
Dugoročna rezervisanja
Razgraničeni prihodi
Dugoročni krediti
Odložene poreske obaveze
KRATKOROČNE OBAVEZE
Tekuće dospijeće dugoročnih kredita
Obaveze prema dobavljačima
Ostale kratkoročne obaveze i PVR
23
Ukupna pasiva
Vanbilansna evidencija
30
Napomene na narednim stranama
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 6 od 40
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
Za godinu koja se završava 31. decembra 2012. godine
(U Konvertibilnim markama)
Akcijski
kapital
Revalorizacione
rezerve
Statutarne
rezerve
Zakonske
rezerve
Neraspoređeni
dobitak
Ukupno
Stanje, 31. decembra 2010. godine
Raspodjela dobitka
- prenos na zakonske rezerve
- isplata dividende
- donacije
Ukidanje revalorizacionih rezervi –
razlika u amortizaciji nekretnina,
postrojenja i opreme
Ukidanje revalorizacionih rezervi –
rashod nekretnina, postrojenja i opreme
Prenos sa odloženih poreskih obaveza
Naplaćena ranije otpisana
potraživanja od MH ERS a.d.,Trebinje
Neto dobitak tekuće godine
441,955,312
60,517,434
-
3,513,221
50,818,425
556,804,392
-
-
-
1,096,923
-
-
Stanje, 31. decembra 2011. godine
Korekcija početnog stanja po osnovu efekata
procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i
opreme (napomene 3.4 i 5)
Korekcija početnog stanja po osnovu odloženih
poreza [napomene 5 i 15v)]
Stanje, 31. decembar 2011. godine (korigovano)
Raspodjela dobitka (napomena _31_):
- prenos na zakonske i statutarne rezerve
- donacije
Ukidanje revalorizacionih rezervi –
razlika u amortizaciji nekretnina,
postrojenja i opreme
Ukidanje revalorizacionih rezervi –
rashod nekretnina, postrojenja i opreme
Prenos sa odloženih poreskih obaveza
Naplaćena ranije otpisana potraživanja od MH
ERS a.d., Trebinje
Neto dobitak tekuće godine
Stanje, 31. decembra 2012. godine
(1,096,923)
(8,775,390)
(1,335,725)
(8,775,390)
(1,335,725)
-
(1,837,544)
-
-
1,837,544
-
-
(283,241)
-
-
-
283,241
68,597
68,597
-
-
-
940,500
249,867
940,500
249,867
441,955,312
58,396,649
-
4,610,144
42,990,136
547,952,241
-
56,109,887
-
-
(17,805,982)
38,303,905
(5,880,622)
108,625,914
-
4,610,144
437,530
25,621,684
(5,443,092)
580,813,054
7,496
-
12,494
-
441,955,312
-
-
(19,990)
(24,987)
(24,987)
-
(1,181,142)
-
-
1,181,142
-
-
(14,158)
-
-
-
14,158
88,874
88,874
-
-
-
-
727,735
3,959,121
727,735
3,959,121
441,955,312
107,430,614
7,496
4,622,638
31,547,737
585,563,797
Napomene na narednim stranama
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 7 od 40
BILANS TOKOVA GOTOVINE
Za godinu koja se završava 31. decembra 2012. godine
(U Konvertibilnim markama)
Godina koja se
završava
31. decembra
2012.
Godina koja
se završava
31. decembra
2011.
Korigovano
11,305,948
249,714
31,947,520
57,898
(4,219,286)
(2,609,446)
(6,583,062)
(29,671)
(7,635,256)
(6,222,531)
(17,813)
(5,850,681)
(6,911,613)
17,304,947
10,500,000
53,950
(2,000,000)
53,417
2,261,591
22,431
2,193,301
(1,693,991)
(6,000,000)
(1,634,374)
(3,000,000)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
5,121,550
(4,365,225)
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi na osnovu isplate donacija
Odlivi po osnovu isplate dividende
Priliv po osnovu dugoročnih finansijskih obaveza
(30,987)
(221,742)
2,271,021
(1,329,724)
(8,453,745)
-
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
2,018,292
(9,783,469)
Neto povećanje gotovine i ekvivalenata gotovine
Gotovina i ekvivalenti gotovine na početku godine
228,229
3,731,681
3,156,253
575,428
Gotovina i ekvivalenti gotovine na kraju godine
3,959,910
3,731,681
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prilivi od prodaje i primljeni avansi
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
Odlivi za nabavke sirovina, materijala i druge troškove
poslovanja i dati avansi dobavljačima
Odlivi na osnovu bruto zarada, naknada zarada i
drugih ličnih rashoda
Odlivi na osnovu kamata
Odlivi po osnovu ostalih dažbina
Neto (odliv)/priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja
Prilivi/(odlivi) po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja,
opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
Prilivi od kamata
Odlivi po osnovu nabavke nematerijalnih ulaganja i nekretnina, postrojenja i
opreme
Odlivi po osnovu dugoročnih finansijskih plasmana
Napomene na narednim stranama
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
1.
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 8 od 40
OSNIVANJE I DJELATNOST
Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini, Višegrad (u daljem tekstu: “Društvo”) osnovano je odlukom Javnog preduzeća
“Elektroprivreda” Republike Srpske broj 01-18-3/92 od 18. avgusta 1992. godine.
Društvo je upisano u registar privrednih organizacija koji se vodi kod Osnovnog suda u Sokocu pod brojem registarskog
uloška I-1642.
U skladu sa navedenim Rješenjem Društvo je registrovano za obavljanje djelatnosti proizvodnje hidroelektrične energije,
ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, studije, istraživanja i projektovanje hidrograđevinskih i drugih objekata,
mriješćenje i uzgoj ribe u ribnjacima i postavljanje električnih instalacija i opreme.
Rješenjem Osnovnog suda u Srpskom Sarajevu broj U-513/98 od 3. decembra 1998. godine djelatnost Društva je
proširena na obavljanje spoljno-trgovinskog prometa, a naziv firme promjenjen u JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske
sa p.o., Zavisno državno preduzeće “Hidroelektrane na Drini”, Višegrad sa p.o.
Rješenjem Osnovnog suda u Istočnom Sarajevu-Sokolac broj: U-200/05 od 1. avgusta 2005. godine izvršena je statusna
promjena kojom je izvršena promjena oblika organizovanja gdje je Društvo kao Javno preduzeće prešlo u akcionarsko
društvo, a nakon Rješenja Okružnog privrednog suda
Istočno Sarajevo broj 061-0-REG-11-000544 od 7. decembra 2012. godine Mješoviti Holding “Elektroprivreda Republike
Srpske” – Matično preduzeće a.d., Trebinje, Zavisno državno preduzeće “Hidroelektrane na Drini” a.d., Višegrad. Društvo
posluje u okviru Mješovitog Holdinga ''Elektroprivreda Republike Srpske'' a.d., (u daljem tekstu: ''Holding'').
Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja električne energije, održavanje hidroenergetskih postrojenja, kao i vođenje
nadzora na izgradnji hidroenergetskih objekata na slivu rijeke Drine. U okviru osnovne djelatnosti Društvo je u toku 2012.
godine proizvelo 857,844,000 KWh električne energije (2011. godine 717,368,000 KWh električne energije)
Na dan 31. decembra 2012. godine Društvo je zapošljavalo 229 radnika (31. decembra 2011. godine je imalo
radnika).
222
Jedinstveni identifikacioni broj Društva je 4400497620000.
Sjedište Društva je u Višegradu, Nezuci 42.
2.
OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD
2.1
Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja
Priloženi finansijski izvještaji predstavljaju godišnje finansijske izvještaje Mješovitog Holdinga Elektroprivreda Republike
Srpske, Zavisno preduzeće “Hidroelektrane na Drini” a.d., Višegrad, koji su sastavljeni u skladu sa računovodstvenim
propisima Republike Srpske.
Finansijski izvještaji Društva su pripremljeni po načelu nabavne vrijednosti (istorijskog troška), izuzev nekretnina,
postrojenja, opreme i određenih finansijskih instrumenata koji su vrednovani po fer vrijednosti, što je i detaljnije objašnjeno
u računovodstvenim politikama u nastavku.
Finansijski izvještaji Društva su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za
privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (''Službeni glasnik RS'', broj 79/09), Pravilnikom o sadržini i formi
obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (''Službeni glasnik RS'', broj 84/09 i
120/11), kao i Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca izvještaja o promjenama na kapitalu (''Službeni glasnik RS'', broj 84/09).
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 9 od 40
2.
OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD
(nastavak)
2.1.
Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja (nastavak)
Iznosi u finansijskim izvještajima u prilogu su izraženi u Konvertibilnim markama (KM). Konvertibilna marka predstavlja
zvaničnu izvještajnu valutu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Društvo je prilikom sastavljanja bilansa tokova gotovine za poslovnu 2012. godinu koristilo direktni metod izvještavanja o
tokovima gotovine.
Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izvještaja primjenjivalo računovodstvene politike obrazložene u napomeni 3 uz
finansijske izvještaje, koje su zasnovane na računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srpske
2.2.
Uticaj i primjena novih i revidiranih Međunarodnih standarda za finansijsko izvještavanje (“IFRS”) i Međunarodnih
računovodstvenih standarda (“IAS”)
(a)
Propisi, standardi i tumačenja na snazi u tekućem periodu u Republici Srpskoj
Priloženi finansijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS), odnosno
Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (IFRS), koji su bili u primjeni na dan 1. januara 2009. godine i na njima
zasnovanim propisima o računovodstvu Republike Srpske. Naime, na osnovu odredbi važećeg Zakona o računovodstvu i
reviziji Republike Srpske (''Službeni glasnik RS'', broj 36/09 i 52/11), sva pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj su u
obavezi da u potpunosti primjenjuju IAS, odnosno IFRS, kao i Međunarodne standarde revizije (ISA), Kodeks etike za
profesionalne računovođe, kao i prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne
računovodstvene standarde (IASB) i sva prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Međunarodna federacija
računovođa (IFAC), na finansijske izvještaje za periode koji počinju 1. januara 2010. godine ili kasnije.
Pored navedenog, dana 15. jula 2010. godine Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (“Savez RR
RS”) je donio “Odluku o početku obavezne primjene izdanja MRS/MSFI (objavljenih do 1. januara 2009. godine)”, a na
osnovu “Odluke o ovlašćenjima za prevod i objavljivanje” nadležne Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i
Hercegovine od 10. marta 2006. godine (Službeni glasnik BiH, broj 81/06), kojom se takva ovlašćenja daju Savezu RR RS.
Navedeno izdanje IAS/IFRS je odobreno od strane Fondacije odbora za Međunarodne računovodstvene standarde kao
zvanični prevod na srpski jezik za Bosnu i Hercegovinu (Republiku Srpsku), Srbiju i Crnu Goru. Prema navedenoj Odluci
IAS/IFRS objavljeni do 1. januara 2009. godine obavezno se primjenjuju na finansijske izvještaje sačinjene i prezentovane
u Republici Srpskoj za obračunske periode koji počinju 1. januara 2010. godine ili kasnije.
Međutim, promjene u važećim standardima i tumačenjima, kao i novousvojeni standardi i tumačenja, izdati nakon 1.
januara 2009. godine, nisu objavljeni i zvanično usvojeni u Republici Srpskoj i, saglasno tome, nisu primijenjeni u
sastavljanju priloženih finansijskih izvještaja. Objavljeni standardi i tumačenja na snazi u tekućem periodu koji još uvijek
nisu zvanično prevedeni i usvojeni, kao i objavljeni standardi i tumačenja koji još uvijek nisu u primjeni, objelodanjeni su u
napomenama u nastavku – 2.2 (b) i 2.2 (v).
Shodno navedenom, a imajući u vidu potencijalno materijalne efekte koje odstupanja računovodstvenih propisa Republike
Srpske od IFRS i IAS mogu imati na realnost i objektivnost finansijskih izvještaja Društva, priloženi finansijski izvještaji se
ne mogu smatrati finansijskim izvještajima sastavljenim u potpunoj saglasnosti sa IFRS i IAS.
Rukovodstvo Društva analizira promjene u važećim standardima i tumačenjima, kao i novousvojene standarde i tumačenja
izdata nakon 1. januara 2009. godine, i nakon ustanovljavanja standarda i tumačenja koji su relevantni za Društvo, ima
namjeru da iste primjeni u sastavljanju finansijskih izvještaja nakon što oni budu zvanično prevedeni i objavljeni u Republici
Srpskoj.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 10 od 40
2.
OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD
(nastavak)
2.2.
Uticaj i primjena novih i revidiranih Međunarodnih standarda za finansijsko izvještavanje (“IFRS”) i Međunarodnih
računovodstvenih standarda (“IAS”) (nastavak)
(b)
Objavljeni standardi i tumačenja na snazi u tekućem periodu koji još uvijek nisu zvanično prevedeni i usvojeni u Republici
Srpskoj
Na dan objavljivanja ovih finansijskih izvještaja, dole navedeni standardi i izmjene standarda su bili izdati od strane Odbora za
međunarodne računovodstvene standarde, a sljedeća tumačenja bila su objavljena od strane Komiteta za tumačenje
međunarodnog finansijskog izvještavanja, ali nisu zvanično usvojena u Republici Srpskoj za godišnje periode koji počinju na dan
1. januara 2012. godine:




















IFRS 1 (revidirani) “Prva primjena IFRS ” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2009. godine),
Izmjene IFRS 1 “Prva primjena IFRS ” – Visoka hiperinflacija (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1.
jula 2011. godine),
Izmjene IFRS 1 “Prva primjena IFRS ” – Ukidanje fiksnih datuma za one koji prvi put primjenjuju IFRS (na snazi za
godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2011. godine),
Izmjene IFRS 1 “Prva primjena IFRS ” – Dodatni izuzeci za one koji prvi put usvajaju IFRS (na snazi za godišnje
periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2010. godine),
Izmjene IFRS 2 “Isplate po osnovu akcija” – Transakcije grupnih isplata u novcu po osnovu akcija (na snazi za godišnje
periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2010. godine),
IFRS 3 (revidirani) “Poslovne kombinacije” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2009. godine),
Izmjene IFRS 7 “Finansijski instrumenti: Objelodanjivanja” – Transfer finansijske imovine (na snazi za godišnje periode
koji počinju na ili nakon 1. jula 2011. godine),
Izmjene IAS 12 “Porez na dobit” – Odloženi porezi: Pokriće osnovne imovine (na snazi za godišnje periode koji počinju
na ili nakon 1. januara 2012. godine),
Izmjene IAS 27 “Konsolidovani i pojedinačni finansijski izvještaji” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon
1. jula 2009. godine),
Izmjene IAS 39 “Finansijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje” – Prihvatljive hedžing stavke (na snazi za godišnje
periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2009. godine),
Izmjene različitih standarda i tumačenja koja su rezultat projekta godišnjeg kvalitativnog poboljšanja IFRS objavljenog
16. aprila 2009. godine (IFRS 2, IFRS 5, IFRS 8, IAS 1, IAS 7, IAS 17, IAS 18, IAS 36, IAS 38, IAS 39, IFRIC 9, IFRIC
16) prvenstveno kroz otklanjanje nekonzistentnosti i raščišćavanje teksta (većina izmjena biće na snazi za godišnje
periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2010. godine),
IFRIC 17 “Prenos nenovčanih sredstava vlasnicima preduzeća” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1.
jula 2009. godine),
IFRIC 18 “Prenos sredstava komitentima” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2009. godine),
„Sveobuhvatni okvir za finansijsko izvještavanje 2010. godine“ što predstavlja izmjenu „Okvira za pripremanje i
prikazivanje finansijskih izvještaja“ (na snazi od datuma objavljivanja, odnosno od septembra 2010. godine),
Izmjene IFRS 1 “Prva primjena IFRS” – Ograničeni izuzeci za uporedna objelodanjivanja u skladu sa IFRS 7 za one koji
prvi put usvajaju IFRS (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2010. godine),
Izmjene IAS 24 “Objelodanjivanja o povezanim stranama” – Pojednostavljivanje zahtijevanih objelodanjivanja za
entitete u državnom vlasništvu i pojašnjenje definicije povezanih strana (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili
nakon 1. januara 2011. godine),
Izmjene IAS 32 “Finansijski instrumenti: Prikazivanje” – Računovodstveno obuhvatanje prava (na snazi za godišnje
periode koji počinju na ili nakon 1. februara 2010. godine),
Izmjene različitih standarda i tumačenja koja su rezultat projekta godišnjeg kvalitativnog poboljšanja IFRS objavljenog
6. maja 2010. godine (IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 1, IAS 27, IAS 34, IFRIC 13) prvenstveno kroz otklanjanje
nekonzistentnosti i raščišćavanje teksta (većina izmjena biće na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1.
januara 2011. godine),
Izmjene IFRIC 14 “IAS 19 – Granica definisanih primanja zaposlenih, minimum zahtjeva fonda i njihova interakcija” –
Pretplata minimalnih zahtjeva fonda (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2011. godine), i
IFRIC 19 “Ukidanje obaveza instrumentima kapitala” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2010.
godine).
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 11 od 40
2.
OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD
(nastavak)
2.2.
Uticaj i primjena novih i revidiranih Međunarodnih standarda za finansijsko izvještavanje (“IFRS”) i Međunarodnih
računovodstvenih standarda (“IAS”) (nastavak)
(v)
Objavljeni standardi i tumačenja koji još uvijek nisi stupili na snagu
Na dan odobravanja ovih finansijskih izvještaja, sljedeći novi standardi, izmjene standarda i interpretacije su bile izdate ali
nisu postale efektivne:

















2.3.
IFRS 9 (revidiran u 2010. godini) “Finansijski instrumenti” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1.
januara 2015. godine),
Izmjene IFRS 9 “Finansijski instrumenti” i IFRS 7 “Finansijski instrumenti: Objelodanjivanja” – Obavezni datum primjene
IFRS 9 i objelodanjivanja prelaska (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2015. godine),
IFRS 10 “Konsolidovani finansijski izvještaji” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013.
godine),
IFRS 11 “Zajednički aranžmani” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013. godine),
IFRS 12 “Objelodanjivanja o učešću u drugim pravnim licima” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1.
januara 2013. godine),
Izmjene IFRS 10, IFRS 11 i IFRS 12 “Konsolidovani finansijski izvještaji, Zajednički aranžmani i Objelodanjivanja o
učešću u drugim pravnim licima: Uputstvo o tranziciji” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara
2013. godine),
IAS 27 (revidiran u 2011. godini) “Pojedinačni finansijski izvještaji” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon
1. januara 2013. godine),
IAS 28 (revidiran u 2011. godini) “Investicije u pridružene entitete i zajedničke poduhvate” (na snazi za godišnje periode
koji počinju na ili nakon 1. januara 2013. godine),
IFRS 13 “Odmjeravenje fer vrijednosti (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013. godine),
Izmjene IAS 19 “Primanja zaposlenih” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013. godine),
Izmjene IFRS 1 “Državni krediti“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013. godine),
Izmjene IFRS 7 “Finansijski instrumenti: Objelodanjivanja” – Prebijanje finansijske imovine i finansijskih obaveza (na
snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013. godine),
Izmjene IAS 1 “Prezentacija finansijskih izvještaja” – Prezentacija stavki Ostalog ukupnog rezultata (na snazi za
godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2012. godine),
Izmjene IAS 32 “Finansijski instrumenti: prezentacija” – Prebijanje finansijske imovine i finansijskih obaveza (na snazi
za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2014. godine),
Godišnja unapređenja IFRS u periodu 2009 – 2011. godine objavljena u maju 2012. godine (na snazi za godišnje
periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013. godine),
IFRIC 20 “Troškovi otkrivke u proizvodnoj fazi površinskih rudnika” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili
nakon 1. januara 2013. godine), i
Izmjene IFRS 10, IFRS 12 i IAS 27 – izuzeća od konsolidacije zavisnih lica u skladu sa IFRS 10 “Konsolidovani
finansijski izvještaji” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2014. godine).
Uporedni podaci i korekcija početnog stanja
Društvo je kao uporedne podatke prikazalo bilans uspjeha, izvještaj o ostalim dobicima i gubicima u periodu, izvještaj o
promjenama u kapitalu i izvještaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava 31. decembra 2011. godine, odnosno
bilans stanja na dan 31. decembra 2011. godine.
U cilju korekcije grešaka nastalih u ranijim godinama u skladu sa IAS 8 “Računovodstvene politike, promjene
računovodstvenih procjena i greške”, izvršene su određene korekcije i reklasifikacije podataka prezentovanih u finansijskim
izvještajima sastavljenim na dan i za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2011. godine (napomena 5).
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 12 od 40
2.
OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD
(nastavak)
2.3.
Uporedni podaci i korekcija početnog stanja (nastavak)
Iako je vršena korekcija početnog stanja, navedena korekcija se nije odnosila na periode prije 1. januara 2011. godine,
nego samo na 2011. godinu, te nije zahtijevano objelodanjivanje najranijeg uporednog perioda (1. januar 2011. godine).
3.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
3.1.
Prihodi od prodaje
Prihodi od prodaje robe i proizvoda se iskazuju po pravičnoj vrijednosti sredstava koja je primljena ili će biti primljena, u
neto iznosu nakon umanjenja za date popuste, povrate proizvoda i porez na dodatu vrijednost.
Prihod ostvaren prodajom električne energije ostvaruje po osnovu prodaje Matičnom preduzeću Elektroprivrede Republike
Srpske, a.d., Trebinje (u daljem tekstu: “Direkcija”) po cijenama utvrđenim od strane Regulatorne komisije za električnu
energiju Republike Srpske.
Prihodi i rashodi od kamata se knjiže u korist odnosno na teret obračunskog perioda na koji se odnose primjenom metode
efektivne kamatne stope.
3.2.
Troškovi tekućeg održavanja i opravki
Troškovi tekućeg održavanja i opravki nekretnina, postrojenja i opreme iskazani su u stvarno nastalom iznosu.
3.3.
Preračunavanje sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja
Sve pozicije sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja su preračunate u njihovu protivvrijednost u Konvertibilnim
markama po zvaničnom kursu važećem na dan bilansa stanja.
Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u Konvertibilne marke po zvaničnom
kursu važećem na dan svake promjene. Nastale pozitivne i negativne kursne razlike knjiže se u korist ili na teret bilansa
uspjeha.
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja na dan bilansa
stanja i kursne razlike nastale preračunom poslovnih promjena u stranim sredstvima plaćanja u toku godine, knjiže se u
korist ili na teret bilansa uspjeha.
3.4.
Nekretnine, postrojenja i oprema
Nekretnine, postrojenja i oprema su inicijalno iskazani po nabavnoj vrijednosti i umanjeni za ispravku vrijednosti i ukupne
eventualne akumulirane gubitke zbog umanjenja vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača
uključujući carine, poreze koji se ne mogu refundirati i sve druge troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne
pripravnosti. Nabavna vrijednost umanjena je za sve primljene popuste i/ili rabate.
Nakon inicijalnog priznavanja nekretnine, postrojenja i oprema se vrednuju po fer vrijednosti. Radi svođenja vrijednosti
nekretnina, postrojenja i opreme na njihovu fer tržišnu vrijednost, Društvo je, u toku 2011. godine, angažovalo nezavisnog
procjenitenja da izvrši procjenu fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme Društva sa stanjem na dan 31. decembra
2011. godine. Nezavisni procjenitelj je izvršio procjenu fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme korišćenjem
troškovnog pristupa (DRC metod), a kao dopunski korektivni metod je korišćen tržišni pristup (metod direktnog
upoređivanja cijena), i u svom izvještaju utvrdio pozitivne i negativne efekte procjene vrijednosti, po svakom pojedinačnom
sredstvu.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Revidovani
Finansijski izvještaj
3.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
3.4.
Nekretnine, postrojenja i oprema (nastavak)
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 13 od 40
Kada se knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme poveća kao rezultat revalorizacije, utvrđeni dobitak se
knjiži u korist revalorizacionih rezervi koje predstavljaju dio ukupnog kapitala, osim za iznose za koje ta povećanja
predstavljaju storniranje iznosa smanjenja vrijednosti, koja su po ranijim revalorizacijama bila utvrđena za ista ta sredstva i
koja su, u ranijim periodima, bila priznata kao trošak, u kom slučaju se revalorizacijom utvrđeno povećanje knjiži u korist
bilansa uspjeha do iznosa do koga je ranije smanjenje bilo knjiženo kao trošak. Kada se knjigovodstvena vrijednost
nekretnina, postrojenja i opreme smanji kao rezultat revalorizacije, gubitak utvrđen revalorizacijom se knjiži na teret bilansa
uspjeha. Međutim, gubitak utvrđen revalorizacijom se knjiži direktno na teret kapitala u okviru revalorizacionih rezervi do
iznosa do koga je ranije smanjenje bilo knjiženo kao trošak.
Pod nekretninama, postrojenjima i opremom smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne
godine.
Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje nekretnina, postrojenja i opreme, iskazuju se u bilansu
uspjeha kao dio ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda.
Adaptacije, obnavljanja i popravke koje produžavaju vijek korištenja sredstva, uvećavaju vrijednost sredstva. Opravke i
održavanja se knjiže na teret tekućeg obračunskog perioda i prikazuju kao troškovi poslovanja.
3.5.
Amortizacija
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme se obračunava po stopama koje su dobijene na osnovu procjene preostalog
vijeka korišćenja i nabavne i procijenjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme.
Procijenjeni korisni vijek upotrebe pojedinih grupa nekretnina, opreme i nematerijalnih ulaganja, koji je služio kao osnova
za obračun amortizacije i primijenjene stope u toku 2012. godine je sljedeći:
Građevinski objekti
Transformatori
Namještaj
Računari
Ostala oprema
3.6.
Stopa
amortizacije
Vijek trajanja
(godina)
1.00 - 5%
2 - 20%
10%
20%
1.1 - 20%
20 – 100
5 – 50
10
5
5 – 50
Nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja su iskazana po nabavnoj vrijednosti, umanjena za ukupnu akumuliranu ispravku vrijednosti i
eventualne ukupne akumulirane gubitke usljed umanjenja vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi
dobavljača uključujući carine, poreze koji se ne mogu refundirati i sve druge troškove dovođenja sredstva u stanje
funkcionalne pripravnosti. Nabavna vrijednost umanjena je za sve primljene popuste i/ili rabate. Nematerijalna ulaganja se
sastoje od programa za video nadzor i računovodstveni softver, kao i projektne dokumentacije o snimanjima terena.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Revidovani
Finansijski izvještaj
3.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
3.7.
Obezvrjeđenje vrijednosti imovine
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 14 od 40
Na dan bilansa stanja, rukovodstvo Društva analizira vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja
prikazane u finansijskim izvještajima. Ukoliko postoji indikacija da za neko nematerijalno ulaganje odnosno sredstvo postoji
obezvrjeđenje, nadoknadivi iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvrjeđenja. Ukoliko je nadoknadivi
iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti iskazane u finansijskim izvještajima, vrijednost sredstva iskazanog
u finansijskim izvještajima se smanjuje do svoje nadoknadive vrijednosti.
Obezvrjeđenje se priznaje kao trošak tekućeg perioda i evidentira u okviru ostalih poslovnih rashoda, ukoliko sredstvo nije
prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se obezvrjeđenje tretira kao smanjenje
revalorizacione rezerve do revalorizovanog iznosa.
Ako se kasnije poništi obezvrjeđenje, vrijednost sredstva prikazana u finansijskim izvještajima se povećava do
promijenjene procjene nadoknadivog iznosa, ali tako da povećana vrijednost prikazana u finansijskim izvještajima ne
prelazi iznos koji bi bio prikazan da se u proteklim godinama nije računalo obezvrjeđenje. Poništenje obezvrjeđenja se
računa kao prihod tekućeg perioda, ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj
vrijednosti, kada se poništenje obezvrjeđenja tretira kao povećanje revalorizacione rezerve.
Na dan 31. decembra 2012. godine rukovodstvo Društva smatra da ne postoje indikacije umanjenja vrijednosti nekretnina,
postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja Društva.
3.8.
Zalihe
Zalihe se evidentiraju po nižoj od nabavne vrijednosti i neto prodajne vrijednosti.
Vrijednost zaliha materijala i goriva, rezervnih dijelova, alata i inventara se vrednuje po nabavnoj vrijednosti. Nabavna
vrijednost uključuje vrijednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove. Alat i inventar se otpisuje 100% prilikom
izdavanja u upotrebu.
Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost
zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost. Za oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima vrši se
odgovarajuća ispravka vrijednosti, ili se u cjelosti otpisuju.
3.9.
Razgraničeni prihodi od donacija
Razgraničeni prihodi od donacija predstavljaju vrijednost primljenih nekretnina, postrojenja i opreme bez naknade, koji se
amortizuju u iznosu koji predstavlja iznos troška godišnje amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme koja su primljena
bez naknade, kao i iznos svođenja dugoročnih obaveza na fer vrijednost po osnovu primitka kredita po kamatnoj stopi nižoj
od tržišne, a sve u skladu sa IAS 20 ''Računovodstveno obuhvatanje državnih donacija i objavljivanje državne pomoći''.
3.10.
Beneficije zaposlenima
a)
Porezi i doprinosi za obezbjeđenje socijalne sigurnosti zaposlenih
U skladu sa domaćim propisima i usvojenom računovodstvenom politikom, Društvo je obavezno da uplaćuje doprinose
raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih u iznosima koji se
obračunavaju primjenom specifičnih, zakonom propisanih stopa. Društvo ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu
obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist
odgovarajućih državnih fondova. Doprinosi na teret zaposlenih knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Revidovani
Finansijski izvještaj
3.
ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)
3.10.
Beneficije zaposlenima (nastavak)
б)
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 15 od 40
Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada
U skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom o radu, Društvo je obavezno da zaposlenima, pri odlasku u penziju isplati
otpremninu u iznosu od najmanje šest prosječnih neto plata Društva ili zaposlenog, ako je to povoljnije za zaposlenog. Kao
osnovica za obračun uzima se prosječna plata radnika ostvarena u posljednjih šest mjeseci prije ostvarivanja prava na
penziju.
Pored toga, Društvo je u obavezi da isplaćuje i jubilarne nagrade u visini između jedne i tri prosječne mjesečne plate
Društva u mjesecu prije isplate. Broj mjesečnih zarada za jubilarne nagrade određuje se na osnovu broja godina koje je
zaposleni proveo u Društvu, što je prikazano u sljedećoj tabeli:
Broj godina provedenih u
Društvu
10
20
30
Broj
plata
1
2
3
Na osnovu IAS 19 ''Primanja zaposlenih'' zahtijeva se obračun i ukalkulisavanje sadašnje vrijednosti akumuliranih prava
zaposlenih na otpremnine i jubilarne nagrade.
Troškovi vezani za naknade prilikom odlaska u penziju i jubilarne nagrade utvrđuju se korišćenjem metoda projektovanih
jedinica kreditiranja, sa aktuarskim odmjeravanjem koje se vrši na dan bilansa stanja. U skladu sa navedenim, Društvo je
angažovalo ovlašćenog aktuara da u ime Društva izvrši obračun sadašnje vrijednosti akumuliranih prava zaposlenih na
otpremnine i jubilarne nagrade na dan 31. decembra 2012. godine. Prilikom obračuna navedene sadašnje vrijednosti
akumuliranih prava zaposlenih na otpremnine i jubilarne nagrade ovlašćeni aktuar je koristio sljedeće pretpostavke:
diskontna stopa od 3.28 do 14.59% godišnje određena u skladu sa poznatim prinosima na državne obveznice, a u
zavisnosti od dospijeća istih, rast zarada od 0.5%, godine radnog staža za odlazak u penziju 40 godina za muškarce i 35
godina za žene, projektovana fluktuacija zaposlenih na osnovu podataka o istorijskom kretanju zaposlenih, zvanično
objavljene stope mortaliteta iz okruženja, kao i ostali uslovi neophodni za ostvarivanje prava na otpremninu i jubilarnu
nagradu.
3.11.
Porezi i doprinosi
Tekući porez na dobitak
Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit (''Službeni
glasnik RS'', broj 91/06 i 57/12), a koji se primjenjuje počevši od 1. januara 2007. godine. Tekući porez na dobitak
predstavlja iznos koji se obračunava primjenom propisane poreske stope od 10% na osnovicu utvrđenu poreskim
bilansom, koju predstavlja iznos dobitka prije oporezivanja po odbitku efekata usklađivanja prihoda i rashoda, a u skladu sa
poreskim propisima Republike Srpske.
Poreski propisi Republike Srpske predviđaju mogućnost umanjenja poreske osnovice za iznose ulaganja u nekretnine,
postrojenja i opremu za obavljanje vlastite proizvodne djelatnosti i za iznose plaćenog poreza na dohodak i doprinosa na
lična primanja za više od 30 novozaposlenih radnika na kraju poslovne godine.
Poreski propisi Republike Srpske ne predviđaju mogućnost da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao
osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom
bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Revidovani
Finansijski izvještaj
3.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
3.11.
Porezi i doprinosi (nastavak)
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 16 od 40
Odloženi porez na dobitak
Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za privremene
razlike proizašle iz razlike između poreske osnove potraživanja i obaveza u bilansu stanja i njihove knjigovodstvene
vrijednosti. Važeće poreske stope na dan bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste
se za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na dobitak. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive
privremene razlike. Odložena poreska potraživanja se priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte poreskih gubitaka
i poreskih kredita, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će vjerovatno postojati oporezivi
dobitak od kojeg se prenijeti poreski gubitak i krediti mogu umanjiti.
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata predstavljaju plaćanja prema važećim republičkim i opštinskim propisima radi
finansiranja raznih komunalnih i republičkih potreba. Ovi porezi i doprinosi uključeni su u okviru ostalih poslovnih rashoda.
Porez na dodatu vrijednost
Zakonom o porezu na dodatu vrijednost (''Službeni glasnik BiH'', broj 9/05, 35/05 i 100/08) uvedena je obaveza i regulisan
je sistem plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV) na teritoriji Bosne i Hercegovine, počevši od 1. januara 2006. godine,
čime je zamijenjen sistem oporezivanja primjenom poreza na promet proizvoda i usluga.
3.12.
Finansijski instrumenti
Finansijska sredstva i obaveze se evidentiraju u bilansu stanja Društva, od momenta kada je Društvo ugovornim
odredbama vezano za instrument.
Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada Društvo izgubi kontrolu nad ugovorenim pravima nad tim instrumentima,
što se dešava kada su prava korišćenja instrumenata realizovana, istekla, napuštena ili ustupljena. Finansijska obaveza
prestaje da se priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla.
Dati krediti i potraživanja
Potraživanja od kupaca, krediti i ostala potraživanja sa fiksnim ili odredivim plaćanjima koja ne kotiraju na aktivnom tržištu
klasifikuju se kao krediti i potraživanja. Krediti i potraživanja vrednuju se po amortizovanom trošku, primjenom metode
efektivne kamatne stope, umanjeni za procijenjeno umanjenje vrijednosti. Prihod od kamate se priznaje primjenom
efektivne kamatne stope, osim u slučaju kratkoročnih potraživanja, gdje bi priznavanje prihoda bilo nematerijalno.
Potraživanja su prikazana po njihovoj nominalnoj vrijednosti, umanjenoj za ispravke vrijednosti nenaplativih potraživanja.
Ispravka vrijednosti potraživanja vrši se indirektno za iznos dospijelih potraživanja koja nisu naplaćena u određenom
periodu od datuma dospijeća za plaćanje (preko 365 dana), a direktno ako je nemogućnost naplate izvjesna i
dokumentovana (po osnovu sudskog rješenja ili odluke). Procjena iznosa nenaplativih potraživanja bazira se na istorijskim
dokazima o iznosu s tim u vezi nastalih gubitaka. Za potraživanja od društava u sastavu Holdinga ne vrši se ispravka
potraživanja obzirom da rukovdstva Društva i Holdinga smatraju da u okviru Holdinga nema rizika konačne naplate.
Druga potraživanja sastoje se od potraživanja za preplaćene poreze i doprinose, porez na dodatu vrijednost, potraživanja
za kamate i ostala potraživanja. Dati dugoročni krediti zaposlenima predstavljaju potraživanja za dugoročne kredite
odobrene radnicima Društva. Krediti su odobreni na period od 5 do 20 godina uz kamatnu stopu u visini od 1% do 2% na
godišnjem nivou, i vraćaju se u jednakim mjesečnim ratama, obustavama od ličnih primanja zaposlenih.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
3.
3.12.
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 17 od 40
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)
Finansijski instrumenti (nastavak)
Kratkoročni finansijski plasmani
Kratkoročni finansijski plasmani sastoje se od kratkoročno (do godinu dana) oročenih depozita u poslovnim bankama, i
prikazani su u visini deponovanih sredstava na dan bilansa stanja.
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju gotovinu u blagajni, depozite kod komercijalnih banaka, kao i visoko likvidna
sredstva koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promjene vrijednosti.
Prestanak priznavanja finansijske imovine
Društvo će prestati priznavati finansijsku imovinu samo kada ugovorna prava na novčane tokove od finansijske imovine
isteknu; ili ako prenese finansijsku imovinu, pa samim tim i sve rizike i nagrade od vlasništva sredstva na drugi subjekt. Ako
Društvo ne prenese niti zadrži suštinski sve rizike i povrate od vlasništva i zadrži kontrolu nad finansijskom imovinom,
Društvo nastavlja da priznaje finansijsku imovinu.
Finansijske obaveze
Finansijske obaveze obuhvataju dugoročne obaveze (dugoročne kredite i ostale dugoročne obaveze), kratkoročne
obaveze iz poslovanja i ostale obaveze.
Finansijske obaveze se inicijalno priznaju u iznosu primljenih sredstava. Nakon početnog priznavanja finansijske obaveze
se mjere u iznosu po kome je obaveza početno priznata umanjena za otplate glavnice, uvećana za iznose kapitalizovanih
kamata i umanjena za bilo koji otpis odobren od strane povjerioca. Finansijske obaveze su iskazane po amortizovanoj
vrijednosti korišćenjem efektivne kamatne stope. Obaveze po osnovu kamata na finansijske obaveze se evidentiraju na
teret finansijskih rashoda u periodu na koji se odnose i prikazuju u okviru ostalih kratkoročnih obaveza.
Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena
ugovorom ukinuta ili istekla.
3.13.
Troškovi pozajmljivanja
Troškovi pozajmljivanja direktno pripisivi sticanju, izgradnji ili proizvodnji sredstva koje se kvalifikuje, kapitalizuju se kao dio
nabavne vrijednosti tog sredstva, i to samo u periodu kada se sredstvo priprema za upotrebu ili prodaju, i kada je
vjerovatno da će imati za rezultat buduće ekonomske koristi, odnosno kada se troškovi mogu pouzdano izmjeriti.
Svi ostali troškovi pozajmljivanja se priznaju kao rashod u bilansu uspjeha, u periodu u kome su nastali.
3.14.
Rezervisanja
Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je
vjerovatno da će odliv resursa koji stvaraju ekonomske dobiti biti potreban da se izmiri obaveza i kada se može pouzdano
procijeniti iznos obaveze.
Rezervisanja se sastoje od rezervisanja za sudske sporove koji se vode protiv Društva, i rezervisanja za beneficije
zaposlenih u skladu sa IAS 19 “Primanja zaposlenih”.
Rezervisanja za sudske sporove izvršena su na osnovu procjene ishoda sporova za koje se vjeruje da će nastati u narednoj godini
ili godinama.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
4.
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 18 od 40
ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE
Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki,
koje imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza
na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke
su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da
se razlikuju od procijenjenih iznosa.
Osnovne pretpostavke koje se odnose na buduće događaje i ostale značajne izvore neizvjesnosti pri davanju procjene na
dan bilansa stanja, koja nosi rizik sa mogućim ishodom u materijalno značajnim korekcijama sadašnje vrijednosti sredstava
i obaveza u narednoj finansijskoj godini predstavljene su u daljem tekstu.
Procijenjeni korisni vijek nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja
Određivanje korisnog vijeka nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja je zasnovano na procjeni
nezavisnog procjenitelja, kao i istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima i predviđenim tehnološkim napretkom i
promjenama ekonomskih i industrijskih faktora za novonabavljena sredstva koja nisu bila predmet procjene. Adekvatnost
procijenjenog preostalog korisnog vijeka nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja se analizira godišnje, ili
gdje god postoji indicija o značajnim promjenama određenih pretpostavki.
Obezvrjeđenje vrijednosti sredstava
Određivanje korisnog vijeka nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja je zasnovano na istorijskom iskustvu
sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napretkom i promjenama ekonomskih i industrijskih faktora.
Adekvatnost procijenjenog preostalog korisnog vijeka nekretnina, opreme i nematerijalnih ulaganja se analizira godišnje, ili
gdje god postoji indicija o značajnim promjenama određenih pretpostavki. Rukovodstvo Društva smatra da su
računovodstvene procjene u vezi sa procijenjenim korisnim vijekom trajanja nekretnina, opreme i nematerijalnih ulaganja,
značajne računovodstvene procjene, jer uključuju i pretpostavke o tehnološkom razvoju u veoma inovativnoj industriji.
Takođe, usljed značajnosti stalnih sredstava u ukupnoj aktivi Društva, uticaj svake promjene u navedenim pretpostavkama
može biti materijalno značajan na finansijski položaj Društva, kao i na rezultate njegovog poslovanja.
Ispravka vrijednosti potraživanja
Ispravka vrijednosti za sumnjiva i sporna potraživanja je obračunata, na osnovu procijenjenih gubitaka usljed nemogućnosti
kupca da ispune neophodne obaveze. Procjena rukovodstva je zasnovana na starosnoj analizi potraživanja od kupaca,
istorijskim otpisima, kreditnim sposobnostima kupaca i promjenama u uslovima prodaje, prilikom utvrđivanja adekvatnosti
ispravke vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i
rezultujućim budućim naplatama. Rukovodstvo vjeruje da nije potrebna dodatna ispravka vrijednosti potraživanja, izuzev
rezervisanja već prikazanih u finansijskim izvještajima.
Odložena poreska sredstva/obaveze
Odložena poreska sredstva priznata su na sve neiskorišćene poreske gubitke do mjere do koje je izvjesno da je nivo
očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se neiskorišćeni poreski gubici mogu iskoristiti. Značajna procjena od
strane rukovodstva Društva je neophodna da bi se utvrdio iznos odloženih poreskih sredstava koja se mogu priznati, na
osnovu perioda nastanka i visine budućih oporezivih dobitaka i strategije planiranja poreske politike.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
4.
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 19 od 40
ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE (nastavak)
Pravična (fer) vrijednost
Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti onih sredstava i obaveza za koje postoje
zvanične tržišne informacije i u slučajevima kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti.
Pravična vrijednost za ove potrebe se definiše kao vrijednost po kojoj se sredstvo može realizovati, ili obaveza izmiriti, na
dobrovoljnoj bazi između subjekata koji su upoznati sa stanjem tih sredstava, odnosno obaveza. U Republici Srpskoj ne
postoji dovoljno tržišno iskustvo, stabilnost i likvidnost u uslovima kupoprodaje finansijskih instrumenata pošto zvanične
tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Shodno tome, u takvom okruženju nije moguće pouzdano utvrditi
pravičnu vrijednost. Po mišljenju rukovodstva Društva, iznosi u finansijskim izvještajima odražavaju pravičnu vrijednost koja
je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.
5.
KOREKCIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2011. GODINU
Društvo je, na dan 1. januara 2012. godine, izvršilo određene korekcije prethodno iskazanog bilansa stanja, na dan 31.
decembra 2011. godine, radi korekcije procjena iz ranijih godina, u skladu sa IAS 8 “Računovodstvene politike, promjene
računovodstvenih procjena i greške” (napomena 2.3).
Stanje, 31. decembar 2011. godine
(prethodno iskazano)
Efekti procjene nekretnina, postrojenja i
opreme:
- pozitivni
- negativni
Korekcija odloženih poreza po procjeni
Stanje, 31. decembar 2011. godine
(korigovano)
Revaloriza cione
rezerve
Neraspore đeni dobitak
Ukupno
58,396,649
42,990,136
101,386,785
58,805,654
(2,695,767)
56,109,887
2,729,417
(20,535,399)
17,805,982
(5,880,622)
108,625,914
437,530
25,621,684
61,535,071
(23,231,166)
38,303,905
(5,443,092)
134,247,598
Kao što je prethodno objelodanjeno u napomeni 3.4, radi svođenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme na njihovu
fer tržišnu vrijednost, Društvo je, u toku 2011. godine, angažovalo nezavisnog procjenitelja da izvrši procjenu fer vrijednosti
nekretnina, postrojenja i opreme Društva sa stanjem na dan 31. decembra 2011. godine. Društvo je efekte navedene
procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme, na dan 31. decembra 2011. godine evidentiralo kao korekciju
početnog stanja na dan 1. januara 2012. godine.
Na osnovu izvještaja nezavisnog procjenitelja, ukupni pozitivni efekti procjene vrijednosti iznose 61,535,071 Konvertibilnu
marku, i evidentirani su u okviru revalorizacionih rezervi u iznosu od 58,805,654 Konvertibilne marke i u okviru
neraspoređenog dobitka ranijih godina u iznosu od 2,729,417 Konvertibilnih maraka. Ukupni negativni efekti procjene
vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja iznose 23,231,166 Konvertibilnih maraka i prikazani su
kao smanjenje raspoloživih revalorizacionih rezervi u iznosu od 2,695,767 Konvertibilnih maraka, odnosno kao smanjenje
neraspoređenog dobitka ranijih godina u iznosu od 20,535,399 Konvertibilnih maraka, a u skladu sa IAS 8
“Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške”.
Pored toga, Društvo je izvršilo i korekciju odloženih poreskih obaveza po osnovu efekata navedene procjene vrijednosti
nekretnina, postrojenja i opreme, i to povećane su odložene poreske obaveze za iznos od 5,443,092 Konvertibilne marke,
na teret revalorizacionih rezervi (5,880,622 Konvertibilne marke) i u korist neraspoređenog dobitka ranijih godina (437,530
Konvertibilnih maraka).
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
5.
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 20 od 40
Revidovani
Finansijski izvještaj
KOREKCIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2011. GODINU (nastavak)
Efekti korekcija bilansa stanja na dan 31. decembra 2011. godine
Prethodno
iskazano
31. decembar
2011.
AKTIVA
STALNA IMOVINA
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine postrojenja i oprema
Dugoročni finansijski plasmani
OBRTNA IMOVINA
Zalihe
Dati avansi
Potraživanja od kupaca
Ostala potraživanja
Kratkoročni finansijski plasmani
Tekuće dospijeće dugoročnih kredita
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Porez na dodatu vrijednost
Ukupna aktiva
PASIVA
KAPITAL
Akcijski kapital
Zakonske rezerve
Realorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
Dugoročna rezervisanja
Razgraničeni prihodi
Dugoročni krediti
Odložene poreske obaveze
KRATKOROČNE OBAVEZE
Tekuće dospijeće dugoročnih kredita
Obaveze prema dobavljačima
Ostale kratkoročne obaveze i PVR
Ukupna pasiva
Oznaka: HED-20
663,550
462,564,044
3,152,819
466,380,413
Korigovano 31.
decembar
2011.
Korekcije +/-
(621,378)
38,925,283
38,303,905
42,172
501,489,327
3,152,819
504,684,318
879,387
6,760
37,559,122
703,174
51,000,000
57,388
3,731,681
6,455
93,943,967
-
879,387
6,760
37,559,122
703,174
51,000,000
57,388
3,731,681
6,455
93,943,967
560,324,380
38,303,905
598,628,285
441,955,312
4,610,144
58,396,649
42,990,136
547,952,241
50,229,265
(17,368,452)
32,860,813
441,955,312
4,610,144
108,625,914
25,621,684
580,813,054
4,330,324
456,019
5,386,015
10,172,358
96,142
(96,142)
5,443,092
5,443,092
4,330,324
96,142
359,877
10,829,107
15,615,450
131,020
349,131
1,719,630
2,199,781
-
131,020
349,131
1,719,630
2,199,781
560,324,380
38,303,905
598,628,285
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
6.
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 21 od 40
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA
U Konvertibilnim markama
Godina koja se završava
31. decembra
2012.
2011.
Prihodi od prodaje električne energije, proizvoda i usluga povezanim
pravnim licima (napomena 29)
7.
27,830,190
20,962,787
27,830,190
20,962,787
TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE
U Konvertibilnim markama
Godina koja se završava
31. decembra
2012.
2011.
Troškovi režijskog materijala
Troškovi goriva i energije
8.
355,234
95,522
325,761
70,265
450,756
396,026
TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
U Konvertibilnim markama
Godina koja se završava
31. decembra
2012.
2011.
Bruto zarade
Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora
Regres za korišćenje godišnjeg odmora
Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima
Primanja za ogrev i zimnicu
Troškovi dnevnica za službeno putovanje
Troškovi ishrane radnika
Naknade za prevoz sa posla na posao
Ostali lični rashodi i naknade
9.
5,329,257
91,267
389,352
16,314
310,652
21,149
327,471
32,739
145,299
4,677,547
92,471
338,132
17,004
290,453
19,940
298,234
32,755
99,000
6,663,500
5,865,536
TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA
U Konvertibilnim markama
Godina koja se završava
31. decembra
2012.
2011.
Troškovi transportnih usluga
Troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupnina
Troškovi reklame i propagande
Troškovi ostalih usluga
Oznaka: HED-20
80,081
186,436
3,220
203,061
42,531
86,701
469,893
6,814
229,106
41,723
515,329
834,237
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
10.
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 22 od 40
TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA
U Konvertibilnim markama
Godina koja se završava
31. decembra
2012.
2011.
Troškovi amortizacije
Rezervisanja za naknade i druge benificije zaposlenih (napomena
24)
11.
11,093,407
11,067,605
17,778
798
11,111,185
11,068,403
NEMATERIJALNI TROŠKOVI
U Konvertibilnim markama
Godina koja se završava
31. decembra
2012.
2011.
Troškovi opštih i zajedničkih poslova Holdinga (napomena 29)
Troškovi neproizvodnih usluga
Troškovi reprezentacije
Troškovi premija osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Regulatorna naknada
Ostali nematerijalni troškovi
655,909
216,030
134,836
19,308
7,892
11,308
140,941
68,996
655,909
227,307
162,672
18,951
8,444
18,086
125,949
79,277
1,255,220
1,296,595
Troškovi opštih i zajedničkih poslova Holdinga koji u 2012 godini iznose ukupno 655,909 Konvertibilnih maraka se odnose
na troškove uprave, opštih i zajedničkih poslova koje obavlja Matično društvo prema Rješenju od 21. decembra 2007.
godine.
12.
TROŠKOVI POREZA I DOPRINOSA
.
Naknada za vode
Naknada za korištenje prirodnih resursa
Ostali porezi i doprinosi
U Konvertibilnim markama
Godina koja se završava
31. decembra
2012.
2011
858,010
4,289,220
132,643
5,279,873
717,368
3,586,840
117,148
4,421,356
Naknadu za korišćenje prirodnih resursa, koja u 2012. godini iznosi 4,289,220 Konvertibilnih maraka, Društvo izdvaja na
osnovu odredaba Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije (Službeni
glasnik RS broj 85/03, 75/10 i 78/11), i to u visini 0.005 Konvertibilnih maraka po proizvedenom kWh električne energije na
zvaničnom obračunskom mjestu primopredaje električne energije između proizvodne i prenosne kompanije.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
13.
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 23 od 40
FINANSIJSKI PRIHODI/RASHODI
U Konvertibilnim markama
Godina koja se završava
31. decembra
2012.
2011.
Finansijski prihodi
Prihodi kamata
Pozitivne kursne razlike
Ostali finansijski prihodi
Finansijski rashodi
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
2,229,203
24,044
2,253,247
(29,671)
(683)
(30,354)
2,222,893
2,287,748
14,528
1,813
2,304,089
(37,639)
(26,273)
(63,912)
2,240,177
Prihodi od kamata koji u 2012 godini iznose ukupno 2,229,203 Konvertibilne marke, najvećim dijelom u iznosu od 2,219,199
Konvertibilnih maraka se odnose na prihode od kamata na oročene dugoročne depozite.
14.
OSTALI PRIHODI/RASHODI
U Konvertibilnim markama
Godina koja se završava
31. decembra
2012.
2011.
Viškovi
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja (napomena 24)
Prihodi od ukidanja kratkoročnih rezervisanja
Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme
Dobici od prodaje materijala
Naplaćena otpisana potraživanja
Prihodi od umanjenja obaveza
Ostali prihodi
15.
39,689
16,955
80,861
137,505
Rashodi po osnovu prodaje NPO
Rashodi po osnovu rashpodovanja zaliha materijala
Ostali rashodi
(16,750)
(66,164)
(82,914)
Neto prihodi
54,591
1,656
1,572,831
22,431
9,554
14,010
244,337
1,864,819
(36,839)
(2,928)
(29,215)
(68,982)
1,795,837
POREZ NA DOBITAK
a)
Komponente poreza na dobitak
U Konvertibilnim markama
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
Odloženi poreski rashodi
Oznaka: HED-20
(731,975)
(749,450)
(731,975)
(749,450)
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
15.
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 24 od 40
POREZ NA DOBITAK (nastavak)
b)
Usaglašavanje poreza na dobitak i proizvoda rezultata poslovanja i propisane poreske stope
U Konvertibilnim markama
Godina koja se završava
31. decembra
2012.
2011.
Dobitak prije oporezivanja
Porez na dobitak obračunat po stopi od 10%
Poreski efekti prihoda i rashoda koji se ne priznaju
v)
4,691,096
999,317
(469,110)
(262,865)
(99,932)
(649,518)
(731,975)
(749,450)
Odložene poreske obaveze
U Konvertibilnim markama
Godina koja se završava
31. decembra
2012.
2011.
Stanje 1. januar
Korekcija početnog stanja – za isknjižena sredstva
Korekcija početnog stanja po procjeni nekretnina, postrojenja,
opreme i nematerijalnih ulaganja
Efekti procjene nekretnina, postrojenja i opreme
10,829,107
-
5,386,015
(49,050)
643,101
6,153,503
(661,361)
Stanje 31. decembar
11,472,208
Oznaka: HED-20
10,829,107
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
16.
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 25 od 40
Revidovani
Finansijski izvještaj
NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
NEMATERIJALNA ULAGANJA
Investicione
nekretnine
Građevinski objekti
9,973,893
6
200
-
1,802,337
-
420,253,488
433,321
-
283,902,837
1,462,795
(99,350)
114,082
-
44,579,032
1,733,857
(1,896,316)
-
760,511,587
1,847,945
(99,350)
2,373,802
38,129
-
-
-
-
(23,739)
-
(43,753)
(67,492)
-
9,974,099
1,802,337
420,686,809
285,242,543
114,082
44,372,820
-
-
-
(595,816)
-
-
136,360
-
19,395,855
378,504
-
2,469,762
(7,719,145)
130
-
9,973,429
1,938,697
440,461,168
25,939
-
-
-
-
39,553
-
9,999,368
1,938,697
440,500,721
280,051,858
Исправка вредности
Стање, 1. јануар 2010. године
Амортизација у току периода
Обезврјеђење
Расходовање и отуђења
-
-
138,959,907
4,644,884
-
149,472,546
6,148,062
(66,233)
(21,017)
-
Стање, 31. децембар 2011. године
-
-
143,604,791
155,533,358
-
Пренос на залихе
Ефекти процјене вриједности НПО и НМУ
- позитивни
- негативни
Стање 1. јануар 2012. године, кориговано
-
-
-
-
(8,696,722)
2,527,326
137,435,395
Амортизација у току периода
Расходовање и отуђења
-
-
4,876,112
-
Стање, 31. децембар 2012. Године
-
-
142,311,507
Стање, 31. децембар 2012. године, нето
9,999,368
1,938,697
Стање 1. јануара 2012. године,кориговано
9,973,429
1,938,697
Набавна вриједност
Стање, 1. јануар 2011. године
Набавке у току периода
Пренос са инвестиција у току
Продаја
Расходовање и продаја
Стање, 31. децембар 2011. године
Пренос на залихе
Ефекти процјене вриједности НПО и НМУ
- позитивни
- негативни
- неутрални
Кориговано стање 1. јануара 2012. године
Набавке у току периода
Пренос са инвестиција у току
Кориштење аванса
Расходовање и отуђења
Стање, 31. децембар 2011. године
Oznaka: HED-20
36
(706)
-
-
Oprema
Dati avansi
za NPO
Nekretnine
postrojenja i oprema
u pripremi
Zemljište
(16,753,205)
-
Ukupno nekretnine,
postrojenja i oprema
762,192,690
-
22,002,013
(24,094,552)
130
-
114,082
27,619,615
759,504,465
-
120,435
4,002,240
4,148,614
(114,082)
120,435
(829,359)
30,792,496
14,538
(14,538)
-
2,411,931
(595,816)
279,397,474
748,375
(93,991)
Nematerijalna
ulaganja
(41,431)
(114,082)
(93,991)
2,411,931
41,431
-
763,403,575
2,453,362
288,446,991
10,792,946
(66,233)
(35,555)
1,473,722
274,659
-
299,138,149
1,748,381
(105,320)
-
-
(105,320)
-
(30,972,696)
(3,875,599)
120,579,743
-
-
(39,669,418)
(1,348,273)
258,015,138
621,378
2,369,759
6,171,890
(78,504)
-
-
11,048,002
(78,504)
45,405
-
126,673,129
-
-
268,984,636
2,415,164
298,189,214
153,378,729
120,435
30,792,496
494,418,939
38,198
303,025,773
158,817,731
114,082
27,619,615
501,489,327
42,172
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
16.
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 26 od 40
NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I NEMATERIJALNA ULAGANJA (nastavak)
Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi koji su na na dan 31. decembra 2012. godine iskazani u iznosu od 30,792,496
Konvertibilnih maraka uključuju i investicije u projekat Hidroelektrane Buk-Bijela u iznosu od 21,703,793 Konvertibilnih
maraka. Tokom proteklih godina nije bilo značajnog napretka u izgradnji ove hidroelektrane i nije moguće odrediti kada će i
da li će čitav projekat izgradnje biti okončan.
Od ukupne sadašnje vrijednosti građevinskih objekata i opreme na dan 31. decembra 2012. godine u iznosu od
453,627,075 Konvertibilnih maraka, Društvo je izvršilo osiguranje građevinskih objekata i opreme od osnovnih oblika rizika
kod odgovarajućih organizacija za osiguranje u iznosu od 11,522,895 Konvertibilnih maraka kao i obavezno osiguranje
vozila.
Od ukupne sadašnje vrijednosti građevinskih objekata na dan 31. decembra 2012. godine u iznosu od 298,189,214
Konvertibilnih maraka, na objekat sportske hale u Višegradu, izgrađene u saradnji sa Opštinom Višegrad u iznosu od
6,885,000 Konvertibilnih maraka, a koja je data na upravljanje Opštinskom sportskom savezu Višegrad.
17.
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Dugoročni krediti zaposlenima
Dugoročni depoziti kod banaka
Minus tekuća dospijeća
U Konvertibilnim markama
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
korigovano
156,257
210,207
9,000,000
3,000,000
9,156,257
3,210,207
(49,564)
9,106,693
(57,388)
3,152,819
Dugoročno oročeni depoziti:
Nova banka a.d., Banja Luka
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d., Banja Luka
Sberbank a.d., Banja Luka
Komercijalna Banka a.d., Banja Luka
Ukupno
U Konvertibilnim markama
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
korigovano
2,500,000
2,500,000
3,000,000
1,500,000
2,500,000
9,000,000
3,000,000
Dugoročni krediti zaposlenima
Stambeni krediti dati zaposlenima iskazani u iznosu od 156,257 Konvertibilnih maraka odobreni su na period od 5 do 20
godina uz kamatnu stopu u visini od 1% do 2% na godišnjem nivou. Dati krediti se vrednuju se po vrijednosti datih
sredstava, primjenom ugovorene kamatne stope. Prema procjeni rukovodstva Društva, efekti neprimjenjivanja odredbi IAS
39 - "Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje" po kome se zahtijeva da se dugoročni krediti vrednuju po fer
vrijednosti, primjenom efektivne kamatne stope, nisu od materijalnog značaja na priložene finansijske izvještaje
posmatrane u cjelini.
Dugoročni depoziti kod banaka
Dugoročni finansijski plasmani u iznosu od 9,000,000 Konvertibilnih maraka se odnose na oročene depozite kod više
poslovnih banaka na period od 15 mjeseci, uz proporcionalnu kamatnu stopu od 4.35% do 4.80% na godišnjem nivou.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
18.
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 27 od 40
ZALIHE
U Konvertibilnim markama
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
korigovano
Materijal
Rezervni dijelovi
Sitan inventar u upotrebi
Prenos sa opreme
Ispravka vrijednosti:
- Alat, inventar i auto gume u upotrebi
19.
454,740
497,458
321,065
1,273,263
346,135
7,589
305,679
490,497
1,149,900
(297,285)
(270,513)
975,978
879,387
POTRAŽIVANJA OD KUPACA
U Konvertibilnim markama
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
korigovano
Potraživanja od kupaca:
- povezana pravna lica (napomena 29)
- u zemlji
57,619,717
195
37,558,616
506
57,619,912
37,559,122
Ukupna bruto potraživanja od kupaca povezanih lica na dan 31. decembra 2012. godine iznose 57,619,912 Konvertibilnih
maraka. Društvo nije izvršilo umanjenje vrijednosti potraživanja za sva potraživanja od kupaca koja nisu naplaćena duže od
365 dana, zato što se radi o potraživanjima od povezanog pravnog lica (MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje).
Društvo nije vršilo ispravku potraživanja od kupaca povezanih pravnih lica.
Prosječan period naplate potraživanja od kupaca u periodu od 1. januara do 31. decembra 2012. godine bio je 624 dana
(2011. godine: 759 dana). Do dana izdavanja ovih finansijskih izvještaja naplaćeno je od Direkcije 25,050,000
Konvertibilnih maraka.
Starosna struktura potraživanja od kupaca na dan 31. decembra 2012. i 2011. godine je sljedeća:
U Konvertibilnim markama
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
korigovano
0-30 dana
10,065,458
4,142,667
31-60 dana
840,920
504,288
61-90 dana
962,311
1,695,144
91-180 dana
2,171,212
2,654,684
181-364 dana
19,249,351
16,470,682
preko 365 dana
24,330,660
12,091,657
57,619,912
20.
37,559,122
DRUGA POTRAŽIVANJA
Potraživanja za kamate
Preplaćeni porez na dobit
Ostala potraživanja od kupaca u zemlji
U Konvertibilnim markama
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
korigovano
114,569
146,957
362,437
554,967
1,250
477,006
Oznaka: HED-20
703,174
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
21.
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 28 od 40
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Na dan 31. decembra 2012. godine, Društvo ima kratkoročno oročena sredstva kod sljedećih banaka:
U Konvertibilnim markama
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
korigovano
Balkan Investment Bank a.d., Banja Luka
5,300,000
7,800,000
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d., Banja Luka
11,900,000
13,400,000
Nova Banka a.d., Banja Luka
13,800,000
16,300,000
NLB Razvojna Banka a.d., Banja Luka
3,000,000
Komercijalna Banka a.d., Banja Luka
3,000,000
5,500,000
Sberbank a.d., Banja Luka
6,500,000
5,000,000
40,500,000
51,000,000
Kratkoročno oročeni depoziti Društva kod komercijalnih banaka u Republici Srpskoj su oročeni po proporcionalnim
kamatnim stopama od 4 do 4.80% na godišnjem nivou.
22.
GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
Žiro račun
Devizni račun
Blagajna
U Konvertibilnim markama
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
korigovano
3,957,519
3,729,062
649
839
1,742
1,780
3,959,910
23.
3,731,681
KAPITAL
Akcijski kapital
Do 31. decembra 1999. godine kapital Društva je bio 100% u državnom vlasništvu, kojeg je sačinjavao početni državni
kapital zajedno sa dijelom dobiti raspoređenom u ovaj vid kapitala i naknadnim revalorizacijama.
U toku 1999. godine na osnovu Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima i Zakona o početnom bilansu sa
stanjem na dan 30. juna 1998. godine, Direkcija za privatizaciju Republike Srpske, donijela je Obavještenje o izvršenoj
privatizaciji od 8. novembra 2002. godine kojim je utvrdila strukturu kapitala Društva na dan 30. juna 1998. godine, koja se
nije mijenjala do 31. decembra 2005. godine.
Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske donijete 24. februara 2005. godine, izvršena je promjena oblika organizovanja
Zavisnih državnih preduzeća u okviru Elektroprivrede Republike Srpske u akcionarska društva. Na osnovu ove Odluke,
osnovni kapital Društva čini akcijski kapital čiji je vlasnik Mješoviti Holding ERS a.d., Trebinje 65%, vaučer ponuda 20%,
Fond PIO 10% i Fond restitucije 5%.
Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske broj 02/1-020-60/06 od 30. decembra 2005. godine i Odluke Vlade Republike
Srpske broj 04/1-012-1966/06 od 7. septembra 2006. godine izvršena je promjena strukture akcijskog kapitala, gde je
umjesto državnog kapitala novi akcionar postao Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske a.d., Trebinje, tako da
struktura akcijskog kapitala izgleda: Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske a.d., Trebinje 65%, vaučer ponuda
20%, Fond PIO 10% i Fond restitucije 5%. Rješenjem Osnovnog suda u Trebinju izvršena je registracija promjene strukture
akcijskog kapitala.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
23.
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 29 od 40
KAPITAL (nastavak)
Akcijski kapital (nastavak)
Struktura akcijskog kapitala na dan 31. decembra 2012. godine prema Centralnom registru hartija od vrijednosti Republike
Srpske je bila sljedeća:
U Konvertibilnim markama
% učešća u
ukupnom
Vrijednost
Broj
Opis
kapitalu
kapitala
Akcija
Mješoviti holding ERS a.d., Trebinje
PREF RS a.d., Banja Luka
Fond za restituciju a.d., Banja Luka
ZIF Zepter invest Fond a.d., Banja Luka
ZIF Kristal invest Fond a.d., Banja Luka
Ostali akcionari
Ukupno
65.000396
10.043168
5.000000
4.228472
3.296201
12.431763
287,272,703
44,386,314
22,097,766
18,687,956
14,567,737
57,942,836
287,272,703
44,386,314
22,097,766
18,687,956
14,567,737
57,942,836
100.00
441,955,312
441,955,312
Nominalna vrijednost jedne akcije na dan 31. decembar 2012. godine iznosi 1,00 Konvertibilnu marku. Akcije Društva se
kotiraju na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti u Republici Srpskoj (aktivno, ali nedovoljno razvijeno finansijsko tržište).
Tržišna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31. decembra 2012. godine iznosi 0.44 Konvertibilne marke (31.
decembra 2011. godine: 0.499 Konvertibilnih maraka). Zarada po akciji je prikazana u napomeni 31 uz ove finansijske
izvještaje.
Zakonske rezerve
Zakonske rezerve predstavljaju izdvajanja iz raspodjele dobitka u skladu sa članom 231. Zakona o privrednim društvima
("Službeni glasnik RS", broj 127/08, 58/09 i 100/11) i to najmanje u visini 5% od dobitka tekuće godine umanjene za
gubitak prethodne godine, sve dok te rezerve, zajedno sa rezervama kapitala, ne dostignu visinu od najmanje 10%
osnovnog kapitala, ili statutom određeni veći dio osnovnog kapitala.
Zakonske rezerve koriste se za pokriće gubitka, a ako prelaze iznos od 10% osnovnog kapitala, ili statutom određenog
većeg dijela osnovnog kapitala, mogu se koristiti i za povećanje osnovnog kapitala.
Statutarne rezerve
Statutarne rezerve iskazane na dan 31. decembar 2012. godine u ukupnom iznosu od 7,496 Konvertibilnih maraka
predstavljaju rezerve nastale izdvajanjem iz raspodjele dobitka u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Revalorizacione rezerve
Revalorizacione rezerve na dan 31. decembra 2012. godine iznose 107,430,614 Konvertibilnih maraka i sastoje se od
pozitivnih efekata procjene nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja izvršenih na dan 31. decembra 2011.
godine, kao i pozitivnih efekata prethodno izvršenih procjena nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja na
dan 31. decembra 2004. i 31. decembra 2008. godine.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
24.
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 30 od 40
DUGOROČNA REZERVISANJA
U Konvertibilnim markama
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
Korigovano
Rezervisanja za:
- sudske sporove
- beneficije za zaposlene
25.
3,573,440
398,413
3,910,000
420,324
3,971,853
4,330,324
Rezervisanja
za sudske
sporove
Beneficije
za
zaposlene
Ukupno
Stanje, 1. januar 2011. godine
Povećanje rezervisanja na teret troškova
(napomena 10)
Isplate sredstava
Smanjenja u korist prihoda (napomena 14)
Stanje, 31. decembar 2011. godine
5,810,777
443,396
6,254,173
(327,946)
(1,572,831)
3,910,000
798
(23,870)
420,324
798
(351,816)
(1,572,831)
4,330,324
Povećanje rezervisanja na teret troškova
(napomena 10)
Smanjenja u korist prihoda (napomena 14)
Isplate sredstava
Stanje, 31. decembar 2012. godine
(336,560)
3,573,440
17,778
(39,689)
398,413
17,778
(39,689)
(336,560)
3,971,853
RAZGRANIČENI PRIHODI
U Konvertibilnim markama
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
Korigovano
Razgraničeni prihodi po osnovu državnih donacija – svođenje
dugoročnih kredita na fer vrijednost
706,531
96,142
706,531
96,142
Razgraničeni prihodi po osnovu državnih donacija u iznosu od 706,531 Konvertibilnu marku se cjelokupno odnose na
razgraničene prihode priznate u skladu sa IAS 20 – “Računovodstvo državnih davanja i objelodanjivanje državne pomoći”,
a po osnovu dobijenih kreditnih sredstava po nižoj od tržišne kamatne stope, pri čemu se ovo državno davanje smatra kao
državna donacija. Naime, Društvo je izvršilo priznavanje svojih dugoročnih obaveza, koje su po uslovima nižim od tržišnih,
po fer vrijednosti, a razliku između fer vrijednosti obaveza i vrijednosti obaveza prema ugovorenim uslovima, priznalo kao
razgraničeni prihod od državnih donacija, jer je Društvo i obezbjedilo povoljnije uslove finansiranja od inostranih kreditora
isključivo iz razloga državne ili entitetske garancije za vraćanje ovih kreditnih obaveza u ime Društva. Razgraničeni prihod
se ukida u skladu sa otplatnim planom priznatih kreditnih obaveza po ovom osnovu.
Kretanja na razgraničenim prihodima u poslovnoj 2012. i 2011. godini su bila sljedeća:
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
25.
RAZGRANIČENI PRIHODI (nastavak)
U Konvertibilnim markama
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
Korigovano
96,142
-
Stanje, 1. januar
Korekcija početnog stanja (napomena 5)
Svođenje dugoročnih kredita na fer vrijednost
26.
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 31 od 40
Revidovani
Finansijski izvještaj
610,389
96,142
-
706,531
96,142
DUGOROČNI KREDITI
U Konvertibilnim markama
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
korigovano
47,553
93,125
125,130
16,916
19,359
467,077
298,855
2,084,800
2,661,918
490,897
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 599
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 891
Međunarodna asocijacija za razvo (IDA) 3534
Međunarodna asocijacija za razvoj (IDA) 41970
Evropska investiciona banka (EIB) 21378
Minus tekuća dospijeća
(79,728)
(131,020)
2,582,190
359,877
Kamatna stopa na dugoročne kredite je u rasponu od EURIBOR-a ili LIBOR-a uvećanog za maržu 0.75% godišnje, do
godišnje stope od 6.46%.
Tekuće dospijeće
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
Korigovano
Dugoročni krediti u inostranstvu
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)
599
Evropska banka za obnovu i razvo (EBRD)
891
Međunarodna asocijacija za razvoj (IDA)
3534
Međunarodna asocijacija za razvoj (IDA)
41970
Evropska investiciona banka (EIB) 20785
Dugoročni dio
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
Korigovano
-
47,553
-
-
32,952
32,952
60,173
92,178
2,459
2,513
14,457
16,846
44,317
-
48,002
-
422,760
2,084,800
250,853
-
79,728
131,020
2,582,190
359,877
Ugovori o kreditu sa međunarodnim kreditorima sadrže odredbe prema kojima Holding mora da ispuni određene zahtjeve,
uključujući održavanje određenih koeficijenata i pokazatelja, izračunatih na osnovu finansijskih izvještaja sastavljenih u
saglasnosti sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno Međunarodnim standardima finansijskog
izvještavanja. Sa stanjem na dan 31. decembra 2012. godine Holding je ispunjavao propisane pokazatelje po ugovoru o
kreditu sa međunarodnim kreditorima.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
27.
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 32 od 40
OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Dobavljači - povezana pravna lica (napomena 29)
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inostranstvu
U Konvertibilnim markama
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
korigovano
101
101
77,708
96,911
77,668
214,828
117,350
37,291
272,827
349,131
Starosna struktura obaveza prema dobavljačima na dan 31. decembra 2012. i 2011. godine, je sljedeća:
U Konvertibilnim markama
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
Korigovano
0-30 dana
271,575
337,909
31-60 dana
1,252
300
61-90 dana
10,922
272,827
349,131
Prosječni period plaćanja obaveza dobavljačima u godini koja se završava na dan 31. decembra 2012. godine je bio 51
dan (2011. godina – 47 dana).
28.
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR
Neto zarade i naknade zarada
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada
Obaveze za dividende
Obaveze za donacije
Obaveze za doprinose koji terete troškove
Obaveze za PDV
Ostale obaveze
U Konvertibilnim markama
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
korigovano
231,865
187,552
33,774
28,343
180,353
149,659
222,837
444,579
43,020
6,000
653,042
262,372
1,057,138
532,504
92,109
108,621
2,514,138
Oznaka: HED-20
1,719,630
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
29.
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 33 od 40
TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA
Sljedeća salda potraživanja i obaveza su proizašla iz transakcija obavljenih sa povezanim licima:
U Konvertibilnim markama
31. decembar
31. decembar
Napomena
2012.
2011.
BILANS STANJA AKTIVA
POTRAŽIVANJA
Potraživanja od kupaca za električnu
energiju
19
Mješoviti Holding Elektroprivreda
Republike Srpske a.d., Trebinje
57,619,717
37,558,616
Ukupna potraživanja
PASIVA OBAVEZE
Obaveze prema povezanim pravnim licima
Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske
a.d., Trebinje
IRCE a.d., Istočno Sarajevo
Elektrodistribucija a.d., Pale
Potraživanja, neto
Ukupno rashodi
Neto prihodi
Troškovi ličnih primanja ključnog rukovodećeg
osoblja, članova odbora za
reviziju i nadzornog odbora
Oznaka: HED-20
63,219
14,489
68,223
16,965
11,723
77,708
96,911
57,542,009
37,461,705
U Konvertibilnim markama
Godina koja se završava 31. decembra
2012.
2011.
6
Ukupno prihodi
RASHODI
Troškovi električne energije povezanim pravnim
licima:
Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske
a.d., Trebinje
Elektrodistribucija a.d., Pale
Ostali poslovni rashodi
Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske
a.d., Trebinje
IRCE a.d., Istočno Sarajevo
Elektro Doboj ad Doboj
37,558,616
27
Ukupne obaveze
BILANS USPJEHA
PRIHODI
Prihodi od prodaje električne energije povezanim
pravnim licima:
Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike
Srpske a.d., Trebinje
57,619,717
11
27,830,190
20,962,787
27,830,190
20,962,787
(37,794)
(105,326)
(143,120)
(18,561)
(100,426)
(118,987)
(655,909)
(18,500)
(380)
(674,789)
(655,909)
(18,500)
(380)
(674,789)
(817,909)
(793,776)
27,012,281
20,169,011
386,086
409,251
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
30.
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 34 od 40
VANBILANSNA EVIDENCIJA
Vrijednost magistralnih i regionalnih saobraćajnica
Interni odnosi u Holdingu po procjeni iz 2004. godine
Ukupno
U Konvertibilnim markama
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
Korigovano
176,875,211
176,875,211
78,039,423
78,767,158
254,914,634
255,642,369
Interni odnosi u okviru Holdinga koji na dan 31. decembra 2012. godine iznose 78,039,423 Konvertibilne marke, u
potpunosti se odnose na isknjižena interna potraživanja i obaveze (u istom iznosu) između članica Holdinga utvrđenih na
dan 31. decembra 2004. godine, a u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske od 7. marta 2006. godine.
31.
ZARADA PO AKCIJI
U Konvertibilnim markama
Godina koja se završava
31. decembra
2012.
2011.
Dobitak obračunskog perioda
Prosječan ponderisani broj izdatih akcija
Zarada po akciji
3,959,121
249,867
441,955,312
441,955,312
0.0090
0.0006
Društvo je u 2012. godini izmirilo obaveze za dividende iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 221,742 Konvertibilne
marke. Na osnovu odluke Skupštine akcionara Društva, izvršena je raspodjela dobiti iz 2011. godine, i to:
- izdvajanje u zakonske rezerve u iznosu od 12,494 Konvertibilne marke,
- izdvajanje u statutarne rezerve u iznosu od 7,496 Konvertibilnih maraka
- izdvajanje za donacije u iznosu od 24,987 Konvertibilne marke.
32.
POTENCIJALNE OBAVEZE
Na dan 31. decembra 2012. godine, ukupan iznos potencijalnih obaveza po osnovu sporova koji se vode protiv Društva
iznose 3,939,609 Konvertibilnih maraka. Navedeni iznosi ne uključuju eventualne zatezne kamate koje mogu biti utvrđene
po okončanju sudskih sporova. U finansijskim izvještajima za 2012. godinu Društvo je izvršilo rezervisanje za potencijalne
gubitke po osnovu sudskih sporova u ukupnom iznosu od 3,573,440 Konvertibilne marke (napomena 24), dok za ostale
tužbe rukovodstvo Društva smatra da je ishod tih sporova neizvjestan, i da Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim
dodatnim potencijalnim gubicima po navedenim osnovama.Takođe, na 31. decembar 2012. godine Društvo nema aktivinih
sudskih sporova u kojima se pojavljuje kao tužilac.
33.
FINANSIJSKI INSTRUMENTI
33.1.
Upravljanje kapitalom
Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi sa svojim poslovanjem u neograničenom periodu u
predvidivoj budućnosti, kako bi očuvalo optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala, a vlasnicima
obezbijedi prinos na kapital. Struktura kapitala Društva sastoji se od dugovanja, uključujući dugoročne kredite obrazložene
u napomeni 26, gotovine i gotovinskih ekvivalenata i kapitala koji se pripisuje vlasnicima, a koji uključuje udjele i
akumulirani dobitak. Lica koja kontrolišu finansije na nivou Društva ispituju strukturu kapitala na godišnjem nivou.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 35 od 40
33.
ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (наставак)
33.1.
Upravljanje kapitalom (nastavak)
33.1.1. Racio ukupne zaduženosti prema kapitalu
Pokazatelji zaduženosti Društva sa stanjem na kraju godine bili su sljedeći:
U Konvertibilnim markama
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
Zaduženost a)
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
2,661,918
3,959,910
587,038
3,731,681
Neto zaduženost
(1,297,992)
(3,144,643)
Kapital b)
Racio ukupnog dugovanja prema kapitalu
a)
Dugovanje se odnosi na dugoročne kredite.
b)
Kapital uključuje akcije, rezerve i akumulirani dobitak.
585,563,797
580,813,054
nije primjenjivo
nije primjenjivo
33.1.2. Značajne računovodstvene politike u vezi sa finansijskim instrumentima
Detalji značajnih računovodstvenih politika, kao i kriterijumi i osnove za priznavanje prihoda i rashoda za sve vrste
finansijskih sredstava i obaveza objelodanjeni su u napomeni 3 ovih finansijskih izvještaja.
33.1.3. Kategorije finansijskih instrumenata
Kategorije finansijskih instrumenata su prikazane u narednoj tabeli:
U Konvertibilnim markama
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
Finansijska imovina
Dugoročni finansijski plasmani
Potraživanja od kupaca
Kratkoročni finansijski plasmani
Ostala potraživanja
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Finansijske obaveze
Dugoročni krediti
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze
33.1.
9,106,693
57,619,912
40,549,564
477,006
3,959,910
111,713,085
(2,661,918)
(272,827)
(780,689)
(3,715,434)
3,152,819
37,559,122
51,057,388
703,174
3,731,681
96,204,184
(490,897)
(349,131)
(915,734)
(1,755,762)
Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima
U svom redovnom poslovanju, Društvo je, u različitom obimu, izloženo određenim finansijskim rizicima, i to: tržišnom riziku
(koji obuhvata rizik od promjene kursa stranih valuta, rizik od promjene kamatnih stopa i rizik od promjene cijena), riziku
likvidnosti i kreditnom riziku.Upravljanje rizicima u Društvu je usmjereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na
finansijsko stanje i poslovanje Društva u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta. Upravljanje rizicima definisano je
računovodstvenim politikama Društva. Društvo ne stupa u transakcije sa izvedenim finansijskim instrumentima, kao što su
svopovi kamatnih stopa ili forvardi. Pored toga, u toku 2012. godine Društvo nije vršilo trgovanje finansijskim
instrumentima.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
33.
33.2.
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 36 od 40
FINANSIJSKI INSTRUMENTI (nastavak)
Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima (nastavak)
(1)
Tržišni rizik
(a) Rizik od promjene kursa stranih valuta
Iako dio svojih transakcija Društvo obavlja u stranim valutama, rukovodstvo Društva smatra da Društvo nije značajno
izloženo riziku od promjene kursa stranih valuta prilikom poslovanja u zemlji i inostranstvu, jer uglavnom obavlja svoje
poslovne transakcije u lokalnoj valuti (Konvertibilna marka), kao i u EUR za koji je Konvertibilna marka vezana fiksnim
valutnim kursom (1 EUR = 1.95583 Konvertibilnih maraka). U skladu sa navedenim, rukovodstvo Društva nije vršilo analizu
osjetljivosti na promjene kursa stranih valuta.
Knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine i obaveza Društva u stranim valutama na dan izvještavanja je sljedeća:
U Konvertibilnim markama
Imovina
Obaveze
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
2012.
2011.
SDR
JPY
CHF
EUR
7
184
458
183
656
617,947
2,750,502
407,675
216,653
649
839
3,368,449
624,328
(b) Rizik od promjene kamatnih stopa
Društvo je izloženo raznim rizicima koji, kroz efekte promjena visine tržišnih kamatnih stopa, djeluju na njegov finansijski
položaj i tokove gotovine.
Obzirom da Društvo ima kamatonosnu imovinu, prihodi Društva su u određenoj mjeri zavisni od promjene tržišnih kamatnih
stopa.
Društvo vrši analizu izloženosti riziku od promjene kamatnih stopa na dinamičkoj osnovi uzimajući u obzir alternativne
izvore finansiranja i refinansiranja.
Analiza osjetljivosti
Analiza osjetljivosti na promjene kamatnih stopa je određena na osnovu izloženosti kamatnih stopa dugoročnih i
kratkoročnih finansijskih plasmana na kraju izvještajnog perioda i to po fiksnim kamatnim stopama.
U slučaju da je kamatna stopa na kratkoročne finansijske plasmane na dan 31. decembra 2012. godine bila veća/manja za
1 procentni poen na godišnjem nivou, uz ostale nepromijenjene varijable, neto dobitak Društva za godinu koja se završava
na dan 31. decembra 2012. godine bio bi veći/manji za iznos od 204,981 Konvertibilnih maraka (2011. godine: 378,819
Konvertibilnih maraka).
(v) Rizik od promjene cijena kapitala
Društvo nije izloženo značajnijem riziku od promjena cijena vlasničkih hartija od vrijednosti obzirom da Društvo nema ulaganja
klasifikovanih u bilansu stanja kao sredstva raspoloživa za prodaju, ili kao finansijska sredstva po fer vrijednosti čiji se efekti
promjena u fer vrijednosti iskazuju u bilansu uspjeha.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Revidovani
Finansijski izvještaj
33.
FINANSIJSKI INSTRUMENTI (nastavak)
33.2.
Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima (nastavak)
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 37 od 40
(v) Rizik od promjene cijena kapitala (nastavak)
Društvo je minimalno izloženo riziku promjene cijena proizvoda, jer cijene na bazi napona proizvedene električne energije i
tehničko – tehnološkoh karakteristika proizvodnih objekata određuje Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske.
S druge strane Društvo se može suočiti sa intenzivnom konkurencijom u oblasti proizvodnje i prometa električne energije
kako na nivou Bosne i Hercegovine, tako i na području Republike Srpske, jer postoji intenzivna aktivnost na izgradnji mini
hidroelektarana.
(2)
Rizik likvidnosti
Upravljanje likvidnošću je centralizovano na nivou Društva. Za upravljanje rizikom likvidnosti odgovorno je rukovodstvo
Društva koje je uspostavilo određene procedure u vezi sa dugoročnim i kratkoročnim upravljanjem rizikom likvidnosti.
Društvo svojom imovinom i obavezama upravlja na način koji mu obezbjeđuje da u svakom trenutku ispunjava sve svoje
obaveze.
Društvo raspolaže dovoljnim iznosom visoko likvidnih sredstava (gotovina i gotovinski ekvivalenti), kao i kontinuiranim
prilivom novčanih sredstava od realizacije prodaje električne energije koji omogućava da svoje obaveze izmiruje u roku
dospijeća.
Društvo ne koristi finansijske derivate.
Ročnost dospijeća finansijske imovine i obaveza Društva na dan 31. decembra 2012. i 2011. godine:
Finansijska imovina
31. decembar 2012.
Nekamatonosna
Fiksna kamatna stopa
do 1
mjesec
1-3
Mjeseca
3 - 12
mjeseci
1-5
godina
preko 5
godina
Ukupno
62,056,828
234,884
62,291,712
370,640
370,640
41,659,748
41,659,748
9,256,255
9,256,255
-
62,056,828
51,521,527
113,578,355
38,262,296
4,782
3,731,681
41,998,759
8,014,346
8,014,346
43,038,260
43,038,260
3,152,815
3,152,815
-
38,262,296
54,210,203
3,731,681
96,204,184
do 1
mjesec
1-3
Mjeseca
3 - 12
mjeseci
1-5
godina
preko 5
godina
Ukupno
1,053,516
1,053,516
-
109,399
109,399
637,076
637,076
2,651,645
2,651,645
1,053,516
3,398,120
4,451,636
1,264,865
1,264,865
-
131,020
131,020
351,431
351,431
104,587
104,587
1,264,865
587,038
1,851,903
31. decembar 2011.
Nekamatonosna
Fiksna kamatna stopa
Varijabilna kamatna stopa
Ukupno
Finansijske obaveze
31. decembar 2012.
Nekamatonosna
Varijabilna kamatna stopa
31. decembar2011.
Nekamatonosna
Varijabilna kamatna stopa
Ukupno
Pregled dospijeća finansijskih instrumenata (imovine i obaveza) je napravljen na osnovu nediskontovanih novčanih tokova
finansijske imovine i obaveza, uključujući i kamate na tu imovinu koje će biti zarađene (osim na sredstva za koja Društvo
očekuje da će se novčani tok pojaviti u drugom periodu), odnosno na osnovu najranijeg datuma kada se od Društva može
tražiti da plati nastalu obavezu.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
Revidovani
Finansijski izvještaj
33.
FINANSIJSKI INSTRUMENTI (nastavak)
33.2.
Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima (nastavak)
(3)
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 38 od 40
Kreditni rizik
Kreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana neće ispuniti svoje ugovorne obaveze prema Društvu, što će rezultovati
finansijskim gubitkom Društva. Društvo je usvojilo politike u vezi sa praćenjem kreditne sposobnosti partnera, kao i
zahtijevanja određenih obezbjeđenja (kolaterala), u slučajevima gdje je to moguće, a u cilju smanjivanja rizika od
potencijalnih finansijskih gubitaka nastalih neispunjavanjem određenih ugovornih obaveza.
Kreditni rizik nastaje kod potraživanja od pravnih lica, gotovine i gotovinskih ekvivalenata, kao i preuzetih obaveza.
Društvo je izloženo kreditnom riziku u ograničenoj mjeri. Obezbjeđenje od kreditnog rizika uspostavljeno je preduzimanjem
određenih mjera i aktivnosti na nivou Društva. U slučaju neblagovremene naplate potraživanja od kupaca, istima se u
određenoj mjeri onemogućava dalja isporuka električne energije.
Pored toga, Društvo ima značajnu koncentraciju kreditnog rizika u vezi sa potraživanjima, jer ima mali broj međusobno
nepovezanih kupaca.
33.3.
Fer vrijednost finansijskih instrumenata
Izuzev kao što je navedeno u narednoj tabeli, rukovodstvo Društva smatra da knjigovodstvena vrijednost finansijskih
sredstava i finansijskih obaveza priznatih u priloženim finansijskim izvještajima aproksimira njihovoj fer vrijednosti.
Finansijska imovina
Dugoročni finansijski plasmani
Potraživanja od kupaca
Kratkoročni finansijski plasmani
Ostala potraživanja
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Finansijske obaveze
Dugoročni krediti
Tekuće dospijeće finansijskih
plasmana
Obaveze prema dobavljačima
Ostale kratkoročne obaveze
31. decembar 2012.
Knjigovodstvena
Fer
vrijednost
vrijednost
U Konvertibilnim markama
31. decembar 2011.
Knjigovodstvena
Fer
vrijednost
vrijednost
9,106,693
57,619,912
40,549,564
477,006
3,959,910
9,106,693
57,619,912
40,549,564
477,006
3,959,910
3,152,819
37,559,122
51,057,388
703,174
3,731,681
3,152,819
37,559,122
51,057,388
703,174
3,731,681
111,713,085
111,713,085
96,204,184
96,204,184
2,582,190
2,582,190
359,877
359,877
79,728
272,827
780,689
79,728
272,827
780,689
131,020
349,131
915,734
131,020
349,131
915,734
3,715,434
3,715,434
1,755,762
1,755,762
Pretpostavke koje su korišćene za procjenu trenutne tržišne vrijednosti finansijskih sredstava/obaveza su sljedeće:
Za kratkoročne plasmane, pozajmice i obaveze, knjigovodstvena vrijednost je približna fer vrijednost zbog njihovog
kratkog roka dospijeća.
Za dugoročne kredite i obaveze za izračunavanje fer vrijednosti koristi se metod diskontovanja budućih novčanih
tokova po trenutnoj tržišnoj kamatnoj stopi, koja je na raspolaganju Društvu za slične finansijske instrumente.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
34.
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 39 od 40
PORESKI RIZICI
Republika Srpska i Bosna i Hercegovina trenutno imaju više zakona koji regulišu razne poreze uvedene od strane
nadležnih organa. Porezi koji se plaćaju uključuju porez na dodatu vrijednost, porez na dobitak i poreze na plate (socijalne
poreze), zajedno sa drugim porezima. Pored toga, zakoni kojima se regulišu ovi porezi nisu bili primjenjivani duže vrijeme
za razliku od razvijenijih tržišnih privreda; dok su propisi kojim se vrši implementacija ovih zakona često nejasni ili ne
postoje. Shodno tome, u pogledu pitanja vezanih za poreske zakone ograničen je broj slučajeva koji se mogu koristiti kao
primjer. Često postoje razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama vezano za pravnu interpretaciju
zakonskih odredbi što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa.
Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od
tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznijetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti
određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske, period
zastarjelosti poreske obaveze je pet godina, pri čemu pravo na utvrđivanje i naplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko
osiguranje ne zastarijeva. To znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od pet
godina od trenutka kada je obaveza nastala. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini
bude značajniji od onog u zemljama sa razvijenijim poreskim sistemom.
Pored navedenog, Društvo ima značajne transakcije sa povezanim pravnim licima. Iako rukovodstvo Društva smatra da
Društvo posjeduje dovoljnu i adekvatnu prateću dokumentaciju u vezi sa transfernim cijenama, postoji neizvjesnost da se
zahtjevi i tumačenja poreskih i drugih organa razlikuju od tumačenja rukovodstva. Rukovodstvo Društva smatra da
eventualna različita tumačenja neće imati materijalno značajnih posljedica po finansijske izvještaje Društva.
35.
TEKUĆA EKONOMSKA SITUACIJA I NJEN UTICAJ NA POSLOVANJE DRUŠTVA
Kao što se i očekivalo, u toku 2012. godine Društvo je, kao i većina drugih privrednih subjekata u Republici Srpskoj, bilo
pod određenim uticajem finansijske krize i pogoršanih ekonomskih uslova na tržištu Republike Srpske i Bosne i
Hercegovine. Vjerovatno je da će Društvo i u 2013. godini, a možda i poslije toga, poslovati u otežanim i neizvjesnim
privrednim okolnostima, i to kao posljedica slabljenja opštih ekonomskih aktivnosti u Republici Srpskoj i Bosni i
Hercegovini. Uticaj ove krize na poslovne operacije Društva nije moguće u cjelosti predvidjeti, i zbog toga postoji element
opšte neizvjesnosti.
Do sada, tekuća finansijska kriza je imala veoma limitiran i indirektan uticaj na finansijsko stanje i performanse Društva.
Pogoršavajuća ekonomska situacija će najvjerovatnije uticati i na dalja kretanja na tržištu Republike Srpske, Bosne i
Hercegovine i okruženja, što može rezultovati u dodatnom smanjenju poslovnih aktivnosti Društva. Ovo može direktno
uticati na iznose očekivanih prihoda od osnovne djelatnosti Društva u 2013. godini.
36.
ZAJEDNIČKI KONTROLISANA IMOVINA
Na dan 31. decembra 2012. godine Društvo je po osnovu sporazuma u posjedu zajednički kontrolisane imovine - objekat
sportske hale u Višegradu, izgrađene u saradnji sa Opštinom Višegrad, a koja je data na upravljanje Opštinskom
sportskom savezu Višegrad.
Sve obaveze prema objektu snosi, kao i prihod od poslovanja od objekta, kontroliše Opštinski sportski savez Višegrad. Nije
bilo promjena u pravima upravljanja ovom zajednički kontrolisanom imovinom u izvještajnim godinama.
Oznaka: HED-20
Izdanje broj :02
Mješoviti Holding „ERS“
MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad
36.
Revidovani
Finansijski izvještaj
Broj:
Datum izrade: 19.06.2013.
Strana 40 od 40
ZAJEDNIČKI KONTROLISANA IMOVINA (nastavak)
Sljedeći iznosi uključeni u finansijske izvještaje Društva ove zajednički kontrolisane imovine su:
U Konvertibilnim markama
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
Bilans stanja
korigovano
Stalna imovina
6,885,000
7,164,334
6,885,000
Bilans uspjeha
Rashodi
37.
7,164,334
(137,700)
(118,029)
(137,700)
(118,029)
DEVIZNI KURSEVI
Srednji kursevi za devize, utvrđeni na međubankarskom tržištu deviza, primijenjeni za preračun deviznih pozicija bilansa
stanja u Konvertibilne marke, za pojedine glavne valute su bili sljedeći:
Konvertibilnih maraka
31. decembar
31. decembar
2012.
2011.
USD
SDR
CHF
EUR
Oznaka: HED-20
1.4836
2.2726
1.6190
1.9558
1.5116
2.3207
1.6089
1.9558
Izdanje broj :02
Download

preuzmi - HE na Drini